تاریخچه ترجمه فرانسه به فارسی در ایران از آغاز تاکنون تاریخچه ترجمه فرانسه به فارسی در ایران از آغاز تاکنون

{"id":"3797337","title":"تاریخچه ترجمه فرانسه به فارسی در ایران از آغاز تاکنون","price":"۲۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4dcf0e976a5c8185/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4dcf0e976a5c8185/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4dcf0e976a5c8185/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4dcf0e976a5c8185/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4dcf0e976a5c8185/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4dcf0e976a5c8185/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4dcf0e976a5c8185/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4dcf0e976a5c8185/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4dcf0e976a5c8185/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4dcf0e976a5c8185/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642500819","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۸","nobat_chap":"1","description":["موضوع این تحقیق بررسی تاریخچه ترجمه از فرانسه به فارسی در ایران» است. آغاز کار را بنا به شهادت اسناد تاریخی از زمان مغول (حدود هفتصد سال پیش) گرفتیم. به رغم این تاریخ نسبتا طولانی، متاسفانه تاکنون کار تحقیقی مدون و جامعی در این زمینه یا مطلقا انجام نشده است یا اگر هم شدت، نگارنده - یا همه کوششی که شد – به آن دست نیافت و اساسا این یکی از گرفتاری های محقق ایرانی است که معمولا از کار دیگران بی خبر می ماند. در این دفتر ضمن ارایه این تاریخچه، نمونه هایی چند از ترجمه های متیول و فهرستی از ترجمدها گردآوری شده است"],"pages_count":"209","keywords":"null","token":"4dcf0e976a5c8185","created_at":"2021-03-02 16:14:23","updated_at":"2022-07-04 15:17:10","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2021-03-05 10:47:30","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920036","title":"داود نوابی","firstname":"داود","lastname":"نوابی","token":"cf0d90044b552259","created_at":"2021-03-03 11:42:53","updated_at":"2021-03-03 11:42:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920036","title":"داود نوابی","firstname":"داود","lastname":"نوابی","token":"cf0d90044b552259","created_at":"2021-03-03 11:42:53","updated_at":"2021-03-03 11:42:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786015","file":"603e33281c4701.80272023.pdf","book_id":"3797337","toc":null,"created_at":"2021-03-02 16:14:24","updated_at":"2022-07-04 15:17:16","process_started_at":"2021-03-02 16:14:25","process_done_at":"2021-03-02 16:14:33","process_failed_at":null,"pages_count":"209","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"adfb3da2a64da498cba50599c31e59bc7190acf5bd3bf5c6bc22f60c83ac17b5b84f48159d635406f9a176f15cfff577127219d15d2f5929bb2534d7a42f067b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۹"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"11989","title":"تاریخ زبان فرانسه ","token":"0346aae7829c6e27","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:27","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"1330","title":"مترجمی زبان فرانسه","degree_id":"10","token":"a3eb308b9ca443e1","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 16:03:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"13399","title":"تدریس زبان فرانسه ","token":"cc18f832b1eb7191","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:28:09","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"733","title":"اموزش زبان فرانسه","degree_id":"10","token":"4ab4b7d6b964dd93","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-03-05 10:47:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18802","title":"دستور مقابله‌ای زبان فرانسه و فارسی","token":"e43c7627838e7d53","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:32:11","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"1642","title":"مترجمی زبان فرانسه","degree_id":"7","token":"8b73993631d7bc23","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2021-03-05 10:47:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"18922","title":"دوره مقدماتی زبان فرانسه","token":"6eaef78fe7af6ac0","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:32:14","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"595","title":"زبان و ادبیات فرانسه","degree_id":"7","token":"a3a329a8dbffbd6d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"22129","title":"زبان فرانسه اختصاصی ۱","token":"04dec90a28683eef","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:35:40","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"595","title":"زبان و ادبیات فرانسه","degree_id":"7","token":"a3a329a8dbffbd6d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"22132","title":"زبان فرانسه اختصاصی ۲","token":"59906aac2b62d487","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:35:40","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"595","title":"زبان و ادبیات فرانسه","degree_id":"7","token":"a3a329a8dbffbd6d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"23122","title":"ساختارهای دستوری زبان فرانسه ","token":"b9c2b96c9d509d5b","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:26","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"1330","title":"مترجمی زبان فرانسه","degree_id":"10","token":"a3eb308b9ca443e1","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 16:03:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"29575","title":"کارآموزی برای تدریس زبان فرانسه","token":"d8897ae70e8a0f21","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:43:44","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"733","title":"اموزش زبان فرانسه","degree_id":"10","token":"4ab4b7d6b964dd93","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-03-05 10:47:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"39589","title":"واژه شناسی و ترکیبات زبان فرانسه","token":"faa08b20d02a0832","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 12:01:26","updated_at":"2021-03-05 10:47:30","study_fields":[{"id":"595","title":"زبان و ادبیات فرانسه","degree_id":"7","token":"a3a329a8dbffbd6d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"تاریخچه-ترجمه-فرانسه-به-فارسی-در-ایران-از-آغاز-تاکنون","urlify":"تاریخچه-ترجمه-فرانسه-به-فارسی-در-ایران-از-آغاز-تاکنون","pages_count_fa":"۲۰۹","authorTitle":"داود نوابی","tocStr":"","url":"/preview/4dcf0e976a5c8185/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19