پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMCBOK پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMCBOK

{"id":"3795605","title":"پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMCBOK","price":"۱۰۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۲‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5912119ac0036453/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5912119ac0036453/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5912119ac0036453/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5912119ac0036453/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5912119ac0036453/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5912119ac0036453/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5912119ac0036453/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5912119ac0036453/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5912119ac0036453/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5912119ac0036453/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644683312","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"3","description":["وجود کسب و کار و حضور مشتریان همواره دو سوی یک فرایند تبادل کالا و خدمات می باشد. به جرات می توان گفت در هیچ یک از زمان های گذشته به اندازه عصر فعلی به رضایت مندی مشتری توجه نگردیده و نگاه فرایندی و منطقی این چنین حاکم بر روابط کسب و کار نبوده است. مشتریان در واقع عامل ایجاد، ثبات و توسعه کسب و کار می باشند و کسب و کار با ایجاد ارزش مورد انتظار مشتریان موجبات دوام و قوام خود را خلق می کنند. آنچه که مدیریت فرایند کسب و کار به دنبال آن می باشد این است که چه کاری و چگونه انجام پذیرد تا منجر به ظهور ارزش برای مشتریان گردد. |\r","اگر این ایده کلی را در مورد مدیریت فرایندهای کسب و کار را بپذیریم در خواهیم یافت یادگیری و دانش افزایی در مورد فرایندهای کسب و کار دیگر کالای لوکس و شیک نبوده و یک ضرورت برای متخصص در این حوزه می باشد. در واقع مدیریت فرایندهای کسب و کار اسکلت اصلی بازار سرمایه و کسب و کار است. بسیاری از کسب و کارها با حجم بالای سرمایه شروع بکار می کنند و بعد از مدتی دچار اختلال یا حتی اضمحلال می گردند. به نظر می رسد آگاهی از تکنولوژی فرایندهای کسب و کار و مدیریت آن در عصر فعلی بسیار ضروری می باشد. که در این کتاب براساس پژوهش و تجربیات متخصصین مدیریت فرایندهای کسب و کار (AMPMP) تدوین و برگردان شده به موضوع اصلی فرایندهای کسب و کار شامل مدل سازی، تجزیه وتحلیل، طراحی و ارزیابی، توسعه و بهبود و نهایتا یکپارچگی فرایندهای کسب و کار پرداخته شده است."],"pages_count":"336","keywords":null,"token":"5912119ac0036453","created_at":"2019-10-03 14:49:28","updated_at":"2022-03-08 14:49:50","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-07 11:00:54","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"authors":[{"id":"1918005","title":"دکتر مهدی فتح اله","firstname":"دکتر","lastname":"مهدی فتح اله","token":"b4d072358bdf778b","created_at":"2019-10-03 14:42:49","updated_at":"2019-10-03 14:42:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918006","title":"مهندس بهرام ناجدی","firstname":"مهندس","lastname":"بهرام ناجدی","token":"4ab8f53af53bfe71","created_at":"2019-10-03 14:42:55","updated_at":"2019-10-03 14:42:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918005","title":"دکتر مهدی فتح اله","firstname":"دکتر","lastname":"مهدی فتح اله","token":"b4d072358bdf778b","created_at":"2019-10-03 14:42:49","updated_at":"2019-10-03 14:42:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918006","title":"مهندس بهرام ناجدی","firstname":"مهندس","lastname":"بهرام ناجدی","token":"4ab8f53af53bfe71","created_at":"2019-10-03 14:42:55","updated_at":"2019-10-03 14:42:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784289","file":"5d95d9416c1714.61317097.pdf","book_id":"3795605","toc":[{"page":14,"title":"پیشگفتار"},{"page":16,"title":"مقدمه"},{"page":18,"title":"فصل ۱: مقدمه"},{"page":26,"title":"فصل ۲: مدیریت فرآیندهای کسب و کار"},{"page":46,"title":"فصل ۳: مدل سازی فرآیند"},{"page":74,"title":"فصل ۴: تجزیه و تحلیل فرآیند"},{"page":114,"title":"فصل ۵: طراحی فرآیند"},{"page":138,"title":"فصل ۶: اندازه گیری عملکرد (کارایی) فرآیند"},{"page":158,"title":"فصل ۷: تحول فرآیند"},{"page":190,"title":"فصل ۸: سازمان فرآیند"},{"page":210,"title":"فصل ۹: مدیریت فرآیندهای بنگاه"},{"page":234,"title":"فصل ۱۰: فناوری مدیریت فرآیندهای کاری"},{"page":262,"title":"فصل ۱۱: بلوغ فرآیندهای کسب و کار"},{"page":280,"title":"فصل ۱۲: یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار"},{"page":318,"title":"ضمائم"},{"page":326,"title":"واژگان کلیدی"}],"created_at":"2019-10-03 14:49:29","updated_at":"2022-03-08 14:49:52","process_started_at":"2019-10-03 14:49:30","process_done_at":"2019-10-03 15:00:50","process_failed_at":null,"pages_count":"336","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ccd9d7258bf4561cfd4bf0092cca1d035c6810fb3b08f8f7736d0a05b04f6099e62ef844cef543eb2518188beec1e34648d9d025710e573a06d1fc1b18b12ff7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"35260","title":"مدیریت فرآیندهای کسب و کار","token":"3abf5b6c09c27f5c","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:52:32","updated_at":"2021-12-04 14:35:55","study_fields":[{"id":"349","title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","degree_id":"10","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"37321","title":"مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار","token":"3cbcd2726e3e57bb","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:56:52","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_fields":[{"id":"526","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری","degree_id":"10","token":"630fed3af6f0c8fc","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"529","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه","degree_id":"10","token":"71b6d3738263be00","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"پیکره-عمومی-دانش-مدیریت-فرآیندهای-کسب-و-کار-BPMCBOK","urlify":"پیکره-عمومی-دانش-مدیریت-فرآیندهای-کسب-و-کار-BPMCBOK","pages_count_fa":"۳۳۶","authorTitle":"دکتر مهدی فتح اله, مهندس بهرام ناجدی","tocStr":"پیشگفتار, مقدمه, فصل ۱: مقدمه, فصل ۲: مدیریت فرآیندهای کسب و کار, فصل ۳: مدل سازی فرآیند, فصل ۴: تجزیه و تحلیل فرآیند, فصل ۵: طراحی فرآیند, فصل ۶: اندازه گیری عملکرد (کارایی) فرآیند, فصل ۷: تحول فرآیند, فصل ۸: سازمان فرآیند, فصل ۹: مدیریت فرآیندهای بنگاه, فصل ۱۰: فناوری مدیریت فرآیندهای کاری, فصل ۱۱: بلوغ فرآیندهای کسب و کار, فصل ۱۲: یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار, ضمائم, واژگان کلیدی","url":"/preview/5912119ac0036453/%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-BPMCBOK"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19