مبانی کشاورزی شهری مبانی کشاورزی شهری

{"id":"839","title":"مبانی کشاورزی شهری","price":"۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6de4a2e46a9f3939/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6de4a2e46a9f3939/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642352128","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["هدف اساسی از تالیف این اثر توسعه شناخت کارشناسان، محققان، دانشجویان و مدیران و برنامه ریزان حوزه مدیریت شهری نسبت به مقوله کشاورزی شهری می باشد و در دو بخش و نه فصل تدوین شده است.."],"pages_count":"199","keywords":"null","token":"6de4a2e46a9f3939","created_at":"2018-01-17 14:41:25","updated_at":"2022-08-15 10:06:02","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 16:30:23","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"0","authors":[{"id":"1492","title":"حسین شعبانعلی فمی","firstname":"حسین","lastname":"شعبانعلی فمی","token":"18b9f79b100c4844","created_at":"2018-01-17 11:53:11","updated_at":"2018-01-17 11:53:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1494","title":"ثریا پورجاوید","firstname":"ثریا","lastname":"پورجاوید","token":"9f772df9569976a7","created_at":"2018-01-17 11:53:22","updated_at":"2018-01-17 11:53:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1495","title":"حسین صدیقی","firstname":"حسین","lastname":"صدیقی","token":"1b339c91fd1439db","created_at":"2018-01-17 11:53:30","updated_at":"2018-01-17 11:53:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1492","title":"حسین شعبانعلی فمی","firstname":"حسین","lastname":"شعبانعلی فمی","token":"18b9f79b100c4844","created_at":"2018-01-17 11:53:11","updated_at":"2018-01-17 11:53:11","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1494","title":"ثریا پورجاوید","firstname":"ثریا","lastname":"پورجاوید","token":"9f772df9569976a7","created_at":"2018-01-17 11:53:22","updated_at":"2018-01-17 11:53:22","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1495","title":"حسین صدیقی","firstname":"حسین","lastname":"صدیقی","token":"1b339c91fd1439db","created_at":"2018-01-17 11:53:30","updated_at":"2018-01-17 11:53:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"803","file":"5a5f2f5d74e7f0.46694987.pdf","book_id":"839","toc":[{"title":"فصل اول: شهرنشینی","page":"11"},{"title":"فصل دوم: توسعه پایدار شهری","page":"23"},{"title":"فصل سوم: مبانی کشاورزی شهری","page":"83"},{"title":"فصل چهارم: انواع کشا.رزی شهری","page":"103"},{"title":"فصل پنجم: انواع محصولات تولیدی در کشا.رزی شهری","page":"113"},{"title":"فصل ششم: مزایا و کارکردهای کشا.رزی شهری","page":"125"},{"title":"فصل هفتم: ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی کشاورزی شهری","page":"161"},{"title":"فصل هشتم: موانع و چالش های پیش روی توسعه کشاورزی شهری","page":"169"},{"title":"فصل نهم: راهکارهای توسعه کشاورزی شهری","page":"175"}],"created_at":"2018-01-17 14:41:25","updated_at":"2022-08-15 10:06:02","process_started_at":"2018-01-17 14:41:25","process_done_at":"2018-01-17 14:46:18","process_failed_at":null,"pages_count":"199","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"c0b12de8de43366ee9196611ada549eecbcc88ac7eea6f0822b3f2fc6073dc288c7de1cea7f9110419cbfc6a9f34f408b26aad1578ef4672c6fc8b29df326595","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۹"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"6907","title":"آشنایی با قوانین کشاورزی","token":"3cb6dc4545e3eee0","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:20","updated_at":"2018-01-20 16:30:23","study_fields":[{"id":"1021","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"51c25b495975de77","books_count":"94","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-13 10:39:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":"35000","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۱۹۹","authorTitle":"حسین شعبانعلی فمی, ثریا پورجاوید, حسین صدیقی","tocStr":"فصل اول: شهرنشینی, فصل دوم: توسعه پایدار شهری, فصل سوم: مبانی کشاورزی شهری, فصل چهارم: انواع کشا.رزی شهری, فصل پنجم: انواع محصولات تولیدی در کشا.رزی شهری, فصل ششم: مزایا و کارکردهای کشا.رزی شهری, فصل هفتم: ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی کشاورزی شهری, فصل هشتم: موانع و چالش های پیش روی توسعه کشاورزی شهری, فصل نهم: راهکارهای توسعه کشاورزی شهری","url":"/preview/6de4a2e46a9f3939/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19