بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری

توضیحات

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، یکی از مباحث مهم ریاضیات مالی و به طور کلی اقتصاد است که امروزه پژوهشگران زیادی مشغول تحقیق در شاخه های مختلف آن هستند. نبود کتاب فارسی مناسب در این زمینه، مترجمان را ترغیب به ترجمه کتاب حاضر نمود. این کتاب یکی از مراجع مهم بهینه سازی سبد سرمایه گذاری است که دارای ویژگی هایی اساسی است که آن را از کتابهای مشابه، متمایز می کند. در این کتاب، مباحث ریاضی مربوط به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به طور کامل پوشش داده شده است به طوری که بیشتر فصل های این کتاب، شامل تعداد زیادی گزاره ریاضی هستند. همچنین با توجه به اهمیت استفاده از رایانه در مباحث مختلف ریاضیات مالی، در پایان هر فصل از این کتاب، بخشی تحت عنوان نتایج رایانه ای وجود دارد که در این بخش ها، کدهای متلب مربوط به الگوریتم های عددی هر فصل ارایه و تفسیر شده اند. این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته های ریاضی و اقتصاد، و به طور کلی علاقه مندان مباحث ریاضیات سرمایه گذاری قرار گیرد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797623,"title":"بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری","price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5b76e1eeb73d11f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5b76e1eeb73d11f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5b76e1eeb73d11f3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5b76e1eeb73d11f3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5b76e1eeb73d11f3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5b76e1eeb73d11f3/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/5b76e1eeb73d11f3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/5b76e1eeb73d11f3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/5b76e1eeb73d11f3/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/5b76e1eeb73d11f3/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/5b76e1eeb73d11f3/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/5b76e1eeb73d11f3/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":1,"description":["بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، یکی از مباحث مهم ریاضیات مالی و به طور کلی اقتصاد است که امروزه پژوهشگران زیادی مشغول تحقیق در شاخه های مختلف آن هستند. نبود کتاب فارسی مناسب در این زمینه، مترجمان را ترغیب به ترجمه کتاب حاضر نمود. این کتاب یکی از مراجع مهم بهینه سازی سبد سرمایه گذاری است که دارای ویژگی هایی اساسی است که آن را از کتابهای مشابه، متمایز می کند. در این کتاب، مباحث ریاضی مربوط به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به طور کامل پوشش داده شده است به طوری که بیشتر فصل های این کتاب، شامل تعداد زیادی گزاره ریاضی هستند. همچنین با توجه به اهمیت استفاده از رایانه در مباحث مختلف ریاضیات مالی، در پایان هر فصل از این کتاب، بخشی تحت عنوان نتایج رایانه ای وجود دارد که در این بخش ها، کدهای متلب مربوط به الگوریتم های عددی هر فصل ارایه و تفسیر شده اند. این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته های ریاضی و اقتصاد، و به طور کلی علاقه مندان مباحث ریاضیات سرمایه گذاری قرار گیرد.",""],"pages_count":256,"keywords":null,"token":"5b76e1eeb73d11f3","created_at":"2021-07-06 12:37:03","updated_at":"2022-10-30 11:45:53","publisher_id":147,"deleted_at":null,"published_at":"2021-07-06 12:43:32","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920448,"title":"مایکل جی. بِست","meta_title":"مایکل جی. بِست","meta_description":"مایکل جی. بِست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل جی.","lastname":"بِست","token":"ef0cf2e57cc2f07b","created_at":"2021-07-07 14:20:10","updated_at":"2021-07-07 14:20:10","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920449,"title":"دکتر محمدحسین دریایی","meta_title":"دکتر محمدحسین دریایی","meta_description":"دکتر محمدحسین دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدحسین","lastname":"دریایی","token":"b320c494b4eaf2c1","created_at":"2021-07-07 14:20:38","updated_at":"2021-07-07 14:20:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920450,"title":"دکتر محمدعلی یعقوبی","meta_title":"دکتر محمدعلی یعقوبی","meta_description":"دکتر محمدعلی یعقوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدعلی","lastname":"یعقوبی","token":"d511e8525f8cf5b4","created_at":"2021-07-07 14:21:22","updated_at":"2021-07-07 14:21:22","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920448,"title":"مایکل جی. بِست","meta_title":"مایکل جی. بِست","meta_description":"مایکل جی. بِست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایکل جی.","lastname":"بِست","token":"ef0cf2e57cc2f07b","created_at":"2021-07-07 14:20:10","updated_at":"2021-07-07 14:20:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920449,"title":"دکتر محمدحسین دریایی","meta_title":"دکتر محمدحسین دریایی","meta_description":"دکتر محمدحسین دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدحسین","lastname":"دریایی","token":"b320c494b4eaf2c1","created_at":"2021-07-07 14:20:38","updated_at":"2021-07-07 14:20:38","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1920450,"title":"دکتر محمدعلی یعقوبی","meta_title":"دکتر محمدعلی یعقوبی","meta_description":"دکتر محمدعلی یعقوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر محمدعلی","lastname":"یعقوبی","token":"d511e8525f8cf5b4","created_at":"2021-07-07 14:21:22","updated_at":"2021-07-07 14:21:22","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786282,"file":"60e40f28052b28.84906062.pdf","book_id":3797623,"toc":null,"created_at":"2021-07-06 12:37:04","updated_at":"2022-10-30 11:45:53","process_started_at":"2021-07-06 12:37:05","process_done_at":"2021-07-06 12:37:13","process_failed_at":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9964c512d08c94d13a62f57e7372153864b07ec2a619167d54b46d21dc295d3d8d69652e2d88a48a0bf02da183390bde51b0c567a7f327dfb93849fb35277adb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۶"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":13951,"title":"تصمیمگیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک","meta_title":"تصمیمگیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک","meta_description":"تصمیمگیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری با رویکرد استراتژیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"05a39f128bc46f0a","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:28:28","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":820,"title":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)","meta_title":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)","meta_description":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a2151b3c185c8f87","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":823,"title":"حسابداری مدیریت آموزش محور )","meta_title":"حسابداری مدیریت آموزش محور )","meta_description":"حسابداری مدیریت آموزش محور ) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"1c19087579fdc360","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:03:32","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":20590,"title":"روش ها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاریها","meta_title":"روش ها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاریها","meta_description":"روش ها و مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاریها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"c759c86e2127ecdd","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:33:52","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":1363,"title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","meta_title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","meta_description":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-27 15:28:54","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":21439,"title":"ریاضیات سرمایه گذاری","meta_title":"ریاضیات سرمایه گذاری","meta_description":"ریاضیات سرمایه گذاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"f4418138efb8b541","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:34:44","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":829,"title":"ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی","meta_title":"ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی","meta_description":"ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f71a79bf606c3270","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-30 11:26:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":33265,"title":"مبانی مدیریت و سرمایه گذاری","meta_title":"مبانی مدیریت و سرمایه گذاری","meta_description":"مبانی مدیریت و سرمایه گذاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"558d362861ec0113","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:48:09","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":1123,"title":"مدیریت مالی","meta_title":"مدیریت مالی","meta_description":"مدیریت مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"48e92764cdc6c2bc","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-14 14:35:36","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":35188,"title":"مدیریت سرمایه گذاری","meta_title":"مدیریت سرمایه گذاری","meta_description":"مدیریت سرمایه گذاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"80f6142bdfbac8a4","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:52:22","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":358,"title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","meta_description":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"693b8b52e398f59b","books_count":100,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 16:11:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":35191,"title":"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته","meta_title":"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته","meta_description":"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d7e2cee94e084f01","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:52:22","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":172,"title":"مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک","meta_title":"مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک","meta_description":"مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"55134dd15c9652d6","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-12 12:03:38","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1363,"title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","meta_title":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز","meta_description":"مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"3f2d7ebe1ea036f5","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-27 15:28:54","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]},{"id":1426,"title":"مدیریت مالی","meta_title":"مدیریت مالی","meta_description":"مدیریت مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"351fdd7795bd8056","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-11-09 08:36:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":"علوم انسانی","meta_description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1277,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:28:56"}]}]},{"id":35440,"title":"مدیریت مالی و سرمایه گذاری","meta_title":"مدیریت مالی و سرمایه گذاری","meta_description":"مدیریت مالی و سرمایه گذاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7f8386f18a80bff1","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:53:00","updated_at":"2021-12-02 12:21:31","study_fields":[{"id":829,"title":"ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی","meta_title":"ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی","meta_description":"ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f71a79bf606c3270","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-30 11:26:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":55000,"urlify":"%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۵۶","authorTitle":"مایکل جی. بِست, دکتر محمدحسین دریایی, دکتر محمدعلی یعقوبی","tocStr":"","url":"/preview/5b76e1eeb73d11f3/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"5b76e1eeb73d11f3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/kvugcwHnmSZscNUw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/CMjukMzGYRzVbbci.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/WRyELqELhoneURIc.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/eiNgGjTyJlEvhtBx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/tEXfRxgahrprxbLL.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/sMvHAZYVpzPiapCA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/AIEqgokOwCVHYTkK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/QKnuBFGzWbeWzWDe.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/DvGgameQQLwfWujK.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00022779206586082538,0.9986753053945654,0.9991659793139355]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۹","boundary":[0.6605042219161987,0.19857312738895416,0.6857143044471741,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.19157312738895416,0.6907143044471741,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7344537973403931,0.22116528451442719,0.7831932902336121,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.22116528451442719,0.7277311086654663,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6453781723976135,0.22116528451442719,0.6773109436035156,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23543401062488556},{"x":0.610084056854248,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.610084056854248,0.22116528451442719,0.6386554837226868,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5680672526359558,0.22116528451442719,0.6033613681793213,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.21416528451442718,0.7881932902336121,0.24243401062488557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21165280044078827},{"x":0.31596639752388,"y":0.21165280044078827},{"x":0.31596639752388,"y":0.2615933418273926},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"گی","boundary":[0.23193277418613434,0.21165280044078827,0.31596639752388,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2544589638710022},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"خیانت","boundary":[0.21680672466754913,0.2568370997905731,0.3193277418613434,0.2841854989528656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2104637324810028},{"x":0.3193277418613434,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.5099999904632568,"boundary":[0.21012605249881744,0.20465280044078826,0.3243277418613434,0.2923745520114899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6235294342041016,0.4340071380138397,0.6789916157722473,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5546218752861023,0.4340071380138397,0.6201680898666382,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49915966391563416,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.49915966391563416,0.4340071380138397,0.5445378422737122,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4340071380138397},{"x":0.489075630903244,"y":0.4340071380138397},{"x":0.489075630903244,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.4084033668041229,0.4340071380138397,0.489075630903244,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4000000059604645,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.3310924470424652,0.4340071380138397,0.4000000059604645,0.46254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3260924470424652,0.4270071380138397,0.6839916157722473,0.4695445902347565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.5260504484176636,0.5350772738456726,0.5865546464920044,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5588585138320923},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.48571428656578064,0.5362663269042969,0.5176470875740051,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5600475668907166},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.5362663269042969,0.4773109257221222,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.413445383310318,0.5386444926261902,0.4605042040348053,0.5600475668907166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.408445383310318,0.5316444926261902,0.5915546464920044,0.5634804077148438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.626634955406189},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4756302535533905,0.6254459023475647,0.5310924649238586,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6444708704948425},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46890756487846375,0.6254459023475647,0.4739495813846588,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6924369931221008,0.6551724076271057,0.7327731251716614,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.5798319578170776,0.6551724076271057,0.6840336322784424,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.5126050710678101,0.6551724076271057,0.5714285969734192,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6551724076271057},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6539833545684814},{"x":0.46890756487846375,"y":0.671819269657135},{"x":0.4285714328289032,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4285714328289032,0.6551724076271057,0.46890756487846375,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6551724076271057},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6539833545684814},{"x":0.41848739981651306,"y":0.671819269657135},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.3327731192111969,0.6551724076271057,0.41848739981651306,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6551724076271057},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6551724076271057},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.2655462324619293,0.6551724076271057,0.32436975836753845,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.6823529601097107,0.6813317537307739,0.7327731251716614,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6285714507102966,0.6813317537307739,0.6773109436035156,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5882353186607361,0.6813317537307739,0.6235294342041016,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6813317537307739},{"x":0.583193302154541,"y":0.6813317537307739},{"x":0.583193302154541,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5529412031173706,0.6813317537307739,0.583193302154541,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5109243988990784,0.6813317537307739,0.5478991866111755,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.4319327771663666,0.6801427006721497,0.4773109257221222,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3798319399356842,0.6813317537307739,0.4268907606601715,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6813317537307739},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6813317537307739},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6956004500389099},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.33949580788612366,0.6813317537307739,0.37310925126075745,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.3025210201740265,0.6813317537307739,0.3327731192111969,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6956004500389099},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.26218488812446594,0.6813317537307739,0.2974790036678314,0.6956004500389099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6944113969802856},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25718488812446594,0.6184459023475647,0.7394537973403931,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/TwJTyKJsuAaICrky-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/UKWargknzOzgHkty.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/eZdvLdtfHAOzhiYv.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00040117223423068263,0.0002447584464915726,0.9986640067581369,0.9990005570762082]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.21284185349941254},{"x":0.45378151535987854,"y":0.21284185349941254},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":".Best","boundary":[0.4268907606601715,0.21284185349941254,0.45378151535987854,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22354340553283691},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.45546218752861023,0.21284185349941254,0.4571428596973419,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Michael","boundary":[0.4638655483722687,0.21284185349941254,0.5109243988990784,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"J","boundary":[0.5159664154052734,0.21165280044078827,0.5210084319114685,0.22235433757305145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5210084319114685,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22235433757305145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4218907606601715,0.20584185349941253,0.5260084319114685,0.22935433757305146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27942925691604614},{"x":0.653781533241272,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۵۶","boundary":[0.63193279504776,0.2818073630332947,0.653781533241272,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6201680898666382,0.28299644589424133,0.6252101063728333,0.2913198471069336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27942925691604614},{"x":0.653781533241272,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6151680898666382,0.2759964458942413,0.658781533241272,0.2947526879310608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"978-600-201-098-8","boundary":[0.5361344814300537,0.3151010572910309,0.6521008610725403,0.32342448830604553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.3081010572910309,0.6571008610725403,0.33042448830604554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Portfolio","boundary":[0.5193277597427368,0.3816884756088257,0.5714285969734192,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5764706134796143,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"management","boundary":[0.578151285648346,0.38287752866744995,0.6521008610725403,0.3947681188583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5143277597427368,0.3746884756088257,0.6571008610725403,0.4017681188583374],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7378151416778564,0.21284185349941254,0.7831932902336121,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.21284185349941254,0.7378151416778564,0.2271105796098709]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7294537973403931,0.20584185349941253,0.7881932902336121,0.23292152655124665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22473245859146118},{"x":0.63193279504776,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.63193279504776,0.21284185349941254,0.6521008610725403,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.21284185349941254,0.6285714507102966,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.5915966629981995,0.21284185349941254,0.6201680898666382,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5865546464920044,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5798319578170776,0.21284185349941254,0.5865546464920044,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.21284185349941254,0.578151285648346,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.243757426738739},{"x":0.756302535533905,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.756302535533905,0.22948870062828064,0.7831932902336121,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.243757426738739},{"x":0.7478991746902466,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.22948870062828064,0.75126051902771,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7411764860153198,"y":0.243757426738739},{"x":0.7310924530029297,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7310924530029297,0.22948870062828064,0.7411764860153198,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7243697643280029,"y":0.243757426738739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6873949766159058,0.22948870062828064,0.7243697643280029,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6890756487846375,"y":0.243757426738739},{"x":0.6857143044471741,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.22948870062828064,0.6890756487846375,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22948870062828064},{"x":0.653781533241272,"y":0.22948870062828064},{"x":0.653781533241272,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6285714507102966,0.22948870062828064,0.653781533241272,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6000000238418579,0.22948870062828064,0.6268907785415649,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.5747899413108826,0.22948870062828064,0.5932773351669312,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5361344814300537,0.22948870062828064,0.5680672526359558,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5058823823928833,0.22948870062828064,0.5327731370925903,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24256837368011475},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.49747899174690247,0.22948870062828064,0.5008403658866882,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.4638655483722687,0.22948870062828064,0.4924369752407074,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24256837368011475},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.43697479367256165,0.22948870062828064,0.4588235318660736,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.22948870062828064},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22948870062828064},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4319327771663666,0.22948870062828064,0.43361344933509827,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24256837368011475},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3949579894542694,0.22948870062828064,0.4268907606601715,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24256837368011475},{"x":0.32773110270500183,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.32773110270500183,0.22948870062828064,0.38991597294807434,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3210084140300751,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3210084140300751,"y":0.24256837368011475},{"x":0.29243698716163635,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.29243698716163635,0.22948870062828064,0.3210084140300751,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.22948870062828064},{"x":0.289075642824173,"y":0.22948870062828064},{"x":0.289075642824173,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2857142984867096,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2857142984867096,0.22948870062828064,0.289075642824173,0.24256837368011475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.214030921459198},{"x":0.7831932902336121,"y":0.243757426738739},{"x":0.2857142984867096,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2807142984867096,0.20584185349941253,0.7881932902336121,0.250757426738739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.24613554775714874},{"x":0.653781533241272,"y":0.24613554775714874},{"x":0.653781533241272,"y":0.2580261528491974},{"x":0.605042040348053,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.605042040348053,0.24613554775714874,0.653781533241272,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.5714285969734192,0.24613554775714874,0.5983193516731262,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.24613554775714874,0.5663865804672241,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7361344695091248,0.2639714479446411,0.7831932902336121,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26516053080558777},{"x":0.729411780834198,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7126050591468811,0.26516053080558777,0.7310924530029297,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.26516053080558777,0.7126050591468811,0.2746730148792267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5580252361297607,0.23913554775714874,0.7881932902336121,0.2816730148792267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.26278239488601685},{"x":0.653781533241272,"y":0.26278239488601685},{"x":0.653781533241272,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6252101063728333,0.26278239488601685,0.653781533241272,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6252101063728333,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.26278239488601685,0.6252101063728333,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5798319578170776,0.26278239488601685,0.6151260733604431,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5478991866111755,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5478991866111755,0.26278239488601685,0.5731092691421509,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5176470875740051,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5176470875740051,0.26278239488601685,0.5411764979362488,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5092437267303467,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5092437267303467,0.26278239488601685,0.5126050710678101,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5042017102241516,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27586206793785095},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.48067227005958557,0.26278239488601685,0.5042017102241516,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4739495813846588,0.26278239488601685,0.4773109257221222,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4739495813846588,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27586206793785095},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.26278239488601685,0.4739495813846588,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.26278239488601685},{"x":0.462184876203537,"y":0.26278239488601685},{"x":0.462184876203537,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.43529412150382996,0.26278239488601685,0.462184876203537,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.26278239488601685},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26278239488601685},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4319327771663666,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4319327771663666,0.26278239488601685,0.43361344933509827,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7344537973403931,0.27942925691604614,0.7831932902336121,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2806183099746704},{"x":0.729411780834198,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6991596817970276,0.2806183099746704,0.7310924530029297,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6957983374595642,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6924369931221008,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.2818073630332947,0.6957983374595642,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.75126051902771,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.75126051902771,0.2972651720046997,0.7848739624023438,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.2972651720046997,0.7495798468589783,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4269327771663666,0.25578239488601684,0.7898739624023438,0.31734481525421143],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2972651720046997},{"x":0.653781533241272,"y":0.2972651720046997},{"x":0.653781533241272,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6117647290229797,0.2972651720046997,0.653781533241272,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.2972651720046997,0.6067227125167847,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5378151535987854,0.2972651720046997,0.5647059082984924,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5092437267303467,0.2972651720046997,0.5327731370925903,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4756302535533905,0.2972651720046997,0.5042017102241516,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3103448152542114},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.47058823704719543,0.2972651720046997,0.4739495813846588,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۵۹","boundary":[0.4420168101787567,0.2972651720046997,0.4638655483722687,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2972651720046997},{"x":0.440336138010025,"y":0.2972651720046997},{"x":0.440336138010025,"y":0.3103448152542114},{"x":0.440336138010025,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.2972651720046997,0.440336138010025,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7613445520401001,0.3139120042324066,0.7831932902336121,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3139120042324066},{"x":0.756302535533905,"y":0.3139120042324066},{"x":0.756302535533905,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.3139120042324066,0.756302535533905,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7478991746902466,0.33293697237968445,0.7831932902336121,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7058823704719543,0.33293697237968445,0.7428571581840515,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6756302714347839,0.33293697237968445,0.7042016983032227,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.33293697237968445,0.6739495992660522,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33293697237968445},{"x":0.653781533241272,"y":0.33293697237968445},{"x":0.653781533241272,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6369748115539551,0.33293697237968445,0.653781533241272,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7428571581840515,0.34958383440971375,0.7831932902336121,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.34958383440971375,0.7411764860153198,0.36028537154197693]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36028537154197693},{"x":0.440336138010025,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.2902651720046997,0.7881932902336121,0.36728537154197693],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6285714507102966,0.3483947813510895,0.6521008610725403,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6000000238418579,0.3483947813510895,0.6218487620353699,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5915966629981995,0.3483947813510895,0.5966386795043945,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3472056984901428},{"x":0.462184876203537,"y":0.3472056984901428},{"x":0.462184876203537,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4151260554790497,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Portfolio","boundary":[0.4151260554790497,0.3472056984901428,0.462184876203537,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"optimization","boundary":[0.4722689092159271,0.3472056984901428,0.5462185144424438,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5478991866111755,0.3483947813510895,0.5529412031173706,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"c2010","boundary":[0.5512605309486389,0.3483947813510895,0.5865546464920044,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7529411911964417,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7529411911964417,0.3674197494983673,0.7848739624023438,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3674197494983673},{"x":0.75126051902771,"y":0.3674197494983673},{"x":0.75126051902771,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.3674197494983673,0.75126051902771,0.37931033968925476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4101260554790497,0.3402056984901428,0.7898739624023438,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.36623066663742065},{"x":0.653781533241272,"y":0.3674197494983673},{"x":0.653781533241272,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6151260733604431,0.36623066663742065,0.653781533241272,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.36623066663742065},{"x":0.610084056854248,"y":0.36623066663742065},{"x":0.610084056854248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.5899159908294678,0.36623066663742065,0.610084056854248,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.36623066663742065},{"x":0.583193302154541,"y":0.36623066663742065},{"x":0.583193302154541,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5529412031173706,0.36623066663742065,0.583193302154541,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5226891040802002,0.36623066663742065,0.5495798587799072,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39595720171928406},{"x":0.75126051902771,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.75126051902771,0.3840665817260742,0.7831932902336121,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3840665817260742},{"x":0.75126051902771,"y":0.3840665817260742},{"x":0.75126051902771,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.3840665817260742,0.75126051902771,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.75126051902771,0.4019024968147278,0.7848739624023438,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4019024968147278},{"x":0.75126051902771,"y":0.4019024968147278},{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.4019024968147278,0.75126051902771,0.4137931168079376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5176891040802002,0.35923066663742065,0.7898739624023438,0.42079311680793763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4007134437561035},{"x":0.653781533241272,"y":0.4007134437561035},{"x":0.653781533241272,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6218487620353699,0.4007134437561035,0.653781533241272,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5899159908294678,0.4007134437561035,0.6168067455291748,0.4137931168079376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4007134437561035},{"x":0.653781533241272,"y":0.4007134437561035},{"x":0.653781533241272,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5849159908294678,0.3937134437561035,0.658781533241272,0.419604033946991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5361344814300537,0.4019024968147278,0.5647059082984924,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.4007134437561035,0.5310924649238586,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.4924369752407074,0.39952436089515686,0.5210084319114685,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.75126051902771,0.4185493588447571,0.7831932902336121,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4185493588447571},{"x":0.75126051902771,"y":0.4185493588447571},{"x":0.75126051902771,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.4185493588447571,0.75126051902771,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7831932902336121,"y":0.435196191072464},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44708681106567383},{"x":0.75126051902771,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.75126051902771,0.43638524413108826,0.7831932902336121,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.43638524413108826},{"x":0.75126051902771,"y":0.43638524413108826},{"x":0.75126051902771,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.43638524413108826,0.75126051902771,0.44708681106567383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.39252436089515685,0.7881932902336121,0.45408681106567383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.435196191072464},{"x":0.653781533241272,"y":0.435196191072464},{"x":0.653781533241272,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"سهام","boundary":[0.6302521228790283,0.435196191072464,0.653781533241272,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.464922696352005},{"x":0.7529411911964417,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7529411911964417,0.45303210616111755,0.7848739624023438,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45303210616111755},{"x":0.75126051902771,"y":0.45303210616111755},{"x":0.75126051902771,"y":0.464922696352005},{"x":0.7478991746902466,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.45303210616111755,0.75126051902771,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4839476943016052},{"x":0.75126051902771,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.75126051902771,0.4708680212497711,0.7831932902336121,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4708680212497711},{"x":0.75126051902771,"y":0.4708680212497711},{"x":0.75126051902771,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.4708680212497711,0.75126051902771,0.48275861144065857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6252521228790283,0.428196191072464,0.7881932902336121,0.49094769430160523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6218487620353699,0.46967896819114685,0.6521008610725403,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5899159908294678,0.46967896819114685,0.6168067455291748,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5005945563316345},{"x":0.75126051902771,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.75126051902771,0.487514853477478,0.7831932902336121,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.487514853477478},{"x":0.75126051902771,"y":0.487514853477478},{"x":0.75126051902771,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.487514853477478,0.75126051902771,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.5041617155075073,0.7831932902336121,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7176470756530762,0.5041617155075073,0.7462185025215149,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7193277478218079,"y":0.517241358757019},{"x":0.7159664034843445,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5053507685661316,0.7193277478218079,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5053507685661316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6235294342041016,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.6235294342041016,0.5053507685661316,0.6521008610725403,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6201680898666382,"y":0.517241358757019},{"x":0.6168067455291748,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.5053507685661316,0.6201680898666382,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5053507685661316},{"x":0.610084056854248,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5663865804672241,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.5663865804672241,0.5041617155075073,0.610084056854248,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5041617155075073},{"x":0.561344563961029,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.5041617155075073,0.561344563961029,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۵","boundary":[0.5159664154052734,0.5041617155075073,0.5529412031173706,0.5160523056983948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5109664154052734,0.46267896819114684,0.7898739624023438,0.5254304118156433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.5065398216247559,0.4957983195781708,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5065398216247559},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5065398216247559},{"x":0.489075630903244,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.45546218752861023,0.5065398216247559,0.489075630903244,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5219976305961609},{"x":0.653781533241272,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.6252101063728333,0.5219976305961609,0.6521008610725403,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.5219976305961609,0.6201680898666382,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.5529412031173706,0.5208085775375366,0.6117647290229797,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.5208085775375366,0.5495798587799072,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.5126050710678101,0.5208085775375366,0.5394958257675171,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5042017102241516,0.5208085775375366,0.5092437267303467,0.5326991677284241]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705},{"languageCode":"ar","confidence":0.2199999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5065398216247559},{"x":0.653781533241272,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5350772738456726},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.49953982162475585,0.6571008610725403,0.5420772738456726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5231866836547852},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5231866836547852},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5326991677284241},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.5231866836547852,0.48403361439704895,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5326991677284241},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4436974823474884,0.5243757367134094,0.4773109257221222,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7697479128837585,0.5398335456848145,0.7831932902336121,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7378151416778564,0.5398335456848145,0.7630252242088318,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7008403539657593,0.5386444926261902,0.7327731251716614,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.557669460773468},{"x":0.7831932902336121,"y":0.557669460773468},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7680672407150269,0.557669460773468,0.7831932902336121,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.557669460773468},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7378151416778564,0.557669460773468,0.7630252242088318,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5683709979057312},{"x":0.707563042640686,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.707563042640686,0.5588585138320923,0.7310924530029297,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5588585138320923},{"x":0.702521026134491,"y":0.5588585138320923},{"x":0.702521026134491,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.5588585138320923,0.702521026134491,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7848739624023438,"y":0.587395966053009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7546218633651733,0.5731272101402283,0.7848739624023438,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5731272101402283},{"x":0.75126051902771,"y":0.5731272101402283},{"x":0.75126051902771,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6957983374595642,0.5731272101402283,0.75126051902771,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.571938157081604},{"x":0.6890756487846375,"y":0.571938157081604},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6756302714347839,0.571938157081604,0.6890756487846375,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.571938157081604},{"x":0.6722689270973206,"y":0.571938157081604},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6689075827598572,0.571938157081604,0.6722689270973206,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.571938157081604},{"x":0.6504201889038086,"y":0.571938157081604},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۸۶۱۸۱","boundary":[0.6000000238418579,0.571938157081604,0.6504201889038086,0.5862069129943848]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7848739624023438,"y":0.587395966053009},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4386974823474884,0.5161866836547852,0.7898739624023438,0.594395966053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42925089597702026},{"x":0.534453809261322,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Investment","boundary":[0.534453809261322,0.41617122292518616,0.6000000238418579,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42925089597702026},{"x":0.605042040348053,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"analysis","boundary":[0.605042040348053,0.4173602759838104,0.6521008610725403,0.42925089597702026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42925089597702026},{"x":0.534453809261322,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.529453809261322,0.40917122292518615,0.6571008610725403,0.43625089597702027],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stocks","boundary":[0.6134454011917114,0.4518430531024933,0.6521008610725403,0.4613555371761322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6084454011917114,0.4448430531024933,0.6571008610725403,0.4683555371761322],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.487514853477478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.487514853477478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Investments","boundary":[0.5815126299858093,0.487514853477478,0.6521008610725403,0.4958382844924927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.487514853477478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.487514853477478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5765126299858093,0.480514853477478,0.6571008610725403,0.5028382844924927],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.5208085775375366,0.7848739624023438,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7176470756530762,0.5219976305961609,0.7478991746902466,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.5219976305961609,0.7193277478218079,0.5350772738456726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7092857313156128,0.5149976305961609,0.7898739624023438,0.5396991677284241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HG۴۵۲۹","boundary":[0.5899159908294678,0.5386444926261902,0.6403361558914185,0.5469679236412048]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.6420168280601501,0.5398335456848145,0.6453781723976135,0.5469679236412048]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵","boundary":[0.6470588445663452,0.5398335456848145,0.6521008610725403,0.5469679236412048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.5316444926261902,0.6571008610725403,0.5539679236412048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۳۲/۶۳۲۰۴۲","boundary":[0.5798319578170776,0.5564804077148438,0.6521008610725403,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.5494804077148437,0.6571008610725403,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7462185025215149,0.6087990403175354,0.7848739624023438,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7042016983032227,0.6087990403175354,0.7445378303527832,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.6672269105911255,0.6087990403175354,0.6974790096282959,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6117647290229797,0.6087990403175354,0.6605042219161987,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5680672526359558,0.6087990403175354,0.6084033846855164,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.7613445520401001,0.6278240084648132,0.7848739624023438,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.6290130615234375,0.7529411911964417,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.7042016983032227,0.6290130615234375,0.7428571581840515,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.680672287940979,0.6302021145820618,0.6974790096282959,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.6302021145820618,0.6739495992660522,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بست","boundary":[0.6336134672164917,0.6313912272453308,0.6655462384223938,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7445378303527832,0.6492270827293396,0.7848739624023438,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6492270827293396,0.7445378303527832,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6658739447593689},{"x":0.702521026134491,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.702521026134491,0.6492270827293396,0.7327731251716614,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.6151260733604431,0.6492270827293396,0.6957983374595642,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.5714285969734192,0.6492270827293396,0.6084033846855164,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6658739447593689},{"x":0.561344563961029,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.6492270827293396,0.5663865804672241,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5243697762489319,0.6492270827293396,0.5546218752861023,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6658739447593689},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.45546218752861023,0.6492270827293396,0.5176470875740051,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6658739447593689},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یعقوبی","boundary":[0.40504202246665955,0.6492270827293396,0.4470588266849518,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7596638798713684,0.6706302165985107,0.7848739624023438,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.6706302165985107,0.7613445520401001,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6706302165985107},{"x":0.75126051902771,"y":0.6706302165985107},{"x":0.75126051902771,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.6706302165985107,0.75126051902771,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.6706302165985107,0.6941176652908325,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.6706302165985107,0.6436975002288818,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6706302165985107},{"x":0.605042040348053,"y":0.6706302165985107},{"x":0.605042040348053,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.6706302165985107,0.605042040348053,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5378151535987854,0.6706302165985107,0.5714285969734192,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6706302165985107},{"x":0.534453809261322,"y":0.6706302165985107},{"x":0.534453809261322,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.6706302165985107,0.534453809261322,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.6706302165985107,0.5243697762489319,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6706302165985107},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6706302165985107},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6848989129066467},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.6706302165985107,0.46722689270973206,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.6706302165985107,0.4285714328289032,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7074910998344421},{"x":0.756302535533905,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7579832077026367,0.6920332908630371,0.7848739624023438,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6908442378044128},{"x":0.75126051902771,"y":0.6920332908630371},{"x":0.75126051902771,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7277311086654663,0.6908442378044128,0.75126051902771,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6908442378044128,0.7243697643280029,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6957983374595642,0.6908442378044128,0.7142857313156128,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.6908442378044128,0.6924369931221008,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6896551847457886},{"x":0.680672287940979,"y":0.6908442378044128},{"x":0.680672287940979,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6504201889038086,0.6896551847457886,0.680672287940979,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7613445520401001,0.7110582590103149,0.7831932902336121,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.7110582590103149,0.7596638798713684,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7210084199905396,0.7098692059516907,0.7478991746902466,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7241379022598267},{"x":0.680672287940979,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.680672287940979,0.7098692059516907,0.7176470756530762,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.731272280216217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.731272280216217},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7260504364967346,0.731272280216217,0.7831932902336121,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.731272280216217},{"x":0.7193277478218079,"y":0.731272280216217},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.731272280216217,0.7193277478218079,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.731272280216217},{"x":0.707563042640686,"y":0.731272280216217},{"x":0.707563042640686,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.731272280216217,0.707563042640686,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.7324613332748413,0.6823529601097107,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.7324613332748413,0.6722689270973206,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7546218633651733,0.7514863014221191,0.7848739624023438,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7514863014221191},{"x":0.75126051902771,"y":0.7514863014221191},{"x":0.75126051902771,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7514863014221191,0.75126051902771,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۰,۰۰۰","boundary":[0.6739495992660522,0.7514863014221191,0.7277311086654663,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6336134672164917,0.7514863014221191,0.6655462384223938,0.7657550573348999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.771700382232666},{"x":0.7848739624023438,"y":0.771700382232666},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.771700382232666,0.7848739624023438,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.771700382232666},{"x":0.75126051902771,"y":0.771700382232666},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.771700382232666,0.75126051902771,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.770511269569397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.771700382232666},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸-۰۹۸-۲۰۱-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5915966629981995,0.770511269569397,0.7411764860153198,0.7847800254821777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7847800254821777},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40004202246665954,0.6017990403175354,0.7898739624023438,0.7917800254821777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.6067227125167847,0.7907253503799438,0.6420168280601501,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.7907253503799438,0.6470588445663452,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8026159405708313},{"x":0.653781533241272,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"978-600-201-098-8","boundary":[0.653781533241272,0.7907253503799438,0.7831932902336121,0.8026159405708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6017227125167847,0.7837253503799438,0.7881932902336121,0.8096159405708313],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8335314989089966},{"x":0.756302535533905,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.756302535533905,0.8180737495422363,0.7899159789085388,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8180737495422363},{"x":0.75126051902771,"y":0.8180737495422363},{"x":0.75126051902771,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7109243869781494,0.8180737495422363,0.75126051902771,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6773109436035156,0.8180737495422363,0.7058823704719543,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.8180737495422363,0.6705882549285889,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5747899413108826,0.8180737495422363,0.6117647290229797,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5378151535987854,0.8180737495422363,0.5697479248046875,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4941176474094391,0.8180737495422363,0.5310924649238586,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8180737495422363},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8180737495422363},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.8180737495422363,0.48235294222831726,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4151260554790497,0.8180737495422363,0.4756302535533905,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8180737495422363},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8180737495422363},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8335314989089966},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.36974790692329407,0.8180737495422363,0.40672269463539124,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8335314989089966},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.33781513571739197,0.8180737495422363,0.3630252182483673,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8335314989089966},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.2857142984867096,0.8180737495422363,0.3327731192111969,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8335314989089966},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24873949587345123,0.8180737495422363,0.2823529541492462,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8180737495422363},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8180737495422363},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8335314989089966},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.8180737495422363,0.24537815153598785,0.8335314989089966]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8335314989089966},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.8110737495422363,0.7949159789085388,0.8405314989089966],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/yfclggwywEfcctWI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/UIFbrohqYkqLhRGt.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/mPWgfjADWDKYEstx.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003418543929813289,0.00022779206586082538,0.9986696560763512,0.9989553133945261]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6554622054100037,0.1973840594291687,0.7865546345710754,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.5310924649238586,0.19857312738895416,0.6453781723976135,0.23305588960647583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5260924649238586,0.19157312738895416,0.7915546345710754,0.23886682164669037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7579832077026367,0.2818073630332947,0.7865546345710754,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7193277478218079,0.2818073630332947,0.7546218633651733,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.6890756487846375,0.2818073630332947,0.7142857313156128,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6436975002288818,0.2818073630332947,0.6857143044471741,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6084033846855164,0.2818073630332947,0.6403361558914185,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.2818073630332947,0.6000000238418579,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3008323311805725},{"x":0.561344563961029,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.561344563961029,0.2818073630332947,0.5882353186607361,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5445378422737122,0.2818073630332947,0.5546218752861023,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3008323311805725},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.4957983195781708,0.2818073630332947,0.5411764979362488,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3008323311805725},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.46890756487846375,0.2818073630332947,0.4907563030719757,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3008323311805725},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.40504202246665955,0.2818073630332947,0.4638655483722687,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3008323311805725},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.37310925126075745,0.2818073630332947,0.4000000059604645,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.2818073630332947,0.3680672347545624,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2818073630332947},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2818073630332947},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3008323311805725},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3478991687297821,0.2818073630332947,0.35798320174217224,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2818073630332947},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2818073630332947},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3008323311805725},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.32268908619880676,0.2818073630332947,0.34117648005485535,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3008323311805725},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.29243698716163635,0.2818073630332947,0.3176470696926117,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2818073630332947},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2818073630332947},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3008323311805725},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.24369747936725616,0.2818073630332947,0.2873949706554413,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2818073630332947},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2818073630332947},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3008323311805725},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.20840336382389069,0.2818073630332947,0.2386554628610611,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7865546345710754,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7714285850524902,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7714285850524902,0.30202141404151917,0.7865546345710754,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32223543524742126},{"x":0.729411780834198,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.729411780834198,0.30202141404151917,0.7647058963775635,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.6487395167350769,0.30202141404151917,0.7226890921592712,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32223543524742126},{"x":0.605042040348053,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.605042040348053,0.30202141404151917,0.6420168280601501,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.5512605309486389,0.30202141404151917,0.5983193516731262,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5042017102241516,0.30202141404151917,0.5445378422737122,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32223543524742126},{"x":0.48403361439704895,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.30202141404151917,0.4957983195781708,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4773109257221222,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4420168101787567,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4420168101787567,0.30202141404151917,0.4773109257221222,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4436974823474884,"y":0.32223543524742126},{"x":0.41848739981651306,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41848739981651306,0.30202141404151917,0.4436974823474884,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.30202141404151917},{"x":0.40672269463539124,"y":0.30202141404151917},{"x":0.40672269463539124,"y":0.32223543524742126},{"x":0.35966387391090393,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.35966387391090393,0.30202141404151917,0.40672269463539124,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32223543524742126},{"x":0.33781513571739197,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.33781513571739197,0.30202141404151917,0.3529411852359772,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3310924470424652,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32223543524742126},{"x":0.29075631499290466,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.29075631499290466,0.30202141404151917,0.3310924470424652,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.30202141404151917},{"x":0.2857142984867096,"y":0.30202141404151917},{"x":0.2857142984867096,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2840336263179779,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2840336263179779,0.30202141404151917,0.2857142984867096,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.30202141404151917},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30202141404151917},{"x":0.27394959330558777,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2521008551120758,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.2521008551120758,0.30202141404151917,0.27394959330558777,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.30202141404151917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30202141404151917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32223543524742126},{"x":0.20840336382389069,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.20840336382389069,0.30202141404151917,0.24369747936725616,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7865546345710754,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7478991746902466,0.32580262422561646,0.7865546345710754,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6974790096282959,0.32580262422561646,0.7428571581840515,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.32580262422561646,0.6924369931221008,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6554622054100037,0.32580262422561646,0.6739495992660522,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6168067455291748,0.32580262422561646,0.6487395167350769,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.32580262422561646,0.6168067455291748,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.32580262422561646},{"x":0.605042040348053,"y":0.32580262422561646},{"x":0.605042040348053,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.5512605309486389,0.32580262422561646,0.605042040348053,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5378151535987854,0.32580262422561646,0.5462185144424438,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3448275923728943},{"x":0.489075630903244,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترغیب","boundary":[0.489075630903244,0.32580262422561646,0.5310924649238586,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.32580262422561646},{"x":0.48403361439704895,"y":0.32580262422561646},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4739495813846588,0.32580262422561646,0.48403361439704895,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.32580262422561646},{"x":0.46722689270973206,"y":0.32580262422561646},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4302521049976349,0.32580262422561646,0.46722689270973206,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4252100884914398,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3448275923728943},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.38991597294807434,0.32580262422561646,0.4252100884914398,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3848739564418793,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.3462184965610504,0.32580262422561646,0.3848739564418793,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.32580262422561646},{"x":0.34117648005485535,"y":0.32580262422561646},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.3176470696926117,0.32580262422561646,0.34117648005485535,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3448275923728943},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.32580262422561646,0.3142857253551483,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3008403480052948,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2823529541492462,0.32580262422561646,0.3008403480052948,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646},{"x":0.27731093764305115,"y":0.32580262422561646},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3448275923728943},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.24201680719852448,0.32580262422561646,0.27731093764305115,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3448275923728943},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.20840336382389069,0.32580262422561646,0.23529411852359772,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7764706015586853,0.3483947813510895,0.7865546345710754,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7344537973403931,0.3483947813510895,0.7714285850524902,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7058823704719543,0.3483947813510895,0.7277311086654663,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3472056984901428},{"x":0.702521026134491,"y":0.3472056984901428},{"x":0.702521026134491,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6705882549285889,0.3472056984901428,0.702521026134491,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6369748115539551,0.3472056984901428,0.6705882549285889,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.6016806960105896,0.3472056984901428,0.6268907785415649,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5546218752861023,0.3472056984901428,0.5983193516731262,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5193277597427368,0.3472056984901428,0.5546218752861023,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4756302535533905,0.3472056984901428,0.5058823823928833,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3472056984901428},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3472056984901428},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3674197494983673},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45378151535987854,0.3472056984901428,0.46890756487846375,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4117647111415863,0.34601664543151855,0.4470588266849518,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4100840389728546,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3674197494983673},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.37142857909202576,0.34601664543151855,0.4100840389728546,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3663865625858307,"y":0.36623066663742065},{"x":0.33949580788612366,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.33949580788612366,0.34601664543151855,0.3663865625858307,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3674197494983673},{"x":0.289075642824173,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.289075642824173,0.34601664543151855,0.3310924470424652,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2521008551120758,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2521008551120758,0.34601664543151855,0.2823529541492462,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.34601664543151855},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34601664543151855},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36623066663742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23025210201740265,0.34601664543151855,0.24537815153598785,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2235294133424759,"y":0.36623066663742065},{"x":0.20840336382389069,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.20840336382389069,0.34601664543151855,0.2235294133424759,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7798319458961487,0.3709869086742401,0.7865546345710754,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7613445520401001,0.3709869086742401,0.7714285850524902,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7243697643280029,0.3709869086742401,0.7529411911964417,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.3709869086742401,0.7159664034843445,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.6487395167350769,0.3709869086742401,0.6823529601097107,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.3709869086742401,0.6453781723976135,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3709869086742401},{"x":0.63193279504776,"y":0.3709869086742401},{"x":0.63193279504776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.5932773351669312,0.3709869086742401,0.63193279504776,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5747899413108826,0.3709869086742401,0.5882353186607361,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5529412031173706,0.3709869086742401,0.5714285969734192,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.3709869086742401,0.5495798587799072,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3709869086742401},{"x":0.534453809261322,"y":0.3709869086742401},{"x":0.534453809261322,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.3709869086742401,0.534453809261322,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3888228237628937},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.49747899174690247,0.3709869086742401,0.5159664154052734,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3709869086742401},{"x":0.489075630903244,"y":0.3709869086742401},{"x":0.489075630903244,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4588235318660736,0.3709869086742401,0.489075630903244,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3709869086742401},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3709869086742401},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3888228237628937},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.3709869086742401,0.45210084319114685,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3709869086742401},{"x":0.440336138010025,"y":0.3709869086742401},{"x":0.440336138010025,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.3949579894542694,0.3709869086742401,0.440336138010025,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3709869086742401},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3709869086742401},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3462184965610504,0.3709869086742401,0.38655462861061096,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3709869086742401},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3709869086742401},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.3008403480052948,0.3709869086742401,0.33781513571739197,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3709869086742401},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3709869086742401},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2823529541492462,0.3709869086742401,0.29243698716163635,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3709869086742401},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3709869086742401},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3888228237628937},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.24537815153598785,0.3709869086742401,0.27899160981178284,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.21176470816135406,0.3709869086742401,0.24537815153598785,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7865546345710754,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.7630252242088318,0.3912009596824646,0.7865546345710754,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.7092437148094177,0.3912009596824646,0.7546218633651733,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6739495992660522,0.3912009596824646,0.7092437148094177,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.3912009596824646,0.6605042219161987,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6252101063728333,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6252101063728333,0.3912009596824646,0.6436975002288818,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.41022592782974243},{"x":0.583193302154541,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.583193302154541,0.3912009596824646,0.6151260733604431,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5327731370925903,0.3912009596824646,0.5731092691421509,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41022592782974243},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.49747899174690247,0.3912009596824646,0.5226891040802002,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3912009596824646},{"x":0.489075630903244,"y":0.3912009596824646},{"x":0.489075630903244,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4638655483722687,0.3912009596824646,0.489075630903244,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3912009596824646},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3912009596824646},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41022592782974243},{"x":0.42352941632270813,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42352941632270813,0.3912009596824646,0.45378151535987854,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3912009596824646},{"x":0.413445383310318,"y":0.3912009596824646},{"x":0.413445383310318,"y":0.41022592782974243},{"x":0.40336135029792786,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40336135029792786,0.3912009596824646,0.413445383310318,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3983193337917328,"y":0.41022592782974243},{"x":0.36974790692329407,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.36974790692329407,0.3912009596824646,0.3983193337917328,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3912009596824646},{"x":0.364705890417099,"y":0.3912009596824646},{"x":0.364705890417099,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3512605130672455,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3512605130672455,0.3912009596824646,0.364705890417099,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3912009596824646},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3912009596824646},{"x":0.34117648005485535,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3042016923427582,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3042016923427582,0.3912009596824646,0.34117648005485535,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3912009596824646},{"x":0.2991596758365631,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2689075767993927,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2689075767993927,0.3912009596824646,0.2991596758365631,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3912009596824646},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3912009596824646},{"x":0.26386556029319763,"y":0.41022592782974243},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24201680719852448,0.3912009596824646,0.26386556029319763,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3912009596824646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3912009596824646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41022592782974243},{"x":0.20840336382389069,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20840336382389069,0.3912009596824646,0.22689075767993927,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7579832077026367,0.4137931168079376,0.7865546345710754,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.4137931168079376,0.7495798468589783,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7008403539657593,0.4137931168079376,0.7361344695091248,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4316290020942688},{"x":0.658823549747467,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.658823549747467,0.4137931168079376,0.6924369931221008,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.6117647290229797,0.4137931168079376,0.6487395167350769,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.5697479248046875,0.4137931168079376,0.6016806960105896,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5193277597427368,0.4137931168079376,0.5596638917922974,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4316290020942688},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.47058823704719543,0.4137931168079376,0.5092437267303467,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4316290020942688},{"x":0.462184876203537,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.4137931168079376,0.4638655483722687,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.3932773172855377,0.4137931168079376,0.4470588266849518,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3781512677669525,0.4137931168079376,0.3848739564418793,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4316290020942688},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.33781513571739197,0.4137931168079376,0.3680672347545624,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3193277418613434,0.4137931168079376,0.3294117748737335,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4137931168079376},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4137931168079376},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.2655462324619293,0.4137931168079376,0.30924370884895325,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4316290020942688},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.20840336382389069,0.4137931168079376,0.2554621994495392,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7865546345710754,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7865546345710754,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7764706015586853,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7764706015586853,0.43638524413108826,0.7865546345710754,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7714285850524902,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.7394958138465881,0.43638524413108826,0.7714285850524902,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7176470756530762,0.43638524413108826,0.7327731251716614,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6672269105911255,0.43638524413108826,0.7126050591468811,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.43638524413108826},{"x":0.658823549747467,"y":0.43638524413108826},{"x":0.658823549747467,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6117647290229797,0.43638524413108826,0.658823549747467,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5445378422737122,0.43638524413108826,0.6033613681793213,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5378151535987854,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5176470875740051,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5176470875740051,0.43638524413108826,0.5378151535987854,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5058823823928833,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.43638524413108826,0.5109243988990784,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.43638524413108826},{"x":0.49747899174690247,"y":0.43638524413108826},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45303210616111755},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48403361439704895,0.43638524413108826,0.49747899174690247,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.44873949885368347,0.43638524413108826,0.4773109257221222,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.43638524413108826},{"x":0.440336138010025,"y":0.43638524413108826},{"x":0.440336138010025,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4252100884914398,0.43638524413108826,0.440336138010025,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.43638524413108826},{"x":0.42016807198524475,"y":0.43638524413108826},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45303210616111755},{"x":0.38991597294807434,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.38991597294807434,0.43638524413108826,0.42016807198524475,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3815126121044159,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45303210616111755},{"x":0.37142857909202576,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37142857909202576,0.43638524413108826,0.3815126121044159,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3663865625858307,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3663865625858307,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3462184965610504,0.43638524413108826,0.3663865625858307,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.43638524413108826},{"x":0.33949580788612366,"y":0.43638524413108826},{"x":0.33949580788612366,"y":0.45303210616111755},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.30924370884895325,0.43638524413108826,0.33949580788612366,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3025210201740265,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3025210201740265,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2974790036678314,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2974790036678314,0.43638524413108826,0.3025210201740265,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.43638524413108826},{"x":0.289075642824173,"y":0.43638524413108826},{"x":0.289075642824173,"y":0.45303210616111755},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.24873949587345123,0.43638524413108826,0.289075642824173,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45303210616111755},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.20840336382389069,0.43638524413108826,0.24201680719852448,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.4554102122783661,0.7865546345710754,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.7142857313156128,0.4554102122783661,0.7462185025215149,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4554102122783661},{"x":0.707563042640686,"y":0.4554102122783661},{"x":0.707563042640686,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6722689270973206,0.4554102122783661,0.707563042640686,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6571428775787354,0.4554102122783661,0.6705882549285889,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6184874176979065,0.4542211592197418,0.6504201889038086,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4542211592197418},{"x":0.610084056854248,"y":0.4542211592197418},{"x":0.610084056854248,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5865546464920044,0.4542211592197418,0.610084056854248,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5630252361297607,0.4542211592197418,0.5798319578170776,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4542211592197418},{"x":0.556302547454834,"y":0.4542211592197418},{"x":0.556302547454834,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.4542211592197418,0.556302547454834,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5176470875740051,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5176470875740051,0.4542211592197418,0.5361344814300537,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47681331634521484},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.48571428656578064,0.4542211592197418,0.5159664154052734,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4588235318660736,0.4542211592197418,0.4756302535533905,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4542211592197418},{"x":0.4638655483722687,"y":0.47681331634521484},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.4542211592197418,0.4638655483722687,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47681331634521484},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کدهای","boundary":[0.40168067812919617,0.45303210616111755,0.44873949885368347,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3949579894542694,"y":0.47681331634521484},{"x":0.35966387391090393,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متلب","boundary":[0.35966387391090393,0.45303210616111755,0.3949579894542694,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3529411852359772,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.3142857253551483,0.45303210616111755,0.3529411852359772,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.45303210616111755},{"x":0.30756303668022156,"y":0.45303210616111755},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2974790036678314,0.45303210616111755,0.30756303668022156,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.45303210616111755},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45303210616111755},{"x":0.29411765933036804,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.2369747906923294,0.45303210616111755,0.29411765933036804,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4756242632865906},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21344538033008575,0.45303210616111755,0.2369747906923294,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7865546345710754,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.7478991746902466,0.4815695583820343,0.7865546345710754,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7260504364967346,0.4815695583820343,0.7411764860153198,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6890756487846375,0.48038050532341003,0.7193277478218079,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6571428775787354,0.48038050532341003,0.6823529601097107,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.48038050532341003,0.6504201889038086,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.5983193516731262,0.48038050532341003,0.6386554837226868,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5663865804672241,0.48038050532341003,0.5932773351669312,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5680672526359558,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5529412031173706,0.48038050532341003,0.5680672526359558,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5478991866111755,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.48038050532341003,0.5478991866111755,0.4946492314338684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.49702733755111694},{"x":0.20840336382389069,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20340336382389068,0.27480736303329467,0.7915546345710754,0.504027337551117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7394958138465881,0.5017836093902588,0.7596638798713684,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6974790096282959,0.5017836093902588,0.7327731251716614,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6773109436035156,0.5017836093902588,0.6890756487846375,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6436975002288818,0.5017836093902588,0.6739495992660522,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6084033846855164,0.5017836093902588,0.6352941393852234,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5529412031173706,0.5017836093902588,0.6000000238418579,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4756302535533905,0.5017836093902588,0.5462185144424438,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5017836093902588},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5017836093902588},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5196195244789124},{"x":0.440336138010025,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.440336138010025,0.5017836093902588,0.47058823704719543,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5017836093902588},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5017836093902588},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4151260554790497,0.5017836093902588,0.43697479367256165,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5017836093902588},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5017836093902588},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3613445460796356,0.5017836093902588,0.40336135029792786,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5017836093902588},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.5017836093902588,0.35462185740470886,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5017836093902588},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5017836093902588},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.3025210201740265,0.5017836093902588,0.34285715222358704,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5196195244789124},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.5017836093902588,0.2974790036678314,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2806722819805145,0.5017836093902588,0.2857142984867096,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5017836093902588},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5017836093902588},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5196195244789124},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2655462324619293,0.5017836093902588,0.27394959330558777,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5017836093902588},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5017836093902588},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.2386554628610611,0.5017836093902588,0.26218488812446594,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5017836093902588},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5017836093902588},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5196195244789124},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.20840336382389069,0.5017836093902588,0.23361344635486603,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7529411911964417,0.5208085775375366,0.7848739624023438,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.7159664034843445,0.5208085775375366,0.7495798468589783,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5208085775375366},{"x":0.707563042640686,"y":0.5208085775375366},{"x":0.707563042640686,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6621848940849304,0.5208085775375366,0.707563042640686,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رياضيات","boundary":[0.5966386795043945,0.5208085775375366,0.6554622054100037,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5495798587799072,0.5208085775375366,0.5915966629981995,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5109243988990784,0.5208085775375366,0.5445378422737122,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5208085775375366},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5208085775375366},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4756302535533905,0.5208085775375366,0.49915966391563416,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5208085775375366},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5208085775375366},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.4436974823474884,0.5208085775375366,0.47058823704719543,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5386444926261902},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5208085775375366,0.4420168101787567,0.5386444926261902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5386444926261902},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20340336382389068,0.4947836093902588,0.7898739624023438,0.5456444926261902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.4941176474094391,0.8632580041885376,0.5008403658866882,0.8715814352035522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8562580041885376,0.5058403658866882,0.8785814352035523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/IUzkamCoYgnjFBMt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/duqesxMyVDNviqWT.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/ptKGExyYzrgZUSir.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/AFRHBzZJthoiUDaG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/ozBUyNwiYNGulkVj.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/ovTVPnnaMlortYGk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003418543929813289,0.0003239349071534437,0.998666831417244,0.9989553133945261]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31985729932785034},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.2806183099746704,0.6184874176979065,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.27942925691604614},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2806183099746704},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3174791932106018},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3764705955982208,0.27942925691604614,0.48235294222831726,0.3174791932106018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31985729932785034},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3714705955982208,0.27242925691604614,0.6234874176979065,0.32685729932785035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7462185025215149,0.38049939274787903,0.7882353067398071,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7412185025215149,0.373499392747879,0.7932353067398071,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7243697643280029,0.4149821698665619,0.7596638798713684,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6890756487846375,0.4149821698665619,0.7243697643280029,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"1.1","boundary":[0.7462185025215149,0.4375743269920349,0.7613445520401001,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینیمم","boundary":[0.6840336322784424,0.4375743269920349,0.7243697643280029,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6521008610725403,0.4387633800506592,0.6840336322784424,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.6067227125167847,0.4387633800506592,0.6386554837226868,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.578151285648346,0.4387633800506592,0.6000000238418579,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.4387633800506592,0.5714285969734192,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲۰۱","boundary":[0.7445378303527832,0.4589774012565613,0.7596638798713684,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6957983374595642,0.4589774012565613,0.7260504364967346,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6638655662536621,0.46016645431518555,0.6957983374595642,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیرخطی","boundary":[0.5966386795043945,0.46016645431518555,0.6504201889038086,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳۰۱","boundary":[0.7445378303527832,0.47919145226478577,0.7613445520401001,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6974790096282959,0.47919145226478577,0.7277311086654663,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رأسي","boundary":[0.6571428775787354,0.47919145226478577,0.6890756487846375,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۰۱","boundary":[0.7428571581840515,0.5017836093902588,0.7596638798713684,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6941176652908325,0.5017836093902588,0.7243697643280029,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6554622054100037,0.5017836093902588,0.6857143044471741,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6420168280601501,0.5017836093902588,0.6571428775787354,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7428571581840515,0.5255647897720337,0.7596638798713684,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6890756487846375,0.5255647897720337,0.7277311086654663,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.526753842830658},{"x":0.6857143044471741,"y":0.526753842830658},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6705882549285889,0.526753842830658,0.6873949766159058,0.5398335456848145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5647479248046875,0.40917122292518615,0.7680252242088318,0.5468335456848145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5338882207870483},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"4","boundary":[0.20840336382389069,0.5338882207870483,0.22689075767993927,0.5303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.512485146522522},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"5","boundary":[0.20840336382389069,0.512485146522522,0.22689075767993927,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4887039363384247},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4851367473602295},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4851367473602295},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"6","boundary":[0.20840336382389069,0.4887039363384247,0.22521008551120758,0.4851367473602295]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4684898853302002},{"x":0.206722691655159,"y":0.464922696352005},{"x":0.22521008551120758,"y":0.464922696352005},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"4","boundary":[0.206722691655159,0.4684898853302002,0.22521008551120758,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.44708681106567383},{"x":0.206722691655159,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"5","boundary":[0.206722691655159,0.44708681106567383,0.22521008551120758,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4244946539402008},{"x":0.206722691655159,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"6","boundary":[0.206722691655159,0.4244946539402008,0.22521008551120758,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5338882207870483},{"x":0.206722691655159,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5268882207870483,0.23021008551120759,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5707491040229797},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.20840336382389069,0.5612366199493408,0.22521008551120758,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5707491040229797},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5542366199493408,0.23021008551120759,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5826396942138672},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5921521782875061},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.20840336382389069,0.5838287472724915,0.22521008551120758,0.5921521782875061]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5826396942138672},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5921521782875061},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5768287472724914,0.23021008551120759,0.5991521782875061],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7815126180648804,0.5588585138320923,0.7882353067398071,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.7361344695091248,0.5588585138320923,0.7596638798713684,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.7042016983032227,0.5600475668907166,0.7327731251716614,0.5743162631988525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6992016983032227,0.5530475668907165,0.7932353067398071,0.5813162631988525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7445378303527832,0.5814506411552429,0.7613445520401001,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7042016983032227,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.7042016983032227,0.5814506411552429,0.7243697643280029,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6991596817970276,"y":0.596908450126648},{"x":0.6756302714347839,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.6756302714347839,0.5826396942138672,0.6991596817970276,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.7428571581840515,0.6040428280830383,0.7613445520401001,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6941176652908325,0.6040428280830383,0.7243697643280029,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6554622054100037,0.6040428280830383,0.6857143044471741,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6420168280601501,0.6040428280830383,0.6554622054100037,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.7411764860153198,0.6242568492889404,0.7613445520401001,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6924369931221008,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6924369931221008,0.6254459023475647,0.7277311086654663,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6857143044471741,"y":0.642092764377594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6739495992660522,0.6254459023475647,0.6857143044471741,0.642092764377594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6353361558914185,0.5744506411552429,0.7663445520401001,0.6479037113189697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6361474394798279},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.20840336382389069,0.6278240084648132,0.2235294133424759,0.6361474394798279]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6361474394798279},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6208240084648132,0.2285294133424759,0.6431474394798279],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.671819269657135},{"x":0.20840336382389069,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.20840336382389069,0.6623067855834961,0.2235294133424759,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.671819269657135},{"x":0.20840336382389069,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6553067855834961,0.2285294133424759,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.20840336382389069,0.6848989129066467,0.2235294133424759,0.6932223439216614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6778989129066467,0.2285294133424759,0.7002223439216614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.65636146068573},{"x":0.7865546345710754,"y":0.65636146068573},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7798319458961487,0.65636146068573,0.7882353067398071,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.65636146068573},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7159664034843445,0.65636146068573,0.7596638798713684,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.65636146068573},{"x":0.7109243869781494,"y":0.65636146068573},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6756302714347839,0.65636146068573,0.7126050591468811,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.65636146068573},{"x":0.6689075827598572,"y":0.65636146068573},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6302521228790283,0.65636146068573,0.6689075827598572,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6184874176979065,"y":0.65636146068573},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارایی","boundary":[0.5798319578170776,0.6575505137443542,0.6184874176979065,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5512605309486389,0.6575505137443542,0.5714285969734192,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.4924369752407074,0.6575505137443542,0.5394958257675171,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4756302535533905,0.6587395668029785,0.4924369752407074,0.6777645945549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6753864288330078},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4706302535533905,0.6505505137443542,0.7932353067398071,0.6823864288330078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7613445520401001,"y":0.696789562702179},{"x":0.7428571581840515,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۱۰۳","boundary":[0.7428571581840515,0.6813317537307739,0.7613445520401001,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6991596817970276,0.6813317537307739,0.7243697643280029,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6655462384223938,0.6825208067893982,0.6924369931221008,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6184874176979065,0.6825208067893982,0.6605042219161987,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7596638798713684,"y":0.701545774936676},{"x":0.7613445520401001,"y":0.717003583908081},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.7394958138465881,0.7027348279953003,0.7613445520401001,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6991596817970276,0.7051129341125488,0.7260504364967346,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6655462384223938,0.7063020467758179,0.6924369931221008,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7074910998344421},{"x":0.658823549747467,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.6336134672164917,0.7074910998344421,0.6605042219161987,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.740784764289856},{"x":0.7378151416778564,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.7253270149230957,0.7596638798713684,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.72651606798172},{"x":0.7260504364967346,"y":0.72651606798172},{"x":0.7260504364967346,"y":0.740784764289856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6907563209533691,0.72651606798172,0.7260504364967346,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.72651606798172},{"x":0.6873949766159058,"y":0.72651606798172},{"x":0.6873949766159058,"y":0.740784764289856},{"x":0.6672269105911255,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.72651606798172,0.6873949766159058,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.72651606798172},{"x":0.6571428775787354,"y":0.72651606798172},{"x":0.6571428775787354,"y":0.740784764289856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6268907785415649,0.72651606798172,0.6571428775787354,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.72651606798172},{"x":0.6235294342041016,"y":0.72651606798172},{"x":0.6235294342041016,"y":0.740784764289856},{"x":0.6117647290229797,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6117647290229797,0.72651606798172,0.6235294342041016,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۴۰۳","boundary":[0.7378151416778564,0.7479191422462463,0.7613445520401001,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6907563209533691,0.7479191422462463,0.7260504364967346,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6722689270973206,0.7491081953048706,0.6873949766159058,0.7633769512176514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.605084056854248,0.6755208067893982,0.7680252242088318,0.7691878981590271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7146254181861877},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۷۰","boundary":[0.20840336382389069,0.7063020467758179,0.2218487411737442,0.7146254181861877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7146254181861877},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6993020467758179,0.2268487411737442,0.7216254181861878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7277051210403442},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7277051210403442},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7372176051139832},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.20840336382389069,0.7277051210403442,0.22521008551120758,0.7372176051139832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7277051210403442},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7277051210403442},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7372176051139832},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.7207051210403442,0.23021008551120759,0.7442176051139832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7502972483634949},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7502972483634949},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7586206793785095},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.20840336382389069,0.7502972483634949,0.22521008551120758,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7502972483634949},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7502972483634949},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7586206793785095},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.7432972483634949,0.23021008551120759,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7847800254821777},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7847800254821777},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7942925095558167},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.20840336382389069,0.7847800254821777,0.2235294133424759,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7847800254821777},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7847800254821777},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7942925095558167},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.7777800254821777,0.2285294133424759,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7815126180648804,0.7800237536430359,0.7882353067398071,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7226890921592712,0.7800237536430359,0.7596638798713684,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.7800237536430359,0.7159664034843445,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شارپ","boundary":[0.6386554837226868,0.7800237536430359,0.6789916157722473,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7800237536430359},{"x":0.63193279504776,"y":0.7800237536430359},{"x":0.63193279504776,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.7800237536430359,0.63193279504776,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بازدههای","boundary":[0.5546218752861023,0.7800237536430359,0.6184874176979065,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5159664154052734,0.7800237536430359,0.5478991866111755,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7800237536430359},{"x":0.507563054561615,"y":0.7800237536430359},{"x":0.507563054561615,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.4605042040348053,0.7800237536430359,0.507563054561615,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7800237536430359},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7800237536430359},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمنی","boundary":[0.4117647111415863,0.7800237536430359,0.45378151535987854,0.7990487217903137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4067647111415863,0.7730237536430359,0.7932353067398071,0.8060487217903137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7428571581840515,0.8026159405708313,0.7613445520401001,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استنتاج","boundary":[0.6739495992660522,0.8049940466880798,0.7243697643280029,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.6184874176979065,0.8061830997467041,0.6672269105911255,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8263971209526062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8263971209526062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8442330360412598},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.8263971209526062,0.7596638798713684,0.8442330360412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8263971209526062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استنتاج","boundary":[0.6739495992660522,0.8275862336158752,0.7243697643280029,0.8442330360412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6420168280601501,0.8275862336158752,0.6705882549285889,0.8442330360412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8442330360412598},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6067227125167847,0.8275862336158752,0.6352941393852234,0.8442330360412598]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8430439829826355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6017227125167847,0.7979940466880798,0.7663445520401001,0.8500439829826355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8073721528053284},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8145065307617188},{"x":0.206722691655159,"y":0.815695583820343},{"x":0.206722691655159,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"*","boundary":[0.22521008551120758,0.8073721528053284,0.206722691655159,0.815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8073721528053284},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8145065307617188},{"x":0.206722691655159,"y":0.815695583820343},{"x":0.206722691655159,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.8003721528053284,0.211722691655159,0.822695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8287752866744995},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8275862336158752},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8370987176895142},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.20840336382389069,0.8287752866744995,0.22521008551120758,0.8370987176895142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8287752866744995},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8275862336158752},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8370987176895142},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.8217752866744995,0.23021008551120759,0.8440987176895142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷","boundary":[0.4941176474094391,0.8620689511299133,0.5025210380554199,0.8715814352035522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8550689511299133,0.5075210380554199,0.8785814352035523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/rlqylAfYbjcWJvSz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/DFwmVfDmziXEOrcd.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/kQGAYLIkxbXsAlDl.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003390297338742168,0.00022355046184394645,0.998666831417244,0.9989553133945261]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2068965584039688},{"x":0.206722691655159,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.206722691655159,0.1973840594291687,0.2235294133424759,0.2068965584039688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2068965584039688},{"x":0.206722691655159,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.1903840594291687,0.2285294133424759,0.21389655840396882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7378151416778564,0.19500593841075897,0.7613445520401001,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6907563209533691,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.6907563209533691,0.19500593841075897,0.7210084199905396,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.19500593841075897,0.6840336322784424,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.6134454011917114,0.19500593841075897,0.6504201889038086,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.19500593841075897},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2104637324810028},{"x":0.583193302154541,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.583193302154541,0.19500593841075897,0.6084033846855164,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.217598095536232},{"x":0.7596638798713684,"y":0.217598095536232},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴۰۴","boundary":[0.7378151416778564,0.217598095536232,0.7596638798713684,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.217598095536232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.217598095536232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6941176652908325,0.217598095536232,0.7260504364967346,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.21878716349601746,0.6890756487846375,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6268907785415649,0.21878716349601746,0.6571428775787354,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6235294342041016,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6117647290229797,0.21878716349601746,0.6235294342041016,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7378151416778564,0.23900118470191956,0.7596638798713684,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6890756487846375,0.24019025266170502,0.7260504364967346,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6739495992660522,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6722689270973206,0.24137930572032928,0.6857143044471741,0.25564804673194885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.578193302154541,0.18800593841075897,0.7663445520401001,0.26264804673194886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22829964756965637},{"x":0.20840336382389069,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۶","boundary":[0.20840336382389069,0.21997621655464172,0.2235294133424759,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22829964756965637},{"x":0.20840336382389069,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.21297621655464172,0.2285294133424759,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2218487411737442,"y":0.25208085775375366},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.21008403599262238,0.24137930572032928,0.2218487411737442,0.25208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2218487411737442,"y":0.25208085775375366},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.23437930572032928,0.2268487411737442,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2235294133424759,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28656360507011414},{"x":0.20840336382389069,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.20840336382389069,0.2770511209964752,0.2235294133424759,0.28656360507011414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2235294133424759,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28656360507011414},{"x":0.20840336382389069,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.2700511209964752,0.2285294133424759,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.298454225063324},{"x":0.2218487411737442,"y":0.298454225063324},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30915576219558716},{"x":0.20840336382389069,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.20840336382389069,0.298454225063324,0.2235294133424759,0.30915576219558716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.298454225063324},{"x":0.2218487411737442,"y":0.298454225063324},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30915576219558716},{"x":0.20840336382389069,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.29145422506332397,0.2285294133424759,0.31615576219558716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.321046382188797},{"x":0.22689075767993927,"y":0.321046382188797},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32936978340148926},{"x":0.20840336382389069,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.20840336382389069,0.321046382188797,0.22689075767993927,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.321046382188797},{"x":0.22689075767993927,"y":0.321046382188797},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32936978340148926},{"x":0.20840336382389069,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.314046382188797,0.23189075767993927,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.34244945645332336},{"x":0.2218487411737442,"y":0.34244945645332336},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3519619405269623},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.20840336382389069,0.34244945645332336,0.2218487411737442,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.34244945645332336},{"x":0.2218487411737442,"y":0.34244945645332336},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3519619405269623},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.33544945645332336,0.2268487411737442,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3638525605201721},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3638525605201721},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37336504459381104},{"x":0.20840336382389069,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.20840336382389069,0.3638525605201721,0.22689075767993927,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3638525605201721},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3638525605201721},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37336504459381104},{"x":0.20840336382389069,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.3568525605201721,0.23189075767993927,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7815126180648804,0.2734839618206024,0.7882353067398071,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7176470756530762,0.2734839618206024,0.7613445520401001,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6907563209533691,0.2734839618206024,0.7193277478218079,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.6436975002288818,0.2734839618206024,0.6773109436035156,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6134454011917114,0.2734839618206024,0.6369748115539551,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5949580073356628,0.2734839618206024,0.6067227125167847,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5647059082984924,0.2734839618206024,0.5899159908294678,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5109243988990784,0.2734839618206024,0.5579832196235657,0.2913198471069336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5059243988990784,0.2664839618206024,0.7932353067398071,0.2983198471069336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7428571581840515,0.2948870360851288,0.7596638798713684,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.6873949766159058,0.2948870360851288,0.7260504364967346,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.29607608914375305,0.6873949766159058,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6201680898666382,0.29607608914375305,0.6554622054100037,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5932773351669312,0.2972651720046997,0.6184874176979065,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5798319578170776,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5478991866111755,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5478991866111755,0.2972651720046997,0.5798319578170776,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5210084319114685,0.2972651720046997,0.5411764979362488,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5025210380554199,0.2972651720046997,0.5126050710678101,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2972651720046997},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2972651720046997},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4756302535533905,0.2972651720046997,0.49747899174690247,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.298454225063324},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2972651720046997},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31272295117378235},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.42352941632270813,0.298454225063324,0.46890756487846375,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.3151010572910309,0.7596638798713684,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6840336322784424,0.3151010572910309,0.7243697643280029,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3341260552406311},{"x":0.63193279504776,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینگی","boundary":[0.63193279504776,0.3151010572910309,0.6773109436035156,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.5899159908294678,0.3151010572910309,0.6252101063728333,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5663865804672241,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5663865804672241,0.31629014015197754,0.5848739743232727,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5176470875740051,0.31629014015197754,0.5546218752861023,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4941176474094391,0.31629014015197754,0.5193277597427368,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.4470588266849518,0.31629014015197754,0.4789915978908539,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3174791932106018},{"x":0.440336138010025,"y":0.3174791932106018},{"x":0.440336138010025,"y":0.33650416135787964},{"x":0.42016807198524475,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.42016807198524475,0.3174791932106018,0.440336138010025,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3174791932106018},{"x":0.413445383310318,"y":0.3174791932106018},{"x":0.413445383310318,"y":0.33650416135787964},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40168067812919617,0.3174791932106018,0.413445383310318,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33650416135787964},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.37478992342948914,0.3174791932106018,0.3966386616230011,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3174791932106018},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3174791932106018},{"x":0.36974790692329407,"y":0.33650416135787964},{"x":0.32436975836753845,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.32436975836753845,0.3174791932106018,0.36974790692329407,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.34007135033607483,0.7596638798713684,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6957983374595642,0.34007135033607483,0.7243697643280029,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.6571428775787354,0.34007135033607483,0.6873949766159058,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6285714507102966,0.3412604033946991,0.6487395167350769,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.3412604033946991,0.6218487620353699,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35909631848335266},{"x":0.583193302154541,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.583193302154541,0.3412604033946991,0.6067227125167847,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5327731370925903,0.3412604033946991,0.5798319578170776,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴۰۵","boundary":[0.7378151416778564,0.3579072654247284,0.7613445520401001,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6840336322784424,0.3579072654247284,0.7243697643280029,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینگی","boundary":[0.6302521228790283,0.3579072654247284,0.6773109436035156,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.5865546464920044,0.35909631848335266,0.6252101063728333,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.35909631848335266,0.5865546464920044,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5193277597427368,0.35909631848335266,0.5529412031173706,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5176470875740051,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4941176474094391,0.36028537154197693,0.5193277597427368,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4789915978908539,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38287752866744995},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.4470588266849518,0.36028537154197693,0.4789915978908539,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.36028537154197693},{"x":0.440336138010025,"y":0.36028537154197693},{"x":0.440336138010025,"y":0.38287752866744995},{"x":0.42016807198524475,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.42016807198524475,0.36028537154197693,0.440336138010025,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7394958138465881,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.3840665817260742,0.7613445520401001,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6924369931221008,0.3840665817260742,0.7260504364967346,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6739495992660522,0.3852556347846985,0.6857143044471741,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7882353067398071,"y":0.435196191072464},{"x":0.7815126180648804,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.7798319458961487,0.4149821698665619,0.7882353067398071,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.435196191072464},{"x":0.6873949766159058,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوریتمی","boundary":[0.6873949766159058,0.4149821698665619,0.7596638798713684,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4149821698665619},{"x":0.680672287940979,"y":0.4149821698665619},{"x":0.680672287940979,"y":0.435196191072464},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6487395167350769,0.4149821698665619,0.680672287940979,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6436975002288818,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6201680898666382,0.4149821698665619,0.6436975002288818,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5747899413108826,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.5747899413108826,0.41617122292518616,0.6134454011917114,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5462185144424438,0.41617122292518616,0.5731092691421509,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4957983195781708,0.41617122292518616,0.5394958257675171,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4375743269920349},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.46722689270973206,0.41617122292518616,0.49747899174690247,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4173602759838104},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41617122292518616},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4375743269920349},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.41848739981651306,0.4173602759838104,0.45378151535987854,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4375743269920349},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.38823530077934265,0.4173602759838104,0.4117647111415863,0.4375743269920349]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.298454225063324},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7882353067398071,"y":0.435196191072464},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31768908619880676,0.29145422506332397,0.7932353067398071,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.435196191072464},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7428571581840515,0.435196191072464,0.7613445520401001,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7243697643280029,"y":0.435196191072464},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6722689270973206,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6705882549285889,0.43638524413108826,0.7243697643280029,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6655462384223938,"y":0.457788348197937},{"x":0.6487395167350769,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6470588445663452,0.4375743269920349,0.6655462384223938,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6420168280601501,"y":0.457788348197937},{"x":0.610084056854248,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6084033846855164,0.4375743269920349,0.6420168280601501,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4387633800506592},{"x":0.610084056854248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6016806960105896,0.4387633800506592,0.6117647290229797,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7411764860153198,0.46254459023475647,0.7596638798713684,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6924369931221008,0.46254459023475647,0.7243697643280029,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.46373364329338074,0.6907563209533691,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6235294342041016,0.46373364329338074,0.6571428775787354,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4780023694038391},{"x":0.610084056854248,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.610084056854248,0.46373364329338074,0.6268907785415649,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.4839476943016052,0.7613445520401001,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6907563209533691,0.4851367473602295,0.7260504364967346,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6722689270973206,0.48632580041885376,0.6840336322784424,0.49940547347068787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7630252242088318,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5966806960105896,0.42938524413108825,0.7680252242088318,0.5064054734706879],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.38644471764564514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38644471764564514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3947681188583374},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.20840336382389069,0.38644471764564514,0.22689075767993927,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.38644471764564514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38644471764564514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3947681188583374},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.37944471764564514,0.23189075767993927,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42925089597702026},{"x":0.20840336382389069,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.20840336382389069,0.4209274649620056,0.22857142984867096,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4209274649620056},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42925089597702026},{"x":0.20840336382389069,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.4139274649620056,0.23357142984867096,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4518430531024933},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.20840336382389069,0.44351962208747864,0.22689075767993927,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44351962208747864},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4518430531024933},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.43651962208747863,0.23189075767993927,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.464922696352005},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47324612736701965},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.20840336382389069,0.464922696352005,0.23025210201740265,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.464922696352005},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46373364329338074},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47324612736701965},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.457922696352005,0.23525210201740265,0.48024612736701966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4946492314338684},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.20840336382389069,0.48632580041885376,0.23025210201740265,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4946492314338684},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.47932580041885375,0.23525210201740265,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷","boundary":[0.7798319458961487,0.5219976305961609,0.7882353067398071,0.5303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7748319458961487,0.5149976305961609,0.7932353067398071,0.5373210616111755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5315101146697998},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.20840336382389069,0.5208085775375366,0.22857142984867096,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5315101146697998},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5138085775375366,0.23357142984867096,0.5385101146697998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.542211651802063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5517241358757019},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۲","boundary":[0.20840336382389069,0.5434007048606873,0.22857142984867096,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.542211651802063},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5517241358757019},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5364007048606872,0.23357142984867096,0.5587241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7277311086654663,0.5160523056983948,0.7596638798713684,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6890756487846375,0.5160523056983948,0.7243697643280029,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.6504201889038086,0.5160523056983948,0.6773109436035156,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5983193516731262,0.5160523056983948,0.6436975002288818,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5579832196235657,0.5160523056983948,0.5949580073356628,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5109243988990784,0.5160523056983948,0.5445378422737122,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5350772738456726},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.43361344933509827,0.5160523056983948,0.5025210380554199,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7613445520401001,"y":0.557669460773468},{"x":0.7428571581840515,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.7428571581840515,0.5398335456848145,0.7613445520401001,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5398335456848145},{"x":0.729411780834198,"y":0.5398335456848145},{"x":0.729411780834198,"y":0.557669460773468},{"x":0.6638655662536621,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6638655662536621,0.5398335456848145,0.729411780834198,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.557669460773468},{"x":0.6369748115539551,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.5398335456848145,0.6571428775787354,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6235294342041016,"y":0.557669460773468},{"x":0.5680672526359558,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.5680672526359558,0.5398335456848145,0.6235294342041016,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5398335456848145},{"x":0.561344563961029,"y":0.5398335456848145},{"x":0.561344563961029,"y":0.557669460773468},{"x":0.534453809261322,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.534453809261322,0.5398335456848145,0.561344563961029,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5398335456848145},{"x":0.529411792755127,"y":0.5398335456848145},{"x":0.529411792755127,"y":0.557669460773468},{"x":0.5243697762489319,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.5398335456848145,0.529411792755127,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5142857432365417,"y":0.557669460773468},{"x":0.4907563030719757,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4907563030719757,0.5398335456848145,0.5142857432365417,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5398335456848145},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5398335456848145},{"x":0.48403361439704895,"y":0.557669460773468},{"x":0.45546218752861023,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.45546218752861023,0.5398335456848145,0.48403361439704895,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲۰۷","boundary":[0.7394958138465881,0.5624256730079651,0.7613445520401001,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6873949766159058,0.5624256730079651,0.7243697643280029,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5636147260665894},{"x":0.680672287940979,"y":0.5636147260665894},{"x":0.680672287940979,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6554622054100037,0.5636147260665894,0.680672287940979,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳۰۷","boundary":[0.7378151416778564,0.5838287472724915,0.7596638798713684,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6924369931221008,0.5838287472724915,0.7243697643280029,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6873949766159058,"y":0.601664662361145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6571428775787354,0.5850178599357605,0.6873949766159058,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6571428775787354,"y":0.601664662361145},{"x":0.6436975002288818,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6436975002288818,0.5850178599357605,0.6571428775787354,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰۷","boundary":[0.7378151416778564,0.6076099872589111,0.7613445520401001,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6890756487846375,0.6076099872589111,0.7260504364967346,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6722689270973206,0.6087990403175354,0.6857143044471741,0.6230677962303162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6230677962303162},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.5090523056983948,0.7663445520401001,0.6300677962303162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5743162631988525},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۵","boundary":[0.20840336382389069,0.5659928917884827,0.23025210201740265,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5743162631988525},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.5589928917884827,0.23525210201740265,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.587395966053009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.596908450126648},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.20840336382389069,0.587395966053009,0.23025210201740265,0.596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.587395966053009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.596908450126648},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.580395966053009,0.23525210201740265,0.603908450126648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6183115243911743},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.20840336382389069,0.6099880933761597,0.23193277418613434,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6183115243911743},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6029880933761597,0.23693277418613434,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6432818174362183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6432818174362183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6516052484512329},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.20840336382389069,0.6432818174362183,0.22857142984867096,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6432818174362183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6432818174362183},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6516052484512329},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6362818174362183,0.23357142984867096,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6658739447593689},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6753864288330078},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.20840336382389069,0.6658739447593689,0.22857142984867096,0.6753864288330078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6658739447593689},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6753864288330078},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.6588739447593689,0.23357142984867096,0.6823864288330078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7815126180648804,0.642092764377594,0.7882353067398071,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.642092764377594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.642092764377594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7226890921592712,0.642092764377594,0.7596638798713684,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.642092764377594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.642092764377594},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6857143044471741,0.642092764377594,0.7142857313156128,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.642092764377594},{"x":0.6773109436035156,"y":0.642092764377594},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.6554622054100037,0.642092764377594,0.6773109436035156,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.642092764377594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.642092764377594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.6235294342041016,0.642092764377594,0.6504201889038086,0.6587395668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.642092764377594},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6185294342041016,0.635092764377594,0.7932353067398071,0.6669286794662476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۸","boundary":[0.7428571581840515,0.6634958386421204,0.7613445520401001,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6991596817970276,0.6634958386421204,0.7243697643280029,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.6722689270973206,0.6646848917007446,0.6924369931221008,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.6420168280601501,0.6646848917007446,0.6672269105911255,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.686087965965271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.686087965965271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۰۸","boundary":[0.7411764860153198,0.686087965965271,0.7596638798713684,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.686087965965271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.686087965965271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6924369931221008,0.686087965965271,0.7243697643280029,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.686087965965271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.686087965965271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6571428775787354,0.686087965965271,0.6873949766159058,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.686087965965271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.686087965965271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6420168280601501,0.686087965965271,0.6554622054100037,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳۰۸","boundary":[0.7378151416778564,0.7074910998344421,0.7596638798713684,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6890756487846375,0.7074910998344421,0.7243697643280029,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6739495992660522,0.7086801528930664,0.6857143044471741,0.7229488492012024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6353361558914185,0.6576848917007446,0.7663445520401001,0.7287597961425781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.68727707862854},{"x":0.22689075767993927,"y":0.68727707862854},{"x":0.22689075767993927,"y":0.696789562702179},{"x":0.20840336382389069,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.20840336382389069,0.68727707862854,0.22689075767993927,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.68727707862854},{"x":0.22689075767993927,"y":0.68727707862854},{"x":0.22689075767993927,"y":0.696789562702179},{"x":0.20840336382389069,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.68027707862854,0.23189075767993927,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7098692059516907},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7098692059516907},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7181926369667053},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.20840336382389069,0.7098692059516907,0.22857142984867096,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7098692059516907},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7098692059516907},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7181926369667053},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.7028692059516907,0.23357142984867096,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.7815126180648804,0.7455410361289978,0.7865546345710754,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.7765126180648804,0.7385410361289978,0.7915546345710754,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7526754140853882},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.20840336382389069,0.7443519830703735,0.22857142984867096,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7526754140853882},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.7373519830703735,0.23357142984867096,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7669441103935242},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7669441103935242},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7752675414085388},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.20840336382389069,0.7669441103935242,0.22689075767993927,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7669441103935242},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7669441103935242},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7752675414085388},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.7599441103935242,0.23189075767993927,0.7822675414085388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7210084199905396,0.7395957112312317,0.7613445520401001,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.7395957112312317,0.7142857313156128,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شارپ","boundary":[0.6386554837226868,0.7395957112312317,0.6789916157722473,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5966386795043945,0.7395957112312317,0.6302521228790283,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.740784764289856},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.5243697762489319,0.740784764289856,0.5882353186607361,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.740784764289856},{"x":0.5176470875740051,"y":0.740784764289856},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.740784764289856,0.5176470875740051,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.740784764289856},{"x":0.5058823823928833,"y":0.740784764289856},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7586206793785095},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.740784764289856,0.5058823823928833,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.740784764289856},{"x":0.4924369752407074,"y":0.740784764289856},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.4588235318660736,0.740784764289856,0.4924369752407074,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.740784764289856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.740784764289856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.4084033668041229,0.740784764289856,0.45210084319114685,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۰۹","boundary":[0.7445378303527832,0.7633769512176514,0.7596638798713684,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6890756487846375,0.7645660042762756,0.7277311086654663,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.7645660042762756,0.6823529601097107,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شارپ","boundary":[0.6117647290229797,0.7645660042762756,0.6487395167350769,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5714285969734192,0.7657550573348999,0.6033613681793213,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7812128663063049},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.49915966391563416,0.7657550573348999,0.5647059082984924,0.7812128663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.740784764289856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4034033668041229,0.733784764289856,0.7680252242088318,0.7870237536430359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.785969078540802},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6941176652908325,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6941176652908325,0.785969078540802,0.7243697643280029,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.785969078540802},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6873949766159058,"y":0.801426887512207},{"x":0.6453781723976135,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.6453781723976135,0.785969078540802,0.6873949766159058,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.785969078540802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.785969078540802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.801426887512207},{"x":0.63193279504776,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.785969078540802,0.6386554837226868,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.785969078540802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.785969078540802},{"x":0.6285714507102966,"y":0.801426887512207},{"x":0.5949580073356628,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5949580073356628,0.785969078540802,0.6285714507102966,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5848739743232727,"y":0.801426887512207},{"x":0.5663865804672241,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5663865804672241,0.7871581315994263,0.5848739743232727,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5512605309486389,"y":0.801426887512207},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شارپ","boundary":[0.5142857432365417,0.7871581315994263,0.5512605309486389,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۰۹","boundary":[0.7394958138465881,0.8085612654685974,0.7596638798713684,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6924369931221008,0.8085612654685974,0.7243697643280029,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.6571428775787354,0.8085612654685974,0.6890756487846375,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6436975002288818,0.8085612654685974,0.6571428775787354,0.8263971209526062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.7801581315994263,0.7646638798713684,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲.۹","boundary":[0.7428571581840515,0.7883471846580505,0.7596638798713684,0.7966706156730652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.7813471846580505,0.7646638798713684,0.8036706156730652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8192628026008606},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.20840336382389069,0.8097503185272217,0.23361344635486603,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8097503185272217},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8192628026008606},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.8027503185272217,0.23861344635486603,0.8262628026008606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۸","boundary":[0.4941176474094391,0.8644470572471619,0.5025210380554199,0.8715814352035522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8574470572471619,0.5075210380554199,0.8785814352035523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/VZKdILJXJpjYPbdB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/OekHZSfNdySHRwsj.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/ZqWBTkdMHXowrIql.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003418543929813289,0.00022496433575570085,0.9986696560763512,0.9989553133945261]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴.۹","boundary":[0.7394958138465881,0.19500593841075897,0.7596638798713684,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6890756487846375,0.19619500637054443,0.7260504364967346,0.2104637324810028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6739495992660522,0.1973840594291687,0.6857143044471741,0.2104637324810028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6689495992660522,0.18919500637054443,0.7646638798713684,0.2174637324810028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2068965584039688},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.20840336382389069,0.19857312738895416,0.23193277418613434,0.2068965584039688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1973840594291687},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2068965584039688},{"x":0.20840336382389069,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.19157312738895416,0.23693277418613434,0.21389655840396882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7394958138465881,0.23186682164669037,0.7848739624023438,0.24970273673534393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7344958138465881,0.22486682164669036,0.7898739624023438,0.25670273673534394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.23305588960647583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23305588960647583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24137930572032928},{"x":0.20840336382389069,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۱","boundary":[0.20840336382389069,0.23305588960647583,0.22857142984867096,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.23305588960647583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23305588960647583},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24137930572032928},{"x":0.20840336382389069,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.22605588960647582,0.23357142984867096,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7865546345710754,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7193277478218079,0.26516053080558777,0.7865546345710754,0.27942925691604614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7865546345710754,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7143277478218079,0.25816053080558776,0.7915546345710754,0.28642925691604615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2675386369228363},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2675386369228363},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27586206793785095},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.20840336382389069,0.2675386369228363,0.23193277418613434,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2675386369228363},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2675386369228363},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27586206793785095},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.2605386369228363,0.23693277418613434,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.298454225063324},{"x":0.7865546345710754,"y":0.298454225063324},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7647058963775635,0.298454225063324,0.7865546345710754,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7579832077026367,"y":0.298454225063324},{"x":0.7579832077026367,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7361344695091248,0.2972651720046997,0.7579832077026367,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6857143044471741,0.2972651720046997,0.7260504364967346,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6672269105911255,0.2972651720046997,0.6773109436035156,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2948870360851288},{"x":0.658823549747467,"y":0.29607608914375305},{"x":0.658823549747467,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5983193516731262,0.2948870360851288,0.658823549747467,0.3186682462692261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7865546345710754,"y":0.298454225063324},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5933193516731262,0.2878870360851288,0.7915546345710754,0.32685729932785035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3115338981151581},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.20840336382389069,0.30202141404151917,0.23193277418613434,0.3115338981151581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3115338981151581},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.29502141404151916,0.23693277418613434,0.3185338981151581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7630252242088318,0.33293697237968445,0.7865546345710754,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7344537973403931,0.33293697237968445,0.7579832077026367,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6655462384223938,0.33293697237968445,0.7260504364967346,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33293697237968445},{"x":0.658823549747467,"y":0.33293697237968445},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.33293697237968445,0.658823549747467,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5966386795043945,0.33293697237968445,0.6386554837226868,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7865546345710754,"y":0.350772887468338},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5916386795043945,0.32593697237968444,0.7915546345710754,0.357772887468338],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.75126051902771,0.3709869086742401,0.7865546345710754,0.38287752866744995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.74626051902771,0.3639869086742401,0.7915546345710754,0.38987752866744996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.37217599153518677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37217599153518677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۵","boundary":[0.20840336382389069,0.37217599153518677,0.23193277418613434,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.37217599153518677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37217599153518677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.20840336382389069,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.36517599153518676,0.23693277418613434,0.3886884756088257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.4957983195781708,0.8632580041885376,0.5008403658866882,0.8715814352035522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8632580041885376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8715814352035522},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8562580041885376,0.5058403658866882,0.8785814352035523],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/ZsIPBpdTcNurVVnh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/XIJnObsJwqNtPrUP.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/SkkYmiuwKhoKtdoe.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/cByTpjMZbTKhAMOt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/jecXyUhatumXfAzi.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/EvFVBreYbWWinZOd.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003390297338742168,0.0003366596837673119,0.9986640067581369,0.9989538995383328]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.2901307940483093,0.7848739624023438,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6992016983032227,0.2831307940483093,0.7898739624023438,0.3149667091369629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7680672407150269,0.3650416135787964,0.7865546345710754,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7243697643280029,0.3650416135787964,0.7613445520401001,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3852556347846985},{"x":0.707563042640686,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.707563042640686,0.3650416135787964,0.7176470756530762,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6722689270973206,0.3638525605201721,0.7042016983032227,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6369748115539551,0.3638525605201721,0.6621848940849304,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.6000000238418579,0.3638525605201721,0.6302521228790283,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.5394958257675171,0.3638525605201721,0.5915966629981995,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.3638525605201721,0.5310924649238586,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.4789915978908539,0.3638525605201721,0.5109243988990784,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.4436974823474884,0.3638525605201721,0.4722689092159271,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3638525605201721},{"x":0.440336138010025,"y":0.3638525605201721},{"x":0.440336138010025,"y":0.3840665817260742},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.40504202246665955,0.3638525605201721,0.440336138010025,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3840665817260742},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.37142857909202576,0.3638525605201721,0.3966386616230011,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3840665817260742},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.32436975836753845,0.3638525605201721,0.3663865625858307,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3638525605201721},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.2840336263179779,0.3638525605201721,0.3210084140300751,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.21008403599262238,0.3638525605201721,0.2722689211368561,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7865546345710754,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.7361344695091248,0.3888228237628937,0.7865546345710754,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مارکوویتز","boundary":[0.6689075827598572,0.3888228237628937,0.7277311086654663,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.6285714507102966,0.3888228237628937,0.6638655662536621,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5932773351669312,0.3888228237628937,0.6201680898666382,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.3888228237628937,0.5865546464920044,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.3888228237628937,0.5529412031173706,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.5159664154052734,0.3888228237628937,0.5361344814300537,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40665873885154724},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.48571428656578064,0.3888228237628937,0.5058823823928833,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40665873885154724},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.45546218752861023,0.3888228237628937,0.4789915978908539,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4470588266849518,"y":0.40665873885154724},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4285714328289032,0.3888228237628937,0.4470588266849518,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3888228237628937},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3888228237628937},{"x":0.42016807198524475,"y":0.40665873885154724},{"x":0.39159664511680603,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.39159664511680603,0.3888228237628937,0.42016807198524475,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3831932842731476,"y":0.40665873885154724},{"x":0.3781512677669525,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.3888228237628937,0.3831932842731476,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3888228237628937},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3888228237628937},{"x":0.36974790692329407,"y":0.40665873885154724},{"x":0.3126050531864166,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.3126050531864166,0.3888228237628937,0.36974790692329407,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3888228237628937},{"x":0.3042016923427582,"y":0.40665873885154724},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.2571428716182709,0.3888228237628937,0.3042016923427582,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40665873885154724},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24705882370471954,0.3888228237628937,0.2521008551120758,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40665873885154724},{"x":0.20840336382389069,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.20840336382389069,0.3888228237628937,0.2369747906923294,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7865546345710754,"y":0.428061842918396},{"x":0.7411764860153198,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.7411764860153198,0.4078477919101715,0.7865546345710754,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7327731251716614,"y":0.428061842918396},{"x":0.702521026134491,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.702521026134491,0.4078477919101715,0.7327731251716614,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6924369931221008,"y":0.428061842918396},{"x":0.6403361558914185,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استقلال","boundary":[0.6403361558914185,0.4078477919101715,0.6924369931221008,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6302521228790283,"y":0.428061842918396},{"x":0.6033613681793213,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6033613681793213,0.4078477919101715,0.6302521228790283,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5983193516731262,"y":0.428061842918396},{"x":0.5915966629981995,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5915966629981995,0.4078477919101715,0.5983193516731262,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5848739743232727,"y":0.428061842918396},{"x":0.5394958257675171,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.5394958257675171,0.4078477919101715,0.5848739743232727,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5310924649238586,"y":0.428061842918396},{"x":0.5042017102241516,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.5042017102241516,0.4078477919101715,0.5310924649238586,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4924369752407074,"y":0.428061842918396},{"x":0.45378151535987854,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.45378151535987854,0.4078477919101715,0.4924369752407074,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4078477919101715},{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715},{"x":0.440336138010025,"y":0.428061842918396},{"x":0.4302521049976349,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4302521049976349,0.4078477919101715,0.440336138010025,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4078477919101715},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4078477919101715},{"x":0.42016807198524475,"y":0.428061842918396},{"x":0.413445383310318,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.413445383310318,0.4078477919101715,0.42016807198524475,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4078477919101715},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4078477919101715},{"x":0.40672269463539124,"y":0.428061842918396},{"x":0.3361344635486603,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملگرهای","boundary":[0.3361344635486603,0.4078477919101715,0.40672269463539124,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4078477919101715},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4078477919101715},{"x":0.32773110270500183,"y":0.428061842918396},{"x":0.2857142984867096,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.2857142984867096,0.4078477919101715,0.32773110270500183,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4078477919101715},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4078477919101715},{"x":0.27563026547431946,"y":0.428061842918396},{"x":0.2689075767993927,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.4078477919101715,0.27563026547431946,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4078477919101715},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4078477919101715},{"x":0.26218488812446594,"y":0.428061842918396},{"x":0.20840336382389069,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.20840336382389069,0.4078477919101715,0.26218488812446594,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7865546345710754,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7865546345710754,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7596638798713684,0.43281808495521545,0.7865546345710754,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44946491718292236},{"x":0.75126051902771,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.43281808495521545,0.7546218633651733,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6941176652908325,0.43281808495521545,0.7378151416778564,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6672269105911255,0.43281808495521545,0.6857143044471741,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43281808495521545},{"x":0.658823549747467,"y":0.43281808495521545},{"x":0.658823549747467,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6218487620353699,0.43281808495521545,0.658823549747467,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6084033846855164,0.43281808495521545,0.6134454011917114,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.5495798587799072,0.43281808495521545,0.5983193516731262,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5109243988990784,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.5109243988990784,0.43281808495521545,0.5411764979362488,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4773109257221222,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4773109257221222,0.43281808495521545,0.5025210380554199,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.43281808495521545},{"x":0.46890756487846375,"y":0.43281808495521545},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44946491718292236},{"x":0.462184876203537,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.43281808495521545,0.46890756487846375,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4571428596973419,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44946491718292236},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.42184874415397644,0.43281808495521545,0.4571428596973419,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.43281808495521545},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43281808495521545},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3831932842731476,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.3831932842731476,0.43281808495521545,0.41680672764778137,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3798319399356842,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3680672347545624,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3680672347545624,0.43281808495521545,0.3798319399356842,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3613445460796356,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3613445460796356,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3478991687297821,0.43281808495521545,0.3613445460796356,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3445378243923187,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3445378243923187,"y":0.44946491718292236},{"x":0.32436975836753845,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.32436975836753845,0.43281808495521545,0.3445378243923187,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.43281808495521545},{"x":0.31596639752388,"y":0.43281808495521545},{"x":0.31596639752388,"y":0.44946491718292236},{"x":0.2873949706554413,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.2873949706554413,0.43281808495521545,0.31596639752388,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.43281808495521545},{"x":0.27899160981178284,"y":0.43281808495521545},{"x":0.27899160981178284,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.24033613502979279,0.43281808495521545,0.27899160981178284,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.43281808495521545},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43281808495521545},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44946491718292236},{"x":0.20840336382389069,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.20840336382389069,0.43281808495521545,0.23193277418613434,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7630252242088318,0.4518430531024933,0.7899159789085388,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7445378303527832,0.4518430531024933,0.7630252242088318,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.4518430531024933,0.7428571581840515,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6873949766159058,0.4518430531024933,0.7277311086654663,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4518430531024933},{"x":0.680672287940979,"y":0.4518430531024933},{"x":0.680672287940979,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.4518430531024933,0.680672287940979,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.6252101063728333,0.4518430531024933,0.6638655662536621,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.5680672526359558,0.4518430531024933,0.6184874176979065,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5327731370925903,0.4518430531024933,0.5596638917922974,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5260504484176636,"y":0.47324612736701965},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.48571428656578064,0.4518430531024933,0.5260504484176636,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4605042040348053,0.4518430531024933,0.4789915978908539,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47324612736701965},{"x":0.41680672764778137,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41680672764778137,0.4518430531024933,0.45210084319114685,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.3798319399356842,0.4518430531024933,0.4151260554790497,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.3529411852359772,0.4518430531024933,0.3798319399356842,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4518430531024933},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4518430531024933},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47324612736701965},{"x":0.32268908619880676,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32268908619880676,0.4518430531024933,0.34117648005485535,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2705882489681244,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.2705882489681244,0.4518430531024933,0.3142857253551483,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4518430531024933},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4518430531024933},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47324612736701965},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23193277418613434,0.4518430531024933,0.26218488812446594,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2235294133424759,"y":0.47324612736701965},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20840336382389069,0.4518430531024933,0.2235294133424759,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.7344537973403931,0.4744352102279663,0.7865546345710754,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6840336322784424,0.4744352102279663,0.7277311086654663,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6386554837226868,0.4744352102279663,0.6789916157722473,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4744352102279663},{"x":0.63193279504776,"y":0.4744352102279663},{"x":0.63193279504776,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6235294342041016,0.4744352102279663,0.63193279504776,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4946492314338684},{"x":0.561344563961029,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جبرخطی","boundary":[0.561344563961029,0.4744352102279663,0.6168067455291748,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.4744352102279663,0.5546218752861023,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.5159664154052734,0.4744352102279663,0.5478991866111755,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4946492314338684},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.48235294222831726,0.4744352102279663,0.5126050710678101,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4744352102279663},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4744352102279663},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4946492314338684},{"x":0.462184876203537,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.462184876203537,0.4744352102279663,0.46890756487846375,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4420168101787567,0.4744352102279663,0.4571428596973419,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4744352102279663},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4744352102279663},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4946492314338684},{"x":0.413445383310318,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.413445383310318,0.4744352102279663,0.43529412150382996,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4744352102279663},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4744352102279663},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3781512677669525,0.4744352102279663,0.40504202246665955,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4744352102279663},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4744352102279663},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4946492314338684},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.33781513571739197,0.4744352102279663,0.37142857909202576,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4946492314338684},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.4744352102279663,0.3310924470424652,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4946492314338684},{"x":0.267226904630661,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.267226904630661,0.4744352102279663,0.3193277418613434,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4946492314338684},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.2369747906923294,0.4744352102279663,0.26386556029319763,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21512605249881744,0.4744352102279663,0.23529411852359772,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7428571581840515,0.4982164204120636,0.7865546345710754,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6991596817970276,0.4982164204120636,0.7378151416778564,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6823529601097107,0.4982164204120636,0.6924369931221008,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6571428775787354,0.4982164204120636,0.6756302714347839,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6151260733604431,0.4982164204120636,0.6504201889038086,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4982164204120636},{"x":0.610084056854248,"y":0.4982164204120636},{"x":0.610084056854248,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.4982164204120636,0.610084056854248,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.5596638917922974,0.4982164204120636,0.5983193516731262,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5210084319114685,0.4982164204120636,0.5478991866111755,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5160523056983948},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.46722689270973206,0.4982164204120636,0.5142857432365417,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5160523056983948},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.43697479367256165,0.4982164204120636,0.4605042040348053,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4982164204120636},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4982164204120636},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.4151260554790497,0.4982164204120636,0.43361344933509827,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5160523056983948},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.4982164204120636,0.4117647111415863,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4982164204120636},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4982164204120636},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5160523056983948},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.37478992342948914,0.4982164204120636,0.40168067812919617,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5160523056983948},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35798320174217224,0.4982164204120636,0.3680672347545624,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5160523056983948},{"x":0.289075642824173,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.289075642824173,0.4982164204120636,0.3529411852359772,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5160523056983948},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منحصربفرد","boundary":[0.20840336382389069,0.4982164204120636,0.2823529541492462,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5374554395675659},{"x":0.75126051902771,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.75126051902771,0.5196195244789124,0.7865546345710754,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7058823704719543,0.5196195244789124,0.7445378303527832,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5196195244789124},{"x":0.702521026134491,"y":0.5196195244789124},{"x":0.702521026134491,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6840336322784424,0.5196195244789124,0.702521026134491,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6453781723976135,0.5196195244789124,0.6756302714347839,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6235294342041016,0.5196195244789124,0.6386554837226868,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5932773351669312,0.5196195244789124,0.6201680898666382,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.5196195244789124,0.5932773351669312,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5159664154052734,0.5196195244789124,0.5579832196235657,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5374554395675659},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.47058823704719543,0.5196195244789124,0.5092437267303467,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45546218752861023,0.5196195244789124,0.4638655483722687,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5196195244789124},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5196195244789124},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5374554395675659},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.42352941632270813,0.5196195244789124,0.44873949885368347,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5196195244789124},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5196195244789124},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5374554395675659},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مارکوویتز","boundary":[0.35798320174217224,0.5196195244789124,0.41680672764778137,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5374554395675659},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.32605043053627014,0.5196195244789124,0.3462184965610504,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3126050531864166,0.5196195244789124,0.3193277418613434,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5374554395675659},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2806722819805145,0.5196195244789124,0.3042016923427582,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5196195244789124},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5196195244789124},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5374554395675659},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.20840336382389069,0.5196195244789124,0.27394959330558777,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بودجه","boundary":[0.7445378303527832,0.5398335456848145,0.7865546345710754,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7260504364967346,0.5398335456848145,0.7344537973403931,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5612366199493408},{"x":0.707563042640686,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.707563042640686,0.5398335456848145,0.7159664034843445,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6756302714347839,0.5398335456848145,0.6991596817970276,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6420168280601501,0.5398335456848145,0.6689075827598572,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6151260733604431,0.5398335456848145,0.6302521228790283,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5714285969734192,0.5398335456848145,0.6067227125167847,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.5025210380554199,0.5398335456848145,0.5647059082984924,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4722689092159271,0.5398335456848145,0.4941176474094391,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5612366199493408},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.40168067812919617,0.5398335456848145,0.4588235318660736,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5612366199493408},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.35966387391090393,0.5398335456848145,0.3949579894542694,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5612366199493408},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.32773110270500183,0.5398335456848145,0.3529411852359772,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5612366199493408},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.27731093764305115,0.5398335456848145,0.3193277418613434,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2705882489681244,0.5398335456848145,0.2722689211368561,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.5398335456848145},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5398335456848145},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5612366199493408},{"x":0.20840336382389069,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.20840336382389069,0.5398335456848145,0.26050421595573425,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7747899293899536,0.5636147260665894,0.7899159789085388,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.7462185025215149,0.5636147260665894,0.7680672407150269,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.5636147260665894,0.7445378303527832,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5636147260665894},{"x":0.729411780834198,"y":0.5636147260665894},{"x":0.729411780834198,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.6941176652908325,0.5636147260665894,0.729411780834198,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محققین","boundary":[0.6336134672164917,0.5636147260665894,0.6857143044471741,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.5882353186607361,0.5636147260665894,0.6252101063728333,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.5636147260665894,0.5815126299858093,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5636147260665894},{"x":0.561344563961029,"y":0.5636147260665894},{"x":0.561344563961029,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5008403658866882,0.5636147260665894,0.561344563961029,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5826396942138672},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.46890756487846375,0.5636147260665894,0.4941176474094391,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5636147260665894},{"x":0.462184876203537,"y":0.5636147260665894},{"x":0.462184876203537,"y":0.5826396942138672},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45210084319114685,0.5636147260665894,0.462184876203537,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4252100884914398,0.5636147260665894,0.4470588266849518,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5636147260665894},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5636147260665894},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3949579894542694,0.5636147260665894,0.41680672764778137,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3495798408985138,0.5636147260665894,0.3848739564418793,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.2823529541492462,0.5636147260665894,0.3462184965610504,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5826396942138672},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2537815272808075,0.5636147260665894,0.2722689211368561,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5826396942138672},{"x":0.206722691655159,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.206722691655159,0.5636147260665894,0.24201680719852448,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7865546345710754,"y":0.601664662361145},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7613445520401001,0.5862069129943848,0.7865546345710754,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.587395966053009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6028537750244141},{"x":0.707563042640686,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7058823704719543,0.587395966053009,0.7546218633651733,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.587395966053009},{"x":0.6991596817970276,"y":0.587395966053009},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میکنند","boundary":[0.658823549747467,0.587395966053009,0.6991596817970276,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.5885850191116333,0.6571428775787354,0.6040428280830383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7899159789085388,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6040428280830383},{"x":0.206722691655159,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.201722691655159,0.3568525605201721,0.7949159789085388,0.6110428280830383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6254459023475647},{"x":0.707563042640686,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.707563042640686,0.6064209342002869,0.7596638798713684,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6254459023475647},{"x":0.680672287940979,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.680672287940979,0.6064209342002869,0.6991596817970276,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6386554837226868,0.6064209342002869,0.6739495992660522,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6254459023475647},{"x":0.583193302154541,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محققی","boundary":[0.583193302154541,0.6064209342002869,0.6302521228790283,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6254459023475647},{"x":0.561344563961029,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.561344563961029,0.6064209342002869,0.5747899413108826,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6064209342002869},{"x":0.556302547454834,"y":0.6064209342002869},{"x":0.556302547454834,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5243697762489319,0.6064209342002869,0.556302547454834,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6254459023475647},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.48571428656578064,0.6064209342002869,0.5193277597427368,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6064209342002869},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6064209342002869},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6254459023475647},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.45546218752861023,0.6064209342002869,0.48739495873451233,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6254459023475647},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.41680672764778137,0.6064209342002869,0.4420168101787567,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6254459023475647},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.36974790692329407,0.6064209342002869,0.4117647111415863,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.3310924470424652,0.6064209342002869,0.3663865625858307,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2873949706554413,0.6064209342002869,0.3176470696926117,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6254459023475647},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26386556029319763,0.6064209342002869,0.2806722819805145,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6254459023475647},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.20840336382389069,0.6064209342002869,0.2571428716182709,0.6254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7764706015586853,0.6313912272453308,0.7865546345710754,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7260504364967346,0.6313912272453308,0.7714285850524902,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6957983374595642,0.6313912272453308,0.7226890921592712,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6638655662536621,0.6313912272453308,0.6924369931221008,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6313912272453308},{"x":0.658823549747467,"y":0.6313912272453308},{"x":0.658823549747467,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.6313912272453308,0.658823549747467,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6201680898666382,0.6313912272453308,0.6386554837226868,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6468489766120911},{"x":0.578151285648346,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.578151285648346,0.6313912272453308,0.6134454011917114,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5529412031173706,0.6313912272453308,0.5697479248046875,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5058823823928833,0.6313912272453308,0.5495798587799072,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6313912272453308},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6313912272453308},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6468489766120911},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.43865546584129333,0.6313912272453308,0.49915966391563416,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6468489766120911},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.4117647111415863,0.6313912272453308,0.4302521049976349,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6313912272453308},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6313912272453308},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.6313912272453308,0.40504202246665955,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6313912272453308},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6313912272453308},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6468489766120911},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.6313912272453308,0.37310925126075745,0.6468489766120911]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6468489766120911},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20340336382389068,0.5994209342002869,0.7915546345710754,0.6538489766120911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7445378303527832,0.6492270827293396,0.7596638798713684,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6706302165985107},{"x":0.707563042640686,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.6492270827293396,0.7378151416778564,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.6974790096282959,0.6492270827293396,0.6991596817970276,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.6492270827293396,0.6941176652908325,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6492270827293396},{"x":0.680672287940979,"y":0.6492270827293396},{"x":0.680672287940979,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6420168280601501,0.6492270827293396,0.680672287940979,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6706302165985107},{"x":0.610084056854248,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.610084056854248,0.6492270827293396,0.6336134672164917,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.6492270827293396,0.6016806960105896,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.5579832196235657,0.6492270827293396,0.5899159908294678,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینگی","boundary":[0.5042017102241516,0.6492270827293396,0.5512605309486389,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6492270827293396},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6492270827293396},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.4588235318660736,0.6492270827293396,0.49747899174690247,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6492270827293396},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6492270827293396},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6706302165985107},{"x":0.440336138010025,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.440336138010025,0.6492270827293396,0.45042017102241516,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6706302165985107},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4084033668041229,0.6492270827293396,0.43361344933509827,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6706302165985107},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.3630252182483673,0.6492270827293396,0.4000000059604645,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6492270827293396},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6492270827293396},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6706302165985107},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مینیمم","boundary":[0.3176470696926117,0.6492270827293396,0.35798320174217224,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.2840336263179779,0.6492270827293396,0.3142857253551483,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.2369747906923294,0.6492270827293396,0.2689075767993927,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6492270827293396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6492270827293396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6706302165985107},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.20840336382389069,0.6492270827293396,0.22857142984867096,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7546218633651733,0.6741973757743835,0.7865546345710754,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6873949766159058,0.6741973757743835,0.7529411911964417,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.6741973757743835,0.6789916157722473,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6932223439216614},{"x":0.605042040348053,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تساوى","boundary":[0.605042040348053,0.6741973757743835,0.6487395167350769,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5680672526359558,0.6741973757743835,0.6000000238418579,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6741973757743835},{"x":0.561344563961029,"y":0.6741973757743835},{"x":0.561344563961029,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5361344814300537,0.6741973757743835,0.561344563961029,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5193277597427368,0.6741973757743835,0.5327731370925903,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4907563030719757,0.6741973757743835,0.5126050710678101,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6741973757743835},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6741973757743835},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4773109257221222,0.6741973757743835,0.48235294222831726,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6932223439216614},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.45546218752861023,0.6741973757743835,0.4756302535533905,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6741973757743835},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6741973757743835},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6932223439216614},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.41848739981651306,0.6741973757743835,0.45042017102241516,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6741973757743835},{"x":0.413445383310318,"y":0.6741973757743835},{"x":0.413445383310318,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.3781512677669525,0.6741973757743835,0.413445383310318,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6741973757743835},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6741973757743835},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6932223439216614},{"x":0.364705890417099,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.364705890417099,0.6741973757743835,0.37142857909202576,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیاد","boundary":[0.3344537913799286,0.6741973757743835,0.3613445460796356,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6932223439216614},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.30924370884895325,0.6741973757743835,0.3294117748737335,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2689075767993927,0.6741973757743835,0.3042016923427582,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6741973757743835},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6741973757743835},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2235294133424759,0.6741973757743835,0.26218488812446594,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6741973757743835},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6741973757743835},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6932223439216614},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21512605249881744,0.6741973757743835,0.21848739683628082,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6741973757743835},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6741973757743835},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6932223439216614},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20840336382389069,0.6741973757743835,0.21344538033008575,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7344537973403931,0.6920332908630371,0.7865546345710754,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6873949766159058,0.6920332908630371,0.7260504364967346,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بهینگی","boundary":[0.6336134672164917,0.6920332908630371,0.6789916157722473,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6201680898666382,0.6920332908630371,0.6252101063728333,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5798319578170776,0.6920332908630371,0.6184874176979065,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کروش","boundary":[0.5226891040802002,0.6920332908630371,0.5714285969734192,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کان-","boundary":[0.48403361439704895,0.6920332908630371,0.5193277597427368,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاکر","boundary":[0.4588235318660736,0.6920332908630371,0.48067227005958557,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7134363651275635},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.6920332908630371,0.4571428596973419,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7134363651275635},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.41680672764778137,0.6920332908630371,0.4436974823474884,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7134363651275635},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.37478992342948914,0.6920332908630371,0.4100840389728546,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6920332908630371},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6920332908630371},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7134363651275635},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3512605130672455,0.6920332908630371,0.37142857909202576,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6920332908630371},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6920332908630371},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7134363651275635},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.30924370884895325,0.6920332908630371,0.33781513571739197,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6920332908630371},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6920332908630371},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7134363651275635},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.27563026547431946,0.6920332908630371,0.30588236451148987,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6920332908630371},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6920332908630371},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7134363651275635},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیرخطی","boundary":[0.20840336382389069,0.6920332908630371,0.26218488812446594,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.717003583908081},{"x":0.7865546345710754,"y":0.717003583908081},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7348394989967346},{"x":0.75126051902771,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.75126051902771,0.717003583908081,0.7865546345710754,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.717003583908081},{"x":0.7478991746902466,"y":0.717003583908081},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6857143044471741,0.717003583908081,0.7478991746902466,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.717003583908081},{"x":0.6789916157722473,"y":0.717003583908081},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7348394989967346},{"x":0.658823549747467,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.717003583908081,0.6789916157722473,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.717003583908081},{"x":0.6453781723976135,"y":0.717003583908081},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6134454011917114,0.717003583908081,0.6453781723976135,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.717003583908081},{"x":0.6067227125167847,"y":0.717003583908081},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5899159908294678,0.717003583908081,0.6067227125167847,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.717003583908081},{"x":0.5865546464920044,"y":0.717003583908081},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7348394989967346},{"x":0.561344563961029,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.561344563961029,0.717003583908081,0.5865546464920044,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.717003583908081},{"x":0.5546218752861023,"y":0.717003583908081},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5310924649238586,0.717003583908081,0.5546218752861023,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.717003583908081},{"x":0.5310924649238586,"y":0.717003583908081},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5142857432365417,0.717003583908081,0.5310924649238586,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.717003583908081},{"x":0.5126050710678101,"y":0.717003583908081},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.717003583908081,0.5126050710678101,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.717003583908081},{"x":0.49747899174690247,"y":0.717003583908081},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4789915978908539,0.717003583908081,0.49747899174690247,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.717003583908081},{"x":0.4722689092159271,"y":0.717003583908081},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7348394989967346},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.43361344933509827,0.717003583908081,0.4722689092159271,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.717003583908081},{"x":0.4268907606601715,"y":0.717003583908081},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3983193337917328,0.717003583908081,0.4268907606601715,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.717003583908081},{"x":0.3932773172855377,"y":0.717003583908081},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7348394989967346},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.35966387391090393,0.717003583908081,0.3932773172855377,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.717003583908081},{"x":0.3529411852359772,"y":0.717003583908081},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.717003583908081,0.3529411852359772,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.717003583908081},{"x":0.34285715222358704,"y":0.717003583908081},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3042016923427582,0.717003583908081,0.34285715222358704,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.717003583908081},{"x":0.2991596758365631,"y":0.717003583908081},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.2537815272808075,0.717003583908081,0.2991596758365631,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.717003583908081},{"x":0.24705882370471954,"y":0.717003583908081},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.20840336382389069,0.717003583908081,0.24705882370471954,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7598097324371338},{"x":0.778151273727417,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.778151273727417,0.7372176051139832,0.7865546345710754,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7428571581840515,0.7372176051139832,0.7731092572212219,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7109243869781494,0.7372176051139832,0.7428571581840515,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6655462384223938,0.7372176051139832,0.7008403539657593,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.7372176051139832,0.6605042219161987,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شارپ","boundary":[0.5882353186607361,0.7372176051139832,0.6268907785415649,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7372176051139832},{"x":0.583193302154541,"y":0.7372176051139832},{"x":0.583193302154541,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.7372176051139832,0.583193302154541,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نرخهای","boundary":[0.5226891040802002,0.7372176051139832,0.5714285969734192,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7598097324371338},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.48739495873451233,0.7372176051139832,0.5159664154052734,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7372176051139832},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7372176051139832},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7598097324371338},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.43697479367256165,0.7372176051139832,0.48235294222831726,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضمنی","boundary":[0.3966386616230011,0.7372176051139832,0.4302521049976349,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7372176051139832},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7372176051139832},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7598097324371338},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.7372176051139832,0.38991597294807434,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.3462184965610504,0.7372176051139832,0.3798319399356842,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7372176051139832},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7372176051139832},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.2806722819805145,0.7372176051139832,0.34285715222358704,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7372176051139832},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2537815272808075,0.7372176051139832,0.2722689211368561,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7372176051139832},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7372176051139832},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7598097324371338},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.20840336382389069,0.7372176051139832,0.24201680719852448,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7596638798713684,0.7598097324371338,0.7865546345710754,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7310924530029297,0.7598097324371338,0.7529411911964417,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.6873949766159058,0.7598097324371338,0.7260504364967346,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.7598097324371338,0.6823529601097107,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.7598097324371338,0.6689075827598572,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6302521228790283,0.7598097324371338,0.6487395167350769,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5932773351669312,0.7598097324371338,0.6235294342041016,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.7598097324371338,0.5915966629981995,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7598097324371338},{"x":0.578151285648346,"y":0.7598097324371338},{"x":0.578151285648346,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.5495798587799072,0.7598097324371338,0.578151285648346,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رأسی","boundary":[0.5092437267303467,0.7598097324371338,0.5411764979362488,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7788347005844116},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4941176474094391,0.7598097324371338,0.5008403658866882,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7598097324371338},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7598097324371338},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7788347005844116},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.46890756487846375,0.7598097324371338,0.48571428656578064,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7788347005844116},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.43697479367256165,0.7598097324371338,0.4638655483722687,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7788347005844116},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.38991597294807434,0.7598097324371338,0.4285714328289032,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7788347005844116},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.3613445460796356,0.7598097324371338,0.3831932842731476,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7598097324371338},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7598097324371338},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7788347005844116},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.34117648005485535,0.7598097324371338,0.35630252957344055,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7598097324371338},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7598097324371338},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7788347005844116},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهیم","boundary":[0.30588236451148987,0.7598097324371338,0.33781513571739197,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7598097324371338},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7598097324371338},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2991596758365631,0.7598097324371338,0.30756303668022156,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7598097324371338},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7598097324371338},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7788347005844116},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.2722689211368561,0.7598097324371338,0.29243698716163635,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7598097324371338},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7598097324371338},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7788347005844116},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.24537815153598785,0.7598097324371338,0.26386556029319763,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7788347005844116},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.20840336382389069,0.7598097324371338,0.2386554628610611,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8002378344535828},{"x":0.75126051902771,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشی","boundary":[0.75126051902771,0.7812128663063049,0.7865546345710754,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.7008403539657593,0.7812128663063049,0.7445378303527832,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8002378344535828},{"x":0.680672287940979,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.7812128663063049,0.6941176652908325,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6436975002288818,0.7812128663063049,0.6739495992660522,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.7812128663063049,0.6369748115539551,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5915966629981995,0.7812128663063049,0.6201680898666382,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.7812128663063049,0.5882353186607361,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.5243697762489319,0.7812128663063049,0.5579832196235657,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4957983195781708,0.7812128663063049,0.5260504484176636,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7812128663063049},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7812128663063049},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.4571428596973419,0.7812128663063049,0.48067227005958557,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7812128663063049},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7812128663063049},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.4084033668041229,0.7812128663063049,0.45042017102241516,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7812128663063049},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8002378344535828},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.37142857909202576,0.7812128663063049,0.4084033668041229,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7812128663063049},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7812128663063049},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8002378344535828},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایفا","boundary":[0.33781513571739197,0.7812128663063049,0.35798320174217224,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7812128663063049},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8002378344535828},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3176470696926117,0.7812128663063049,0.3310924470424652,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7812128663063049},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7812128663063049},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8002378344535828},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2873949706554413,0.7812128663063049,0.31092438101768494,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7812128663063049},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7812128663063049},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8002378344535828},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.7812128663063049,0.2857142984867096,0.8002378344535828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8002378344535828},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20340336382389068,0.6422270827293396,0.7915546345710754,0.8072378344535828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7445378303527832,0.8038049936294556,0.7596638798713684,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7058823704719543,0.8038049936294556,0.7361344695091248,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6924369931221008,0.8038049936294556,0.6957983374595642,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8038049936294556},{"x":0.680672287940979,"y":0.8038049936294556},{"x":0.680672287940979,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6739495992660522,0.8038049936294556,0.680672287940979,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.6302521228790283,0.8038049936294556,0.6655462384223938,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6000000238418579,0.8038049936294556,0.6268907785415649,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.5512605309486389,0.8038049936294556,0.5865546464920044,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.5126050710678101,0.8038049936294556,0.5411764979362488,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8228299617767334},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4789915978908539,0.8038049936294556,0.5109243988990784,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8228299617767334},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.43865546584129333,0.8038049936294556,0.4638655483722687,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8216409087181091},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.38655462861061096,0.8026159405708313,0.4319327771663666,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8026159405708313},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8026159405708313},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8216409087181091},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.3512605130672455,0.8026159405708313,0.38823530077934265,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8216409087181091},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32773110270500183,0.8026159405708313,0.3361344635486603,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8216409087181091},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.29075631499290466,0.8026159405708313,0.3210084140300751,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.8026159405708313},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8026159405708313},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8216409087181091},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.2554621994495392,0.8026159405708313,0.27899160981178284,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8026159405708313},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8026159405708313},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8216409087181091},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.20840336382389069,0.8026159405708313,0.24537815153598785,0.8216409087181091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8252080678939819},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20340336382389068,0.7956159405708313,0.7646638798713684,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8727704882621765},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.4941176474094391,0.8620689511299133,0.5025210380554199,0.8727704882621765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8608798980712891},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8727704882621765},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8550689511299133,0.5075210380554199,0.8797704882621765],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/fuqkobcLhkmMrgjW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/uNQzGSKuYvSEbZCa.jpg","blurred":"/storage/books/5b76e1eeb73d11f3/pages/aeZYsyEkFMBOELep.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003390297338742168,0.00017547905005682945,0.9986611820990298,0.9989878322995943]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7764706015586853,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.7764706015586853,0.15933412313461304,0.7882353067398071,0.16765755414962769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15933412313461304},{"x":0.7882353067398071,"y":0.16765755414962769},{"x":0.7764706015586853,"y":0.16765755414962769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.15233412313461303,0.7932353067398071,0.1746575541496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.1569560021162033},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1569560021162033},{"x":0.3798319399356842,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3512605130672455,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.3512605130672455,0.1569560021162033,0.3798319399356842,0.17479191720485687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.15576694905757904},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1569560021162033},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1736028492450714},{"x":0.3193277418613434,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.3210084140300751,0.15576694905757904,0.3478991687297821,0.1736028492450714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.15576694905757904},{"x":0.3126050531864166,"y":0.15576694905757904},{"x":0.3126050531864166,"y":0.1736028492450714},{"x":0.29075631499290466,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبد","boundary":[0.29075631499290466,0.15576694905757904,0.3126050531864166,0.1736028492450714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.15457788109779358},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15576694905757904},{"x":0.2823529541492462,"y":0.1736028492450714},{"x":0.24705882370471954,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.24705882370471954,0.15457788109779358,0.2823529541492462,0.1736028492450714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15457788109779358},{"x":0.24201680719852448,"y":0.15457788109779358},{"x":0.24201680719852448,"y":0.17241379618644714},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.21344538033008575,0.15457788109779358,0.24201680719852448,0.17241379618644714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15457788109779358},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1569560021162033},{"x":0.3798319399356842,"y":0.17479191720485687},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20844538033008575,0.14757788109779357,0.3848319399356842,0.18179191720485688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7882353067398071,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7882353067398071,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینیمم","boundary":[0.7462185025215149,0.1938168853521347,0.7882353067398071,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7142857313156128,0.1938168853521347,0.7445378303527832,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.6672269105911255,0.1938168853521347,0.6991596817970276,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6369748115539551,0.1938168853521347,0.6571428775787354,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21640904247760773},{"x":0.561344563961029,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامتریک","boundary":[0.561344563961029,0.1938168853521347,0.6285714507102966,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.1938168853521347,0.5512605309486389,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5025210380554199,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.5025210380554199,0.1938168853521347,0.5378151535987854,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4941176474094391,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.4722689092159271,0.1938168853521347,0.4941176474094391,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.1938168853521347},{"x":0.462184876203537,"y":0.1938168853521347},{"x":0.462184876203537,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4252100884914398,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صریح","boundary":[0.4252100884914398,0.1938168853521347,0.462184876203537,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4151260554790497,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4151260554790497,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4000000059604645,0.1938168853521347,0.4151260554790497,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.1938168853521347},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1938168853521347},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3848739564418793,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3848739564418793,0.1938168853521347,0.38991597294807434,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.1938168853521347},{"x":0.37310925126075745,"y":0.1938168853521347},{"x":0.37310925126075745,"y":0.21640904247760773},{"x":0.32605043053627014,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.32605043053627014,0.1938168853521347,0.37310925126075745,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3176470696926117,"y":0.21640904247760773},{"x":0.30588236451148987,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30588236451148987,0.1938168853521347,0.3176470696926117,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.1938168853521347},{"x":0.2991596758365631,"y":0.1938168853521347},{"x":0.2991596758365631,"y":0.21640904247760773},{"x":0.267226904630661,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.267226904630661,0.1938168853521347,0.2991596758365631,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.1938168853521347},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1938168853521347},{"x":0.25882354378700256,"y":0.21640904247760773},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.22689075767993927,0.1938168853521347,0.25882354378700256,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1938168853521347},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1938168853521347},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.21512605249881744,0.1938168853521347,0.21848739683628082,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.1938168853521347},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1938168853521347},{"x":0.21176470816135406,"y":0.21640904247760773},{"x":0.20840336382389069,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20840336382389069,0.1938168853521347,0.21176470816135406,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7899159789085388,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7899159789085388,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7546218633651733,0.21640904247760773,0.7899159789085388,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23662306368350983},{"x":0.729411780834198,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.21640904247760773,0.7478991746902466,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6705882549285889,0.21640904247760773,0.7142857313156128,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6252101063728333,0.21640904247760773,0.6638655662536621,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6168067455291748,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6084033846855164,0.21640904247760773,0.6168067455291748,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5798319578170776,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.5798319578170776,0.21640904247760773,0.6000000238418579,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5731092691421509,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.5495798587799072,0.21640904247760773,0.5731092691421509,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23662306368350983},{"x":0.534453809261322,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.534453809261322,0.21640904247760773,0.5411764979362488,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5243697762489319,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23662306368350983},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.48403361439704895,0.21640904247760773,0.5243697762489319,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4773109257221222,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23662306368350983},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.46722689270973206,0.21640904247760773,0.4773109257221222,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23662306368350983},{"x":0.4268907606601715,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آوریم","boundary":[0.4268907606601715,0.21640904247760773,0.4588235318660736,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23662306368350983},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.21640904247760773,0.4285714328289032,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23662306368350983},{"x":0.37310925126075745,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.37310925126075745,0.21640904247760773,0.4117647111415863,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3663865625858307,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3663865625858307,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3294117748737335,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جبری","boundary":[0.3294117748737335,0.21640904247760773,0.3663865625858307,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.21640904247760773},{"x":0.32268908619880676,"y":0.21640904247760773},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.2840336263179779,0.21640904247760773,0.32268908619880676,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.21640904247760773},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21640904247760773},{"x":0.27563026547431946,"y":0.23662306368350983},{"x":0.267226904630661,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.267226904630661,0.21640904247760773,0.27563026547431946,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.21640904247760773},{"x":0.25882354378700256,"y":0.21640904247760773},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23662306368350983},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.2386554628610611,0.21640904247760773,0.25882354378700256,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.21640904247760773},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21640904247760773},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23662306368350983},{"x":0.20840336382389069,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.20840336382389069,0.21640904247760773,0.23361344635486603,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7865546345710754,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7714285850524902,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7714285850524902,0.23543401062488556,0.7865546345710754,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7647058963775635,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7546218633651733,0.23543401062488556,0.7647058963775635,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7310924530029297,0.23543401062488556,0.7495798468589783,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6924369931221008,0.23543401062488556,0.7243697643280029,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6504201889038086,0.23543401062488556,0.6840336322784424,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25921520590782166},{"x":0.63193279504776,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.63193279504776,0.23543401062488556,0.6436975002288818,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6000000238418579,0.23543401062488556,0.6252101063728333,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.23543401062488556,0.6016806960105896,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.5495798587799072,0.23543401062488556,0.5865546464920044,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5260504484176636,0.23543401062488556,0.5495798587799072,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناظر","boundary":[0.4722689092159271,0.23543401062488556,0.5126050710678101,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23543401062488556},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23543401062488556},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25921520590782166},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.42352941632270813,0.23543401062488556,0.46722689270973206,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4100840389728546,0.23543401062488556,0.4151260554790497,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4100840389728546,"y":0.25921520590782166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.37142857909202576,0.23543401062488556,0.4100840389728546,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.23543401062488556},{"x":0.364705890417099,"y":0.23543401062488556},{"x":0.364705890417099,"y":0.25921520590782166},{"x":0.31596639752388,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکزیمم","boundary":[0.31596639752388,0.23543401062488556,0.364705890417099,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3126050531864166,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25921520590782166},{"x":0.27731093764305115,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.27731093764305115,0.23543401062488556,0.3126050531864166,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2705882489681244,"y":0.23543401062488556},{"x":0.2705882489681244,"y":0.25921520590782166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.24201680719852448,0.23543401062488556,0.2705882489681244,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23543401062488556},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25921520590782166},{"x":0.20840336382389069,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.20840336382389069,0.23543401062488556,0.23529411852359772,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7865546345710754,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.7495798468589783,0.2604042887687683,0.7865546345710754,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.2604042887687683,0.7428571581840515,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.6941176652908325,0.2604042887687683,0.7310924530029297,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینیمم","boundary":[0.6470588445663452,0.2604042887687683,0.6890756487846375,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6117647290229797,0.2604042887687683,0.6453781723976135,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.5630252361297607,0.2604042887687683,0.6000000238418579,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5495798587799072,0.2604042887687683,0.5546218752861023,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5243697762489319,0.2604042887687683,0.5411764979362488,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5176470875740051,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5042017102241516,0.2604042887687683,0.5176470875740051,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2604042887687683},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2604042887687683},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4789915978908539,0.2604042887687683,0.49747899174690247,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27942925691604614},{"x":0.440336138010025,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.440336138010025,0.2604042887687683,0.4722689092159271,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2604042887687683},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2604042887687683},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27942925691604614},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.39159664511680603,0.2604042887687683,0.43361344933509827,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2604042887687683},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2604042887687683},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27942925691604614},{"x":0.35966387391090393,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.35966387391090393,0.2604042887687683,0.38823530077934265,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3462184965610504,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3193277418613434,0.2604042887687683,0.3462184965610504,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3210084140300751,"y":0.27942925691604614},{"x":0.30588236451148987,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.30588236451148987,0.2604042887687683,0.3210084140300751,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3042016923427582,"y":0.27942925691604614},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.2604042887687683,0.3042016923427582,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2873949706554413,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2571428716182709,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2571428716182709,0.2604042887687683,0.2873949706554413,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2504201829433441,"y":0.27942925691604614},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.24201680719852448,0.2604042887687683,0.2504201829433441,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23529411852359772,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23529411852359772,0.2604042887687683,0.2386554628610611,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2604042887687683},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2604042887687683},{"x":0.22689075767993927,"y":0.27942925691604614},{"x":0.20840336382389069,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20840336382389069,0.2604042887687683,0.22689075767993927,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30202141404151917},{"x":0.756302535533905,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.756302535533905,0.2818073630332947,0.7865546345710754,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7378151416778564,0.2818073630332947,0.7462185025215149,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7193277478218079,0.2818073630332947,0.7277311086654663,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مساله","boundary":[0.6739495992660522,0.2818073630332947,0.7126050591468811,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6470588445663452,0.2818073630332947,0.6689075827598572,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2818073630332947},{"x":0.63193279504776,"y":0.2818073630332947},{"x":0.63193279504776,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6168067455291748,0.2818073630332947,0.63193279504776,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5714285969734192,0.2818073630332947,0.6067227125167847,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5378151535987854,0.2818073630332947,0.5630252361297607,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2818073630332947},{"x":0.529411792755127,"y":0.2818073630332947},{"x":0.529411792755127,"y":0.30202141404151917},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارایی","boundary":[0.48571428656578064,0.2818073630332947,0.529411792755127,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2818073630332947},{"x":0.4756302535533905,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.4470588266849518,0.2818073630332947,0.4756302535533905,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2818073630332947},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2818073630332947},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30202141404151917},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.39159664511680603,0.2818073630332947,0.43697479367256165,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3831932842731476,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3462184965610504,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3462184965610504,0.2818073630332947,0.3831932842731476,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2818073630332947},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2818073630332947},{"x":0.33949580788612366,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3344537913799286,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3344537913799286,0.2818073630332947,0.33949580788612366,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2818073630332947},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2818073630332947},{"x":0.32436975836753845,"y":0.30202141404151917},{"x":0.2857142984867096,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.2857142984867096,0.2818073630332947,0.32436975836753845,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2818073630332947},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2818073630332947},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30202141404151917},{"x":0.26386556029319763,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26386556029319763,0.2818073630332947,0.27899160981178284,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2818073630332947},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2818073630332947},{"x":0.26050421595573425,"y":0.30202141404151917},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.23529411852359772,0.2818073630332947,0.26050421595573425,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2818073630332947},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2818073630332947},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30202141404151917},{"x":0.20840336382389069,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20840336382389069,0.2818073630332947,0.2235294133424759,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7882353067398071,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7882353067398071,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7798319458961487,0.30558857321739197,0.7882353067398071,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.30558857321739197,0.7747899293899536,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6991596817970276,0.30558857321739197,0.7327731251716614,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6857143044471741,0.30558857321739197,0.6991596817970276,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6605042219161987,0.30558857321739197,0.6705882549285889,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.30558857321739197},{"x":0.653781533241272,"y":0.30558857321739197},{"x":0.653781533241272,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6352941393852234,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6352941393852234,0.30558857321739197,0.653781533241272,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.5983193516731262,0.30558857321739197,0.6268907785415649,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5932773351669312,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5899159908294678,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.30558857321739197,0.5932773351669312,0.323424488