مجموعه مقاله های همایش ملی آینده جنگلهای ایران مجموعه مقاله های همایش ملی آینده جنگلهای ایران

{"id":"3795742","title":"مجموعه مقاله های همایش ملی آینده جنگلهای ایران","price":"۶۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/582c114438a02716/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/582c114438a02716/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/582c114438a02716/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/582c114438a02716/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/582c114438a02716/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/582c114438a02716/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/582c114438a02716/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/582c114438a02716/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/582c114438a02716/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/582c114438a02716/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9644732515","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۶","nobat_chap":"1","description":["انجمن جنگلبانی ایران، کانون علمی متخصصین جنگل و رشته های وابسته در سال 1381 توسط عده ای از اساتید، صاحبنظران، متخصصین و کارشناسان جنگل کشور پایه گذاری شد. شروع کار انجمن با هدف ارتقای دانش جنگل و رشته های وابسته به منظور پشتیبانی از فعالیت های علمی، تحقیقاتی و اجرایی، نهادها و افراد دست اندرکار بود. انجمن از ابتدا با ایجاد کمیته های چهارگانه: انتشارات، آموزش، پژوهش و گردهمایی ها، آمار و اطلاع رسانی و دانشجویی و فارغ التحصیلان کوشش در این زمینه را آغاز نمود. آنچه در پیش رو دارید حاصل اقدام کوچکی است از وظیفه بزرگی که انجمن به عهده دارد",""],"pages_count":"536","keywords":"null","token":"582c114438a02716","created_at":"2020-04-18 14:10:04","updated_at":"2022-08-14 11:02:35","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-04-18 16:22:44","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918177","title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"30365a3e88baf19f","created_at":"2020-04-18 13:45:00","updated_at":"2020-04-18 13:45:00","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918177","title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"موسسه","lastname":"تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","token":"30365a3e88baf19f","created_at":"2020-04-18 13:45:00","updated_at":"2020-04-18 13:45:00","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784426","file":"5e9acaf4eacba0.91744850.pdf","book_id":"3795742","toc":[{"page":0,"title":"1"},{"page":2,"title":"2"},{"page":4,"title":"3"},{"page":13,"title":"4"},{"page":551,"title":"5"},{"page":552,"title":"7"}],"created_at":"2020-04-18 14:10:05","updated_at":"2022-08-14 14:01:00","process_started_at":"2020-04-18 14:10:05","process_done_at":"2020-04-18 14:24:18","process_failed_at":null,"pages_count":"553","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bb0837897897345ccb9b84e800b7548662fff71f8140e5f33456c6d00b02f670d4d96d04438011640104a3d7d6891ef9afa91ae3e1b6a620925fe911707f4d8f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۳"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"17941","title":"حمایت جنگل","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9c66fd859c09208d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:31:33","updated_at":"2020-08-17 12:17:32","study_fields":[{"id":"763","title":"منبع طبیعی","degree_id":"7","token":"82e61d961a7cf67e","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1387","title":"رشته جنگلداری","degree_id":"7","token":"96c503543186b7ab","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1390","title":"مهندسی جنگلداری","degree_id":"7","token":"f175e4d7cf701e11","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"74500","urlify":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۵۳۶","authorTitle":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور","tocStr":"1, 2, 3, 4, 5, 7","url":"/preview/582c114438a02716/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19