فلور رنگی ایران،‌جلد 5 فلور رنگی ایران،‌جلد 5

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد پنجم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":249,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"65052ab8aedf201a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/YwbLMgEailpZbCxK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/IUFTTiKVQZPPDJdJ.jpg","blurred":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/GDIfvntyKsBXMXSz.jpg"},"info":{"width":576,"height":790,"margin":[0.00021134740362564722,0.000178609202783319,0.9984059124688307,0.9987926133439511]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868055820465088,"y":0.14810127019882202},{"x":0.5868055820465088,"y":0.15443037450313568},{"x":0.578125,"y":0.15443037450313568},{"x":0.578125,"y":0.14810127019882202}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"o","boundary":[0.5868055820465088,0.14810127019882202,0.578125,0.15443037450313568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868055820465088,"y":0.14810127019882202},{"x":0.5868055820465088,"y":0.15443037450313568},{"x":0.578125,"y":0.15443037450313568},{"x":0.578125,"y":0.14810127019882202}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.5818055820465088,0.14110127019882202,0.583125,0.1614303745031357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868055820465088,"y":0.18987341225147247},{"x":0.5885416865348816,"y":0.20506329834461212},{"x":0.5746527910232544,"y":0.20506329834461212},{"x":0.5746527910232544,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1.5","boundary":[0.5868055820465088,0.18987341225147247,0.5746527910232544,0.20506329834461212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868055820465088,"y":0.2063291072845459},{"x":0.5868055820465088,"y":0.21772152185440063},{"x":0.5746527910232544,"y":0.21772152185440063},{"x":0.5746527910232544,"y":0.2063291072845459}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.5868055820465088,0.2063291072845459,0.5746527910232544,0.21772152185440063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5868055820465088,"y":0.18987341225147247},{"x":0.5885416865348816,"y":0.21772152185440063},{"x":0.5746527910232544,"y":0.21772152185440063},{"x":0.5746527910232544,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.5818055820465088,0.18287341225147247,0.5796527910232544,0.22472152185440064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9149305820465088,"y":0.2329113930463791},{"x":0.9149305820465088,"y":0.2531645596027374},{"x":0.9010416865348816,"y":0.2531645596027374},{"x":0.9010416865348816,"y":0.2329113930463791}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"0.75","boundary":[0.9149305820465088,0.2329113930463791,0.9010416865348816,0.2531645596027374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9149305820465088,"y":0.25569620728492737},{"x":0.9149305820465088,"y":0.26582279801368713},{"x":0.9010416865348816,"y":0.26582279801368713},{"x":0.9010416865348816,"y":0.25569620728492737}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.9149305820465088,0.25569620728492737,0.9010416865348816,0.26582279801368713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9149305820465088,"y":0.2329113930463791},{"x":0.9149305820465088,"y":0.26582279801368713},{"x":0.9010416865348816,"y":0.26582279801368713},{"x":0.9010416865348816,"y":0.2329113930463791}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.9099305820465088,0.22591139304637908,0.9060416865348816,0.27282279801368714],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1336805522441864,"y":0.47215190529823303},{"x":0.1336805522441864,"y":0.474683552980423},{"x":0.1232638880610466,"y":0.474683552980423},{"x":0.1232638880610466,"y":0.47215190529823303}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"3","boundary":[0.1336805522441864,0.47215190529823303,0.1232638880610466,0.474683552980423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1336805522441864,"y":0.4772152006626129},{"x":0.1336805522441864,"y":0.4860759377479553},{"x":0.1232638880610466,"y":0.4860759377479553},{"x":0.1232638880610466,"y":0.4772152006626129}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"en","boundary":[0.1336805522441864,0.4772152006626129,0.1232638880610466,0.4860759377479553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1336805522441864,"y":0.47215190529823303},{"x":0.1336805522441864,"y":0.4860759377479553},{"x":0.1232638880610466,"y":0.4860759377479553},{"x":0.1232638880610466,"y":0.47215190529823303}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1286805522441864,0.465151905298233,0.1282638880610466,0.49307593774795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8836805820465088,"y":0.9101265668869019},{"x":0.8993055820465088,"y":0.9113923907279968},{"x":0.8993055820465088,"y":0.9189873337745667},{"x":0.8819444179534912,"y":0.9177215099334717}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"СH","boundary":[0.8836805820465088,0.9101265668869019,0.8993055820465088,0.9189873337745667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9079861044883728,"y":0.9113923907279968},{"x":0.9149305820465088,"y":0.9113923907279968},{"x":0.9131944179534912,"y":0.9189873337745667},{"x":0.9079861044883728,"y":0.9189873337745667}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"А","boundary":[0.9079861044883728,0.9113923907279968,0.9131944179534912,0.9189873337745667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8836805820465088,"y":0.9101265668869019},{"x":0.9149305820465088,"y":0.9113923907279968},{"x":0.9131944179534912,"y":0.9189873337745667},{"x":0.8819444179534912,"y":0.9177215099334717}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8786805820465088,0.9031265668869018,0.9181944179534912,0.9259873337745667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1267361044883728,"y":0.9253164529800415},{"x":0.2118055522441864,"y":0.9253164529800415},{"x":0.2118055522441864,"y":0.945569634437561},{"x":0.1267361044883728,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.1267361044883728,0.9253164529800415,0.2118055522441864,0.945569634437561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2256944477558136,"y":0.9253164529800415},{"x":0.2743055522441864,"y":0.9253164529800415},{"x":0.2743055522441864,"y":0.945569634437561},{"x":0.2256944477558136,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"scorpius","boundary":[0.2256944477558136,0.9253164529800415,0.2743055522441864,0.945569634437561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2881944477558136,"y":0.9265822768211365},{"x":0.2899305522441864,"y":0.9265822768211365},{"x":0.2899305522441864,"y":0.945569634437561},{"x":0.2881944477558136,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2881944477558136,0.9265822768211365,0.2899305522441864,0.945569634437561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.296875,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3229166567325592,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3229166567325592,"y":0.945569634437561},{"x":0.296875,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"Jaub","boundary":[0.296875,0.9265822768211365,0.3229166567325592,0.945569634437561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3246527910232544,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3246527910232544,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3246527910232544,"y":0.945569634437561},{"x":0.3246527910232544,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3246527910232544,0.9265822768211365,0.3246527910232544,0.945569634437561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.9265822768211365},{"x":0.34375,"y":0.9265822768211365},{"x":0.34375,"y":0.945569634437561},{"x":0.3333333432674408,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.3333333432674408,0.9265822768211365,0.34375,0.945569634437561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3576388955116272,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3715277910232544,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3715277910232544,"y":0.946835458278656},{"x":0.3576388955116272,"y":0.946835458278656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Sp","boundary":[0.3576388955116272,0.9265822768211365,0.3715277910232544,0.946835458278656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3697916567325592,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3767361044883728,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3767361044883728,"y":0.946835458278656},{"x":0.3697916567325592,"y":0.946835458278656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3697916567325592,0.9265822768211365,0.3767361044883728,0.946835458278656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3784722089767456,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3854166567325592,"y":0.9265822768211365},{"x":0.3854166567325592,"y":0.946835458278656},{"x":0.3784722089767456,"y":0.946835458278656}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.3784722089767456,0.9265822768211365,0.3854166567325592,0.946835458278656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3958333432674408,"y":0.9265822768211365},{"x":0.4288194477558136,"y":0.9265822768211365},{"x":0.4288194477558136,"y":0.946835458278656},{"x":0.3958333432674408,"y":0.946835458278656}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.3958333432674408,0.9265822768211365,0.4288194477558136,0.946835458278656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4322916567325592,"y":0.9265822768211365},{"x":0.4340277910232544,"y":0.9265822768211365},{"x":0.4340277910232544,"y":0.946835458278656},{"x":0.4322916567325592,"y":0.946835458278656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4322916567325592,0.9265822768211365,0.4340277910232544,0.946835458278656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1267361044883728,"y":0.9253164529800415},{"x":0.4340277910232544,"y":0.9265822768211365},{"x":0.4340277910232544,"y":0.946835458278656},{"x":0.1267361044883728,"y":0.945569634437561}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.1217361044883728,0.9183164529800415,0.4390277910232544,0.953835458278656],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/SyDKJeTSyQBiKeBQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/IzikkFxQsreuZHqH.jpg","blurred":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/aiutBLgGNLDNKzol.jpg"},"info":{"width":552,"height":791,"margin":[0.00008283448689009832,0.000045491233223156745,0.9983073409182438,0.998787661756788]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054347824305295944,"y":0.04298356547951698},{"x":0.0778985470533371,"y":0.04298356547951698},{"x":0.0778985470533371,"y":0.0556257888674736},{"x":0.054347824305295944,"y":0.0556257888674736}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.054347824305295944,0.04298356547951698,0.0778985470533371,0.0556257888674736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08514492958784103,"y":0.04298356547951698},{"x":0.10869564861059189,"y":0.04298356547951698},{"x":0.10869564861059189,"y":0.0556257888674736},{"x":0.08514492958784103,"y":0.0556257888674736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"501","boundary":[0.08514492958784103,0.04298356547951698,0.10869564861059189,0.0556257888674736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054347824305295944,"y":0.056890010833740234},{"x":0.08695652335882187,"y":0.058154236525297165},{"x":0.08695652335882187,"y":0.07332490384578705},{"x":0.054347824305295944,"y":0.07332490384578705}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.054347824305295944,0.056890010833740234,0.08695652335882187,0.07332490384578705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09601449221372604,"y":0.058154236525297165},{"x":0.19384057819843292,"y":0.058154236525297165},{"x":0.19384057819843292,"y":0.07458912581205368},{"x":0.09420289844274521,"y":0.07332490384578705}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"091,001,060","boundary":[0.09601449221372604,0.058154236525297165,0.19384057819843292,0.07458912581205368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.054347824305295944,"y":0.04298356547951698},{"x":0.19384057819843292,"y":0.04298356547951698},{"x":0.19384057819843292,"y":0.07458912581205368},{"x":0.054347824305295944,"y":0.07458912581205368}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.04934782430529595,0.035983565479516984,0.19884057819843293,0.08158912581205369],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8876811861991882,"y":0.050568901002407074},{"x":0.9275362491607666,"y":0.04930467903614044},{"x":0.9275362491607666,"y":0.06573957204818726},{"x":0.8894927501678467,"y":0.06573957204818726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8876811861991882,0.050568901002407074,0.9275362491607666,0.06573957204818726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.050568901002407074},{"x":0.8786231875419617,"y":0.050568901002407074},{"x":0.8804348111152649,"y":0.06573957204818726},{"x":0.8369565010070801,"y":0.06573957204818726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8369565010070801,0.050568901002407074,0.8804348111152649,0.06573957204818726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278985619544983,"y":0.051833122968673706},{"x":0.8333333134651184,"y":0.051833122968673706},{"x":0.8333333134651184,"y":0.06700379401445389},{"x":0.8278985619544983,"y":0.06700379401445389}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8278985619544983,0.051833122968673706,0.8333333134651184,0.06700379401445389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7916666865348816,"y":0.051833122968673706},{"x":0.8188405632972717,"y":0.050568901002407074},{"x":0.820652186870575,"y":0.06573957204818726},{"x":0.7916666865348816,"y":0.06700379401445389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۰۱","boundary":[0.7916666865348816,0.051833122968673706,0.820652186870575,0.06573957204818726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.07332490384578705},{"x":0.929347813129425,"y":0.07332490384578705},{"x":0.929347813129425,"y":0.08975979685783386},{"x":0.9166666865348816,"y":0.08975979685783386}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.9166666865348816,0.07332490384578705,0.929347813129425,0.08975979685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9039855003356934,"y":0.07332490384578705},{"x":0.907608687877655,"y":0.07332490384578705},{"x":0.907608687877655,"y":0.08975979685783386},{"x":0.9039855003356934,"y":0.08975979685783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9039855003356934,0.07332490384578705,0.907608687877655,0.08975979685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.07332490384578705},{"x":0.8913043737411499,"y":0.07332490384578705},{"x":0.8913043737411499,"y":0.08975979685783386},{"x":0.7771739363670349,"y":0.08975979685783386}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰۹۷/۰۱/۰۶۰","boundary":[0.7771739363670349,0.07332490384578705,0.8913043737411499,0.08975979685783386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.050568901002407074},{"x":0.9275362491607666,"y":0.04930467903614044},{"x":0.929347813129425,"y":0.08849557489156723},{"x":0.7771739363670349,"y":0.0910240188241005}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7721739363670349,0.043568901002407075,0.934347813129425,0.09549557489156724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949275016784668,"y":0.08975979685783386},{"x":0.21557970345020294,"y":0.08975979685783386},{"x":0.21557970345020294,"y":0.10745891183614731},{"x":0.13949275016784668,"y":0.10745891183614731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.13949275016784668,0.08975979685783386,0.21557970345020294,0.10745891183614731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24818840622901917,"y":0.0910240188241005},{"x":0.25724637508392334,"y":0.0910240188241005},{"x":0.25724637508392334,"y":0.10745891183614731},{"x":0.24818840622901917,"y":0.10745891183614731}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.24818840622901917,0.0910240188241005,0.25724637508392334,0.10745891183614731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2699275314807892,"y":0.0910240188241005},{"x":0.4365941882133484,"y":0.09228824079036713},{"x":0.4365941882133484,"y":0.10872313380241394},{"x":0.2699275314807892,"y":0.10745891183614731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.2699275314807892,0.0910240188241005,0.4365941882133484,0.10872313380241394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949275016784668,"y":0.10619468986988068},{"x":0.17572464048862457,"y":0.10745891183614731},{"x":0.17572464048862457,"y":0.12389380484819412},{"x":0.13949275016784668,"y":0.12262958288192749}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"SOU","boundary":[0.13949275016784668,0.10619468986988068,0.17572464048862457,0.12389380484819412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17934782803058624,"y":0.10619468986988068},{"x":0.1829710155725479,"y":0.10619468986988068},{"x":0.1829710155725479,"y":0.12262958288192749},{"x":0.17934782803058624,"y":0.12262958288192749}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.17934782803058624,0.10619468986988068,0.1829710155725479,0.12262958288192749]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19021739065647125,"y":0.10745891183614731},{"x":0.2137681096792221,"y":0.10745891183614731},{"x":0.2137681096792221,"y":0.12389380484819412},{"x":0.19021739065647125,"y":0.12389380484819412}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"CL","boundary":[0.19021739065647125,0.10745891183614731,0.2137681096792221,0.12389380484819412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21557970345020294,"y":0.10745891183614731},{"x":0.21739129722118378,"y":0.10745891183614731},{"x":0.21739129722118378,"y":0.12389380484819412},{"x":0.21557970345020294,"y":0.12389380484819412}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":".","boundary":[0.21557970345020294,0.10745891183614731,0.21739129722118378,0.12389380484819412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24637681245803833,"y":0.10745891183614731},{"x":0.25724637508392334,"y":0.10745891183614731},{"x":0.25724637508392334,"y":0.12389380484819412},{"x":0.24637681245803833,"y":0.12389380484819412}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"=","boundary":[0.24637681245803833,0.10745891183614731,0.25724637508392334,0.12389380484819412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2699275314807892,"y":0.10745891183614731},{"x":0.41485506296157837,"y":0.10872313380241394},{"x":0.41485506296157837,"y":0.12515802681446075},{"x":0.2699275314807892,"y":0.12389380484819412}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"GAMOPETALES","boundary":[0.2699275314807892,0.10745891183614731,0.41485506296157837,0.12515802681446075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949275016784668,"y":0.12136536091566086},{"x":0.19384057819843292,"y":0.12136536091566086},{"x":0.19384057819843292,"y":0.13780024647712708},{"x":0.13949275016784668,"y":0.13780024647712708}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.13949275016784668,0.12136536091566086,0.19384057819843292,0.13780024647712708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2699275314807892,"y":0.12389380484819412},{"x":0.43478259444236755,"y":0.12515802681446075},{"x":0.43478259444236755,"y":0.1390644758939743},{"x":0.2699275314807892,"y":0.1390644758939743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PLUMBAGINALES","boundary":[0.2699275314807892,0.12389380484819412,0.43478259444236755,0.1390644758939743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949275016784668,"y":0.1390644758939743},{"x":0.22101449966430664,"y":0.14032869040966034},{"x":0.22101449966430664,"y":0.15549936890602112},{"x":0.13949275016784668,"y":0.1542351394891739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.13949275016784668,0.1390644758939743,0.22101449966430664,0.15549936890602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.14032869040966034},{"x":0.45108696818351746,"y":0.14159291982650757},{"x":0.45108696818351746,"y":0.15676358342170715},{"x":0.26811593770980835,"y":0.15549936890602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PLUMBAGINACEAE","boundary":[0.26811593770980835,0.14032869040966034,0.45108696818351746,0.15676358342170715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13768115639686584,"y":0.15549936890602112},{"x":0.2028985470533371,"y":0.15549936890602112},{"x":0.2028985470533371,"y":0.16940581798553467},{"x":0.13768115639686584,"y":0.16940581798553467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.13768115639686584,0.15549936890602112,0.2028985470533371,0.16940581798553467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24637681245803833,"y":0.15802781283855438},{"x":0.2554347813129425,"y":0.15802781283855438},{"x":0.2554347813129425,"y":0.1706700325012207},{"x":0.24637681245803833,"y":0.1706700325012207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.24637681245803833,0.15802781283855438,0.2554347813129425,0.1706700325012207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.15676358342170715},{"x":0.42934781312942505,"y":0.15802781283855438},{"x":0.42934781312942505,"y":0.17193426191806793},{"x":0.26811593770980835,"y":0.1706700325012207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ACANTHOLIMON","boundary":[0.26811593770980835,0.15676358342170715,0.42934781312942505,0.17193426191806793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0.2800000011920929},{"languageCode":"la","confidence":0.2199999988079071},{"languageCode":"en","confidence":0.1899999976158142},{"languageCode":"es","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949275016784668,"y":0.08975979685783386},{"x":0.4528985619544983,"y":0.09228824079036713},{"x":0.45108696818351746,"y":0.17193426191806793},{"x":0.13768115639686584,"y":0.1706700325012207}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13449275016784668,0.08275979685783386,0.45608696818351746,0.17893426191806794],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24637681245803833,"y":0.12895070016384125},{"x":0.2554347813129425,"y":0.12895070016384125},{"x":0.2554347813129425,"y":0.13400758802890778},{"x":0.24637681245803833,"y":0.13400758802890778}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"=","boundary":[0.24637681245803833,0.12895070016384125,0.2554347813129425,0.13400758802890778]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24637681245803833,"y":0.12895070016384125},{"x":0.2554347813129425,"y":0.12895070016384125},{"x":0.2554347813129425,"y":0.13400758802890778},{"x":0.24637681245803833,"y":0.13400758802890778}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.24137681245803833,0.12195070016384124,0.2604347813129425,0.14100758802890778],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.17193426191806793},{"x":0.635869562625885,"y":0.17193426191806793},{"x":0.635869562625885,"y":0.18963336944580078},{"x":0.6304348111152649,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6304348111152649,0.17193426191806793,0.635869562625885,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960144996643066,"y":0.17193426191806793},{"x":0.6231883764266968,"y":0.17193426191806793},{"x":0.6231883764266968,"y":0.18963336944580078},{"x":0.5960144996643066,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5960144996643066,0.17193426191806793,0.6231883764266968,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5978260636329651,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5978260636329651,"y":0.18963336944580078},{"x":0.5869565010070801,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5869565010070801,0.17193426191806793,0.5978260636329651,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579710006713867,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5742753744125366,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5742753744125366,"y":0.18963336944580078},{"x":0.5579710006713867,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5579710006713867,0.17193426191806793,0.5742753744125366,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5398550629615784,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5525362491607666,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5525362491607666,"y":0.18963336944580078},{"x":0.5398550629615784,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5398550629615784,0.17193426191806793,0.5525362491607666,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253623127937317,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5289855003356934,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5289855003356934,"y":0.18963336944580078},{"x":0.5253623127937317,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5253623127937317,0.17193426191806793,0.5289855003356934,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49637681245803833,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5181159377098083,"y":0.17193426191806793},{"x":0.5181159377098083,"y":0.18963336944580078},{"x":0.49637681245803833,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلاه","boundary":[0.49637681245803833,0.17193426191806793,0.5181159377098083,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420289993286133,"y":0.17193426191806793},{"x":0.48731884360313416,"y":0.17193426191806793},{"x":0.48731884360313416,"y":0.18963336944580078},{"x":0.4420289993286133,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"میرحسن","boundary":[0.4420289993286133,0.17193426191806793,0.48731884360313416,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4329710006713867,"y":0.17193426191806793},{"x":0.4365941882133484,"y":0.17193426191806793},{"x":0.4365941882133484,"y":0.18963336944580078},{"x":0.4329710006713867,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4329710006713867,0.17193426191806793,0.4365941882133484,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40398550033569336,"y":0.17193426191806793},{"x":0.4257246255874634,"y":0.17193426191806793},{"x":0.4257246255874634,"y":0.18963336944580078},{"x":0.40398550033569336,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40398550033569336,0.17193426191806793,0.4257246255874634,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37862318754196167,"y":0.17193426191806793},{"x":0.3949275314807892,"y":0.17193426191806793},{"x":0.3949275314807892,"y":0.18963336944580078},{"x":0.37862318754196167,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.37862318754196167,0.17193426191806793,0.3949275314807892,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36775362491607666,"y":0.17193426191806793},{"x":0.37318840622901917,"y":0.17193426191806793},{"x":0.37318840622901917,"y":0.18963336944580078},{"x":0.36775362491607666,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36775362491607666,0.17193426191806793,0.37318840622901917,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3278985619544983,"y":0.17193426191806793},{"x":0.35688406229019165,"y":0.17193426191806793},{"x":0.35688406229019165,"y":0.18963336944580078},{"x":0.3278985619544983,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.3278985619544983,0.17193426191806793,0.35688406229019165,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32065218687057495,"y":0.17193426191806793},{"x":0.32065218687057495,"y":0.17193426191806793},{"x":0.32065218687057495,"y":0.18963336944580078},{"x":0.32065218687057495,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32065218687057495,0.17193426191806793,0.32065218687057495,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28804346919059753,"y":0.17193426191806793},{"x":0.3134058117866516,"y":0.17193426191806793},{"x":0.3134058117866516,"y":0.18963336944580078},{"x":0.28804346919059753,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.28804346919059753,0.17193426191806793,0.3134058117866516,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.17193426191806793},{"x":0.2862318754196167,"y":0.17193426191806793},{"x":0.2862318754196167,"y":0.18963336944580078},{"x":0.260869562625885,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.260869562625885,0.17193426191806793,0.2862318754196167,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2192029058933258,"y":0.17193426191806793},{"x":0.24818840622901917,"y":0.17193426191806793},{"x":0.24818840622901917,"y":0.18963336944580078},{"x":0.2192029058933258,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.2192029058933258,0.17193426191806793,0.24818840622901917,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.17193426191806793},{"x":0.21014492213726044,"y":0.17193426191806793},{"x":0.21014492213726044,"y":0.18963336944580078},{"x":0.20652173459529877,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20652173459529877,0.17193426191806793,0.21014492213726044,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17028985917568207,"y":0.17193426191806793},{"x":0.1974637657403946,"y":0.17193426191806793},{"x":0.1974637657403946,"y":0.18963336944580078},{"x":0.17028985917568207,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.17028985917568207,0.17193426191806793,0.1974637657403946,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.17193426191806793},{"x":0.16485507786273956,"y":0.17193426191806793},{"x":0.16485507786273956,"y":0.18963336944580078},{"x":0.16304348409175873,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16304348409175873,0.17193426191806793,0.16485507786273956,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.17193426191806793},{"x":0.1557970941066742,"y":0.17193426191806793},{"x":0.1557970941066742,"y":0.18963336944580078},{"x":0.14130434393882751,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14130434393882751,0.17193426191806793,0.1557970941066742,0.18963336944580078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681159377098083,"y":0.17193426191806793},{"x":0.14311593770980835,"y":0.17193426191806793},{"x":0.14311593770980835,"y":0.18963336944580078},{"x":0.12681159377098083,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.12681159377098083,0.17193426191806793,0.14311593770980835,0.18963336944580078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681159377098083,"y":0.17193426191806793},{"x":0.635869562625885,"y":0.17193426191806793},{"x":0.635869562625885,"y":0.18963336944580078},{"x":0.12681159377098083,"y":0.18963336944580078}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12181159377098083,0.16493426191806793,0.640869562625885,0.1966333694458008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.17572693526744843},{"x":0.6829710006713867,"y":0.17572693526744843},{"x":0.6829710006713867,"y":0.18584071099758148},{"x":0.66847825050354,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.66847825050354,0.17572693526744843,0.6829710006713867,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865941882133484,"y":0.17572693526744843},{"x":0.7373188138008118,"y":0.17572693526744843},{"x":0.7373188138008118,"y":0.18584071099758148},{"x":0.6865941882133484,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"scorpius","boundary":[0.6865941882133484,0.17572693526744843,0.7373188138008118,0.18584071099758148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.17572693526744843},{"x":0.7373188138008118,"y":0.17572693526744843},{"x":0.7373188138008118,"y":0.18710492551326752},{"x":0.66847825050354,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.66347825050354,0.16872693526744842,0.7423188138008118,0.19410492551326752],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192028760910034,"y":0.19342604279518127},{"x":0.739130437374115,"y":0.1946902722120285},{"x":0.7373188138008118,"y":0.20859670639038086},{"x":0.717391312122345,"y":0.20733249187469482}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7192028760910034,0.19342604279518127,0.7373188138008118,0.20859670639038086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902173757553101,"y":0.190897598862648},{"x":0.7137681245803833,"y":0.19342604279518127},{"x":0.7119565010070801,"y":0.20733249187469482},{"x":0.6884058117866516,"y":0.2060682624578476}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.6902173757553101,0.190897598862648,0.7119565010070801,0.20733249187469482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829710006713867,"y":0.190897598862648},{"x":0.6865941882133484,"y":0.190897598862648},{"x":0.6847826242446899,"y":0.20480404794216156},{"x":0.6811594367027283,"y":0.20480404794216156}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6829710006713867,0.190897598862648,0.6847826242446899,0.20480404794216156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829710006713867,"y":0.190897598862648},{"x":0.739130437374115,"y":0.1946902722120285},{"x":0.7355072498321533,"y":0.20859670639038086},{"x":0.6811594367027283,"y":0.20480404794216156}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6779710006713867,0.183897598862648,0.7405072498321533,0.21559670639038087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7518116235733032,"y":0.2098609358072281},{"x":0.7536231875419617,"y":0.2098609358072281},{"x":0.7536231875419617,"y":0.22882427275180817},{"x":0.7518116235733032,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7518116235733032,0.2098609358072281,0.7536231875419617,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047101259231567,"y":0.2098609358072281},{"x":0.7373188138008118,"y":0.2098609358072281},{"x":0.7373188138008118,"y":0.22882427275180817},{"x":0.7047101259231567,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7047101259231567,0.2098609358072281,0.7373188138008118,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.2098609358072281},{"x":0.695652186870575,"y":0.2098609358072281},{"x":0.695652186870575,"y":0.22882427275180817},{"x":0.66847825050354,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.66847825050354,0.2098609358072281,0.695652186870575,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.2098609358072281},{"x":0.6648550629615784,"y":0.2098609358072281},{"x":0.6648550629615784,"y":0.22882427275180817},{"x":0.64673912525177,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.64673912525177,0.2098609358072281,0.6648550629615784,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068840622901917,"y":0.2098609358072281},{"x":0.635869562625885,"y":0.2098609358072281},{"x":0.635869562625885,"y":0.22882427275180817},{"x":0.6068840622901917,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.6068840622901917,0.2098609358072281,0.635869562625885,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996376872062683,"y":0.2098609358072281},{"x":0.6050724387168884,"y":0.2098609358072281},{"x":0.6050724387168884,"y":0.22882427275180817},{"x":0.5996376872062683,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5996376872062683,0.2098609358072281,0.6050724387168884,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670289993286133,"y":0.2098609358072281},{"x":0.592391312122345,"y":0.2098609358072281},{"x":0.592391312122345,"y":0.22882427275180817},{"x":0.5670289993286133,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5670289993286133,0.2098609358072281,0.592391312122345,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579710006713867,"y":0.2098609358072281},{"x":0.5597826242446899,"y":0.2098609358072281},{"x":0.5597826242446899,"y":0.22882427275180817},{"x":0.5579710006713867,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579710006713867,0.2098609358072281,0.5597826242446899,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5344203114509583,"y":0.2098609358072281},{"x":0.5489130616188049,"y":0.2098609358072281},{"x":0.5489130616188049,"y":0.22882427275180817},{"x":0.5344203114509583,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5344203114509583,0.2098609358072281,0.5489130616188049,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945652186870575,"y":0.2098609358072281},{"x":0.5271739363670349,"y":0.2098609358072281},{"x":0.5271739363670349,"y":0.22882427275180817},{"x":0.4945652186870575,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4945652186870575,0.2098609358072281,0.5271739363670349,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528985619544983,"y":0.2098609358072281},{"x":0.48731884360313416,"y":0.2098609358072281},{"x":0.48731884360313416,"y":0.22882427275180817},{"x":0.4528985619544983,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.4528985619544983,0.2098609358072281,0.48731884360313416,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474637806415558,"y":0.2098609358072281},{"x":0.45108696818351746,"y":0.2098609358072281},{"x":0.45108696818351746,"y":0.22882427275180817},{"x":0.4474637806415558,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4474637806415558,0.2098609358072281,0.45108696818351746,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.2098609358072281},{"x":0.4384058117866516,"y":0.2098609358072281},{"x":0.4384058117866516,"y":0.22882427275180817},{"x":0.40760868787765503,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهنه","boundary":[0.40760868787765503,0.2098609358072281,0.4384058117866516,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949275314807892,"y":0.2098609358072281},{"x":0.4003623127937317,"y":0.2098609358072281},{"x":0.4003623127937317,"y":0.22882427275180817},{"x":0.3949275314807892,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949275314807892,0.2098609358072281,0.4003623127937317,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37862318754196167,"y":0.2098609358072281},{"x":0.38768115639686584,"y":0.2098609358072281},{"x":0.38768115639686584,"y":0.22882427275180817},{"x":0.37862318754196167,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.37862318754196167,0.2098609358072281,0.38768115639686584,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297101557254791,"y":0.2098609358072281},{"x":0.37137681245803833,"y":0.2098609358072281},{"x":0.37137681245803833,"y":0.22882427275180817},{"x":0.3297101557254791,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.3297101557254791,0.2098609358072281,0.37137681245803833,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3134058117866516,"y":0.2098609358072281},{"x":0.3224637806415558,"y":0.2098609358072281},{"x":0.3224637806415558,"y":0.22882427275180817},{"x":0.3134058117866516,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3134058117866516,0.2098609358072281,0.3224637806415558,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.2098609358072281},{"x":0.30434781312942505,"y":0.2098609358072281},{"x":0.30434781312942505,"y":0.22882427275180817},{"x":0.27173912525177,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلافی","boundary":[0.27173912525177,0.2098609358072281,0.30434781312942505,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22644928097724915,"y":0.2098609358072281},{"x":0.2644927501678467,"y":0.2098609358072281},{"x":0.2644927501678467,"y":0.22882427275180817},{"x":0.22644928097724915,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.22644928097724915,0.2098609358072281,0.2644927501678467,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21014492213726044,"y":0.2098609358072281},{"x":0.2192029058933258,"y":0.2098609358072281},{"x":0.2192029058933258,"y":0.22882427275180817},{"x":0.21014492213726044,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21014492213726044,0.2098609358072281,0.2192029058933258,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18115942180156708,"y":0.2098609358072281},{"x":0.2028985470533371,"y":0.2098609358072281},{"x":0.2028985470533371,"y":0.22882427275180817},{"x":0.18115942180156708,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرخ","boundary":[0.18115942180156708,0.2098609358072281,0.2028985470533371,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16485507786273956,"y":0.2098609358072281},{"x":0.17572464048862457,"y":0.2098609358072281},{"x":0.17572464048862457,"y":0.22882427275180817},{"x":0.16485507786273956,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16485507786273956,0.2098609358072281,0.17572464048862457,0.22882427275180817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11775362491607666,"y":0.2098609358072281},{"x":0.15942029654979706,"y":0.2098609358072281},{"x":0.15942029654979706,"y":0.22882427275180817},{"x":0.11775362491607666,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.11775362491607666,0.2098609358072281,0.15942029654979706,0.22882427275180817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.83152174949646,"y":0.21112516522407532},{"x":0.8550724387168884,"y":0.21112516522407532},{"x":0.8568840622901917,"y":0.22376738488674164},{"x":0.83152174949646,"y":0.22376738488674164}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ساقه","boundary":[0.83152174949646,0.21112516522407532,0.8568840622901917,0.22376738488674164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11775362491607666,"y":0.2098609358072281},{"x":0.8568840622901917,"y":0.2098609358072281},{"x":0.8568840622901917,"y":0.22882427275180817},{"x":0.11775362491607666,"y":0.22882427275180817}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11275362491607666,0.20286093580722808,0.8618840622901917,0.23582427275180817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028985619544983,"y":0.23135271668434143},{"x":0.739130437374115,"y":0.23135271668434143},{"x":0.739130437374115,"y":0.24525916576385498},{"x":0.7028985619544983,"y":0.24525916576385498}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.7028985619544983,0.23135271668434143,0.739130437374115,0.24525916576385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902173757553101,"y":0.23135271668434143},{"x":0.695652186870575,"y":0.23135271668434143},{"x":0.695652186870575,"y":0.24525916576385498},{"x":0.6902173757553101,"y":0.24525916576385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902173757553101,0.23135271668434143,0.695652186870575,0.24525916576385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394927501678467,"y":0.23135271668434143},{"x":0.6847826242446899,"y":0.23135271668434143},{"x":0.6847826242446899,"y":0.24525916576385498},{"x":0.6394927501678467,"y":0.24525916576385498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارهای","boundary":[0.6394927501678467,0.23135271668434143,0.6847826242446899,0.24525916576385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60326087474823,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6340579986572266,"y":0.2300885021686554},{"x":0.6340579986572266,"y":0.24525916576385498},{"x":0.60326087474823,"y":0.24525916576385498}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.60326087474823,0.2300885021686554,0.6340579986572266,0.24525916576385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5978260636329651,"y":0.23135271668434143},{"x":0.5978260636329651,"y":0.24525916576385498},{"x":0.5652173757553101,"y":0.24399493634700775}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.5652173757553101,0.2300885021686554,0.5978260636329651,0.24525916576385498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525362491607666,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5597826242446899,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5597826242446899,"y":0.24399493634700775},{"x":0.5525362491607666,"y":0.24399493634700775}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5525362491607666,0.2300885021686554,0.5597826242446899,0.24399493634700775]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525362491607666,"y":0.2300885021686554},{"x":0.739130437374115,"y":0.23135271668434143},{"x":0.739130437374115,"y":0.24525916576385498},{"x":0.5525362491607666,"y":0.24399493634700775}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5475362491607666,0.2230885021686554,0.744130437374115,0.252259165763855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.24905183911323547},{"x":0.7518116235733032,"y":0.24905183911323547},{"x":0.7518116235733032,"y":0.2667509615421295},{"x":0.75,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75,0.24905183911323547,0.7518116235733032,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.24905183911323547},{"x":0.7373188138008118,"y":0.24905183911323547},{"x":0.7373188138008118,"y":0.2667509615421295},{"x":0.695652186870575,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهاریها","boundary":[0.695652186870575,0.24905183911323547,0.7373188138008118,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6557971239089966,"y":0.24905183911323547},{"x":0.6865941882133484,"y":0.24905183911323547},{"x":0.6865941882133484,"y":0.2667509615421295},{"x":0.6557971239089966,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6557971239089966,0.24905183911323547,0.6865941882133484,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213768124580383,"y":0.24905183911323547},{"x":0.6485507488250732,"y":0.24905183911323547},{"x":0.6485507488250732,"y":0.2667509615421295},{"x":0.6213768124580383,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6213768124580383,0.24905183911323547,0.6485507488250732,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6123188138008118,"y":0.24905183911323547},{"x":0.614130437374115,"y":0.24905183911323547},{"x":0.614130437374115,"y":0.2667509615421295},{"x":0.6123188138008118,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6123188138008118,0.24905183911323547,0.614130437374115,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.24905183911323547},{"x":0.60326087474823,"y":0.24905183911323547},{"x":0.60326087474823,"y":0.2667509615421295},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.5833333134651184,0.24905183911323547,0.60326087474823,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5416666865348816,"y":0.24905183911323547},{"x":0.5760869383811951,"y":0.24905183911323547},{"x":0.5760869383811951,"y":0.2667509615421295},{"x":0.5416666865348816,"y":0.2667509615421295}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.5416666865348816,0.24905183911323547,0.5760869383811951,0.2667509615421295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5307971239089966,"y":0.24905183911323547},{"x":0.5344203114509583,"y":0.24905183911323547},{"x":0.5344203114509583,"y":0.2654867172241211},{"x":0.5307971239089966,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5307971239089966,0.24905183911323547,0.5344203114509583,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.24905183911323547},{"x":0.5199275612831116,"y":0.24905183911323547},{"x":0.5199275612831116,"y":0.2654867172241211},{"x":0.489130437374115,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسطح","boundary":[0.489130437374115,0.24905183911323547,0.5199275612831116,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.24905183911323547},{"x":0.48188406229019165,"y":0.24905183911323547},{"x":0.48188406229019165,"y":0.2654867172241211},{"x":0.4728260934352875,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4728260934352875,0.24905183911323547,0.48188406229019165,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365941882133484,"y":0.24905183911323547},{"x":0.46557971835136414,"y":0.24905183911323547},{"x":0.46557971835136414,"y":0.2654867172241211},{"x":0.4365941882133484,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مثلنی","boundary":[0.4365941882133484,0.24905183911323547,0.46557971835136414,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257246255874634,"y":0.24905183911323547},{"x":0.42934781312942505,"y":0.24905183911323547},{"x":0.42934781312942505,"y":0.2654867172241211},{"x":0.4257246255874634,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4257246255874634,0.24905183911323547,0.42934781312942505,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.24778760969638824},{"x":0.4166666567325592,"y":0.24778760969638824},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2654867172241211},{"x":0.4021739065647125,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4021739065647125,0.24778760969638824,0.4166666567325592,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3949275314807892,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3949275314807892,"y":0.2654867172241211},{"x":0.3586956560611725,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.3586956560611725,0.24778760969638824,0.3949275314807892,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33514493703842163,"y":0.24778760969638824},{"x":0.35326087474823,"y":0.24778760969638824},{"x":0.35326087474823,"y":0.2654867172241211},{"x":0.33514493703842163,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.33514493703842163,0.24778760969638824,0.35326087474823,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3242753744125366,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3297101557254791,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3297101557254791,"y":0.2654867172241211},{"x":0.3242753744125366,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3242753744125366,0.24778760969638824,0.3297101557254791,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3188405930995941,"y":0.24778760969638824},{"x":0.3188405930995941,"y":0.2654867172241211},{"x":0.28442028164863586,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مژکدار","boundary":[0.28442028164863586,0.24778760969638824,0.3188405930995941,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2753623127937317,"y":0.24778760969638824},{"x":0.27898550033569336,"y":0.24778760969638824},{"x":0.27898550033569336,"y":0.2654867172241211},{"x":0.2753623127937317,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2753623127937317,0.24778760969638824,0.27898550033569336,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2083333283662796,"y":0.24778760969638824},{"x":0.2663043439388275,"y":0.24778760969638824},{"x":0.2663043439388275,"y":0.2654867172241211},{"x":0.2083333283662796,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابستانیها","boundary":[0.2083333283662796,0.24778760969638824,0.2663043439388275,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16485507786273956,"y":0.24778760969638824},{"x":0.20108695328235626,"y":0.24778760969638824},{"x":0.20108695328235626,"y":0.2654867172241211},{"x":0.16485507786273956,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درفشی","boundary":[0.16485507786273956,0.24778760969638824,0.20108695328235626,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.24778760969638824},{"x":0.15760870277881622,"y":0.24778760969638824},{"x":0.15760870277881622,"y":0.2654867172241211},{"x":0.1304347813129425,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.1304347813129425,0.24778760969638824,0.15760870277881622,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.24778760969638824},{"x":0.12137681245803833,"y":0.24778760969638824},{"x":0.12137681245803833,"y":0.2654867172241211},{"x":0.1195652186870575,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1195652186870575,0.24778760969638824,0.12137681245803833,0.2654867172241211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351449370384216,"y":0.2503160536289215},{"x":0.8568840622901917,"y":0.2503160536289215},{"x":0.8568840622901917,"y":0.26422250270843506},{"x":0.8333333134651184,"y":0.262958288192749}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"برگ","boundary":[0.8351449370384216,0.2503160536289215,0.8568840622901917,0.26422250270843506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.2465233951807022},{"x":0.8568840622901917,"y":0.2503160536289215},{"x":0.8568840622901917,"y":0.26801517605781555},{"x":0.1195652186870575,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.11456521868705749,0.2395233951807022,0.8618840622901917,0.27501517605781556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137681245803833,"y":0.26801517605781555},{"x":0.7373188138008118,"y":0.26801517605781555},{"x":0.7373188138008118,"y":0.28318583965301514},{"x":0.7137681245803833,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7137681245803833,0.26801517605781555,0.7373188138008118,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6648550629615784,"y":0.26801517605781555},{"x":0.7119565010070801,"y":0.26801517605781555},{"x":0.7119565010070801,"y":0.28318583965301514},{"x":0.6648550629615784,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.6648550629615784,0.26801517605781555,0.7119565010070801,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539855003356934,"y":0.26801517605781555},{"x":0.6666666865348816,"y":0.26801517605781555},{"x":0.6666666865348816,"y":0.28318583965301514},{"x":0.6539855003356934,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6539855003356934,0.26801517605781555,0.6666666865348816,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.26801517605781555},{"x":0.64673912525177,"y":0.26801517605781555},{"x":0.64673912525177,"y":0.28318583965301514},{"x":0.6413043737411499,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6413043737411499,0.26801517605781555,0.64673912525177,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887681245803833,"y":0.26801517605781555},{"x":0.6340579986572266,"y":0.26801517605781555},{"x":0.6340579986572266,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5887681245803833,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.5887681245803833,0.26801517605781555,0.6340579986572266,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.26801517605781555},{"x":0.58152174949646,"y":0.26801517605781555},{"x":0.58152174949646,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5760869383811951,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5760869383811951,0.26801517605781555,0.58152174949646,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5561594367027283,"y":0.26801517605781555},{"x":0.5688405632972717,"y":0.26801517605781555},{"x":0.5688405632972717,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5561594367027283,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5561594367027283,0.26801517605781555,0.5688405632972717,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253623127937317,"y":0.26801517605781555},{"x":0.5489130616188049,"y":0.26801517605781555},{"x":0.5489130616188049,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5253623127937317,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.5253623127937317,0.26801517605781555,0.5489130616188049,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48731884360313416,"y":0.26801517605781555},{"x":0.5163043737411499,"y":0.26801517605781555},{"x":0.5163043737411499,"y":0.28318583965301514},{"x":0.48731884360313416,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.48731884360313416,0.26801517605781555,0.5163043737411499,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.26801517605781555},{"x":0.47826087474823,"y":0.26801517605781555},{"x":0.47826087474823,"y":0.28318583965301514},{"x":0.4728260934352875,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4728260934352875,0.26801517605781555,0.47826087474823,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4311594069004059,"y":0.26801517605781555},{"x":0.46739131212234497,"y":0.26801517605781555},{"x":0.46739131212234497,"y":0.28318583965301514},{"x":0.4311594069004059,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گزنده","boundary":[0.4311594069004059,0.26801517605781555,0.46739131212234497,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4275362193584442,"y":0.26801517605781555},{"x":0.4311594069004059,"y":0.26801517605781555},{"x":0.4311594069004059,"y":0.2819216251373291},{"x":0.4275362193584442,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4275362193584442,0.26801517605781555,0.4311594069004059,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40398550033569336,"y":0.26801517605781555},{"x":0.4166666567325592,"y":0.26801517605781555},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2819216251373291},{"x":0.40398550033569336,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40398550033569336,0.26801517605781555,0.4166666567325592,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36231884360313416,"y":0.26801517605781555},{"x":0.39673912525177,"y":0.26801517605781555},{"x":0.39673912525177,"y":0.2819216251373291},{"x":0.36231884360313416,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.36231884360313416,0.26801517605781555,0.39673912525177,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3188405930995941,"y":0.26801517605781555},{"x":0.3550724685192108,"y":0.26801517605781555},{"x":0.3550724685192108,"y":0.2819216251373291},{"x":0.3188405930995941,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عشائی","boundary":[0.3188405930995941,0.26801517605781555,0.3550724685192108,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3079710006713867,"y":0.26801517605781555},{"x":0.3134058117866516,"y":0.26801517605781555},{"x":0.3134058117866516,"y":0.2819216251373291},{"x":0.3079710006713867,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3079710006713867,0.26801517605781555,0.3134058117866516,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.2667509615421295},{"x":0.3007246255874634,"y":0.2667509615421295},{"x":0.3007246255874634,"y":0.2819216251373291},{"x":0.26811593770980835,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.26811593770980835,0.2667509615421295,0.3007246255874634,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.2667509615421295},{"x":0.2663043439388275,"y":0.2667509615421295},{"x":0.2663043439388275,"y":0.2819216251373291},{"x":0.25,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.25,0.2667509615421295,0.2663043439388275,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.2667509615421295},{"x":0.24275362491607666,"y":0.2667509615421295},{"x":0.24275362491607666,"y":0.2819216251373291},{"x":0.239130437374115,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.239130437374115,0.2667509615421295,0.24275362491607666,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19927535951137543,"y":0.2667509615421295},{"x":0.23188406229019165,"y":0.2667509615421295},{"x":0.23188406229019165,"y":0.2819216251373291},{"x":0.19927535951137543,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.19927535951137543,0.2667509615421295,0.23188406229019165,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19384057819843292,"y":0.2667509615421295},{"x":0.1974637657403946,"y":0.2667509615421295},{"x":0.1974637657403946,"y":0.2819216251373291},{"x":0.19384057819843292,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.19384057819843292,0.2667509615421295,0.1974637657403946,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1557970941066742,"y":0.2667509615421295},{"x":0.18659420311450958,"y":0.2667509615421295},{"x":0.18659420311450958,"y":0.2819216251373291},{"x":0.1557970941066742,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.1557970941066742,0.2667509615421295,0.18659420311450958,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12862318754196167,"y":0.2667509615421295},{"x":0.1503623127937317,"y":0.2667509615421295},{"x":0.1503623127937317,"y":0.2819216251373291},{"x":0.12862318754196167,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.12862318754196167,0.2667509615421295,0.1503623127937317,0.2819216251373291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.2667509615421295},{"x":0.12318840622901917,"y":0.2667509615421295},{"x":0.12318840622901917,"y":0.2819216251373291},{"x":0.12137681245803833,"y":0.2819216251373291}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12137681245803833,0.2667509615421295,0.12318840622901917,0.2819216251373291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.2667509615421295},{"x":0.7373188138008118,"y":0.2692793905735016},{"x":0.7373188138008118,"y":0.28445005416870117},{"x":0.12137681245803833,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.11637681245803833,0.2597509615421295,0.7423188138008118,0.2914500541687012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264492511749268,"y":0.28824272751808167},{"x":0.7373188138008118,"y":0.28824272751808167},{"x":0.7373188138008118,"y":0.30341339111328125},{"x":0.7264492511749268,"y":0.30341339111328125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7264492511749268,0.28824272751808167,0.7373188138008118,0.30341339111328125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137681245803833,"y":0.28824272751808167},{"x":0.717391312122345,"y":0.28824272751808167},{"x":0.717391312122345,"y":0.30341339111328125},{"x":0.7137681245803833,"y":0.30341339111328125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7137681245803833,0.28824272751808167,0.717391312122345,0.30341339111328125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6811594367027283,"y":0.28824272751808167},{"x":0.70652174949646,"y":0.28824272751808167},{"x":0.70652174949646,"y":0.30341339111328125},{"x":0.6811594367027283,"y":0.30341339111328125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6811594367027283,0.28824272751808167,0.70652174949646,0.30341339111328125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6322463750839233,"y":0.28824272751808167},{"x":0.6757246255874634,"y":0.28824272751808167},{"x":0.6757246255874634,"y":0.30341339111328125},{"x":0.6322463750839233,"y":0.30341339111328125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.6322463750839233,0.28824272751808167,0.6757246255874634,0.30341339111328125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105072498321533,"y":0.28824272751808167},{"x":0.6268116235733032,"y":0.28824272751808167},{"x":0.6268116235733032,"y":0.3021491765975952},{"x":0.6105072498321533,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6105072498321533,0.28824272751808167,0.6268116235733032,0.3021491765975952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014492511749268,"y":0.28824272751808167},{"x":0.6014492511749268,"y":0.28824272751808167},{"x":0.6014492511749268,"y":0.3021491765975952},{"x":0.6014492511749268,"y":0.3021491765975952}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6014492511749268,0.28824272751808167,0.6014492511749268,0.3021491765975952]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014492511749268,"y":0.28824272751808167},{"x":0.7373188138008118,"y":0.28824272751808167},{"x":0.7373188138008118,"y":0.30341339111328125},{"x":0.6014492511749268,"y":0.30341339111328125}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5964492511749268,0.28124272751808166,0.7423188138008118,0.31041339111328126],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.30720606446266174},{"x":0.7518116235733032,"y":0.30720606446266174},{"x":0.7518116235733032,"y":0.3261694014072418},{"x":0.75,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75,0.30720606446266174,0.7518116235733032,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6992753744125366,"y":0.30720606446266174},{"x":0.7373188138008118,"y":0.3084702789783478},{"x":0.7373188138008118,"y":0.3261694014072418},{"x":0.6992753744125366,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.6992753744125366,0.30720606446266174,0.7373188138008118,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612318754196167,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6920289993286133,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6920289993286133,"y":0.3261694014072418},{"x":0.6612318754196167,"y":0.3261694014072418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.6612318754196167,0.30720606446266174,0.6920289993286133,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6557971239089966,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6557971239089966,"y":0.3249051868915558},{"x":0.6521739363670349,"y":0.3249051868915558}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521739363670349,0.30720606446266174,0.6557971239089966,0.3249051868915558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6431159377098083,"y":0.30720606446266174},{"x":0.6431159377098083,"y":0.3261694014072418},{"x":0.6086956262588501,"y":0.3249051868915558}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.6086956262588501,0.30720606446266174,0.6431159377098083,0.3261694014072418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5851449370384216,"y":0.30720606446266174},{"x":0.5996376872062683,"y":0.30720606446266174},{"x":0.5996376872062683,"y":0.3249051868915558},{"x":0.5851449370384216,"y":0.3249051868915558}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5851449370384216,0.30720606446266174,0.5996376872062683,0.3249051868915558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471014380455017,"y":0.3059418499469757},{"x":0.5778985619544983,"y":0.3059418499469757},{"x":0.5778985619544983,"y":0.3249051868915558},{"x":0.5471014380455017,"y":0.3249051868915558}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.5471014380455017,0.3059418499469757,0.5778985619544983,0.3249051868915558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181159377098083,"y":0.3059418499469757},{"x":0.5452898740768433,"y":0.3059418499469757},{"x":0.5452898740768433,"y":0.3249051868915558},{"x":0.5181159377098083,"y":0.3249051868915558}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5181159377098083,0.3059418499469757,0.5452898740768433,0.3249051868915558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47644928097724915,"y":0.3059418499469757},{"x":0.510869562625885,"y":0.3059418499469757},{"x":0.510869562625885,"y":0.3249051868915558},{"x":0.47644928097724915,"y":0.3249051868915558}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.47644928097724915,0.3059418499469757,0.510869562625885,0.3249051868915558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46557971835136414,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4692029058933258,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4692029058933258,"y":0.32364097237586975},{"x":0.46557971835136414,"y":0.32364097237586975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46557971835136414,0.3059418499469757,0.4692029058933258,0.32364097237586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221014380455017,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4583333432674408,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4583333432674408,"y":0.3249051868915558},{"x":0.4221014380455017,"y":0.32364097237586975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.4221014380455017,0.3059418499469757,0.4583333432674408,0.3249051868915558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40760868787765503,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4166666567325592,"y":0.32364097237586975},{"x":0.40760868787765503,"y":0.32364097237586975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40760868787765503,0.3059418499469757,0.4166666567325592,0.32364097237586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35688406229019165,"y":0.3046776354312897},{"x":0.4021739065647125,"y":0.3059418499469757},{"x":0.4021739065647125,"y":0.32364097237586975},{"x":0.35688406229019165,"y":0.32364097237586975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.35688406229019165,0.3046776354312897,0.4021739065647125,0.32364097237586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3188405930995941,"y":0.3046776354312897},{"x":0.3496376872062683,"y":0.3046776354312897},{"x":0.3496376872062683,"y":0.32364097237586975},{"x":0.3188405930995941,"y":0.32364097237586975}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سنبلک","boundary":[0.3188405930995941,0.3046776354312897,0.3496376872062683,0.32364097237586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2916666567325592,"y":0.3046776354312897},{"x":0.30978259444236755,"y":0.3046776354312897},{"x":0.30978259444236755,"y":0.32364097237586975},{"x":0.2916666567325592,"y":0.32364097237586975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2916666567325592,0.3046776354312897,0.30978259444236755,0.32364097237586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25362318754196167,"y":0.3046776354312897},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3046776354312897},{"x":0.28260868787765503,"y":0.32237672805786133},{"x":0.25362318754196167,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.25362318754196167,0.3046776354312897,0.28260868787765503,0.32237672805786133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24637681245803833,"y":0.3046776354312897},{"x":0.24818840622901917,"y":0.3046776354312897},{"x":0.24818840622901917,"y":0.32237672805786133},{"x":0.24637681245803833,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24637681245803833,0.3046776354312897,0.24818840622901917,0.32237672805786133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21557970345020294,"y":0.3046776354312897},{"x":0.23731884360313416,"y":0.3046776354312897},{"x":0.23731884360313416,"y":0.32237672805786133},{"x":0.21557970345020294,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.21557970345020294,0.3046776354312897,0.23731884360313416,0.32237672805786133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1974637657403946,"y":0.3046776354312897},{"x":0.2083333283662796,"y":0.3046776354312897},{"x":0.2083333283662796,"y":0.32237672805786133},{"x":0.1974637657403946,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.1974637657403946,0.3046776354312897,0.2083333283662796,0.32237672805786133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16847826540470123,"y":0.30341339111328125},{"x":0.1920289844274521,"y":0.30341339111328125},{"x":0.1920289844274521,"y":0.32237672805786133},{"x":0.16847826540470123,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.16847826540470123,0.30341339111328125,0.1920289844274521,0.32237672805786133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1612318903207779,"y":0.30341339111328125},{"x":0.16485507786273956,"y":0.30341339111328125},{"x":0.16485507786273956,"y":0.32237672805786133},{"x":0.1612318903207779,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.1612318903207779,0.30341339111328125,0.16485507786273956,0.32237672805786133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.30341339111328125},{"x":0.15760870277881622,"y":0.3046776354312897},{"x":0.15760870277881622,"y":0.32237672805786133},{"x":0.1195652186870575,"y":0.32237672805786133}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"هامپت","boundary":[0.1195652186870575,0.30341339111328125,0.15760870277881622,0.32237672805786133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8405796885490417,"y":0.3084702789783478},{"x":0.8568840622901917,"y":0.3084702789783478},{"x":0.8568840622901917,"y":0.31984829902648926},{"x":0.8405796885490417,"y":0.31984829902648926}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"گل","boundary":[0.8405796885490417,0.3084702789783478,0.8568840622901917,0.31984829902648926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.32743361592292786},{"x":0.7373188138008118,"y":0.32743361592292786},{"x":0.7373188138008118,"y":0.34260430932044983},{"x":0.70652174949646,"y":0.34260430932044983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.70652174949646,0.32743361592292786,0.7373188138008118,0.34260430932044983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757246255874634,"y":0.32743361592292786},{"x":0.6992753744125366,"y":0.32743361592292786},{"x":0.6992753744125366,"y":0.34260430932044983},{"x":0.6757246255874634,"y":0.34260430932044983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.6757246255874634,0.32743361592292786,0.6992753744125366,0.34260430932044983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.32743361592292786},{"x":0.6702898740768433,"y":0.32743361592292786},{"x":0.6702898740768433,"y":0.34260430932044983},{"x":0.66847825050354,"y":0.34260430932044983}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.66847825050354,0.32743361592292786,0.6702898740768433,0.34260430932044983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6159420013427734,"y":0.32743361592292786},{"x":0.6594203114509583,"y":0.32743361592292786},{"x":0.6594203114509583,"y":0.34260430932044983},{"x":0.6159420013427734,"y":0.34260430932044983}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کوتاهتر","boundary":[0.6159420013427734,0.32743361592292786,0.6594203114509583,0.34260430932044983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014492511749268,"y":0.3261694014072418},{"x":0.6086956262588501,"y":0.3261694014072418},{"x":0.6086956262588501,"y":0.3413400650024414},{"x":0.6014492511749268,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6014492511749268,0.3261694014072418,0.6086956262588501,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5978260636329651,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5978260636329651,"y":0.3413400650024414},{"x":0.58152174949646,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.58152174949646,0.3261694014072418,0.5978260636329651,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.3261694014072418},{"x":0.570652186870575,"y":0.3261694014072418},{"x":0.570652186870575,"y":0.3413400650024414},{"x":0.5652173757553101,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5652173757553101,0.3261694014072418,0.570652186870575,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5307971239089966,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5579710006713867,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5579710006713867,"y":0.3413400650024414},{"x":0.5307971239089966,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5307971239089966,0.3261694014072418,0.5579710006713867,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5235507488250732,"y":0.3261694014072418},{"x":0.5235507488250732,"y":0.3413400650024414},{"x":0.47826087474823,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"سبلاها","boundary":[0.47826087474823,0.3261694014072418,0.5235507488250732,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4438405930995941,"y":0.3261694014072418},{"x":0.46739131212234497,"y":0.3261694014072418},{"x":0.46739131212234497,"y":0.3413400650024414},{"x":0.4438405930995941,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفصل","boundary":[0.4438405930995941,0.3261694014072418,0.46739131212234497,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.3261694014072418},{"x":0.4365941882133484,"y":0.3261694014072418},{"x":0.4365941882133484,"y":0.3413400650024414},{"x":0.41847825050354004,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.41847825050354004,0.3261694014072418,0.4365941882133484,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4112318754196167,"y":0.3261694014072418},{"x":0.41304346919059753,"y":0.3261694014072418},{"x":0.41304346919059753,"y":0.3413400650024414},{"x":0.4112318754196167,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4112318754196167,0.3261694014072418,0.41304346919059753,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35688406229019165,"y":0.3249051868915558},{"x":0.4021739065647125,"y":0.3261694014072418},{"x":0.4021739065647125,"y":0.3413400650024414},{"x":0.35688406229019165,"y":0.3413400650024414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.35688406229019165,0.3249051868915558,0.4021739065647125,0.3413400650024414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33514493703842163,"y":0.3249051868915558},{"x":0.35144928097724915,"y":0.3249051868915558},{"x":0.35144928097724915,"y":0.34007585048675537},{"x":0.33514493703842163,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.33514493703842163,0.3249051868915558,0.35144928097724915,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29891303181648254,"y":0.3249051868915558},{"x":0.3278985619544983,"y":0.3249051868915558},{"x":0.3278985619544983,"y":0.34007585048675537},{"x":0.29891303181648254,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.29891303181648254,0.3249051868915558,0.3278985619544983,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2916666567325592,"y":0.3249051868915558},{"x":0.2952898442745209,"y":0.3249051868915558},{"x":0.2952898442745209,"y":0.34007585048675537},{"x":0.2916666567325592,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2916666567325592,0.3249051868915558,0.2952898442745209,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.3249051868915558},{"x":0.28442028164863586,"y":0.3249051868915558},{"x":0.28442028164863586,"y":0.34007585048675537},{"x":0.25,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.25,0.3249051868915558,0.28442028164863586,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.3249051868915558},{"x":0.2445652186870575,"y":0.3249051868915558},{"x":0.2445652186870575,"y":0.34007585048675537},{"x":0.22826087474822998,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22826087474822998,0.3249051868915558,0.2445652186870575,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1775362342596054,"y":0.3249051868915558},{"x":0.21739129722118378,"y":0.3249051868915558},{"x":0.21739129722118378,"y":0.34007585048675537},{"x":0.1775362342596054,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.1775362342596054,0.3249051868915558,0.21739129722118378,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13224637508392334,"y":0.3249051868915558},{"x":0.16847826540470123,"y":0.3249051868915558},{"x":0.16847826540470123,"y":0.34007585048675537},{"x":0.13224637508392334,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.13224637508392334,0.3249051868915558,0.16847826540470123,0.34007585048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.3249051868915558},{"x":0.12681159377098083,"y":0.3249051868915558},{"x":0.12681159377098083,"y":0.34007585048675537},{"x":0.1195652186870575,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1195652186870575,0.3249051868915558,0.12681159377098083,0.34007585048675537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.30341339111328125},{"x":0.8568840622901917,"y":0.30720606446266174},{"x":0.8568840622901917,"y":0.34386852383613586},{"x":0.11775362491607666,"y":0.34007585048675537}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.11456521868705749,0.29641339111328124,0.8618840622901917,0.35086852383613587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.34386852383613586},{"x":0.38224637508392334,"y":0.34386852383613586},{"x":0.38224637508392334,"y":0.3577749729156494},{"x":0.3586956560611725,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شفاف","boundary":[0.3586956560611725,0.34386852383613586,0.38224637508392334,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3442029058933258,"y":0.34386852383613586},{"x":0.3478260934352875,"y":0.34386852383613586},{"x":0.3478260934352875,"y":0.3577749729156494},{"x":0.3442029058933258,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3442029058933258,0.34386852383613586,0.3478260934352875,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30978259444236755,"y":0.34386852383613586},{"x":0.3333333432674408,"y":0.34386852383613586},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3577749729156494},{"x":0.30978259444236755,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.30978259444236755,0.34386852383613586,0.3333333432674408,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.34386852383613586},{"x":0.3007246255874634,"y":0.34386852383613586},{"x":0.3007246255874634,"y":0.3577749729156494},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.28260868787765503,0.34386852383613586,0.3007246255874634,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644927501678467,"y":0.34386852383613586},{"x":0.27173912525177,"y":0.34386852383613586},{"x":0.27173912525177,"y":0.3577749729156494},{"x":0.2644927501678467,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2644927501678467,0.34386852383613586,0.27173912525177,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23007246851921082,"y":0.34386852383613586},{"x":0.25362318754196167,"y":0.34386852383613586},{"x":0.25362318754196167,"y":0.3577749729156494},{"x":0.23007246851921082,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.23007246851921082,0.34386852383613586,0.25362318754196167,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20471014082431793,"y":0.34386852383613586},{"x":0.22101449966430664,"y":0.34386852383613586},{"x":0.22101449966430664,"y":0.3577749729156494},{"x":0.20471014082431793,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.20471014082431793,0.34386852383613586,0.22101449966430664,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1974637657403946,"y":0.34386852383613586},{"x":0.19927535951137543,"y":0.34386852383613586},{"x":0.19927535951137543,"y":0.3577749729156494},{"x":0.1974637657403946,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1974637657403946,0.34386852383613586,0.19927535951137543,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16485507786273956,"y":0.34386852383613586},{"x":0.19021739065647125,"y":0.34386852383613586},{"x":0.19021739065647125,"y":0.3577749729156494},{"x":0.16485507786273956,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.16485507786273956,0.34386852383613586,0.19021739065647125,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.34386852383613586},{"x":0.1557970941066742,"y":0.34386852383613586},{"x":0.1557970941066742,"y":0.3577749729156494},{"x":0.125,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقريبا","boundary":[0.125,0.34386852383613586,0.1557970941066742,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11775362491607666,"y":0.34386852383613586},{"x":0.12318840622901917,"y":0.34386852383613586},{"x":0.12318840622901917,"y":0.3577749729156494},{"x":0.11775362491607666,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.11775362491607666,0.34386852383613586,0.12318840622901917,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.34386852383613586},{"x":0.5724637508392334,"y":0.34386852383613586},{"x":0.5724637508392334,"y":0.3577749729156494},{"x":0.5652173757553101,"y":0.3577749729156494}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5652173757553101,0.34386852383613586,0.5724637508392334,0.3577749729156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5307971239089966,"y":0.3451327383518219},{"x":0.554347813129425,"y":0.34386852383613586},{"x":0.554347813129425,"y":0.35903918743133545},{"x":0.532608687877655,"y":0.35903918743133545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5307971239089966,0.3451327383518219,0.554347813129425,0.35903918743133545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054348111152649,"y":0.3451327383518219},{"x":0.5199275612831116,"y":0.3451327383518219},{"x":0.52173912525177,"y":0.35903918743133545},{"x":0.5054348111152649,"y":0.35903918743133545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5054348111152649,0.3451327383518219,0.52173912525177,0.35903918743133545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46014493703842163,"y":0.3451327383518219},{"x":0.49637681245803833,"y":0.3451327383518219},{"x":0.49637681245803833,"y":0.35903918743133545},{"x":0.46195653080940247,"y":0.3603034019470215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.46014493703842163,0.3451327383518219,0.49637681245803833,0.35903918743133545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45108696818351746,"y":0.34639695286750793},{"x":0.4547101557254791,"y":0.34639695286750793},{"x":0.4547101557254791,"y":0.3603034019470215},{"x":0.45108696818351746,"y":0.3603034019470215}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45108696818351746,0.34639695286750793,0.4547101557254791,0.3603034019470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40942028164863586,"y":0.34639695286750793},{"x":0.44021740555763245,"y":0.34639695286750793},{"x":0.44021740555763245,"y":0.3603034019470215},{"x":0.40942028164863586,"y":0.3603034019470215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.40942028164863586,0.34639695286750793,0.44021740555763245,0.3603034019470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137681245803833,"y":0.34639695286750793},{"x":0.7373188138008118,"y":0.34639695286750793},{"x":0.7373188138008118,"y":0.3603034019470215},{"x":0.7137681245803833,"y":0.3603034019470215}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.7137681245803833,0.34639695286750793,0.7373188138008118,0.3603034019470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721014380455017,"y":0.3451327383518219},{"x":0.7047101259231567,"y":0.3451327383518219},{"x":0.7047101259231567,"y":0.3603034019470215},{"x":0.6721014380455017,"y":0.3603034019470215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریده","boundary":[0.6721014380455017,0.3451327383518219,0.7047101259231567,0.3603034019470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6648550629615784,"y":0.3451327383518219},{"x":0.66847825050354,"y":0.3451327383518219},{"x":0.66847825050354,"y":0.35903918743133545},{"x":0.6648550629615784,"y":0.35903918743133545}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6648550629615784,0.3451327383518219,0.66847825050354,0.35903918743133545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068840622901917,"y":0.3451327383518219},{"x":0.6539855003356934,"y":0.3451327383518219},{"x":0.6539855003356934,"y":0.35903918743133545},{"x":0.6068840622901917,"y":0.35903918743133545}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"داخليها","boundary":[0.6068840622901917,0.3451327383518219,0.6539855003356934,0.35903918743133545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.3451327383518219},{"x":0.5960144996643066,"y":0.3451327383518219},{"x":0.5960144996643066,"y":0.35903918743133545},{"x":0.58152174949646,"y":0.35903918743133545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.58152174949646,0.3451327383518219,0.5960144996643066,0.35903918743133545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.365360289812088},{"x":0.7373188138008118,"y":0.365360289812088},{"x":0.7373188138008118,"y":0.38053098320961},{"x":0.7083333134651184,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"همقد","boundary":[0.7083333134651184,0.365360289812088,0.7373188138008118,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6648550629615784,"y":0.364096075296402},{"x":0.6992753744125366,"y":0.364096075296402},{"x":0.6992753744125366,"y":0.38053098320961},{"x":0.6648550629615784,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.6648550629615784,0.364096075296402,0.6992753744125366,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657608687877655,"y":0.364096075296402},{"x":0.6612318754196167,"y":0.364096075296402},{"x":0.6612318754196167,"y":0.38053098320961},{"x":0.657608687877655,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.657608687877655,0.364096075296402,0.6612318754196167,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394927501678467,"y":0.364096075296402},{"x":0.64673912525177,"y":0.364096075296402},{"x":0.64673912525177,"y":0.38053098320961},{"x":0.6394927501678467,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6394927501678467,0.364096075296402,0.64673912525177,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887681245803833,"y":0.364096075296402},{"x":0.6286231875419617,"y":0.364096075296402},{"x":0.6286231875419617,"y":0.38053098320961},{"x":0.5887681245803833,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لولهای","boundary":[0.5887681245803833,0.364096075296402,0.6286231875419617,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579710006713867,"y":0.364096075296402},{"x":0.5797101259231567,"y":0.364096075296402},{"x":0.5797101259231567,"y":0.38053098320961},{"x":0.5579710006713867,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.5579710006713867,0.364096075296402,0.5797101259231567,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253623127937317,"y":0.364096075296402},{"x":0.5489130616188049,"y":0.364096075296402},{"x":0.5489130616188049,"y":0.38053098320961},{"x":0.5253623127937317,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5253623127937317,0.364096075296402,0.5489130616188049,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.364096075296402},{"x":0.5163043737411499,"y":0.364096075296402},{"x":0.5163043737411499,"y":0.38053098320961},{"x":0.510869562625885,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.510869562625885,0.364096075296402,0.5163043737411499,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46557971835136414,"y":0.364096075296402},{"x":0.5018116235733032,"y":0.364096075296402},{"x":0.5018116235733032,"y":0.38053098320961},{"x":0.46557971835136414,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پهنگی","boundary":[0.46557971835136414,0.364096075296402,0.5018116235733032,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474637806415558,"y":0.364096075296402},{"x":0.45652174949645996,"y":0.364096075296402},{"x":0.45652174949645996,"y":0.38053098320961},{"x":0.4474637806415558,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4474637806415558,0.364096075296402,0.45652174949645996,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42934781312942505,"y":0.364096075296402},{"x":0.4365941882133484,"y":0.364096075296402},{"x":0.4365941882133484,"y":0.38053098320961},{"x":0.42934781312942505,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.42934781312942505,0.364096075296402,0.4365941882133484,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40398550033569336,"y":0.364096075296402},{"x":0.4202898442745209,"y":0.364096075296402},{"x":0.4202898442745209,"y":0.38053098320961},{"x":0.40398550033569336,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.40398550033569336,0.364096075296402,0.4202898442745209,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37137681245803833,"y":0.364096075296402},{"x":0.3949275314807892,"y":0.364096075296402},{"x":0.3949275314807892,"y":0.38053098320961},{"x":0.37137681245803833,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.37137681245803833,0.364096075296402,0.3949275314807892,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3442029058933258,"y":0.364096075296402},{"x":0.36775362491607666,"y":0.364096075296402},{"x":0.36775362491607666,"y":0.38053098320961},{"x":0.3442029058933258,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.3442029058933258,0.364096075296402,0.36775362491607666,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33152174949645996,"y":0.364096075296402},{"x":0.3333333432674408,"y":0.364096075296402},{"x":0.3333333432674408,"y":0.38053098320961},{"x":0.33152174949645996,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33152174949645996,0.364096075296402,0.3333333432674408,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.364096075296402},{"x":0.32065218687057495,"y":0.364096075296402},{"x":0.32065218687057495,"y":0.38053098320961},{"x":0.28442028164863586,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.28442028164863586,0.364096075296402,0.32065218687057495,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2771739065647125,"y":0.364096075296402},{"x":0.27898550033569336,"y":0.364096075296402},{"x":0.27898550033569336,"y":0.38053098320961},{"x":0.2771739065647125,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2771739065647125,0.364096075296402,0.27898550033569336,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2246376872062683,"y":0.36283186078071594},{"x":0.2663043439388275,"y":0.36283186078071594},{"x":0.2663043439388275,"y":0.38053098320961},{"x":0.2246376872062683,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.2246376872062683,0.36283186078071594,0.2663043439388275,0.38053098320961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20108695328235626,"y":0.36283186078071594},{"x":0.21557970345020294,"y":0.36283186078071594},{"x":0.21557970345020294,"y":0.37926673889160156},{"x":0.20108695328235626,"y":0.37926673889160156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20108695328235626,0.36283186078071594,0.21557970345020294,0.37926673889160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17934782803058624,"y":0.36283186078071594},{"x":0.19565217196941376,"y":0.36283186078071594},{"x":0.19565217196941376,"y":0.37926673889160156},{"x":0.17934782803058624,"y":0.37926673889160156}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.17934782803058624,0.36283186078071594,0.19565217196941376,0.37926673889160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1557970941066742,"y":0.36283186078071594},{"x":0.1721014529466629,"y":0.36283186078071594},{"x":0.1721014529466629,"y":0.37926673889160156},{"x":0.1557970941066742,"y":0.37926673889160156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.1557970941066742,0.36283186078071594,0.1721014529466629,0.37926673889160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681159377098083,"y":0.36283186078071594},{"x":0.14855071902275085,"y":0.36283186078071594},{"x":0.14855071902275085,"y":0.37926673889160156},{"x":0.12681159377098083,"y":0.37926673889160156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.12681159377098083,0.36283186078071594,0.14855071902275085,0.37926673889160156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.36283186078071594},{"x":0.12137681245803833,"y":0.36283186078071594},{"x":0.12137681245803833,"y":0.37926673889160156},{"x":0.1195652186870575,"y":0.37926673889160156}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1195652186870575,0.36283186078071594,0.12137681245803833,0.37926673889160156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11775362491607666,"y":0.34386852383613586},{"x":0.7373188138008118,"y":0.34386852383613586},{"x":0.7373188138008118,"y":0.38053098320961},{"x":0.11775362491607666,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.11275362491607666,0.33686852383613586,0.7423188138008118,0.38753098320961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6920289993286133,"y":0.3843236267566681},{"x":0.7355072498321533,"y":0.3855878710746765},{"x":0.7355072498321533,"y":0.4007585346698761},{"x":0.6920289993286133,"y":0.39949432015419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.6920289993286133,0.3843236267566681,0.7355072498321533,0.4007585346698761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829710006713867,"y":0.3843236267566681},{"x":0.6884058117866516,"y":0.3843236267566681},{"x":0.6865941882133484,"y":0.39823007583618164},{"x":0.6811594367027283,"y":0.39823007583618164}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6829710006713867,0.3843236267566681,0.6865941882133484,0.39823007583618164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431159377098083,"y":0.3843236267566681},{"x":0.6775362491607666,"y":0.3843236267566681},{"x":0.6757246255874634,"y":0.39823007583618164},{"x":0.6413043737411499,"y":0.39823007583618164}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تابدار","boundary":[0.6431159377098083,0.3843236267566681,0.6757246255874634,0.39823007583618164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431159377098083,"y":0.3843236267566681},{"x":0.7355072498321533,"y":0.3855878710746765},{"x":0.7355072498321533,"y":0.4007585346698761},{"x":0.6413043737411499,"y":0.39823007583618164}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6381159377098083,0.3773236267566681,0.7405072498321533,0.4077585346698761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7481883764266968,"y":0.40328696370124817},{"x":0.75,"y":0.40328696370124817},{"x":0.75,"y":0.41845765709877014},{"x":0.7481883764266968,"y":0.41845765709877014}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7481883764266968,0.40328696370124817,0.75,0.41845765709877014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.40328696370124817},{"x":0.7355072498321533,"y":0.40328696370124817},{"x":0.7355072498321533,"y":0.41845765709877014},{"x":0.6739130616188049,"y":0.41845765709877014}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.6739130616188049,0.40328696370124817,0.7355072498321533,0.41845765709877014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177536249160767,"y":0.40328696370124817},{"x":0.6521739363670349,"y":0.40328696370124817},{"x":0.6521739363670349,"y":0.41845765709877014},{"x":0.6177536249160767,"y":0.41845765709877014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.6177536249160767,0.40328696370124817,0.6521739363670349,0.41845765709877014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278985619544983,"y":0.40202274918556213},{"x":0.8550724387168884,"y":0.40202274918556213},{"x":0.8550724387168884,"y":0.41845765709877014},{"x":0.8278985619544983,"y":0.41845765709877014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8278985619544983,0.40202274918556213,0.8550724387168884,0.41845765709877014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.40202274918556213},{"x":0.820652186870575,"y":0.40202274918556213},{"x":0.820652186870575,"y":0.41845765709877014},{"x":0.804347813129425,"y":0.41845765709877014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.804347813129425,0.40202274918556213,0.820652186870575,0.41845765709877014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7590579986572266,"y":0.42225033044815063},{"x":0.8550724387168884,"y":0.42225033044815063},{"x":0.8550724387168884,"y":0.43868520855903625},{"x":0.7590579986572266,"y":0.43868520855903625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشارجغرافیائی","boundary":[0.7590579986572266,0.42225033044815063,0.8550724387168884,0.43868520855903625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7481883764266968,"y":0.4209860861301422},{"x":0.75,"y":0.4209860861301422},{"x":0.75,"y":0.4374209940433502},{"x":0.7481883764266968,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7481883764266968,0.4209860861301422,0.75,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.4209860861301422},{"x":0.7373188138008118,"y":0.42225033044815063},{"x":0.7373188138008118,"y":0.43868520855903625},{"x":0.6739130616188049,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.6739130616188049,0.4209860861301422,0.7373188138008118,0.43868520855903625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4209860861301422},{"x":0.66847825050354,"y":0.4209860861301422},{"x":0.66847825050354,"y":0.4374209940433502},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6666666865348816,0.4209860861301422,0.66847825050354,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6286231875419617,"y":0.4209860861301422},{"x":0.6557971239089966,"y":0.4209860861301422},{"x":0.6557971239089966,"y":0.4374209940433502},{"x":0.6286231875419617,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6286231875419617,0.4209860861301422,0.6557971239089966,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213768124580383,"y":0.4209860861301422},{"x":0.6231883764266968,"y":0.4209860861301422},{"x":0.6231883764266968,"y":0.4374209940433502},{"x":0.6213768124580383,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6213768124580383,0.4209860861301422,0.6231883764266968,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5797101259231567,"y":0.4209860861301422},{"x":0.6105072498321533,"y":0.4209860861301422},{"x":0.6105072498321533,"y":0.4374209940433502},{"x":0.5797101259231567,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5797101259231567,0.4209860861301422,0.6105072498321533,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452898740768433,"y":0.4209860861301422},{"x":0.5742753744125366,"y":0.4209860861301422},{"x":0.5742753744125366,"y":0.4374209940433502},{"x":0.5452898740768433,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5452898740768433,0.4209860861301422,0.5742753744125366,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.4209860861301422},{"x":0.5380434989929199,"y":0.4209860861301422},{"x":0.5380434989929199,"y":0.4374209940433502},{"x":0.532608687877655,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.532608687877655,0.4209860861301422,0.5380434989929199,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4836956560611725,"y":0.4209860861301422},{"x":0.5235507488250732,"y":0.4209860861301422},{"x":0.5235507488250732,"y":0.4374209940433502},{"x":0.4836956560611725,"y":0.4374209940433502}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4836956560611725,0.4209860861301422,0.5235507488250732,0.4374209940433502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.4197218716144562},{"x":0.47644928097724915,"y":0.4197218716144562},{"x":0.47644928097724915,"y":0.4361567497253418},{"x":0.4728260934352875,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4728260934352875,0.4197218716144562,0.47644928097724915,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365941882133484,"y":0.4197218716144562},{"x":0.46195653080940247,"y":0.4197218716144562},{"x":0.46195653080940247,"y":0.4361567497253418},{"x":0.4365941882133484,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.4365941882133484,0.4197218716144562,0.46195653080940247,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4275362193584442,"y":0.4197218716144562},{"x":0.42934781312942505,"y":0.4197218716144562},{"x":0.42934781312942505,"y":0.4361567497253418},{"x":0.4275362193584442,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4275362193584442,0.4197218716144562,0.42934781312942505,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38224637508392334,"y":0.4197218716144562},{"x":0.41847825050354004,"y":0.4197218716144562},{"x":0.41847825050354004,"y":0.4361567497253418},{"x":0.38224637508392334,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خرقان","boundary":[0.38224637508392334,0.4197218716144562,0.41847825050354004,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37318840622901917,"y":0.4197218716144562},{"x":0.37681159377098083,"y":0.4197218716144562},{"x":0.37681159377098083,"y":0.4361567497253418},{"x":0.37318840622901917,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37318840622901917,0.4197218716144562,0.37681159377098083,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3278985619544983,"y":0.4197218716144562},{"x":0.364130437374115,"y":0.4197218716144562},{"x":0.364130437374115,"y":0.4361567497253418},{"x":0.3278985619544983,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همدان","boundary":[0.3278985619544983,0.4197218716144562,0.364130437374115,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3188405930995941,"y":0.4197218716144562},{"x":0.3224637806415558,"y":0.4197218716144562},{"x":0.3224637806415558,"y":0.4361567497253418},{"x":0.3188405930995941,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3188405930995941,0.4197218716144562,0.3224637806415558,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27898550033569336,"y":0.4197218716144562},{"x":0.3115941882133484,"y":0.4197218716144562},{"x":0.3115941882133484,"y":0.4361567497253418},{"x":0.27898550033569336,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.27898550033569336,0.4197218716144562,0.3115941882133484,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24094203114509583,"y":0.4197218716144562},{"x":0.27173912525177,"y":0.4197218716144562},{"x":0.27173912525177,"y":0.4361567497253418},{"x":0.24094203114509583,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.24094203114509583,0.4197218716144562,0.27173912525177,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23369565606117249,"y":0.4197218716144562},{"x":0.23550724983215332,"y":0.4197218716144562},{"x":0.23550724983215332,"y":0.4361567497253418},{"x":0.23369565606117249,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.23369565606117249,0.4197218716144562,0.23550724983215332,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19384057819843292,"y":0.41845765709877014},{"x":0.22644928097724915,"y":0.41845765709877014},{"x":0.22644928097724915,"y":0.4361567497253418},{"x":0.19384057819843292,"y":0.4361567497253418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.19384057819843292,0.41845765709877014,0.22644928097724915,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18659420311450958,"y":0.41845765709877014},{"x":0.18840579688549042,"y":0.41845765709877014},{"x":0.18840579688549042,"y":0.43489253520965576},{"x":0.18659420311450958,"y":0.43489253520965576}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18659420311450958,0.41845765709877014,0.18840579688549042,0.43489253520965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681159377098083,"y":0.41845765709877014},{"x":0.17934782803058624,"y":0.4197218716144562},{"x":0.17934782803058624,"y":0.4361567497253418},{"x":0.12681159377098083,"y":0.43489253520965576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جبالبارز","boundary":[0.12681159377098083,0.41845765709877014,0.17934782803058624,0.4361567497253418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.41845765709877014},{"x":0.12137681245803833,"y":0.41845765709877014},{"x":0.12137681245803833,"y":0.43489253520965576},{"x":0.1195652186870575,"y":0.43489253520965576}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1195652186870575,0.41845765709877014,0.12137681245803833,0.43489253520965576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"sd","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.40202274918556213},{"x":0.8550724387168884,"y":0.40202274918556213},{"x":0.8550724387168884,"y":0.43868520855903625},{"x":0.1195652186870575,"y":0.43868520855903625}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.11456521868705749,0.3950227491855621,0.8600724387168884,0.44568520855903626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7246376872062683,"y":0.4412136673927307},{"x":0.7355072498321533,"y":0.4412136673927307},{"x":0.7355072498321533,"y":0.45764854550361633},{"x":0.7246376872062683,"y":0.45764854550361633}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بم","boundary":[0.7246376872062683,0.4412136673927307,0.7355072498321533,0.45764854550361633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137681245803833,"y":0.4412136673927307},{"x":0.717391312122345,"y":0.4412136673927307},{"x":0.717391312122345,"y":0.45764854550361633},{"x":0.7137681245803833,"y":0.45764854550361633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7137681245803833,0.4412136673927307,0.717391312122345,0.45764854550361633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775362491607666,"y":0.4412136673927307},{"x":0.7028985619544983,"y":0.4412136673927307},{"x":0.7028985619544983,"y":0.45764854550361633},{"x":0.6775362491607666,"y":0.45764854550361633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.6775362491607666,0.4412136673927307,0.7028985619544983,0.45764854550361633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485507488250732,"y":0.4412136673927307},{"x":0.66847825050354,"y":0.4412136673927307},{"x":0.66847825050354,"y":0.45764854550361633},{"x":0.6485507488250732,"y":0.45764854550361633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرخ","boundary":[0.6485507488250732,0.4412136673927307,0.66847825050354,0.45764854550361633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394927501678467,"y":0.4412136673927307},{"x":0.6413043737411499,"y":0.4412136673927307},{"x":0.6413043737411499,"y":0.45764854550361633},{"x":0.6394927501678467,"y":0.45764854550361633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6394927501678467,0.4412136673927307,0.6413043737411499,0.45764854550361633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60326087474823,"y":0.4412136673927307},{"x":0.6286231875419617,"y":0.4412136673927307},{"x":0.6286231875419617,"y":0.4563843309879303},{"x":0.60326087474823,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.60326087474823,0.4412136673927307,0.6286231875419617,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905796885490417,"y":0.4412136673927307},{"x":0.5942028760910034,"y":0.4412136673927307},{"x":0.5942028760910034,"y":0.4563843309879303},{"x":0.5905796885490417,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5905796885490417,0.4412136673927307,0.5942028760910034,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5507246255874634,"y":0.4412136673927307},{"x":0.5778985619544983,"y":0.4412136673927307},{"x":0.5778985619544983,"y":0.4563843309879303},{"x":0.5507246255874634,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5507246255874634,0.4412136673927307,0.5778985619544983,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.4399494230747223},{"x":0.5489130616188049,"y":0.4399494230747223},{"x":0.5489130616188049,"y":0.4563843309879303},{"x":0.54347825050354,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.54347825050354,0.4399494230747223,0.5489130616188049,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4399494230747223},{"x":0.532608687877655,"y":0.4399494230747223},{"x":0.532608687877655,"y":0.4563843309879303},{"x":0.5,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آباده","boundary":[0.5,0.4399494230747223,0.532608687877655,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945652186870575,"y":0.4399494230747223},{"x":0.49818840622901917,"y":0.4399494230747223},{"x":0.49818840622901917,"y":0.4563843309879303},{"x":0.4945652186870575,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4945652186870575,0.4399494230747223,0.49818840622901917,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.4399494230747223},{"x":0.48188406229019165,"y":0.4399494230747223},{"x":0.48188406229019165,"y":0.4563843309879303},{"x":0.46739131212234497,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لار","boundary":[0.46739131212234497,0.4399494230747223,0.48188406229019165,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46014493703842163,"y":0.4399494230747223},{"x":0.46195653080940247,"y":0.4399494230747223},{"x":0.46195653080940247,"y":0.4563843309879303},{"x":0.46014493703842163,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46014493703842163,0.4399494230747223,0.46195653080940247,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39673912525177,"y":0.4399494230747223},{"x":0.4492753744125366,"y":0.4399494230747223},{"x":0.4492753744125366,"y":0.4563843309879303},{"x":0.39673912525177,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بندرعباس","boundary":[0.39673912525177,0.4399494230747223,0.4492753744125366,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38224637508392334,"y":0.4399494230747223},{"x":0.385869562625885,"y":0.4399494230747223},{"x":0.385869562625885,"y":0.4563843309879303},{"x":0.38224637508392334,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38224637508392334,0.4399494230747223,0.385869562625885,0.4563843309879303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34057971835136414,"y":0.4399494230747223},{"x":0.37318840622901917,"y":0.4399494230747223},{"x":0.37318840622901917,"y":0.4551200866699219},{"x":0.34057971835136414,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.34057971835136414,0.4399494230747223,0.37318840622901917,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33152174949645996,"y":0.4399494230747223},{"x":0.33514493703842163,"y":0.4399494230747223},{"x":0.33514493703842163,"y":0.4551200866699219},{"x":0.33152174949645996,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33152174949645996,0.4399494230747223,0.33514493703842163,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28985506296157837,"y":0.4399494230747223},{"x":0.3188405930995941,"y":0.4399494230747223},{"x":0.3188405930995941,"y":0.4551200866699219},{"x":0.28985506296157837,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرخه","boundary":[0.28985506296157837,0.4399494230747223,0.3188405930995941,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2590579688549042,"y":0.43868520855903625},{"x":0.28804346919059753,"y":0.43868520855903625},{"x":0.28804346919059753,"y":0.4551200866699219},{"x":0.2590579688549042,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حصار","boundary":[0.2590579688549042,0.43868520855903625,0.28804346919059753,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25181159377098083,"y":0.43868520855903625},{"x":0.25724637508392334,"y":0.43868520855903625},{"x":0.25724637508392334,"y":0.4551200866699219},{"x":0.25181159377098083,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25181159377098083,0.43868520855903625,0.25724637508392334,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2028985470533371,"y":0.43868520855903625},{"x":0.24275362491607666,"y":0.43868520855903625},{"x":0.24275362491607666,"y":0.4551200866699219},{"x":0.2028985470533371,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رودهن","boundary":[0.2028985470533371,0.43868520855903625,0.24275362491607666,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18840579688549042,"y":0.43868520855903625},{"x":0.1920289844274521,"y":0.43868520855903625},{"x":0.1920289844274521,"y":0.4551200866699219},{"x":0.18840579688549042,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18840579688549042,0.43868520855903625,0.1920289844274521,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.43868520855903625},{"x":0.18115942180156708,"y":0.43868520855903625},{"x":0.18115942180156708,"y":0.4551200866699219},{"x":0.15217390656471252,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلاک","boundary":[0.15217390656471252,0.43868520855903625,0.18115942180156708,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12681159377098083,"y":0.43868520855903625},{"x":0.14673912525177002,"y":0.43868520855903625},{"x":0.14673912525177002,"y":0.4551200866699219},{"x":0.12681159377098083,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.12681159377098083,0.43868520855903625,0.14673912525177002,0.4551200866699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11594203114509583,"y":0.43868520855903625},{"x":0.12318840622901917,"y":0.43868520855903625},{"x":0.12318840622901917,"y":0.4551200866699219},{"x":0.11594203114509583,"y":0.4551200866699219}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11594203114509583,0.43868520855903625,0.12318840622901917,0.4551200866699219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11594203114509583,"y":0.43868520855903625},{"x":0.7355072498321533,"y":0.4412136673927307},{"x":0.7355072498321533,"y":0.4601770043373108},{"x":0.11594203114509583,"y":0.4563843309879303}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.11094203114509582,0.43168520855903625,0.7405072498321533,0.4671770043373108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028985619544983,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7336956262588501,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7336956262588501,"y":0.47408345341682434},{"x":0.7028985619544983,"y":0.47408345341682434}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"توچال","boundary":[0.7028985619544983,0.4601770043373108,0.7336956262588501,0.47408345341682434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902173757553101,"y":0.4614412188529968},{"x":0.695652186870575,"y":0.4614412188529968},{"x":0.695652186870575,"y":0.47408345341682434},{"x":0.6902173757553101,"y":0.47408345341682434}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6902173757553101,0.4614412188529968,0.695652186870575,0.47408345341682434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539855003356934,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6829710006713867,"y":0.4601770043373108},{"x":0.6829710006713867,"y":0.47408345341682434},{"x":0.6539855003356934,"y":0.47408345341682434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.6539855003356934,0.4614412188529968,0.6829710006713867,0.47408345341682434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64673912525177,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6485507488250732,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6485507488250732,"y":0.47408345341682434},{"x":0.64673912525177,"y":0.47408345341682434}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.64673912525177,0.4614412188529968,0.6485507488250732,0.47408345341682434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6394927501678467,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6394927501678467,"y":0.47408345341682434},{"x":0.6086956262588501,"y":0.4753476679325104}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.6086956262588501,0.4614412188529968,0.6394927501678467,0.47408345341682434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6014492511749268,"y":0.4614412188529968},{"x":0.6014492511749268,"y":0.4753476679325104},{"x":0.5978260636329651,"y":0.4753476679325104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5978260636329651,0.4614412188529968,0.6014492511749268,0.4753476679325104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.4614412188529968},{"x":0.7336956262588501,"y":0.4601770043373108},{"x":0.7336956262588501,"y":0.4728192090988159},{"x":0.5996376872062683,"y":0.4753476679325104}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5928260636329651,0.4544412188529968,0.7386956262588501,0.4798192090988159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7481883764266968,"y":0.47914034128189087},{"x":0.75,"y":0.47914034128189087},{"x":0.75,"y":0.49431100487709045},{"x":0.7481883764266968,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7481883764266968,0.47914034128189087,0.75,0.49431100487709045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775362491607666,"y":0.47914034128189087},{"x":0.7373188138008118,"y":0.47914034128189087},{"x":0.7373188138008118,"y":0.49431100487709045},{"x":0.6775362491607666,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.6775362491607666,0.47914034128189087,0.7373188138008118,0.49431100487709045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6648550629615784,"y":0.47914034128189087},{"x":0.6702898740768433,"y":0.47914034128189087},{"x":0.6702898740768433,"y":0.49431100487709045},{"x":0.6648550629615784,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6648550629615784,0.47914034128189087,0.6702898740768433,0.49431100487709045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.47914034128189087},{"x":0.6557971239089966,"y":0.47914034128189087},{"x":0.6557971239089966,"y":0.49431100487709045},{"x":0.6413043737411499,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.6413043737411499,0.47914034128189087,0.6557971239089966,0.49431100487709045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.47914034128189087},{"x":0.635869562625885,"y":0.47914034128189087},{"x":0.635869562625885,"y":0.49431100487709045},{"x":0.5833333134651184,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیلومتری","boundary":[0.5833333134651184,0.47914034128189087,0.635869562625885,0.49431100487709045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471014380455017,"y":0.47914034128189087},{"x":0.5760869383811951,"y":0.47914034128189087},{"x":0.5760869383811951,"y":0.49431100487709045},{"x":0.5471014380455017,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.5471014380455017,0.47914034128189087,0.5760869383811951,0.49431100487709045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242753744125366,"y":0.47914034128189087},{"x":0.85326087474823,"y":0.47914034128189087},{"x":0.85326087474823,"y":0.4930467903614044},{"x":0.8242753744125366,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8242753744125366,0.47914034128189087,0.85326087474823,0.4930467903614044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898550629615784,"y":0.4804045557975769},{"x":0.8188405632972717,"y":0.47914034128189087},{"x":0.8188405632972717,"y":0.4930467903614044},{"x":0.7898550629615784,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7898550629615784,0.4804045557975769,0.8188405632972717,0.4930467903614044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471014380455017,"y":0.47914034128189087},{"x":0.85326087474823,"y":0.47914034128189087},{"x":0.85326087474823,"y":0.49431100487709045},{"x":0.5471014380455017,"y":0.49431100487709045}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5421014380455017,0.47214034128189086,0.85826087474823,0.5013110048770905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7119565010070801,"y":0.49810367822647095},{"x":0.7336956262588501,"y":0.49810367822647095},{"x":0.7336956262588501,"y":0.5132743120193481},{"x":0.7119565010070801,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7119565010070801,0.49810367822647095,0.7336956262588501,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757246255874634,"y":0.49810367822647095},{"x":0.70652174949646,"y":0.49810367822647095},{"x":0.70652174949646,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6757246255874634,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6757246255874634,0.49810367822647095,0.70652174949646,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.49810367822647095},{"x":0.66847825050354,"y":0.49810367822647095},{"x":0.66847825050354,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6630434989929199,0.49810367822647095,0.66847825050354,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231883764266968,"y":0.49810367822647095},{"x":0.657608687877655,"y":0.49810367822647095},{"x":0.657608687877655,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6231883764266968,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6231883764266968,0.49810367822647095,0.657608687877655,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905796885490417,"y":0.49810367822647095},{"x":0.6177536249160767,"y":0.49810367822647095},{"x":0.6177536249160767,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5905796885490417,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5905796885490417,0.49810367822647095,0.6177536249160767,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.49810367822647095},{"x":0.58152174949646,"y":0.49810367822647095},{"x":0.58152174949646,"y":0.5132743120193481},{"x":0.554347813129425,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.554347813129425,0.49810367822647095,0.58152174949646,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471014380455017,"y":0.49810367822647095},{"x":0.5489130616188049,"y":0.49810367822647095},{"x":0.5489130616188049,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5471014380455017,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5471014380455017,0.49810367822647095,0.5489130616188049,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144927501678467,"y":0.49810367822647095},{"x":0.5380434989929199,"y":0.49810367822647095},{"x":0.5380434989929199,"y":0.5132743120193481},{"x":0.5144927501678467,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5144927501678467,0.49810367822647095,0.5380434989929199,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47101449966430664,"y":0.49810367822647095},{"x":0.5072463750839233,"y":0.49810367822647095},{"x":0.5072463750839233,"y":0.5132743120193481},{"x":0.47101449966430664,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.47101449966430664,0.49810367822647095,0.5072463750839233,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46195653080940247,"y":0.49810367822647095},{"x":0.4637681245803833,"y":0.49810367822647095},{"x":0.4637681245803833,"y":0.5132743120193481},{"x":0.46195653080940247,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46195653080940247,0.49810367822647095,0.4637681245803833,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221014380455017,"y":0.49810367822647095},{"x":0.4547101557254791,"y":0.49810367822647095},{"x":0.4547101557254791,"y":0.5132743120193481},{"x":0.4221014380455017,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4221014380455017,0.49810367822647095,0.4547101557254791,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38224637508392334,"y":0.49810367822647095},{"x":0.41485506296157837,"y":0.49810367822647095},{"x":0.41485506296157837,"y":0.5132743120193481},{"x":0.38224637508392334,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۰۹۲۴","boundary":[0.38224637508392334,0.49810367822647095,0.41485506296157837,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242753744125366,"y":0.499367892742157},{"x":0.85326087474823,"y":0.49810367822647095},{"x":0.85326087474823,"y":0.5132743120193481},{"x":0.8242753744125366,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8242753744125366,0.499367892742157,0.85326087474823,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952898740768433,"y":0.499367892742157},{"x":0.820652186870575,"y":0.499367892742157},{"x":0.820652186870575,"y":0.5132743120193481},{"x":0.7952898740768433,"y":0.514538586139679}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7952898740768433,0.499367892742157,0.820652186870575,0.5132743120193481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38224637508392334,"y":0.49810367822647095},{"x":0.85326087474823,"y":0.49810367822647095},{"x":0.85326087474823,"y":0.514538586139679},{"x":0.38224637508392334,"y":0.514538586139679}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.37724637508392334,0.49110367822647094,0.85826087474823,0.521538586139679],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.517067015171051},{"x":0.7336956262588501,"y":0.517067015171051},{"x":0.7336956262588501,"y":0.5309734344482422},{"x":0.695652186870575,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجدید","boundary":[0.695652186870575,0.517067015171051,0.7336956262588501,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.66847825050354,"y":0.517067015171051},{"x":0.6902173757553101,"y":0.517067015171051},{"x":0.6902173757553101,"y":0.5309734344482422},{"x":0.66847825050354,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.66847825050354,0.517067015171051,0.6902173757553101,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485507488250732,"y":0.517067015171051},{"x":0.6630434989929199,"y":0.517067015171051},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5309734344482422},{"x":0.6485507488250732,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6485507488250732,0.517067015171051,0.6630434989929199,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670289993286133,"y":0.517067015171051},{"x":0.6449275612831116,"y":0.517067015171051},{"x":0.6449275612831116,"y":0.5309734344482422},{"x":0.5670289993286133,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آکانتوليمونها","boundary":[0.5670289993286133,0.517067015171051,0.6449275612831116,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5507246255874634,"y":0.517067015171051},{"x":0.5597826242446899,"y":0.517067015171051},{"x":0.5597826242446899,"y":0.5309734344482422},{"x":0.5507246255874634,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5507246255874634,0.517067015171051,0.5597826242446899,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126811861991882,"y":0.517067015171051},{"x":0.5452898740768433,"y":0.517067015171051},{"x":0.5452898740768433,"y":0.5309734344482422},{"x":0.5126811861991882,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5126811861991882,0.517067015171051,0.5452898740768433,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4746376872062683,"y":0.517067015171051},{"x":0.5072463750839233,"y":0.517067015171051},{"x":0.5072463750839233,"y":0.5309734344482422},{"x":0.4746376872062683,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.4746376872062683,0.517067015171051,0.5072463750839233,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44021740555763245,"y":0.517067015171051},{"x":0.46739131212234497,"y":0.517067015171051},{"x":0.46739131212234497,"y":0.5309734344482422},{"x":0.44021740555763245,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مبين","boundary":[0.44021740555763245,0.517067015171051,0.46739131212234497,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4329710006713867,"y":0.517067015171051},{"x":0.43478259444236755,"y":0.517067015171051},{"x":0.43478259444236755,"y":0.5309734344482422},{"x":0.4329710006713867,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4329710006713867,0.517067015171051,0.43478259444236755,0.5309734344482422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.5347661375999451},{"x":0.7355072498321533,"y":0.5347661375999451},{"x":0.7355072498321533,"y":0.5512009859085083},{"x":0.7083333134651184,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.7083333134651184,0.5347661375999451,0.7355072498321533,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594203114509583,"y":0.5347661375999451},{"x":0.7010869383811951,"y":0.5347661375999451},{"x":0.7010869383811951,"y":0.5512009859085083},{"x":0.6594203114509583,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.6594203114509583,0.5347661375999451,0.7010869383811951,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431159377098083,"y":0.5347661375999451},{"x":0.6503623127937317,"y":0.5347661375999451},{"x":0.6503623127937317,"y":0.5512009859085083},{"x":0.6431159377098083,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6431159377098083,0.5347661375999451,0.6503623127937317,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177536249160767,"y":0.5347661375999451},{"x":0.6394927501678467,"y":0.5347661375999451},{"x":0.6394927501678467,"y":0.5512009859085083},{"x":0.6177536249160767,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.6177536249160767,0.5347661375999451,0.6394927501678467,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5797101259231567,"y":0.5347661375999451},{"x":0.6068840622901917,"y":0.5347661375999451},{"x":0.6068840622901917,"y":0.5512009859085083},{"x":0.5797101259231567,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هینز","boundary":[0.5797101259231567,0.5347661375999451,0.6068840622901917,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362318754196167,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5742753744125366,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5742753744125366,"y":0.5512009859085083},{"x":0.5362318754196167,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رشینگر","boundary":[0.5362318754196167,0.5347661375999451,0.5742753744125366,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235507488250732,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5271739363670349,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5271739363670349,"y":0.5512009859085083},{"x":0.5235507488250732,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5235507488250732,0.5347661375999451,0.5271739363670349,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090579986572266,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5144927501678467,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5144927501678467,"y":0.5512009859085083},{"x":0.5090579986572266,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5090579986572266,0.5347661375999451,0.5144927501678467,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4855072498321533,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5018116235733032,"y":0.5347661375999451},{"x":0.5018116235733032,"y":0.5512009859085083},{"x":0.4855072498321533,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلو","boundary":[0.4855072498321533,0.5347661375999451,0.5018116235733032,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257246255874634,"y":0.5347661375999451},{"x":0.4800724685192108,"y":0.5347661375999451},{"x":0.4800724685192108,"y":0.5512009859085083},{"x":0.4257246255874634,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مباژیناسه","boundary":[0.4257246255874634,0.5347661375999451,0.4800724685192108,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.5347661375999451},{"x":0.4221014380455017,"y":0.5347661375999451},{"x":0.4221014380455017,"y":0.5512009859085083},{"x":0.41847825050354004,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.41847825050354004,0.5347661375999451,0.4221014380455017,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38768115639686584,"y":0.5347661375999451},{"x":0.4112318754196167,"y":0.5347661375999451},{"x":0.4112318754196167,"y":0.5512009859085083},{"x":0.38768115639686584,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.38768115639686584,0.5347661375999451,0.4112318754196167,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35688406229019165,"y":0.5347661375999451},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5347661375999451},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5512009859085083},{"x":0.35688406229019165,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۸","boundary":[0.35688406229019165,0.5347661375999451,0.3804347813129425,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3496376872062683,"y":0.5347661375999451},{"x":0.35144928097724915,"y":0.5347661375999451},{"x":0.35144928097724915,"y":0.5512009859085083},{"x":0.3496376872062683,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3496376872062683,0.5347661375999451,0.35144928097724915,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30978259444236755,"y":0.5347661375999451},{"x":0.34057971835136414,"y":0.5347661375999451},{"x":0.34057971835136414,"y":0.5512009859085083},{"x":0.30978259444236755,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.30978259444236755,0.5347661375999451,0.34057971835136414,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27898550033569336,"y":0.5347661375999451},{"x":0.3025362193584442,"y":0.5347661375999451},{"x":0.3025362193584442,"y":0.5512009859085083},{"x":0.27898550033569336,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۵","boundary":[0.27898550033569336,0.5347661375999451,0.3025362193584442,0.5512009859085083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2699275314807892,"y":0.5347661375999451},{"x":0.27173912525177,"y":0.5347661375999451},{"x":0.27173912525177,"y":0.5512009859085083},{"x":0.2699275314807892,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2699275314807892,0.5347661375999451,0.27173912525177,0.5512009859085083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2699275314807892,"y":0.517067015171051},{"x":0.7355072498321533,"y":0.517067015171051},{"x":0.7355072498321533,"y":0.5512009859085083},{"x":0.2699275314807892,"y":0.5512009859085083}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.2649275314807892,0.510067015171051,0.7405072498321533,0.5582009859085083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463768124580383,"y":0.5044247508049011},{"x":0.75,"y":0.5044247508049011},{"x":0.75,"y":0.5107458829879761},{"x":0.7463768124580383,"y":0.5107458829879761}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":":","boundary":[0.7463768124580383,0.5044247508049011,0.75,0.5107458829879761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463768124580383,"y":0.5044247508049011},{"x":0.75,"y":0.5044247508049011},{"x":0.75,"y":0.5107458829879761},{"x":0.7463768124580383,"y":0.5107458829879761}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.7413768124580383,0.4974247508049011,0.755,0.5177458829879761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39311593770980835,"y":0.5195954442024231},{"x":0.4257246255874634,"y":0.5183312296867371},{"x":0.4257246255874634,"y":0.5271807909011841},{"x":0.39311593770980835,"y":0.5284450054168701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.39311593770980835,0.5195954442024231,0.4257246255874634,0.5271807909011841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35144928097724915,"y":0.5195954442024231},{"x":0.385869562625885,"y":0.5195954442024231},{"x":0.385869562625885,"y":0.5284450054168701},{"x":0.35144928097724915,"y":0.5284450054168701}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۰۲۶۵","boundary":[0.35144928097724915,0.5195954442024231,0.385869562625885,0.5284450054168701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35144928097724915,"y":0.5195954442024231},{"x":0.4257246255874634,"y":0.5183312296867371},{"x":0.4257246255874634,"y":0.5284450054168701},{"x":0.35144928097724915,"y":0.5284450054168701}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.34644928097724914,0.5125954442024231,0.4307246255874634,0.5354450054168701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862318754196167,"y":0.5613147616386414},{"x":0.3605072498321533,"y":0.5613147616386414},{"x":0.3605072498321533,"y":0.5739570260047913},{"x":0.2862318754196167,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.2862318754196167,0.5613147616386414,0.3605072498321533,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659420311450958,"y":0.5613147616386414},{"x":0.40942028164863586,"y":0.5613147616386414},{"x":0.40942028164863586,"y":0.5739570260047913},{"x":0.3659420311450958,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"scorpius","boundary":[0.3659420311450958,0.5613147616386414,0.40942028164863586,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.5613147616386414},{"x":0.41847825050354004,"y":0.5613147616386414},{"x":0.41847825050354004,"y":0.5739570260047913},{"x":0.41304346919059753,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.41304346919059753,0.5613147616386414,0.41847825050354004,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.5613147616386414},{"x":0.46014493703842163,"y":0.5613147616386414},{"x":0.46014493703842163,"y":0.5739570260047913},{"x":0.41847825050354004,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Jaub.et","boundary":[0.41847825050354004,0.5613147616386414,0.46014493703842163,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637681245803833,"y":0.5613147616386414},{"x":0.47644928097724915,"y":0.5613147616386414},{"x":0.47644928097724915,"y":0.5739570260047913},{"x":0.4637681245803833,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"Sp","boundary":[0.4637681245803833,0.5613147616386414,0.47644928097724915,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.5613147616386414},{"x":0.4836956560611725,"y":0.5613147616386414},{"x":0.4836956560611725,"y":0.5739570260047913},{"x":0.47826087474823,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47826087474823,0.5613147616386414,0.4836956560611725,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48188406229019165,"y":0.5613147616386414},{"x":0.48731884360313416,"y":0.5613147616386414},{"x":0.48731884360313416,"y":0.5739570260047913},{"x":0.48188406229019165,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.48188406229019165,0.5613147616386414,0.48731884360313416,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.5613147616386414},{"x":0.5144927501678467,"y":0.5613147616386414},{"x":0.5144927501678467,"y":0.5739570260047913},{"x":0.489130437374115,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.489130437374115,0.5613147616386414,0.5144927501678467,0.5739570260047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5163043737411499,"y":0.5613147616386414},{"x":0.5181159377098083,"y":0.5613147616386414},{"x":0.5181159377098083,"y":0.5739570260047913},{"x":0.5163043737411499,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5163043737411499,0.5613147616386414,0.5181159377098083,0.5739570260047913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862318754196167,"y":0.5613147616386414},{"x":0.5181159377098083,"y":0.5613147616386414},{"x":0.5181159377098083,"y":0.5739570260047913},{"x":0.2862318754196167,"y":0.5739570260047913}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2812318754196167,0.5543147616386414,0.5231159377098084,0.5809570260047913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.5878634452819824},{"x":0.14130434393882751,"y":0.5878634452819824},{"x":0.14130434393882751,"y":0.5979772210121155},{"x":0.12137681245803833,"y":0.5979772210121155}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Syn","boundary":[0.12137681245803833,0.5878634452819824,0.14130434393882751,0.5979772210121155]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.5878634452819824},{"x":0.14492753148078918,"y":0.5878634452819824},{"x":0.14492753148078918,"y":0.5979772210121155},{"x":0.14130434393882751,"y":0.5979772210121155}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.14130434393882751,0.5878634452819824,0.14492753148078918,0.5979772210121155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.5878634452819824},{"x":0.14492753148078918,"y":0.5878634452819824},{"x":0.14492753148078918,"y":0.5979772210121155},{"x":0.12137681245803833,"y":0.5979772210121155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11637681245803833,0.5808634452819824,0.1499275314807892,0.6049772210121155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.5853350162506104},{"x":0.27173912525177,"y":0.5853350162506104},{"x":0.27173912525177,"y":0.6005057096481323},{"x":0.26811593770980835,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26811593770980835,0.5853350162506104,0.27173912525177,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807970941066742,"y":0.5853350162506104},{"x":0.32065218687057495,"y":0.5853350162506104},{"x":0.32065218687057495,"y":0.6005057096481323},{"x":0.2807970941066742,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Statice","boundary":[0.2807970941066742,0.5853350162506104,0.32065218687057495,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3242753744125366,"y":0.5853350162506104},{"x":0.375,"y":0.5853350162506104},{"x":0.375,"y":0.6005057096481323},{"x":0.3242753744125366,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scorpius","boundary":[0.3242753744125366,0.5853350162506104,0.375,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.5853350162506104},{"x":0.4057970941066742,"y":0.5853350162506104},{"x":0.4057970941066742,"y":0.6005057096481323},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Jaub","boundary":[0.3804347813129425,0.5853350162506104,0.4057970941066742,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4057970941066742,"y":0.5853350162506104},{"x":0.40942028164863586,"y":0.5853350162506104},{"x":0.40942028164863586,"y":0.6005057096481323},{"x":0.4057970941066742,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4057970941066742,0.5853350162506104,0.40942028164863586,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.5853350162506104},{"x":0.4221014380455017,"y":0.5853350162506104},{"x":0.4221014380455017,"y":0.6005057096481323},{"x":0.41304346919059753,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.41304346919059753,0.5853350162506104,0.4221014380455017,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4257246255874634,"y":0.5853350162506104},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5853350162506104},{"x":0.45652174949645996,"y":0.6005057096481323},{"x":0.4257246255874634,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Spach","boundary":[0.4257246255874634,0.5853350162506104,0.45652174949645996,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4583333432674408,"y":0.5853350162506104},{"x":0.46195653080940247,"y":0.5853350162506104},{"x":0.46195653080940247,"y":0.6005057096481323},{"x":0.4583333432674408,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4583333432674408,0.5853350162506104,0.46195653080940247,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637681245803833,"y":0.5853350162506104},{"x":0.4945652186870575,"y":0.5853350162506104},{"x":0.4945652186870575,"y":0.6005057096481323},{"x":0.4637681245803833,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"staice","boundary":[0.4637681245803833,0.5853350162506104,0.4945652186870575,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49818840622901917,"y":0.5853350162506104},{"x":0.5271739363670349,"y":0.5853350162506104},{"x":0.5271739363670349,"y":0.6005057096481323},{"x":0.49818840622901917,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ferox","boundary":[0.49818840622901917,0.5853350162506104,0.5271739363670349,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5307971239089966,"y":0.5853350162506104},{"x":0.554347813129425,"y":0.5853350162506104},{"x":0.554347813129425,"y":0.6005057096481323},{"x":0.5307971239089966,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Jaub","boundary":[0.5307971239089966,0.5853350162506104,0.554347813129425,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5561594367027283,"y":0.5853350162506104},{"x":0.5597826242446899,"y":0.5853350162506104},{"x":0.5597826242446899,"y":0.6005057096481323},{"x":0.5561594367027283,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5561594367027283,0.5853350162506104,0.5597826242446899,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634058117866516,"y":0.5853350162506104},{"x":0.5724637508392334,"y":0.5853350162506104},{"x":0.5724637508392334,"y":0.6005057096481323},{"x":0.5634058117866516,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5634058117866516,0.5853350162506104,0.5724637508392334,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.5853350162506104},{"x":0.6068840622901917,"y":0.5853350162506104},{"x":0.6068840622901917,"y":0.6005057096481323},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Spach","boundary":[0.5760869383811951,0.5853350162506104,0.6068840622901917,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6105072498321533,"y":0.5853350162506104},{"x":0.614130437374115,"y":0.5853350162506104},{"x":0.614130437374115,"y":0.6005057096481323},{"x":0.6105072498321533,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6105072498321533,0.5853350162506104,0.614130437374115,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6123188138008118,"y":0.5853350162506104},{"x":0.6159420013427734,"y":0.5853350162506104},{"x":0.6159420013427734,"y":0.6005057096481323},{"x":0.6123188138008118,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6123188138008118,0.5853350162506104,0.6159420013427734,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340579986572266,"y":0.5853350162506104},{"x":0.6757246255874634,"y":0.5853350162506104},{"x":0.6757246255874634,"y":0.6005057096481323},{"x":0.6340579986572266,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Statice","boundary":[0.6340579986572266,0.5853350162506104,0.6757246255874634,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775362491607666,"y":0.5853350162506104},{"x":0.7210144996643066,"y":0.5853350162506104},{"x":0.7210144996643066,"y":0.6005057096481323},{"x":0.6775362491607666,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"spachii","boundary":[0.6775362491607666,0.5853350162506104,0.7210144996643066,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7300724387168884,"y":0.5853350162506104},{"x":0.760869562625885,"y":0.5853350162506104},{"x":0.760869562625885,"y":0.6005057096481323},{"x":0.7300724387168884,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Girard","boundary":[0.7300724387168884,0.5853350162506104,0.760869562625885,0.6005057096481323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644927501678467,"y":0.5853350162506104},{"x":0.7663043737411499,"y":0.5853350162506104},{"x":0.7663043737411499,"y":0.6005057096481323},{"x":0.7644927501678467,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7644927501678467,0.5853350162506104,0.7663043737411499,0.6005057096481323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.5853350162506104},{"x":0.7663043737411499,"y":0.5853350162506104},{"x":0.7663043737411499,"y":0.6005057096481323},{"x":0.26811593770980835,"y":0.6005057096481323}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.26311593770980835,0.5783350162506103,0.7713043737411499,0.6075057096481323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862318754196167,"y":0.6118836998939514},{"x":0.3170289993286133,"y":0.6118836998939514},{"x":0.3170289993286133,"y":0.6257901191711426},{"x":0.2862318754196167,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.2862318754196167,0.6118836998939514,0.3170289993286133,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32065218687057495,"y":0.6118836998939514},{"x":0.3550724685192108,"y":0.6118836998939514},{"x":0.3550724685192108,"y":0.6257901191711426},{"x":0.32065218687057495,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.32065218687057495,0.6118836998939514,0.3550724685192108,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35326087474823,"y":0.6118836998939514},{"x":0.35688406229019165,"y":0.6118836998939514},{"x":0.35688406229019165,"y":0.6257901191711426},{"x":0.35326087474823,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35326087474823,0.6118836998939514,0.35688406229019165,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605072498321533,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6257901191711426},{"x":0.3605072498321533,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.3605072498321533,0.6118836998939514,0.4021739065647125,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40398550033569336,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4057970941066742,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4057970941066742,"y":0.6257901191711426},{"x":0.40398550033569336,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40398550033569336,0.6118836998939514,0.4057970941066742,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40942028164863586,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4800724685192108,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4800724685192108,"y":0.6257901191711426},{"x":0.40942028164863586,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"buissonnante","boundary":[0.40942028164863586,0.6118836998939514,0.4800724685192108,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4800724685192108,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4836956560611725,"y":0.6118836998939514},{"x":0.4836956560611725,"y":0.6257901191711426},{"x":0.4800724685192108,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4800724685192108,0.6118836998939514,0.4836956560611725,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48731884360313416,"y":0.6118836998939514},{"x":0.5289855003356934,"y":0.6118836998939514},{"x":0.5289855003356934,"y":0.6257901191711426},{"x":0.48731884360313416,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glauque","boundary":[0.48731884360313416,0.6118836998939514,0.5289855003356934,0.6257901191711426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289855003356934,"y":0.6118836998939514},{"x":0.532608687877655,"y":0.6118836998939514},{"x":0.532608687877655,"y":0.6257901191711426},{"x":0.5289855003356934,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5289855003356934,0.6118836998939514,0.532608687877655,0.6257901191711426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862318754196167,"y":0.6118836998939514},{"x":0.532608687877655,"y":0.6118836998939514},{"x":0.532608687877655,"y":0.6257901191711426},{"x":0.2862318754196167,"y":0.6257901191711426}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2812318754196167,0.6048836998939514,0.537608687877655,0.6327901191711426],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.6371681690216064},{"x":0.14311593770980835,"y":0.6384323835372925},{"x":0.14311593770980835,"y":0.6498103737831116},{"x":0.12137681245803833,"y":0.6498103737831116}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.12137681245803833,0.6371681690216064,0.14311593770980835,0.6498103737831116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.6371681690216064},{"x":0.14311593770980835,"y":0.6384323835372925},{"x":0.14311593770980835,"y":0.6498103737831116},{"x":0.12137681245803833,"y":0.6498103737831116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11637681245803833,0.6301681690216064,0.14811593770980835,0.6568103737831116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.6371681690216064},{"x":0.2699275314807892,"y":0.6371681690216064},{"x":0.2699275314807892,"y":0.6510745882987976},{"x":0.26811593770980835,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26811593770980835,0.6371681690216064,0.2699275314807892,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.6371681690216064},{"x":0.28985506296157837,"y":0.6371681690216064},{"x":0.28985506296157837,"y":0.6510745882987976},{"x":0.28442028164863586,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.28442028164863586,0.6371681690216064,0.28985506296157837,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3387681245803833,"y":0.6371681690216064},{"x":0.3387681245803833,"y":0.6510745882987976},{"x":0.29347825050354004,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.29347825050354004,0.6371681690216064,0.3387681245803833,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34239131212234497,"y":0.6371681690216064},{"x":0.40398550033569336,"y":0.6371681690216064},{"x":0.40398550033569336,"y":0.6510745882987976},{"x":0.34239131212234497,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"suballongés","boundary":[0.34239131212234497,0.6371681690216064,0.40398550033569336,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4057970941066742,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4057970941066742,"y":0.6510745882987976},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4021739065647125,0.6371681690216064,0.4057970941066742,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4329710006713867,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4329710006713867,"y":0.6510745882987976},{"x":0.41304346919059753,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.41304346919059753,0.6371681690216064,0.4329710006713867,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44021740555763245,"y":0.6371681690216064},{"x":0.45108696818351746,"y":0.6371681690216064},{"x":0.45108696818351746,"y":0.6510745882987976},{"x":0.44021740555763245,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.44021740555763245,0.6371681690216064,0.45108696818351746,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46014493703842163,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4909420311450958,"y":0.6371681690216064},{"x":0.4909420311450958,"y":0.6510745882987976},{"x":0.46014493703842163,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"moins","boundary":[0.46014493703842163,0.6371681690216064,0.4909420311450958,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49818840622901917,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5398550629615784,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5398550629615784,"y":0.6510745882987976},{"x":0.49818840622901917,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"denudes","boundary":[0.49818840622901917,0.6371681690216064,0.5398550629615784,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471014380455017,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5579710006713867,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5579710006713867,"y":0.6510745882987976},{"x":0.5471014380455017,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5471014380455017,0.6371681690216064,0.5579710006713867,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.6371681690216064},{"x":0.58152174949646,"y":0.6371681690216064},{"x":0.58152174949646,"y":0.6510745882987976},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"bas","boundary":[0.5652173757553101,0.6371681690216064,0.58152174949646,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5851449370384216,"y":0.6371681690216064},{"x":0.5851449370384216,"y":0.6510745882987976},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5833333134651184,0.6371681690216064,0.5851449370384216,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905796885490417,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6510745882987976},{"x":0.5905796885490417,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couvert","boundary":[0.5905796885490417,0.6371681690216064,0.6304348111152649,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6376811861991882,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6521739363670349,"y":0.6510745882987976},{"x":0.6376811861991882,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.6376811861991882,0.6371681690216064,0.6521739363670349,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594203114509583,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6757246255874634,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6757246255874634,"y":0.6510745882987976},{"x":0.6594203114509583,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.6594203114509583,0.6371681690216064,0.6757246255874634,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829710006713867,"y":0.6371681690216064},{"x":0.7137681245803833,"y":0.6371681690216064},{"x":0.7137681245803833,"y":0.6510745882987976},{"x":0.6829710006713867,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gaines","boundary":[0.6829710006713867,0.6371681690216064,0.7137681245803833,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210144996643066,"y":0.6371681690216064},{"x":0.7753623127937317,"y":0.6371681690216064},{"x":0.7753623127937317,"y":0.6510745882987976},{"x":0.7210144996643066,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"rougeâtres","boundary":[0.7210144996643066,0.6371681690216064,0.7753623127937317,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7807971239089966,"y":0.6371681690216064},{"x":0.7952898740768433,"y":0.6371681690216064},{"x":0.7952898740768433,"y":0.6510745882987976},{"x":0.7807971239089966,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.7807971239089966,0.6371681690216064,0.7952898740768433,0.6510745882987976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025362491607666,"y":0.6371681690216064},{"x":0.85326087474823,"y":0.6371681690216064},{"x":0.85326087474823,"y":0.6510745882987976},{"x":0.8025362491607666,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"anciennes","boundary":[0.8025362491607666,0.6371681690216064,0.85326087474823,0.6510745882987976]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.6371681690216064},{"x":0.85326087474823,"y":0.6371681690216064},{"x":0.85326087474823,"y":0.6510745882987976},{"x":0.26811593770980835,"y":0.6510745882987976}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.26311593770980835,0.6301681690216064,0.85826087474823,0.6580745882987976],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.6498103737831116},{"x":0.32065218687057495,"y":0.6498103737831116},{"x":0.32065218687057495,"y":0.6637167930603027},{"x":0.28442028164863586,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"feuilles","boundary":[0.28442028164863586,0.6498103737831116,0.32065218687057495,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3224637806415558,"y":0.6498103737831116},{"x":0.32608696818351746,"y":0.6498103737831116},{"x":0.32608696818351746,"y":0.6637167930603027},{"x":0.3224637806415558,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3224637806415558,0.6498103737831116,0.32608696818351746,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297101557254791,"y":0.6498103737831116},{"x":0.36775362491607666,"y":0.6498103737831116},{"x":0.36775362491607666,"y":0.6637167930603027},{"x":0.3297101557254791,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"portant","boundary":[0.3297101557254791,0.6498103737831116,0.36775362491607666,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37318840622901917,"y":0.6498103737831116},{"x":0.3840579688549042,"y":0.6498103737831116},{"x":0.3840579688549042,"y":0.6637167930603027},{"x":0.37318840622901917,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ca","boundary":[0.37318840622901917,0.6498103737831116,0.3840579688549042,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38768115639686584,"y":0.6498103737831116},{"x":0.39673912525177,"y":0.6498103737831116},{"x":0.39673912525177,"y":0.6637167930603027},{"x":0.38768115639686584,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.38768115639686584,0.6498103737831116,0.39673912525177,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4112318754196167,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4112318754196167,"y":0.6637167930603027},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.4021739065647125,0.6498103737831116,0.4112318754196167,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41485506296157837,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4311594069004059,"y":0.6498103737831116},{"x":0.4311594069004059,"y":0.6637167930603027},{"x":0.41485506296157837,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.41485506296157837,0.6498103737831116,0.4311594069004059,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.6498103737831116},{"x":0.46739131212234497,"y":0.6498103737831116},{"x":0.46739131212234497,"y":0.6637167930603027},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"épines","boundary":[0.43478259444236755,0.6498103737831116,0.46739131212234497,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47101449966430664,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5090579986572266,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5090579986572266,"y":0.6637167930603027},{"x":0.47101449966430664,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"mortes","boundary":[0.47101449966430664,0.6498103737831116,0.5090579986572266,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090579986572266,"y":0.6498103737831116},{"x":0.510869562625885,"y":0.6498103737831116},{"x":0.510869562625885,"y":0.6637167930603027},{"x":0.5090579986572266,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5090579986572266,0.6498103737831116,0.510869562625885,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144927501678467,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5471014380455017,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5471014380455017,"y":0.6637167930603027},{"x":0.5144927501678467,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"séches","boundary":[0.5144927501678467,0.6498103737831116,0.5471014380455017,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489130616188049,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5525362491607666,"y":0.6498103737831116},{"x":0.5525362491607666,"y":0.6637167930603027},{"x":0.5489130616188049,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5489130616188049,0.6498103737831116,0.5525362491607666,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5561594367027283,"y":0.6498103737831116},{"x":0.625,"y":0.6498103737831116},{"x":0.625,"y":0.6637167930603027},{"x":0.5561594367027283,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"extrêmement","boundary":[0.5561594367027283,0.6498103737831116,0.625,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6829710006713867,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6829710006713867,"y":0.6637167930603027},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"piquantes","boundary":[0.6304348111152649,0.6498103737831116,0.6829710006713867,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6811594367027283,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6637167930603027},{"x":0.6811594367027283,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6811594367027283,0.6498103737831116,0.6847826242446899,0.6637167930603027]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6498103737831116},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6637167930603027},{"x":0.28442028164863586,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27942028164863586,0.6428103737831116,0.68978262424469,0.6707167930603027],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12318840622901917,"y":0.6763590574264526},{"x":0.1557970941066742,"y":0.6776232719421387},{"x":0.1557970941066742,"y":0.6864728331565857},{"x":0.12137681245803833,"y":0.6852086186408997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.12318840622901917,0.6763590574264526,0.1557970941066742,0.6864728331565857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12318840622901917,"y":0.6763590574264526},{"x":0.1557970941066742,"y":0.6776232719421387},{"x":0.1557970941066742,"y":0.6864728331565857},{"x":0.12137681245803833,"y":0.6852086186408997}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11818840622901916,0.6693590574264526,0.1607970941066742,0.6934728331565857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.6750948429107666},{"x":0.2699275314807892,"y":0.6750948429107666},{"x":0.2699275314807892,"y":0.6902654767036438},{"x":0.26811593770980835,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26811593770980835,0.6750948429107666,0.2699275314807892,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.6750948429107666},{"x":0.2971014380455017,"y":0.6750948429107666},{"x":0.2971014380455017,"y":0.6902654767036438},{"x":0.28442028164863586,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.28442028164863586,0.6750948429107666,0.2971014380455017,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025362193584442,"y":0.6750948429107666},{"x":0.35688406229019165,"y":0.6750948429107666},{"x":0.35688406229019165,"y":0.6902654767036438},{"x":0.3025362193584442,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"printemps","boundary":[0.3025362193584442,0.6750948429107666,0.35688406229019165,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605072498321533,"y":0.6750948429107666},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6750948429107666},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6902654767036438},{"x":0.3605072498321533,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"très","boundary":[0.3605072498321533,0.6750948429107666,0.3804347813129425,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.385869562625885,"y":0.6750948429107666},{"x":0.4257246255874634,"y":0.6750948429107666},{"x":0.4257246255874634,"y":0.6902654767036438},{"x":0.385869562625885,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courtes","boundary":[0.385869562625885,0.6750948429107666,0.4257246255874634,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.6750948429107666},{"x":0.4275362193584442,"y":0.6750948429107666},{"x":0.4275362193584442,"y":0.6902654767036438},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.42391303181648254,0.6750948429107666,0.4275362193584442,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4329710006713867,"y":0.6750948429107666},{"x":0.45108696818351746,"y":0.6750948429107666},{"x":0.45108696818351746,"y":0.6902654767036438},{"x":0.4329710006713867,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.4329710006713867,0.6750948429107666,0.45108696818351746,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5018116235733032,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5018116235733032,"y":0.6902654767036438},{"x":0.45652174949645996,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"charnues","boundary":[0.45652174949645996,0.6750948429107666,0.5018116235733032,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5036231875419617,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5072463750839233,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5072463750839233,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5036231875419617,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5036231875419617,0.6750948429107666,0.5072463750839233,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5452898740768433,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5452898740768433,"y":0.6902654767036438},{"x":0.510869562625885,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"planes","boundary":[0.510869562625885,0.6750948429107666,0.5452898740768433,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471014380455017,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5489130616188049,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5489130616188049,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5471014380455017,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5471014380455017,0.6750948429107666,0.5489130616188049,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5507246255874634,"y":0.6750948429107666},{"x":0.592391312122345,"y":0.6750948429107666},{"x":0.592391312122345,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5507246255874634,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"trigones","boundary":[0.5507246255874634,0.6750948429107666,0.592391312122345,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905796885490417,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5942028760910034,"y":0.6750948429107666},{"x":0.5942028760910034,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5905796885490417,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5905796885490417,0.6750948429107666,0.5942028760910034,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.6750948429107666},{"x":0.60326087474823,"y":0.6750948429107666},{"x":0.60326087474823,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5978260636329651,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5978260636329651,0.6750948429107666,0.60326087474823,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6376811861991882,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6376811861991882,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6086956262588501,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"bords","boundary":[0.6086956262588501,0.6750948429107666,0.6376811861991882,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.6750948429107666},{"x":0.679347813129425,"y":0.6750948429107666},{"x":0.679347813129425,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6413043737411499,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"scabres","boundary":[0.6413043737411499,0.6750948429107666,0.679347813129425,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6811594367027283,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6811594367027283,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6811594367027283,0.6750948429107666,0.6847826242446899,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.6750948429107666},{"x":0.7192028760910034,"y":0.6750948429107666},{"x":0.7192028760910034,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"ciliolés","boundary":[0.6847826242446899,0.6750948429107666,0.7192028760910034,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192028760910034,"y":0.6750948429107666},{"x":0.7246376872062683,"y":0.6750948429107666},{"x":0.7246376872062683,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7192028760910034,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7192028760910034,0.6750948429107666,0.7246376872062683,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7264492511749268,"y":0.6750948429107666},{"x":0.7554348111152649,"y":0.6750948429107666},{"x":0.7554348111152649,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7264492511749268,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"celles","boundary":[0.7264492511749268,0.6750948429107666,0.7554348111152649,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7590579986572266,"y":0.6750948429107666},{"x":0.77173912525177,"y":0.6750948429107666},{"x":0.77173912525177,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7590579986572266,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7590579986572266,0.6750948429107666,0.77173912525177,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.6750948429107666},{"x":0.8007246255874634,"y":0.6750948429107666},{"x":0.8007246255874634,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7771739363670349,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"l'été","boundary":[0.7771739363670349,0.6750948429107666,0.8007246255874634,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.6750948429107666},{"x":0.8170289993286133,"y":0.6750948429107666},{"x":0.8170289993286133,"y":0.6902654767036438},{"x":0.804347813129425,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.804347813129425,0.6750948429107666,0.8170289993286133,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.6750948429107666},{"x":0.85326087474823,"y":0.6750948429107666},{"x":0.85326087474823,"y":0.6902654767036438},{"x":0.820652186870575,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"alenes","boundary":[0.820652186870575,0.6750948429107666,0.85326087474823,0.6902654767036438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.6750948429107666},{"x":0.85326087474823,"y":0.6750948429107666},{"x":0.85326087474823,"y":0.6902654767036438},{"x":0.26811593770980835,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.26311593770980835,0.6680948429107666,0.85826087474823,0.6972654767036438],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.6877370476722717},{"x":0.3134058117866516,"y":0.6877370476722717},{"x":0.3134058117866516,"y":0.7041719555854797},{"x":0.28442028164863586,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"dures","boundary":[0.28442028164863586,0.6877370476722717,0.3134058117866516,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3134058117866516,"y":0.6877370476722717},{"x":0.3170289993286133,"y":0.6877370476722717},{"x":0.3170289993286133,"y":0.7041719555854797},{"x":0.3134058117866516,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3134058117866516,0.6877370476722717,0.3170289993286133,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32065218687057495,"y":0.6877370476722717},{"x":0.3478260934352875,"y":0.6877370476722717},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7041719555854797},{"x":0.32065218687057495,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"semi","boundary":[0.32065218687057495,0.6877370476722717,0.3478260934352875,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34601449966430664,"y":0.6877370476722717},{"x":0.35144928097724915,"y":0.6877370476722717},{"x":0.35144928097724915,"y":0.7041719555854797},{"x":0.34601449966430664,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.34601449966430664,0.6877370476722717,0.35144928097724915,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35144928097724915,"y":0.6877370476722717},{"x":0.41304346919059753,"y":0.6877370476722717},{"x":0.41304346919059753,"y":0.7041719555854797},{"x":0.35144928097724915,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"cylindriques","boundary":[0.35144928097724915,0.6877370476722717,0.41304346919059753,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.6877370476722717},{"x":0.41847825050354004,"y":0.6877370476722717},{"x":0.41847825050354004,"y":0.7041719555854797},{"x":0.41304346919059753,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41304346919059753,0.6877370476722717,0.41847825050354004,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221014380455017,"y":0.6877370476722717},{"x":0.4583333432674408,"y":0.6877370476722717},{"x":0.4583333432674408,"y":0.7041719555854797},{"x":0.4221014380455017,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"érigées","boundary":[0.4221014380455017,0.6877370476722717,0.4583333432674408,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547101557254791,"y":0.6877370476722717},{"x":0.46014493703842163,"y":0.6877370476722717},{"x":0.46014493703842163,"y":0.7041719555854797},{"x":0.4547101557254791,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4547101557254791,0.6877370476722717,0.46014493703842163,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46557971835136414,"y":0.6877370476722717},{"x":0.47101449966430664,"y":0.6877370476722717},{"x":0.47101449966430664,"y":0.7041719555854797},{"x":0.46557971835136414,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.46557971835136414,0.6877370476722717,0.47101449966430664,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47644928097724915,"y":0.6877370476722717},{"x":0.5181159377098083,"y":0.6877370476722717},{"x":0.5181159377098083,"y":0.7041719555854797},{"x":0.47644928097724915,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.47644928097724915,0.6877370476722717,0.5181159377098083,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235507488250732,"y":0.6877370476722717},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6877370476722717},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7041719555854797},{"x":0.5235507488250732,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"fortement","boundary":[0.5235507488250732,0.6877370476722717,0.5760869383811951,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58152174949646,"y":0.6877370476722717},{"x":0.625,"y":0.6877370476722717},{"x":0.625,"y":0.7041719555854797},{"x":0.58152174949646,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"piquant","boundary":[0.58152174949646,0.6877370476722717,0.625,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231883764266968,"y":0.6877370476722717},{"x":0.6268116235733032,"y":0.6877370476722717},{"x":0.6268116235733032,"y":0.7041719555854797},{"x":0.6231883764266968,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6231883764266968,0.6877370476722717,0.6268116235733032,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.6877370476722717},{"x":0.635869562625885,"y":0.6877370476722717},{"x":0.635869562625885,"y":0.7041719555854797},{"x":0.6304348111152649,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6304348111152649,0.6877370476722717,0.635869562625885,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394927501678467,"y":0.6877370476722717},{"x":0.6612318754196167,"y":0.6877370476722717},{"x":0.6612318754196167,"y":0.7041719555854797},{"x":0.6394927501678467,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.6394927501678467,0.6877370476722717,0.6612318754196167,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6877370476722717},{"x":0.6938405632972717,"y":0.6877370476722717},{"x":0.6938405632972717,"y":0.7041719555854797},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"élargi","boundary":[0.6666666865348816,0.6877370476722717,0.6938405632972717,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974637508392334,"y":0.6877370476722717},{"x":0.7101449370384216,"y":0.6877370476722717},{"x":0.7101449370384216,"y":0.7041719555854797},{"x":0.6974637508392334,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6974637508392334,0.6877370476722717,0.7101449370384216,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137681245803833,"y":0.6877370476722717},{"x":0.7409420013427734,"y":0.6877370476722717},{"x":0.7409420013427734,"y":0.7041719555854797},{"x":0.7137681245803833,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"gaine","boundary":[0.7137681245803833,0.6877370476722717,0.7409420013427734,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445651888847351,"y":0.6877370476722717},{"x":0.7971014380455017,"y":0.6877370476722717},{"x":0.7971014380455017,"y":0.7041719555854797},{"x":0.7445651888847351,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"largement","boundary":[0.7445651888847351,0.6877370476722717,0.7971014380455017,0.7041719555854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8007246255874634,"y":0.6877370476722717},{"x":0.8550724387168884,"y":0.6877370476722717},{"x":0.8550724387168884,"y":0.7041719555854797},{"x":0.8007246255874634,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"marginée","boundary":[0.8007246255874634,0.6877370476722717,0.8550724387168884,0.7041719555854797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.6877370476722717},{"x":0.8550724387168884,"y":0.6877370476722717},{"x":0.8550724387168884,"y":0.7041719555854797},{"x":0.28442028164863586,"y":0.7041719555854797}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27942028164863586,0.6807370476722717,0.8600724387168884,0.7111719555854797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.7016434669494629},{"x":0.3550724685192108,"y":0.7016434669494629},{"x":0.3550724685192108,"y":0.7142857313156128},{"x":0.28442028164863586,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"membraneuse","boundary":[0.28442028164863586,0.7016434669494629,0.3550724685192108,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35688406229019165,"y":0.7016434669494629},{"x":0.3605072498321533,"y":0.7016434669494629},{"x":0.3605072498321533,"y":0.7142857313156128},{"x":0.35688406229019165,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35688406229019165,0.7016434669494629,0.3605072498321533,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364130437374115,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4057970941066742,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4057970941066742,"y":0.7142857313156128},{"x":0.364130437374115,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.364130437374115,0.7016434669494629,0.4057970941066742,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40942028164863586,"y":0.7016434669494629},{"x":0.44021740555763245,"y":0.7016434669494629},{"x":0.44021740555763245,"y":0.7142857313156128},{"x":0.40942028164863586,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.40942028164863586,0.7016434669494629,0.44021740555763245,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44021740555763245,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4438405930995941,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4438405930995941,"y":0.7142857313156128},{"x":0.44021740555763245,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.44021740555763245,0.7016434669494629,0.4438405930995941,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474637806415558,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4692029058933258,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4692029058933258,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4474637806415558,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.4474637806415558,0.7016434669494629,0.4692029058933258,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4855072498321533,"y":0.7016434669494629},{"x":0.4855072498321533,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4728260934352875,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4728260934352875,0.7016434669494629,0.4855072498321533,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909420311450958,"y":0.7003792524337769},{"x":0.52173912525177,"y":0.7003792524337769},{"x":0.52173912525177,"y":0.7130215167999268},{"x":0.4909420311450958,"y":0.7130215167999268}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"moins","boundary":[0.4909420311450958,0.7003792524337769,0.52173912525177,0.7130215167999268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253623127937317,"y":0.7003792524337769},{"x":0.5778985619544983,"y":0.7003792524337769},{"x":0.5778985619544983,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5253623127937317,"y":0.7130215167999268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"auriculées","boundary":[0.5253623127937317,0.7003792524337769,0.5778985619544983,0.7130215167999268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5778985619544983,"y":0.7003792524337769},{"x":0.58152174949646,"y":0.7003792524337769},{"x":0.58152174949646,"y":0.7130215167999268},{"x":0.5778985619544983,"y":0.7130215167999268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5778985619544983,0.7003792524337769,0.58152174949646,0.7130215167999268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.7243995070457458},{"x":0.2699275314807892,"y":0.7243995070457458},{"x":0.2699275314807892,"y":0.739570140838623},{"x":0.26811593770980835,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26811593770980835,0.7243995070457458,0.2699275314807892,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.7243995070457458},{"x":0.3061594069004059,"y":0.7243995070457458},{"x":0.3061594069004059,"y":0.739570140838623},{"x":0.28442028164863586,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"rose","boundary":[0.28442028164863586,0.7243995070457458,0.3061594069004059,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3115941882133484,"y":0.7243995070457458},{"x":0.33514493703842163,"y":0.7243995070457458},{"x":0.33514493703842163,"y":0.739570140838623},{"x":0.3115941882133484,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"clair","boundary":[0.3115941882133484,0.7243995070457458,0.33514493703842163,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33695653080940247,"y":0.7243995070457458},{"x":0.34057971835136414,"y":0.7243995070457458},{"x":0.34057971835136414,"y":0.739570140838623},{"x":0.33695653080940247,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33695653080940247,0.7243995070457458,0.34057971835136414,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3442029058933258,"y":0.7243995070457458},{"x":0.38768115639686584,"y":0.7243995070457458},{"x":0.38768115639686584,"y":0.739570140838623},{"x":0.3442029058933258,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"disposée","boundary":[0.3442029058933258,0.7243995070457458,0.38768115639686584,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949275314807892,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4057970941066742,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4057970941066742,"y":0.739570140838623},{"x":0.3949275314807892,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.3949275314807892,0.7243995070457458,0.4057970941066742,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4329710006713867,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4329710006713867,"y":0.739570140838623},{"x":0.41304346919059753,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"épis","boundary":[0.41304346919059753,0.7243995070457458,0.4329710006713867,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44021740555763245,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4728260934352875,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4728260934352875,"y":0.739570140838623},{"x":0.44021740555763245,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"denses","boundary":[0.44021740555763245,0.7243995070457458,0.4728260934352875,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4800724685192108,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4855072498321533,"y":0.7243995070457458},{"x":0.4855072498321533,"y":0.739570140838623},{"x":0.4800724685192108,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.4800724685192108,0.7243995070457458,0.4855072498321533,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909420311450958,"y":0.7243995070457458},{"x":0.5289855003356934,"y":0.7243995070457458},{"x":0.5289855003356934,"y":0.739570140838623},{"x":0.4909420311450958,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épillets","boundary":[0.4909420311450958,0.7243995070457458,0.5289855003356934,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5344203114509583,"y":0.7243995070457458},{"x":0.5887681245803833,"y":0.7243995070457458},{"x":0.5887681245803833,"y":0.739570140838623},{"x":0.5344203114509583,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nombreux","boundary":[0.5344203114509583,0.7243995070457458,0.5887681245803833,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887681245803833,"y":0.7243995070457458},{"x":0.592391312122345,"y":0.7243995070457458},{"x":0.592391312122345,"y":0.739570140838623},{"x":0.5887681245803833,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5887681245803833,0.7243995070457458,0.592391312122345,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.7243995070457458},{"x":0.614130437374115,"y":0.7243995070457458},{"x":0.614130437374115,"y":0.739570140838623},{"x":0.5978260636329651,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sur","boundary":[0.5978260636329651,0.7243995070457458,0.614130437374115,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213768124580383,"y":0.7243995070457458},{"x":0.6394927501678467,"y":0.7243995070457458},{"x":0.6394927501678467,"y":0.739570140838623},{"x":0.6213768124580383,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.6213768124580383,0.7243995070457458,0.6394927501678467,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6449275612831116,"y":0.7243995070457458},{"x":0.6811594367027283,"y":0.7243995070457458},{"x":0.6811594367027283,"y":0.739570140838623},{"x":0.6449275612831116,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hampe","boundary":[0.6449275612831116,0.7243995070457458,0.6811594367027283,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865941882133484,"y":0.7243995070457458},{"x":0.717391312122345,"y":0.7243995070457458},{"x":0.717391312122345,"y":0.739570140838623},{"x":0.6865941882133484,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.6865941882133484,0.7243995070457458,0.717391312122345,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7246376872062683,"y":0.7243995070457458},{"x":0.7336956262588501,"y":0.7243995070457458},{"x":0.7336956262588501,"y":0.739570140838623},{"x":0.7246376872062683,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7246376872062683,0.7243995070457458,0.7336956262588501,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7409420013427734,"y":0.7243995070457458},{"x":0.7536231875419617,"y":0.7243995070457458},{"x":0.7536231875419617,"y":0.739570140838623},{"x":0.7409420013427734,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ne","boundary":[0.7409420013427734,0.7243995070457458,0.7536231875419617,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.7243995070457458},{"x":0.8097826242446899,"y":0.7243995070457458},{"x":0.8097826242446899,"y":0.739570140838623},{"x":0.760869562625885,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"dépassant","boundary":[0.760869562625885,0.7243995070457458,0.8097826242446899,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170289993286133,"y":0.7243995070457458},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7243995070457458},{"x":0.8333333134651184,"y":0.739570140838623},{"x":0.8170289993286133,"y":0.739570140838623}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"pas","boundary":[0.8170289993286133,0.7243995070457458,0.8333333134651184,0.739570140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8405796885490417,"y":0.7243995070457458},{"x":0.85326087474823,"y":0.7243995070457458},{"x":0.85326087474823,"y":0.739570140838623},{"x":0.8405796885490417,"y":0.739570140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.8405796885490417,0.7243995070457458,0.85326087474823,0.739570140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.7016434669494629},{"x":0.85326087474823,"y":0.6991150379180908},{"x":0.85326087474823,"y":0.739570140838623},{"x":0.26811593770980835,"y":0.7420986294746399}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.26311593770980835,0.6946434669494629,0.85826087474823,0.746570140838623],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.738305926322937},{"x":0.3224637806415558,"y":0.738305926322937},{"x":0.3224637806415558,"y":0.752212405204773},{"x":0.28442028164863586,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"feuilles","boundary":[0.28442028164863586,0.738305926322937,0.3224637806415558,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3224637806415558,"y":0.738305926322937},{"x":0.32608696818351746,"y":0.738305926322937},{"x":0.32608696818351746,"y":0.752212405204773},{"x":0.3224637806415558,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.3224637806415558,0.738305926322937,0.32608696818351746,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297101557254791,"y":0.738305926322937},{"x":0.3550724685192108,"y":0.738305926322937},{"x":0.3550724685192108,"y":0.752212405204773},{"x":0.3297101557254791,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"rachi","boundary":[0.3297101557254791,0.738305926322937,0.3550724685192108,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.738305926322937},{"x":0.364130437374115,"y":0.738305926322937},{"x":0.364130437374115,"y":0.752212405204773},{"x":0.3586956560611725,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3586956560611725,0.738305926322937,0.364130437374115,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36775362491607666,"y":0.738305926322937},{"x":0.4057970941066742,"y":0.738305926322937},{"x":0.4057970941066742,"y":0.752212405204773},{"x":0.36775362491607666,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"articles","boundary":[0.36775362491607666,0.738305926322937,0.4057970941066742,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40942028164863586,"y":0.738305926322937},{"x":0.4275362193584442,"y":0.738305926322937},{"x":0.4275362193584442,"y":0.752212405204773},{"x":0.40942028164863586,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"très","boundary":[0.40942028164863586,0.738305926322937,0.4275362193584442,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4329710006713867,"y":0.738305926322937},{"x":0.46557971835136414,"y":0.738305926322937},{"x":0.46557971835136414,"y":0.752212405204773},{"x":0.4329710006713867,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courts","boundary":[0.4329710006713867,0.738305926322937,0.46557971835136414,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.738305926322937},{"x":0.4692029058933258,"y":0.738305926322937},{"x":0.4692029058933258,"y":0.752212405204773},{"x":0.46739131212234497,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.46739131212234497,0.738305926322937,0.4692029058933258,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.738305926322937},{"x":0.4836956560611725,"y":0.738305926322937},{"x":0.4836956560611725,"y":0.752212405204773},{"x":0.4728260934352875,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"br","boundary":[0.4728260934352875,0.738305926322937,0.4836956560611725,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4855072498321533,"y":0.738305926322937},{"x":0.48731884360313416,"y":0.738305926322937},{"x":0.48731884360313416,"y":0.752212405204773},{"x":0.4855072498321533,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4855072498321533,0.738305926322937,0.48731884360313416,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909420311450958,"y":0.738305926322937},{"x":0.5181159377098083,"y":0.738305926322937},{"x":0.5181159377098083,"y":0.752212405204773},{"x":0.4909420311450958,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"extér","boundary":[0.4909420311450958,0.738305926322937,0.5181159377098083,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181159377098083,"y":0.738305926322937},{"x":0.52173912525177,"y":0.738305926322937},{"x":0.52173912525177,"y":0.752212405204773},{"x":0.5181159377098083,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5181159377098083,0.738305926322937,0.52173912525177,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253623127937317,"y":0.738305926322937},{"x":0.58152174949646,"y":0.738305926322937},{"x":0.58152174949646,"y":0.752212405204773},{"x":0.5253623127937317,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"mucronulé","boundary":[0.5253623127937317,0.738305926322937,0.58152174949646,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.738305926322937},{"x":0.5978260636329651,"y":0.738305926322937},{"x":0.5978260636329651,"y":0.752212405204773},{"x":0.5869565010070801,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.5869565010070801,0.738305926322937,0.5978260636329651,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60326087474823,"y":0.738305926322937},{"x":0.64673912525177,"y":0.738305926322937},{"x":0.64673912525177,"y":0.752212405204773},{"x":0.60326087474823,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"mutique","boundary":[0.60326087474823,0.738305926322937,0.64673912525177,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485507488250732,"y":0.738305926322937},{"x":0.6503623127937317,"y":0.738305926322937},{"x":0.6503623127937317,"y":0.752212405204773},{"x":0.6485507488250732,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6485507488250732,0.738305926322937,0.6503623127937317,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539855003356934,"y":0.738305926322937},{"x":0.66847825050354,"y":0.738305926322937},{"x":0.66847825050354,"y":0.752212405204773},{"x":0.6539855003356934,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.6539855003356934,0.738305926322937,0.66847825050354,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6721014380455017,"y":0.738305926322937},{"x":0.6974637508392334,"y":0.738305926322937},{"x":0.6974637508392334,"y":0.752212405204773},{"x":0.6721014380455017,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intér","boundary":[0.6721014380455017,0.738305926322937,0.6974637508392334,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974637508392334,"y":0.738305926322937},{"x":0.7010869383811951,"y":0.738305926322937},{"x":0.7010869383811951,"y":0.752212405204773},{"x":0.6974637508392334,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6974637508392334,0.738305926322937,0.7010869383811951,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047101259231567,"y":0.738305926322937},{"x":0.7101449370384216,"y":0.738305926322937},{"x":0.7101449370384216,"y":0.752212405204773},{"x":0.7047101259231567,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.7047101259231567,0.738305926322937,0.7101449370384216,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137681245803833,"y":0.738305926322937},{"x":0.7336956262588501,"y":0.738305926322937},{"x":0.7336956262588501,"y":0.752212405204773},{"x":0.7137681245803833,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"fois","boundary":[0.7137681245803833,0.738305926322937,0.7336956262588501,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373188138008118,"y":0.738305926322937},{"x":0.7590579986572266,"y":0.738305926322937},{"x":0.7590579986572266,"y":0.752212405204773},{"x":0.7373188138008118,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.7373188138008118,0.738305926322937,0.7590579986572266,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626811861991882,"y":0.738305926322937},{"x":0.804347813129425,"y":0.738305926322937},{"x":0.804347813129425,"y":0.752212405204773},{"x":0.7626811861991882,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"longues","boundary":[0.7626811861991882,0.738305926322937,0.804347813129425,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025362491607666,"y":0.738305926322937},{"x":0.8061594367027283,"y":0.738305926322937},{"x":0.8061594367027283,"y":0.752212405204773},{"x":0.8025362491607666,"y":0.752212405204773}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8025362491607666,0.738305926322937,0.8061594367027283,0.752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.7509481906890869},{"x":0.33152174949645996,"y":0.7509481906890869},{"x":0.33152174949645996,"y":0.7648546099662781},{"x":0.28442028164863586,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"scareuses","boundary":[0.28442028164863586,0.7509481906890869,0.33152174949645996,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7509481906890869},{"x":0.33695653080940247,"y":0.7509481906890869},{"x":0.33695653080940247,"y":0.7648546099662781},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3333333432674408,0.7509481906890869,0.33695653080940247,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3387681245803833,"y":0.7509481906890869},{"x":0.37862318754196167,"y":0.7509481906890869},{"x":0.37862318754196167,"y":0.7648546099662781},{"x":0.3387681245803833,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hyalines","boundary":[0.3387681245803833,0.7509481906890869,0.37862318754196167,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3840579688549042,"y":0.7509481906890869},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7509481906890869},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7648546099662781},{"x":0.3840579688549042,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obtuses","boundary":[0.3840579688549042,0.7509481906890869,0.42391303181648254,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4275362193584442,"y":0.7509481906890869},{"x":0.4420289993286133,"y":0.7509481906890869},{"x":0.4420289993286133,"y":0.7648546099662781},{"x":0.4275362193584442,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4275362193584442,0.7509481906890869,0.4420289993286133,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474637806415558,"y":0.7509481906890869},{"x":0.4836956560611725,"y":0.7509481906890869},{"x":0.4836956560611725,"y":0.7648546099662781},{"x":0.4474637806415558,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"retuses","boundary":[0.4474637806415558,0.7509481906890869,0.4836956560611725,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4836956560611725,"y":0.7509481906890869},{"x":0.48731884360313416,"y":0.7509481906890869},{"x":0.48731884360313416,"y":0.7648546099662781},{"x":0.4836956560611725,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4836956560611725,0.7509481906890869,0.48731884360313416,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49275362491607666,"y":0.7509481906890869},{"x":0.5072463750839233,"y":0.7509481906890869},{"x":0.5072463750839233,"y":0.7648546099662781},{"x":0.49275362491607666,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cal","boundary":[0.49275362491607666,0.7509481906890869,0.5072463750839233,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072463750839233,"y":0.7509481906890869},{"x":0.510869562625885,"y":0.7509481906890869},{"x":0.510869562625885,"y":0.7648546099662781},{"x":0.5072463750839233,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5072463750839233,0.7509481906890869,0.510869562625885,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144927501678467,"y":0.7509481906890869},{"x":0.5525362491607666,"y":0.7509481906890869},{"x":0.5525362491607666,"y":0.7648546099662781},{"x":0.5144927501678467,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"égalant","boundary":[0.5144927501678467,0.7509481906890869,0.5525362491607666,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579710006713867,"y":0.7509481906890869},{"x":0.5960144996643066,"y":0.7509481906890869},{"x":0.5960144996643066,"y":0.7648546099662781},{"x":0.5579710006713867,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"environ","boundary":[0.5579710006713867,0.7509481906890869,0.5960144996643066,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014492511749268,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6159420013427734,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6159420013427734,"y":0.7648546099662781},{"x":0.6014492511749268,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.6014492511749268,0.7509481906890869,0.6159420013427734,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213768124580383,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6322463750839233,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6322463750839233,"y":0.7648546099662781},{"x":0.6213768124580383,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"br","boundary":[0.6213768124580383,0.7509481906890869,0.6322463750839233,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340579986572266,"y":0.7509481906890869},{"x":0.635869562625885,"y":0.7509481906890869},{"x":0.635869562625885,"y":0.7648546099662781},{"x":0.6340579986572266,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6340579986572266,0.7509481906890869,0.635869562625885,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394927501678467,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6449275612831116,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6449275612831116,"y":0.7648546099662781},{"x":0.6394927501678467,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6394927501678467,0.7509481906890869,0.6449275612831116,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485507488250732,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6721014380455017,"y":0.7509481906890869},{"x":0.6721014380455017,"y":0.7648546099662781},{"x":0.6485507488250732,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"tube","boundary":[0.6485507488250732,0.7509481906890869,0.6721014380455017,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757246255874634,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7101449370384216,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7101449370384216,"y":0.7648546099662781},{"x":0.6757246255874634,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.6757246255874634,0.7509481906890869,0.7101449370384216,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7101449370384216,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7119565010070801,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7119565010070801,"y":0.7648546099662781},{"x":0.7101449370384216,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7101449370384216,0.7509481906890869,0.7119565010070801,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155796885490417,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7210144996643066,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7210144996643066,"y":0.7648546099662781},{"x":0.7155796885490417,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7155796885490417,0.7509481906890869,0.7210144996643066,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7246376872062683,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7536231875419617,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7536231875419617,"y":0.7648546099662781},{"x":0.7246376872062683,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"limbe","boundary":[0.7246376872062683,0.7509481906890869,0.7536231875419617,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7590579986572266,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7952898740768433,"y":0.7509481906890869},{"x":0.7952898740768433,"y":0.7648546099662781},{"x":0.7590579986572266,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"pourvu","boundary":[0.7590579986572266,0.7509481906890869,0.7952898740768433,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7989130616188049,"y":0.7509481906890869},{"x":0.8115941882133484,"y":0.7509481906890869},{"x":0.8115941882133484,"y":0.7648546099662781},{"x":0.7989130616188049,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7989130616188049,0.7509481906890869,0.8115941882133484,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.7509481906890869},{"x":0.8224637508392334,"y":0.7509481906890869},{"x":0.8224637508392334,"y":0.7648546099662781},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.8152173757553101,0.7509481906890869,0.8224637508392334,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.7509481906890869},{"x":0.85326087474823,"y":0.7509481906890869},{"x":0.85326087474823,"y":0.7648546099662781},{"x":0.8260869383811951,"y":0.7648546099662781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lobes","boundary":[0.8260869383811951,0.7509481906890869,0.85326087474823,0.7648546099662781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.763590395450592},{"x":0.3170289993286133,"y":0.763590395450592},{"x":0.3170289993286133,"y":0.778761088848114},{"x":0.28442028164863586,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovales","boundary":[0.28442028164863586,0.763590395450592,0.3170289993286133,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32065218687057495,"y":0.763590395450592},{"x":0.38224637508392334,"y":0.763590395450592},{"x":0.38224637508392334,"y":0.778761088848114},{"x":0.32065218687057495,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronules","boundary":[0.32065218687057495,0.763590395450592,0.38224637508392334,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.385869562625885,"y":0.763590395450592},{"x":0.4311594069004059,"y":0.763590395450592},{"x":0.4311594069004059,"y":0.778761088848114},{"x":0.385869562625885,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"tronques","boundary":[0.385869562625885,0.763590395450592,0.4311594069004059,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4311594069004059,"y":0.763590395450592},{"x":0.43478259444236755,"y":0.763590395450592},{"x":0.43478259444236755,"y":0.778761088848114},{"x":0.4311594069004059,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4311594069004059,0.763590395450592,0.43478259444236755,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44021740555763245,"y":0.763590395450592},{"x":0.45652174949645996,"y":0.763590395450592},{"x":0.45652174949645996,"y":0.778761088848114},{"x":0.44021740555763245,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"pét","boundary":[0.44021740555763245,0.763590395450592,0.45652174949645996,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547101557254791,"y":0.763590395450592},{"x":0.4583333432674408,"y":0.763590395450592},{"x":0.4583333432674408,"y":0.778761088848114},{"x":0.4547101557254791,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4547101557254791,0.763590395450592,0.4583333432674408,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637681245803833,"y":0.763590395450592},{"x":0.510869562625885,"y":0.763590395450592},{"x":0.510869562625885,"y":0.778761088848114},{"x":0.4637681245803833,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"involutes","boundary":[0.4637681245803833,0.763590395450592,0.510869562625885,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144927501678467,"y":0.763590395450592},{"x":0.5416666865348816,"y":0.763590395450592},{"x":0.5416666865348816,"y":0.778761088848114},{"x":0.5144927501678467,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"après","boundary":[0.5144927501678467,0.763590395450592,0.5416666865348816,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452898740768433,"y":0.763590395450592},{"x":0.554347813129425,"y":0.763590395450592},{"x":0.554347813129425,"y":0.778761088848114},{"x":0.5452898740768433,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.5452898740768433,0.763590395450592,0.554347813129425,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597826242446899,"y":0.763590395450592},{"x":0.6050724387168884,"y":0.763590395450592},{"x":0.6050724387168884,"y":0.778761088848114},{"x":0.5597826242446899,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"floraison","boundary":[0.5597826242446899,0.763590395450592,0.6050724387168884,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6050724387168884,"y":0.763590395450592},{"x":0.6086956262588501,"y":0.763590395450592},{"x":0.6086956262588501,"y":0.778761088848114},{"x":0.6050724387168884,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6050724387168884,0.763590395450592,0.6086956262588501,0.778761088848114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.738305926322937},{"x":0.85326087474823,"y":0.738305926322937},{"x":0.85326087474823,"y":0.778761088848114},{"x":0.28442028164863586,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27942028164863586,0.731305926322937,0.85826087474823,0.785761088848114],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12318840622901917,"y":0.7269279360771179},{"x":0.14855071902275085,"y":0.728192150592804},{"x":0.14855071902275085,"y":0.7357774972915649},{"x":0.12137681245803833,"y":0.7357774972915649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.12318840622901917,0.7269279360771179,0.14855071902275085,0.7357774972915649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12318840622901917,"y":0.7269279360771179},{"x":0.14855071902275085,"y":0.728192150592804},{"x":0.14855071902275085,"y":0.7357774972915649},{"x":0.12137681245803833,"y":0.7357774972915649}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11818840622901916,0.7199279360771179,0.15355071902275086,0.742777497291565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.7876105904579163},{"x":0.17028985917568207,"y":0.7876105904579163},{"x":0.17028985917568207,"y":0.8015170693397522},{"x":0.12137681245803833,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.12137681245803833,0.7876105904579163,0.17028985917568207,0.8015170693397522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.7876105904579163},{"x":0.17028985917568207,"y":0.7876105904579163},{"x":0.17028985917568207,"y":0.8015170693397522},{"x":0.12137681245803833,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11637681245803833,0.7806105904579163,0.17528985917568207,0.8085170693397522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2663043439388275,"y":0.7901390790939331},{"x":0.2699275314807892,"y":0.7901390790939331},{"x":0.2699275314807892,"y":0.8015170693397522},{"x":0.2663043439388275,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2663043439388275,0.7901390790939331,0.2699275314807892,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3025362193584442,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3025362193584442,"y":0.8015170693397522},{"x":0.28442028164863586,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Mai","boundary":[0.28442028164863586,0.7901390790939331,0.3025362193584442,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3061594069004059,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3061594069004059,"y":0.8015170693397522},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.30434781312942505,0.7901390790939331,0.3061594069004059,0.8015170693397522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30978259444236755,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3278985619544983,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3278985619544983,"y":0.8015170693397522},{"x":0.30978259444236755,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Juin","boundary":[0.30978259444236755,0.7901390790939331,0.3278985619544983,0.8015170693397522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2663043439388275,"y":0.7901390790939331},{"x":0.3278985619544983,"y":0.7888748645782471},{"x":0.3278985619544983,"y":0.8015170693397522},{"x":0.2663043439388275,"y":0.8015170693397522}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.2613043439388275,0.7831390790939331,0.3328985619544983,0.8085170693397522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.8141592741012573},{"x":0.18478260934352875,"y":0.8141592741012573},{"x":0.18478260934352875,"y":0.8280657529830933},{"x":0.12137681245803833,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.12137681245803833,0.8141592741012573,0.18478260934352875,0.8280657529830933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.8141592741012573},{"x":0.18478260934352875,"y":0.8141592741012573},{"x":0.18478260934352875,"y":0.8280657529830933},{"x":0.12137681245803833,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11637681245803833,0.8071592741012573,0.18978260934352875,0.8350657529830933],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.8141592741012573},{"x":0.2699275314807892,"y":0.8141592741012573},{"x":0.2699275314807892,"y":0.8280657529830933},{"x":0.26811593770980835,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26811593770980835,0.8141592741012573,0.2699275314807892,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.8141592741012573},{"x":0.34601449966430664,"y":0.8141592741012573},{"x":0.34601449966430664,"y":0.8280657529830933},{"x":0.28442028164863586,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Azerbaidjan","boundary":[0.28442028164863586,0.8141592741012573,0.34601449966430664,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3496376872062683,"y":0.8141592741012573},{"x":0.35326087474823,"y":0.8141592741012573},{"x":0.35326087474823,"y":0.8280657529830933},{"x":0.3496376872062683,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3496376872062683,0.8141592741012573,0.35326087474823,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35688406229019165,"y":0.8141592741012573},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8141592741012573},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8280657529830933},{"x":0.35688406229019165,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tabriz","boundary":[0.35688406229019165,0.8141592741012573,0.3913043439388275,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39311593770980835,"y":0.8141592741012573},{"x":0.39673912525177,"y":0.8141592741012573},{"x":0.39673912525177,"y":0.8280657529830933},{"x":0.39311593770980835,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.39311593770980835,0.8141592741012573,0.39673912525177,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4003623127937317,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4365941882133484,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4365941882133484,"y":0.8280657529830933},{"x":0.4003623127937317,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Centre","boundary":[0.4003623127937317,0.8141592741012573,0.4365941882133484,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365941882133484,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4384058117866516,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4384058117866516,"y":0.8280657529830933},{"x":0.4365941882133484,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4365941882133484,0.8141592741012573,0.4384058117866516,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.8141592741012573},{"x":0.48731884360313416,"y":0.8141592741012573},{"x":0.48731884360313416,"y":0.8280657529830933},{"x":0.44565218687057495,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Esfahan","boundary":[0.44565218687057495,0.8141592741012573,0.48731884360313416,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48731884360313416,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4909420311450958,"y":0.8141592741012573},{"x":0.4909420311450958,"y":0.8280657529830933},{"x":0.48731884360313416,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.48731884360313416,0.8141592741012573,0.4909420311450958,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49637681245803833,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5253623127937317,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5253623127937317,"y":0.8280657529830933},{"x":0.49637681245803833,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Ouest","boundary":[0.49637681245803833,0.8141592741012573,0.5253623127937317,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271739363670349,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5289855003356934,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5289855003356934,"y":0.8280657529830933},{"x":0.5271739363670349,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5271739363670349,0.8141592741012573,0.5289855003356934,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362318754196167,"y":0.8141592741012573},{"x":0.592391312122345,"y":0.8141592741012573},{"x":0.592391312122345,"y":0.8280657529830933},{"x":0.5362318754196167,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Khareghan","boundary":[0.5362318754196167,0.8141592741012573,0.592391312122345,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592391312122345,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5960144996643066,"y":0.8141592741012573},{"x":0.5960144996643066,"y":0.8280657529830933},{"x":0.592391312122345,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.592391312122345,0.8141592741012573,0.5960144996643066,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014492511749268,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6503623127937317,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6503623127937317,"y":0.8280657529830933},{"x":0.6014492511749268,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Hamadan","boundary":[0.6014492511749268,0.8141592741012573,0.6503623127937317,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6557971239089966,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6557971239089966,"y":0.8280657529830933},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6521739363670349,0.8141592741012573,0.6557971239089966,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594203114509583,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6811594367027283,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6811594367027283,"y":0.8280657529830933},{"x":0.6594203114509583,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Sud","boundary":[0.6594203114509583,0.8141592741012573,0.6811594367027283,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6811594367027283,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6829710006713867,"y":0.8141592741012573},{"x":0.6829710006713867,"y":0.8280657529830933},{"x":0.6811594367027283,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6811594367027283,0.8141592741012573,0.6829710006713867,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865941882133484,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7010869383811951,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7010869383811951,"y":0.8280657529830933},{"x":0.6865941882133484,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Est","boundary":[0.6865941882133484,0.8141592741012573,0.7010869383811951,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028985619544983,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7047101259231567,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7047101259231567,"y":0.8280657529830933},{"x":0.7028985619544983,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7028985619544983,0.8141592741012573,0.7047101259231567,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7101449370384216,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7481883764266968,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7481883764266968,"y":0.8280657529830933},{"x":0.7101449370384216,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kerman","boundary":[0.7101449370384216,0.8141592741012573,0.7481883764266968,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7518116235733032,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7554348111152649,"y":0.8280657529830933},{"x":0.7518116235733032,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7518116235733032,0.8141592741012573,0.7554348111152649,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572463750839233,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7862318754196167,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7862318754196167,"y":0.8280657529830933},{"x":0.7572463750839233,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Jebal","boundary":[0.7572463750839233,0.8141592741012573,0.7862318754196167,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862318754196167,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7898550629615784,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7898550629615784,"y":0.8280657529830933},{"x":0.7862318754196167,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7862318754196167,0.8141592741012573,0.7898550629615784,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898550629615784,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8170289993286133,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8170289993286133,"y":0.8280657529830933},{"x":0.7898550629615784,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Barez","boundary":[0.7898550629615784,0.8141592741012573,0.8170289993286133,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8188405632972717,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8224637508392334,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8224637508392334,"y":0.8280657529830933},{"x":0.8188405632972717,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8188405632972717,0.8141592741012573,0.8224637508392334,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8460144996643066,"y":0.8141592741012573},{"x":0.8460144996643066,"y":0.8280657529830933},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bam","boundary":[0.8260869383811951,0.8141592741012573,0.8460144996643066,0.8280657529830933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496376872062683,"y":0.8141592741012573},{"x":0.85326087474823,"y":0.8141592741012573},{"x":0.85326087474823,"y":0.8280657529830933},{"x":0.8496376872062683,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8496376872062683,0.8141592741012573,0.85326087474823,0.8280657529830933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.8141592741012573},{"x":0.85326087474823,"y":0.8141592741012573},{"x":0.85326087474823,"y":0.8280657529830933},{"x":0.26811593770980835,"y":0.8280657529830933}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26311593770980835,0.8071592741012573,0.85826087474823,0.8350657529830933],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3242753744125366,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3242753744125366,"y":0.8419721722602844},{"x":0.28442028164863586,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Khanéh","boundary":[0.28442028164863586,0.8268015384674072,0.3242753744125366,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3278985619544983,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3297101557254791,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3297101557254791,"y":0.8419721722602844},{"x":0.3278985619544983,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3278985619544983,0.8268015384674072,0.3297101557254791,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33152174949645996,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3605072498321533,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3605072498321533,"y":0.8419721722602844},{"x":0.33152174949645996,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Sorkh","boundary":[0.33152174949645996,0.8268015384674072,0.3605072498321533,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605072498321533,"y":0.8268015384674072},{"x":0.364130437374115,"y":0.8268015384674072},{"x":0.364130437374115,"y":0.8419721722602844},{"x":0.3605072498321533,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3605072498321533,0.8268015384674072,0.364130437374115,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37137681245803833,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3949275314807892,"y":0.8268015384674072},{"x":0.3949275314807892,"y":0.8419721722602844},{"x":0.37137681245803833,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Fars","boundary":[0.37137681245803833,0.8268015384674072,0.3949275314807892,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949275314807892,"y":0.8268015384674072},{"x":0.39673912525177,"y":0.8268015384674072},{"x":0.39673912525177,"y":0.8419721722602844},{"x":0.3949275314807892,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3949275314807892,0.8268015384674072,0.39673912525177,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40398550033569336,"y":0.8268015384674072},{"x":0.4384058117866516,"y":0.8268015384674072},{"x":0.4384058117866516,"y":0.8419721722602844},{"x":0.40398550033569336,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shiraz","boundary":[0.40398550033569336,0.8268015384674072,0.4384058117866516,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365941882133484,"y":0.8268015384674072},{"x":0.44021740555763245,"y":0.8268015384674072},{"x":0.44021740555763245,"y":0.8419721722602844},{"x":0.4365941882133484,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4365941882133484,0.8268015384674072,0.44021740555763245,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.8268015384674072},{"x":0.4855072498321533,"y":0.8268015384674072},{"x":0.4855072498321533,"y":0.8419721722602844},{"x":0.44565218687057495,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Abadéh","boundary":[0.44565218687057495,0.8268015384674072,0.4855072498321533,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4855072498321533,"y":0.8268015384674072},{"x":0.489130437374115,"y":0.8268015384674072},{"x":0.489130437374115,"y":0.8419721722602844},{"x":0.4855072498321533,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4855072498321533,0.8268015384674072,0.489130437374115,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49818840622901917,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5144927501678467,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5144927501678467,"y":0.8419721722602844},{"x":0.49818840622901917,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Lar","boundary":[0.49818840622901917,0.8268015384674072,0.5144927501678467,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144927501678467,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5181159377098083,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5181159377098083,"y":0.8419721722602844},{"x":0.5144927501678467,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5144927501678467,0.8268015384674072,0.5181159377098083,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235507488250732,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5597826242446899,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5597826242446899,"y":0.8419721722602844},{"x":0.5235507488250732,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Bandar","boundary":[0.5235507488250732,0.8268015384674072,0.5597826242446899,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615941882133484,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8419721722602844},{"x":0.5615941882133484,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5615941882133484,0.8268015384674072,0.5652173757553101,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5670289993286133,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5960144996643066,"y":0.8268015384674072},{"x":0.5960144996643066,"y":0.8419721722602844},{"x":0.5670289993286133,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Abbas","boundary":[0.5670289993286133,0.8268015384674072,0.5960144996643066,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5978260636329651,"y":0.8268015384674072},{"x":0.6014492511749268,"y":0.8268015384674072},{"x":0.6014492511749268,"y":0.8419721722602844},{"x":0.5978260636329651,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5978260636329651,0.8268015384674072,0.6014492511749268,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6050724387168884,"y":0.8268015384674072},{"x":0.64673912525177,"y":0.8268015384674072},{"x":0.64673912525177,"y":0.8419721722602844},{"x":0.6050724387168884,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.6050724387168884,0.8268015384674072,0.64673912525177,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485507488250732,"y":0.8268015384674072},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8268015384674072},{"x":0.6521739363670349,"y":0.8419721722602844},{"x":0.6485507488250732,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6485507488250732,0.8268015384674072,0.6521739363670349,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657608687877655,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7028985619544983,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7028985619544983,"y":0.8419721722602844},{"x":0.657608687877655,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Sorkheh","boundary":[0.657608687877655,0.8268015384674072,0.7028985619544983,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047101259231567,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7083333134651184,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7083333134651184,"y":0.8419721722602844},{"x":0.7047101259231567,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7047101259231567,0.8268015384674072,0.7083333134651184,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7083333134651184,"y":0.8268015384674072},{"x":0.739130437374115,"y":0.8268015384674072},{"x":0.739130437374115,"y":0.8419721722602844},{"x":0.7083333134651184,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Hessar","boundary":[0.7083333134651184,0.8268015384674072,0.739130437374115,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7409420013427734,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7445651888847351,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7445651888847351,"y":0.8419721722602844},{"x":0.7409420013427734,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7409420013427734,0.8268015384674072,0.7445651888847351,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7952898740768433,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7952898740768433,"y":0.8419721722602844},{"x":0.75,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rudehen","boundary":[0.75,0.8268015384674072,0.7952898740768433,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7971014380455017,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7989130616188049,"y":0.8268015384674072},{"x":0.7989130616188049,"y":0.8419721722602844},{"x":0.7971014380455017,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7971014380455017,0.8268015384674072,0.7989130616188049,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061594367027283,"y":0.8268015384674072},{"x":0.8351449370384216,"y":0.8268015384674072},{"x":0.8351449370384216,"y":0.8419721722602844},{"x":0.8061594367027283,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kalak","boundary":[0.8061594367027283,0.8268015384674072,0.8351449370384216,0.8419721722602844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8405796885490417,"y":0.8268015384674072},{"x":0.85326087474823,"y":0.8268015384674072},{"x":0.85326087474823,"y":0.8419721722602844},{"x":0.8405796885490417,"y":0.8419721722602844}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.8405796885490417,0.8268015384674072,0.85326087474823,0.8419721722602844]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.8407079577445984},{"x":0.3188405930995941,"y":0.8407079577445984},{"x":0.3188405930995941,"y":0.8533501625061035},{"x":0.28442028164863586,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"Karadj","boundary":[0.28442028164863586,0.8407079577445984,0.3188405930995941,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32065218687057495,"y":0.8407079577445984},{"x":0.3242753744125366,"y":0.8407079577445984},{"x":0.3242753744125366,"y":0.8533501625061035},{"x":0.32065218687057495,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.949999988079071,"str":",","boundary":[0.32065218687057495,0.8407079577445984,0.3242753744125366,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.8407079577445984},{"x":0.375,"y":0.8407079577445984},{"x":0.375,"y":0.8533501625061035},{"x":0.32608696818351746,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Toutchal","boundary":[0.32608696818351746,0.8407079577445984,0.375,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.8407079577445984},{"x":0.37681159377098083,"y":0.8407079577445984},{"x":0.37681159377098083,"y":0.8533501625061035},{"x":0.375,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.375,0.8407079577445984,0.37681159377098083,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38224637508392334,"y":0.8407079577445984},{"x":0.40760868787765503,"y":0.8407079577445984},{"x":0.40760868787765503,"y":0.8533501625061035},{"x":0.38224637508392334,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Nord","boundary":[0.38224637508392334,0.8407079577445984,0.40760868787765503,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40942028164863586,"y":0.8407079577445984},{"x":0.41485506296157837,"y":0.8407079577445984},{"x":0.41485506296157837,"y":0.8533501625061035},{"x":0.40942028164863586,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.40942028164863586,0.8407079577445984,0.41485506296157837,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41847825050354004,"y":0.8407079577445984},{"x":0.46557971835136414,"y":0.8407079577445984},{"x":0.46557971835136414,"y":0.8533501625061035},{"x":0.41847825050354004,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Ghazvine","boundary":[0.41847825050354004,0.8407079577445984,0.46557971835136414,0.8533501625061035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4728260934352875,"y":0.8407079577445984},{"x":0.4728260934352875,"y":0.8533501625061035},{"x":0.46739131212234497,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.46739131212234497,0.8407079577445984,0.4728260934352875,0.8533501625061035]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.7400000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.8268015384674072},{"x":0.85326087474823,"y":0.8268015384674072},{"x":0.85326087474823,"y":0.8533501625061035},{"x":0.28442028164863586,"y":0.8533501625061035}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27942028164863586,0.8198015384674072,0.85826087474823,0.8603501625061035],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.8647282123565674},{"x":0.19021739065647125,"y":0.8647282123565674},{"x":0.19021739065647125,"y":0.8786346316337585},{"x":0.12137681245803833,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.12137681245803833,0.8647282123565674,0.19021739065647125,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.8647282123565674},{"x":0.2192029058933258,"y":0.8647282123565674},{"x":0.2192029058933258,"y":0.8786346316337585},{"x":0.19565217196941376,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prise","boundary":[0.19565217196941376,0.8647282123565674,0.2192029058933258,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22101449966430664,"y":0.8647282123565674},{"x":0.22282609343528748,"y":0.8647282123565674},{"x":0.22282609343528748,"y":0.8786346316337585},{"x":0.22101449966430664,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.22101449966430664,0.8647282123565674,0.22282609343528748,0.8786346316337585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.8647282123565674},{"x":0.22282609343528748,"y":0.8647282123565674},{"x":0.22282609343528748,"y":0.8786346316337585},{"x":0.12137681245803833,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11637681245803833,0.8577282123565674,0.22782609343528748,0.8856346316337586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2192029058933258,"y":0.8647282123565674},{"x":0.2246376872062683,"y":0.8647282123565674},{"x":0.2246376872062683,"y":0.8786346316337585},{"x":0.2192029058933258,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2192029058933258,0.8647282123565674,0.2246376872062683,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.8647282123565674},{"x":0.26811593770980835,"y":0.8647282123565674},{"x":0.26811593770980835,"y":0.8786346316337585},{"x":0.26811593770980835,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26811593770980835,0.8647282123565674,0.26811593770980835,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28442028164863586,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3442029058933258,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3442029058933258,"y":0.8786346316337585},{"x":0.28442028164863586,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Azarbaidjan","boundary":[0.28442028164863586,0.8647282123565674,0.3442029058933258,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.8647282123565674},{"x":0.35144928097724915,"y":0.8647282123565674},{"x":0.35144928097724915,"y":0.8786346316337585},{"x":0.3478260934352875,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3478260934352875,0.8647282123565674,0.35144928097724915,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550724685192108,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3840579688549042,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3840579688549042,"y":0.8786346316337585},{"x":0.3550724685192108,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"40Km","boundary":[0.3550724685192108,0.8647282123565674,0.3840579688549042,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3894927501678467,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8647282123565674},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8786346316337585},{"x":0.3894927501678467,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3894927501678467,0.8647282123565674,0.3913043439388275,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39673912525177,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4166666567325592,"y":0.8786346316337585},{"x":0.39673912525177,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.39673912525177,0.8647282123565674,0.4166666567325592,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221014380455017,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4329710006713867,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4329710006713867,"y":0.8786346316337585},{"x":0.4221014380455017,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4221014380455017,0.8647282123565674,0.4329710006713867,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4365941882133484,"y":0.8647282123565674},{"x":0.47101449966430664,"y":0.8647282123565674},{"x":0.47101449966430664,"y":0.8786346316337585},{"x":0.4365941882133484,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tabriz","boundary":[0.4365941882133484,0.8647282123565674,0.47101449966430664,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728260934352875,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4746376872062683,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4746376872062683,"y":0.8786346316337585},{"x":0.4728260934352875,"y":0.8786346316337585}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4728260934352875,0.8647282123565674,0.4746376872062683,0.8786346316337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10688405483961105,"y":0.8798988461494446},{"x":0.12681159377098083,"y":0.8798988461494446},{"x":0.12681159377098083,"y":0.8925411105155945},{"x":0.10688405483961105,"y":0.8925411105155945}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"Fiore","boundary":[0.10688405483961105,0.8798988461494446,0.12681159377098083,0.8925411105155945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.8798988461494446},{"x":0.13949275016784668,"y":0.8798988461494446},{"x":0.13949275016784668,"y":0.8925411105155945},{"x":0.1304347813129425,"y":0.8925411105155945}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.1304347813129425,0.8798988461494446,0.13949275016784668,0.8925411105155945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14311593770980835,"y":0.8798988461494446},{"x":0.16485507786273956,"y":0.8798988461494446},{"x":0.16485507786273956,"y":0.8925411105155945},{"x":0.14311593770980835,"y":0.8925411105155945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.14311593770980835,0.8798988461494446,0.16485507786273956,0.8925411105155945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8798988461494446},{"x":0.17572464048862457,"y":0.8798988461494446},{"x":0.17572464048862457,"y":0.8925411105155945},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8925411105155945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.1666666716337204,0.8798988461494446,0.17572464048862457,0.8925411105155945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17934782803058624,"y":0.8798988461494446},{"x":0.21014492213726044,"y":0.8798988461494446},{"x":0.21014492213726044,"y":0.8938053250312805},{"x":0.17934782803058624,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.17934782803058624,0.8798988461494446,0.21014492213726044,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137681096792221,"y":0.8798988461494446},{"x":0.24818840622901917,"y":0.8798988461494446},{"x":0.24818840622901917,"y":0.8938053250312805},{"x":0.2137681096792221,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"naturelle","boundary":[0.2137681096792221,0.8798988461494446,0.24818840622901917,0.8938053250312805]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10688405483961105,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4746376872062683,"y":0.8647282123565674},{"x":0.4746376872062683,"y":0.8938053250312805},{"x":0.10688405483961105,"y":0.8938053250312805}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.10188405483961105,0.8577282123565674,0.4796376872062683,0.9008053250312805],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.9001263976097107},{"x":0.14492753148078918,"y":0.9001263976097107},{"x":0.14492753148078918,"y":0.9077117443084717},{"x":0.1304347813129425,"y":0.9077117443084717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.1304347813129425,0.9001263976097107,0.14492753148078918,0.9077117443084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855071902275085,"y":0.9001263976097107},{"x":0.15760870277881622,"y":0.9001263976097107},{"x":0.15760870277881622,"y":0.9077117443084717},{"x":0.14855071902275085,"y":0.9077117443084717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.14855071902275085,0.9001263976097107,0.15760870277881622,0.9077117443084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1612318903207779,"y":0.9001263976097107},{"x":0.22282609343528748,"y":0.9001263976097107},{"x":0.22282609343528748,"y":0.9077117443084717},{"x":0.1612318903207779,"y":0.9077117443084717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.1612318903207779,0.9001263976097107,0.22282609343528748,0.9077117443084717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06521739065647125,"y":0.9089759588241577},{"x":0.08514492958784103,"y":0.9089759588241577},{"x":0.08514492958784103,"y":0.9203540086746216},{"x":0.06521739065647125,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.06521739065647125,0.9089759588241577,0.08514492958784103,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0887681171298027,"y":0.9089759588241577},{"x":0.09239130467176437,"y":0.9089759588241577},{"x":0.09239130467176437,"y":0.9203540086746216},{"x":0.0887681171298027,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.0887681171298027,0.9089759588241577,0.09239130467176437,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09420289844274521,"y":0.9089759588241577},{"x":0.10144927352666855,"y":0.9089759588241577},{"x":0.10144927352666855,"y":0.9203540086746216},{"x":0.09420289844274521,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.09420289844274521,0.9089759588241577,0.10144927352666855,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10507246106863022,"y":0.9089759588241577},{"x":0.135869562625885,"y":0.9089759588241577},{"x":0.135869562625885,"y":0.9203540086746216},{"x":0.10507246106863022,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.10507246106863022,0.9089759588241577,0.135869562625885,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949275016784668,"y":0.9089759588241577},{"x":0.1503623127937317,"y":0.9089759588241577},{"x":0.1503623127937317,"y":0.9203540086746216},{"x":0.13949275016784668,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.13949275016784668,0.9089759588241577,0.1503623127937317,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15398550033569336,"y":0.9089759588241577},{"x":0.18840579688549042,"y":0.9089759588241577},{"x":0.18840579688549042,"y":0.9203540086746216},{"x":0.15398550033569336,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.15398550033569336,0.9089759588241577,0.18840579688549042,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19021739065647125,"y":0.9089759588241577},{"x":0.24094203114509583,"y":0.9089759588241577},{"x":0.24094203114509583,"y":0.9203540086746216},{"x":0.19021739065647125,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.19021739065647125,0.9089759588241577,0.24094203114509583,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24275362491607666,"y":0.9089759588241577},{"x":0.25181159377098083,"y":0.9089759588241577},{"x":0.25181159377098083,"y":0.9203540086746216},{"x":0.24275362491607666,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.24275362491607666,0.9089759588241577,0.25181159377098083,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554347813129425,"y":0.9089759588241577},{"x":0.28804346919059753,"y":0.9089759588241577},{"x":0.28804346919059753,"y":0.9203540086746216},{"x":0.2554347813129425,"y":0.9203540086746216}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"Taheran","boundary":[0.2554347813129425,0.9089759588241577,0.28804346919059753,0.9203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.050724636763334274,"y":0.9203540086746216},{"x":0.07427535951137543,"y":0.9203540086746216},{"x":0.07427535951137543,"y":0.9292035102844238},{"x":0.050724636763334274,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.050724636763334274,0.9203540086746216,0.07427535951137543,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0778985470533371,"y":0.9203540086746216},{"x":0.09057971090078354,"y":0.9203540086746216},{"x":0.09057971090078354,"y":0.9292035102844238},{"x":0.0778985470533371,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.0778985470533371,0.9203540086746216,0.09057971090078354,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09239130467176437,"y":0.9203540086746216},{"x":0.09239130467176437,"y":0.9203540086746216},{"x":0.09239130467176437,"y":0.9292035102844238},{"x":0.09239130467176437,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.09239130467176437,0.9203540086746216,0.09239130467176437,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.9203540086746216},{"x":0.12681159377098083,"y":0.9203540086746216},{"x":0.12681159377098083,"y":0.9292035102844238},{"x":0.09782608598470688,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.09782608598470688,0.9203540086746216,0.12681159377098083,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1304347813129425,"y":0.9203540086746216},{"x":0.14311593770980835,"y":0.9203540086746216},{"x":0.14311593770980835,"y":0.9292035102844238},{"x":0.1304347813129425,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1304347813129425,0.9203540086746216,0.14311593770980835,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14673912525177002,"y":0.9203540086746216},{"x":0.1920289844274521,"y":0.9203540086746216},{"x":0.1920289844274521,"y":0.9292035102844238},{"x":0.14673912525177002,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.14673912525177002,0.9203540086746216,0.1920289844274521,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.9203540086746216},{"x":0.2083333283662796,"y":0.9203540086746216},{"x":0.2083333283662796,"y":0.9292035102844238},{"x":0.19565217196941376,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.19565217196941376,0.9203540086746216,0.2083333283662796,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21195651590824127,"y":0.9203540086746216},{"x":0.23731884360313416,"y":0.9203540086746216},{"x":0.23731884360313416,"y":0.9292035102844238},{"x":0.21195651590824127,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.21195651590824127,0.9203540086746216,0.23731884360313416,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24094203114509583,"y":0.9203540086746216},{"x":0.24818840622901917,"y":0.9203540086746216},{"x":0.24818840622901917,"y":0.9292035102844238},{"x":0.24094203114509583,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.24094203114509583,0.9203540086746216,0.24818840622901917,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25181159377098083,"y":0.9203540086746216},{"x":0.2644927501678467,"y":0.9203540086746216},{"x":0.2644927501678467,"y":0.9292035102844238},{"x":0.25181159377098083,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.25181159377098083,0.9203540086746216,0.2644927501678467,0.9292035102844238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26811593770980835,"y":0.9203540086746216},{"x":0.30434781312942505,"y":0.9203540086746216},{"x":0.30434781312942505,"y":0.9292035102844238},{"x":0.26811593770980835,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.26811593770980835,0.9203540086746216,0.30434781312942505,0.9292035102844238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.050724636763334274,"y":0.9001263976097107},{"x":0.30434781312942505,"y":0.9001263976097107},{"x":0.30434781312942505,"y":0.9292035102844238},{"x":0.050724636763334274,"y":0.9292035102844238}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.04572463676333428,0.8931263976097107,0.30934781312942505,0.9362035102844238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12862318754196167,"y":0.9304677844047546},{"x":0.17934782803058624,"y":0.9304677844047546},{"x":0.17934782803058624,"y":0.9393173456192017},{"x":0.12862318754196167,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Departement","boundary":[0.12862318754196167,0.9304677844047546,0.17934782803058624,0.9393173456192017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.9304677844047546},{"x":0.2246376872062683,"y":0.9304677844047546},{"x":0.2246376872062683,"y":0.9393173456192017},{"x":0.18478260934352875,"y":0.9393173456192017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.18478260934352875,0.9304677844047546,0.2246376872062683,0.9393173456192017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.9393173456192017},{"x":0.13949275016784668,"y":0.9393173456192017},{"x":0.13949275016784668,"y":0.9506953358650208},{"x":0.12137681245803833,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"B.P.","boundary":[0.12137681245803833,0.9393173456192017,0.13949275016784668,0.9506953358650208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14492753148078918,"y":0.9393173456192017},{"x":0.1721014529466629,"y":0.9393173456192017},{"x":0.1721014529466629,"y":0.9506953358650208},{"x":0.14492753148078918,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"13-116","boundary":[0.14492753148078918,0.9393173456192017,0.1721014529466629,0.9506953358650208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17572464048862457,"y":0.9393173456192017},{"x":0.2083333283662796,"y":0.9393173456192017},{"x":0.2083333283662796,"y":0.9506953358650208},{"x":0.17572464048862457,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"Teheran","boundary":[0.17572464048862457,0.9393173456192017,0.2083333283662796,0.9506953358650208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21195651590824127,"y":0.9393173456192017},{"x":0.2137681096792221,"y":0.9393173456192017},{"x":0.2137681096792221,"y":0.9506953358650208},{"x":0.21195651590824127,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"-","boundary":[0.21195651590824127,0.9393173456192017,0.2137681096792221,0.9506953358650208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21557970345020294,"y":0.9393173456192017},{"x":0.23188406229019165,"y":0.9393173456192017},{"x":0.23188406229019165,"y":0.9506953358650208},{"x":0.21557970345020294,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"Iran","boundary":[0.21557970345020294,0.9393173456192017,0.23188406229019165,0.9506953358650208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12137681245803833,"y":0.9304677844047546},{"x":0.23188406229019165,"y":0.9304677844047546},{"x":0.23188406229019165,"y":0.9506953358650208},{"x":0.12137681245803833,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.11637681245803833,0.9234677844047546,0.23688406229019165,0.9576953358650208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771739363670349,"y":0.9102401733398438},{"x":0.7952898740768433,"y":0.9102401733398438},{"x":0.7952898740768433,"y":0.9228824377059937},{"x":0.7771739363670349,"y":0.9228824377059937}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7771739363670349,0.9102401733398438,0.7952898740768433,0.9228824377059937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7518116235733032,"y":0.9102401733398438},{"x":0.77173912525177,"y":0.9102401733398438},{"x":0.77173912525177,"y":0.9228824377059937},{"x":0.7518116235733032,"y":0.9228824377059937}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7518116235733032,0.9102401733398438,0.77173912525177,0.9228824377059937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192028760910034,"y":0.9102401733398438},{"x":0.7463768124580383,"y":0.9102401733398438},{"x":0.7463768124580383,"y":0.9228824377059937},{"x":0.7192028760910034,"y":0.9216182231903076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7192028760910034,0.9102401733398438,0.7463768124580383,0.9228824377059937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8949275612831116,"y":0.9203540086746216},{"x":0.9221014380455017,"y":0.9203540086746216},{"x":0.9221014380455017,"y":0.9317319989204407},{"x":0.8949275612831116,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"سالیف","boundary":[0.8949275612831116,0.9203540086746216,0.9221014380455017,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.885869562625885,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8894927501678467,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8894927501678467,"y":0.9317319989204407},{"x":0.885869562625885,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.885869562625885,0.9203540086746216,0.8894927501678467,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8713768124580383,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8822463750839233,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8822463750839233,"y":0.9317319989204407},{"x":0.8713768124580383,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"سد","boundary":[0.8713768124580383,0.9203540086746216,0.8822463750839233,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85326087474823,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8695651888847351,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8695651888847351,"y":0.9317319989204407},{"x":0.85326087474823,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.85326087474823,0.9203540086746216,0.8695651888847351,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8496376872062683,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8496376872062683,"y":0.9317319989204407},{"x":0.8478260636329651,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8478260636329651,0.9203540086746216,0.8496376872062683,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8405796885490417,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8405796885490417,"y":0.9317319989204407},{"x":0.820652186870575,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.820652186870575,0.9203540086746216,0.8405796885490417,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952898740768433,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8170289993286133,"y":0.9203540086746216},{"x":0.8170289993286133,"y":0.9317319989204407},{"x":0.7952898740768433,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.7952898740768433,0.9203540086746216,0.8170289993286133,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626811861991882,"y":0.9190897345542908},{"x":0.7898550629615784,"y":0.9190897345542908},{"x":0.7898550629615784,"y":0.9317319989204407},{"x":0.7626811861991882,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.7626811861991882,0.9190897345542908,0.7898550629615784,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7481883764266968,"y":0.9190897345542908},{"x":0.7518116235733032,"y":0.9190897345542908},{"x":0.7518116235733032,"y":0.9317319989204407},{"x":0.7481883764266968,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7481883764266968,0.9190897345542908,0.7518116235733032,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7047101259231567,"y":0.9190897345542908},{"x":0.7427536249160767,"y":0.9190897345542908},{"x":0.7427536249160767,"y":0.9317319989204407},{"x":0.7047101259231567,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7047101259231567,0.9190897345542908,0.7427536249160767,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775362491607666,"y":0.9190897345542908},{"x":0.6992753744125366,"y":0.9190897345542908},{"x":0.6992753744125366,"y":0.9317319989204407},{"x":0.6775362491607666,"y":0.9317319989204407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6775362491607666,0.9190897345542908,0.6992753744125366,0.9317319989204407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6376811861991882,"y":0.9190897345542908},{"x":0.6721014380455017,"y":0.9190897345542908},{"x":0.6721014380455017,"y":0.9304677844047546},{"x":0.6376811861991882,"y":0.9304677844047546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6376811861991882,0.9190897345542908,0.6721014380455017,0.9304677844047546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068840622901917,"y":0.9190897345542908},{"x":0.6340579986572266,"y":0.9190897345542908},{"x":0.6340579986572266,"y":0.9304677844047546},{"x":0.6068840622901917,"y":0.9304677844047546}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6068840622901917,0.9190897345542908,0.6340579986572266,0.9304677844047546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.907608687877655,"y":0.9304677844047546},{"x":0.9148550629615784,"y":0.9304677844047546},{"x":0.9148550629615784,"y":0.9431099891662598},{"x":0.907608687877655,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.907608687877655,0.9304677844047546,0.9148550629615784,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.85326087474823,"y":0.9304677844047546},{"x":0.9039855003356934,"y":0.9304677844047546},{"x":0.9039855003356934,"y":0.9431099891662598},{"x":0.85326087474823,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اشارات","boundary":[0.85326087474823,0.9304677844047546,0.9039855003356934,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.820652186870575,"y":0.9304677844047546},{"x":0.8496376872062683,"y":0.9304677844047546},{"x":0.8496376872062683,"y":0.9431099891662598},{"x":0.820652186870575,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.820652186870575,0.9304677844047546,0.8496376872062683,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.9304677844047546},{"x":0.8188405632972717,"y":0.9304677844047546},{"x":0.8188405632972717,"y":0.9431099891662598},{"x":0.782608687877655,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.782608687877655,0.9304677844047546,0.8188405632972717,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7409420013427734,"y":0.9304677844047546},{"x":0.77173912525177,"y":0.9304677844047546},{"x":0.77173912525177,"y":0.9431099891662598},{"x":0.7409420013427734,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7409420013427734,0.9304677844047546,0.77173912525177,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318840622901917,"y":0.9304677844047546},{"x":0.7355072498321533,"y":0.9304677844047546},{"x":0.7355072498321533,"y":0.9431099891662598},{"x":0.7318840622901917,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318840622901917,0.9304677844047546,0.7355072498321533,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70652174949646,"y":0.9304677844047546},{"x":0.72826087474823,"y":0.9304677844047546},{"x":0.72826087474823,"y":0.9431099891662598},{"x":0.70652174949646,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.70652174949646,0.9304677844047546,0.72826087474823,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6920289993286133,"y":0.9304677844047546},{"x":0.7010869383811951,"y":0.9304677844047546},{"x":0.7010869383811951,"y":0.9431099891662598},{"x":0.6920289993286133,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6920289993286133,0.9304677844047546,0.7010869383811951,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6648550629615784,"y":0.9304677844047546},{"x":0.6884058117866516,"y":0.9304677844047546},{"x":0.6884058117866516,"y":0.9431099891662598},{"x":0.6648550629615784,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6648550629615784,0.9304677844047546,0.6884058117866516,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068840622901917,"y":0.9304677844047546},{"x":0.6630434989929199,"y":0.9304677844047546},{"x":0.6630434989929199,"y":0.9431099891662598},{"x":0.6068840622901917,"y":0.9431099891662598}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6068840622901917,0.9304677844047546,0.6630434989929199,0.9431099891662598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8007246255874634,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8260869383811951,"y":0.9405815601348877},{"x":0.8260869383811951,"y":0.9519595503807068},{"x":0.8007246255874634,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8007246255874634,0.9405815601348877,0.8260869383811951,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644927501678467,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7952898740768433,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7952898740768433,"y":0.9519595503807068},{"x":0.7644927501678467,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صدوق","boundary":[0.7644927501678467,0.9405815601348877,0.7952898740768433,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373188138008118,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7572463750839233,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7572463750839233,"y":0.9519595503807068},{"x":0.7373188138008118,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بستی","boundary":[0.7373188138008118,0.9405815601348877,0.7572463750839233,0.9519595503807068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155796885490417,"y":0.9405815601348877},{"x":0.72826087474823,"y":0.9405815601348877},{"x":0.72826087474823,"y":0.9519595503807068},{"x":0.7155796885490417,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.7155796885490417,0.9405815601348877,0.72826087474823,0.9519595503807068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068840622901917,"y":0.9089759588241577},{"x":0.9221014380455017,"y":0.9115044474601746},{"x":0.9221014380455017,"y":0.9519595503807068},{"x":0.6050724387168884,"y":0.9506953358650208}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6018840622901916,0.9019759588241577,0.9271014380455017,0.9589595503807068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865941882133484,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7137681245803833,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7137681245803833,"y":0.9519595503807068},{"x":0.6865941882133484,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳","boundary":[0.6865941882133484,0.9405815601348877,0.7137681245803833,0.9519595503807068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865941882133484,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7137681245803833,"y":0.9405815601348877},{"x":0.7137681245803833,"y":0.9519595503807068},{"x":0.6865941882133484,"y":0.9519595503807068}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6815941882133484,0.9335815601348877,0.7187681245803833,0.9589595503807068],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/PjIreSlnljrzBtek-sec.webp","jpeg":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/AJBazNNqwBcCeAzY.jpg","blurred":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/bEoDheAbvCXpMcdV.jpg"},"info":{"width":571,"height":792,"margin":[0.00020900746256165246,0.00036739873976418465,0.9985895792490129,0.9988162176994363]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108581304550171,"y":0.29797980189323425},{"x":0.8108581304550171,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8003502488136292,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8003502488136292,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"0","boundary":[0.8108581304550171,0.29797980189323425,0.8003502488136292,0.3042929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108581304550171,"y":0.29797980189323425},{"x":0.8108581304550171,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8003502488136292,"y":0.3042929172515869},{"x":0.8003502488136292,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8058581304550171,0.29097980189323425,0.8053502488136292,0.3112929172515869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108581304550171,"y":0.3484848439693451},{"x":0.8108581304550171,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7950963377952576,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7950963377952576,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1.5","boundary":[0.8108581304550171,0.3484848439693451,0.7950963377952576,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108581304550171,"y":0.3598484992980957},{"x":0.8108581304550171,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7950963377952576,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7950963377952576,"y":0.3598484992980957}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.8108581304550171,0.3598484992980957,0.7950963377952576,0.36868685483932495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108581304550171,"y":0.3484848439693451},{"x":0.8108581304550171,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7950963377952576,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7950963377952576,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.8058581304550171,0.3414848439693451,0.8000963377952576,0.37568685483932496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12434326112270355,"y":0.9116161465644836},{"x":0.2101576179265976,"y":0.9116161465644836},{"x":0.2101576179265976,"y":0.9305555820465088},{"x":0.12434326112270355,"y":0.9305555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.12434326112270355,0.9116161465644836,0.2101576179265976,0.9305555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22241681814193726,"y":0.9116161465644836},{"x":0.31348511576652527,"y":0.9116161465644836},{"x":0.31348511576652527,"y":0.9305555820465088},{"x":0.22241681814193726,"y":0.9305555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tragacanthinum","boundary":[0.22241681814193726,0.9116161465644836,0.31348511576652527,0.9305555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309982419013977,"y":0.9116161465644836},{"x":0.36427319049835205,"y":0.9116161465644836},{"x":0.36427319049835205,"y":0.9305555820465088},{"x":0.3309982419013977,"y":0.9305555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.3309982419013977,0.9116161465644836,0.36427319049835205,0.9305555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36602452397346497,"y":0.9116161465644836},{"x":0.37127846479415894,"y":0.9116161465644836},{"x":0.37127846479415894,"y":0.9305555820465088},{"x":0.36602452397346497,"y":0.9305555820465088}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.36602452397346497,0.9116161465644836,0.37127846479415894,0.9305555820465088]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12434326112270355,"y":0.9116161465644836},{"x":0.37127846479415894,"y":0.9116161465644836},{"x":0.37127846479415894,"y":0.9305555820465088},{"x":0.12434326112270355,"y":0.9305555820465088}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.11934326112270355,0.9046161465644836,0.37627846479415894,0.9375555820465088],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15236426889896393,"y":0.39267677068710327},{"x":0.15236426889896393,"y":0.39898988604545593},{"x":0.141856387257576,"y":0.39898988604545593},{"x":0.141856387257576,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"0","boundary":[0.15236426889896393,0.39267677068710327,0.141856387257576,0.39898988604545593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15236426889896393,"y":0.39267677068710327},{"x":0.15236426889896393,"y":0.39898988604545593},{"x":0.141856387257576,"y":0.39898988604545593},{"x":0.141856387257576,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14736426889896392,0.38567677068710327,0.146856387257576,0.40598988604545594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15411558747291565,"y":0.43813130259513855},{"x":0.15411558747291565,"y":0.45328283309936523},{"x":0.141856387257576,"y":0.45328283309936523},{"x":0.141856387257576,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"0.75","boundary":[0.15411558747291565,0.43813130259513855,0.141856387257576,0.45328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15411558747291565,"y":0.4558080732822418},{"x":0.15411558747291565,"y":0.46464645862579346},{"x":0.141856387257576,"y":0.46464645862579346},{"x":0.141856387257576,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.15411558747291565,0.4558080732822418,0.141856387257576,0.46464645862579346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15411558747291565,"y":0.43813130259513855},{"x":0.15411558747291565,"y":0.46464645862579346},{"x":0.141856387257576,"y":0.46464645862579346},{"x":0.141856387257576,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.14911558747291564,0.43113130259513854,0.146856387257576,0.47164645862579346],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/NZbhqpMmtNZHDkrx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/KDoqWrsOuKExOkLt.jpg","blurred":"/storage/books/65052ab8aedf201a/pages/HlpSXhPuwFkIBnoh.jpg"},"info":{"width":568,"height":792,"margin":[0.00009658302219820694,0.00005014794270950134,0.9983763142706643,0.9987938985445284]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06690140813589096,"y":0.046717170625925064},{"x":0.08626760542392731,"y":0.046717170625925064},{"x":0.08626760542392731,"y":0.05808080732822418},{"x":0.06690140813589096,"y":0.05808080732822418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.06690140813589096,0.046717170625925064,0.08626760542392731,0.05808080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09330985695123672,"y":0.046717170625925064},{"x":0.11443661898374557,"y":0.046717170625925064},{"x":0.11443661898374557,"y":0.05808080732822418},{"x":0.09330985695123672,"y":0.05808080732822418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"502","boundary":[0.09330985695123672,0.046717170625925064,0.11443661898374557,0.05808080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06690140813589096,"y":0.061868686228990555},{"x":0.09683098644018173,"y":0.061868686228990555},{"x":0.09683098644018173,"y":0.07828282564878464},{"x":0.06690140813589096,"y":0.07828282564878464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.06690140813589096,0.061868686228990555,0.09683098644018173,0.07828282564878464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10211267322301865,"y":0.061868686228990555},{"x":0.1232394352555275,"y":0.061868686228990555},{"x":0.1232394352555275,"y":0.07828282564878464},{"x":0.10211267322301865,"y":0.07828282564878464}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"097","boundary":[0.10211267322301865,0.061868686228990555,0.1232394352555275,0.07828282564878464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1232394352555275,"y":0.061868686228990555},{"x":0.1267605572938919,"y":0.061868686228990555},{"x":0.1267605572938919,"y":0.07828282564878464},{"x":0.1232394352555275,"y":0.07828282564878464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1232394352555275,0.061868686228990555,0.1267605572938919,0.07828282564878464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13204225897789001,"y":0.06313131004571915},{"x":0.15492957830429077,"y":0.06313131004571915},{"x":0.15492957830429077,"y":0.07954545319080353},{"x":0.13204225897789001,"y":0.07954545319080353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"001","boundary":[0.13204225897789001,0.06313131004571915,0.15492957830429077,0.07954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15492957830429077,"y":0.06313131004571915},{"x":0.15845070779323578,"y":0.06313131004571915},{"x":0.15845070779323578,"y":0.07954545319080353},{"x":0.15492957830429077,"y":0.07954545319080353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.15492957830429077,0.06313131004571915,0.15845070779323578,0.07954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1637323945760727,"y":0.06313131004571915},{"x":0.18661971390247345,"y":0.06313131004571915},{"x":0.18661971390247345,"y":0.07954545319080353},{"x":0.1637323945760727,"y":0.07954545319080353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"059","boundary":[0.1637323945760727,0.06313131004571915,0.18661971390247345,0.07954545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06690140813589096,"y":0.046717170625925064},{"x":0.18661971390247345,"y":0.046717170625925064},{"x":0.18661971390247345,"y":0.07954545319080353},{"x":0.06514084339141846,"y":0.07828282564878464}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.06190140813589096,0.039717170625925065,0.19161971390247345,0.08654545319080353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8767605423927307,"y":0.047979798167943954},{"x":0.9154929518699646,"y":0.046717170625925064},{"x":0.9172534942626953,"y":0.06313131004571915},{"x":0.8785211443901062,"y":0.06313131004571915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8767605423927307,0.047979798167943954,0.9172534942626953,0.06313131004571915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257042169570923,"y":0.047979798167943954},{"x":0.8679577708244324,"y":0.047979798167943954},{"x":0.8679577708244324,"y":0.06313131004571915},{"x":0.827464759349823,"y":0.06313131004571915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8257042169570923,0.047979798167943954,0.8679577708244324,0.06313131004571915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186619877815247,"y":0.047979798167943954},{"x":0.8221830725669861,"y":0.047979798167943954},{"x":0.8221830725669861,"y":0.06313131004571915},{"x":0.8204225301742554,"y":0.06313131004571915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8186619877815247,0.047979798167943954,0.8221830725669861,0.06313131004571915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7781690359115601,"y":0.049242425709962845},{"x":0.8080986142158508,"y":0.047979798167943954},{"x":0.8080986142158508,"y":0.06313131004571915},{"x":0.7781690359115601,"y":0.06439393758773804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۰۲","boundary":[0.7781690359115601,0.049242425709962845,0.8080986142158508,0.06313131004571915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9014084339141846,"y":0.07196969538927078},{"x":0.9172534942626953,"y":0.07196969538927078},{"x":0.9172534942626953,"y":0.08585858345031738},{"x":0.9014084339141846,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.9014084339141846,0.07196969538927078,0.9172534942626953,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8926056623458862,"y":0.07196969538927078},{"x":0.8943662047386169,"y":0.07196969538927078},{"x":0.8943662047386169,"y":0.08585858345031738},{"x":0.8926056623458862,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8926056623458862,0.07196969538927078,0.8943662047386169,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693662047386169,"y":0.07196969538927078},{"x":0.8802816867828369,"y":0.07196969538927078},{"x":0.8802816867828369,"y":0.08712121099233627},{"x":0.7693662047386169,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۰۹۷/۰۱/۰۵۹","boundary":[0.7693662047386169,0.07196969538927078,0.8802816867828369,0.08712121099233627]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676056623458862,"y":0.047979798167943954},{"x":0.9172534942626953,"y":0.046717170625925064},{"x":0.9172534942626953,"y":0.08585858345031738},{"x":0.7693662047386169,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7626056623458862,0.040979798167943955,0.9222534942626953,0.09285858345031739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14964789152145386,"y":0.09343434125185013},{"x":0.22359155118465424,"y":0.09343434125185013},{"x":0.22359155118465424,"y":0.10858585685491562},{"x":0.14964789152145386,"y":0.10858585685491562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.14964789152145386,0.09343434125185013,0.22359155118465424,0.10858585685491562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14964789152145386,"y":0.10984848439693451},{"x":0.18485915660858154,"y":0.10984848439693451},{"x":0.18485915660858154,"y":0.125},{"x":0.14964789152145386,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SOU","boundary":[0.14964789152145386,0.10984848439693451,0.18485915660858154,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18838028609752655,"y":0.10984848439693451},{"x":0.19190141558647156,"y":0.10984848439693451},{"x":0.19190141558647156,"y":0.125},{"x":0.18838028609752655,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.18838028609752655,0.10984848439693451,0.19190141558647156,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19894365966320038,"y":0.10984848439693451},{"x":0.22183097898960114,"y":0.10984848439693451},{"x":0.22183097898960114,"y":0.125},{"x":0.19894365966320038,"y":0.125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"CL","boundary":[0.19894365966320038,0.10984848439693451,0.22183097898960114,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22359155118465424,"y":0.10984848439693451},{"x":0.22535210847854614,"y":0.10984848439693451},{"x":0.22535210847854614,"y":0.125},{"x":0.22359155118465424,"y":0.125}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.22359155118465424,0.10984848439693451,0.22535210847854614,0.125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14964789152145386,"y":0.1262626200914383},{"x":0.20246478915214539,"y":0.1262626200914383},{"x":0.20246478915214539,"y":0.1401515156030655},{"x":0.14964789152145386,"y":0.1401515156030655}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.14964789152145386,0.1262626200914383,0.20246478915214539,0.1401515156030655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14964789152145386,"y":0.14267677068710327},{"x":0.22887323796749115,"y":0.14267677068710327},{"x":0.22887323796749115,"y":0.15656565129756927},{"x":0.14964789152145386,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.14964789152145386,0.14267677068710327,0.22887323796749115,0.15656565129756927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14964789152145386,"y":0.15909090638160706},{"x":0.2112676054239273,"y":0.15909090638160706},{"x":0.2112676054239273,"y":0.17297980189323425},{"x":0.14964789152145386,"y":0.17297980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.14964789152145386,0.15909090638160706,0.2112676054239273,0.17297980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"la","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"pt","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"en","confidence":0.17000000178813934}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14788731932640076,"y":0.09343434125185013},{"x":0.22887323796749115,"y":0.09343434125185013},{"x":0.23063381016254425,"y":0.17171716690063477},{"x":0.14964789152145386,"y":0.17297980189323425}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14288731932640075,0.08643434125185012,0.23563381016254425,0.17871716690063477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2552816867828369,"y":0.09343434125185013},{"x":0.26408451795578003,"y":0.09343434125185013},{"x":0.26408451795578003,"y":0.10858585685491562},{"x":0.2552816867828369,"y":0.10858585685491562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.2552816867828369,0.09343434125185013,0.26408451795578003,0.10858585685491562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27816900610923767,"y":0.09343434125185013},{"x":0.43838027119636536,"y":0.09343434125185013},{"x":0.43838027119636536,"y":0.10858585685491562},{"x":0.27816900610923767,"y":0.10858585685491562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.27816900610923767,0.09343434125185013,0.43838027119636536,0.10858585685491562]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2552816867828369,"y":0.10984848439693451},{"x":0.26232394576072693,"y":0.10984848439693451},{"x":0.26232394576072693,"y":0.125},{"x":0.2552816867828369,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"=","boundary":[0.2552816867828369,0.10984848439693451,0.26232394576072693,0.125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.10984848439693451},{"x":0.4172535240650177,"y":0.10984848439693451},{"x":0.4172535240650177,"y":0.125},{"x":0.27640846371650696,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GAMOPETALES","boundary":[0.27640846371650696,0.10984848439693451,0.4172535240650177,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2588028311729431,"y":0.1262626200914383},{"x":0.26232394576072693,"y":0.1262626200914383},{"x":0.26232394576072693,"y":0.14267677068710327},{"x":0.2588028311729431,"y":0.14267677068710327}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2588028311729431,0.1262626200914383,0.26232394576072693,0.14267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.1262626200914383},{"x":0.43838027119636536,"y":0.125},{"x":0.43838027119636536,"y":0.14267677068710327},{"x":0.27640846371650696,"y":0.14267677068710327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"PLUMBAGINALES","boundary":[0.27640846371650696,0.1262626200914383,0.43838027119636536,0.14267677068710327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.14267677068710327},{"x":0.4542253613471985,"y":0.14267677068710327},{"x":0.4542253613471985,"y":0.15656565129756927},{"x":0.27640846371650696,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PLUMBAGINACEAE","boundary":[0.27640846371650696,0.14267677068710327,0.4542253613471985,0.15656565129756927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.16035354137420654},{"x":0.43133804202079773,"y":0.16035354137420654},{"x":0.43133804202079773,"y":0.17297980189323425},{"x":0.27640846371650696,"y":0.17297980189323425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ACANTHOLIMON","boundary":[0.27640846371650696,0.16035354137420654,0.43133804202079773,0.17297980189323425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sq","confidence":0.41999998688697815},{"languageCode":"en","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2552816867828369,"y":0.09343434125185013},{"x":0.4542253613471985,"y":0.09343434125185013},{"x":0.4542253613471985,"y":0.17297980189323425},{"x":0.2552816867828369,"y":0.17297980189323425}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2502816867828369,0.08643434125185012,0.4592253613471985,0.17997980189323426],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19366197288036346,"y":0.18434342741966248},{"x":0.19718310236930847,"y":0.18434342741966248},{"x":0.19718310236930847,"y":0.19065657258033752},{"x":0.19366197288036346,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"9","boundary":[0.19366197288036346,0.18434342741966248,0.19718310236930847,0.19065657258033752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19366197288036346,"y":0.18434342741966248},{"x":0.19718310236930847,"y":0.18434342741966248},{"x":0.19718310236930847,"y":0.19065657258033752},{"x":0.19366197288036346,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.18866197288036346,0.17734342741966247,0.20218310236930848,0.19765657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63908451795578,"y":0.17803029716014862},{"x":0.6531690359115601,"y":0.17803029716014862},{"x":0.6531690359115601,"y":0.19065657258033752},{"x":0.63908451795578,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.63908451795578,0.17803029716014862,0.6531690359115601,0.19065657258033752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6602112650871277,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7588028311729431,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7588028311729431,"y":0.19065657258033752},{"x":0.6602112650871277,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tragacanthinum","boundary":[0.6602112650871277,0.17803029716014862,0.7588028311729431,0.19065657258033752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63908451795578,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7588028311729431,"y":0.17803029716014862},{"x":0.7588028311729431,"y":0.19065657258033752},{"x":0.63908451795578,"y":0.19065657258033752}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.63408451795578,0.17103029716014861,0.7638028311729431,0.19765657258033753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43838027119636536,"y":0.22474747896194458},{"x":0.44014084339141846,"y":0.22474747896194458},{"x":0.44014084339141846,"y":0.22853535413742065},{"x":0.43838027119636536,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.43838027119636536,0.22474747896194458,0.44014084339141846,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43838027119636536,"y":0.22474747896194458},{"x":0.44014084339141846,"y":0.22474747896194458},{"x":0.44014084339141846,"y":0.22853535413742065},{"x":0.43838027119636536,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.43338027119636535,0.21774747896194457,0.44514084339141846,0.23553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.86091548204422,"y":0.23863635957241058},{"x":0.8838028311729431,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8820422291755676,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8591549396514893,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"برگ","boundary":[0.86091548204422,0.23863635957241058,0.8820422291755676,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.86091548204422,"y":0.23863635957241058},{"x":0.8838028311729431,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8820422291755676,"y":0.2537878751754761},{"x":0.8591549396514893,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.85591548204422,0.23163635957241058,0.8870422291755676,0.2607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577464759349823,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5809859037399292,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5809859037399292,"y":0.1931818127632141},{"x":0.577464759349823,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.577464759349823,0.17676767706871033,0.5809859037399292,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457746386528015,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5704225301742554,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5704225301742554,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5457746386528015,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5457746386528015,0.17676767706871033,0.5704225301742554,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.533450722694397,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5422534942626953,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5422534942626953,"y":0.1931818127632141},{"x":0.533450722694397,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.533450722694397,0.17676767706871033,0.5422534942626953,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035211443901062,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5211267471313477,"y":0.17676767706871033},{"x":0.5211267471313477,"y":0.1931818127632141},{"x":0.5035211443901062,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5035211443901062,0.17676767706871033,0.5211267471313477,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48415493965148926,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4964788854122162,"y":0.17676767706871033},{"x":0.4964788854122162,"y":0.1931818127632141},{"x":0.48415493965148926,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.48415493965148926,0.17676767706871033,0.4964788854122162,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47711268067359924,"y":0.17676767706871033},{"x":0.47887325286865234,"y":0.17676767706871033},{"x":0.47887325286865234,"y":0.1931818127632141},{"x":0.47711268067359924,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47711268067359924,0.17676767706871033,0.47887325286865234,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44366195797920227,"y":0.17676767706871033},{"x":0.46830984950065613,"y":0.17676767706871033},{"x":0.46830984950065613,"y":0.1931818127632141},{"x":0.44366195797920227,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلاه","boundary":[0.44366195797920227,0.17676767706871033,0.46830984950065613,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38732394576072693,"y":0.17676767706871033},{"x":0.43661972880363464,"y":0.17676767706871033},{"x":0.43661972880363464,"y":0.1931818127632141},{"x":0.38732394576072693,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"میرحسن","boundary":[0.38732394576072693,0.17676767706871033,0.43661972880363464,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3785211145877838,"y":0.17676767706871033},{"x":0.38204225897789,"y":0.17676767706871033},{"x":0.38204225897789,"y":0.1931818127632141},{"x":0.3785211145877838,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3785211145877838,0.17676767706871033,0.38204225897789,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34683099389076233,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3697183132171631,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3697183132171631,"y":0.1931818127632141},{"x":0.34683099389076233,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.34683099389076233,0.17676767706871033,0.3697183132171631,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31866195797920227,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3380281627178192,"y":0.17676767706871033},{"x":0.3380281627178192,"y":0.1931818127632141},{"x":0.31866195797920227,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.31866195797920227,0.17676767706871033,0.3380281627178192,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30985915660858154,"y":0.17676767706871033},{"x":0.31161972880363464,"y":0.17676767706871033},{"x":0.31161972880363464,"y":0.1931818127632141},{"x":0.30985915660858154,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30985915660858154,0.17676767706871033,0.31161972880363464,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27112674713134766,"y":0.17676767706871033},{"x":0.2992957830429077,"y":0.17676767706871033},{"x":0.2992957830429077,"y":0.1931818127632141},{"x":0.27112674713134766,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.27112674713134766,0.17676767706871033,0.2992957830429077,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2588028311729431,"y":0.17676767706871033},{"x":0.26056337356567383,"y":0.17676767706871033},{"x":0.26056337356567383,"y":0.1931818127632141},{"x":0.2588028311729431,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2588028311729431,0.17676767706871033,0.26056337356567383,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23943662643432617,"y":0.17676767706871033},{"x":0.25,"y":0.17676767706871033},{"x":0.25,"y":0.1931818127632141},{"x":0.23943662643432617,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.23943662643432617,0.17676767706871033,0.25,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042253464460373,"y":0.17676767706871033},{"x":0.23239436745643616,"y":0.17676767706871033},{"x":0.23239436745643616,"y":0.1931818127632141},{"x":0.2042253464460373,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.2042253464460373,0.17676767706871033,0.23239436745643616,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19366197288036346,"y":0.17676767706871033},{"x":0.19894365966320038,"y":0.17676767706871033},{"x":0.19894365966320038,"y":0.1931818127632141},{"x":0.19366197288036346,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19366197288036346,0.17676767706871033,0.19894365966320038,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15669013559818268,"y":0.17676767706871033},{"x":0.18661971390247345,"y":0.17676767706871033},{"x":0.18661971390247345,"y":0.1931818127632141},{"x":0.15669013559818268,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.15669013559818268,0.17676767706871033,0.18661971390247345,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14964789152145386,"y":0.17676767706871033},{"x":0.15140844881534576,"y":0.17676767706871033},{"x":0.15140844881534576,"y":0.1931818127632141},{"x":0.14964789152145386,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14964789152145386,0.17676767706871033,0.15140844881534576,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10211267322301865,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14084507524967194,"y":0.17676767706871033},{"x":0.14084507524967194,"y":0.1931818127632141},{"x":0.10211267322301865,"y":0.1931818127632141}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بهرنگ","boundary":[0.10211267322301865,0.17676767706871033,0.14084507524967194,0.1931818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7376760840415955,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7588028311729431,"y":0.20075757801532745},{"x":0.7570422291755676,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7376760840415955,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7376760840415955,0.19949494302272797,0.7570422291755676,0.21338383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130281925201416,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7306337952613831,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7306337952613831,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7112675905227661,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.7130281925201416,0.19823232293128967,0.7306337952613831,0.21212121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6989436745643616,"y":0.19823232293128967},{"x":0.702464759349823,"y":0.19823232293128967},{"x":0.702464759349823,"y":0.21212121844291687},{"x":0.6989436745643616,"y":0.21212121844291687}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6989436745643616,0.19823232293128967,0.702464759349823,0.21212121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10211267322301865,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7588028311729431,"y":0.17676767706871033},{"x":0.7588028311729431,"y":0.21338383853435516},{"x":0.10211267322301865,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.09711267322301864,0.16976767706871032,0.7638028311729431,0.22038383853435517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728873491287231,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7746478915214539,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7746478915214539,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7728873491287231,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7728873491287231,0.21717171370983124,0.7746478915214539,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235915660858154,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7588028311729431,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7588028311729431,"y":0.2348484843969345},{"x":0.7235915660858154,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7235915660858154,0.21717171370983124,0.7588028311729431,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.21717171370983124},{"x":0.716549277305603,"y":0.21717171370983124},{"x":0.716549277305603,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6866196990013123,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.6866196990013123,0.21717171370983124,0.716549277305603,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6654929518699646,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6813380122184753,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6813380122184753,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6654929518699646,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6654929518699646,0.21717171370983124,0.6813380122184753,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6214788556098938,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6531690359115601,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6531690359115601,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6214788556098938,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.6214788556098938,0.21717171370983124,0.6531690359115601,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6126760840415955,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6144366264343262,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6144366264343262,"y":0.2348484843969345},{"x":0.6126760840415955,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6126760840415955,0.21717171370983124,0.6144366264343262,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591549277305603,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6056337952613831,"y":0.21717171370983124},{"x":0.6056337952613831,"y":0.2348484843969345},{"x":0.591549277305603,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.591549277305603,0.21717171370983124,0.6056337952613831,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5510563254356384,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5845070481300354,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5845070481300354,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5510563254356384,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پائین","boundary":[0.5510563254356384,0.21717171370983124,0.5845070481300354,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316901206970215,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5457746386528015,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5457746386528015,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5316901206970215,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5316901206970215,0.21717171370983124,0.5457746386528015,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176056623458862,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5228873491287231,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5228873491287231,"y":0.2348484843969345},{"x":0.5176056623458862,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176056623458862,0.21717171370983124,0.5228873491287231,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48591548204421997,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5123239159584045,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5123239159584045,"y":0.2348484843969345},{"x":0.48591548204421997,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.48591548204421997,0.21717171370983124,0.5123239159584045,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44542253017425537,"y":0.21717171370983124},{"x":0.48063379526138306,"y":0.21717171370983124},{"x":0.48063379526138306,"y":0.2348484843969345},{"x":0.44542253017425537,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"برهه","boundary":[0.44542253017425537,0.21717171370983124,0.48063379526138306,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43838027119636536,"y":0.21717171370983124},{"x":0.44014084339141846,"y":0.21717171370983124},{"x":0.44014084339141846,"y":0.2348484843969345},{"x":0.43838027119636536,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43838027119636536,0.21717171370983124,0.44014084339141846,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4154929518699646,"y":0.21717171370983124},{"x":0.42957746982574463,"y":0.21717171370983124},{"x":0.42957746982574463,"y":0.2348484843969345},{"x":0.4154929518699646,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4154929518699646,0.21717171370983124,0.42957746982574463,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38204225897789,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4084506928920746,"y":0.21717171370983124},{"x":0.4084506928920746,"y":0.2348484843969345},{"x":0.38204225897789,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.38204225897789,0.21717171370983124,0.4084506928920746,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32042253017425537,"y":0.21717171370983124},{"x":0.375,"y":0.21717171370983124},{"x":0.375,"y":0.2348484843969345},{"x":0.32042253017425537,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.32042253017425537,0.21717171370983124,0.375,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.21717171370983124},{"x":0.31161972880363464,"y":0.21717171370983124},{"x":0.31161972880363464,"y":0.2348484843969345},{"x":0.27992957830429077,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.27992957830429077,0.21717171370983124,0.31161972880363464,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23063381016254425,"y":0.21717171370983124},{"x":0.27464789152145386,"y":0.21717171370983124},{"x":0.27464789152145386,"y":0.2348484843969345},{"x":0.23063381016254425,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.23063381016254425,0.21717171370983124,0.27464789152145386,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19366197288036346,"y":0.21717171370983124},{"x":0.22359155118465424,"y":0.21717171370983124},{"x":0.22359155118465424,"y":0.2348484843969345},{"x":0.19366197288036346,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.19366197288036346,0.21717171370983124,0.22359155118465424,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14788731932640076,"y":0.21717171370983124},{"x":0.18661971390247345,"y":0.21717171370983124},{"x":0.18661971390247345,"y":0.2348484843969345},{"x":0.14788731932640076,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.14788731932640076,0.21717171370983124,0.18661971390247345,0.2348484843969345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14084507524967194,"y":0.21717171370983124},{"x":0.14084507524967194,"y":0.21717171370983124},{"x":0.14084507524967194,"y":0.2348484843969345},{"x":0.14084507524967194,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14084507524967194,0.21717171370983124,0.14084507524967194,0.2348484843969345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8573943376541138,"y":0.21843434870243073},{"x":0.8838028311729431,"y":0.21843434870243073},{"x":0.8838028311729431,"y":0.22853535413742065},{"x":0.8573943376541138,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"ساقه","boundary":[0.8573943376541138,0.21843434870243073,0.8838028311729431,0.22853535413742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14084507524967194,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8838028311729431,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8838028311729431,"y":0.2348484843969345},{"x":0.14084507524967194,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.13584507524967193,0.21017171370983123,0.8888028311729431,0.24184848439693452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25704225897789,"y":0.23989899456501007},{"x":0.27992957830429077,"y":0.23989899456501007},{"x":0.27992957830429077,"y":0.25505051016807556},{"x":0.25704225897789,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برو","boundary":[0.25704225897789,0.23989899456501007,0.27992957830429077,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23239436745643616,"y":0.23989899456501007},{"x":0.246478870511055,"y":0.23989899456501007},{"x":0.246478870511055,"y":0.2537878751754761},{"x":0.23239436745643616,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23239436745643616,0.23989899456501007,0.246478870511055,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19366197288036346,"y":0.23989899456501007},{"x":0.22183097898960114,"y":0.23989899456501007},{"x":0.22183097898960114,"y":0.2537878751754761},{"x":0.19366197288036346,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.19366197288036346,0.23989899456501007,0.22183097898960114,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1672535240650177,"y":0.23863635957241058},{"x":0.18485915660858154,"y":0.23863635957241058},{"x":0.18485915660858154,"y":0.2537878751754761},{"x":0.1672535240650177,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.1672535240650177,0.23863635957241058,0.18485915660858154,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15492957830429077,"y":0.23863635957241058},{"x":0.15845070779323578,"y":0.23863635957241058},{"x":0.15845070779323578,"y":0.2537878751754761},{"x":0.15492957830429077,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15492957830429077,0.23863635957241058,0.15845070779323578,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11795774847269058,"y":0.23863635957241058},{"x":0.14436618983745575,"y":0.23863635957241058},{"x":0.14436618983745575,"y":0.2537878751754761},{"x":0.11795774847269058,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خاری","boundary":[0.11795774847269058,0.23863635957241058,0.14436618983745575,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10563380271196365,"y":0.23863635957241058},{"x":0.11091548949480057,"y":0.23863635957241058},{"x":0.11091548949480057,"y":0.2525252401828766},{"x":0.10563380271196365,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10563380271196365,0.23863635957241058,0.11091548949480057,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711267471313477,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7746478915214539,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7746478915214539,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7711267471313477,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7711267471313477,0.23863635957241058,0.7746478915214539,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130281925201416,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7588028311729431,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7588028311729431,"y":0.25505051016807556},{"x":0.7130281925201416,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهاریها","boundary":[0.7130281925201416,0.23863635957241058,0.7588028311729431,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883803009986877,"y":0.23863635957241058},{"x":0.702464759349823,"y":0.23863635957241058},{"x":0.702464759349823,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6883803009986877,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6883803009986877,0.23863635957241058,0.702464759349823,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531690359115601,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6760563254356384,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6760563254356384,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6531690359115601,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6531690359115601,0.23863635957241058,0.6760563254356384,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302816867828369,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6478873491287231,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6478873491287231,"y":0.25505051016807556},{"x":0.6302816867828369,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302816867828369,0.23863635957241058,0.6478873491287231,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845070481300354,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6161971688270569,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6161971688270569,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5845070481300354,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.5845070481300354,0.23863635957241058,0.6161971688270569,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686619877815247,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5757042169570923,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5757042169570923,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5686619877815247,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5686619877815247,0.23863635957241058,0.5757042169570923,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299295783042908,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5598591566085815,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5598591566085815,"y":0.25505051016807556},{"x":0.5299295783042908,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.5299295783042908,0.23863635957241058,0.5598591566085815,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.51408451795578,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5211267471313477,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5211267471313477,"y":0.25505051016807556},{"x":0.51408451795578,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.51408451795578,0.23863635957241058,0.5211267471313477,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48943662643432617,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5035211443901062,"y":0.23863635957241058},{"x":0.5035211443901062,"y":0.25505051016807556},{"x":0.48943662643432617,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.48943662643432617,0.23863635957241058,0.5035211443901062,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47359153628349304,"y":0.23863635957241058},{"x":0.47887325286865234,"y":0.23863635957241058},{"x":0.47887325286865234,"y":0.25505051016807556},{"x":0.47359153628349304,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47359153628349304,0.23863635957241058,0.47887325286865234,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43661972880363464,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4630281627178192,"y":0.23863635957241058},{"x":0.4630281627178192,"y":0.25505051016807556},{"x":0.43661972880363464,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.43661972880363464,0.23863635957241058,0.4630281627178192,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39436620473861694,"y":0.23863635957241058},{"x":0.42957746982574463,"y":0.23863635957241058},{"x":0.42957746982574463,"y":0.25505051016807556},{"x":0.39436620473861694,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.39436620473861694,0.23863635957241058,0.42957746982574463,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38204225897789,"y":0.23863635957241058},{"x":0.38556337356567383,"y":0.23863635957241058},{"x":0.38556337356567383,"y":0.25505051016807556},{"x":0.38204225897789,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38204225897789,0.23863635957241058,0.38556337356567383,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36267605423927307,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3714788854122162,"y":0.23863635957241058},{"x":0.3714788854122162,"y":0.25505051016807556},{"x":0.36267605423927307,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36267605423927307,0.23863635957241058,0.3714788854122162,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2975352108478546,"y":0.23863635957241058},{"x":0.35035210847854614,"y":0.23863635957241058},{"x":0.35035210847854614,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2975352108478546,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حاشیهای","boundary":[0.2975352108478546,0.23863635957241058,0.35035210847854614,0.25505051016807556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10563380271196365,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7746478915214539,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7728873491287231,"y":0.2601010203361511},{"x":0.10563380271196365,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.10063380271196365,0.22406060922145843,0.7778873491287231,0.26710102033615113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6954225301742554,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7570422291755676,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7570422291755676,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6954225301742554,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابستانیها","boundary":[0.6954225301742554,0.25883838534355164,0.7570422291755676,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6461267471313477,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6830986142158508,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6830986142158508,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6461267471313477,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"درفشی","boundary":[0.6461267471313477,0.25883838534355164,0.6830986142158508,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338028311729431,"y":0.25883838534355164},{"x":0.63908451795578,"y":0.25883838534355164},{"x":0.63908451795578,"y":0.2752525210380554},{"x":0.6338028311729431,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6338028311729431,0.25883838534355164,0.63908451795578,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897887349128723,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6214788556098938,"y":0.25883838534355164},{"x":0.6214788556098938,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5897887349128723,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.5897887349128723,0.25883838534355164,0.6214788556098938,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809859037399292,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5827465057373047,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5827465057373047,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5809859037399292,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5809859037399292,0.25883838534355164,0.5827465057373047,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369718074798584,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5704225301742554,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5704225301742554,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5369718074798584,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5369718074798584,0.25883838534355164,0.5704225301742554,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5017605423927307,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5281690359115601,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5281690359115601,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5017605423927307,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5017605423927307,0.25883838534355164,0.5281690359115601,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49295774102211,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4947183132171631,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4947183132171631,"y":0.2752525210380554},{"x":0.49295774102211,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49295774102211,0.25883838534355164,0.4947183132171631,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4665493071079254,"y":0.25883838534355164},{"x":0.48063379526138306,"y":0.25883838534355164},{"x":0.48063379526138306,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4665493071079254,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4665493071079254,0.25883838534355164,0.48063379526138306,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4207746386528015,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4559859037399292,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4559859037399292,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4207746386528015,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.4207746386528015,0.25883838534355164,0.4559859037399292,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38908451795578003,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4102112650871277,"y":0.25883838534355164},{"x":0.4102112650871277,"y":0.2752525210380554},{"x":0.38908451795578003,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.38908451795578003,0.25883838534355164,0.4102112650871277,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3767605721950531,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3767605721950531,"y":0.2752525210380554},{"x":0.375,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.375,0.25883838534355164,0.3767605721950531,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34859153628349304,"y":0.25883838534355164},{"x":0.36091548204421997,"y":0.25883838534355164},{"x":0.36091548204421997,"y":0.2752525210380554},{"x":0.34859153628349304,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34859153628349304,0.25883838534355164,0.36091548204421997,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30457746982574463,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3380281627178192,"y":0.25883838534355164},{"x":0.3380281627178192,"y":0.2752525210380554},{"x":0.30457746982574463,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پائین","boundary":[0.30457746982574463,0.25883838534355164,0.3380281627178192,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26936620473861694,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2940140962600708,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2940140962600708,"y":0.2752525210380554},{"x":0.26936620473861694,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.26936620473861694,0.25883838534355164,0.2940140962600708,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2552816867828369,"y":0.25883838534355164},{"x":0.26056337356567383,"y":0.25883838534355164},{"x":0.26056337356567383,"y":0.2752525210380554},{"x":0.2552816867828369,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2552816867828369,0.25883838534355164,0.26056337356567383,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21654929220676422,"y":0.25883838534355164},{"x":0.246478870511055,"y":0.25883838534355164},{"x":0.246478870511055,"y":0.2752525210380554},{"x":0.21654929220676422,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.21654929220676422,0.25883838534355164,0.246478870511055,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17429576814174652,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2077464759349823,"y":0.25883838534355164},{"x":0.2077464759349823,"y":0.2752525210380554},{"x":0.17429576814174652,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غلافی","boundary":[0.17429576814174652,0.25883838534355164,0.2077464759349823,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15316902101039886,"y":0.25883838534355164},{"x":0.1654929518699646,"y":0.25883838534355164},{"x":0.1654929518699646,"y":0.2752525210380554},{"x":0.15316902101039886,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.15316902101039886,0.25883838534355164,0.1654929518699646,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13732394576072693,"y":0.25883838534355164},{"x":0.14260563254356384,"y":0.25883838534355164},{"x":0.14260563254356384,"y":0.2752525210380554},{"x":0.13732394576072693,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.13732394576072693,0.25883838534355164,0.14260563254356384,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10387323796749115,"y":0.25883838534355164},{"x":0.128521129488945,"y":0.25883838534355164},{"x":0.128521129488945,"y":0.2752525210380554},{"x":0.10387323796749115,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.10387323796749115,0.25883838534355164,0.128521129488945,0.2752525210380554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10387323796749115,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7570422291755676,"y":0.25883838534355164},{"x":0.7570422291755676,"y":0.2752525210380554},{"x":0.10387323796749115,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.09887323796749115,0.25183838534355163,0.7620422291755676,0.2822525210380554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235915660858154,"y":0.280303031206131},{"x":0.7588028311729431,"y":0.280303031206131},{"x":0.7588028311729431,"y":0.2954545319080353},{"x":0.7235915660858154,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گوشک","boundary":[0.7235915660858154,0.280303031206131,0.7588028311729431,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6989436745643616,"y":0.280303031206131},{"x":0.716549277305603,"y":0.280303031206131},{"x":0.716549277305603,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6989436745643616,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6989436745643616,0.280303031206131,0.716549277305603,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6883803009986877,"y":0.280303031206131},{"x":0.6919013857841492,"y":0.280303031206131},{"x":0.6919013857841492,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6883803009986877,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6883803009986877,0.280303031206131,0.6919013857841492,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6478873491287231,"y":0.280303031206131},{"x":0.6813380122184753,"y":0.280303031206131},{"x":0.6813380122184753,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6478873491287231,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شفاف","boundary":[0.6478873491287231,0.280303031206131,0.6813380122184753,0.2954545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6408450603485107,"y":0.280303031206131},{"x":0.6408450603485107,"y":0.280303031206131},{"x":0.6408450603485107,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6408450603485107,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6408450603485107,0.280303031206131,0.6408450603485107,0.2954545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6408450603485107,"y":0.280303031206131},{"x":0.7588028311729431,"y":0.280303031206131},{"x":0.7588028311729431,"y":0.2954545319080353},{"x":0.6408450603485107,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6358450603485107,0.273303031206131,0.7638028311729431,0.3024545319080353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711267471313477,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7728873491287231,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7728873491287231,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7711267471313477,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7711267471313477,0.3017676770687103,0.7728873491287231,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183098793029785,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7588028311729431,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7588028311729431,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7183098793029785,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.7183098793029785,0.30050504207611084,0.7588028311729431,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971830725669861,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7059859037399292,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7059859037399292,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6971830725669861,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6971830725669861,0.30050504207611084,0.7059859037399292,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443662047386169,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6883803009986877,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6883803009986877,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6443662047386169,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.6443662047386169,0.30050504207611084,0.6883803009986877,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302816867828369,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6355633735656738,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6355633735656738,"y":0.3169191777706146},{"x":0.6302816867828369,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302816867828369,0.30050504207611084,0.6355633735656738,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827465057373047,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6179577708244324,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6179577708244324,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5827465057373047,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5827465057373047,0.30050504207611084,0.6179577708244324,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545774698257446,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5669013857841492,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5669013857841492,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5545774698257446,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5545774698257446,0.30050504207611084,0.5669013857841492,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088028311729431,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5404929518699646,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5404929518699646,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5088028311729431,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.5088028311729431,0.30050504207611084,0.5404929518699646,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48767605423927307,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5070422291755676,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5070422291755676,"y":0.3169191777706146},{"x":0.48767605423927307,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48767605423927307,0.30050504207611084,0.5070422291755676,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44366195797920227,"y":0.30050504207611084},{"x":0.47359153628349304,"y":0.30050504207611084},{"x":0.47359153628349304,"y":0.3169191777706146},{"x":0.44366195797920227,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.44366195797920227,0.30050504207611084,0.47359153628349304,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43661972880363464,"y":0.30050504207611084},{"x":0.44014084339141846,"y":0.30050504207611084},{"x":0.44014084339141846,"y":0.3169191777706146},{"x":0.43661972880363464,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43661972880363464,0.30050504207611084,0.44014084339141846,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4154929518699646,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4242957830429077,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4242957830429077,"y":0.3169191777706146},{"x":0.4154929518699646,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4154929518699646,0.30050504207611084,0.4242957830429077,0.3169191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327464759349823,"y":0.30050504207611084},{"x":0.40492957830429077,"y":0.30050504207611084},{"x":0.40492957830429077,"y":0.3156565725803375},{"x":0.3327464759349823,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیلکهائی","boundary":[0.3327464759349823,0.30050504207611084,0.40492957830429077,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869718372821808,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3239436745643616,"y":0.30050504207611084},{"x":0.3239436745643616,"y":0.3156565725803375},{"x":0.2869718372821808,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.2869718372821808,0.30050504207611084,0.3239436745643616,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27288731932640076,"y":0.30050504207611084},{"x":0.27640846371650696,"y":0.30050504207611084},{"x":0.27640846371650696,"y":0.3156565725803375},{"x":0.27288731932640076,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27288731932640076,0.30050504207611084,0.27640846371650696,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24471831321716309,"y":0.29924243688583374},{"x":0.26232394576072693,"y":0.29924243688583374},{"x":0.26232394576072693,"y":0.3156565725803375},{"x":0.24471831321716309,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.24471831321716309,0.29924243688583374,0.26232394576072693,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21830986440181732,"y":0.29924243688583374},{"x":0.23591549694538116,"y":0.29924243688583374},{"x":0.23591549694538116,"y":0.3156565725803375},{"x":0.21830986440181732,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.21830986440181732,0.29924243688583374,0.23591549694538116,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1672535240650177,"y":0.29924243688583374},{"x":0.2095070481300354,"y":0.29924243688583374},{"x":0.2095070481300354,"y":0.3156565725803375},{"x":0.1672535240650177,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجموعا","boundary":[0.1672535240650177,0.29924243688583374,0.2095070481300354,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16021126508712769,"y":0.29924243688583374},{"x":0.1637323945760727,"y":0.29924243688583374},{"x":0.1637323945760727,"y":0.3156565725803375},{"x":0.16021126508712769,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.16021126508712769,0.29924243688583374,0.1637323945760727,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1267605572938919,"y":0.29924243688583374},{"x":0.15140844881534576,"y":0.29924243688583374},{"x":0.15140844881534576,"y":0.3156565725803375},{"x":0.1267605572938919,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.1267605572938919,0.29924243688583374,0.15140844881534576,0.3156565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10387323796749115,"y":0.29924243688583374},{"x":0.11443661898374557,"y":0.29924243688583374},{"x":0.11443661898374557,"y":0.3156565725803375},{"x":0.10387323796749115,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.10387323796749115,0.29924243688583374,0.11443661898374557,0.3156565725803375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732394576072693,"y":0.30050504207611084},{"x":0.8820422291755676,"y":0.30050504207611084},{"x":0.8820422291755676,"y":0.31313130259513855},{"x":0.8732394576072693,"y":0.31313130259513855}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.8732394576072693,0.30050504207611084,0.8820422291755676,0.31313130259513855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10387323796749115,"y":0.29924243688583374},{"x":0.8820422291755676,"y":0.30050504207611084},{"x":0.8820422291755676,"y":0.3194444477558136},{"x":0.10387323796749115,"y":0.3169191777706146}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.09887323796749115,0.29224243688583373,0.8870422291755676,0.3264444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517605423927307,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7552816867828369,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7552816867828369,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7517605423927307,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7517605423927307,0.3207070827484131,0.7552816867828369,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7059859037399292,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7411971688270569,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7411971688270569,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7059859037399292,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"هامبی","boundary":[0.7059859037399292,0.3207070827484131,0.7411971688270569,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658450722694397,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6866196990013123,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6866196990013123,"y":0.33712121844291687},{"x":0.658450722694397,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.658450722694397,0.3207070827484131,0.6866196990013123,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443662047386169,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6478873491287231,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6478873491287231,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6443662047386169,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6443662047386169,0.3207070827484131,0.6478873491287231,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6338028311729431,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6338028311729431,"y":0.33712121844291687},{"x":0.625,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.625,0.3207070827484131,0.6338028311729431,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6021126508712769,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6161971688270569,"y":0.3207070827484131},{"x":0.6161971688270569,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6021126508712769,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6021126508712769,0.3207070827484131,0.6161971688270569,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862675905227661,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5933098793029785,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5933098793029785,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5862675905227661,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5862675905227661,0.3207070827484131,0.5933098793029785,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5510563254356384,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5757042169570923,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5757042169570923,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5510563254356384,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5510563254356384,0.3207070827484131,0.5757042169570923,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5440140962600708,"y":0.3207070827484131},{"x":0.5440140962600708,"y":0.33712121844291687},{"x":0.5,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انشعاب","boundary":[0.5,0.3207070827484131,0.5440140962600708,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48767605423927307,"y":0.3207070827484131},{"x":0.49295774102211,"y":0.3207070827484131},{"x":0.49295774102211,"y":0.33712121844291687},{"x":0.48767605423927307,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48767605423927307,0.3207070827484131,0.49295774102211,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4507042169570923,"y":0.3207070827484131},{"x":0.48063379526138306,"y":0.3207070827484131},{"x":0.48063379526138306,"y":0.33712121844291687},{"x":0.4507042169570923,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.4507042169570923,0.3207070827484131,0.48063379526138306,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43661972880363464,"y":0.3207070827484131},{"x":0.44542253017425537,"y":0.3207070827484131},{"x":0.44542253017425537,"y":0.33712121844291687},{"x":0.43661972880363464,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.43661972880363464,0.3207070827484131,0.44542253017425537,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38908451795578003,"y":0.3207070827484131},{"x":0.42957746982574463,"y":0.3207070827484131},{"x":0.42957746982574463,"y":0.33712121844291687},{"x":0.38908451795578003,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.38908451795578003,0.3207070827484131,0.42957746982574463,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3732394278049469,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3838028311729431,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3838028311729431,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3732394278049469,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3732394278049469,0.3207070827484131,0.3838028311729431,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34330984950065613,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3661971688270569,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3661971688270569,"y":0.33712121844291687},{"x":0.34330984950065613,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.34330984950065613,0.3207070827484131,0.3661971688270569,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3345070481300354,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3362676203250885,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3362676203250885,"y":0.33712121844291687},{"x":0.3345070481300354,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3345070481300354,0.3207070827484131,0.3362676203250885,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31866195797920227,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3257042169570923,"y":0.3207070827484131},{"x":0.3257042169570923,"y":0.33712121844291687},{"x":0.31866195797920227,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31866195797920227,0.3207070827484131,0.3257042169570923,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27464789152145386,"y":0.3207070827484131},{"x":0.30985915660858154,"y":0.3207070827484131},{"x":0.30985915660858154,"y":0.33712121844291687},{"x":0.27464789152145386,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.27464789152145386,0.3207070827484131,0.30985915660858154,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23239436745643616,"y":0.3207070827484131},{"x":0.26760563254356384,"y":0.3207070827484131},{"x":0.26760563254356384,"y":0.33712121844291687},{"x":0.23239436745643616,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.23239436745643616,0.3207070827484131,0.26760563254356384,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19190141558647156,"y":0.3207070827484131},{"x":0.22535210847854614,"y":0.3207070827484131},{"x":0.22535210847854614,"y":0.33712121844291687},{"x":0.19190141558647156,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.19190141558647156,0.3207070827484131,0.22535210847854614,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17429576814174652,"y":0.3207070827484131},{"x":0.18485915660858154,"y":0.3207070827484131},{"x":0.18485915660858154,"y":0.33712121844291687},{"x":0.17429576814174652,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.17429576814174652,0.3207070827484131,0.18485915660858154,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.128521129488945,"y":0.3207070827484131},{"x":0.1690140813589096,"y":0.3207070827484131},{"x":0.1690140813589096,"y":0.33712121844291687},{"x":0.128521129488945,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرنیزه","boundary":[0.128521129488945,0.3207070827484131,0.1690140813589096,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11795774847269058,"y":0.3207070827484131},{"x":0.13028168678283691,"y":0.3207070827484131},{"x":0.13028168678283691,"y":0.33712121844291687},{"x":0.11795774847269058,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.11795774847269058,0.3207070827484131,0.13028168678283691,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10563380271196365,"y":0.3207070827484131},{"x":0.10915493220090866,"y":0.3207070827484131},{"x":0.10915493220090866,"y":0.33712121844291687},{"x":0.10563380271196365,"y":0.33712121844291687}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10563380271196365,0.3207070827484131,0.10915493220090866,0.33712121844291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7570422291755676,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7570422291755676,"y":0.3585858643054962},{"x":0.75,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.75,0.34217172861099243,0.7570422291755676,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7007042169570923,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7376760840415955,"y":0.34217172861099243},{"x":0.7376760840415955,"y":0.3585858643054962},{"x":0.7007042169570923,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7007042169570923,0.34217172861099243,0.7376760840415955,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6654929518699646,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6901408433914185,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6901408433914185,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6654929518699646,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شفاف","boundary":[0.6654929518699646,0.34217172861099243,0.6901408433914185,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514084339141846,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6549295783042908,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6549295783042908,"y":0.3585858643054962},{"x":0.6514084339141846,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6514084339141846,0.34217172861099243,0.6549295783042908,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.61091548204422,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6408450603485107,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6408450603485107,"y":0.3585858643054962},{"x":0.61091548204422,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.61091548204422,0.34217172861099243,0.6408450603485107,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686619877815247,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6021126508712769,"y":0.34217172861099243},{"x":0.6021126508712769,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5686619877815247,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.5686619877815247,0.34217172861099243,0.6021126508712769,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316901206970215,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5616196990013123,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5616196990013123,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5316901206970215,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفصل","boundary":[0.5316901206970215,0.34217172861099243,0.5616196990013123,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5070422291755676,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5281690359115601,"y":0.34217172861099243},{"x":0.5281690359115601,"y":0.3585858643054962},{"x":0.5070422291755676,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5070422291755676,0.34217172861099243,0.5281690359115601,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49295774102211,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4982394278049469,"y":0.34217172861099243},{"x":0.4982394278049469,"y":0.3585858643054962},{"x":0.49295774102211,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49295774102211,0.34217172861099243,0.4982394278049469,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542253613471985,"y":0.34217172861099243},{"x":0.48415493965148926,"y":0.34217172861099243},{"x":0.48415493965148926,"y":0.3585858643054962},{"x":0.4542253613471985,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.4542253613471985,0.34217172861099243,0.48415493965148926,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40140846371650696,"y":0.34217172861099243},{"x":0.44718310236930847,"y":0.34217172861099243},{"x":0.44718310236930847,"y":0.3585858643054962},{"x":0.40140846371650696,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.40140846371650696,0.34217172861099243,0.44718310236930847,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36443662643432617,"y":0.34217172861099243},{"x":0.39260563254356384,"y":0.34217172861099243},{"x":0.39260563254356384,"y":0.3585858643054962},{"x":0.36443662643432617,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.36443662643432617,0.34217172861099243,0.39260563254356384,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35563379526138306,"y":0.34217172861099243},{"x":0.35739436745643616,"y":0.34217172861099243},{"x":0.35739436745643616,"y":0.3585858643054962},{"x":0.35563379526138306,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35563379526138306,0.34217172861099243,0.35739436745643616,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30985915660858154,"y":0.34217172861099243},{"x":0.34507042169570923,"y":0.34217172861099243},{"x":0.34507042169570923,"y":0.3585858643054962},{"x":0.30985915660858154,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.30985915660858154,0.34217172861099243,0.34507042169570923,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27464789152145386,"y":0.34217172861099243},{"x":0.30281689763069153,"y":0.34217172861099243},{"x":0.30281689763069153,"y":0.3585858643054962},{"x":0.27464789152145386,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.27464789152145386,0.34217172861099243,0.30281689763069153,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25704225897789,"y":0.34217172861099243},{"x":0.26408451795578003,"y":0.34217172861099243},{"x":0.26408451795578003,"y":0.3585858643054962},{"x":0.25704225897789,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25704225897789,0.34217172861099243,0.26408451795578003,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22359155118465424,"y":0.34217172861099243},{"x":0.2482394427061081,"y":0.34217172861099243},{"x":0.2482394427061081,"y":0.3585858643054962},{"x":0.22359155118465424,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.22359155118465424,0.34217172861099243,0.2482394427061081,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19014084339141846,"y":0.34217172861099243},{"x":0.21654929220676422,"y":0.34217172861099243},{"x":0.21654929220676422,"y":0.3585858643054962},{"x":0.19014084339141846,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.19014084339141846,0.34217172861099243,0.21654929220676422,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18309858441352844,"y":0.34217172861099243},{"x":0.18485915660858154,"y":0.34217172861099243},{"x":0.18485915660858154,"y":0.3585858643054962},{"x":0.18309858441352844,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18309858441352844,0.34217172861099243,0.18485915660858154,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14788731932640076,"y":0.34217172861099243},{"x":0.17253521084785461,"y":0.34217172861099243},{"x":0.17253521084785461,"y":0.3585858643054962},{"x":0.14788731932640076,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.14788731932640076,0.34217172861099243,0.17253521084785461,0.3585858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10387323796749115,"y":0.34217172861099243},{"x":0.13908450305461884,"y":0.34217172861099243},{"x":0.13908450305461884,"y":0.3585858643054962},{"x":0.10387323796749115,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.10387323796749115,0.34217172861099243,0.13908450305461884,0.3585858643054962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10387323796749115,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7570422291755676,"y":0.3207070827484131},{"x":0.7570422291755676,"y":0.3585858643054962},{"x":0.10387323796749115,"y":0.3585858643054962}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.09887323796749115,0.3137070827484131,0.7620422291755676,0.3655858643054962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130281925201416,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7588028311729431,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7588028311729431,"y":0.3787878751754761},{"x":0.7130281925201416,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"البوهای","boundary":[0.7130281925201416,0.3623737394809723,0.7588028311729431,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778169274330139,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7059859037399292,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7059859037399292,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6778169274330139,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.6778169274330139,0.3623737394809723,0.7059859037399292,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6654929518699646,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6707746386528015,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6707746386528015,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6654929518699646,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6654929518699646,0.3623737394809723,0.6707746386528015,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443662047386169,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6602112650871277,"y":0.3623737394809723},{"x":0.6602112650871277,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6443662047386169,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6443662047386169,0.3623737394809723,0.6602112650871277,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038732528686523,"y":0.3623737394809723},{"x":0.63908451795578,"y":0.3623737394809723},{"x":0.63908451795578,"y":0.3787878751754761},{"x":0.6038732528686523,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6038732528686523,0.3623737394809723,0.63908451795578,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809859037399292,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5985915660858154,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5985915660858154,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5809859037399292,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلو","boundary":[0.5809859037399292,0.3623737394809723,0.5985915660858154,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422534942626953,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5739436745643616,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5739436745643616,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5422534942626953,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.5422534942626953,0.3623737394809723,0.5739436745643616,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193662047386169,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5369718074798584,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5369718074798584,"y":0.3787878751754761},{"x":0.5193662047386169,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.5193662047386169,0.3623737394809723,0.5369718074798584,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4982394278049469,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5176056623458862,"y":0.3623737394809723},{"x":0.5176056623458862,"y":0.3787878751754761},{"x":0.4982394278049469,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4982394278049469,0.3623737394809723,0.5176056623458862,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44014084339141846,"y":0.3623737394809723},{"x":0.48767605423927307,"y":0.3623737394809723},{"x":0.48767605423927307,"y":0.3787878751754761},{"x":0.44014084339141846,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.44014084339141846,0.3623737394809723,0.48767605423927307,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43133804202079773,"y":0.3623737394809723},{"x":0.43309858441352844,"y":0.3623737394809723},{"x":0.43309858441352844,"y":0.3787878751754761},{"x":0.43133804202079773,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43133804202079773,0.3623737394809723,0.43309858441352844,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40140846371650696,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4225352108478546,"y":0.3623737394809723},{"x":0.4225352108478546,"y":0.3787878751754761},{"x":0.40140846371650696,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.40140846371650696,0.3623737394809723,0.4225352108478546,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35211268067359924,"y":0.3623737394809723},{"x":0.39260563254356384,"y":0.3623737394809723},{"x":0.39260563254356384,"y":0.3787878751754761},{"x":0.35211268067359924,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.35211268067359924,0.3623737394809723,0.39260563254356384,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3362676203250885,"y":0.3623737394809723},{"x":0.34507042169570923,"y":0.3623737394809723},{"x":0.34507042169570923,"y":0.3787878751754761},{"x":0.3362676203250885,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3362676203250885,0.3623737394809723,0.34507042169570923,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30281689763069153,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3309859037399292,"y":0.3623737394809723},{"x":0.3309859037399292,"y":0.3787878751754761},{"x":0.30281689763069153,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.30281689763069153,0.3623737394809723,0.3309859037399292,0.3787878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957746386528015,"y":0.3623737394809723},{"x":0.2975352108478546,"y":0.3623737394809723},{"x":0.2975352108478546,"y":0.3787878751754761},{"x":0.2957746386528015,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2957746386528015,0.3623737394809723,0.2975352108478546,0.3787878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957746386528015,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7588028311729431,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7588028311729431,"y":0.3787878751754761},{"x":0.2957746386528015,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2907746386528015,0.3553737394809723,0.7638028311729431,0.3857878751754761],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711267471313477,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7728873491287231,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7728873491287231,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7711267471313477,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7711267471313477,0.38257575035095215,0.7728873491287231,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6919013857841492,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7570422291755676,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7570422291755676,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6919013857841492,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.6919013857841492,0.38257575035095215,0.7570422291755676,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6760563254356384,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6866196990013123,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6866196990013123,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6760563254356384,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6760563254356384,0.38257575035095215,0.6866196990013123,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6320422291755676,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6707746386528015,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6707746386528015,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6320422291755676,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.6320422291755676,0.38257575035095215,0.6707746386528015,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232394576072693,"y":0.38257575035095215},{"x":0.625,"y":0.38257575035095215},{"x":0.625,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6232394576072693,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6232394576072693,0.38257575035095215,0.625,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8573943376541138,"y":0.38383838534355164},{"x":0.8838028311729431,"y":0.38383838534355164},{"x":0.8820422291755676,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8556337952613831,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8573943376541138,0.38383838534355164,0.8820422291755676,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8345070481300354,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8468309640884399,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8450704216957092,"y":0.39772728085517883},{"x":0.8345070481300354,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8345070481300354,0.38257575035095215,0.8450704216957092,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8468309640884399,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8838028311729431,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8838028311729431,"y":0.4204545319080353},{"x":0.8468309640884399,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8468309640884399,0.4027777910232544,0.8838028311729431,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7852112650871277,"y":0.4027777910232544},{"x":0.841549277305603,"y":0.4027777910232544},{"x":0.841549277305603,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7852112650871277,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.7852112650871277,0.4027777910232544,0.841549277305603,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711267471313477,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7728873491287231,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7728873491287231,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7711267471313477,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7711267471313477,0.4027777910232544,0.7728873491287231,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6936619877815247,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7605633735656738,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7605633735656738,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6936619877815247,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.6936619877815247,0.4027777910232544,0.7605633735656738,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830986142158508,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6883803009986877,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6883803009986877,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6830986142158508,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6830986142158508,0.4027777910232544,0.6883803009986877,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6426056623458862,"y":0.4027777910232544},{"x":0.672535240650177,"y":0.4027777910232544},{"x":0.672535240650177,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6426056623458862,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6426056623458862,0.4027777910232544,0.672535240650177,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338028311729431,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6355633735656738,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6355633735656738,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6338028311729431,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6338028311729431,0.4027777910232544,0.6355633735656738,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5950704216957092,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6214788556098938,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6214788556098938,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5950704216957092,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تلخه","boundary":[0.5950704216957092,0.4027777910232544,0.6214788556098938,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5739436745643616,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5950704216957092,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5950704216957092,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5739436745643616,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5739436745643616,0.4027777910232544,0.5950704216957092,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651408433914185,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5669013857841492,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5669013857841492,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5651408433914185,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5651408433914185,0.4027777910232544,0.5669013857841492,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5264084339141846,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5545774698257446,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5545774698257446,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5264084339141846,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.5264084339141846,0.4027777910232544,0.5545774698257446,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176056623458862,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5211267471313477,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5211267471313477,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5176056623458862,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5176056623458862,0.4027777910232544,0.5211267471313477,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48591548204421997,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5070422291755676,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5070422291755676,"y":0.4204545319080353},{"x":0.48591548204421997,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48591548204421997,0.4027777910232544,0.5070422291755676,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4524647891521454,"y":0.4027777910232544},{"x":0.47887325286865234,"y":0.4027777910232544},{"x":0.47887325286865234,"y":0.4204545319080353},{"x":0.4524647891521454,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"زنوز","boundary":[0.4524647891521454,0.4027777910232544,0.47887325286865234,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44014084339141846,"y":0.4027777910232544},{"x":0.44542253017425537,"y":0.4027777910232544},{"x":0.44542253017425537,"y":0.4204545319080353},{"x":0.44014084339141846,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44014084339141846,0.4027777910232544,0.44542253017425537,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40669015049934387,"y":0.4027777910232544},{"x":0.43133804202079773,"y":0.4027777910232544},{"x":0.43133804202079773,"y":0.4204545319080353},{"x":0.40669015049934387,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرند","boundary":[0.40669015049934387,0.4027777910232544,0.43133804202079773,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39788731932640076,"y":0.4027777910232544},{"x":0.39964789152145386,"y":0.4027777910232544},{"x":0.39964789152145386,"y":0.4204545319080353},{"x":0.39788731932640076,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39788731932640076,0.4027777910232544,0.39964789152145386,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34507042169570923,"y":0.4027777910232544},{"x":0.38732394576072693,"y":0.4027777910232544},{"x":0.38732394576072693,"y":0.4204545319080353},{"x":0.34507042169570923,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سواحل","boundary":[0.34507042169570923,0.4027777910232544,0.38732394576072693,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2940140962600708,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3362676203250885,"y":0.4027777910232544},{"x":0.3362676203250885,"y":0.4204545319080353},{"x":0.2940140962600708,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.2940140962600708,0.4027777910232544,0.3362676203250885,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4027777910232544},{"x":0.2852112650871277,"y":0.4027777910232544},{"x":0.2852112650871277,"y":0.4204545319080353},{"x":0.25,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اورمیه","boundary":[0.25,0.4027777910232544,0.2852112650871277,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24295774102210999,"y":0.4027777910232544},{"x":0.24471831321716309,"y":0.4027777910232544},{"x":0.24471831321716309,"y":0.4204545319080353},{"x":0.24295774102210999,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24295774102210999,0.4027777910232544,0.24471831321716309,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19718310236930847,"y":0.4027777910232544},{"x":0.23239436745643616,"y":0.4027777910232544},{"x":0.23239436745643616,"y":0.4204545319080353},{"x":0.19718310236930847,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بستان","boundary":[0.19718310236930847,0.4027777910232544,0.23239436745643616,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1654929518699646,"y":0.4027777910232544},{"x":0.19014084339141846,"y":0.4027777910232544},{"x":0.19014084339141846,"y":0.4204545319080353},{"x":0.1654929518699646,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آباد","boundary":[0.1654929518699646,0.4027777910232544,0.19014084339141846,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15492957830429077,"y":0.4027777910232544},{"x":0.15845070779323578,"y":0.4027777910232544},{"x":0.15845070779323578,"y":0.4204545319080353},{"x":0.15492957830429077,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15492957830429077,0.4027777910232544,0.15845070779323578,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11267605423927307,"y":0.4027777910232544},{"x":0.14436618983745575,"y":0.4027777910232544},{"x":0.14436618983745575,"y":0.4204545319080353},{"x":0.11267605423927307,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"خمسه","boundary":[0.11267605423927307,0.4027777910232544,0.14436618983745575,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10563380271196365,"y":0.4027777910232544},{"x":0.10739436745643616,"y":0.4027777910232544},{"x":0.10739436745643616,"y":0.4204545319080353},{"x":0.10563380271196365,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10563380271196365,0.4027777910232544,0.10739436745643616,0.4204545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071},{"languageCode":"sd","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10563380271196365,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8838028311729431,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8838028311729431,"y":0.4204545319080353},{"x":0.10563380271196365,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.10063380271196365,0.37557575035095214,0.8888028311729431,0.4274545319080353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200704216957092,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7588028311729431,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7588028311729431,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7200704216957092,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنجان","boundary":[0.7200704216957092,0.42424243688583374,0.7588028311729431,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112675905227661,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7130281925201416,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7130281925201416,"y":0.4419191777706146},{"x":0.7112675905227661,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7112675905227661,0.42424243688583374,0.7130281925201416,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672534942626953,"y":0.42424243688583374},{"x":0.702464759349823,"y":0.42424243688583374},{"x":0.702464759349823,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6672534942626953,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.6672534942626953,0.42424243688583374,0.702464759349823,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658450722694397,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6602112650871277,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6602112650871277,"y":0.4419191777706146},{"x":0.658450722694397,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658450722694397,0.42424243688583374,0.6602112650871277,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161971688270569,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6496478915214539,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6496478915214539,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6161971688270569,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6161971688270569,0.42424243688583374,0.6496478915214539,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6073943376541138,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6091549396514893,"y":0.42424243688583374},{"x":0.6091549396514893,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6073943376541138,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6073943376541138,0.42424243688583374,0.6091549396514893,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545774698257446,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5985915660858154,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5985915660858154,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5545774698257446,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاهدان","boundary":[0.5545774698257446,0.42424243688583374,0.5985915660858154,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457746386528015,"y":0.42424243688583374},{"x":0.547535240650177,"y":0.42424243688583374},{"x":0.547535240650177,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5457746386528015,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5457746386528015,0.42424243688583374,0.547535240650177,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105633735656738,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5404929518699646,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5404929518699646,"y":0.4419191777706146},{"x":0.5105633735656738,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دشت","boundary":[0.5105633735656738,0.42424243688583374,0.5404929518699646,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48239436745643616,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5035211443901062,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5035211443901062,"y":0.4419191777706146},{"x":0.48239436745643616,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لوت","boundary":[0.48239436745643616,0.42424243688583374,0.5035211443901062,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47183099389076233,"y":0.42424243688583374},{"x":0.47359153628349304,"y":0.42424243688583374},{"x":0.47359153628349304,"y":0.4419191777706146},{"x":0.47183099389076233,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47183099389076233,0.42424243688583374,0.47359153628349304,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4260563254356384,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4630281627178192,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4630281627178192,"y":0.4419191777706146},{"x":0.4260563254356384,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4260563254356384,0.42424243688583374,0.4630281627178192,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4190140962600708,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4190140962600708,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4190140962600708,"y":0.4419191777706146},{"x":0.4190140962600708,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4190140962600708,0.42424243688583374,0.4190140962600708,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3785211145877838,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4102112650871277,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4102112650871277,"y":0.4419191777706146},{"x":0.3785211145877838,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.3785211145877838,0.42424243688583374,0.4102112650871277,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3714788854122162,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3732394278049469,"y":0.42424243688583374},{"x":0.3732394278049469,"y":0.4419191777706146},{"x":0.3714788854122162,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3714788854122162,0.42424243688583374,0.3732394278049469,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274647891521454,"y":0.42424243688583374},{"x":0.36267605423927307,"y":0.42424243688583374},{"x":0.36267605423927307,"y":0.4419191777706146},{"x":0.3274647891521454,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.3274647891521454,0.42424243688583374,0.36267605423927307,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32042253017425537,"y":0.42424243688583374},{"x":0.32218310236930847,"y":0.42424243688583374},{"x":0.32218310236930847,"y":0.4419191777706146},{"x":0.32042253017425537,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32042253017425537,0.42424243688583374,0.32218310236930847,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2834506928920746,"y":0.42424243688583374},{"x":0.31161972880363464,"y":0.42424243688583374},{"x":0.31161972880363464,"y":0.4419191777706146},{"x":0.2834506928920746,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلاک","boundary":[0.2834506928920746,0.42424243688583374,0.31161972880363464,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.42424243688583374},{"x":0.27816900610923767,"y":0.42424243688583374},{"x":0.27816900610923767,"y":0.4419191777706146},{"x":0.27640846371650696,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27640846371650696,0.42424243688583374,0.27816900610923767,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.246478870511055,"y":0.42424243688583374},{"x":0.26584506034851074,"y":0.42424243688583374},{"x":0.26584506034851074,"y":0.4419191777706146},{"x":0.246478870511055,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.246478870511055,0.42424243688583374,0.26584506034851074,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23943662643432617,"y":0.42424243688583374},{"x":0.23943662643432617,"y":0.42424243688583374},{"x":0.23943662643432617,"y":0.4419191777706146},{"x":0.23943662643432617,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23943662643432617,0.42424243688583374,0.23943662643432617,0.4419191777706146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23943662643432617,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7588028311729431,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7588028311729431,"y":0.4419191777706146},{"x":0.23943662643432617,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.23443662643432617,0.41724243688583373,0.7638028311729431,0.44891917777061463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7095070481300354,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7095070481300354,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6866196990013123,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6866196990013123,0.4444444477558136,0.7095070481300354,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6461267471313477,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6813380122184753,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6813380122184753,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6461267471313477,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قزوین","boundary":[0.6461267471313477,0.4457070827484131,0.6813380122184753,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338028311729431,"y":0.4457070827484131},{"x":0.63908451795578,"y":0.4457070827484131},{"x":0.63908451795578,"y":0.4608585834503174},{"x":0.6338028311729431,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6338028311729431,0.4457070827484131,0.63908451795578,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897887349128723,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6285211443901062,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6285211443901062,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5897887349128723,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"زنجان","boundary":[0.5897887349128723,0.4457070827484131,0.6285211443901062,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809859037399292,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5845070481300354,"y":0.4457070827484131},{"x":0.5845070481300354,"y":0.4608585834503174},{"x":0.5809859037399292,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5809859037399292,0.4457070827484131,0.5845070481300354,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.86091548204422,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8820422291755676,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8838028311729431,"y":0.4583333432674408},{"x":0.86091548204422,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.86091548204422,0.4444444477558136,0.8838028311729431,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151408433914185,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8485915660858154,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8485915660858154,"y":0.4595959484577179},{"x":0.8151408433914185,"y":0.4595959484577179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8151408433914185,0.4457070827484131,0.8485915660858154,0.4595959484577179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5809859037399292,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8838028311729431,"y":0.4419191777706146},{"x":0.8838028311729431,"y":0.4595959484577179},{"x":0.5827465057373047,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5759859037399292,0.4387070827484131,0.8888028311729431,0.4665959484577179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693662047386169,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7711267471313477,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7711267471313477,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7693662047386169,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7693662047386169,0.46464645862579346,0.7711267471313477,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323943376541138,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7570422291755676,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7570422291755676,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7323943376541138,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7323943376541138,0.46464645862579346,0.7570422291755676,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6936619877815247,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7253521084785461,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7253521084785461,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6936619877815247,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6936619877815247,0.46464645862579346,0.7253521084785461,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813380122184753,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6866196990013123,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6866196990013123,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6813380122184753,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6813380122184753,0.46464645862579346,0.6866196990013123,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6408450603485107,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6760563254356384,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6760563254356384,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6408450603485107,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6408450603485107,0.46464645862579346,0.6760563254356384,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038732528686523,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6320422291755676,"y":0.46464645862579346},{"x":0.6320422291755676,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6038732528686523,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6038732528686523,0.46464645862579346,0.6320422291755676,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669013857841492,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5950704216957092,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5950704216957092,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5669013857841492,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5669013857841492,0.46464645862579346,0.5950704216957092,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5580986142158508,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5598591566085815,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5598591566085815,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5580986142158508,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5580986142158508,0.46590909361839294,0.5598591566085815,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246478915214539,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5492957830429077,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5492957830429077,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5246478915214539,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5246478915214539,0.46590909361839294,0.5492957830429077,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5070422291755676,"y":0.46590909361839294},{"x":0.51408451795578,"y":0.46590909361839294},{"x":0.51408451795578,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5070422291755676,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5070422291755676,0.46590909361839294,0.51408451795578,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5035211443901062,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5035211443901062,"y":0.48106059432029724},{"x":0.5,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.46590909361839294,0.5035211443901062,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577464759349823,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4911971688270569,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4911971688270569,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4577464759349823,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4577464759349823,0.46590909361839294,0.4911971688270569,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4242957830429077,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4489436745643616,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4489436745643616,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4242957830429077,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۹۲۴","boundary":[0.4242957830429077,0.46590909361839294,0.4489436745643616,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4172535240650177,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4190140962600708,"y":0.46590909361839294},{"x":0.4190140962600708,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4172535240650177,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4172535240650177,0.46590909361839294,0.4190140962600708,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521126508712769,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8820422291755676,"y":0.46590909361839294},{"x":0.8820422291755676,"y":0.48232322931289673},{"x":0.8521126508712769,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8521126508712769,0.46464645862579346,0.8820422291755676,0.48232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169013857841492,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8433098793029785,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8433098793029785,"y":0.48106059432029724},{"x":0.8169013857841492,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8169013857841492,0.46464645862579346,0.8433098793029785,0.48106059432029724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4172535240650177,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8820422291755676,"y":0.46464645862579346},{"x":0.8820422291755676,"y":0.48232322931289673},{"x":0.4172535240650177,"y":0.48232322931289673}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4122535240650177,0.45764645862579345,0.8870422291755676,0.48932322931289673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6919013857841492,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7570422291755676,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7570422291755676,"y":0.502525269985199},{"x":0.6919013857841492,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تجدیدنظر","boundary":[0.6919013857841492,0.4861111044883728,0.7570422291755676,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.672535240650177,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6848591566085815,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6848591566085815,"y":0.502525269985199},{"x":0.672535240650177,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.672535240650177,0.4861111044883728,0.6848591566085815,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845070481300354,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6672534942626953,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6672534942626953,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5845070481300354,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آکانتوليمونها","boundary":[0.5845070481300354,0.4861111044883728,0.6672534942626953,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669013857841492,"y":0.4861111044883728},{"x":0.577464759349823,"y":0.4861111044883728},{"x":0.577464759349823,"y":0.502525269985199},{"x":0.5669013857841492,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5669013857841492,0.4861111044883728,0.577464759349823,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5264084339141846,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5616196990013123,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5616196990013123,"y":0.502525269985199},{"x":0.5264084339141846,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صادق","boundary":[0.5264084339141846,0.4861111044883728,0.5616196990013123,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911971688270569,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5193662047386169,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5193662047386169,"y":0.502525269985199},{"x":0.4911971688270569,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مبين","boundary":[0.4911971688270569,0.4861111044883728,0.5193662047386169,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48239436745643616,"y":0.4861111044883728},{"x":0.48415493965148926,"y":0.4861111044883728},{"x":0.48415493965148926,"y":0.502525269985199},{"x":0.48239436745643616,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48239436745643616,0.4861111044883728,0.48415493965148926,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44014084339141846,"y":0.4861111044883728},{"x":0.47359153628349304,"y":0.4861111044883728},{"x":0.47359153628349304,"y":0.502525269985199},{"x":0.44014084339141846,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.44014084339141846,0.4861111044883728,0.47359153628349304,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39964789152145386,"y":0.4861111044883728},{"x":0.43309858441352844,"y":0.4861111044883728},{"x":0.43309858441352844,"y":0.502525269985199},{"x":0.39964789152145386,"y":0.502525269985199}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۰۲۶۸","boundary":[0.39964789152145386,0.4861111044883728,0.43309858441352844,0.502525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306337952613831,"y":0.506313145160675},{"x":0.7570422291755676,"y":0.506313145160675},{"x":0.7570422291755676,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7306337952613831,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.7306337952613831,0.506313145160675,0.7570422291755676,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778169274330139,"y":0.506313145160675},{"x":0.7218309640884399,"y":0.506313145160675},{"x":0.7218309640884399,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6778169274330139,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.6778169274330139,0.506313145160675,0.7218309640884399,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637324094772339,"y":0.506313145160675},{"x":0.6690140962600708,"y":0.506313145160675},{"x":0.6690140962600708,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6637324094772339,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6637324094772339,0.506313145160675,0.6690140962600708,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6320422291755676,"y":0.506313145160675},{"x":0.6566901206970215,"y":0.506313145160675},{"x":0.6566901206970215,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6320422291755676,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.6320422291755676,0.506313145160675,0.6566901206970215,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5950704216957092,"y":0.506313145160675},{"x":0.6214788556098938,"y":0.506313145160675},{"x":0.6214788556098938,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5950704216957092,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"هیتر","boundary":[0.5950704216957092,0.506313145160675,0.6214788556098938,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5492957830429077,"y":0.506313145160675},{"x":0.5880281925201416,"y":0.506313145160675},{"x":0.5880281925201416,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5492957830429077,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"رشیتگر","boundary":[0.5492957830429077,0.506313145160675,0.5880281925201416,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5404929518699646,"y":0.506313145160675},{"x":0.5440140962600708,"y":0.506313145160675},{"x":0.5440140962600708,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5404929518699646,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5404929518699646,0.506313145160675,0.5440140962600708,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228873491287231,"y":0.506313145160675},{"x":0.5299295783042908,"y":0.506313145160675},{"x":0.5299295783042908,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5228873491287231,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5228873491287231,0.506313145160675,0.5299295783042908,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44014084339141846,"y":0.506313145160675},{"x":0.5158450603485107,"y":0.506313145160675},{"x":0.5158450603485107,"y":0.5227272510528564},{"x":0.44014084339141846,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پلومیاژیناسه","boundary":[0.44014084339141846,0.506313145160675,0.5158450603485107,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43133804202079773,"y":0.506313145160675},{"x":0.43838027119636536,"y":0.506313145160675},{"x":0.43838027119636536,"y":0.5227272510528564},{"x":0.43133804202079773,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.43133804202079773,0.506313145160675,0.43838027119636536,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40140846371650696,"y":0.506313145160675},{"x":0.4242957830429077,"y":0.506313145160675},{"x":0.4242957830429077,"y":0.5227272510528564},{"x":0.40140846371650696,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.40140846371650696,0.506313145160675,0.4242957830429077,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3697183132171631,"y":0.506313145160675},{"x":0.39260563254356384,"y":0.506313145160675},{"x":0.39260563254356384,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3697183132171631,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۸","boundary":[0.3697183132171631,0.506313145160675,0.39260563254356384,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35915493965148926,"y":0.506313145160675},{"x":0.36091548204421997,"y":0.506313145160675},{"x":0.36091548204421997,"y":0.5227272510528564},{"x":0.35915493965148926,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35915493965148926,0.506313145160675,0.36091548204421997,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31690141558647156,"y":0.506313145160675},{"x":0.35035210847854614,"y":0.506313145160675},{"x":0.35035210847854614,"y":0.5227272510528564},{"x":0.31690141558647156,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.31690141558647156,0.506313145160675,0.35035210847854614,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2852112650871277,"y":0.506313145160675},{"x":0.30985915660858154,"y":0.506313145160675},{"x":0.30985915660858154,"y":0.5227272510528564},{"x":0.2852112650871277,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۷","boundary":[0.2852112650871277,0.506313145160675,0.30985915660858154,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.506313145160675},{"x":0.27816900610923767,"y":0.506313145160675},{"x":0.27816900610923767,"y":0.5227272510528564},{"x":0.27640846371650696,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27640846371650696,0.506313145160675,0.27816900610923767,0.5227272510528564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27640846371650696,"y":0.4861111044883728},{"x":0.7570422291755676,"y":0.4848484992980957},{"x":0.7570422291755676,"y":0.5227272510528564},{"x":0.27640846371650696,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.27140846371650695,0.4791111044883728,0.7620422291755676,0.5297272510528565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3714788854122162,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3732394278049469,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3732394278049469,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3714788854122162,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.5,"str":":","boundary":[0.3714788854122162,0.4305555522441864,0.3732394278049469,0.43686869740486145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3714788854122162,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3732394278049469,"y":0.4305555522441864},{"x":0.3732394278049469,"y":0.43686869740486145},{"x":0.3714788854122162,"y":0.43686869740486145}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.3664788854122162,0.4235555522441864,0.3782394278049469,0.44386869740486146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693662047386169,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7711267471313477,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7728873491287231,"y":0.4583333432674408},{"x":0.7711267471313477,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7693662047386169,0.4431818127632141,0.7728873491287231,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7253521084785461,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7552816867828369,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7570422291755676,"y":0.4595959484577179},{"x":0.7271126508712769,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.7253521084785461,0.4457070827484131,0.7570422291755676,0.4595959484577179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183098793029785,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7200704216957092,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7218309640884399,"y":0.4608585834503174},{"x":0.7200704216957092,"y":0.4608585834503174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7183098793029785,0.4469696879386902,0.7218309640884399,0.4608585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7095070481300354,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7112675905227661,"y":0.46212121844291687},{"x":0.6883803009986877,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.6866196990013123,0.4482323229312897,0.7112675905227661,0.46212121844291687]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.4482323229312897},{"x":0.7711267471313477,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7728873491287231,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6883803009986877,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6816196990013123,0.44123232293128967,0.7778873491287231,0.4653333432674408],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.5315656661987305},{"x":0.35915493965148926,"y":0.5315656661987305},{"x":0.35915493965148926,"y":0.5454545617103577},{"x":0.27992957830429077,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.27992957830429077,0.5315656661987305,0.35915493965148926,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36443662643432617,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4507042169570923,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4507042169570923,"y":0.5454545617103577},{"x":0.36443662643432617,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tragacanthinum","boundary":[0.36443662643432617,0.5315656661987305,0.4507042169570923,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577464759349823,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48591548204421997,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48591548204421997,"y":0.5454545617103577},{"x":0.4577464759349823,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.4577464759349823,0.5315656661987305,0.48591548204421997,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48767605423927307,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48943662643432617,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48943662643432617,"y":0.5454545617103577},{"x":0.48767605423927307,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48767605423927307,0.5315656661987305,0.48943662643432617,0.5454545617103577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48943662643432617,"y":0.5315656661987305},{"x":0.48943662643432617,"y":0.5454545617103577},{"x":0.27992957830429077,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.27492957830429077,0.5245656661987305,0.4944366264343262,0.5524545617103577],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739436745643616,"y":0.560606062412262},{"x":0.1267605572938919,"y":0.560606062412262},{"x":0.1267605572938919,"y":0.5719696879386902},{"x":0.10739436745643616,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.10739436745643616,0.560606062412262,0.1267605572938919,0.5719696879386902]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.128521129488945,"y":0.560606062412262},{"x":0.13204225897789001,"y":0.560606062412262},{"x":0.13204225897789001,"y":0.5707070827484131},{"x":0.128521129488945,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.128521129488945,0.560606062412262,0.13204225897789001,0.5707070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739436745643616,"y":0.5593434572219849},{"x":0.13204225897789001,"y":0.560606062412262},{"x":0.13204225897789001,"y":0.5719696879386902},{"x":0.10739436745643616,"y":0.5707070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.10239436745643615,0.5523434572219849,0.13704225897789002,0.5789696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27816900610923767,"y":0.5593434572219849},{"x":0.32218310236930847,"y":0.5593434572219849},{"x":0.32218310236930847,"y":0.5719696879386902},{"x":0.27816900610923767,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"Statice","boundary":[0.27816900610923767,0.5593434572219849,0.32218310236930847,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274647891521454,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4137323796749115,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4137323796749115,"y":0.5719696879386902},{"x":0.3274647891521454,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tragacanthina","boundary":[0.3274647891521454,0.5593434572219849,0.4137323796749115,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4190140962600708,"y":0.5593434572219849},{"x":0.44366195797920227,"y":0.5593434572219849},{"x":0.44366195797920227,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4190140962600708,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jaub","boundary":[0.4190140962600708,0.5593434572219849,0.44366195797920227,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44542253017425537,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4489436745643616,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4489436745643616,"y":0.5719696879386902},{"x":0.44542253017425537,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.44542253017425537,0.5593434572219849,0.4489436745643616,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4524647891521454,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4630281627178192,"y":0.5593434572219849},{"x":0.4630281627178192,"y":0.5719696879386902},{"x":0.4524647891521454,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4524647891521454,0.5593434572219849,0.4630281627178192,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46830984950065613,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5017605423927307,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5017605423927307,"y":0.5719696879386902},{"x":0.46830984950065613,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Scienc","boundary":[0.46830984950065613,0.5593434572219849,0.5017605423927307,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5070422291755676,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5088028311729431,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5088028311729431,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5070422291755676,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5070422291755676,0.5593434572219849,0.5088028311729431,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088028311729431,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5105633735656738,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5105633735656738,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5088028311729431,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5088028311729431,0.5593434572219849,0.5105633735656738,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.51408451795578,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5580986142158508,"y":0.5593434572219849},{"x":0.5580986142158508,"y":0.5719696879386902},{"x":0.51408451795578,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Statice","boundary":[0.51408451795578,0.5593434572219849,0.5580986142158508,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633803009986877,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6073943376541138,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6073943376541138,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5633803009986877,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spachii","boundary":[0.5633803009986877,0.5593434572219849,0.6073943376541138,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6144366264343262,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6496478915214539,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6496478915214539,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6144366264343262,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Girard","boundary":[0.6144366264343262,0.5593434572219849,0.6496478915214539,0.5719696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514084339141846,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6531690359115601,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6531690359115601,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6514084339141846,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6514084339141846,0.5593434572219849,0.6531690359115601,0.5719696879386902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27816900610923767,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6531690359115601,"y":0.5593434572219849},{"x":0.6531690359115601,"y":0.5719696879386902},{"x":0.27816900610923767,"y":0.5719696879386902}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27316900610923767,0.5523434572219849,0.6581690359115601,0.5789696879386902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.5858585834503174},{"x":0.31338027119636536,"y":0.5858585834503174},{"x":0.31338027119636536,"y":0.6010100841522217},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.27992957830429077,0.5858585834503174,0.31338027119636536,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31866195797920227,"y":0.5858585834503174},{"x":0.35387325286865234,"y":0.5858585834503174},{"x":0.35387325286865234,"y":0.6010100841522217},{"x":0.31866195797920227,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.31866195797920227,0.5858585834503174,0.35387325286865234,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35211268067359924,"y":0.5858585834503174},{"x":0.35563379526138306,"y":0.5858585834503174},{"x":0.35563379526138306,"y":0.6010100841522217},{"x":0.35211268067359924,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35211268067359924,0.5858585834503174,0.35563379526138306,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35915493965148926,"y":0.5858585834503174},{"x":0.40492957830429077,"y":0.5858585834503174},{"x":0.40492957830429077,"y":0.6010100841522217},{"x":0.35915493965148926,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.35915493965148926,0.5858585834503174,0.40492957830429077,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40492957830429077,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4084506928920746,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4084506928920746,"y":0.6010100841522217},{"x":0.40492957830429077,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40492957830429077,0.5858585834503174,0.4084506928920746,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4119718372821808,"y":0.5858585834503174},{"x":0.48591548204421997,"y":0.5858585834503174},{"x":0.48591548204421997,"y":0.6010100841522217},{"x":0.4119718372821808,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"buissonnante","boundary":[0.4119718372821808,0.5858585834503174,0.48591548204421997,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48591548204421997,"y":0.5858585834503174},{"x":0.48943662643432617,"y":0.5858585834503174},{"x":0.48943662643432617,"y":0.6010100841522217},{"x":0.48591548204421997,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.48591548204421997,0.5858585834503174,0.48943662643432617,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49295774102211,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5616196990013123,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5616196990013123,"y":0.6010100841522217},{"x":0.49295774102211,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glaucescente","boundary":[0.49295774102211,0.5858585834503174,0.5616196990013123,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633803009986877,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5669013857841492,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5669013857841492,"y":0.6010100841522217},{"x":0.5633803009986877,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5633803009986877,0.5858585834503174,0.5669013857841492,0.6010100841522217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5669013857841492,"y":0.5858585834503174},{"x":0.5669013857841492,"y":0.6010100841522217},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27492957830429077,0.5788585834503174,0.5719013857841492,0.6080100841522217],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739436745643616,"y":0.6136363744735718},{"x":0.13028168678283691,"y":0.6148989796638489},{"x":0.128521129488945,"y":0.6262626051902771},{"x":0.10739436745643616,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.10739436745643616,0.6136363744735718,0.128521129488945,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739436745643616,"y":0.6136363744735718},{"x":0.13028168678283691,"y":0.6148989796638489},{"x":0.128521129488945,"y":0.6262626051902771},{"x":0.10739436745643616,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.10239436745643615,0.6066363744735718,0.133521129488945,0.6332626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26232394576072693,"y":0.6136363744735718},{"x":0.26408451795578003,"y":0.6136363744735718},{"x":0.26408451795578003,"y":0.6287878751754761},{"x":0.26232394576072693,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26232394576072693,0.6136363744735718,0.26408451795578003,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.6136363744735718},{"x":0.2852112650871277,"y":0.6136363744735718},{"x":0.2852112650871277,"y":0.6287878751754761},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.27992957830429077,0.6136363744735718,0.2852112650871277,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904929518699646,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3380281627178192,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3380281627178192,"y":0.6287878751754761},{"x":0.2904929518699646,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.2904929518699646,0.6136363744735718,0.3380281627178192,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34330984950065613,"y":0.6136363744735718},{"x":0.38732394576072693,"y":0.6136363744735718},{"x":0.38732394576072693,"y":0.6287878751754761},{"x":0.34330984950065613,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"allongés","boundary":[0.34330984950065613,0.6136363744735718,0.38732394576072693,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38908451795578003,"y":0.6136363744735718},{"x":0.39260563254356384,"y":0.6136363744735718},{"x":0.39260563254356384,"y":0.6287878751754761},{"x":0.38908451795578003,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.38908451795578003,0.6136363744735718,0.39260563254356384,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39788731932640076,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4190140962600708,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4190140962600708,"y":0.6287878751754761},{"x":0.39788731932640076,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.39788731932640076,0.6136363744735718,0.4190140962600708,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4242957830429077,"y":0.6136363744735718},{"x":0.43838027119636536,"y":0.6136363744735718},{"x":0.43838027119636536,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4242957830429077,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4242957830429077,0.6136363744735718,0.43838027119636536,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44366195797920227,"y":0.6136363744735718},{"x":0.47711268067359924,"y":0.6136363744735718},{"x":0.47711268067359924,"y":0.6287878751754761},{"x":0.44366195797920227,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"moins","boundary":[0.44366195797920227,0.6136363744735718,0.47711268067359924,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48239436745643616,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5281690359115601,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5281690359115601,"y":0.6287878751754761},{"x":0.48239436745643616,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"denudes","boundary":[0.48239436745643616,0.6136363744735718,0.5281690359115601,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.533450722694397,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5580986142158508,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5580986142158508,"y":0.6287878751754761},{"x":0.533450722694397,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dans","boundary":[0.533450722694397,0.6136363744735718,0.5580986142158508,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651408433914185,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5721830725669861,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5721830725669861,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5651408433914185,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.5651408433914185,0.6136363744735718,0.5721830725669861,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577464759349823,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6021126508712769,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6021126508712769,"y":0.6287878751754761},{"x":0.577464759349823,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.577464759349823,0.6136363744735718,0.6021126508712769,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6021126508712769,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6038732528686523,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6038732528686523,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6021126508712769,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6021126508712769,0.6136363744735718,0.6038732528686523,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091549396514893,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6496478915214539,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6496478915214539,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6091549396514893,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"portant","boundary":[0.6091549396514893,0.6136363744735718,0.6496478915214539,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549295783042908,"y":0.6136363744735718},{"x":0.672535240650177,"y":0.6136363744735718},{"x":0.672535240650177,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6549295783042908,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.6549295783042908,0.6136363744735718,0.672535240650177,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6760563254356384,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7147887349128723,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7147887349128723,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6760563254356384,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"feuilles","boundary":[0.6760563254356384,0.6136363744735718,0.7147887349128723,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200704216957092,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7552816867828369,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7552816867828369,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7200704216957092,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"seches","boundary":[0.7200704216957092,0.6136363744735718,0.7552816867828369,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588028311729431,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7693662047386169,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7693662047386169,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7588028311729431,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7588028311729431,0.6136363744735718,0.7693662047386169,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7728873491287231,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8116196990013123,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8116196990013123,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7728873491287231,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mortes","boundary":[0.7728873491287231,0.6136363744735718,0.8116196990013123,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151408433914185,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8362675905227661,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8362675905227661,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8151408433914185,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aux","boundary":[0.8151408433914185,0.6136363744735718,0.8362675905227661,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8397887349128723,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8397887349128723,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"noeuds","boundary":[0.8397887349128723,0.6136363744735718,0.8785211443901062,0.6287878751754761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26232394576072693,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6136363744735718},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6287878751754761},{"x":0.26232394576072693,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2573239457607269,0.6066363744735718,0.8835211443901062,0.6357878751754761],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.627525269985199},{"x":0.2975352108478546,"y":0.627525269985199},{"x":0.2975352108478546,"y":0.6414141654968262},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.27992957830429077,0.627525269985199,0.2975352108478546,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3010563254356384,"y":0.627525269985199},{"x":0.3767605721950531,"y":0.627525269985199},{"x":0.3767605721950531,"y":0.6414141654968262},{"x":0.3010563254356384,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ramifications","boundary":[0.3010563254356384,0.627525269985199,0.3767605721950531,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.627525269985199},{"x":0.3785211145877838,"y":0.627525269985199},{"x":0.3785211145877838,"y":0.6414141654968262},{"x":0.375,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.375,0.627525269985199,0.3785211145877838,0.6414141654968262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.627525269985199},{"x":0.3785211145877838,"y":0.627525269985199},{"x":0.3785211145877838,"y":0.6414141654968262},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.27492957830429077,0.620525269985199,0.3835211145877838,0.6484141654968262],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739436745643616,"y":0.6553030014038086},{"x":0.14436618983745575,"y":0.6565656661987305},{"x":0.14260563254356384,"y":0.6691918969154358},{"x":0.10739436745643616,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.10739436745643616,0.6553030014038086,0.14260563254356384,0.6691918969154358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739436745643616,"y":0.6553030014038086},{"x":0.14436618983745575,"y":0.6565656661987305},{"x":0.14260563254356384,"y":0.6691918969154358},{"x":0.10739436745643616,"y":0.6679292917251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10239436745643615,0.6483030014038086,0.14760563254356385,0.6761918969154358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26056337356567383,"y":0.6540403962135315},{"x":0.26232394576072693,"y":0.6540403962135315},{"x":0.26232394576072693,"y":0.6691918969154358},{"x":0.26056337356567383,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26056337356567383,0.6540403962135315,0.26232394576072693,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.6540403962135315},{"x":0.2922535240650177,"y":0.6540403962135315},{"x":0.2922535240650177,"y":0.6691918969154358},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.27992957830429077,0.6540403962135315,0.2922535240650177,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3010563254356384,"y":0.6540403962135315},{"x":0.35563379526138306,"y":0.6540403962135315},{"x":0.35563379526138306,"y":0.6691918969154358},{"x":0.3010563254356384,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"printemps","boundary":[0.3010563254356384,0.6540403962135315,0.35563379526138306,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36267605423927307,"y":0.6540403962135315},{"x":0.36795774102211,"y":0.6540403962135315},{"x":0.36795774102211,"y":0.6691918969154358},{"x":0.36267605423927307,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.36267605423927307,0.6540403962135315,0.36795774102211,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.6540403962135315},{"x":0.3838028311729431,"y":0.6540403962135315},{"x":0.3838028311729431,"y":0.6691918969154358},{"x":0.375,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.375,0.6540403962135315,0.3838028311729431,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39084506034851074,"y":0.6540403962135315},{"x":0.4137323796749115,"y":0.6540403962135315},{"x":0.4137323796749115,"y":0.6691918969154358},{"x":0.39084506034851074,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.39084506034851074,0.6540403962135315,0.4137323796749115,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4207746386528015,"y":0.6540403962135315},{"x":0.43838027119636536,"y":0.6540403962135315},{"x":0.43838027119636536,"y":0.6691918969154358},{"x":0.4207746386528015,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.4207746386528015,0.6540403962135315,0.43838027119636536,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44366195797920227,"y":0.6540403962135315},{"x":0.47887325286865234,"y":0.6540403962135315},{"x":0.47887325286865234,"y":0.6691918969154358},{"x":0.44366195797920227,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"jeunes","boundary":[0.44366195797920227,0.6540403962135315,0.47887325286865234,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48415493965148926,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5246478915214539,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5246478915214539,"y":0.6691918969154358},{"x":0.48415493965148926,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pousses","boundary":[0.48415493965148926,0.6540403962135315,0.5246478915214539,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316901206970215,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5528169274330139,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5528169274330139,"y":0.6691918969154358},{"x":0.5316901206970215,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.5316901206970215,0.6540403962135315,0.5528169274330139,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5598591566085815,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5721830725669861,"y":0.6540403962135315},{"x":0.5721830725669861,"y":0.6691918969154358},{"x":0.5598591566085815,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.5598591566085815,0.6540403962135315,0.5721830725669861,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5792253613471985,"y":0.6540403962135315},{"x":0.61091548204422,"y":0.6540403962135315},{"x":0.61091548204422,"y":0.6691918969154358},{"x":0.5792253613471985,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"moins","boundary":[0.5792253613471985,0.6540403962135315,0.61091548204422,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161971688270569,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6690140962600708,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6690140962600708,"y":0.6691918969154358},{"x":0.6161971688270569,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"charnues","boundary":[0.6161971688270569,0.6540403962135315,0.6690140962600708,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672534942626953,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6690140962600708,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6690140962600708,"y":0.6691918969154358},{"x":0.6672534942626953,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6672534942626953,0.6540403962135315,0.6690140962600708,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742957830429077,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6795774698257446,"y":0.6540403962135315},{"x":0.6795774698257446,"y":0.6691918969154358},{"x":0.6742957830429077,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6742957830429077,0.6540403962135315,0.6795774698257446,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.6540403962135315},{"x":0.716549277305603,"y":0.6540403962135315},{"x":0.716549277305603,"y":0.6691918969154358},{"x":0.6866196990013123,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"bords","boundary":[0.6866196990013123,0.6540403962135315,0.716549277305603,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218309640884399,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7623239159584045,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7623239159584045,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7218309640884399,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"scabres","boundary":[0.7218309640884399,0.6540403962135315,0.7623239159584045,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7623239159584045,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7658450603485107,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7658450603485107,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7623239159584045,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7623239159584045,0.6540403962135315,0.7658450603485107,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711267471313477,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7764084339141846,"y":0.6540403962135315},{"x":0.7764084339141846,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7711267471313477,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7711267471313477,0.6540403962135315,0.7764084339141846,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816901206970215,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8257042169570923,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8257042169570923,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7816901206970215,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.7816901206970215,0.6540403962135315,0.8257042169570923,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309859037399292,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8767605423927307,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8767605423927307,"y":0.6691918969154358},{"x":0.8309859037399292,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épineux","boundary":[0.8309859037399292,0.6540403962135315,0.8767605423927307,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6691918969154358},{"x":0.875,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.875,0.6540403962135315,0.8785211443901062,0.6691918969154358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26056337356567383,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6540403962135315},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6691918969154358},{"x":0.26056337356567383,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2555633735656738,0.6470403962135315,0.8835211443901062,0.6761918969154358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.6679292917251587},{"x":0.30985915660858154,"y":0.6679292917251587},{"x":0.30985915660858154,"y":0.683080792427063},{"x":0.27992957830429077,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"celles","boundary":[0.27992957830429077,0.6679292917251587,0.30985915660858154,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31514084339141846,"y":0.6679292917251587},{"x":0.3274647891521454,"y":0.6679292917251587},{"x":0.3274647891521454,"y":0.683080792427063},{"x":0.31514084339141846,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.31514084339141846,0.6679292917251587,0.3274647891521454,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3362676203250885,"y":0.6679292917251587},{"x":0.36267605423927307,"y":0.6679292917251587},{"x":0.36267605423927307,"y":0.683080792427063},{"x":0.3362676203250885,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"l'été","boundary":[0.3362676203250885,0.6679292917251587,0.36267605423927307,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3697183132171631,"y":0.6679292917251587},{"x":0.3802816867828369,"y":0.6679292917251587},{"x":0.3802816867828369,"y":0.683080792427063},{"x":0.3697183132171631,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.3697183132171631,0.6679292917251587,0.3802816867828369,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38732394576072693,"y":0.6679292917251587},{"x":0.4207746386528015,"y":0.6679292917251587},{"x":0.4207746386528015,"y":0.683080792427063},{"x":0.38732394576072693,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"alènes","boundary":[0.38732394576072693,0.6679292917251587,0.4207746386528015,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42781689763069153,"y":0.6679292917251587},{"x":0.4595070481300354,"y":0.6679292917251587},{"x":0.4595070481300354,"y":0.683080792427063},{"x":0.42781689763069153,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"dures","boundary":[0.42781689763069153,0.6679292917251587,0.4595070481300354,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4595070481300354,"y":0.6679292917251587},{"x":0.4612676203250885,"y":0.6679292917251587},{"x":0.4612676203250885,"y":0.683080792427063},{"x":0.4595070481300354,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4595070481300354,0.6679292917251587,0.4612676203250885,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46830984950065613,"y":0.6679292917251587},{"x":0.48767605423927307,"y":0.6679292917251587},{"x":0.48767605423927307,"y":0.683080792427063},{"x":0.46830984950065613,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"très","boundary":[0.46830984950065613,0.6679292917251587,0.48767605423927307,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4947183132171631,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5352112650871277,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5352112650871277,"y":0.683080792427063},{"x":0.4947183132171631,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longues","boundary":[0.4947183132171631,0.6679292917251587,0.5352112650871277,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369718074798584,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5404929518699646,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5404929518699646,"y":0.683080792427063},{"x":0.5369718074798584,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5369718074798584,0.6679292917251587,0.5404929518699646,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457746386528015,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5510563254356384,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5510563254356384,"y":0.683080792427063},{"x":0.5457746386528015,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5457746386528015,0.6679292917251587,0.5510563254356384,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5563380122184753,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5809859037399292,"y":0.6679292917251587},{"x":0.5809859037399292,"y":0.683080792427063},{"x":0.5563380122184753,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"bord","boundary":[0.5563380122184753,0.6679292917251587,0.5809859037399292,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5880281925201416,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6161971688270569,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6161971688270569,"y":0.683080792427063},{"x":0.5880281925201416,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lisses","boundary":[0.5880281925201416,0.6679292917251587,0.6161971688270569,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161971688270569,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6179577708244324,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6179577708244324,"y":0.683080792427063},{"x":0.6161971688270569,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6161971688270569,0.6679292917251587,0.6179577708244324,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6654929518699646,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6654929518699646,"y":0.683080792427063},{"x":0.625,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"dilatées","boundary":[0.625,0.6679292917251587,0.6654929518699646,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6707746386528015,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6830986142158508,"y":0.6679292917251587},{"x":0.6830986142158508,"y":0.683080792427063},{"x":0.6707746386528015,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.6707746386528015,0.6679292917251587,0.6830986142158508,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901408433914185,"y":0.6679292917251587},{"x":0.716549277305603,"y":0.6679292917251587},{"x":0.716549277305603,"y":0.683080792427063},{"x":0.6901408433914185,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"gaine","boundary":[0.6901408433914185,0.6679292917251587,0.716549277305603,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235915660858154,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7464788556098938,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7464788556098938,"y":0.683080792427063},{"x":0.7235915660858154,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.7235915660858154,0.6679292917251587,0.7464788556098938,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517605423927307,"y":0.6679292917251587},{"x":0.76408451795578,"y":0.6679292917251587},{"x":0.76408451795578,"y":0.683080792427063},{"x":0.7517605423927307,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.7517605423927307,0.6679292917251587,0.76408451795578,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711267471313477,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8028169274330139,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8028169274330139,"y":0.683080792427063},{"x":0.7711267471313477,"y":0.683080792427063}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"moins","boundary":[0.7711267471313477,0.6679292917251587,0.8028169274330139,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8098591566085815,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8661971688270569,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8661971688270569,"y":0.683080792427063},{"x":0.8098591566085815,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"auriculées","boundary":[0.8098591566085815,0.6679292917251587,0.8661971688270569,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8661971688270569,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8697183132171631,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8697183132171631,"y":0.683080792427063},{"x":0.8661971688270569,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8661971688270569,0.6679292917251587,0.8697183132171631,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8732394576072693,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8785211443901062,"y":0.683080792427063},{"x":0.8732394576072693,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.8732394576072693,0.6679292917251587,0.8785211443901062,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.6818181872367859},{"x":0.31161972880363464,"y":0.6818181872367859},{"x":0.31161972880363464,"y":0.6957070827484131},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"marge","boundary":[0.27992957830429077,0.6818181872367859,0.31161972880363464,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31690141558647156,"y":0.6818181872367859},{"x":0.35563379526138306,"y":0.6818181872367859},{"x":0.35563379526138306,"y":0.6957070827484131},{"x":0.31690141558647156,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hyaline","boundary":[0.31690141558647156,0.6818181872367859,0.35563379526138306,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36091548204421997,"y":0.6818181872367859},{"x":0.38556337356567383,"y":0.6818181872367859},{"x":0.38556337356567383,"y":0.6957070827484131},{"x":0.36091548204421997,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dans","boundary":[0.36091548204421997,0.6818181872367859,0.38556337356567383,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39084506034851074,"y":0.6818181872367859},{"x":0.39964789152145386,"y":0.6818181872367859},{"x":0.39964789152145386,"y":0.6957070827484131},{"x":0.39084506034851074,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.39084506034851074,0.6818181872367859,0.39964789152145386,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40492957830429077,"y":0.6818181872367859},{"x":0.43309858441352844,"y":0.6818181872367859},{"x":0.43309858441352844,"y":0.6957070827484131},{"x":0.40492957830429077,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bases","boundary":[0.40492957830429077,0.6818181872367859,0.43309858441352844,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43485915660858154,"y":0.6818181872367859},{"x":0.43661972880363464,"y":0.6818181872367859},{"x":0.43661972880363464,"y":0.6957070827484131},{"x":0.43485915660858154,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.43485915660858154,0.6818181872367859,0.43661972880363464,0.6957070827484131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8785211443901062,"y":0.6957070827484131},{"x":0.27992957830429077,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27492957830429077,0.6609292917251587,0.8835211443901062,0.7027070827484131],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10915493220090866,"y":0.7108585834503174},{"x":0.13556337356567383,"y":0.7108585834503174},{"x":0.13556337356567383,"y":0.7196969985961914},{"x":0.10915493220090866,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.10915493220090866,0.7108585834503174,0.13556337356567383,0.7196969985961914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10915493220090866,"y":0.7108585834503174},{"x":0.13556337356567383,"y":0.7108585834503174},{"x":0.13556337356567383,"y":0.7196969985961914},{"x":0.10915493220090866,"y":0.7196969985961914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.10415493220090866,0.7038585834503174,0.14056337356567383,0.7266969985961914],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26232394576072693,"y":0.7070707082748413},{"x":0.26408451795578003,"y":0.7070707082748413},{"x":0.26408451795578003,"y":0.7234848737716675},{"x":0.26232394576072693,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26232394576072693,0.7070707082748413,0.26408451795578003,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.7070707082748413},{"x":0.30457746982574463,"y":0.7070707082748413},{"x":0.30457746982574463,"y":0.7234848737716675},{"x":0.27992957830429077,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"d'un","boundary":[0.27992957830429077,0.7070707082748413,0.30457746982574463,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31161972880363464,"y":0.7070707082748413},{"x":0.3327464759349823,"y":0.7070707082748413},{"x":0.3327464759349823,"y":0.7234848737716675},{"x":0.31161972880363464,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"rose","boundary":[0.31161972880363464,0.7070707082748413,0.3327464759349823,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380281627178192,"y":0.7070707082748413},{"x":0.3838028311729431,"y":0.7070707082748413},{"x":0.3838028311729431,"y":0.7234848737716675},{"x":0.3380281627178192,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pourpre","boundary":[0.3380281627178192,0.7070707082748413,0.3838028311729431,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3838028311729431,"y":0.7070707082748413},{"x":0.38732394576072693,"y":0.7070707082748413},{"x":0.38732394576072693,"y":0.7234848737716675},{"x":0.3838028311729431,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3838028311729431,0.7070707082748413,0.38732394576072693,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39260563254356384,"y":0.7070707082748413},{"x":0.43838027119636536,"y":0.7070707082748413},{"x":0.43838027119636536,"y":0.7234848737716675},{"x":0.39260563254356384,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"disposée","boundary":[0.39260563254356384,0.7070707082748413,0.43838027119636536,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44366195797920227,"y":0.7070707082748413},{"x":0.4559859037399292,"y":0.7070707082748413},{"x":0.4559859037399292,"y":0.7234848737716675},{"x":0.44366195797920227,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.44366195797920227,0.7070707082748413,0.4559859037399292,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630281627178192,"y":0.7070707082748413},{"x":0.47711268067359924,"y":0.7070707082748413},{"x":0.47711268067359924,"y":0.7234848737716675},{"x":0.4630281627178192,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épi","boundary":[0.4630281627178192,0.7070707082748413,0.47711268067359924,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48415493965148926,"y":0.7070707082748413},{"x":0.51408451795578,"y":0.7070707082748413},{"x":0.51408451795578,"y":0.7234848737716675},{"x":0.48415493965148926,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"court","boundary":[0.48415493965148926,0.7070707082748413,0.51408451795578,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.51408451795578,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5176056623458862,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5176056623458862,"y":0.7234848737716675},{"x":0.51408451795578,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.51408451795578,0.7070707082748413,0.5176056623458862,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228873491287231,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5281690359115601,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5281690359115601,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5228873491287231,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5228873491287231,0.7070707082748413,0.5281690359115601,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.533450722694397,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5721830725669861,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5721830725669861,"y":0.7234848737716675},{"x":0.533450722694397,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"epillets","boundary":[0.533450722694397,0.7070707082748413,0.5721830725669861,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577464759349823,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6126760840415955,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6126760840415955,"y":0.7234848737716675},{"x":0.577464759349823,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"denses","boundary":[0.577464759349823,0.7070707082748413,0.6126760840415955,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197183132171631,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6690140962600708,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6690140962600708,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6197183132171631,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"uniflores","boundary":[0.6197183132171631,0.7070707082748413,0.6690140962600708,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6690140962600708,"y":0.7070707082748413},{"x":0.672535240650177,"y":0.7070707082748413},{"x":0.672535240650177,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6690140962600708,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6690140962600708,0.7070707082748413,0.672535240650177,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778169274330139,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6936619877815247,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6936619877815247,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6778169274330139,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sur","boundary":[0.6778169274330139,0.7070707082748413,0.6936619877815247,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6989436745643616,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7183098793029785,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7183098793029785,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6989436745643616,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"une","boundary":[0.6989436745643616,0.7070707082748413,0.7183098793029785,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7253521084785461,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7605633735656738,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7605633735656738,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7253521084785461,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hampe","boundary":[0.7253521084785461,0.7070707082748413,0.7605633735656738,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676056623458862,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7940140962600708,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7940140962600708,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7676056623458862,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"grele","boundary":[0.7676056623458862,0.7070707082748413,0.7940140962600708,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7940140962600708,"y":0.7070707082748413},{"x":0.797535240650177,"y":0.7070707082748413},{"x":0.797535240650177,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7940140962600708,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7940140962600708,0.7070707082748413,0.797535240650177,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8028169274330139,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8080986142158508,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8080986142158508,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8028169274330139,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.8028169274330139,0.7070707082748413,0.8080986142158508,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133803009986877,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8257042169570923,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8257042169570923,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8133803009986877,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.8133803009986877,0.7070707082748413,0.8257042169570923,0.7234848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8309859037399292,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8309859037399292,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plusieurs","boundary":[0.8309859037399292,0.7070707082748413,0.8802816867828369,0.7234848737716675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26232394576072693,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7070707082748413},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7234848737716675},{"x":0.26232394576072693,"y":0.7234848737716675}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2573239457607269,0.7000707082748413,0.8852816867828369,0.7304848737716675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28169015049934387,"y":0.7234848737716675},{"x":0.3010563254356384,"y":0.7234848737716675},{"x":0.3010563254356384,"y":0.7361111044883728},{"x":0.28169015049934387,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fois","boundary":[0.28169015049934387,0.7234848737716675,0.3010563254356384,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30633804202079773,"y":0.7234848737716675},{"x":0.35035210847854614,"y":0.7234848737716675},{"x":0.35035210847854614,"y":0.7361111044883728},{"x":0.30633804202079773,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ramifiée","boundary":[0.30633804202079773,0.7234848737716675,0.35035210847854614,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35211268067359924,"y":0.7234848737716675},{"x":0.35563379526138306,"y":0.7234848737716675},{"x":0.35563379526138306,"y":0.7361111044883728},{"x":0.35211268067359924,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35211268067359924,0.7234848737716675,0.35563379526138306,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35915493965148926,"y":0.7234848737716675},{"x":0.39788731932640076,"y":0.7234848737716675},{"x":0.39788731932640076,"y":0.7361111044883728},{"x":0.35915493965148926,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"égalant","boundary":[0.35915493965148926,0.7234848737716675,0.39788731932640076,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40316900610923767,"y":0.7234848737716675},{"x":0.4154929518699646,"y":0.7234848737716675},{"x":0.4154929518699646,"y":0.7361111044883728},{"x":0.40316900610923767,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.40316900610923767,0.7234848737716675,0.4154929518699646,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4207746386528015,"y":0.7234848737716675},{"x":0.47535210847854614,"y":0.7234848737716675},{"x":0.47535210847854614,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4207746386528015,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"dépassant","boundary":[0.4207746386528015,0.7234848737716675,0.47535210847854614,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47887325286865234,"y":0.7234848737716675},{"x":0.4982394278049469,"y":0.7234848737716675},{"x":0.4982394278049469,"y":0.7361111044883728},{"x":0.47887325286865234,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.47887325286865234,0.7234848737716675,0.4982394278049469,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035211443901062,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5158450603485107,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5158450603485107,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5035211443901062,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.5035211443901062,0.7234848737716675,0.5158450603485107,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5211267471313477,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5616196990013123,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5616196990013123,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5211267471313477,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"feuilles","boundary":[0.5211267471313477,0.7234848737716675,0.5616196990013123,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5616196990013123,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5651408433914185,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5651408433914185,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5616196990013123,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5616196990013123,0.7234848737716675,0.5651408433914185,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686619877815247,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5739436745643616,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5739436745643616,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5686619877815247,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.5686619877815247,0.7234848737716675,0.5739436745643616,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5792253613471985,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5933098793029785,"y":0.7234848737716675},{"x":0.5933098793029785,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5792253613471985,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"1-3","boundary":[0.5792253613471985,0.7234848737716675,0.5933098793029785,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5968309640884399,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6091549396514893,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6091549396514893,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5968309640884399,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"br","boundary":[0.5968309640884399,0.7234848737716675,0.6091549396514893,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091549396514893,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6126760840415955,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6126760840415955,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6091549396514893,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6091549396514893,0.7234848737716675,0.6126760840415955,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161971688270569,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6866196990013123,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6866196990013123,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6161971688270569,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"triangulaires","boundary":[0.6161971688270569,0.7234848737716675,0.6866196990013123,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6901408433914185,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6901408433914185,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6866196990013123,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6866196990013123,0.7234848737716675,0.6901408433914185,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901408433914185,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7464788556098938,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7464788556098938,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6901408433914185,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"lancéolées","boundary":[0.6901408433914185,0.7234848737716675,0.7464788556098938,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7464788556098938,"y":0.7234848737716675},{"x":0.75,"y":0.7234848737716675},{"x":0.75,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7464788556098938,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7464788556098938,0.7234848737716675,0.75,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535211443901062,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7588028311729431,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7588028311729431,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7535211443901062,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7535211443901062,0.7234848737716675,0.7588028311729431,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76408451795578,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7957746386528015,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7957746386528015,"y":0.7361111044883728},{"x":0.76408451795578,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"borde","boundary":[0.76408451795578,0.7234848737716675,0.7957746386528015,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992957830429077,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8397887349128723,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8397887349128723,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7992957830429077,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hyaline","boundary":[0.7992957830429077,0.7234848737716675,0.8397887349128723,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841549277305603,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8450704216957092,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8450704216957092,"y":0.7361111044883728},{"x":0.841549277305603,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.841549277305603,0.7234848737716675,0.8450704216957092,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8485915660858154,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7234848737716675},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8485915660858154,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"rachis","boundary":[0.8485915660858154,0.7234848737716675,0.8802816867828369,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.7361111044883728},{"x":0.2922535240650177,"y":0.7361111044883728},{"x":0.2922535240650177,"y":0.75},{"x":0.27992957830429077,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.27992957830429077,0.7361111044883728,0.2922535240650177,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3010563254356384,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3257042169570923,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3257042169570923,"y":0.75},{"x":0.3010563254356384,"y":0.75}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"l'epi","boundary":[0.3010563254356384,0.7361111044883728,0.3257042169570923,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3309859037399292,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3802816867828369,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3802816867828369,"y":0.75},{"x":0.3309859037399292,"y":0.75}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"articulés","boundary":[0.3309859037399292,0.7361111044883728,0.3802816867828369,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3785211145877838,"y":0.7361111044883728},{"x":0.38204225897789,"y":0.7361111044883728},{"x":0.38204225897789,"y":0.75},{"x":0.3785211145877838,"y":0.75}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3785211145877838,0.7361111044883728,0.38204225897789,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38732394576072693,"y":0.7361111044883728},{"x":0.39260563254356384,"y":0.7361111044883728},{"x":0.39260563254356384,"y":0.75},{"x":0.38732394576072693,"y":0.75}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.38732394576072693,0.7361111044883728,0.39260563254356384,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39788731932640076,"y":0.7361111044883728},{"x":0.43661972880363464,"y":0.7361111044883728},{"x":0.43661972880363464,"y":0.75},{"x":0.39788731932640076,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"articles","boundary":[0.39788731932640076,0.7361111044883728,0.43661972880363464,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44190141558647156,"y":0.7361111044883728},{"x":0.47711268067359924,"y":0.7361111044883728},{"x":0.47711268067359924,"y":0.75},{"x":0.44190141558647156,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courts","boundary":[0.44190141558647156,0.7361111044883728,0.47711268067359924,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47887325286865234,"y":0.7361111044883728},{"x":0.48063379526138306,"y":0.7361111044883728},{"x":0.48063379526138306,"y":0.75},{"x":0.47887325286865234,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.47887325286865234,0.7361111044883728,0.48063379526138306,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48591548204421997,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4964788854122162,"y":0.7361111044883728},{"x":0.4964788854122162,"y":0.75},{"x":0.48591548204421997,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"br","boundary":[0.48591548204421997,0.7361111044883728,0.4964788854122162,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4982394278049469,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5,"y":0.75},{"x":0.4982394278049469,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4982394278049469,0.7361111044883728,0.5,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5070422291755676,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5457746386528015,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5457746386528015,"y":0.75},{"x":0.5070422291755676,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"égalant","boundary":[0.5070422291755676,0.7361111044883728,0.5457746386528015,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528169274330139,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5598591566085815,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5598591566085815,"y":0.75},{"x":0.5528169274330139,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.5528169274330139,0.7361111044883728,0.5598591566085815,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669013857841492,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5897887349128723,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5897887349128723,"y":0.75},{"x":0.5669013857841492,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tube","boundary":[0.5669013857841492,0.7361111044883728,0.5897887349128723,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5968309640884399,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6091549396514893,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6091549396514893,"y":0.75},{"x":0.5968309640884399,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.5968309640884399,0.7361111044883728,0.6091549396514893,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161971688270569,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6461267471313477,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6461267471313477,"y":0.75},{"x":0.6161971688270569,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.6161971688270569,0.7361111044883728,0.6461267471313477,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6478873491287231,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6496478915214539,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6496478915214539,"y":0.75},{"x":0.6478873491287231,"y":0.75}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6478873491287231,0.7361111044883728,0.6496478915214539,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6566901206970215,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6795774698257446,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6795774698257446,"y":0.75},{"x":0.6566901206970215,"y":0.75}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"celle","boundary":[0.6566901206970215,0.7361111044883728,0.6795774698257446,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830986142158508,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6866196990013123,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6866196990013123,"y":0.75},{"x":0.6830986142158508,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6830986142158508,0.7361111044883728,0.6866196990013123,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866196990013123,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6936619877815247,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6936619877815247,"y":0.75},{"x":0.6866196990013123,"y":0.75}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"ci","boundary":[0.6866196990013123,0.7361111044883728,0.6936619877815247,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6989436745643616,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7042253613471985,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7042253613471985,"y":0.75},{"x":0.6989436745643616,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6989436745643616,0.7361111044883728,0.7042253613471985,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095070481300354,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7341549396514893,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7341549396514893,"y":0.75},{"x":0.7095070481300354,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"tube","boundary":[0.7095070481300354,0.7361111044883728,0.7341549396514893,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411971688270569,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7728873491287231,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7728873491287231,"y":0.75},{"x":0.7411971688270569,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.7411971688270569,0.7361111044883728,0.7728873491287231,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7746478915214539,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7781690359115601,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7781690359115601,"y":0.75},{"x":0.7746478915214539,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7746478915214539,0.7361111044883728,0.7781690359115601,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816901206970215,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7869718074798584,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7869718074798584,"y":0.75},{"x":0.7816901206970215,"y":0.75}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.7816901206970215,0.7361111044883728,0.7869718074798584,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7940140962600708,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8397887349128723,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8397887349128723,"y":0.75},{"x":0.7940140962600708,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"nervures","boundary":[0.7940140962600708,0.7361111044883728,0.8397887349128723,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8450704216957092,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8767605423927307,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8767605423927307,"y":0.75},{"x":0.8450704216957092,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vertes","boundary":[0.8450704216957092,0.7361111044883728,0.8767605423927307,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8785211443901062,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7361111044883728},{"x":0.8802816867828369,"y":0.75},{"x":0.8785211443901062,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8785211443901062,0.7361111044883728,0.8802816867828369,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27992957830429077,"y":0.7512626051902771},{"x":0.3309859037399292,"y":0.7512626051902771},{"x":0.3309859037399292,"y":0.7651515007019043},{"x":0.27992957830429077,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"devenant","boundary":[0.27992957830429077,0.7512626051902771,0.3309859037399292,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3380281627178192,"y":0.7512626051902771},{"x":0.38556337356567383,"y":0.7512626051902771},{"x":0.38556337356567383,"y":0.7651515007019043},{"x":0.3380281627178192,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pourpres","boundary":[0.3380281627178192,0.7512626051902771,0.38556337356567383,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39260563254356384,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4137323796749115,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4137323796749115,"y":0.7651515007019043},{"x":0.39260563254356384,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"vers","boundary":[0.39260563254356384,0.7512626051902771,0.4137323796749115,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4207746386528015,"y":0.7512626051902771},{"x":0.42957746982574463,"y":0.7512626051902771},{"x":0.42957746982574463,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4207746386528015,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.4207746386528015,0.7512626051902771,0.42957746982574463,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43661972880363464,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4647887349128723,"y":0.7512626051902771},{"x":0.4647887349128723,"y":0.7651515007019043},{"x":0.43661972880363464,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"gorge","boundary":[0.43661972880363464,0.7512626051902771,0.4647887349128723,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46830984950065613,"y":0.7512626051902771},{"x":0.47007042169570923,"y":0.7512626051902771},{"x":0.47007042169570923,"y":0.7651515007019043},{"x":0.46830984950065613,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.46830984950065613,0.7512626051902771,0.47007042169570923,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47711268067359924,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5070422291755676,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5070422291755676,"y":0.7651515007019043},{"x":0.47711268067359924,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"limbe","boundary":[0.47711268067359924,0.7512626051902771,0.5070422291755676,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123239159584045,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5422534942626953,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5422534942626953,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5123239159584045,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blanc","boundary":[0.5123239159584045,0.7512626051902771,0.5422534942626953,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.547535240650177,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5792253613471985,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5792253613471985,"y":0.7651515007019043},{"x":0.547535240650177,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hyalin","boundary":[0.547535240650177,0.7512626051902771,0.5792253613471985,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827465057373047,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5862675905227661,"y":0.7512626051902771},{"x":0.5862675905227661,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5827465057373047,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5827465057373047,0.7512626051902771,0.5862675905227661,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591549277305603,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6461267471313477,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6461267471313477,"y":0.7651515007019043},{"x":0.591549277305603,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pentalobé","boundary":[0.591549277305603,0.7512626051902771,0.6461267471313477,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6461267471313477,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6496478915214539,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6496478915214539,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6461267471313477,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6461267471313477,0.7512626051902771,0.6496478915214539,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549295783042908,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6602112650871277,"y":0.7512626051902771},{"x":0.6602112650871277,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6549295783042908,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6549295783042908,0.7512626051902771,0.6602112650871277,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672534942626953,"y":0.7512626051902771},{"x":0.672535240650177,"y":0.7512626051902771},{"x":0.672535240650177,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6672534942626953,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.6672534942626953,0.7512626051902771,0.672535240650177,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778169274330139,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7253521084785461,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7253521084785461,"y":0.7651515007019043},{"x":0.6778169274330139,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nervures","boundary":[0.6778169274330139,0.7512626051902771,0.7253521084785461,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306337952613831,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7799295783042908,"y":0.7512626051902771},{"x":0.7799295783042908,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7306337952613831,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pourpres","boundary":[0.7306337952613831,0.7512626051902771,0.7799295783042908,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816901206970215,"y":0.7512626051902771},{"x":0.783450722694397,"y":0.7512626051902771},{"x":0.783450722694397,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7816901206970215,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7816901206970215,0.7512626051902771,0.783450722694397,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887324094772339,"y":0.7512626051902771},{"x":0.827464759349823,"y":0.7512626051902771},{"x":0.827464759349823,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7887324094772339,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"petales","boundary":[0.7887324094772339,0.7512626051902771,0.827464759349823,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8327465057373047,"y":0.7512626051902771},{"x":0.8697183132171631,"y":0.7512626051902771},{"x":0.8697183132171631,"y":0.7651515007019043},{"x":0.8327465057373047,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"soudés","boundary":[0.8327465057373047,0.7512626051902771,0.8697183132171631,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7512626051902771},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7512626051902771},{"x":0.8802816867828369,"y":0.7651515007019043},{"x":0.875,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.875,0.7512626051902771,0.8802816867828369,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],&