تحقیق در عملیات پیشرفته تحقیق در عملیات پیشرفته

توضیحات

خن,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":342,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4da28ddd60421a08","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/RbEsSrJKpoTBmSxD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/yoYztIWvMfNfEPjh.jpg","blurred":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/BIidNpqWIhsjQFfC.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005071233222687167,0.00023826649980713622,0.9988784762691049,0.9995463728293627]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.19823232293128967},{"x":0.6307189464569092,"y":0.20075757801532745},{"x":0.6290849447250366,"y":0.2664141356945038},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"بانه","boundary":[0.5,0.19823232293128967,0.6290849447250366,0.2664141356945038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.19823232293128967},{"x":0.4901960790157318,"y":0.19823232293128967},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2638888955116272},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2638888955116272}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4722222089767456,0.19823232293128967,0.48856207728385925,0.2638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.1957070678472519},{"x":0.4624182879924774,"y":0.19696970283985138},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3839869201183319,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مایم","boundary":[0.38562092185020447,0.1957070678472519,0.46078431606292725,0.2638888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.1957070678472519},{"x":0.6307189464569092,"y":0.19949494302272797},{"x":0.6290849447250366,"y":0.2664141356945038},{"x":0.3839869201183319,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.38062092185020446,0.18870706784725189,0.6340849447250366,0.2734141356945038],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6813725233078003,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6813725233078003,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5980392098426819,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5980392098426819,0.31439393758773804,0.6813725233078003,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5833333134651184,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5833333134651184,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5539215803146362,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5539215803146362,0.31439393758773804,0.5833333134651184,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5408496856689453,"y":0.31439393758773804},{"x":0.5408496856689453,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4362744987010956,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.4362744987010956,0.31439393758773804,0.5408496856689453,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.31439393758773804},{"x":0.4215686321258545,"y":0.31439393758773804},{"x":0.4215686321258545,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3153594732284546,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.3153594732284546,0.31439393758773804,0.4215686321258545,0.35101011395454407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.31313130259513855},{"x":0.6813725233078003,"y":0.31439393758773804},{"x":0.6813725233078003,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3153594732284546,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3103594732284546,0.30613130259513854,0.6863725233078003,0.3592727191448212],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/xpaZFtEVOENbKZoV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/xOccOPBaLyOQZSYg.jpg","blurred":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/RVaTTiFZtGpLLttL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/ngxjPqcPFzfuoiEE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/XBpVZJWKciCiXxqb.jpg","blurred":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/TwHrkWhWSxeVDews.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005578516959364897,0.000380152553319931,0.9989265346566057,0.9989756402559955]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.3080808222293854},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3080808222293854},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.3464052379131317,0.3080808222293854,0.43790850043296814,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3333333432674408},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﻠﻤﻋ","boundary":[0.44771242141723633,0.3080808222293854,0.5343137383460999,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5457516312599182,0.3080808222293854,0.5702614188194275,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5816993713378906,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻘﺤﺗ","boundary":[0.5816993713378906,0.3080808222293854,0.6519607901573181,0.3333333432674408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3414052379131317,0.30108082222938537,0.6569607901573181,0.3403333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5176767706871033},{"x":0.46405228972435,"y":0.5176767706871033},{"x":0.46405228972435,"y":0.5340909361839294},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺪﻧز","boundary":[0.42320260405540466,0.5176767706871033,0.46405228972435,0.5340909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5340909361839294},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻔﻄﺼﻣ","boundary":[0.47058823704719543,0.5176767706871033,0.5343137383460999,0.5340909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5340909361839294},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.5408496856689453,0.5176767706871033,0.5751634240150452,0.5340909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5340909361839294},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41820260405540466,0.5106767706871033,0.5801634240150452,0.5410909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﻧاﻮﯿﮐ","boundary":[0.4264705777168274,0.5555555820465088,0.4820261299610138,0.5719696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5555555820465088},{"x":0.529411792755127,"y":0.5555555820465088},{"x":0.529411792755127,"y":0.5719696879386902},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺣو","boundary":[0.48856207728385925,0.5555555820465088,0.529411792755127,0.5719696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﮐد","boundary":[0.5375816822052002,0.5555555820465088,0.5702614188194275,0.5719696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4214705777168274,0.5485555820465088,0.5752614188194275,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.8042929172515869},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":1,"str":"١٣٩۶","boundary":[0.4803921580314636,0.7904040217399597,0.5179738402366638,0.8042929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5179738402366638,"y":0.8042929172515869},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8042929172515869}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.7834040217399597,0.5229738402366638,0.8112929172515869],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/uqxfOvTFFRUCpWrE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/IEzxfkZbKKMSkElI.jpg","blurred":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/ZmLenlgQZEglHnNr.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00044838523358301397,0.00018406284863900656,0.9988090584792343,0.9989867997958203]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.1527777761220932},{"x":0.5326797366142273,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5359477400779724,"y":0.18434342741966248},{"x":0.4624182879924774,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"ژاکان","boundary":[0.4591503143310547,0.1527777761220932,0.5359477400779724,0.18434342741966248]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.1527777761220932},{"x":0.5326797366142273,"y":0.14898990094661713},{"x":0.5359477400779724,"y":0.18434342741966248},{"x":0.4624182879924774,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.5199999809265137,"boundary":[0.4541503143310547,0.1457777761220932,0.5409477400779724,0.19134342741966248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5130718946456909,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5130718946456909,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4950980246067047,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4950980246067047,0.1957070678472519,0.5130718946456909,0.20202019810676575]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.19696970283985138},{"x":0.491830050945282,"y":0.1957070678472519},{"x":0.491830050945282,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4852941036224365,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"مه","boundary":[0.4852941036224365,0.19696970283985138,0.491830050945282,0.20328283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.19696970283985138},{"x":0.5130718946456909,"y":0.1957070678472519},{"x":0.5130718946456909,"y":0.20202019810676575},{"x":0.4852941036224365,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.18996970283985137,0.5180718946456909,0.20902019810676575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2209595888853073},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶۴","boundary":[0.48856207728385925,0.21085858345031738,0.5098039507865906,0.2209595888853073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2209595888853073},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2209595888853073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.20385858345031738,0.5148039507865906,0.22795958888530732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6111111044883728,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6111111044883728,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5882353186607361,0.22853535413742065,0.6111111044883728,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5816993713378906,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5816993713378906,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5604575276374817,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5604575276374817,0.22853535413742065,0.5816993713378906,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5506535768508911,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5506535768508911,0.22853535413742065,0.5539215803146362,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5441176295280457,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5441176295280457,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5032680034637451,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5032680034637451,0.22853535413742065,0.5441176295280457,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.22853535413742065},{"x":0.49673202633857727,"y":0.22853535413742065},{"x":0.49673202633857727,"y":0.24116161465644836},{"x":0.46078431606292725,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46078431606292725,0.22853535413742065,0.49673202633857727,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4542483687400818,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4542483687400818,"y":0.24116161465644836},{"x":0.42810457944869995,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42810457944869995,0.22853535413742065,0.4542483687400818,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.22853535413742065},{"x":0.42320260405540466,"y":0.22853535413742065},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3888888955116272,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3888888955116272,0.22853535413742065,0.42320260405540466,0.24116161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6111111044883728,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6111111044883728,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3888888955116272,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3838888955116272,0.22153535413742065,0.6161111044883728,0.24816161465644837],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5702614188194275,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5343137383460999,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5343137383460999,0.2537878751754761,0.5702614188194275,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5310457348823547,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5179738402366638,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5179738402366638,0.2537878751754761,0.5310457348823547,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5147058963775635,"y":0.26767677068710327},{"x":0.47875815629959106,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.47875815629959106,0.2537878751754761,0.5147058963775635,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4722222089767456,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4722222089767456,"y":0.26767677068710327},{"x":0.43300652503967285,"y":0.26767677068710327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.43300652503967285,0.2537878751754761,0.4722222089767456,0.26767677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.27146464586257935},{"x":0.601307213306427,"y":0.27146464586257935},{"x":0.601307213306427,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5784313678741455,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5784313678741455,0.27146464586257935,0.601307213306427,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5718954205513,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5718954205513,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5326797366142273,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5326797366142273,0.27146464586257935,0.5718954205513,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5277777910232544,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5277777910232544,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5032680034637451,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.5032680034637451,0.27146464586257935,0.5277777910232544,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5016340017318726,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5016340017318726,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.27146464586257935,0.5016340017318726,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27146464586257935},{"x":0.49346405267715454,"y":0.27146464586257935},{"x":0.49346405267715454,"y":0.28535354137420654},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.47058823704719543,0.27146464586257935,0.49346405267715454,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.27146464586257935},{"x":0.46405228972435,"y":0.27146464586257935},{"x":0.46405228972435,"y":0.28535354137420654},{"x":0.4395424723625183,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.4395424723625183,0.27146464586257935,0.46405228972435,0.28535354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.27146464586257935},{"x":0.43300652503967285,"y":0.27146464586257935},{"x":0.43300652503967285,"y":0.28535354137420654},{"x":0.40032678842544556,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیوانفر","boundary":[0.40032678842544556,0.27146464586257935,0.43300652503967285,0.28535354137420654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.2537878751754761},{"x":0.601307213306427,"y":0.2537878751754761},{"x":0.601307213306427,"y":0.28535354137420654},{"x":0.40032678842544556,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39532678842544555,0.24678787517547607,0.606307213306427,0.29235354137420655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5130718946456909,0.3055555522441864,0.5506535768508911,0.3207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3194444477558136},{"x":0.508169949054718,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.508169949054718,0.3055555522441864,0.5114378929138184,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.4820261299610138,0.3055555522441864,0.5032680034637451,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3055555522441864},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3194444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.4493463933467865,0.3055555522441864,0.4771241843700409,0.3194444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6307189464569092,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6111111044883728,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.6111111044883728,0.3219696879386902,0.6307189464569092,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6029411554336548,"y":0.3219696879386902},{"x":0.6029411554336548,"y":0.33712121844291687},{"x":0.584967315196991,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.584967315196991,0.3219696879386902,0.6029411554336548,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5800653696060181,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5751634240150452,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5751634240150452,0.3219696879386902,0.5800653696060181,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5408496856689453,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5408496856689453,0.3219696879386902,0.5702614188194275,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5392156839370728,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5277777910232544,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.5277777910232544,0.3219696879386902,0.5392156839370728,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5261437892913818,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5261437892913818,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5261437892913818,0.3219696879386902,0.5261437892913818,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5196078419685364,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4673202633857727,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیدمهدی","boundary":[0.4673202633857727,0.3219696879386902,0.5196078419685364,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4624182879924774,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4264705777168274,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.4264705777168274,0.3219696879386902,0.4624182879924774,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3219696879386902},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3219696879386902},{"x":0.41993463039398193,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3937908411026001,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.3937908411026001,0.3219696879386902,0.41993463039398193,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3921568691730499,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3660130798816681,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبادی","boundary":[0.3660130798816681,0.3219696879386902,0.3921568691730499,0.33712121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6307189464569092,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3660130798816681,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3610130798816681,0.2960303120613098,0.6357189464569092,0.34790909361839295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5784313678741455,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5784313678741455,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5555555820465088,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5555555820465088,0.34090909361839294,0.5784313678741455,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5490196347236633,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5490196347236633,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5326797366142273,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5326797366142273,0.34090909361839294,0.5490196347236633,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5310457348823547,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5310457348823547,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5277777910232544,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277777910232544,0.34090909361839294,0.5310457348823547,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4689542353153229,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.4689542353153229,0.34090909361839294,0.5212418437004089,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.34217172861099243},{"x":0.46405228972435,"y":0.34217172861099243},{"x":0.46405228972435,"y":0.35606059432029724},{"x":0.41993463039398193,"y":0.35606059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.41993463039398193,0.34217172861099243,0.46405228972435,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5392156839370728,0.3585858643054962,0.5588235259056091,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5343137383460999,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5114378929138184,0.3585858643054962,0.5343137383460999,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5049019455909729,0.3585858643054962,0.5049019455909729,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.3585858643054962},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3585858643054962},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3724747598171234},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.47875815629959106,0.3585858643054962,0.49836599826812744,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3724747598171234},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.44117647409439087,0.3585858643054962,0.4722222089767456,0.3724747598171234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5784313678741455,"y":0.34090909361839294},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3724747598171234},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41493463039398193,0.3351717286109924,0.5834313678741455,0.3794747598171234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5114378929138184,0.3775252401828766,0.5277777910232544,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.3762626349925995},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3762626349925995},{"x":0.508169949054718,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5065359473228455,0.3762626349925995,0.508169949054718,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.375},{"x":0.5,"y":0.3762626349925995},{"x":0.49836599826812744,"y":0.3888888955116272},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.47058823704719543,0.375,0.49836599826812744,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5424836874008179,"y":0.39393940567970276},{"x":0.5408496856689453,"y":0.40782827138900757},{"x":0.5,"y":0.40782827138900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5,0.39267677068710327,0.5408496856689453,0.40782827138900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.39267677068710327},{"x":0.49346405267715454,"y":0.39267677068710327},{"x":0.49346405267715454,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4901960790157318,"y":0.40656566619873047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4901960790157318,0.39267677068710327,0.49346405267715454,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3914141356945038},{"x":0.47875815629959106,"y":0.39267677068710327},{"x":0.47875815629959106,"y":0.40656566619873047},{"x":0.4575163424015045,"y":0.405303031206131}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4591503143310547,0.3914141356945038,0.47875815629959106,0.40656566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5588235259056091,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5588235259056091,"y":0.42171716690063477},{"x":0.5310457348823547,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5310457348823547,0.41035354137420654,0.5588235259056091,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5277777910232544,"y":0.41161617636680603},{"x":0.5277777910232544,"y":0.42297980189323425},{"x":0.5261437892913818,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5261437892913818,0.41161617636680603,0.5277777910232544,0.42297980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3775252401828766},{"x":0.5588235259056091,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4575163424015045,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4541503143310547,0.3667373650074005,0.5638235259056091,0.43124243688583375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.41035354137420654},{"x":0.516339898109436,"y":0.40909090638160706},{"x":0.516339898109436,"y":0.42171716690063477},{"x":0.46568626165390015,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۵۰,۰۰۰","boundary":[0.46568626165390015,0.41035354137420654,0.516339898109436,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4624182879924774,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4624182879924774,"y":0.42297980189323425},{"x":0.4444444477558136,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4444444477558136,0.41035354137420654,0.4624182879924774,0.42297980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.41035354137420654},{"x":0.516339898109436,"y":0.40909090638160706},{"x":0.516339898109436,"y":0.42171716690063477},{"x":0.4444444477558136,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4394444477558136,0.40335354137420654,0.521339898109436,0.42871716690063477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6258170008659363,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6258170008659363,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6062091588973999,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6062091588973999,0.43813130259513855,0.6258170008659363,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.43813130259513855},{"x":0.601307213306427,"y":0.43813130259513855},{"x":0.601307213306427,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5751634240150452,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5751634240150452,0.43813130259513855,0.601307213306427,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5702614188194275,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5702614188194275,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5506535768508911,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5506535768508911,0.43813130259513855,0.5702614188194275,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5457516312599182,"y":0.43813130259513855},{"x":0.5457516312599182,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5130718946456909,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5130718946456909,0.43813130259513855,0.5457516312599182,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.43813130259513855},{"x":0.508169949054718,"y":0.43813130259513855},{"x":0.508169949054718,"y":0.45075756311416626},{"x":0.48366013169288635,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48366013169288635,0.43813130259513855,0.508169949054718,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.43813130259513855},{"x":0.47875815629959106,"y":0.43813130259513855},{"x":0.47875815629959106,"y":0.45075756311416626},{"x":0.44771242141723633,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.44771242141723633,0.43813130259513855,0.47875815629959106,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.43813130259513855},{"x":0.44281044602394104,"y":0.43813130259513855},{"x":0.44281044602394104,"y":0.45075756311416626},{"x":0.41013070940971375,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.41013070940971375,0.43813130259513855,0.44281044602394104,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.43813130259513855},{"x":0.40522876381874084,"y":0.43813130259513855},{"x":0.40522876381874084,"y":0.45075756311416626},{"x":0.38725489377975464,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38725489377975464,0.43813130259513855,0.40522876381874084,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.43813130259513855},{"x":0.38562092185020447,"y":0.43813130259513855},{"x":0.38562092185020447,"y":0.45075756311416626},{"x":0.38235294818878174,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.43813130259513855,0.38562092185020447,0.45075756311416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6258170008659363,"y":0.43813130259513855},{"x":0.6258170008659363,"y":0.45075756311416626},{"x":0.38235294818878174,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37735294818878173,0.43113130259513854,0.6308170008659363,0.45775756311416627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6633986830711365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6176470518112183,0.46338382363319397,0.6633986830711365,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6192810535430908,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.46338382363319397,0.6176470518112183,0.4734848439693451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46338382363319397},{"x":0.6633986830711365,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6633986830711365,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6126470518112183,0.45638382363319396,0.6683986830711365,0.4830101139545441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶۴","boundary":[0.5784313678741455,0.5315656661987305,0.5964052081108093,0.5391414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5734313678741455,0.5245656661987305,0.6014052081108093,0.5461414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5555555820465088},{"x":0.491830050945282,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.491830050945282,0.5479797720909119,0.5359477400779724,0.5555555820465088]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۴۵۷۳۹۸۹","boundary":[0.5408496856689453,0.5479797720909119,0.5964052081108093,0.5555555820465088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5555555820465088},{"x":0.491830050945282,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.486830050945282,0.5409797720909119,0.6014052081108093,0.5625555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5980392098426819,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5735294222831726,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.5751634240150452,0.46464645862579346,0.5980392098426819,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5751634240150452,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5735294222831726,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5718954205513,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5718954205513,0.46464645862579346,0.5735294222831726,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5669934749603271,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5669934749603271,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5343137383460999,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5359477400779724,0.46338382363319397,0.5669934749603271,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5310457348823547,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5310457348823547,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5277777910232544,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277777910232544,0.46338382363319397,0.5310457348823547,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5212418437004089,"y":0.46338382363319397},{"x":0.5212418437004089,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4950980246067047,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۳","boundary":[0.49673202633857727,0.46338382363319397,0.5212418437004089,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.46338382363319397},{"x":0.49346405267715454,"y":0.46338382363319397},{"x":0.491830050945282,"y":0.47601011395454407},{"x":0.48856207728385925,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48856207728385925,0.46338382363319397,0.491830050945282,0.47601011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7107843160629272,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7107843160629272,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6846405267715454,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6846405267715454,0.47853535413742065,0.7107843160629272,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6797385811805725,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6797385811805725,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6748365759849548,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6748365759849548,0.47853535413742065,0.6797385811805725,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6715686321258545,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6715686321258545,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6601307392120361,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6601307392120361,0.47853535413742065,0.6715686321258545,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6552287340164185,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6552287340164185,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6192810535430908,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6192810535430908,0.47853535413742065,0.6552287340164185,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6209150552749634,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6209150552749634,"y":0.49242424964904785},{"x":0.6176470518112183,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.47853535413742065,0.6209150552749634,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5980392098426819,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5980392098426819,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5686274766921997,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5686274766921997,0.47853535413742065,0.5980392098426819,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5620915293693542,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5620915293693542,"y":0.49242424964904785},{"x":0.5539215803146362,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5539215803146362,0.47853535413742065,0.5620915293693542,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5490196347236633,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5490196347236633,"y":0.49242424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.516339898109436,0.47853535413742065,0.5490196347236633,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5098039507865906,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5098039507865906,"y":0.49242424964904785},{"x":0.47385621070861816,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.47385621070861816,0.47853535413742065,0.5098039507865906,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4722222089767456,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4722222089767456,"y":0.49242424964904785},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.47058823704719543,0.47853535413742065,0.4722222089767456,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.47853535413742065},{"x":0.46568626165390015,"y":0.47853535413742065},{"x":0.46568626165390015,"y":0.49242424964904785},{"x":0.43300652503967285,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.43300652503967285,0.47853535413742065,0.46568626165390015,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4297385513782501,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4297385513782501,"y":0.49242424964904785},{"x":0.4264705777168274,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4264705777168274,0.47853535413742065,0.4297385513782501,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4215686321258545,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4215686321258545,"y":0.49242424964904785},{"x":0.40032678842544556,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زندیه","boundary":[0.40032678842544556,0.47853535413742065,0.4215686321258545,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3986928164958954,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3986928164958954,"y":0.49242424964904785},{"x":0.39542484283447266,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39542484283447266,0.47853535413742065,0.3986928164958954,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.47853535413742065},{"x":0.39052286744117737,"y":0.47853535413742065},{"x":0.39052286744117737,"y":0.49242424964904785},{"x":0.36764705181121826,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.36764705181121826,0.47853535413742065,0.39052286744117737,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.47853535413742065},{"x":0.36274510622024536,"y":0.47853535413742065},{"x":0.36274510622024536,"y":0.49242424964904785},{"x":0.33169934153556824,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کیوانفر","boundary":[0.33169934153556824,0.47853535413742065,0.36274510622024536,0.49242424964904785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.47853535413742065},{"x":0.33169934153556824,"y":0.47853535413742065},{"x":0.33169934153556824,"y":0.49242424964904785},{"x":0.3284313678741455,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.47853535413742065,0.33169934153556824,0.49242424964904785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7124183177947998,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3284313678741455,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.32506536960601806,0.4525959484577179,0.7157843160629273,0.5082626051902771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.4962121248245239},{"x":0.686274528503418,"y":0.4962121248245239},{"x":0.686274528503418,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6405228972434998,0.4962121248245239,0.686274528503418,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6356208920478821,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6192810535430908,0.4962121248245239,0.6356208920478821,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6192810535430908,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5101010203361511},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.4962121248245239,0.6192810535430908,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5751634240150452,0.4962121248245239,0.5980392098426819,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5718954205513,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5718954205513,0.4962121248245239,0.5735294222831726,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5326797366142273,0.4962121248245239,0.5669934749603271,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5101010203361511},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5032680034637451,0.4962121248245239,0.5277777910232544,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4962121248245239},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4962121248245239},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5101010203361511},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47385621070861816,0.4962121248245239,0.49836599826812744,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4673202633857727,"y":0.5101010203361511},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46568626165390015,0.4962121248245239,0.4673202633857727,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4395424723625183,0.4962121248245239,0.4591503143310547,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.4962121248245239},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4962121248245239},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5101010203361511},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4133986830711365,0.4962121248245239,0.43300652503967285,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5101010203361511},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40522876381874084,0.4962121248245239,0.4084967374801636,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.4962121248245239},{"x":0.40032678842544556,"y":0.4962121248245239},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5101010203361511},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.36437907814979553,0.4962121248245239,0.40032678842544556,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3611111044883728,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5101010203361511},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35947713255882263,0.4962121248245239,0.3611111044883728,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5101010203361511},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.32679739594459534,0.4962121248245239,0.3529411852359772,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5101010203361511},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3235294222831726,0.4962121248245239,0.3251633942127228,0.5101010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6535947918891907,0.5126262903213501,0.6993464231491089,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5138888955116272},{"x":0.648692786693573,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6225489974021912,0.5138888955116272,0.6503267884254456,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6160130500793457,0.5151515007019043,0.6192810535430908,0.5252525210380554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5252525210380554},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3185294222831726,0.4892121248245239,0.7043464231491089,0.5322525210380554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.5882353186607361,0.5126262903213501,0.5980392098426819,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5252525210380554},{"x":0.584967315196991,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.584967315196991,0.5126262903213501,0.5866013169288635,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۳۲","boundary":[0.5588235259056091,0.5126262903213501,0.5784313678741455,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5457516312599182,0.5138888955116272,0.5588235259056091,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5408496856689453,0.5138888955116272,0.5441176295280457,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5126262903213501},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5252525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5130718946456909,0.5138888955116272,0.5359477400779724,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5265151262283325},{"x":0.508169949054718,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.508169949054718,0.5138888955116272,0.5098039507865906,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5252525210380554},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4803921580314636,0.5138888955116272,0.5032680034637451,0.5252525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5265151262283325},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.5138888955116272,0.4771241843700409,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6209150552749634,0.5303030014038086,0.6535947918891907,0.5429292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.5303030014038086,0.6192810535430908,0.5429292917251587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5429292917251587},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47049018263816833,0.5068888955116272,0.6585947918891907,0.5499292917251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6241829991340637,0.5479797720909119,0.6454248428344727,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6160130500793457,0.5479797720909119,0.6192810535430908,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.564393937587738},{"x":0.7189542651176453,"y":0.564393937587738},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5744949579238892},{"x":0.686274528503418,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.686274528503418,0.564393937587738,0.7189542651176453,0.5744949579238892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.564393937587738},{"x":0.6830065250396729,"y":0.564393937587738},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5757575631141663},{"x":0.648692786693573,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.648692786693573,0.564393937587738,0.6830065250396729,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.564393937587738},{"x":0.6470588445663452,"y":0.564393937587738},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6160130500793457,0.564393937587738,0.6470588445663452,0.5757575631141663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.564393937587738},{"x":0.5980392098426819,"y":0.564393937587738},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5732323527336121}]},"confidence":0.36000001430511475,"str":"ܦܲܝܼܝܹܐ","boundary":[0.5816993713378906,0.564393937587738,0.5980392098426819,0.5719696879386902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5467171669006348},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5744949579238892},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.5766993713378906,0.5409797720909119,0.7239542651176453,0.5814949579238892],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6209150552749634,0.5808081030845642,0.6601307392120361,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5934343338012695},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.5808081030845642,0.6192810535430908,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5833333134651184,0.5808081030845642,0.5980392098426819,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5653594732284546,0.5808081030845642,0.5816993713378906,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5808081030845642},{"x":0.563725471496582,"y":0.5808081030845642},{"x":0.563725471496582,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5620915293693542,0.5808081030845642,0.563725471496582,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5228758454322815,0.5808081030845642,0.5571895241737366,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5934343338012695},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5196078419685364,0.5808081030845642,0.5212418437004089,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5808081030845642},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5934343338012695},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.4950980246067047,0.5808081030845642,0.5147058963775635,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5808081030845642},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5808081030845642},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5934343338012695},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5934343338012695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.5808081030845642,0.49346405267715454,0.5934343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6519607901573181,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6192810535430908,0.5972222089767456,0.6519607901573181,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6098484992980957},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6160130500793457,0.5972222089767456,0.6192810535430908,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5653594732284546,0.5972222089767456,0.5980392098426819,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5457516312599182,0.5972222089767456,0.5669934749603271,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6098484992980957},{"x":0.508169949054718,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.508169949054718,0.5972222089767456,0.5392156839370728,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5972222089767456},{"x":0.508169949054718,"y":0.5972222089767456},{"x":0.508169949054718,"y":0.6098484992980957},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5049019455909729,0.5972222089767456,0.508169949054718,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5972222089767456},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5972222089767456},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6098484992980957},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Linear","boundary":[0.39542484283447266,0.5972222089767456,0.42810457944869995,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5972222089767456},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5972222089767456},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6098484992980957},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"programming","boundary":[0.4362744987010956,0.5972222089767456,0.49836599826812744,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.5972222089767456},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5972222089767456},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6098484992980957},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3937908411026001,0.5972222089767456,0.3986928164958954,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.5972222089767456},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5972222089767456},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6098484992980957},{"x":0.3562091588973999,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.3562091588973999,0.5972222089767456,0.39052286744117737,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5972222089767456},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5972222089767456},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6098484992980957},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.3382352888584137,0.5972222089767456,0.3578431308269501,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5972222089767456},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5972222089767456},{"x":0.3284313678741455,"y":0.6098484992980957},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"غیرخطی","boundary":[0.28431373834609985,0.5972222089767456,0.3284313678741455,0.6098484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.5972222089767456},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5972222089767456},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6098484992980957},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.27941176295280457,0.5972222089767456,0.28431373834609985,0.6098484992980957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5808081030845642},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6098484992980957},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6098484992980957}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.27441176295280456,0.5738081030845642,0.6651307392120361,0.6168484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6136363744735718},{"x":0.529411792755127,"y":0.6136363744735718},{"x":0.529411792755127,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Nonlinear","boundary":[0.4803921580314636,0.6136363744735718,0.529411792755127,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"programming","boundary":[0.5343137383460999,0.6136363744735718,0.5980392098426819,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.6136363744735718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6136363744735718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6262626051902771},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.47875815629959106,0.6136363744735718,0.48366013169288635,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.6136363744735718},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6136363744735718},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6262626051902771},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.44771242141723633,0.6136363744735718,0.47549018263816833,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.4084967374801636,0.6136363744735718,0.4395424723625183,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6262626051902771},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3921568691730499,0.6136363744735718,0.3986928164958954,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6136363744735718},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6136363744735718},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6262626051902771},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.36437907814979553,0.6136363744735718,0.38725489377975464,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.6136363744735718},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6136363744735718},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6262626051902771},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35457515716552734,0.6136363744735718,0.35947713255882263,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31209149956703186,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6262626051902771},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.31209149956703186,0.6136363744735718,0.3513071835041046,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.6136363744735718},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6136363744735718},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6262626051902771},{"x":0.30228757858276367,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30228757858276367,0.6136363744735718,0.30718955397605896,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6136363744735718},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6136363744735718},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6262626051902771},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.27941176295280457,0.6136363744735718,0.29901960492134094,0.6262626051902771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6262626051902771},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27441176295280456,0.6066363744735718,0.6030392098426819,0.6332626051902771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.631313145160675},{"x":0.5996732115745544,"y":0.631313145160675},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5947712659835815,0.631313145160675,0.5996732115745544,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.631313145160675},{"x":0.593137264251709,"y":0.631313145160675},{"x":0.593137264251709,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عالی","boundary":[0.5784313678741455,0.631313145160675,0.593137264251709,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.631313145160675},{"x":0.5751634240150452,"y":0.631313145160675},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5702614188194275,0.631313145160675,0.5751634240150452,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.631313145160675},{"x":0.5702614188194275,"y":0.631313145160675},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"؛","boundary":[0.5653594732284546,0.631313145160675,0.5702614188194275,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.631313145160675},{"x":0.5620915293693542,"y":0.631313145160675},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5588235259056091,0.631313145160675,0.5620915293693542,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.6300504803657532},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6300504803657532},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6426767706871033},{"x":0.29738563299179077,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Operations","boundary":[0.29738563299179077,0.6300504803657532,0.3513071835041046,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.6300504803657532},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6300504803657532},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6426767706871033},{"x":0.35457515716552734,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"research","boundary":[0.35457515716552734,0.6300504803657532,0.39052286744117737,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6426767706871033},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6426767706871033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3986928164958954,0.6300504803657532,0.4035947620868683,0.6426767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6439393758773804},{"x":0.406862735748291,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Problems","boundary":[0.406862735748291,0.6300504803657532,0.4542483687400818,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6300504803657532},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6300504803657532},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6439393758773804},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.45098039507865906,0.6300504803657532,0.45588234066963196,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"exercises","boundary":[0.4591503143310547,0.6300504803657532,0.5,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6300504803657532},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5,0.6300504803657532,0.5032680034637451,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.6300504803657532},{"x":0.516339898109436,"y":0.6300504803657532},{"x":0.516339898109436,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5065359473228455,0.6300504803657532,0.516339898109436,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.631313145160675},{"x":0.5179738402366638,"y":0.631313145160675},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5147058963775635,0.631313145160675,0.5179738402366638,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.631313145160675},{"x":0.5245097875595093,"y":0.631313145160675},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5196078419685364,0.631313145160675,0.5245097875595093,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.631313145160675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.631313145160675},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6439393758773804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Higher","boundary":[0.5261437892913818,0.631313145160675,0.5571895241737366,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6503267884254456,0.6464646458625793,0.6813725233078003,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6176470518112183,0.6477272510528564,0.6470588445663452,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6160130500793457,0.6477272510528564,0.6192810535430908,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیوانفر","boundary":[0.5669934749603271,0.6477272510528564,0.5980392098426819,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6590909361839294},{"x":0.563725471496582,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.563725471496582,0.6477272510528564,0.5669934749603271,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وحید","boundary":[0.5375816822052002,0.6477272510528564,0.5588235259056091,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5326797366142273,0.6477272510528564,0.5343137383460999,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6603535413742065},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.5016340017318726,0.6477272510528564,0.5261437892913818,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.6477272510528564},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6477272510528564},{"x":0.49836599826812744,"y":0.6603535413742065},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6603535413742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.49346405267715454,0.6477272510528564,0.49836599826812744,0.6603535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6503267884254456,0.6641414165496826,0.6813725233078003,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6192810535430908,0.6641414165496826,0.6470588445663452,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6160130500793457,0.6654040217399597,0.6192810535430908,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5653594732284546,0.6628788113594055,0.5980392098426819,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5343137383460999,0.6641414165496826,0.5588235259056091,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6641414165496826},{"x":0.529411792755127,"y":0.6641414165496826},{"x":0.529411792755127,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5032680034637451,0.6641414165496826,0.529411792755127,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5,"y":0.6767676472663879},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49673202633857727,0.6641414165496826,0.5,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6641414165496826},{"x":0.491830050945282,"y":0.6641414165496826},{"x":0.491830050945282,"y":0.6767676472663879},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.47058823704719543,0.6641414165496826,0.491830050945282,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.6641414165496826},{"x":0.46568626165390015,"y":0.6641414165496826},{"x":0.46568626165390015,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4444444477558136,0.6641414165496826,0.46568626165390015,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4362744987010956,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4362744987010956,0.6641414165496826,0.4395424723625183,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6641414165496826},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6767676472663879},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3937908411026001,0.6641414165496826,0.4313725531101227,0.6767676472663879]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"en","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.6300504803657532},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6755050420761108},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.29238563299179077,0.6230504803657532,0.6880065250396729,0.6825050420761108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6503267884254456,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6503267884254456,0.6792929172515869,0.6830065250396729,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.691919207572937},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6176470518112183,0.6792929172515869,0.6470588445663452,0.691919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6192810535430908,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6931818127632141}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6160130500793457,0.6805555820465088,0.6192810535430908,0.6931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6748365759849548,0.6982323527336121,0.6911764740943909,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6748365759849548,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6552287340164185,0.6982323527336121,0.6748365759849548,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6176470518112183,0.6969696879386902,0.6470588445663452,0.7095959782600403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6110130500793457,0.6722929172515869,0.6978104758262634,0.7165959782600403],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5718954205513,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.5718954205513,0.6969696879386902,0.5980392098426819,0.7083333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6969696879386902},{"x":0.563725471496582,"y":0.6969696879386902},{"x":0.563725471496582,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"۳","boundary":[0.5604575276374817,0.6969696879386902,0.563725471496582,0.7083333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"توز","boundary":[0.5375816822052002,0.6969696879386902,0.5588235259056091,0.7083333134651184]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"/","boundary":[0.5326797366142273,0.6969696879386902,0.5359477400779724,0.7095959782600403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"T۵۷","boundary":[0.4950980246067047,0.6969696879386902,0.5147058963775635,0.7095959782600403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7095959782600403},{"x":0.516339898109436,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"/","boundary":[0.516339898109436,0.6969696879386902,0.5196078419685364,0.7095959782600403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5310457348823547,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5212418437004089,"y":0.7095959782600403}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۴","boundary":[0.5212418437004089,0.6969696879386902,0.5310457348823547,0.7095959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6748365759849548,0.7159090638160706,0.6911764740943909,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.7159090638160706},{"x":0.673202633857727,"y":0.7159090638160706},{"x":0.673202633857727,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6503267884254456,0.7159090638160706,0.673202633857727,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6241829991340637,0.7159090638160706,0.6470588445663452,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7260100841522217},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7260100841522217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6176470518112183,0.7159090638160706,0.6192810535430908,0.7260100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6960784196853638,0.7297979593276978,0.7222222089767456,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6388888955116272,0.7297979593276978,0.6911764740943909,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6356208920478821,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6160130500793457,0.7310606241226196,0.6356208920478821,0.7424242496490479]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6944444179534912},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7411616444587708},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7449495196342468}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4900980246067047,0.6899696879386902,0.7288562107086182,0.7481616444587708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6578282713890076},{"x":0.563725471496582,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"+","boundary":[0.563725471496582,0.6515151262283325,0.5653594732284546,0.6578282713890076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6578282713890076},{"x":0.563725471496582,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","boundary":[0.558725471496582,0.6445151262283325,0.5703594732284546,0.6648282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3464052379131317,"y":0.689393937587738},{"x":0.3137255012989044,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3137255012989044,0.6780303120613098,0.3464052379131317,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3921568691730499,"y":0.689393937587738},{"x":0.3513071835041046,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3513071835041046,0.6780303120613098,0.3921568691730499,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6780303120613098},{"x":0.44771242141723633,"y":0.6780303120613098},{"x":0.44771242141723633,"y":0.689393937587738},{"x":0.3986928164958954,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3986928164958954,0.6780303120613098,0.44771242141723633,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.6780303120613098},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.45098039507865906,"y":0.689393937587738},{"x":0.4493463933467865,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.6780303120613098,0.45098039507865906,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6780303120613098},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6780303120613098},{"x":0.49346405267715454,"y":0.689393937587738},{"x":0.45588234066963196,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45588234066963196,0.6780303120613098,0.49346405267715454,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5065359473228455,"y":0.689393937587738},{"x":0.49836599826812744,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49836599826812744,0.6780303120613098,0.5065359473228455,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5620915293693542,"y":0.689393937587738},{"x":0.5098039507865906,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5098039507865906,0.6780303120613098,0.5620915293693542,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5980392098426819,"y":0.689393937587738},{"x":0.5653594732284546,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5653594732284546,0.6780303120613098,0.5980392098426819,0.689393937587738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5980392098426819,"y":0.689393937587738},{"x":0.3137255012989044,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3087255012989044,0.6710303120613098,0.6030392098426819,0.696393937587738],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۱۹/۷۲","boundary":[0.5588235259056091,0.7146464586257935,0.5964052081108093,0.7234848737716675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7146464586257935},{"x":0.5964052081108093,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5538235259056091,0.7076464586257935,0.6014052081108093,0.7304848737716675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹۳۹۵۶۶","boundary":[0.5506535768508911,0.7310606241226196,0.5980392098426819,0.7398989796638489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7310606241226196},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7398989796638489},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5456535768508911,0.7240606241226196,0.6030392098426819,0.7468989796638489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.756313145160675},{"x":0.5424836874008179,"y":0.756313145160675},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7676767706871033},{"x":0.529411792755127,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.529411792755127,0.756313145160675,0.5424836874008179,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.756313145160675},{"x":0.5245097875595093,"y":0.756313145160675},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5065359473228455,0.756313145160675,0.5245097875595093,0.7676767706871033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5,"y":0.756313145160675},{"x":0.5,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷34","boundary":[0.4591503143310547,0.7550504803657532,0.5,0.7676767706871033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5424836874008179,"y":0.756313145160675},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7676767706871033}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4541503143310547,0.7480504803657532,0.5474836874008179,0.7746767706871033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7828282713890076},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.44771242141723633,0.7727272510528564,0.5506535768508911,0.7828282713890076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.43300652503967285,0.7828282713890076,0.5669934749603271,0.7954545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7714646458625793},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7954545617103577},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7967171669006348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.42800652503967285,0.7657272510528564,0.5719934749603272,0.8024545617103577],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/dcoyxzbSnvorYJYZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/kUDSdLphudFVTLSt.jpg","blurred":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/tFwDLaYMugErjIgn.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003335789693336861,0.00022710692235315688,0.9986995920168809,0.998902305922123]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.27272728085517883},{"x":0.21895425021648407,"y":0.27272728085517883},{"x":0.21895425021648407,"y":0.28535354137420654},{"x":0.20915032923221588,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.20915032923221588,0.27272728085517883,0.21895425021648407,0.28535354137420654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7892156839370728,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7892156839370728,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7352941036224365,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.7352941036224365,0.27272728085517883,0.7892156839370728,0.28535354137420654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7892156839370728,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7892156839370728,"y":0.28535354137420654},{"x":0.20915032923221588,"y":0.28535354137420654}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2657272808551788,0.7942156839370728,0.29235354137420655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3030303120613098},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3030303120613098},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3156565725803375},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.20915032923221588,0.3030303120613098,0.2173202633857727,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6584967374801636,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.6176470518112183,0.3030303120613098,0.6584967374801636,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3030303120613098},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":1,"str":"دﺪﻋ","boundary":[0.6633986830711365,0.3030303120613098,0.6846405267715454,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.6911764740943909,0.3030303120613098,0.7222222089767456,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.3030303120613098},{"x":0.758169949054718,"y":0.3030303120613098},{"x":0.758169949054718,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7238562107086182,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.7238562107086182,0.3030303120613098,0.758169949054718,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7826797366142273,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7826797366142273,0.3030303120613098,0.7908496856689453,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3333333432674408},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.20915032923221588,0.3207070827484131,0.2173202633857727,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.3207070827484131},{"x":0.25,"y":0.3207070827484131},{"x":0.25,"y":0.3333333432674408},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.3207070827484131,0.25,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2630718946456909,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.3207070827484131,0.2630718946456909,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.3207070827484131},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3207070827484131},{"x":0.27614378929138184,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2728758156299591,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.3207070827484131,0.27614378929138184,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3207070827484131},{"x":0.2908496856689453,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.3207070827484131,0.2908496856689453,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.3207070827484131},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3207070827484131},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.3207070827484131,0.30392158031463623,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.3207070827484131},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3207070827484131},{"x":0.31699347496032715,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.3207070827484131,0.31699347496032715,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.3207070827484131},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3207070827484131},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.3207070827484131,0.33169934153556824,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.3207070827484131},{"x":0.34477123618125916,"y":0.3207070827484131},{"x":0.34477123618125916,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.3207070827484131,0.34477123618125916,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3578431308269501,"y":0.3333333432674408},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.3207070827484131,0.3578431308269501,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.3207070827484131},{"x":0.370915025472641,"y":0.3207070827484131},{"x":0.370915025472641,"y":0.3333333432674408},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.3207070827484131,0.370915025472641,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3207070827484131},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3207070827484131},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3333333432674408},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.3207070827484131,0.38562092185020447,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3986928164958954,"y":0.3333333432674408},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.3207070827484131,0.3986928164958954,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.3207070827484131,0.4117647111415863,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.3207070827484131,0.4248366057872772,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3207070827484131},{"x":0.4395424723625183,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.3207070827484131,0.4395424723625183,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3207070827484131},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3207070827484131},{"x":0.45261436700820923,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.3207070827484131,0.45261436700820923,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.3207070827484131},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3207070827484131},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.3207070827484131,0.46568626165390015,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.3207070827484131},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3207070827484131},{"x":0.47875815629959106,"y":0.3333333432674408},{"x":0.47549018263816833,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.3207070827484131,0.47875815629959106,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.3207070827484131},{"x":0.508169949054718,"y":0.3207070827484131},{"x":0.508169949054718,"y":0.3333333432674408},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.48856207728385925,0.3207070827484131,0.508169949054718,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5147058963775635,0.3207070827484131,0.5196078419685364,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻ","boundary":[0.5261437892913818,0.3207070827484131,0.5490196347236633,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.5555555820465088,0.3207070827484131,0.5915032625198364,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﮐ","boundary":[0.5980392098426819,0.3207070827484131,0.6241829991340637,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6633986830711365,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟﻮﻣﺮﻓ","boundary":[0.6307189464569092,0.3207070827484131,0.6633986830711365,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6699346303939819,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6699346303939819,0.3207070827484131,0.6928104758262634,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6944444179534912,0.3207070827484131,0.7222222089767456,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.3207070827484131},{"x":0.75,"y":0.3207070827484131},{"x":0.75,"y":0.3333333432674408},{"x":0.741830050945282,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.741830050945282,0.3207070827484131,0.75,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7516340017318726,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.3207070827484131,0.7549019455909729,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7630718946456909,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7549019455909729,0.3207070827484131,0.7630718946456909,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2173202633857727,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3497474789619446},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.20915032923221588,0.33712121844291687,0.2173202633857727,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.33712121844291687},{"x":0.24673202633857727,"y":0.33712121844291687},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3497474789619446},{"x":0.24346405267715454,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.33712121844291687,0.24673202633857727,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2598039209842682,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3497474789619446},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.33712121844291687,0.2598039209842682,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.33712121844291687},{"x":0.27450981736183167,"y":0.33712121844291687},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3497474789619446},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.33712121844291687,0.27450981736183167,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2875817120075226,"y":0.33712121844291687},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3497474789619446},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.33712121844291687,0.2875817120075226,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3006536066532135,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3497474789619446},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.33712121844291687,0.3006536066532135,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3137255012989044,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.33712121844291687,0.3137255012989044,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.33712121844291687},{"x":0.370915025472641,"y":0.33712121844291687},{"x":0.370915025472641,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"(ﺮﯿﻐﺘﻣ)","boundary":[0.3284313678741455,0.33712121844291687,0.370915025472641,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37745097279548645,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4166666567325592,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3497474789619446},{"x":0.37745097279548645,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ","boundary":[0.37745097279548645,0.33712121844291687,0.4166666567325592,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4575163424015045,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3497474789619446},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﻨﭼ","boundary":[0.42320260405540466,0.33712121844291687,0.4575163424015045,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.33712121844291687},{"x":0.48366013169288635,"y":0.33712121844291687},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3497474789619446},{"x":0.46405228972435,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.46405228972435,0.33712121844291687,0.48366013169288635,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.33712121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.33712121844291687},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3497474789619446},{"x":0.48856207728385925,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.48856207728385925,0.33712121844291687,0.49673202633857727,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5457516312599182,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5457516312599182,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"(ﺮﯿﻐﺘﻣ)","boundary":[0.5032680034637451,0.33712121844291687,0.5457516312599182,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5915032625198364,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ","boundary":[0.5522875785827637,0.33712121844291687,0.5915032625198364,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6176470518112183,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.5980392098426819,0.33712121844291687,0.6176470518112183,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.33712121844291687},{"x":0.665032684803009,"y":0.33712121844291687},{"x":0.665032684803009,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.6241829991340637,0.33712121844291687,0.665032684803009,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6944444179534912,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3497474789619446},{"x":0.686274528503418,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.686274528503418,0.33712121844291687,0.6944444179534912,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.33712121844291687,0.6993464231491089,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7091503143310547,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.33712121844291687,0.7091503143310547,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7140522599220276,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.33712121844291687,0.7140522599220276,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.33712121844291687,0.7222222089767456,0.3497474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2173202633857727,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2173202633857727,"y":0.36742424964904785},{"x":0.20915032923221588,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.20915032923221588,0.35479798913002014,0.2173202633857727,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.35479798913002014},{"x":0.24673202633857727,"y":0.35479798913002014},{"x":0.24673202633857727,"y":0.36742424964904785},{"x":0.24346405267715454,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.35479798913002014,0.24673202633857727,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2598039209842682,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2598039209842682,"y":0.36742424964904785},{"x":0.25653594732284546,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.35479798913002014,0.2598039209842682,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.35479798913002014},{"x":0.27450981736183167,"y":0.35479798913002014},{"x":0.27450981736183167,"y":0.36742424964904785},{"x":0.27124184370040894,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.35479798913002014,0.27450981736183167,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2875817120075226,"y":0.35479798913002014},{"x":0.2875817120075226,"y":0.36742424964904785},{"x":0.28431373834609985,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.35479798913002014,0.2875817120075226,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3006536066532135,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3006536066532135,"y":0.36742424964904785},{"x":0.29738563299179077,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.35479798913002014,0.3006536066532135,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3137255012989044,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3137255012989044,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3104575276374817,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.35479798913002014,0.3137255012989044,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3284313678741455,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3284313678741455,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3251633942127228,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.35479798913002014,0.3284313678741455,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3415032625198364,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3415032625198364,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3382352888584137,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.35479798913002014,0.3415032625198364,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.35479798913002014},{"x":0.35457515716552734,"y":0.35479798913002014},{"x":0.35457515716552734,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3513071835041046,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.35479798913002014,0.35457515716552734,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3692810535430908,"y":0.35479798913002014},{"x":0.3692810535430908,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3660130798816681,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.35479798913002014,0.3692810535430908,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.35479798913002014},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35479798913002014},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36742424964904785},{"x":0.379084974527359,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.35479798913002014,0.38235294818878174,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.35479798913002014},{"x":0.39542484283447266,"y":0.35479798913002014},{"x":0.39542484283447266,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3921568691730499,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.35479798913002014,0.39542484283447266,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4084967374801636,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4084967374801636,"y":0.36742424964904785},{"x":0.40522876381874084,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.35479798913002014,0.4084967374801636,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.35479798913002014},{"x":0.42320260405540466,"y":0.35479798913002014},{"x":0.42320260405540466,"y":0.36742424964904785},{"x":0.41993463039398193,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.35479798913002014,0.42320260405540466,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4362744987010956,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4362744987010956,"y":0.36742424964904785},{"x":0.43300652503967285,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.35479798913002014,0.4362744987010956,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4493463933467865,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4493463933467865,"y":0.36742424964904785},{"x":0.44607841968536377,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.35479798913002014,0.4493463933467865,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4624182879924774,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4624182879924774,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4591503143310547,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.35479798913002014,0.4624182879924774,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4771241843700409,"y":0.35479798913002014},{"x":0.4771241843700409,"y":0.36742424964904785},{"x":0.47385621070861816,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.35479798913002014,0.4771241843700409,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.35479798913002014},{"x":0.516339898109436,"y":0.35479798913002014},{"x":0.516339898109436,"y":0.36742424964904785},{"x":0.48856207728385925,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.48856207728385925,0.35479798913002014,0.516339898109436,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5343137383460999,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5343137383460999,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5245097875595093,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"n","boundary":[0.5245097875595093,0.35479798913002014,0.5343137383460999,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5571895241737366,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5571895241737366,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5392156839370728,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.5392156839370728,0.35479798913002014,0.5571895241737366,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5718954205513,"y":0.35479798913002014},{"x":0.5718954205513,"y":0.36742424964904785},{"x":0.563725471496582,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.563725471496582,0.35479798913002014,0.5718954205513,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6062091588973999,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6062091588973999,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5784313678741455,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.5784313678741455,0.35479798913002014,0.6062091588973999,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6176470518112183,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6176470518112183,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6143791079521179,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"l","boundary":[0.6143791079521179,0.35479798913002014,0.6176470518112183,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.35479798913002014},{"x":0.665032684803009,"y":0.35479798913002014},{"x":0.665032684803009,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6241829991340637,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.6241829991340637,0.35479798913002014,0.665032684803009,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6944444179534912,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6944444179534912,"y":0.36742424964904785},{"x":0.686274528503418,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.686274528503418,0.35479798913002014,0.6944444179534912,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6993464231491089,"y":0.35479798913002014},{"x":0.6993464231491089,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6960784196853638,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.35479798913002014,0.6993464231491089,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7091503143310547,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7091503143310547,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7009803652763367,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.35479798913002014,0.7091503143310547,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7140522599220276,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7140522599220276,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7107843160629272,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.35479798913002014,0.7140522599220276,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.35479798913002014},{"x":0.7222222089767456,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7140522599220276,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.35479798913002014,0.7222222089767456,0.36742424964904785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2173202633857727,"y":0.3851010203361511},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.20915032923221588,0.3724747598171234,0.2173202633857727,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.3724747598171234},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3724747598171234},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3851010203361511},{"x":0.24346405267715454,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.3724747598171234,0.24673202633857727,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3851010203361511},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.3724747598171234,0.2598039209842682,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.3724747598171234},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3724747598171234},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3851010203361511},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.3724747598171234,0.27450981736183167,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3851010203361511},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.3724747598171234,0.2875817120075226,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3851010203361511},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.3724747598171234,0.3006536066532135,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.3724747598171234,0.3137255012989044,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.3724747598171234,0.3284313678741455,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.3724747598171234,0.3415032625198364,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"x","boundary":[0.3529411852359772,0.3724747598171234,0.3611111044883728,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3851010203361511},{"x":0.36764705181121826,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﺼﺗ","boundary":[0.36764705181121826,0.3724747598171234,0.4019607901573181,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3851010203361511},{"x":0.406862735748291,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.406862735748291,0.3724747598171234,0.4362744987010956,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4673202633857727,"y":0.3851010203361511},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.44281044602394104,0.3724747598171234,0.4673202633857727,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3851010203361511},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.47385621070861816,0.3724747598171234,0.5016340017318726,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3851010203361511},{"x":0.508169949054718,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"n","boundary":[0.508169949054718,0.3724747598171234,0.5179738402366638,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5245097875595093,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.5245097875595093,0.3724747598171234,0.5424836874008179,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5490196347236633,0.3724747598171234,0.5555555820465088,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5915032625198364,"y":0.3851010203361511},{"x":0.563725471496582,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.563725471496582,0.3724747598171234,0.5915032625198364,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.5980392098426819,0.3724747598171234,0.6176470518112183,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3724747598171234},{"x":0.665032684803009,"y":0.3724747598171234},{"x":0.665032684803009,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.6241829991340637,0.3724747598171234,0.665032684803009,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3851010203361511},{"x":0.686274528503418,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.686274528503418,0.3724747598171234,0.6944444179534912,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.3724747598171234,0.6993464231491089,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.3724747598171234,0.7091503143310547,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.3724747598171234,0.7140522599220276,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3851010203361511}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.3724747598171234,0.7222222089767456,0.3851010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2173202633857727,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2173202633857727,"y":0.405303031206131},{"x":0.20915032923221588,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.20915032923221588,0.39267677068710327,0.2173202633857727,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.39267677068710327},{"x":0.24673202633857727,"y":0.39267677068710327},{"x":0.24673202633857727,"y":0.405303031206131},{"x":0.24346405267715454,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.39267677068710327,0.24673202633857727,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2598039209842682,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2598039209842682,"y":0.405303031206131},{"x":0.25653594732284546,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.39267677068710327,0.2598039209842682,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.39267677068710327},{"x":0.27450981736183167,"y":0.39267677068710327},{"x":0.27450981736183167,"y":0.405303031206131},{"x":0.27124184370040894,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.39267677068710327,0.27450981736183167,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2875817120075226,"y":0.39267677068710327},{"x":0.2875817120075226,"y":0.405303031206131},{"x":0.28431373834609985,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.39267677068710327,0.2875817120075226,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3006536066532135,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3006536066532135,"y":0.405303031206131},{"x":0.29738563299179077,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.39267677068710327,0.3006536066532135,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3137255012989044,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3137255012989044,"y":0.405303031206131},{"x":0.3104575276374817,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.39267677068710327,0.3137255012989044,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3284313678741455,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3284313678741455,"y":0.405303031206131},{"x":0.3251633942127228,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.39267677068710327,0.3284313678741455,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3415032625198364,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3415032625198364,"y":0.405303031206131},{"x":0.3382352888584137,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.39267677068710327,0.3415032625198364,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.39267677068710327},{"x":0.35457515716552734,"y":0.39267677068710327},{"x":0.35457515716552734,"y":0.405303031206131},{"x":0.3513071835041046,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.39267677068710327,0.35457515716552734,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39267677068710327},{"x":0.3692810535430908,"y":0.405303031206131},{"x":0.3660130798816681,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.39267677068710327,0.3692810535430908,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.39267677068710327},{"x":0.38235294818878174,"y":0.39267677068710327},{"x":0.38235294818878174,"y":0.405303031206131},{"x":0.379084974527359,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.39267677068710327,0.38235294818878174,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.39267677068710327},{"x":0.39542484283447266,"y":0.39267677068710327},{"x":0.39542484283447266,"y":0.405303031206131},{"x":0.3921568691730499,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.39267677068710327,0.39542484283447266,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4084967374801636,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4084967374801636,"y":0.405303031206131},{"x":0.40522876381874084,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.39267677068710327,0.4084967374801636,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4575163424015045,"y":0.39267677068710327},{"x":0.4575163424015045,"y":0.405303031206131},{"x":0.4166666567325592,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"(ﻪﺘﺴﺑاو","boundary":[0.4166666567325592,0.39267677068710327,0.4575163424015045,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5245097875595093,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5245097875595093,"y":0.405303031206131},{"x":0.46405228972435,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ)","boundary":[0.46405228972435,0.39267677068710327,0.5245097875595093,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5457516312599182,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5457516312599182,"y":0.405303031206131},{"x":0.5310457348823547,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮔ","boundary":[0.5310457348823547,0.39267677068710327,0.5457516312599182,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5571895241737366,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5571895241737366,"y":0.405303031206131},{"x":0.5473856329917908,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5473856329917908,0.39267677068710327,0.5571895241737366,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5784313678741455,"y":0.39267677068710327},{"x":0.5784313678741455,"y":0.405303031206131},{"x":0.5620915293693542,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ـﺮﮔا","boundary":[0.5620915293693542,0.39267677068710327,0.5784313678741455,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6094771027565002,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6094771027565002,"y":0.405303031206131},{"x":0.5866013169288635,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5866013169288635,0.39267677068710327,0.6094771027565002,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.39267677068710327},{"x":0.665032684803009,"y":0.39267677068710327},{"x":0.665032684803009,"y":0.405303031206131},{"x":0.6111111044883728,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾدوﺪﺤﻣ","boundary":[0.6111111044883728,0.39267677068710327,0.665032684803009,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6944444179534912,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6944444179534912,"y":0.405303031206131},{"x":0.686274528503418,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.686274528503418,0.39267677068710327,0.6944444179534912,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6993464231491089,"y":0.39267677068710327},{"x":0.6993464231491089,"y":0.405303031206131},{"x":0.6960784196853638,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.39267677068710327,0.6993464231491089,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7091503143310547,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7091503143310547,"y":0.405303031206131},{"x":0.7009803652763367,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.39267677068710327,0.7091503143310547,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7140522599220276,"y":0.405303031206131},{"x":0.7107843160629272,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.39267677068710327,0.7140522599220276,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7222222089767456,"y":0.39267677068710327},{"x":0.7222222089767456,"y":0.405303031206131},{"x":0.7140522599220276,"y":0.405303031206131}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.39267677068710327,0.7222222089767456,0.405303031206131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.41035354137420654},{"x":0.2173202633857727,"y":0.41035354137420654},{"x":0.2173202633857727,"y":0.42297980189323425},{"x":0.20915032923221588,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.20915032923221588,0.41035354137420654,0.2173202633857727,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.41035354137420654},{"x":0.24673202633857727,"y":0.41035354137420654},{"x":0.24673202633857727,"y":0.42297980189323425},{"x":0.24346405267715454,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.41035354137420654,0.24673202633857727,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.41035354137420654},{"x":0.2598039209842682,"y":0.41035354137420654},{"x":0.2598039209842682,"y":0.42297980189323425},{"x":0.25653594732284546,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.41035354137420654,0.2598039209842682,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3235294222831726,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3235294222831726,"y":0.42297980189323425},{"x":0.2696078419685364,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾدوﺪﺤﻣ","boundary":[0.2696078419685364,0.41035354137420654,0.3235294222831726,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3513071835041046,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3513071835041046,"y":0.42297980189323425},{"x":0.33006536960601807,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.33006536960601807,0.41035354137420654,0.3513071835041046,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3562091588973999,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3888888955116272,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3888888955116272,"y":0.42297980189323425},{"x":0.3562091588973999,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳار","boundary":[0.3562091588973999,0.41035354137420654,0.3888888955116272,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4248366057872772,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4248366057872772,"y":0.42297980189323425},{"x":0.39542484283447266,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻤﺳ","boundary":[0.39542484283447266,0.41035354137420654,0.4248366057872772,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.41035354137420654},{"x":0.45588234066963196,"y":0.41035354137420654},{"x":0.45588234066963196,"y":0.42297980189323425},{"x":0.4313725531101227,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"یاﺮﺑ","boundary":[0.4313725531101227,0.41035354137420654,0.45588234066963196,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4901960790157318,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4901960790157318,"y":0.42297980189323425},{"x":0.4624182879924774,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.4624182879924774,0.41035354137420654,0.4901960790157318,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5179738402366638,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5179738402366638,"y":0.42297980189323425},{"x":0.49673202633857727,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼ","boundary":[0.49673202633857727,0.41035354137420654,0.5179738402366638,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5424836874008179,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5424836874008179,"y":0.42297980189323425},{"x":0.5245097875595093,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.5245097875595093,0.41035354137420654,0.5424836874008179,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5555555820465088,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5555555820465088,"y":0.42297980189323425},{"x":0.5490196347236633,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5490196347236633,0.41035354137420654,0.5555555820465088,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5915032625198364,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5915032625198364,"y":0.42297980189323425},{"x":0.563725471496582,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.563725471496582,0.41035354137420654,0.5915032625198364,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6176470518112183,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6176470518112183,"y":0.42297980189323425},{"x":0.5980392098426819,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.5980392098426819,0.41035354137420654,0.6176470518112183,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.41035354137420654},{"x":0.665032684803009,"y":0.41035354137420654},{"x":0.665032684803009,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6241829991340637,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.6241829991340637,0.41035354137420654,0.665032684803009,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6944444179534912,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6944444179534912,"y":0.42297980189323425},{"x":0.686274528503418,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.686274528503418,0.41035354137420654,0.6944444179534912,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6993464231491089,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6993464231491089,"y":0.42297980189323425},{"x":0.6960784196853638,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.41035354137420654,0.6993464231491089,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7091503143310547,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7091503143310547,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7009803652763367,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.41035354137420654,0.7091503143310547,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7140522599220276,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7140522599220276,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7107843160629272,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.41035354137420654,0.7140522599220276,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7222222089767456,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7222222089767456,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7140522599220276,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.41035354137420654,0.7222222089767456,0.42297980189323425]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4406565725803375},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.20915032923221588,0.4280303120613098,0.2173202633857727,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4280303120613098},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4280303120613098},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4406565725803375},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4280303120613098,0.24673202633857727,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4280303120613098},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4406565725803375},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4280303120613098,0.2598039209842682,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4280303120613098},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4280303120613098},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4406565725803375},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4280303120613098,0.27450981736183167,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.4280303120613098},{"x":0.343137264251709,"y":0.4280303120613098},{"x":0.343137264251709,"y":0.4406565725803375},{"x":0.27941176295280457,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"(نآ-ﺎﯾ-ﻦﯾا","boundary":[0.27941176295280457,0.4280303120613098,0.343137264251709,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.4280303120613098},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4280303120613098},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4406565725803375},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.34967321157455444,0.4280303120613098,0.37254902720451355,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4346405267715454,"y":0.4406565725803375},{"x":0.3741829991340637,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾدوﺪﺤﻣ)","boundary":[0.3741829991340637,0.4280303120613098,0.4346405267715454,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4280303120613098},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4406565725803375},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾدوﺪﺤﻣ","boundary":[0.44117647409439087,0.4280303120613098,0.4950980246067047,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4406565725803375},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"m","boundary":[0.49836599826812744,0.4280303120613098,0.5130718946456909,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5375816822052002,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.5179738402366638,0.4280303120613098,0.5375816822052002,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4280303120613098},{"x":0.5506535768508911,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5424836874008179,0.4280303120613098,0.5506535768508911,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4406565725803375},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯾدوﺪﺤﻣ","boundary":[0.5571895241737366,0.4280303120613098,0.6111111044883728,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"l","boundary":[0.6143791079521179,0.4280303120613098,0.6176470518112183,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.4280303120613098},{"x":0.665032684803009,"y":0.4280303120613098},{"x":0.665032684803009,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6241829991340637,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.6241829991340637,0.4280303120613098,0.665032684803009,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4406565725803375},{"x":0.686274528503418,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.686274528503418,0.4280303120613098,0.6944444179534912,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4406565725803375},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4280303120613098,0.6993464231491089,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.4280303120613098,0.7091503143310547,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4280303120613098,0.7140522599220276,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.4280303120613098,0.7222222089767456,0.4406565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2173202633857727,"y":0.4570707082748413},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"٧","boundary":[0.20915032923221588,0.4444444477558136,0.2173202633857727,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4570707082748413},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4444444477558136,0.24673202633857727,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4570707082748413},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4444444477558136,0.2598039209842682,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4444444477558136},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4444444477558136},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4570707082748413},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4444444477558136,0.27450981736183167,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4570707082748413},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4444444477558136,0.2875817120075226,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4570707082748413},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4444444477558136,0.3006536066532135,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4444444477558136,0.3137255012989044,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4444444477558136,0.3284313678741455,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4444444477558136,0.3415032625198364,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4444444477558136},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4444444477558136},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4444444477558136,0.35457515716552734,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.4444444477558136,0.3692810535430908,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4444444477558136},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4444444477558136},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4570707082748413},{"x":0.379084974527359,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.4444444477558136,0.38235294818878174,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4444444477558136},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4444444477558136},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4570707082748413},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.4444444477558136,0.39542484283447266,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4570707082748413},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.4444444477558136,0.4084967374801636,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4444444477558136},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4444444477558136},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4570707082748413},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.4444444477558136,0.42320260405540466,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4570707082748413},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.4444444477558136,0.4362744987010956,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4570707082748413},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.4444444477558136,0.4493463933467865,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.4444444477558136,0.4624182879924774,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4570707082748413},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.4444444477558136,0.4771241843700409,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4570707082748413},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.4444444477558136,0.4901960790157318,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.4444444477558136,0.5032680034637451,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4444444477558136},{"x":0.516339898109436,"y":0.4444444477558136},{"x":0.516339898109436,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.4444444477558136,0.516339898109436,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.4444444477558136,0.5310457348823547,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5735294222831726,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺑﺎﺛ","boundary":[0.5473856329917908,0.4444444477558136,0.5735294222831726,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4570707082748413},{"x":0.5800653696060181,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻨﯾﺰﻫ","boundary":[0.5800653696060181,0.4444444477558136,0.6078431606292725,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6143791079521179,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6143791079521179,0.4444444477558136,0.6225489974021912,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4444444477558136},{"x":0.665032684803009,"y":0.4444444477558136},{"x":0.665032684803009,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6290849447250366,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6290849447250366,0.4444444477558136,0.665032684803009,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4570707082748413},{"x":0.686274528503418,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"٧","boundary":[0.686274528503418,0.4444444477558136,0.6944444179534912,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4570707082748413},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4444444477558136,0.6993464231491089,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.4444444477558136,0.7091503143310547,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4444444477558136,0.7140522599220276,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4570707082748413},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4570707082748413}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.4444444477558136,0.7222222089767456,0.4570707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.46212121844291687},{"x":0.22549019753932953,"y":0.46212121844291687},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4747474789619446},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"١٠","boundary":[0.20915032923221588,0.46212121844291687,0.22549019753932953,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.46212121844291687},{"x":0.24673202633857727,"y":0.46212121844291687},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4747474789619446},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.46212121844291687,0.24673202633857727,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.46212121844291687},{"x":0.2598039209842682,"y":0.46212121844291687},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4747474789619446},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.46212121844291687,0.2598039209842682,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.46212121844291687},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46212121844291687},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4747474789619446},{"x":0.2696078419685364,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷﺎﺑ","boundary":[0.2696078419685364,0.46212121844291687,0.29411765933036804,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.46212121844291687},{"x":0.32679739594459534,"y":0.46212121844291687},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4747474789619446},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺣاو","boundary":[0.3006536066532135,0.46212121844291687,0.32679739594459534,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.46212121844291687},{"x":0.3366013169288635,"y":0.46212121844291687},{"x":0.3366013169288635,"y":0.4747474789619446},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"l","boundary":[0.3333333432674408,0.46212121844291687,0.3366013169288635,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3415032625198364,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3415032625198364,"y":0.47601011395454407},{"x":0.3382352888584137,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":1,"str":"j","boundary":[0.3382352888584137,0.46717172861099243,0.3415032625198364,0.47601011395454407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.46212121844291687},{"x":0.38562092185020447,"y":0.46212121844291687},{"x":0.38562092185020447,"y":0.4747474789619446},{"x":0.34967321157455444,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻗاﺪﺣ","boundary":[0.34967321157455444,0.46212121844291687,0.38562092185020447,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4133986830711365,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4133986830711365,"y":0.4747474789619446},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﺷ","boundary":[0.3921568691730499,0.46212121844291687,0.4133986830711365,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4624182879924774,"y":0.46212121844291687},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4747474789619446},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻﺮﯿﻏ","boundary":[0.41993463039398193,0.46212121844291687,0.4624182879924774,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.46212121844291687},{"x":0.48366013169288635,"y":0.46212121844291687},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4747474789619446},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮔا","boundary":[0.4689542353153229,0.46212121844291687,0.48366013169288635,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5,"y":0.4747474789619446},{"x":0.491830050945282,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.491830050945282,0.46212121844291687,0.5,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5343137383460999,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"دﺮﯿﮕﺑ","boundary":[0.5049019455909729,0.46212121844291687,0.5343137383460999,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.46212121844291687},{"x":0.563725471496582,"y":0.46212121844291687},{"x":0.563725471496582,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻ","boundary":[0.5408496856689453,0.46212121844291687,0.563725471496582,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46212121844291687},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4747474789619446},{"x":0.5702614188194275,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.5702614188194275,0.46212121844291687,0.5980392098426819,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6339869499206543,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.6062091588973999,0.46212121844291687,0.6339869499206543,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6601307392120361,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6601307392120361,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6405228972434998,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.6405228972434998,0.46212121844291687,0.6601307392120361,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6944444179534912,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4747474789619446},{"x":0.686274528503418,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.686274528503418,0.46212121844291687,0.6944444179534912,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4747474789619446},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.46212121844291687,0.6993464231491089,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7091503143310547,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.46212121844291687,0.7091503143310547,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7140522599220276,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.46212121844291687,0.7140522599220276,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.46212121844291687},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4747474789619446},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4747474789619446}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.46212121844291687,0.7222222089767456,0.4747474789619446]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.47853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.47853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.49116161465644836},{"x":0.20915032923221588,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"١٠","boundary":[0.20915032923221588,0.47853535413742065,0.22549019753932953,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.47853535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.47853535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.49116161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.47853535413742065,0.24673202633857727,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2598039209842682,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2598039209842682,"y":0.49116161465644836},{"x":0.25653594732284546,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.47853535413742065,0.2598039209842682,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.47853535413742065},{"x":0.27450981736183167,"y":0.47853535413742065},{"x":0.27450981736183167,"y":0.49116161465644836},{"x":0.27124184370040894,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.47853535413742065,0.27450981736183167,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2875817120075226,"y":0.47853535413742065},{"x":0.2875817120075226,"y":0.49116161465644836},{"x":0.28431373834609985,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.47853535413742065,0.2875817120075226,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3006536066532135,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3006536066532135,"y":0.49116161465644836},{"x":0.29738563299179077,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.47853535413742065,0.3006536066532135,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3137255012989044,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3137255012989044,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3104575276374817,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.47853535413742065,0.3137255012989044,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3284313678741455,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3284313678741455,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3251633942127228,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.47853535413742065,0.3284313678741455,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3415032625198364,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3415032625198364,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3382352888584137,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.47853535413742065,0.3415032625198364,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.47853535413742065},{"x":0.35457515716552734,"y":0.47853535413742065},{"x":0.35457515716552734,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3513071835041046,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.47853535413742065,0.35457515716552734,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.47853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3660130798816681,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.47853535413742065,0.3692810535430908,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.47853535413742065},{"x":0.38235294818878174,"y":0.47853535413742065},{"x":0.38235294818878174,"y":0.49116161465644836},{"x":0.379084974527359,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.47853535413742065,0.38235294818878174,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.47853535413742065},{"x":0.39542484283447266,"y":0.47853535413742065},{"x":0.39542484283447266,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3921568691730499,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.47853535413742065,0.39542484283447266,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4084967374801636,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4084967374801636,"y":0.49116161465644836},{"x":0.40522876381874084,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.47853535413742065,0.4084967374801636,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.47853535413742065},{"x":0.42320260405540466,"y":0.47853535413742065},{"x":0.42320260405540466,"y":0.49116161465644836},{"x":0.41993463039398193,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.47853535413742065,0.42320260405540466,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4362744987010956,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4362744987010956,"y":0.49116161465644836},{"x":0.43300652503967285,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.47853535413742065,0.4362744987010956,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4493463933467865,"y":0.49116161465644836},{"x":0.44607841968536377,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.47853535413742065,0.4493463933467865,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4624182879924774,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4624182879924774,"y":0.49116161465644836},{"x":0.4591503143310547,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.47853535413742065,0.4624182879924774,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4771241843700409,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4771241843700409,"y":0.49116161465644836},{"x":0.47385621070861816,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.47853535413742065,0.4771241843700409,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4901960790157318,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4901960790157318,"y":0.49116161465644836},{"x":0.4869281053543091,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.47853535413742065,0.4901960790157318,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5032680034637451,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5032680034637451,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.47853535413742065,0.5032680034637451,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.47853535413742065},{"x":0.516339898109436,"y":0.47853535413742065},{"x":0.516339898109436,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5130718946456909,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.47853535413742065,0.516339898109436,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5310457348823547,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5310457348823547,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5277777910232544,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.47853535413742065,0.5310457348823547,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5964052081108093,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5964052081108093,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5408496856689453,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"بﺪﺤﻣﺮﯿﻏ","boundary":[0.5408496856689453,0.47853535413742065,0.5964052081108093,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6307189464569092,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6307189464569092,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6029411554336548,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺟﻮﻣ","boundary":[0.6029411554336548,0.47853535413742065,0.6307189464569092,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.47853535413742065},{"x":0.665032684803009,"y":0.47853535413742065},{"x":0.665032684803009,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6372548937797546,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿﺣﺎﻧ","boundary":[0.6372548937797546,0.47853535413742065,0.665032684803009,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6944444179534912,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6944444179534912,"y":0.49116161465644836},{"x":0.686274528503418,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"٩","boundary":[0.686274528503418,0.47853535413742065,0.6944444179534912,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6993464231491089,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6993464231491089,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6960784196853638,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.47853535413742065,0.6993464231491089,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7009803652763367,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.47853535413742065,0.7091503143310547,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7140522599220276,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7140522599220276,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7107843160629272,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.47853535413742065,0.7140522599220276,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7222222089767456,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7222222089767456,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7140522599220276,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.47853535413742065,0.7222222089767456,0.49116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4962121248245239},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4962121248245239},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5088383555412292},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"١٢","boundary":[0.20915032923221588,0.4962121248245239,0.22549019753932953,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4962121248245239},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4962121248245239},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5088383555412292},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4962121248245239,0.24673202633857727,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5088383555412292},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4962121248245239,0.2598039209842682,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4962121248245239},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4962121248245239},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5088383555412292},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4962121248245239,0.27450981736183167,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4962121248245239},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5088383555412292},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4962121248245239,0.2875817120075226,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5088383555412292},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4962121248245239,0.3006536066532135,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4962121248245239,0.3137255012989044,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4962121248245239,0.3284313678741455,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4962121248245239,0.3415032625198364,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4962121248245239},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4962121248245239},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5088383555412292},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4962121248245239,0.35457515716552734,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3839869201183319,"y":0.4962121248245239},{"x":0.3839869201183319,"y":0.5088383555412292},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.36437907814979553,0.4962121248245239,0.3839869201183319,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.4962121248245239},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4962121248245239},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5088383555412292},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.39052286744117737,0.4962121248245239,0.39542484283447266,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4264705777168274,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻ","boundary":[0.4019607901573181,0.4962121248245239,0.4264705777168274,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4852941036224365,"y":0.4962121248245239},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.4313725531101227,0.4962121248245239,0.4852941036224365,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5088383555412292},{"x":0.491830050945282,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺳﻮﺗ","boundary":[0.491830050945282,0.4962121248245239,0.5228758454322815,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5088383555412292},{"x":0.529411792755127,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.529411792755127,0.4962121248245239,0.5424836874008179,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮑﺗ","boundary":[0.5441176295280457,0.4962121248245239,0.5620915293693542,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5964052081108093,"y":0.4962121248245239},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5686274766921997,0.4962121248245239,0.5964052081108093,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.6029411554336548,0.4962121248245239,0.6225489974021912,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4962121248245239},{"x":0.665032684803009,"y":0.4962121248245239},{"x":0.665032684803009,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾﺎﻤﻧ","boundary":[0.6290849447250366,0.4962121248245239,0.665032684803009,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6781045794487,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"١٠","boundary":[0.6781045794487,0.4962121248245239,0.6944444179534912,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4962121248245239},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4962121248245239,0.6993464231491089,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.4962121248245239,0.7091503143310547,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4962121248245239,0.7140522599220276,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.4962121248245239,0.7222222089767456,0.5088383555412292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5138888955116272},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5138888955116272},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5265151262283325},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"١۶","boundary":[0.20915032923221588,0.5138888955116272,0.22549019753932953,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.5138888955116272},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5138888955116272},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5265151262283325},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.5138888955116272,0.24673202633857727,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5138888955116272},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5138888955116272},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5265151262283325},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.5138888955116272,0.2598039209842682,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5138888955116272},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5138888955116272},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5265151262283325},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.5138888955116272,0.27450981736183167,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5138888955116272},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5138888955116272},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5265151262283325},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.5138888955116272,0.2875817120075226,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5265151262283325},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.5138888955116272,0.3006536066532135,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5265151262283325},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.5138888955116272,0.3137255012989044,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5265151262283325},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.3333333432674408,0.5138888955116272,0.3529411852359772,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5138888955116272},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5138888955116272},{"x":0.36437907814979553,"y":0.5265151262283325},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.35947713255882263,0.5138888955116272,0.36437907814979553,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.5138888955116272},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5138888955116272},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5265151262283325},{"x":0.370915025472641,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻ","boundary":[0.370915025472641,0.5138888955116272,0.39542484283447266,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.4019607901573181,0.5138888955116272,0.4542483687400818,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.5138888955116272},{"x":0.491830050945282,"y":0.5138888955116272},{"x":0.491830050945282,"y":0.5265151262283325},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺳﻮﺗ","boundary":[0.46078431606292725,0.5138888955116272,0.491830050945282,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5265151262283325},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.49836599826812744,0.5138888955116272,0.5343137383460999,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"دﺪﻋ","boundary":[0.5408496856689453,0.5138888955116272,0.5604575276374817,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.5686274766921997,0.5138888955116272,0.5964052081108093,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.6029411554336548,0.5138888955116272,0.6225489974021912,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.5138888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.5138888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾﺎﻤﻧ","boundary":[0.6290849447250366,0.5138888955116272,0.665032684803009,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6781045794487,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"١١","boundary":[0.6781045794487,0.5138888955116272,0.6944444179534912,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.5138888955116272,0.6993464231491089,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.5138888955116272,0.7091503143310547,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.5138888955116272,0.7140522599220276,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5265151262283325},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.5138888955116272,0.7222222089767456,0.5265151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5303030014038086},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5303030014038086},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5429292917251587},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"١٨","boundary":[0.20915032923221588,0.5303030014038086,0.22549019753932953,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.5303030014038086},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5303030014038086},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5429292917251587},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.5303030014038086,0.24673202633857727,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5429292917251587},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.5303030014038086,0.2598039209842682,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5303030014038086},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5303030014038086},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5429292917251587},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.5303030014038086,0.27450981736183167,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5303030014038086},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5429292917251587},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.5303030014038086,0.2875817120075226,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5429292917251587},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.5303030014038086,0.3006536066532135,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5303030014038086},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5429292917251587},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.5303030014038086,0.3137255012989044,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.5303030014038086},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5303030014038086},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5429292917251587},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.3235294222831726,0.5303030014038086,0.35947713255882263,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5303030014038086},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5303030014038086},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5429292917251587},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"دﺪﻋ","boundary":[0.3660130798816681,0.5303030014038086,0.38562092185020447,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5303030014038086},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5303030014038086},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5429292917251587},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.3921568691730499,0.5303030014038086,0.41830065846443176,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.5303030014038086},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5303030014038086},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5429292917251587},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.4215686321258545,0.5303030014038086,0.45261436700820923,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5303030014038086},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5429292917251587},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻗ","boundary":[0.4575163424015045,0.5303030014038086,0.4852941036224365,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5429292917251587},{"x":0.491830050945282,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.491830050945282,0.5303030014038086,0.5032680034637451,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5429292917251587},{"x":0.508169949054718,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ","boundary":[0.508169949054718,0.5303030014038086,0.5555555820465088,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5303030014038086},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.5620915293693542,0.5303030014038086,0.5980392098426819,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﮐ","boundary":[0.6045751571655273,0.5303030014038086,0.6307189464569092,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5303030014038086},{"x":0.665032684803009,"y":0.5303030014038086},{"x":0.665032684803009,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.6372548937797546,0.5303030014038086,0.665032684803009,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6781045794487,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"١٢","boundary":[0.6781045794487,0.5303030014038086,0.6944444179534912,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5303030014038086},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.5303030014038086,0.6993464231491089,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.5303030014038086,0.7091503143310547,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.5303030014038086,0.7140522599220276,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5303030014038086},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5429292917251587}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.5303030014038086,0.7222222089767456,0.5429292917251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5479797720909119},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5479797720909119},{"x":0.22549019753932953,"y":0.560606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"٢٠","boundary":[0.20915032923221588,0.5479797720909119,0.22549019753932953,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.5479797720909119},{"x":0.25,"y":0.5479797720909119},{"x":0.25,"y":0.560606062412262},{"x":0.24673202633857727,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.5479797720909119,0.25,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.5479797720909119},{"x":0.2630718946456909,"y":0.5479797720909119},{"x":0.2630718946456909,"y":0.560606062412262},{"x":0.2598039209842682,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.5479797720909119,0.2630718946456909,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.5479797720909119},{"x":0.27614378929138184,"y":0.5479797720909119},{"x":0.27614378929138184,"y":0.560606062412262},{"x":0.2728758156299591,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.5479797720909119,0.27614378929138184,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.5479797720909119},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5479797720909119},{"x":0.2908496856689453,"y":0.560606062412262},{"x":0.2875817120075226,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.5479797720909119,0.2908496856689453,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.5479797720909119},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5479797720909119},{"x":0.30392158031463623,"y":0.560606062412262},{"x":0.3006536066532135,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.5479797720909119,0.30392158031463623,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5479797720909119},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5479797720909119},{"x":0.31699347496032715,"y":0.560606062412262},{"x":0.3137255012989044,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.5479797720909119,0.31699347496032715,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.5479797720909119},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5479797720909119},{"x":0.33169934153556824,"y":0.560606062412262},{"x":0.3284313678741455,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.5479797720909119,0.33169934153556824,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.5479797720909119},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5479797720909119},{"x":0.34477123618125916,"y":0.560606062412262},{"x":0.3415032625198364,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.5479797720909119,0.34477123618125916,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3578431308269501,"y":0.560606062412262},{"x":0.35457515716552734,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.5479797720909119,0.3578431308269501,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5479797720909119},{"x":0.370915025472641,"y":0.5479797720909119},{"x":0.370915025472641,"y":0.560606062412262},{"x":0.36764705181121826,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.5479797720909119,0.370915025472641,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.5479797720909119},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5479797720909119},{"x":0.38562092185020447,"y":0.560606062412262},{"x":0.38235294818878174,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.5479797720909119,0.38562092185020447,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3986928164958954,"y":0.560606062412262},{"x":0.39542484283447266,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.5479797720909119,0.3986928164958954,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4117647111415863,"y":0.560606062412262},{"x":0.4084967374801636,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.5479797720909119,0.4117647111415863,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4248366057872772,"y":0.560606062412262},{"x":0.4215686321258545,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.5479797720909119,0.4248366057872772,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5479797720909119},{"x":0.4395424723625183,"y":0.560606062412262},{"x":0.4362744987010956,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.5479797720909119,0.4395424723625183,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.5479797720909119},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5479797720909119},{"x":0.45261436700820923,"y":0.560606062412262},{"x":0.4493463933467865,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.5479797720909119,0.45261436700820923,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5479797720909119},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5479797720909119},{"x":0.46568626165390015,"y":0.560606062412262},{"x":0.4624182879924774,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.5479797720909119,0.46568626165390015,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.5479797720909119},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5479797720909119},{"x":0.47875815629959106,"y":0.560606062412262},{"x":0.47549018263816833,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.5479797720909119,0.47875815629959106,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5277777910232544,"y":0.560606062412262},{"x":0.491830050945282,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.491830050945282,0.5479797720909119,0.5277777910232544,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5539215803146362,"y":0.560606062412262},{"x":0.5343137383460999,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"دﺪﻋ","boundary":[0.5343137383460999,0.5479797720909119,0.5539215803146362,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5882353186607361,"y":0.560606062412262},{"x":0.5604575276374817,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧ","boundary":[0.5604575276374817,0.5479797720909119,0.5882353186607361,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6225489974021912,"y":0.560606062412262},{"x":0.5947712659835815,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.5947712659835815,0.5479797720909119,0.6225489974021912,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6552287340164185,"y":0.560606062412262},{"x":0.6241829991340637,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.6241829991340637,0.5479797720909119,0.6552287340164185,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6960784196853638,"y":0.560606062412262},{"x":0.6617646813392639,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6617646813392639,0.5479797720909119,0.6960784196853638,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7222222089767456,"y":0.560606062412262},{"x":0.7042483687400818,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.7042483687400818,0.5479797720909119,0.7222222089767456,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.5479797720909119},{"x":0.75,"y":0.5479797720909119},{"x":0.75,"y":0.560606062412262},{"x":0.741830050945282,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.741830050945282,0.5479797720909119,0.75,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7549019455909729,"y":0.560606062412262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.5479797720909119,0.7549019455909729,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7630718946456909,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7630718946456909,"y":0.560606062412262},{"x":0.7549019455909729,"y":0.560606062412262}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7549019455909729,0.5479797720909119,0.7630718946456909,0.560606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.566919207572937},{"x":0.22549019753932953,"y":0.566919207572937},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5795454382896423},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"٢٣","boundary":[0.20915032923221588,0.566919207572937,0.22549019753932953,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.566919207572937},{"x":0.24673202633857727,"y":0.566919207572937},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5795454382896423},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.566919207572937,0.24673202633857727,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.566919207572937},{"x":0.2598039209842682,"y":0.566919207572937},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5795454382896423},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.566919207572937,0.2598039209842682,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.566919207572937},{"x":0.27450981736183167,"y":0.566919207572937},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5795454382896423},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.566919207572937,0.27450981736183167,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.566919207572937},{"x":0.2875817120075226,"y":0.566919207572937},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5795454382896423},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.566919207572937,0.2875817120075226,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.566919207572937},{"x":0.3006536066532135,"y":0.566919207572937},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5795454382896423},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.566919207572937,0.3006536066532135,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.566919207572937},{"x":0.3137255012989044,"y":0.566919207572937},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.566919207572937,0.3137255012989044,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.566919207572937},{"x":0.3284313678741455,"y":0.566919207572937},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.566919207572937,0.3284313678741455,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.566919207572937},{"x":0.3415032625198364,"y":0.566919207572937},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.566919207572937,0.3415032625198364,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.566919207572937},{"x":0.35457515716552734,"y":0.566919207572937},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.566919207572937,0.35457515716552734,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.566919207572937},{"x":0.3692810535430908,"y":0.566919207572937},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.566919207572937,0.3692810535430908,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.566919207572937},{"x":0.38235294818878174,"y":0.566919207572937},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5795454382896423},{"x":0.379084974527359,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.566919207572937,0.38235294818878174,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.566919207572937},{"x":0.39542484283447266,"y":0.566919207572937},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5795454382896423},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.566919207572937,0.39542484283447266,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.566919207572937},{"x":0.4084967374801636,"y":0.566919207572937},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5795454382896423},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.566919207572937,0.4084967374801636,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.566919207572937},{"x":0.42320260405540466,"y":0.566919207572937},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5795454382896423},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.566919207572937,0.42320260405540466,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.566919207572937},{"x":0.4362744987010956,"y":0.566919207572937},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5795454382896423},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.566919207572937,0.4362744987010956,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.566919207572937},{"x":0.4493463933467865,"y":0.566919207572937},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5795454382896423},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.566919207572937,0.4493463933467865,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.566919207572937},{"x":0.4624182879924774,"y":0.566919207572937},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.566919207572937,0.4624182879924774,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.566919207572937},{"x":0.4771241843700409,"y":0.566919207572937},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5795454382896423},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.566919207572937,0.4771241843700409,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.566919207572937},{"x":0.4901960790157318,"y":0.566919207572937},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.566919207572937,0.4901960790157318,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.566919207572937},{"x":0.5032680034637451,"y":0.566919207572937},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.566919207572937,0.5032680034637451,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.566919207572937},{"x":0.516339898109436,"y":0.566919207572937},{"x":0.516339898109436,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.566919207572937,0.516339898109436,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.566919207572937},{"x":0.5310457348823547,"y":0.566919207572937},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.566919207572937,0.5310457348823547,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.566919207572937},{"x":0.5441176295280457,"y":0.566919207572937},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.566919207572937,0.5441176295280457,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.566919207572937},{"x":0.5571895241737366,"y":0.566919207572937},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.566919207572937,0.5571895241737366,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.566919207572937},{"x":0.5718954205513,"y":0.566919207572937},{"x":0.5718954205513,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.566919207572937,0.5718954205513,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.566919207572937},{"x":0.6078431606292725,"y":0.566919207572937},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"ندﺮﮐ","boundary":[0.5816993713378906,0.566919207572937,0.6078431606292725,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.566919207572937},{"x":0.6307189464569092,"y":0.566919207572937},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"دﺮﮔ","boundary":[0.6143791079521179,0.566919207572937,0.6307189464569092,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.566919207572937},{"x":0.665032684803009,"y":0.566919207572937},{"x":0.665032684803009,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6372548937797546,0.566919207572937,0.665032684803009,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.566919207572937},{"x":0.6944444179534912,"y":0.566919207572937},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5795454382896423},{"x":0.686274528503418,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.686274528503418,0.566919207572937,0.6944444179534912,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.566919207572937},{"x":0.6993464231491089,"y":0.566919207572937},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.566919207572937,0.6993464231491089,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.566919207572937},{"x":0.7091503143310547,"y":0.566919207572937},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.566919207572937,0.7091503143310547,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.566919207572937},{"x":0.7140522599220276,"y":0.566919207572937},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.566919207572937,0.7140522599220276,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.566919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.566919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.566919207572937,0.7222222089767456,0.5795454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5833333134651184},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5833333134651184},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5959596037864685},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"٢٣","boundary":[0.20915032923221588,0.5833333134651184,0.22549019753932953,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.5833333134651184},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5833333134651184},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5959596037864685},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.5833333134651184,0.24673202633857727,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5833333134651184},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5833333134651184},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5959596037864685},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.5833333134651184,0.2598039209842682,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5833333134651184},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5833333134651184},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5959596037864685},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.5833333134651184,0.27450981736183167,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5833333134651184},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5833333134651184},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5959596037864685},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.5833333134651184,0.2875817120075226,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5959596037864685},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.5833333134651184,0.3006536066532135,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5959596037864685},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.5833333134651184,0.3137255012989044,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5959596037864685},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.5833333134651184,0.3284313678741455,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5959596037864685},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.5833333134651184,0.3415032625198364,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5833333134651184},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5833333134651184},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5959596037864685},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.5833333134651184,0.35457515716552734,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5833333134651184},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5959596037864685},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.5833333134651184,0.3692810535430908,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5833333134651184},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5833333134651184},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5959596037864685},{"x":0.379084974527359,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.5833333134651184,0.38235294818878174,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5959596037864685},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.3937908411026001,0.5833333134651184,0.4297385513782501,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5833333134651184},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5833333134651184},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5959596037864685},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"دﺪﻋ","boundary":[0.4362744987010956,0.5833333134651184,0.45588234066963196,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5959596037864685},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.4624182879924774,0.5833333134651184,0.4901960790157318,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5959596037864685},{"x":0.491830050945282,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.491830050945282,0.5833333134651184,0.5228758454322815,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5833333134651184},{"x":0.563725471496582,"y":0.5833333134651184},{"x":0.563725471496582,"y":0.5959596037864685},{"x":0.529411792755127,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.529411792755127,0.5833333134651184,0.563725471496582,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5833333134651184},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5959596037864685},{"x":0.5718954205513,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.5718954205513,0.5833333134651184,0.5898692607879639,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5959596037864685},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5964052081108093,0.5833333134651184,0.6192810535430908,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5833333134651184},{"x":0.665032684803009,"y":0.5833333134651184},{"x":0.665032684803009,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا","boundary":[0.6209150552749634,0.5833333134651184,0.665032684803009,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5959596037864685},{"x":0.686274528503418,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.686274528503418,0.5833333134651184,0.6944444179534912,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.5833333134651184,0.6993464231491089,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.5833333134651184,0.7091503143310547,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.5833333134651184,0.7140522599220276,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5959596037864685}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.5833333134651184,0.7222222089767456,0.5959596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6022727489471436},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6022727489471436},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6148989796638489},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"٢۴","boundary":[0.20915032923221588,0.6022727489471436,0.22549019753932953,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6148989796638489},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.6022727489471436,0.2549019753932953,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6148989796638489},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.6022727489471436,0.2679738700389862,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6148989796638489},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.6022727489471436,0.2826797366142273,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6022727489471436},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6148989796638489},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.6022727489471436,0.2957516312599182,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.6022727489471436},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6022727489471436},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.6022727489471436,0.30882352590560913,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6022727489471436},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6022727489471436},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.6022727489471436,0.32189542055130005,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6022727489471436},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6022727489471436},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.6022727489471436,0.3366013169288635,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6022727489471436},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6022727489471436},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"یﺮﺴﮐ","boundary":[0.3529411852359772,0.6022727489471436,0.38562092185020447,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6022727489471436},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6022727489471436},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6148989796638489},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑـ","boundary":[0.3921568691730499,0.6022727489471436,0.4215686321258545,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.6022727489471436},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6022727489471436},{"x":0.4689542353153229,"y":0.6148989796638489},{"x":0.42810457944869995,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﻣﻮﮔ","boundary":[0.42810457944869995,0.6022727489471436,0.4689542353153229,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5,"y":0.6148989796638489},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑ","boundary":[0.47549018263816833,0.6022727489471436,0.5,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺤﻔﺻ","boundary":[0.5065359473228455,0.6022727489471436,0.5539215803146362,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5604575276374817,0.6022727489471436,0.5882353186607361,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6160130500793457,0.6022727489471436,0.6241829991340637,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.6022727489471436,0.6290849447250366,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.6022727489471436,0.6372548937797546,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.6022727489471436,0.6421568393707275,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6437908411026001,0.6022727489471436,0.6519607901573181,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6022727489471436},{"x":0.656862735748291,"y":0.6022727489471436},{"x":0.656862735748291,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.6022727489471436,0.656862735748291,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6022727489471436},{"x":0.665032684803009,"y":0.6022727489471436},{"x":0.665032684803009,"y":0.6148989796638489},{"x":0.656862735748291,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.6022727489471436,0.665032684803009,0.6148989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6199495196342468},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6199495196342468},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6325757503509521},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"٣٠","boundary":[0.20915032923221588,0.6199495196342468,0.22549019753932953,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6199495196342468},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6199495196342468},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6325757503509521},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.6199495196342468,0.2549019753932953,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6199495196342468},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6199495196342468},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6325757503509521},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.6199495196342468,0.2679738700389862,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6199495196342468},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6199495196342468},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6325757503509521},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.6199495196342468,0.2826797366142273,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6199495196342468},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6199495196342468},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﻟوا","boundary":[0.3006536066532135,0.6199495196342468,0.3235294222831726,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.6199495196342468},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6199495196342468},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6325757503509521},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.33006536960601807,0.6199495196342468,0.36764705181121826,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.6199495196342468},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6199495196342468},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻤﺗ","boundary":[0.3692810535430908,0.6199495196342468,0.39052286744117737,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.6199495196342468},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6199495196342468},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6325757503509521},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑـ","boundary":[0.3970588147640228,0.6199495196342468,0.4264705777168274,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.6199495196342468},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6199495196342468},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6325757503509521},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﻣﻮﮔ","boundary":[0.43300652503967285,0.6199495196342468,0.47385621070861816,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6325757503509521},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑ","boundary":[0.4803921580314636,0.6199495196342468,0.5049019455909729,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺤﻔﺻ","boundary":[0.5114378929138184,0.6199495196342468,0.5588235259056091,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6199495196342468},{"x":0.593137264251709,"y":0.6199495196342468},{"x":0.593137264251709,"y":0.6325757503509521},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5653594732284546,0.6199495196342468,0.593137264251709,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6160130500793457,0.6199495196342468,0.6241829991340637,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.6199495196342468,0.6290849447250366,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.6199495196342468,0.6372548937797546,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.6199495196342468,0.6421568393707275,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6437908411026001,0.6199495196342468,0.6519607901573181,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6199495196342468},{"x":0.656862735748291,"y":0.6199495196342468},{"x":0.656862735748291,"y":0.6325757503509521},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.6199495196342468,0.656862735748291,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6199495196342468},{"x":0.665032684803009,"y":0.6199495196342468},{"x":0.665032684803009,"y":0.6325757503509521},{"x":0.656862735748291,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.6199495196342468,0.665032684803009,0.6325757503509521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6388888955116272},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6388888955116272},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6515151262283325},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"٣٢","boundary":[0.20915032923221588,0.6388888955116272,0.22549019753932953,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6515151262283325},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.6388888955116272,0.2549019753932953,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.6388888955116272,0.2679738700389862,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6515151262283325},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.6388888955116272,0.2826797366142273,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.6388888955116272},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6388888955116272},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6515151262283325},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ","boundary":[0.2957516312599182,0.6388888955116272,0.3251633942127228,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.6388888955116272},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6388888955116272},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6515151262283325},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯿﺤﺻ","boundary":[0.33006536960601807,0.6388888955116272,0.36764705181121826,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.6388888955116272},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6388888955116272},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3692810535430908,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻤﺗ","boundary":[0.3692810535430908,0.6388888955116272,0.39052286744117737,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6515151262283325},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑـ","boundary":[0.3970588147640228,0.6388888955116272,0.4264705777168274,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.6388888955116272},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6388888955116272},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6515151262283325},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﻣﻮﮔ","boundary":[0.43300652503967285,0.6388888955116272,0.47385621070861816,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6515151262283325},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑ","boundary":[0.4803921580314636,0.6388888955116272,0.5049019455909729,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺤﻔﺻ","boundary":[0.5114378929138184,0.6388888955116272,0.5588235259056091,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6388888955116272},{"x":0.593137264251709,"y":0.6388888955116272},{"x":0.593137264251709,"y":0.6515151262283325},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5653594732284546,0.6388888955116272,0.593137264251709,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6160130500793457,0.6388888955116272,0.6241829991340637,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.6388888955116272,0.6290849447250366,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.6388888955116272,0.6372548937797546,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.6388888955116272,0.6421568393707275,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6437908411026001,0.6388888955116272,0.6519607901573181,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6388888955116272},{"x":0.656862735748291,"y":0.6388888955116272},{"x":0.656862735748291,"y":0.6515151262283325},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.6388888955116272,0.656862735748291,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6388888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.6388888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.6515151262283325},{"x":0.656862735748291,"y":0.6515151262283325}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.6388888955116272,0.665032684803009,0.6515151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6578282713890076},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6578282713890076},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6704545617103577},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"٣٧","boundary":[0.20915032923221588,0.6578282713890076,0.22549019753932953,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6704545617103577},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.6578282713890076,0.2549019753932953,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6704545617103577},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.6578282713890076,0.2679738700389862,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6704545617103577},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.6578282713890076,0.2826797366142273,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6578282713890076},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6704545617103577},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.6578282713890076,0.2957516312599182,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.6578282713890076},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6578282713890076},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.6578282713890076,0.30882352590560913,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6578282713890076},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6578282713890076},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.6578282713890076,0.32189542055130005,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6578282713890076},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6578282713890076},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.6578282713890076,0.3366013169288635,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6578282713890076},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6578282713890076},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"ﻂﻠﺘﺨﻣ","boundary":[0.3529411852359772,0.6578282713890076,0.39052286744117737,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.6578282713890076},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6578282713890076},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6704545617103577},{"x":0.3970588147640228,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑـ","boundary":[0.3970588147640228,0.6578282713890076,0.4264705777168274,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.6578282713890076},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6578282713890076},{"x":0.47385621070861816,"y":0.6704545617103577},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"یرﻮﻣﻮﮔ","boundary":[0.43300652503967285,0.6578282713890076,0.47385621070861816,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6704545617103577},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"شﺮﺑ","boundary":[0.4803921580314636,0.6578282713890076,0.5049019455909729,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"تﺎﺤﻔﺻ","boundary":[0.5114378929138184,0.6578282713890076,0.5588235259056091,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6578282713890076},{"x":0.593137264251709,"y":0.6578282713890076},{"x":0.593137264251709,"y":0.6704545617103577},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5653594732284546,0.6578282713890076,0.593137264251709,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.6160130500793457,0.6578282713890076,0.6241829991340637,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.6578282713890076,0.6290849447250366,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.6578282713890076,0.6372548937797546,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.6578282713890076,0.6421568393707275,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6437908411026001,0.6578282713890076,0.6519607901573181,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6578282713890076},{"x":0.656862735748291,"y":0.6578282713890076},{"x":0.656862735748291,"y":0.6704545617103577},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.6578282713890076,0.656862735748291,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6578282713890076},{"x":0.665032684803009,"y":0.6578282713890076},{"x":0.665032684803009,"y":0.6704545617103577},{"x":0.656862735748291,"y":0.6704545617103577}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.6578282713890076,0.665032684803009,0.6704545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.6755050420761108},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6755050420761108},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6881313323974609},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"۴٠","boundary":[0.20915032923221588,0.6755050420761108,0.22549019753932953,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6881313323974609},{"x":0.25163400173187256,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.6755050420761108,0.2549019753932953,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6881313323974609},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.6755050420761108,0.2679738700389862,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2826797366142273,"y":0.6881313323974609},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.6755050420761108,0.2826797366142273,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6755050420761108},{"x":0.2957516312599182,"y":0.6881313323974609},{"x":0.2924836575984955,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.6755050420761108,0.2957516312599182,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.6755050420761108},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6755050420761108},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6881313323974609},{"x":0.3055555522441864,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.6755050420761108,0.30882352590560913,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6755050420761108},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6755050420761108},{"x":0.32189542055130005,"y":0.6881313323974609},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.6755050420761108,0.32189542055130005,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6881313323974609},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.6755050420761108,0.3366013169288635,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6755050420761108},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6755050420761108},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6881313323974609},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.6755050420761108,0.34967321157455444,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6755050420761108},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6755050420761108},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6881313323974609},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35947713255882263,0.6755050420761108,0.36274510622024536,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6881313323974609},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37254902720451355,0.6755050420761108,0.3758170008659363,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.6755050420761108},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6755050420761108},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6881313323974609},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38725489377975464,0.6755050420761108,0.39052286744117737,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6881313323974609},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40032678842544556,0.6755050420761108,0.4035947620868683,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4133986830711365,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4133986830711365,0.6755050420761108,0.4166666567325592,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4264705777168274,0.6755050420761108,0.4297385513782501,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6881313323974609},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44117647409439087,0.6755050420761108,0.4444444477558136,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4591503143310547,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺪﺤﺗ","boundary":[0.4591503143310547,0.6755050420761108,0.4901960790157318,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6881313323974609},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.49673202633857727,0.6755050420761108,0.5016340017318726,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5522875785827637,"y":0.6881313323974609},{"x":0.508169949054718,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"بﺎﻌﺸﻧا","boundary":[0.508169949054718,0.6755050420761108,0.5522875785827637,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5604575276374817,0.6755050420761108,0.5882353186607361,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.6160130500793457,0.6755050420761108,0.6241829991340637,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.6755050420761108,0.6290849447250366,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.6755050420761108,0.6372548937797546,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.6755050420761108,0.6421568393707275,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6755050420761108},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6437908411026001,0.6755050420761108,0.6519607901573181,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.6755050420761108},{"x":0.656862735748291,"y":0.6755050420761108},{"x":0.656862735748291,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.6755050420761108,0.656862735748291,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6755050420761108},{"x":0.665032684803009,"y":0.6755050420761108},{"x":0.665032684803009,"y":0.6881313323974609},{"x":0.656862735748291,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.6755050420761108,0.665032684803009,0.6881313323974609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.691919207572937},{"x":0.22549019753932953,"y":0.691919207572937},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7045454382896423},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"۴۵","boundary":[0.20915032923221588,0.691919207572937,0.22549019753932953,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.691919207572937},{"x":0.25,"y":0.691919207572937},{"x":0.25,"y":0.7045454382896423},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.691919207572937,0.25,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.691919207572937},{"x":0.2630718946456909,"y":0.691919207572937},{"x":0.2630718946456909,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.691919207572937,0.2630718946456909,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.691919207572937},{"x":0.27614378929138184,"y":0.691919207572937},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2728758156299591,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.691919207572937,0.27614378929138184,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.691919207572937},{"x":0.2908496856689453,"y":0.691919207572937},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7045454382896423},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.691919207572937,0.2908496856689453,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.691919207572937},{"x":0.30392158031463623,"y":0.691919207572937},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.691919207572937,0.30392158031463623,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.691919207572937},{"x":0.31699347496032715,"y":0.691919207572937},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.691919207572937,0.31699347496032715,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.691919207572937},{"x":0.33169934153556824,"y":0.691919207572937},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.691919207572937,0.33169934153556824,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.691919207572937},{"x":0.34477123618125916,"y":0.691919207572937},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7045454382896423},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.691919207572937,0.34477123618125916,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.691919207572937},{"x":0.3578431308269501,"y":0.691919207572937},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7045454382896423},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.691919207572937,0.3578431308269501,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.691919207572937},{"x":0.370915025472641,"y":0.691919207572937},{"x":0.370915025472641,"y":0.7045454382896423},{"x":0.36764705181121826,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.691919207572937,0.370915025472641,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.691919207572937},{"x":0.38562092185020447,"y":0.691919207572937},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7045454382896423},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.691919207572937,0.38562092185020447,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.691919207572937},{"x":0.3986928164958954,"y":0.691919207572937},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7045454382896423},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.691919207572937,0.3986928164958954,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.691919207572937},{"x":0.4117647111415863,"y":0.691919207572937},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.691919207572937,0.4117647111415863,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.691919207572937},{"x":0.4248366057872772,"y":0.691919207572937},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.691919207572937,0.4248366057872772,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.691919207572937},{"x":0.4395424723625183,"y":0.691919207572937},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.691919207572937,0.4395424723625183,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.691919207572937},{"x":0.45261436700820923,"y":0.691919207572937},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.691919207572937,0.45261436700820923,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.691919207572937},{"x":0.46568626165390015,"y":0.691919207572937},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.691919207572937,0.46568626165390015,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.691919207572937},{"x":0.47875815629959106,"y":0.691919207572937},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7045454382896423},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.691919207572937,0.47875815629959106,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.691919207572937},{"x":0.49346405267715454,"y":0.691919207572937},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7045454382896423},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.691919207572937,0.49346405267715454,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.691919207572937},{"x":0.5065359473228455,"y":0.691919207572937},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.691919207572937,0.5065359473228455,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.691919207572937},{"x":0.5196078419685364,"y":0.691919207572937},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7045454382896423},{"x":0.516339898109436,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.516339898109436,0.691919207572937,0.5196078419685364,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.691919207572937},{"x":0.5473856329917908,"y":0.691919207572937},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.5277777910232544,0.691919207572937,0.5473856329917908,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.691919207572937},{"x":0.5588235259056091,"y":0.691919207572937},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5539215803146362,0.691919207572937,0.5588235259056091,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.691919207572937},{"x":0.5882353186607361,"y":0.691919207572937},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻔﺻ","boundary":[0.5653594732284546,0.691919207572937,0.5882353186607361,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.691919207572937},{"x":0.6225489974021912,"y":0.691919207572937},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.5947712659835815,0.691919207572937,0.6225489974021912,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.691919207572937},{"x":0.6552287340164185,"y":0.691919207572937},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.6241829991340637,0.691919207572937,0.6552287340164185,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.691919207572937},{"x":0.6960784196853638,"y":0.691919207572937},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.6617646813392639,0.691919207572937,0.6960784196853638,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.691919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.691919207572937},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7042483687400818,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.7042483687400818,0.691919207572937,0.7222222089767456,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.691919207572937},{"x":0.75,"y":0.691919207572937},{"x":0.75,"y":0.7045454382896423},{"x":0.741830050945282,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.741830050945282,0.691919207572937,0.75,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.691919207572937},{"x":0.7549019455909729,"y":0.691919207572937},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.691919207572937,0.7549019455909729,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.691919207572937},{"x":0.7630718946456909,"y":0.691919207572937},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7549019455909729,0.691919207572937,0.7630718946456909,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7095959782600403},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7095959782600403},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7222222089767456},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"۴۵","boundary":[0.20915032923221588,0.7095959782600403,0.22549019753932953,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.7095959782600403},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7095959782600403},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7222222089767456},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.7095959782600403,0.24673202633857727,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.7095959782600403},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7095959782600403},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7222222089767456},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.7095959782600403,0.2598039209842682,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.7095959782600403},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7095959782600403},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7222222089767456},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.7095959782600403,0.27450981736183167,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.7095959782600403},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7095959782600403},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7222222089767456},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.7095959782600403,0.2875817120075226,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7222222089767456},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.7095959782600403,0.3006536066532135,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.7095959782600403,0.3137255012989044,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.7095959782600403,0.3284313678741455,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.7095959782600403,0.3415032625198364,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7095959782600403},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7095959782600403},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.7095959782600403,0.35457515716552734,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7095959782600403},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.7095959782600403,0.3692810535430908,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.7095959782600403},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7095959782600403},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7222222089767456},{"x":0.379084974527359,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.7095959782600403,0.38235294818878174,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7095959782600403},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7095959782600403},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.7095959782600403,0.39542484283447266,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7222222089767456},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.7095959782600403,0.4084967374801636,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.7095959782600403},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7095959782600403},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7222222089767456},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.7095959782600403,0.42320260405540466,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7222222089767456},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.7095959782600403,0.4362744987010956,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7222222089767456},{"x":0.44607841968536377,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.7095959782600403,0.4493463933467865,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.7095959782600403,0.4624182879924774,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7222222089767456},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.7095959782600403,0.4771241843700409,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7095959782600403},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.7095959782600403,0.4901960790157318,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.7095959782600403,0.5032680034637451,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.7095959782600403},{"x":0.516339898109436,"y":0.7095959782600403},{"x":0.516339898109436,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.7095959782600403,0.516339898109436,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.7095959782600403,0.5310457348823547,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.7095959782600403,0.5441176295280457,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7095959782600403},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"ﺢﯾﺮﺻ","boundary":[0.5506535768508911,0.7095959782600403,0.5833333134651184,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"شرﺎﻤﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.7095959782600403,0.6307189464569092,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7095959782600403},{"x":0.665032684803009,"y":0.7095959782600403},{"x":0.665032684803009,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6372548937797546,0.7095959782600403,0.665032684803009,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7222222089767456},{"x":0.686274528503418,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.686274528503418,0.7095959782600403,0.6944444179534912,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.7095959782600403,0.6993464231491089,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7009803652763367,0.7095959782600403,0.7091503143310547,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.7095959782600403,0.7140522599220276,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7095959782600403},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.7095959782600403,0.7222222089767456,0.7222222089767456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7285353541374207},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7285353541374207},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7411616444587708},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"۴۶","boundary":[0.20915032923221588,0.7285353541374207,0.22549019753932953,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.7285353541374207},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7285353541374207},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7411616444587708},{"x":0.24346405267715454,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.7285353541374207,0.24673202633857727,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.7285353541374207},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7285353541374207},{"x":0.2598039209842682,"y":0.7411616444587708},{"x":0.25653594732284546,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.7285353541374207,0.2598039209842682,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.7285353541374207},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7285353541374207},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7411616444587708},{"x":0.27124184370040894,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.7285353541374207,0.27450981736183167,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.7285353541374207},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7285353541374207},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7411616444587708},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.7285353541374207,0.2875817120075226,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7411616444587708},{"x":0.29738563299179077,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.7285353541374207,0.3006536066532135,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3104575276374817,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.7285353541374207,0.3137255012989044,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3251633942127228,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.7285353541374207,0.3284313678741455,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3415032625198364,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.7285353541374207,0.3415032625198364,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.7285353541374207},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7285353541374207},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3513071835041046,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.7285353541374207,0.35457515716552734,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7285353541374207},{"x":0.3692810535430908,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.7285353541374207,0.3692810535430908,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.7285353541374207},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7285353541374207},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7411616444587708},{"x":0.379084974527359,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.7285353541374207,0.38235294818878174,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7285353541374207},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7285353541374207},{"x":0.39542484283447266,"y":0.7411616444587708},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.7285353541374207,0.39542484283447266,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7285353541374207},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7285353541374207},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7411616444587708},{"x":0.4084967374801636,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"(ﯽﻌﻤﺟ","boundary":[0.4084967374801636,0.7285353541374207,0.44771242141723633,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7411616444587708},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﯾرﻮﮕﻟا)","boundary":[0.4542483687400818,0.7285353541374207,0.5049019455909729,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"سﻻﺎﺑ","boundary":[0.5114378929138184,0.7285353541374207,0.5424836874008179,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻤﺿ","boundary":[0.5490196347236633,0.7285353541374207,0.5833333134651184,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"شرﺎﻤﺷ","boundary":[0.5882353186607361,0.7285353541374207,0.6307189464569092,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.7285353541374207},{"x":0.665032684803009,"y":0.7285353541374207},{"x":0.665032684803009,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6372548937797546,0.7285353541374207,0.665032684803009,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7411616444587708},{"x":0.686274528503418,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.686274528503418,0.7285353541374207,0.6944444179534912,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7411616444587708},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.7285353541374207,0.6993464231491089,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7091503143310547,"y":0.7411616444587708},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.7009803652763367,0.7285353541374207,0.7091503143310547,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7411616444587708},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.7285353541374207,0.7140522599220276,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7411616444587708},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7140522599220276,0.7285353541374207,0.7222222089767456,0.7411616444587708]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.747474730014801},{"x":0.22549019753932953,"y":0.747474730014801},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7601010203361511},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"۴۶","boundary":[0.20915032923221588,0.747474730014801,0.22549019753932953,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.747474730014801},{"x":0.2549019753932953,"y":0.747474730014801},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7601010203361511},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.747474730014801,0.2549019753932953,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.747474730014801},{"x":0.2679738700389862,"y":0.747474730014801},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.747474730014801,0.2679738700389862,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.747474730014801},{"x":0.2826797366142273,"y":0.747474730014801},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7601010203361511},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.747474730014801,0.2826797366142273,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.747474730014801},{"x":0.2957516312599182,"y":0.747474730014801},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7601010203361511},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.747474730014801,0.2957516312599182,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.747474730014801},{"x":0.30882352590560913,"y":0.747474730014801},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.747474730014801,0.30882352590560913,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.747474730014801},{"x":0.32189542055130005,"y":0.747474730014801},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.747474730014801,0.32189542055130005,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.747474730014801},{"x":0.3366013169288635,"y":0.747474730014801},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.747474730014801,0.3366013169288635,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.747474730014801},{"x":0.34967321157455444,"y":0.747474730014801},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.747474730014801,0.34967321157455444,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.747474730014801},{"x":0.36274510622024536,"y":0.747474730014801},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7601010203361511},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35947713255882263,0.747474730014801,0.36274510622024536,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.747474730014801},{"x":0.3758170008659363,"y":0.747474730014801},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7601010203361511},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37254902720451355,0.747474730014801,0.3758170008659363,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.747474730014801},{"x":0.42320260405540466,"y":0.747474730014801},{"x":0.42320260405540466,"y":0.7601010203361511},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"سﻻﺎﺑ","boundary":[0.3921568691730499,0.747474730014801,0.42320260405540466,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.747474730014801},{"x":0.4624182879924774,"y":0.747474730014801},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻤﺿ","boundary":[0.4297385513782501,0.747474730014801,0.4624182879924774,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.747474730014801},{"x":0.5114378929138184,"y":0.747474730014801},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4689542353153229,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"شرﺎﻤﺷ","boundary":[0.4689542353153229,0.747474730014801,0.5114378929138184,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.747474730014801},{"x":0.5457516312599182,"y":0.747474730014801},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.5179738402366638,0.747474730014801,0.5457516312599182,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.747474730014801},{"x":0.5735294222831726,"y":0.747474730014801},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.5522875785827637,0.747474730014801,0.5735294222831726,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.747474730014801},{"x":0.5915032625198364,"y":0.747474730014801},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"مﺎﮔ","boundary":[0.5751634240150452,0.747474730014801,0.5915032625198364,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.747474730014801},{"x":0.6241829991340637,"y":0.747474730014801},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.6160130500793457,0.747474730014801,0.6241829991340637,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.747474730014801},{"x":0.6290849447250366,"y":0.747474730014801},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.747474730014801,0.6290849447250366,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.747474730014801},{"x":0.6372548937797546,"y":0.747474730014801},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.747474730014801,0.6372548937797546,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.747474730014801},{"x":0.6421568393707275,"y":0.747474730014801},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.747474730014801,0.6421568393707275,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.747474730014801},{"x":0.6519607901573181,"y":0.747474730014801},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6437908411026001,0.747474730014801,0.6519607901573181,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.747474730014801},{"x":0.656862735748291,"y":0.747474730014801},{"x":0.656862735748291,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.747474730014801,0.656862735748291,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.747474730014801},{"x":0.665032684803009,"y":0.747474730014801},{"x":0.665032684803009,"y":0.7601010203361511},{"x":0.656862735748291,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.747474730014801,0.665032684803009,0.7601010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7638888955116272},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7638888955116272},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7765151262283325},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"۴٨","boundary":[0.20915032923221588,0.7638888955116272,0.22549019753932953,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7765151262283325},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.7638888955116272,0.2549019753932953,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7765151262283325},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.7638888955116272,0.2679738700389862,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7765151262283325},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.7638888955116272,0.2826797366142273,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7638888955116272},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7765151262283325},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.7638888955116272,0.2957516312599182,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.7638888955116272},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7638888955116272},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.7638888955116272,0.30882352590560913,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7638888955116272},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7638888955116272},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.7638888955116272,0.32189542055130005,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7638888955116272},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7638888955116272},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.7638888955116272,0.3366013169288635,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7638888955116272},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7638888955116272},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7765151262283325},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.7638888955116272,0.34967321157455444,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.7638888955116272},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7638888955116272},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7765151262283325},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35947713255882263,0.7638888955116272,0.36274510622024536,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.7638888955116272},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7638888955116272},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7765151262283325},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37254902720451355,0.7638888955116272,0.3758170008659363,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.7638888955116272},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7638888955116272},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7765151262283325},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38725489377975464,0.7638888955116272,0.39052286744117737,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.7638888955116272},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7638888955116272},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7765151262283325},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40032678842544556,0.7638888955116272,0.4035947620868683,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.7638888955116272},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7638888955116272},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4133986830711365,0.7638888955116272,0.4166666567325592,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7638888955116272},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7638888955116272},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"بﺎﻌﺸﻧا","boundary":[0.4313725531101227,0.7638888955116272,0.47549018263816833,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯿﻐﺘﻣ","boundary":[0.4820261299610138,0.7638888955116272,0.5098039507865906,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﯿﻌﺗ","boundary":[0.5179738402366638,0.7638888955116272,0.5490196347236633,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺑاﻮﺿ","boundary":[0.5539215803146362,0.7638888955116272,0.5915032625198364,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6160130500793457,0.7638888955116272,0.6241829991340637,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.7638888955116272,0.6290849447250366,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.7638888955116272,0.6372548937797546,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.7638888955116272,0.6421568393707275,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7638888955116272},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6437908411026001,0.7638888955116272,0.6519607901573181,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.7638888955116272},{"x":0.656862735748291,"y":0.7638888955116272},{"x":0.656862735748291,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.7638888955116272,0.656862735748291,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7638888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.7638888955116272},{"x":0.665032684803009,"y":0.7765151262283325},{"x":0.656862735748291,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.7638888955116272,0.665032684803009,0.7765151262283325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7815656661987305},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7815656661987305},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7941918969154358},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"۴٨","boundary":[0.20915032923221588,0.7815656661987305,0.22549019753932953,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7941918969154358},{"x":0.25163400173187256,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.7815656661987305,0.2549019753932953,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7941918969154358},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.7815656661987305,0.2679738700389862,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2826797366142273,"y":0.7941918969154358},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.7815656661987305,0.2826797366142273,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7815656661987305},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7941918969154358},{"x":0.2924836575984955,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.7815656661987305,0.2957516312599182,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.7815656661987305},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7815656661987305},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7941918969154358},{"x":0.3055555522441864,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.7815656661987305,0.30882352590560913,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.7815656661987305},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7815656661987305},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7941918969154358},{"x":0.3186274468898773,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.7815656661987305,0.32189542055130005,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7815656661987305},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7815656661987305},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7941918969154358},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.7815656661987305,0.3366013169288635,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7815656661987305},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7815656661987305},{"x":0.34967321157455444,"y":0.7941918969154358},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.7815656661987305,0.34967321157455444,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.7815656661987305},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7815656661987305},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7941918969154358},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35947713255882263,0.7815656661987305,0.36274510622024536,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.7815656661987305},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7815656661987305},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7941918969154358},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37254902720451355,0.7815656661987305,0.3758170008659363,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.7815656661987305},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7815656661987305},{"x":0.39052286744117737,"y":0.7941918969154358},{"x":0.38725489377975464,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38725489377975464,0.7815656661987305,0.39052286744117737,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7941918969154358},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40032678842544556,0.7815656661987305,0.4035947620868683,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7941918969154358},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4133986830711365,0.7815656661987305,0.4166666567325592,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7941918969154358},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4264705777168274,0.7815656661987305,0.4297385513782501,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7941918969154358},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44117647409439087,0.7815656661987305,0.4444444477558136,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7815656661987305},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7941918969154358},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4542483687400818,0.7815656661987305,0.4575163424015045,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7941918969154358},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"نﺪﯿﺳر","boundary":[0.47549018263816833,0.7815656661987305,0.5130718946456909,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻤﻋ","boundary":[0.5130718946456909,0.7815656661987305,0.5375816822052002,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.5392156839370728,0.7815656661987305,0.5490196347236633,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7941918969154358},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"ﻂﺑاﻮﺿ","boundary":[0.5539215803146362,0.7815656661987305,0.5915032625198364,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6160130500793457,0.7815656661987305,0.6241829991340637,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6258170008659363,0.7815656661987305,0.6290849447250366,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6290849447250366,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.6290849447250366,0.7815656661987305,0.6372548937797546,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6421568393707275,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.7815656661987305,0.6421568393707275,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7815656661987305},{"x":0.6519607901573181,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6437908411026001,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.6437908411026001,0.7815656661987305,0.6519607901573181,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.7815656661987305},{"x":0.656862735748291,"y":0.7815656661987305},{"x":0.656862735748291,"y":0.7941918969154358},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6535947918891907,0.7815656661987305,0.656862735748291,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7815656661987305},{"x":0.665032684803009,"y":0.7815656661987305},{"x":0.665032684803009,"y":0.7941918969154358},{"x":0.656862735748291,"y":0.7941918969154358}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.656862735748291,0.7815656661987305,0.665032684803009,0.7941918969154358]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.7979797720909119},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7979797720909119},{"x":0.22549019753932953,"y":0.810606062412262},{"x":0.20915032923221588,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"۵۵","boundary":[0.20915032923221588,0.7979797720909119,0.22549019753932953,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.7979797720909119},{"x":0.25,"y":0.7979797720909119},{"x":0.25,"y":0.810606062412262},{"x":0.24673202633857727,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.7979797720909119,0.25,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2630718946456909,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2630718946456909,"y":0.810606062412262},{"x":0.2598039209842682,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.7979797720909119,0.2630718946456909,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.7979797720909119},{"x":0.27614378929138184,"y":0.7979797720909119},{"x":0.27614378929138184,"y":0.810606062412262},{"x":0.2728758156299591,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.7979797720909119,0.27614378929138184,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2908496856689453,"y":0.7979797720909119},{"x":0.2908496856689453,"y":0.810606062412262},{"x":0.2875817120075226,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.7979797720909119,0.2908496856689453,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.7979797720909119},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7979797720909119},{"x":0.30392158031463623,"y":0.810606062412262},{"x":0.3006536066532135,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.7979797720909119,0.30392158031463623,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.7979797720909119},{"x":0.31699347496032715,"y":0.7979797720909119},{"x":0.31699347496032715,"y":0.810606062412262},{"x":0.3137255012989044,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.7979797720909119,0.31699347496032715,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7979797720909119},{"x":0.33169934153556824,"y":0.7979797720909119},{"x":0.33169934153556824,"y":0.810606062412262},{"x":0.3284313678741455,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.7979797720909119,0.33169934153556824,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.7979797720909119},{"x":0.34477123618125916,"y":0.7979797720909119},{"x":0.34477123618125916,"y":0.810606062412262},{"x":0.3415032625198364,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.7979797720909119,0.34477123618125916,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.7979797720909119},{"x":0.3578431308269501,"y":0.7979797720909119},{"x":0.3578431308269501,"y":0.810606062412262},{"x":0.35457515716552734,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.7979797720909119,0.3578431308269501,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.7979797720909119},{"x":0.370915025472641,"y":0.7979797720909119},{"x":0.370915025472641,"y":0.810606062412262},{"x":0.36764705181121826,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.7979797720909119,0.370915025472641,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.7979797720909119},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7979797720909119},{"x":0.38562092185020447,"y":0.810606062412262},{"x":0.38235294818878174,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.7979797720909119,0.38562092185020447,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.7979797720909119},{"x":0.3986928164958954,"y":0.7979797720909119},{"x":0.3986928164958954,"y":0.810606062412262},{"x":0.39542484283447266,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.7979797720909119,0.3986928164958954,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4117647111415863,"y":0.810606062412262},{"x":0.4084967374801636,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.7979797720909119,0.4117647111415863,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4248366057872772,"y":0.810606062412262},{"x":0.4215686321258545,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.7979797720909119,0.4248366057872772,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7979797720909119},{"x":0.4395424723625183,"y":0.810606062412262},{"x":0.4362744987010956,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.7979797720909119,0.4395424723625183,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.7979797720909119},{"x":0.45261436700820923,"y":0.7979797720909119},{"x":0.45261436700820923,"y":0.810606062412262},{"x":0.4493463933467865,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.7979797720909119,0.45261436700820923,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.7979797720909119},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7979797720909119},{"x":0.46568626165390015,"y":0.810606062412262},{"x":0.4624182879924774,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.7979797720909119,0.46568626165390015,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7979797720909119},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7979797720909119},{"x":0.47875815629959106,"y":0.810606062412262},{"x":0.47549018263816833,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.7979797720909119,0.47875815629959106,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7979797720909119},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7979797720909119},{"x":0.49346405267715454,"y":0.810606062412262},{"x":0.4901960790157318,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.7979797720909119,0.49346405267715454,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5065359473228455,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5065359473228455,"y":0.810606062412262},{"x":0.5032680034637451,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.7979797720909119,0.5065359473228455,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5196078419685364,"y":0.810606062412262},{"x":0.516339898109436,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.516339898109436,0.7979797720909119,0.5196078419685364,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5343137383460999,"y":0.810606062412262},{"x":0.5310457348823547,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.7979797720909119,0.5343137383460999,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5473856329917908,"y":0.810606062412262},{"x":0.5441176295280457,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5441176295280457,0.7979797720909119,0.5473856329917908,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5604575276374817,"y":0.810606062412262},{"x":0.5571895241737366,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5571895241737366,0.7979797720909119,0.5604575276374817,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5735294222831726,"y":0.810606062412262},{"x":0.5702614188194275,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5702614188194275,0.7979797720909119,0.5735294222831726,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5898692607879639,"y":0.7979797720909119},{"x":0.5898692607879639,"y":0.810606062412262},{"x":0.5816993713378906,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.5816993713378906,0.7979797720909119,0.5898692607879639,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.7979797720909119},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7979797720909119},{"x":0.6241829991340637,"y":0.810606062412262},{"x":0.5964052081108093,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.5964052081108093,0.7979797720909119,0.6241829991340637,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.7979797720909119},{"x":0.6699346303939819,"y":0.7979797720909119},{"x":0.6699346303939819,"y":0.810606062412262},{"x":0.6307189464569092,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ","boundary":[0.6307189464569092,0.7979797720909119,0.6699346303939819,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7979797720909119},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7979797720909119},{"x":0.6977124214172363,"y":0.810606062412262},{"x":0.6748365759849548,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6748365759849548,0.7979797720909119,0.6977124214172363,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7222222089767456,"y":0.810606062412262},{"x":0.6993464231491089,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﮑﻧ","boundary":[0.6993464231491089,0.7979797720909119,0.7222222089767456,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.7979797720909119},{"x":0.75,"y":0.7979797720909119},{"x":0.75,"y":0.810606062412262},{"x":0.741830050945282,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.741830050945282,0.7979797720909119,0.75,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7549019455909729,"y":0.810606062412262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.7979797720909119,0.7549019455909729,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7979797720909119},{"x":0.7630718946456909,"y":0.810606062412262},{"x":0.7549019455909729,"y":0.810606062412262}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7549019455909729,0.7979797720909119,0.7630718946456909,0.810606062412262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8156565427780151},{"x":0.22549019753932953,"y":0.8156565427780151},{"x":0.22549019753932953,"y":0.8282828330993652},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":"۵٧","boundary":[0.20915032923221588,0.8156565427780151,0.22549019753932953,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.8156565427780151},{"x":0.25,"y":0.8156565427780151},{"x":0.25,"y":0.8282828330993652},{"x":0.24673202633857727,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.8156565427780151,0.25,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.8156565427780151},{"x":0.2630718946456909,"y":0.8156565427780151},{"x":0.2630718946456909,"y":0.8282828330993652},{"x":0.2598039209842682,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.8156565427780151,0.2630718946456909,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8156565427780151},{"x":0.27614378929138184,"y":0.8282828330993652},{"x":0.2728758156299591,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.8156565427780151,0.27614378929138184,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.8156565427780151},{"x":0.2908496856689453,"y":0.8156565427780151},{"x":0.2908496856689453,"y":0.8282828330993652},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.8156565427780151,0.2908496856689453,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.8156565427780151},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8156565427780151},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3006536066532135,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.8156565427780151,0.30392158031463623,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.8156565427780151},{"x":0.31699347496032715,"y":0.8156565427780151},{"x":0.31699347496032715,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.8156565427780151,0.31699347496032715,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.8156565427780151},{"x":0.33169934153556824,"y":0.8156565427780151},{"x":0.33169934153556824,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3284313678741455,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.8156565427780151,0.33169934153556824,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.8156565427780151},{"x":0.34477123618125916,"y":0.8156565427780151},{"x":0.34477123618125916,"y":0.8282828330993652},{"x":0.3415032625198364,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.8156565427780151,0.34477123618125916,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.8156565427780151},{"x":0.3578431308269501,"y":0.8156565427780151},{"x":0.3578431308269501,"y":0.8282828330993652},{"x":0.35457515716552734,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.8156565427780151,0.3578431308269501,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.8156565427780151},{"x":0.370915025472641,"y":0.8156565427780151},{"x":0.370915025472641,"y":0.8282828330993652},{"x":0.36764705181121826,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.8156565427780151,0.370915025472641,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.8156565427780151},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8156565427780151},{"x":0.38562092185020447,"y":0.8282828330993652},{"x":0.38235294818878174,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.8156565427780151,0.38562092185020447,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.8156565427780151},{"x":0.3986928164958954,"y":0.8156565427780151},{"x":0.3986928164958954,"y":0.8282828330993652},{"x":0.39542484283447266,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.8156565427780151,0.3986928164958954,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4084967374801636,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.8156565427780151,0.4117647111415863,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.8156565427780151,0.4248366057872772,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4395424723625183,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4395424723625183,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4362744987010956,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.8156565427780151,0.4395424723625183,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.8156565427780151},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8156565427780151},{"x":0.45261436700820923,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4493463933467865,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.8156565427780151,0.45261436700820923,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.8156565427780151},{"x":0.46568626165390015,"y":0.8156565427780151},{"x":0.46568626165390015,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4624182879924774,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.8156565427780151,0.46568626165390015,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.8156565427780151},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8156565427780151},{"x":0.47875815629959106,"y":0.8282828330993652},{"x":0.47549018263816833,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.8156565427780151,0.47875815629959106,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8156565427780151},{"x":0.49346405267715454,"y":0.8156565427780151},{"x":0.49346405267715454,"y":0.8282828330993652},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.8156565427780151,0.49346405267715454,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5065359473228455,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.8156565427780151,0.5065359473228455,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8282828330993652},{"x":0.516339898109436,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.516339898109436,0.8156565427780151,0.5196078419685364,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5343137383460999,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5343137383460999,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5310457348823547,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.8156565427780151,0.5343137383460999,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5473856329917908,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5473856329917908,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5441176295280457,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5441176295280457,0.8156565427780151,0.5473856329917908,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5604575276374817,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5604575276374817,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5571895241737366,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5571895241737366,0.8156565427780151,0.5604575276374817,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5735294222831726,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5735294222831726,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5702614188194275,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5702614188194275,0.8156565427780151,0.5735294222831726,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8282828330993652},{"x":0.584967315196991,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.584967315196991,0.8156565427780151,0.5882353186607361,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.8156565427780151},{"x":0.601307213306427,"y":0.8156565427780151},{"x":0.601307213306427,"y":0.8282828330993652},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5980392098426819,0.8156565427780151,0.601307213306427,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6143791079521179,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6111111044883728,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6111111044883728,0.8156565427780151,0.6143791079521179,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6241829991340637,0.8156565427780151,0.6274510025978088,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6421568393707275,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6421568393707275,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6388888955116272,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.8156565427780151,0.6421568393707275,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6519607901573181,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6519607901573181,0.8156565427780151,0.6552287340164185,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6683006286621094,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6683006286621094,"y":0.8282828330993652},{"x":0.665032684803009,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.665032684803009,0.8156565427780151,0.6683006286621094,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8282828330993652},{"x":0.686274528503418,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺋﺎﺴﻣ","boundary":[0.686274528503418,0.8156565427780151,0.7222222089767456,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.8156565427780151},{"x":0.75,"y":0.8156565427780151},{"x":0.75,"y":0.8282828330993652},{"x":0.741830050945282,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.741830050945282,0.8156565427780151,0.75,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.8156565427780151,0.7549019455909729,0.8282828330993652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7549019455909729,0.8156565427780151,0.7630718946456909,0.8282828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3030303120613098},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8282828330993652},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2960303120613098,0.7958496856689453,0.8352828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8497474789619446},{"x":0.508169949054718,"y":0.8497474789619446},{"x":0.508169949054718,"y":0.8623737096786499},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.4901960790157318,0.8497474789619446,0.508169949054718,0.8623737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8497474789619446},{"x":0.508169949054718,"y":0.8497474789619446},{"x":0.508169949054718,"y":0.8623737096786499},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4851960790157318,0.8427474789619446,0.513169949054718,0.8693737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.18686868250370026},{"x":0.720588207244873,"y":0.18686868250370026},{"x":0.720588207244873,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6683006286621094,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":1,"str":"ﺐﻟﺎﻄﻣ","boundary":[0.6683006286621094,0.18686868250370026,0.720588207244873,0.20328283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7908496856689453,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7908496856689453,"y":0.20328283309936523},{"x":0.7287581562995911,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.7287581562995911,0.18686868250370026,0.7908496856689453,0.20328283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7908496856689453,"y":0.18686868250370026},{"x":0.7908496856689453,"y":0.20328283309936523},{"x":0.6683006286621094,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6633006286621094,0.17986868250370025,0.7958496856689453,0.21028283309936524],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/RGxVpHoWLSxqhopX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/oNYvEYWECbkolxYT.jpg","blurred":"/storage/books/4da28ddd60421a08/pages/TCDYhJtwxEqSjFyD.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00033090905621160866,0.00021435312761200798,0.9986995920168809,0.998902305922123]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.17676767706871033},{"x":0.22549019753932953,"y":0.17676767706871033},{"x":0.22549019753932953,"y":0.18939393758773804},{"x":0.20915032923221588,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":1,"str":"٨١","boundary":[0.20915032923221588,0.17676767706871033,0.22549019753932953,0.18939393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6895424723625183,"y":0.17676767706871033},{"x":0.6895424723625183,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6372548937797546,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ","boundary":[0.6372548937797546,0.17676767706871033,0.6895424723625183,0.18939393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7271241545677185,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7271241545677185,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6960784196853638,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.6960784196853638,0.17676767706871033,0.7271241545677185,0.18939393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7630718946456909,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7630718946456909,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7287581562995911,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.7287581562995911,0.17676767706871033,0.7630718946456909,0.18939393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7826797366142273,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7908496856689453,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7908496856689453,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7826797366142273,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7826797366142273,0.17676767706871033,0.7908496856689453,0.18939393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.1944444477558136},{"x":0.22549019753932953,"y":0.1944444477558136},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2070707082748413},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"٨١","boundary":[0.20915032923221588,0.1944444477558136,0.22549019753932953,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.1944444477558136},{"x":0.25,"y":0.1944444477558136},{"x":0.25,"y":0.2070707082748413},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.1944444477558136,0.25,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2630718946456909,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2630718946456909,"y":0.2070707082748413},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.1944444477558136,0.2630718946456909,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.1944444477558136},{"x":0.27614378929138184,"y":0.1944444477558136},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2070707082748413},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.1944444477558136,0.27614378929138184,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2908496856689453,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2908496856689453,"y":0.2070707082748413},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.1944444477558136,0.2908496856689453,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.1944444477558136},{"x":0.30392158031463623,"y":0.1944444477558136},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.1944444477558136,0.30392158031463623,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.1944444477558136},{"x":0.31699347496032715,"y":0.1944444477558136},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.1944444477558136,0.31699347496032715,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.1944444477558136},{"x":0.33169934153556824,"y":0.1944444477558136},{"x":0.33169934153556824,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.1944444477558136,0.33169934153556824,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.1944444477558136},{"x":0.34477123618125916,"y":0.1944444477558136},{"x":0.34477123618125916,"y":0.2070707082748413},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.1944444477558136,0.34477123618125916,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3578431308269501,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2070707082748413},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.1944444477558136,0.3578431308269501,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.1944444477558136},{"x":0.370915025472641,"y":0.1944444477558136},{"x":0.370915025472641,"y":0.2070707082748413},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.1944444477558136,0.370915025472641,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.1944444477558136},{"x":0.38562092185020447,"y":0.1944444477558136},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2070707082748413},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.1944444477558136,0.38562092185020447,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3986928164958954,"y":0.1944444477558136},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2070707082748413},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.1944444477558136,0.3986928164958954,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.1944444477558136,0.4117647111415863,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4248366057872772,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.1944444477558136,0.4248366057872772,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4395424723625183,"y":0.1944444477558136},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.1944444477558136,0.4395424723625183,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.1944444477558136},{"x":0.45261436700820923,"y":0.1944444477558136},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.1944444477558136,0.45261436700820923,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.1944444477558136},{"x":0.46568626165390015,"y":0.1944444477558136},{"x":0.46568626165390015,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.1944444477558136,0.46568626165390015,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.1944444477558136},{"x":0.47875815629959106,"y":0.1944444477558136},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2070707082748413},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.1944444477558136,0.47875815629959106,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.1944444477558136},{"x":0.49346405267715454,"y":0.1944444477558136},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2070707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.1944444477558136,0.49346405267715454,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5473856329917908,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻄﺧﺮﯿﻏ","boundary":[0.5016340017318726,0.1944444477558136,0.5473856329917908,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5816993713378906,"y":0.1944444477558136},{"x":0.5816993713378906,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.5555555820465088,0.1944444477558136,0.5816993713378906,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6143791079521179,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2070707082748413},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.5833333134651184,0.1944444477558136,0.6143791079521179,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.1944444477558136},{"x":0.665032684803009,"y":0.1944444477558136},{"x":0.665032684803009,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"یدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.6209150552749634,0.1944444477558136,0.665032684803009,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6944444179534912,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6715686321258545,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6715686321258545,0.1944444477558136,0.6944444179534912,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7222222089767456,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2070707082748413},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﻮﻤﻧ","boundary":[0.6960784196853638,0.1944444477558136,0.7222222089767456,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.1944444477558136},{"x":0.75,"y":0.1944444477558136},{"x":0.75,"y":0.2070707082748413},{"x":0.741830050945282,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.741830050945282,0.1944444477558136,0.75,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7549019455909729,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7516340017318726,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.1944444477558136,0.7549019455909729,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7630718946456909,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2070707082748413},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2070707082748413}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7549019455909729,0.1944444477558136,0.7630718946456909,0.2070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.21085858345031738},{"x":0.22549019753932953,"y":0.21085858345031738},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2234848439693451},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"٨١","boundary":[0.20915032923221588,0.21085858345031738,0.22549019753932953,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.21085858345031738},{"x":0.24673202633857727,"y":0.21085858345031738},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2234848439693451},{"x":0.24346405267715454,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.21085858345031738,0.24673202633857727,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.21085858345031738},{"x":0.2598039209842682,"y":0.21085858345031738},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2234848439693451},{"x":0.25653594732284546,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.21085858345031738,0.2598039209842682,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.21085858345031738},{"x":0.27450981736183167,"y":0.21085858345031738},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2234848439693451},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.21085858345031738,0.27450981736183167,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.21085858345031738},{"x":0.2875817120075226,"y":0.21085858345031738},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2234848439693451},{"x":0.28431373834609985,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.21085858345031738,0.2875817120075226,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3006536066532135,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2234848439693451},{"x":0.29738563299179077,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.21085858345031738,0.3006536066532135,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3137255012989044,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.21085858345031738,0.3137255012989044,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3284313678741455,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3251633942127228,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.21085858345031738,0.3284313678741455,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3513071835041046,"y":0.21085858345031738},{"x":0.3513071835041046,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑ","boundary":[0.3382352888584137,0.21085858345031738,0.3513071835041046,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.21085858345031738},{"x":0.38562092185020447,"y":0.21085858345031738},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻘﻣ","boundary":[0.3578431308269501,0.21085858345031738,0.38562092185020447,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.21085858345031738},{"x":0.4019607901573181,"y":0.21085858345031738},{"x":0.4019607901573181,"y":0.2234848439693451},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3921568691730499,0.21085858345031738,0.4019607901573181,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.21085858345031738},{"x":0.44117647409439087,"y":0.21085858345031738},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2234848439693451},{"x":0.406862735748291,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺴﻧ","boundary":[0.406862735748291,0.21085858345031738,0.44117647409439087,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.21085858345031738},{"x":0.4722222089767456,"y":0.21085858345031738},{"x":0.4722222089767456,"y":0.2234848439693451},{"x":0.44771242141723633,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﺣ","boundary":[0.44771242141723633,0.21085858345031738,0.4722222089767456,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.21085858345031738},{"x":0.508169949054718,"y":0.21085858345031738},{"x":0.508169949054718,"y":0.2234848439693451},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻨﯾﺰﻫ","boundary":[0.47875815629959106,0.21085858345031738,0.508169949054718,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5539215803146362,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5539215803146362,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯿﻔﺨﺗ","boundary":[0.5147058963775635,0.21085858345031738,0.5539215803146362,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5669934749603271,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5588235259056091,0.21085858345031738,0.5669934749603271,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.21085858345031738},{"x":0.593137264251709,"y":0.21085858345031738},{"x":0.593137264251709,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻘﻧ","boundary":[0.5735294222831726,0.21085858345031738,0.593137264251709,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5996732115745544,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5947712659835815,0.21085858345031738,0.5996732115745544,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6274510025978088,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2234848439693451},{"x":0.601307213306427,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻤﺣ","boundary":[0.601307213306427,0.21085858345031738,0.6274510025978088,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.21085858345031738},{"x":0.665032684803009,"y":0.21085858345031738},{"x":0.665032684803009,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.6339869499206543,0.21085858345031738,0.665032684803009,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6944444179534912,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2234848439693451},{"x":0.686274528503418,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.686274528503418,0.21085858345031738,0.6944444179534912,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6993464231491089,"y":0.21085858345031738},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2234848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.21085858345031738,0.6993464231491089,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7091503143310547,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.21085858345031738,0.7091503143310547,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7140522599220276,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.21085858345031738,0.7140522599220276,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7222222089767456,"y":0.21085858345031738},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.21085858345031738,0.7222222089767456,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.22853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.22853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.24116161465644836},{"x":0.20915032923221588,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"٨٢","boundary":[0.20915032923221588,0.22853535413742065,0.22549019753932953,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.22853535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.22853535413742065},{"x":0.24673202633857727,"y":0.24116161465644836},{"x":0.24346405267715454,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.22853535413742065,0.24673202633857727,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2598039209842682,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2598039209842682,"y":0.24116161465644836},{"x":0.25653594732284546,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.22853535413742065,0.2598039209842682,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.22853535413742065},{"x":0.27450981736183167,"y":0.22853535413742065},{"x":0.27450981736183167,"y":0.24116161465644836},{"x":0.27124184370040894,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.22853535413742065,0.27450981736183167,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2875817120075226,"y":0.22853535413742065},{"x":0.2875817120075226,"y":0.24116161465644836},{"x":0.28431373834609985,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.22853535413742065,0.2875817120075226,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3006536066532135,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3006536066532135,"y":0.24116161465644836},{"x":0.29738563299179077,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.22853535413742065,0.3006536066532135,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3137255012989044,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3137255012989044,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3104575276374817,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.22853535413742065,0.3137255012989044,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3284313678741455,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3284313678741455,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3251633942127228,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.22853535413742065,0.3284313678741455,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3415032625198364,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3415032625198364,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3382352888584137,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.22853535413742065,0.3415032625198364,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.22853535413742065},{"x":0.35457515716552734,"y":0.22853535413742065},{"x":0.35457515716552734,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3513071835041046,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.22853535413742065,0.35457515716552734,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.22853535413742065},{"x":0.3692810535430908,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3660130798816681,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.22853535413742065,0.3692810535430908,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.22853535413742065},{"x":0.41830065846443176,"y":0.22853535413742065},{"x":0.41830065846443176,"y":0.24116161465644836},{"x":0.3758170008659363,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"(یﺪﯿﻟﻮﺗ","boundary":[0.3758170008659363,0.22853535413742065,0.41830065846443176,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4673202633857727,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4673202633857727,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4248366057872772,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺼﺤﻣ","boundary":[0.4248366057872772,0.22853535413742065,0.4673202633857727,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.22853535413742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.22853535413742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.24116161465644836},{"x":0.47549018263816833,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻤﯿﺴﮐﺎﻣ)","boundary":[0.47549018263816833,0.22853535413742065,0.529411792755127,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5604575276374817,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5359477400779724,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻟﻮﺗ","boundary":[0.5359477400779724,0.22853535413742065,0.5604575276374817,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5669934749603271,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"یﺰﯾر","boundary":[0.5669934749603271,0.22853535413742065,0.5947712659835815,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6274510025978088,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6274510025978088,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5964052081108093,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ","boundary":[0.5964052081108093,0.22853535413742065,0.6274510025978088,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.22853535413742065},{"x":0.665032684803009,"y":0.22853535413742065},{"x":0.665032684803009,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6339869499206543,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.6339869499206543,0.22853535413742065,0.665032684803009,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6944444179534912,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6944444179534912,"y":0.24116161465644836},{"x":0.686274528503418,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.686274528503418,0.22853535413742065,0.6944444179534912,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6993464231491089,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6993464231491089,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6960784196853638,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.22853535413742065,0.6993464231491089,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7009803652763367,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.22853535413742065,0.7091503143310547,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7140522599220276,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7140522599220276,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7107843160629272,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.22853535413742065,0.7140522599220276,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7222222089767456,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7140522599220276,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.22853535413742065,0.7222222089767456,0.24116161465644836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.24494948983192444},{"x":0.22549019753932953,"y":0.24494948983192444},{"x":0.22549019753932953,"y":0.25757575035095215},{"x":0.20915032923221588,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"٨۴","boundary":[0.20915032923221588,0.24494948983192444,0.22549019753932953,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.24494948983192444},{"x":0.24673202633857727,"y":0.24494948983192444},{"x":0.24673202633857727,"y":0.25757575035095215},{"x":0.24346405267715454,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.24494948983192444,0.24673202633857727,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2598039209842682,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2598039209842682,"y":0.25757575035095215},{"x":0.25653594732284546,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.24494948983192444,0.2598039209842682,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.24494948983192444},{"x":0.27450981736183167,"y":0.24494948983192444},{"x":0.27450981736183167,"y":0.25757575035095215},{"x":0.27124184370040894,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.24494948983192444,0.27450981736183167,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2875817120075226,"y":0.24494948983192444},{"x":0.2875817120075226,"y":0.25757575035095215},{"x":0.28431373834609985,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.24494948983192444,0.2875817120075226,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3006536066532135,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3006536066532135,"y":0.25757575035095215},{"x":0.29738563299179077,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.24494948983192444,0.3006536066532135,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3137255012989044,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3137255012989044,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3104575276374817,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.24494948983192444,0.3137255012989044,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3284313678741455,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3284313678741455,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3251633942127228,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.24494948983192444,0.3284313678741455,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3415032625198364,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3415032625198364,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3382352888584137,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.24494948983192444,0.3415032625198364,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.24494948983192444},{"x":0.35457515716552734,"y":0.24494948983192444},{"x":0.35457515716552734,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3513071835041046,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.24494948983192444,0.35457515716552734,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3692810535430908,"y":0.24494948983192444},{"x":0.3692810535430908,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3660130798816681,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.24494948983192444,0.3692810535430908,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.24494948983192444},{"x":0.38235294818878174,"y":0.24494948983192444},{"x":0.38235294818878174,"y":0.25757575035095215},{"x":0.379084974527359,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.24494948983192444,0.38235294818878174,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.24494948983192444},{"x":0.39542484283447266,"y":0.24494948983192444},{"x":0.39542484283447266,"y":0.25757575035095215},{"x":0.3921568691730499,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.24494948983192444,0.39542484283447266,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4084967374801636,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4084967374801636,"y":0.25757575035095215},{"x":0.40522876381874084,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.24494948983192444,0.4084967374801636,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.24494948983192444},{"x":0.42320260405540466,"y":0.24494948983192444},{"x":0.42320260405540466,"y":0.25757575035095215},{"x":0.41993463039398193,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.24494948983192444,0.42320260405540466,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4362744987010956,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4362744987010956,"y":0.25757575035095215},{"x":0.43300652503967285,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.24494948983192444,0.4362744987010956,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4493463933467865,"y":0.24494948983192444},{"x":0.4493463933467865,"y":0.25757575035095215},{"x":0.44607841968536377,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.24494948983192444,0.4493463933467865,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5147058963775635,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5147058963775635,"y":0.25757575035095215},{"x":0.46568626165390015,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗاﺮﺑﺎﺨﻣ","boundary":[0.46568626165390015,0.24494948983192444,0.5147058963775635,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5424836874008179,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5424836874008179,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5212418437004089,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮐد","boundary":[0.5212418437004089,0.24494948983192444,0.5424836874008179,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5686274766921997,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5686274766921997,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5490196347236633,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"ﮏﯾ","boundary":[0.5490196347236633,0.24494948983192444,0.5686274766921997,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5964052081108093,"y":0.24494948983192444},{"x":0.5964052081108093,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5751634240150452,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑﺎﯾ","boundary":[0.5751634240150452,0.24494948983192444,0.5964052081108093,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6258170008659363,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6258170008659363,"y":0.25757575035095215},{"x":0.5980392098426819,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮑﻣ","boundary":[0.5980392098426819,0.24494948983192444,0.6258170008659363,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.24494948983192444},{"x":0.665032684803009,"y":0.24494948983192444},{"x":0.665032684803009,"y":0.25757575035095215},{"x":0.6339869499206543,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻠﺌﺴﻣ","boundary":[0.6339869499206543,0.24494948983192444,0.665032684803009,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6944444179534912,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6944444179534912,"y":0.25757575035095215},{"x":0.686274528503418,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.686274528503418,0.24494948983192444,0.6944444179534912,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6993464231491089,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6993464231491089,"y":0.25757575035095215},{"x":0.6960784196853638,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.24494948983192444,0.6993464231491089,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7091503143310547,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7091503143310547,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7009803652763367,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.24494948983192444,0.7091503143310547,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7140522599220276,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7140522599220276,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7107843160629272,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.24494948983192444,0.7140522599220276,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7222222089767456,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7222222089767456,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7140522599220276,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.24494948983192444,0.7222222089767456,0.25757575035095215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2626262605190277},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2626262605190277},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2752525210380554},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"٨۵","boundary":[0.20915032923221588,0.2626262605190277,0.22549019753932953,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.2626262605190277},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2626262605190277},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2752525210380554},{"x":0.24346405267715454,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.2626262605190277,0.24673202633857727,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.2626262605190277},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2626262605190277},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2752525210380554},{"x":0.25653594732284546,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.2626262605190277,0.2598039209842682,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.2626262605190277},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2626262605190277},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2752525210380554},{"x":0.27124184370040894,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.2626262605190277,0.27450981736183167,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.2626262605190277},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2626262605190277},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2752525210380554},{"x":0.28431373834609985,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.2626262605190277,0.2875817120075226,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2752525210380554},{"x":0.29738563299179077,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.2626262605190277,0.3006536066532135,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3104575276374817,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.2626262605190277,0.3137255012989044,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3251633942127228,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.2626262605190277,0.3284313678741455,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3382352888584137,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.2626262605190277,0.3415032625198364,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.2626262605190277},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2626262605190277},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3513071835041046,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.2626262605190277,0.35457515716552734,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3692810535430908,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3692810535430908,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.2626262605190277,0.3692810535430908,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.2626262605190277},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2626262605190277},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2752525210380554},{"x":0.379084974527359,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.2626262605190277,0.38235294818878174,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.2626262605190277},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2626262605190277},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2752525210380554},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.2626262605190277,0.39542484283447266,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2752525210380554},{"x":0.40522876381874084,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.2626262605190277,0.4084967374801636,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.2626262605190277},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2626262605190277},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2752525210380554},{"x":0.41993463039398193,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.2626262605190277,0.42320260405540466,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2752525210380554},{"x":0.43300652503967285,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.2626262605190277,0.4362744987010956,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2752525210380554},{"x":0.44607841968536377,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.2626262605190277,0.4493463933467865,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.2626262605190277,0.4624182879924774,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4771241843700409,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4771241843700409,"y":0.2752525210380554},{"x":0.47385621070861816,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.2626262605190277,0.4771241843700409,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4869281053543091,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.2626262605190277,0.4901960790157318,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"یراﺬﮔ","boundary":[0.5065359473228455,0.2626262605190277,0.5392156839370728,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.2626262605190277},{"x":0.576797366142273,"y":0.2626262605190277},{"x":0.576797366142273,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5408496856689453,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ","boundary":[0.5408496856689453,0.2626262605190277,0.576797366142273,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"ﺐﯿﮐﺮﺗ","boundary":[0.5833333134651184,0.2626262605190277,0.6176470518112183,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2626262605190277},{"x":0.665032684803009,"y":0.2626262605190277},{"x":0.665032684803009,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺨﺘﻧا","boundary":[0.6241829991340637,0.2626262605190277,0.665032684803009,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2752525210380554},{"x":0.686274528503418,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.686274528503418,0.2626262605190277,0.6944444179534912,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2626262605190277},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.2626262605190277,0.6993464231491089,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7091503143310547,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7009803652763367,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.7009803652763367,0.2626262605190277,0.7091503143310547,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7107843160629272,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.2626262605190277,0.7140522599220276,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2752525210380554},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.2626262605190277,0.7222222089767456,0.2752525210380554]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2790403962135315},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2790403962135315},{"x":0.22549019753932953,"y":0.2916666567325592},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":"٩١","boundary":[0.20915032923221588,0.2790403962135315,0.22549019753932953,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24673202633857727,"y":0.2790403962135315},{"x":0.25,"y":0.2790403962135315},{"x":0.25,"y":0.2916666567325592},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24673202633857727,0.2790403962135315,0.25,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2598039209842682,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2630718946456909,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2630718946456909,"y":0.2916666567325592},{"x":0.2598039209842682,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2598039209842682,0.2790403962135315,0.2630718946456909,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.2790403962135315},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2790403962135315},{"x":0.27614378929138184,"y":0.2916666567325592},{"x":0.2728758156299591,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2728758156299591,0.2790403962135315,0.27614378929138184,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2908496856689453,"y":0.2790403962135315},{"x":0.2908496856689453,"y":0.2916666567325592},{"x":0.2875817120075226,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2875817120075226,0.2790403962135315,0.2908496856689453,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.2790403962135315},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2790403962135315},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3006536066532135,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3006536066532135,0.2790403962135315,0.30392158031463623,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.2790403962135315},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2790403962135315},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.2790403962135315,0.31699347496032715,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.2790403962135315},{"x":0.33169934153556824,"y":0.2790403962135315},{"x":0.33169934153556824,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3284313678741455,0.2790403962135315,0.33169934153556824,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.2790403962135315},{"x":0.34477123618125916,"y":0.2790403962135315},{"x":0.34477123618125916,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3415032625198364,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3415032625198364,0.2790403962135315,0.34477123618125916,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2916666567325592},{"x":0.35457515716552734,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35457515716552734,0.2790403962135315,0.3578431308269501,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.2790403962135315},{"x":0.370915025472641,"y":0.2790403962135315},{"x":0.370915025472641,"y":0.2916666567325592},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.36764705181121826,0.2790403962135315,0.370915025472641,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2790403962135315},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2790403962135315},{"x":0.38562092185020447,"y":0.2916666567325592},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.2790403962135315,0.38562092185020447,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2790403962135315},{"x":0.3986928164958954,"y":0.2916666567325592},{"x":0.39542484283447266,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39542484283447266,0.2790403962135315,0.3986928164958954,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4084967374801636,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4084967374801636,0.2790403962135315,0.4117647111415863,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.2790403962135315,0.4248366057872772,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2790403962135315},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.2790403962135315,0.4395424723625183,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.2790403962135315},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2790403962135315},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4493463933467865,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4493463933467865,0.2790403962135315,0.45261436700820923,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.2790403962135315},{"x":0.46568626165390015,"y":0.2790403962135315},{"x":0.46568626165390015,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4624182879924774,0.2790403962135315,0.46568626165390015,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.2790403962135315},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2790403962135315},{"x":0.47875815629959106,"y":0.2916666567325592},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.2790403962135315,0.47875815629959106,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2790403962135315},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2790403962135315},{"x":0.49346405267715454,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.2790403962135315,0.49346405267715454,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5032680034637451,0.2790403962135315,0.5065359473228455,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5196078419685364,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5196078419685364,"y":0.2916666567325592},{"x":0.516339898109436,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.516339898109436,0.2790403962135315,0.5196078419685364,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5310457348823547,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5310457348823547,0.2790403962135315,0.5343137383460999,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5473856329917908,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5441176295280457,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5441176295280457,0.2790403962135315,0.5473856329917908,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5604575276374817,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5571895241737366,0.2790403962135315,0.5604575276374817,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5702614188194275,0.2790403962135315,0.5735294222831726,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2790403962135315},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2916666567325592},{"x":0.584967315196991,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.584967315196991,0.2790403962135315,0.5882353186607361,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.2790403962135315},{"x":0.601307213306427,"y":0.2790403962135315},{"x":0.601307213306427,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5980392098426819,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5980392098426819,0.2790403962135315,0.601307213306427,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6111111044883728,0.2790403962135315,0.6143791079521179,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6241829991340637,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6241829991340637,0.2790403962135315,0.6274510025978088,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2916666567325592},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6388888955116272,0.2790403962135315,0.6421568393707275,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2790403962135315},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2916666567325592},{"x":0.656862735748291,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﻟوا","boundary":[0.656862735748291,0.2790403962135315,0.6797385811805725,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2916666567325592},{"x":0.686274528503418,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.686274528503418,0.2790403962135315,0.7222222089767456,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.2790403962135315},{"x":0.75,"y":0.2790403962135315},{"x":0.75,"y":0.2916666567325592},{"x":0.741830050945282,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.741830050945282,0.2790403962135315,0.75,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7516340017318726,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.2790403962135315,0.7549019455909729,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2790403962135315},{"x":0.7630718946456909,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7549019455909729,0.2790403962135315,0.7630718946456909,0.2916666567325592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.29797980189323425},{"x":0.22549019753932953,"y":0.29797980189323425},{"x":0.22549019753932953,"y":0.31060606241226196},{"x":0.20915032923221588,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":"٩١","boundary":[0.20915032923221588,0.29797980189323425,0.22549019753932953,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.29797980189323425},{"x":0.24673202633857727,"y":0.29797980189323425},{"x":0.24673202633857727,"y":0.31060606241226196},{"x":0.24346405267715454,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.29797980189323425,0.24673202633857727,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2598039209842682,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2598039209842682,"y":0.31060606241226196},{"x":0.25653594732284546,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.29797980189323425,0.2598039209842682,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.29797980189323425},{"x":0.27450981736183167,"y":0.29797980189323425},{"x":0.27450981736183167,"y":0.31060606241226196},{"x":0.27124184370040894,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.29797980189323425,0.27450981736183167,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2875817120075226,"y":0.29797980189323425},{"x":0.2875817120075226,"y":0.31060606241226196},{"x":0.28431373834609985,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.29797980189323425,0.2875817120075226,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3006536066532135,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3006536066532135,"y":0.31060606241226196},{"x":0.29738563299179077,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.29797980189323425,0.3006536066532135,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3137255012989044,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3137255012989044,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3104575276374817,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.29797980189323425,0.3137255012989044,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3284313678741455,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3284313678741455,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3251633942127228,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.29797980189323425,0.3284313678741455,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3415032625198364,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3415032625198364,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3382352888584137,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.29797980189323425,0.3415032625198364,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.29797980189323425},{"x":0.35457515716552734,"y":0.29797980189323425},{"x":0.35457515716552734,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3513071835041046,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.29797980189323425,0.35457515716552734,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3692810535430908,"y":0.29797980189323425},{"x":0.3692810535430908,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3660130798816681,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.29797980189323425,0.3692810535430908,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.29797980189323425},{"x":0.38235294818878174,"y":0.29797980189323425},{"x":0.38235294818878174,"y":0.31060606241226196},{"x":0.379084974527359,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.29797980189323425,0.38235294818878174,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.29797980189323425},{"x":0.39542484283447266,"y":0.29797980189323425},{"x":0.39542484283447266,"y":0.31060606241226196},{"x":0.3921568691730499,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.29797980189323425,0.39542484283447266,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4084967374801636,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4084967374801636,"y":0.31060606241226196},{"x":0.40522876381874084,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.29797980189323425,0.4084967374801636,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.29797980189323425},{"x":0.42320260405540466,"y":0.29797980189323425},{"x":0.42320260405540466,"y":0.31060606241226196},{"x":0.41993463039398193,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.29797980189323425,0.42320260405540466,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4362744987010956,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4362744987010956,"y":0.31060606241226196},{"x":0.43300652503967285,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.29797980189323425,0.4362744987010956,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4493463933467865,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4493463933467865,"y":0.31060606241226196},{"x":0.44607841968536377,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.29797980189323425,0.4493463933467865,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4624182879924774,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4624182879924774,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4591503143310547,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.29797980189323425,0.4624182879924774,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4771241843700409,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4771241843700409,"y":0.31060606241226196},{"x":0.47385621070861816,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.29797980189323425,0.4771241843700409,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4901960790157318,"y":0.29797980189323425},{"x":0.4901960790157318,"y":0.31060606241226196},{"x":0.4869281053543091,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.29797980189323425,0.4901960790157318,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5032680034637451,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5032680034637451,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.29797980189323425,0.5032680034637451,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.29797980189323425},{"x":0.516339898109436,"y":0.29797980189323425},{"x":0.516339898109436,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5130718946456909,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.29797980189323425,0.516339898109436,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5310457348823547,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5310457348823547,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5277777910232544,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.29797980189323425,0.5310457348823547,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5441176295280457,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5441176295280457,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5408496856689453,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.29797980189323425,0.5441176295280457,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5571895241737366,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5571895241737366,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5539215803146362,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.29797980189323425,0.5571895241737366,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5718954205513,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5718954205513,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5686274766921997,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.29797980189323425,0.5718954205513,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.29797980189323425},{"x":0.584967315196991,"y":0.29797980189323425},{"x":0.584967315196991,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5816993713378906,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5816993713378906,0.29797980189323425,0.584967315196991,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5980392098426819,"y":0.29797980189323425},{"x":0.5980392098426819,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5947712659835815,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5947712659835815,0.29797980189323425,0.5980392098426819,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6111111044883728,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6111111044883728,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6078431606292725,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6078431606292725,0.29797980189323425,0.6111111044883728,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.29797980189323425},{"x":0.665032684803009,"y":0.29797980189323425},{"x":0.665032684803009,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6258170008659363,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾداﺮﮔ","boundary":[0.6258170008659363,0.29797980189323425,0.665032684803009,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6944444179534912,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6944444179534912,"y":0.31060606241226196},{"x":0.686274528503418,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":"١","boundary":[0.686274528503418,0.29797980189323425,0.6944444179534912,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6993464231491089,"y":0.29797980189323425},{"x":0.6993464231491089,"y":0.31060606241226196},{"x":0.6960784196853638,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.29797980189323425,0.6993464231491089,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7091503143310547,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7091503143310547,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7009803652763367,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.29797980189323425,0.7091503143310547,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7140522599220276,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7140522599220276,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7107843160629272,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.29797980189323425,0.7140522599220276,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7222222089767456,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7222222089767456,"y":0.31060606241226196},{"x":0.7140522599220276,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.29797980189323425,0.7222222089767456,0.31060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3156565725803375},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3156565725803375},{"x":0.22549019753932953,"y":0.32828283309936523},{"x":0.20915032923221588,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":"٩١","boundary":[0.20915032923221588,0.3156565725803375,0.22549019753932953,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.3156565725803375},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3156565725803375},{"x":0.24673202633857727,"y":0.32828283309936523},{"x":0.24346405267715454,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.3156565725803375,0.24673202633857727,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.3156565725803375},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3156565725803375},{"x":0.2598039209842682,"y":0.32828283309936523},{"x":0.25653594732284546,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.3156565725803375,0.2598039209842682,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.3156565725803375},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3156565725803375},{"x":0.27450981736183167,"y":0.32828283309936523},{"x":0.27124184370040894,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.3156565725803375,0.27450981736183167,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3156565725803375},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3156565725803375},{"x":0.2875817120075226,"y":0.32828283309936523},{"x":0.28431373834609985,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.3156565725803375,0.2875817120075226,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3006536066532135,"y":0.32828283309936523},{"x":0.29738563299179077,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.3156565725803375,0.3006536066532135,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3137255012989044,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3104575276374817,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.3156565725803375,0.3137255012989044,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3284313678741455,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3251633942127228,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.3156565725803375,0.3284313678741455,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3415032625198364,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3382352888584137,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.3156565725803375,0.3415032625198364,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3156565725803375},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3156565725803375},{"x":0.35457515716552734,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3513071835041046,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.3156565725803375,0.35457515716552734,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3692810535430908,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3660130798816681,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.3156565725803375,0.3692810535430908,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3156565725803375},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3156565725803375},{"x":0.38235294818878174,"y":0.32828283309936523},{"x":0.379084974527359,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.3156565725803375,0.38235294818878174,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3156565725803375},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3156565725803375},{"x":0.39542484283447266,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3921568691730499,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.3156565725803375,0.39542484283447266,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4084967374801636,"y":0.32828283309936523},{"x":0.40522876381874084,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.3156565725803375,0.4084967374801636,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.3156565725803375},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3156565725803375},{"x":0.42320260405540466,"y":0.32828283309936523},{"x":0.41993463039398193,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.3156565725803375,0.42320260405540466,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4362744987010956,"y":0.32828283309936523},{"x":0.43300652503967285,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.3156565725803375,0.4362744987010956,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4493463933467865,"y":0.32828283309936523},{"x":0.44607841968536377,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.3156565725803375,0.4493463933467865,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4624182879924774,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4591503143310547,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.3156565725803375,0.4624182879924774,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4771241843700409,"y":0.32828283309936523},{"x":0.47385621070861816,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.3156565725803375,0.4771241843700409,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3156565725803375},{"x":0.4901960790157318,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4869281053543091,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.3156565725803375,0.4901960790157318,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5032680034637451,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.3156565725803375,0.5032680034637451,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.3156565725803375},{"x":0.516339898109436,"y":0.3156565725803375},{"x":0.516339898109436,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5130718946456909,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.3156565725803375,0.516339898109436,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5310457348823547,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5277777910232544,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.3156565725803375,0.5310457348823547,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5441176295280457,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5408496856689453,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.3156565725803375,0.5441176295280457,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5571895241737366,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5539215803146362,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.3156565725803375,0.5571895241737366,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5718954205513,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5718954205513,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5686274766921997,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.3156565725803375,0.5718954205513,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6160130500793457,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6160130500793457,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5833333134651184,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺸﻫ","boundary":[0.5833333134651184,0.3156565725803375,0.6160130500793457,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3156565725803375},{"x":0.665032684803009,"y":0.3156565725803375},{"x":0.665032684803009,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6225489974021912,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.3156565725803375,0.665032684803009,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6944444179534912,"y":0.32828283309936523},{"x":0.686274528503418,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.686274528503418,0.3156565725803375,0.6944444179534912,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6960784196853638,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.3156565725803375,0.6993464231491089,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7091503143310547,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7009803652763367,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.3156565725803375,0.7091503143310547,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7107843160629272,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.3156565725803375,0.7140522599220276,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7222222089767456,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7140522599220276,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.3156565725803375,0.7222222089767456,0.32828283309936523]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3333333432674408},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3333333432674408},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3459596037864685},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"٩٢","boundary":[0.20915032923221588,0.3333333432674408,0.22549019753932953,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.3333333432674408},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3333333432674408},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3459596037864685},{"x":0.24346405267715454,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.3333333432674408,0.24673202633857727,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3459596037864685},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.3333333432674408,0.2598039209842682,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.3333333432674408},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3333333432674408},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3459596037864685},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.3333333432674408,0.27450981736183167,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3459596037864685},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.3333333432674408,0.2875817120075226,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3459596037864685},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.3333333432674408,0.3006536066532135,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.3333333432674408,0.3137255012989044,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.3333333432674408,0.3284313678741455,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.3333333432674408,0.3415032625198364,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3333333432674408},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3333333432674408},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.3333333432674408,0.35457515716552734,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3333333432674408},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.3333333432674408,0.3692810535430908,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3333333432674408},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3333333432674408},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3459596037864685},{"x":0.379084974527359,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.3333333432674408,0.38235294818878174,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3333333432674408},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3333333432674408},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3459596037864685},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.3333333432674408,0.39542484283447266,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3459596037864685},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.3333333432674408,0.4084967374801636,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.3333333432674408},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3333333432674408},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3459596037864685},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.3333333432674408,0.42320260405540466,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3459596037864685},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.3333333432674408,0.4362744987010956,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3459596037864685},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.3333333432674408,0.4493463933467865,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3459596037864685},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.3333333432674408,0.4624182879924774,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3459596037864685},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.3333333432674408,0.4771241843700409,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3459596037864685},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.3333333432674408,0.4901960790157318,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.3333333432674408,0.5032680034637451,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.3333333432674408},{"x":0.516339898109436,"y":0.3333333432674408},{"x":0.516339898109436,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.3333333432674408,0.516339898109436,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.3333333432674408,0.5310457348823547,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.3333333432674408,0.5441176295280457,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5539215803146362,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.3333333432674408,0.5571895241737366,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5718954205513,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5718954205513,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.3333333432674408,0.5718954205513,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3459596037864685},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"ماi","boundary":[0.5800653696060181,0.3333333432674408,0.5947712659835815,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3459596037864685},{"x":0.601307213306427,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﺻا","boundary":[0.601307213306427,0.3333333432674408,0.6307189464569092,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3333333432674408},{"x":0.665032684803009,"y":0.3333333432674408},{"x":0.665032684803009,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻨﯿﻣ","boundary":[0.6372548937797546,0.3333333432674408,0.665032684803009,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3459596037864685},{"x":0.686274528503418,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"٣","boundary":[0.686274528503418,0.3333333432674408,0.6944444179534912,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3459596037864685},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.3333333432674408,0.6993464231491089,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.3333333432674408,0.7091503143310547,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.3333333432674408,0.7140522599220276,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3459596037864685},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3459596037864685}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.3333333432674408,0.7222222089767456,0.3459596037864685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3497474789619446},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3497474789619446},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3623737394809723},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"٩٢","boundary":[0.20915032923221588,0.3497474789619446,0.22549019753932953,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.3497474789619446},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3497474789619446},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3623737394809723},{"x":0.24346405267715454,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.3497474789619446,0.24673202633857727,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.3497474789619446},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3497474789619446},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3623737394809723},{"x":0.25653594732284546,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.3497474789619446,0.2598039209842682,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.3497474789619446},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3497474789619446},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3623737394809723},{"x":0.27124184370040894,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.3497474789619446,0.27450981736183167,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3497474789619446},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3497474789619446},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3623737394809723},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.3497474789619446,0.2875817120075226,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3623737394809723},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.3497474789619446,0.3006536066532135,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3104575276374817,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.3497474789619446,0.3137255012989044,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.3497474789619446,0.3284313678741455,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3382352888584137,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.3497474789619446,0.3415032625198364,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3497474789619446},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3497474789619446},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3513071835041046,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.3497474789619446,0.35457515716552734,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3497474789619446},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3660130798816681,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.3497474789619446,0.3692810535430908,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3497474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3497474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3623737394809723},{"x":0.379084974527359,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.3497474789619446,0.38235294818878174,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3497474789619446},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3497474789619446},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.3497474789619446,0.39542484283447266,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3623737394809723},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.3497474789619446,0.4084967374801636,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.3497474789619446},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3497474789619446},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3623737394809723},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.3497474789619446,0.42320260405540466,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3623737394809723},{"x":0.43300652503967285,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.3497474789619446,0.4362744987010956,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3623737394809723},{"x":0.44607841968536377,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.3497474789619446,0.4493463933467865,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.3497474789619446,0.4624182879924774,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3623737394809723},{"x":0.47385621070861816,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.3497474789619446,0.4771241843700409,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3497474789619446},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4869281053543091,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.3497474789619446,0.4901960790157318,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.3497474789619446,0.5032680034637451,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.3497474789619446},{"x":0.516339898109436,"y":0.3497474789619446},{"x":0.516339898109436,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5130718946456909,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.3497474789619446,0.516339898109436,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5310457348823547,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5277777910232544,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.3497474789619446,0.5310457348823547,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ماk","boundary":[0.5375816822052002,0.3497474789619446,0.5555555820465088,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"وﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.5620915293693542,0.3497474789619446,0.5947712659835815,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3623737394809723},{"x":0.601307213306427,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﺻا","boundary":[0.601307213306427,0.3497474789619446,0.6307189464569092,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3497474789619446},{"x":0.665032684803009,"y":0.3497474789619446},{"x":0.665032684803009,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻨﯿﻣ","boundary":[0.6372548937797546,0.3497474789619446,0.665032684803009,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3623737394809723},{"x":0.686274528503418,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.686274528503418,0.3497474789619446,0.6944444179534912,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.3497474789619446,0.6993464231491089,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.3497474789619446,0.7091503143310547,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.3497474789619446,0.7140522599220276,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3497474789619446},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3623737394809723}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.3497474789619446,0.7222222089767456,0.3623737394809723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.36742424964904785},{"x":0.22549019753932953,"y":0.36742424964904785},{"x":0.22549019753932953,"y":0.38005051016807556},{"x":0.20915032923221588,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"٩٣","boundary":[0.20915032923221588,0.36742424964904785,0.22549019753932953,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.36742424964904785},{"x":0.24673202633857727,"y":0.36742424964904785},{"x":0.24673202633857727,"y":0.38005051016807556},{"x":0.24346405267715454,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.36742424964904785,0.24673202633857727,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.36742424964904785},{"x":0.2598039209842682,"y":0.36742424964904785},{"x":0.2598039209842682,"y":0.38005051016807556},{"x":0.25653594732284546,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.36742424964904785,0.2598039209842682,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.36742424964904785},{"x":0.27450981736183167,"y":0.36742424964904785},{"x":0.27450981736183167,"y":0.38005051016807556},{"x":0.27124184370040894,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.36742424964904785,0.27450981736183167,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.36742424964904785},{"x":0.2875817120075226,"y":0.36742424964904785},{"x":0.2875817120075226,"y":0.38005051016807556},{"x":0.28431373834609985,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.36742424964904785,0.2875817120075226,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3006536066532135,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3006536066532135,"y":0.38005051016807556},{"x":0.29738563299179077,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.36742424964904785,0.3006536066532135,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3137255012989044,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3137255012989044,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3104575276374817,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.36742424964904785,0.3137255012989044,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3284313678741455,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3284313678741455,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3251633942127228,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.36742424964904785,0.3284313678741455,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3415032625198364,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3415032625198364,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3382352888584137,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.36742424964904785,0.3415032625198364,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.36742424964904785},{"x":0.35457515716552734,"y":0.36742424964904785},{"x":0.35457515716552734,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3513071835041046,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.36742424964904785,0.35457515716552734,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3692810535430908,"y":0.36742424964904785},{"x":0.3692810535430908,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3660130798816681,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.36742424964904785,0.3692810535430908,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.36742424964904785},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36742424964904785},{"x":0.38235294818878174,"y":0.38005051016807556},{"x":0.379084974527359,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.36742424964904785,0.38235294818878174,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.36742424964904785},{"x":0.39542484283447266,"y":0.36742424964904785},{"x":0.39542484283447266,"y":0.38005051016807556},{"x":0.3921568691730499,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.36742424964904785,0.39542484283447266,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4084967374801636,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4084967374801636,"y":0.38005051016807556},{"x":0.40522876381874084,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.36742424964904785,0.4084967374801636,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.36742424964904785},{"x":0.42320260405540466,"y":0.36742424964904785},{"x":0.42320260405540466,"y":0.38005051016807556},{"x":0.41993463039398193,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.36742424964904785,0.42320260405540466,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4362744987010956,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4362744987010956,"y":0.38005051016807556},{"x":0.43300652503967285,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.36742424964904785,0.4362744987010956,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4493463933467865,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4493463933467865,"y":0.38005051016807556},{"x":0.44607841968536377,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.36742424964904785,0.4493463933467865,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4624182879924774,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4624182879924774,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4591503143310547,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.36742424964904785,0.4624182879924774,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4771241843700409,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4771241843700409,"y":0.38005051016807556},{"x":0.47385621070861816,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.36742424964904785,0.4771241843700409,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4901960790157318,"y":0.36742424964904785},{"x":0.4901960790157318,"y":0.38005051016807556},{"x":0.4869281053543091,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.36742424964904785,0.4901960790157318,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5032680034637451,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5032680034637451,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.36742424964904785,0.5032680034637451,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.36742424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.36742424964904785},{"x":0.516339898109436,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5130718946456909,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.36742424964904785,0.516339898109436,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5310457348823547,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5310457348823547,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5277777910232544,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.36742424964904785,0.5310457348823547,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5653594732284546,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5653594732284546,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5457516312599182,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.5457516312599182,0.36742424964904785,0.5653594732284546,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5964052081108093,"y":0.36742424964904785},{"x":0.5964052081108093,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5718954205513,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"ﮥﺟرد","boundary":[0.5718954205513,0.36742424964904785,0.5964052081108093,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6258170008659363,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6258170008659363,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6029411554336548,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"یﺎﻫ","boundary":[0.6029411554336548,0.36742424964904785,0.6258170008659363,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.36742424964904785},{"x":0.665032684803009,"y":0.36742424964904785},{"x":0.665032684803009,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6274510025978088,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"ترﻮﺻ","boundary":[0.6274510025978088,0.36742424964904785,0.665032684803009,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6944444179534912,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6944444179534912,"y":0.38005051016807556},{"x":0.686274528503418,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.686274528503418,0.36742424964904785,0.6944444179534912,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6993464231491089,"y":0.36742424964904785},{"x":0.6993464231491089,"y":0.38005051016807556},{"x":0.6960784196853638,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.36742424964904785,0.6993464231491089,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7091503143310547,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7091503143310547,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7009803652763367,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.36742424964904785,0.7091503143310547,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7140522599220276,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7140522599220276,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7107843160629272,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.36742424964904785,0.7140522599220276,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7222222089767456,"y":0.36742424964904785},{"x":0.7222222089767456,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7140522599220276,"y":0.38005051016807556}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.36742424964904785,0.7222222089767456,0.38005051016807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3851010203361511},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3851010203361511},{"x":0.22549019753932953,"y":0.39772728085517883},{"x":0.20915032923221588,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"٩۴","boundary":[0.20915032923221588,0.3851010203361511,0.22549019753932953,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.3851010203361511},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3851010203361511},{"x":0.24673202633857727,"y":0.39772728085517883},{"x":0.24346405267715454,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.3851010203361511,0.24673202633857727,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2598039209842682,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2598039209842682,"y":0.39772728085517883},{"x":0.25653594732284546,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.3851010203361511,0.2598039209842682,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.3851010203361511},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3851010203361511},{"x":0.27450981736183167,"y":0.39772728085517883},{"x":0.27124184370040894,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.3851010203361511,0.27450981736183167,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2875817120075226,"y":0.39772728085517883},{"x":0.28431373834609985,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.3851010203361511,0.2875817120075226,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3006536066532135,"y":0.39772728085517883},{"x":0.29738563299179077,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.3851010203361511,0.3006536066532135,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3137255012989044,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3104575276374817,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.3851010203361511,0.3137255012989044,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3284313678741455,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3284313678741455,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3251633942127228,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.3851010203361511,0.3284313678741455,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3415032625198364,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3415032625198364,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3382352888584137,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.3851010203361511,0.3415032625198364,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.3851010203361511},{"x":0.35457515716552734,"y":0.3851010203361511},{"x":0.35457515716552734,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3513071835041046,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.3851010203361511,0.35457515716552734,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3692810535430908,"y":0.3851010203361511},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3660130798816681,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.3851010203361511,0.3692810535430908,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.3851010203361511},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3851010203361511},{"x":0.38235294818878174,"y":0.39772728085517883},{"x":0.379084974527359,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.3851010203361511,0.38235294818878174,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3851010203361511},{"x":0.39542484283447266,"y":0.3851010203361511},{"x":0.39542484283447266,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3921568691730499,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.3851010203361511,0.39542484283447266,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4084967374801636,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4084967374801636,"y":0.39772728085517883},{"x":0.40522876381874084,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.3851010203361511,0.4084967374801636,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.3851010203361511},{"x":0.42320260405540466,"y":0.3851010203361511},{"x":0.42320260405540466,"y":0.39772728085517883},{"x":0.41993463039398193,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.3851010203361511,0.42320260405540466,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4362744987010956,"y":0.39772728085517883},{"x":0.43300652503967285,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.3851010203361511,0.4362744987010956,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4493463933467865,"y":0.39772728085517883},{"x":0.44607841968536377,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.3851010203361511,0.4493463933467865,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4624182879924774,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4624182879924774,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4591503143310547,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.3851010203361511,0.4624182879924774,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4771241843700409,"y":0.39772728085517883},{"x":0.47385621070861816,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.3851010203361511,0.4771241843700409,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3851010203361511},{"x":0.4901960790157318,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4869281053543091,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.3851010203361511,0.4901960790157318,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5032680034637451,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.3851010203361511,0.5032680034637451,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.3851010203361511},{"x":0.516339898109436,"y":0.3851010203361511},{"x":0.516339898109436,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5130718946456909,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.3851010203361511,0.516339898109436,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5588235259056091,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5326797366142273,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"(هﮋﯾو","boundary":[0.5326797366142273,0.3851010203361511,0.5588235259056091,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3851010203361511},{"x":0.5980392098426819,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5669934749603271,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"رادﺮﺑ)","boundary":[0.5669934749603271,0.3851010203361511,0.5980392098426819,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6241829991340637,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6045751571655273,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"هﮋﯾو","boundary":[0.6045751571655273,0.3851010203361511,0.6241829991340637,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3851010203361511},{"x":0.665032684803009,"y":0.3851010203361511},{"x":0.665032684803009,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6323529481887817,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾدﺎﻘﻣ","boundary":[0.6323529481887817,0.3851010203361511,0.665032684803009,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6944444179534912,"y":0.39772728085517883},{"x":0.686274528503418,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.686274528503418,0.3851010203361511,0.6944444179534912,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3851010203361511},{"x":0.6993464231491089,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6960784196853638,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.3851010203361511,0.6993464231491089,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7091503143310547,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7091503143310547,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7009803652763367,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.3851010203361511,0.7091503143310547,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7107843160629272,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.3851010203361511,0.7140522599220276,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7222222089767456,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.3851010203361511,0.7222222089767456,0.39772728085517883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4027777910232544},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4027777910232544},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4154040515422821},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"٩۵","boundary":[0.20915032923221588,0.4027777910232544,0.22549019753932953,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4027777910232544},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4027777910232544},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4154040515422821},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4027777910232544,0.24673202633857727,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4027777910232544},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4027777910232544},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4154040515422821},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4027777910232544,0.2598039209842682,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4027777910232544},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4027777910232544},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4154040515422821},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4027777910232544,0.27450981736183167,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4027777910232544},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4027777910232544},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4154040515422821},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4027777910232544,0.2875817120075226,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4154040515422821},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4027777910232544,0.3006536066532135,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4027777910232544,0.3137255012989044,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4027777910232544,0.3284313678741455,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4027777910232544,0.3415032625198364,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4027777910232544},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4027777910232544},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4027777910232544,0.35457515716552734,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.4027777910232544,0.3692810535430908,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4027777910232544},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4027777910232544},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4154040515422821},{"x":0.379084974527359,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.4027777910232544,0.38235294818878174,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4027777910232544},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4027777910232544},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4154040515422821},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.4027777910232544,0.39542484283447266,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4154040515422821},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.4027777910232544,0.4084967374801636,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4027777910232544},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4027777910232544},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4154040515422821},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.4027777910232544,0.42320260405540466,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4154040515422821},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.4027777910232544,0.4362744987010956,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4154040515422821},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.4027777910232544,0.4493463933467865,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.4027777910232544,0.4624182879924774,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4154040515422821},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.4027777910232544,0.4771241843700409,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4027777910232544},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4154040515422821},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.4027777910232544,0.4901960790157318,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.4027777910232544,0.5032680034637451,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4027777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.4027777910232544},{"x":0.516339898109436,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.4027777910232544,0.516339898109436,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.4027777910232544,0.5310457348823547,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.4027777910232544,0.5441176295280457,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺜﻣ","boundary":[0.5522875785827637,0.4027777910232544,0.5816993713378906,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4154040515422821},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻌﻣ","boundary":[0.5882353186607361,0.4027777910232544,0.6160130500793457,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4027777910232544},{"x":0.665032684803009,"y":0.4027777910232544},{"x":0.665032684803009,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.4027777910232544,0.665032684803009,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4154040515422821},{"x":0.686274528503418,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"٧","boundary":[0.686274528503418,0.4027777910232544,0.6944444179534912,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4154040515422821},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4027777910232544,0.6993464231491089,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.4027777910232544,0.7091503143310547,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4027777910232544,0.7140522599220276,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4154040515422821},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4154040515422821}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.4027777910232544,0.7222222089767456,0.4154040515422821]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4191919267177582},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4191919267177582},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4318181872367859},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"٩۶","boundary":[0.20915032923221588,0.4191919267177582,0.22549019753932953,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4191919267177582},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4191919267177582},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4318181872367859},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4191919267177582,0.24673202633857727,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4318181872367859},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4191919267177582,0.2598039209842682,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4191919267177582},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4191919267177582},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4318181872367859},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4191919267177582,0.27450981736183167,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4318181872367859},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4191919267177582,0.2875817120075226,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4318181872367859},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4191919267177582,0.3006536066532135,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4191919267177582,0.3137255012989044,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4191919267177582,0.3284313678741455,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4191919267177582,0.3415032625198364,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4191919267177582},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4191919267177582},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4191919267177582,0.35457515716552734,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4191919267177582},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.4191919267177582,0.3692810535430908,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4191919267177582},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4191919267177582},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4318181872367859},{"x":0.379084974527359,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.4191919267177582,0.38235294818878174,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4191919267177582},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4191919267177582},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.4191919267177582,0.39542484283447266,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4318181872367859},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.4191919267177582,0.4084967374801636,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4191919267177582},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4191919267177582},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4318181872367859},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.4191919267177582,0.42320260405540466,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4318181872367859},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.4191919267177582,0.4362744987010956,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4318181872367859},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.4191919267177582,0.4493463933467865,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.4191919267177582,0.4624182879924774,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4318181872367859},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.4191919267177582,0.4771241843700409,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.4191919267177582,0.4901960790157318,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.4191919267177582,0.5032680034637451,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4191919267177582},{"x":0.516339898109436,"y":0.4191919267177582},{"x":0.516339898109436,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.4191919267177582,0.516339898109436,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4318181872367859},{"x":0.529411792755127,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺜﻣ","boundary":[0.529411792755127,0.4191919267177582,0.5588235259056091,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.4191919267177582},{"x":0.593137264251709,"y":0.4191919267177582},{"x":0.593137264251709,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5653594732284546,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻌﻣ","boundary":[0.5653594732284546,0.4191919267177582,0.593137264251709,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﻧ","boundary":[0.5947712659835815,0.4191919267177582,0.6160130500793457,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4191919267177582},{"x":0.665032684803009,"y":0.4191919267177582},{"x":0.665032684803009,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.4191919267177582,0.665032684803009,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4318181872367859},{"x":0.686274528503418,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.686274528503418,0.4191919267177582,0.6944444179534912,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4191919267177582,0.6993464231491089,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.4191919267177582,0.7091503143310547,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4191919267177582,0.7140522599220276,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.4191919267177582,0.7222222089767456,0.4318181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.43686869740486145},{"x":0.22549019753932953,"y":0.43686869740486145},{"x":0.22549019753932953,"y":0.44949495792388916},{"x":0.20915032923221588,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"٩۶","boundary":[0.20915032923221588,0.43686869740486145,0.22549019753932953,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.43686869740486145},{"x":0.24673202633857727,"y":0.43686869740486145},{"x":0.24673202633857727,"y":0.44949495792388916},{"x":0.24346405267715454,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.43686869740486145,0.24673202633857727,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2598039209842682,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2598039209842682,"y":0.44949495792388916},{"x":0.25653594732284546,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.43686869740486145,0.2598039209842682,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.43686869740486145},{"x":0.27450981736183167,"y":0.43686869740486145},{"x":0.27450981736183167,"y":0.44949495792388916},{"x":0.27124184370040894,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.43686869740486145,0.27450981736183167,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2875817120075226,"y":0.43686869740486145},{"x":0.2875817120075226,"y":0.44949495792388916},{"x":0.28431373834609985,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.43686869740486145,0.2875817120075226,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3006536066532135,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3006536066532135,"y":0.44949495792388916},{"x":0.29738563299179077,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.43686869740486145,0.3006536066532135,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3137255012989044,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3137255012989044,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3104575276374817,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.43686869740486145,0.3137255012989044,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3284313678741455,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3284313678741455,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3251633942127228,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.43686869740486145,0.3284313678741455,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3415032625198364,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3415032625198364,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3382352888584137,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.43686869740486145,0.3415032625198364,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.43686869740486145},{"x":0.35457515716552734,"y":0.43686869740486145},{"x":0.35457515716552734,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3513071835041046,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.43686869740486145,0.35457515716552734,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3692810535430908,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3692810535430908,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3660130798816681,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.43686869740486145,0.3692810535430908,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.43686869740486145},{"x":0.38235294818878174,"y":0.43686869740486145},{"x":0.38235294818878174,"y":0.44949495792388916},{"x":0.379084974527359,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.43686869740486145,0.38235294818878174,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.43686869740486145},{"x":0.39542484283447266,"y":0.43686869740486145},{"x":0.39542484283447266,"y":0.44949495792388916},{"x":0.3921568691730499,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.43686869740486145,0.39542484283447266,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4084967374801636,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4084967374801636,"y":0.44949495792388916},{"x":0.40522876381874084,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.43686869740486145,0.4084967374801636,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.43686869740486145},{"x":0.42320260405540466,"y":0.43686869740486145},{"x":0.42320260405540466,"y":0.44949495792388916},{"x":0.41993463039398193,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.43686869740486145,0.42320260405540466,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4362744987010956,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4362744987010956,"y":0.44949495792388916},{"x":0.43300652503967285,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.43686869740486145,0.4362744987010956,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4493463933467865,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4493463933467865,"y":0.44949495792388916},{"x":0.44607841968536377,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.43686869740486145,0.4493463933467865,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4624182879924774,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4624182879924774,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4591503143310547,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.43686869740486145,0.4624182879924774,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4771241843700409,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4771241843700409,"y":0.44949495792388916},{"x":0.47385621070861816,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.43686869740486145,0.4771241843700409,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4901960790157318,"y":0.43686869740486145},{"x":0.4901960790157318,"y":0.44949495792388916},{"x":0.4869281053543091,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.43686869740486145,0.4901960790157318,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5032680034637451,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5032680034637451,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.43686869740486145,0.5032680034637451,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.43686869740486145},{"x":0.516339898109436,"y":0.43686869740486145},{"x":0.516339898109436,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5130718946456909,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.43686869740486145,0.516339898109436,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5310457348823547,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5310457348823547,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5277777910232544,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.43686869740486145,0.5310457348823547,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5441176295280457,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5441176295280457,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5408496856689453,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.43686869740486145,0.5441176295280457,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5816993713378906,"y":0.43686869740486145},{"x":0.5816993713378906,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5555555820465088,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻔﻨﻣ","boundary":[0.5555555820465088,0.43686869740486145,0.5816993713378906,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6160130500793457,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6160130500793457,"y":0.44949495792388916},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻌﻣ","boundary":[0.5882353186607361,0.43686869740486145,0.6160130500793457,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.43686869740486145},{"x":0.665032684803009,"y":0.43686869740486145},{"x":0.665032684803009,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6225489974021912,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.43686869740486145,0.665032684803009,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6944444179534912,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6944444179534912,"y":0.44949495792388916},{"x":0.686274528503418,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"٩","boundary":[0.686274528503418,0.43686869740486145,0.6944444179534912,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6993464231491089,"y":0.43686869740486145},{"x":0.6993464231491089,"y":0.44949495792388916},{"x":0.6960784196853638,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.43686869740486145,0.6993464231491089,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7091503143310547,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7091503143310547,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7009803652763367,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.43686869740486145,0.7091503143310547,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7140522599220276,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7140522599220276,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7107843160629272,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.43686869740486145,0.7140522599220276,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7222222089767456,"y":0.43686869740486145},{"x":0.7222222089767456,"y":0.44949495792388916},{"x":0.7140522599220276,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.43686869740486145,0.7222222089767456,0.44949495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4545454680919647},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4545454680919647},{"x":0.22549019753932953,"y":0.46717172861099243},{"x":0.20915032923221588,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"٩٧","boundary":[0.20915032923221588,0.4545454680919647,0.22549019753932953,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4545454680919647},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4545454680919647},{"x":0.24673202633857727,"y":0.46717172861099243},{"x":0.24346405267715454,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4545454680919647,0.24673202633857727,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2598039209842682,"y":0.46717172861099243},{"x":0.25653594732284546,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4545454680919647,0.2598039209842682,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4545454680919647},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4545454680919647},{"x":0.27450981736183167,"y":0.46717172861099243},{"x":0.27124184370040894,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4545454680919647,0.27450981736183167,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2875817120075226,"y":0.46717172861099243},{"x":0.28431373834609985,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4545454680919647,0.2875817120075226,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3006536066532135,"y":0.46717172861099243},{"x":0.29738563299179077,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4545454680919647,0.3006536066532135,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3137255012989044,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3104575276374817,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4545454680919647,0.3137255012989044,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3284313678741455,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3251633942127228,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4545454680919647,0.3284313678741455,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3415032625198364,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3382352888584137,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4545454680919647,0.3415032625198364,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4545454680919647},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4545454680919647},{"x":0.35457515716552734,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3513071835041046,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4545454680919647,0.35457515716552734,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3692810535430908,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3660130798816681,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.4545454680919647,0.3692810535430908,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4545454680919647},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4545454680919647},{"x":0.38235294818878174,"y":0.46717172861099243},{"x":0.379084974527359,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.4545454680919647,0.38235294818878174,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4545454680919647},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4545454680919647},{"x":0.39542484283447266,"y":0.46717172861099243},{"x":0.3921568691730499,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.4545454680919647,0.39542484283447266,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4084967374801636,"y":0.46717172861099243},{"x":0.40522876381874084,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.4545454680919647,0.4084967374801636,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4545454680919647},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4545454680919647},{"x":0.42320260405540466,"y":0.46717172861099243},{"x":0.41993463039398193,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.4545454680919647,0.42320260405540466,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.46717172861099243},{"x":0.43300652503967285,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.4545454680919647,0.4362744987010956,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4493463933467865,"y":0.46717172861099243},{"x":0.44607841968536377,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.4545454680919647,0.4493463933467865,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4624182879924774,"y":0.46717172861099243},{"x":0.4591503143310547,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.4545454680919647,0.4624182879924774,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4771241843700409,"y":0.46717172861099243},{"x":0.47385621070861816,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.4545454680919647,0.4771241843700409,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4901960790157318,"y":0.46717172861099243},{"x":0.4869281053543091,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.4545454680919647,0.4901960790157318,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5032680034637451,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.4545454680919647,0.5032680034637451,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4545454680919647},{"x":0.516339898109436,"y":0.4545454680919647},{"x":0.516339898109436,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5130718946456909,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.4545454680919647,0.516339898109436,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5588235259056091,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5326797366142273,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻔﻨﻣ","boundary":[0.5326797366142273,0.4545454680919647,0.5588235259056091,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.4545454680919647},{"x":0.593137264251709,"y":0.4545454680919647},{"x":0.593137264251709,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5653594732284546,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻌﻣ","boundary":[0.5653594732284546,0.4545454680919647,0.593137264251709,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6160130500793457,"y":0.46717172861099243},{"x":0.5947712659835815,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﻧ","boundary":[0.5947712659835815,0.4545454680919647,0.6160130500793457,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4545454680919647},{"x":0.665032684803009,"y":0.4545454680919647},{"x":0.665032684803009,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6225489974021912,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.4545454680919647,0.665032684803009,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6944444179534912,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6781045794487,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"١٠","boundary":[0.6781045794487,0.4545454680919647,0.6944444179534912,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4545454680919647},{"x":0.6993464231491089,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6960784196853638,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4545454680919647,0.6993464231491089,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7091503143310547,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7009803652763367,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.4545454680919647,0.7091503143310547,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7140522599220276,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7107843160629272,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4545454680919647,0.7140522599220276,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7222222089767456,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7140522599220276,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.4545454680919647,0.7222222089767456,0.46717172861099243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4709596037864685},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4709596037864685},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4835858643054962},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":"٩٧","boundary":[0.20915032923221588,0.4709596037864685,0.22549019753932953,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4709596037864685},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4709596037864685},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4835858643054962},{"x":0.24346405267715454,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4709596037864685,0.24673202633857727,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4709596037864685},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4709596037864685},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4835858643054962},{"x":0.25653594732284546,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4709596037864685,0.2598039209842682,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4709596037864685},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4709596037864685},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4835858643054962},{"x":0.27124184370040894,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4709596037864685,0.27450981736183167,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4709596037864685},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4709596037864685},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4835858643054962},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4709596037864685,0.2875817120075226,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4835858643054962},{"x":0.29738563299179077,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4709596037864685,0.3006536066532135,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3104575276374817,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4709596037864685,0.3137255012989044,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3251633942127228,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4709596037864685,0.3284313678741455,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4709596037864685,0.3415032625198364,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4709596037864685},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4709596037864685},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3513071835041046,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4709596037864685,0.35457515716552734,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4709596037864685},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3660130798816681,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.4709596037864685,0.3692810535430908,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4709596037864685},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4709596037864685},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4835858643054962},{"x":0.379084974527359,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.4709596037864685,0.38235294818878174,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4709596037864685},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4709596037864685},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4835858643054962},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.4709596037864685,0.39542484283447266,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4835858643054962},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.4709596037864685,0.4084967374801636,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4709596037864685},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4709596037864685},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4835858643054962},{"x":0.41993463039398193,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.4709596037864685,0.42320260405540466,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4835858643054962},{"x":0.43300652503967285,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.4709596037864685,0.4362744987010956,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4493463933467865,"y":0.4835858643054962},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.4709596037864685,0.4493463933467865,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4624182879924774,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.4709596037864685,0.4624182879924774,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4835858643054962},{"x":0.47385621070861816,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.4709596037864685,0.4771241843700409,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4709596037864685},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4869281053543091,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.4709596037864685,0.4901960790157318,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.4709596037864685,0.5032680034637451,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.4709596037864685},{"x":0.516339898109436,"y":0.4709596037864685},{"x":0.516339898109436,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5130718946456909,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.4709596037864685,0.516339898109436,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.4709596037864685,0.5310457348823547,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.4709596037864685,0.5441176295280457,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5539215803146362,0.4709596037864685,0.5571895241737366,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5718954205513,"y":0.4709596037864685},{"x":0.5718954205513,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.4709596037864685,0.5718954205513,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4835858643054962},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻌﻣﺎﻧ","boundary":[0.5784313678741455,0.4709596037864685,0.6160130500793457,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.4709596037864685},{"x":0.665032684803009,"y":0.4709596037864685},{"x":0.665032684803009,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6225489974021912,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ","boundary":[0.6225489974021912,0.4709596037864685,0.665032684803009,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6781045794487,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":"١١","boundary":[0.6781045794487,0.4709596037864685,0.6944444179534912,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4709596037864685},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4835858643054962},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4709596037864685,0.6993464231491089,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.4709596037864685,0.7091503143310547,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4709596037864685,0.7140522599220276,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4709596037864685},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4835858643054962},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.4709596037864685,0.7222222089767456,0.4835858643054962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4886363744735718},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4886363744735718},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5012626051902771},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"٩٨","boundary":[0.20915032923221588,0.4886363744735718,0.22549019753932953,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.4886363744735718},{"x":0.24673202633857727,"y":0.4886363744735718},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5012626051902771},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.4886363744735718,0.24673202633857727,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2598039209842682,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5012626051902771},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.4886363744735718,0.2598039209842682,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.4886363744735718},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4886363744735718},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5012626051902771},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.4886363744735718,0.27450981736183167,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2875817120075226,"y":0.4886363744735718},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5012626051902771},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.4886363744735718,0.2875817120075226,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3006536066532135,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5012626051902771},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.4886363744735718,0.3006536066532135,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.4886363744735718,0.3137255012989044,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.4886363744735718,0.3284313678741455,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3415032625198364,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.4886363744735718,0.3415032625198364,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.4886363744735718},{"x":0.35457515716552734,"y":0.4886363744735718},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.4886363744735718,0.35457515716552734,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3692810535430908,"y":0.4886363744735718},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.4886363744735718,0.3692810535430908,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.4886363744735718},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4886363744735718},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5012626051902771},{"x":0.379084974527359,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.4886363744735718,0.38235294818878174,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4886363744735718},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4886363744735718},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.4886363744735718,0.39542484283447266,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5012626051902771},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.4886363744735718,0.4084967374801636,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.4886363744735718},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4886363744735718},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5012626051902771},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.4886363744735718,0.42320260405540466,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5012626051902771},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.4886363744735718,0.4362744987010956,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.4886363744735718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.4886363744735718},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5012626051902771},{"x":0.44771242141723633,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"(راﺪﯾﺎﭘ","boundary":[0.44771242141723633,0.4886363744735718,0.48366013169288635,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4886363744735718},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4886363744735718},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.4901960790157318,0.4886363744735718,0.49836599826812744,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5310457348823547,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺘﺴﯾا","boundary":[0.5032680034637451,0.4886363744735718,0.5310457348823547,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5457516312599182,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.5375816822052002,0.4886363744735718,0.5457516312599182,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاﺮﺤﺑ)","boundary":[0.5522875785827637,0.4886363744735718,0.5947712659835815,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"ﻦﮐﺎﺳ","boundary":[0.6029411554336548,0.4886363744735718,0.6323529481887817,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.4886363744735718},{"x":0.665032684803009,"y":0.4886363744735718},{"x":0.665032684803009,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"طﺎﻘﻧ","boundary":[0.6388888955116272,0.4886363744735718,0.665032684803009,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6944444179534912,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6781045794487,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"١٢","boundary":[0.6781045794487,0.4886363744735718,0.6944444179534912,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.4886363744735718,0.6993464231491089,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.4886363744735718,0.7091503143310547,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7140522599220276,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.4886363744735718,0.7140522599220276,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.4886363744735718,0.7222222089767456,0.5012626051902771]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5050504803657532},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5050504803657532},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5176767706871033},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"٩٨","boundary":[0.20915032923221588,0.5050504803657532,0.22549019753932953,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24346405267715454,"y":0.5050504803657532},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5050504803657532},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5176767706871033},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24346405267715454,0.5050504803657532,0.24673202633857727,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5050504803657532},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5050504803657532},{"x":0.2598039209842682,"y":0.5176767706871033},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25653594732284546,0.5050504803657532,0.2598039209842682,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5050504803657532},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5050504803657532},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5176767706871033},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.5050504803657532,0.27450981736183167,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5050504803657532},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5050504803657532},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5176767706871033},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.5050504803657532,0.2875817120075226,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5176767706871033},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29738563299179077,0.5050504803657532,0.3006536066532135,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5176767706871033},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3104575276374817,0.5050504803657532,0.3137255012989044,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251633942127228,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5176767706871033},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3251633942127228,0.5050504803657532,0.3284313678741455,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5176767706871033},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3382352888584137,0.5050504803657532,0.3415032625198364,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.5050504803657532},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5050504803657532},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5176767706871033},{"x":0.3513071835041046,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3513071835041046,0.5050504803657532,0.35457515716552734,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5050504803657532},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5176767706871033},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3660130798816681,0.5050504803657532,0.3692810535430908,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5050504803657532},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5050504803657532},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5176767706871033},{"x":0.379084974527359,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.379084974527359,0.5050504803657532,0.38235294818878174,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5050504803657532},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5050504803657532},{"x":0.39542484283447266,"y":0.5176767706871033},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3921568691730499,0.5050504803657532,0.39542484283447266,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5176767706871033},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.5050504803657532,0.4084967374801636,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.5050504803657532},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5050504803657532},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5176767706871033},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.41993463039398193,0.5050504803657532,0.42320260405540466,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5176767706871033},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43300652503967285,0.5050504803657532,0.4362744987010956,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5176767706871033},{"x":0.44607841968536377,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.5050504803657532,0.4493463933467865,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5176767706871033},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4591503143310547,0.5050504803657532,0.4624182879924774,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47385621070861816,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5176767706871033},{"x":0.47385621070861816,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.47385621070861816,0.5050504803657532,0.4771241843700409,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5050504803657532},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5176767706871033},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.5050504803657532,0.4901960790157318,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5,0.5050504803657532,0.5032680034637451,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5050504803657532},{"x":0.516339898109436,"y":0.5050504803657532},{"x":0.516339898109436,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5130718946456909,0.5050504803657532,0.516339898109436,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5277777910232544,0.5050504803657532,0.5310457348823547,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5408496856689453,0.5050504803657532,0.5441176295280457,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5050504803657532},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5176767706871033},{"x":0.563725471496582,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﺗ","boundary":[0.563725471496582,0.5050504803657532,0.5833333134651184,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻌﻘﺗ","boundary":[0.5898692607879639,0.5050504803657532,0.6127451062202454,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6192810535430908,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6192810535430908,0.5050504803657532,0.6241829991340637,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5050504803657532},{"x":0.665032684803009,"y":0.5050504803657532},{"x":0.665032684803009,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"بﺪﺤﺗ","boundary":[0.6307189464569092,0.5050504803657532,0.665032684803009,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6781045794487,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"١٣","boundary":[0.6781045794487,0.5050504803657532,0.6944444179534912,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5176767706871033},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.5050504803657532,0.6993464231491089,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7009803652763367,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7009803652763367,0.5050504803657532,0.7091503143310547,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7107843160629272,0.5050504803657532,0.7140522599220276,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5176767706871033},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5176767706871033}]},"confidence":1,"str":"٢","boundary":[0.7140522599220276,0.5050504803657532,0.7222222089767456,0.5176767706871033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5227272510528564},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5227272510528564},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5353535413742065},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":"٩٨","boundary":[0.20915032923221588,0.5227272510528564,0.22549019753932953,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25163400173187256,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5353535413742065},{"x":0.25163400173187256,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.25163400173187256,0.5227272510528564,0.2549019753932953,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5353535413742065},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2647058963775635,0.5227272510528564,0.2679738700389862,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5353535413742065},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27941176295280457,0.5227272510528564,0.2826797366142273,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5353535413742065},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2924836575984955,0.5227272510528564,0.2957516312599182,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.5227272510528564},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5227272510528564},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5353535413742065},{"x":0.3055555522441864,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3055555522441864,0.5227272510528564,0.30882352590560913,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.5227272510528564},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5227272510528564},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5353535413742065},{"x":0.3186274468898773,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3186274468898773,0.5227272510528564,0.32189542055130005,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5353535413742065},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3333333432674408,0.5227272510528564,0.3366013169288635,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.5227272510528564},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5227272510528564},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5353535413742065},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.5227272510528564,0.34967321157455444,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5227272510528564},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5227272510528564},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5353535413742065},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.35947713255882263,0.5227272510528564,0.36274510622024536,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3758170008659363,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3758170008659363,"y":0.5353535413742065},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37254902720451355,0.5227272510528564,0.3758170008659363,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5227272510528564},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5227272510528564},{"x":0.39052286744117737,"y":0.5353535413742065},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38725489377975464,0.5227272510528564,0.39052286744117737,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5353535413742065},{"x":0.40032678842544556,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40032678842544556,0.5227272510528564,0.4035947620868683,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5353535413742065},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4133986830711365,0.5227272510528564,0.4166666567325592,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4297385513782501,"y":0.5353535413742065},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4264705777168274,0.5227272510528564,0.4297385513782501,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5353535413742065},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.44117647409439087,0.5227272510528564,0.4444444477558136,0.5353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5353535413742065},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":1,"str":".",&