تو همان هستی که می اندیشی تو همان هستی که می اندیشی

{"id":"855","title":"تو همان هستی که می اندیشی","price":"۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6095fb382f43fb75/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6095fb382f43fb75/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6095fb382f43fb75/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6095fb382f43fb75/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6095fb382f43fb75/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6095fb382f43fb75/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6095fb382f43fb75/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6095fb382f43fb75/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6095fb382f43fb75/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6095fb382f43fb75/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642350346","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب جیمز آلن یک منبع کامل در باب خودشناسی و کشف قدرت اندیشه است&zwnj;. جیمز آلن در مورد اثرش می&zwnj;گوید: &laquo;ذهن در هنگام پیشرفت و حرکت در مسیر پرتلاطم زندگی، قدم&zwnj;های ما را راهنمایی می&zwnj;کند. خلوص ذهن به ناچار به خلوص زندگی منجر می&zwnj;شود، به عشق و درکی گرانبها نسبت به آن که باید اعمال و نگرش&zwnj;های روزمره ما را نسبت به دوستان و دشمنان کنترل کند.&raquo;</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>اما این ذهن کجا باید به&zwnj;دنبال راهنمایی باشد؟ چگونه می&zwnj;توان به خلوص ذهن که به تنهایی سعادت و اطمینان را به همراه دارد، دست یافت؟ انتشارات پلک در مقدمه&zwnj;ای بر کتاب نوشته&zwnj; است: &laquo;ذهن ارباب و سرور نیرو&zwnj;ها است که شکل می&zwnj;دهد و می&zwnj;سازد. انسان همان اندیشه اوست! او هر لحظه با بهره&zwnj;گیری از قوی&zwnj;ترین ابزارش، اندیشه، آن&zwnj;چه را خواهانش است می&zwnj;آفریند. او قادر است شادی، سرور و غم و اندوه خیلی زیادی خلق کند.&raquo;</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">آنچه در کتاب تو همان هستی که می&zwnj;اندیشی انتشارات پلک می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید همین حالا با کلیک بر قسمت &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo;، نگاه کاملی به صفحات ابتدایی کتاب بیندازید. علاوه&zwnj;بر آن، در همین بخش، فهرست کتاب را برای شما آماده کرده&zwnj;ایم تا درک بهتری از محتوای کتاب به&zwnj;دست آورید.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اندیشه و شخصیت</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اثر اندیشه و شخصیت</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اثر اندیشه بر شرایط</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">تاثیر اندیشه بر سلامتی و جسم</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اندیشه و قصد</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اثر عامل اندیشه بر توفیق</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">رویا&zwnj;ها و آرمان&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آرامش</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جیمز آلن در این کتاب به میلیون&zwnj;ها نفر کمک کرده &zwnj;است که مسیر زندگی&zwnj;شان را پیدا کنند. آلن معتقد است که همه&zwnj;چیز از درون، قابل حل است. این عبارت که آدمی همان است که می&zwnj;پندارد نه تنها شامل تمامی هستی انسان، بلکه به&zwnj;طور جامع&zwnj;تر، شامل همه شرایط و محیطی است که انسان در زندگی تجربه می&zwnj;کند. آدمی به معنی تمام کلمه مجموعه&zwnj;ای از افکار و پنداری است که در ذهن می&zwnj;پروراند. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">بخشی از سخنان نویسنده کتاب تو همان هستی که می&zwnj;اندیشی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نویسنده، فصل اول کتاب را با این کلام آغاز می&zwnj;کند: &laquo;هر&zwnj;کس آن&zwnj;چنان است که در دل خود فکر می&zwnj;کند.&raquo; و در ادامه فصل، با تاکید بر قدرت اندیشه و کاوش آدمی در شکوفایی خویشتن، جملات زیبایی می&zwnj;آورد: &laquo;تنها با جستجو و کاوش بسیار می&zwnj;توان به طلا و الماس رسید و آدمی می&zwnj;تواند همه حقایق مربوط به وجودش را دریابد. اگر عمیقاً در معدن جانش بکاود و بداند که خود سازنده منش خویش، شکل دهنده به زندگی خویش و معمار تقدیر خویش است.&raquo; </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آنگاه نویسنده در فصل دوم به بررسی اثر اندیشه بر اوضاع و شرایط پرداخته &zwnj;است. او می&zwnj;نویسد: &laquo;ذهن آدمی را می&zwnj;توان به باغی تشبیه کرد که می&zwnj;تواند هوشمندانه کاشته شود یا وحشیانه رشد کند.&raquo; </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif';\">خرید کتاب تو همان هستی که می&zwnj;اندیشی از مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مای بوکت یک فروشگاه حرفه&zwnj;ای برای کتب دانشگاهی و <span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>تخصصی در ایران است. ما در بوکت سعی می&zwnj;کنیم کتب مورد نیاز شما را با بهترین کیفیت و کم&zwnj;ترین هزینه، به دستتان برسانیم. اگر به&zwnj;دنبال خرید کتاب &laquo;تو همانی هستی که می&zwnj;اندیشی&raquo; از انتشارات پلک هستید، در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی مای بوکت، نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خوشبختانه در حال حاضر نه تنها نسخه فیزیکی کتاب برای خریداری موجود است، بلکه ایبوک کتاب نیز جهت تهیه یا کرایه در دسترس کاربران و همراهان همیشگی بوکت قرار دارد.</span>",""],"pages_count":"42","keywords":"null","token":"6095fb382f43fb75","created_at":"2018-01-17 16:43:59","updated_at":"2022-09-12 16:35:33","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-21 08:52:21","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب تو همان هستی که می‌اندیشی اثر آلن جیمز، کتابی در باب خودشناسی و قدرت تفکرات انسان است که شما می‌توانید برای خرید یا کرایه آن از فروشگاه اینترنتی مای بوکت اقدام کنید.","meta_title":"خرید کتاب تو همانی هستی که می اندیشی نوشته آلن جیمز و ترجمه مونا منفرد-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"1518","title":"آلن جیمز","firstname":"آلن","lastname":"جیمز","token":"53ebb26066fbe9d9","created_at":"2018-01-17 11:57:25","updated_at":"2018-01-17 11:57:25","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1520","title":"مونا منفرد","firstname":"مونا","lastname":"منفرد","token":"1ca0d6c4b2f52cfb","created_at":"2018-01-17 11:57:35","updated_at":"2018-01-17 11:57:35","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1518","title":"آلن جیمز","firstname":"آلن","lastname":"جیمز","token":"53ebb26066fbe9d9","created_at":"2018-01-17 11:57:25","updated_at":"2018-01-17 11:57:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1520","title":"مونا منفرد","firstname":"مونا","lastname":"منفرد","token":"1ca0d6c4b2f52cfb","created_at":"2018-01-17 11:57:35","updated_at":"2018-01-17 11:57:35","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"819","file":"5a5f4c178dad47.81330013.pdf","book_id":"855","toc":[],"created_at":"2018-01-17 16:43:59","updated_at":"2022-09-12 16:35:33","process_started_at":"2018-01-17 16:44:00","process_done_at":"2018-01-17 16:44:48","process_failed_at":null,"pages_count":"42","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"57940e4c1f3ec6379e495b389f685034974990a1ab4daaf372a7c391cb593faf768153b3e95e833d502d94c16a28aafe35d072e968686fd3edfa41032ed7248a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۲"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"19660","title":"روان شناسی","token":"d91b7e0f0dfcfd78","type":"","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:32:45","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_fields":[{"id":"418","title":"روانشناسی","degree_id":"7","token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"424","title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","degree_id":"10","token":"bcafc43af95065b4","books_count":"81","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"934","title":"روانشناسی بالینی","degree_id":"10","token":"9fc4bc2204ec8732","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1600","title":"روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا","degree_id":"10","token":"942b07bce7739383","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1603","title":"روانشناسی عمومی","degree_id":"10","token":"ac0269925eb99eae","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1756","title":"روانشناسی صنعتی و سازمانی","degree_id":"10","token":"b56f2d26e6999e0c","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C","ebook_price_en":"2500","urlify":"%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۴۲","authorTitle":"آلن جیمز, مونا منفرد","tocStr":"","url":"/preview/6095fb382f43fb75/%D8%AA%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19