آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی

{"id":"794","title":"آلودگی خاک به فلزات سنگین و پالایش گیاهی","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5a09e961c4877ab9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351701","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["مجموعه حاضر با طرح مفا هیمی در ارتباط با فلزات سنگین، اثر آن ها بر موجودات خاکزی، گیاهان و نحوه مقاومت گیاهان در برابر فلزات سنگین ، همچنین معرفی مفاهیم مربوط به پالایش گیاه ی ، امید وار اس ت بتواند گامی هر چند کوچک در افزایش آگاهی دوستداران علوم خاک، مباحث زیست محیطی مربوط به سلامت خاک و به دنبال آن سلامت انسان ها بردارد."],"pages_count":"282","keywords":"null","token":"5a09e961c4877ab9","created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 11:47:04","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1413","title":"محبوبه مظهری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1413","title":"محبوبه مظهری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"محبوبه","lastname":"مظهری","token":"31425bbab6cab5ff","created_at":"2018-01-16 12:50:54","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"764","file":"5a5dfb9487c352.35359045.pdf","book_id":"794","toc":[{"title":"فصل اول: خاک زنده است","page":"11"},{"title":"فصل دوم: فلزات سنگین و نقش آنها در سیستم های بیولوژیکی","page":"31"},{"title":"فصل سوم: تنوع میکروبی خاک در ارتباط با فلزات سنگین","page":"45"},{"title":"فصل چهارم: جذی فلزات سنگین و مکانیزم های سم زدایی در گیاه","page":"79"},{"title":"فصل پنجم: پالایش گیاهی","page":"102"},{"title":"فصل ششم: گیاهان شورپسند بیش اندوز","page":"206"},{"title":"فصل هفتم: استفاده از عملکرد و ساختار میکروبی جهت ارزیابی سلامت خاک های آلوده به فلز سنگین","page":"234"}],"created_at":"2018-01-16 16:48:12","updated_at":"2022-08-15 10:10:16","process_started_at":"2018-01-16 16:48:13","process_done_at":"2018-01-16 16:55:06","process_failed_at":null,"pages_count":"282","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"06f16455c882c8f02c067bd757ca476f6784df419f739b572cdb589ca081019ec354a012dfc4c8ec064b07fd5ae2aadf9316d839aa282bd8ae8b645fdfa7c08b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"6148","title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9b24d3f21abc299e","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","ebook_price_en":"40000","urlify":"%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۲","authorTitle":"محبوبه مظهری","tocStr":"فصل اول: خاک زنده است, فصل دوم: فلزات سنگین و نقش آنها در سیستم های بیولوژیکی, فصل سوم: تنوع میکروبی خاک در ارتباط با فلزات سنگین, فصل چهارم: جذی فلزات سنگین و مکانیزم های سم زدایی در گیاه, فصل پنجم: پالایش گیاهی, فصل ششم: گیاهان شورپسند بیش اندوز, فصل هفتم: استفاده از عملکرد و ساختار میکروبی جهت ارزیابی سلامت خاک های آلوده به فلز سنگین","url":"/preview/5a09e961c4877ab9/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19