ترابری در معادن ترابری در معادن

توضیحات

توجه کنید که با خرید نسخه‌ی الکترونیکی نسخه ی چاپی را هم میتوانید به طور رایگان دریافت کنید :)

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797127","title":"ترابری در معادن","price":"۳۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/682e2f2df5924979/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/682e2f2df5924979/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/682e2f2df5924979/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/682e2f2df5924979/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/682e2f2df5924979/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/682e2f2df5924979/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/682e2f2df5924979/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/682e2f2df5924979/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/682e2f2df5924979/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/682e2f2df5924979/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789646029361","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۷","nobat_chap":"4","description":["توجه کنید که با خرید نسخه‌ی الکترونیکی نسخه ی چاپی را هم میتوانید به طور رایگان دریافت کنید :)"],"pages_count":"318","keywords":"null","token":"682e2f2df5924979","created_at":"2021-01-11 15:04:30","updated_at":"2022-04-05 10:42:40","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2021-01-31 09:44:31","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1919976","title":"دکتر سید حسن بصیر","firstname":"دکتر سید حسن","lastname":"بصیر","token":"f7fbcdc2b954ff12","created_at":"2021-01-31 09:41:38","updated_at":"2021-01-31 09:41:38","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1919976","title":"دکتر سید حسن بصیر","firstname":"دکتر سید حسن","lastname":"بصیر","token":"f7fbcdc2b954ff12","created_at":"2021-01-31 09:41:38","updated_at":"2021-01-31 09:41:38","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"785805","file":"5ffc37ca814117.76674039.pdf","book_id":"3797127","toc":null,"created_at":"2021-01-11 15:04:34","updated_at":"2022-04-05 10:42:44","process_started_at":"2021-01-11 15:04:37","process_done_at":"2021-01-11 15:04:46","process_failed_at":null,"pages_count":"318","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"10738b170bdad1a8a2c67760061ae419892ba1c656cb3a5b522fa3c438d116a6549bf15a03f3b4a9684826edca2dca396ae6d529349e6a5d754b190ab0fc5f47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۸"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"2473","title":"اصول ترابری","token":"d7008ce3afb17286","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3100","title":"اصول معدنکاری","token":"7b80db0df21a3c63","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-02-25 17:21:18","study_fields":[{"id":"187","title":"کارشناسی مهندسی راه آهن","degree_id":"7","token":"a73674f8c0fce32a","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-02-25 17:21:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3625","title":"اقتصاد ترابری","token":"fd25f58ece716046","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:31","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":"1105","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","degree_id":"7","token":"31b01a65aabe8226","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3931","title":"اقتصاد معدنی","token":"3aa0f7b20d835905","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:37","updated_at":"2021-04-10 10:30:46","study_fields":[{"id":"1432","title":"مهندسی معدن","degree_id":"7","token":"f27cf5a64ce62139","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38740","title":"نقشه برداری معدنی","token":"fe02ed4efc0538cf","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 12:00:04","updated_at":"2021-01-31 09:44:31","study_fields":[{"id":"1432","title":"مهندسی معدن","degree_id":"7","token":"f27cf5a64ce62139","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86","ebook_price_en":"16000","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۳۱۸","authorTitle":"دکتر سید حسن بصیر","tocStr":"","url":"/preview/682e2f2df5924979/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":318,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"682e2f2df5924979","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/EXkgRXoxETOnbccI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/pgYglqXdKJoVTxJx.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/DqIRSryaqGjOguEa.jpg"},"info":{"width":482,"height":666,"margin":[0.00002406122665311291,0.00017661355082337205,0.9982721974889273,0.9985218055692163]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033194899559021,"y":0.12462462484836578},{"x":0.817427396774292,"y":0.12462462484836578},{"x":0.817427396774292,"y":0.16516517102718353},{"x":0.7033194899559021,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.7033194899559021,0.12462462484836578,0.817427396774292,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6473029255867004,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6887966990470886,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6887966990470886,"y":0.16516517102718353},{"x":0.6473029255867004,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6473029255867004,0.12462462484836578,0.6887966990470886,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290456414222717,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6327800750732422,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6327800750732422,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5290456414222717,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.5290456414222717,0.12462462484836578,0.6327800750732422,0.16516517102718353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5290456414222717,"y":0.12462462484836578},{"x":0.817427396774292,"y":0.12462462484836578},{"x":0.817427396774292,"y":0.16516517102718353},{"x":0.5290456414222717,"y":0.16516517102718353}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5240456414222717,0.11762462484836578,0.822427396774292,0.17216517102718354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0912863090634346,"y":0.14864864945411682},{"x":0.12033195048570633,"y":0.14864864945411682},{"x":0.12033195048570633,"y":0.1756756752729416},{"x":0.0912863090634346,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.0912863090634346,0.14864864945411682,0.12033195048570633,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06431535631418228,"y":0.1501501500606537},{"x":0.08713693171739578,"y":0.1501501500606537},{"x":0.08713693171739578,"y":0.1756756752729416},{"x":0.06431535631418228,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.06431535631418228,0.1501501500606537,0.08713693171739578,0.1756756752729416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.016597511246800423,"y":0.1501501500606537},{"x":0.058091286569833755,"y":0.1501501500606537},{"x":0.058091286569833755,"y":0.1756756752729416},{"x":0.016597511246800423,"y":0.1756756752729416}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.016597511246800423,0.1501501500606537,0.058091286569833755,0.1756756752729416]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.016597511246800423,"y":0.1501501500606537},{"x":0.12033195048570633,"y":0.14864864945411682},{"x":0.12033195048570633,"y":0.1756756752729416},{"x":0.016597511246800423,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.011597511246800422,0.14315015006065368,0.12533195048570633,0.1826756752729416],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377593398094177,"y":0.3888888955116272},{"x":0.49170124530792236,"y":0.38738739490509033},{"x":0.4937759339809418,"y":0.4114114046096802},{"x":0.43983402848243713,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاليف","boundary":[0.4377593398094177,0.3888888955116272,0.4937759339809418,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42531120777130127,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4294605851173401,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4315352737903595,"y":0.4144144058227539},{"x":0.4273858964443207,"y":0.4144144058227539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42531120777130127,0.3888888955116272,0.4315352737903595,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37136930227279663,"y":0.39039039611816406},{"x":0.41701245307922363,"y":0.39039039611816406},{"x":0.41701245307922363,"y":0.4144144058227539},{"x":0.37136930227279663,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.37136930227279663,0.39039039611816406,0.41701245307922363,0.4144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3195020854473114,"y":0.3918918967247009},{"x":0.363070547580719,"y":0.39039039611816406},{"x":0.363070547580719,"y":0.41591590642929077},{"x":0.3215767741203308,"y":0.41591590642929077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3195020854473114,0.3918918967247009,0.363070547580719,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2531120479106903,"y":0.3933933973312378},{"x":0.31120333075523376,"y":0.3918918967247009},{"x":0.3132780194282532,"y":0.41591590642929077},{"x":0.2551867365837097,"y":0.41741740703582764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.2531120479106903,0.3933933973312378,0.3132780194282532,0.41591590642929077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19294606149196625,"y":0.39489489793777466},{"x":0.24481327831745148,"y":0.3933933973312378},{"x":0.24481327831745148,"y":0.41741740703582764},{"x":0.19502075016498566,"y":0.4189189076423645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بصیر","boundary":[0.19294606149196625,0.39489489793777466,0.24481327831745148,0.41741740703582764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19294606149196625,"y":0.39489489793777466},{"x":0.49170124530792236,"y":0.38738739490509033},{"x":0.4937759339809418,"y":0.41291290521621704},{"x":0.19502075016498566,"y":0.42042040824890137}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.18794606149196624,0.38789489793777465,0.4987759339809418,0.41991290521621705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30705395340919495,"y":0.9429429173469543},{"x":0.3589211702346802,"y":0.9429429173469543},{"x":0.3589211702346802,"y":0.9624624848365784},{"x":0.30705395340919495,"y":0.9624624848365784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.30705395340919495,0.9429429173469543,0.3589211702346802,0.9624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2946058213710785,"y":0.9429429173469543},{"x":0.2987551987171173,"y":0.9429429173469543},{"x":0.2987551987171173,"y":0.9624624848365784},{"x":0.2946058213710785,"y":0.9624624848365784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2946058213710785,0.9429429173469543,0.2987551987171173,0.9624624848365784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09751037508249283,"y":0.9429429173469543},{"x":0.26348549127578735,"y":0.9429429173469543},{"x":0.26348549127578735,"y":0.9639639854431152},{"x":0.09751037508249283,"y":0.9624624848365784}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳۶-۶۰۲۹-۹۶۴","boundary":[0.09751037508249283,0.9429429173469543,0.26348549127578735,0.9639639854431152]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09751037508249283,"y":0.9414414167404175},{"x":0.3589211702346802,"y":0.9429429173469543},{"x":0.3589211702346802,"y":0.9639639854431152},{"x":0.09751037508249283,"y":0.9624624848365784}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09251037508249282,0.9344414167404175,0.3639211702346802,0.9709639854431152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7925311326980591,"y":0.9579579830169678},{"x":0.8278008103370667,"y":0.9579579830169678},{"x":0.8278008103370667,"y":0.977477490901947},{"x":0.7925311326980591,"y":0.977477490901947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7925311326980591,0.9579579830169678,0.8278008103370667,0.977477490901947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.9579579830169678},{"x":0.7759336233139038,"y":0.9579579830169678},{"x":0.7759336233139038,"y":0.977477490901947},{"x":0.728215754032135,"y":0.977477490901947}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.728215754032135,0.9579579830169678,0.7759336233139038,0.977477490901947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.728215754032135,"y":0.9579579830169678},{"x":0.8278008103370667,"y":0.9579579830169678},{"x":0.8278008103370667,"y":0.977477490901947},{"x":0.728215754032135,"y":0.9789789915084839}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.723215754032135,0.9509579830169678,0.8328008103370667,0.984477490901947],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/qfOkaextUDHSlQHK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/rONpbJAtJXNalrzA.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/MFhGDjZUEbKrSPUD.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.0006014068947378586,0.00033927754745071315,0.9985034483865974,0.9987651082549567]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22685185074806213},{"x":0.673202633857727,"y":0.22685185074806213},{"x":0.673202633857727,"y":0.2839506268501282},{"x":0.529411792755127,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.529411792755127,0.22685185074806213,0.673202633857727,0.2839506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.22685185074806213},{"x":0.5185185074806213,"y":0.22685185074806213},{"x":0.5185185074806213,"y":0.2839506268501282},{"x":0.4618736505508423,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4618736505508423,0.22685185074806213,0.5185185074806213,0.2839506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.22685185074806213},{"x":0.45315903425216675,"y":0.22685185074806213},{"x":0.45315903425216675,"y":0.2839506268501282},{"x":0.2810457646846771,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.2810457646846771,0.22685185074806213,0.45315903425216675,0.2839506268501282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.22685185074806213},{"x":0.673202633857727,"y":0.22685185074806213},{"x":0.673202633857727,"y":0.2839506268501282},{"x":0.2810457646846771,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2760457646846771,0.21985185074806213,0.678202633857727,0.2909506268501282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.6589506268501282},{"x":0.514161229133606,"y":0.6589506268501282},{"x":0.514161229133606,"y":0.6882715821266174},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6882715821266174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.45315903425216675,0.6589506268501282,0.514161229133606,0.6882715821266174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.6589506268501282},{"x":0.514161229133606,"y":0.6589506268501282},{"x":0.514161229133606,"y":0.6882715821266174},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6882715821266174}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44815903425216674,0.6519506268501282,0.519161229133606,0.6952715821266174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7515432238578796},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5446622967720032,0.7268518805503845,0.5904139280319214,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7283950448036194},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7515432238578796},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7530864477157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.49673202633857727,0.7283950448036194,0.5359477400779724,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.729938268661499},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7283950448036194},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7530864477157593},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7530864477157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.429193913936615,0.729938268661499,0.48583877086639404,0.7530864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.729938268661499},{"x":0.42047929763793945,"y":0.729938268661499},{"x":0.42047929763793945,"y":0.7546296119689941},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بصیر","boundary":[0.3681917190551758,0.729938268661499,0.42047929763793945,0.7546296119689941]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.729938268661499},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7268518805503845},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7515432238578796},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3631917190551758,0.722938268661499,0.5954139280319214,0.7585432238578796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.7716049551963806},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7716049551963806},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7932098507881165},{"x":0.6361655592918396,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6361655592918396,0.7716049551963806,0.6819171905517578,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.7716049551963806},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7716049551963806},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7932098507881165},{"x":0.5533769130706787,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5533769130706787,0.7716049551963806,0.6274510025978088,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.7716049551963806},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7716049551963806},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7932098507881165},{"x":0.501089334487915,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.501089334487915,0.7716049551963806,0.5468409657478333,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7716049551963806},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7716049551963806},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7932098507881165},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4248366057872772,0.7716049551963806,0.4923747181892395,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.7716049551963806},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7716049551963806},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7932098507881165},{"x":0.35729846358299255,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.35729846358299255,0.7716049551963806,0.41830065846443176,0.7932098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.7716049551963806},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7716049551963806},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7932098507881165},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2854030430316925,0.7716049551963806,0.3507625162601471,0.7932098507881165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.7716049551963806},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7716049551963806},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7932098507881165},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2804030430316925,0.7646049551963806,0.6869171905517578,0.8002098507881165],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/yQhIdRDAfyxkoYEY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/CIUwJiyMtFcfqdpK.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/iRMZkxoUPlPltKkA.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.00026440447322163965,0.00020115072786072152,0.9981711924881198,0.9985960219274334]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7973856329917908,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7973856329917908,"y":0.16049382090568542},{"x":0.7864923477172852,"y":0.16049382090568542}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"وان","boundary":[0.7864923477172852,0.1358024626970291,0.7973856329917908,0.16049382090568542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.13734567165374756},{"x":0.7755991220474243,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7755991220474243,"y":0.16049382090568542},{"x":0.7559912800788879,"y":0.16049382090568542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7538126111030579,0.13734567165374756,0.7755991220474243,0.16049382090568542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.13734567165374756},{"x":0.7472766637802124,"y":0.13734567165374756},{"x":0.7472766637802124,"y":0.16049382090568542},{"x":0.7211328744888306,"y":0.16049382090568542}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.7189542651176453,0.13734567165374756,0.7472766637802124,0.16049382090568542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.13734567165374756},{"x":0.7973856329917908,"y":0.1358024626970291},{"x":0.7973856329917908,"y":0.15895061194896698},{"x":0.7211328744888306,"y":0.16049382090568542}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.7139542651176453,0.13034567165374755,0.8023856329917908,0.165950611948967],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.1944444477558136},{"x":0.8039215803146362,"y":0.1944444477558136},{"x":0.8017429113388062,"y":0.21296297013759613},{"x":0.7538126111030579,"y":0.21296297013759613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7538126111030579,0.1944444477558136,0.8017429113388062,0.21296297013759613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7450980544090271,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7450980544090271,"y":0.21296297013759613},{"x":0.7037037014961243,"y":0.21296297013759613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7037037014961243,0.1944444477558136,0.7450980544090271,0.21296297013759613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6928104758262634,"y":0.1944444477558136},{"x":0.6928104758262634,"y":0.21296297013759613},{"x":0.6688452959060669,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۴","boundary":[0.671023964881897,0.1944444477558136,0.6928104758262634,0.21296297013759613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.19290123879909515},{"x":0.8039215803146362,"y":0.1944444477558136},{"x":0.8017429113388062,"y":0.21296297013759613},{"x":0.6688452959060669,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.666023964881897,0.18590123879909515,0.8067429113388062,0.21996297013759614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.19290123879909515},{"x":0.32244008779525757,"y":0.19290123879909515},{"x":0.32244008779525757,"y":0.21296297013759613},{"x":0.2854030430316925,"y":0.21450617909431458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.2854030430316925,0.19290123879909515,0.32244008779525757,0.21296297013759613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.19290123879909515},{"x":0.27668845653533936,"y":0.19290123879909515},{"x":0.27668845653533936,"y":0.21450617909431458},{"x":0.24836601316928864,"y":0.21450617909431458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.24836601316928864,0.19290123879909515,0.27668845653533936,0.21450617909431458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2396514117717743,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2396514117717743,"y":0.21450617909431458},{"x":0.23093682527542114,"y":0.21450617909431458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23093682527542114,0.1944444477558136,0.2396514117717743,0.21450617909431458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.1944444477558136},{"x":0.2222222238779068,"y":0.19290123879909515},{"x":0.2222222238779068,"y":0.21450617909431458},{"x":0.1590413898229599,"y":0.21450617909431458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.1590413898229599,0.1944444477558136,0.2222222238779068,0.21450617909431458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.1944444477558136},{"x":0.14596949517726898,"y":0.1944444477558136},{"x":0.14596949517726898,"y":0.21450617909431458},{"x":0.1263616532087326,"y":0.21450617909431458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.1263616532087326,0.1944444477558136,0.14596949517726898,0.21450617909431458]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.1944444477558136},{"x":0.32244008779525757,"y":0.19290123879909515},{"x":0.32244008779525757,"y":0.21296297013759613},{"x":0.1263616532087326,"y":0.21450617909431458}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1213616532087326,0.1874444477558136,0.3274400877952576,0.21996297013759614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.22993826866149902},{"x":0.8082788586616516,"y":0.23148147761821747},{"x":0.8061001896858215,"y":0.25154322385787964},{"x":0.7494553327560425,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.7516340017318726,0.22993826866149902,0.8061001896858215,0.25154322385787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.22839505970478058},{"x":0.7385621070861816,"y":0.22993826866149902},{"x":0.7385621070861816,"y":0.24845679104328156},{"x":0.7167755961418152,"y":0.24845679104328156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7167755961418152,0.22839505970478058,0.7385621070861816,0.24845679104328156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.22685185074806213},{"x":0.7080609798431396,"y":0.22839505970478058},{"x":0.7080609798431396,"y":0.24845679104328156},{"x":0.655773401260376,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.655773401260376,0.22685185074806213,0.7080609798431396,0.24845679104328156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.22685185074806213},{"x":0.8082788586616516,"y":0.23148147761821747},{"x":0.8061001896858215,"y":0.25154322385787964},{"x":0.655773401260376,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.650773401260376,0.21985185074806213,0.8111001896858215,0.25854322385787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5381263494491577,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5381263494491577,"y":0.297839492559433},{"x":0.5381263494491577,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.5381263494491577,0.29012346267700195,0.5381263494491577,0.297839492559433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5381263494491577,"y":0.29012346267700195},{"x":0.5381263494491577,"y":0.297839492559433},{"x":0.5381263494491577,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5331263494491577,0.28312346267700195,0.5431263494491577,0.304839492559433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3117283880710602},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3117283880710602},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.5424836874008179,0.3117283880710602,0.5446622967720032,0.3194444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.3117283880710602},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3117283880710602},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3194444477558136},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5374836874008179,0.3047283880710602,0.5496622967720032,0.3264444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.28240740299224854},{"x":0.8213507533073425,"y":0.2839506268501282},{"x":0.8191720843315125,"y":0.3024691343307495},{"x":0.7821350693702698,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7821350693702698,0.28240740299224854,0.8191720843315125,0.3024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.30709877610206604},{"x":0.8213507533073425,"y":0.30709877610206604},{"x":0.8213507533073425,"y":0.3256172835826874},{"x":0.7734204530715942,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.7734204530715942,0.30709877610206604,0.8213507533073425,0.3256172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.30709877610206604},{"x":0.7712418437004089,"y":0.30709877610206604},{"x":0.7712418437004089,"y":0.32407405972480774},{"x":0.7363834381103516,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.7363834381103516,0.30709877610206604,0.7712418437004089,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.30709877610206604},{"x":0.727668821811676,"y":0.30709877610206604},{"x":0.727668821811676,"y":0.32407405972480774},{"x":0.655773401260376,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.655773401260376,0.30709877610206604,0.727668821811676,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.32870370149612427},{"x":0.8213507533073425,"y":0.32870370149612427},{"x":0.8213507533073425,"y":0.34567901492118835},{"x":0.7625272274017334,"y":0.34567901492118835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7625272274017334,0.32870370149612427,0.8213507533073425,0.34567901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.32870370149612427},{"x":0.758169949054718,"y":0.32870370149612427},{"x":0.758169949054718,"y":0.34567901492118835},{"x":0.7516340017318726,"y":0.34567901492118835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7516340017318726,0.32870370149612427,0.758169949054718,0.34567901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.32870370149612427},{"x":0.7407407164573669,"y":0.32870370149612427},{"x":0.7407407164573669,"y":0.34567901492118835},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34567901492118835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7058823704719543,0.32870370149612427,0.7407407164573669,0.34567901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6993464231491089,"y":0.34567901492118835},{"x":0.6906318068504333,"y":0.34567901492118835}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6906318068504333,0.32870370149612427,0.6993464231491089,0.34567901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6840958595275879,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6840958595275879,"y":0.34567901492118835},{"x":0.6296296119689941,"y":0.34567901492118835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6296296119689941,0.32870370149612427,0.6840958595275879,0.34567901492118835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35185185074806213},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3672839403152466},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3672839403152466}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ناشر","boundary":[0.7930282950401306,0.35185185074806213,0.8235294222831726,0.3672839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.3719135820865631},{"x":0.8213507533073425,"y":0.3719135820865631},{"x":0.8213507533073425,"y":0.39043208956718445},{"x":0.7864923477172852,"y":0.3919753134250641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7864923477172852,0.3719135820865631,0.8213507533073425,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.37345677614212036},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3919753134250641},{"x":0.7342047691345215,"y":0.39351850748062134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7342047691345215,0.37345677614212036,0.7777777910232544,0.3919753134250641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.395061731338501},{"x":0.8213507533073425,"y":0.395061731338501},{"x":0.8213507533073425,"y":0.4104938209056854},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4104938209056854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7908496856689453,0.395061731338501,0.8213507533073425,0.4104938209056854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.395061731338501},{"x":0.7821350693702698,"y":0.395061731338501},{"x":0.7821350693702698,"y":0.4089506268501282},{"x":0.7799564003944397,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7799564003944397,0.395061731338501,0.7821350693702698,0.4089506268501282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8235294222831726,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8235294222831726,"y":0.42901235818862915},{"x":0.7864923477172852,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"شابک","boundary":[0.7864923477172852,0.41512346267700195,0.8235294222831726,0.42901235818862915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.4382716119289398},{"x":0.8213507533073425,"y":0.4382716119289398},{"x":0.8213507533073425,"y":0.452160507440567},{"x":0.7821350693702698,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.7821350693702698,0.4382716119289398,0.8213507533073425,0.452160507440567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.28240740299224854},{"x":0.8235294222831726,"y":0.28240740299224854},{"x":0.8235294222831726,"y":0.452160507440567},{"x":0.6296296119689941,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6246296119689941,0.27540740299224853,0.8285294222831726,0.459160507440567],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.28703704476356506},{"x":0.5076252818107605,"y":0.2854938209056854},{"x":0.5098039507865906,"y":0.30092594027519226},{"x":0.4793028235435486,"y":0.3024691343307495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4793028235435486,0.28703704476356506,0.5098039507865906,0.30092594027519226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.28703704476356506},{"x":0.4727668762207031,"y":0.28703704476356506},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3024691343307495},{"x":0.4466230869293213,"y":0.3024691343307495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.4466230869293213,0.28703704476356506,0.4727668762207031,0.3024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.2885802388191223},{"x":0.43790850043296814,"y":0.2885802388191223},{"x":0.44008713960647583,"y":0.30401235818862915},{"x":0.40305009484291077,"y":0.30401235818862915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.4008714556694031,0.2885802388191223,0.44008713960647583,0.30401235818862915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.29012346267700195},{"x":0.3943355083465576,"y":0.2885802388191223},{"x":0.3943355083465576,"y":0.30401235818862915},{"x":0.3616557717323303,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بصیر","boundary":[0.3616557717323303,0.29012346267700195,0.3943355083465576,0.30401235818862915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5098039507865906,"y":0.32407405972480774},{"x":0.4771241843700409,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4771241843700409,0.3055555522441864,0.5098039507865906,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.3055555522441864},{"x":0.46840959787368774,"y":0.3055555522441864},{"x":0.46840959787368774,"y":0.32407405972480774},{"x":0.4422658085823059,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4422658085823059,0.3055555522441864,0.46840959787368774,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.3055555522441864},{"x":0.43572986125946045,"y":0.3055555522441864},{"x":0.43572986125946045,"y":0.32407405972480774},{"x":0.3834422528743744,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3834422528743744,0.3055555522441864,0.43572986125946045,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.3055555522441864},{"x":0.37472766637802124,"y":0.3055555522441864},{"x":0.37472766637802124,"y":0.32407405972480774},{"x":0.328976035118103,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.328976035118103,0.3055555522441864,0.37472766637802124,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3055555522441864},{"x":0.3202614486217499,"y":0.32407405972480774},{"x":0.2701525092124939,"y":0.32407405972480774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2701525092124939,0.3055555522441864,0.3202614486217499,0.32407405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.32870370149612427},{"x":0.5098039507865906,"y":0.32870370149612427},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3472222089767456},{"x":0.4553377032279968,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.4553377032279968,0.32870370149612427,0.5098039507865906,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4466230869293213,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4466230869293213,"y":0.3472222089767456},{"x":0.3943355083465576,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3943355083465576,0.32870370149612427,0.4466230869293213,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.32870370149612427},{"x":0.38562092185020447,"y":0.32870370149612427},{"x":0.38562092185020447,"y":0.3472222089767456},{"x":0.33986929059028625,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.33986929059028625,0.32870370149612427,0.38562092185020447,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.32870370149612427},{"x":0.3311546742916107,"y":0.32870370149612427},{"x":0.3311546742916107,"y":0.3472222089767456},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2810457646846771,0.32870370149612427,0.3311546742916107,0.3472222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.2885802388191223},{"x":0.5098039507865906,"y":0.28703704476356506},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3472222089767456},{"x":0.2701525092124939,"y":0.34876543283462524}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2651525092124939,0.2815802388191223,0.5148039507865906,0.3542222089767456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5098039507865906,"y":0.36574074625968933},{"x":0.4771241843700409,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4771241843700409,0.3472222089767456,0.5098039507865906,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.3472222089767456},{"x":0.46840959787368774,"y":0.3472222089767456},{"x":0.46840959787368774,"y":0.36574074625968933},{"x":0.4422658085823059,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4422658085823059,0.3472222089767456,0.46840959787368774,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.3472222089767456},{"x":0.43572986125946045,"y":0.3472222089767456},{"x":0.43572986125946045,"y":0.36574074625968933},{"x":0.3834422528743744,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3834422528743744,0.3472222089767456,0.43572986125946045,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.34876543283462524},{"x":0.37472766637802124,"y":0.34876543283462524},{"x":0.37472766637802124,"y":0.36574074625968933},{"x":0.32679739594459534,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.32679739594459534,0.34876543283462524,0.37472766637802124,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.34876543283462524},{"x":0.3202614486217499,"y":0.34876543283462524},{"x":0.3202614486217499,"y":0.36574074625968933},{"x":0.2679738700389862,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2679738700389862,0.34876543283462524,0.3202614486217499,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.375},{"x":0.5381263494491577,"y":0.375},{"x":0.5381263494491577,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5359477400779724,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5359477400779724,0.375,0.5381263494491577,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.3719135820865631},{"x":0.5098039507865906,"y":0.37345677614212036},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39043208956718445},{"x":0.4793028235435486,"y":0.39043208956718445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.48148149251937866,0.3719135820865631,0.5098039507865906,0.39043208956718445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.3719135820865631},{"x":0.46623092889785767,"y":0.3719135820865631},{"x":0.46623092889785767,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4270152449607849,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۷","boundary":[0.429193913936615,0.3719135820865631,0.46623092889785767,0.3888888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.34567901492118835},{"x":0.5381263494491577,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5381263494491577,"y":0.39043208956718445},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2629738700389862,0.33867901492118835,0.5431263494491577,0.39743208956718445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.395061731338501},{"x":0.516339898109436,"y":0.395061731338501},{"x":0.516339898109436,"y":0.4089506268501282},{"x":0.46405228972435,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".۱۵۰۰","boundary":[0.46405228972435,0.395061731338501,0.516339898109436,0.4089506268501282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.395061731338501},{"x":0.46405228972435,"y":0.395061731338501},{"x":0.46405228972435,"y":0.4089506268501282},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"جلد","boundary":[0.44008713960647583,0.395061731338501,0.46405228972435,0.4089506268501282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.395061731338501},{"x":0.516339898109436,"y":0.395061731338501},{"x":0.516339898109436,"y":0.4089506268501282},{"x":0.44008713960647583,"y":0.4089506268501282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4350871396064758,0.38806173133850097,0.521339898109436,0.4159506268501282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.41512346267700195},{"x":0.5076252818107605,"y":0.41512346267700195},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4274691343307495},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۶۰۲۹-۳۶-۱","boundary":[0.3333333432674408,0.41512346267700195,0.5076252818107605,0.4274691343307495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.41512346267700195},{"x":0.5076252818107605,"y":0.41512346267700195},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4274691343307495},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3283333432674408,0.40812346267700195,0.5126252818107605,0.4344691343307495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.4367283880710602},{"x":0.5054466128349304,"y":0.43518519401550293},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4506172835826874},{"x":0.47058823704719543,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۳۰۰","boundary":[0.46840959787368774,0.4367283880710602,0.5076252818107605,0.4506172835826874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.4367283880710602},{"x":0.4618736505508423,"y":0.4367283880710602},{"x":0.4618736505508423,"y":0.452160507440567},{"x":0.42265796661376953,"y":0.45370370149612427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.42265796661376953,0.4367283880710602,0.4618736505508423,0.452160507440567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.4367283880710602},{"x":0.5054466128349304,"y":0.43518519401550293},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4506172835826874},{"x":0.42265796661376953,"y":0.45370370149612427}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4176579666137695,0.4297283880710602,0.5126252818107605,0.4576172835826874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.6342592835426331},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6342592835426331},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6496913433074951},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.1263616532087326,0.6342592835426331,0.13943354785442352,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.6342592835426331},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6342592835426331},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6496913433074951},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.14596949517726898,0.6342592835426331,0.16339869797229767,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.6342592835426331},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6342592835426331},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6496913433074951},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bassir","boundary":[0.17211328446865082,0.6342592835426331,0.21786493062973022,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.6342592835426331},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6342592835426331},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6496913433074951},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.21786493062973022,0.6342592835426331,0.2222222238779068,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.6342592835426331},{"x":0.34204792976379395,"y":0.6342592835426331},{"x":0.34204792976379395,"y":0.6496913433074951},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Transportation","boundary":[0.22875817120075226,0.6342592835426331,0.34204792976379395,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.6342592835426331},{"x":0.363834410905838,"y":0.6342592835426331},{"x":0.363834410905838,"y":0.6496913433074951},{"x":0.3485838770866394,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3485838770866394,0.6342592835426331,0.363834410905838,0.6496913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.6342592835426331},{"x":0.413943350315094,"y":0.6342592835426331},{"x":0.413943350315094,"y":0.6496913433074951},{"x":0.37037035822868347,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mines","boundary":[0.37037035822868347,0.6342592835426331,0.413943350315094,0.6496913433074951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.6342592835426331},{"x":0.413943350315094,"y":0.6342592835426331},{"x":0.413943350315094,"y":0.6496913433074951},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1213616532087326,0.627259283542633,0.418943350315094,0.6566913433074951],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8322439789772034,"y":0.4830246865749359},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5},{"x":0.7625272274017334,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7625272274017334,0.48148149251937866,0.8300653696060181,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8322439789772034,"y":0.4830246865749359},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5},{"x":0.7625272274017334,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7575272274017334,0.47448149251937866,0.8350653696060181,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.48765432834625244},{"x":0.655773401260376,"y":0.48765432834625244},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5015432238578796},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6535947918891907,0.48765432834625244,0.6535947918891907,0.5015432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5015432238578796},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بصیر","boundary":[0.6143791079521179,0.4861111044883728,0.6448801755905151,0.5015432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6122004389762878,"y":0.4861111044883728},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5015432238578796},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5015432238578796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6078431606292725,0.4861111044883728,0.6100217700004578,0.5015432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.48456791043281555},{"x":0.5991285443305969,"y":0.4861111044883728},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5015432238578796},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5620915293693542,0.48456791043281555,0.5969498753547668,0.5015432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4830246865749359},{"x":0.5533769130706787,"y":0.4830246865749359},{"x":0.5511982440948486,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5490196347236633,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5490196347236633,0.4830246865749359,0.5511982440948486,0.49845677614212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.4830246865749359},{"x":0.5403050184249878,"y":0.4830246865749359},{"x":0.5381263494491577,"y":0.49845677614212036},{"x":0.529411792755127,"y":0.49845677614212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5315904021263123,0.4830246865749359,0.5381263494491577,0.49845677614212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4830246865749359},{"x":0.5206971764564514,"y":0.49845677614212036},{"x":0.48583877086639404,"y":0.4969135820865631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۱","boundary":[0.48583877086639404,0.48148149251937866,0.5206971764564514,0.49845677614212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.49845677614212036},{"x":0.8300653696060181,"y":0.49845677614212036},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5231481194496155},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7908496856689453,0.49845677614212036,0.8300653696060181,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7821350693702698,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5231481194496155},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7755991220474243,0.49845677614212036,0.7821350693702698,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7668845057487488,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5231481194496155},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7516340017318726,0.49845677614212036,0.7668845057487488,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.49845677614212036},{"x":0.742919385433197,"y":0.49845677614212036},{"x":0.742919385433197,"y":0.5231481194496155},{"x":0.686274528503418,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.686274528503418,0.49845677614212036,0.742919385433197,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.49845677614212036},{"x":0.655773401260376,"y":0.49845677614212036},{"x":0.655773401260376,"y":0.5231481194496155},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6535947918891907,0.49845677614212036,0.655773401260376,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5231481194496155},{"x":0.601307213306427,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.601307213306427,0.49845677614212036,0.6470588445663452,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5925925970077515,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5231481194496155},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5773420333862305,0.49845677614212036,0.5925925970077515,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5686274766921997,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5231481194496155},{"x":0.529411792755127,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.529411792755127,0.49845677614212036,0.5686274766921997,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5272331237792969,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5231481194496155},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5228758454322815,0.49845677614212036,0.5272331237792969,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.49845677614212036},{"x":0.516339898109436,"y":0.49845677614212036},{"x":0.516339898109436,"y":0.5231481194496155},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4771241843700409,0.49845677614212036,0.516339898109436,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.49845677614212036},{"x":0.46840959787368774,"y":0.49845677614212036},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5231481194496155},{"x":0.429193913936615,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.429193913936615,0.49845677614212036,0.46840959787368774,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.49845677614212036},{"x":0.42047929763793945,"y":0.49845677614212036},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5231481194496155},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بصير","boundary":[0.3921568691730499,0.49845677614212036,0.42047929763793945,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.49845677614212036},{"x":0.38779956102371216,"y":0.49845677614212036},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5231481194496155},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3834422528743744,0.49845677614212036,0.38779956102371216,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.49845677614212036},{"x":0.37472766637802124,"y":0.49845677614212036},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5231481194496155},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.32244008779525757,0.49845677614212036,0.37472766637802124,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.49845677614212036},{"x":0.3137255012989044,"y":0.49845677614212036},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5231481194496155},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیژن","boundary":[0.2854030430316925,0.49845677614212036,0.3137255012989044,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.49845677614212036},{"x":0.27668845653533936,"y":0.49845677614212036},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5231481194496155},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیبائی","boundary":[0.2374727725982666,0.49845677614212036,0.27668845653533936,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.49845677614212036},{"x":0.23311546444892883,"y":0.49845677614212036},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5231481194496155},{"x":0.22004356980323792,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.22004356980323792,0.49845677614212036,0.23311546444892883,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.5262345671653748},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5246913433074951},{"x":0.8322439789772034,"y":0.540123462677002},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7625272274017334,0.5262345671653748,0.8322439789772034,0.540123462677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.5277777910232544},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5262345671653748},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7233115434646606,0.5277777910232544,0.7494553327560425,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5246913433074951},{"x":0.655773401260376,"y":0.5246913433074951},{"x":0.655773401260376,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6535947918891907,0.5246913433074951,0.655773401260376,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.5246913433074951},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5246913433074951},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5969498753547668,0.5246913433074951,0.6448801755905151,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5904139280319214,0.5246913433074951,0.5947712659835815,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5315904021263123,0.5246913433074951,0.5816993713378906,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5246913433074951},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5416666865348816},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4749455451965332,0.5246913433074951,0.5228758454322815,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5246913433074951},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5246913433074951},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5416666865348816},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.41830065846443176,0.5246913433074951,0.46623092889785767,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5246913433074951},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5246913433074951},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5416666865348816},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.5246913433074951,0.4161219894886017,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.5246913433074951},{"x":0.40305009484291077,"y":0.5246913433074951},{"x":0.40305009484291077,"y":0.5416666865348816},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.37037035822868347,0.5246913433074951,0.40305009484291077,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.5246913433074951},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5246913433074951},{"x":0.3616557717323303,"y":0.5416666865348816},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3355119824409485,0.5246913433074951,0.3616557717323303,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5246913433074951},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5246913433074951},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5416666865348816},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3333333432674408,0.5246913433074951,0.3376906216144562,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.5246913433074951},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5246913433074951},{"x":0.32244008779525757,"y":0.5416666865348816},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۷","boundary":[0.2875817120075226,0.5246913433074951,0.32244008779525757,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.5246913433074951},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5246913433074951},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5416666865348816},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2810457646846771,0.5246913433074951,0.2854030430316925,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.5462962985038757},{"x":0.827886700630188,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7559912800788879,0.5462962985038757,0.8300653696060181,0.5632715821266174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5478395223617554},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5462962985038757},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5648148059844971},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6993464231491089,0.5478395223617554,0.7472766637802124,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5478395223617554},{"x":0.655773401260376,"y":0.5478395223617554},{"x":0.655773401260376,"y":0.5648148059844971},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6535947918891907,0.5478395223617554,0.655773401260376,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5648148059844971},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.6318082809448242,0.5478395223617554,0.6448801755905151,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5648148059844971},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6274510025978088,0.5478395223617554,0.6296296119689941,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5478395223617554},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5648148059844971},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.5882353186607361,0.5478395223617554,0.6165577173233032,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5648148059844971},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5577341914176941,0.5478395223617554,0.5816993713378906,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5648148059844971},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5533769130706787,0.5478395223617554,0.5555555820465088,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5648148059844971},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5054466128349304,0.5478395223617554,0.5446622967720032,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5478395223617554},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5648148059844971},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49891066551208496,0.5478395223617554,0.5032680034637451,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.5478395223617554},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5478395223617554},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5648148059844971},{"x":0.4466230869293213,"y":0.5648148059844971}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4466230869293213,0.5478395223617554,0.4901960790157318,0.5648148059844971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.5709876418113708},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5694444179534912},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7755991220474243,"y":0.584876537322998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7734204530715942,0.5709876418113708,0.8300653696060181,0.5833333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8322439789772034,"y":0.4830246865749359},{"x":0.8322439789772034,"y":0.584876537322998},{"x":0.22004356980323792,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2150435698032379,0.47448149251937866,0.8372439789772034,0.591876537322998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5879629850387573},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6514161229133606,0.5679012537002563,0.6535947918891907,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5879629850387573},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6318082809448242,0.5679012537002563,0.6361655592918396,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5679012537002563},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5879629850387573},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5773420333862305,0.5679012537002563,0.6296296119689941,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5679012537002563},{"x":0.570806086063385,"y":0.5679012537002563},{"x":0.570806086063385,"y":0.5879629850387573},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5228758454322815,0.5679012537002563,0.570806086063385,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.5679012537002563},{"x":0.516339898109436,"y":0.5679012537002563},{"x":0.516339898109436,"y":0.5879629850387573},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.46623092889785767,0.5679012537002563,0.516339898109436,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.5679012537002563},{"x":0.46405228972435,"y":0.5679012537002563},{"x":0.46405228972435,"y":0.5879629850387573},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4596949815750122,0.5679012537002563,0.46405228972435,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.5679012537002563},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5679012537002563},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5879629850387573},{"x":0.429193913936615,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۴.","boundary":[0.429193913936615,0.5679012537002563,0.45098039507865906,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.5679012537002563},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5679012537002563},{"x":0.42047929763793945,"y":0.5879629850387573},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.38779956102371216,0.5679012537002563,0.42047929763793945,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.5679012537002563},{"x":0.379084974527359,"y":0.5679012537002563},{"x":0.379084974527359,"y":0.5879629850387573},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.35511982440948486,0.5679012537002563,0.379084974527359,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.5679012537002563},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5679012537002563},{"x":0.3464052379131317,"y":0.5879629850387573},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33986929059028625,0.5679012537002563,0.3464052379131317,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.5679012537002563},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5679012537002563},{"x":0.3311546742916107,"y":0.5879629850387573},{"x":0.27886709570884705,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.27886709570884705,0.5679012537002563,0.3311546742916107,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.5679012537002563},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5679012537002563},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5879629850387573},{"x":0.2701525092124939,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2701525092124939,0.5679012537002563,0.27450981736183167,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.5679012537002563},{"x":0.25925925374031067,"y":0.5679012537002563},{"x":0.25925925374031067,"y":0.5879629850387573},{"x":0.24400871992111206,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.24400871992111206,0.5679012537002563,0.25925925374031067,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5679012537002563},{"x":0.24183006584644318,"y":0.5679012537002563},{"x":0.24183006584644318,"y":0.5879629850387573},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23529411852359772,0.5679012537002563,0.24183006584644318,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.5679012537002563},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5679012537002563},{"x":0.23311546444892883,"y":0.5879629850387573},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5879629850387573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23093682527542114,0.5679012537002563,0.23311546444892883,0.5879629850387573]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5895061492919922},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5895061492919922},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6064814925193787},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6064814925193787}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"شابک","boundary":[0.7973856329917908,0.5895061492919922,0.8300653696060181,0.6064814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5895061492919922},{"x":0.657952070236206,"y":0.5895061492919922},{"x":0.657952070236206,"y":0.604938268661499},{"x":0.6514161229133606,"y":0.604938268661499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6514161229133606,0.5895061492919922,0.657952070236206,0.604938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.5895061492919922},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5895061492919922},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6064814925193787},{"x":0.46405228972435,"y":0.6064814925193787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"978-964-6029-36-1","boundary":[0.46405228972435,0.5895061492919922,0.6361655592918396,0.6064814925193787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.5679012537002563},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5679012537002563},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6064814925193787},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6064814925193787}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22593682527542114,0.5609012537002563,0.8350653696060181,0.6134814925193787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.5895061492919922},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5895061492919922},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6064814925193787},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6064814925193787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۳۰۰۰","boundary":[0.3943355083465576,0.5895061492919922,0.4444444477558136,0.6064814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5895061492919922},{"x":0.38779956102371216,"y":0.5895061492919922},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6064814925193787},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6064814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3660130798816681,0.5895061492919922,0.38779956102371216,0.6064814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.6126543283462524},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6126543283462524},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6280864477157593},{"x":0.7690631747245789,"y":0.6280864477157593}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7690631747245789,0.6126543283462524,0.8300653696060181,0.6280864477157593]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5895061492919922},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5879629850387573},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6280864477157593},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3610130798816681,0.5825061492919922,0.8350653696060181,0.6350864477157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6296296119689941},{"x":0.657952070236206,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.6126543283462524,0.6601307392120361,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6296296119689941},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6230936646461487,0.6126543283462524,0.6427015066146851,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.6342592835426331},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6358024477958679},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6496913433074951},{"x":0.7690631747245789,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7690631747245789,0.6342592835426331,0.8300653696060181,0.6496913433074951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.6126543283462524},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6126543283462524},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6496913433074951},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6496913433074951}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6180936646461487,0.6056543283462524,0.8350653696060181,0.6566913433074951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6342592835426331},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6342592835426331},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6527777910232544},{"x":0.655773401260376,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.6342592835426331,0.6601307392120361,0.6527777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6327160596847534},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6342592835426331},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6527777910232544},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6078431606292725,0.6327160596847534,0.6427015066146851,0.6527777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.6327160596847534},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6342592835426331},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6527777910232544},{"x":0.570806086063385,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.570806086063385,0.6327160596847534,0.5991285443305969,0.6527777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6327160596847534},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6327160596847534},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6512345671653748},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6512345671653748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5490196347236633,0.6327160596847534,0.5620915293693542,0.6512345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.6327160596847534},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6327160596847534},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6527777910232544},{"x":0.4923747181892395,"y":0.6512345671653748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.4923747181892395,0.6327160596847534,0.5446622967720032,0.6527777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.6327160596847534},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6327160596847534},{"x":0.4880174398422241,"y":0.6512345671653748},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6512345671653748}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48366013169288635,0.6327160596847534,0.4880174398422241,0.6512345671653748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6712962985038757},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6712962985038757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7712418437004089,0.6558641791343689,0.8300653696060181,0.6712962985038757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.6327160596847534},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6358024477958679},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6712962985038757},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6682098507881165}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47866013169288635,0.6257160596847534,0.8350653696060181,0.6782962985038757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6574074029922485},{"x":0.6623093485832214,"y":0.6574074029922485},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6759259104728699},{"x":0.657952070236206,"y":0.6759259104728699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.6574074029922485,0.6601307392120361,0.6759259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6574074029922485},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6574074029922485},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6759259104728699},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6759259104728699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6078431606292725,0.6574074029922485,0.6448801755905151,0.6759259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6558641791343689},{"x":0.601307213306427,"y":0.6574074029922485},{"x":0.601307213306427,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5599128603935242,0.6558641791343689,0.601307213306427,0.6759259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.6558641791343689},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6558641791343689},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6743826866149902},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5533769130706787,0.6558641791343689,0.5577341914176941,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.654321014881134},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6558641791343689},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6743826866149902},{"x":0.516339898109436,"y":0.6728395223617554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.516339898109436,0.654321014881134,0.5446622967720032,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.654321014881134},{"x":0.5076252818107605,"y":0.654321014881134},{"x":0.5054466128349304,"y":0.6728395223617554},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6728395223617554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۷","boundary":[0.47058823704719543,0.654321014881134,0.5054466128349304,0.6728395223617554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.6790123581886292},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6790123581886292},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6944444179534912},{"x":0.7690631747245789,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7690631747245789,0.6790123581886292,0.8300653696060181,0.6944444179534912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.654321014881134},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6604938507080078},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6944444179534912},{"x":0.46840959787368774,"y":0.6882715821266174}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46558823704719543,0.647321014881134,0.8350653696060181,0.7014444179534912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6774691343307495},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6774691343307495},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6959876418113708},{"x":0.657952070236206,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.6774691343307495,0.6601307392120361,0.6959876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.6774691343307495},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6774691343307495},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6959876418113708},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5947712659835815,0.6774691343307495,0.6448801755905151,0.6959876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.6774691343307495},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6774691343307495},{"x":0.5969498753547668,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5904139280319214,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5925925970077515,0.6774691343307495,0.5969498753547668,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6774691343307495},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5599128603935242,0.6759259104728699,0.5816993713378906,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.6759259104728699,0.5577341914176941,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5381263494491577,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5403050184249878,0.6759259104728699,0.5446622967720032,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5381263494491577,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰۱","boundary":[0.5098039507865906,0.6759259104728699,0.5359477400779724,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6759259104728699},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6944444179534912},{"x":0.501089334487915,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.501089334487915,0.6759259104728699,0.5076252818107605,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.6759259104728699},{"x":0.4945533871650696,"y":0.6759259104728699},{"x":0.4923747181892395,"y":0.6944444179534912},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48583877086639404,0.6759259104728699,0.4923747181892395,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.6759259104728699},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6759259104728699},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6944444179534912},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6929012537002563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.4466230869293213,0.6759259104728699,0.4749455451965332,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7021604776382446},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7021604776382446},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7191358208656311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7777777910232544,0.7021604776382446,0.8300653696060181,0.7191358208656311]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.6759259104728699},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6790123581886292},{"x":0.8300653696060181,"y":0.720678985118866},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7160493731498718}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4416230869293213,0.6689259104728699,0.8350653696060181,0.727678985118866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7006173133850098},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7006173133850098},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7175925970077515},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6601307392120361,0.7006173133850098,0.6623093485832214,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.7006173133850098},{"x":0.6535947918891907,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7175925970077515},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6165577173233032,0.7006173133850098,0.6535947918891907,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7006173133850098},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7006173133850098},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7175925970077515},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5991285443305969,0.7006173133850098,0.6078431606292725,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.7006173133850098},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7006173133850098},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7175925970077515},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.5511982440948486,0.7006173133850098,0.5925925970077515,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7006173133850098},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7006173133850098},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7175925970077515},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.5098039507865906,0.7006173133850098,0.5468409657478333,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7006173133850098},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7006173133850098},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7175925970077515},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7175925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.47058823704719543,0.7006173133850098,0.5032680034637451,0.7175925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.7006173133850098},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7006173133850098},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7191358208656311},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7191358208656311}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.4313725531101227,0.7006173133850098,0.46623092889785767,0.7191358208656311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.7006173133850098},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7006173133850098},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7191358208656311},{"x":0.413943350315094,"y":0.7191358208656311}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.413943350315094,0.7006173133850098,0.42265796661376953,0.7191358208656311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.7006173133850098},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7006173133850098},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7191358208656311},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7191358208656311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.3834422528743744,0.7006173133850098,0.40740740299224854,0.7191358208656311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7391975522041321},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6623093485832214,0.7222222089767456,0.6644880175590515,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7222222089767456},{"x":0.655773401260376,"y":0.7222222089767456},{"x":0.655773401260376,"y":0.7391975522041321},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیبائی","boundary":[0.6143791079521179,0.7222222089767456,0.655773401260376,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7391975522041321},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.5904139280319214,0.7222222089767456,0.6056644916534424,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5904139280319214,"y":0.7391975522041321},{"x":0.586056649684906,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.586056649684906,0.7222222089767456,0.5904139280319214,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7391975522041321},{"x":0.5511982440948486,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیژن","boundary":[0.5511982440948486,0.7222222089767456,0.5795207023620605,0.7391975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7376543283462524},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5446622967720032,0.7222222089767456,0.5490196347236633,0.7376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7222222089767456},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7376543283462524},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱","boundary":[0.49673202633857727,0.7222222089767456,0.5359477400779724,0.7376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7376543283462524},{"x":0.4880174398422241,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4880174398422241,0.7222222089767456,0.4945533871650696,0.7376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7222222089767456},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7376543283462524},{"x":0.4727668762207031,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4727668762207031,0.7222222089767456,0.4793028235435486,0.7376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.7222222089767456},{"x":0.46840959787368774,"y":0.7222222089767456},{"x":0.46840959787368774,"y":0.7376543283462524},{"x":0.4095860421657562,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4095860421657562,0.7222222089767456,0.46840959787368774,0.7376543283462524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.7006173133850098},{"x":0.6644880175590515,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7391975522041321},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3784422528743744,0.6936173133850098,0.6694880175590515,0.7461975522041321],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.7422839403152466},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7422839403152466},{"x":0.6644880175590515,"y":0.7592592835426331},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7592592835426331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6623093485832214,0.7422839403152466,0.6644880175590515,0.7592592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.7422839403152466},{"x":0.655773401260376,"y":0.7407407164573669},{"x":0.655773401260376,"y":0.7592592835426331},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7608024477958679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.601307213306427,0.7422839403152466,0.655773401260376,0.7592592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.7422839403152466},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7422839403152466},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7608024477958679},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7608024477958679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5468409657478333,0.7422839403152466,0.5947712659835815,0.7608024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.7422839403152466},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7422839403152466},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7608024477958679},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7608024477958679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.48366013169288635,0.7422839403152466,0.5403050184249878,0.7608024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.7438271641731262},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7422839403152466},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7608024477958679},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4422658085823059,0.7438271641731262,0.4771241843700409,0.7608024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.7438271641731262},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7438271641731262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7608024477958679},{"x":0.4095860421657562,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4095860421657562,0.7438271641731262,0.43790850043296814,0.7608024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7839506268501282},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7839506268501282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8104575276374817,0.7654321193695068,0.8300653696060181,0.7839506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7839506268501282},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7734204530715942,0.7654321193695068,0.8082788586616516,0.7839506268501282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7638888955116272},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7638888955116272},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7824074029922485},{"x":0.7254902124404907,"y":0.7808641791343689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7254902124404907,0.7638888955116272,0.7647058963775635,0.7824074029922485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7422839403152466},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7839506268501282},{"x":0.4095860421657562,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4045860421657562,0.7337407164573669,0.8372439789772034,0.7909506268501282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7824074029922485},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6601307392120361,0.7654321193695068,0.6666666865348816,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7824074029922485},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"۴","boundary":[0.6470588445663452,0.7654321193695068,0.6535947918891907,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7824074029922485},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"ت","boundary":[0.6274510025978088,0.7654321193695068,0.6339869499206543,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7824074029922485},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"۶","boundary":[0.6056644916534424,0.7654321193695068,0.6100217700004578,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7824074029922485},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"ب","boundary":[0.5925925970077515,0.7654321193695068,0.5991285443305969,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7824074029922485},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5795207023620605,0.7654321193695068,0.5838779807090759,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7824074029922485},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۳۳۱","boundary":[0.5468409657478333,0.7654321193695068,0.5773420333862305,0.7824074029922485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7654321193695068},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7824074029922485},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.5418409657478332,0.7584321193695068,0.6716666865348816,0.7894074029922485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7654321193695068},{"x":0.5337690711021423,"y":0.7824074029922485},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"TN","boundary":[0.5185185074806213,0.7654321193695068,0.5337690711021423,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.7885802388191223},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7885802388191223},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8024691343307495},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8040123581886292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8082788586616516,0.7885802388191223,0.8322439789772034,0.8024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.790123462677002},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7885802388191223},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8040123581886292},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8040123581886292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7712418437004089,0.790123462677002,0.8061001896858215,0.8040123581886292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7647058963775635,"y":0.790123462677002},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7233115434646606,0.7916666865348816,0.7647058963775635,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.8101851940155029},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8101851940155029},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8287037014961243},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7908496856689453,0.8101851940155029,0.8322439789772034,0.8287037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8287037014961243},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7102396488189697,0.8101851940155029,0.7821350693702698,0.8287037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8287037014961243},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6775599122047424,0.8101851940155029,0.7015250325202942,0.8287037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.8101851940155029},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8101851940155029},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8287037014961243},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6601307392120361,0.8101851940155029,0.6623093485832214,0.8287037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.8101851940155029},{"x":0.657952070236206,"y":0.8101851940155029},{"x":0.657952070236206,"y":0.8287037014961243},{"x":0.5577341914176941,"y":0.8287037014961243}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۳۱-۷۸م","boundary":[0.5577341914176941,0.8101851940155029,0.657952070236206,0.8287037014961243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071},{"languageCode":"en","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7654321193695068},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7592592835426331},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8287037014961243},{"x":0.5206971764564514,"y":0.834876537322998}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.511339898109436,0.7584321193695068,0.8394226479530335,0.8357037014961243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.720678985118866},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7191358208656311},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7376543283462524}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7864923477172852,0.720678985118866,0.8322439789772034,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7237654328346252},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7376543283462524},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7391975522041321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7385621070861816,0.7237654328346252,0.7821350693702698,0.7376543283462524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7422839403152466},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7577160596847534},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7592592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7886710166931152,0.7422839403152466,0.8322439789772034,0.7577160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7453703880310059},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7422839403152466},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7385621070861816,0.7453703880310059,0.7821350693702698,0.7608024477958679]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.7237654328346252},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7191358208656311},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7577160596847534},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7313834381103516,0.7167654328346252,0.8394226479530335,0.7647160596847534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8009259104728699},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8009259104728699}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶/۶۲۲","boundary":[0.6056644916534424,0.7885802388191223,0.6492374539375305,0.8009259104728699]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8009259104728699},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8009259104728699}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6601307392120361,0.7885802388191223,0.6623093485832214,0.8009259104728699]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7885802388191223},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8024691343307495},{"x":0.6056644916534424,"y":0.8009259104728699}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6006644916534424,0.7815802388191223,0.6673093485832214,0.8094691343307495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8611111044883728},{"x":0.686274528503418,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.686274528503418,0.8425925970077515,0.7102396488189697,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8611111044883728},{"x":0.6427015066146851,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6427015066146851,0.8425925970077515,0.6775599122047424,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8611111044883728},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6034858226776123,0.8425925970077515,0.6339869499206543,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.8425925970077515},{"x":0.5947712659835815,"y":0.8425925970077515},{"x":0.5947712659835815,"y":0.8611111044883728},{"x":0.5620915293693542,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5620915293693542,0.8425925970077515,0.5947712659835815,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8425925970077515},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8425925970077515},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8611111044883728},{"x":0.529411792755127,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.529411792755127,0.8425925970077515,0.5555555820465088,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8410493731498718},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8410493731498718},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8611111044883728},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47058823704719543,0.8410493731498718,0.5228758454322815,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.8410493731498718},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8410493731498718},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8595678806304932},{"x":0.4161219894886017,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4161219894886017,0.8410493731498718,0.4618736505508423,0.8595678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.8410493731498718},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8410493731498718},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8595678806304932},{"x":0.35511982440948486,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.35511982440948486,0.8410493731498718,0.40740740299224854,0.8595678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.8410493731498718},{"x":0.3485838770866394,"y":0.8410493731498718},{"x":0.3485838770866394,"y":0.8595678806304932},{"x":0.29629629850387573,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.29629629850387573,0.8410493731498718,0.3485838770866394,0.8595678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25925925374031067,"y":0.8410493731498718},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8410493731498718},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8595678806304932},{"x":0.25925925374031067,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.25925925374031067,0.8410493731498718,0.2875817120075226,0.8595678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.8410493731498718},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8410493731498718},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8595678806304932},{"x":0.2505446672439575,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2505446672439575,0.8410493731498718,0.2549019753932953,0.8595678806304932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8811728358268738},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8811728358268738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6448801755905151,0.8626543283462524,0.6949890851974487,0.8811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8626543283462524},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8811728358268738},{"x":0.6427015066146851,"y":0.8811728358268738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6427015066146851,0.8626543283462524,0.6470588445663452,0.8811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.8641975522041321},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8641975522041321},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8811728358268738},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8811728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5838779807090759,0.8641975522041321,0.6339869499206543,0.8811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8641975522041321},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8641975522041321},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8811728358268738},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8811728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5315904021263123,0.8641975522041321,0.5751634240150452,0.8811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.8641975522041321},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8641975522041321},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8827160596847534},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4749455451965332,0.8641975522041321,0.5228758454322815,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.8641975522041321},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8641975522041321},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8827160596847534},{"x":0.4575163424015045,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4575163424015045,0.8641975522041321,0.46840959787368774,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.8641975522041321},{"x":0.45315903425216675,"y":0.8641975522041321},{"x":0.45315903425216675,"y":0.8827160596847534},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.42047929763793945,0.8641975522041321,0.45315903425216675,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.8641975522041321},{"x":0.413943350315094,"y":0.8641975522041321},{"x":0.413943350315094,"y":0.8827160596847534},{"x":0.379084974527359,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نشر-","boundary":[0.379084974527359,0.8641975522041321,0.413943350315094,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.8641975522041321},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8641975522041321},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8827160596847534},{"x":0.35947713255882263,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.35947713255882263,0.8641975522041321,0.37254902720451355,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.8641975522041321},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8641975522041321},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8827160596847534},{"x":0.328976035118103,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.328976035118103,0.8641975522041321,0.3529411852359772,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.8641975522041321},{"x":0.31154683232307434,"y":0.8641975522041321},{"x":0.31154683232307434,"y":0.8827160596847534},{"x":0.26361656188964844,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۴۱۵۶","boundary":[0.26361656188964844,0.8641975522041321,0.31154683232307434,0.8827160596847534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.8410493731498718},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8410493731498718},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8827160596847534},{"x":0.2505446672439575,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24554466724395752,0.8340493731498718,0.7152396488189697,0.8897160596847534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6797385811805725,"y":0.9027777910232544},{"x":0.6535947918891907,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6535947918891907,0.8842592835426331,0.6797385811805725,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6535947918891907,"y":0.9027777910232544},{"x":0.6470588445663452,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.8842592835426331,0.6535947918891907,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6361655592918396,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6361655592918396,"y":0.9027777910232544},{"x":0.5272331237792969,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱۳۹۱۲۵۰۹","boundary":[0.5272331237792969,0.8842592835426331,0.6361655592918396,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8842592835426331},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8842592835426331},{"x":0.5359477400779724,"y":0.9027777910232544},{"x":0.5315904021263123,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5315904021263123,0.8842592835426331,0.5359477400779724,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.8842592835426331},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8842592835426331},{"x":0.5250544548034668,"y":0.9027777910232544},{"x":0.4923747181892395,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰۳۱۱","boundary":[0.4923747181892395,0.8842592835426331,0.5250544548034668,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.8842592835426331},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8842592835426331},{"x":0.4901960790157318,"y":0.9027777910232544},{"x":0.48583877086639404,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48583877086639404,0.8842592835426331,0.4901960790157318,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.8842592835426331},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8842592835426331},{"x":0.4771241843700409,"y":0.9027777910232544},{"x":0.4270152449607849,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دورنگار","boundary":[0.4270152449607849,0.8842592835426331,0.4771241843700409,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.8842592835426331},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8842592835426331},{"x":0.4248366057872772,"y":0.9027777910232544},{"x":0.42047929763793945,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42047929763793945,0.8842592835426331,0.4248366057872772,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.8842592835426331},{"x":0.40522876381874084,"y":0.8842592835426331},{"x":0.40522876381874084,"y":0.9027777910232544},{"x":0.33986929059028625,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۹۱۲۵۵۲","boundary":[0.33986929059028625,0.8842592835426331,0.40522876381874084,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.8842592835426331},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8842592835426331},{"x":0.3333333432674408,"y":0.9027777910232544},{"x":0.32679739594459534,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.32679739594459534,0.8842592835426331,0.3333333432674408,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.8842592835426331},{"x":0.32244008779525757,"y":0.8842592835426331},{"x":0.32244008779525757,"y":0.9027777910232544},{"x":0.2897603511810303,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰۳۱۱","boundary":[0.2897603511810303,0.8842592835426331,0.32244008779525757,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.8842592835426331},{"x":0.2875817120075226,"y":0.8842592835426331},{"x":0.2875817120075226,"y":0.9027777910232544},{"x":0.2810457646846771,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2810457646846771,0.8842592835426331,0.2875817120075226,0.9027777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8842592835426331},{"x":0.6797385811805725,"y":0.9027777910232544},{"x":0.2810457646846771,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.2760457646846771,0.877259283542633,0.6847385811805725,0.9097777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/SMJpwwzjUXcoITLU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/kVMcfAhfqtLqWPJQ.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/XHXsRmcosOKExESO.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.0003023765926007871,0.00039405196242862277,0.9989543670039291,0.9986674668325319]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.26543208956718445},{"x":0.44008713960647583,"y":0.26543208956718445},{"x":0.44008713960647583,"y":0.2993827164173126},{"x":0.3812636137008667,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.3812636137008667,0.26543208956718445,0.44008713960647583,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.26543208956718445},{"x":0.37472766637802124,"y":0.26543208956718445},{"x":0.37254902720451355,"y":0.297839492559433},{"x":0.3529411852359772,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3529411852359772,0.26543208956718445,0.37254902720451355,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.2638888955116272},{"x":0.34204792976379395,"y":0.26543208956718445},{"x":0.34204792976379395,"y":0.297839492559433},{"x":0.2854030430316925,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مادرم","boundary":[0.2875817120075226,0.2638888955116272,0.34204792976379395,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.2638888955116272},{"x":0.27886709570884705,"y":0.2638888955116272},{"x":0.27886709570884705,"y":0.297839492559433},{"x":0.2505446672439575,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2505446672439575,0.2638888955116272,0.27886709570884705,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.2638888955116272},{"x":0.24183006584644318,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2396514117717743,"y":0.297839492559433},{"x":0.20915032923221588,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.21132898330688477,0.2638888955116272,0.2396514117717743,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2047930210828781,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2047930210828781,"y":0.297839492559433},{"x":0.17864923179149628,"y":0.29629629850387573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17864923179149628,0.2638888955116272,0.2047930210828781,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3163580298423767},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3163580298423767},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3472222089767456},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پیکر","boundary":[0.3921568691730499,0.3163580298423767,0.43790850043296814,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.3163580298423767},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3163580298423767},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3472222089767456},{"x":0.30936819314956665,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لاغرش","boundary":[0.30936819314956665,0.3163580298423767,0.3812636137008667,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.3163580298423767},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3163580298423767},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3472222089767456},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.2374727725982666,0.3163580298423767,0.3006536066532135,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.3163580298423767},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3163580298423767},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3472222089767456},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.19607843458652496,0.3163580298423767,0.22875817120075226,0.3472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.3163580298423767},{"x":0.19389978051185608,"y":0.3163580298423767},{"x":0.19389978051185608,"y":0.3472222089767456},{"x":0.18518517911434174,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18518517911434174,0.3163580298423767,0.19389978051185608,0.3472222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.26234567165374756},{"x":0.44008713960647583,"y":0.26543208956718445},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3503086566925049},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.17364923179149627,0.25534567165374755,0.44290850043296814,0.3573086566925049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.6743826866149902},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6743826866149902},{"x":0.3485838770866394,"y":0.6959876418113708},{"x":0.3376906216144562,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3355119824409485,0.6743826866149902,0.3485838770866394,0.6959876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6743826866149902},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6743826866149902},{"x":0.328976035118103,"y":0.6975308656692505},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.27450981736183167,0.6743826866149902,0.328976035118103,0.6975308656692505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6743826866149902},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6743826866149902},{"x":0.3485838770866394,"y":0.6975308656692505},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6975308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.26950981736183166,0.6673826866149902,0.3535838770866394,0.7045308656692505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7253086566925049},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7253086566925049},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7515432238578796},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4575163424015045,0.7253086566925049,0.47058823704719543,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7253086566925049},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7253086566925049},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7515432238578796},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوران","boundary":[0.3921568691730499,0.7253086566925049,0.45098039507865906,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7515432238578796},{"x":0.35729846358299255,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.35729846358299255,0.7253086566925049,0.3834422528743744,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7515432238578796},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.32679739594459534,0.7253086566925049,0.3507625162601471,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3180827796459198,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3180827796459198,"y":0.7515432238578796},{"x":0.30936819314956665,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30936819314956665,0.7253086566925049,0.3180827796459198,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7253086566925049},{"x":0.3006536066532135,"y":0.7515432238578796},{"x":0.2505446672439575,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.2505446672439575,0.7253086566925049,0.3006536066532135,0.7515432238578796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.7253086566925049},{"x":0.24836601316928864,"y":0.7253086566925049},{"x":0.24836601316928864,"y":0.75},{"x":0.21568627655506134,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21568627655506134,0.7253086566925049,0.24836601316928864,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.7253086566925049},{"x":0.20915032923221588,"y":0.7253086566925049},{"x":0.20915032923221588,"y":0.75},{"x":0.16339869797229767,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.16339869797229767,0.7253086566925049,0.20915032923221588,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.7253086566925049},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7253086566925049},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7515432238578796},{"x":0.16339869797229767,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.15839869797229766,0.7183086566925049,0.47558823704719544,0.7585432238578796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.790123462677002},{"x":0.3137255012989044,"y":0.790123462677002},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8040123581886292},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8040123581886292}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.3050108850002289,0.790123462677002,0.3137255012989044,0.8040123581886292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.790123462677002},{"x":0.3137255012989044,"y":0.790123462677002},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8040123581886292},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8040123581886292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3000108850002289,0.783123462677002,0.3187255012989044,0.8110123581886292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8317901492118835},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8317901492118835},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8564814925193787},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.4117647111415863,0.8317901492118835,0.4749455451965332,0.8564814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.8317901492118835},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8317901492118835},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8564814925193787},{"x":0.38779956102371216,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38779956102371216,0.8317901492118835,0.40305009484291077,0.8564814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.8317901492118835},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8317901492118835},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8564814925193787},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.30718955397605896,0.8317901492118835,0.3812636137008667,0.8564814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.8333333134651184},{"x":0.2984749376773834,"y":0.8317901492118835},{"x":0.2984749376773834,"y":0.8580247163772583},{"x":0.22657951712608337,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.22657951712608337,0.8333333134651184,0.2984749376773834,0.8580247163772583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.8333333134651184},{"x":0.21786493062973022,"y":0.8333333134651184},{"x":0.21786493062973022,"y":0.8580247163772583},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8580247163772583}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1437908560037613,0.8333333134651184,0.21786493062973022,0.8580247163772583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.8333333134651184},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8302469253540039},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8564814925193787},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1387908560037613,0.8263333134651184,0.4799455451965332,0.8634814925193787],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/QKQgCeQeuDdVyetd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/lucGlrIFgCVuVtzK.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/aHPTzQoohqMFwGXj.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/nbDFtbKAGeTDphbq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/uGftsuxlPPFWfHEM.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/WmyajVRLBjVhptJJ.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.00025016493657056024,0.00029641060899069277,0.9981142343415155,0.9985293400589331]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5490196347236633,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5468409657478333,"y":0.23148147761821747},{"x":0.5206971764564514,"y":0.22993826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5228758454322815,0.20370370149612427,0.5468409657478333,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.20216049253940582},{"x":0.5185185074806213,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5185185074806213,"y":0.22993826866149902},{"x":0.48148149251937866,"y":0.22839505970478058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.48366013169288635,0.20216049253940582,0.5185185074806213,0.22993826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.19907407462596893},{"x":0.4727668762207031,"y":0.20061728358268738},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22839505970478058},{"x":0.42265796661376953,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.4248366057872772,0.19907407462596893,0.47058823704719543,0.22839505970478058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.19907407462596893},{"x":0.5490196347236633,"y":0.20370370149612427},{"x":0.5468409657478333,"y":0.23148147761821747},{"x":0.42265796661376953,"y":0.22685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4198366057872772,0.19207407462596893,0.5518409657478333,0.23848147761821747],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.327160507440567},{"x":0.827886700630188,"y":0.327160507440567},{"x":0.827886700630188,"y":0.3533950746059418},{"x":0.8061001896858215,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8061001896858215,0.327160507440567,0.827886700630188,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3256172835826874},{"x":0.7995642423629761,"y":0.327160507440567},{"x":0.7995642423629761,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7254902124404907,0.3256172835826874,0.7995642423629761,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.32870370149612427},{"x":0.7167755961418152,"y":0.32870370149612427},{"x":0.7167755961418152,"y":0.3533950746059418},{"x":0.6688452959060669,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6688452959060669,0.32870370149612427,0.7167755961418152,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6666666865348816,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3533950746059418},{"x":0.6623093485832214,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6623093485832214,0.32870370149612427,0.6666666865348816,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6535947918891907,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6535947918891907,"y":0.3533950746059418},{"x":0.5991285443305969,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.5991285443305969,0.32870370149612427,0.6535947918891907,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.32870370149612427},{"x":0.5904139280319214,"y":0.32870370149612427},{"x":0.5904139280319214,"y":0.3533950746059418},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5446622967720032,0.32870370149612427,0.5904139280319214,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.32870370149612427},{"x":0.5337690711021423,"y":0.32870370149612427},{"x":0.5337690711021423,"y":0.3533950746059418},{"x":0.501089334487915,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.501089334487915,0.32870370149612427,0.5337690711021423,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4923747181892395,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4923747181892395,"y":0.3533950746059418},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.43355119228363037,0.32870370149612427,0.4923747181892395,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4248366057872772,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3533950746059418},{"x":0.4095860421657562,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4095860421657562,0.32870370149612427,0.4248366057872772,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4008714556694031,"y":0.32870370149612427},{"x":0.4008714556694031,"y":0.3533950746059418},{"x":0.35729846358299255,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.35729846358299255,0.32870370149612427,0.4008714556694031,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.32870370149612427},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32870370149612427},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3533950746059418},{"x":0.32461872696876526,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.32461872696876526,0.32870370149612427,0.3529411852359772,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.32870370149612427},{"x":0.3159041404724121,"y":0.32870370149612427},{"x":0.3159041404724121,"y":0.3533950746059418},{"x":0.3050108850002289,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3050108850002289,0.32870370149612427,0.3159041404724121,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.32870370149612427},{"x":0.29629629850387573,"y":0.32870370149612427},{"x":0.29629629850387573,"y":0.3533950746059418},{"x":0.2396514117717743,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشغال","boundary":[0.2396514117717743,0.32870370149612427,0.29629629850387573,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.32870370149612427},{"x":0.23093682527542114,"y":0.32870370149612427},{"x":0.23093682527542114,"y":0.3533950746059418},{"x":0.206971675157547,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.206971675157547,0.32870370149612427,0.23093682527542114,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.32870370149612427},{"x":0.19607843458652496,"y":0.32870370149612427},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3533950746059418},{"x":0.17211328446865082,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.17211328446865082,0.32870370149612427,0.19607843458652496,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.32870370149612427},{"x":0.16993464529514313,"y":0.32870370149612427},{"x":0.16993464529514313,"y":0.3533950746059418},{"x":0.16122004389762878,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16122004389762878,0.32870370149612427,0.16993464529514313,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.32870370149612427},{"x":0.15468409657478333,"y":0.32870370149612427},{"x":0.15468409657478333,"y":0.3533950746059418},{"x":0.12200435996055603,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.12200435996055603,0.32870370149612427,0.15468409657478333,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8562091588973999,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8562091588973999,"y":0.38425925374031067},{"x":0.8017429113388062,"y":0.38425925374031067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.8017429113388062,0.3580246865749359,0.8562091588973999,0.38425925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3827160596847534},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7712418437004089,0.3580246865749359,0.7908496856689453,0.3827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38425925374031067},{"x":0.7015250325202942,"y":0.3827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.7015250325202942,0.35648149251937866,0.7647058963775635,0.38425925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6928104758262634,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3827160596847534},{"x":0.655773401260376,"y":0.3827160596847534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.655773401260376,0.35648149251937866,0.6928104758262634,0.3827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35648149251937866},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3827160596847534},{"x":0.6100217700004578,"y":0.3827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6100217700004578,0.35648149251937866,0.6470588445663452,0.3827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.35648149251937866},{"x":0.601307213306427,"y":0.35648149251937866},{"x":0.601307213306427,"y":0.3827160596847534},{"x":0.570806086063385,"y":0.3827160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.570806086063385,0.35648149251937866,0.601307213306427,0.3827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5620915293693542,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3811728358268738},{"x":0.5511982440948486,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5511982440948486,0.35648149251937866,0.5620915293693542,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5446622967720032,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3811728358268738},{"x":0.5119825601577759,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"قبلا","boundary":[0.5119825601577759,0.35648149251937866,0.5446622967720032,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5032680034637451,"y":0.35648149251937866},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3811728358268738},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.35648149251937866,0.5032680034637451,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.35648149251937866},{"x":0.48148149251937866,"y":0.35648149251937866},{"x":0.48148149251937866,"y":0.3811728358268738},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4618736505508423,0.35648149251937866,0.48148149251937866,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35648149251937866},{"x":0.45315903425216675,"y":0.35648149251937866},{"x":0.45315903425216675,"y":0.3811728358268738},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.4117647111415863,0.35648149251937866,0.45315903425216675,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965141475200653,"y":0.35648149251937866},{"x":0.40522876381874084,"y":0.35648149251937866},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3811728358268738},{"x":0.3965141475200653,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3965141475200653,0.35648149251937866,0.40522876381874084,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.354938268661499},{"x":0.3921568691730499,"y":0.354938268661499},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3811728358268738},{"x":0.363834410905838,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.363834410905838,0.354938268661499,0.3921568691730499,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32244008779525757,"y":0.354938268661499},{"x":0.35729846358299255,"y":0.354938268661499},{"x":0.35729846358299255,"y":0.3811728358268738},{"x":0.32244008779525757,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.32244008779525757,0.354938268661499,0.35729846358299255,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.354938268661499},{"x":0.3137255012989044,"y":0.354938268661499},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3811728358268738},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2875817120075226,0.354938268661499,0.3137255012989044,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.354938268661499},{"x":0.2810457646846771,"y":0.354938268661499},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3811728358268738},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2549019753932953,0.354938268661499,0.2810457646846771,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.354938268661499},{"x":0.2505446672439575,"y":0.354938268661499},{"x":0.2505446672439575,"y":0.3811728358268738},{"x":0.2396514117717743,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2396514117717743,0.354938268661499,0.2505446672439575,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.354938268661499},{"x":0.2374727725982666,"y":0.354938268661499},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3811728358268738},{"x":0.18082788586616516,"y":0.3811728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.18082788586616516,0.354938268661499,0.2374727725982666,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.354938268661499},{"x":0.17211328446865082,"y":0.354938268661499},{"x":0.17211328446865082,"y":0.3811728358268738},{"x":0.12200435996055603,"y":0.37962964177131653}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مأخد","boundary":[0.12200435996055603,0.354938268661499,0.17211328446865082,0.3811728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8540304899215698,"y":0.3888888955116272},{"x":0.8540304899215698,"y":0.41512346267700195},{"x":0.8082788586616516,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8082788586616516,0.3888888955116272,0.8540304899215698,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7995642423629761,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7995642423629761,"y":0.41512346267700195},{"x":0.7908496856689453,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7908496856689453,0.3888888955116272,0.7995642423629761,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7821350693702698,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7821350693702698,"y":0.41512346267700195},{"x":0.742919385433197,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.742919385433197,0.3888888955116272,0.7821350693702698,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7342047691345215,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7342047691345215,"y":0.41512346267700195},{"x":0.727668821811676,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.727668821811676,0.3888888955116272,0.7342047691345215,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3888888955116272},{"x":0.7189542651176453,"y":0.41512346267700195},{"x":0.6840958595275879,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنهم","boundary":[0.6840958595275879,0.3888888955116272,0.7189542651176453,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.3888888955116272},{"x":0.673202633857727,"y":0.3888888955116272},{"x":0.673202633857727,"y":0.41512346267700195},{"x":0.6535947918891907,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6535947918891907,0.3888888955116272,0.673202633857727,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41512346267700195},{"x":0.601307213306427,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.601307213306427,0.3888888955116272,0.6470588445663452,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.38734567165374756},{"x":0.5925925970077515,"y":0.38734567165374756},{"x":0.5925925970077515,"y":0.41512346267700195},{"x":0.5315904021263123,"y":0.41512346267700195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5315904021263123,0.38734567165374756,0.5925925970077515,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.38734567165374756},{"x":0.5206971764564514,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5206971764564514,"y":0.41512346267700195},{"x":0.43355119228363037,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.43355119228363037,0.38734567165374756,0.5206971764564514,0.41512346267700195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.38734567165374756},{"x":0.4248366057872772,"y":0.38734567165374756},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4135802388191223},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40522876381874084,0.38734567165374756,0.4248366057872772,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.38734567165374756},{"x":0.3965141475200653,"y":0.38734567165374756},{"x":0.3965141475200653,"y":0.4135802388191223},{"x":0.35511982440948486,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.35511982440948486,0.38734567165374756,0.3965141475200653,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.38734567165374756},{"x":0.3464052379131317,"y":0.38734567165374756},{"x":0.3464052379131317,"y":0.4135802388191223},{"x":0.29193899035453796,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.29193899035453796,0.38734567165374756,0.3464052379131317,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2832244038581848,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2832244038581848,"y":0.4135802388191223},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26361656188964844,0.38734567165374756,0.2832244038581848,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2549019753932953,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4135802388191223},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.2047930210828781,0.38734567165374756,0.2549019753932953,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2047930210828781,"y":0.38734567165374756},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4135802388191223},{"x":0.19825707376003265,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19825707376003265,0.38734567165374756,0.2047930210828781,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.38734567165374756},{"x":0.1895424872636795,"y":0.38734567165374756},{"x":0.1895424872636795,"y":0.4135802388191223},{"x":0.12200435996055603,"y":0.4135802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.12200435996055603,0.38734567165374756,0.1895424872636795,0.4135802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.41820988059043884},{"x":0.8540304899215698,"y":0.41820988059043884},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4444444477558136},{"x":0.827886700630188,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.827886700630188,0.41820988059043884,0.8540304899215698,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.41820988059043884},{"x":0.8169934749603271,"y":0.41820988059043884},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4444444477558136},{"x":0.8082788586616516,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8082788586616516,0.41820988059043884,0.8169934749603271,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7995642423629761,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7516340017318726,0.41820988059043884,0.7995642423629761,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7407407164573669,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7407407164573669,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7320261597633362,0.41820988059043884,0.7407407164573669,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7211328744888306,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7058823704719543,0.41820988059043884,0.7211328744888306,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6971677541732788,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6971677541732788,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6797385811805725,0.41820988059043884,0.6971677541732788,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6688452959060669,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6165577173233032,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.6165577173233032,0.41820988059043884,0.6688452959060669,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6078431606292725,"y":0.41820988059043884},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5969498753547668,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5969498753547668,0.41820988059043884,0.6078431606292725,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5904139280319214,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5904139280319214,"y":0.4444444477558136},{"x":0.5446622967720032,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.5446622967720032,0.41820988059043884,0.5904139280319214,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5359477400779724,"y":0.41820988059043884},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4923747181892395,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.4923747181892395,0.41820988059043884,0.5359477400779724,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.41820988059043884},{"x":0.48148149251937866,"y":0.41820988059043884},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4444444477558136},{"x":0.43572986125946045,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.43572986125946045,0.41820988059043884,0.48148149251937866,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.41820988059043884},{"x":0.4248366057872772,"y":0.41820988059043884},{"x":0.4248366057872772,"y":0.4444444477558136},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.41830065846443176,0.41820988059043884,0.4248366057872772,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.363834410905838,"y":0.41820988059043884},{"x":0.4161219894886017,"y":0.41820988059043884},{"x":0.4161219894886017,"y":0.4444444477558136},{"x":0.363834410905838,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.363834410905838,0.41820988059043884,0.4161219894886017,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.41820988059043884},{"x":0.3529411852359772,"y":0.41820988059043884},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4444444477558136},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3333333432674408,0.41820988059043884,0.3529411852359772,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886709570884705,"y":0.41820988059043884},{"x":0.32679739594459534,"y":0.41820988059043884},{"x":0.32679739594459534,"y":0.4444444477558136},{"x":0.27886709570884705,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.27886709570884705,0.41820988059043884,0.32679739594459534,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.41820988059043884},{"x":0.27450981736183167,"y":0.41820988059043884},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4444444477558136},{"x":0.2679738700389862,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.2679738700389862,0.41820988059043884,0.27450981736183167,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.41820988059043884},{"x":0.257080614566803,"y":0.41820988059043884},{"x":0.257080614566803,"y":0.4444444477558136},{"x":0.24400871992111206,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24400871992111206,0.41820988059043884,0.257080614566803,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.41820988059043884},{"x":0.23529411852359772,"y":0.41820988059043884},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4444444477558136},{"x":0.18736383318901062,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.18736383318901062,0.41820988059043884,0.23529411852359772,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.41820988059043884},{"x":0.17864923179149628,"y":0.41820988059043884},{"x":0.17864923179149628,"y":0.4444444477558136},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحریر","boundary":[0.11982570588588715,0.41820988059043884,0.17864923179149628,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.452160507440567},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4506172835826874},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7952069640159607,"y":0.47376543283462524}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درآورد","boundary":[0.7952069640159607,0.452160507440567,0.8540304899215698,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.452160507440567},{"x":0.8017429113388062,"y":0.452160507440567},{"x":0.8017429113388062,"y":0.47376543283462524},{"x":0.7930282950401306,"y":0.47376543283462524}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7930282950401306,0.452160507440567,0.8017429113388062,0.47376543283462524]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.3256172835826874},{"x":0.8562091588973999,"y":0.327160507440567},{"x":0.8540304899215698,"y":0.47376543283462524},{"x":0.11982570588588715,"y":0.47067901492118835}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11482570588588714,0.31861728358268737,0.8590304899215698,0.48076543283462525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8235294222831726,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5061728358268738},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.7864923477172852,0.48148149251937866,0.8235294222831726,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7777777910232544,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5061728358268738},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.7211328744888306,0.48148149251937866,0.7777777910232544,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7124183177947998,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5061728358268738},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.6448801755905151,0.48148149251937866,0.7124183177947998,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6361655592918396,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5061728358268738},{"x":0.586056649684906,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئوس","boundary":[0.586056649684906,0.48148149251937866,0.6361655592918396,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5773420333862305,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5061728358268738},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5228758454322815,0.48148149251937866,0.5773420333862305,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.48148149251937866},{"x":0.514161229133606,"y":0.48148149251937866},{"x":0.514161229133606,"y":0.5061728358268738},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.4618736505508423,0.48148149251937866,0.514161229133606,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.48148149251937866},{"x":0.45315903425216675,"y":0.48148149251937866},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5061728358268738},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4422658085823059,0.48148149251937866,0.45315903425216675,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.48148149251937866},{"x":0.43790850043296814,"y":0.48148149251937866},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5061728358268738},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.41830065846443176,0.48148149251937866,0.43790850043296814,0.5061728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4830246865749359},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4830246865749359},{"x":0.4095860421657562,"y":0.5077160596847534},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3921568691730499,0.4830246865749359,0.4095860421657562,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.4830246865749359},{"x":0.3834422528743744,"y":0.4830246865749359},{"x":0.3834422528743744,"y":0.5077160596847534},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.33986929059028625,0.4830246865749359,0.3834422528743744,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.4830246865749359},{"x":0.3355119824409485,"y":0.48148149251937866},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5077160596847534},{"x":0.24618735909461975,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.24618735909461975,0.4830246865749359,0.3355119824409485,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.4830246865749359},{"x":0.2396514117717743,"y":0.4830246865749359},{"x":0.2396514117717743,"y":0.5077160596847534},{"x":0.19825707376003265,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.19825707376003265,0.4830246865749359,0.2396514117717743,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895424872636795,"y":0.4830246865749359},{"x":0.19389978051185608,"y":0.4830246865749359},{"x":0.19389978051185608,"y":0.5077160596847534},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1895424872636795,0.4830246865749359,0.19389978051185608,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.4830246865749359},{"x":0.18082788586616516,"y":0.4830246865749359},{"x":0.18082788586616516,"y":0.5077160596847534},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.13725490868091583,0.4830246865749359,0.18082788586616516,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.4830246865749359},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4830246865749359},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5077160596847534},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11982570588588715,0.4830246865749359,0.13071896135807037,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5138888955116272},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5138888955116272},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.7777777910232544,0.5138888955116272,0.8562091588973999,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.7320261597633362,0.5138888955116272,0.7734204530715942,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7298474907875061,0.5138888955116272,0.7363834381103516,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5385802388191223},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهمین","boundary":[0.6666666865348816,0.5138888955116272,0.7189542651176453,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.5138888955116272},{"x":0.655773401260376,"y":0.5138888955116272},{"x":0.655773401260376,"y":0.5385802388191223},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6143791079521179,0.5138888955116272,0.655773401260376,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5385802388191223},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5642701387405396,0.5138888955116272,0.6034858226776123,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5385802388191223},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5315904021263123,0.5138888955116272,0.5577341914176941,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5385802388191223},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4749455451965332,0.5138888955116272,0.5250544548034668,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.5138888955116272},{"x":0.46405228972435,"y":0.5138888955116272},{"x":0.46405228972435,"y":0.5385802388191223},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.4008714556694031,0.5138888955116272,0.46405228972435,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.5138888955116272},{"x":0.38997820019721985,"y":0.5138888955116272},{"x":0.38997820019721985,"y":0.5385802388191223},{"x":0.37037035822868347,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37037035822868347,0.5138888955116272,0.38997820019721985,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5138888955116272},{"x":0.363834410905838,"y":0.5138888955116272},{"x":0.363834410905838,"y":0.5385802388191223},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.3137255012989044,0.5138888955116272,0.363834410905838,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5385802388191223},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.27668845653533936,0.5138888955116272,0.3050108850002289,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.5138888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5138888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5385802388191223},{"x":0.22657951712608337,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.22657951712608337,0.5138888955116272,0.2679738700389862,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.5138888955116272},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5138888955116272},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5385802388191223},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.15032680332660675,0.5138888955116272,0.21786493062973022,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.5138888955116272},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5138888955116272},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5385802388191223},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11982570588588715,0.5138888955116272,0.13943354785442352,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.5432098507881165},{"x":0.85838782787323,"y":0.5432098507881165},{"x":0.85838782787323,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7821350693702698,0.5432098507881165,0.85838782787323,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.5432098507881165},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5432098507881165},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7494553327560425,0.5432098507881165,0.7799564003944397,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.5432098507881165},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5432098507881165},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6884531378746033,0.5432098507881165,0.7342047691345215,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6296296119689941,0.5432098507881165,0.6797385811805725,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5694444179534912},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6100217700004578,0.5432098507881165,0.6209150552749634,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6034858226776123,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.5577341914176941,0.5432098507881165,0.6034858226776123,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.5432098507881165},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5432098507881165},{"x":0.5468409657478333,"y":0.5694444179534912},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5119825601577759,0.5432098507881165,0.5468409657478333,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.5432098507881165},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5432098507881165},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4618736505508423,0.5432098507881165,0.5032680034637451,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.5432098507881165},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5432098507881165},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5694444179534912},{"x":0.4553377032279968,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4553377032279968,0.5432098507881165,0.4596949815750122,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5432098507881165},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5432098507881165},{"x":0.44880175590515137,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.3921568691730499,0.5432098507881165,0.44880175590515137,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.5432098507881165},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5432098507881165},{"x":0.3812636137008667,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3681917190551758,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3681917190551758,0.5432098507881165,0.3812636137008667,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.5432098507881165},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5432098507881165},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5694444179534912},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3355119824409485,0.5432098507881165,0.35947713255882263,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.5432098507881165},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5432098507881165},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5694444179534912},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.29629629850387573,0.5432098507881165,0.32679739594459534,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.5432098507881165},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5432098507881165},{"x":0.29629629850387573,"y":0.5694444179534912},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2897603511810303,0.5432098507881165,0.29629629850387573,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.5432098507881165},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5432098507881165},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5694444179534912},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدنکاران","boundary":[0.18736383318901062,0.5432098507881165,0.2810457646846771,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.5432098507881165},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5432098507881165},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5694444179534912},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1568627506494522,0.5432098507881165,0.1764705926179886,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.5432098507881165},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5432098507881165},{"x":0.15032680332660675,"y":0.5694444179534912},{"x":0.12200435996055603,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.12200435996055603,0.5432098507881165,0.15032680332660675,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.5771604776382446},{"x":0.8540304899215698,"y":0.5771604776382446},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6003086566925049},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.7930282950401306,0.5771604776382446,0.8540304899215698,0.6003086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7690631747245789,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7690631747245789,0.5756173133850098,0.7886710166931152,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.7189542651176453,0.5756173133850098,0.7603485584259033,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5756173133850098},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.5756173133850098,0.7124183177947998,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5987654328346252},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6819171905517578,0.5756173133850098,0.6993464231491089,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5756173133850098},{"x":0.673202633857727,"y":0.5756173133850098},{"x":0.673202633857727,"y":0.5987654328346252},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.6274510025978088,0.5756173133850098,0.673202633857727,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5756173133850098},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5987654328346252},{"x":0.601307213306427,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.601307213306427,0.5756173133850098,0.6143791079521179,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.5756173133850098},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5756173133850098},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5987654328346252},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5381263494491577,0.5756173133850098,0.5925925970077515,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.5756173133850098},{"x":0.529411792755127,"y":0.5756173133850098},{"x":0.529411792755127,"y":0.5987654328346252},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5119825601577759,0.5756173133850098,0.529411792755127,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5756173133850098},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5756173133850098},{"x":0.5032680034637451,"y":0.5987654328346252},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.47058823704719543,0.5756173133850098,0.5032680034637451,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.5756173133850098},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5756173133850098},{"x":0.46623092889785767,"y":0.5987654328346252},{"x":0.413943350315094,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بگیرند","boundary":[0.413943350315094,0.5756173133850098,0.46623092889785767,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.5756173133850098},{"x":0.413943350315094,"y":0.5756173133850098},{"x":0.413943350315094,"y":0.5972222089767456},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40522876381874084,0.5756173133850098,0.413943350315094,0.5972222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.48148149251937866},{"x":0.85838782787323,"y":0.48148149251937866},{"x":0.85838782787323,"y":0.6003086566925049},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11482570588588714,0.47448149251937866,0.86338782787323,0.6073086566925049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.6064814925193787},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6064814925193787},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6296296119689941},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8061001896858215,0.6064814925193787,0.8235294222831726,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.6064814925193787},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6064814925193787},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6296296119689941},{"x":0.7625272274017334,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7625272274017334,0.6064814925193787,0.7973856329917908,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.6064814925193787},{"x":0.758169949054718,"y":0.6064814925193787},{"x":0.758169949054718,"y":0.6296296119689941},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7124183177947998,0.6064814925193787,0.758169949054718,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.6064814925193787},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6064814925193787},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6296296119689941},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6383442282676697,0.6064814925193787,0.7037037014961243,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6064814925193787},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6064814925193787},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6296296119689941},{"x":0.6100217700004578,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6100217700004578,0.6064814925193787,0.6296296119689941,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.604938268661499},{"x":0.601307213306427,"y":0.604938268661499},{"x":0.601307213306427,"y":0.6296296119689941},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.5533769130706787,0.604938268661499,0.601307213306427,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.604938268661499},{"x":0.5446622967720032,"y":0.604938268661499},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6296296119689941},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5076252818107605,0.604938268661499,0.5446622967720032,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.604938268661499},{"x":0.49891066551208496,"y":0.604938268661499},{"x":0.49891066551208496,"y":0.6296296119689941},{"x":0.4618736505508423,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.4618736505508423,0.604938268661499,0.49891066551208496,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.604938268661499},{"x":0.4553377032279968,"y":0.604938268661499},{"x":0.4553377032279968,"y":0.6296296119689941},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4117647111415863,0.604938268661499,0.4553377032279968,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.604938268661499},{"x":0.40740740299224854,"y":0.604938268661499},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6296296119689941},{"x":0.38779956102371216,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38779956102371216,0.604938268661499,0.40740740299224854,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.604938268661499},{"x":0.379084974527359,"y":0.604938268661499},{"x":0.379084974527359,"y":0.6296296119689941},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35947713255882263,0.604938268661499,0.379084974527359,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.604938268661499},{"x":0.3529411852359772,"y":0.604938268661499},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6296296119689941},{"x":0.31154683232307434,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.31154683232307434,0.604938268661499,0.3529411852359772,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.604938268661499},{"x":0.3028322458267212,"y":0.604938268661499},{"x":0.3028322458267212,"y":0.6296296119689941},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.29411765933036804,0.604938268661499,0.3028322458267212,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.604938268661499},{"x":0.2875817120075226,"y":0.604938268661499},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6296296119689941},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6296296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.23093682527542114,0.604938268661499,0.2875817120075226,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.604938268661499},{"x":0.22440087795257568,"y":0.604938268661499},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6280864477157593},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6280864477157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعنوان","boundary":[0.17211328446865082,0.604938268661499,0.22440087795257568,0.6280864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.604938268661499},{"x":0.16339869797229767,"y":0.604938268661499},{"x":0.16339869797229767,"y":0.6280864477157593},{"x":0.13725490868091583,"y":0.6280864477157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.13725490868091583,0.604938268661499,0.16339869797229767,0.6280864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.604938268661499},{"x":0.1263616532087326,"y":0.604938268661499},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6280864477157593},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6280864477157593}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12200435996055603,0.604938268661499,0.1263616532087326,0.6280864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6635802388191223},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.8235294222831726,0.6388888955116272,0.8540304899215698,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6635802388191223},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.7450980544090271,0.6388888955116272,0.8169934749603271,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6635802388191223},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7015250325202942,0.6388888955116272,0.7342047691345215,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6635802388191223},{"x":0.657952070236206,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.657952070236206,0.6388888955116272,0.6928104758262634,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6635802388191223},{"x":0.6100217700004578,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6100217700004578,0.6388888955116272,0.6492374539375305,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6388888955116272},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6635802388191223},{"x":0.601307213306427,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.601307213306427,0.6388888955116272,0.6056644916534424,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6635802388191223},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5446622967720032,0.6388888955116272,0.5925925970077515,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6388888955116272},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6635802388191223},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مثالهائی","boundary":[0.47058823704719543,0.6388888955116272,0.5359477400779724,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4596949815750122,"y":0.6388888955116272},{"x":0.4596949815750122,"y":0.6635802388191223},{"x":0.4466230869293213,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4466230869293213,0.6388888955116272,0.4596949815750122,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.6388888955116272},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6388888955116272},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6635802388191223},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.3943355083465576,0.6388888955116272,0.44008713960647583,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.6388888955116272},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6388888955116272},{"x":0.38562092185020447,"y":0.6635802388191223},{"x":0.3485838770866394,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3485838770866394,0.6388888955116272,0.38562092185020447,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6388888955116272},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6388888955116272},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6635802388191223},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.29411765933036804,0.6388888955116272,0.33986929059028625,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2897603511810303,"y":0.6388888955116272},{"x":0.2897603511810303,"y":0.6635802388191223},{"x":0.2679738700389862,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2679738700389862,0.6388888955116272,0.2897603511810303,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6388888955116272},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6388888955116272},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6635802388191223},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2222222238779068,0.6388888955116272,0.26361656188964844,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.6388888955116272},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6388888955116272},{"x":0.21786493062973022,"y":0.6635802388191223},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.19607843458652496,0.6388888955116272,0.21786493062973022,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.6388888955116272},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6388888955116272},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6635802388191223},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6635802388191223}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.12200435996055603,0.6388888955116272,0.18736383318901062,0.6635802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6959876418113708},{"x":0.8409585952758789,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8409585952758789,0.6697530746459961,0.8562091588973999,0.6959876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6959876418113708},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6959876418113708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.7668845057487488,0.6697530746459961,0.8344226479530334,0.6959876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6697530746459961},{"x":0.758169949054718,"y":0.6697530746459961},{"x":0.758169949054718,"y":0.6944444179534912},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.7385621070861816,0.6697530746459961,0.758169949054718,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.6697530746459961},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6697530746459961},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6959876418113708},{"x":0.657952070236206,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.657952070236206,0.6697530746459961,0.7298474907875061,0.6959876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.6697530746459961},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6697530746459961},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6944444179534912},{"x":0.6034858226776123,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6034858226776123,0.6697530746459961,0.6492374539375305,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.6697530746459961},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6697530746459961},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5751634240150452,0.6697530746459961,0.5947712659835815,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.6682098507881165},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6682098507881165},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6944444179534912},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5315904021263123,0.6682098507881165,0.5686274766921997,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.6682098507881165},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6682098507881165},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6944444179534912},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلع","boundary":[0.4793028235435486,0.6682098507881165,0.5228758454322815,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6682098507881165},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6682098507881165},{"x":0.4771241843700409,"y":0.6944444179534912},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.4313725531101227,0.6682098507881165,0.4771241843700409,0.6944444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.6682098507881165},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6682098507881165},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6944444179534912},{"x":0.4270152449607849,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4270152449607849,0.6682098507881165,0.43355119228363037,0.6944444179534912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.604938268661499},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6064814925193787},{"x":0.8562091588973999,"y":0.6959876418113708},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6944444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11700435996055603,0.597938268661499,0.8612091588973999,0.7029876418113709],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.6975308656692505},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6975308656692505},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8061001896858215,0.6975308656692505,0.8235294222831726,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6975308656692505},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6975308656692505},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7516340017318726,0.6975308656692505,0.7973856329917908,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6975308656692505},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6975308656692505},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7058823704719543,0.6975308656692505,0.7450980544090271,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.6975308656692505},{"x":0.6971677541732788,"y":0.6975308656692505},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6906318068504333,0.6975308656692505,0.6971677541732788,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.6975308656692505},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6975308656692505},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7237654328346252},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.6383442282676697,0.6975308656692505,0.6819171905517578,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6975308656692505},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7222222089767456},{"x":0.570806086063385,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.570806086063385,0.6990740895271301,0.6274510025978088,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7237654328346252},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکیه","boundary":[0.5250544548034668,0.6990740895271301,0.5620915293693542,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5206971764564514,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5206971764564514,"y":0.7237654328346252},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.4945533871650696,0.6990740895271301,0.5206971764564514,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.6990740895271301},{"x":0.48583877086639404,"y":0.6990740895271301},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7237654328346252},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.45315903425216675,0.6990740895271301,0.48583877086639404,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.6990740895271301},{"x":0.4466230869293213,"y":0.6990740895271301},{"x":0.4466230869293213,"y":0.7237654328346252},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرفت","boundary":[0.38562092185020447,0.6990740895271301,0.4466230869293213,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.6990740895271301},{"x":0.37690630555152893,"y":0.6990740895271301},{"x":0.37690630555152893,"y":0.7237654328346252},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3681917190551758,0.6990740895271301,0.37690630555152893,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6990740895271301},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6990740895271301},{"x":0.35947713255882263,"y":0.7237654328346252},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3137255012989044,0.6990740895271301,0.35947713255882263,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.6990740895271301},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6990740895271301},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7237654328346252},{"x":0.2505446672439575,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.2505446672439575,0.6990740895271301,0.3050108850002289,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.6990740895271301},{"x":0.2396514117717743,"y":0.6990740895271301},{"x":0.2396514117717743,"y":0.7237654328346252},{"x":0.23093682527542114,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23093682527542114,0.6990740895271301,0.2396514117717743,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.7006173133850098},{"x":0.22440087795257568,"y":0.7006173133850098},{"x":0.22440087795257568,"y":0.7253086566925049},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.1764705926179886,0.7006173133850098,0.22440087795257568,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.7006173133850098},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7006173133850098},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7253086566925049},{"x":0.12200435996055603,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.12200435996055603,0.7006173133850098,0.16993464529514313,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.729938268661499},{"x":0.85838782787323,"y":0.729938268661499},{"x":0.85838782787323,"y":0.7546296119689941},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیقه","boundary":[0.8104575276374817,0.729938268661499,0.85838782787323,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.729938268661499},{"x":0.8061001896858215,"y":0.729938268661499},{"x":0.8061001896858215,"y":0.7546296119689941},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7930282950401306,0.729938268661499,0.8061001896858215,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.729938268661499},{"x":0.7755991220474243,"y":0.729938268661499},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7546296119689941},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7668845057487488,0.729938268661499,0.7755991220474243,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.729938268661499},{"x":0.7603485584259033,"y":0.729938268661499},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7546296119689941},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7516340017318726,0.729938268661499,0.7603485584259033,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.729938268661499},{"x":0.742919385433197,"y":0.729938268661499},{"x":0.742919385433197,"y":0.7546296119689941},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6993464231491089,0.729938268661499,0.742919385433197,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.729938268661499},{"x":0.6906318068504333,"y":0.729938268661499},{"x":0.6906318068504333,"y":0.7546296119689941},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6797385811805725,0.729938268661499,0.6906318068504333,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.729938268661499},{"x":0.6688452959060669,"y":0.729938268661499},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7546296119689941},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6427015066146851,0.729938268661499,0.6688452959060669,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.729938268661499},{"x":0.6361655592918396,"y":0.729938268661499},{"x":0.6361655592918396,"y":0.7546296119689941},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5969498753547668,0.729938268661499,0.6361655592918396,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.729938268661499},{"x":0.5882353186607361,"y":0.729938268661499},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7546296119689941},{"x":0.5272331237792969,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5272331237792969,0.729938268661499,0.5882353186607361,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.729938268661499},{"x":0.5228758454322815,"y":0.729938268661499},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7546296119689941},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.4771241843700409,0.729938268661499,0.5228758454322815,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.729938268661499},{"x":0.4749455451965332,"y":0.729938268661499},{"x":0.4749455451965332,"y":0.7546296119689941},{"x":0.46623092889785767,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46623092889785767,0.729938268661499,0.4749455451965332,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.729938268661499},{"x":0.4575163424015045,"y":0.729938268661499},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7546296119689941},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.41830065846443176,0.729938268661499,0.4575163424015045,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.729938268661499},{"x":0.40740740299224854,"y":0.729938268661499},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7546296119689941},{"x":0.3812636137008667,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.3812636137008667,0.729938268661499,0.40740740299224854,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.729938268661499},{"x":0.37690630555152893,"y":0.729938268661499},{"x":0.37690630555152893,"y":0.7546296119689941},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3333333432674408,0.729938268661499,0.37690630555152893,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.729938268661499},{"x":0.32461872696876526,"y":0.729938268661499},{"x":0.32461872696876526,"y":0.7546296119689941},{"x":0.2897603511810303,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2897603511810303,0.729938268661499,0.32461872696876526,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.729938268661499},{"x":0.2810457646846771,"y":0.729938268661499},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7546296119689941},{"x":0.19389978051185608,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.19389978051185608,0.729938268661499,0.2810457646846771,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.729938268661499},{"x":0.1895424872636795,"y":0.729938268661499},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7546296119689941},{"x":0.12200435996055603,"y":0.7546296119689941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشوری","boundary":[0.12200435996055603,0.729938268661499,0.1895424872636795,0.7546296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8562091588973999,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8562091588973999,"y":0.7870370149612427},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.8169934749603271,0.7608024477958679,0.8562091588973999,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7870370149612427},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کانادا","boundary":[0.7668845057487488,0.7608024477958679,0.8104575276374817,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7870370149612427},{"x":0.7494553327560425,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7494553327560425,0.7608024477958679,0.7603485584259033,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7870370149612427},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استرالیا","boundary":[0.6819171905517578,0.7608024477958679,0.7407407164573669,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.7608024477958679},{"x":0.673202633857727,"y":0.7608024477958679},{"x":0.673202633857727,"y":0.7870370149612427},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6514161229133606,0.7608024477958679,0.673202633857727,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.7608024477958679},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7608024477958679},{"x":0.6492374539375305,"y":0.7870370149612427},{"x":0.6187363862991333,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6187363862991333,0.7608024477958679,0.6492374539375305,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.7608024477958679},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7608024477958679},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7870370149612427},{"x":0.6100217700004578,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6100217700004578,0.7608024477958679,0.6209150552749634,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.7608024477958679},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7608024477958679},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7870370149612427},{"x":0.5272331237792969,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بخشهایی","boundary":[0.5272331237792969,0.7608024477958679,0.6034858226776123,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7608024477958679},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7608024477958679},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7870370149612427},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5098039507865906,0.7608024477958679,0.5228758454322815,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.7608024477958679},{"x":0.501089334487915,"y":0.7608024477958679},{"x":0.501089334487915,"y":0.7870370149612427},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4618736505508423,0.7608024477958679,0.501089334487915,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7608024477958679},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7608024477958679},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7870370149612427},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.40522876381874084,0.7608024477958679,0.44880175590515137,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.7608024477958679},{"x":0.4008714556694031,"y":0.7608024477958679},{"x":0.4008714556694031,"y":0.7870370149612427},{"x":0.38779956102371216,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.38779956102371216,0.7608024477958679,0.4008714556694031,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7608024477958679},{"x":0.379084974527359,"y":0.7608024477958679},{"x":0.379084974527359,"y":0.7870370149612427},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.3464052379131317,0.7608024477958679,0.379084974527359,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.7608024477958679},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7608024477958679},{"x":0.33986929059028625,"y":0.7870370149612427},{"x":0.3180827796459198,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3180827796459198,0.7608024477958679,0.33986929059028625,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.7608024477958679},{"x":0.30936819314956665,"y":0.7608024477958679},{"x":0.30936819314956665,"y":0.7870370149612427},{"x":0.2810457646846771,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2810457646846771,0.7608024477958679,0.30936819314956665,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.7608024477958679},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7608024477958679},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7870370149612427},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26361656188964844,0.7608024477958679,0.2723311483860016,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.7608024477958679},{"x":0.257080614566803,"y":0.7608024477958679},{"x":0.257080614566803,"y":0.7870370149612427},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشهائی","boundary":[0.18082788586616516,0.7608024477958679,0.257080614566803,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.7608024477958679},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7608024477958679},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7870370149612427},{"x":0.12200435996055603,"y":0.7870370149612427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.12200435996055603,0.7608024477958679,0.17211328446865082,0.7870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7916666865348816},{"x":0.8562091588973999,"y":0.7932098507881165},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8163580298423767},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8163580298423767}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8104575276374817,0.7916666865348816,0.8540304899215698,0.8163580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.7916666865348816},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7932098507881165},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8163580298423767},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8163580298423767}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.7821350693702698,0.7916666865348816,0.8300653696060181,0.8163580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8163580298423767},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8163580298423767}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7712418437004089,0.7916666865348816,0.7799564003944397,0.8163580298423767]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.6975308656692505},{"x":0.85838782787323,"y":0.6959876418113708},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8163580298423767},{"x":0.12200435996055603,"y":0.8179012537002563}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11700435996055603,0.6905308656692505,0.8655664372444153,0.8233580298423767],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8225308656692505},{"x":0.8257080316543579,"y":0.8225308656692505},{"x":0.8257080316543579,"y":0.8472222089767456},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8169934749603271,0.8225308656692505,0.8257080316543579,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.8225308656692505},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8225308656692505},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8472222089767456},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7843137383460999,0.8225308656692505,0.8082788586616516,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.8225308656692505},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8225308656692505},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8472222089767456},{"x":0.742919385433197,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.742919385433197,0.8225308656692505,0.7755991220474243,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.8225308656692505},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8225308656692505},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8472222089767456},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.6819171905517578,0.8225308656692505,0.7363834381103516,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.8225308656692505},{"x":0.673202633857727,"y":0.8225308656692505},{"x":0.673202633857727,"y":0.8472222089767456},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6535947918891907,0.8225308656692505,0.673202633857727,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.8225308656692505},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8225308656692505},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8472222089767456},{"x":0.5969498753547668,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.5969498753547668,0.8225308656692505,0.6470588445663452,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8472222089767456},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذغالسنگ","boundary":[0.5098039507865906,0.8225308656692505,0.5904139280319214,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8225308656692505},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8472222089767456},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.8225308656692505,0.5032680034637451,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.8225308656692505},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8225308656692505},{"x":0.48583877086639404,"y":0.8472222089767456},{"x":0.4422658085823059,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.4422658085823059,0.8225308656692505,0.48583877086639404,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.8225308656692505},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8225308656692505},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8472222089767456},{"x":0.37472766637802124,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسعتی","boundary":[0.37472766637802124,0.8225308656692505,0.43355119228363037,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.8225308656692505},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8225308656692505},{"x":0.37037035822868347,"y":0.8472222089767456},{"x":0.3507625162601471,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3507625162601471,0.8225308656692505,0.37037035822868347,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.8225308656692505},{"x":0.34204792976379395,"y":0.8225308656692505},{"x":0.34204792976379395,"y":0.8472222089767456},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3180827796459198,0.8225308656692505,0.34204792976379395,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26579520106315613,"y":0.8225308656692505},{"x":0.30936819314956665,"y":0.8225308656692505},{"x":0.30936819314956665,"y":0.8472222089767456},{"x":0.26579520106315613,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.26579520106315613,0.8225308656692505,0.30936819314956665,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.8225308656692505},{"x":0.257080614566803,"y":0.8225308656692505},{"x":0.257080614566803,"y":0.8472222089767456},{"x":0.24400871992111206,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24400871992111206,0.8225308656692505,0.257080614566803,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.8225308656692505},{"x":0.2374727725982666,"y":0.8225308656692505},{"x":0.2374727725982666,"y":0.8472222089767456},{"x":0.14814814925193787,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدنکاری","boundary":[0.14814814925193787,0.8225308656692505,0.2374727725982666,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.8225308656692505},{"x":0.1416122019290924,"y":0.8225308656692505},{"x":0.1416122019290924,"y":0.8472222089767456},{"x":0.11982570588588715,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11982570588588715,0.8225308656692505,0.1416122019290924,0.8472222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.854938268661499},{"x":0.8540304899215698,"y":0.854938268661499},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8827160596847534},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.8104575276374817,0.854938268661499,0.8540304899215698,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.854938268661499},{"x":0.8017429113388062,"y":0.854938268661499},{"x":0.8017429113388062,"y":0.8827160596847534},{"x":0.7450980544090271,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاهای","boundary":[0.7450980544090271,0.854938268661499,0.8017429113388062,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.854938268661499},{"x":0.7342047691345215,"y":0.854938268661499},{"x":0.7342047691345215,"y":0.8827160596847534},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6928104758262634,0.854938268661499,0.7342047691345215,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.854938268661499},{"x":0.6819171905517578,"y":0.854938268661499},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8827160596847534},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6470588445663452,0.854938268661499,0.6819171905517578,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.854938268661499},{"x":0.6448801755905151,"y":0.854938268661499},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8827160596847534},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6405228972434998,0.854938268661499,0.6448801755905151,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.854938268661499},{"x":0.6296296119689941,"y":0.854938268661499},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8827160596847534},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5838779807090759,0.854938268661499,0.6296296119689941,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.854938268661499},{"x":0.5773420333862305,"y":0.854938268661499},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8827160596847534},{"x":0.5642701387405396,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5642701387405396,0.854938268661499,0.5773420333862305,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.854938268661499},{"x":0.5533769130706787,"y":0.854938268661499},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8827160596847534},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5098039507865906,0.854938268661499,0.5533769130706787,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.854938268661499},{"x":0.501089334487915,"y":0.854938268661499},{"x":0.501089334487915,"y":0.8827160596847534},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4771241843700409,0.854938268661499,0.501089334487915,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.854938268661499},{"x":0.4727668762207031,"y":0.854938268661499},{"x":0.4727668762207031,"y":0.8827160596847534},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورد","boundary":[0.4313725531101227,0.854938268661499,0.4727668762207031,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.854938268661499},{"x":0.4270152449607849,"y":0.854938268661499},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8827160596847534},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42265796661376953,0.854938268661499,0.4270152449607849,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.854938268661499},{"x":0.413943350315094,"y":0.854938268661499},{"x":0.413943350315094,"y":0.8827160596847534},{"x":0.3986928164958954,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3986928164958954,0.854938268661499,0.413943350315094,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.854938268661499},{"x":0.3921568691730499,"y":0.854938268661499},{"x":0.3921568691730499,"y":0.8827160596847534},{"x":0.35729846358299255,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.35729846358299255,0.854938268661499,0.3921568691730499,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.854938268661499},{"x":0.3529411852359772,"y":0.854938268661499},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8827160596847534},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3333333432674408,0.854938268661499,0.3529411852359772,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.854938268661499},{"x":0.32244008779525757,"y":0.854938268661499},{"x":0.32244008779525757,"y":0.8827160596847534},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.2549019753932953,0.854938268661499,0.32244008779525757,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.854938268661499},{"x":0.24836601316928864,"y":0.854938268661499},{"x":0.24836601316928864,"y":0.8827160596847534},{"x":0.22657951712608337,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22657951712608337,0.854938268661499,0.24836601316928864,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.854938268661499},{"x":0.22440087795257568,"y":0.854938268661499},{"x":0.22440087795257568,"y":0.8827160596847534},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.1764705926179886,0.854938268661499,0.22440087795257568,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.854938268661499},{"x":0.16557733714580536,"y":0.854938268661499},{"x":0.16557733714580536,"y":0.8827160596847534},{"x":0.12200435996055603,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.12200435996055603,0.854938268661499,0.16557733714580536,0.8827160596847534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.8225308656692505},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8225308656692505},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8827160596847534},{"x":0.11982570588588715,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11482570588588714,0.8155308656692505,0.8590304899215698,0.8897160596847534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.9336419701576233},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9336419701576233},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9459876418113708},{"x":0.4771241843700409,"y":0.9459876418113708}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"یک","boundary":[0.4771241843700409,0.9336419701576233,0.49891066551208496,0.9459876418113708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.9336419701576233},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9336419701576233},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9459876418113708},{"x":0.4771241843700409,"y":0.9459876418113708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4721241843700409,0.9266419701576233,0.503910665512085,0.9529876418113709],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/dDuplagnkqPtQlzj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/IBclBDkMBJIHZyly.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/wUWhLTMOzXJJNMaI.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.00020744632661732194,0.00016542828680924426,0.998161699377114,0.9985460105030626]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.11574073880910873},{"x":0.8366013169288635,"y":0.11574073880910873},{"x":0.8366013169288635,"y":0.1388888955116272},{"x":0.7734204530715942,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.7734204530715942,0.11574073880910873,0.8366013169288635,0.1388888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.11574073880910873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.11574073880910873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13734567165374756},{"x":0.7559912800788879,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7559912800788879,0.11574073880910873,0.7647058963775635,0.13734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.11574073880910873},{"x":0.7516340017318726,"y":0.11574073880910873},{"x":0.7516340017318726,"y":0.13734567165374756},{"x":0.6906318068504333,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.6906318068504333,0.11574073880910873,0.7516340017318726,0.13734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.11574073880910873},{"x":0.686274528503418,"y":0.11574073880910873},{"x":0.686274528503418,"y":0.13734567165374756},{"x":0.6448801755905151,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6448801755905151,0.11574073880910873,0.686274528503418,0.13734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.11574073880910873},{"x":0.6361655592918396,"y":0.11574073880910873},{"x":0.6361655592918396,"y":0.13734567165374756},{"x":0.5947712659835815,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5947712659835815,0.11574073880910873,0.6361655592918396,0.13734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.11574073880910873},{"x":0.586056649684906,"y":0.11574073880910873},{"x":0.586056649684906,"y":0.13734567165374756},{"x":0.5511982440948486,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.5511982440948486,0.11574073880910873,0.586056649684906,0.13734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.11574073880910873},{"x":0.5424836874008179,"y":0.11574073880910873},{"x":0.5424836874008179,"y":0.1358024626970291},{"x":0.529411792755127,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.11574073880910873,0.5424836874008179,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.11574073880910873},{"x":0.5228758454322815,"y":0.11574073880910873},{"x":0.5228758454322815,"y":0.1358024626970291},{"x":0.4727668762207031,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.4727668762207031,0.11574073880910873,0.5228758454322815,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.11419752985239029},{"x":0.46405228972435,"y":0.11419752985239029},{"x":0.46405228972435,"y":0.1358024626970291},{"x":0.44008713960647583,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.44008713960647583,0.11419752985239029,0.46405228972435,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.11419752985239029},{"x":0.43572986125946045,"y":0.11419752985239029},{"x":0.43572986125946045,"y":0.1358024626970291},{"x":0.38562092185020447,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.38562092185020447,0.11419752985239029,0.43572986125946045,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.11419752985239029},{"x":0.3812636137008667,"y":0.11419752985239029},{"x":0.3812636137008667,"y":0.1358024626970291},{"x":0.3159041404724121,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.3159041404724121,0.11419752985239029,0.3812636137008667,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.11419752985239029},{"x":0.30718955397605896,"y":0.11419752985239029},{"x":0.30718955397605896,"y":0.1358024626970291},{"x":0.26361656188964844,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.26361656188964844,0.11419752985239029,0.30718955397605896,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.11419752985239029},{"x":0.257080614566803,"y":0.11419752985239029},{"x":0.257080614566803,"y":0.1358024626970291},{"x":0.21786493062973022,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21786493062973022,0.11419752985239029,0.257080614566803,0.1358024626970291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.11419752985239029},{"x":0.21568627655506134,"y":0.11419752985239029},{"x":0.21568627655506134,"y":0.1358024626970291},{"x":0.20915032923221588,"y":0.1358024626970291}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20915032923221588,0.11419752985239029,0.21568627655506134,0.1358024626970291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.11419752985239029},{"x":0.8366013169288635,"y":0.11574073880910873},{"x":0.8366013169288635,"y":0.1388888955116272},{"x":0.20915032923221588,"y":0.13734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20415032923221588,0.10719752985239028,0.8416013169288635,0.1458888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8061001896858215,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8061001896858215,"y":0.16820988059043884},{"x":0.7712418437004089,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7712418437004089,0.14043210446834564,0.8061001896858215,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7603485584259033,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7603485584259033,"y":0.16820988059043884},{"x":0.7472766637802124,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7472766637802124,0.14043210446834564,0.7603485584259033,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7385621070861816,"y":0.14043210446834564},{"x":0.7385621070861816,"y":0.16820988059043884},{"x":0.6949890851974487,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.6949890851974487,0.14043210446834564,0.7385621070861816,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.14043210446834564},{"x":0.686274528503418,"y":0.14043210446834564},{"x":0.686274528503418,"y":0.16820988059043884},{"x":0.6230936646461487,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6230936646461487,0.14043210446834564,0.686274528503418,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.14043210446834564},{"x":0.6165577173233032,"y":0.14043210446834564},{"x":0.6165577173233032,"y":0.16820988059043884},{"x":0.5773420333862305,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5773420333862305,0.14043210446834564,0.6165577173233032,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.14043210446834564},{"x":0.570806086063385,"y":0.14043210446834564},{"x":0.570806086063385,"y":0.16820988059043884},{"x":0.5642701387405396,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5642701387405396,0.14043210446834564,0.570806086063385,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.14043210446834564},{"x":0.5577341914176941,"y":0.14043210446834564},{"x":0.5577341914176941,"y":0.16820988059043884},{"x":0.5119825601577759,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5119825601577759,0.14043210446834564,0.5577341914176941,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.14043210446834564},{"x":0.5032680034637451,"y":0.14043210446834564},{"x":0.5032680034637451,"y":0.16820988059043884},{"x":0.4945533871650696,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4945533871650696,0.14043210446834564,0.5032680034637451,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.14043210446834564},{"x":0.4923747181892395,"y":0.14043210446834564},{"x":0.4923747181892395,"y":0.16820988059043884},{"x":0.4444444477558136,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فربچه","boundary":[0.4444444477558136,0.14043210446834564,0.4923747181892395,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.14043210446834564},{"x":0.4444444477558136,"y":0.14043210446834564},{"x":0.4444444477558136,"y":0.16820988059043884},{"x":0.43572986125946045,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.43572986125946045,0.14043210446834564,0.4444444477558136,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.14043210446834564},{"x":0.4270152449607849,"y":0.14043210446834564},{"x":0.4270152449607849,"y":0.16820988059043884},{"x":0.38562092185020447,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38562092185020447,0.14043210446834564,0.4270152449607849,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.14043210446834564},{"x":0.379084974527359,"y":0.14043210446834564},{"x":0.379084974527359,"y":0.16820988059043884},{"x":0.35947713255882263,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35947713255882263,0.14043210446834564,0.379084974527359,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.14043210446834564},{"x":0.3485838770866394,"y":0.14043210446834564},{"x":0.3485838770866394,"y":0.16820988059043884},{"x":0.3028322458267212,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انجیل","boundary":[0.3028322458267212,0.14043210446834564,0.3485838770866394,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.14043210446834564},{"x":0.29193899035453796,"y":0.14043210446834564},{"x":0.29193899035453796,"y":0.16820988059043884},{"x":0.19825707376003265,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معدنکاری","boundary":[0.19825707376003265,0.14043210446834564,0.29193899035453796,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.14043210446834564},{"x":0.1895424872636795,"y":0.14043210446834564},{"x":0.1895424872636795,"y":0.16820988059043884},{"x":0.16122004389762878,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.16122004389762878,0.14043210446834564,0.1895424872636795,0.16820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.14043210446834564},{"x":0.15468409657478333,"y":0.14043210446834564},{"x":0.15468409657478333,"y":0.16820988059043884},{"x":0.10457516461610794,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.10457516461610794,0.14043210446834564,0.15468409657478333,0.16820988059043884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8061001896858215,"y":0.14043210446834564},{"x":0.8061001896858215,"y":0.16820988059043884},{"x":0.10457516461610794,"y":0.16820988059043884}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.09957516461610794,0.13343210446834564,0.8111001896858215,0.17520988059043885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.17901234328746796},{"x":0.8366013169288635,"y":0.17901234328746796},{"x":0.8366013169288635,"y":0.19290123879909515},{"x":0.7930282950401306,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"است","boundary":[0.7930282950401306,0.17901234328746796,0.8366013169288635,0.19290123879909515]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.17901234328746796},{"x":0.7930282950401306,"y":0.17901234328746796},{"x":0.7930282950401306,"y":0.19290123879909515},{"x":0.7886710166931152,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.7886710166931152,0.17901234328746796,0.7930282950401306,0.19290123879909515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.17901234328746796},{"x":0.8366013169288635,"y":0.17901234328746796},{"x":0.8366013169288635,"y":0.19290123879909515},{"x":0.7886710166931152,"y":0.19290123879909515}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7836710166931152,0.17201234328746795,0.8416013169288635,0.19990123879909516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.2052469104528427},{"x":0.8061001896858215,"y":0.2052469104528427},{"x":0.8061001896858215,"y":0.23148147761821747},{"x":0.7821350693702698,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7821350693702698,0.2052469104528427,0.8061001896858215,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7777777910232544,"y":0.23148147761821747},{"x":0.7320261597633362,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7320261597633362,0.2052469104528427,0.7777777910232544,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7254902124404907,"y":0.23148147761821747},{"x":0.7102396488189697,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7102396488189697,0.2052469104528427,0.7254902124404907,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7037037014961243,"y":0.2052469104528427},{"x":0.7037037014961243,"y":0.23148147761821747},{"x":0.6688452959060669,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.6688452959060669,0.2052469104528427,0.7037037014961243,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6601307392120361,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6601307392120361,"y":0.23148147761821747},{"x":0.6318082809448242,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.6318082809448242,0.2052469104528427,0.6601307392120361,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6230936646461487,"y":0.2052469104528427},{"x":0.6230936646461487,"y":0.23148147761821747},{"x":0.5686274766921997,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5686274766921997,0.2052469104528427,0.6230936646461487,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5620915293693542,"y":0.23148147761821747},{"x":0.5555555820465088,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5555555820465088,0.2052469104528427,0.5620915293693542,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5533769130706787,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5533769130706787,"y":0.23148147761821747},{"x":0.5076252818107605,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیستم","boundary":[0.5076252818107605,0.2052469104528427,0.5533769130706787,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5054466128349304,"y":0.2052469104528427},{"x":0.5054466128349304,"y":0.23148147761821747},{"x":0.49891066551208496,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49891066551208496,0.2052469104528427,0.5054466128349304,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.2052469104528427},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2052469104528427},{"x":0.4901960790157318,"y":0.23148147761821747},{"x":0.43572986125946045,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.43572986125946045,0.2052469104528427,0.4901960790157318,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.2052469104528427},{"x":0.429193913936615,"y":0.2052469104528427},{"x":0.429193913936615,"y":0.23148147761821747},{"x":0.37254902720451355,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.37254902720451355,0.2052469104528427,0.429193913936615,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.2052469104528427},{"x":0.363834410905838,"y":0.2052469104528427},{"x":0.363834410905838,"y":0.23148147761821747},{"x":0.34204792976379395,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.34204792976379395,0.2052469104528427,0.363834410905838,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.2052469104528427},{"x":0.3355119824409485,"y":0.2052469104528427},{"x":0.3355119824409485,"y":0.23148147761821747},{"x":0.2810457646846771,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجدید","boundary":[0.2810457646846771,0.2052469104528427,0.3355119824409485,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.2052469104528427},{"x":0.2723311483860016,"y":0.2052469104528427},{"x":0.2723311483860016,"y":0.23148147761821747},{"x":0.23093682527542114,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.23093682527542114,0.2052469104528427,0.2723311483860016,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.2052469104528427},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2052469104528427},{"x":0.2222222238779068,"y":0.23148147761821747},{"x":0.21350762248039246,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21350762248039246,0.2052469104528427,0.2222222238779068,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.2052469104528427},{"x":0.206971675157547,"y":0.2052469104528427},{"x":0.206971675157547,"y":0.23148147761821747},{"x":0.15032680332660675,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.15032680332660675,0.2052469104528427,0.206971675157547,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.2052469104528427},{"x":0.1437908560037613,"y":0.2052469104528427},{"x":0.1437908560037613,"y":0.23148147761821747},{"x":0.12418300658464432,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.12418300658464432,0.2052469104528427,0.1437908560037613,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.2052469104528427},{"x":0.11546841263771057,"y":0.2052469104528427},{"x":0.11546841263771057,"y":0.23148147761821747},{"x":0.10457516461610794,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.10457516461610794,0.2052469104528427,0.11546841263771057,0.23148147761821747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.24228395521640778},{"x":0.8366013169288635,"y":0.24228395521640778},{"x":0.8366013169288635,"y":0.25925925374031067},{"x":0.8061001896858215,"y":0.2577160596847534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.8061001896858215,0.24228395521640778,0.8366013169288635,0.25925925374031067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.24074074625968933},{"x":0.7995642423629761,"y":0.24228395521640778},{"x":0.7995642423629761,"y":0.2577160596847534},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2561728358268738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7647058963775635,0.24074074625968933,0.7995642423629761,0.2577160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.2391975373029709},{"x":0.7559912800788879,"y":0.24074074625968933},{"x":0.7538126111030579,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7145969271659851,"y":0.25462964177131653}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7145969271659851,0.2391975373029709,0.7538126111030579,0.2561728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.23765432834625244},{"x":0.7145969271659851,"y":0.23765432834625244},{"x":0.7124183177947998,"y":0.25462964177131653},{"x":0.7080609798431396,"y":0.25462964177131653}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7080609798431396,0.23765432834625244,0.7124183177947998,0.25462964177131653]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.2052469104528427},{"x":0.8366013169288635,"y":0.2052469104528427},{"x":0.8366013169288635,"y":0.25925925374031067},{"x":0.10457516461610794,"y":0.25925925374031067}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09957516461610794,0.1982469104528427,0.8416013169288635,0.2662592537403107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8061001896858215,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8061001896858215,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7930282950401306,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7930282950401306,0.2638888955116272,0.8061001896858215,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7864923477172852,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7864923477172852,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7538126111030579,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7538126111030579,0.2638888955116272,0.7864923477172852,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2638888955116272},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7058823704719543,0.2638888955116272,0.7450980544090271,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6971677541732788,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6971677541732788,"y":0.2916666567325592},{"x":0.655773401260376,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.655773401260376,0.2638888955116272,0.6971677541732788,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2638888955116272},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5838779807090759,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5838779807090759,0.2638888955116272,0.6470588445663452,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5795207023620605,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5795207023620605,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5577341914176941,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5577341914176941,0.2638888955116272,0.5795207023620605,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2916666567325592},{"x":0.5315904021263123,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5315904021263123,0.2638888955116272,0.5511982440948486,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5272331237792969,"y":0.2638888955116272},{"x":0.5272331237792969,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4945533871650696,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.4945533871650696,0.2638888955116272,0.5272331237792969,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.2638888955116272},{"x":0.48583877086639404,"y":0.2638888955116272},{"x":0.48583877086639404,"y":0.2916666567325592},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.45098039507865906,0.2638888955116272,0.48583877086639404,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.2638888955116272},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2638888955116272},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2916666567325592},{"x":0.4008714556694031,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.4008714556694031,0.2638888955116272,0.43355119228363037,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3965141475200653,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3965141475200653,"y":0.2916666567325592},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.35947713255882263,0.2638888955116272,0.3965141475200653,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2638888955116272},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3137255012989044,0.2638888955116272,0.3529411852359772,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.2638888955116272},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2638888955116272},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2916666567325592},{"x":0.3028322458267212,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3028322458267212,0.2638888955116272,0.30718955397605896,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2984749376773834,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2984749376773834,"y":0.2916666567325592},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.27450981736183167,0.2638888955116272,0.2984749376773834,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2679738700389862,"y":0.2916666567325592},{"x":0.257080614566803,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.257080614566803,0.2638888955116272,0.2679738700389862,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2505446672439575,"y":0.2638888955116272},{"x":0.2505446672439575,"y":0.2916666567325592},{"x":0.21568627655506134,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.21568627655506134,0.2638888955116272,0.2505446672439575,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.2638888955116272},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2638888955116272},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2916666567325592},{"x":0.14814814925193787,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.14814814925193787,0.2638888955116272,0.20915032923221588,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.2638888955116272},{"x":0.13943354785442352,"y":0.2638888955116272},{"x":0.13943354785442352,"y":0.2916666567325592},{"x":0.10457516461610794,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.10457516461610794,0.2638888955116272,0.13943354785442352,0.2916666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.297839492559433},{"x":0.8366013169288635,"y":0.297839492559433},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3225308656692505},{"x":0.7995642423629761,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7995642423629761,0.297839492559433,0.8366013169288635,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.297839492559433},{"x":0.7930282950401306,"y":0.297839492559433},{"x":0.7930282950401306,"y":0.3225308656692505},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7908496856689453,0.297839492559433,0.7930282950401306,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.297839492559433},{"x":0.7799564003944397,"y":0.297839492559433},{"x":0.7799564003944397,"y":0.3225308656692505},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.7385621070861816,0.297839492559433,0.7799564003944397,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.297839492559433},{"x":0.727668821811676,"y":0.297839492559433},{"x":0.727668821811676,"y":0.3225308656692505},{"x":0.673202633857727,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.673202633857727,0.297839492559433,0.727668821811676,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.297839492559433},{"x":0.6666666865348816,"y":0.297839492559433},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3225308656692505},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6209150552749634,0.297839492559433,0.6666666865348816,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.297839492559433},{"x":0.6100217700004578,"y":0.297839492559433},{"x":0.6100217700004578,"y":0.3225308656692505},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5882353186607361,0.297839492559433,0.6100217700004578,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.297839492559433},{"x":0.5838779807090759,"y":0.297839492559433},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3225308656692505},{"x":0.5642701387405396,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5642701387405396,0.297839492559433,0.5838779807090759,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.297839492559433},{"x":0.5533769130706787,"y":0.297839492559433},{"x":0.5533769130706787,"y":0.3225308656692505},{"x":0.4880174398422241,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4880174398422241,0.297839492559433,0.5533769130706787,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.297839492559433},{"x":0.4793028235435486,"y":0.297839492559433},{"x":0.4793028235435486,"y":0.3225308656692505},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4618736505508423,0.297839492559433,0.4793028235435486,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.297839492559433},{"x":0.45098039507865906,"y":0.297839492559433},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3225308656692505},{"x":0.413943350315094,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.413943350315094,0.297839492559433,0.45098039507865906,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.297839492559433},{"x":0.40522876381874084,"y":0.297839492559433},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3225308656692505},{"x":0.3681917190551758,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3681917190551758,0.297839492559433,0.40522876381874084,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.297839492559433},{"x":0.35947713255882263,"y":0.297839492559433},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3225308656692505},{"x":0.35511982440948486,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35511982440948486,0.297839492559433,0.35947713255882263,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.297839492559433},{"x":0.3507625162601471,"y":0.297839492559433},{"x":0.3507625162601471,"y":0.3225308656692505},{"x":0.3028322458267212,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.3028322458267212,0.297839492559433,0.3507625162601471,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.297839492559433},{"x":0.29411765933036804,"y":0.297839492559433},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3225308656692505},{"x":0.24400871992111206,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.24400871992111206,0.297839492559433,0.29411765933036804,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.297839492559433},{"x":0.23311546444892883,"y":0.297839492559433},{"x":0.23311546444892883,"y":0.3225308656692505},{"x":0.22004356980323792,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22004356980323792,0.297839492559433,0.23311546444892883,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.297839492559433},{"x":0.21132898330688477,"y":0.297839492559433},{"x":0.21132898330688477,"y":0.3225308656692505},{"x":0.16122004389762878,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.16122004389762878,0.297839492559433,0.21132898330688477,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.297839492559433},{"x":0.15468409657478333,"y":0.297839492559433},{"x":0.15468409657478333,"y":0.3225308656692505},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3225308656692505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.10457516461610794,0.297839492559433,0.15468409657478333,0.3225308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.3302469253540039},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3302469253540039},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7973856329917908,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7973856329917908,0.3302469253540039,0.8366013169288635,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7864923477172852,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7864923477172852,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7494553327560425,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7494553327560425,0.3302469253540039,0.7864923477172852,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7407407164573669,0.3302469253540039,0.7450980544090271,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7298474907875061,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7298474907875061,"y":0.3533950746059418},{"x":0.6775599122047424,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مؤلفين","boundary":[0.6775599122047424,0.3302469253540039,0.7298474907875061,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3302469253540039},{"x":0.673202633857727,"y":0.3302469253540039},{"x":0.673202633857727,"y":0.3533950746059418},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.3302469253540039,0.673202633857727,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.3302469253540039},{"x":0.655773401260376,"y":0.3302469253540039},{"x":0.655773401260376,"y":0.3533950746059418},{"x":0.586056649684906,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.586056649684906,0.3302469253540039,0.655773401260376,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3533950746059418},{"x":0.5664488077163696,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5664488077163696,0.3302469253540039,0.5751634240150452,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3302469253540039},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3533950746059418},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همتایان","boundary":[0.49673202633857727,0.3302469253540039,0.5577341914176941,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.3302469253540039},{"x":0.48583877086639404,"y":0.3302469253540039},{"x":0.48583877086639404,"y":0.3533950746059418},{"x":0.43790850043296814,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.43790850043296814,0.3302469253540039,0.48583877086639404,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.3302469253540039},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3302469253540039},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3533950746059418},{"x":0.40522876381874084,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40522876381874084,0.3302469253540039,0.43355119228363037,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3302469253540039},{"x":0.3965141475200653,"y":0.3302469253540039},{"x":0.3965141475200653,"y":0.3533950746059418},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بکار","boundary":[0.3529411852359772,0.3302469253540039,0.3965141475200653,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.3302469253540039},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3302469253540039},{"x":0.3464052379131317,"y":0.3533950746059418},{"x":0.2854030430316925,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.2854030430316925,0.3302469253540039,0.3464052379131317,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.3302469253540039},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3302469253540039},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3533950746059418},{"x":0.22875817120075226,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابها","boundary":[0.22875817120075226,0.3302469253540039,0.2810457646846771,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1416122019290924,"y":0.3302469253540039},{"x":0.22440087795257568,"y":0.3302469253540039},{"x":0.22440087795257568,"y":0.3533950746059418},{"x":0.1416122019290924,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.1416122019290924,0.3302469253540039,0.22440087795257568,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.3302469253540039},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3302469253540039},{"x":0.1437908560037613,"y":0.3533950746059418},{"x":0.11328975856304169,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.11328975856304169,0.3302469253540039,0.1437908560037613,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.3302469253540039},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3302469253540039},{"x":0.10893246531486511,"y":0.3533950746059418},{"x":0.10021786391735077,"y":0.3533950746059418}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10021786391735077,0.3302469253540039,0.10893246531486511,0.3533950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3580246865749359},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3858024775981903},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جملگی","boundary":[0.7712418437004089,0.3580246865749359,0.8366013169288635,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3580246865749359},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3858024775981903},{"x":0.7015250325202942,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.7015250325202942,0.3580246865749359,0.7647058963775635,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6949890851974487,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6949890851974487,"y":0.3858024775981903},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمجید","boundary":[0.6405228972434998,0.3580246865749359,0.6949890851974487,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3858024775981903},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6143791079521179,0.3580246865749359,0.6361655592918396,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6034858226776123,"y":0.3580246865749359},{"x":0.6034858226776123,"y":0.3858024775981903},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.5620915293693542,0.3580246865749359,0.6034858226776123,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3858024775981903},{"x":0.5185185074806213,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.5185185074806213,0.3580246865749359,0.5490196347236633,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5119825601577759,"y":0.3580246865749359},{"x":0.5119825601577759,"y":0.3858024775981903},{"x":0.48148149251937866,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.48148149251937866,0.3580246865749359,0.5119825601577759,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.3580246865749359},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3580246865749359},{"x":0.4727668762207031,"y":0.3858024775981903},{"x":0.45315903425216675,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45315903425216675,0.3580246865749359,0.4727668762207031,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.3580246865749359},{"x":0.4466230869293213,"y":0.3580246865749359},{"x":0.4466230869293213,"y":0.3858024775981903},{"x":0.42265796661376953,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42265796661376953,0.3580246865749359,0.4466230869293213,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.3580246865749359},{"x":0.413943350315094,"y":0.3580246865749359},{"x":0.413943350315094,"y":0.3858024775981903},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.37254902720451355,0.3580246865749359,0.413943350315094,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.3580246865749359},{"x":0.363834410905838,"y":0.3580246865749359},{"x":0.363834410905838,"y":0.3858024775981903},{"x":0.3202614486217499,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.3202614486217499,0.3580246865749359,0.363834410905838,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2832244038581848,"y":0.3580246865749359},{"x":0.31154683232307434,"y":0.3580246865749359},{"x":0.31154683232307434,"y":0.3858024775981903},{"x":0.2832244038581848,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.2832244038581848,0.3580246865749359,0.31154683232307434,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.3580246865749359},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3580246865749359},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3858024775981903},{"x":0.26361656188964844,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.26361656188964844,0.3580246865749359,0.27450981736183167,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3580246865749359},{"x":0.257080614566803,"y":0.3580246865749359},{"x":0.257080614566803,"y":0.3858024775981903},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثروت","boundary":[0.20915032923221588,0.3580246865749359,0.257080614566803,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.3580246865749359},{"x":0.2047930210828781,"y":0.3580246865749359},{"x":0.2047930210828781,"y":0.3858024775981903},{"x":0.13289760053157806,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشیده","boundary":[0.13289760053157806,0.3580246865749359,0.2047930210828781,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.3580246865749359},{"x":0.13289760053157806,"y":0.3580246865749359},{"x":0.13289760053157806,"y":0.3858024775981903},{"x":0.1111111119389534,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.1111111119389534,0.3580246865749359,0.13289760053157806,0.3858024775981903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.3580246865749359},{"x":0.1111111119389534,"y":0.3580246865749359},{"x":0.1111111119389534,"y":0.3858024775981903},{"x":0.10021786391735077,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10021786391735077,0.3580246865749359,0.1111111119389534,0.3858024775981903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10021786391735077,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8366013169288635,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3858024775981903},{"x":0.10021786391735077,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09521786391735076,0.2568888955116272,0.8416013169288635,0.3928024775981903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.39043208956718445},{"x":0.8061001896858215,"y":0.39043208956718445},{"x":0.8061001896858215,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7821350693702698,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7821350693702698,0.39043208956718445,0.8061001896858215,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.39043208956718445},{"x":0.7777777910232544,"y":0.39043208956718445},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7320261597633362,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7320261597633362,0.39043208956718445,0.7777777910232544,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.39043208956718445},{"x":0.7233115434646606,"y":0.39043208956718445},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6775599122047424,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6775599122047424,0.39043208956718445,0.7233115434646606,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.39043208956718445},{"x":0.6688452959060669,"y":0.39043208956718445},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4166666567325592},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6448801755905151,0.39043208956718445,0.6688452959060669,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.39043208956718445},{"x":0.6361655592918396,"y":0.39043208956718445},{"x":0.6361655592918396,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5904139280319214,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5904139280319214,0.39043208956718445,0.6361655592918396,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5816993713378906,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5337690711021423,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5337690711021423,0.39043208956718445,0.5816993713378906,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5250544548034668,"y":0.39043208956718445},{"x":0.5250544548034668,"y":0.4166666567325592},{"x":0.46405228972435,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.46405228972435,0.39043208956718445,0.5250544548034668,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.39043208956718445},{"x":0.4596949815750122,"y":0.39043208956718445},{"x":0.4596949815750122,"y":0.4166666567325592},{"x":0.45315903425216675,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45315903425216675,0.39043208956718445,0.4596949815750122,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.39043208956718445},{"x":0.4444444477558136,"y":0.39043208956718445},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4166666567325592},{"x":0.38779956102371216,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.38779956102371216,0.39043208956718445,0.4444444477558136,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.39043208956718445},{"x":0.379084974527359,"y":0.39043208956718445},{"x":0.379084974527359,"y":0.4166666567325592},{"x":0.37037035822868347,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37037035822868347,0.39043208956718445,0.379084974527359,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.39043208956718445},{"x":0.363834410905838,"y":0.39043208956718445},{"x":0.363834410905838,"y":0.4166666567325592},{"x":0.2854030430316925,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باراندازی","boundary":[0.2854030430316925,0.39043208956718445,0.363834410905838,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.39043208956718445},{"x":0.27668845653533936,"y":0.39043208956718445},{"x":0.27668845653533936,"y":0.4166666567325592},{"x":0.24183006584644318,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24183006584644318,0.39043208956718445,0.27668845653533936,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.39043208956718445},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39043208956718445},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4166666567325592},{"x":0.23093682527542114,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23093682527542114,0.39043208956718445,0.23529411852359772,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15250544250011444,"y":0.39043208956718445},{"x":0.22004356980323792,"y":0.39043208956718445},{"x":0.22004356980323792,"y":0.4166666567325592},{"x":0.15250544250011444,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصلهای","boundary":[0.15250544250011444,0.39043208956718445,0.22004356980323792,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.39043208956718445},{"x":0.1437908560037613,"y":0.39043208956718445},{"x":0.1437908560037613,"y":0.4166666567325592},{"x":0.10239651054143906,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.10239651054143906,0.39043208956718445,0.1437908560037613,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.4243827164173126},{"x":0.8366013169288635,"y":0.42592594027519226},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4475308656692505},{"x":0.8017429113388062,"y":0.4475308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8017429113388062,0.4243827164173126,0.8366013169288635,0.4475308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.422839492559433},{"x":0.7930282950401306,"y":0.4243827164173126},{"x":0.7930282950401306,"y":0.44598764181137085},{"x":0.7385621070861816,"y":0.44598764181137085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.7385621070861816,0.422839492559433,0.7930282950401306,0.44598764181137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.42129629850387573},{"x":0.7320261597633362,"y":0.422839492559433},{"x":0.7298474907875061,"y":0.44598764181137085},{"x":0.655773401260376,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.655773401260376,0.42129629850387573,0.7298474907875061,0.44598764181137085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.42129629850387573},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42129629850387573},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6100217700004578,"y":0.44290122389793396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.6100217700004578,0.42129629850387573,0.6470588445663452,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.4197530746459961},{"x":0.601307213306427,"y":0.42129629850387573},{"x":0.601307213306427,"y":0.44290122389793396},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5620915293693542,0.4197530746459961,0.601307213306427,0.44290122389793396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.4197530746459961},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4197530746459961},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4413580298423767},{"x":0.5533769130706787,"y":0.4413580298423767}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5533769130706787,0.4197530746459961,0.5577341914176941,0.4413580298423767]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.39043208956718445},{"x":0.8366013169288635,"y":0.39043208956718445},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4475308656692505},{"x":0.10239651054143906,"y":0.4475308656692505}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09739651054143905,0.38343208956718444,0.8416013169288635,0.4545308656692505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.45370370149612427},{"x":0.8061001896858215,"y":0.45370370149612427},{"x":0.8061001896858215,"y":0.4783950746059418},{"x":0.7864923477172852,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جا","boundary":[0.7864923477172852,0.45370370149612427,0.8061001896858215,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.45370370149612427},{"x":0.7777777910232544,"y":0.45370370149612427},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4783950746059418},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7450980544090271,0.45370370149612427,0.7777777910232544,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.45370370149612427},{"x":0.7342047691345215,"y":0.45370370149612427},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4783950746059418},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7211328744888306,0.45370370149612427,0.7342047691345215,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45370370149612427},{"x":0.7124183177947998,"y":0.45370370149612427},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4783950746059418},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6470588445663452,0.45370370149612427,0.7124183177947998,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.45370370149612427},{"x":0.6361655592918396,"y":0.45370370149612427},{"x":0.6361655592918396,"y":0.4783950746059418},{"x":0.5773420333862305,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5773420333862305,0.45370370149612427,0.6361655592918396,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.45370370149612427},{"x":0.5686274766921997,"y":0.45370370149612427},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4783950746059418},{"x":0.5054466128349304,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5054466128349304,0.45370370149612427,0.5686274766921997,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.45370370149612427},{"x":0.49891066551208496,"y":0.45370370149612427},{"x":0.49891066551208496,"y":0.4783950746059418},{"x":0.4793028235435486,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4793028235435486,0.45370370149612427,0.49891066551208496,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.45370370149612427},{"x":0.47058823704719543,"y":0.45370370149612427},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4783950746059418},{"x":0.429193913936615,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.429193913936615,0.45370370149612427,0.47058823704719543,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.45370370149612427},{"x":0.41830065846443176,"y":0.45370370149612427},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4783950746059418},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4095860421657562,0.45370370149612427,0.41830065846443176,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37037035822868347,"y":0.45370370149612427},{"x":0.40305009484291077,"y":0.45370370149612427},{"x":0.40305009484291077,"y":0.4783950746059418},{"x":0.37037035822868347,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.37037035822868347,0.45370370149612427,0.40305009484291077,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.45370370149612427},{"x":0.3616557717323303,"y":0.45370370149612427},{"x":0.3616557717323303,"y":0.4783950746059418},{"x":0.3376906216144562,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3376906216144562,0.45370370149612427,0.3616557717323303,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.45370370149612427},{"x":0.3333333432674408,"y":0.45370370149612427},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4783950746059418},{"x":0.2810457646846771,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2810457646846771,0.45370370149612427,0.3333333432674408,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.45370370149612427},{"x":0.2723311483860016,"y":0.45370370149612427},{"x":0.2723311483860016,"y":0.4783950746059418},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.26143792271614075,0.45370370149612427,0.2723311483860016,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.45370370149612427},{"x":0.2505446672439575,"y":0.45370370149612427},{"x":0.2505446672439575,"y":0.4783950746059418},{"x":0.206971675157547,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبول","boundary":[0.206971675157547,0.45370370149612427,0.2505446672439575,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.45370370149612427},{"x":0.20261438190937042,"y":0.45370370149612427},{"x":0.20261438190937042,"y":0.4783950746059418},{"x":0.15468409657478333,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.15468409657478333,0.45370370149612427,0.20261438190937042,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.45370370149612427},{"x":0.14596949517726898,"y":0.45370370149612427},{"x":0.14596949517726898,"y":0.4783950746059418},{"x":0.10457516461610794,"y":0.4783950746059418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.10457516461610794,0.45370370149612427,0.14596949517726898,0.4783950746059418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.48456791043281555},{"x":0.8387799859046936,"y":0.48456791043281555},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5077160596847534},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7908496856689453,0.48456791043281555,0.8387799859046936,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.48456791043281555},{"x":0.7864923477172852,"y":0.48456791043281555},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5077160596847534},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7450980544090271,0.48456791043281555,0.7864923477172852,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.48456791043281555},{"x":0.7450980544090271,"y":0.48456791043281555},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5077160596847534},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7385621070861816,0.48456791043281555,0.7450980544090271,0.5077160596847534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.45370370149612427},{"x":0.8387799859046936,"y":0.45370370149612427},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5077160596847534},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09957516461610794,0.44670370149612426,0.8437799859046936,0.5147160596847534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7995642423629761,"y":0.520061731338501},{"x":0.7995642423629761,"y":0.5432098507881165},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7342047691345215,0.5185185074806213,0.7995642423629761,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکرات","boundary":[0.6514161229133606,0.5185185074806213,0.7254902124404907,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5185185074806213},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5185185074806213},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5432098507881165},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6274510025978088,0.5185185074806213,0.6405228972434998,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.5185185074806213},{"x":0.6187363862991333,"y":0.5185185074806213},{"x":0.6187363862991333,"y":0.5432098507881165},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوران","boundary":[0.5664488077163696,0.5185185074806213,0.6187363862991333,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5432098507881165},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5381263494491577,0.5185185074806213,0.5577341914176941,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5432098507881165},{"x":0.514161229133606,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.514161229133606,0.5185185074806213,0.5337690711021423,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5432098507881165},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49673202633857727,0.5185185074806213,0.5054466128349304,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5185185074806213},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5185185074806213},{"x":0.48583877086639404,"y":0.5432098507881165},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5432098507881165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.45098039507865906,0.5185185074806213,0.48583877086639404,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.5185185074806213},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5185185074806213},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5416666865348816},{"x":0.44008713960647583,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44008713960647583,0.5185185074806213,0.4444444477558136,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5185185074806213},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5185185074806213},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5432098507881165},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطوف","boundary":[0.3660130798816681,0.5185185074806213,0.4313725531101227,0.5432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5169752836227417},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5169752836227417},{"x":0.35511982440948486,"y":0.5416666865348816},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3137255012989044,0.5169752836227417,0.35511982440948486,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.5169752836227417},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5169752836227417},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5416666865348816},{"x":0.26361656188964844,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.26361656188964844,0.5169752836227417,0.3050108850002289,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5169752836227417},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5169752836227417},{"x":0.2527233064174652,"y":0.5416666865348816},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اظهار","boundary":[0.20915032923221588,0.5169752836227417,0.2527233064174652,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.5169752836227417},{"x":0.20043572783470154,"y":0.5169752836227417},{"x":0.20043572783470154,"y":0.5416666865348816},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.17211328446865082,0.5169752836227417,0.20043572783470154,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5169752836227417},{"x":0.16339869797229767,"y":0.5169752836227417},{"x":0.16339869797229767,"y":0.5416666865348816},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.10457516461610794,0.5169752836227417,0.16339869797229767,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5462962985038757},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5679012537002563},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.8039215803146362,0.5462962985038757,0.8387799859046936,0.5679012537002563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5478395223617554},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5478395223617554},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7995642423629761,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7973856329917908,0.5478395223617554,0.8061001896858215,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.5478395223617554},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5462962985038757},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7472766637802124,0.5478395223617554,0.7952069640159607,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.5509259104728699},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5493826866149902},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5709876418113708},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5725308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6819171905517578,0.5509259104728699,0.7407407164573669,0.5709876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.5509259104728699},{"x":0.673202633857727,"y":0.5509259104728699},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5709876418113708},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5725308656692505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6623093485832214,0.5509259104728699,0.6753812432289124,0.5709876418113708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5509259104728699},{"x":0.657952070236206,"y":0.5509259104728699},{"x":0.657952070236206,"y":0.5725308656692505},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5740740895271301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.6274510025978088,0.5509259104728699,0.657952070236206,0.5725308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5740740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5925925970077515,0.5524691343307495,0.6100217700004578,0.5740740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.5524691343307495},{"x":0.586056649684906,"y":0.5524691343307495},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5740740895271301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5599128603935242,0.5524691343307495,0.5882353186607361,0.5740740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5524691343307495},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5524691343307495},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5740740895271301},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5740740895271301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.5524691343307495,0.5599128603935242,0.5740740895271301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5169752836227417},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5123456716537476},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5725308656692505},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5787037014961243}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09957516461610794,0.5099752836227417,0.8416013169288635,0.5795308656692505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6033950448036194},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.7472766637802124,0.5787037014961243,0.8061001896858215,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.5787037014961243},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5787037014961243},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6033950448036194},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6928104758262634,0.5787037014961243,0.7407407164573669,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.5787037014961243},{"x":0.6819171905517578,"y":0.5787037014961243},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6033950448036194},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6514161229133606,0.5787037014961243,0.6819171905517578,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.5787037014961243},{"x":0.6427015066146851,"y":0.5787037014961243},{"x":0.6427015066146851,"y":0.6033950448036194},{"x":0.5533769130706787,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5533769130706787,0.5787037014961243,0.6427015066146851,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5787037014961243},{"x":0.5446622967720032,"y":0.5787037014961243},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6033950448036194},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5228758454322815,0.5787037014961243,0.5446622967720032,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.5787037014961243},{"x":0.516339898109436,"y":0.5787037014961243},{"x":0.516339898109436,"y":0.6033950448036194},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.49673202633857727,0.5787037014961243,0.516339898109436,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5787037014961243},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5787037014961243},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6033950448036194},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.4444444477558136,0.5787037014961243,0.4901960790157318,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.5787037014961243},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5787037014961243},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6033950448036194},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43355119228363037,0.5787037014961243,0.4422658085823059,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.5787037014961243},{"x":0.429193913936615,"y":0.5787037014961243},{"x":0.429193913936615,"y":0.6033950448036194},{"x":0.3834422528743744,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.3834422528743744,0.5787037014961243,0.429193913936615,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5787037014961243},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5787037014961243},{"x":0.37472766637802124,"y":0.6033950448036194},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35947713255882263,0.5787037014961243,0.37472766637802124,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5787037014961243},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5787037014961243},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6033950448036194},{"x":0.3202614486217499,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3202614486217499,0.5787037014961243,0.3529411852359772,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.5787037014961243},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5787037014961243},{"x":0.30936819314956665,"y":0.6033950448036194},{"x":0.26143792271614075,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۴","boundary":[0.26143792271614075,0.5787037014961243,0.30936819314956665,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5787037014961243},{"x":0.257080614566803,"y":0.5787037014961243},{"x":0.257080614566803,"y":0.6033950448036194},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23529411852359772,0.5787037014961243,0.257080614566803,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.5787037014961243},{"x":0.23093682527542114,"y":0.5787037014961243},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6033950448036194},{"x":0.20261438190937042,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.20261438190937042,0.5787037014961243,0.23093682527542114,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.5787037014961243},{"x":0.19825707376003265,"y":0.5787037014961243},{"x":0.19825707376003265,"y":0.6033950448036194},{"x":0.13725490868091583,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.13725490868091583,0.5787037014961243,0.19825707376003265,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5787037014961243},{"x":0.1285403072834015,"y":0.5787037014961243},{"x":0.1285403072834015,"y":0.6033950448036194},{"x":0.10457516461610794,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.10457516461610794,0.5787037014961243,0.1285403072834015,0.6033950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.6080247163772583},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6080247163772583},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6342592835426331},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.7930282950401306,0.6080247163772583,0.8366013169288635,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.6080247163772583},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6080247163772583},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6342592835426331},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7734204530715942,0.6080247163772583,0.7843137383460999,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.6080247163772583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6080247163772583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6342592835426331},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.7298474907875061,0.6080247163772583,0.7647058963775635,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.6080247163772583},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6080247163772583},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6342592835426331},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردم","boundary":[0.6819171905517578,0.6080247163772583,0.7254902124404907,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.6080247163772583},{"x":0.673202633857727,"y":0.6080247163772583},{"x":0.673202633857727,"y":0.6342592835426331},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6230936646461487,0.6080247163772583,0.673202633857727,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.6080247163772583},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6080247163772583},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6342592835426331},{"x":0.570806086063385,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.570806086063385,0.6080247163772583,0.6143791079521179,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.6080247163772583},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6080247163772583},{"x":0.5599128603935242,"y":0.6342592835426331},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5076252818107605,0.6080247163772583,0.5599128603935242,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.6080247163772583},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6080247163772583},{"x":0.49673202633857727,"y":0.6342592835426331},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اظهار","boundary":[0.45315903425216675,0.6080247163772583,0.49673202633857727,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.6080247163772583},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6080247163772583},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6342592835426331},{"x":0.413943350315094,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.413943350315094,0.6080247163772583,0.4444444477558136,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.6080247163772583},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6080247163772583},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6342592835426331},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.35947713255882263,0.6080247163772583,0.4117647111415863,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.6080247163772583},{"x":0.3507625162601471,"y":0.6080247163772583},{"x":0.3507625162601471,"y":0.6342592835426331},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33986929059028625,0.6080247163772583,0.3507625162601471,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30936819314956665,"y":0.6080247163772583},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6080247163772583},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6342592835426331},{"x":0.30936819314956665,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.30936819314956665,0.6080247163772583,0.3333333432674408,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23093682527542114,"y":0.6080247163772583},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6080247163772583},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6342592835426331},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اظهارات","boundary":[0.23093682527542114,0.6080247163772583,0.3006536066532135,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15468409657478333,"y":0.6080247163772583},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6080247163772583},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6342592835426331},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.15468409657478333,0.6080247163772583,0.22657951712608337,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.6080247163772583},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6080247163772583},{"x":0.15468409657478333,"y":0.6342592835426331},{"x":0.13943354785442352,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.13943354785442352,0.6080247163772583,0.15468409657478333,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.6080247163772583},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6080247163772583},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6342592835426331},{"x":0.10239651054143906,"y":0.6342592835426331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.10239651054143906,0.6080247163772583,0.12200435996055603,0.6342592835426331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6388888955116272},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6604938507080078},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6620370149612427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.8039215803146362,0.6388888955116272,0.8366013169288635,0.6604938507080078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6620370149612427},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6620370149612427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7668845057487488,0.6388888955116272,0.7952069640159607,0.6620370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6388888955116272},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6620370149612427},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6620370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7385621070861816,0.6404321193695068,0.7603485584259033,0.6620370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6404321193695068},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6620370149612427},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6620370149612427}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.727668821811676,0.6404321193695068,0.7342047691345215,0.6620370149612427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6620370149612427},{"x":0.10239651054143906,"y":0.6620370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09739651054143905,0.5717037014961243,0.8416013169288635,0.6690370149612427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6990740895271301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسی","boundary":[0.7647058963775635,0.6697530746459961,0.8082788586616516,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6697530746459961},{"x":0.758169949054718,"y":0.6697530746459961},{"x":0.758169949054718,"y":0.6990740895271301},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7385621070861816,0.6697530746459961,0.758169949054718,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.6697530746459961},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6697530746459961},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6990740895271301},{"x":0.686274528503418,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.686274528503418,0.6697530746459961,0.7298474907875061,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6697530746459961},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6697530746459961},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6666666865348816,0.6697530746459961,0.6775599122047424,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6697530746459961},{"x":0.657952070236206,"y":0.6697530746459961},{"x":0.657952070236206,"y":0.6990740895271301},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6448801755905151,0.6697530746459961,0.657952070236206,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.6697530746459961},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6697530746459961},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5751634240150452,0.6697530746459961,0.6361655592918396,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.6697530746459961},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6697530746459961},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6990740895271301},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5250544548034668,0.6697530746459961,0.5686274766921997,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.6697530746459961},{"x":0.516339898109436,"y":0.6697530746459961},{"x":0.516339898109436,"y":0.6990740895271301},{"x":0.4596949815750122,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درآورد","boundary":[0.4596949815750122,0.6697530746459961,0.516339898109436,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.6697530746459961},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6697530746459961},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6990740895271301},{"x":0.4095860421657562,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.4095860421657562,0.6697530746459961,0.45098039507865906,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.6697530746459961},{"x":0.4008714556694031,"y":0.6697530746459961},{"x":0.4008714556694031,"y":0.6990740895271301},{"x":0.3485838770866394,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسرین","boundary":[0.3485838770866394,0.6697530746459961,0.4008714556694031,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.6697530746459961},{"x":0.34422656893730164,"y":0.6697530746459961},{"x":0.34422656893730164,"y":0.6990740895271301},{"x":0.29629629850387573,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلان","boundary":[0.29629629850387573,0.6697530746459961,0.34422656893730164,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.6697530746459961},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6697530746459961},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6990740895271301},{"x":0.26361656188964844,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.26361656188964844,0.6697530746459961,0.2875817120075226,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.6697530746459961},{"x":0.25925925374031067,"y":0.6697530746459961},{"x":0.25925925374031067,"y":0.6990740895271301},{"x":0.2374727725982666,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2374727725982666,0.6697530746459961,0.25925925374031067,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.6697530746459961},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6697530746459961},{"x":0.22875817120075226,"y":0.6990740895271301},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.1764705926179886,0.6697530746459961,0.22875817120075226,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.6697530746459961},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6697530746459961},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6990740895271301},{"x":0.14596949517726898,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.14596949517726898,0.6697530746459961,0.16775599122047424,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.6697530746459961},{"x":0.13725490868091583,"y":0.6697530746459961},{"x":0.13725490868091583,"y":0.6990740895271301},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.12200435996055603,0.6697530746459961,0.13725490868091583,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.6697530746459961},{"x":0.11546841263771057,"y":0.6697530746459961},{"x":0.11546841263771057,"y":0.6990740895271301},{"x":0.10457516461610794,"y":0.6990740895271301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.10457516461610794,0.6697530746459961,0.11546841263771057,0.6990740895271301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.7067901492118835},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7067901492118835},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7253086566925049},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.8169934749603271,0.7067901492118835,0.8366013169288635,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.7052469253540039},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7067901492118835},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7253086566925049},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7237654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شایسته","boundary":[0.7472766637802124,0.7052469253540039,0.8082788586616516,0.7253086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.7037037014961243},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7052469253540039},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7237654328346252},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7015250325202942,0.7037037014961243,0.7385621070861816,0.7237654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7037037014961243},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6928104758262634,0.7037037014961243,0.6971677541732788,0.7222222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6697530746459961},{"x":0.8387799859046936,"y":0.7253086566925049},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7253086566925049}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09957516461610794,0.6627530746459961,0.8437799859046936,0.7323086566925049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27668845653533936,"y":0.7731481194496155},{"x":0.3159041404724121,"y":0.7716049551963806},{"x":0.3159041404724121,"y":0.790123462677002},{"x":0.27886709570884705,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.27668845653533936,0.7731481194496155,0.3159041404724121,0.790123462677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.7731481194496155},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7731481194496155},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7916666865348816},{"x":0.2374727725982666,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.2374727725982666,0.7731481194496155,0.2723311483860016,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18300653994083405,"y":0.7746913433074951},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7731481194496155},{"x":0.23093682527542114,"y":0.7916666865348816},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7932098507881165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.18300653994083405,0.7746913433074951,0.23093682527542114,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.7762345671653748},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7746913433074951},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7932098507881165},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7947530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصیر","boundary":[0.13289760053157806,0.7762345671653748,0.1764705926179886,0.7932098507881165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.7762345671653748},{"x":0.3159041404724121,"y":0.7716049551963806},{"x":0.3159041404724121,"y":0.790123462677002},{"x":0.13507625460624695,"y":0.7947530746459961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12789760053157806,0.7692345671653747,0.3209041404724121,0.797123462677002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.9290123581886292},{"x":0.4771241843700409,"y":0.9274691343307495},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9351851940155029},{"x":0.46405228972435,"y":0.9367284178733826}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دو","boundary":[0.4618736505508423,0.9290123581886292,0.4793028235435486,0.9351851940155029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.9290123581886292},{"x":0.4771241843700409,"y":0.9274691343307495},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9351851940155029},{"x":0.46405228972435,"y":0.9367284178733826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4568736505508423,0.9220123581886291,0.4843028235435486,0.9421851940155029],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/VgsxSszPoEaQPjtu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/HBfvQikYfxcFLysa.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/aypVenraNIYkiCGi.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.0002786440098727191,0.00041548544315644253,0.9981142343415155,0.9985507735396609]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.27623456716537476},{"x":0.5773420333862305,"y":0.27623456716537476},{"x":0.5773420333862305,"y":0.2839506268501282},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"هههههههههه","boundary":[0.5032680034637451,0.27623456716537476,0.5773420333862305,0.2839506268501282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.27623456716537476},{"x":0.5773420333862305,"y":0.27623456716537476},{"x":0.5773420333862305,"y":0.2839506268501282},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2839506268501282}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.4982680034637451,0.26923456716537475,0.5823420333862305,0.2909506268501282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.33179011940956116},{"x":0.8300653696060181,"y":0.33487653732299805},{"x":0.827886700630188,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7821350693702698,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7843137383460999,0.33179011940956116,0.827886700630188,0.3533950746059418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.33179011940956116},{"x":0.8300653696060181,"y":0.33487653732299805},{"x":0.827886700630188,"y":0.3533950746059418},{"x":0.7821350693702698,"y":0.3503086566925049}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7793137383460998,0.32479011940956115,0.832886700630188,0.3603950746059418],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.3333333432674408},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3333333432674408},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3472222089767456},{"x":0.13289760053157806,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.13289760053157806,0.3333333432674408,0.1895424872636795,0.3472222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.3333333432674408},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3333333432674408},{"x":0.1895424872636795,"y":0.3472222089767456},{"x":0.13289760053157806,"y":0.3472222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12789760053157806,0.3263333432674408,0.1945424872636795,0.3542222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.37962964177131653},{"x":0.15032680332660675,"y":0.37962964177131653},{"x":0.15032680332660675,"y":0.3888888955116272},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.14596949517726898,0.37962964177131653,0.15032680332660675,0.3888888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.37962964177131653},{"x":0.15032680332660675,"y":0.37962964177131653},{"x":0.15032680332660675,"y":0.3888888955116272},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14096949517726898,0.3726296417713165,0.15532680332660675,0.3958888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.37654322385787964},{"x":0.8605664372444153,"y":0.37654322385787964},{"x":0.8605664372444153,"y":0.395061731338501},{"x":0.8235294222831726,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8235294222831726,0.37654322385787964,0.8605664372444153,0.395061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.37654322385787964},{"x":0.8169934749603271,"y":0.37654322385787964},{"x":0.8169934749603271,"y":0.395061731338501},{"x":0.7843137383460999,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7843137383460999,0.37654322385787964,0.8169934749603271,0.395061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.37654322385787964},{"x":0.7799564003944397,"y":0.37654322385787964},{"x":0.7799564003944397,"y":0.395061731338501},{"x":0.7755991220474243,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7755991220474243,0.37654322385787964,0.7799564003944397,0.395061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.375},{"x":0.7690631747245789,"y":0.375},{"x":0.7690631747245789,"y":0.395061731338501},{"x":0.7145969271659851,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.7145969271659851,0.375,0.7690631747245789,0.395061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.395061731338501},{"x":0.686274528503418,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.686274528503418,0.375,0.7058823704719543,0.395061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.375},{"x":0.6819171905517578,"y":0.375},{"x":0.6819171905517578,"y":0.395061731338501},{"x":0.6296296119689941,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.6296296119689941,0.375,0.6819171905517578,0.395061731338501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.375},{"x":0.8605664372444153,"y":0.37654322385787964},{"x":0.8605664372444153,"y":0.3966049253940582},{"x":0.6296296119689941,"y":0.395061731338501}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6246296119689941,0.368,0.8655664372444153,0.40360492539405823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.40740740299224854},{"x":0.8300653696060181,"y":0.40740740299224854},{"x":0.8300653696060181,"y":0.42592594027519226},{"x":0.7864923477172852,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7864923477172852,0.40740740299224854,0.8300653696060181,0.42592594027519226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.4089506268501282},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4089506268501282},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4274691343307495},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7516340017318726,0.4089506268501282,0.7777777910232544,0.4274691343307495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.4089506268501282},{"x":0.8300653696060181,"y":0.40740740299224854},{"x":0.8300653696060181,"y":0.42592594027519226},{"x":0.7516340017318726,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7466340017318726,0.40195062685012817,0.8350653696060181,0.43292594027519227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1568627506494522,"y":0.42129629850387573},{"x":0.15250544250011444,"y":0.42129629850387573}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.15032680332660675,0.4089506268501282,0.1568627506494522,0.42129629850387573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1568627506494522,"y":0.42129629850387573},{"x":0.15250544250011444,"y":0.42129629850387573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.40195062685012817,0.16186275064945221,0.42829629850387574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.43981480598449707},{"x":0.8300653696060181,"y":0.4413580298423767},{"x":0.8300653696060181,"y":0.45679011940956116},{"x":0.7603485584259033,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7603485584259033,0.43981480598449707,0.8300653696060181,0.45679011940956116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.43981480598449707},{"x":0.8300653696060181,"y":0.4413580298423767},{"x":0.8300653696060181,"y":0.45679011940956116},{"x":0.7603485584259033,"y":0.45679011940956116}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7553485584259033,0.43281480598449706,0.8350653696060181,0.46379011940956116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.43981480598449707},{"x":0.15032680332660675,"y":0.43981480598449707},{"x":0.15032680332660675,"y":0.452160507440567},{"x":0.14596949517726898,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲","boundary":[0.14596949517726898,0.43981480598449707,0.15032680332660675,0.452160507440567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.43981480598449707},{"x":0.15032680332660675,"y":0.43981480598449707},{"x":0.15032680332660675,"y":0.452160507440567},{"x":0.14596949517726898,"y":0.452160507440567}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14096949517726898,0.43281480598449706,0.15532680332660675,0.459160507440567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.47067901492118835},{"x":0.15032680332660675,"y":0.47067901492118835},{"x":0.15032680332660675,"y":0.48456791043281555},{"x":0.14596949517726898,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.14596949517726898,0.47067901492118835,0.15032680332660675,0.48456791043281555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.47067901492118835},{"x":0.15032680332660675,"y":0.47067901492118835},{"x":0.15032680332660675,"y":0.48456791043281555},{"x":0.14596949517726898,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14096949517726898,0.46367901492118835,0.15532680332660675,0.49156791043281556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.5015432238578796},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5015432238578796},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5138888955116272},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷","boundary":[0.14814814925193787,0.5015432238578796,0.1590413898229599,0.5138888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.5015432238578796},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5015432238578796},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5138888955116272},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5138888955116272}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.49454322385787963,0.1640413898229599,0.5208888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.47067901492118835},{"x":0.8300653696060181,"y":0.4722222089767456},{"x":0.8300653696060181,"y":0.49074074625968933},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4891975224018097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.7930282950401306,0.47067901492118835,0.8300653696060181,0.49074074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.4691357910633087},{"x":0.7843137383460999,"y":0.47067901492118835},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4891975224018097},{"x":0.7342047691345215,"y":0.48765432834625244}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7363834381103516,0.4691357910633087,0.7843137383460999,0.4891975224018097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.4691357910633087},{"x":0.727668821811676,"y":0.47067901492118835},{"x":0.727668821811676,"y":0.48765432834625244},{"x":0.7167755961418152,"y":0.48765432834625244}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7167755961418152,0.4691357910633087,0.727668821811676,0.48765432834625244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.5},{"x":0.827886700630188,"y":0.49845677614212036},{"x":0.8300653696060181,"y":0.529321014881134},{"x":0.7450980544090271,"y":0.529321014881134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.742919385433197,0.5,0.8300653696060181,0.529321014881134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.5},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5},{"x":0.7363834381103516,"y":0.529321014881134},{"x":0.6775599122047424,"y":0.5308641791343689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.6775599122047424,0.5,0.7363834381103516,0.529321014881134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5324074029922485},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5339506268501282},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5524691343307495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7843137383460999,0.5324074029922485,0.8322439789772034,0.5524691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5324074029922485},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5324074029922485},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7450980544090271,0.5324074029922485,0.7843137383460999,0.5524691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.5324074029922485},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5324074029922485},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5509259104728699},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.6819171905517578,0.5324074029922485,0.7342047691345215,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5324074029922485},{"x":0.673202633857727,"y":0.5324074029922485},{"x":0.673202633857727,"y":0.5509259104728699},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6535947918891907,0.5324074029922485,0.673202633857727,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5308641791343689},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5324074029922485},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5509259104728699},{"x":0.601307213306427,"y":0.5509259104728699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.601307213306427,0.5308641791343689,0.6470588445663452,0.5509259104728699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.5632715821266174},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5632715821266174},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5817901492118835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.7886710166931152,0.5632715821266174,0.8300653696060181,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5817901492118835},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5817901492118835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7320261597633362,0.5632715821266174,0.7799564003944397,0.5817901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5817901492118835},{"x":0.7102396488189697,"y":0.5817901492118835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7102396488189697,0.5632715821266174,0.7254902124404907,0.5817901492118835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.4691357910633087},{"x":0.8322439789772034,"y":0.47067901492118835},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5833333134651184},{"x":0.601307213306427,"y":0.5802469253540039}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5984858226776123,0.4621357910633087,0.8350653696060181,0.5903333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.5339506268501282},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5339506268501282},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5447530746459961},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5447530746459961}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.14814814925193787,0.5339506268501282,0.1590413898229599,0.5447530746459961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.5339506268501282},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5339506268501282},{"x":0.1590413898229599,"y":0.5447530746459961},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5447530746459961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.5269506268501282,0.1640413898229599,0.5517530746459961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15250544250011444,"y":0.5632715821266174},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5632715821266174},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5756173133850098},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5756173133850098}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.15250544250011444,0.5632715821266174,0.16993464529514313,0.5756173133850098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15250544250011444,"y":0.5632715821266174},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5632715821266174},{"x":0.16993464529514313,"y":0.5756173133850098},{"x":0.15250544250011444,"y":0.5756173133850098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14750544250011444,0.5562715821266174,0.17493464529514313,0.5826173133850098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.5925925970077515},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5941358208656311},{"x":0.827886700630188,"y":0.6188271641731262},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6172839403152466}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.7995642423629761,0.5925925970077515,0.827886700630188,0.6188271641731262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5910493731498718},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5925925970077515},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6172839403152466},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6157407164573669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برها","boundary":[0.758169949054718,0.5910493731498718,0.7908496856689453,0.6172839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.5910493731498718},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5910493731498718},{"x":0.758169949054718,"y":0.6157407164573669},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7538126111030579,0.5910493731498718,0.758169949054718,0.6157407164573669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.5910493731498718},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5941358208656311},{"x":0.827886700630188,"y":0.6188271641731262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6157407164573669}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7488126111030579,0.5840493731498718,0.832886700630188,0.6258271641731262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.5941358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5941358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6080247163772583},{"x":0.15032680332660675,"y":0.6080247163772583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.15032680332660675,0.5941358208656311,0.17211328446865082,0.6080247163772583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.5941358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.5941358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6080247163772583},{"x":0.15032680332660675,"y":0.6080247163772583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.5871358208656311,0.17711328446865082,0.6150247163772583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.6558641791343689},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6558641791343689},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6682098507881165},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6682098507881165}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.14814814925193787,0.6558641791343689,0.17211328446865082,0.6682098507881165]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.6558641791343689},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6558641791343689},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6682098507881165},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6682098507881165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14314814925193786,0.6488641791343689,0.17711328446865082,0.6752098507881165],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.6234567761421204},{"x":0.827886700630188,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8300653696060181,"y":0.645061731338501},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6466049551963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7755991220474243,0.6234567761421204,0.8300653696060181,0.645061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.6234567761421204},{"x":0.7690631747245789,"y":0.6234567761421204},{"x":0.7690631747245789,"y":0.6466049551963806},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6466049551963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منقطع","boundary":[0.7211328744888306,0.6234567761421204,0.7690631747245789,0.6466049551963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6558641791343689},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6743826866149902},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7973856329917908,0.6558641791343689,0.8300653696060181,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.6558641791343689},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6558641791343689},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6743826866149902},{"x":0.7363834381103516,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7363834381103516,0.6558641791343689,0.7886710166931152,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.6558641791343689},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6558641791343689},{"x":0.7298474907875061,"y":0.6743826866149902},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لودر","boundary":[0.6949890851974487,0.6558641791343689,0.7298474907875061,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6558641791343689},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6558641791343689},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6743826866149902},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6797385811805725,0.6558641791343689,0.6928104758262634,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6867284178733826},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6882715821266174},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7067901492118835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.7647058963775635,0.6867284178733826,0.8300653696060181,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7559912800788879,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7559912800788879,"y":0.7067901492118835},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7052469253540039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7233115434646606,0.6867284178733826,0.7559912800788879,0.7067901492118835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7052469253540039},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7052469253540039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.6688452959060669,0.6867284178733826,0.7145969271659851,0.7052469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6867284178733826},{"x":0.657952070236206,"y":0.6867284178733826},{"x":0.657952070236206,"y":0.7052469253540039},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7052469253540039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6448801755905151,0.6867284178733826,0.657952070236206,0.7052469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.7175925970077515},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7175925970077515},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7973856329917908,0.7175925970077515,0.8300653696060181,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7175925970077515},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7175925970077515},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.7124183177947998,0.7175925970077515,0.7886710166931152,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7175925970077515},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7175925970077515},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7361111044883728},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکبرداری","boundary":[0.6143791079521179,0.7175925970077515,0.7058823704719543,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.7484567761421204},{"x":0.827886700630188,"y":0.7484567761421204},{"x":0.827886700630188,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7952069640159607,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7952069640159607,0.7484567761421204,0.827886700630188,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7484567761421204},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7484567761421204},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7342047691345215,0.7484567761421204,0.7864923477172852,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.7484567761421204},{"x":0.727668821811676,"y":0.7484567761421204},{"x":0.727668821811676,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7167755961418152,0.7484567761421204,0.727668821811676,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.7484567761421204},{"x":0.7080609798431396,"y":0.7484567761421204},{"x":0.7080609798431396,"y":0.7685185074806213},{"x":0.6427015066146851,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکریپر","boundary":[0.6427015066146851,0.7484567761421204,0.7080609798431396,0.7685185074806213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6219135522842407},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7685185074806213},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6093791079521179,0.6149135522842407,0.8350653696060181,0.7755185074806213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.6882715821266174},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6882715821266174},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7006173133850098},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.15032680332660675,0.6882715821266174,0.16993464529514313,0.7006173133850098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.6882715821266174},{"x":0.17211328446865082,"y":0.6882715821266174},{"x":0.16993464529514313,"y":0.7006173133850098},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7006173133850098}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.6812715821266174,0.17493464529514313,0.7076173133850098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.7191358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7191358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7314814925193787},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7314814925193787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.15032680332660675,0.7191358208656311,0.17211328446865082,0.7314814925193787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.7191358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7191358208656311},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7314814925193787},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7314814925193787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.7121358208656311,0.17711328446865082,0.7384814925193787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.75},{"x":0.17211328446865082,"y":0.75},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7623456716537476},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.15032680332660675,0.75,0.17211328446865082,0.7623456716537476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.75},{"x":0.17211328446865082,"y":0.75},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7623456716537476},{"x":0.15032680332660675,"y":0.7623456716537476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.743,0.17711328446865082,0.7693456716537476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.8040123581886292},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8040123581886292},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8163580298423767},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8163580298423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.15032680332660675,0.8040123581886292,0.16993464529514313,0.8163580298423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.8040123581886292},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8040123581886292},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8163580298423767},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8163580298423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.7970123581886291,0.17493464529514313,0.8233580298423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.8009259104728699},{"x":0.85838782787323,"y":0.8009259104728699},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8179012537002563},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8213507533073425,0.8009259104728699,0.8605664372444153,0.8179012537002563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.8009259104728699},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8009259104728699},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7799564003944397,0.8009259104728699,0.8148148059844971,0.8194444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.8009259104728699},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8009259104728699},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7734204530715942,0.8009259104728699,0.7799564003944397,0.8194444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.8009259104728699},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8009259104728699},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7124183177947998,0.8009259104728699,0.7690631747245789,0.8194444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8024691343307495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8024691343307495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8194444179534912},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6993464231491089,0.8024691343307495,0.7058823704719543,0.8194444179534912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8009259104728699},{"x":0.85838782787323,"y":0.7993826866149902},{"x":0.8605664372444153,"y":0.8179012537002563},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8194444179534912}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6943464231491089,0.7939259104728699,0.8655664372444153,0.8249012537002564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.8302469253540039},{"x":0.827886700630188,"y":0.8302469253540039},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7668845057487488,0.8302469253540039,0.8300653696060181,0.8518518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.8317901492118835},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8317901492118835},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7102396488189697,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.7080609798431396,0.8317901492118835,0.7603485584259033,0.8518518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.8317901492118835},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8317901492118835},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8533950448036194},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6819171905517578,0.8317901492118835,0.7015250325202942,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6753812432289124,"y":0.8317901492118835},{"x":0.6775599122047424,"y":0.8533950448036194},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترابری","boundary":[0.6230936646461487,0.8333333134651184,0.6775599122047424,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6187363862991333,"y":0.8533950448036194},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8533950448036194}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6165577173233032,0.8333333134651184,0.6187363862991333,0.8533950448036194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.8626543283462524},{"x":0.827886700630188,"y":0.8611111044883728},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8827160596847534},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7668845057487488,0.8626543283462524,0.8300653696060181,0.8827160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.8626543283462524},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8626543283462524},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8827160596847534},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8827160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.8626543283462524,0.7538126111030579,0.8827160596847534]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.8317901492118835},{"x":0.827886700630188,"y":0.8302469253540039},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8827160596847534},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8842592835426331}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6115577173233032,0.8247901492118835,0.8350653696060181,0.8897160596847534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.834876537322998},{"x":0.16557733714580536,"y":0.834876537322998},{"x":0.16557733714580536,"y":0.8472222089767456},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.1437908560037613,0.834876537322998,0.16557733714580536,0.8472222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.834876537322998},{"x":0.16557733714580536,"y":0.834876537322998},{"x":0.16557733714580536,"y":0.8472222089767456},{"x":0.1437908560037613,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1387908560037613,0.827876537322998,0.17057733714580536,0.8542222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.8657407164573669},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8641975522041321},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8765432238578796},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8765432238578796}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.15032680332660675,0.8657407164573669,0.16993464529514313,0.8765432238578796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15032680332660675,"y":0.8657407164573669},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8641975522041321},{"x":0.16993464529514313,"y":0.8765432238578796},{"x":0.15032680332660675,"y":0.8765432238578796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14532680332660675,0.8587407164573669,0.17493464529514313,0.8835432238578796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.9259259104728699},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9259259104728699},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9320987462997437},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9320987462997437}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"سه","boundary":[0.48366013169288635,0.9259259104728699,0.5032680034637451,0.9320987462997437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.9259259104728699},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9259259104728699},{"x":0.5032680034637451,"y":0.9320987462997437},{"x":0.48366013169288635,"y":0.9320987462997437}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.47866013169288635,0.9189259104728699,0.5082680034637451,0.9390987462997437],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/KnWAeMnMCdRYoljC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/ZJNWsZXweAEbdKXD.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/WsvenFaFCrnZfOFS.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.00021219283342361448,0.00019162474664641014,0.9982661226891745,0.9985245770223348]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12418300658464432,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12418300658464432,"y":0.14660494029521942},{"x":0.10675381124019623,"y":0.14660494029521942}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۰","boundary":[0.10675381124019623,0.13425925374031067,0.12418300658464432,0.14660494029521942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12418300658464432,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12418300658464432,"y":0.14660494029521942},{"x":0.10675381124019623,"y":0.14660494029521942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.12725925374031066,0.12918300658464432,0.15360494029521943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.1635802537202835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.1635802537202835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.1774691343307495},{"x":0.10457516461610794,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.10457516461610794,0.1635802537202835,0.1285403072834015,0.1774691343307495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.1635802537202835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.1635802537202835},{"x":0.1285403072834015,"y":0.1774691343307495},{"x":0.10457516461610794,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.1565802537202835,0.1335403072834015,0.18446913433074952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.2561728358268738},{"x":0.1263616532087326,"y":0.2561728358268738},{"x":0.1263616532087326,"y":0.26851850748062134},{"x":0.10457516461610794,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۰","boundary":[0.10457516461610794,0.2561728358268738,0.1263616532087326,0.26851850748062134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.2561728358268738},{"x":0.1263616532087326,"y":0.2561728358268738},{"x":0.1263616532087326,"y":0.26851850748062134},{"x":0.10457516461610794,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.24917283582687377,0.1313616532087326,0.27551850748062134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.28703704476356506},{"x":0.1263616532087326,"y":0.28703704476356506},{"x":0.1263616532087326,"y":0.2993827164173126},{"x":0.10457516461610794,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۳۰","boundary":[0.10457516461610794,0.28703704476356506,0.1263616532087326,0.2993827164173126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.28703704476356506},{"x":0.1263616532087326,"y":0.28703704476356506},{"x":0.1263616532087326,"y":0.2993827164173126},{"x":0.10457516461610794,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.28003704476356506,0.1313616532087326,0.30638271641731263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.2916666567325592},{"x":0.12418300658464432,"y":0.2916666567325592},{"x":0.12418300658464432,"y":0.29629629850387573},{"x":0.11982570588588715,"y":0.29629629850387573}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"و","boundary":[0.11982570588588715,0.2916666567325592,0.12418300658464432,0.29629629850387573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11982570588588715,"y":0.2916666567325592},{"x":0.12418300658464432,"y":0.2916666567325592},{"x":0.12418300658464432,"y":0.29629629850387573},{"x":0.11982570588588715,"y":0.29629629850387573}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11482570588588714,0.2846666567325592,0.12918300658464432,0.30329629850387574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.13271604478359222},{"x":0.7908496856689453,"y":0.13117283582687378},{"x":0.7908496856689453,"y":0.1527777761220932},{"x":0.7320261597633362,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7320261597633362,0.13271604478359222,0.7908496856689453,0.1527777761220932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.13271604478359222},{"x":0.7211328744888306,"y":0.13271604478359222},{"x":0.7211328744888306,"y":0.1527777761220932},{"x":0.6797385811805725,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دستی","boundary":[0.6797385811805725,0.13271604478359222,0.7211328744888306,0.1527777761220932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.13271604478359222},{"x":0.671023964881897,"y":0.13271604478359222},{"x":0.671023964881897,"y":0.15432098507881165},{"x":0.657952070236206,"y":0.15432098507881165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.657952070236206,0.13271604478359222,0.671023964881897,0.15432098507881165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.16203702986240387},{"x":0.7886710166931152,"y":0.16049382090568542},{"x":0.7886710166931152,"y":0.18209876120090485},{"x":0.7254902124404907,"y":0.1836419701576233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7254902124404907,0.16203702986240387,0.7886710166931152,0.18209876120090485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.16203702986240387},{"x":0.7189542651176453,"y":0.16203702986240387},{"x":0.7189542651176453,"y":0.1836419701576233},{"x":0.6514161229133606,"y":0.1836419701576233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6514161229133606,0.16203702986240387,0.7189542651176453,0.1836419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7886710166931152,"y":0.19598765671253204},{"x":0.7886710166931152,"y":0.21296297013759613},{"x":0.727668821811676,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بارکننده","boundary":[0.727668821811676,0.1944444477558136,0.7886710166931152,0.21296297013759613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7254902124404907,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7254902124404907,"y":0.2114197462797165},{"x":0.7080609798431396,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7102396488189697,0.1944444477558136,0.7254902124404907,0.2114197462797165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7037037014961243,"y":0.1944444477558136},{"x":0.7037037014961243,"y":0.2114197462797165},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7015250325202942,0.1944444477558136,0.7037037014961243,0.2114197462797165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2469135820865631},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیل","boundary":[0.7647058963775635,0.2253086417913437,0.7886710166931152,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2253086417913437},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2469135820865631},{"x":0.6884531378746033,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.6884531378746033,0.2253086417913437,0.7559912800788879,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6797385811805725,"y":0.2469135820865631},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6405228972434998,0.2253086417913437,0.6797385811805725,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2253086417913437},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2469135820865631},{"x":0.5904139280319214,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.5904139280319214,0.2253086417913437,0.6318082809448242,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.2253086417913437},{"x":0.5838779807090759,"y":0.2253086417913437},{"x":0.5838779807090759,"y":0.2469135820865631},{"x":0.5838779807090759,"y":0.2469135820865631}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5838779807090759,0.2253086417913437,0.5838779807090759,0.2469135820865631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2746913433074951},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2746913433074951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7559912800788879,0.2561728358268738,0.7886710166931152,0.2746913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7472766637802124,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7472766637802124,"y":0.2746913433074951},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2746913433074951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لودر","boundary":[0.7124183177947998,0.2561728358268738,0.7472766637802124,0.2746913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2561728358268738},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2746913433074951},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2746913433074951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6666666865348816,0.2561728358268738,0.7058823704719543,0.2746913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.2561728358268738},{"x":0.657952070236206,"y":0.2561728358268738},{"x":0.657952070236206,"y":0.2746913433074951},{"x":0.6209150552749634,"y":0.2746913433074951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6209150552749634,0.2561728358268738,0.657952070236206,0.2746913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.2561728358268738},{"x":0.6165577173233032,"y":0.2561728358268738},{"x":0.6165577173233032,"y":0.2746913433074951},{"x":0.6143791079521179,"y":0.2746913433074951}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6143791079521179,0.2561728358268738,0.6165577173233032,0.2746913433074951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.28703704476356506},{"x":0.7886710166931152,"y":0.28703704476356506},{"x":0.7886710166931152,"y":0.31018519401550293},{"x":0.7211328744888306,"y":0.31018519401550293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لودرهای","boundary":[0.7211328744888306,0.28703704476356506,0.7886710166931152,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.28703704476356506},{"x":0.7124183177947998,"y":0.28703704476356506},{"x":0.7124183177947998,"y":0.31018519401550293},{"x":0.673202633857727,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چرخ","boundary":[0.6753812432289124,0.28703704476356506,0.7124183177947998,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.2854938209056854},{"x":0.6666666865348816,"y":0.28703704476356506},{"x":0.6644880175590515,"y":0.31018519401550293},{"x":0.601307213306427,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لاستیکی","boundary":[0.601307213306427,0.2854938209056854,0.6644880175590515,0.31018519401550293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.2854938209056854},{"x":0.5969498753547668,"y":0.2854938209056854},{"x":0.5969498753547668,"y":0.3086419701576233},{"x":0.5904139280319214,"y":0.3086419701576233}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5904139280319214,0.2854938209056854,0.5969498753547668,0.3086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7494553327560425,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7494553327560425,0.3163580298423767,0.7886710166931152,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7407407164573669,"y":0.3364197611808777},{"x":0.7167755961418152,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7167755961418152,0.3163580298423767,0.7407407164573669,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7080609798431396,"y":0.3163580298423767},{"x":0.7080609798431396,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6601307392120361,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6601307392120361,0.3163580298423767,0.7080609798431396,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3163580298423767},{"x":0.655773401260376,"y":0.3163580298423767},{"x":0.655773401260376,"y":0.3364197611808777},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.6078431606292725,0.3163580298423767,0.655773401260376,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.3163580298423767},{"x":0.5969498753547668,"y":0.3163580298423767},{"x":0.5969498753547668,"y":0.3364197611808777},{"x":0.5599128603935242,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"LHD","boundary":[0.5599128603935242,0.3163580298423767,0.5969498753547668,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.3163580298423767},{"x":0.5533769130706787,"y":0.3163580298423767},{"x":0.5533769130706787,"y":0.3364197611808777},{"x":0.5446622967720032,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446622967720032,0.3163580298423767,0.5533769130706787,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3163580298423767},{"x":0.5381263494491577,"y":0.3163580298423767},{"x":0.5381263494491577,"y":0.3364197611808777},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.48366013169288635,0.3163580298423767,0.5381263494491577,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.3163580298423767},{"x":0.4749455451965332,"y":0.3163580298423767},{"x":0.4749455451965332,"y":0.3364197611808777},{"x":0.429193913936615,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.429193913936615,0.3163580298423767,0.4749455451965332,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.3163580298423767},{"x":0.42265796661376953,"y":0.3163580298423767},{"x":0.42265796661376953,"y":0.3364197611808777},{"x":0.4161219894886017,"y":0.3364197611808777}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4161219894886017,0.3163580298423767,0.42265796661376953,0.3364197611808777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.34876543283462524},{"x":0.7886710166931152,"y":0.34876543283462524},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3672839403152466},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3672839403152466}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7668845057487488,0.34876543283462524,0.7886710166931152,0.3672839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.34876543283462524},{"x":0.7603485584259033,"y":0.34876543283462524},{"x":0.7603485584259033,"y":0.3672839403152466},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3672839403152466}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.7211328744888306,0.34876543283462524,0.7603485584259033,0.3672839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.34876543283462524},{"x":0.7124183177947998,"y":0.34876543283462524},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3672839403152466},{"x":0.673202633857727,"y":0.3672839403152466}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.673202633857727,0.34876543283462524,0.7124183177947998,0.3672839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6666666865348816,"y":0.36574074625968933},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6492374539375305,0.3472222089767456,0.6666666865348816,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3472222089767456},{"x":0.6427015066146851,"y":0.36574074625968933},{"x":0.5925925970077515,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5947712659835815,0.3472222089767456,0.6427015066146851,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5838779807090759,"y":0.3472222089767456},{"x":0.5838779807090759,"y":0.36574074625968933},{"x":0.5446622967720032,"y":0.36574074625968933}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لودر","boundary":[0.5446622967720032,0.3472222089767456,0.5838779807090759,0.36574074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.3780864179134369},{"x":0.7864923477172852,"y":0.37654322385787964},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3966049253940582},{"x":0.727668821811676,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارکننده","boundary":[0.727668821811676,0.3780864179134369,0.7886710166931152,0.3966049253940582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.37962964177131653},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3780864179134369},{"x":0.7189542651176453,"y":0.39814814925193787},{"x":0.6601307392120361,"y":0.39814814925193787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پهلوریز","boundary":[0.657952070236206,0.37962964177131653,0.7189542651176453,0.39814814925193787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.40740740299224854},{"x":0.7886710166931152,"y":0.40740740299224854},{"x":0.7886710166931152,"y":0.42901235818862915},{"x":0.727668821811676,"y":0.42901235818862915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارکننده","boundary":[0.727668821811676,0.40740740299224854,0.7886710166931152,0.42901235818862915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.40740740299224854},{"x":0.7189542651176453,"y":0.40740740299224854},{"x":0.7189542651176453,"y":0.42901235818862915},{"x":0.657952070236206,"y":0.4274691343307495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنگالی","boundary":[0.6601307392120361,0.40740740299224854,0.7189542651176453,0.42901235818862915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.43981480598449707},{"x":0.7886710166931152,"y":0.43981480598449707},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4583333432674408},{"x":0.727668821811676,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارکننده","boundary":[0.727668821811676,0.43981480598449707,0.7886710166931152,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.43981480598449707},{"x":0.7211328744888306,"y":0.43981480598449707},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیسک","boundary":[0.6688452959060669,0.43981480598449707,0.7211328744888306,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.43981480598449707},{"x":0.657952070236206,"y":0.43981480598449707},{"x":0.657952070236206,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6252723336219788,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوار","boundary":[0.6252723336219788,0.43981480598449707,0.657952070236206,0.4583333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.4691357910633087},{"x":0.7886710166931152,"y":0.47067901492118835},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4922839403152466},{"x":0.727668821811676,"y":0.49074074625968933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارکننده","boundary":[0.727668821811676,0.4691357910633087,0.7886710166931152,0.4922839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.4691357910633087},{"x":0.7211328744888306,"y":0.4691357910633087},{"x":0.7189542651176453,"y":0.49074074625968933},{"x":0.6448801755905151,"y":0.49074074625968933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرچنگی","boundary":[0.6448801755905151,0.4691357910633087,0.7189542651176453,0.49074074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4969135820865631},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5216049551963806},{"x":0.727668821811676,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بارکننده","boundary":[0.727668821811676,0.49845677614212036,0.7886710166931152,0.5216049551963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7189542651176453,"y":0.49845677614212036},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5231481194496155},{"x":0.657952070236206,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چنگالی","boundary":[0.657952070236206,0.49845677614212036,0.7189542651176453,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6492374539375305,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5231481194496155},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6252723336219788,0.49845677614212036,0.6514161229133606,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.5},{"x":0.6165577173233032,"y":0.49845677614212036},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5231481194496155},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.5838779807090759,0.5,0.6165577173233032,0.5231481194496155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5},{"x":0.5751634240150452,"y":0.49845677614212036},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5231481194496155},{"x":0.516339898109436,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجهای","boundary":[0.516339898109436,0.5,0.5751634240150452,0.5231481194496155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.13117283582687378},{"x":0.7908496856689453,"y":0.13271604478359222},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5246913433074951},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5231481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41330065846443176,0.12417283582687377,0.7936710166931152,0.5316913433074951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.31790122389793396},{"x":0.13071896135807037,"y":0.31790122389793396},{"x":0.13071896135807037,"y":0.3302469253540039},{"x":0.10239651054143906,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.10239651054143906,0.31790122389793396,0.13071896135807037,0.3302469253540039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.31790122389793396},{"x":0.13071896135807037,"y":0.31790122389793396},{"x":0.13071896135807037,"y":0.3302469253540039},{"x":0.10239651054143906,"y":0.3302469253540039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09739651054143905,0.31090122389793395,0.13571896135807038,0.3372469253540039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1263616532087326,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1263616532087326,"y":0.3919753134250641},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3919753134250641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.10457516461610794,0.37962964177131653,0.1263616532087326,0.3919753134250641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1263616532087326,"y":0.37962964177131653},{"x":0.1263616532087326,"y":0.3919753134250641},{"x":0.10457516461610794,"y":0.3919753134250641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.3726296417713165,0.1313616532087326,0.3989753134250641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4243827164173126},{"x":0.10457516461610794,"y":0.4243827164173126}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.10457516461610794,0.4089506268501282,0.1285403072834015,0.4243827164173126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4089506268501282},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4243827164173126},{"x":0.10457516461610794,"y":0.4243827164173126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.40195062685012817,0.1335403072834015,0.43138271641731263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.43981480598449707},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4413580298423767},{"x":0.1263616532087326,"y":0.45370370149612427},{"x":0.10457516461610794,"y":0.45370370149612427}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۸","boundary":[0.10457516461610794,0.43981480598449707,0.1263616532087326,0.45370370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.43981480598449707},{"x":0.1285403072834015,"y":0.4413580298423767},{"x":0.1263616532087326,"y":0.45370370149612427},{"x":0.10457516461610794,"y":0.45370370149612427}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.43281480598449706,0.1313616532087326,0.4607037014961243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.4722222089767456},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4722222089767456},{"x":0.1263616532087326,"y":0.48456791043281555},{"x":0.10457516461610794,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.10457516461610794,0.4722222089767456,0.1263616532087326,0.48456791043281555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.4722222089767456},{"x":0.1263616532087326,"y":0.4722222089767456},{"x":0.1263616532087326,"y":0.48456791043281555},{"x":0.10457516461610794,"y":0.48456791043281555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.4652222089767456,0.1313616532087326,0.49156791043281556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5030864477157593},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5030864477157593},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5154321193695068},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5154321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۱","boundary":[0.10457516461610794,0.5030864477157593,0.13071896135807037,0.5154321193695068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5030864477157593},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5030864477157593},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5154321193695068},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5154321193695068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.49608644771575927,0.13571896135807038,0.5224321193695068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.5339506268501282},{"x":0.7864923477172852,"y":0.529321014881134},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5493826866149902},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5540123581886292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکریپر","boundary":[0.7211328744888306,0.5339506268501282,0.7908496856689453,0.5493826866149902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.5339506268501282},{"x":0.7864923477172852,"y":0.529321014881134},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5493826866149902},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5540123581886292}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7161328744888306,0.5269506268501282,0.7958496856689453,0.5563826866149902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5324074029922485},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5324074029922485},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5462962985038757},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۱","boundary":[0.10457516461610794,0.5324074029922485,0.13071896135807037,0.5462962985038757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5324074029922485},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5324074029922485},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5462962985038757},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5462962985038757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.5254074029922485,0.13571896135807038,0.5532962985038757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5648148059844971},{"x":0.1285403072834015,"y":0.5648148059844971},{"x":0.1285403072834015,"y":0.5771604776382446},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5771604776382446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.10457516461610794,0.5648148059844971,0.1285403072834015,0.5771604776382446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.5648148059844971},{"x":0.1285403072834015,"y":0.5648148059844971},{"x":0.1285403072834015,"y":0.5771604776382446},{"x":0.10457516461610794,"y":0.5771604776382446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.5578148059844971,0.1335403072834015,0.5841604776382446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.5648148059844971},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5648148059844971},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5879629850387573},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5864197611808777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لودرهای","boundary":[0.7211328744888306,0.5648148059844971,0.7886710166931152,0.5879629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7145969271659851,"y":0.584876537322998},{"x":0.6884531378746033,"y":0.584876537322998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6906318068504333,0.5632715821266174,0.7145969271659851,0.584876537322998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.5617284178733826},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5632715821266174},{"x":0.6797385811805725,"y":0.584876537322998},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"LHD","boundary":[0.6448801755905151,0.5617284178733826,0.6797385811805725,0.584876537322998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5617284178733826},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5617284178733826},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6361655592918396,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6361655592918396,0.5617284178733826,0.6383442282676697,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.595678985118866},{"x":0.7886710166931152,"y":0.595678985118866},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7494553327560425,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیفت","boundary":[0.7494553327560425,0.595678985118866,0.7886710166931152,0.6141975522041321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.595678985118866},{"x":0.7407407164573669,"y":0.595678985118866},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6141975522041321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراک","boundary":[0.7015250325202942,0.595678985118866,0.7407407164573669,0.6141975522041321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.6265432238578796},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6265432238578796},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6435185074806213},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6435185074806213}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شاول","boundary":[0.7472766637802124,0.6265432238578796,0.7886710166931152,0.6435185074806213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.5617284178733826},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5632715821266174},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6435185074806213},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6435185074806213}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6311655592918396,0.5547284178733826,0.7936710166931152,0.6505185074806213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.5941358208656311},{"x":0.1263616532087326,"y":0.5941358208656311},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6080247163772583},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6080247163772583}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۹","boundary":[0.10675381124019623,0.5941358208656311,0.1263616532087326,0.6080247163772583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.5941358208656311},{"x":0.1263616532087326,"y":0.5941358208656311},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6080247163772583},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6080247163772583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.5871358208656311,0.1313616532087326,0.6150247163772583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6265432238578796},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6280864477157593},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6404321193695068},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6404321193695068}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.10675381124019623,0.6265432238578796,0.1263616532087326,0.6404321193695068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.6265432238578796},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6280864477157593},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6404321193695068},{"x":0.10675381124019623,"y":0.6404321193695068}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.6195432238578796,0.1313616532087326,0.6474321193695068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6743826866149902},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7516340017318726,0.6574074029922485,0.7908496856689453,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6743826866149902},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7211328744888306,0.6574074029922485,0.7472766637802124,0.6743826866149902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6743826866149902},{"x":0.671023964881897,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاول","boundary":[0.671023964881897,0.6574074029922485,0.7145969271659851,0.6743826866149902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6574074029922485},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6743826866149902},{"x":0.671023964881897,"y":0.6743826866149902}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.666023964881897,0.6504074029922485,0.7958496856689453,0.6813826866149902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6851851940155029},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7114197611808777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دراگلاین","boundary":[0.7211328744888306,0.6867284178733826,0.7886710166931152,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.6882715821266174},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6867284178733826},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7114197611808777},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7114197611808777}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7102396488189697,0.6882715821266174,0.7189542651176453,0.7114197611808777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.6882715821266174},{"x":0.7864923477172852,"y":0.6851851940155029},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7114197611808777}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7052396488189697,0.6812715821266174,0.7936710166931152,0.7153333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.720678985118866},{"x":0.1285403072834015,"y":0.720678985118866},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7330247163772583},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7330247163772583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.10675381124019623,0.720678985118866,0.1285403072834015,0.7330247163772583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.720678985118866},{"x":0.1285403072834015,"y":0.720678985118866},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7330247163772583},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7330247163772583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.713678985118866,0.1335403072834015,0.7400247163772583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7638888955116272},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.10675381124019623,0.7515432238578796,0.1285403072834015,0.7638888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7515432238578796},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7638888955116272},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.7445432238578796,0.1335403072834015,0.7708888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7422839403152466},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7422839403152466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لودرهای","boundary":[0.7233115434646606,0.7191358208656311,0.7908496856689453,0.7422839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7422839403152466},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7422839403152466}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخ","boundary":[0.6753812432289124,0.7191358208656311,0.7145969271659851,0.7422839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.7191358208656311},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7191358208656311},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7422839403152466},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7422839403152466}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامدار","boundary":[0.6143791079521179,0.7191358208656311,0.6666666865348816,0.7422839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.7191358208656311},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7191358208656311},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7422839403152466},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7422839403152466}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6034858226776123,0.7191358208656311,0.6078431606292725,0.7422839403152466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.75},{"x":0.7908496856689453,"y":0.75},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7685185074806213},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لودرهای","boundary":[0.7233115434646606,0.75,0.7908496856689453,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.75},{"x":0.7145969271659851,"y":0.75},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7685185074806213},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7685185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.6252723336219788,0.75,0.7145969271659851,0.7685185074806213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.779321014881134},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7808641791343689},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8101851940155029},{"x":0.727668821811676,"y":0.8086419701576233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بولدوزر","boundary":[0.7298474907875061,0.779321014881134,0.7886710166931152,0.8101851940155029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.779321014881134},{"x":0.7298474907875061,"y":0.779321014881134},{"x":0.727668821811676,"y":0.8086419701576233},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8086419701576233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7254902124404907,0.779321014881134,0.727668821811676,0.8086419701576233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8287037014961243},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الواترها","boundary":[0.7298474907875061,0.8101851940155029,0.7908496856689453,0.8287037014961243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.8117284178733826},{"x":0.727668821811676,"y":0.8117284178733826},{"x":0.727668821811676,"y":0.8302469253540039},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7124183177947998,0.8117284178733826,0.727668821811676,0.8302469253540039]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929},{"languageCode":"ar","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7191358208656311},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8302469253540039},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8302469253540039}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5984858226776123,0.7121358208656311,0.7958496856689453,0.8372469253540039],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7824074029922485},{"x":0.1263616532087326,"y":0.7824074029922485},{"x":0.1263616532087326,"y":0.7947530746459961},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7947530746459961}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۶۰","boundary":[0.10675381124019623,0.7824074029922485,0.1263616532087326,0.7947530746459961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10675381124019623,"y":0.7824074029922485},{"x":0.1263616532087326,"y":0.7824074029922485},{"x":0.1263616532087326,"y":0.7947530746459961},{"x":0.10675381124019623,"y":0.7947530746459961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.10175381124019622,0.7754074029922485,0.1313616532087326,0.8017530746459961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.8132715821266174},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8132715821266174},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8256173133850098},{"x":0.10457516461610794,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۱","boundary":[0.10457516461610794,0.8132715821266174,0.13071896135807037,0.8256173133850098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.8132715821266174},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8132715821266174},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8256173133850098},{"x":0.10457516461610794,"y":0.8256173133850098}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.8062715821266174,0.13571896135807038,0.8326173133850098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8441358208656311},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8611111044883728},{"x":0.742919385433197,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترنچر","boundary":[0.742919385433197,0.8425925970077515,0.7908496856689453,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8611111044883728},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8611111044883728}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7254902124404907,0.8425925970077515,0.7363834381103516,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8611111044883728},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.6819171905517578,0.8425925970077515,0.7167755961418152,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8410493731498718},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6797385811805725,"y":0.8595678806304932},{"x":0.655773401260376,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.655773401260376,0.8410493731498718,0.6797385811805725,0.8595678806304932]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8410493731498718},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8441358208656311},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8626543283462524},{"x":0.655773401260376,"y":0.8595678806304932}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.650773401260376,0.8340493731498718,0.7958496856689453,0.8696543283462524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.8441358208656311},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8441358208656311},{"x":0.1285403072834015,"y":0.8580247163772583},{"x":0.10457516461610794,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.10457516461610794,0.8441358208656311,0.1285403072834015,0.8580247163772583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10457516461610794,"y":0.8441358208656311},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8441358208656311},{"x":0.1285403072834015,"y":0.8580247163772583},{"x":0.10457516461610794,"y":0.8564814925193787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09957516461610794,0.8371358208656311,0.1335403072834015,0.8650247163772583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.8734567761421204},{"x":0.7908496856689453,"y":0.875},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8966049551963806},{"x":0.7472766637802124,"y":0.895061731338501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دراپ","boundary":[0.7494553327560425,0.8734567761421204,0.7908496856689453,0.8966049551963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.8734567761421204},{"x":0.742919385433197,"y":0.8734567761421204},{"x":0.7407407164573669,"y":0.895061731338501},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8935185074806213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.7189542651176453,0.8734567761421204,0.7407407164573669,0.895061731338501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.8719135522842407},{"x":0.7908496856689453,"y":0.875},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8966049551963806},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8935185074806213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7139542651176453,0.8649135522842407,0.7958496856689453,0.9036049551963806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.9351851940155029},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9351851940155029},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9490740895271301},{"x":0.43790850043296814,"y":0.9490740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.43790850043296814,0.9351851940155029,0.46840959787368774,0.9490740895271301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.9351851940155029},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9351851940155029},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9490740895271301},{"x":0.43790850043296814,"y":0.9490740895271301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.43290850043296814,0.9281851940155029,0.47340959787368775,0.9560740895271301],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/pJXRwcGHQriiopAM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/JzFZHWzSTZVmFrfe.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/XktkzdAjosjLOoPA.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.00034509520255402543,0.0001892432513428323,0.9980715157315622,0.9985174325594196]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.13117283582687378},{"x":0.1917211264371872,"y":0.13117283582687378},{"x":0.1917211264371872,"y":0.14351852238178253},{"x":0.16993464529514313,"y":0.14351852238178253}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.16993464529514313,0.13117283582687378,0.1917211264371872,0.14351852238178253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.13117283582687378},{"x":0.1917211264371872,"y":0.13117283582687378},{"x":0.1917211264371872,"y":0.14351852238178253},{"x":0.16993464529514313,"y":0.14351852238178253}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16493464529514312,0.12417283582687377,0.1967211264371872,0.15051852238178254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.16049382090568542},{"x":0.1917211264371872,"y":0.16049382090568542},{"x":0.1917211264371872,"y":0.17283950746059418},{"x":0.16993464529514313,"y":0.17283950746059418}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.16993464529514313,0.16049382090568542,0.1917211264371872,0.17283950746059418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.16049382090568542},{"x":0.1917211264371872,"y":0.16049382090568542},{"x":0.1917211264371872,"y":0.17283950746059418},{"x":0.16993464529514313,"y":0.17283950746059418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16493464529514312,0.15349382090568542,0.1967211264371872,0.17983950746059418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.18981482088565826},{"x":0.1917211264371872,"y":0.18981482088565826},{"x":0.1917211264371872,"y":0.20370370149612427},{"x":0.16775599122047424,"y":0.20370370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.16993464529514313,0.18981482088565826,0.1917211264371872,0.20370370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.18981482088565826},{"x":0.1917211264371872,"y":0.18981482088565826},{"x":0.1917211264371872,"y":0.20370370149612427},{"x":0.16775599122047424,"y":0.20370370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16493464529514312,0.18281482088565826,0.1967211264371872,0.21070370149612427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.12962962687015533},{"x":0.8801742792129517,"y":0.13117283582687378},{"x":0.8801742792129517,"y":0.1496913582086563},{"x":0.8409585952758789,"y":0.1496913582086563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8409585952758789,0.12962962687015533,0.8801742792129517,0.1496913582086563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.12962962687015533},{"x":0.8344226479530334,"y":0.12962962687015533},{"x":0.8344226479530334,"y":0.1496913582086563},{"x":0.8017429113388062,"y":0.1496913582086563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8017429113388062,0.12962962687015533,0.8344226479530334,0.1496913582086563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.12962962687015533},{"x":0.7995642423629761,"y":0.12962962687015533},{"x":0.7995642423629761,"y":0.1496913582086563},{"x":0.7930282950401306,"y":0.1496913582086563}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7930282950401306,0.12962962687015533,0.7995642423629761,0.1496913582086563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.12962962687015533},{"x":0.7864923477172852,"y":0.12962962687015533},{"x":0.7864923477172852,"y":0.1496913582086563},{"x":0.7320261597633362,"y":0.14814814925193787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7320261597633362,0.12962962687015533,0.7864923477172852,0.1496913582086563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.12962962687015533},{"x":0.8801742792129517,"y":0.13117283582687378},{"x":0.8801742792129517,"y":0.1496913582086563},{"x":0.7320261597633362,"y":0.14814814925193787}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7270261597633362,0.12262962687015533,0.8851742792129517,0.15669135820865632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.16049382090568542},{"x":0.8496732115745544,"y":0.16049382090568542},{"x":0.8496732115745544,"y":0.1774691343307495},{"x":0.8169934749603271,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.8169934749603271,0.16049382090568542,0.8496732115745544,0.1774691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.16049382090568542},{"x":0.8104575276374817,"y":0.16049382090568542},{"x":0.8104575276374817,"y":0.1774691343307495},{"x":0.7625272274017334,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7625272274017334,0.16049382090568542,0.8104575276374817,0.1774691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.16049382090568542},{"x":0.758169949054718,"y":0.16049382090568542},{"x":0.758169949054718,"y":0.1774691343307495},{"x":0.7516340017318726,"y":0.1774691343307495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.16049382090568542,0.758169949054718,0.1774691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.18827161192893982},{"x":0.8518518805503845,"y":0.1913580298423767},{"x":0.8496732115745544,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7995642423629761,"y":0.2052469104528427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرغون","boundary":[0.8017429113388062,0.18827161192893982,0.8496732115745544,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.21759259700775146},{"x":0.8518518805503845,"y":0.21759259700775146},{"x":0.8518518805503845,"y":0.23765432834625244},{"x":0.8322439789772034,"y":0.23765432834625244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.8322439789772034,0.21759259700775146,0.8518518805503845,0.23765432834625244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.21759259700775146},{"x":0.8300653696060181,"y":0.21759259700775146},{"x":0.8300653696060181,"y":0.23765432834625244},{"x":0.8017429113388062,"y":0.23765432834625244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.8017429113388062,0.21759259700775146,0.8300653696060181,0.23765432834625244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.24845679104328156},{"x":0.8496732115745544,"y":0.25},{"x":0.8496732115745544,"y":0.270061731338501},{"x":0.7973856329917908,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7973856329917908,0.24845679104328156,0.8496732115745544,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.24845679104328156},{"x":0.7908496856689453,"y":0.24845679104328156},{"x":0.7886710166931152,"y":0.26851850748062134},{"x":0.7559912800788879,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.758169949054718,0.24845679104328156,0.7886710166931152,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.2469135820865631},{"x":0.7494553327560425,"y":0.2469135820865631},{"x":0.7472766637802124,"y":0.26851850748062134},{"x":0.7385621070861816,"y":0.26851850748062134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7385621070861816,0.2469135820865631,0.7472766637802124,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.2469135820865631},{"x":0.7320261597633362,"y":0.2469135820865631},{"x":0.7298474907875061,"y":0.26851850748062134},{"x":0.6906318068504333,"y":0.2669753134250641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واگن","boundary":[0.6906318068504333,0.2469135820865631,0.7298474907875061,0.26851850748062134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.27932098507881165},{"x":0.8496732115745544,"y":0.27932098507881165},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3024691343307495},{"x":0.8039215803146362,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.8039215803146362,0.27932098507881165,0.8496732115745544,0.3024691343307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7952069640159607,"y":0.27932098507881165},{"x":0.7930282950401306,"y":0.30092594027519226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7647058963775635,0.2777777910232544,0.7930282950401306,0.30092594027519226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.2777777910232544},{"x":0.758169949054718,"y":0.2777777910232544},{"x":0.758169949054718,"y":0.30092594027519226},{"x":0.7211328744888306,"y":0.30092594027519226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7233115434646606,0.2777777910232544,0.758169949054718,0.30092594027519226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7145969271659851,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7145969271659851,"y":0.2993827164173126},{"x":0.7015250325202942,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7015250325202942,0.2777777910232544,0.7145969271659851,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.27623456716537476},{"x":0.6949890851974487,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6949890851974487,"y":0.2993827164173126},{"x":0.6383442282676697,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6405228972434998,0.27623456716537476,0.6949890851974487,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.27623456716537476},{"x":0.6318082809448242,"y":0.27623456716537476},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2993827164173126},{"x":0.5642701387405396,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآوردن","boundary":[0.5664488077163696,0.27623456716537476,0.6318082809448242,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.2746913433074951},{"x":0.5577341914176941,"y":0.27623456716537476},{"x":0.5577341914176941,"y":0.297839492559433},{"x":0.5054466128349304,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"واگنها","boundary":[0.5054466128349304,0.2746913433074951,0.5577341914176941,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.2746913433074951},{"x":0.5076252818107605,"y":0.2746913433074951},{"x":0.5076252818107605,"y":0.297839492559433},{"x":0.49891066551208496,"y":0.297839492559433}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.501089334487915,0.2746913433074951,0.5076252818107605,0.297839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.30709877610206604},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3086419701576233},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3302469253540039},{"x":0.7886710166931152,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7886710166931152,0.30709877610206604,0.8496732115745544,0.3302469253540039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.30709877610206604},{"x":0.7799564003944397,"y":0.30709877610206604},{"x":0.7799564003944397,"y":0.32870370149612427},{"x":0.7363834381103516,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.7363834381103516,0.30709877610206604,0.7799564003944397,0.32870370149612427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.30709877610206604},{"x":0.727668821811676,"y":0.30709877610206604},{"x":0.727668821811676,"y":0.32870370149612427},{"x":0.6884531378746033,"y":0.32870370149612427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واگن","boundary":[0.6884531378746033,0.30709877610206604,0.727668821811676,0.32870370149612427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.1558641940355301},{"x":0.8540304899215698,"y":0.16049382090568542},{"x":0.8496732115745544,"y":0.3302469253540039},{"x":0.49891066551208496,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4982680034637451,0.14886419403553008,0.8546732115745544,0.3372469253540039],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.21759259700775146},{"x":0.1917211264371872,"y":0.2191358059644699},{"x":0.1917211264371872,"y":0.2330246865749359},{"x":0.16557733714580536,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.16557733714580536,0.21759259700775146,0.1917211264371872,0.2330246865749359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.21759259700775146},{"x":0.1917211264371872,"y":0.2191358059644699},{"x":0.1917211264371872,"y":0.2330246865749359},{"x":0.16557733714580536,"y":0.23148147761821747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.21059259700775146,0.1967211264371872,0.24002468657493592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.25},{"x":0.1917211264371872,"y":0.25},{"x":0.1917211264371872,"y":0.26234567165374756},{"x":0.16775599122047424,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۶۶","boundary":[0.16775599122047424,0.25,0.1917211264371872,0.26234567165374756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.25},{"x":0.1917211264371872,"y":0.25},{"x":0.1917211264371872,"y":0.26234567165374756},{"x":0.16775599122047424,"y":0.26234567165374756}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.243,0.1967211264371872,0.26934567165374756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.27932098507881165},{"x":0.1917211264371872,"y":0.27932098507881165},{"x":0.1917211264371872,"y":0.2916666567325592},{"x":0.16775599122047424,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.16775599122047424,0.27932098507881165,0.1917211264371872,0.2916666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.27932098507881165},{"x":0.1917211264371872,"y":0.27932098507881165},{"x":0.1917211264371872,"y":0.2916666567325592},{"x":0.16775599122047424,"y":0.2916666567325592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.27232098507881164,0.1967211264371872,0.2986666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.31018519401550293},{"x":0.1895424872636795,"y":0.31018519401550293},{"x":0.1895424872636795,"y":0.32098764181137085},{"x":0.16775599122047424,"y":0.32098764181137085}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.16775599122047424,0.31018519401550293,0.1895424872636795,0.32098764181137085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.31018519401550293},{"x":0.1895424872636795,"y":0.31018519401550293},{"x":0.1895424872636795,"y":0.32098764181137085},{"x":0.16775599122047424,"y":0.32098764181137085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.3031851940155029,0.1945424872636795,0.32798764181137086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.33796295523643494},{"x":0.8474945425987244,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8496732115745544,"y":0.354938268661499},{"x":0.8191720843315125,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.8169934749603271,0.33796295523643494,0.8496732115745544,0.354938268661499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3410493731498718},{"x":0.8104575276374817,"y":0.33796295523643494},{"x":0.812636137008667,"y":0.35648149251937866},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3580246865749359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7647058963775635,0.3410493731498718,0.812636137008667,0.35648149251937866]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3410493731498718},{"x":0.8474945425987244,"y":0.3364197611808777},{"x":0.8496732115745544,"y":0.354938268661499},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3580246865749359}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7597058963775635,0.3340493731498718,0.8546732115745544,0.36193826866149903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3395061790943146},{"x":0.1917211264371872,"y":0.3395061790943146},{"x":0.1917211264371872,"y":0.35185185074806213},{"x":0.16557733714580536,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.16557733714580536,0.3395061790943146,0.1917211264371872,0.35185185074806213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3395061790943146},{"x":0.1917211264371872,"y":0.3395061790943146},{"x":0.1917211264371872,"y":0.35185185074806213},{"x":0.16557733714580536,"y":0.35185185074806213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.33250617909431457,0.1967211264371872,0.35885185074806214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8518518805503845,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8518518805503845,"y":0.38734567165374756},{"x":0.8257080316543579,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ریل","boundary":[0.8257080316543579,0.37037035822868347,0.8518518805503845,0.38734567165374756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8518518805503845,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8518518805503845,"y":0.38734567165374756},{"x":0.8257080316543579,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8207080316543579,0.36337035822868347,0.8568518805503845,0.39434567165374756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3672839403152466},{"x":0.1917211264371872,"y":0.36574074625968933},{"x":0.1917211264371872,"y":0.3827160596847534},{"x":0.16775599122047424,"y":0.38425925374031067}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.16557733714580536,0.3672839403152466,0.1917211264371872,0.3827160596847534]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.36574074625968933},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3641975224018097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3811728358268738},{"x":0.2047930210828781,"y":0.3827160596847534}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.20261438190937042,0.36574074625968933,0.23529411852359772,0.3811728358268738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.3672839403152466},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3641975224018097},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3811728358268738},{"x":0.16775599122047424,"y":0.38425925374031067}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.3602839403152466,0.24029411852359772,0.3881728358268738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.3996913433074951},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3996913433074951},{"x":0.19607843458652496,"y":0.41203704476356506},{"x":0.17211328446865082,"y":0.41203704476356506}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۴","boundary":[0.17211328446865082,0.3996913433074951,0.19607843458652496,0.41203704476356506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.3996913433074951},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3996913433074951},{"x":0.19607843458652496,"y":0.41203704476356506},{"x":0.17211328446865082,"y":0.41203704476356506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1671132844686508,0.3926913433074951,0.20107843458652497,0.41903704476356507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.42901235818862915},{"x":0.19607843458652496,"y":0.42901235818862915},{"x":0.19607843458652496,"y":0.44290122389793396},{"x":0.17211328446865082,"y":0.44290122389793396}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷۷","boundary":[0.17211328446865082,0.42901235818862915,0.19607843458652496,0.44290122389793396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.42901235818862915},{"x":0.19607843458652496,"y":0.42901235818862915},{"x":0.19607843458652496,"y":0.44290122389793396},{"x":0.17211328446865082,"y":0.44290122389793396}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1671132844686508,0.42201235818862914,0.20107843458652497,0.44990122389793397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.45987653732299805},{"x":0.1917211264371872,"y":0.45987653732299805},{"x":0.1917211264371872,"y":0.4722222089767456},{"x":0.16775599122047424,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۷","boundary":[0.16775599122047424,0.45987653732299805,0.1917211264371872,0.4722222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.45987653732299805},{"x":0.1917211264371872,"y":0.45987653732299805},{"x":0.1917211264371872,"y":0.4722222089767456},{"x":0.16775599122047424,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.45287653732299804,0.1967211264371872,0.4792222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.49074074625968933},{"x":0.1895424872636795,"y":0.49074074625968933},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5030864477157593},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5030864477157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"VA","boundary":[0.16557733714580536,0.49074074625968933,0.1895424872636795,0.5030864477157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.49074074625968933},{"x":0.1895424872636795,"y":0.49074074625968933},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5030864477157593},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5030864477157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.4837407462596893,0.1945424872636795,0.5100864477157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.40123456716537476},{"x":0.8496732115745544,"y":0.40123456716537476},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4166666567325592},{"x":0.7777777910232544,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تراورس","boundary":[0.7777777910232544,0.40123456716537476,0.8496732115745544,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7690631747245789,"y":0.41820988059043884},{"x":0.7668845057487488,"y":0.41820988059043884}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7668845057487488,0.4027777910232544,0.7690631747245789,0.41820988059043884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4274691343307495},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4274691343307495},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4475308656692505},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4475308656692505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعلقات","boundary":[0.7843137383460999,0.4274691343307495,0.8496732115745544,0.4475308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.42901235818862915},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4274691343307495},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4475308656692505},{"x":0.727668821811676,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.727668821811676,0.42901235818862915,0.7777777910232544,0.4475308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42901235818862915},{"x":0.7189542651176453,"y":0.42901235818862915},{"x":0.7189542651176453,"y":0.44907405972480774},{"x":0.7080609798431396,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.42901235818862915,0.7189542651176453,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.42901235818862915},{"x":0.6993464231491089,"y":0.42901235818862915},{"x":0.6993464231491089,"y":0.44907405972480774},{"x":0.6601307392120361,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ريلها","boundary":[0.6601307392120361,0.42901235818862915,0.6993464231491089,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.45987653732299805},{"x":0.8496732115745544,"y":0.45987653732299805},{"x":0.8496732115745544,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7995642423629761,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.7995642423629761,0.45987653732299805,0.8496732115745544,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7908496856689453,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7908496856689453,"y":0.48148149251937866},{"x":0.742919385433197,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محکم","boundary":[0.742919385433197,0.45987653732299805,0.7908496856689453,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7385621070861816,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7385621070861816,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6971677541732788,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6971677541732788,0.45987653732299805,0.7385621070861816,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6884531378746033,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6884531378746033,"y":0.48148149251937866},{"x":0.657952070236206,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ریل","boundary":[0.657952070236206,0.4583333432674408,0.6884531378746033,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6514161229133606,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6514161229133606,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6427015066146851,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6427015066146851,0.4583333432674408,0.6514161229133606,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.4583333432674408},{"x":0.6361655592918396,"y":0.45987653732299805},{"x":0.6361655592918396,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5729847550392151,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراورس","boundary":[0.5729847550392151,0.4583333432674408,0.6361655592918396,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.49074074625968933},{"x":0.8518518805503845,"y":0.49074074625968933},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5077160596847534},{"x":0.827886700630188,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بغل","boundary":[0.827886700630188,0.49074074625968933,0.8518518805503845,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.49074074625968933},{"x":0.812636137008667,"y":0.49074074625968933},{"x":0.812636137008667,"y":0.5077160596847534},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.7973856329917908,0.49074074625968933,0.812636137008667,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.49074074625968933},{"x":0.7886710166931152,"y":0.49074074625968933},{"x":0.7886710166931152,"y":0.5077160596847534},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5077160596847534}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7494553327560425,0.49074074625968933,0.7886710166931152,0.5077160596847534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.5185185074806213},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5169752836227417},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.7930282950401306,0.5185185074806213,0.8474945425987244,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7777777910232544,0.5185185074806213,0.7843137383460999,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5385802388191223}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7407407164573669,0.5185185074806213,0.7755991220474243,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.520061731338501},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5185185074806213},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5385802388191223},{"x":0.7058823704719543,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ریل","boundary":[0.7037037014961243,0.520061731338501,0.7342047691345215,0.5385802388191223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.520061731338501},{"x":0.6949890851974487,"y":0.520061731338501},{"x":0.6971677541732788,"y":0.540123462677002},{"x":0.686274528503418,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.686274528503418,0.520061731338501,0.6971677541732788,0.540123462677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.520061731338501},{"x":0.6797385811805725,"y":0.520061731338501},{"x":0.6819171905517578,"y":0.540123462677002},{"x":0.6753812432289124,"y":0.540123462677002}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6753812432289124,0.520061731338501,0.6819171905517578,0.540123462677002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.520061731338501},{"x":0.6666666865348816,"y":0.520061731338501},{"x":0.6666666865348816,"y":0.540123462677002},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاانداز","boundary":[0.6078431606292725,0.520061731338501,0.6666666865348816,0.540123462677002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.5540123581886292},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5524691343307495},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5679012537002563},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"سینی","boundary":[0.8148148059844971,0.5540123581886292,0.8496732115745544,0.5679012537002563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8453159332275391,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8474945425987244,"y":0.5987654328346252},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورقه","boundary":[0.812636137008667,0.5787037014961243,0.8474945425987244,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.5802469253540039},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5787037014961243},{"x":0.8061001896858215,"y":0.5987654328346252},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5987654328346252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7755991220474243,0.5802469253540039,0.8061001896858215,0.5987654328346252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.5802469253540039},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5802469253540039},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6003086566925049},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6003086566925049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوض","boundary":[0.7342047691345215,0.5802469253540039,0.7647058963775635,0.6003086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5802469253540039},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5802469253540039},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6003086566925049},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6003086566925049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.6993464231491089,0.5802469253540039,0.7211328744888306,0.6003086566925049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6311728358268738},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6311728358268738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرقره","boundary":[0.8082788586616516,0.6111111044883728,0.8474945425987244,0.6311728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7995642423629761,"y":0.6311728358268738},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6311728358268738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7712418437004089,0.6111111044883728,0.7995642423629761,0.6311728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7603485584259033,"y":0.6311728358268738},{"x":0.727668821811676,"y":0.6311728358268738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عوض","boundary":[0.727668821811676,0.6111111044883728,0.7603485584259033,0.6311728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6311728358268738},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6311728358268738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.6928104758262634,0.6111111044883728,0.7167755961418152,0.6311728358268738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6311728358268738},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6311728358268738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6819171905517578,0.6111111044883728,0.6906318068504333,0.6311728358268738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8496732115745544,"y":0.40123456716537476},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6311728358268738},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6327160596847534}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.565806086063385,0.3957777910232544,0.8590304899215698,0.6381728358268738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.520061731338501},{"x":0.1895424872636795,"y":0.520061731338501},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5324074029922485},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5324074029922485}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.16557733714580536,0.520061731338501,0.1895424872636795,0.5324074029922485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.520061731338501},{"x":0.1895424872636795,"y":0.520061731338501},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5324074029922485},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5324074029922485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.513061731338501,0.1945424872636795,0.5394074029922485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.5509259104728699},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5509259104728699},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5632715821266174},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5632715821266174}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.16557733714580536,0.5509259104728699,0.18736383318901062,0.5632715821266174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.5509259104728699},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5509259104728699},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5632715821266174},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5632715821266174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.5439259104728699,0.19236383318901062,0.5702715821266174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.5817901492118835},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5817901492118835},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5941358208656311},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5941358208656311}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.16557733714580536,0.5817901492118835,0.18736383318901062,0.5941358208656311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.5817901492118835},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5817901492118835},{"x":0.18736383318901062,"y":0.5941358208656311},{"x":0.16557733714580536,"y":0.5941358208656311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.5747901492118835,0.19236383318901062,0.6011358208656311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.6111111044883728},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6111111044883728},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6234567761421204},{"x":0.16557733714580536,"y":0.6234567761421204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.16557733714580536,0.6111111044883728,0.18736383318901062,0.6234567761421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.6111111044883728},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6111111044883728},{"x":0.18736383318901062,"y":0.6234567761421204},{"x":0.16557733714580536,"y":0.6234567761421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.6041111044883728,0.19236383318901062,0.6304567761421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.6419752836227417},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6604938507080078},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزنها","boundary":[0.7952069640159607,0.6419752836227417,0.8496732115745544,0.6604938507080078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.6419752836227417},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6435185074806213},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6604938507080078},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6589506268501282}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7902069640159607,0.6349752836227417,0.8546732115745544,0.6674938507080078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.6419752836227417},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6419752836227417},{"x":0.1895424872636795,"y":0.654321014881134},{"x":0.16557733714580536,"y":0.654321014881134}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۸۲","boundary":[0.16557733714580536,0.6419752836227417,0.1895424872636795,0.654321014881134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.6419752836227417},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6419752836227417},{"x":0.1895424872636795,"y":0.654321014881134},{"x":0.16557733714580536,"y":0.654321014881134}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.6349752836227417,0.1945424872636795,0.661321014881134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.6728395223617554},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6712962985038757},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6851851940155029},{"x":0.16557733714580536,"y":0.6851851940155029}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.16339869797229767,0.6728395223617554,0.1895424872636795,0.6851851940155029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.6728395223617554},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6712962985038757},{"x":0.1895424872636795,"y":0.6851851940155029},{"x":0.16557733714580536,"y":0.6851851940155029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15839869797229766,0.6658395223617554,0.1945424872636795,0.6921851940155029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.6728395223617554},{"x":0.8453159332275391,"y":0.6728395223617554},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6913580298423767},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6913580298423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.827886700630188,0.6728395223617554,0.8474945425987244,0.6913580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.6728395223617554},{"x":0.8191720843315125,"y":0.6728395223617554},{"x":0.8213507533073425,"y":0.6913580298423767},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6913580298423767}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.7821350693702698,0.6728395223617554,0.8213507533073425,0.6913580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.6728395223617554},{"x":0.7755991220474243,"y":0.6728395223617554},{"x":0.7755991220474243,"y":0.6913580298423767},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6929012537002563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7494553327560425,0.6728395223617554,0.7755991220474243,0.6913580298423767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7021604776382446},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7222222089767456},{"x":0.8191720843315125,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریل","boundary":[0.8191720843315125,0.7006173133850098,0.8474945425987244,0.7222222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7006173133850098},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.7625272274017334,0.7006173133850098,0.8148148059844971,0.7222222089767456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.6728395223617554},{"x":0.8474945425987244,"y":0.6712962985038757},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7222222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7444553327560425,0.6658395223617554,0.8546732115745544,0.7292222089767456],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7037037014961243},{"x":0.18736383318901062,"y":0.7037037014961243},{"x":0.18736383318901062,"y":0.7160493731498718},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7160493731498718}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۸۴","boundary":[0.16557733714580536,0.7037037014961243,0.18736383318901062,0.7160493731498718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7037037014961243},{"x":0.18736383318901062,"y":0.7037037014961243},{"x":0.18736383318901062,"y":0.7160493731498718},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7160493731498718}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.6967037014961243,0.19236383318901062,0.7230493731498718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.7314814925193787},{"x":0.8453159332275391,"y":0.729938268661499},{"x":0.8474945425987244,"y":0.75},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7515432238578796}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"واگن","boundary":[0.8061001896858215,0.7314814925193787,0.8474945425987244,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7330247163772583},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7314814925193787},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7515432238578796},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7530864477157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.7516340017318726,0.7330247163772583,0.7995642423629761,0.7515432238578796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7330247163772583},{"x":0.8453159332275391,"y":0.729938268661499},{"x":0.8474945425987244,"y":0.75},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7530864477157593}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7466340017318726,0.7260247163772583,0.8524945425987244,0.757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7330247163772583},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7330247163772583},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7469135522842407},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7453703880310059}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.16557733714580536,0.7330247163772583,0.1895424872636795,0.7469135522842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7330247163772583},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7330247163772583},{"x":0.1895424872636795,"y":0.7469135522842407},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7453703880310059}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.7260247163772583,0.1945424872636795,0.7539135522842407],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7623456716537476},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7623456716537476},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7746913433074951},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7746913433074951}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۹۰","boundary":[0.16557733714580536,0.7623456716537476,0.18518517911434174,0.7746913433074951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.7623456716537476},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7623456716537476},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7746913433074951},{"x":0.16557733714580536,"y":0.7746913433074951}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.16057733714580535,0.7553456716537476,0.19018517911434174,0.7816913433074951],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7623456716537476},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7824074029922485},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.7908496856689453,0.7608024477958679,0.8474945425987244,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7623456716537476},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7824074029922485},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7824074029922485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واگنها","boundary":[0.7342047691345215,0.7608024477958679,0.7821350693702698,0.7824074029922485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7608024477958679},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7808641791343689},{"x":0.727668821811676,"y":0.7808641791343689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.727668821811676,0.7608024477958679,0.7342047691345215,0.7808641791343689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.790123462677002},{"x":0.8453159332275391,"y":0.7885802388191223},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8101851940155029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.7734204530715942,0.790123462677002,0.8474945425987244,0.8101851940155029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7668845057487488,"y":0.790123462677002},{"x":0.7668845057487488,"y":0.8101851940155029},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8117284178733826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واگنها","boundary":[0.7189542651176453,0.7916666865348816,0.7668845057487488,0.8101851940155029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8194444179534912},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8425925970077515},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8425925970077515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8082788586616516,0.8194444179534912,0.8474945425987244,0.8425925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7995642423629761,"y":0.8425925970077515},{"x":0.7342047691345215,"y":0.8425925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واگنهای","boundary":[0.7342047691345215,0.8194444179534912,0.7995642423629761,0.8425925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8194444179534912},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8425925970077515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6949890851974487,0.8194444179534912,0.7254902124404907,0.8425925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.8209876418113708},{"x":0.686274528503418,"y":0.8209876418113708},{"x":0.686274528503418,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8425925970077515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6601307392120361,0.8209876418113708,0.686274528503418,0.8425925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.8209876418113708},{"x":0.6514161229133606,"y":0.8209876418113708},{"x":0.6514161229133606,"y":0.8425925970077515},{"x":0.6122004389762878,"y":0.8425925970077515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6122004389762878,0.8209876418113708,0.6514161229133606,0.8425925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.8518518805503845},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8533950448036194},{"x":0.8474945425987244,"y":0.875},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7821350693702698,0.8518518805503845,0.8474945425987244,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8734567761421204},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7625272274017334,0.8518518805503845,0.7777777910232544,0.8734567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8734567761421204},{"x":0.7124183177947998,"y":0.8734567761421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7124183177947998,0.8518518805503845,0.7538126111030579,0.8734567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.8518518805503845},{"x":0.6971677541732788,"y":0.8518518805503845},{"x":0.6971677541732788,"y":0.8734567761421204},{"x":0.6296296119689941,"y":0.8719135522842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآوردن","boundary":[0.6318082809448242,0.8518518805503845,0.6971677541732788,0.8734567761421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.8503086566925049},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8518518805503845},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8719135522842407},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8719135522842407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"واگن","boundary":[0.5838779807090759,0.8503086566925049,0.6230936646461487,0.8719135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.8503086566925049},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8503086566925049},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8719135522842407},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8719135522842407}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5773420333862305,0.8503086566925049,0.5816993713378906,0.8719135522842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8842592835426331},{"x":0.8474945425987244,"y":0.9027777910232544},{"x":0.8061001896858215,"y":0.904321014881134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8061001896858215,0.8842592835426331,0.8474945425987244,0.9027777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.8842592835426331},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8842592835426331},{"x":0.7995642423629761,"y":0.9027777910232544},{"x":0.7538126111030579,"y":0.904321014881134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستی","boundary":[0.7538126111030579,0.8842592835426331,0.7995642423629761,0.9027777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7608024477958679},{"x":0.8474945425987244,"y":0.904321014881134},{"x":0.5751634240150452,"y":0.9027777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5701634240150452,0.7538024477958679,0.8524945425987244,0.911321014881134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.8240740895271301},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8240740895271301},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8364197611808777},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۰۰","boundary":[0.16775599122047424,0.8240740895271301,0.19825707376003265,0.8364197611808777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.8240740895271301},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8240740895271301},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8364197611808777},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8364197611808777}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.8170740895271301,0.20325707376003266,0.8434197611808777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.8533950448036194},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8533950448036194},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8672839403152466},{"x":0.19389978051185608,"y":0.8672839403152466}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"ا","boundary":[0.19389978051185608,0.8533950448036194,0.19825707376003265,0.8672839403152466]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.854938268661499},{"x":0.18300653994083405,"y":0.8533950448036194},{"x":0.18518517911434174,"y":0.8672839403152466},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8672839403152466}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"۱۰","boundary":[0.16775599122047424,0.854938268661499,0.18518517911434174,0.8672839403152466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.854938268661499},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8533950448036194},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8672839403152466},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8672839403152466}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.847938268661499,0.20325707376003266,0.8742839403152466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.8858024477958679},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8858024477958679},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8981481194496155},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8981481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۱","boundary":[0.16775599122047424,0.8858024477958679,0.19825707376003265,0.8981481194496155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.8858024477958679},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8858024477958679},{"x":0.19825707376003265,"y":0.8981481194496155},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8981481194496155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16275599122047424,0.8788024477958679,0.20325707376003266,0.9051481194496155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.9336419701576233},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9336419701576233},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9537037014961243},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9537037014961243}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.49891066551208496,0.9336419701576233,0.5228758454322815,0.9537037014961243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.9336419701576233},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9336419701576233},{"x":0.5228758454322815,"y":0.9537037014961243},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9537037014961243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.49391066551208496,0.9266419701576233,0.5278758454322815,0.9607037014961243],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/bBAzbFpnmwBVmUFM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/snTSEBfsNxOseRvb.jpg","blurred":"/storage/books/682e2f2df5924979/pages/fZmTLngxscItqsrU.jpg"},"info":{"width":459,"height":648,"margin":[0.0001694742234703762,0.000194006241949988,0.9983040948734824,0.9985221955040355]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7668845057487488,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7668845057487488,"y":0.1527777761220932},{"x":0.7145969271659851,"y":0.15123456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7145969271659851,0.13425925374031067,0.7668845057487488,0.1527777761220932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7058823704719543,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7058823704719543,"y":0.15123456716537476},{"x":0.6601307392120361,"y":0.15123456716537476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6601307392120361,0.13425925374031067,0.7058823704719543,0.15123456716537476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.13271604478359222},{"x":0.6514161229133606,"y":0.13425925374031067},{"x":0.6514161229133606,"y":0.15123456716537476},{"x":0.5816993713378906,"y":0.15123456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.5816993713378906,0.13271604478359222,0.6514161229133606,0.15123456716537476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.13271604478359222},{"x":0.7668845057487488,"y":0.13425925374031067},{"x":0.7668845057487488,"y":0.1527777761220932},{"x":0.5816993713378906,"y":0.15123456716537476}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5766993713378906,0.12571604478359222,0.7718845057487488,0.1597777761220932],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12200435996055603,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12200435996055603,"y":0.14814814925193787},{"x":0.08496732264757156,"y":0.14660494029521942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.08496732264757156,0.13425925374031067,0.12200435996055603,0.14814814925193787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12200435996055603,"y":0.13425925374031067},{"x":0.12200435996055603,"y":0.14814814925193787},{"x":0.08496732264757156,"y":0.14660494029521942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.12725925374031066,0.12700435996055603,0.15514814925193787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.1635802537202835},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1635802537202835},{"x":0.11764705926179886,"y":0.17592592537403107},{"x":0.08278866857290268,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۳","boundary":[0.08278866857290268,0.1635802537202835,0.11764705926179886,0.17592592537403107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.1635802537202835},{"x":0.11764705926179886,"y":0.1635802537202835},{"x":0.11764705926179886,"y":0.17592592537403107},{"x":0.08278866857290268,"y":0.17592592537403107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.07778866857290268,0.1565802537202835,0.12264705926179886,0.18292592537403107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.19290123879909515},{"x":0.11982570588588715,"y":0.19290123879909515},{"x":0.12200435996055603,"y":0.2052469104528427},{"x":0.08714596927165985,"y":0.20679011940956116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.08714596927165985,0.19290123879909515,0.12200435996055603,0.2052469104528427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.19290123879909515},{"x":0.11982570588588715,"y":0.19290123879909515},{"x":0.12200435996055603,"y":0.2052469104528427},{"x":0.08714596927165985,"y":0.20679011940956116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08214596927165985,0.18590123879909515,0.12700435996055603,0.21224691045284272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.22376543283462524},{"x":0.11982570588588715,"y":0.22376543283462524},{"x":0.11982570588588715,"y":0.2361111044883728},{"x":0.08496732264757156,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.08496732264757156,0.22376543283462524,0.11982570588588715,0.2361111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.22376543283462524},{"x":0.11982570588588715,"y":0.22376543283462524},{"x":0.11982570588588715,"y":0.2361111044883728},{"x":0.08496732264757156,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.21676543283462524,0.12482570588588715,0.2431111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.2530864179134369},{"x":0.11982570588588715,"y":0.2530864179134369},{"x":0.11982570588588715,"y":0.26543208956718445},{"x":0.08714596927165985,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۰۹","boundary":[0.08714596927165985,0.2530864179134369,0.11982570588588715,0.26543208956718445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.2530864179134369},{"x":0.11982570588588715,"y":0.2530864179134369},{"x":0.11982570588588715,"y":0.26543208956718445},{"x":0.08714596927165985,"y":0.26543208956718445}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.08214596927165985,0.24608641791343688,0.12482570588588715,0.27243208956718445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.28240740299224854},{"x":0.12200435996055603,"y":0.2839506268501282},{"x":0.12200435996055603,"y":0.29629629850387573},{"x":0.08496732264757156,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.08496732264757156,0.28240740299224854,0.12200435996055603,0.29629629850387573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.28240740299224854},{"x":0.12200435996055603,"y":0.2839506268501282},{"x":0.12200435996055603,"y":0.29629629850387573},{"x":0.08496732264757156,"y":0.2947530746459961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.27540740299224853,0.12700435996055603,0.30329629850387574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.3132716119289398},{"x":0.11982570588588715,"y":0.3132716119289398},{"x":0.11982570588588715,"y":0.3256172835826874},{"x":0.08496732264757156,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۴","boundary":[0.08496732264757156,0.3132716119289398,0.11982570588588715,0.3256172835826874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.3132716119289398},{"x":0.11982570588588715,"y":0.3132716119289398},{"x":0.11982570588588715,"y":0.3256172835826874},{"x":0.08496732264757156,"y":0.3256172835826874}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.3062716119289398,0.12482570588588715,0.3326172835826874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.34259259700775146},{"x":0.11982570588588715,"y":0.34259259700775146},{"x":0.12200435996055603,"y":0.35648149251937866},{"x":0.08496732264757156,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۴","boundary":[0.08278866857290268,0.34259259700775146,0.12200435996055603,0.35648149251937866]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08278866857290268,"y":0.34259259700775146},{"x":0.11982570588588715,"y":0.34259259700775146},{"x":0.12200435996055603,"y":0.35648149251937866},{"x":0.08496732264757156,"y":0.35648149251937866}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.07778866857290268,0.33559259700775146,0.12700435996055603,0.36348149251937867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7712418437004089,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7712418437004089,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6993464231491089,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الكوموتیو","boundary":[0.6993464231491089,0.1635802537202835,0.7712418437004089,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.1913580298423767},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18981482088565826},{"x":0.7668845057487488,"y":0.20987653732299805},{"x":0.6819171905517578,"y":0.20987653732299805}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6819171905517578,0.1913580298423767,0.7668845057487488,0.20987653732299805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1913580298423767},{"x":0.673202633857727,"y":0.1913580298423767},{"x":0.6753812432289124,"y":0.20987653732299805},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6470588445663452,0.1913580298423767,0.6753812432289124,0.20987653732299805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.1913580298423767},{"x":0.6383442282676697,"y":0.1913580298423767},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2114197462797165},{"x":0.5664488077163696,"y":0.2114197462797165}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لکوموتیو","boundary":[0.5664488077163696,0.1913580298423767,0.6405228972434998,0.2114197462797165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.19290123879909515},{"x":0.5599128603935242,"y":0.19290123879909515},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2114197462797165},{"x":0.5185185074806213,"y":0.21296297013759613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.5185185074806213,0.19290123879909515,0.5620915293693542,0.2114197462797165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.19290123879909515},{"x":0.5098039507865906,"y":0.19290123879909515},{"x":0.5098039507865906,"y":0.21296297013759613},{"x":0.5054466128349304,"y":0.21296297013759613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5054466128349304,0.19290123879909515,0.5098039507865906,0.21296297013759613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7712418437004089,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7712418437004089,"y":0.24074074625968933},{"x":0.6688452959060669,"y":0.24074074625968933}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الكوموتیوهای","boundary":[0.6688452959060669,0.2222222238779068,0.7712418437004089,0.24074074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6535947918891907,"y":0.24074074625968933},{"x":0.6078431606292725,"y":0.24074074625968933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیزلی","boundary":[0.6078431606292725,0.2222222238779068,0.6535947918891907,0.24074074625968933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.25154322385787964},{"x":0.7712418437004089,"y":0.25154322385787964},{"x":0.7712418437004089,"y":0.270061731338501},{"x":0.6688452959060669,"y":0.270061731338501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الكوموتیوهای","boundary":[0.6688452959060669,0.25154322385787964,0.7712418437004089,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.25154322385787964},{"x":0.6535947918891907,"y":0.25154322385787964},{"x":0.6535947918891907,"y":0.270061731338501},{"x":0.586056649684906,"y":0.270061731338501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.586056649684906,0.25154322385787964,0.6535947918891907,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.25154322385787964},{"x":0.5795207023620605,"y":0.25154322385787964},{"x":0.5795207023620605,"y":0.270061731338501},{"x":0.5729847550392151,"y":0.270061731338501}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5729847550392151,0.25154322385787964,0.5795207023620605,0.270061731338501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.2808642089366913},{"x":0.7668845057487488,"y":0.2808642089366913},{"x":0.7668845057487488,"y":0.2993827164173126},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لکوموتیو","boundary":[0.6993464231491089,0.2808642089366913,0.7668845057487488,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.2808642089366913},{"x":0.686274528503418,"y":0.2808642089366913},{"x":0.686274528503418,"y":0.2993827164173126},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوای","boundary":[0.6535947918891907,0.2808642089366913,0.686274528503418,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.2808642089366913},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2808642089366913},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2993827164173126},{"x":0.5904139280319214,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.5904139280319214,0.2808642089366913,0.6427015066146851,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.2808642089366913},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2808642089366913},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2993827164173126},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2993827164173126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5511982440948486,0.2808642089366913,0.5882353186607361,0.2993827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7145969271659851,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7145969271659851,0.3117283880710602,0.7668845057487488,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.31018519401550293},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3117283880710602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3333333432674408},{"x":0.671023964881897,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.671023964881897,0.31018519401550293,0.7058823704719543,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6623093485832214,"y":0.31018519401550293},{"x":0.6623093485832214,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لکوموتیوها","boundary":[0.5751634240150452,0.31018519401550293,0.6623093485832214,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5664488077163696,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5664488077163696,"y":0.33179011940956116},{"x":0.5577341914176941,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5577341914176941,0.31018519401550293,0.5664488077163696,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5490196347236633,"y":0.31018519401550293},{"x":0.5490196347236633,"y":0.33179011940956116},{"x":0.48583877086639404,"y":0.33179011940956116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.48583877086639404,0.31018519401550293,0.5490196347236633,0.33179011940956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.34259259700775146},{"x":0.7668845057487488,"y":0.34259259700775146},{"x":0.7668845057487488,"y":0.35956791043281555},{"x":0.7254902124404907,"y":0.35956791043281555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.7254902124404907,0.34259259700775146,0.7668845057487488,0.35956791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.34259259700775146},{"x":0.7189542651176453,"y":0.34259259700775146},{"x":0.7189542651176453,"y":0.35956791043281555},{"x":0.6971677541732788,"y":0.35956791043281555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6971677541732788,0.34259259700775146,0.7189542651176453,0.35956791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.34259259700775146},{"x":0.6906318068504333,"y":0.34259259700775146},{"x":0.6906318068504333,"y":0.35956791043281555},{"x":0.673202633857727,"y":0.35956791043281555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.673202633857727,0.34259259700775146,0.6906318068504333,0.35956791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.34259259700775146},{"x":0.6666666865348816,"y":0.34259259700775146},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35956791043281555},{"x":0.6143791079521179,"y":0.35956791043281555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.6143791079521179,0.34259259700775146,0.6666666865348816,0.35956791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.34259259700775146},{"x":0.6056644916534424,"y":0.34259259700775146},{"x":0.6056644916534424,"y":0.35956791043281555},{"x":0.5947712659835815,"y":0.35956791043281555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5947712659835815,0.34259259700775146,0.6056644916534424,0.35956791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.34259259700775146},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34259259700775146},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35956791043281555},{"x":0.516339898109436,"y":0.35956791043281555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لکوموتیو","boundary":[0.516339898109436,0.34259259700775146,0.5882353186607361,0.35956791043281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7668845057487488,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7668845057487488,"y":0.38734567165374756},{"x":0.7254902124404907,"y":0.38734567165374756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاراژ","boundary":[0.7254902124404907,0.37037035822868347,0.7668845057487488,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3719135820865631},{"x":0.7189542651176453,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7189542651176453,"y":0.38734567165374756},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لكوموتیو","boundary":[0.6470588445663452,0.3719135820865631,0.7189542651176453,0.38734567165374756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.3719135820865631},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3719135820865631},{"x":0.6427015066146851,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6405228972434998,0.3719135820865631,0.6427015066146851,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.39814814925193787},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39814814925193787},{"x":0.7668845057487488,"y":0.42129629850387573},{"x":0.7124183177947998,"y":0.42129629850387573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7124183177947998,0.39814814925193787,0.7668845057487488,0.42129629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.3996913433074951},{"x":0.7037037014961243,"y":0.39814814925193787},{"x":0.7037037014961243,"y":0.42129629850387573},{"x":0.6644880175590515,"y":0.422839492559433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واگن","boundary":[0.6644880175590515,0.3996913433074951,0.7037037014961243,0.42129629850387573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.3996913433074951},{"x":0.655773401260376,"y":0.3996913433074951},{"x":0.655773401260376,"y":0.422839492559433},{"x":0.6383442282676697,"y":0.422839492559433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6383442282676697,0.3996913433074951,0.655773401260376,0.422839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.40123456716537476},{"x":0.6318082809448242,"y":0.3996913433074951},{"x":0.6318082809448242,"y":0.422839492559433},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4243827164173126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.5795207023620605,0.40123456716537476,0.6318082809448242,0.422839492559433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.4027777910232544},{"x":0.5729847550392151,"y":0.40123456716537476},{"x":0.5729847550392151,"y":0.4243827164173126},{"x":0.5250544548034668,"y":0.42592594027519226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورب","boundary":[0.5250544548034668,0.4027777910232544,0.5729847550392151,0.4243827164173126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.43209877610206604},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43209877610206604},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44907405972480774},{"x":0.7298474907875061,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطار","boundary":[0.7298474907875061,0.43209877610206604,0.7647058963775635,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.43209877610206604},{"x":0.7233115434646606,"y":0.43209877610206604},{"x":0.7233115434646606,"y":0.44907405972480774},{"x":0.6819171905517578,"y":0.44907405972480774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطلق","boundary":[0.6819171905517578,0.43209877610206604,0.7233115434646606,0.44907405972480774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7690631747245789,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7690631747245789,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7472766637802124,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7472766637802124,0.45987653732299805,0.7690631747245789,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7472766637802124,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7472766637802124,"y":0.48148149251937866},{"x":0.7189542651176453,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.7189542651176453,0.45987653732299805,0.7472766637802124,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7080609798431396,"y":0.45987653732299805},{"x":0.7080609798431396,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6906318068504333,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6906318068504333,0.45987653732299805,0.7080609798431396,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.45987653732299805},{"x":0.6840958595275879,"y":0.45987653732299805},{"x":0.6840958595275879,"y":0.48148149251937866},{"x":0.6405228972434998,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.6405228972434998,0.45987653732299805,0.6840958595275879,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.45987653732299805},{"x":0.6339869499206543,"y":0.45987653732299805},{"x":0.6339869499206543,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادن","boundary":[0.5882353186607361,0.45987653732299805,0.6339869499206543,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.45987653732299805},{"x":0.5816993713378906,"y":0.45987653732299805},{"x":0.5816993713378906,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5424836874008179,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روباز","boundary":[0.5424836874008179,0.45987653732299805,0.5816993713378906,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.45987653732299805},{"x":0.5337690711021423,"y":0.45987653732299805},{"x":0.5337690711021423,"y":0.48148149251937866},{"x":0.5098039507865906,"y":0.48148149251937866}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5098039507865906,0.45987653732299805,0.5337690711021423,0.48148149251937866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4922839403152466},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4922839403152466},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5108024477958679},{"x":0.7233115434646606,"y":0.5108024477958679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بونکر","boundary":[0.7233115434646606,0.4922839403152466,0.7668845057487488,0.5108024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.4922839403152466},{"x":0.7167755961418152,"y":0.4922839403152466},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5108024477958679},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5108024477958679}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطار","boundary":[0.6819171905517578,0.4922839403152466,0.7167755961418152,0.5108024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.4922839403152466},{"x":0.673202633857727,"y":0.4922839403152466},{"x":0.673202633857727,"y":0.5108024477958679},{"x":0.671023964881897,"y":0.5108024477958679}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.671023964881897,0.4922839403152466,0.673202633857727,0.5108024477958679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.5216049551963806},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5216049551963806},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.7145969271659851,0.5216049551963806,0.7668845057487488,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.5216049551963806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5216049551963806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5416666865348816},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6601307392120361,0.5216049551963806,0.7058823704719543,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5216049551963806},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5216049551963806},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5416666865348816},{"x":0.601307213306427,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جرثقیل","boundary":[0.601307213306427,0.5216049551963806,0.6535947918891907,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.5216049551963806},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5216049551963806},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5416666865348816},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5838779807090759,0.5216049551963806,0.5904139280319214,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5725308656692505},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5725308656692505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرق","boundary":[0.7298474907875061,0.5524691343307495,0.7668845057487488,0.5725308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5524691343307495},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5725308656692505},{"x":0.6688452959060669,"y":0.5725308656692505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باربری","boundary":[0.6688452959060669,0.5524691343307495,0.7211328744888306,0.5725308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5725308656692505},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5725308656692505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6535947918891907,0.5524691343307495,0.6623093485832214,0.5725308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5524691343307495},{"x":0.6448801755905151,"y":0.5725308656692505},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5725308656692505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هسپل","boundary":[0.5991285443305969,0.5524691343307495,0.6448801755905151,0.5725308656692505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6018518805503845},{"x":0.727668821811676,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.727668821811676,0.5833333134651184,0.7668845057487488,0.6018518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6018518805503845},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7124183177947998,0.5833333134651184,0.7211328744888306,0.6018518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6018518805503845},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6797385811805725,0.5833333134651184,0.7058823704719543,0.6018518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5833333134651184},{"x":0.671023964881897,"y":0.5833333134651184},{"x":0.671023964881897,"y":0.6018518805503845},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6405228972434998,0.5833333134651184,0.671023964881897,0.6018518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6018518805503845},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6209150552749634,0.5833333134651184,0.6318082809448242,0.6018518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.5817901492118835},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6122004389762878,"y":0.6018518805503845},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5664488077163696,0.5817901492118835,0.6122004389762878,0.6018518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.5817901492118835},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5817901492118835},{"x":0.5577341914176941,"y":0.6018518805503845},{"x":0.5315904021263123,"y":0.6018518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وان","boundary":[0.5315904021263123,0.5817901492118835,0.5577341914176941,0.6018518805503845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.029999999329447746}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.16512346267700195},{"x":0.7712418437004089,"y":0.1635802537202835},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6018518805503845},{"x":0.4880174398422241,"y":0.6033950448036194}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48083877086639404,0.15812346267700195,0.7784204530715942,0.6088518805503845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.3719135820865631},{"x":0.12200435996055603,"y":0.3719135820865631},{"x":0.12200435996055603,"y":0.3858024775981903},{"x":0.08714596927165985,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.08714596927165985,0.3719135820865631,0.12200435996055603,0.3858024775981903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.3719135820865631},{"x":0.12200435996055603,"y":0.3719135820865631},{"x":0.12200435996055603,"y":0.3858024775981903},{"x":0.08714596927165985,"y":0.3858024775981903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08214596927165985,0.3649135820865631,0.12700435996055603,0.3928024775981903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.4027777910232544},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4027777910232544},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4166666567325592},{"x":0.08714596927165985,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.08714596927165985,0.4027777910232544,0.11982570588588715,0.4166666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.4027777910232544},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4027777910232544},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4166666567325592},{"x":0.08714596927165985,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08214596927165985,0.3957777910232544,0.12482570588588715,0.4236666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.4336419701576233},{"x":0.12200435996055603,"y":0.4336419701576233},{"x":0.12200435996055603,"y":0.44598764181137085},{"x":0.08496732264757156,"y":0.44598764181137085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.08496732264757156,0.4336419701576233,0.12200435996055603,0.44598764181137085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.4336419701576233},{"x":0.12200435996055603,"y":0.4336419701576233},{"x":0.12200435996055603,"y":0.44598764181137085},{"x":0.08496732264757156,"y":0.44598764181137085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.4266419701576233,0.12700435996055603,0.45298764181137086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.46296295523643494},{"x":0.11982570588588715,"y":0.46296295523643494},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4753086566925049},{"x":0.08496732264757156,"y":0.4753086566925049}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۱۶","boundary":[0.08496732264757156,0.46296295523643494,0.11982570588588715,0.4753086566925049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.46296295523643494},{"x":0.11982570588588715,"y":0.46296295523643494},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4753086566925049},{"x":0.08496732264757156,"y":0.4753086566925049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.45596295523643493,0.12482570588588715,0.4823086566925049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.4938271641731262},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4938271641731262},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5061728358268738},{"x":0.08496732264757156,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۸","boundary":[0.08496732264757156,0.4938271641731262,0.11982570588588715,0.5061728358268738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.4938271641731262},{"x":0.11982570588588715,"y":0.4938271641731262},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5061728358268738},{"x":0.08496732264757156,"y":0.5061728358268738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.4868271641731262,0.12482570588588715,0.5131728358268738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.5231481194496155},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5231481194496155},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5370370149612427},{"x":0.08714596927165985,"y":0.5370370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.08714596927165985,0.5231481194496155,0.11982570588588715,0.5370370149612427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.5231481194496155},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5231481194496155},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5370370149612427},{"x":0.08714596927165985,"y":0.5370370149612427}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08214596927165985,0.5161481194496155,0.12482570588588715,0.5440370149612427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.5540123581886292},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5540123581886292},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5663580298423767},{"x":0.08714596927165985,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.08714596927165985,0.5540123581886292,0.11982570588588715,0.5663580298423767]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.5540123581886292},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5540123581886292},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5663580298423767},{"x":0.08714596927165985,"y":0.5663580298423767}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08214596927165985,0.5470123581886291,0.12482570588588715,0.5733580298423767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.584876537322998},{"x":0.11982570588588715,"y":0.584876537322998},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5972222089767456},{"x":0.08496732264757156,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.08496732264757156,0.584876537322998,0.11982570588588715,0.5972222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.584876537322998},{"x":0.11982570588588715,"y":0.584876537322998},{"x":0.11982570588588715,"y":0.5972222089767456},{"x":0.08496732264757156,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.07996732264757156,0.577876537322998,0.12482570588588715,0.6042222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6280864477157593},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6280864477157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7407407164573669,0.6141975522041321,0.7668845057487488,0.6280864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.6126543283462524},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6280864477157593},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6928104758262634,0.6126543283462524,0.7342047691345215,0.6280864477157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6126543283462524},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6265432238578796},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6753812432289124,0.6126543283462524,0.6906318068504333,0.6265432238578796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.6126543283462524},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6141975522041321},{"x":0.7668845057487488,"y":0.6280864477157593},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6703812432289123,0.6056543283462524,0.7718845057487488,0.6350864477157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08496732264757156,"y":0.6141975522041321},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6141975522041321},{"x":0.12200435996055603,"y":0.6280864477157593},{"x":0.08496732264757156,"y":0.6265432238578796}]},"confidence":0.949999988