مروری فشرده بر ویروس شناسی دامپزشکی مروری فشرده بر ویروس شناسی دامپزشکی

{"id":"3795052","title":"مروری فشرده بر ویروس شناسی دامپزشکی","price":"۱۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5b5331461e7ce5a7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5b5331461e7ce5a7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/5b5331461e7ce5a7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5b5331461e7ce5a7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5b5331461e7ce5a7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5b5331461e7ce5a7/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642500512","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۷","nobat_chap":"1","description":["همزمان با پیشرفت در گرایشات مختلف علوم میکروبیولوژی، ویروس‌شناسی دامپزشکی نیز در زمینه‌های گوناگون تغییر و تحولی چشمگیر داشته است. در این میان برخی از دانشمندان برای آن که سهم بیشتری در عرضه سریع یافته‌های نو برای جویندگان دانش داشته باشند، سعی نموده‌اند تا کتب خود را به صورت الکترونیکی در حداقل زمان منتشر نمایند و بتوانند تغییرات را سریعا اعمال نمایند.\r","متن حاضر ترجمه قسمت اول از کتاب الکترونیکی A Concise Review of Veterinary Virology از انتشارات انجمن بین المللی \"IVIS\" است..\r","اعمال آخرین تغییرات در طبقه بندی ویروس ها، رسم تصاویر شماتیک برای بیان مفاهیم، تعاریف از واژه‌های متداول در ویروس شناسی و همچنین بحث مفاهیم اساسی ویروس‌شناسی از ویژگی‌های این کتاب است."],"pages_count":"128","keywords":"null","token":"5b5331461e7ce5a7","created_at":"2019-01-26 12:44:14","updated_at":"2022-07-11 11:19:50","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-26 12:52:18","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917045","title":"جی آر. کارتر","firstname":"جی آر.","lastname":"کارتر","token":"e6c57d1df331c805","created_at":"2019-01-26 12:25:37","updated_at":"2019-01-26 12:25:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917046","title":"دی جی. وایز","firstname":"دی جی.","lastname":"وایز","token":"a1afe389f9ccf6c9","created_at":"2019-01-26 12:25:54","updated_at":"2019-01-26 12:25:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917048","title":"ای اف. فلارس","firstname":"ای اف.","lastname":"فلارس","token":"416c1f0c53ffd2c1","created_at":"2019-01-26 12:26:08","updated_at":"2019-01-26 12:26:08","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917052","title":"سکینه خنامانی فلاحتی‌پور","firstname":"سکینه","lastname":"خنامانی فلاحتی‌پور","token":"f61dad5888177609","created_at":"2019-01-26 12:31:13","updated_at":"2019-01-26 12:31:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917054","title":"دکتر محمد خلیلی","firstname":"دکتر محمد","lastname":"خلیلی","token":"a74b0e3853a14806","created_at":"2019-01-26 12:34:41","updated_at":"2019-01-26 12:34:41","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917045","title":"جی آر. کارتر","firstname":"جی آر.","lastname":"کارتر","token":"e6c57d1df331c805","created_at":"2019-01-26 12:25:37","updated_at":"2019-01-26 12:25:37","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917046","title":"دی جی. وایز","firstname":"دی جی.","lastname":"وایز","token":"a1afe389f9ccf6c9","created_at":"2019-01-26 12:25:54","updated_at":"2019-01-26 12:25:54","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917048","title":"ای اف. فلارس","firstname":"ای اف.","lastname":"فلارس","token":"416c1f0c53ffd2c1","created_at":"2019-01-26 12:26:08","updated_at":"2019-01-26 12:26:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917052","title":"سکینه خنامانی فلاحتی‌پور","firstname":"سکینه","lastname":"خنامانی فلاحتی‌پور","token":"f61dad5888177609","created_at":"2019-01-26 12:31:13","updated_at":"2019-01-26 12:31:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917054","title":"دکتر محمد خلیلی","firstname":"دکتر محمد","lastname":"خلیلی","token":"a74b0e3853a14806","created_at":"2019-01-26 12:34:41","updated_at":"2019-01-26 12:34:41","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783740","file":"5c4c24e76c5d04.90228054.pdf","book_id":"3795052","toc":[{"page":"9","title":"پیشگفتار"},{"page":"11","title":"فصل اول: خصوصیات کلی، ساختار و طبقه‌بندی ویروس‌ها"},{"page":"35","title":"فصل دوم: کشت و خصوصیات ویروس‌ها"},{"page":"51","title":"فصل سوم: تکثیر و ژنتیک ویروسی"},{"page":"73","title":"فصل چهارم: برهم کنش‌های ویروس، سلول و بیماری‌زایی ویروس‌ها"},{"page":"87","title":"فصل پنجم: دفاع‌های میزبان در مقابل ویروس‌ها"},{"page":"97","title":"فصل ششم: پیشگیری از بیماری‌های ویروسی، واکسن‌ها و داروهای ضدویروسی"},{"page":"109","title":"فصل هفتم: تشخیص آزمایشگاهی عفونت‌های ویروسی"},{"page":"127","title":"واژنامه"}],"created_at":"2019-01-26 12:44:15","updated_at":"2022-07-11 11:19:52","process_started_at":"2019-01-26 12:44:17","process_done_at":"2019-01-26 12:47:53","process_failed_at":null,"pages_count":"129","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"2ebb006dde0adda81d0742f31b7dd211191b2415b7fc13513f2514f3ac9f9c11c23fb11631d3684ac52e72d08a0e5152cf7f68c8568a33c070cbff4058e195a1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۹"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"12571","title":"تاریخچه دامپزشکی","token":"ab56f6102c2a50e8","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:27:44","updated_at":"2022-03-09 10:56:57","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-09 10:56:57","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37573","title":"میکروب شناسی 2(باکتری شناسی و  ویروس شناسی)","token":"dd9af7ac2590aa8d","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:57:12","updated_at":"2021-05-06 21:10:42","study_fields":[{"id":"220","title":"بهداشت عمومی","degree_id":"7","token":"946ae1afd22673aa","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"39664","title":"ویروس","token":"45785e13184be98e","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 12:01:35","updated_at":"2019-01-26 12:52:18","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"39667","title":"ویروس شناسی","token":"cc2431741ca28b36","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 12:01:35","updated_at":"2020-11-24 12:26:36","study_fields":[{"id":"463","title":" داروسازی","degree_id":"22","token":"8f0f45add61b123d","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-05 10:08:21","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مروری-فشرده-بر-ویروس-شناسی-دامپزشکی","urlify":"مروری-فشرده-بر-ویروس-شناسی-دامپزشکی","pages_count_fa":"۱۲۸","authorTitle":"جی آر. کارتر, دی جی. وایز, ای اف. فلارس, سکینه خنامانی فلاحتی‌پور, دکتر محمد خلیلی","tocStr":"پیشگفتار, فصل اول: خصوصیات کلی، ساختار و طبقه‌بندی ویروس‌ها, فصل دوم: کشت و خصوصیات ویروس‌ها, فصل سوم: تکثیر و ژنتیک ویروسی, فصل چهارم: برهم کنش‌های ویروس، سلول و بیماری‌زایی ویروس‌ها, فصل پنجم: دفاع‌های میزبان در مقابل ویروس‌ها, فصل ششم: پیشگیری از بیماری‌های ویروسی، واکسن‌ها و داروهای ضدویروسی, فصل هفتم: تشخیص آزمایشگاهی عفونت‌های ویروسی, واژنامه","url":"/preview/5b5331461e7ce5a7/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19