مجموعه چکیده مقالات ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران مجموعه چکیده مقالات ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران

توضیحات

بیش از نیمی از سرزمین ایران توسط مراتع پوشیده شده که به دلیل کارکردهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. مراتع را می‌توان بستر مهمی برای حیات و توسعه پایدار محسوب کرد. در این راستا انجمن مرتعداری ایران اقدام به برگزاری ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران در سال 1394 در ساری نمود. این همایش زمینه به اشتراک‌گذاری و انتقال تجربیات دانشگاهیان، محققین، کارشناسان با تجربه بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران و مرتعداران را فراهم آورد. کتاب حاضر دربردارنده مجموعه چکیده مقالات ارایه شده به این همایش است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796147","title":"مجموعه چکیده مقالات ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران","price":"۳۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4dd68ebdbf7d2c65/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4dd68ebdbf7d2c65/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4dd68ebdbf7d2c65/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4dd68ebdbf7d2c65/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4dd68ebdbf7d2c65/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4dd68ebdbf7d2c65/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4dd68ebdbf7d2c65/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4dd68ebdbf7d2c65/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4dd68ebdbf7d2c65/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4dd68ebdbf7d2c65/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-372-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["بیش از نیمی از سرزمین ایران توسط مراتع پوشیده شده که به دلیل کارکردهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. مراتع را می‌توان بستر مهمی برای حیات و توسعه پایدار محسوب کرد. در این راستا انجمن مرتعداری ایران اقدام به برگزاری ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران در سال 1394 در ساری نمود. این همایش زمینه به اشتراک‌گذاری و انتقال تجربیات دانشگاهیان، محققین، کارشناسان با تجربه بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران و مرتعداران را فراهم آورد. کتاب حاضر دربردارنده مجموعه چکیده مقالات ارایه شده به این همایش است.",""],"pages_count":"302","keywords":"null","token":"4dd68ebdbf7d2c65","created_at":"2020-08-11 11:14:06","updated_at":"2022-08-14 11:05:27","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-11 12:49:19","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918178","title":"گروه کارشناسان","firstname":"گروه","lastname":"کارشناسان","token":"51fb58b65556451e","created_at":"2020-04-19 08:27:48","updated_at":"2020-04-19 08:27:48","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918178","title":"گروه کارشناسان","firstname":"گروه","lastname":"کارشناسان","token":"51fb58b65556451e","created_at":"2020-04-19 08:27:48","updated_at":"2020-04-19 08:27:48","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784827","file":"5f323e36ad6133.28117867.pdf","book_id":"3796147","toc":null,"created_at":"2020-08-11 11:14:06","updated_at":"2022-08-14 11:05:27","process_started_at":"2020-08-11 11:14:07","process_done_at":"2020-08-11 11:14:11","process_failed_at":null,"pages_count":"306","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e25bd47d93c2133c30d3ae31ec5079ffe2e56fa0a20832c568975af996f94caecdc396fe97db5f3d9ecfaa64990fd3ca14cfe66e1b9630ed09406dce091f66d4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۶"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"42000","urlify":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۰۲","authorTitle":"گروه کارشناسان","tocStr":"","url":"/preview/4dd68ebdbf7d2c65/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":306,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4dd68ebdbf7d2c65","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/dKVCtuyTEHXYCgsF.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/XtkflplhfyvibTSA.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/jUlScoHwHVrMbzes-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00006503778170136845,0.000052338341317380696,0.9983674175518902,0.9989112366752217]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07394958287477493,"y":0.06650831550359726},{"x":0.09915966540575027,"y":0.06532066315412521},{"x":0.09915966540575027,"y":0.07125891000032425},{"x":0.07394958287477493,"y":0.0724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.07394958287477493,0.06650831550359726,0.09915966540575027,0.07125891000032425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07394958287477493,"y":0.06650831550359726},{"x":0.09915966540575027,"y":0.06532066315412521},{"x":0.09915966540575027,"y":0.07125891000032425},{"x":0.07394958287477493,"y":0.0724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.06894958287477493,0.05950831550359726,0.10415966540575028,0.07825891000032426],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.05106888338923454},{"x":0.3361344635486603,"y":0.05106888338923454},{"x":0.33781513571739197,"y":0.0973871722817421},{"x":0.3176470696926117,"y":0.0973871722817421}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"(","boundary":[0.3176470696926117,0.05106888338923454,0.33781513571739197,0.0973871722817421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.05106888338923454},{"x":0.3630252182483673,"y":0.05106888338923454},{"x":0.364705890417099,"y":0.0973871722817421},{"x":0.3462184965610504,"y":0.0973871722817421}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"۵","boundary":[0.3445378243923187,0.05106888338923454,0.364705890417099,0.0973871722817421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.05106888338923454},{"x":0.3932773172855377,"y":0.05106888338923454},{"x":0.3949579894542694,"y":0.0973871722817421},{"x":0.37478992342948914,"y":0.0973871722817421}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":")","boundary":[0.37478992342948914,0.05106888338923454,0.3949579894542694,0.0973871722817421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.05106888338923454},{"x":0.3932773172855377,"y":0.049881234765052795},{"x":0.3949579894542694,"y":0.0973871722817421},{"x":0.3176470696926117,"y":0.0973871722817421}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.3126470696926117,0.044068883389234544,0.3999579894542694,0.1043871722817421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.12114014476537704},{"x":0.9529411792755127,"y":0.1223277896642685},{"x":0.9529411792755127,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8957983255386353,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8957983255386353,0.12114014476537704,0.9529411792755127,0.1377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8890756368637085,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8890756368637085,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8369747996330261,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8369747996330261,0.12114014476537704,0.8890756368637085,0.1377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8352941274642944,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8352941274642944,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8302521109580994,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8302521109580994,0.12114014476537704,0.8352941274642944,0.13657957315444946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.119952492415905},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8184874057769775,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7831932902336121,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۶۵۶","boundary":[0.7831932902336121,0.119952492415905,0.8184874057769775,0.13657957315444946]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.119952492415905},{"x":0.9529411792755127,"y":0.1223277896642685},{"x":0.9529411792755127,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7781932902336121,0.11295249241590499,0.9579411792755127,0.14476722550392152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.10926365852355957},{"x":0.440336138010025,"y":0.10926365852355957},{"x":0.440336138010025,"y":0.12589073181152344},{"x":0.3831932842731476,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.3848739564418793,0.10926365852355957,0.440336138010025,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.10807600617408752},{"x":0.37310925126075745,"y":0.10807600617408752},{"x":0.37310925126075745,"y":0.12470308691263199},{"x":0.32268908619880676,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.32268908619880676,0.10807600617408752,0.37310925126075745,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.10688836127519608},{"x":0.3126050531864166,"y":0.10807600617408752},{"x":0.3126050531864166,"y":0.12470308691263199},{"x":0.27563026547431946,"y":0.12351544201374054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.27731093764305115,0.10688836127519608,0.3126050531864166,0.12470308691263199]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.10688836127519608},{"x":0.440336138010025,"y":0.10926365852355957},{"x":0.440336138010025,"y":0.12589073181152344},{"x":0.27563026547431946,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27231093764305114,0.09988836127519607,0.44533613801002503,0.13289073181152344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.12707838416099548},{"x":0.43865546584129333,"y":0.12707838416099548},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1425178200006485},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.3949579894542694,0.12707838416099548,0.43865546584129333,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3848739564418793,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3848739564418793,"y":0.1425178200006485},{"x":0.3529411852359772,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.3529411852359772,0.12707838416099548,0.3848739564418793,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3445378243923187,"y":0.12707838416099548},{"x":0.3445378243923187,"y":0.1425178200006485},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.27899160981178284,0.12707838416099548,0.3445378243923187,0.1425178200006485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5243697762489319,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1627078354358673},{"x":0.47058823704719543,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.47058823704719543,0.1448931097984314,0.5243697762489319,0.1627078354358673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4605042040348053,"y":0.14370545744895935},{"x":0.4605042040348053,"y":0.16389548778533936},{"x":0.40168067812919617,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.40168067812919617,0.1448931097984314,0.4605042040348053,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16389548778533936},{"x":0.38823530077934265,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.1448931097984314,0.3949579894542694,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3848739564418793,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3848739564418793,"y":0.16389548778533936},{"x":0.34117648005485535,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.34117648005485535,0.1448931097984314,0.3848739564418793,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.1448931097984314},{"x":0.32436975836753845,"y":0.1448931097984314},{"x":0.32436975836753845,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3176470696926117,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3176470696926117,0.1448931097984314,0.32436975836753845,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3126050531864166,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2705882489681244,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.2705882489681244,0.1448931097984314,0.3126050531864166,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.1448931097984314},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1448931097984314},{"x":0.26218488812446594,"y":0.16389548778533936},{"x":0.19663865864276886,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.19663865864276886,0.1448931097984314,0.26218488812446594,0.16389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.1650831401348114},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1650831401348114},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18289786577224731},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.45378151535987854,0.1650831401348114,0.5142857432365417,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4470588266849518,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4470588266849518,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3831932842731476,0.1650831401348114,0.4470588266849518,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.1650831401348114},{"x":0.36974790692329407,"y":0.1650831401348114},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3126050531864166,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3126050531864166,0.1650831401348114,0.36974790692329407,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.1650831401348114},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1650831401348114},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2991596758365631,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2991596758365631,0.1650831401348114,0.30588236451148987,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.1650831401348114},{"x":0.29243698716163635,"y":0.1650831401348114},{"x":0.29243698716163635,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2504201829433441,0.1650831401348114,0.29243698716163635,0.18289786577224731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.1650831401348114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1650831401348114},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18289786577224731},{"x":0.19831933081150055,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.19831933081150055,0.1650831401348114,0.24537815153598785,0.18289786577224731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.12707838416099548},{"x":0.5243697762489319,"y":0.12707838416099548},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18289786577224731},{"x":0.19663865864276886,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19163865864276886,0.12007838416099548,0.5293697762489319,0.18989786577224732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.1377672255039215},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1377672255039215},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1448931097984314},{"x":0.1260504275560379,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.1260504275560379,0.1377672255039215,0.1428571492433548,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.1377672255039215},{"x":0.12436974793672562,"y":0.1377672255039215},{"x":0.12436974793672562,"y":0.1448931097984314},{"x":0.10588235408067703,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.10588235408067703,0.1377672255039215,0.12436974793672562,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08739496022462845,"y":0.1377672255039215},{"x":0.10084033757448196,"y":0.1377672255039215},{"x":0.10084033757448196,"y":0.1448931097984314},{"x":0.08739496022462845,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.08739496022462845,0.1377672255039215,0.10084033757448196,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08067227154970169,"y":0.1377672255039215},{"x":0.08403361588716507,"y":0.1377672255039215},{"x":0.08403361588716507,"y":0.1448931097984314},{"x":0.08067227154970169,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.08067227154970169,0.1377672255039215,0.08403361588716507,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06722689419984818,"y":0.1377672255039215},{"x":0.07899159938097,"y":0.1377672255039215},{"x":0.07899159938097,"y":0.1448931097984314},{"x":0.06722689419984818,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.06722689419984818,0.1377672255039215,0.07899159938097,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.1377672255039215},{"x":0.0638655498623848,"y":0.1377672255039215},{"x":0.0638655498623848,"y":0.1448931097984314},{"x":0.05210084095597267,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.05210084095597267,0.1377672255039215,0.0638655498623848,0.1448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.1377672255039215},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1377672255039215},{"x":0.1428571492433548,"y":0.1448931097984314},{"x":0.05210084095597267,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.047100840955972674,0.1307672255039215,0.1478571492433548,0.1518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26603326201438904},{"x":0.489075630903244,"y":0.2897862195968628},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3932773172855377,0.26365795731544495,0.489075630903244,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2624703049659729},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2991596758365631,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.3008403480052948,0.2600950002670288,0.3815126121044159,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071},{"x":0.289075642824173,"y":0.2600950002670288},{"x":0.289075642824173,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.21680672466754913,0.2577197253704071,0.289075642824173,0.28384798765182495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26603326201438904},{"x":0.489075630903244,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.2507197253704071,0.494075630903244,0.2967862195968628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.5697479248046875,0.31591448187828064,0.6857143044471741,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.47058823704719543,0.31591448187828064,0.5512605309486389,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3171021342277527},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3171021342277527},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4346793293952942},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لی","boundary":[0.41848739981651306,0.3171021342277527,0.45210084319114685,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3171021342277527},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3171021342277527},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3512605130672455,0.3171021342277527,0.40504202246665955,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.31828978657722473,0.3529411852359772,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4346793293952942},{"x":0.17142857611179352,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.16974790394306183,0.31828978657722473,0.3042016923427582,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.31828978657722473},{"x":0.15126051008701324,"y":0.31828978657722473},{"x":0.15126051008701324,"y":0.43586698174476624},{"x":0.05210084095597267,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.05210084095597267,0.31828978657722473,0.15126051008701324,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214},{"x":0.05210084095597267,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.047100840955972674,0.3112897865772247,0.6907143044471741,0.44049167704582215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.7992874383926392},{"x":0.9193277359008789,"y":0.7992874383926392},{"x":0.9193277359008789,"y":0.826603353023529},{"x":0.8218487501144409,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۷-۱۹","boundary":[0.8218487501144409,0.7992874383926392,0.9193277359008789,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.7992874383926392},{"x":0.9193277359008789,"y":0.7992874383926392},{"x":0.9193277359008789,"y":0.826603353023529},{"x":0.8218487501144409,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8168487501144409,0.7922874383926392,0.9243277359008789,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامیان","boundary":[0.6117647290229797,0.7980997562408447,0.6689075827598572,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5680672526359558,0.7980997562408447,0.5983193516731262,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8194774389266968},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.49915966391563416,0.7980997562408447,0.5512605309486389,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8182897567749023},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49415966391563415,0.7910997562408447,0.6739075827598572,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.9680672287940979,"y":0.8396674394607544},{"x":0.9663865566253662,"y":0.8729215860366821},{"x":0.8722689151763916,"y":0.8693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهریور","boundary":[0.8739495873451233,0.8361045122146606,0.9663865566253662,0.8729215860366821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8337292075157166},{"x":0.8621848821640015,"y":0.8361045122146606},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8693586587905884},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7815126180648804,0.8337292075157166,0.8605042099952698,0.8693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8337292075157166},{"x":0.9680672287940979,"y":0.8396674394607544},{"x":0.9663865566253662,"y":0.8729215860366821},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7765126180648804,0.8267292075157165,0.9713865566253662,0.8799215860366821],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.8503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.8669833540916443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.653781533241272,0.8503562808036804,0.658823549747467,0.8669833540916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8681710362434387},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6386554837226868,0.8515439629554749,0.6470588445663452,0.8681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.8503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.8669833540916443},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.5299999713897705,"boundary":[0.6336554837226868,0.8433562808036804,0.663823549747467,0.8739833540916443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.853919267654419},{"x":0.5327731370925903,"y":0.853919267654419},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"۱۹۸۴","boundary":[0.5226891040802002,0.853919267654419,0.5327731370925903,0.8598574995994568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.853919267654419},{"x":0.5327731370925903,"y":0.853919267654419},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.8469192676544189,0.5377731370925903,0.8668574995994568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8551068902015686},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8551068902015686},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8610451221466064},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"RLER","boundary":[0.3176470696926117,0.8551068902015686,0.33781513571739197,0.8610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8551068902015686},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8551068902015686},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8610451221466064},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8610451221466064}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.3126470696926117,0.8481068902015686,0.34281513571739197,0.8680451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8444180488586426},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8610451221466064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6336134672164917,0.8456056714057922,0.6453781723976135,0.8610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8491686582565308},{"x":0.63193279504776,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8634204268455505},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.6084033846855164,0.8491686582565308,0.6369748115539551,0.8634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.853919267654419},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8681710362434387},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5899159908294678,0.853919267654419,0.6084033846855164,0.8681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8527315855026245},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8432304263114929},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.5849159908294678,0.8457315855026245,0.6503781723976135,0.8692328042984009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"جوزداری","boundary":[0.4907563030719757,0.8586698174476624,0.5159664154052734,0.8515439629554749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8586698174476624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8634204268455505}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.4857563030719757,0.8516698174476623,0.5209664154052734,0.8585439629554749],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8574821949005127},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8574821949005127},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8907363414764404},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"استانداری","boundary":[0.0941176488995552,0.8574821949005127,0.1731092482805252,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.043697480112314224,"y":0.8586698174476624},{"x":0.07394958287477493,"y":0.8586698174476624},{"x":0.07394958287477493,"y":0.8919239640235901},{"x":0.043697480112314224,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.043697480112314224,0.8586698174476624,0.07394958287477493,0.8919239640235901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.043697480112314224,"y":0.8574821949005127},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8574821949005127},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8907363414764404},{"x":0.043697480112314224,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.03869748011231423,0.8504821949005127,0.1781092482805252,0.8977363414764404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8800475001335144},{"x":0.9058823585510254,"y":0.8788598775863647},{"x":0.9058823585510254,"y":0.9073634147644043},{"x":0.8470588326454163,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ساری","boundary":[0.8453781604766846,0.8800475001335144,0.9058823585510254,0.9073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8800475001335144},{"x":0.9058823585510254,"y":0.8788598775863647},{"x":0.9058823585510254,"y":0.9073634147644043},{"x":0.8470588326454163,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8403781604766846,0.8730475001335144,0.9108823585510254,0.9143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8883610367774963},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8871734142303467},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8942992687225342},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2571428716182709,0.8883610367774963,0.2806722819805145,0.8942992687225342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.8883610367774963},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8883610367774963},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8954869508743286},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.2386554628610611,0.8883610367774963,0.2521008551120758,0.8954869508743286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.8883610367774963},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8883610367774963},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8954869508743286},{"x":0.206722691655159,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.206722691655159,0.8883610367774963,0.23529411852359772,0.8954869508743286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.8954869508743286},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8954869508743286},{"x":0.2823529541492462,"y":0.9026128053665161},{"x":0.2806722819805145,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2806722819805145,0.8954869508743286,0.2823529541492462,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.8954869508743286},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8954869508743286},{"x":0.27731093764305115,"y":0.9026128053665161},{"x":0.25882354378700256,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.25882354378700256,0.8954869508743286,0.27731093764305115,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.8954869508743286},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8954869508743286},{"x":0.2554621994495392,"y":0.9026128053665161},{"x":0.23361344635486603,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.23361344635486603,0.8954869508743286,0.2554621994495392,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.8954869508743286},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8954869508743286},{"x":0.23025210201740265,"y":0.9026128053665161},{"x":0.206722691655159,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.206722691655159,0.8954869508743286,0.23025210201740265,0.9026128053665161]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.8871734142303467},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8871734142303467},{"x":0.2823529541492462,"y":0.9026128053665161},{"x":0.206722691655159,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.201722691655159,0.8801734142303467,0.2873529541492462,0.9096128053665161],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.9026128053665161},{"x":0.6453781723976135,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6453781723976135,"y":0.9073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"امها","boundary":[0.6134454011917114,0.9026128053665161,0.6453781723976135,0.9073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.9026128053665161},{"x":0.6453781723976135,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6453781723976135,"y":0.9073634147644043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.9085510969161987}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.8956128053665161,0.6503781723976135,0.9143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8990498781204224},{"x":0.4470588266849518,"y":0.9014251828193665},{"x":0.4453781545162201,"y":0.9097387194633484},{"x":0.4100840389728546,"y":0.9073634147644043}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"داریاری","boundary":[0.4117647111415863,0.8990498781204224,0.4453781545162201,0.9097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8990498781204224},{"x":0.4470588266849518,"y":0.9014251828193665},{"x":0.4453781545162201,"y":0.9097387194633484},{"x":0.4100840389728546,"y":0.9073634147644043}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.4067647111415863,0.8920498781204224,0.4503781545162201,0.9167387194633484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.9038004875183105},{"x":0.36974790692329407,"y":0.9038004875183105},{"x":0.36974790692329407,"y":0.9097387194633484},{"x":0.35462185740470886,"y":0.9097387194633484}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"موه","boundary":[0.35462185740470886,0.9038004875183105,0.36974790692329407,0.9097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.9038004875183105},{"x":0.3445378243923187,"y":0.9038004875183105},{"x":0.3445378243923187,"y":0.910926342010498},{"x":0.34117648005485535,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.34117648005485535,0.9038004875183105,0.3445378243923187,0.910926342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.9038004875183105},{"x":0.33781513571739197,"y":0.9038004875183105},{"x":0.33781513571739197,"y":0.910926342010498},{"x":0.32605043053627014,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.32605043053627014,0.9038004875183105,0.33781513571739197,0.910926342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.9038004875183105},{"x":0.32436975836753845,"y":0.9038004875183105},{"x":0.32436975836753845,"y":0.910926342010498},{"x":0.32268908619880676,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.9038004875183105,0.32436975836753845,0.910926342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.9038004875183105},{"x":0.3210084140300751,"y":0.9038004875183105},{"x":0.3210084140300751,"y":0.910926342010498},{"x":0.3126050531864166,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3126050531864166,0.9038004875183105,0.3210084140300751,0.910926342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.9038004875183105},{"x":0.30924370884895325,"y":0.9038004875183105},{"x":0.30924370884895325,"y":0.910926342010498},{"x":0.2991596758365631,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2991596758365631,0.9038004875183105,0.30924370884895325,0.910926342010498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.9038004875183105},{"x":0.36974790692329407,"y":0.9038004875183105},{"x":0.36974790692329407,"y":0.9097387194633484},{"x":0.2991596758365631,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.2941596758365631,0.8968004875183105,0.37474790692329407,0.9167387194633484],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/ZjBGLFibgACrYYUO.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/grfpvLTmgLdMynOl.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/abErXstUUXAVdAjw-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/qShLqinxOWOmPXmr.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/yZPfZKkeewcioVtU.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/uWLewARvEWmMpBdp-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0002740625744106389,0.0000920610030964637,0.9984945272117102,0.9989694520273334]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.10107015818357468},{"x":0.20840336382389069,"y":0.10107015818357468},{"x":0.20840336382389069,"y":0.10582640022039413},{"x":0.18487395346164703,"y":0.10582640022039413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.18487395346164703,0.10107015818357468,0.20840336382389069,0.10582640022039413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.10107015818357468},{"x":0.20840336382389069,"y":0.10107015818357468},{"x":0.20840336382389069,"y":0.10582640022039413},{"x":0.18487395346164703,"y":0.10582640022039413}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.17987395346164703,0.09407015818357467,0.2134033638238907,0.11282640022039414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.08442330360412598},{"x":0.4907563030719757,"y":0.08442330360412598},{"x":0.4907563030719757,"y":0.12960760295391083},{"x":0.46890756487846375,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"(","boundary":[0.46890756487846375,0.08442330360412598,0.4907563030719757,0.12960760295391083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.08561236411333084},{"x":0.507563054561615,"y":0.08561236411333084},{"x":0.507563054561615,"y":0.12960760295391083},{"x":0.489075630903244,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"C","boundary":[0.4907563030719757,0.08561236411333084,0.507563054561615,0.12960760295391083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.08561236411333084},{"x":0.5310924649238586,"y":0.08561236411333084},{"x":0.5310924649238586,"y":0.12960760295391083},{"x":0.5126050710678101,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":")","boundary":[0.5126050710678101,0.08561236411333084,0.5310924649238586,0.12960760295391083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.08442330360412598},{"x":0.5310924649238586,"y":0.08561236411333084},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1307966709136963},{"x":0.46890756487846375,"y":0.12960760295391083}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.07742330360412597,0.5360924649238586,0.1377966709136963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8907563090324402,"y":0.11533888429403305},{"x":0.8907563090324402,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8554621934890747,0.11414982378482819,0.8907563090324402,0.12841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8504201769828796,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8504201769828796,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8184874057769775,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8184874057769775,0.11414982378482819,0.8504201769828796,0.12841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8168067336082458,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8168067336082458,"y":0.1272294819355011},{"x":0.8117647171020508,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8117647171020508,0.11414982378482819,0.8168067336082458,0.1272294819355011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.11414982378482819},{"x":0.805042028427124,"y":0.11414982378482819},{"x":0.805042028427124,"y":0.1272294819355011},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۴","boundary":[0.7798319458961487,0.11414982378482819,0.805042028427124,0.1272294819355011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8907563090324402,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8907563090324402,"y":0.12841854989528656},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7748319458961487,0.10714982378482818,0.8957563090324402,0.13541854989528657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.15457788109779358},{"x":0.24201680719852448,"y":0.15457788109779358},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1605231910943985},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.23025210201740265,0.15457788109779358,0.24201680719852448,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15457788109779358},{"x":0.22857142984867096,"y":0.15457788109779358},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1605231910943985},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.21344538033008575,0.15457788109779358,0.22857142984867096,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.15457788109779358},{"x":0.21008403599262238,"y":0.15457788109779358},{"x":0.21008403599262238,"y":0.1605231910943985},{"x":0.20168067514896393,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.20168067514896393,0.15457788109779358,0.21008403599262238,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.15457788109779358},{"x":0.19831933081150055,"y":0.15457788109779358},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1605231910943985},{"x":0.19663865864276886,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.19663865864276886,0.15457788109779358,0.19831933081150055,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.15457788109779358},{"x":0.19495798647403717,"y":0.15457788109779358},{"x":0.19495798647403717,"y":0.1605231910943985},{"x":0.19327731430530548,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19327731430530548,0.15457788109779358,0.19495798647403717,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.15457788109779358},{"x":0.1899159699678421,"y":0.15457788109779358},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1605231910943985},{"x":0.18151260912418365,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.18151260912418365,0.15457788109779358,0.1899159699678421,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.15457788109779358},{"x":0.17815126478672028,"y":0.15457788109779358},{"x":0.17815126478672028,"y":0.1605231910943985},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.16806723177433014,0.15457788109779358,0.17815126478672028,0.1605231910943985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.15457788109779358},{"x":0.24201680719852448,"y":0.15457788109779358},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1605231910943985},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.16306723177433013,0.14757788109779357,0.24701680719852448,0.1675231910943985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.1403091549873352},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1403091549873352},{"x":0.5462185144424438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5126050710678101,"y":0.15101070702075958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5142857432365417,0.1403091549873352,0.5462185144424438,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5058823823928833,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15101070702075958},{"x":0.4789915978908539,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4789915978908539,0.13912010192871094,0.5058823823928833,0.15101070702075958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.13912010192871094},{"x":0.47058823704719543,"y":0.13912010192871094},{"x":0.46890756487846375,"y":0.14982163906097412},{"x":0.45378151535987854,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.45378151535987854,0.13912010192871094,0.46890756487846375,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.13912010192871094},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1403091549873352},{"x":0.5462185144424438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.45378151535987854,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44878151535987854,0.13212010192871093,0.5512185144424439,0.15919976007938386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.15814507007598877},{"x":0.556302547454834,"y":0.15814507007598877},{"x":0.556302547454834,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5277311205863953,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5277311205863953,0.15814507007598877,0.556302547454834,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5176470875740051,"y":0.17241379618644714},{"x":0.49747899174690247,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.49747899174690247,0.15814507007598877,0.5176470875740051,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.15814507007598877},{"x":0.4924369752407074,"y":0.15814507007598877},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4470588266849518,0.15814507007598877,0.4924369752407074,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6336134672164917,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5949580073356628,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5949580073356628,0.17954815924167633,0.6336134672164917,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5865546464920044,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5411764979362488,0.17954815924167633,0.5865546464920044,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1973840594291687},{"x":0.529411792755127,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.17954815924167633,0.5361344814300537,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5243697762489319,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4907563030719757,0.17954815924167633,0.5243697762489319,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4773109257221222,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1973840594291687},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.17954815924167633,0.4773109257221222,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.17954815924167633},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17954815924167633},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1973840594291687},{"x":0.4302521049976349,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.4302521049976349,0.17954815924167633,0.46554622054100037,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.17954815924167633},{"x":0.42352941632270813,"y":0.17954815924167633},{"x":0.42352941632270813,"y":0.1973840594291687},{"x":0.37310925126075745,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.37310925126075745,0.17954815924167633,0.42352941632270813,0.1973840594291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6336134672164917,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1973840594291687},{"x":0.37310925126075745,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36810925126075744,0.15114507007598876,0.6386134672164917,0.2043840594291687],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5731092691421509,0.20570749044418335,0.6184874176979065,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5260504484176636,0.20570749044418335,0.5680672526359558,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4739495813846588,0.20451843738555908,0.5126050710678101,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22354340553283691},{"x":0.462184876203537,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.20451843738555908,0.46890756487846375,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.20451843738555908},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20451843738555908},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4268907606601715,0.20451843738555908,0.45546218752861023,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.20451843738555908},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20451843738555908},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22235433757305145},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.38655462861061096,0.20451843738555908,0.42016807198524475,0.22235433757305145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22354340553283691},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38155462861061096,0.19751843738555908,0.6234874176979065,0.23054340553283692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5327731370925903,0.28894174098968506,0.6084033846855164,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.46554622054100037,0.28656360507011414,0.5243697762489319,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4588235318660736,"y":0.28656360507011414},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3043995201587677},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.4000000059604645,0.28537455201148987,0.4571428596973419,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3079667091369629},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3950000059604645,0.2771854989528656,0.6134033846855164,0.3149667091369629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مایش","boundary":[0.49747899174690247,0.3412604033946991,0.5899159908294678,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.34244945645332336},{"x":0.462184876203537,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4684898853302002},{"x":0.3932773172855377,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.38991597294807434,0.34244945645332336,0.4638655483722687,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3448275923728943},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34363853931427},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46967896819114685},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.27563026547431946,0.3448275923728943,0.37478992342948914,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23025210201740265,0.3448275923728943,0.2857142984867096,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.46722689270973206,0.5148632526397705,0.7058823704719543,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5196195244789124},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.32436975836753845,0.5196195244789124,0.4571428596973419,0.6195005774497986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7058823704719543,"y":0.61712247133255},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22357142984867096,0.3378275923728943,0.7108823704719544,0.62412247133255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.686087965965271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.686087965965271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹-۱۷","boundary":[0.5680672526359558,0.686087965965271,0.6504201889038086,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.686087965965271},{"x":0.5546218752861023,"y":0.686087965965271},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهریور","boundary":[0.4739495813846588,0.686087965965271,0.5546218752861023,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.68727707862854},{"x":0.4571428596973419,"y":0.68727707862854},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۴","boundary":[0.4252100884914398,0.68727707862854,0.4571428596973419,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.68727707862854},{"x":0.413445383310318,"y":0.686087965965271},{"x":0.413445383310318,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.3529411852359772,0.68727707862854,0.413445383310318,0.7122473120689392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.68727707862854},{"x":0.6504201889038086,"y":0.686087965965271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.68027707862854,0.6554201889038086,0.7192473120689392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7479191422462463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7479191422462463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حامیان","boundary":[0.7966386675834656,0.7479191422462463,0.8436974883079529,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7596638798713684,0.7479191422462463,0.7865546345710754,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.6991596817970276,0.7467300891876221,0.7445378303527832,0.7621878981590271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7479191422462463},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6941596817970276,0.7397300891876221,0.8486974883079529,0.7691878981590271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8061830997467041},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.8184874057769775,0.7942925095558167,0.8218487501144409,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7931034564971924},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7798319458961487,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.7815126180648804,0.7907253503799438,0.8117647171020508,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7765126180648804,0.7837253503799438,0.8268487501144409,0.8131830997467041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7109243869781494,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7126050591468811,0.7954815626144409,0.7159664034843445,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7109243869781494,"y":0.801426887512207},{"x":0.7092437148094177,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.7954815626144409,0.7109243869781494,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7942925095558167},{"x":0.707563042640686,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6941176652908325,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6941176652908325,0.7942925095558167,0.7058823704719543,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.7942925095558167,0.6890756487846375,0.8002378344535828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6873949766159058,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6840756487846374,0.7872925095558166,0.7192857313156128,0.8096159405708313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.801426887512207},{"x":0.7042016983032227,"y":0.801426887512207},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۸۴","boundary":[0.6924369931221008,0.801426887512207,0.7042016983032227,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.801426887512207},{"x":0.7042016983032227,"y":0.801426887512207},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.794426887512207,0.7092016983032227,0.8119940466880798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8061830997467041},{"x":0.489075630903244,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.489075630903244,0.801426887512207,0.5058823823928833,0.8061830997467041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8061830997467041},{"x":0.489075630903244,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.484075630903244,0.794426887512207,0.5108823823928833,0.8131830997467041],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.778151273727417,0.7954815626144409,0.8016806840896606,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7579832077026367,0.8002378344535828,0.7815126180648804,0.8097503185272217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7529832077026367,0.7932378344535828,0.8066806840896606,0.8119940466880798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7344537973403931,0.8085612654685974,0.7361344695091248,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.7260504364967346,0.8002378344535828,0.7226890921592712,0.8085612654685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7210504364967346,0.7932378344535828,0.7411344695091248,0.8286409087181091],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"بخیزداری","boundary":[0.6605042219161987,0.8073721528053284,0.6857143044471741,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8180737495422363},{"x":0.658823549747467,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8145065307617188},{"x":0.658823549747467,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6487395167350769,0.8180737495422363,0.6689075827598572,0.8145065307617188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8002378344535828},{"x":0.658823549747467,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.6437395167350769,0.8098846368789673,0.6907143044471741,0.8072378344535828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.8097503185272217},{"x":0.2991596758365631,"y":0.8097503185272217},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8418549299240112},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"تاند","boundary":[0.26386556029319763,0.8097503185272217,0.3008403480052948,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.810939371585846},{"x":0.2571428716182709,"y":0.810939371585846},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8430439829826355},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.22521008551120758,0.810939371585846,0.25882354378700256,0.8430439829826355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.810939371585846},{"x":0.22521008551120758,"y":0.810939371585846},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8430439829826355},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21008403599262238,0.810939371585846,0.22689075767993927,0.8430439829826355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.810939371585846},{"x":0.2991596758365631,"y":0.8097503185272217},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8418549299240112},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.20508403599262237,0.8039393715858459,0.3058403480052948,0.8488549299240112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8394768238067627},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"alon","boundary":[0.7680672407150269,0.8347205519676208,0.7697479128837585,0.8442330360412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.840665876865387},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8537455201148987},{"x":0.7714285850524902,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"Society","boundary":[0.778151273727417,0.840665876865387,0.7831932902336121,0.8537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8537455201148987},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.7647479128837585,0.8265314989089966,0.7881932902336121,0.8607455201148987],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8323424458503723},{"x":0.831932783126831,"y":0.8370987176895142},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"Arrangement","boundary":[0.8084033727645874,0.8478002548217773,0.831932783126831,0.8370987176895142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8323424458503723},{"x":0.831932783126831,"y":0.8370987176895142},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.8034033727645874,0.8408002548217773,0.8369327831268311,0.8440987176895142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8430439829826355},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"ganization","boundary":[0.7126050591468811,0.8489893078804016,0.7344537973403931,0.8430439829826355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8430439829826355},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.7076050591468811,0.8419893078804016,0.7394537973403931,0.8500439829826355],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8418549299240112},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42352941632270813,0.8359096050262451,0.4470588266849518,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8359096050262451},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8359096050262451},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8418549299240112},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.40504202246665955,0.8359096050262451,0.41848739981651306,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8418549299240112},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8430439829826355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.37310925126075745,0.8359096050262451,0.4000000059604645,0.8418549299240112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8418549299240112},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8418549299240112},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8489893078804016},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.8418549299240112,0.44873949885368347,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8418549299240112},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8418549299240112},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8489893078804016},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4252100884914398,0.8418549299240112,0.4436974823474884,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.8418549299240112},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8418549299240112},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8489893078804016},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4000000059604645,0.8418549299240112,0.42352941632270813,0.8489893078804016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8418549299240112},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8418549299240112},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8489893078804016},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.37142857909202576,0.8418549299240112,0.3966386616230011,0.8489893078804016]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8359096050262451},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8359096050262451},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8489893078804016},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36642857909202575,0.8289096050262451,0.4537394988536835,0.8559893078804016],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8478002548217773},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8478002548217773},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7899159789085388,0.8478002548217773,0.7949579954147339,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"Rande","boundary":[0.7949579954147339,0.8478002548217773,0.8100840449333191,0.8513674139976501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.7849159789085388,0.8408002548217773,0.8150840449333191,0.8583674139976502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8501783609390259},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8573127388954163},{"x":0.6000000238418579,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.6000000238418579,0.8489893078804016,0.6151260733604431,0.8573127388954163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5932773351669312,"y":0.856123685836792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.854934573173523}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.5798319578170776,0.8478002548217773,0.5932773351669312,0.856123685836792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8478002548217773},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8501783609390259},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8573127388954163},{"x":0.5798319578170776,"y":0.854934573173523}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.5748319578170776,0.8408002548217773,0.6184454011917114,0.8643127388954163],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.854934573173523},{"x":0.534453809261322,"y":0.854934573173523},{"x":0.534453809261322,"y":0.8596908450126648},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5243697762489319,0.854934573173523,0.534453809261322,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.854934573173523},{"x":0.5226891040802002,"y":0.854934573173523},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8596908450126648},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5109243988990784,0.854934573173523,0.5226891040802002,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.854934573173523},{"x":0.507563054561615,"y":0.854934573173523},{"x":0.507563054561615,"y":0.8596908450126648},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.49747899174690247,0.854934573173523,0.507563054561615,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.854934573173523},{"x":0.4941176474094391,"y":0.854934573173523},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.854934573173523,0.4941176474094391,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.854934573173523},{"x":0.4924369752407074,"y":0.854934573173523},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8596908450126648},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.48403361439704895,0.854934573173523,0.4924369752407074,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.854934573173523},{"x":0.48067227005958557,"y":0.854934573173523},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4739495813846588,0.854934573173523,0.48067227005958557,0.8596908450126648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.854934573173523},{"x":0.534453809261322,"y":0.854934573173523},{"x":0.534453809261322,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.4689495813846588,0.8479345731735229,0.539453809261322,0.8666908450126648],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/GvtwItzjNVLUngQp.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/WDZuQsRndNSzHmmz.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/DlESKeMFZvvbWAJB-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00020909541494706097,0.00013132683511584502,0.9985114751663529,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.1175771951675415},{"x":0.8789916038513184,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8773109316825867,"y":0.13182897865772247},{"x":0.831932783126831,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8336134552955627,0.1175771951675415,0.8773109316825867,0.13182897865772247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.1175771951675415},{"x":0.8789916038513184,"y":0.12114014476537704},{"x":0.8773109316825867,"y":0.13182897865772247},{"x":0.831932783126831,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8286134552955627,0.1105771951675415,0.8823109316825867,0.13882897865772248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.13895486295223236},{"x":0.875630259513855,"y":0.13895486295223236},{"x":0.875630259513855,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8504201769828796,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8504201769828796,0.13895486295223236,0.875630259513855,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8470588326454163,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8453781604766846,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8403361439704895,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8403361439704895,0.13895486295223236,0.8453781604766846,0.15320664644241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8369747996330261,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8369747996330261,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8218487501144409,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8235294222831726,0.1377672255039215,0.8369747996330261,0.15320664644241333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8184874057769775,"y":0.1377672255039215},{"x":0.8184874057769775,"y":0.15320664644241333},{"x":0.778151273727417,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.778151273727417,0.1377672255039215,0.8184874057769775,0.15320664644241333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1377672255039215},{"x":0.875630259513855,"y":0.13895486295223236},{"x":0.875630259513855,"y":0.15439429879188538},{"x":0.778151273727417,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.773151273727417,0.1307672255039215,0.880630259513855,0.16139429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.1175771951675415,0.7327731251716614,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1175771951675415},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1175771951675415},{"x":0.7226890921592712,"y":0.13182897865772247},{"x":0.6974790096282959,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.6974790096282959,0.1175771951675415,0.7226890921592712,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1175771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.1175771951675415},{"x":0.680672287940979,"y":0.13182897865772247},{"x":0.6689075827598572,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6689075827598572,0.1175771951675415,0.680672287940979,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1175771951675415},{"x":0.658823549747467,"y":0.1175771951675415},{"x":0.658823549747467,"y":0.13182897865772247},{"x":0.6403361558914185,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.6403361558914185,0.1175771951675415,0.658823549747467,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.1175771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1175771951675415},{"x":0.6352941393852234,"y":0.13182897865772247},{"x":0.6285714507102966,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.1175771951675415,0.6352941393852234,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.1175771951675415},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1175771951675415},{"x":0.6235294342041016,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5815126299858093,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.5815126299858093,0.1175771951675415,0.6235294342041016,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5529412031173706,0.1175771951675415,0.5731092691421509,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5462185144424438,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5411764979362488,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5411764979362488,0.1175771951675415,0.5462185144424438,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5411764979362488,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5058823823928833,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.5058823823928833,0.1175771951675415,0.5411764979362488,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5058823823928833,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5008403658866882,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5008403658866882,0.1175771951675415,0.5058823823928833,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.1175771951675415},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1175771951675415},{"x":0.49747899174690247,"y":0.12945368885993958},{"x":0.46890756487846375,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.46890756487846375,0.1175771951675415,0.49747899174690247,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1175771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1175771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.12945368885993958},{"x":0.4638655483722687,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4638655483722687,0.1175771951675415,0.46722689270973206,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.1175771951675415},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1175771951675415},{"x":0.4588235318660736,"y":0.12945368885993958},{"x":0.43529412150382996,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.43529412150382996,0.1175771951675415,0.4588235318660736,0.12945368885993958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4302521049976349,"y":0.11876484751701355},{"x":0.4319327771663666,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4268907606601715,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4268907606601715,0.11876484751701355,0.4319327771663666,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15439429879188538},{"x":0.7277311086654663,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.13895486295223236,0.7327731251716614,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6857143044471741,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6857143044471741,0.13895486295223236,0.7260504364967346,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6773109436035156,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6470588445663452,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.6470588445663452,0.13895486295223236,0.6773109436035156,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6117647290229797,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.6117647290229797,0.13895486295223236,0.6453781723976135,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5764706134796143,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.5764706134796143,0.13895486295223236,0.6033613681793213,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5512605309486389,0.13895486295223236,0.5630252361297607,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5394958257675171,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5394958257675171,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5210084319114685,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.5210084319114685,0.13895486295223236,0.5394958257675171,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5109243988990784,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.13895486295223236,0.5159664154052734,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4638655483722687,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.4638655483722687,0.13895486295223236,0.5042017102241516,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.13895486295223236},{"x":0.45378151535987854,"y":0.13895486295223236},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4319327771663666,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4319327771663666,0.13895486295223236,0.45378151535987854,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4302521049976349,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4302521049976349,"y":0.15439429879188538},{"x":0.4252100884914398,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4252100884914398,0.13895486295223236,0.4302521049976349,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4252100884914398,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4252100884914398,"y":0.15439429879188538},{"x":0.40504202246665955,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.40504202246665955,0.13895486295223236,0.4252100884914398,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.13895486295223236},{"x":0.39159664511680603,"y":0.13895486295223236},{"x":0.39159664511680603,"y":0.15439429879188538},{"x":0.3630252182483673,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.3630252182483673,0.13895486295223236,0.39159664511680603,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3529411852359772,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3529411852359772,"y":0.15439429879188538},{"x":0.32605043053627014,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.32605043053627014,0.13895486295223236,0.3529411852359772,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3210084140300751,"y":0.13895486295223236},{"x":0.3210084140300751,"y":0.15439429879188538},{"x":0.29243698716163635,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بصیری","boundary":[0.29243698716163635,0.13895486295223236,0.3210084140300751,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2873949706554413,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2873949706554413,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2823529541492462,0.13895486295223236,0.2873949706554413,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.13895486295223236},{"x":0.27731093764305115,"y":0.13895486295223236},{"x":0.27731093764305115,"y":0.15439429879188538},{"x":0.26218488812446594,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.26218488812446594,0.13895486295223236,0.27731093764305115,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2554621994495392,"y":0.13895486295223236},{"x":0.2554621994495392,"y":0.15439429879188538},{"x":0.22857142984867096,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.22857142984867096,0.13895486295223236,0.2554621994495392,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.13895486295223236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.13895486295223236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.15439429879188538},{"x":0.1882352977991104,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.1882352977991104,0.13895486295223236,0.21344538033008575,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.13895486295223236},{"x":0.18319328129291534,"y":0.13895486295223236},{"x":0.18319328129291534,"y":0.15439429879188538},{"x":0.15462185442447662,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.15462185442447662,0.13895486295223236,0.18319328129291534,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.13895486295223236},{"x":0.15126051008701324,"y":0.13895486295223236},{"x":0.15126051008701324,"y":0.15439429879188538},{"x":0.14621849358081818,"y":0.15439429879188538}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14621849358081818,0.13895486295223236,0.15126051008701324,0.15439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.1603325456380844,0.7327731251716614,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7226890921592712,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6974790096282959,0.1603325456380844,0.7226890921592712,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.1603325456380844,0.6991596817970276,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6571428775787354,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6571428775787354,0.1603325456380844,0.6890756487846375,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6504201889038086,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6504201889038086,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6117647290229797,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6117647290229797,0.1603325456380844,0.6504201889038086,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6016806960105896,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5714285969734192,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5714285969734192,0.1603325456380844,0.6016806960105896,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17577196657657623},{"x":0.561344563961029,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.1603325456380844,0.5680672526359558,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5546218752861023,"y":0.17577196657657623},{"x":0.534453809261322,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.534453809261322,0.1603325456380844,0.5546218752861023,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.1603325456380844,0.5327731370925903,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1603325456380844},{"x":0.5277311205863953,"y":0.17577196657657623},{"x":0.48067227005958557,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴.","boundary":[0.48067227005958557,0.1603325456380844,0.5277311205863953,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1603325456380844},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17577196657657623},{"x":0.440336138010025,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.440336138010025,0.1603325456380844,0.48571428656578064,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4268907606601715,"y":0.17577196657657623},{"x":0.40168067812919617,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.40168067812919617,0.1603325456380844,0.4268907606601715,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1603325456380844},{"x":0.4000000059604645,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3949579894542694,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3949579894542694,0.1603325456380844,0.4000000059604645,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.1603325456380844},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1603325456380844},{"x":0.38991597294807434,"y":0.17577196657657623},{"x":0.35798320174217224,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"XXIII","boundary":[0.35798320174217224,0.1603325456380844,0.38991597294807434,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.1603325456380844},{"x":0.35630252957344055,"y":0.1603325456380844},{"x":0.35630252957344055,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3495798408985138,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.1603325456380844,0.35630252957344055,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.1603325456380844},{"x":0.3462184965610504,"y":0.1603325456380844},{"x":0.3462184965610504,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.3210084140300751,0.1603325456380844,0.3462184965610504,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.1603325456380844},{"x":0.32268908619880676,"y":0.1603325456380844},{"x":0.32268908619880676,"y":0.17577196657657623},{"x":0.31596639752388,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.31596639752388,0.1603325456380844,0.32268908619880676,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.1603325456380844},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1603325456380844},{"x":0.30924370884895325,"y":0.17577196657657623},{"x":0.3008403480052948,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.3008403480052948,0.1603325456380844,0.30924370884895325,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.1603325456380844},{"x":0.29579833149909973,"y":0.1603325456380844},{"x":0.29579833149909973,"y":0.17577196657657623},{"x":0.2689075767993927,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.2689075767993927,0.1603325456380844,0.29579833149909973,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2655462324619293,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17577196657657623},{"x":0.26050421595573425,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.26050421595573425,0.1603325456380844,0.2655462324619293,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1603325456380844},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17577196657657623},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.23529411852359772,0.1603325456380844,0.2571428716182709,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.1603325456380844},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1603325456380844},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17577196657657623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.22857142984867096,0.1603325456380844,0.23529411852359772,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.1603325456380844},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1603325456380844},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17577196657657623},{"x":0.22521008551120758,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22521008551120758,0.1603325456380844,0.23025210201740265,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.1603325456380844},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1603325456380844},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17577196657657623},{"x":0.19495798647403717,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.19495798647403717,0.1603325456380844,0.21848739683628082,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.1603325456380844},{"x":0.19327731430530548,"y":0.1603325456380844},{"x":0.19327731430530548,"y":0.17577196657657623},{"x":0.18655462563037872,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18655462563037872,0.1603325456380844,0.19327731430530548,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.18289786577224731,0.7327731251716614,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7226890921592712,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6873949766159058,0.18289786577224731,0.7226890921592712,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6453781723976135,0.18289786577224731,0.6840336322784424,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6016806960105896,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6016806960105896,0.18289786577224731,0.6352941393852234,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6000000238418579,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6000000238418579,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.18289786577224731,0.6000000238418579,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5680672526359558,0.18289786577224731,0.5899159908294678,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.18289786577224731},{"x":0.561344563961029,"y":0.18289786577224731},{"x":0.561344563961029,"y":0.19714964926242828},{"x":0.534453809261322,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.534453809261322,0.18289786577224731,0.561344563961029,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.18289786577224731},{"x":0.534453809261322,"y":0.18289786577224731},{"x":0.534453809261322,"y":0.19714964926242828},{"x":0.529411792755127,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.529411792755127,0.18289786577224731,0.534453809261322,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5243697762489319,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4957983195781708,0.18289786577224731,0.5243697762489319,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.4638655483722687,0.18289786577224731,0.4924369752407074,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4588235318660736,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۴","boundary":[0.43697479367256165,0.18289786577224731,0.4588235318660736,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4319327771663666,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.4084033668041229,0.18289786577224731,0.4319327771663666,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.18289786577224731},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18289786577224731},{"x":0.40672269463539124,"y":0.19714964926242828},{"x":0.40168067812919617,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40168067812919617,0.18289786577224731,0.40672269463539124,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19714964926242828},{"x":0.35462185740470886,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۶۰۰۰۰","boundary":[0.35462185740470886,0.18171021342277527,0.3949579894542694,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3478991687297821,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3294117748737335,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3294117748737335,0.18171021342277527,0.3478991687297821,0.19714964926242828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.1175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19833728671073914},{"x":0.14621849358081818,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14121849358081817,0.1105771951675415,0.7377731251716614,0.20533728671073914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.16152018308639526},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1698337346315384},{"x":0.8336134552955627,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.831932783126831,0.16152018308639526,0.8789916038513184,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.1627078354358673},{"x":0.8252100944519043,"y":0.1627078354358673},{"x":0.8252100944519043,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8067227005958557,0.1627078354358673,0.8252100944519043,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.1627078354358673},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1603325456380844},{"x":0.8789916038513184,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8017227005958557,0.1557078354358673,0.8839916038513184,0.17802137207984925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8773109316825867,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8436974883079529,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8436974883079529,0.18408551812171936,0.8773109316825867,0.19596199691295624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.20427553355693817},{"x":0.8789916038513184,"y":0.20427553355693817},{"x":0.8789916038513184,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8554621934890747,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8554621934890747,0.20427553355693817,0.8789916038513184,0.21615201234817505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5600000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8789916038513184,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8789916038513184,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8436974883079529,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8386974883079529,0.17708551812171935,0.8839916038513184,0.22315201234817506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۷۳-۳۷۲-۷","boundary":[0.5915966629981995,0.20546318590641022,0.7210084199905396,0.21377672255039215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.20546318590641022,0.7310924530029297,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.1984631859064102,0.7360924530029297,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.22802850604057312,0.7310924530029297,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23634204268455505},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فيا","boundary":[0.707563042640686,0.22684085369110107,0.7226890921592712,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23634204268455505},{"x":0.707563042640686,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.702563042640686,0.21984085369110107,0.7360924530029297,0.24334204268455506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.22684085369110107},{"x":0.88067227602005,"y":0.22684085369110107},{"x":0.88067227602005,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8453781604766846,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8453781604766846,0.22684085369110107,0.88067227602005,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8352941274642944,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8352941274642944,"y":0.23990498483181},{"x":0.7764706015586853,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرستنویسی","boundary":[0.7764706015586853,0.22802850604057312,0.8352941274642944,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8789916038513184,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8789916038513184,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8403361439704895,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8403361439704895,0.24821852147579193,0.8789916038513184,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.22802850604057312},{"x":0.88067227602005,"y":0.22684085369110107},{"x":0.88067227602005,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7714706015586853,0.22102850604057311,0.88567227602005,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8773109316825867,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28147268295288086},{"x":0.8403361439704895,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8403361439704895,0.27078384160995483,0.8773109316825867,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8773109316825867,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28147268295288086},{"x":0.8403361439704895,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8353361439704895,0.26378384160995483,0.8823109316825867,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.24821852147579193,0.7327731251716614,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2600950002670288},{"x":0.702521026134491,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.702521026134491,0.24703088402748108,0.7226890921592712,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6773109436035156,0.24703088402748108,0.6924369931221008,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.24703088402748108,0.6705882549285889,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6201680898666382,0.24703088402748108,0.6571428775787354,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6134454011917114,0.24703088402748108,0.6184874176979065,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2600950002670288},{"x":0.32773110270500183,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..6th","boundary":[0.32773110270500183,0.24584323167800903,0.6504201889038086,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24584323167800903},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2600950002670288},{"x":0.38991597294807434,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"national","boundary":[0.38991597294807434,0.24584323167800903,0.43529412150382996,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2600950002670288},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"conference","boundary":[0.43865546584129333,0.24584323167800903,0.4957983195781708,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"on","boundary":[0.5008403658866882,0.24703088402748108,0.5109243988990784,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"range","boundary":[0.5159664154052734,0.24703088402748108,0.5462185144424438,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.5512605309486389,0.24703088402748108,0.5697479248046875,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"range","boundary":[0.5747899413108826,0.24703088402748108,0.6016806960105896,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.285035640001297},{"x":0.7260504364967346,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.26840853691101074,0.7327731251716614,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.285035640001297},{"x":0.6924369931221008,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حامیان","boundary":[0.6924369931221008,0.26840853691101074,0.7193277478218079,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6840336322784424,"y":0.285035640001297},{"x":0.6689075827598572,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6689075827598572,0.26840853691101074,0.6840336322784424,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.658823549747467,"y":0.26840853691101074},{"x":0.658823549747467,"y":0.285035640001297},{"x":0.63193279504776,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.63193279504776,0.26840853691101074,0.658823549747467,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.285035640001297},{"x":0.5815126299858093,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.5815126299858093,0.26840853691101074,0.6252101063728333,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5764706134796143,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5546218752861023,0.26840853691101074,0.5764706134796143,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.285035640001297},{"x":0.5462185144424438,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.26840853691101074,0.5529412031173706,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.285035640001297},{"x":0.5042017102241516,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرداری","boundary":[0.5042017102241516,0.26840853691101074,0.5445378422737122,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4941176474094391,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4941176474094391,"y":0.285035640001297},{"x":0.47058823704719543,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.47058823704719543,0.26840853691101074,0.4941176474094391,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.26840853691101074},{"x":0.46890756487846375,"y":0.26840853691101074},{"x":0.46890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.462184876203537,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.26840853691101074,0.46890756487846375,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.285035640001297},{"x":0.4252100884914398,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.4252100884914398,0.26840853691101074,0.4571428596973419,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.26840853691101074},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26840853691101074},{"x":0.42016807198524475,"y":0.285035640001297},{"x":0.3815126121044159,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3815126121044159,0.26840853691101074,0.42016807198524475,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.26840853691101074},{"x":0.36974790692329407,"y":0.285035640001297},{"x":0.3327731192111969,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3327731192111969,0.26840853691101074,0.36974790692329407,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3294117748737335,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3294117748737335,"y":0.285035640001297},{"x":0.32268908619880676,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.26840853691101074,0.3294117748737335,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3176470696926117,"y":0.26840853691101074},{"x":0.3176470696926117,"y":0.285035640001297},{"x":0.29411765933036804,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.29411765933036804,0.26840853691101074,0.3176470696926117,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.26840853691101074},{"x":0.29075631499290466,"y":0.26840853691101074},{"x":0.29075631499290466,"y":0.285035640001297},{"x":0.26386556029319763,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.26386556029319763,0.26840853691101074,0.29075631499290466,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.26840853691101074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.26840853691101074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.285035640001297},{"x":0.2571428716182709,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.26840853691101074,0.26386556029319763,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2554621994495392,"y":0.285035640001297},{"x":0.21848739683628082,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21848739683628082,0.26840853691101074,0.2554621994495392,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21344538033008575,"y":0.285035640001297},{"x":0.19327731430530548,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.19327731430530548,0.26840853691101074,0.21344538033008575,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.26840853691101074},{"x":0.1882352977991104,"y":0.26840853691101074},{"x":0.1882352977991104,"y":0.285035640001297},{"x":0.1411764770746231,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.1411764770746231,0.26840853691101074,0.1882352977991104,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.26840853691101074},{"x":0.13613446056842804,"y":0.26840853691101074},{"x":0.13613446056842804,"y":0.285035640001297},{"x":0.12941177189350128,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12941177189350128,0.26840853691101074,0.13613446056842804,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7109243869781494,0.2921615242958069,0.7310924530029297,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6773109436035156,0.2921615242958069,0.6991596817970276,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.6453781723976135,0.2921615242958069,0.6705882549285889,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.2921615242958069,0.6420168280601501,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداری","boundary":[0.5882353186607361,0.29097387194633484,0.6336134672164917,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.5394958257675171,0.29097387194633484,0.5798319578170776,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3052256405353546},{"x":0.534453809261322,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.29097387194633484,0.5394958257675171,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.29097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.29097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.4924369752407074,0.29097387194633484,0.529411792755127,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48571428656578064,0.29097387194633484,0.4907563030719757,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29097387194633484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.4605042040348053,0.29097387194633484,0.48235294222831726,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3052256405353546},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.29097387194633484,0.4588235318660736,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.3123515546321869,0.7310924530029297,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3277909755706787},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.7042016983032227,0.3123515546321869,0.7210084199905396,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.3123515546321869,0.6974790096282959,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.6453781723976135,0.3123515546321869,0.6857143044471741,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6000000238418579,0.31116390228271484,0.6252101063728333,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.31116390228271484},{"x":0.583193302154541,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5579832196235657,0.31116390228271484,0.5815126299858093,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5428571701049805,0.3099762499332428,0.5546218752861023,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.3349168598651886,0.7327731251716614,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصیری","boundary":[0.6941176652908325,0.3349168598651886,0.7260504364967346,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.3349168598651886,0.6907563209533691,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.3503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.658823549747467,0.3349168598651886,0.680672287940979,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6504201889038086,0.3349168598651886,0.6554622054100037,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.6201680898666382,0.3349168598651886,0.6470588445663452,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.3349168598651886,0.6184874176979065,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3503562808036804},{"x":0.583193302154541,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.583193302154541,0.3349168598651886,0.6084033846855164,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5747899413108826,0.3349168598651886,0.5815126299858093,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5697479248046875,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5445378422737122,0.3349168598651886,0.5697479248046875,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.4941176474094391,0.3349168598651886,0.5361344814300537,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3349168598651886},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34916865825653076},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.46722689270973206,0.3349168598651886,0.48739495873451233,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4588235318660736,0.3349168598651886,0.4638655483722687,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34916865825653076},{"x":0.42184874415397644,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.42184874415397644,0.33372920751571655,0.45546218752861023,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3798319399356842,0.33372920751571655,0.4151260554790497,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34916865825653076},{"x":0.33781513571739197,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.33781513571739197,0.33372920751571655,0.3663865625858307,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3327731192111969,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3327731192111969,"y":0.34916865825653076},{"x":0.32605043053627014,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32605043053627014,0.33372920751571655,0.3327731192111969,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3193277418613434,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2991596758365631,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2991596758365631,0.33372920751571655,0.3193277418613434,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.33372920751571655},{"x":0.29243698716163635,"y":0.33372920751571655},{"x":0.29243698716163635,"y":0.34916865825653076},{"x":0.267226904630661,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.267226904630661,0.33372920751571655,0.29243698716163635,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.244655579328537},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1277310997247696,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12441177189350128,0.23765557932853698,0.7377731251716614,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8773109316825867,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8789916038513184,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8403361439704895,0.31591448187828064,0.8789916038513184,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8773109316825867,"y":0.33372920751571655},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3456057012081146},{"x":0.848739504814148,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.848739504814148,0.3349168598651886,0.8773109316825867,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8453781604766846,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.8134453892707825,0.33610451221466064,0.8453781604766846,0.34679335355758667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.31591448187828064},{"x":0.8773109316825867,"y":0.31353920698165894},{"x":0.88067227602005,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8067647171020508,0.30891448187828063,0.88567227602005,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3456057012081146},{"x":0.32436975836753845,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"ما","boundary":[0.32436975836753845,0.3456057012081146,0.3310924470424652,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3456057012081146},{"x":0.32436975836753845,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.31936975836753845,0.3386057012081146,0.3360924470424652,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3705463111400604},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8638655543327332,0.3574821949005127,0.8789916038513184,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8403361439704895,0.35629454255104065,0.8571428656578064,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3551068902015686},{"x":0.826890766620636,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3681710362434387},{"x":0.800000011920929,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.8016806840896606,0.3551068902015686,0.8252100944519043,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8789916038513184,"y":0.37173396348953247},{"x":0.800000011920929,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7966806840896606,0.3481068902015686,0.8839916038513184,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"SB","boundary":[0.6268907785415649,0.35629454255104065,0.6403361558914185,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"۱۹۹/۰۸","boundary":[0.6487395167350769,0.35629454255104065,0.6873949766159058,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6941176652908325,0.35629454255104065,0.7226890921592712,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.3574821949005127,0.7310924530029297,0.3669833838939667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6218907785415649,0.34929454255104064,0.7360924530029297,0.3739833838939667],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3800475001335144},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8605042099952698,0.38123515248298645,0.8773109316825867,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8571428656578064,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8369747996330261,0.38123515248298645,0.8571428656578064,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8302521109580994,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3895486891269684},{"x":0.805042028427124,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.805042028427124,0.38123515248298645,0.8302521109580994,0.3895486891269684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8773109316825867,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3895486891269684},{"x":0.805042028427124,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.800042028427124,0.37423515248298644,0.8823109316825867,0.3965486891269684],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۳۲/۲۰۲۰۹۵۵","boundary":[0.6403361558914185,0.37885984778404236,0.7226890921592712,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.37885984778404236,0.7310924530029297,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.37185984778404235,0.7360924530029297,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4133016765117645},{"x":0.848739504814148,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.848739504814148,0.4002375304698944,0.8773109316825867,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7966386675834656,0.4002375304698944,0.8436974883079529,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7747899293899536,0.4002375304698944,0.7848739624023438,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7697899293899536,0.3932375304698944,0.8823109316825867,0.42030167651176453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۴۵۴۷۱","boundary":[0.6689075827598572,0.40142518281936646,0.7210084199905396,0.4097387194633484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.40142518281936646,0.7310924530029297,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.39442518281936645,0.7360924530029297,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8789916038513184,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8789916038513184,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.8184874057769775,0.45368170738220215,0.8789916038513184,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8789916038513184,"y":0.45368170738220215},{"x":0.8789916038513184,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8134874057769775,0.44668170738220214,0.8839916038513184,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8621848821640015,0.4845605790615082,0.8773109316825867,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.48337292671203613},{"x":0.853781521320343,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8235294222831726,0.48337292671203613,0.8521008491516113,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8185294222831726,0.4763729267120361,0.8823109316825867,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5023753046989441},{"x":0.702521026134491,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.48337292671203613,0.7092437148094177,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6403361558914185,0.48337292671203613,0.6974790096282959,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.48337292671203613},{"x":0.63193279504776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.63193279504776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.5899159908294678,0.48337292671203613,0.63193279504776,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.5411764979362488,0.48337292671203613,0.5865546464920044,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.48403361439704895,0.48337292671203613,0.5310924649238586,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4739495813846588,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5023753046989441},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.43697479367256165,0.48337292671203613,0.4739495813846588,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.48337292671203613},{"x":0.42016807198524475,"y":0.48337292671203613},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5023753046989441},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.40168067812919617,0.48337292671203613,0.42016807198524475,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.48337292671203613},{"x":0.38823530077934265,"y":0.48337292671203613},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.35966387391090393,0.48337292671203613,0.38823530077934265,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5023753046989441},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.48337292671203613,0.3495798408985138,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3344537913799286,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.2705882489681244,0.48337292671203613,0.3344537913799286,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.26050421595573425,"y":0.48337292671203613},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.23193277418613434,0.48337292671203613,0.26050421595573425,0.5023753046989441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5023753046989441},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22693277418613433,0.4763729267120361,0.7142437148094177,0.5093753046989441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.8521008491516113,0.5154394507408142,0.8773109316825867,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5142517685890198},{"x":0.831932783126831,"y":0.5142517685890198},{"x":0.831932783126831,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7949579954147339,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.7949579954147339,0.5142517685890198,0.831932783126831,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5154394507408142},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7949579954147339,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7899579954147339,0.5072517685890198,0.8823109316825867,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.5130641460418701,0.7092437148094177,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6689075827598572,0.5142517685890198,0.6974790096282959,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.658823549747467,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.529691219329834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.6252101063728333,0.5154394507408142,0.6605042219161987,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بصیری","boundary":[0.5697479248046875,0.5166270732879639,0.6168067455291748,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5647479248046875,0.5084394507408142,0.7142437148094177,0.5355035371780396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8588235378265381,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"دبیر","boundary":[0.8571428656578064,0.5498812198638916,0.8789916038513184,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8588235378265381,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8521428656578064,0.5428812198638916,0.8839916038513184,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.8084033727645874,0.5451306700706482,0.8453781604766846,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5451306700706482},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8034033727645874,0.5381306700706482,0.8503781604766846,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176},{"x":0.702521026134491,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.5439429879188538,0.707563042640686,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6672269105911255,0.5439429879188538,0.6991596817970276,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6235294342041016,0.5439429879188538,0.6571428775787354,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.5764706134796143,0.5439429879188538,0.6134454011917114,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5427553653717041},{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5714706134796143,0.5369429879188538,0.712563042640686,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8521008491516113,0.5748218297958374,0.8789916038513184,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.8252100944519043,0.5748218297958374,0.8403361439704895,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7831932902336121,0.5748218297958374,0.8084033727645874,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7781932902336121,0.5678218297958374,0.8839916038513184,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.707563042640686,"y":0.5926365852355957},{"x":0.702521026134491,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5771971344947815,0.707563042640686,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6773109436035156,0.5760095119476318,0.6974790096282959,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6218487620353699,0.5760095119476318,0.6655462384223938,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5926365852355957},{"x":0.561344563961029,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.561344563961029,0.5748218297958374,0.6134454011917114,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.5210084319114685,0.5736342072486877,0.5512605309486389,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6021377444267273},{"x":0.707563042640686,"y":0.6021377444267273},{"x":0.707563042640686,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.6021377444267273,0.707563042640686,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6453781723976135,0.6021377444267273,0.6974790096282959,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5899159908294678,0.6021377444267273,0.6403361558914185,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6211401224136353},{"x":0.529411792755127,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.529411792755127,0.6021377444267273,0.5731092691421509,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.6021377444267273,0.5243697762489319,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4739495813846588,0.6021377444267273,0.5092437267303467,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4285714328289032,0.6021377444267273,0.46554622054100037,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.707563042640686,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4235714328289032,0.5654465847015381,0.712563042640686,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8689075708389282,0.6045130491256714,0.8789916038513184,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6199524998664856},{"x":0.805042028427124,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.805042028427124,0.6045130491256714,0.8605042099952698,0.6199524998664856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6187648177146912},{"x":0.805042028427124,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.800042028427124,0.5975130491256714,0.8839916038513184,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.6353919506072998},{"x":0.88067227602005,"y":0.6353919506072998},{"x":0.88067227602005,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8571428656578064,0.6353919506072998,0.88067227602005,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8084033727645874,0.6365795731544495,0.8436974883079529,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6365795731544495},{"x":0.88067227602005,"y":0.6353919506072998},{"x":0.88067227602005,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8034033727645874,0.6295795731544495,0.88567227602005,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6554622054100037,0.6365795731544495,0.6941176652908325,0.6496437191963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6365795731544495},{"x":0.707563042640686,"y":0.6365795731544495},{"x":0.707563042640686,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6365795731544495,0.707563042640686,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6365795731544495},{"x":0.707563042640686,"y":0.6365795731544495},{"x":0.707563042640686,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6295795731544495,0.712563042640686,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8504201769828796,0.6662707924842834,0.8789916038513184,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8100840449333191,0.6662707924842834,0.8369747996330261,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6662707924842834},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8050840449333191,0.6592707924842834,0.8839916038513184,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6781472563743591},{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6662707924842834,0.707563042640686,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6781472563743591},{"x":0.653781533241272,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.653781533241272,0.6662707924842834,0.6991596817970276,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6781472563743591},{"x":0.653781533241272,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.648781533241272,0.6592707924842834,0.712563042640686,0.6851472563743591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8201680779457092,0.6959620118141174,0.8789916038513184,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8151680779457092,0.6889620118141174,0.8839916038513184,0.7184014029502869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰۰","boundary":[0.6638655662536621,0.6971496343612671,0.6957983374595642,0.7114014029502869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869},{"x":0.702521026134491,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.6983373165130615,0.707563042640686,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6971496343612671},{"x":0.707563042640686,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.6901496343612671,0.712563042640686,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چایخانه","boundary":[0.8252100944519043,0.7268408536911011,0.8773109316825867,0.7410926222801208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7268408536911011},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8202100944519043,0.7198408536911011,0.8823109316825867,0.7480926222801209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.724465548992157},{"x":0.707563042640686,"y":0.724465548992157},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7410926222801208},{"x":0.702521026134491,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.724465548992157,0.7092437148094177,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.6957983374595642,"y":0.724465548992157},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آبفام","boundary":[0.6672269105911255,0.724465548992157,0.6974790096282959,0.7410926222801208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.707563042640686,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6622269105911255,0.717465548992157,0.7142437148094177,0.7480926222801209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.8453781604766846,0.7577196955680847,0.8789916038513184,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7719715237617493},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8403781604766846,0.7507196955680847,0.8839916038513184,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406},{"x":0.707563042640686,"y":0.7553443908691406},{"x":0.707563042640686,"y":0.7707838416099548},{"x":0.702521026134491,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.7553443908691406,0.707563042640686,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۶۰۰۰۰","boundary":[0.6336134672164917,0.7565320730209351,0.6941176652908325,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6016806960105896,0.7565320730209351,0.6252101063728333,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7565320730209351},{"x":0.707563042640686,"y":0.7553443908691406},{"x":0.707563042640686,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5966806960105896,0.749532073020935,0.712563042640686,0.7777838416099548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8453781604766846,0.7874109148979187,0.8773109316825867,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8403781604766846,0.7804109148979187,0.8823109316825867,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۷۳-۳۷۲-۷","boundary":[0.5092437267303467,0.7874109148979187,0.6941176652908325,0.8004750609397888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.7874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.8004750609397888},{"x":0.702521026134491,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.702521026134491,0.7874109148979187,0.707563042640686,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.7874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.7804109148979187,0.712563042640686,0.8074750609397888],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/zEThEfagJDQomvHR.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/grNizqrmNUHhiMek.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/BtOKjniWejBnbJux-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00019214744778240427,0.00011892444795433888,0.9985114751663529,0.9989270360580381]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.107015460729599},{"x":0.8773109316825867,"y":0.107015460729599},{"x":0.8773109316825867,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8302521109580994,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8302521109580994,0.107015460729599,0.8773109316825867,0.11890606582164764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.107015460729599},{"x":0.8773109316825867,"y":0.107015460729599},{"x":0.8773109316825867,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8302521109580994,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8252521109580994,0.10001546072959899,0.8823109316825867,0.12590606582164765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.14506539702415466},{"x":0.88067227602005,"y":0.14506539702415466},{"x":0.88067227602005,"y":0.16171224415302277},{"x":0.8571428656578064,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.8571428656578064,0.14506539702415466,0.88067227602005,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.14506539702415466},{"x":0.8420168161392212,"y":0.14506539702415466},{"x":0.8420168161392212,"y":0.16171224415302277},{"x":0.8302521109580994,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8302521109580994,0.14506539702415466,0.8420168161392212,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.14506539702415466},{"x":0.8218487501144409,"y":0.14506539702415466},{"x":0.8218487501144409,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7949579954147339,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمی","boundary":[0.7949579954147339,0.14506539702415466,0.8218487501144409,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.14506539702415466},{"x":0.7815126180648804,"y":0.14506539702415466},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7731092572212219,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7731092572212219,0.14506539702415466,0.7815126180648804,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.14506539702415466},{"x":0.7613445520401001,"y":0.14506539702415466},{"x":0.7613445520401001,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7126050591468811,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرزمین","boundary":[0.7126050591468811,0.14506539702415466,0.7613445520401001,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6991596817970276,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6991596817970276,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6705882549285889,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6705882549285889,0.14506539702415466,0.6991596817970276,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.14506539702415466},{"x":0.658823549747467,"y":0.14506539702415466},{"x":0.658823549747467,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6134454011917114,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6134454011917114,0.14506539702415466,0.658823549747467,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6000000238418579,"y":0.14506539702415466},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16171224415302277},{"x":0.561344563961029,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.561344563961029,0.14506539702415466,0.6000000238418579,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5529412031173706,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5529412031173706,"y":0.16171224415302277},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5210084319114685,0.14506539702415466,0.5529412031173706,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5109243988990784,"y":0.14506539702415466},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16171224415302277},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.4588235318660736,0.14506539702415466,0.5109243988990784,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.14506539702415466},{"x":0.45210084319114685,"y":0.14506539702415466},{"x":0.45210084319114685,"y":0.16171224415302277},{"x":0.42016807198524475,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.42016807198524475,0.14506539702415466,0.45210084319114685,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.14506539702415466},{"x":0.41848739981651306,"y":0.14506539702415466},{"x":0.41848739981651306,"y":0.16171224415302277},{"x":0.38823530077934265,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38823530077934265,0.14506539702415466,0.41848739981651306,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3764705955982208,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16171224415302277},{"x":0.35966387391090393,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35966387391090393,0.14506539702415466,0.3764705955982208,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3529411852359772,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3529411852359772,"y":0.16171224415302277},{"x":0.33949580788612366,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33949580788612366,0.14506539702415466,0.3529411852359772,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3344537913799286,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3344537913799286,"y":0.16171224415302277},{"x":0.3042016923427582,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.3042016923427582,0.14506539702415466,0.3344537913799286,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.14506539702415466},{"x":0.2873949706554413,"y":0.14506539702415466},{"x":0.2873949706554413,"y":0.16171224415302277},{"x":0.2201680690050125,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکردهای","boundary":[0.2201680690050125,0.14506539702415466,0.2873949706554413,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.14506539702415466},{"x":0.2050420194864273,"y":0.14506539702415466},{"x":0.2050420194864273,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16638655960559845,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.16638655960559845,0.14506539702415466,0.2050420194864273,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.14506539702415466},{"x":0.16806723177433014,"y":0.14506539702415466},{"x":0.16806723177433014,"y":0.16171224415302277},{"x":0.16134454309940338,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16134454309940338,0.14506539702415466,0.16806723177433014,0.16171224415302277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.14506539702415466},{"x":0.1563025265932083,"y":0.14506539702415466},{"x":0.1563025265932083,"y":0.16171224415302277},{"x":0.13109244406223297,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.13109244406223297,0.14506539702415466,0.1563025265932083,0.16171224415302277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.14506539702415466},{"x":0.88067227602005,"y":0.14506539702415466},{"x":0.88067227602005,"y":0.16171224415302277},{"x":0.13109244406223297,"y":0.16171224415302277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12609244406223297,0.13806539702415466,0.88567227602005,0.16871224415302277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8789916038513184,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8789916038513184,"y":0.19857312738895416},{"x":0.8420168161392212,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.8420168161392212,0.18192628026008606,0.8789916038513184,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8285714387893677,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8285714387893677,"y":0.19857312738895416},{"x":0.8201680779457092,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8201680779457092,0.18192628026008606,0.8285714387893677,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8134453892707825,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8134453892707825,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7966386675834656,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7966386675834656,0.18192628026008606,0.8134453892707825,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7495798468589783,0.18192628026008606,0.7932773232460022,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7193277478218079,0.18192628026008606,0.7378151416778564,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایفا","boundary":[0.6840336322784424,0.18192628026008606,0.7042016983032227,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6605042219161987,0.18192628026008606,0.6739495992660522,0.19857312738895416]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8789916038513184,"y":0.18192628026008606},{"x":0.8789916038513184,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6605042219161987,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6555042219161987,0.17492628026008605,0.8839916038513184,0.20557312738895417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6252101063728333,0.18192628026008606,0.6453781723976135,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.18192628026008606,0.6201680898666382,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.18192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.18192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5983193516731262,0.18192628026008606,0.610084056854248,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.18192628026008606},{"x":0.583193302154541,"y":0.18192628026008606},{"x":0.583193302154541,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوریکه","boundary":[0.5394958257675171,0.18192628026008606,0.583193302154541,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5126050710678101,0.18192628026008606,0.5310924649238586,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.18192628026008606},{"x":0.507563054561615,"y":0.18192628026008606},{"x":0.507563054561615,"y":0.19857312738895416},{"x":0.46890756487846375,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.46890756487846375,0.18192628026008606,0.507563054561615,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4605042040348053,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4605042040348053,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.4151260554790497,0.18192628026008606,0.4605042040348053,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19857312738895416},{"x":0.37310925126075745,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.37310925126075745,0.18192628026008606,0.4000000059604645,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3663865625858307,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3529411852359772,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3529411852359772,0.18192628026008606,0.3663865625858307,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.1807372123003006},{"x":0.33949580788612366,"y":0.1807372123003006},{"x":0.33949580788612366,"y":0.1973840594291687},{"x":0.3142857253551483,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.3142857253551483,0.1807372123003006,0.33949580788612366,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.1807372123003006},{"x":0.3008403480052948,"y":0.1807372123003006},{"x":0.3008403480052948,"y":0.1973840594291687},{"x":0.27394959330558777,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.27394959330558777,0.1807372123003006,0.3008403480052948,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26386556029319763,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26386556029319763,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.21848739683628082,0.1807372123003006,0.26386556029319763,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.1807372123003006},{"x":0.21008403599262238,"y":0.1807372123003006},{"x":0.21008403599262238,"y":0.1973840594291687},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.1882352977991104,0.1807372123003006,0.21008403599262238,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.1807372123003006},{"x":0.1731092482805252,"y":0.1807372123003006},{"x":0.1731092482805252,"y":0.1973840594291687},{"x":0.16134454309940338,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16134454309940338,0.1807372123003006,0.1731092482805252,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.1807372123003006},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1807372123003006},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1973840594291687},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۴۰","boundary":[0.11932773143053055,0.1807372123003006,0.14957983791828156,0.1973840594291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.1807372123003006},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11432773143053054,0.1737372123003006,0.6503781723976135,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8773109316825867,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8773109316825867,"y":0.23662306368350983},{"x":0.848739504814148,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزار","boundary":[0.848739504814148,0.21521997451782227,0.8773109316825867,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8386554718017578,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8386554718017578,"y":0.23662306368350983},{"x":0.8033613562583923,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانوار","boundary":[0.8033613562583923,0.21521997451782227,0.8386554718017578,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7949579954147339,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7697479128837585,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7697479128837585,0.21521997451782227,0.7949579954147339,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.7277311086654663,0.21521997451782227,0.7613445520401001,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7226890921592712,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مستقیما","boundary":[0.6638655662536621,0.21521997451782227,0.7226890921592712,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.21521997451782227,0.6554622054100037,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6218487620353699,0.21521997451782227,0.6386554837226868,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6134454011917114,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.5663865804672241,0.21521997451782227,0.6134454011917114,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5310924649238586,0.21521997451782227,0.5647059082984924,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.21521997451782227,0.5310924649238586,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5159664154052734,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23662306368350983},{"x":0.489075630903244,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.489075630903244,0.21521997451782227,0.5159664154052734,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.21521997451782227},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21521997451782227},{"x":0.48739495873451233,"y":0.23662306368350983},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4571428596973419,0.21521997451782227,0.48739495873451233,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.21521997451782227},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21521997451782227},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3949579894542694,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.3949579894542694,0.21521997451782227,0.43697479367256165,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3815126121044159,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3815126121044159,"y":0.23662306368350983},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36974790692329407,0.21521997451782227,0.3815126121044159,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.21521997451782227},{"x":0.35798320174217224,"y":0.21521997451782227},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23662306368350983},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارکردهای","boundary":[0.29243698716163635,0.21521997451782227,0.35798320174217224,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.21521997451782227},{"x":0.27731093764305115,"y":0.21521997451782227},{"x":0.27731093764305115,"y":0.23662306368350983},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عمدتأ","boundary":[0.24201680719852448,0.21521997451782227,0.27731093764305115,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.21521997451782227},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21521997451782227},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23662306368350983},{"x":0.19327731430530548,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملموس","boundary":[0.19327731430530548,0.21521997451782227,0.23193277418613434,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.21521997451782227},{"x":0.1747899204492569,"y":0.21521997451782227},{"x":0.1747899204492569,"y":0.23662306368350983},{"x":0.13949580490589142,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.13949580490589142,0.21521997451782227,0.1747899204492569,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.21521997451782227},{"x":0.12941177189350128,"y":0.21521997451782227},{"x":0.12941177189350128,"y":0.23662306368350983},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11932773143053055,0.21521997451782227,0.12941177189350128,0.23662306368350983]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8773109316825867,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8773109316825867,"y":0.23662306368350983},{"x":0.11932773143053055,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11432773143053054,0.20821997451782226,0.8823109316825867,0.24362306368350983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.25326991081237793},{"x":0.88067227602005,"y":0.25326991081237793},{"x":0.88067227602005,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8705882430076599,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8705882430076599,0.25326991081237793,0.88067227602005,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8588235378265381,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.8369747996330261,0.25326991081237793,0.8588235378265381,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8151260614395142,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8151260614395142,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.7848739624023438,0.25326991081237793,0.8151260614395142,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7815126180648804,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7815126180648804,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7613445520401001,0.25326991081237793,0.7815126180648804,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.25326991081237793,0.7478991746902466,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.7092437148094177,0.25326991081237793,0.7310924530029297,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.25326991081237793,0.6991596817970276,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلوگیری","boundary":[0.6285714507102966,0.25326991081237793,0.6840336322784424,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6067227125167847,0.25326991081237793,0.6151260733604431,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5966386795043945,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرسایش","boundary":[0.5512605309486389,0.25326991081237793,0.5966386795043945,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.5142857432365417,0.25326991081237793,0.5327731370925903,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4941176474094391,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.25326991081237793,0.5025210380554199,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.25326991081237793},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25326991081237793},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27229487895965576},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بادی","boundary":[0.46722689270973206,0.25326991081237793,0.4957983195781708,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.25326991081237793},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25326991081237793},{"x":0.45378151535987854,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4470588266849518,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.25326991081237793,0.45378151535987854,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.25326991081237793},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25326991081237793},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27229487895965576},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.41680672764778137,0.25326991081237793,0.43865546584129333,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.25326991081237793},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25326991081237793},{"x":0.40504202246665955,"y":0.27229487895965576},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزگردها","boundary":[0.34285715222358704,0.25326991081237793,0.40504202246665955,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.25326991081237793},{"x":0.3445378243923187,"y":0.25326991081237793},{"x":0.3445378243923187,"y":0.27229487895965576},{"x":0.33781513571739197,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33781513571739197,0.25326991081237793,0.3445378243923187,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.25326991081237793},{"x":0.3327731192111969,"y":0.25326991081237793},{"x":0.3327731192111969,"y":0.27229487895965576},{"x":0.289075642824173,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.289075642824173,0.25326991081237793,0.3327731192111969,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.25326991081237793},{"x":0.27899160981178284,"y":0.25326991081237793},{"x":0.27899160981178284,"y":0.27229487895965576},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردش","boundary":[0.24537815153598785,0.25326991081237793,0.27899160981178284,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.25326991081237793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25326991081237793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27229487895965576},{"x":0.21008403599262238,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.21008403599262238,0.25326991081237793,0.22857142984867096,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.25326991081237793},{"x":0.19831933081150055,"y":0.25326991081237793},{"x":0.19831933081150055,"y":0.27229487895965576},{"x":0.18487395346164703,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18487395346164703,0.25326991081237793,0.19831933081150055,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.25326991081237793},{"x":0.1731092482805252,"y":0.25326991081237793},{"x":0.1731092482805252,"y":0.27229487895965576},{"x":0.12941177189350128,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.12941177189350128,0.25326991081237793,0.1731092482805252,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.25326991081237793},{"x":0.1277310997247696,"y":0.25326991081237793},{"x":0.1277310997247696,"y":0.27229487895965576},{"x":0.11932773143053055,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11932773143053055,0.25326991081237793,0.1277310997247696,0.27229487895965576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.25326991081237793},{"x":0.88067227602005,"y":0.25326991081237793},{"x":0.88067227602005,"y":0.27229487895965576},{"x":0.11932773143053055,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11432773143053054,0.24626991081237792,0.88567227602005,0.27929487895965577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.29250892996788025},{"x":0.875630259513855,"y":0.29250892996788025},{"x":0.875630259513855,"y":0.3103448152542114},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.8436974883079529,0.29250892996788025,0.875630259513855,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.29250892996788025},{"x":0.8386554718017578,"y":0.29250892996788025},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.7966386675834656,0.29250892996788025,0.8386554718017578,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7899159789085388,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.7445378303527832,0.29250892996788025,0.7899159789085388,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.29250892996788025,0.7327731251716614,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.29250892996788025},{"x":0.680672287940979,"y":0.29250892996788025},{"x":0.680672287940979,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.29250892996788025,0.680672287940979,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانوری","boundary":[0.6218487620353699,0.29250892996788025,0.6638655662536621,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3103448152542114},{"x":0.610084056854248,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.29250892996788025,0.6168067455291748,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5731092691421509,0.29250892996788025,0.6033613681793213,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3103448152542114},{"x":0.529411792755127,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.529411792755127,0.29250892996788025,0.5630252361297607,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.4907563030719757,0.29250892996788025,0.5142857432365417,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.29250892996788025},{"x":0.48067227005958557,"y":0.29250892996788025},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.29250892996788025,0.48067227005958557,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4638655483722687,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلطیف","boundary":[0.4285714328289032,0.29250892996788025,0.4638655483722687,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4100840389728546,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3103448152542114},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.38991597294807434,0.29250892996788025,0.4100840389728546,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3932773172855377,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3103448152542114},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.29250892996788025,0.3932773172855377,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تامین","boundary":[0.3462184965610504,0.29250892996788025,0.3798319399356842,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3310924470424652,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.2991596758365631,0.29250892996788025,0.3310924470424652,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.29250892996788025},{"x":0.29075631499290466,"y":0.29250892996788025},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2840336263179779,0.29250892996788025,0.29075631499290466,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.29250892996788025},{"x":0.27394959330558777,"y":0.29250892996788025},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.24369747936725616,0.29250892996788025,0.27394959330558777,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.29250892996788025},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29250892996788025},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3103448152542114},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوشت","boundary":[0.1899159699678421,0.29250892996788025,0.23193277418613434,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.29250892996788025},{"x":0.18319328129291534,"y":0.29250892996788025},{"x":0.18319328129291534,"y":0.3103448152542114},{"x":0.13613446056842804,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارگانیک","boundary":[0.13613446056842804,0.29250892996788025,0.18319328129291534,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.29250892996788025},{"x":0.1277310997247696,"y":0.29250892996788025},{"x":0.1277310997247696,"y":0.3103448152542114},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12100840359926224,0.29250892996788025,0.1277310997247696,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.29250892996788025},{"x":0.875630259513855,"y":0.29250892996788025},{"x":0.875630259513855,"y":0.3103448152542114},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11600840359926223,0.28550892996788024,0.880630259513855,0.31734481525421143],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3079667091369629},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"ما","boundary":[0.2806722819805145,0.3079667091369629,0.29075631499290466,0.3008323311805725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3079667091369629},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.3009667091369629,0.29575631499290467,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3269916772842407},{"x":0.88067227602005,"y":0.3269916772842407},{"x":0.88067227602005,"y":0.3472056984901428},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.8453781604766846,0.3269916772842407,0.88067227602005,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3269916772842407},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3269916772842407},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولاتی","boundary":[0.7697479128837585,0.3269916772842407,0.8369747996330261,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.7260504364967346,0.3269916772842407,0.7596638798713684,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6705882549285889,0.3269916772842407,0.7142857313156128,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.6201680898666382,0.3269916772842407,0.6605042219161987,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.3269916772842407,0.6151260733604431,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صمغ","boundary":[0.5680672526359558,0.3269916772842407,0.6033613681793213,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5529412031173706,0.3269916772842407,0.5630252361297607,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.3269916772842407,0.5445378422737122,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رزینها","boundary":[0.4789915978908539,0.3269916772842407,0.5327731370925903,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3269916772842407},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3269916772842407},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3472056984901428},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.3269916772842407,0.48235294222831726,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3472056984901428},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.43865546584129333,0.3269916772842407,0.4722689092159271,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3472056984901428},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.3949579894542694,0.3269916772842407,0.4285714328289032,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3269916772842407},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3269916772842407},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3472056984901428},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.34117648005485535,0.3269916772842407,0.38655462861061096,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3269916772842407},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3472056984901428},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکوتوریسم","boundary":[0.25882354378700256,0.3269916772842407,0.3327731192111969,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3269916772842407},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3269916772842407},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3472056984901428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.3269916772842407,0.25882354378700256,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3472056984901428},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تامین","boundary":[0.21176470816135406,0.3269916772842407,0.24537815153598785,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.3269916772842407},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3269916772842407},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3472056984901428},{"x":0.17815126478672028,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذا","boundary":[0.17815126478672028,0.3269916772842407,0.19831933081150055,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.3269916772842407},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3269916772842407},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3472056984901428},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16134454309940338,0.3269916772842407,0.16974790394306183,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3269916772842407},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3269916772842407},{"x":0.15462185442447662,"y":0.3472056984901428},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مأمن","boundary":[0.1260504275560379,0.3269916772842407,0.15462185442447662,0.3472056984901428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.3269916772842407},{"x":0.88067227602005,"y":0.3269916772842407},{"x":0.88067227602005,"y":0.3472056984901428},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1210504275560379,0.3199916772842407,0.88567227602005,0.35420569849014283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8789916038513184,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3840665817260742},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحوش","boundary":[0.8420168161392212,0.36623066663742065,0.8789916038513184,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8218487501144409,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3840665817260742},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8151260614395142,0.36623066663742065,0.8218487501144409,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.36623066663742065},{"x":0.805042028427124,"y":0.36623066663742065},{"x":0.805042028427124,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرندگان","boundary":[0.7546218633651733,0.36623066663742065,0.805042028427124,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.36623066663742065,0.7529411911964417,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترسیب","boundary":[0.6924369931221008,0.36623066663742065,0.7361344695091248,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.6470588445663452,0.36623066663742065,0.6773109436035156,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.36623066663742065,0.6352941393852234,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتوانه","boundary":[0.5714285969734192,0.36623066663742065,0.6184874176979065,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5310924649238586,0.36623066663742065,0.5596638917922974,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3840665817260742},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.45378151535987854,0.36623066663742065,0.5126050710678101,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.36623066663742065},{"x":0.43865546584129333,"y":0.36623066663742065},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4084033668041229,0.36623066663742065,0.43865546584129333,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.3478991687297821,0.36623066663742065,0.3983193337917328,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.36623066663742065},{"x":0.33781513571739197,"y":0.36623066663742065},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3310924470424652,0.36623066663742065,0.33781513571739197,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.36623066663742065},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36623066663742065},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.2823529541492462,0.36623066663742065,0.32268908619880676,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.36623066663742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36623066663742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3840665817260742},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.24201680719852448,0.36623066663742065,0.26386556029319763,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21680672466754913,0.36623066663742065,0.23025210201740265,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.36623066663742065},{"x":0.20168067514896393,"y":0.36623066663742065},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3840665817260742},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.16974790394306183,0.36623066663742065,0.20168067514896393,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.36623066663742065},{"x":0.16974790394306183,"y":0.36623066663742065},{"x":0.16974790394306183,"y":0.3840665817260742},{"x":0.16134454309940338,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16134454309940338,0.36623066663742065,0.16974790394306183,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.36623066663742065},{"x":0.15798319876194,"y":0.36623066663742065},{"x":0.15798319876194,"y":0.3840665817260742},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لیکن","boundary":[0.12436974793672562,0.36623066663742065,0.15798319876194,0.3840665817260742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8789916038513184,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3840665817260742},{"x":0.12436974793672562,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11936974793672561,0.35923066663742065,0.8839916038513184,0.3910665817260742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ما","boundary":[0.8117647171020508,0.3816884756088257,0.8235294222831726,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8067647171020508,0.3746884756088257,0.8285294222831726,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4042806327342987},{"x":0.875630259513855,"y":0.4042806327342987},{"x":0.875630259513855,"y":0.41617122292518616},{"x":0.8302521109580994,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.8302521109580994,0.4042806327342987,0.875630259513855,0.41617122292518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4042806327342987},{"x":0.875630259513855,"y":0.4042806327342987},{"x":0.875630259513855,"y":0.41617122292518616},{"x":0.8302521109580994,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8252521109580994,0.3972806327342987,0.880630259513855,0.42317122292518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8218487501144409,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"بوم","boundary":[0.8016806840896606,0.41022592782974243,0.8218487501144409,0.4185493588447571]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8218487501144409,"y":0.41022592782974243},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7966806840896606,0.4032259278297424,0.8268487501144409,0.4255493588447571],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازگان","boundary":[0.7462185025215149,0.40309154987335205,0.7932773232460022,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4221165180206299},{"x":0.702521026134491,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعی","boundary":[0.702521026134491,0.40309154987335205,0.7344537973403931,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6773109436035156,0.40309154987335205,0.6873949766159058,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.6336134672164917,0.40309154987335205,0.6689075827598572,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.6067227125167847,0.4019024968147278,0.6252101063728333,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5462185144424438,0.4019024968147278,0.5932773351669312,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5193277597427368,0.4019024968147278,0.5428571701049805,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4209274649620056},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.48067227005958557,0.4019024968147278,0.5042017102241516,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4019024968147278},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4019024968147278},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4209274649620056},{"x":0.462184876203537,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.4019024968147278,0.47058823704719543,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4470588266849518,0.4019024968147278,0.4571428596973419,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4019024968147278},{"x":0.440336138010025,"y":0.4019024968147278},{"x":0.440336138010025,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحاء","boundary":[0.4084033668041229,0.4019024968147278,0.440336138010025,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4019024968147278},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4019024968147278},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4209274649620056},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3613445460796356,0.4019024968147278,0.40168067812919617,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4019024968147278},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4209274649620056},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3344537913799286,0.4019024968147278,0.3462184965610504,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4019024968147278},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4019024968147278},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4209274649620056},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.2857142984867096,0.4019024968147278,0.32605043053627014,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4007134437561035},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4007134437561035},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4209274649620056},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانها","boundary":[0.23193277418613434,0.4007134437561035,0.27394959330558777,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.4007134437561035},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4007134437561035},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4209274649620056},{"x":0.19495798647403717,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.19495798647403717,0.4007134437561035,0.22521008551120758,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.4007134437561035},{"x":0.18655462563037872,"y":0.4007134437561035},{"x":0.18655462563037872,"y":0.4209274649620056},{"x":0.1731092482805252,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1731092482805252,0.4007134437561035,0.18655462563037872,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.4007134437561035},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4007134437561035},{"x":0.1596638709306717,"y":0.41973841190338135},{"x":0.1260504275560379,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذارد","boundary":[0.1260504275560379,0.4007134437561035,0.1596638709306717,0.41973841190338135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4244946539402008},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1210504275560379,0.3937134437561035,0.7982773232460022,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8773109316825867,"y":0.457788348197937},{"x":0.8705882430076599,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8705882430076599,0.4387633800506592,0.8773109316825867,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8655462265014648,"y":0.457788348197937},{"x":0.8554621934890747,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8554621934890747,0.4387633800506592,0.8655462265014648,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8504201769828796,"y":0.457788348197937},{"x":0.831932783126831,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.831932783126831,0.4387633800506592,0.8504201769828796,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8252100944519043,"y":0.457788348197937},{"x":0.7966386675834656,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7966386675834656,0.4387633800506592,0.8252100944519043,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7848739624023438,"y":0.457788348197937},{"x":0.7697479128837585,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7697479128837585,0.4387633800506592,0.7848739624023438,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4387633800506592},{"x":0.756302535533905,"y":0.4387633800506592},{"x":0.756302535533905,"y":0.457788348197937},{"x":0.7243697643280029,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیرد","boundary":[0.7243697643280029,0.4387633800506592,0.756302535533905,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7226890921592712,"y":0.457788348197937},{"x":0.7142857313156128,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.4387633800506592,0.7226890921592712,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7058823704719543,"y":0.457788348197937},{"x":0.658823549747467,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنانچه","boundary":[0.658823549747467,0.4387633800506592,0.7058823704719543,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.457788348197937},{"x":0.605042040348053,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.605042040348053,0.4387633800506592,0.6521008610725403,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5949580073356628,"y":0.457788348197937},{"x":0.5764706134796143,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.5764706134796143,0.4387633800506592,0.5949580073356628,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5663865804672241,"y":0.457788348197937},{"x":0.5210084319114685,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازگان","boundary":[0.5210084319114685,0.4387633800506592,0.5663865804672241,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5109243988990784,"y":0.457788348197937},{"x":0.47058823704719543,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعی","boundary":[0.47058823704719543,0.4387633800506592,0.5109243988990784,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4588235318660736,"y":0.457788348197937},{"x":0.4302521049976349,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4302521049976349,0.4387633800506592,0.4588235318660736,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4252100884914398,"y":0.457788348197937},{"x":0.3512605130672455,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشگذاری","boundary":[0.3512605130672455,0.4387633800506592,0.4252100884914398,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4387633800506592},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4387633800506592},{"x":0.33949580788612366,"y":0.457788348197937},{"x":0.3310924470424652,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3310924470424652,0.4387633800506592,0.33949580788612366,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4387633800506592},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4387633800506592},{"x":0.32605043053627014,"y":0.457788348197937},{"x":0.2857142984867096,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.2857142984867096,0.4387633800506592,0.32605043053627014,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4387633800506592},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4387633800506592},{"x":0.27394959330558777,"y":0.457788348197937},{"x":0.21848739683628082,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.21848739683628082,0.4387633800506592,0.27394959330558777,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.4387633800506592},{"x":0.206722691655159,"y":0.4387633800506592},{"x":0.206722691655159,"y":0.457788348197937},{"x":0.18487395346164703,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.18487395346164703,0.4387633800506592,0.206722691655159,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.4387633800506592},{"x":0.1747899204492569,"y":0.4387633800506592},{"x":0.1747899204492569,"y":0.457788348197937},{"x":0.14789916574954987,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.14789916574954987,0.4387633800506592,0.1747899204492569,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.4387633800506592},{"x":0.13613446056842804,"y":0.4387633800506592},{"x":0.13613446056842804,"y":0.457788348197937},{"x":0.12100840359926224,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12100840359926224,0.4387633800506592,0.13613446056842804,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4387633800506592},{"x":0.8773109316825867,"y":0.457788348197937},{"x":0.12100840359926224,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11600840359926223,0.4317633800506592,0.8823109316825867,0.464788348197937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.4780023694038391},{"x":0.875630259513855,"y":0.4780023694038391},{"x":0.875630259513855,"y":0.4946492314338684},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.8285714387893677,0.4780023694038391,0.875630259513855,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.7899159789085388,0.4780023694038391,0.8184874057769775,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7630252242088318,0.4780023694038391,0.7764706015586853,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4780023694038391},{"x":0.756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.756302535533905,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7327731251716614,0.4780023694038391,0.756302535533905,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7042016983032227,0.4780023694038391,0.7142857313156128,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدیل","boundary":[0.6655462384223938,0.4780023694038391,0.6890756487846375,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.4780023694038391,0.6504201889038086,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6151260733604431,0.4780023694038391,0.6352941393852234,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5815126299858093,0.4780023694038391,0.6033613681793213,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگزینی","boundary":[0.5109243988990784,0.4780023694038391,0.5647059082984924,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4946492314338684},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.48571428656578064,0.4780023694038391,0.4941176474094391,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4946492314338684},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46722689270973206,0.4780023694038391,0.4773109257221222,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4946492314338684},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.41848739981651306,0.4780023694038391,0.4588235318660736,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4780023694038391},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4780023694038391},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4946492314338684},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکایک","boundary":[0.37142857909202576,0.4780023694038391,0.40504202246665955,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4946492314338684},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.34285715222358704,0.4780023694038391,0.3512605130672455,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4946492314338684},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.30924370884895325,0.4780023694038391,0.3344537913799286,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4780023694038391},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4780023694038391},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3008403480052948,0.4780023694038391,0.30756303668022156,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4780023694038391},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4780023694038391},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4946492314338684},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2873949706554413,0.4780023694038391,0.29579833149909973,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4780023694038391},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4780023694038391},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4946492314338684},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینرو","boundary":[0.24537815153598785,0.4780023694038391,0.27899160981178284,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4780023694038391},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4780023694038391},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4946492314338684},{"x":0.206722691655159,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.206722691655159,0.4780023694038391,0.24033613502979279,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.4780023694038391},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4780023694038391},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4946492314338684},{"x":0.18487395346164703,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.18487395346164703,0.4780023694038391,0.19663865864276886,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.4780023694038391},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4780023694038391},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4946492314338684},{"x":0.16470588743686676,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.16470588743686676,0.4780023694038391,0.17815126478672028,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.4780023694038391},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4780023694038391},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4946492314338684},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.1260504275560379,0.4780023694038391,0.14957983791828156,0.4946492314338684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.4780023694038391},{"x":0.875630259513855,"y":0.4780023694038391},{"x":0.875630259513855,"y":0.4946492314338684},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1210504275560379,0.4710023694038391,0.880630259513855,0.5016492314338684],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"ما","boundary":[0.6386554837226868,0.4922710955142975,0.6504201889038086,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.4852710955142975,0.6554201889038086,0.49332580041885377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5112960934638977},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5112960934638977},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5326991677284241},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.8453781604766846,0.5112960934638977,0.8789916038513184,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5112960934638977},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5112960934638977},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5326991677284241},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.8033613562583923,0.5112960934638977,0.8403361439704895,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7663865685462952,0.5112960934638977,0.7915966510772705,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5112960934638977},{"x":0.75126051902771,"y":0.5112960934638977},{"x":0.75126051902771,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.7176470756530762,0.5112960934638977,0.75126051902771,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5112960934638977},{"x":0.707563042640686,"y":0.5112960934638977},{"x":0.707563042640686,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.5112960934638977,0.707563042640686,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6504201889038086,0.5112960934638977,0.6941176652908325,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6067227125167847,0.5112960934638977,0.6420168280601501,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.5546218752861023,0.5112960934638977,0.6067227125167847,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.5126050710678101,0.5112960934638977,0.5428571701049805,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.5112960934638977,0.5126050710678101,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5326991677284241},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.46722689270973206,0.5112960934638977,0.4957983195781708,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5326991677284241},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44873949885368347,0.5112960934638977,0.4605042040348053,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5112960934638977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5112960934638977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5326991677284241},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.40336135029792786,0.5112960934638977,0.43865546584129333,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.3680672347545624,0.5112960934638977,0.3949579894542694,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5112960934638977},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5112960934638977},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.5112960934638977,0.35798320174217224,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5112960934638977},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5112960934638977},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5326991677284241},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3327731192111969,0.5112960934638977,0.34285715222358704,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5112960934638977},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5112960934638977},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5326991677284241},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.2974790036678314,0.5112960934638977,0.32605043053627014,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5326991677284241},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.24537815153598785,0.5112960934638977,0.2823529541492462,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5326991677284241},{"x":0.1882352977991104,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.1882352977991104,0.5112960934638977,0.23529411852359772,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.5112960934638977},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5112960934638977},{"x":0.17983193695545197,"y":0.5326991677284241},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.14621849358081818,0.5112960934638977,0.17983193695545197,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.5112960934638977},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5112960934638977},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5326991677284241},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.12436974793672562,0.5112960934638977,0.13613446056842804,0.5326991677284241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.5112960934638977},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5112960934638977},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5326991677284241},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11936974793672561,0.5042960934638977,0.8839916038513184,0.5396991677284241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5493460297584534},{"x":0.88067227602005,"y":0.5493460297584534},{"x":0.88067227602005,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8655462265014648,0.5493460297584534,0.88067227602005,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5493460297584534},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5493460297584534},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8235294222831726,0.5493460297584534,0.8588235378265381,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5493460297584534},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5493460297584534},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انفال","boundary":[0.7899159789085388,0.5493460297584534,0.8151260614395142,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7680672407150269,0.5493460297584534,0.7731092572212219,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7260504364967346,0.5493460297584534,0.7596638798713684,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6991596817970276,0.5493460297584534,0.7193277478218079,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6705882549285889,0.5493460297584534,0.6873949766159058,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6218487620353699,0.5493460297584534,0.6605042219161987,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5493460297584534},{"x":0.605042040348053,"y":0.5493460297584534},{"x":0.605042040348053,"y":0.5683709979057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.578151285648346,0.5493460297584534,0.605042040348053,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5596638917922974,0.5493460297584534,0.5697479248046875,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگان","boundary":[0.5109243988990784,0.5493460297584534,0.5546218752861023,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.5493460297584534,0.5025210380554199,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5493460297584534},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5493460297584534},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5683709979057312},{"x":0.440336138010025,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.440336138010025,0.5493460297584534,0.48571428656578064,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5683709979057312},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.41680672764778137,0.5493460297584534,0.4302521049976349,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5493460297584534},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5493460297584534},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.3764705955982208,0.5493460297584534,0.40504202246665955,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5493460297584534},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5493460297584534},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برند","boundary":[0.3462184965610504,0.5493460297584534,0.37142857909202576,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5683709979057312},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.5493460297584534,0.3445378243923187,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.3176470696926117,0.5493460297584534,0.3361344635486603,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5683709979057312},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.2689075767993927,0.5493460297584534,0.3008403480052948,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5493460297584534},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5493460297584534},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5683709979057312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.2369747906923294,0.5493460297584534,0.26218488812446594,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5493460297584534},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5493460297584534},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5683709979057312},{"x":0.206722691655159,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.206722691655159,0.5493460297584534,0.22689075767993927,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.5493460297584534},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5493460297584534},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5683709979057312},{"x":0.18151260912418365,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.18151260912418365,0.5493460297584534,0.20000000298023224,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.5493460297584534},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5493460297584534},{"x":0.16974790394306183,"y":0.5683709979057312},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعیت","boundary":[0.12436974793672562,0.5493460297584534,0.16974790394306183,0.5683709979057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.5493460297584534},{"x":0.88067227602005,"y":0.5493460297584534},{"x":0.88067227602005,"y":0.5683709979057312},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11936974793672561,0.5423460297584534,0.88567227602005,0.5753709979057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.8571428656578064,0.5850178599357605,0.8773109316825867,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.8235294222831726,0.5850178599357605,0.8470588326454163,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انکار","boundary":[0.7831932902336121,0.5850178599357605,0.8134453892707825,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7630252242088318,0.5850178599357605,0.7731092572212219,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5850178599357605},{"x":0.756302535533905,"y":0.5850178599357605},{"x":0.756302535533905,"y":0.6052318811416626},{"x":0.707563042640686,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپذیریم","boundary":[0.707563042640686,0.5850178599357605,0.756302535533905,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6052318811416626},{"x":0.680672287940979,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.680672287940979,0.5850178599357605,0.6957983374595642,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6369748115539551,0.5850178599357605,0.6722689270973206,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.5850178599357605,0.6285714507102966,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5647059082984924,0.5850178599357605,0.6033613681793213,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5361344814300537,0.5850178599357605,0.5529412031173706,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.4957983195781708,0.5850178599357605,0.5310924649238586,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5850178599357605},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5850178599357605},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6052318811416626},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.43865546584129333,0.5850178599357605,0.48403361439704895,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شگرفی","boundary":[0.3798319399356842,0.5850178599357605,0.4268907606601715,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6052318811416626},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.35798320174217224,0.5850178599357605,0.3680672347545624,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5850178599357605},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6052318811416626},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.32605043053627014,0.5850178599357605,0.3512605130672455,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5850178599357605},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5850178599357605},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3142857253551483,0.5850178599357605,0.32268908619880676,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5850178599357605},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5850178599357605},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6052318811416626},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.27563026547431946,0.5850178599357605,0.30588236451148987,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5850178599357605},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5850178599357605},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6052318811416626},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2689075767993927,0.5850178599357605,0.27563026547431946,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5850178599357605},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6052318811416626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احیاء","boundary":[0.22857142984867096,0.5850178599357605,0.26386556029319763,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6052318811416626},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21848739683628082,0.5850178599357605,0.22689075767993927,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6052318811416626},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.1731092482805252,0.5850178599357605,0.21344538033008575,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.5850178599357605},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5850178599357605},{"x":0.16470588743686676,"y":0.6052318811416626},{"x":0.15798319876194,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15798319876194,0.5850178599357605,0.16470588743686676,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.5850178599357605},{"x":0.14957983791828156,"y":0.5850178599357605},{"x":0.14957983791828156,"y":0.6052318811416626},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.12100840359926224,0.5850178599357605,0.14957983791828156,0.6052318811416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5850178599357605},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6052318811416626},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11600840359926223,0.5780178599357605,0.8823109316825867,0.6122318811416626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.6254459023475647},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6254459023475647},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6432818174362183},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.8386554718017578,0.6254459023475647,0.8773109316825867,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.6254459023475647},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6254459023475647},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6432818174362183},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8168067336082458,0.6254459023475647,0.8252100944519043,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6254459023475647},{"x":0.805042028427124,"y":0.6254459023475647},{"x":0.805042028427124,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7697479128837585,0.6254459023475647,0.805042028427124,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7445378303527832,0.6254459023475647,0.7630252242088318,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.6907563209533691,0.6254459023475647,0.7361344695091248,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.6254459023475647,0.6823529601097107,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسالتی","boundary":[0.6268907785415649,0.6254459023475647,0.6689075827598572,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6254459023475647},{"x":0.610084056854248,"y":0.6254459023475647},{"x":0.610084056854248,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگانی","boundary":[0.5630252361297607,0.6254459023475647,0.610084056854248,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5109243988990784,0.6254459023475647,0.5495798587799072,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.4789915978908539,0.6254459023475647,0.5008403658866882,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6254459023475647},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6254459023475647},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.6254459023475647,0.48235294222831726,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6254459023475647},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6254459023475647},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6432818174362183},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45378151535987854,0.6254459023475647,0.46890756487846375,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4268907606601715,0.6254459023475647,0.4453781545162201,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6432818174362183},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.3781512677669525,0.6254459023475647,0.4151260554790497,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6432818174362183},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.6254459023475647,0.3798319399356842,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6432818174362183},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.32773110270500183,0.6254459023475647,0.3663865625858307,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.2537815272808075,0.6254459023475647,0.3126050531864166,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6254459023475647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6254459023475647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6432818174362183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.21344538033008575,0.6254459023475647,0.24201680719852448,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.6254459023475647},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6254459023475647},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6432818174362183},{"x":0.1563025265932083,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.1563025265932083,0.6254459023475647,0.20336134731769562,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.6254459023475647},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6254459023475647},{"x":0.14621849358081818,"y":0.6432818174362183},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.12436974793672562,0.6254459023475647,0.14621849358081818,0.6432818174362183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12436974793672562,"y":0.6254459023475647},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6254459023475647},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6432818174362183},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11936974793672561,0.6184459023475647,0.8823109316825867,0.6502818174362183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6599286794662476},{"x":0.875630259513855,"y":0.6599286794662476},{"x":0.875630259513855,"y":0.6801427006721497},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانست","boundary":[0.8352941274642944,0.6599286794662476,0.875630259513855,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6599286794662476},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6599286794662476},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6801427006721497},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8151260614395142,0.6599286794662476,0.8252100944519043,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6599286794662476},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6599286794662476},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7983193397521973,0.6599286794662476,0.8084033727645874,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.7428571581840515,0.6599286794662476,0.7932773232460022,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6801427006721497},{"x":0.658823549747467,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.658823549747467,0.6599286794662476,0.7210084199905396,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.6067227125167847,0.6599286794662476,0.6487395167350769,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5630252361297607,0.6599286794662476,0.5882353186607361,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.5142857432365417,0.6599286794662476,0.5495798587799072,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6801427006721497},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.6599286794662476,0.5042017102241516,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6801427006721497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.42352941632270813,0.6599286794662476,0.4907563030719757,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6801427006721497},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.37310925126075745,0.6599286794662476,0.4084033668041229,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3142857253551483,0.6599286794662476,0.3529411852359772,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6599286794662476},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6599286794662476},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6801427006721497},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29411765933036804,0.6599286794662476,0.30924370884895325,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6599286794662476},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6599286794662476},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتراک","boundary":[0.24369747936725616,0.6599286794662476,0.29075631499290466,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6801427006721497},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.1882352977991104,0.6599286794662476,0.2235294133424759,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6599286794662476},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6599286794662476},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6801427006721497},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16806723177433014,0.6599286794662476,0.1764705926179886,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6599286794662476},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6599286794662476},{"x":0.16134454309940338,"y":0.6801427006721497},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.1277310997247696,0.6599286794662476,0.16134454309940338,0.6801427006721497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6599286794662476},{"x":0.875630259513855,"y":0.6599286794662476},{"x":0.875630259513855,"y":0.6801427006721497},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12273109972476959,0.6529286794662476,0.880630259513855,0.6871427006721497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.701545774936676},{"x":0.8773109316825867,"y":0.701545774936676},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.8235294222831726,0.701545774936676,0.8773109316825867,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.701545774936676},{"x":0.8218487501144409,"y":0.701545774936676},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8134453892707825,0.701545774936676,0.8218487501144409,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.701545774936676},{"x":0.8100840449333191,"y":0.701545774936676},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهیان","boundary":[0.7327731251716614,0.701545774936676,0.8100840449333191,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.701545774936676},{"x":0.7327731251716614,"y":0.701545774936676},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.701545774936676,0.7327731251716614,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.701545774936676},{"x":0.7210084199905396,"y":0.701545774936676},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محققین","boundary":[0.6638655662536621,0.701545774936676,0.7210084199905396,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.701545774936676},{"x":0.6605042219161987,"y":0.701545774936676},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7193816900253296},{"x":0.653781533241272,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.701545774936676,0.6605042219161987,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.701545774936676},{"x":0.6470588445663452,"y":0.701545774936676},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسان","boundary":[0.5798319578170776,0.701545774936676,0.6470588445663452,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.701545774936676},{"x":0.5680672526359558,"y":0.701545774936676},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5596638917922974,0.701545774936676,0.5680672526359558,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.701545774936676},{"x":0.5546218752861023,"y":0.701545774936676},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5142857432365417,0.701545774936676,0.5546218752861023,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.701545774936676},{"x":0.5109243988990784,"y":0.701545774936676},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4789915978908539,0.701545774936676,0.5109243988990784,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.701545774936676},{"x":0.462184876203537,"y":0.701545774936676},{"x":0.462184876203537,"y":0.7193816900253296},{"x":0.440336138010025,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.440336138010025,0.701545774936676,0.462184876203537,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.701545774936676},{"x":0.4319327771663666,"y":0.701545774936676},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7193816900253296},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.38823530077934265,0.701545774936676,0.4319327771663666,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.701545774936676},{"x":0.37310925126075745,"y":0.701545774936676},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3663865625858307,0.701545774936676,0.37310925126075745,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.701545774936676},{"x":0.3630252182483673,"y":0.701545774936676},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.3327731192111969,0.701545774936676,0.3630252182483673,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.701545774936676},{"x":0.32773110270500183,"y":0.701545774936676},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداران","boundary":[0.2823529541492462,0.701545774936676,0.32773110270500183,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.701545774936676},{"x":0.2722689211368561,"y":0.701545774936676},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7193816900253296},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26386556029319763,0.701545774936676,0.2722689211368561,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.701545774936676},{"x":0.2571428716182709,"y":0.701545774936676},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7193816900253296},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداران","boundary":[0.19663865864276886,0.701545774936676,0.2571428716182709,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.701545774936676},{"x":0.18319328129291534,"y":0.701545774936676},{"x":0.18319328129291534,"y":0.7193816900253296},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1747899204492569,0.701545774936676,0.18319328129291534,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.701545774936676},{"x":0.17142857611179352,"y":0.701545774936676},{"x":0.17142857611179352,"y":0.7193816900253296},{"x":0.15798319876194,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15798319876194,0.701545774936676,0.17142857611179352,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.701545774936676},{"x":0.14957983791828156,"y":0.701545774936676},{"x":0.14957983791828156,"y":0.7193816900253296},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.1260504275560379,0.701545774936676,0.14957983791828156,0.7193816900253296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.701545774936676},{"x":0.8773109316825867,"y":0.701545774936676},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7193816900253296},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1210504275560379,0.694545774936676,0.8823109316825867,0.7263816900253296],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.7372176051139832},{"x":0.88067227602005,"y":0.7372176051139832},{"x":0.88067227602005,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8470588326454163,0.7372176051139832,0.88067227602005,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7372176051139832},{"x":0.848739504814148,"y":0.7372176051139832},{"x":0.848739504814148,"y":0.7550535202026367},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8420168161392212,0.7372176051139832,0.848739504814148,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7899159789085388,0.7372176051139832,0.8352941274642944,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرندگان","boundary":[0.7176470756530762,0.7372176051139832,0.7764706015586853,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7372176051139832},{"x":0.707563042640686,"y":0.7372176051139832},{"x":0.707563042640686,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.7372176051139832,0.707563042640686,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موثرین","boundary":[0.6470588445663452,0.7372176051139832,0.6941176652908325,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.7372176051139832,0.6386554837226868,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5949580073356628,0.7372176051139832,0.6168067455291748,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5579832196235657,0.7372176051139832,0.5865546464920044,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5310924649238586,0.7372176051139832,0.5411764979362488,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7550535202026367},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.48739495873451233,0.7372176051139832,0.5226891040802002,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7372176051139832},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7372176051139832},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7550535202026367},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.45210084319114685,0.7372176051139832,0.48235294222831726,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7372176051139832},{"x":0.440336138010025,"y":0.7372176051139832},{"x":0.440336138010025,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4319327771663666,0.7372176051139832,0.440336138010025,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7550535202026367},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42016807198524475,0.7372176051139832,0.4252100884914398,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.3798319399356842,0.7372176051139832,0.4117647111415863,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.3344537913799286,0.7372176051139832,0.3613445460796356,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7372176051139832},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7372176051139832},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3025210201740265,0.7372176051139832,0.32436975836753845,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7550535202026367},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.26386556029319763,0.7372176051139832,0.2857142984867096,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.21680672466754913,0.7372176051139832,0.2537815272808075,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.7372176051139832},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7372176051139832},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7550535202026367},{"x":0.1747899204492569,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.1747899204492569,0.7372176051139832,0.20336134731769562,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.7372176051139832},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7372176051139832},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7550535202026367},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.15126051008701324,0.7372176051139832,0.16470588743686676,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.7372176051139832},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7372176051139832},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7550535202026367},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.12100840359926224,0.7372176051139832,0.13949580490589142,0.7550535202026367]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.7372176051139832},{"x":0.88067227602005,"y":0.7372176051139832},{"x":0.88067227602005,"y":0.7550535202026367},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11600840359926223,0.7302176051139831,0.88567227602005,0.7620535202026367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.7740784883499146},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7740784883499146},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.8386554718017578,0.7740784883499146,0.8773109316825867,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7740784883499146},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7740784883499146},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8117647171020508,0.7740784883499146,0.8352941274642944,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7740784883499146},{"x":0.800000011920929,"y":0.7740784883499146},{"x":0.800000011920929,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7680672407150269,0.7740784883499146,0.800000011920929,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.7042016983032227,0.7740784883499146,0.7613445520401001,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7919144034385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.7740784883499146,0.6957983374595642,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6504201889038086,0.7740784883499146,0.6689075827598572,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروکاستن","boundary":[0.5697479248046875,0.7740784883499146,0.6386554837226868,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7740784883499146},{"x":0.561344563961029,"y":0.7740784883499146},{"x":0.561344563961029,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5512605309486389,0.7740784883499146,0.561344563961029,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7919144034385681},{"x":0.507563054561615,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.507563054561615,0.7740784883499146,0.5428571701049805,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.4722689092159271,0.7740784883499146,0.5008403658866882,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7919144034385681},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.45210084319114685,0.7740784883499146,0.4638655483722687,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشتوانه","boundary":[0.3966386616230011,0.7740784883499146,0.4470588266849518,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7740784883499146},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7740784883499146},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7919144034385681},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرچه","boundary":[0.3495798408985138,0.7740784883499146,0.38655462861061096,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7919144034385681},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستحکمتری","boundary":[0.26050421595573425,0.7740784883499146,0.3462184965610504,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2201680690050125,0.7740784883499146,0.24537815153598785,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16638655960559845,"y":0.7740784883499146},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7740784883499146},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7919144034385681},{"x":0.16638655960559845,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.16638655960559845,0.7740784883499146,0.20840336382389069,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.7740784883499146},{"x":0.15798319876194,"y":0.7740784883499146},{"x":0.15798319876194,"y":0.7919144034385681},{"x":0.12268907576799393,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.12268907576799393,0.7740784883499146,0.15798319876194,0.7919144034385681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.7740784883499146},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7740784883499146},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7919144034385681},{"x":0.12268907576799393,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11768907576799392,0.7670784883499145,0.8823109316825867,0.7989144034385681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.810939371585846},{"x":0.875630259513855,"y":0.810939371585846},{"x":0.875630259513855,"y":0.8299643397331238},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزمان","boundary":[0.8252100944519043,0.810939371585846,0.875630259513855,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.810939371585846},{"x":0.8151260614395142,"y":0.810939371585846},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8299643397331238},{"x":0.805042028427124,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.805042028427124,0.810939371585846,0.8151260614395142,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.810939371585846},{"x":0.7983193397521973,"y":0.810939371585846},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.7630252242088318,0.810939371585846,0.7983193397521973,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.810939371585846},{"x":0.756302535533905,"y":0.810939371585846},{"x":0.756302535533905,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.7277311086654663,0.810939371585846,0.756302535533905,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.810939371585846},{"x":0.7260504364967346,"y":0.810939371585846},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8299643397331238},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.810939371585846,0.7260504364967346,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.810939371585846},{"x":0.7176470756530762,"y":0.810939371585846},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8299643397331238},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6890756487846375,0.810939371585846,0.7176470756530762,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.810939371585846},{"x":0.6756302714347839,"y":0.810939371585846},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8299643397331238},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6605042219161987,0.810939371585846,0.6756302714347839,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.810939371585846},{"x":0.6571428775787354,"y":0.810939371585846},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8299643397331238},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6369748115539551,0.810939371585846,0.6571428775787354,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.810939371585846},{"x":0.6285714507102966,"y":0.810939371585846},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رخداد","boundary":[0.5865546464920044,0.810939371585846,0.6285714507102966,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.810939371585846},{"x":0.578151285648346,"y":0.810939371585846},{"x":0.578151285648346,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5462185144424438,0.810939371585846,0.578151285648346,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.810939371585846},{"x":0.5310924649238586,"y":0.810939371585846},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8299643397331238},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.4957983195781708,0.810939371585846,0.5310924649238586,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.810939371585846},{"x":0.4924369752407074,"y":0.810939371585846},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8299643397331238},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773109257221222,0.810939371585846,0.4924369752407074,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.810939371585846},{"x":0.4722689092159271,"y":0.810939371585846},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8299643397331238},{"x":0.440336138010025,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.440336138010025,0.810939371585846,0.4722689092159271,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.810939371585846},{"x":0.4319327771663666,"y":0.810939371585846},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8299643397331238},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4117647111415863,0.810939371585846,0.4319327771663666,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.810939371585846},{"x":0.40504202246665955,"y":0.810939371585846},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8299643397331238},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.3815126121044159,0.810939371585846,0.40504202246665955,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.810939371585846},{"x":0.37478992342948914,"y":0.810939371585846},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8299643397331238},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3495798408985138,0.810939371585846,0.37478992342948914,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.810939371585846},{"x":0.33949580788612366,"y":0.810939371585846},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8299643397331238},{"x":0.30756303668022156,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.30756303668022156,0.810939371585846,0.33949580788612366,0.8299643397331238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.810939371585846},{"x":0.30756303668022156,"y":0.810939371585846},{"x":0.30756303668022156,"y":0.8299643397331238},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3008403480052948,0.810939371585846,0.30756303668022156,0.8299643397331238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.810939371585846},{"x":0.875630259513855,"y":0.810939371585846},{"x":0.875630259513855,"y":0.8299643397331238},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2958403480052948,0.8039393715858459,0.880630259513855,0.8369643397331238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8501783609390259},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8644470572471619},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8668252229690552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عطالله","boundary":[0.364705890417099,0.8501783609390259,0.4100840389728546,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8525564670562744},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8501783609390259},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8668252229690552},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8692033290863037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.29243698716163635,0.8525564670562744,0.35798320174217224,0.8668252229690552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8525564670562744},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8644470572471619},{"x":0.29411765933036804,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28743698716163635,0.8455564670562744,0.4150840389728546,0.8714470572471619],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.8775267601013184},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8787158131599426},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8953626751899719},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8941736221313477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.39159664511680603,0.8775267601013184,0.42016807198524475,0.8953626751899719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.8763377070426941},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8775267601013184},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8941736221313477},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8929845690727234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3445378243923187,0.8763377070426941,0.3798319399356842,0.8941736221313477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8751486539840698},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8763377070426941},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8929845690727234},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8917954564094543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.2873949706554413,0.8751486539840698,0.3310924470424652,0.8929845690727234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8751486539840698},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8787158131599426},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8953626751899719},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8917954564094543}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2823949706554413,0.8681486539840698,0.42516807198524476,0.9023626751899719],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/zpuzZQWNqOpPSVgv.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/UrmmikhZCyCIgBji.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/eCdZFlDbOXQZJHJy-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00019214744778240427,0.00014437401890045963,0.99851429982546,0.9988789646639694]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8436974883079529,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.8436974883079529,0.12841854989528656,0.8773109316825867,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8369747996330261,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8369747996330261,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8302521109580994,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8302521109580994,0.12841854989528656,0.8369747996330261,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8252100944519043,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8252100944519043,"y":0.14268727600574493},{"x":0.7865546345710754,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7865546345710754,0.12841854989528656,0.8252100944519043,0.14268727600574493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.12841854989528656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.14268727600574493},{"x":0.7865546345710754,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7815546345710754,0.12141854989528655,0.8823109316825867,0.14968727600574494],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8773109316825867,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8655462265014648,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8655462265014648,0.18311533331871033,0.8773109316825867,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8605042099952698,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8605042099952698,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8235294222831726,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.8235294222831726,0.18311533331871033,0.8605042099952698,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8184874057769775,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8184874057769775,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7949579954147339,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7949579954147339,0.18311533331871033,0.8184874057769775,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7915966510772705,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7915966510772705,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7596638798713684,0.18311533331871033,0.7915966510772705,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7445378303527832,0.18311533331871033,0.7529411911964417,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7092437148094177,0.18311533331871033,0.7344537973403931,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.18311533331871033},{"x":0.702521026134491,"y":0.18311533331871033},{"x":0.702521026134491,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزانی","boundary":[0.6554622054100037,0.18311533331871033,0.702521026134491,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6453781723976135,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6285714507102966,0.18311533331871033,0.6453781723976135,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5848739743232727,0.18311533331871033,0.6235294342041016,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.18311533331871033},{"x":0.578151285648346,"y":0.18311533331871033},{"x":0.578151285648346,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.5193277597427368,0.18311533331871033,0.578151285648346,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4789915978908539,0.18311533331871033,0.5109243988990784,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.18311533331871033},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18311533331871033},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4571428596973419,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4571428596973419,0.18311533331871033,0.47058823704719543,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.18311533331871033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18311533331871033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19976218044757843},{"x":0.440336138010025,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.440336138010025,0.18311533331871033,0.45378151535987854,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.18311533331871033},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18311533331871033},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19976218044757843},{"x":0.3848739564418793,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.3848739564418793,0.18311533331871033,0.43361344933509827,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3764705955982208,"y":0.19976218044757843},{"x":0.35630252957344055,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35630252957344055,0.18311533331871033,0.3764705955982208,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3495798408985138,"y":0.18311533331871033},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19976218044757843},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.3126050531864166,0.18311533331871033,0.3495798408985138,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.18311533331871033},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18311533331871033},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19976218044757843},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.2705882489681244,0.18311533331871033,0.29579833149909973,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.18311533331871033},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18311533331871033},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19976218044757843},{"x":0.21176470816135406,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساندند","boundary":[0.21176470816135406,0.18311533331871033,0.26218488812446594,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.18311533331871033},{"x":0.20336134731769562,"y":0.18311533331871033},{"x":0.20336134731769562,"y":0.19976218044757843},{"x":0.16470588743686676,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.16470588743686676,0.18311533331871033,0.20336134731769562,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.18311533331871033},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18311533331871033},{"x":0.1596638709306717,"y":0.19976218044757843},{"x":0.1260504275560379,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.1260504275560379,0.18311533331871033,0.1596638709306717,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.18311533331871033},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18311533331871033},{"x":0.1260504275560379,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11932773143053055,0.18311533331871033,0.1260504275560379,0.19976218044757843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18311533331871033},{"x":0.8773109316825867,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11432773143053054,0.17611533331871032,0.8823109316825867,0.20676218044757844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8773109316825867,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8773109316825867,"y":0.23305588960647583},{"x":0.8638655543327332,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8638655543327332,0.21640904247760773,0.8773109316825867,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8554621934890747,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8554621934890747,"y":0.23305588960647583},{"x":0.8403361439704895,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8403361439704895,0.21640904247760773,0.8554621934890747,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8285714387893677,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8285714387893677,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7899159789085388,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.7899159789085388,0.21640904247760773,0.8285714387893677,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.7428571581840515,0.21640904247760773,0.7831932902336121,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7243697643280029,0.21640904247760773,0.7378151416778564,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضا","boundary":[0.6873949766159058,0.21640904247760773,0.7210084199905396,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6823529601097107,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.6453781723976135,0.21640904247760773,0.6823529601097107,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6033613681793213,0.21640904247760773,0.6352941393852234,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.21640904247760773,0.6016806960105896,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5915966629981995,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5495798587799072,0.21640904247760773,0.5915966629981995,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.21640904247760773,0.5445378422737122,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5327731370925903,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوران","boundary":[0.4941176474094391,0.21640904247760773,0.5327731370925903,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.21640904247760773},{"x":0.48571428656578064,"y":0.21640904247760773},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23305588960647583},{"x":0.440336138010025,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.440336138010025,0.21640904247760773,0.48571428656578064,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.21640904247760773},{"x":0.43529412150382996,"y":0.21640904247760773},{"x":0.43529412150382996,"y":0.23305588960647583},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.21640904247760773,0.43529412150382996,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4252100884914398,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4252100884914398,"y":0.23305588960647583},{"x":0.3983193337917328,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3983193337917328,0.21640904247760773,0.4252100884914398,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.21640904247760773},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21640904247760773},{"x":0.39159664511680603,"y":0.23305588960647583},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.3310924470424652,0.21640904247760773,0.39159664511680603,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.21640904247760773},{"x":0.32268908619880676,"y":0.21640904247760773},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23305588960647583},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.29411765933036804,0.21640904247760773,0.32268908619880676,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.21640904247760773},{"x":0.2857142984867096,"y":0.21640904247760773},{"x":0.2857142984867096,"y":0.23305588960647583},{"x":0.2504201829433441,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.2504201829433441,0.21640904247760773,0.2857142984867096,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.21640904247760773},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21640904247760773},{"x":0.24201680719852448,"y":0.23305588960647583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23361344635486603,0.21640904247760773,0.24201680719852448,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.21640904247760773},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21640904247760773},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23305588960647583},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.20000000298023224,0.21640904247760773,0.2235294133424759,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1899159699678421,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1899159699678421,"y":0.23305588960647583},{"x":0.1731092482805252,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1731092482805252,0.21640904247760773,0.1899159699678421,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.21640904247760773},{"x":0.16302521526813507,"y":0.21640904247760773},{"x":0.16302521526813507,"y":0.23305588960647583},{"x":0.13277311623096466,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.13277311623096466,0.21640904247760773,0.16302521526813507,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1277310997247696,"y":0.21640904247760773},{"x":0.1277310997247696,"y":0.23305588960647583},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12100840359926224,0.21640904247760773,0.1277310997247696,0.23305588960647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8773109316825867,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8773109316825867,"y":0.23305588960647583},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11600840359926223,0.20940904247760772,0.8823109316825867,0.24005588960647584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8789916038513184,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8689075708389282,0.24970273673534393,0.8789916038513184,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8655462265014648,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2675386369228363},{"x":0.800000011920929,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداری","boundary":[0.800000011920929,0.24970273673534393,0.8655462265014648,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7882353067398071,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.7344537973403931,0.24970273673534393,0.7882353067398071,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24970273673534393},{"x":0.729411780834198,"y":0.24970273673534393},{"x":0.729411780834198,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.24970273673534393,0.729411780834198,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6722689270973206,0.24970273673534393,0.7193277478218079,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6134454011917114,0.24970273673534393,0.6605042219161987,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.24970273673534393,0.6084033846855164,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2675386369228363},{"x":0.561344563961029,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.561344563961029,0.24970273673534393,0.5966386795043945,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.24970273673534393,0.5529412031173706,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبخیزداری","boundary":[0.4756302535533905,0.24970273673534393,0.5378151535987854,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.24970273673534393},{"x":0.462184876203537,"y":0.24970273673534393},{"x":0.462184876203537,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4268907606601715,0.24970273673534393,0.462184876203537,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2675386369228363},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.24970273673534393,0.4252100884914398,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24970273673534393},{"x":0.413445383310318,"y":0.24970273673534393},{"x":0.413445383310318,"y":0.2675386369228363},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرداری","boundary":[0.35798320174217224,0.24970273673534393,0.413445383310318,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.3142857253551483,0.24970273673534393,0.34285715222358704,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.24970273673534393},{"x":0.30756303668022156,"y":0.24970273673534393},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.24970273673534393,0.30756303668022156,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.24970273673534393},{"x":0.29579833149909973,"y":0.24970273673534393},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2675386369228363},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24201680719852448,0.24970273673534393,0.29579833149909973,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24970273673534393},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.20336134731769562,0.24970273673534393,0.23529411852359772,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.24970273673534393},{"x":0.19831933081150055,"y":0.24970273673534393},{"x":0.19831933081150055,"y":0.2675386369228363},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.13949580490589142,0.24970273673534393,0.19831933081150055,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.24970273673534393},{"x":0.1277310997247696,"y":0.24970273673534393},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2675386369228363},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12100840359926224,0.24970273673534393,0.1277310997247696,0.2675386369228363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12100840359926224,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8789916038513184,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2675386369228363},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11600840359926223,0.24270273673534393,0.8839916038513184,0.2745386369228363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8773109316825867,"y":0.29964327812194824},{"x":0.848739504814148,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.848739504814148,0.28537455201148987,0.8773109316825867,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8336134552955627,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8336134552955627,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7983193397521973,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.7983193397521973,0.28537455201148987,0.8336134552955627,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7882353067398071,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7882353067398071,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.7546218633651733,0.28537455201148987,0.7882353067398071,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.28537455201148987,0.7529411911964417,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6890756487846375,0.28537455201148987,0.7378151416778564,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6857143044471741,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6285714507102966,0.28537455201148987,0.6857143044471741,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5697479248046875,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5697479248046875,0.28537455201148987,0.6168067455291748,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5697479248046875,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.28537455201148987,0.5697479248046875,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.28537455201148987},{"x":0.556302547454834,"y":0.28537455201148987},{"x":0.556302547454834,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5243697762489319,0.28537455201148987,0.556302547454834,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5159664154052734,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4773109257221222,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4773109257221222,0.28537455201148987,0.5159664154052734,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4789915978908539,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4739495813846588,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.28537455201148987,0.4789915978908539,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.28537455201148987},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28537455201148987},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29964327812194824},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتحادیه","boundary":[0.41848739981651306,0.28537455201148987,0.47058823704719543,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.28537455201148987},{"x":0.413445383310318,"y":0.28537455201148987},{"x":0.413445383310318,"y":0.29964327812194824},{"x":0.37310925126075745,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.37310925126075745,0.28537455201148987,0.413445383310318,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.28537455201148987},{"x":0.364705890417099,"y":0.28537455201148987},{"x":0.364705890417099,"y":0.29964327812194824},{"x":0.30588236451148987,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپروری","boundary":[0.30588236451148987,0.28537455201148987,0.364705890417099,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.28537455201148987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.28537455201148987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.2386554628610611,0.28537455201148987,0.29411765933036804,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28537455201148987},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28537455201148987},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.28537455201148987,0.23025210201740265,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.28537455201148987},{"x":0.20840336382389069,"y":0.28537455201148987},{"x":0.20840336382389069,"y":0.29964327812194824},{"x":0.20168067514896393,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.20168067514896393,0.28537455201148987,0.20840336382389069,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.28537455201148987},{"x":0.19495798647403717,"y":0.28537455201148987},{"x":0.19495798647403717,"y":0.29964327812194824},{"x":0.15294118225574493,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.15294118225574493,0.28537455201148987,0.19495798647403717,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.28537455201148987},{"x":0.14621849358081818,"y":0.28537455201148987},{"x":0.14621849358081818,"y":0.29964327812194824},{"x":0.1277310997247696,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1277310997247696,0.28537455201148987,0.14621849358081818,0.29964327812194824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28537455201148987},{"x":0.8773109316825867,"y":0.29964327812194824},{"x":0.1277310997247696,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12273109972476959,0.27837455201148986,0.8823109316825867,0.30664327812194825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.31985729932785034},{"x":0.875630259513855,"y":0.31985729932785034},{"x":0.875630259513855,"y":0.33531510829925537},{"x":0.8571428656578064,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.8571428656578064,0.31985729932785034,0.875630259513855,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8420168161392212,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8420168161392212,"y":0.33531510829925537},{"x":0.8369747996330261,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8369747996330261,0.31985729932785034,0.8420168161392212,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.31985729932785034},{"x":0.831932783126831,"y":0.31985729932785034},{"x":0.831932783126831,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7932773232460022,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.7932773232460022,0.31985729932785034,0.831932783126831,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7680672407150269,0.31985729932785034,0.7848739624023438,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7630252242088318,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزاری","boundary":[0.7142857313156128,0.31985729932785034,0.7630252242088318,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشکوه","boundary":[0.6554622054100037,0.31985729932785034,0.7042016983032227,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6436975002288818,0.31985729932785034,0.6554622054100037,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6184874176979065,0.31985729932785034,0.6369748115539551,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.5697479248046875,0.31985729932785034,0.6084033846855164,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.31985729932785034},{"x":0.556302547454834,"y":0.31985729932785034},{"x":0.556302547454834,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5176470875740051,0.31985729932785034,0.556302547454834,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.31985729932785034},{"x":0.507563054561615,"y":0.31985729932785034},{"x":0.507563054561615,"y":0.33531510829925537},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.49915966391563416,0.31985729932785034,0.507563054561615,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33531510829925537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.46890756487846375,0.31985729932785034,0.4907563030719757,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33531510829925537},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساندند","boundary":[0.40672269463539124,0.31985729932785034,0.4571428596973419,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3983193337917328,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33531510829925537},{"x":0.35966387391090393,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.35966387391090393,0.31985729932785034,0.3983193337917328,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3529411852359772,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3462184965610504,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.31985729932785034,0.3529411852359772,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.31985729932785034},{"x":0.34117648005485535,"y":0.31985729932785034},{"x":0.34117648005485535,"y":0.33531510829925537},{"x":0.29243698716163635,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.29243698716163635,0.31985729932785034,0.34117648005485535,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2806722819805145,"y":0.31985729932785034},{"x":0.2806722819805145,"y":0.33531510829925537},{"x":0.267226904630661,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.267226904630661,0.31985729932785034,0.2806722819805145,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.31985729932785034},{"x":0.25882354378700256,"y":0.31985729932785034},{"x":0.25882354378700256,"y":0.33531510829925537},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.23361344635486603,0.31985729932785034,0.25882354378700256,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.31985729932785034},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31985729932785034},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22689075767993927,0.31985729932785034,0.23193277418613434,0.33531510829925537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.31985729932785034},{"x":0.875630259513855,"y":0.31985729932785034},{"x":0.875630259513855,"y":0.33531510829925537},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22189075767993927,0.31285729932785034,0.880630259513855,0.3423151082992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3912009596824646},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.35462185740470886,0.37574315071105957,0.3949579894542694,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3462184965610504,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.2873949706554413,0.37574315071105957,0.3462184965610504,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.37574315071105957},{"x":0.27899160981178284,"y":0.37574315071105957},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3912009596824646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.24705882370471954,0.37574315071105957,0.27899160981178284,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3912009596824646},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24205882370471954,0.36874315071105956,0.3999579894542694,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9369797706604004},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9357907176017761},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9357907176017761},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9369797706604004}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"-","boundary":[0.4941176474094391,0.9369797706604004,0.5025210380554199,0.9357907176017761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9369797706604004},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9357907176017761},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9357907176017761},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9369797706604004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.9299797706604004,0.5075210380554199,0.9427907176017761],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/bmEPQDRgYeNqwChg.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/OvagqrrHngwUiCzi.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/TXyQMaMcoxERJXuk-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00011609671784921435,0.9985284231209955,0.9988747230245157]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.12247324734926224},{"x":0.7243697643280029,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.7243697643280029,0.10463733971118927,0.7613445520401001,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7092437148094177,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7092437148094177,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6722689270973206,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داوران","boundary":[0.6722689270973206,0.10463733971118927,0.7092437148094177,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6521008610725403,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6521008610725403,"y":0.12247324734926224},{"x":0.6117647290229797,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.6117647290229797,0.10463733971118927,0.6521008610725403,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6016806960105896,"y":0.10463733971118927},{"x":0.6016806960105896,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5731092691421509,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5731092691421509,0.10463733971118927,0.6016806960105896,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5680672526359558,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5680672526359558,"y":0.12247324734926224},{"x":0.561344563961029,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.561344563961029,0.10463733971118927,0.5680672526359558,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.12247324734926224},{"x":0.5025210380554199,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.5025210380554199,0.10463733971118927,0.5546218752861023,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.10463733971118927},{"x":0.489075630903244,"y":0.10463733971118927},{"x":0.489075630903244,"y":0.12247324734926224},{"x":0.45210084319114685,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.45210084319114685,0.10463733971118927,0.489075630903244,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4319327771663666,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4319327771663666,"y":0.12247324734926224},{"x":0.413445383310318,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.413445383310318,0.10463733971118927,0.4319327771663666,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.10463733971118927},{"x":0.3983193337917328,"y":0.10463733971118927},{"x":0.3983193337917328,"y":0.12247324734926224},{"x":0.36974790692329407,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتع","boundary":[0.36974790692329407,0.10463733971118927,0.3983193337917328,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.10463733971118927},{"x":0.35966387391090393,"y":0.10463733971118927},{"x":0.35966387391090393,"y":0.12247324734926224},{"x":0.3529411852359772,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.10463733971118927,0.35966387391090393,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.10463733971118927},{"x":0.3445378243923187,"y":0.10463733971118927},{"x":0.3445378243923187,"y":0.12247324734926224},{"x":0.289075642824173,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتعداری","boundary":[0.289075642824173,0.10463733971118927,0.3445378243923187,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.10463733971118927},{"x":0.27394959330558777,"y":0.10463733971118927},{"x":0.27394959330558777,"y":0.12247324734926224},{"x":0.24369747936725616,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.24369747936725616,0.10463733971118927,0.27394959330558777,0.12247324734926224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.10463733971118927},{"x":0.7613445520401001,"y":0.12247324734926224},{"x":0.24369747936725616,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23869747936725616,0.09763733971118926,0.7663445520401001,0.12947324734926224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8638655543327332,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1569560021162033},{"x":0.8470588326454163,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8470588326454163,0.14268727600574493,0.8638655543327332,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8403361439704895,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1569560021162033},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8336134552955627,0.14268727600574493,0.8403361439704895,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8285714387893677,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1569560021162033},{"x":0.8134453892707825,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8134453892707825,0.14268727600574493,0.8285714387893677,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.14149822294712067},{"x":0.8033613562583923,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانوادگی","boundary":[0.7478991746902466,0.14149822294712067,0.8033613562583923,0.1569560021162033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.14149822294712067},{"x":0.8638655543327332,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8638655543327332,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7428991746902466,0.13449822294712066,0.8688655543327332,0.16514507007598878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.14268727600574493},{"x":0.29411765933036804,"y":0.1438763439655304},{"x":0.29243698716163635,"y":0.15814507007598877},{"x":0.26386556029319763,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رتبه","boundary":[0.26386556029319763,0.14268727600574493,0.29243698716163635,0.15814507007598877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.14149822294712067},{"x":0.25882354378700256,"y":0.14268727600574493},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1569560021162033},{"x":0.22521008551120758,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.22689075767993927,0.14149822294712067,0.2571428716182709,0.1569560021162033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.14149822294712067},{"x":0.29411765933036804,"y":0.1438763439655304},{"x":0.29243698716163635,"y":0.15814507007598877},{"x":0.22521008551120758,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22189075767993927,0.13449822294712066,0.29743698716163636,0.16514507007598878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8672268986701965,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8689075708389282,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8336134552955627,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.8336134552955627,0.16765755414962769,0.8689075708389282,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.16884660720825195},{"x":0.8235294222831726,"y":0.16884660720825195},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصیری","boundary":[0.7831932902336121,0.16884660720825195,0.8235294222831726,0.1807372123003006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.16884660720825195},{"x":0.8672268986701965,"y":0.16765755414962769},{"x":0.8672268986701965,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7781932902336121,0.16184660720825195,0.8722268986701965,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.16527943313121796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.16527943313121796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.17598097026348114},{"x":0.26386556029319763,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.26386556029319763,0.16527943313121796,0.29243698716163635,0.17598097026348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.16527943313121796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.16527943313121796},{"x":0.29243698716163635,"y":0.17598097026348114},{"x":0.26386556029319763,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2588655602931976,0.15827943313121795,0.29743698716163636,0.18298097026348115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.18906064331531525},{"x":0.29243698716163635,"y":0.18906064331531525},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19857312738895416},{"x":0.26386556029319763,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.26386556029319763,0.18906064331531525,0.29243698716163635,0.19857312738895416]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.18906064331531525},{"x":0.29243698716163635,"y":0.18906064331531525},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19857312738895416},{"x":0.26386556029319763,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2588655602931976,0.18206064331531524,0.29743698716163636,0.20557312738895417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.21165280044078827},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21165280044078827},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22235433757305145},{"x":0.26386556029319763,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.26386556029319763,0.21165280044078827,0.29411765933036804,0.22235433757305145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.21165280044078827},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21165280044078827},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22235433757305145},{"x":0.26386556029319763,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2588655602931976,0.20465280044078826,0.29911765933036805,0.22935433757305146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.19024969637393951},{"x":0.8672268986701965,"y":0.19143876433372498},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2068965584039688},{"x":0.8252100944519043,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.826890766620636,0.19024969637393951,0.8655462265014648,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.18787157535552979},{"x":0.8168067336082458,"y":0.18906064331531525},{"x":0.8151260614395142,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزانی","boundary":[0.7815126180648804,0.18787157535552979,0.8151260614395142,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.21165280044078827},{"x":0.8672268986701965,"y":0.21284185349941254},{"x":0.8672268986701965,"y":0.22948870062828064},{"x":0.8252100944519043,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8252100944519043,0.21165280044078827,0.8672268986701965,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2104637324810028},{"x":0.8151260614395142,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آذرنیوند","boundary":[0.7663865685462952,0.20927467942237854,0.8151260614395142,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.23543401062488556},{"x":0.8689075708389282,"y":0.23543401062488556},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2508918046951294},{"x":0.831932783126831,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژمان","boundary":[0.831932783126831,0.23543401062488556,0.8689075708389282,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.23543401062488556},{"x":0.8218487501144409,"y":0.23543401062488556},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طهماسبی","boundary":[0.7663865685462952,0.23543401062488556,0.8218487501144409,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.25921520590782166},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8655462265014648,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8285714387893677,0.25921520590782166,0.8655462265014648,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2580261528491974},{"x":0.8134453892707825,"y":0.25921520590782166},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2734839618206024},{"x":0.778151273727417,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.778151273727417,0.2580261528491974,0.8117647171020508,0.2734839618206024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.18787157535552979},{"x":0.8722689151763916,"y":0.19024969637393951},{"x":0.8672268986701965,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7630672407150269,0.18087157535552978,0.8722268986701965,0.28286206793785096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.27942925691604614},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2936979830265045},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عطاالله","boundary":[0.826890766620636,0.27942925691604614,0.8672268986701965,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2806183099746704},{"x":0.8168067336082458,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.7596638798713684,0.28299644589424133,0.8168067336082458,0.29607608914375305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.2818073630332947},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7546638798713684,0.27480736303329467,0.8722268986701965,0.3006979830265045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8672268986701965,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8672268986701965,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8470588326454163,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.8470588326454163,0.30558857321739197,0.8672268986701965,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8302521109580994,"y":0.31985729932785034},{"x":0.800000011920929,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طویلی","boundary":[0.800000011920929,0.30558857321739197,0.8302521109580994,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3448275923728943},{"x":0.826890766620636,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8285714387893677,0.32936978340148926,0.8655462265014648,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.328180730342865},{"x":0.8184874057769775,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8168067336082458,"y":0.34363853931427},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارانی","boundary":[0.7865546345710754,0.328180730342865,0.8168067336082458,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8689075708389282,"y":0.36623066663742065},{"x":0.8285714387893677,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اردوان","boundary":[0.8285714387893677,0.3519619405269623,0.8689075708389282,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3519619405269623},{"x":0.8168067336082458,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7798319458961487,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قربانی","boundary":[0.7798319458961487,0.3519619405269623,0.8168067336082458,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8689075708389282,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8689075708389282,"y":0.39001187682151794},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.8436974883079529,0.3745540976524353,0.8689075708389282,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.37336504459381104},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8369747996330261,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرفانزاده","boundary":[0.7764706015586853,0.37336504459381104,0.8369747996330261,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.3971462547779083},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3971462547779083},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4114149808883667},{"x":0.831932783126831,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.831932783126831,0.3971462547779083,0.8705882430076599,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3971462547779083},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3971462547779083},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4114149808883667},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8033613562583923,0.3971462547779083,0.8235294222831726,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.7630252242088318,0.3971462547779083,0.7899159789085388,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3971462547779083},{"x":0.756302535533905,"y":0.3971462547779083},{"x":0.756302535533905,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاهوکی","boundary":[0.7058823704719543,0.3971462547779083,0.756302535533905,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8689075708389282,"y":0.43638524413108826},{"x":0.8386554718017578,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.8386554718017578,0.4221165180206299,0.8689075708389282,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4209274649620056},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4221165180206299},{"x":0.8252100944519043,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جعفریان","boundary":[0.7731092572212219,0.4209274649620056,0.8252100944519043,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.44351962208747864},{"x":0.8655462265014648,"y":0.44351962208747864},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4589774012565613},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جمشید","boundary":[0.8201680779457092,0.44351962208747864,0.8655462265014648,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.44351962208747864},{"x":0.8117647171020508,"y":0.44351962208747864},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قربانی","boundary":[0.7764706015586853,0.44351962208747864,0.8117647171020508,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.4673008322715759},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4673008322715759},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4815695583820343},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8336134552955627,0.4673008322715759,0.8705882430076599,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4673008322715759},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4673008322715759},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4815695583820343},{"x":0.778151273727417,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگجو","boundary":[0.778151273727417,0.4673008322715759,0.8218487501144409,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8403361439704895,0.4910820424556732,0.8689075708389282,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7831932902336121,0.4910820424556732,0.8336134552955627,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7411764860153198,0.4910820424556732,0.7831932902336121,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5136741995811462},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5136741995811462},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.7882353067398071,0.5136741995811462,0.8705882430076599,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رزاقی","boundary":[0.7445378303527832,0.5136741995811462,0.7798319458961487,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5362663269042969},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5362663269042969},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8218487501144409,0.5362663269042969,0.8705882430076599,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5362663269042969},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5362663269042969},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5517241358757019},{"x":0.778151273727417,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکش","boundary":[0.778151273727417,0.5362663269042969,0.8100840449333191,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهانی","boundary":[0.7142857313156128,0.5362663269042969,0.7663865685462952,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5600475668907166},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5612366199493408},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5766944289207458},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.8336134552955627,0.5600475668907166,0.8689075708389282,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5600475668907166},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5612366199493408},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قربانی","boundary":[0.7882353067398071,0.5600475668907166,0.8235294222831726,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5826396942138672},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8436974883079529,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.8436974883079529,0.5826396942138672,0.8689075708389282,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5826396942138672},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5826396942138672},{"x":0.8302521109580994,"y":0.596908450126648},{"x":0.7983193397521973,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.7966386675834656,0.5826396942138672,0.8302521109580994,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7882353067398071,"y":0.596908450126648},{"x":0.75126051902771,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناصری","boundary":[0.75126051902771,0.5838287472724915,0.7882353067398071,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.6064209342002869},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6064209342002869},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6206896305084229},{"x":0.831932783126831,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.831932783126831,0.6064209342002869,0.8689075708389282,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6076099872589111},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6076099872589111},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.7983193397521973,0.6076099872589111,0.8252100944519043,0.6206896305084229]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8722689151763916,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.702563042640686,0.29858857321739196,0.8755882430076599,0.6276896305084229],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1403091549873352},{"x":0.6705882549285889,"y":0.13912010192871094},{"x":0.6722689270973206,"y":0.15457788109779358},{"x":0.6201680898666382,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.1403091549873352,0.6722689270973206,0.15457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6134454011917114,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6134454011917114,"y":0.15576694905757904},{"x":0.6084033846855164,"y":0.15576694905757904}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6084033846855164,0.14149822294712067,0.6134454011917114,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1403091549873352},{"x":0.6033613681793213,"y":0.15576694905757904},{"x":0.556302547454834,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.556302547454834,0.14149822294712067,0.6033613681793213,0.15576694905757904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5512605309486389,"y":0.14149822294712067},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5462185144424438,0.14149822294712067,0.5512605309486389,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5411764979362488,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1569560021162033},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.4907563030719757,0.14268727600574493,0.5411764979362488,0.1569560021162033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.16527943313121796},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6722689270973206,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.16527943313121796,0.6722689270973206,0.17598097026348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.14149822294712067},{"x":0.6722689270973206,"y":0.13912010192871094},{"x":0.6739495992660522,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4857563030719757,0.13449822294712066,0.6789495992660523,0.18298097026348115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6218487620353699,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5865546464920044,0.16646848618984222,0.6218487620353699,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5764706134796143,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5764706134796143,"y":0.1807372123003006},{"x":0.534453809261322,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.534453809261322,0.16646848618984222,0.5764706134796143,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5193277597427368,0.16646848618984222,0.5243697762489319,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4957983195781708,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4957983195781708,0.16527943313121796,0.5210084319114685,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4773109257221222,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4436974823474884,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.4436974823474884,0.16527943313121796,0.4773109257221222,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.16527943313121796},{"x":0.43529412150382996,"y":0.16527943313121796},{"x":0.43529412150382996,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4302521049976349,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4302521049976349,0.16527943313121796,0.43529412150382996,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.18787157535552979,0.6705882549285889,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5932773351669312,0.18787157535552979,0.6218487620353699,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5798319578170776,0.18906064331531525,0.5848739743232727,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.18906064331531525},{"x":0.578151285648346,"y":0.18787157535552979},{"x":0.578151285648346,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.5579832196235657,0.18906064331531525,0.578151285648346,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5478991866111755,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.5142857432365417,0.18906064331531525,0.5478991866111755,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5008403658866882,0.18906064331531525,0.5058823823928833,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.2104637324810028,0.6739495992660522,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6235294342041016,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5932773351669312,0.21284185349941254,0.6252101063728333,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.23305588960647583,0.6722689270973206,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24851366877555847},{"x":0.578151285648346,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرکرد","boundary":[0.578151285648346,0.23543401062488556,0.6252101063728333,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6453781723976135,0.2580261528491974,0.6705882549285889,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5915966629981995,0.2580261528491974,0.6386554837226868,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5310924649238586,0.2580261528491974,0.5798319578170776,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.2580261528491974,0.5193277597427368,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5058823823928833,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4789915978908539,0.2580261528491974,0.5058823823928833,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2580261528491974},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2580261528491974},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27229487895965576},{"x":0.43697479367256165,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.43697479367256165,0.2580261528491974,0.46722689270973206,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2580261528491974},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2580261528491974},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3798319399356842,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسان","boundary":[0.3798319399356842,0.2580261528491974,0.42352941632270813,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2580261528491974},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2580261528491974},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27229487895965576},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.33949580788612366,0.2580261528491974,0.37310925126075745,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.2806183099746704,0.6722689270973206,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهرکرد","boundary":[0.5747899413108826,0.2806183099746704,0.6252101063728333,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5647059082984924,0.2806183099746704,0.5697479248046875,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.5394958257675171,0.2806183099746704,0.5630252361297607,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2948870360851288},{"x":0.507563054561615,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.507563054561615,0.2806183099746704,0.5327731370925903,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همایش","boundary":[0.4605042040348053,0.2818073630332947,0.4957983195781708,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2818073630332947},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2818073630332947},{"x":0.45210084319114685,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4470588266849518,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4470588266849518,0.2818073630332947,0.45210084319114685,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.30321046710014343,0.6739495992660522,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5932773351669312,0.30558857321739197,0.6252101063728333,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.3269916772842407,0.6705882549285889,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5983193516731262,0.3269916772842407,0.6218487620353699,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5394958257675171,0.3269916772842407,0.5899159908294678,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5243697762489319,0.3269916772842407,0.5310924649238586,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34244945645332336},{"x":0.489075630903244,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.489075630903244,0.3269916772842407,0.5176470875740051,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.328180730342865},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4453781545162201,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4453781545162201,0.328180730342865,0.4789915978908539,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.328180730342865},{"x":0.43361344933509827,"y":0.328180730342865},{"x":0.43361344933509827,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4000000059604645,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرگان","boundary":[0.4000000059604645,0.328180730342865,0.43361344933509827,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.34958383440971375,0.6722689270973206,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.350772887468338},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اردبیل","boundary":[0.5915966629981995,0.350772887468338,0.6252101063728333,0.3638525605201721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6722689270973206,"y":0.16171224415302277},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3638525605201721},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33281513571739196,0.15946848618984222,0.6823109436035156,0.3708525605201721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6235294342041016,0.37336504459381104,0.6655462384223938,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5865546464920044,0.3745540976524353,0.6168067455291748,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5478991866111755,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.5462185144424438,0.3769322335720062,0.5747899413108826,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6302521228790283,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.39595720171928406,0.6722689270973206,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6218487620353699,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5915966629981995,0.3971462547779083,0.6218487620353699,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6218487620353699,0.4185493588447571,0.6689075827598572,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5932773351669312,0.4185493588447571,0.6168067455291748,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41973841190338135},{"x":0.583193302154541,"y":0.41973841190338135},{"x":0.583193302154541,"y":0.4340071380138397},{"x":0.534453809261322,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.534453809261322,0.41973841190338135,0.583193302154541,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.41973841190338135,0.5260504484176636,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5126050710678101,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4340071380138397},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.48403361439704895,0.41973841190338135,0.5126050710678101,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4722689092159271,"y":0.435196191072464},{"x":0.440336138010025,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.440336138010025,0.41973841190338135,0.4722689092159271,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4285714328289032,"y":0.435196191072464},{"x":0.40168067812919617,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.40168067812919617,0.41973841190338135,0.4285714328289032,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6672269105911255,"y":0.457788348197937},{"x":0.6252101063728333,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6252101063728333,0.44233056902885437,0.6672269105911255,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.457788348197937},{"x":0.5915966629981995,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5915966629981995,0.44233056902885437,0.6168067455291748,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5848739743232727,"y":0.457788348197937},{"x":0.5361344814300537,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5361344814300537,0.44233056902885437,0.5848739743232727,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5243697762489319,"y":0.457788348197937},{"x":0.5193277597427368,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.44351962208747864,0.5243697762489319,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5126050710678101,"y":0.457788348197937},{"x":0.48571428656578064,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.48571428656578064,0.44351962208747864,0.5126050710678101,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4739495813846588,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4739495813846588,"y":0.457788348197937},{"x":0.4436974823474884,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4436974823474884,0.44351962208747864,0.4739495813846588,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44351962208747864},{"x":0.4285714328289032,"y":0.457788348197937},{"x":0.40168067812919617,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.40168067812919617,0.44351962208747864,0.4285714328289032,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6722689270973206,"y":0.464922696352005},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.46611177921295166,0.6722689270973206,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48038050532341003},{"x":0.578151285648346,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.578151285648346,0.4684898853302002,0.6235294342041016,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48275861144065857},{"x":0.534453809261322,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.534453809261322,0.46967896819114685,0.5680672526359558,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.487514853477478},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.487514853477478,0.6739495992660522,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6218487620353699,"y":0.487514853477478},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5848739743232727,0.4887039363384247,0.6235294342041016,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5041617155075073},{"x":0.534453809261322,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.534453809261322,0.48989298939704895,0.5747899413108826,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.512485146522522},{"x":0.6705882549285889,"y":0.512485146522522},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6336134672164917,0.512485146522522,0.6705882549285889,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.512485146522522},{"x":0.6235294342041016,"y":0.512485146522522},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5291320085525513},{"x":0.583193302154541,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.583193302154541,0.512485146522522,0.6235294342041016,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.512485146522522},{"x":0.583193302154541,"y":0.512485146522522},{"x":0.583193302154541,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.512485146522522,0.583193302154541,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.512485146522522},{"x":0.5731092691421509,"y":0.512485146522522},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5428571701049805,0.512485146522522,0.5731092691421509,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.512485146522522},{"x":0.5361344814300537,"y":0.512485146522522},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.512485146522522,0.5361344814300537,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.512485146522522},{"x":0.5260504484176636,"y":0.512485146522522},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5291320085525513},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبخیزداری","boundary":[0.46722689270973206,0.512485146522522,0.5260504484176636,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.5350772738456726,0.6739495992660522,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5882353186607361,0.5350772738456726,0.6235294342041016,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5327731370925903,0.5362663269042969,0.5764706134796143,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.557669460773468},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6285714507102966,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6268907785415649,0.557669460773468,0.6722689270973206,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5915966629981995,0.5600475668907166,0.6235294342041016,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.5814506411552429,0.6722689270973206,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5957193970680237},{"x":0.578151285648346,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5764706134796143,0.5826396942138672,0.6218487620353699,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5680672526359558,"y":0.596908450126648},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5361344814300537,0.5838287472724915,0.5680672526359558,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6268907785415649,0.6052318811416626,0.6739495992660522,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5747899413108826,0.6052318811416626,0.6235294342041016,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5210084319114685,0.6052318811416626,0.5630252361297607,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.6052318811416626,0.5243697762489319,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6206896305084229},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.48571428656578064,0.6052318811416626,0.5142857432365417,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.6052318811416626,0.4773109257221222,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6052318811416626},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6052318811416626},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبخیزداری","boundary":[0.4084033668041229,0.6052318811416626,0.46554622054100037,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6672269105911255,"y":0.626634955406189},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6252101063728333,"y":0.642092764377594}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6252101063728333,0.6278240084648132,0.6672269105911255,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6201680898666382,"y":0.642092764377594},{"x":0.6000000238418579,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5983193516731262,0.6278240084648132,0.6201680898666382,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5932773351669312,"y":0.642092764377594},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5529412031173706,0.6290130615234375,0.5932773351669312,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.5260504484176636,0.6302021145820618,0.5411764979362488,0.6432818174362183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6773109436035156,"y":0.642092764377594},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3950000059604645,0.3675540976524353,0.6823109436035156,0.649092764377594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.23543401062488556},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23543401062488556},{"x":0.29243698716163635,"y":0.24851366877555847},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.23543401062488556,0.29243698716163635,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2580261528491974},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2580261528491974},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.2580261528491974,0.29243698716163635,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2806183099746704},{"x":0.29075631499290466,"y":0.27942925691604614},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2936979830265045},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.2806183099746704,0.29243698716163635,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3043995201587677},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3043995201587677},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2504201829433441,0.3043995201587677,0.29243698716163635,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3269916772842407},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3269916772842407},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.3269916772842407,0.29075631499290466,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.350772887468338},{"x":0.29243698716163635,"y":0.34958383440971375},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.350772887468338,0.29243698716163635,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.37336504459381104},{"x":0.29243698716163635,"y":0.37336504459381104},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2504201829433441,0.37336504459381104,0.29243698716163635,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3971462547779083},{"x":0.29243698716163635,"y":0.39595720171928406},{"x":0.29243698716163635,"y":0.40903687477111816},{"x":0.2537815272808075,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.3971462547779083,0.29243698716163635,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.41973841190338135},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4185493588447571},{"x":0.29075631499290466,"y":0.43281808495521545},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.41973841190338135,0.29075631499290466,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.44351962208747864},{"x":0.29243698716163635,"y":0.44233056902885437},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2537815272808075,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.44351962208747864,0.29243698716163635,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.46611177921295166},{"x":0.29243698716163635,"y":0.46611177921295166},{"x":0.29411765933036804,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2521008551120758,0.46611177921295166,0.29411765933036804,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.48989298939704895},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4887039363384247},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.48989298939704895,0.29411765933036804,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.512485146522522},{"x":0.29579833149909973,"y":0.512485146522522},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5255647897720337},{"x":0.24705882370471954,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.512485146522522,0.29579833149909973,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5362663269042969},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5350772738456726},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5493460297584534},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24537815153598785,0.5362663269042969,0.29243698716163635,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5588585138320923},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5588585138320923},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5743162631988525},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.5588585138320923,0.29411765933036804,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5826396942138672},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5814506411552429},{"x":0.29243698716163635,"y":0.596908450126648},{"x":0.24873949587345123,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.5826396942138672,0.29243698716163635,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6052318811416626},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6040428280830383},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6183115243911743},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.6052318811416626,0.29411765933036804,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6290130615234375},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6278240084648132},{"x":0.29579833149909973,"y":0.642092764377594},{"x":0.24705882370471954,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24537815153598785,0.6290130615234375,0.29579833149909973,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6516052484512329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6516052484512329},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24873949587345123,0.6516052484512329,0.29411765933036804,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6753864288330078},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6741973757743835},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6884661316871643},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24873949587345123,0.6753864288330078,0.29411765933036804,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6991676688194275},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6979786157608032},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24537815153598785,0.6991676688194275,0.29579833149909973,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7217597961425781},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.7217597961425781,0.29243698716163635,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7443519830703735},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7443519830703735},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24873949587345123,0.7443519830703735,0.29411765933036804,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7681331634521484},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7681331634521484},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7812128663063049},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24873949587345123,0.7681331634521484,0.29411765933036804,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7907253503799438},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7907253503799438},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8038049936294556},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24537815153598785,0.7907253503799438,0.29411765933036804,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.8133174777030945},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8121284246444702},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8263971209526062},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.8133174777030945,0.29579833149909973,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8382877707481384},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8359096050262451},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8501783609390259},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24537815153598785,0.8382877707481384,0.29411765933036804,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.8596908450126648},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8585017919540405},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8739596009254456},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8763377070426941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24537815153598785,0.8596908450126648,0.29411765933036804,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.8834720849990845},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8834720849990845},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8977407813072205},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8977407813072205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.24705882370471954,0.8834720849990845,0.29411765933036804,0.8977407813072205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.23543401062488556},{"x":0.29243698716163635,"y":0.23305588960647583},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8965517282485962},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8977407813072205}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2168487411737442,0.22843401062488555,0.3226470696926117,0.9035517282485962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.6111771464347839,0.4739495813846588,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.6041771464347839,0.4789495813846588,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6325802803039551},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6313912272453308},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محمدحسن","boundary":[0.7915966510772705,0.6325802803039551,0.8689075708389282,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوری","boundary":[0.7462185025215149,0.6325802803039551,0.7815126180648804,0.6444708704948425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6325802803039551},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6313912272453308},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7412185025215149,0.6255802803039551,0.8739075708389282,0.6502818174362183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6551724076271057},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6694411635398865},{"x":0.831932783126831,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.8336134552955627,0.6539833545684814,0.8705882430076599,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6527943015098572},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6527943015098572},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عابدی","boundary":[0.7865546345710754,0.6527943015098572,0.8201680779457092,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6908442378044128},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.8420168161392212,0.6765754818916321,0.8689075708389282,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.7949579954147339,0.6765754818916321,0.8352941274642944,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8655462265014648,"y":0.717003583908081},{"x":0.8033613562583923,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.8033613562583923,0.6991676688194275,0.8655462265014648,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7158145308494568},{"x":0.756302535533905,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محرابی","boundary":[0.756302535533905,0.6991676688194275,0.8016806840896606,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7217597961425781},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7217597961425781},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7384066581726074},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.8369747996330261,0.7217597961425781,0.8689075708389282,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7217597961425781},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7217597961425781},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.7831932902336121,0.7217597961425781,0.8302521109580994,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلرنگ","boundary":[0.7361344695091248,0.7217597961425781,0.7697479128837585,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.8420168161392212,0.7455410361289978,0.8705882430076599,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرتاش","boundary":[0.7915966510772705,0.7455410361289978,0.8336134552955627,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8689075708389282,"y":0.785969078540802},{"x":0.8420168161392212,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8420168161392212,0.7693222165107727,0.8689075708389282,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7693222165107727},{"x":0.8352941274642944,"y":0.785969078540802},{"x":0.8084033727645874,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.8084033727645874,0.7693222165107727,0.8352941274642944,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7983193397521973,"y":0.785969078540802},{"x":0.7579832077026367,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوادی","boundary":[0.7579832077026367,0.7693222165107727,0.7983193397521973,0.785969078540802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8336134552955627,0.7942925095558167,0.8672268986701965,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7931034564971924},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7931034564971924},{"x":0.826890766620636,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمی","boundary":[0.7966386675834656,0.7931034564971924,0.826890766620636,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.8168846368789673},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8168846368789673},{"x":0.8655462265014648,"y":0.831153392791748},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8285714387893677,0.8168846368789673,0.8655462265014648,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.815695583820343},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8168846368789673},{"x":0.8218487501144409,"y":0.831153392791748},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.7848739624023438,0.815695583820343,0.8218487501144409,0.831153392791748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.8382877707481384},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8394768238067627},{"x":0.8655462265014648,"y":0.854934573173523},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8285714387893677,0.8382877707481384,0.8655462265014648,0.854934573173523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8370987176895142},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8382877707481384},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8537455201148987},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قره","boundary":[0.7983193397521973,0.8370987176895142,0.8184874057769775,0.8537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8525564670562744},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داغی","boundary":[0.7630252242088318,0.8370987176895142,0.7899159789085388,0.8525564670562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8632580041885376},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8632580041885376},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8775267601013184},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8763377070426941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8420168161392212,0.8632580041885376,0.8689075708389282,0.8775267601013184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8620689511299133},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8632580041885376},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8763377070426941},{"x":0.800000011920929,"y":0.8763377070426941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.800000011920929,0.8620689511299133,0.8336134552955627,0.8763377070426941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8763377070426941},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8763377070426941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حبیبیان","boundary":[0.7378151416778564,0.8620689511299133,0.7899159789085388,0.8763377070426941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.8846611380577087},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8846611380577087},{"x":0.8672268986701965,"y":0.900118887424469},{"x":0.8470588326454163,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8470588326454163,0.8846611380577087,0.8672268986701965,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8822829723358154},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8834720849990845},{"x":0.8336134552955627,"y":0.900118887424469},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آریاپور","boundary":[0.7899159789085388,0.8822829723358154,0.8336134552955627,0.900118887424469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6527943015098572},{"x":0.8689075708389282,"y":0.9013079404830933},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7328151416778564,0.6446052484512329,0.8739075708389282,0.9083079404830933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6403361558914185,0.6539833545684814,0.6705882549285889,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.6016806960105896,0.6551724076271057,0.6302521228790283,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6722689270973206,"y":0.671819269657135},{"x":0.6739495992660522,"y":0.68727707862854},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.6730083227157593,0.6739495992660522,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5865546464920044,0.6741973757743835,0.6218487620353699,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6896551847457886},{"x":0.534453809261322,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5327731370925903,0.6741973757743835,0.5764706134796143,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.696789562702179},{"x":0.6722689270973206,"y":0.696789562702179},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.696789562702179,0.6739495992660522,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7122473120689392},{"x":0.605042040348053,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6033613681793213,0.6979786157608032,0.6218487620353699,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5579832196235657,0.6991676688194275,0.5983193516731262,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5210084319114685,0.6991676688194275,0.5462185144424438,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بروجرد","boundary":[0.4722689092159271,0.7003567218780518,0.5142857432365417,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6453781723976135,0.7217597961425781,0.6705882549285889,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5882353186607361,0.7217597961425781,0.6369748115539551,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7217597961425781},{"x":0.578151285648346,"y":0.7217597961425781},{"x":0.578151285648346,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5277311205863953,0.7217597961425781,0.578151285648346,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.7217597961425781,0.5193277597427368,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7360285520553589},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4773109257221222,0.7217597961425781,0.5058823823928833,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7217597961425781},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7217597961425781},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7360285520553589},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.43529412150382996,0.7217597961425781,0.46554622054100037,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7217597961425781},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7217597961425781},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خراسان","boundary":[0.3815126121044159,0.7217597961425781,0.42016807198524475,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7217597961425781},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7217597961425781},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7360285520553589},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.33949580788612366,0.7217597961425781,0.37478992342948914,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.7443519830703735,0.6705882549285889,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5983193516731262,0.7443519830703735,0.6218487620353699,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5394958257675171,0.7443519830703735,0.5899159908294678,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7455410361289978},{"x":0.529411792755127,"y":0.7455410361289978},{"x":0.529411792755127,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.7455410361289978,0.529411792755127,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4907563030719757,0.7455410361289978,0.5193277597427368,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4453781545162201,0.7455410361289978,0.4789915978908539,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7455410361289978},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7455410361289978},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7598097324371338},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساری","boundary":[0.40672269463539124,0.7455410361289978,0.43529412150382996,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6218487620353699,0.7669441103935242,0.6689075827598572,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5966386795043945,0.7669441103935242,0.6184874176979065,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5512605309486389,0.7669441103935242,0.5932773351669312,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5142857432365417,0.7669441103935242,0.5411764979362488,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7824019193649292},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.48067227005958557,0.7681331634521484,0.5058823823928833,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7824019193649292},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.7681331634521484,0.4756302535533905,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7824019193649292},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.41680672764778137,0.7681331634521484,0.4638655483722687,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.7895362377166748,0.6739495992660522,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردستان","boundary":[0.5714285969734192,0.7907253503799438,0.6201680898666382,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.8121284246444702,0.6739495992660522,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8287752866744995},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5848739743232727,0.8133174777030945,0.6235294342041016,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8287752866744995},{"x":0.534453809261322,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.534453809261322,0.8145065307617188,0.5747899413108826,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.8359096050262451,0.6722689270973206,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8513674139976501},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6033613681793213,0.8370987176895142,0.6218487620353699,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5579832196235657,0.8370987176895142,0.5966386795043945,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8525564670562744},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارسنجان","boundary":[0.49747899174690247,0.8370987176895142,0.5462185144424438,0.8525564670562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8382877707481384},{"x":0.489075630903244,"y":0.8370987176895142},{"x":0.489075630903244,"y":0.8525564670562744},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.46554622054100037,0.8382877707481384,0.489075630903244,0.8525564670562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8608798980712891},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8608798980712891},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8751486539840698},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6453781723976135,0.8608798980712891,0.6705882549285889,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8608798980712891},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8608798980712891},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8751486539840698},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5882353186607361,0.8608798980712891,0.6386554837226868,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8608798980712891},{"x":0.578151285648346,"y":0.8608798980712891},{"x":0.578151285648346,"y":0.8751486539840698},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5277311205863953,0.8608798980712891,0.578151285648346,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8751486539840698},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.8608798980712891,0.5193277597427368,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8608798980712891},{"x":0.507563054561615,"y":0.8608798980712891},{"x":0.507563054561615,"y":0.8751486539840698},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4789915978908539,0.8608798980712891,0.507563054561615,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.8608798980712891},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8608798980712891},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8751486539840698},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.43529412150382996,0.8608798980712891,0.46722689270973206,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.8608798980712891},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8608798980712891},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8751486539840698},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.40168067812919617,0.8608798980712891,0.42352941632270813,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8810939192771912},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8810939192771912},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8977407813072205},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8977407813072205}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6302521228790283,0.8810939192771912,0.6739495992660522,0.8977407813072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8977407813072205},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6033613681793213,0.8822829723358154,0.6235294342041016,0.8977407813072205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5579832196235657,0.8834720849990845,0.5983193516731262,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8846611380577087},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5210084319114685,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5210084319114685,0.8846611380577087,0.5462185144424438,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8846611380577087},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8834720849990845},{"x":0.5126050710678101,"y":0.900118887424469},{"x":0.4739495813846588,"y":0.9013079404830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بروجرد","boundary":[0.4739495813846588,0.8846611380577087,0.5126050710678101,0.900118887424469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8977407813072205},{"x":0.3445378243923187,"y":0.9024970531463623}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.33281513571739196,0.6517395668029785,0.6839916157722473,0.9047407813072205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.931034505367279},{"x":0.5042017102241516,"y":0.931034505367279},{"x":0.5042017102241516,"y":0.9393579363822937},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9393579363822937}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"||","boundary":[0.4941176474094391,0.931034505367279,0.5042017102241516,0.9393579363822937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.931034505367279},{"x":0.5042017102241516,"y":0.931034505367279},{"x":0.5042017102241516,"y":0.9393579363822937},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9393579363822937}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.924034505367279,0.5092017102241516,0.9463579363822937],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/JTljInwBQNJYtkjZ.jpg","blurred":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/vxutpLiKipBRhUXF.jpg","webpSec":"/storage/books/4dd68ebdbf7d2c65/pages/RQVrMzPXPtDfxTHW-sec.webp"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00037292564315956177,0.00011609671784921435,0.9985114751663529,0.998871895312129]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1307966709136963},{"x":0.6235294342041016,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6218487620353699,"y":0.14268727600574493},{"x":0.583193302154541,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرجند","boundary":[0.583193302154541,0.1307966709136963,0.6218487620353699,0.14268727600574493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1307966709136963},{"x":0.6235294342041016,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6218487620353699,"y":0.14268727600574493},{"x":0.583193302154541,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.578193302154541,0.12379667091369628,0.6268487620353699,0.14968727600574494],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1569560021162033},{"x":0.29075631499290466,"y":0.15576694905757904},{"x":0.29075631499290466,"y":0.16527943313121796},{"x":0.2705882489681244,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مربی","boundary":[0.2705882489681244,0.1569560021162033,0.29075631499290466,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.1569560021162033},{"x":0.29075631499290466,"y":0.15576694905757904},{"x":0.29075631499290466,"y":0.16527943313121796},{"x":0.2705882489681244,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2655882489681244,0.1499560021162033,0.29575631499290467,0.17227943313121796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.10463733971118927},{"x":0.8638655543327332,"y":0.10463733971118927},{"x":0.8638655543327332,"y":0.12247324734926224},{"x":0.8470588326454163,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8470588326454163,0.10463733971118927,0.8638655543327332,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.10463733971118927},{"x":0.8403361439704895,"y":0.10463733971118927},{"x":0.8403361439704895,"y":0.12247324734926224},{"x":0.8336134552955627,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8336134552955627,0.10463733971118927,0.8403361439704895,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.10463733971118927},{"x":0.8285714387893677,"y":0.10463733971118927},{"x":0.8285714387893677,"y":0.12247324734926224},{"x":0.8117647171020508,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8117647171020508,0.10463733971118927,0.8285714387893677,0.12247324734926224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746218