طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان خوزستان طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان خوزستان

توضیحات

طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور استان خوزستان شامل هشت برگ نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:250000 معروف به نقشه‌های چهارگوش ایرانی به نام‌های شهر اهواز ( 39-1 NH )،بستان ( 38-4 NH )، آبادان (NH 39-5 )، دزفول ( NH 39-13 )، بهبهان ( NH 39-06 )، رامهرمز ( NH 39-02 )، شهرکرد ( NI 39-14 ) و دهلران ( 38-16 NI ) از سری K551 از انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، به وسعت حدود 6308140 هکتار به عنوان بررسی تیپ های گیاهی استان خوزستان انتشار یافته است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":186,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"70dadfe343490cdd","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/bYyusZpdGQMIIcSS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/eZrMUKRijLOFqVHR.jpg","blurred":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/NQYJyfpFUtSmmAjG.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014695290206861094,0.00011609671784921435,0.9984719299388533,0.9988846200887429]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1236623078584671},{"x":0.5008403658866882,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.10463733971118927,0.5546218752861023,0.1236623078584671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4924369752407074,"y":0.10463733971118927},{"x":0.4924369752407074,"y":0.12247324734926224},{"x":0.4453781545162201,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4453781545162201,0.10463733971118927,0.4924369752407074,0.12247324734926224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.10463733971118927},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1236623078584671},{"x":0.4453781545162201,"y":0.12247324734926224}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4403781545162201,0.09763733971118926,0.5596218752861023,0.1306623078584671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.13793103396892548},{"x":0.902521014213562,"y":0.13793103396892548},{"x":0.902521014213562,"y":0.1533888280391693},{"x":0.831932783126831,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.831932783126831,0.13793103396892548,0.902521014213562,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.13793103396892548},{"x":0.8285714387893677,"y":0.13793103396892548},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1533888280391693},{"x":0.826890766620636,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.826890766620636,0.13793103396892548,0.8285714387893677,0.1533888280391693]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.13793103396892548},{"x":0.902521014213562,"y":0.13793103396892548},{"x":0.902521014213562,"y":0.1533888280391693},{"x":0.826890766620636,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.821890766620636,0.13093103396892547,0.907521014213562,0.16038882803916932],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.14149822294712067},{"x":0.09915966540575027,"y":0.14149822294712067},{"x":0.09915966540575027,"y":0.14863258600234985},{"x":0.09747899323701859,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.0957983210682869,0.14149822294712067,0.09915966540575027,0.14863258600234985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.14149822294712067},{"x":0.09915966540575027,"y":0.14149822294712067},{"x":0.09915966540575027,"y":0.14863258600234985},{"x":0.09747899323701859,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.13449822294712066,0.10415966540575028,0.15563258600234986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.17122472822666168},{"x":0.902521014213562,"y":0.17122472822666168},{"x":0.902521014213562,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8672268986701965,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8672268986701965,0.17122472822666168,0.902521014213562,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.17122472822666168},{"x":0.902521014213562,"y":0.17122472822666168},{"x":0.902521014213562,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8672268986701965,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8622268986701965,0.16422472822666168,0.907521014213562,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.17003567516803741},{"x":0.09915966540575027,"y":0.17003567516803741},{"x":0.09915966540575027,"y":0.17835909128189087},{"x":0.09747899323701859,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲","boundary":[0.09747899323701859,0.17003567516803741,0.09915966540575027,0.17835909128189087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.17003567516803741},{"x":0.09915966540575027,"y":0.17003567516803741},{"x":0.09915966540575027,"y":0.17835909128189087},{"x":0.09747899323701859,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.1630356751680374,0.10415966540575028,0.18535909128189088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2009512484073639},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2009512484073639},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20808561146259308},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.0957983210682869,0.2009512484073639,0.09747899323701859,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2009512484073639},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2009512484073639},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20808561146259308},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.19395124840736389,0.10247899323701859,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.2009512484073639},{"x":0.902521014213562,"y":0.19857312738895416},{"x":0.9042016863822937,"y":0.21284185349941254},{"x":0.8655462265014648,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.8638655543327332,0.2009512484073639,0.9042016863822937,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8605042099952698,"y":0.21521997451782227},{"x":0.8605042099952698,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8588235378265381,0.2009512484073639,0.8605042099952698,0.21521997451782227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.2009512484073639},{"x":0.902521014213562,"y":0.19857312738895416},{"x":0.9042016863822937,"y":0.21284185349941254},{"x":0.8605042099952698,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8538235378265381,0.19395124840736389,0.9092016863822937,0.21984185349941254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.22829964756965637},{"x":0.8890756368637085,"y":0.22829964756965637},{"x":0.8890756368637085,"y":0.24494649469852448},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8588235378265381,0.22829964756965637,0.8890756368637085,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.22948870062828064},{"x":0.8403361439704895,"y":0.22948870062828064},{"x":0.8403361439704895,"y":0.24494649469852448},{"x":0.8016806840896606,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.8016806840896606,0.22948870062828064,0.8403361439704895,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7949579954147339,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7680672407150269,0.22948870062828064,0.7949579954147339,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.7159664034843445,0.22948870062828064,0.7613445520401001,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6756302714347839,0.22948870062828064,0.7092437148094177,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24613554775714874},{"x":0.610084056854248,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.610084056854248,0.22948870062828064,0.6689075827598572,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5647059082984924,0.22948870062828064,0.6033613681793213,0.24613554775714874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22829964756965637},{"x":0.8890756368637085,"y":0.22829964756965637},{"x":0.8890756368637085,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.22129964756965637,0.8940756368637085,0.2519464946985245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23186682164669037},{"x":0.10084033757448196,"y":0.23186682164669037},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2378121316432953},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"o","boundary":[0.0957983210682869,0.23186682164669037,0.10084033757448196,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23186682164669037},{"x":0.10084033757448196,"y":0.23186682164669037},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2378121316432953},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.22486682164669036,0.10584033757448197,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2604042887687683},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2604042887687683},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2675386369228363},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"1","boundary":[0.0941176488995552,0.2604042887687683,0.10084033757448196,0.2675386369228363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2604042887687683},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2604042887687683},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2675386369228363},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2534042887687683,0.10584033757448197,0.2745386369228363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.25921520590782166},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2580261528491974},{"x":0.902521014213562,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8873949646949768,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8857142925262451,0.25921520590782166,0.902521014213562,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8789916038513184,"y":0.25921520590782166},{"x":0.88067227602005,"y":0.2734839618206024},{"x":0.848739504814148,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.848739504814148,0.2604042887687683,0.88067227602005,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.26278239488601685},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2615933418273926},{"x":0.8420168161392212,"y":0.27586206793785095},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.8016806840896606,0.26278239488601685,0.8420168161392212,0.27586206793785095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.26278239488601685},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2580261528491974},{"x":0.902521014213562,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7966806840896606,0.25578239488601684,0.907521014213562,0.27929487895965577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.30321046710014343},{"x":0.8689075708389282,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8689075708389282,0.28894174098968506,0.8991596698760986,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8621848821640015,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8621848821640015,"y":0.30321046710014343},{"x":0.826890766620636,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.826890766620636,0.2901307940483093,0.8621848821640015,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8201680779457092,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.7731092572212219,0.2901307940483093,0.8201680779457092,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7663865685462952,0.2901307940483093,0.7680672407150269,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8991596698760986,"y":0.28894174098968506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7613865685462952,0.2831307940483093,0.9041596698760986,0.31021046710014344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.31985729932785034},{"x":0.9008403420448303,"y":0.31985729932785034},{"x":0.9008403420448303,"y":0.33293697237968445},{"x":0.8689075708389282,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8689075708389282,0.31985729932785034,0.9008403420448303,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8621848821640015,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8621848821640015,"y":0.33293697237968445},{"x":0.8285714387893677,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.8285714387893677,0.31985729932785034,0.8621848821640015,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8201680779457092,"y":0.31985729932785034},{"x":0.8201680779457092,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7714285850524902,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7714285850524902,0.31985729932785034,0.8201680779457092,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.7193277478218079,0.31985729932785034,0.7647058963775635,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.31985729932785034,0.7142857313156128,0.33293697237968445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.31985729932785034},{"x":0.9008403420448303,"y":0.31985729932785034},{"x":0.9008403420448303,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7042437148094177,0.31285729932785034,0.9058403420448303,0.33993697237968445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.3472056984901428},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3472056984901428},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36266350746154785},{"x":0.8689075708389282,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.8689075708389282,0.3472056984901428,0.9042016863822937,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.3472056984901428},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3472056984901428},{"x":0.8621848821640015,"y":0.36266350746154785},{"x":0.8285714387893677,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.8285714387893677,0.3472056984901428,0.8621848821640015,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3472056984901428},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3472056984901428},{"x":0.8201680779457092,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7915966510772705,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.7915966510772705,0.3472056984901428,0.8201680779457092,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7327731251716614,0.3472056984901428,0.7831932902336121,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193277478218079,0.3472056984901428,0.7260504364967346,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6756302714347839,0.3472056984901428,0.7126050591468811,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6268907785415649,0.3472056984901428,0.6689075827598572,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5882353186607361,0.3472056984901428,0.6184874176979065,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3472056984901428},{"x":0.583193302154541,"y":0.3472056984901428},{"x":0.583193302154541,"y":0.36266350746154785},{"x":0.583193302154541,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.3472056984901428,0.583193302154541,0.36266350746154785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3472056984901428},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3472056984901428},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36266350746154785},{"x":0.583193302154541,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.578193302154541,0.3402056984901428,0.9092016863822937,0.36966350746154786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.37931033968925476},{"x":0.10252100974321365,"y":0.37931033968925476},{"x":0.10252100974321365,"y":0.3876337707042694},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷","boundary":[0.0957983210682869,0.37931033968925476,0.10252100974321365,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.37931033968925476},{"x":0.10252100974321365,"y":0.37931033968925476},{"x":0.10252100974321365,"y":0.3876337707042694},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.37231033968925475,0.10752100974321366,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.3769322335720062},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3769322335720062},{"x":0.9008403420448303,"y":0.39357906579971313},{"x":0.8689075708389282,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.8689075708389282,0.3769322335720062,0.9008403420448303,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3769322335720062},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3769322335720062},{"x":0.8621848821640015,"y":0.39357906579971313},{"x":0.8151260614395142,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.8151260614395142,0.3769322335720062,0.8621848821640015,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3769322335720062},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3769322335720062},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7747899293899536,0.3769322335720062,0.8084033727645874,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.3781212866306305,0.7663865685462952,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7327731251716614,0.3781212866306305,0.7546218633651733,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6823529601097107,0.3781212866306305,0.7260504364967346,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استانی","boundary":[0.6453781723976135,0.3781212866306305,0.6756302714347839,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.3781212866306305,0.6403361558914185,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.40309154987335205},{"x":0.9042016863822937,"y":0.40309154987335205},{"x":0.902521014213562,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8873949646949768,0.40309154987335205,0.902521014213562,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4019024968147278},{"x":0.88067227602005,"y":0.40309154987335205},{"x":0.88067227602005,"y":0.41973841190338135},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.8436974883079529,0.4019024968147278,0.88067227602005,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.8067227005958557,0.4019024968147278,0.8352941274642944,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4019024968147278},{"x":0.805042028427124,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7815126180648804,0.4019024968147278,0.8033613562583923,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7478991746902466,0.4007134437561035,0.7731092572212219,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7142857313156128,0.4007134437561035,0.7394958138465881,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3769322335720062},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3781212866306305},{"x":0.9042016863822937,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6302941393852234,0.3699322335720062,0.9092016863822937,0.42673841190338135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.40309154987335205},{"x":0.10084033757448196,"y":0.40309154987335205},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷","boundary":[0.0941176488995552,0.40309154987335205,0.10084033757448196,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.40309154987335205},{"x":0.10084033757448196,"y":0.40309154987335205},{"x":0.10084033757448196,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.39609154987335204,0.10584033757448197,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8941176533699036,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8941176533699036,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8873949646949768,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8873949646949768,0.43281808495521545,0.8941176533699036,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.43281808495521545},{"x":0.88067227602005,"y":0.43281808495521545},{"x":0.88067227602005,"y":0.44946491718292236},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشريح","boundary":[0.8436974883079529,0.43281808495521545,0.88067227602005,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.7663865685462952,0.4316290020942688,0.8352941274642944,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4482758641242981},{"x":0.729411780834198,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.729411780834198,0.4316290020942688,0.7596638798713684,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.6689075827598572,0.4316290020942688,0.7210084199905396,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.4316290020942688,0.6672269105911255,0.44708681106567383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.43043994903564453},{"x":0.8941176533699036,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8941176533699036,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6588655662536621,0.4234399490356445,0.8991176533699036,0.45646491718292237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10924369841814041,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.0941176488995552,0.43281808495521545,0.10924369841814041,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10924369841814041,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.42581808495521545,0.11424369841814042,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8991596698760986,"y":0.46016645431518555},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4756242632865906},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"4-1-","boundary":[0.8689075708389282,0.4613555371761322,0.8991596698760986,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4756242632865906},{"x":0.8016806840896606,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8016806840896606,0.4613555371761322,0.8621848821640015,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7529411911964417,0.46254459023475647,0.7932773232460022,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7142857313156128,0.46254459023475647,0.7462185025215149,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.46373364329338074,0.7109243869781494,0.4780023694038391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8991596698760986,"y":0.46016645431518555},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7042437148094177,0.45554459023475646,0.9041596698760986,0.4826242632865906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46254459023475647},{"x":0.10924369841814041,"y":0.46254459023475647},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4708680212497711},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.0941176488995552,0.46254459023475647,0.10924369841814041,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46254459023475647},{"x":0.10924369841814041,"y":0.46254459023475647},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4708680212497711},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.45554459023475646,0.11424369841814042,0.4778680212497711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5065398216247559},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲--","boundary":[0.8689075708389282,0.4922710955142975,0.9008403420448303,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5065398216247559},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.8168067336082458,0.4922710955142975,0.8621848821640015,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7596638798713684,0.4922710955142975,0.8100840449333191,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4922710955142975},{"x":0.756302535533905,"y":0.4922710955142975},{"x":0.756302535533905,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.4922710955142975,0.756302535533905,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7496218633651733,0.4852710955142975,0.9058403420448303,0.5123507685661316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4922710955142975},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4922710955142975},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5017836093902588},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۵","boundary":[0.0957983210682869,0.4922710955142975,0.10924369841814041,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4922710955142975},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4922710955142975},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5017836093902588},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.4852710955142975,0.11424369841814042,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5196195244789124},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5184304118156433},{"x":0.902521014213562,"y":0.5350772738456726},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳--","boundary":[0.8672268986701965,0.5196195244789124,0.902521014213562,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5196195244789124},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5196195244789124},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5362663269042969},{"x":0.853781521320343,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.8521008491516113,0.5196195244789124,0.8722689151763916,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5374554395675659},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8352941274642944,0.5208085775375366,0.8420168161392212,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5374554395675659},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.8100840449333191,0.5208085775375366,0.8285714387893677,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5208085775375366},{"x":0.805042028427124,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5386444926261902},{"x":0.805042028427124,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.805042028427124,0.5208085775375366,0.8067227005958557,0.5386444926261902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5184304118156433},{"x":0.902521014213562,"y":0.5350772738456726},{"x":0.805042028427124,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.800042028427124,0.5138085775375366,0.907521014213562,0.5420772738456726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5315101146697998},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹","boundary":[0.0957983210682869,0.5219976305961609,0.10924369841814041,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5315101146697998},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5149976305961609,0.11424369841814042,0.5385101146697998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"4-4-","boundary":[0.8689075708389282,0.5517241358757019,0.9008403420448303,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.8420168161392212,0.5517241358757019,0.8621848821640015,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.8084033727645874,0.5517241358757019,0.8352941274642944,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاذبه","boundary":[0.7697479128837585,0.5517241358757019,0.8016806840896606,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7378151416778564,0.5517241358757019,0.7613445520401001,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باستان","boundary":[0.6957983374595642,0.5517241358757019,0.7310924530029297,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6487395167350769,0.5517241358757019,0.6890756487846375,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5517241358757019,0.6420168280601501,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5865546464920044,0.5517241358757019,0.6285714507102966,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5517241358757019},{"x":0.578151285648346,"y":0.5517241358757019},{"x":0.578151285648346,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.5495798587799072,0.5517241358757019,0.578151285648346,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5683709979057312},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.48739495873451233,0.5517241358757019,0.5411764979362488,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5517241358757019},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5517241358757019},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5683709979057312},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.5517241358757019,0.48067227005958557,0.5683709979057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5683709979057312},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47567227005958557,0.5447241358757019,0.9058403420448303,0.5753709979057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5612366199493408},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.0957983210682869,0.5529131889343262,0.1109243705868721,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5612366199493408},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5459131889343262,0.1159243705868721,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5945303440093994},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"4-5-","boundary":[0.8689075708389282,0.5814506411552429,0.9008403420448303,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.8352941274642944,0.5814506411552429,0.8621848821640015,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7882353067398071,0.5814506411552429,0.8285714387893677,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7831932902336121,"y":0.596908450126648},{"x":0.7831932902336121,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7831932902336121,0.5826396942138672,0.7831932902336121,0.596908450126648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5802615880966187},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7781932902336121,0.5744506411552429,0.9058403420448303,0.6027193970680237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.0941176488995552,0.5826396942138672,0.1109243705868721,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5756396942138672,0.1159243705868721,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6111771464347839},{"x":0.902521014213562,"y":0.6111771464347839},{"x":0.902521014213562,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"6--","boundary":[0.8689075708389282,0.6111771464347839,0.902521014213562,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8369747996330261,0.6111771464347839,0.8621848821640015,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.7932773232460022,0.6111771464347839,0.8302521109580994,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.6111771464347839,0.7848739624023438,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.7445378303527832,0.6111771464347839,0.7731092572212219,0.6278240084648132]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6111771464347839},{"x":0.902521014213562,"y":0.6111771464347839},{"x":0.902521014213562,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7395378303527832,0.6041771464347839,0.907521014213562,0.6348240084648132],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6111771464347839},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6111771464347839},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۲۵","boundary":[0.0941176488995552,0.6111771464347839,0.10924369841814041,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6111771464347839},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6111771464347839},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6041771464347839,0.11424369841814042,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.6385255455970764},{"x":0.902521014213562,"y":0.6385255455970764},{"x":0.902521014213562,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.8789916038513184,0.6385255455970764,0.902521014213562,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6385255455970764},{"x":0.875630259513855,"y":0.6385255455970764},{"x":0.875630259513855,"y":0.6539833545684814},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8689075708389282,0.6385255455970764,0.875630259513855,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6385255455970764},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6385255455970764},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6539833545684814},{"x":0.805042028427124,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.805042028427124,0.6385255455970764,0.8621848821640015,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7915966510772705,0.6397145986557007,0.7983193397521973,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7579832077026367,0.6397145986557007,0.7848739624023438,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6397145986557007},{"x":0.75126051902771,"y":0.6397145986557007},{"x":0.75126051902771,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.7092437148094177,0.6397145986557007,0.75126051902771,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6397145986557007},{"x":0.702521026134491,"y":0.6397145986557007},{"x":0.702521026134491,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.6655462384223938,0.6397145986557007,0.702521026134491,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6605042219161987,"y":0.65636146068573},{"x":0.658823549747467,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.6409037113189697,0.6605042219161987,0.65636146068573]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6397145986557007},{"x":0.902521014213562,"y":0.6385255455970764},{"x":0.902521014213562,"y":0.6539833545684814},{"x":0.658823549747467,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.653823549747467,0.6327145986557007,0.907521014213562,0.6609833545684815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6385255455970764},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6385255455970764},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6516052484512329},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.0941176488995552,0.6385255455970764,0.10924369841814041,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6385255455970764},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6385255455970764},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6516052484512329},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6315255455970764,0.11424369841814042,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.671819269657135},{"x":0.902521014213562,"y":0.671819269657135},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6884661316871643},{"x":0.8857142925262451,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.8873949646949768,0.671819269657135,0.9008403420448303,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6706302165985107},{"x":0.88067227602005,"y":0.671819269657135},{"x":0.88067227602005,"y":0.6884661316871643},{"x":0.8420168161392212,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.8436974883079529,0.6706302165985107,0.88067227602005,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8352941274642944,"y":0.68727707862854},{"x":0.800000011920929,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.800000011920929,0.6706302165985107,0.8352941274642944,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7915966510772705,"y":0.686087965965271},{"x":0.756302535533905,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.756302535533905,0.6694411635398865,0.7915966510772705,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6848989129066467},{"x":0.75126051902771,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.6694411635398865,0.7529411911964417,0.6848989129066467]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6694411635398865},{"x":0.902521014213562,"y":0.671819269657135},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6884661316871643},{"x":0.75126051902771,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.74626051902771,0.6624411635398865,0.9058403420448303,0.6954661316871643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.671819269657135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.671819269657135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6801427006721497},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.09243697673082352,0.671819269657135,0.10756302624940872,0.6801427006721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.671819269657135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.671819269657135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6801427006721497},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.664819269657135,0.11256302624940873,0.6871427006721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.8789916038513184,0.7003567218780518,0.9008403420448303,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8689075708389282,0.7003567218780518,0.8739495873451233,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8386554718017578,0.6991676688194275,0.8655462265014648,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6991676688194275},{"x":0.831932783126831,"y":0.6991676688194275},{"x":0.831932783126831,"y":0.7146254181861877},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.8016806840896606,0.6991676688194275,0.831932783126831,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.7176470756530762,0.6991676688194275,0.7932773232460022,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.6991676688194275,0.7159664034843445,0.7146254181861877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6991676688194275},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6991676688194275},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7076050591468811,0.6921676688194275,0.9058403420448303,0.7228145308494568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6991676688194275},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6991676688194275},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7110582590103149},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۶۸","boundary":[0.0941176488995552,0.6991676688194275,0.1109243705868721,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6991676688194275},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6991676688194275},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7110582590103149},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6921676688194275,0.1159243705868721,0.718058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7443519830703735},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱","boundary":[0.8588235378265381,0.7288941740989685,0.8991596698760986,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7443519830703735},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.7288941740989685,0.8571428656578064,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7288941740989685},{"x":0.848739504814148,"y":0.7288941740989685},{"x":0.848739504814148,"y":0.7443519830703735},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.7288941740989685,0.848739504814148,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.7288941740989685,0.8184874057769775,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.6218487620353699,0.7288941740989685,0.6974790096282959,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.6991596817970276,0.7288941740989685,0.7815126180648804,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7288941740989685,0.6168067455291748,0.7443519830703735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6084454011917114,0.7218941740989685,0.9041596698760986,0.7513519830703735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.731272280216217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.731272280216217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.740784764289856},{"x":0.0941176488995552,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۶۸","boundary":[0.0941176488995552,0.731272280216217,0.10924369841814041,0.740784764289856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.731272280216217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.731272280216217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.740784764289856},{"x":0.0941176488995552,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.724272280216217,0.11424369841814042,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲","boundary":[0.8571428656578064,0.7598097324371338,0.9008403420448303,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.7598097324371338,0.8571428656578064,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7598097324371338},{"x":0.848739504814148,"y":0.7598097324371338},{"x":0.848739504814148,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8285714387893677,0.7598097324371338,0.848739504814148,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.7598097324371338,0.8184874057769775,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7752675414085388},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.49747899174690247,0.7598097324371338,0.5731092691421509,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7752675414085388},{"x":0.578151285648346,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.578151285648346,0.7598097324371338,0.6571428775787354,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6655462384223938,0.7598097324371338,0.6722689270973206,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"CresSa","boundary":[0.6789916157722473,0.7598097324371338,0.7226890921592712,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7598097324371338},{"x":0.778151273727417,"y":0.7598097324371338},{"x":0.778151273727417,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"critica","boundary":[0.7327731251716614,0.7598097324371338,0.778151273727417,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7752675414085388},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48739495873451233,0.7598097324371338,0.4941176474094391,0.7752675414085388]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7752675414085388},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4823949587345123,0.7528097324371338,0.9058403420448303,0.7822675414085388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7693222165107727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۶۸","boundary":[0.0957983210682869,0.7609987854957581,0.1109243705868721,0.7693222165107727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7693222165107727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.753998785495758,0.1159243705868721,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۳","boundary":[0.8588235378265381,0.7895362377166748,0.8991596698760986,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.7895362377166748,0.8571428656578064,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7895362377166748},{"x":0.848739504814148,"y":0.7895362377166748},{"x":0.848739504814148,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.7895362377166748,0.848739504814148,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.7895362377166748,0.8184874057769775,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.4773109257221222,0.7895362377166748,0.5529412031173706,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.5546218752861023,0.7895362377166748,0.6369748115539551,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7895362377166748},{"x":0.702521026134491,"y":0.7895362377166748},{"x":0.702521026134491,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scripus","boundary":[0.6504201889038086,0.7895362377166748,0.702521026134491,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"maritimus","boundary":[0.7042016983032227,0.7895362377166748,0.7831932902336121,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4723109257221222,0.7825362377166748,0.9041596698760986,0.8119940466880798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7907253503799438},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7907253503799438},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8002378344535828},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"49","boundary":[0.0957983210682869,0.7907253503799438,0.10924369841814041,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7907253503799438},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7907253503799438},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8002378344535828},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7837253503799438,0.11424369841814042,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8347205519676208},{"x":0.875630259513855,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.875630259513855,0.8180737495422363,0.8991596698760986,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.8180737495422363,0.8739495873451233,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"ہ","boundary":[0.8605042099952698,0.8180737495422363,0.8672268986701965,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.8180737495422363,0.8571428656578064,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8180737495422363},{"x":0.848739504814148,"y":0.8180737495422363},{"x":0.848739504814148,"y":0.8347205519676208},{"x":0.831932783126831,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.831932783126831,0.8180737495422363,0.848739504814148,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7848739624023438,0.8180737495422363,0.8184874057769775,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.4789915978908539,0.8180737495422363,0.5529412031173706,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8347205519676208},{"x":0.556302547454834,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.556302547454834,0.8180737495422363,0.6369748115539551,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6436975002288818,0.8180737495422363,0.6504201889038086,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8347205519676208},{"x":0.658823549747467,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.658823549747467,0.8180737495422363,0.7092437148094177,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8180737495422363},{"x":0.778151273727417,"y":0.8180737495422363},{"x":0.778151273727417,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fruticosa","boundary":[0.7159664034843445,0.8180737495422363,0.778151273727417,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8347205519676208},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46722689270973206,0.8180737495422363,0.4739495813846588,0.8347205519676208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8347205519676208},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.46222689270973205,0.8110737495422363,0.9041596698760986,0.8417205519676209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8204518556594849},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8204518556594849},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8287752866744995},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"۶۹","boundary":[0.0957983210682869,0.8204518556594849,0.10924369841814041,0.8287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8204518556594849},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8204518556594849},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8287752866744995},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8134518556594849,0.11424369841814042,0.8357752866744995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8192628026008606},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8192628026008606},{"x":0.10756302624940872,"y":0.831153392791748},{"x":0.0957983210682869,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"و","boundary":[0.0957983210682869,0.8192628026008606,0.10756302624940872,0.831153392791748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8192628026008606},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8192628026008606},{"x":0.10756302624940872,"y":0.831153392791748},{"x":0.0957983210682869,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8122628026008606,0.11256302624940873,0.838153392791748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۵","boundary":[0.8588235378265381,0.8489893078804016,0.8991596698760986,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.8489893078804016,0.8554621934890747,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.8489893078804016,0.8504201769828796,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8644470572471619},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.8489893078804016,0.8184874057769775,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8478002548217773},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8644470572471619},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.4907563030719757,0.8478002548217773,0.5697479248046875,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"littoralis-","boundary":[0.5714285969734192,0.8489893078804016,0.6403361558914185,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8489893078804016},{"x":0.702521026134491,"y":0.8489893078804016},{"x":0.702521026134491,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scirpus","boundary":[0.6487395167350769,0.8489893078804016,0.702521026134491,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8644470572471619},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"maritimus","boundary":[0.7042016983032227,0.8489893078804016,0.7815126180648804,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8489893078804016},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8489893078804016},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8632580041885376},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48235294222831726,0.8489893078804016,0.48739495873451233,0.8632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8656361699104309},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47735294222831726,0.8408002548217773,0.9041596698760986,0.8726361699104309],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8596908450126648},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۵۰","boundary":[0.09243697673082352,0.8489893078804016,0.10924369841814041,0.8596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8596908450126648},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8419893078804016,0.11424369841814042,0.8666908450126648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.9179548025131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9179548025131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.931034505367279},{"x":0.49747899174690247,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"أ","boundary":[0.49747899174690247,0.9179548025131226,0.5008403658866882,0.931034505367279]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.9179548025131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.9179548025131226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.931034505367279},{"x":0.49747899174690247,"y":0.931034505367279}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.9109548025131226,0.5058403658866882,0.9380345053672791],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/GwnRVvHHQssFakAt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/xDEdhcSiHOgfMwCZ.jpg","blurred":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/caPMXjzFpUhLiVeU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014695290206861094,0.00011468285279665209,0.9984775792570675,0.9988832062325496]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.10463733971118927},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10463733971118927},{"x":0.10924369841814041,"y":0.11533888429403305},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11533888429403305}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"0","boundary":[0.0941176488995552,0.10463733971118927,0.10924369841814041,0.11533888429403305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.10463733971118927},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10463733971118927},{"x":0.10924369841814041,"y":0.11533888429403305},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11533888429403305}]},"confidence":0.05000000074505806,"str":".","boundary":[0.0941176488995552,0.10463733971118927,0.10924369841814041,0.11533888429403305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.10463733971118927},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10463733971118927},{"x":0.10924369841814041,"y":0.11533888429403305},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11533888429403305}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.09763733971118926,0.11424369841814042,0.12233888429403306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8773109316825867,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.8773109316825867,0.1034482792019844,0.9008403420448303,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8722689151763916,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8672268986701965,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.1034482792019844,0.8722689151763916,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8621848821640015,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8621848821640015,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8386554718017578,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8386554718017578,0.1034482792019844,0.8621848821640015,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8302521109580994,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7983193397521973,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7983193397521973,0.1034482792019844,0.8302521109580994,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7932773232460022,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7932773232460022,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7142857313156128,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.7142857313156128,0.1034482792019844,0.7932773232460022,0.11890606582164764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7142857313156128,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7092857313156128,0.0964482792019844,0.9058403420448303,0.12590606582164765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.13198572397232056},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13198572397232056},{"x":0.10924369841814041,"y":0.14506539702415466},{"x":0.0957983210682869,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"01","boundary":[0.0957983210682869,0.13198572397232056,0.10924369841814041,0.14506539702415466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.13198572397232056},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13198572397232056},{"x":0.10924369841814041,"y":0.14506539702415466},{"x":0.0957983210682869,"y":0.14506539702415466}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.12498572397232055,0.11424369841814042,0.15206539702415467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.13317479193210602},{"x":0.35966387391090393,"y":0.13317479193210602},{"x":0.35966387391090393,"y":0.14982163906097412},{"x":0.2722689211368561,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Amygdalus","boundary":[0.2722689211368561,0.13317479193210602,0.35966387391090393,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.13317479193210602},{"x":0.4302521049976349,"y":0.13317479193210602},{"x":0.4302521049976349,"y":0.14982163906097412},{"x":0.364705890417099,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"eburnea-","boundary":[0.364705890417099,0.13317479193210602,0.4302521049976349,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5142857432365417,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5142857432365417,"y":0.14982163906097412},{"x":0.43529412150382996,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.43529412150382996,0.13317479193210602,0.5142857432365417,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5226891040802002,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius","boundary":[0.5226891040802002,0.13317479193210602,0.6285714507102966,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6352941393852234,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6352941393852234,"y":0.14982163906097412},{"x":0.63193279504776,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.63193279504776,0.13317479193210602,0.6352941393852234,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6386554837226868,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.6386554837226868,0.13317479193210602,0.7126050591468811,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.13317479193210602},{"x":0.778151273727417,"y":0.13317479193210602},{"x":0.778151273727417,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7193277478218079,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intricata","boundary":[0.7193277478218079,0.13317479193210602,0.778151273727417,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8168067336082458,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8168067336082458,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7899159789085388,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"2015","boundary":[0.7899159789085388,0.13317479193210602,0.8168067336082458,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8672268986701965,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8672268986701965,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8252100944519043,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":"-0","boundary":[0.8252100944519043,0.13317479193210602,0.8672268986701965,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8739495873451233,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8739495873451233,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8689075708389282,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8689075708389282,0.13317479193210602,0.8739495873451233,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8823529481887817,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8823529481887817,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8789916038513184,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"P","boundary":[0.8789916038513184,0.13317479193210602,0.8823529481887817,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8924369812011719,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8924369812011719,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8873949646949768,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8873949646949768,0.13317479193210602,0.8924369812011719,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8941176533699036,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.8941176533699036,0.13317479193210602,0.8991596698760986,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.14982163906097412},{"x":0.2722689211368561,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.2672689211368561,0.126174791932106,0.9041596698760986,0.15682163906097413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16884660720825195},{"x":0.0941176488995552,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16884660720825195}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"a","boundary":[0.0941176488995552,0.16884660720825195,0.10924369841814041,0.16646848618984222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16884660720825195},{"x":0.0941176488995552,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16884660720825195}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.16184660720825195,0.11424369841814042,0.17346848618984223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1736028492450714},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"OY","boundary":[0.0957983210682869,0.16646848618984222,0.10924369841814041,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16646848618984222},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1736028492450714},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.15946848618984222,0.11424369841814042,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.16290131211280823},{"x":0.3613445460796356,"y":0.16290131211280823},{"x":0.3613445460796356,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2722689211368561,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"..Amygdalus","boundary":[0.2722689211368561,0.16290131211280823,0.3613445460796356,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.16290131211280823},{"x":0.43697479367256165,"y":0.16290131211280823},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.3663865625858307,0.16290131211280823,0.43697479367256165,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.16290131211280823},{"x":0.4470588266849518,"y":0.16290131211280823},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4436974823474884,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4436974823474884,0.16290131211280823,0.4470588266849518,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5327731370925903,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17954815924167633},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.45210084319114685,0.16290131211280823,0.5327731370925903,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.16290131211280823},{"x":0.63193279504776,"y":0.16290131211280823},{"x":0.63193279504776,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5428571701049805,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"adscendens-","boundary":[0.5428571701049805,0.16290131211280823,0.63193279504776,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6957983374595642,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6386554837226868,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.6386554837226868,0.16290131211280823,0.6957983374595642,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17954815924167633},{"x":0.702521026134491,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.702521026134491,0.16290131211280823,0.7798319458961487,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8184874057769775,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8184874057769775,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.7831932902336121,0.16290131211280823,0.8184874057769775,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.16290131211280823},{"x":0.848739504814148,"y":0.16290131211280823},{"x":0.848739504814148,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8252100944519043,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"v","boundary":[0.8252100944519043,0.16290131211280823,0.848739504814148,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8571428656578064,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8571428656578064,"y":0.17954815924167633},{"x":0.848739504814148,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.16290131211280823,0.8571428656578064,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8638655543327332,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8638655543327332,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8588235378265381,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8588235378265381,0.16290131211280823,0.8638655543327332,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8739495873451233,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8739495873451233,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8672268986701965,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.16290131211280823,0.8739495873451233,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8823529481887817,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8823529481887817,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8773109316825867,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"P","boundary":[0.8773109316825867,0.16290131211280823,0.8823529481887817,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8907563090324402,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8907563090324402,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8840336203575134,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8840336203575134,0.16290131211280823,0.8907563090324402,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8991596698760986,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8991596698760986,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8941176533699036,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.8941176533699036,0.16290131211280823,0.8991596698760986,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8991596698760986,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8991596698760986,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2722689211368561,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2672689211368561,0.15590131211280822,0.9041596698760986,0.18654815924167634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.1938168853521347},{"x":0.0941176488995552,"y":0.19262781739234924},{"x":0.10924369841814041,"y":0.19262781739234924},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"웃","boundary":[0.0941176488995552,0.1938168853521347,0.10924369841814041,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.1938168853521347},{"x":0.0941176488995552,"y":0.19262781739234924},{"x":0.10924369841814041,"y":0.19262781739234924},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.1868168853521347,0.11424369841814042,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20332936942577362},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۵۳","boundary":[0.0957983210682869,0.19500593841075897,0.1109243705868721,0.20332936942577362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19500593841075897},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20332936942577362},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.18800593841075897,0.1159243705868721,0.21032936942577363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8588235378265381,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۳","boundary":[0.8588235378265381,0.19262781739234924,0.8974789977073669,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8554621934890747,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8554621934890747,"y":0.20927467942237854},{"x":0.848739504814148,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.19262781739234924,0.8554621934890747,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.19262781739234924},{"x":0.848739504814148,"y":0.19262781739234924},{"x":0.848739504814148,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8302521109580994,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.19262781739234924,0.848739504814148,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8151260614395142,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8151260614395142,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.19262781739234924,0.8151260614395142,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.4924369752407074,0.19262781739234924,0.5731092691421509,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.19262781739234924},{"x":0.653781533241272,"y":0.19262781739234924},{"x":0.653781533241272,"y":0.20927467942237854},{"x":0.583193302154541,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"scoparia-","boundary":[0.583193302154541,0.19262781739234924,0.653781533241272,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cultivated","boundary":[0.6621848940849304,0.19262781739234924,0.7310924530029297,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Land","boundary":[0.7394958138465881,0.19262781739234924,0.7747899293899536,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20927467942237854},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48235294222831726,0.19262781739234924,0.4907563030719757,0.20927467942237854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.20927467942237854},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47735294222831726,0.18562781739234924,0.902478997707367,0.21627467942237855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8722689151763916,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8722689151763916,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8655462265014648,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.22354340553283691,0.8722689151763916,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8605042099952698,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8605042099952698,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8302521109580994,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8302521109580994,0.22354340553283691,0.8605042099952698,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8252100944519043,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8252100944519043,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7932773232460022,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7932773232460022,0.22235433757305145,0.8252100944519043,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.6773109436035156,0.22116528451442719,0.7277311086654663,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7899159789085388,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.7344537973403931,0.22235433757305145,0.7899159789085388,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.22116528451442719,0.6739495992660522,0.2378121316432953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8722689151763916,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8722689151763916,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6639075827598572,0.21416528451442718,0.8772689151763916,0.24719025266170502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.22592152655124664},{"x":0.9008403420448303,"y":0.22473245859146118},{"x":0.9008403420448303,"y":0.23305588960647583},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"-۵-۳","boundary":[0.8672268986701965,0.22592152655124664,0.9008403420448303,0.23305588960647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.22592152655124664},{"x":0.9008403420448303,"y":0.22473245859146118},{"x":0.9008403420448303,"y":0.23305588960647583},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8622268986701965,0.21892152655124664,0.9058403420448303,0.24005588960647584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22354340553283691},{"x":0.10924369841814041,"y":0.22354340553283691},{"x":0.10924369841814041,"y":0.23543401062488556},{"x":0.0941176488995552,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"or","boundary":[0.0941176488995552,0.22354340553283691,0.10924369841814041,0.23543401062488556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.25208085775375366},{"x":0.10924369841814041,"y":0.25208085775375366},{"x":0.10924369841814041,"y":0.26516053080558777},{"x":0.0941176488995552,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"or","boundary":[0.0941176488995552,0.25208085775375366,0.10924369841814041,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28299644589424133},{"x":0.10924369841814041,"y":0.28299644589424133},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2948870360851288},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"OE","boundary":[0.0941176488995552,0.28299644589424133,0.10924369841814041,0.2948870360851288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22354340553283691},{"x":0.10924369841814041,"y":0.22354340553283691},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2948870360851288},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2165434055328369,0.11424369841814042,0.3018870360851288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱","boundary":[0.8571428656578064,0.25326991081237793,0.9008403420448303,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8554621934890747,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8554621934890747,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.25326991081237793,0.8554621934890747,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.25326991081237793},{"x":0.848739504814148,"y":0.25326991081237793},{"x":0.848739504814148,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.25326991081237793,0.848739504814148,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8184874057769775,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8184874057769775,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.25208085775375366,0.8184874057769775,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.6672269105911255,0.25208085775375366,0.7226890921592712,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7815126180648804,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.7260504364967346,0.25208085775375366,0.7815126180648804,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.25208085775375366,0.6672269105911255,0.2675386369228363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6555042219161987,0.24508085775375366,0.9058403420448303,0.2745386369228363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10084033757448196,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0957983210682869,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"ہ","boundary":[0.0957983210682869,0.2841854989528656,0.10084033757448196,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10084033757448196,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0957983210682869,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.2771854989528656,0.10584033757448197,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.2818073630332947},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2818073630332947},{"x":0.9008403420448303,"y":0.298454225063324},{"x":0.8605042099952698,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲","boundary":[0.8605042099952698,0.2818073630332947,0.9008403420448303,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.2818073630332947},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2818073630332947},{"x":0.8571428656578064,"y":0.298454225063324},{"x":0.8504201769828796,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.2818073630332947,0.8571428656578064,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.2818073630332947},{"x":0.848739504814148,"y":0.2818073630332947},{"x":0.848739504814148,"y":0.298454225063324},{"x":0.8285714387893677,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8285714387893677,0.2818073630332947,0.848739504814148,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.2818073630332947},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2818073630332947},{"x":0.8168067336082458,"y":0.298454225063324},{"x":0.7882353067398071,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.2818073630332947,0.8168067336082458,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6218487620353699,"y":0.298454225063324},{"x":0.5697479248046875,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.5697479248046875,0.2818073630332947,0.6218487620353699,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2818073630332947},{"x":0.680672287940979,"y":0.2818073630332947},{"x":0.680672287940979,"y":0.298454225063324},{"x":0.6285714507102966,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.6285714507102966,0.2818073630332947,0.680672287940979,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6924369931221008,"y":0.298454225063324},{"x":0.6857143044471741,"y":0.298454225063324}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6857143044471741,0.2818073630332947,0.6924369931221008,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7478991746902466,"y":0.298454225063324},{"x":0.6941176652908325,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.6941176652908325,0.2818073630332947,0.7478991746902466,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2818073630332947},{"x":0.778151273727417,"y":0.2818073630332947},{"x":0.778151273727417,"y":0.298454225063324},{"x":0.7529411911964417,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"forb","boundary":[0.7529411911964417,0.2818073630332947,0.778151273727417,0.298454225063324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2818073630332947},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2818073630332947},{"x":0.9008403420448303,"y":0.298454225063324},{"x":0.5697479248046875,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5647479248046875,0.27480736303329467,0.9058403420448303,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.31985729932785034},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3174791932106018},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3174791932106018},{"x":0.10756302624940872,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"a","boundary":[0.0941176488995552,0.31985729932785034,0.10756302624940872,0.3174791932106018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.31985729932785034},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3174791932106018},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3174791932106018},{"x":0.10756302624940872,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.31285729932785034,0.11256302624940873,0.3244791932106018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45378151535987854,"y":0.328180730342865},{"x":0.39159664511680603,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"..Annual","boundary":[0.39159664511680603,0.3115338981151581,0.45378151535987854,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5159664154052734,"y":0.328180730342865},{"x":0.4605042040348053,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"grasses","boundary":[0.4605042040348053,0.3115338981151581,0.5159664154052734,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5226891040802002,"y":0.328180730342865},{"x":0.5159664154052734,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5159664154052734,0.3115338981151581,0.5226891040802002,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.328180730342865},{"x":0.5226891040802002,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Annual","boundary":[0.5226891040802002,0.3115338981151581,0.5731092691421509,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.328180730342865},{"x":0.5815126299858093,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"forb","boundary":[0.5815126299858093,0.3115338981151581,0.6067227125167847,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6168067455291748,"y":0.328180730342865},{"x":0.610084056854248,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.610084056854248,0.3115338981151581,0.6168067455291748,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6957983374595642,"y":0.328180730342865},{"x":0.6168067455291748,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Convolvuls","boundary":[0.6168067455291748,0.3115338981151581,0.6957983374595642,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7798319458961487,"y":0.328180730342865},{"x":0.702521026134491,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oxyphyllus","boundary":[0.702521026134491,0.3115338981151581,0.7798319458961487,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8184874057769775,"y":0.328180730342865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.12999999523162842,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7831932902336121,0.3115338981151581,0.8184874057769775,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.328180730342865},{"x":0.8252100944519043,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","str":"voor_p","boundary":[0.8252100944519043,0.3115338981151581,0.9008403420448303,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.328180730342865},{"x":0.39159664511680603,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.386596645116806,0.3045338981151581,0.9058403420448303,0.335180730342865],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.34601664543151855},{"x":0.10924369841814041,"y":0.34601664543151855},{"x":0.10924369841814041,"y":0.35315102338790894},{"x":0.0957983210682869,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"ܘܘ","boundary":[0.0957983210682869,0.34601664543151855,0.10924369841814041,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.34601664543151855},{"x":0.10924369841814041,"y":0.34601664543151855},{"x":0.10924369841814041,"y":0.35315102338790894},{"x":0.0957983210682869,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.33901664543151855,0.11424369841814042,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8991596698760986,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.8957983255386353,0.34244945645332336,0.8991596698760986,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8907563090324402,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8873949646949768,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8873949646949768,0.34244945645332336,0.8907563090324402,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8823529481887817,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8823529481887817,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8773109316825867,0.34244945645332336,0.8823529481887817,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8722689151763916,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8689075708389282,0.34244945645332336,0.8722689151763916,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8638655543327332,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8386554718017578,0.34244945645332336,0.8638655543327332,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.34244945645332336},{"x":0.831932783126831,"y":0.34244945645332336},{"x":0.831932783126831,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7966386675834656,0.34244945645332336,0.831932783126831,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7966386675834656,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.7159664034843445,0.34244945645332336,0.7966386675834656,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7042016983032227,0.34244945645332336,0.7126050591468811,0.3579072654247284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8991596698760986,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6992016983032227,0.33544945645332336,0.9041596698760986,0.3649072654247284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3852556347846985},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"oo","boundary":[0.0941176488995552,0.37336504459381104,0.10924369841814041,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3852556347846985},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.36636504459381103,0.11424369841814042,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3876337707042694},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"..Astragalus","boundary":[0.44873949885368347,0.3709869086742401,0.5361344814300537,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3709869086742401},{"x":0.63193279504776,"y":0.3709869086742401},{"x":0.63193279504776,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"adscendens-","boundary":[0.5428571701049805,0.3709869086742401,0.63193279504776,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Daphne","boundary":[0.6386554837226868,0.3709869086742401,0.6957983374595642,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.7008403539657593,0.3709869086742401,0.7815126180648804,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"2015","boundary":[0.7899159789085388,0.3709869086742401,0.8184874057769775,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"-0-4-1","boundary":[0.8252100944519043,0.3709869086742401,0.8991596698760986,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3876337707042694},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.44373949885368347,0.3639869086742401,0.9041596698760986,0.3946337707042694],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"6","boundary":[0.10924369841814041,0.4042806327342987,0.0941176488995552,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.3972806327342987,0.09911764889955521,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.41260403394699097},{"x":0.0957983210682869,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"07","boundary":[0.0957983210682869,0.4042806327342987,0.10924369841814041,0.41260403394699097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.4042806327342987},{"x":0.11596638709306717,"y":0.4042806327342987},{"x":0.11596638709306717,"y":0.41260403394699097},{"x":0.11596638709306717,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.4042806327342987,0.11596638709306717,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4042806327342987},{"x":0.11596638709306717,"y":0.4042806327342987},{"x":0.11596638709306717,"y":0.41260403394699097},{"x":0.0957983210682869,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3972806327342987,0.12096638709306717,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲","boundary":[0.8588235378265381,0.4019024968147278,0.9008403420448303,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4173602759838104},{"x":0.848739504814148,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.4019024968147278,0.8554621934890747,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4019024968147278},{"x":0.848739504814148,"y":0.4019024968147278},{"x":0.848739504814148,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.4019024968147278,0.848739504814148,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.4019024968147278,0.8151260614395142,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4173602759838104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.47058823704719543,0.4019024968147278,0.5495798587799072,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fasciculifolius","boundary":[0.5546218752861023,0.4019024968147278,0.6571428775787354,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-Annual","boundary":[0.6605042219161987,0.4019024968147278,0.7226890921592712,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.7277311086654663,0.4019024968147278,0.7831932902336121,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4019024968147278},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4019024968147278},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4571428596973419,0.4019024968147278,0.46890756487846375,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4521428596973419,0.3949024968147278,0.9058403420448303,0.42436027598381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4340071380138397},{"x":0.10924369841814041,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0957983210682869,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"ܪܘ","boundary":[0.0957983210682869,0.4340071380138397,0.10924369841814041,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4340071380138397},{"x":0.10924369841814041,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0957983210682869,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.4270071380138397,0.11424369841814042,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.3512605130672455,0.4316290020942688,0.4302521049976349,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4482758641242981},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.43697479367256165,0.4316290020942688,0.5495798587799072,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Annual","boundary":[0.5546218752861023,0.4316290020942688,0.6084033846855164,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"grasses","boundary":[0.6134454011917114,0.4316290020942688,0.6672269105911255,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"–","boundary":[0.6739495992660522,0.4316290020942688,0.6823529601097107,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Annual","boundary":[0.6873949766159058,0.4316290020942688,0.7445378303527832,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"forb","boundary":[0.7478991746902466,0.4316290020942688,0.7747899293899536,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7831932902336121,0.4316290020942688,0.8184874057769775,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","str":"Y","boundary":[0.8302521109580994,0.4316290020942688,0.8369747996330261,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8521008491516113,0.4316290020942688,0.8588235378265381,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8588235378265381,0.4316290020942688,0.8655462265014648,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.4316290020942688},{"x":0.875630259513855,"y":0.4316290020942688},{"x":0.875630259513855,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8689075708389282,0.4316290020942688,0.875630259513855,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4316290020942688},{"x":0.875630259513855,"y":0.4316290020942688},{"x":0.875630259513855,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.3462605130672455,0.4246290020942688,0.880630259513855,0.4552758641242981],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1109243705868721,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4708680212497711},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"OV","boundary":[0.0957983210682869,0.46373364329338074,0.1109243705868721,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1109243705868721,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4708680212497711},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.45673364329338073,0.1159243705868721,0.4778680212497711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4613555371761322},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4613555371761322},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4780023694038391},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.42016807198524475,0.4613555371761322,0.4319327771663666,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4780023694038391},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.43361344933509827,0.4613555371761322,0.5126050710678101,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.5193277597427368,0.4613555371761322,0.6285714507102966,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4613555371761322},{"x":0.707563042640686,"y":0.4613555371761322},{"x":0.707563042640686,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.6302521228790283,0.4613555371761322,0.707563042640686,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"intricata","boundary":[0.7126050591468811,0.4613555371761322,0.7747899293899536,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","str":"5065","boundary":[0.7831932902336121,0.4613555371761322,0.8184874057769775,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8907563090324402,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8907563090324402,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":"-0-2-","boundary":[0.8252100944519043,0.4613555371761322,0.8907563090324402,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8957983255386353,0.4613555371761322,0.8991596698760986,0.4780023694038391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4780023694038391},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.41516807198524475,0.4543555371761322,0.9041596698760986,0.4850023694038391],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5041617155075073},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"ON","boundary":[0.0941176488995552,0.4910820424556732,0.10924369841814041,0.5041617155075073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5041617155075073},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4840820424556732,0.11424369841814042,0.5111617155075073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5077288746833801},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".Astragalus","boundary":[0.39159664511680603,0.4910820424556732,0.4789915978908539,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5077288746833801},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.48571428656578064,0.4910820424556732,0.5983193516731262,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4910820424556732},{"x":0.707563042640686,"y":0.4910820424556732},{"x":0.707563042640686,"y":0.5077288746833801},{"x":0.605042040348053,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.605042040348053,0.4910820424556732,0.707563042640686,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.7142857313156128,0.4910820424556732,0.7815126180648804,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7899159789085388,0.4910820424556732,0.8184874057769775,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"Ww","boundary":[0.8252100944519043,0.4910820424556732,0.8436974883079529,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8521008491516113,0.4910820424556732,0.8571428656578064,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"0-2-0","boundary":[0.8605042099952698,0.4910820424556732,0.8991596698760986,0.5077288746833801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5077288746833801},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.386596645116806,0.4840820424556732,0.9041596698760986,0.5147288746833801],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5315101146697998},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"09","boundary":[0.0957983210682869,0.5219976305961609,0.10924369841814041,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5219976305961609},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5315101146697998},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5149976305961609,0.11424369841814042,0.5385101146697998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.24537815153598785,0.5208085775375366,0.2571428716182709,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5208085775375366},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5208085775375366},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5374554395675659},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.26050421595573425,0.5208085775375366,0.33949580788612366,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5208085775375366},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5208085775375366},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius","boundary":[0.3445378243923187,0.5208085775375366,0.44873949885368347,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5374554395675659},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.44873949885368347,0.5208085775375366,0.45546218752861023,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.45378151535987854,0.5208085775375366,0.5579832196235657,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5374554395675659},{"x":0.561344563961029,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.561344563961029,0.5208085775375366,0.6302521228790283,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6336134672164917,0.5208085775375366,0.6369748115539551,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.6369748115539551,0.5208085775375366,0.7126050591468811,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intricata","boundary":[0.7176470756530762,0.5208085775375366,0.7798319458961487,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"2015","boundary":[0.7831932902336121,0.5208085775375366,0.8184874057769775,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5374554395675659},{"x":0.848739504814148,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.5208085775375366,0.8571428656578064,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5374554395675659},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"0-4-7","boundary":[0.8588235378265381,0.5208085775375366,0.9008403420448303,0.5374554395675659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.24037815153598785,0.5138085775375366,0.9058403420448303,0.5444554395675659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5529131889343262},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5529131889343262},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5600475668907166},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"04","boundary":[0.0957983210682869,0.5529131889343262,0.10924369841814041,0.5600475668907166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5529131889343262},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5529131889343262},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5600475668907166},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5459131889343262,0.11424369841814042,0.5670475668907166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5517241358757019},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5517241358757019},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".Astragalus","boundary":[0.21176470816135406,0.5517241358757019,0.2991596758365631,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5517241358757019},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5517241358757019},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius","boundary":[0.3025210201740265,0.5517241358757019,0.40672269463539124,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5671819448471069},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.40672269463539124,0.5517241358757019,0.4117647111415863,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5671819448471069},{"x":0.413445383310318,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.413445383310318,0.5517241358757019,0.5176470875740051,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.5210084319114685,0.5517241358757019,0.5882353186607361,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5899159908294678,0.5517241358757019,0.5949580073356628,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5517241358757019},{"x":0.680672287940979,"y":0.5517241358757019},{"x":0.680672287940979,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Platychaete","boundary":[0.5983193516731262,0.5517241358757019,0.680672287940979,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronifoha","boundary":[0.6873949766159058,0.5517241358757019,0.7798319458961487,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","str":"2015","boundary":[0.7831932902336121,0.5517241358757019,0.8184874057769775,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5517241358757019},{"x":0.848739504814148,"y":0.5517241358757019},{"x":0.848739504814148,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","str":"W","boundary":[0.8252100944519043,0.5517241358757019,0.848739504814148,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5671819448471069},{"x":0.848739504814148,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.5517241358757019,0.8571428656578064,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8588235378265381,0.5517241358757019,0.8638655543327332,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.5517241358757019,0.8739495873451233,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8773109316825867,0.5517241358757019,0.8823529481887817,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8840336203575134,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8840336203575134,0.5517241358757019,0.8907563090324402,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.8924369812011719,0.5517241358757019,0.9008403420448303,0.5671819448471069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.20676470816135406,0.5447241358757019,0.9058403420448303,0.5741819448471069],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5802615880966187},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5802615880966187},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5897740721702576},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":".۔","boundary":[0.09243697673082352,0.5802615880966187,0.10756302624940872,0.5897740721702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5802615880966187},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5802615880966187},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5897740721702576},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.5732615880966186,0.11256302624940873,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"7","boundary":[0.0941176488995552,0.5826396942138672,0.10084033757448196,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5756396942138672,0.10584033757448197,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5802615880966187},{"x":0.440336138010025,"y":0.5802615880966187},{"x":0.440336138010025,"y":0.596908450126648},{"x":0.43361344933509827,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","str":"„","boundary":[0.43361344933509827,0.5802615880966187,0.440336138010025,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5210084319114685,"y":0.596908450126648},{"x":0.4436974823474884,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4436974823474884,0.5802615880966187,0.5210084319114685,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6403361558914185,"y":0.596908450126648},{"x":0.5277311205863953,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.5277311205863953,0.5802615880966187,0.6403361558914185,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.596908450126648},{"x":0.6453781723976135,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Hyparrhenia","boundary":[0.6453781723976135,0.5802615880966187,0.7394958138465881,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7798319458961487,"y":0.596908450126648},{"x":0.7462185025215149,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hirta","boundary":[0.7462185025215149,0.5802615880966187,0.7798319458961487,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8184874057769775,"y":0.596908450126648},{"x":0.7831932902336121,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"2015","boundary":[0.7831932902336121,0.5802615880966187,0.8184874057769775,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5802615880966187},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5802615880966187},{"x":0.9008403420448303,"y":0.596908450126648},{"x":0.8252100944519043,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","str":"1-0-4-1","boundary":[0.8252100944519043,0.5802615880966187,0.9008403420448303,0.596908450126648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5802615880966187},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5802615880966187},{"x":0.9008403420448303,"y":0.596908450126648},{"x":0.43361344933509827,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.42861344933509826,0.5732615880966186,0.9058403420448303,0.603908450126648],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6099880933761597},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6099880933761597},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6218787431716919},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"۶۱","boundary":[0.09243697673082352,0.6099880933761597,0.10924369841814041,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6099880933761597},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6099880933761597},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6218787431716919},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.6029880933761597,0.11424369841814042,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6278240084648132},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.20168067514896393,0.6099880933761597,0.2806722819805145,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6278240084648132},{"x":0.289075642824173,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.289075642824173,0.6099880933761597,0.4000000059604645,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6099880933761597},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6278240084648132},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Platychaete","boundary":[0.40672269463539124,0.6099880933761597,0.4924369752407074,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6278240084648132},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mucronifolia-","boundary":[0.49747899174690247,0.6099880933761597,0.5983193516731262,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6278240084648132},{"x":0.605042040348053,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Gymnocarpus","boundary":[0.605042040348053,0.6099880933761597,0.7058823704719543,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"decander","boundary":[0.7142857313156128,0.6099880933761597,0.7815126180648804,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7899159789085388,0.6099880933761597,0.8184874057769775,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":"Ww","boundary":[0.8252100944519043,0.6099880933761597,0.8436974883079529,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8521008491516113,0.6099880933761597,0.8571428656578064,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"0-4-9","boundary":[0.8605042099952698,0.6099880933761597,0.8991596698760986,0.6278240084648132]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6278240084648132},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.19668067514896392,0.6029880933761597,0.9041596698760986,0.6348240084648132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6432818174362183},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"&","boundary":[0.09243697673082352,0.6432818174362183,0.10924369841814041,0.6397145986557007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6432818174362183},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.6362818174362183,0.11424369841814042,0.6467145986557007],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.642092764377594},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6432818174362183},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6516052484512329},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۹۲","boundary":[0.0941176488995552,0.642092764377594,0.10924369841814041,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.642092764377594},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6432818174362183},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6516052484512329},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.635092764377594,0.11424369841814042,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6409037113189697},{"x":0.2537815272808075,"y":0.65636146068573},{"x":0.24033613502979279,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.24033613502979279,0.6409037113189697,0.2537815272808075,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6409037113189697},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6409037113189697},{"x":0.3327731192111969,"y":0.65636146068573},{"x":0.2554621994495392,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.2554621994495392,0.6409037113189697,0.3327731192111969,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4420168101787567,"y":0.65636146068573},{"x":0.33949580788612366,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius","boundary":[0.33949580788612366,0.6409037113189697,0.4420168101787567,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6409037113189697},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6409037113189697},{"x":0.45210084319114685,"y":0.65636146068573},{"x":0.4470588266849518,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.6409037113189697,0.45210084319114685,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.65636146068573},{"x":0.4571428596973419,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pycnocycla","boundary":[0.4571428596973419,0.6409037113189697,0.5411764979362488,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.65636146068573},{"x":0.5462185144424438,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"nodiflora-","boundary":[0.5462185144424438,0.6409037113189697,0.6201680898666382,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7042016983032227,"y":0.65636146068573},{"x":0.6268907785415649,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Centaurea","boundary":[0.6268907785415649,0.6409037113189697,0.7042016983032227,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7697479128837585,"y":0.65636146068573},{"x":0.7092437148094177,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"intricata","boundary":[0.7092437148094177,0.6409037113189697,0.7697479128837585,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8084033727645874,"y":0.65636146068573},{"x":0.7815126180648804,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7815126180648804,0.6409037113189697,0.8084033727645874,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8470588326454163,"y":0.65636146068573},{"x":0.8403361439704895,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.6409037113189697,0.8470588326454163,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8554621934890747,"y":0.65636146068573},{"x":0.8504201769828796,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8504201769828796,0.6409037113189697,0.8554621934890747,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8655462265014648,"y":0.65636146068573},{"x":0.8588235378265381,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.6409037113189697,0.8655462265014648,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8739495873451233,"y":0.65636146068573},{"x":0.8689075708389282,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8689075708389282,0.6409037113189697,0.8739495873451233,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8823529481887817,"y":0.65636146068573},{"x":0.875630259513855,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.875630259513855,0.6409037113189697,0.8823529481887817,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8974789977073669,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8974789977073669,"y":0.65636146068573},{"x":0.8873949646949768,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":"10","boundary":[0.8873949646949768,0.6409037113189697,0.8974789977073669,0.65636146068573]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8974789977073669,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8974789977073669,"y":0.65636146068573},{"x":0.24033613502979279,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.23533613502979278,0.6339037113189697,0.902478997707367,0.66336146068573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6706302165985107},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6694411635398865},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6694411635398865},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"붓","boundary":[0.0941176488995552,0.6706302165985107,0.1109243705868721,0.6694411635398865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6706302165985107},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6694411635398865},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6694411635398865},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6636302165985107,0.1159243705868721,0.6764411635398865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.671819269657135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.671819269657135},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6801427006721497},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۹۳","boundary":[0.0941176488995552,0.671819269657135,0.10924369841814041,0.6801427006721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.671819269657135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.671819269657135},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6801427006721497},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.664819269657135,0.11424369841814042,0.6871427006721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6706302165985107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6706302165985107},{"x":0.46890756487846375,"y":0.686087965965271},{"x":0.4571428596973419,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.4571428596973419,0.6706302165985107,0.46890756487846375,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.686087965965271},{"x":0.47058823704719543,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.47058823704719543,0.6706302165985107,0.5462185144424438,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6621848940849304,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.5529412031173706,0.6706302165985107,0.6621848940849304,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.686087965965271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.6672269105911255,0.6706302165985107,0.7042016983032227,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7714285850524902,"y":0.686087965965271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"capensis","boundary":[0.7092437148094177,0.6706302165985107,0.7714285850524902,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8084033727645874,"y":0.686087965965271},{"x":0.7966386675834656,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.7966386675834656,0.6706302165985107,0.8084033727645874,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6706302165985107},{"x":0.848739504814148,"y":0.6706302165985107},{"x":0.848739504814148,"y":0.686087965965271},{"x":0.8436974883079529,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8436974883079529,0.6706302165985107,0.848739504814148,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8554621934890747,"y":0.686087965965271},{"x":0.8504201769828796,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8504201769828796,0.6706302165985107,0.8554621934890747,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8655462265014648,"y":0.686087965965271},{"x":0.8605042099952698,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8605042099952698,0.6706302165985107,0.8655462265014648,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8739495873451233,"y":0.686087965965271},{"x":0.8689075708389282,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8689075708389282,0.6706302165985107,0.8739495873451233,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8823529481887817,"y":0.686087965965271},{"x":0.8789916038513184,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8789916038513184,0.6706302165985107,0.8823529481887817,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8974789977073669,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8974789977073669,"y":0.686087965965271},{"x":0.8857142925262451,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"11","boundary":[0.8857142925262451,0.6706302165985107,0.8974789977073669,0.686087965965271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8974789977073669,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8974789977073669,"y":0.686087965965271},{"x":0.4571428596973419,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4521428596973419,0.6636302165985107,0.902478997707367,0.693087965965271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.3008403480052948,0.7003567218780518,0.3126050531864166,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7003567218780518},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7158145308494568},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.30924370884895325,0.7003567218780518,0.38991597294807434,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius","boundary":[0.3966386616230011,0.7003567218780518,0.5008403658866882,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7158145308494568},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.49915966391563416,0.7003567218780518,0.5058823823928833,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Ziziphusspina","boundary":[0.5058823823928833,0.7003567218780518,0.6067227125167847,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6084033846855164,0.7003567218780518,0.6151260733604431,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"christi","boundary":[0.6168067455291748,0.7003567218780518,0.6638655662536621,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6621848940849304,0.7003567218780518,0.6672269105911255,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stipa.capensis","boundary":[0.6689075827598572,0.7003567218780518,0.7714285850524902,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"soms","boundary":[0.7815126180648804,0.7003567218780518,0.8100840449333191,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"-o","boundary":[0.8168067336082458,0.7003567218780518,0.8554621934890747,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.7003567218780518,0.8655462265014648,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8689075708389282,0.7003567218780518,0.8739495873451233,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7158145308494568},{"x":0.875630259513855,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.875630259513855,0.7003567218780518,0.8823529481887817,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"14","boundary":[0.8873949646949768,0.7003567218780518,0.8991596698760986,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.2958403480052948,0.6933567218780518,0.9041596698760986,0.7228145308494568],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6991676688194275},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6991676688194275},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7110582590103149},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"IE","boundary":[0.09243697673082352,0.6991676688194275,0.10924369841814041,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7288941740989685},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7288941740989685},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7419738173484802},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"To","boundary":[0.09243697673082352,0.7288941740989685,0.10924369841814041,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6991676688194275},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6991676688194275},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7419738173484802},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.6921676688194275,0.11424369841814042,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7300832271575928},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7300832271575928},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7455410361289978},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.20000000298023224,0.7300832271575928,0.20168067514896393,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7455410361289978},{"x":0.206722691655159,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.206722691655159,0.7300832271575928,0.2857142984867096,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7455410361289978},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.29243698716163635,0.7300832271575928,0.40168067812919617,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7455410361289978},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Zygophyllum","boundary":[0.40504202246665955,0.7300832271575928,0.5008403658866882,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atriplicoides","boundary":[0.5058823823928833,0.7300832271575928,0.5983193516731262,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7300832271575928},{"x":0.610084056854248,"y":0.7300832271575928},{"x":0.610084056854248,"y":0.7455410361289978},{"x":0.605042040348053,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.605042040348053,0.7300832271575928,0.610084056854248,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ziziphus","boundary":[0.6151260733604431,0.7300832271575928,0.6773109436035156,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nummularia","boundary":[0.6823529601097107,0.7300832271575928,0.7731092572212219,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"som5","boundary":[0.7815126180648804,0.7300832271575928,0.8117647171020508,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"-0","boundary":[0.8168067336082458,0.7300832271575928,0.8554621934890747,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.7300832271575928,0.8655462265014648,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8689075708389282,0.7300832271575928,0.8739495873451233,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7455410361289978},{"x":0.875630259513855,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.875630259513855,0.7300832271575928,0.8823529481887817,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":"11","boundary":[0.8873949646949768,0.7300832271575928,0.9008403420448303,0.7455410361289978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7455410361289978},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.19500000298023223,0.7230832271575928,0.9058403420448303,0.7525410361289978],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7621878981590271},{"x":0.1109243705868721,"y":0.770511269569397},{"x":0.0941176488995552,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"17","boundary":[0.0941176488995552,0.7609987854957581,0.1109243705868721,0.770511269569397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7621878981590271},{"x":0.1109243705868721,"y":0.770511269569397},{"x":0.0941176488995552,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.753998785495758,0.1159243705868721,0.777511269569397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7598097324371338},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7598097324371338},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7752675414085388},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"....","boundary":[0.32268908619880676,0.7598097324371338,0.33949580788612366,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7598097324371338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7598097324371338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7752675414085388},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.33781513571739197,0.7598097324371338,0.41680672764778137,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7598097324371338},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7598097324371338},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7752675414085388},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"murinus","boundary":[0.42352941632270813,0.7598097324371338,0.48235294222831726,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7752675414085388},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.48739495873451233,0.7598097324371338,0.4907563030719757,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7752675414085388},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Onobrychis","boundary":[0.4924369752407074,0.7598097324371338,0.5731092691421509,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7752675414085388},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cornuta","boundary":[0.5798319578170776,0.7598097324371338,0.6352941393852234,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.7598097324371338,0.6436975002288818,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acantholimon","boundary":[0.6436975002288818,0.7598097324371338,0.7462185025215149,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7752675414085388},{"x":0.75126051902771,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"sp.co5","boundary":[0.75126051902771,0.7598097324371338,0.8100840449333191,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"-0","boundary":[0.8168067336082458,0.7598097324371338,0.8554621934890747,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.7598097324371338,0.8655462265014648,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8689075708389282,0.7598097324371338,0.8739495873451233,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7752675414085388},{"x":0.875630259513855,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.875630259513855,0.7598097324371338,0.8823529481887817,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"14","boundary":[0.8873949646949768,0.7598097324371338,0.8991596698760986,0.7752675414085388]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7752675414085388},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.31768908619880676,0.7528097324371338,0.9041596698760986,0.7822675414085388],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7919144034385681},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7919144034385681},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8002378344535828},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"77","boundary":[0.0941176488995552,0.7919144034385681,0.10924369841814041,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7919144034385681},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7919144034385681},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8002378344535828},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7849144034385681,0.11424369841814042,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8049940466880798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"..Astragalus","boundary":[0.46722689270973206,0.7895362377166748,0.5546218752861023,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"spinosus-","boundary":[0.5596638917922974,0.7895362377166748,0.6285714507102966,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7895362377166748},{"x":0.702521026134491,"y":0.7895362377166748},{"x":0.702521026134491,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Echinops","boundary":[0.6352941393852234,0.7895362377166748,0.702521026134491,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dichorus","boundary":[0.7092437148094177,0.7895362377166748,0.7747899293899536,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"015","boundary":[0.7882353067398071,0.7895362377166748,0.8100840449333191,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","str":"W","boundary":[0.8168067336082458,0.7895362377166748,0.8252100944519043,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7895362377166748},{"x":0.848739504814148,"y":0.7895362377166748},{"x":0.848739504814148,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8436974883079529,0.7895362377166748,0.848739504814148,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8521008491516113,0.7895362377166748,0.8571428656578064,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8605042099952698,0.7895362377166748,0.8655462265014648,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7895362377166748},{"x":0.875630259513855,"y":0.7895362377166748},{"x":0.875630259513855,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8705882430076599,0.7895362377166748,0.875630259513855,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8840336203575134,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8840336203575134,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8789916038513184,0.7895362377166748,0.8840336203575134,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"10","boundary":[0.8857142925262451,0.7895362377166748,0.8991596698760986,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8049940466880798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.46222689270973205,0.7825362377166748,0.9041596698760986,0.8119940466880798],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8216409087181091},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8216409087181091},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8287752866744995},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.1599999964237213,"str":"TV","boundary":[0.0941176488995552,0.8216409087181091,0.1109243705868721,0.8287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8216409087181091},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8216409087181091},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8287752866744995},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8146409087181091,0.1159243705868721,0.8357752866744995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8192628026008606},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8359096050262451},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.46890756487846375,0.8192628026008606,0.4773109257221222,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8359096050262451},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4773109257221222,0.8192628026008606,0.5579832196235657,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8359096050262451},{"x":0.561344563961029,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spinosus-","boundary":[0.561344563961029,0.8192628026008606,0.6302521228790283,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Hyparrhenia","boundary":[0.6369748115539551,0.8192628026008606,0.7310924530029297,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hirta","boundary":[0.7378151416778564,0.8192628026008606,0.7697479128837585,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"sols","boundary":[0.7815126180648804,0.8192628026008606,0.8084033727645874,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","str":"W","boundary":[0.8168067336082458,0.8192628026008606,0.8252100944519043,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.8192628026008606},{"x":0.848739504814148,"y":0.8192628026008606},{"x":0.848739504814148,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8436974883079529,0.8192628026008606,0.848739504814148,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"O","boundary":[0.8504201769828796,0.8192628026008606,0.8554621934890747,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8605042099952698,0.8192628026008606,0.8655462265014648,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.8192628026008606},{"x":0.875630259513855,"y":0.8192628026008606},{"x":0.875630259513855,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8705882430076599,0.8192628026008606,0.875630259513855,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8840336203575134,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8840336203575134,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8789916038513184,0.8192628026008606,0.8840336203575134,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"19","boundary":[0.8873949646949768,0.8192628026008606,0.9008403420448303,0.8359096050262451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8359096050262451},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.46390756487846374,0.8122628026008606,0.9058403420448303,0.8429096050262451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8525564670562744},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.5,"str":"은","boundary":[0.09243697673082352,0.8525564670562744,0.1109243705868721,0.8489893078804016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8525564670562744},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8489893078804016},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8525564670562744}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8455564670562744,0.1159243705868721,0.8559893078804016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8489893078804016},{"x":0.507563054561615,"y":0.8489893078804016},{"x":0.507563054561615,"y":0.8644470572471619},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.4957983195781708,0.8489893078804016,0.507563054561615,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8644470572471619},{"x":0.507563054561615,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.507563054561615,0.8489893078804016,0.5865546464920044,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"spinosus","boundary":[0.5915966629981995,0.8489893078804016,0.6554622054100037,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6571428775787354,0.8489893078804016,0.6605042219161987,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.6705882549285889,0.8489893078804016,0.7042016983032227,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8644470572471619},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"capensis","boundary":[0.7092437148094177,0.8489893078804016,0.7731092572212219,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8644470572471619},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","str":"05","boundary":[0.7848739624023438,0.8489893078804016,0.8117647171020508,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","str":"-0","boundary":[0.8168067336082458,0.8489893078804016,0.8554621934890747,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.8489893078804016,0.8655462265014648,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.8689075708389282,0.8489893078804016,0.8739495873451233,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8644470572471619},{"x":0.875630259513855,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.875630259513855,0.8489893078804016,0.8823529481887817,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8890756368637085,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8890756368637085,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"ltr","str":"\\","boundary":[0.8873949646949768,0.8489893078804016,0.8890756368637085,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.8489893078804016},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8489893078804016},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.8924369812011719,0.8489893078804016,0.9008403420448303,0.8644470572471619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8489893078804016},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8489893078804016},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8644470572471619},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.49079831957817077,0.8419893078804016,0.9058403420448303,0.8714470572471619],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.9286563396453857},{"x":0.5092437267303467,"y":0.9322235584259033},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9322235584259033},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9286563396453857}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":")","boundary":[0.5092437267303467,0.9286563396453857,0.4924369752407074,0.9322235584259033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.9286563396453857},{"x":0.5092437267303467,"y":0.9322235584259033},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9322235584259033},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9286563396453857}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.9216563396453857,0.4974369752407074,0.9392235584259033],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/LijsYAnTsbxyzftY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/fGulgHIBJLYIKnIp.jpg","blurred":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/efuJTHuEBtpQDWPH.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014412824296149886,0.00011468285279665209,0.9984747545979604,0.9988832062325496]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8504201769828796,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱۸","boundary":[0.8504201769828796,0.1034482792019844,0.9008403420448303,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8470588326454163,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8470588326454163,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8420168161392212,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.1034482792019844,0.8470588326454163,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8403361439704895,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8218487501144409,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.1034482792019844,0.8403361439704895,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8100840449333191,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7764706015586853,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.1034482792019844,0.8100840449333191,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1034482792019844},{"x":0.534453809261322,"y":0.1034482792019844},{"x":0.534453809261322,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4571428596973419,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4571428596973419,0.1034482792019844,0.534453809261322,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.1034482792019844},{"x":0.610084056854248,"y":0.1034482792019844},{"x":0.610084056854248,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5428571701049805,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spinosus-","boundary":[0.5428571701049805,0.1034482792019844,0.610084056854248,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1034482792019844},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1034482792019844},{"x":0.6789916157722473,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6168067455291748,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.6168067455291748,0.1034482792019844,0.6789916157722473,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7697479128837585,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6823529601097107,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"nummularia","boundary":[0.6823529601097107,0.1034482792019844,0.7697479128837585,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1034482792019844},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1034482792019844},{"x":0.45378151535987854,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4470588266849518,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4470588266849518,0.1034482792019844,0.45378151535987854,0.11890606582164764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9008403420448303,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4470588266849518,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4420588266849518,0.0964482792019844,0.9058403420448303,0.12590606582164765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1438763439655304},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1438763439655304}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۹","boundary":[0.0941176488995552,0.13555291295051575,0.10924369841814041,0.1438763439655304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1438763439655304},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1438763439655304}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.12855291295051574,0.11424369841814042,0.1508763439655304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8521008491516113,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱۹","boundary":[0.8521008491516113,0.13317479193210602,0.8991596698760986,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.13317479193210602},{"x":0.848739504814148,"y":0.13317479193210602},{"x":0.848739504814148,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8420168161392212,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.13317479193210602,0.848739504814148,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8403361439704895,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8403361439704895,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8201680779457092,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.13317479193210602,0.8403361439704895,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8084033727645874,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7764706015586853,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.13317479193210602,0.8084033727645874,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5394958257675171,"y":0.14982163906097412},{"x":0.4588235318660736,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4588235318660736,0.13317479193210602,0.5394958257675171,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.13317479193210602},{"x":0.63193279504776,"y":0.13317479193210602},{"x":0.63193279504776,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5411764979362488,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"tragacantha","boundary":[0.5411764979362488,0.13317479193210602,0.63193279504776,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6369748115539551,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6369748115539551,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6302521228790283,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.13317479193210602,0.6369748115539551,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6974790096282959,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6403361558914185,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Achillea","boundary":[0.6403361558914185,0.13317479193210602,0.6974790096282959,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7697479128837585,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7697479128837585,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7058823704719543,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"santolina","boundary":[0.7058823704719543,0.13317479193210602,0.7697479128837585,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.13317479193210602},{"x":0.45546218752861023,"y":0.13317479193210602},{"x":0.45546218752861023,"y":0.14982163906097412},{"x":0.4470588266849518,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4470588266849518,0.13317479193210602,0.45546218752861023,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8991596698760986,"y":0.14982163906097412},{"x":0.4470588266849518,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4420588266849518,0.126174791932106,0.9041596698760986,0.15682163906097413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16527943313121796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1640903651714325},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1736028492450714},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"19","boundary":[0.0941176488995552,0.16527943313121796,0.10924369841814041,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16527943313121796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1640903651714325},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1736028492450714},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.15827943313121795,0.11424369841814042,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16171224415302277},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16171224415302277},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17479191720485687},{"x":0.0941176488995552,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۹","boundary":[0.0941176488995552,0.16171224415302277,0.10924369841814041,0.17479191720485687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16171224415302277},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16171224415302277},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17479191720485687},{"x":0.0941176488995552,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.15471224415302276,0.11424369841814042,0.18179191720485688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9008403420448303,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9008403420448303,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8521008491516113,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"5-4-۲۰","boundary":[0.8521008491516113,0.16290131211280823,0.9008403420448303,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8470588326454163,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8470588326454163,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8403361439704895,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.16290131211280823,0.8470588326454163,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8403361439704895,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8403361439704895,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8218487501144409,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.16290131211280823,0.8403361439704895,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8100840449333191,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8100840449333191,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.16290131211280823,0.8100840449333191,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5277311205863953,"y":0.16290131211280823},{"x":0.5277311205863953,"y":0.17954815924167633},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.45042017102241516,0.16290131211280823,0.5277311205863953,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6201680898666382,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5327731370925903,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"tragacantha","boundary":[0.5327731370925903,0.16290131211280823,0.6201680898666382,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6285714507102966,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6218487620353699,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.16290131211280823,0.6285714507102966,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6890756487846375,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6302521228790283,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Daphne","boundary":[0.6302521228790283,0.16290131211280823,0.6890756487846375,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7680672407150269,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7680672407150269,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6924369931221008,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.6924369931221008,0.16290131211280823,0.7680672407150269,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.16290131211280823},{"x":0.44873949885368347,"y":0.16290131211280823},{"x":0.44873949885368347,"y":0.17954815924167633},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43697479367256165,0.16290131211280823,0.44873949885368347,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9008403420448303,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9008403420448303,"y":0.17954815924167633},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43197479367256164,0.15590131211280822,0.9058403420448303,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.1938168853521347},{"x":0.10756302624940872,"y":0.1938168853521347},{"x":0.10756302624940872,"y":0.20332936942577362},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.0941176488995552,0.1938168853521347,0.10756302624940872,0.20332936942577362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.1938168853521347},{"x":0.10756302624940872,"y":0.1938168853521347},{"x":0.10756302624940872,"y":0.20332936942577362},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.1868168853521347,0.11256302624940873,0.21032936942577363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.19262781739234924},{"x":0.902521014213562,"y":0.19262781739234924},{"x":0.902521014213562,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8504201769828796,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲۱","boundary":[0.8504201769828796,0.19262781739234924,0.902521014213562,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8470588326454163,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8470588326454163,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8403361439704895,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.19262781739234924,0.8470588326454163,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8420168161392212,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8420168161392212,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8218487501144409,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.19262781739234924,0.8420168161392212,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8067227005958557,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8067227005958557,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7764706015586853,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.19262781739234924,0.8067227005958557,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20927467942237854},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.43361344933509827,0.19262781739234924,0.5142857432365417,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5176470875740051,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"tragacantha","boundary":[0.5176470875740051,0.19262781739234924,0.6067227125167847,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6084033846855164,0.19262781739234924,0.6151260733604431,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Gundelia","boundary":[0.6168067455291748,0.19262781739234924,0.6773109436035156,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"tournefortli","boundary":[0.6890756487846375,0.19262781739234924,0.7731092572212219,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.19262781739234924},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19262781739234924},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20927467942237854},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.42016807198524475,0.19262781739234924,0.43361344933509827,0.20927467942237854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.19262781739234924},{"x":0.902521014213562,"y":0.19262781739234924},{"x":0.902521014213562,"y":0.20927467942237854},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.41516807198524475,0.18562781739234924,0.907521014213562,0.21627467942237855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22473245859146118},{"x":0.10756302624940872,"y":0.22473245859146118},{"x":0.10756302624940872,"y":0.23186682164669037},{"x":0.0941176488995552,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.0941176488995552,0.22473245859146118,0.10756302624940872,0.23186682164669037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22473245859146118},{"x":0.10756302624940872,"y":0.22473245859146118},{"x":0.10756302624940872,"y":0.23186682164669037},{"x":0.0941176488995552,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.21773245859146118,0.11256302624940873,0.23886682164669037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8739495873451233,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8739495873451233,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8672268986701965,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.22354340553283691,0.8739495873451233,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8605042099952698,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8605042099952698,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8336134552955627,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8336134552955627,0.22354340553283691,0.8605042099952698,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8252100944519043,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8252100944519043,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7966386675834656,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7966386675834656,0.22235433757305145,0.8252100944519043,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.7142857313156128,0.22235433757305145,0.7848739624023438,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.22235433757305145,0.7092437148094177,0.2378121316432953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8739495873451233,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8739495873451233,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7008823704719543,0.21535433757305145,0.8789495873451233,0.24600118470191956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.22592152655124664},{"x":0.8991596698760986,"y":0.22592152655124664},{"x":0.8991596698760986,"y":0.2342449426651001},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"-۵-۵","boundary":[0.8672268986701965,0.22592152655124664,0.8991596698760986,0.2342449426651001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.22592152655124664},{"x":0.8991596698760986,"y":0.22592152655124664},{"x":0.8991596698760986,"y":0.2342449426651001},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.8622268986701965,0.21892152655124664,0.9041596698760986,0.2412449426651001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.25326991081237793},{"x":0.10756302624940872,"y":0.25326991081237793},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2639714479446411},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.0941176488995552,0.25326991081237793,0.10756302624940872,0.2639714479446411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.25326991081237793},{"x":0.10756302624940872,"y":0.25326991081237793},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2639714479446411},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.24626991081237792,0.11256302624940873,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8588235378265381,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۱","boundary":[0.8588235378265381,0.25326991081237793,0.9008403420448303,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8571428656578064,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.25326991081237793,0.8571428656578064,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8470588326454163,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.25326991081237793,0.8470588326454163,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8168067336082458,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.25208085775375366,0.8168067336082458,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.4756302535533905,0.2508918046951294,0.5512605309486389,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.5546218752861023,0.2508918046951294,0.6453781723976135,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6521008610725403,0.25208085775375366,0.6571428775787354,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7243697643280029,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Aellenia","boundary":[0.6672269105911255,0.25208085775375366,0.7243697643280029,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7798319458961487,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"glauca","boundary":[0.7310924530029297,0.25208085775375366,0.7798319458961487,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26634958386421204},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.2508918046951294,0.4722689092159271,0.26634958386421204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2508918046951294},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26872771978378296},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46222689270973205,0.2438918046951294,0.9058403420448303,0.27572771978378297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10756302624940872,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.0941176488995552,0.2841854989528656,0.10756302624940872,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2841854989528656},{"x":0.10756302624940872,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2771854989528656,0.11256302624940873,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.28299644589424133},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2841854989528656},{"x":0.9008403420448303,"y":0.298454225063324},{"x":0.8588235378265381,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۲","boundary":[0.8588235378265381,0.28299644589424133,0.9008403420448303,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8554621934890747,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8554621934890747,"y":0.298454225063324},{"x":0.8504201769828796,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.28299644589424133,0.8554621934890747,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.28299644589424133},{"x":0.848739504814148,"y":0.28299644589424133},{"x":0.848739504814148,"y":0.298454225063324},{"x":0.8302521109580994,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.28299644589424133,0.848739504814148,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8168067336082458,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8168067336082458,"y":0.298454225063324},{"x":0.7882353067398071,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.28299644589424133,0.8168067336082458,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29607608914375305},{"x":0.44873949885368347,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.44873949885368347,0.2806183099746704,0.5243697762489319,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.5310924649238586,0.2806183099746704,0.6184874176979065,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6285714507102966,0.2818073630332947,0.6336134672164917,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.6420168280601501,0.2818073630332947,0.7092437148094177,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.28299644589424133},{"x":0.778151273727417,"y":0.28299644589424133},{"x":0.778151273727417,"y":0.298454225063324},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.7176470756530762,0.28299644589424133,0.778151273727417,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4453781545162201,"y":0.29607608914375305},{"x":0.440336138010025,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.2806183099746704,0.4453781545162201,0.29607608914375305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2806183099746704},{"x":0.9008403420448303,"y":0.28299644589424133},{"x":0.9008403420448303,"y":0.298454225063324},{"x":0.440336138010025,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.435336138010025,0.2736183099746704,0.9058403420448303,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3151010572910309},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3139120042324066},{"x":0.10924369841814041,"y":0.32223543524742126},{"x":0.0941176488995552,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۲","boundary":[0.0941176488995552,0.3151010572910309,0.10924369841814041,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3151010572910309},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3139120042324066},{"x":0.10924369841814041,"y":0.32223543524742126},{"x":0.0941176488995552,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3081010572910309,0.11424369841814042,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.31272295117378235},{"x":0.9008403420448303,"y":0.31272295117378235},{"x":0.9008403420448303,"y":0.328180730342865},{"x":0.8588235378265381,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۳","boundary":[0.8588235378265381,0.31272295117378235,0.9008403420448303,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8571428656578064,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8571428656578064,"y":0.328180730342865},{"x":0.8504201769828796,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.31272295117378235,0.8571428656578064,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.31272295117378235},{"x":0.848739504814148,"y":0.31272295117378235},{"x":0.848739504814148,"y":0.328180730342865},{"x":0.8302521109580994,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.31272295117378235,0.848739504814148,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8184874057769775,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8184874057769775,"y":0.328180730342865},{"x":0.7865546345710754,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.31272295117378235,0.8184874057769775,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3269916772842407},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.45378151535987854,0.3115338981151581,0.5260504484176636,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.5327731370925903,0.3115338981151581,0.6252101063728333,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.31272295117378235,0.6352941393852234,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7109243869781494,"y":0.328180730342865},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Echinops","boundary":[0.6453781723976135,0.3115338981151581,0.7109243869781494,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7176470756530762,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"dichorus","boundary":[0.7176470756530762,0.31272295117378235,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3115338981151581},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3115338981151581},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3269916772842407},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.3115338981151581,0.44873949885368347,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.31272295117378235},{"x":0.9008403420448303,"y":0.328180730342865},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4403781545162201,0.3045338981151581,0.9058403420448303,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3412604033946991},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3412604033946991},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3519619405269623},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.09243697673082352,0.3412604033946991,0.10924369841814041,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3412604033946991},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3412604033946991},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3519619405269623},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.3342604033946991,0.11424369841814042,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8974789977073669,"y":0.34363853931427},{"x":0.8974789977073669,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-۵-۵","boundary":[0.8571428656578064,0.34244945645332336,0.8974789977073669,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8554621934890747,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8554621934890747,"y":0.35671818256378174},{"x":0.8504201769828796,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.34244945645332336,0.8554621934890747,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.34244945645332336},{"x":0.848739504814148,"y":0.34244945645332336},{"x":0.848739504814148,"y":0.35671818256378174},{"x":0.8302521109580994,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.34244945645332336,0.848739504814148,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8168067336082458,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8168067336082458,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.34244945645332336,0.8168067336082458,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35552912950515747},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.48403361439704895,0.34007135033607483,0.5579832196235657,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.5680672526359558,0.3412604033946991,0.6554622054100037,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6638655662536621,0.3412604033946991,0.6689075827598572,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.6773109436035156,0.34244945645332336,0.7109243869781494,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7798319458961487,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7798319458961487,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.7176470756530762,0.34244945645332336,0.7798319458961487,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3412604033946991},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3412604033946991},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.3412604033946991,0.48235294222831726,0.35552912950515747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.34007135033607483},{"x":0.8974789977073669,"y":0.34363853931427},{"x":0.8974789977073669,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4723109257221222,0.3330713503360748,0.902478997707367,0.3649072654247284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3709869086742401},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3709869086742401},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3840665817260742},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.09243697673082352,0.3709869086742401,0.10924369841814041,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.3709869086742401},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3709869086742401},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3840665817260742},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.3639869086742401,0.11424369841814042,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.3709869086742401},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3709869086742401},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"5-6-","boundary":[0.8672268986701965,0.3709869086742401,0.9008403420448303,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8336134552955627,0.3709869086742401,0.8605042099952698,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7915966510772705,0.3709869086742401,0.8252100944519043,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Halocharis","boundary":[0.7109243869781494,0.3709869086742401,0.7882353067398071,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3876337707042694},{"x":0.702521026134491,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.3709869086742401,0.7042016983032227,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3709869086742401},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3709869086742401},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3876337707042694},{"x":0.702521026134491,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.697521026134491,0.3639869086742401,0.9058403420448303,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4042806327342987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4042806327342987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.0941176488995552,0.4042806327342987,0.1109243705868721,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4042806327342987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4042806327342987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4114149808883667},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3972806327342987,0.1159243705868721,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"5-6-1","boundary":[0.8571428656578064,0.4019024968147278,0.9008403420448303,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4173602759838104},{"x":0.848739504814148,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.4019024968147278,0.8554621934890747,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8285714387893677,0.4019024968147278,0.8470588326454163,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.4019024968147278,0.8184874057769775,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4007134437561035},{"x":0.534453809261322,"y":0.4007134437561035},{"x":0.534453809261322,"y":0.41617122292518616},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Halocharis","boundary":[0.45210084319114685,0.4007134437561035,0.534453809261322,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"sulphurea","boundary":[0.5394958257675171,0.4007134437561035,0.6117647290229797,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.4007134437561035,0.6201680898666382,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.6201680898666382,0.4007134437561035,0.6957983374595642,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.7008403539657593,0.4019024968147278,0.7815126180648804,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4007134437561035},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4007134437561035},{"x":0.45042017102241516,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4453781545162201,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4453781545162201,0.4007134437561035,0.45042017102241516,0.41617122292518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4007134437561035},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4019024968147278},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4453781545162201,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4403781545162201,0.3937134437561035,0.9058403420448303,0.42436027598381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4340071380138397},{"x":0.1109243705868721,"y":0.43281808495521545},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0941176488995552,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۷۳","boundary":[0.0941176488995552,0.4340071380138397,0.1109243705868721,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4340071380138397},{"x":0.1109243705868721,"y":0.43281808495521545},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0941176488995552,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4270071380138397,0.1159243705868721,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.43281808495521545},{"x":0.9008403420448303,"y":0.43281808495521545},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲","boundary":[0.8588235378265381,0.43281808495521545,0.9008403420448303,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8571428656578064,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.43281808495521545,0.8571428656578064,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.43281808495521545},{"x":0.848739504814148,"y":0.43281808495521545},{"x":0.848739504814148,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.43281808495521545,0.848739504814148,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8168067336082458,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8168067336082458,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.43281808495521545,0.8168067336082458,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44708681106567383},{"x":0.462184876203537,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Halocharis","boundary":[0.462184876203537,0.43043994903564453,0.5428571701049805,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"sulphurea","boundary":[0.5529412031173706,0.4316290020942688,0.6218487620353699,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6252101063728333,0.4316290020942688,0.6302521228790283,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4482758641242981},{"x":0.63193279504776,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Bienertia","boundary":[0.63193279504776,0.4316290020942688,0.6957983374595642,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4482758641242981},{"x":0.702521026134491,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"cycloptera","boundary":[0.702521026134491,0.4316290020942688,0.7798319458961487,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4458977282047272},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.4316290020942688,0.4605042040348053,0.4458977282047272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.43043994903564453},{"x":0.9008403420448303,"y":0.43281808495521545},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4482758641242981},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4504621875286102,0.4234399490356445,0.9058403420448303,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10924369841814041,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4720570743083954},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷۶","boundary":[0.0941176488995552,0.46373364329338074,0.10924369841814041,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10924369841814041,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4720570743083954},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.45673364329338073,0.11424369841814042,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.4613555371761322},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4613555371761322},{"x":0.9008403420448303,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8773109316825867,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.8773109316825867,0.4613555371761322,0.9008403420448303,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8739495873451233,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8672268986701965,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.4613555371761322,0.8739495873451233,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8605042099952698,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8336134552955627,0.4613555371761322,0.8605042099952698,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4613555371761322},{"x":0.8252100944519043,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7915966510772705,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7915966510772705,0.4613555371761322,0.8252100944519043,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.6957983374595642,0.4613555371761322,0.7865546345710754,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.4613555371761322,0.6890756487846375,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4613555371761322},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4613555371761322},{"x":0.9008403420448303,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6807143044471741,0.4543555371761322,0.9058403420448303,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5041617155075073},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۶","boundary":[0.09243697673082352,0.4910820424556732,0.10924369841814041,0.5041617155075073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4910820424556732},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5041617155075073},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.4840820424556732,0.11424369841814042,0.5111617155075073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۱","boundary":[0.8605042099952698,0.4922710955142975,0.8991596698760986,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8554621934890747,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5065398216247559},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.4922710955142975,0.8554621934890747,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5065398216247559},{"x":0.831932783126831,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.831932783126831,0.4922710955142975,0.8504201769828796,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.4910820424556732,0.8184874057769775,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.5764706134796143,0.48989298939704895,0.6689075827598572,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.6873949766159058,0.48989298939704895,0.7747899293899536,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.48989298939704895},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5714706134796143,0.48289298939704894,0.9041596698760986,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5231866836547852},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5231866836547852},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5326991677284241},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷۵","boundary":[0.0941176488995552,0.5231866836547852,0.10924369841814041,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5231866836547852},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5231866836547852},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5326991677284241},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5161866836547852,0.11424369841814042,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5219976305961609},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5219976305961609},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5374554395675659},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۲","boundary":[0.8588235378265381,0.5219976305961609,0.9008403420448303,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5362663269042969},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.5219976305961609,0.8571428656578064,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5219976305961609},{"x":0.848739504814148,"y":0.5219976305961609},{"x":0.848739504814148,"y":0.5362663269042969},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.5219976305961609,0.848739504814148,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7848739624023438,0.5219976305961609,0.8184874057769775,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5196195244789124},{"x":0.507563054561615,"y":0.5196195244789124},{"x":0.507563054561615,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.4151260554790497,0.5196195244789124,0.507563054561615,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.5176470875740051,0.5196195244789124,0.6084033846855164,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.5208085775375366,0.6184874176979065,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.6201680898666382,0.5208085775375366,0.6957983374595642,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lagopoides","boundary":[0.7008403539657593,0.5208085775375366,0.7815126180648804,0.5362663269042969]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5196195244789124},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5219976305961609},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4101260554790497,0.5126195244789123,0.9058403420448303,0.5444554395675659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5612366199493408},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷۹","boundary":[0.0941176488995552,0.5529131889343262,0.1109243705868721,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5612366199493408},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5459131889343262,0.1159243705868721,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5529131889343262},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۳","boundary":[0.8605042099952698,0.5517241358757019,0.8991596698760986,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5671819448471069},{"x":0.831932783126831,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.831932783126831,0.5517241358757019,0.8504201769828796,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.5517241358757019,0.8168067336082458,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5493460297584534},{"x":0.578151285648346,"y":0.5493460297584534},{"x":0.578151285648346,"y":0.5659928917884827},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.48571428656578064,0.5493460297584534,0.578151285648346,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5505350828170776},{"x":0.680672287940979,"y":0.5505350828170776},{"x":0.680672287940979,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.5899159908294678,0.5505350828170776,0.680672287940979,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924369931221008,0.5505350828170776,0.6991596817970276,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5671819448471069},{"x":0.707563042640686,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cultivated","boundary":[0.707563042640686,0.5505350828170776,0.7764706015586853,0.5671819448471069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5493460297584534},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5671819448471069},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.48071428656578064,0.5423460297584534,0.9041596698760986,0.5741819448471069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۷۶","boundary":[0.0941176488995552,0.5826396942138672,0.1109243705868721,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5826396942138672},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5756396942138672,0.1159243705868721,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9008403420448303,"y":0.596908450126648},{"x":0.8588235378265381,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۶","boundary":[0.8588235378265381,0.5814506411552429,0.9008403420448303,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.5814506411552429,0.8571428656578064,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5814506411552429},{"x":0.848739504814148,"y":0.5814506411552429},{"x":0.848739504814148,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.5814506411552429,0.848739504814148,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8184874057769775,"y":0.596908450126648},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7899159789085388,0.5802615880966187,0.8184874057769775,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5945303440093994},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.41848739981651306,0.5778834819793701,0.5109243988990784,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"strobilaceum-","boundary":[0.5243697762489319,0.5778834819793701,0.6285714507102966,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5957193970680237},{"x":0.63193279504776,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Salicornia","boundary":[0.63193279504776,0.5790725350379944,0.7042016983032227,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"europaea","boundary":[0.7142857313156128,0.5802615880966187,0.7798319458961487,0.5957193970680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5778834819793701},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9008403420448303,"y":0.596908450126648},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.41348739981651306,0.5708834819793701,0.9058403420448303,0.603908450126648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.612366259098053},{"x":0.1109243705868721,"y":0.612366259098053},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۷۷","boundary":[0.0941176488995552,0.612366259098053,0.1109243705868721,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.612366259098053},{"x":0.1109243705868721,"y":0.612366259098053},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.605366259098053,0.1159243705868721,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.6111771464347839},{"x":0.875630259513855,"y":0.6111771464347839},{"x":0.875630259513855,"y":0.626634955406189},{"x":0.8689075708389282,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8689075708389282,0.6111771464347839,0.875630259513855,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8605042099952698,"y":0.626634955406189},{"x":0.8336134552955627,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8336134552955627,0.6099880933761597,0.8605042099952698,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6087990403175354},{"x":0.826890766620636,"y":0.6099880933761597},{"x":0.8252100944519043,"y":0.626634955406189},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7915966510772705,0.6087990403175354,0.8252100944519043,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6254459023475647},{"x":0.707563042640686,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.707563042640686,0.6076099872589111,0.7831932902336121,0.6254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6076099872589111},{"x":0.875630259513855,"y":0.6099880933761597},{"x":0.875630259513855,"y":0.626634955406189},{"x":0.707563042640686,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.702563042640686,0.6006099872589111,0.880630259513855,0.633634955406189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.6135553121566772},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6135553121566772},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6218787431716919},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"-","boundary":[0.8655462265014648,0.6135553121566772,0.8722689151763916,0.6218787431716919]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.6135553121566772},{"x":0.8991596698760986,"y":0.612366259098053},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6206896305084229},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۵-۸","boundary":[0.8773109316825867,0.6135553121566772,0.8991596698760986,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.6135553121566772},{"x":0.8991596698760986,"y":0.612366259098053},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6206896305084229},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8605462265014648,0.6065553121566772,0.9041596698760986,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6385255455970764},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6385255455970764},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6527943015098572},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.09243697673082352,0.6385255455970764,0.1109243705868721,0.6527943015098572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.6385255455970764},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6385255455970764},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6527943015098572},{"x":0.09243697673082352,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.6315255455970764,0.1159243705868721,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.6409037113189697},{"x":0.9008403420448303,"y":0.642092764377594},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6575505137443542},{"x":0.8588235378265381,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۱","boundary":[0.8588235378265381,0.6409037113189697,0.9008403420448303,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8554621934890747,"y":0.65636146068573},{"x":0.8504201769828796,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.6409037113189697,0.8554621934890747,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6409037113189697},{"x":0.848739504814148,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8470588326454163,"y":0.65636146068573},{"x":0.8285714387893677,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.6409037113189697,0.8470588326454163,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8184874057769775,"y":0.65636146068573},{"x":0.7882353067398071,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7882353067398071,0.6397145986557007,0.8184874057769775,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.6168067455291748,0.6385255455970764,0.6907563209533691,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6397145986557007},{"x":0.778151273727417,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.7008403539657593,0.6397145986557007,0.7764706015586853,0.6551724076271057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6385255455970764},{"x":0.9008403420448303,"y":0.642092764377594},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6118067455291748,0.6315255455970764,0.9058403420448303,0.6645505137443543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.671819269657135},{"x":0.1109243705868721,"y":0.671819269657135},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6801427006721497},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VA","boundary":[0.0941176488995552,0.671819269657135,0.1109243705868721,0.6801427006721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.671819269657135},{"x":0.1109243705868721,"y":0.671819269657135},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6801427006721497},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.664819269657135,0.1159243705868721,0.6871427006721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.686087965965271},{"x":0.8605042099952698,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۲","boundary":[0.8605042099952698,0.6706302165985107,0.8991596698760986,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6848989129066467},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8504201769828796,0.6706302165985107,0.8554621934890747,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6706302165985107},{"x":0.848739504814148,"y":0.6706302165985107},{"x":0.848739504814148,"y":0.6848989129066467},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.6706302165985107,0.848739504814148,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.6706302165985107,0.8184874057769775,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.4252100884914398,0.6694411635398865,0.5008403658866882,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.5058823823928833,0.6694411635398865,0.5865546464920044,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.6706302165985107,0.6016806960105896,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6848989129066467},{"x":0.610084056854248,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.610084056854248,0.6706302165985107,0.6840336322784424,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.6907563209533691,0.6706302165985107,0.7798319458961487,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6694411635398865},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6694411635398865},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6837098598480225},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41680672764778137,0.6694411635398865,0.42184874415397644,0.6837098598480225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6694411635398865},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.686087965965271},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.41180672764778137,0.6624411635398865,0.9041596698760986,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-۹","boundary":[0.8773109316825867,0.6991676688194275,0.8991596698760986,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8672268986701965,0.6991676688194275,0.8739495873451233,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8336134552955627,0.6991676688194275,0.8605042099952698,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6991676688194275},{"x":0.826890766620636,"y":0.6991676688194275},{"x":0.826890766620636,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7915966510772705,0.6991676688194275,0.826890766620636,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Phragmites","boundary":[0.707563042640686,0.6991676688194275,0.7915966510772705,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6974790096282959,0.6991676688194275,0.7058823704719543,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6924790096282959,0.6921676688194275,0.9041596698760986,0.7228145308494568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.6979786157608032},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6979786157608032},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7110582590103149},{"x":0.09075630456209183,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.09075630456209183,0.6979786157608032,0.10924369841814041,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7288941740989685},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7288941740989685},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7419738173484802},{"x":0.09243697673082352,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.09243697673082352,0.7288941740989685,0.10756302624940872,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.6979786157608032},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6979786157608032},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7419738173484802},{"x":0.09075630456209183,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.6909786157608032,0.11424369841814042,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۹-۱","boundary":[0.8571428656578064,0.7300832271575928,0.9008403420448303,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8521008491516113,0.7288941740989685,0.8588235378265381,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7455410361289978},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.7288941740989685,0.8504201769828796,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.7288941740989685,0.8151260614395142,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7277051210403442},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7288941740989685},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Phragmites","boundary":[0.5193277597427368,0.7277051210403442,0.8789916038513184,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.6134454011917114,0.7277051210403442,0.6756302714347839,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6773109436035156,0.7288941740989685,0.6840336322784424,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.6873949766159058,0.7288941740989685,0.7428571581840515,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.7529411911964417,0.7288941740989685,0.7747899293899536,0.7455410361289978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7277051210403442},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5143277597427368,0.7207051210403442,0.9058403420448303,0.7537300891876221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7586206793785095},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7586206793785095},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۹-۲","boundary":[0.8588235378265381,0.7586206793785095,0.9008403420448303,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.7586206793785095},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7586206793785095},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8521008491516113,0.7586206793785095,0.8588235378265381,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7586206793785095},{"x":0.848739504814148,"y":0.7586206793785095},{"x":0.848739504814148,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8302521109580994,0.7586206793785095,0.848739504814148,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7586206793785095},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7586206793785095},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.7586206793785095,0.8184874057769775,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7586206793785095},{"x":0.578151285648346,"y":0.7586206793785095},{"x":0.578151285648346,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Phragmites","boundary":[0.4941176474094391,0.7586206793785095,0.578151285648346,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7764565944671631},{"x":0.583193302154541,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.583193302154541,0.7586206793785095,0.6487395167350769,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.6554622054100037,0.7586206793785095,0.6605042219161987,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Typha","boundary":[0.6705882549285889,0.7586206793785095,0.7126050591468811,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.7176470756530762,0.7586206793785095,0.7798319458961487,0.7764565944671631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7586206793785095},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7586206793785095},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4891176474094391,0.7516206793785095,0.9058403420448303,0.7834565944671631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7728894352912903},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.0941176488995552,0.7609987854957581,0.10924369841814041,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7895362377166748},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7895362377166748},{"x":0.10924369841814041,"y":0.801426887512207},{"x":0.0941176488995552,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.0941176488995552,0.7895362377166748,0.10924369841814041,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7609987854957581},{"x":0.1109243705868721,"y":0.801426887512207},{"x":0.0941176488995552,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.753998785495758,0.1159243705868721,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.7895362377166748,0.8638655543327332,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8252100944519043,0.7895362377166748,0.8521008491516113,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7865546345710754,0.7895362377166748,0.8168067336082458,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"Quercus","boundary":[0.7193277478218079,0.7883471846580505,0.7831932902336121,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7895362377166748,0.7176470756530762,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7883471846580505},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7076050591468811,0.7813471846580505,0.8688655543327332,0.8119940466880798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7931034564971924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7990487217903137},{"x":0.8588235378265381,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"-۵-۱۰","boundary":[0.8588235378265381,0.7931034564971924,0.8991596698760986,0.7990487217903137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7931034564971924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7990487217903137},{"x":0.8588235378265381,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.8538235378265381,0.7861034564971924,0.9041596698760986,0.8060487217903137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8216409087181091},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8204518556594849},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8287752866744995},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.0941176488995552,0.8216409087181091,0.10756302624940872,0.8287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8216409087181091},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8204518556594849},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8287752866744995},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8146409087181091,0.11256302624940873,0.8357752866744995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۱","boundary":[0.8521008491516113,0.8192628026008606,0.9008403420448303,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.8192628026008606,0.8470588326454163,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.8192628026008606,0.8403361439704895,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.8192628026008606,0.8084033727645874,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8347205519676208},{"x":0.653781533241272,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Quercus","boundary":[0.653781533241272,0.8192628026008606,0.7142857313156128,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.7176470756530762,0.8192628026008606,0.7697479128837585,0.8347205519676208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8192628026008606},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8347205519676208},{"x":0.653781533241272,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.648781533241272,0.8122628026008606,0.9058403420448303,0.8417205519676209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8608798980712891},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.09243697673082352,0.8489893078804016,0.10924369841814041,0.8608798980712891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8489893078804016},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8608798980712891},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.8419893078804016,0.11424369841814042,0.8678798980712891],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.8489893078804016},{"x":0.902521014213562,"y":0.8489893078804016},{"x":0.902521014213562,"y":0.8656361699104309},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۲","boundary":[0.8504201769828796,0.8489893078804016,0.902521014213562,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8656361699104309},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.8489893078804016,0.8470588326454163,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8656361699104309},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.8489893078804016,0.8386554718017578,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8656361699104309},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.8489893078804016,0.8067227005958557,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8656361699104309},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"Quercus","boundary":[0.48235294222831726,0.8489893078804016,0.5428571701049805,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8656361699104309},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.5462185144424438,0.8489893078804016,0.5966386795043945,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8656361699104309},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6000000238418579,0.8489893078804016,0.6067227125167847,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8656361699104309},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Acer","boundary":[0.6084033846855164,0.8489893078804016,0.6403361558914185,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8656361699104309},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"monspessulanum","boundary":[0.6436975002288818,0.8489893078804016,0.7647058963775635,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8489893078804016},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8489893078804016},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8656361699104309},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.8489893078804016,0.4756302535533905,0.8656361699104309]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8489893078804016},{"x":0.902521014213562,"y":0.8489893078804016},{"x":0.902521014213562,"y":0.8656361699104309},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4672689092159271,0.8419893078804016,0.907521014213562,0.8726361699104309],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.9250891804695129},{"x":0.507563054561615,"y":0.931034505367279},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9322235584259033},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9250891804695129}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":)","boundary":[0.507563054561615,0.9250891804695129,0.4924369752407074,0.9322235584259033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.9250891804695129},{"x":0.507563054561615,"y":0.931034505367279},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9322235584259033},{"x":0.4924369752407074,"y":0.9250891804695129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.9180891804695129,0.4974369752407074,0.9392235584259033],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/mujfVMzZuixuygjd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/peheaXJYPzhHfJiD.jpg","blurred":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/PJVSdwRHGQtjBuVm.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014695290206861094,0.00011326898774408982,0.9984747545979604,0.99896379660256]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8991596698760986,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8521008491516113,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۳","boundary":[0.8521008491516113,0.1034482792019844,0.8991596698760986,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.1034482792019844},{"x":0.848739504814148,"y":0.1034482792019844},{"x":0.848739504814148,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8420168161392212,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.1034482792019844,0.848739504814148,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8403361439704895,"y":0.11890606582164764},{"x":0.8201680779457092,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.1034482792019844,0.8403361439704895,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8084033727645874,"y":0.11890606582164764},{"x":0.778151273727417,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.778151273727417,0.1034482792019844,0.8084033727645874,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1034482792019844},{"x":0.5394958257675171,"y":0.1034482792019844},{"x":0.5394958257675171,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4773109257221222,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Quercus","boundary":[0.4773109257221222,0.1034482792019844,0.5394958257675171,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.1034482792019844},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1034482792019844},{"x":0.5932773351669312,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5428571701049805,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.5428571701049805,0.1034482792019844,0.5932773351669312,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1034482792019844},{"x":0.6016806960105896,"y":0.1034482792019844},{"x":0.6016806960105896,"y":0.11890606582164764},{"x":0.5966386795043945,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.1034482792019844,0.6016806960105896,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.1034482792019844},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1034482792019844},{"x":0.6840336322784424,"y":0.11890606582164764},{"x":0.605042040348053,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.605042040348053,0.1034482792019844,0.6840336322784424,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7495798468589783,"y":0.11890606582164764},{"x":0.6890756487846375,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.6890756487846375,0.1034482792019844,0.7495798468589783,0.11890606582164764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8991596698760986,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11890606582164764},{"x":0.4773109257221222,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4723109257221222,0.0964482792019844,0.9041596698760986,0.12590606582164765],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8873949646949768,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8873949646949768,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8504201769828796,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰۰","boundary":[0.8504201769828796,0.13436385989189148,0.8873949646949768,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.13436385989189148},{"x":0.848739504814148,"y":0.13436385989189148},{"x":0.848739504814148,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8420168161392212,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.13436385989189148,0.848739504814148,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8403361439704895,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8403361439704895,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8235294222831726,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.13436385989189148,0.8403361439704895,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8084033727645874,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8084033727645874,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7798319458961487,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.13436385989189148,0.8084033727645874,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5260504484176636,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Quercus","boundary":[0.5260504484176636,0.13317479193210602,0.5865546464920044,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6436975002288818,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6436975002288818,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5932773351669312,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.5932773351669312,0.13317479193210602,0.6436975002288818,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.14863258600234985},{"x":0.6470588445663452,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6470588445663452,0.13317479193210602,0.6521008610725403,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.14863258600234985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Cultivated","boundary":[0.6554622054100037,0.13317479193210602,0.7277311086654663,0.14863258600234985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7697479128837585,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7697479128837585,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7327731251716614,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Land","boundary":[0.7327731251716614,0.13436385989189148,0.7697479128837585,0.14863258600234985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.13555291295051575},{"x":0.8991596698760986,"y":0.13555291295051575},{"x":0.8991596698760986,"y":0.1474435180425644},{"x":0.8857142925262451,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"ع-","boundary":[0.8857142925262451,0.13555291295051575,0.8991596698760986,0.1474435180425644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.13555291295051575},{"x":0.88067227602005,"y":0.13555291295051575},{"x":0.88067227602005,"y":0.1474435180425644},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.8789916038513184,0.13555291295051575,0.88067227602005,0.1474435180425644]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.13198572397232056},{"x":0.8991596698760986,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8991596698760986,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5260504484176636,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5210504484176636,0.12498572397232055,0.9041596698760986,0.15682163906097413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.10225921869277954},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10225921869277954},{"x":0.10924369841814041,"y":0.11771700531244278},{"x":0.09243697673082352,"y":0.11771700531244278}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.09243697673082352,0.10225921869277954,0.10924369841814041,0.11771700531244278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.13198572397232056},{"x":0.1109243705868721,"y":0.13198572397232056},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1474435180425644},{"x":0.09243697673082352,"y":0.1474435180425644}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.09243697673082352,0.13198572397232056,0.1109243705868721,0.1474435180425644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.16290131211280823},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16290131211280823},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17479191720485687},{"x":0.09243697673082352,"y":0.17479191720485687}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۸۵","boundary":[0.09243697673082352,0.16290131211280823,0.10924369841814041,0.17479191720485687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19143876433372498},{"x":0.1109243705868721,"y":0.19143876433372498},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20451843738555908},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۸۹","boundary":[0.0941176488995552,0.19143876433372498,0.1109243705868721,0.20451843738555908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.10225921869277954},{"x":0.1109243705868721,"y":0.10225921869277954},{"x":0.1109243705868721,"y":0.20451843738555908},{"x":0.09243697673082352,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.09525921869277953,0.1159243705868721,0.2115184373855591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.1640903651714325},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1640903651714325},{"x":0.9008403420448303,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8504201769828796,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۰","boundary":[0.8504201769828796,0.1640903651714325,0.9008403420448303,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.1640903651714325},{"x":0.848739504814148,"y":0.1640903651714325},{"x":0.848739504814148,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8420168161392212,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.1640903651714325,0.848739504814148,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8403361439704895,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8403361439704895,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8218487501144409,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.1640903651714325,0.8403361439704895,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8100840449333191,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.1640903651714325,0.8100840449333191,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8789916038513184,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8789916038513184,"y":0.17954815924167633},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".Quercus","boundary":[0.48739495873451233,0.1640903651714325,0.8789916038513184,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17954815924167633},{"x":0.561344563961029,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.561344563961029,0.1640903651714325,0.6134454011917114,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6218487620353699,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6168067455291748,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6168067455291748,0.1640903651714325,0.6218487620353699,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1640903651714325},{"x":0.6840336322784424,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hordeum","boundary":[0.6201680898666382,0.1640903651714325,0.6840336322784424,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"bulbosum","boundary":[0.6941176652908325,0.1640903651714325,0.7613445520401001,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1640903651714325},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1640903651714325},{"x":0.9008403420448303,"y":0.17954815924167633},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4823949587345123,0.1570903651714325,0.9058403420448303,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.1938168853521347},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1938168853521347},{"x":0.9008403420448303,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8504201769828796,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-6","boundary":[0.8504201769828796,0.1938168853521347,0.9008403420448303,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.1938168853521347},{"x":0.8470588326454163,"y":0.1938168853521347},{"x":0.8470588326454163,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8420168161392212,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.1938168853521347,0.8470588326454163,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.1938168853521347},{"x":0.8420168161392212,"y":0.1938168853521347},{"x":0.8420168161392212,"y":0.20927467942237854},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.1938168853521347,0.8420168161392212,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1938168853521347},{"x":0.8067227005958557,"y":0.1938168853521347},{"x":0.8067227005958557,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7764706015586853,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.1938168853521347,0.8067227005958557,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.19262781739234924},{"x":0.413445383310318,"y":0.19262781739234924},{"x":0.413445383310318,"y":0.20808561146259308},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Quercus","boundary":[0.35462185740470886,0.19262781739234924,0.413445383310318,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.19262781739234924},{"x":0.48067227005958557,"y":0.19262781739234924},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20808561146259308},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"persica-","boundary":[0.42016807198524475,0.19262781739234924,0.48067227005958557,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20808561146259308},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Pistacia","boundary":[0.48403361439704895,0.19262781739234924,0.5411764979362488,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"atlantica","boundary":[0.5495798587799072,0.19262781739234924,0.6117647290229797,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6151260733604431,0.1938168853521347,0.6201680898666382,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.6235294342041016,0.19262781739234924,0.7042016983032227,0.20927467942237854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Scoparia","boundary":[0.7109243869781494,0.1938168853521347,0.7697479128837585,0.20927467942237854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.19143876433372498},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1938168853521347},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2104637324810028},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.34962185740470886,0.18443876433372497,0.9058403420448303,0.2174637324810028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22592152655124664},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22592152655124664},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2342449426651001},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.0941176488995552,0.22592152655124664,0.1109243705868721,0.2342449426651001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22592152655124664},{"x":0.1109243705868721,"y":0.22592152655124664},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2342449426651001},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.21892152655124664,0.1159243705868721,0.2412449426651001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8655462265014648,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8655462265014648,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8588235378265381,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.22354340553283691,0.8655462265014648,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8521008491516113,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8521008491516113,"y":0.24019025266170502},{"x":0.8235294222831726,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8252100944519043,0.22354340553283691,0.8521008491516113,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8184874057769775,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8168067336082458,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7831932902336121,0.22235433757305145,0.8168067336082458,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.7226890921592712,0.22116528451442719,0.7747899293899536,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.22116528451442719,0.7176470756530762,0.2378121316432953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8655462265014648,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8655462265014648,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7092857313156128,0.21416528451442718,0.8705462265014648,0.24719025266170502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8974789977073669,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8974789977073669,"y":0.23305588960647583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"-۵-۱۱","boundary":[0.8571428656578064,0.22473245859146118,0.8974789977073669,0.23305588960647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8974789977073669,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8974789977073669,"y":0.23305588960647583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.8521428656578064,0.21773245859146118,0.902478997707367,0.24005588960647584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2544589638710022},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2544589638710022},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26278239488601685},{"x":0.0941176488995552,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.0941176488995552,0.2544589638710022,0.1109243705868721,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2544589638710022},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2544589638710022},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26278239488601685},{"x":0.0941176488995552,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2474589638710022,0.1159243705868721,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8504201769828796,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۱۱-۱","boundary":[0.8504201769828796,0.25326991081237793,0.9008403420448303,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8470588326454163,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8470588326454163,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8420168161392212,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.25326991081237793,0.8470588326454163,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8420168161392212,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8420168161392212,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8235294222831726,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.25326991081237793,0.8420168161392212,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8084033727645874,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.25326991081237793,0.8084033727645874,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8218487501144409,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8218487501144409,"y":0.26872771978378296},{"x":0.63193279504776,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Salsola","boundary":[0.63193279504776,0.25208085775375366,0.8218487501144409,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"boryosma","boundary":[0.6941176652908325,0.25208085775375366,0.7663865685462952,0.26872771978378296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2699167728424072},{"x":0.63193279504776,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.62693279504776,0.24508085775375366,0.9058403420448303,0.27691677284240723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.0941176488995552,0.28537455201148987,0.1109243705868721,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.28537455201148987},{"x":0.1109243705868721,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.27837455201148986,0.1159243705868721,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.28299644589424133},{"x":0.9008403420448303,"y":0.28299644589424133},{"x":0.9008403420448303,"y":0.29964327812194824},{"x":0.8504201769828796,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۱-۲","boundary":[0.8504201769828796,0.28299644589424133,0.9008403420448303,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8470588326454163,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8470588326454163,"y":0.29964327812194824},{"x":0.8403361439704895,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.28299644589424133,0.8470588326454163,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8403361439704895,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8403361439704895,"y":0.298454225063324},{"x":0.8235294222831726,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.28299644589424133,0.8403361439704895,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8100840449333191,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8100840449333191,"y":0.298454225063324},{"x":0.7764706015586853,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.28299644589424133,0.8100840449333191,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.3176470696926117,0.27942925691604614,0.3663865625858307,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2806183099746704},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2806183099746704},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"lachnantha","boundary":[0.3764705955982208,0.2806183099746704,0.45546218752861023,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2972651720046997},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46554622054100037,0.2806183099746704,0.4722689092159271,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5697479248046875,"y":0.298454225063324},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Convolvulus","boundary":[0.4789915978908539,0.2806183099746704,0.5697479248046875,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2806183099746704},{"x":0.653781533241272,"y":0.2818073630332947},{"x":0.653781533241272,"y":0.298454225063324},{"x":0.5747899413108826,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"oxyphyllus","boundary":[0.5747899413108826,0.2806183099746704,0.653781533241272,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6605042219161987,"y":0.298454225063324},{"x":0.653781533241272,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.653781533241272,0.2818073630332947,0.6605042219161987,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7159664034843445,"y":0.298454225063324},{"x":0.6605042219161987,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.6605042219161987,0.2818073630332947,0.7159664034843445,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7714285850524902,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7176470756530762,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.7176470756530762,0.2818073630332947,0.7714285850524902,0.29964327812194824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.27942925691604614},{"x":0.9008403420448303,"y":0.28299644589424133},{"x":0.9008403420448303,"y":0.29964327812194824},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3126470696926117,0.27242925691604614,0.9058403420448303,0.30664327812194825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1109243705868721,"y":0.32223543524742126},{"x":0.0941176488995552,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۸","boundary":[0.0941176488995552,0.3151010572910309,0.1109243705868721,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3151010572910309},{"x":0.1109243705868721,"y":0.32223543524742126},{"x":0.0941176488995552,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3081010572910309,0.1159243705868721,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8974789977073669,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8974789977073669,"y":0.328180730342865},{"x":0.8521008491516113,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۱-۳","boundary":[0.8521008491516113,0.31272295117378235,0.8974789977073669,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.31272295117378235},{"x":0.848739504814148,"y":0.31272295117378235},{"x":0.848739504814148,"y":0.328180730342865},{"x":0.8420168161392212,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.31272295117378235,0.848739504814148,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8403361439704895,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8403361439704895,"y":0.328180730342865},{"x":0.8218487501144409,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.31272295117378235,0.8403361439704895,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8100840449333191,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8100840449333191,"y":0.328180730342865},{"x":0.7798319458961487,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.31272295117378235,0.8100840449333191,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.5193277597427368,0.3115338981151581,0.5680672526359558,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6470588445663452,"y":0.328180730342865},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"boryosma","boundary":[0.5747899413108826,0.3115338981151581,0.6470588445663452,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865},{"x":0.6554622054100037,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6554622054100037,0.31272295117378235,0.6605042219161987,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.31272295117378235},{"x":0.702521026134491,"y":0.31272295117378235},{"x":0.702521026134491,"y":0.328180730342865},{"x":0.6689075827598572,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.6689075827598572,0.31272295117378235,0.702521026134491,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7714285850524902,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7714285850524902,"y":0.328180730342865},{"x":0.7092437148094177,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.7092437148094177,0.31272295117378235,0.7714285850524902,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8974789977073669,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8974789977073669,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5193277597427368,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5143277597427368,0.3045338981151581,0.902478997707367,0.33636978340148926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3448275923728943},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3448275923728943},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35315102338790894},{"x":0.0941176488995552,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۸","boundary":[0.0941176488995552,0.3448275923728943,0.1109243705868721,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.3448275923728943},{"x":0.11596638709306717,"y":0.3448275923728943},{"x":0.11596638709306717,"y":0.35315102338790894},{"x":0.11596638709306717,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.3448275923728943,0.11596638709306717,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3448275923728943},{"x":0.11596638709306717,"y":0.3448275923728943},{"x":0.11596638709306717,"y":0.35315102338790894},{"x":0.0941176488995552,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3378275923728943,0.12096638709306717,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۲-","boundary":[0.8571428656578064,0.3412604033946991,0.8991596698760986,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8521008491516113,"y":0.35909631848335266},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8235294222831726,0.3412604033946991,0.8521008491516113,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8168067336082458,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8168067336082458,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7815126180648804,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7815126180648804,0.34244945645332336,0.8168067336082458,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Scirpus","boundary":[0.7142857313156128,0.34244945645332336,0.7697479128837585,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.34244945645332336,0.7109243869781494,0.35909631848335266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3412604033946991},{"x":0.8991596698760986,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7042437148094177,0.33544945645332336,0.9041596698760986,0.36609631848335267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3816884756088257},{"x":0.0941176488995552,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۹","boundary":[0.0941176488995552,0.37336504459381104,0.10924369841814041,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.37336504459381104},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3816884756088257},{"x":0.0941176488995552,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.36636504459381103,0.11424369841814042,0.3886884756088257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3888228237628937},{"x":0.848739504814148,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۱۲-۱","boundary":[0.848739504814148,0.37217599153518677,0.9008403420448303,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3888228237628937},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.37217599153518677,0.8470588326454163,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8420168161392212,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3888228237628937},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.37217599153518677,0.8420168161392212,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8100840449333191,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.37217599153518677,0.8100840449333191,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Scirpus","boundary":[0.4907563030719757,0.37217599153518677,0.5445378422737122,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"maritimus","boundary":[0.5428571701049805,0.37217599153518677,0.6218487620353699,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.37217599153518677,0.6285714507102966,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.6302521228790283,0.37217599153518677,0.7058823704719543,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"littoralis","boundary":[0.7092437148094177,0.37217599153518677,0.7714285850524902,0.3888228237628937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3888228237628937},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4857563030719757,0.36517599153518676,0.9058403420448303,0.3958228237628937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.41260403394699097},{"x":0.0941176488995552,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.0941176488995552,0.4042806327342987,0.10924369841814041,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4042806327342987},{"x":0.10924369841814041,"y":0.41260403394699097},{"x":0.0941176488995552,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3972806327342987,0.11424369841814042,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4019024968147278},{"x":0.902521014213562,"y":0.4019024968147278},{"x":0.902521014213562,"y":0.4173602759838104},{"x":0.848739504814148,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱۲-۲","boundary":[0.848739504814148,0.4019024968147278,0.902521014213562,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.4019024968147278,0.8470588326454163,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.4019024968147278,0.8403361439704895,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.4019024968147278,0.8067227005958557,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scirpus","boundary":[0.5193277597427368,0.4019024968147278,0.5714285969734192,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"maritimus","boundary":[0.5731092691421509,0.4019024968147278,0.6521008610725403,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6504201889038086,0.4019024968147278,0.6571428775787354,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4019024968147278},{"x":0.702521026134491,"y":0.4019024968147278},{"x":0.702521026134491,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Typha","boundary":[0.6605042219161987,0.4019024968147278,0.702521026134491,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.7092437148094177,0.4019024968147278,0.7731092572212219,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4019024968147278},{"x":0.902521014213562,"y":0.4019024968147278},{"x":0.902521014213562,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5143277597427368,0.3949024968147278,0.907521014213562,0.42436027598381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4316290020942688},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4316290020942688},{"x":0.10756302624940872,"y":0.44233056902885437},{"x":0.0941176488995552,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"4","boundary":[0.0941176488995552,0.4316290020942688,0.10756302624940872,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4316290020942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4316290020942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.44233056902885437},{"x":0.0941176488995552,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.0941176488995552,0.4316290020942688,0.10924369841814041,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4316290020942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4316290020942688},{"x":0.10924369841814041,"y":0.44233056902885437},{"x":0.0941176488995552,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4246290020942688,0.11424369841814042,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.43043994903564453},{"x":0.9008403420448303,"y":0.43043994903564453},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-","boundary":[0.8571428656578064,0.43043994903564453,0.9008403420448303,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8521008491516113,"y":0.43043994903564453},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8235294222831726,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8235294222831726,0.4316290020942688,0.8521008491516113,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7848739624023438,0.4316290020942688,0.8151260614395142,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.7445378303527832,0.4316290020942688,0.7798319458961487,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.43281808495521545,0.7428571581840515,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4316290020942688},{"x":0.9008403420448303,"y":0.43043994903564453},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7328151416778564,0.4246290020942688,0.9058403420448303,0.4528977282047272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10756302624940872,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4720570743083954},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۹۰","boundary":[0.0957983210682869,0.46373364329338074,0.10756302624940872,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10756302624940872,"y":0.46373364329338074},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4720570743083954},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.45673364329338073,0.11256302624940873,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8991596698760986,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8991596698760986,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8521008491516113,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۱","boundary":[0.8521008491516113,0.46254459023475647,0.8991596698760986,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8470588326454163,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8470588326454163,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8403361439704895,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.46254459023475647,0.8470588326454163,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8386554718017578,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8386554718017578,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8218487501144409,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.46254459023475647,0.8386554718017578,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8084033727645874,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.46254459023475647,0.8084033727645874,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5109243988990784,0.46254459023475647,0.5462185144424438,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5512605309486389,0.46254459023475647,0.6151260733604431,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6168067455291748,0.46254459023475647,0.6218487620353699,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.6218487620353699,0.46254459023475647,0.7058823704719543,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47681331634521484},{"x":0.707563042640686,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Scoparia","boundary":[0.707563042640686,0.46254459023475647,0.7680672407150269,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8991596698760986,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8991596698760986,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5059243988990784,0.45554459023475646,0.9041596698760986,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48989298939704895},{"x":0.10924369841814041,"y":0.48989298939704895},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5017836093902588},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹۱","boundary":[0.0941176488995552,0.48989298939704895,0.10924369841814041,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48989298939704895},{"x":0.10924369841814041,"y":0.48989298939704895},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5017836093902588},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.48289298939704894,0.11424369841814042,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5077288746833801},{"x":0.848739504814148,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۲","boundary":[0.848739504814148,0.4922710955142975,0.9008403420448303,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.4922710955142975,0.8470588326454163,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.4922710955142975,0.8420168161392212,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4922710955142975},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.4922710955142975,0.8067227005958557,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5159664154052734,0.4922710955142975,0.5495798587799072,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801},{"x":0.556302547454834,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.556302547454834,0.4922710955142975,0.6184874176979065,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6184874176979065,0.4922710955142975,0.6252101063728333,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.6252101063728333,0.4922710955142975,0.7058823704719543,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spinosus","boundary":[0.7092437148094177,0.4922710955142975,0.7731092572212219,0.5077288746833801]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4922710955142975},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5109664154052734,0.4852710955142975,0.9058403420448303,0.5147288746833801],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5231866836547852},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5208085775375366},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5208085775375366},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"유","boundary":[0.0941176488995552,0.5231866836547852,0.10924369841814041,0.5208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5231866836547852},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5208085775375366},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5208085775375366},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5161866836547852,0.11424369841814042,0.5278085775375366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5231866836547852},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5231866836547852},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5326991677284241},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.0941176488995552,0.5231866836547852,0.1109243705868721,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5231866836547852},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5231866836547852},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5326991677284241},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5161866836547852,0.1159243705868721,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5374554395675659},{"x":0.848739504814148,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۳","boundary":[0.848739504814148,0.5208085775375366,0.8974789977073669,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5208085775375366},{"x":0.848739504814148,"y":0.5208085775375366},{"x":0.848739504814148,"y":0.5374554395675659},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.5208085775375366,0.848739504814148,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5374554395675659},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.5208085775375366,0.8403361439704895,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5374554395675659},{"x":0.778151273727417,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.778151273727417,0.5208085775375366,0.8084033727645874,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.4773109257221222,0.5208085775375366,0.5092437267303467,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5159664154052734,0.5208085775375366,0.5798319578170776,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5798319578170776,0.5208085775375366,0.5865546464920044,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.5865546464920044,0.5208085775375366,0.6621848940849304,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5208085775375366},{"x":0.756302535533905,"y":0.5208085775375366},{"x":0.756302535533905,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.6689075827598572,0.5208085775375366,0.756302535533905,0.5374554395675659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5208085775375366},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4723109257221222,0.5138085775375366,0.902478997707367,0.5444554395675659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5493460297584534},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5493460297584534},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5612366199493408},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۲","boundary":[0.09243697673082352,0.5493460297584534,0.10924369841814041,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5493460297584534},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5493460297584534},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5612366199493408},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.5423460297584534,0.11424369841814042,0.5682366199493408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-4","boundary":[0.8504201769828796,0.5517241358757019,0.8991596698760986,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.5517241358757019,0.8470588326454163,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5671819448471069},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.5517241358757019,0.8386554718017578,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5671819448471069},{"x":0.778151273727417,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.778151273727417,0.5517241358757019,0.8084033727645874,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5260504484176636,0.5517241358757019,0.5596638917922974,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5647059082984924,0.5517241358757019,0.6285714507102966,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6285714507102966,0.5517241358757019,0.6352941393852234,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Echinops","boundary":[0.6352941393852234,0.5517241358757019,0.7042016983032227,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5671819448471069},{"x":0.707563042640686,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"dichorus","boundary":[0.707563042640686,0.5517241358757019,0.7747899293899536,0.5671819448471069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5517241358757019},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5210504484176636,0.5447241358757019,0.9041596698760986,0.5741819448471069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5814506411552429},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5814506411552429},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹۳","boundary":[0.0941176488995552,0.5814506411552429,0.10924369841814041,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5814506411552429},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5814506411552429},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5744506411552429,0.11424369841814042,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5814506411552429},{"x":0.902521014213562,"y":0.5814506411552429},{"x":0.902521014213562,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۵","boundary":[0.8504201769828796,0.5814506411552429,0.902521014213562,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.5814506411552429,0.8470588326454163,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5957193970680237},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.5814506411552429,0.8403361439704895,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.5814506411552429,0.8084033727645874,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5957193970680237},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.4924369752407074,0.5802615880966187,0.5260504484176636,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"capensis-","boundary":[0.5327731370925903,0.5802615880966187,0.6033613681793213,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5957193970680237},{"x":0.610084056854248,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Hammada","boundary":[0.610084056854248,0.5802615880966187,0.6840336322784424,0.5957193970680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"salicornica","boundary":[0.6890756487846375,0.5814506411552429,0.7714285850524902,0.5957193970680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5802615880966187},{"x":0.902521014213562,"y":0.5814506411552429},{"x":0.902521014213562,"y":0.596908450126648},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4874369752407074,0.5732615880966186,0.907521014213562,0.603908450126648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.612366259098053},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6111771464347839},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۳","boundary":[0.0941176488995552,0.612366259098053,0.10924369841814041,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.612366259098053},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6111771464347839},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.605366259098053,0.11424369841814042,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6183115243911743},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"동","boundary":[0.10924369841814041,0.6183115243911743,0.0941176488995552,0.6206896305084229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6183115243911743},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6206896305084229},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.6113115243911743,0.09911764889955521,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.6111771464347839},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6111771464347839},{"x":0.9008403420448303,"y":0.626634955406189},{"x":0.848739504814148,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-6","boundary":[0.848739504814148,0.6111771464347839,0.9008403420448303,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6111771464347839},{"x":0.848739504814148,"y":0.6111771464347839},{"x":0.848739504814148,"y":0.626634955406189},{"x":0.8420168161392212,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.6111771464347839,0.848739504814148,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8386554718017578,"y":0.626634955406189},{"x":0.8201680779457092,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.6111771464347839,0.8386554718017578,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8084033727645874,"y":0.626634955406189},{"x":0.7764706015586853,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.6111771464347839,0.8084033727645874,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6111771464347839},{"x":0.561344563961029,"y":0.6111771464347839},{"x":0.561344563961029,"y":0.626634955406189},{"x":0.5277311205863953,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5277311205863953,0.6111771464347839,0.561344563961029,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.626634955406189},{"x":0.5663865804672241,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5663865804672241,0.6111771464347839,0.6302521228790283,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6369748115539551,"y":0.626634955406189},{"x":0.6302521228790283,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.6111771464347839,0.6369748115539551,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6111771464347839},{"x":0.729411780834198,"y":0.6111771464347839},{"x":0.729411780834198,"y":0.626634955406189},{"x":0.6369748115539551,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Hyparrhenia","boundary":[0.6369748115539551,0.6111771464347839,0.729411780834198,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7697479128837585,"y":0.626634955406189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"hirta","boundary":[0.7361344695091248,0.6111771464347839,0.7697479128837585,0.626634955406189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6111771464347839},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6111771464347839},{"x":0.9008403420448303,"y":0.626634955406189},{"x":0.5277311205863953,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5227311205863953,0.6041771464347839,0.9058403420448303,0.633634955406189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6516052484512329},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۹۶","boundary":[0.0957983210682869,0.6397145986557007,0.10924369841814041,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6397145986557007},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6516052484512329},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6327145986557007,0.11424369841814042,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6575505137443542},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۷","boundary":[0.8521008491516113,0.6397145986557007,0.8991596698760986,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6397145986557007},{"x":0.848739504814148,"y":0.6397145986557007},{"x":0.848739504814148,"y":0.6575505137443542},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.6397145986557007,0.848739504814148,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6575505137443542},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8235294222831726,0.6397145986557007,0.8386554718017578,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.6397145986557007,0.8084033727645874,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6575505137443542},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.49747899174690247,0.6397145986557007,0.5310924649238586,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5394958257675171,0.6397145986557007,0.6000000238418579,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6397145986557007},{"x":0.610084056854248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.610084056854248,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6033613681793213,0.6397145986557007,0.610084056854248,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6575505137443542},{"x":0.610084056854248,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Lophochloa","boundary":[0.610084056854248,0.6397145986557007,0.6941176652908325,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"phleoides","boundary":[0.7042016983032227,0.6397145986557007,0.7714285850524902,0.6575505137443542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6575505137443542},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49247899174690246,0.6327145986557007,0.9041596698760986,0.6645505137443543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.671819269657135},{"x":0.10924369841814041,"y":0.671819269657135},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6813317537307739},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۹۵","boundary":[0.0941176488995552,0.671819269657135,0.10924369841814041,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.671819269657135},{"x":0.10924369841814041,"y":0.671819269657135},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6813317537307739},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.664819269657135,0.11424369841814042,0.6883317537307739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.686087965965271},{"x":0.8521008491516113,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۸","boundary":[0.8521008491516113,0.6706302165985107,0.8991596698760986,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6706302165985107},{"x":0.848739504814148,"y":0.6706302165985107},{"x":0.848739504814148,"y":0.686087965965271},{"x":0.8420168161392212,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.6706302165985107,0.848739504814148,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8403361439704895,"y":0.686087965965271},{"x":0.8201680779457092,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.6706302165985107,0.8403361439704895,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8084033727645874,"y":0.686087965965271},{"x":0.7764706015586853,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.6706302165985107,0.8084033727645874,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6706302165985107},{"x":0.440336138010025,"y":0.6706302165985107},{"x":0.440336138010025,"y":0.686087965965271},{"x":0.4084033668041229,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.4084033668041229,0.6706302165985107,0.440336138010025,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5109243988990784,"y":0.686087965965271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.4470588266849518,0.6706302165985107,0.5109243988990784,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.686087965965271},{"x":0.5126050710678101,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5126050710678101,0.6706302165985107,0.5193277597427368,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6386554837226868,"y":0.686087965965271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Physorrhynchus","boundary":[0.5193277597427368,0.6706302165985107,0.6386554837226868,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7647058963775635,"y":0.686087965965271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"chamaerapistrum","boundary":[0.6420168280601501,0.6706302165985107,0.7647058963775635,0.686087965965271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6706302165985107},{"x":0.8991596698760986,"y":0.686087965965271},{"x":0.4084033668041229,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4034033668041229,0.6636302165985107,0.9041596698760986,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7027348279953003},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7027348279953003},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7110582590103149},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۹۵","boundary":[0.0941176488995552,0.7027348279953003,0.10924369841814041,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7027348279953003},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7027348279953003},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7110582590103149},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6957348279953003,0.11424369841814042,0.718058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7158145308494568},{"x":0.848739504814148,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۹","boundary":[0.848739504814148,0.7003567218780518,0.8991596698760986,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.7003567218780518,0.8470588326454163,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.7003567218780518,0.8386554718017578,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.7003567218780518,0.8084033727645874,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7003567218780518},{"x":0.583193302154541,"y":0.7003567218780518},{"x":0.583193302154541,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5495798587799072,0.7003567218780518,0.583193302154541,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5899159908294678,0.7003567218780518,0.6521008610725403,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7003567218780518},{"x":0.658823549747467,"y":0.7003567218780518},{"x":0.658823549747467,"y":0.7158145308494568},{"x":0.653781533241272,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.653781533241272,0.7003567218780518,0.658823549747467,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Plantago","boundary":[0.6638655662536621,0.7003567218780518,0.7260504364967346,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ovata","boundary":[0.7327731251716614,0.7003567218780518,0.7697479128837585,0.7158145308494568]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5445798587799072,0.6933567218780518,0.9041596698760986,0.7228145308494568],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۱۰","boundary":[0.8403361439704895,0.7300832271575928,0.9008403420448303,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7300832271575928},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8336134552955627,0.7300832271575928,0.8403361439704895,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.7300832271575928},{"x":0.831932783126831,"y":0.7300832271575928},{"x":0.831932783126831,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8134453892707825,0.7300832271575928,0.831932783126831,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7300832271575928},{"x":0.800000011920929,"y":0.7300832271575928},{"x":0.800000011920929,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7697479128837585,0.7300832271575928,0.800000011920929,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5042017102241516,0.7300832271575928,0.5361344814300537,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5462185144424438,0.7300832271575928,0.6067227125167847,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.7300832271575928,0.6201680898666382,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.6336134672164917,0.7300832271575928,0.6823529601097107,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"baryosma","boundary":[0.6907563209533691,0.7300832271575928,0.7647058963775635,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.7300832271575928,0.5025210380554199,0.7467300891876221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7300832271575928},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49079831957817077,0.7230832271575928,0.9058403420448303,0.7537300891876221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳-۱۱","boundary":[0.8403361439704895,0.7598097324371338,0.8991596698760986,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8336134552955627,0.7598097324371338,0.8403361439704895,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7598097324371338},{"x":0.831932783126831,"y":0.7598097324371338},{"x":0.831932783126831,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8117647171020508,0.7598097324371338,0.831932783126831,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7598097324371338},{"x":0.800000011920929,"y":0.7598097324371338},{"x":0.800000011920929,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7714285850524902,0.7598097324371338,0.800000011920929,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7598097324371338},{"x":0.529411792755127,"y":0.7598097324371338},{"x":0.529411792755127,"y":0.7764565944671631},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.49747899174690247,0.7598097324371338,0.529411792755127,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.5361344814300537,0.7598097324371338,0.6000000238418579,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6016806960105896,0.7598097324371338,0.6084033846855164,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.6084033846855164,0.7598097324371338,0.6705882549285889,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"nummularia","boundary":[0.6756302714347839,0.7598097324371338,0.7613445520401001,0.7764565944671631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7764565944671631},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.49247899174690246,0.7528097324371338,0.9041596698760986,0.7834565944671631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7288941740989685},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7288941740989685},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7419738173484802},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۹۶","boundary":[0.0941176488995552,0.7288941740989685,0.10924369841814041,0.7419738173484802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7574316263198853},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7574316263198853},{"x":0.10924369841814041,"y":0.771700382232666},{"x":0.0941176488995552,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۶","boundary":[0.0941176488995552,0.7574316263198853,0.10924369841814041,0.771700382232666]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7871581315994263},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7871581315994263},{"x":0.1109243705868721,"y":0.801426887512207},{"x":0.09243697673082352,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.09243697673082352,0.7871581315994263,0.1109243705868721,0.801426887512207]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.8168846368789673},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8168846368789673},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8299643397331238},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.09243697673082352,0.8168846368789673,0.10924369841814041,0.8299643397331238]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.7288941740989685},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7288941740989685},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8299643397331238},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.7218941740989685,0.1159243705868721,0.8369643397331238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.7895362377166748,0.8655462265014648,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8049940466880798},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8252100944519043,0.7895362377166748,0.8521008491516113,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7831932902336121,0.7895362377166748,0.8168067336082458,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.7193277478218079,0.7883471846580505,0.7798319458961487,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.7883471846580505,0.7142857313156128,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7883471846580505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7895362377166748},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7076050591468811,0.7813471846580505,0.8688655543327332,0.8131830997467041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"۱۶","boundary":[0.8873949646949768,0.7907253503799438,0.8991596698760986,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7919144034385681},{"x":0.88067227602005,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8773109316825867,0.7919144034385681,0.88067227602005,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8705882430076599,"y":0.801426887512207},{"x":0.8588235378265381,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"ہ","boundary":[0.8571428656578064,0.7919144034385681,0.8705882430076599,0.801426887512207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7919144034385681},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7907253503799438},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8002378344535828},{"x":0.8588235378265381,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.8521428656578064,0.7849144034385681,0.9041596698760986,0.8072378344535828],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"5-14-1","boundary":[0.8504201769828796,0.8192628026008606,0.8991596698760986,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8403361439704895,0.8192628026008606,0.8470588326454163,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.8192628026008606,0.8403361439704895,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.8192628026008606,0.8084033727645874,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Tamarix","boundary":[0.6789916157722473,0.8192628026008606,0.8016806840896606,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.7529411911964417,0.8192628026008606,0.7647058963775635,0.8347205519676208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8180737495422363},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6739916157722473,0.8110737495422363,0.9041596698760986,0.8417205519676209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8513674139976501},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8513674139976501},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8596908450126648},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.0941176488995552,0.8513674139976501,0.1109243705868721,0.8596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8513674139976501},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8513674139976501},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8596908450126648},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8443674139976501,0.1159243705868721,0.8666908450126648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8644470572471619},{"x":0.848739504814148,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵-۱۶-۲","boundary":[0.848739504814148,0.8489893078804016,0.8991596698760986,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.8489893078804016,0.8470588326454163,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8644470572471619},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.8489893078804016,0.8403361439704895,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8644470572471619},{"x":0.778151273727417,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.778151273727417,0.8489893078804016,0.8084033727645874,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.5277311205863953,0.8489893078804016,0.5815126299858093,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.5899159908294678,0.8489893078804016,0.6033613681793213,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.8489893078804016,0.6134454011917114,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8489893078804016},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.8489893078804016,0.6201680898666382,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8644470572471619},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Phragmites","boundary":[0.6201680898666382,0.8489893078804016,0.7042016983032227,0.8644470572471619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8644470572471619},{"x":0.707563042640686,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.707563042640686,0.8489893078804016,0.7731092572212219,0.8644470572471619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.8478002548217773},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8489893078804016},{"x":0.8991596698760986,"y":0.8644470572471619},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8644470572471619}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5227311205863953,0.8408002548217773,0.9041596698760986,0.8714470572471619],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/ZEtYmGLVrlgkRPgT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/BNvhIRyEqkWtjgEt.jpg","blurred":"/storage/books/70dadfe343490cdd/pages/gksZlCuJVrimtkNo.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014977756117572302,0.00011326898774408982,0.9984719299388533,0.9988775508077761]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.10582640022039413},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10582640022039413},{"x":0.10924369841814041,"y":0.11414982378482819},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.0941176488995552,0.10582640022039413,0.10924369841814041,0.11414982378482819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.10582640022039413},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10582640022039413},{"x":0.10924369841814041,"y":0.11414982378482819},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.09882640022039413,0.11424369841814042,0.12114982378482819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8638655543327332,"y":0.12009512633085251},{"x":0.8588235378265381,"y":0.12009512633085251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.1034482792019844,0.8638655543327332,0.12009512633085251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8521008491516113,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8521008491516113,"y":0.12009512633085251},{"x":0.8252100944519043,"y":0.12009512633085251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8252100944519043,0.1034482792019844,0.8521008491516113,0.12009512633085251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8184874057769775,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7831932902336121,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7831932902336121,0.1034482792019844,0.8184874057769775,0.12009512633085251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7798319458961487,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7798319458961487,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7361344695091248,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Typha","boundary":[0.7361344695091248,0.1034482792019844,0.7798319458961487,0.11890606582164764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.1034482792019844},{"x":0.729411780834198,"y":0.1034482792019844},{"x":0.729411780834198,"y":0.11890606582164764},{"x":0.7277311086654663,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.1034482792019844,0.729411780834198,0.11890606582164764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.10225921869277954},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8638655543327332,"y":0.12009512633085251},{"x":0.7277311086654663,"y":0.11890606582164764}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7227311086654663,0.09525921869277953,0.8688655543327332,0.12709512633085251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8991596698760986,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8857142925262451,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"۱۵","boundary":[0.8857142925262451,0.10582640022039413,0.8991596698760986,0.11414982378482819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8823529481887817,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8823529481887817,"y":0.11414982378482819},{"x":0.875630259513855,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.875630259513855,0.10582640022039413,0.8823529481887817,0.11414982378482819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8722689151763916,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8722689151763916,"y":0.11533888429403305},{"x":0.8621848821640015,"y":0.11533888429403305}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"ہ","boundary":[0.8621848821640015,0.10582640022039413,0.8722689151763916,0.11533888429403305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8991596698760986,"y":0.10582640022039413},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11414982378482819},{"x":0.8621848821640015,"y":0.11533888429403305}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.8571848821640015,0.09882640022039413,0.9041596698760986,0.12114982378482819],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1438763439655304},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1438763439655304}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.0941176488995552,0.13555291295051575,0.10924369841814041,0.1438763439655304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13555291295051575},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1438763439655304},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1438763439655304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.12855291295051574,0.11424369841814042,0.1508763439655304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.13317479193210602},{"x":0.9008403420448303,"y":0.13317479193210602},{"x":0.9008403420448303,"y":0.14982163906097412},{"x":0.848739504814148,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۱","boundary":[0.848739504814148,0.13317479193210602,0.9008403420448303,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.13317479193210602},{"x":0.848739504814148,"y":0.13317479193210602},{"x":0.848739504814148,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8420168161392212,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.13317479193210602,0.848739504814148,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8403361439704895,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8403361439704895,"y":0.14982163906097412},{"x":0.8201680779457092,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.13317479193210602,0.8403361439704895,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8100840449333191,"y":0.13317479193210602},{"x":0.8100840449333191,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7764706015586853,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.13317479193210602,0.8100840449333191,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5277311205863953,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5277311205863953,"y":0.14982163906097412},{"x":0.48739495873451233,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Typha","boundary":[0.48739495873451233,0.13317479193210602,0.5277311205863953,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5966386795043945,"y":0.13317479193210602},{"x":0.5966386795043945,"y":0.14982163906097412},{"x":0.534453809261322,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.534453809261322,0.13317479193210602,0.5966386795043945,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.13317479193210602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6067227125167847,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6067227125167847,0.13317479193210602,0.6134454011917114,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.13317479193210602},{"x":0.702521026134491,"y":0.13317479193210602},{"x":0.702521026134491,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6201680898666382,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Phragmites","boundary":[0.6201680898666382,0.13317479193210602,0.702521026134491,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7714285850524902,"y":0.13317479193210602},{"x":0.7714285850524902,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7092437148094177,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.7092437148094177,0.13317479193210602,0.7714285850524902,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.13317479193210602},{"x":0.9008403420448303,"y":0.13317479193210602},{"x":0.9008403420448303,"y":0.14982163906097412},{"x":0.48739495873451233,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4823949587345123,0.126174791932106,0.9058403420448303,0.15682163906097413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16527943313121796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16527943313121796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1736028492450714},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۹","boundary":[0.0941176488995552,0.16527943313121796,0.10924369841814041,0.1736028492450714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.16527943313121796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.16527943313121796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1736028492450714},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1736028492450714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.15827943313121795,0.11424369841814042,0.18060284924507142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9042016863822937,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8504201769828796,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۲","boundary":[0.8504201769828796,0.16290131211280823,0.9042016863822937,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8470588326454163,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8470588326454163,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8420168161392212,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.16290131211280823,0.8470588326454163,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8386554718017578,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8386554718017578,"y":0.17954815924167633},{"x":0.8201680779457092,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.16290131211280823,0.8386554718017578,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8084033727645874,"y":0.16290131211280823},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.16290131211280823,0.8084033727645874,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.16290131211280823},{"x":0.561344563961029,"y":0.16290131211280823},{"x":0.561344563961029,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Typha","boundary":[0.5193277597427368,0.16290131211280823,0.561344563961029,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6285714507102966,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"australis","boundary":[0.5680672526359558,0.16290131211280823,0.6285714507102966,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6369748115539551,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6369748115539551,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6302521228790283,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.16290131211280823,0.6369748115539551,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6957983374595642,"y":0.16290131211280823},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6403361558914185,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scirpus","boundary":[0.6403361558914185,0.16290131211280823,0.6957983374595642,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7747899293899536,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17954815924167633},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"maritimus","boundary":[0.6941176652908325,0.16290131211280823,0.7747899293899536,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9042016863822937,"y":0.16290131211280823},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5143277597427368,0.15590131211280822,0.9092016863822937,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.19143876433372498},{"x":0.9008403420448303,"y":0.19143876433372498},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2068965584039688},{"x":0.8571428656578064,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵-۱۹-","boundary":[0.8571428656578064,0.19143876433372498,0.9008403420448303,0.2068965584039688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.19143876433372498},{"x":0.8521008491516113,"y":0.19143876433372498},{"x":0.8521008491516113,"y":0.20808561146259308},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8235294222831726,0.19143876433372498,0.8521008491516113,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.19143876433372498},{"x":0.8168067336082458,"y":0.19143876433372498},{"x":0.8168067336082458,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7815126180648804,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7815126180648804,0.19143876433372498,0.8168067336082458,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.7159664034843445,0.19262781739234924,0.7747899293899536,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7042016983032227,0.19262781739234924,0.7126050591468811,0.20808561146259308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.19262781739234924},{"x":0.9008403420448303,"y":0.19143876433372498},{"x":0.9008403420448303,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6992016983032227,0.18562781739234924,0.9058403420448303,0.21508561146259308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.22354340553283691},{"x":0.9008403420448303,"y":0.22354340553283691},{"x":0.9008403420448303,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8504201769828796,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"5-16-1","boundary":[0.8504201769828796,0.22354340553283691,0.9008403420448303,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8470588326454163,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8470588326454163,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8420168161392212,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.22354340553283691,0.8470588326454163,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8403361439704895,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8403361439704895,"y":0.23900118470191956},{"x":0.8201680779457092,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.22354340553283691,0.8403361439704895,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8100840449333191,"y":0.22354340553283691},{"x":0.8100840449333191,"y":0.23900118470191956},{"x":0.778151273727417,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.778151273727417,0.22354340553283691,0.8100840449333191,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.22354340553283691},{"x":0.534453809261322,"y":0.22354340553283691},{"x":0.534453809261322,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.4722689092159271,0.22354340553283691,0.534453809261322,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"nummularia","boundary":[0.5378151535987854,0.22354340553283691,0.6252101063728333,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6285714507102966,0.22354340553283691,0.6352941393852234,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Alhagi","boundary":[0.6369748115539551,0.22354340553283691,0.6857143044471741,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"camelorum","boundary":[0.6890756487846375,0.22354340553283691,0.7647058963775635,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22354340553283691},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22354340553283691},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4638655483722687,0.22354340553283691,0.46722689270973206,0.23900118470191956]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22354340553283691},{"x":0.9008403420448303,"y":0.22354340553283691},{"x":0.9008403420448303,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4588655483722687,0.2165434055328369,0.9058403420448303,0.24600118470191956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2544589638710022},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2544589638710022},{"x":0.11596638709306717,"y":0.26278239488601685},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.0957983210682869,0.2544589638710022,0.11596638709306717,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2544589638710022},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2544589638710022},{"x":0.11596638709306717,"y":0.26278239488601685},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.2474589638710022,0.12096638709306717,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8521008491516113,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۱۹-۲","boundary":[0.8521008491516113,0.25208085775375366,0.9008403420448303,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.25208085775375366},{"x":0.848739504814148,"y":0.25208085775375366},{"x":0.848739504814148,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8420168161392212,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.25208085775375366,0.848739504814148,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8403361439704895,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8403361439704895,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8201680779457092,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.25208085775375366,0.8403361439704895,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8084033727645874,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8084033727645874,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7798319458961487,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.25208085775375366,0.8084033727645874,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7764706015586853,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.25208085775375366,0.7764706015586853,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3478991687297821,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3478991687297821,"y":0.26872771978378296},{"x":0.289075642824173,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.289075642824173,0.25208085775375366,0.3478991687297821,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.25208085775375366},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25208085775375366},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3529411852359772,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"spina","boundary":[0.3529411852359772,0.25208085775375366,0.39159664511680603,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3949579894542694,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3949579894542694,0.25208085775375366,0.4000000059604645,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4453781545162201,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"christi","boundary":[0.4000000059604645,0.25208085775375366,0.4453781545162201,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26872771978378296},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45042017102241516,0.25208085775375366,0.45546218752861023,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5428571701049805,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4638655483722687,0.25208085775375366,0.5428571701049805,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fasciculifolius-","boundary":[0.5445378422737122,0.25208085775375366,0.6554622054100037,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7445378303527832,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6621848940849304,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Platychaete","boundary":[0.6621848940849304,0.25208085775375366,0.7445378303527832,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.7546218633651733,0.25208085775375366,0.7663865685462952,0.26872771978378296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26872771978378296},{"x":0.289075642824173,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.28407564282417297,0.24508085775375366,0.9058403420448303,0.27572771978378297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8991596698760986,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8991596698760986,"y":0.298454225063324},{"x":0.848739504814148,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۹-۳","boundary":[0.848739504814148,0.28299644589424133,0.8991596698760986,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8470588326454163,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8470588326454163,"y":0.298454225063324},{"x":0.8420168161392212,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.28299644589424133,0.8470588326454163,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8403361439704895,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8403361439704895,"y":0.298454225063324},{"x":0.8218487501144409,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.28299644589424133,0.8403361439704895,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8084033727645874,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8084033727645874,"y":0.298454225063324},{"x":0.7764706015586853,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.28299644589424133,0.8084033727645874,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5596638917922974,"y":0.298454225063324},{"x":0.5008403658866882,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ziziphus","boundary":[0.5008403658866882,0.28299644589424133,0.5596638917922974,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6000000238418579,"y":0.298454225063324},{"x":0.5647059082984924,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"spina","boundary":[0.5647059082984924,0.28299644589424133,0.6000000238418579,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6638655662536621,"y":0.298454225063324},{"x":0.6084033846855164,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"christi-","boundary":[0.6084033846855164,0.28299644589424133,0.6638655662536621,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7042016983032227,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7042016983032227,"y":0.298454225063324},{"x":0.6689075827598572,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.6689075827598572,0.28299644589424133,0.7042016983032227,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7714285850524902,"y":0.298454225063324},{"x":0.7109243869781494,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.7109243869781494,0.28299644589424133,0.7714285850524902,0.298454225063324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8991596698760986,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8991596698760986,"y":0.298454225063324},{"x":0.5008403658866882,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49584036588668823,0.2759964458942413,0.9041596698760986,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3139120042324066},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3139120042324066},{"x":0.11932773143053055,"y":0.32223543524742126},{"x":0.0957983210682869,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.0957983210682869,0.3139120042324066,0.11932773143053055,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3139120042324066},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3139120042324066},{"x":0.11932773143053055,"y":0.32223543524742126},{"x":0.0957983210682869,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3069120042324066,0.12432773143053055,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3269916772842407},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-۱۷-","boundary":[0.8571428656578064,0.3115338981151581,0.9008403420448303,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3269916772842407},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8235294222831726,0.3115338981151581,0.8521008491516113,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3115338981151581},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7848739624023438,0.3115338981151581,0.8134453892707825,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6873949766159058,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.6873949766159058,0.31272295117378235,0.7731092572212219,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6823529601097107,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6823529601097107,"y":0.328180730342865},{"x":0.6773109436035156,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.31272295117378235,0.6823529601097107,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3115338981151581},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6773109436035156,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6723109436035156,0.3045338981151581,0.9058403420448303,0.33399167728424073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3448275923728943},{"x":0.11932773143053055,"y":0.34363853931427},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3519619405269623},{"x":0.0957983210682869,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.0957983210682869,0.3448275923728943,0.11932773143053055,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3448275923728943},{"x":0.11932773143053055,"y":0.34363853931427},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3519619405269623},{"x":0.0957983210682869,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3378275923728943,0.12432773143053055,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.34244945645332336},{"x":0.9008403420448303,"y":0.34244945645332336},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۱۷-۱","boundary":[0.8521008491516113,0.34244945645332336,0.9008403420448303,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.34244945645332336},{"x":0.848739504814148,"y":0.34244945645332336},{"x":0.848739504814148,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.34244945645332336,0.848739504814148,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8403361439704895,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.34244945645332336,0.8403361439704895,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8084033727645874,"y":0.34244945645332336},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.34244945645332336,0.8084033727645874,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.34244945645332336},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34244945645332336},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3579072654247284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Zygophyllumn","boundary":[0.2655462324619293,0.34244945645332336,0.35462185740470886,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.34244945645332336},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34244945645332336},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3579072654247284},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.3630252182483673,0.34244945645332336,0.45546218752861023,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.34244945645332336},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34244945645332336},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3579072654247284},{"x":0.462184876203537,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.462184876203537,0.34244945645332336,0.46722689270973206,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4722689092159271,0.34244945645332336,0.5512605309486389,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fasciculifolius","boundary":[0.5579832196235657,0.34244945645332336,0.6605042219161987,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6605042219161987,0.34244945645332336,0.6672269105911255,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34244945645332336},{"x":0.702521026134491,"y":0.34244945645332336},{"x":0.702521026134491,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.6689075827598572,0.34244945645332336,0.702521026134491,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"capensis","boundary":[0.7092437148094177,0.34244945645332336,0.7697479128837585,0.3579072654247284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.34244945645332336},{"x":0.9008403420448303,"y":0.34244945645332336},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3579072654247284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2605462324619293,0.33544945645332336,0.9058403420448303,0.3649072654247284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3745540976524353},{"x":0.11764705926179886,"y":0.37336504459381104},{"x":0.11764705926179886,"y":0.38287752866744995},{"x":0.09747899323701859,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۰۶","boundary":[0.0957983210682869,0.3745540976524353,0.11764705926179886,0.38287752866744995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3745540976524353},{"x":0.11764705926179886,"y":0.37336504459381104},{"x":0.11764705926179886,"y":0.38287752866744995},{"x":0.09747899323701859,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3675540976524353,0.12264705926179886,0.38987752866744996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۵-۱۷-۲","boundary":[0.8521008491516113,0.37217599153518677,0.9008403420448303,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8403361439704895,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8218487501144409,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.37217599153518677,0.8403361439704895,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8100840449333191,"y":0.37217599153518677},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.37217599153518677,0.8100840449333191,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3462184965610504,"y":0.37217599153518677},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Zygophyllum","boundary":[0.2571428716182709,0.37217599153518677,0.3462184965610504,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.37217599153518677},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37217599153518677},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3876337707042694},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"atriplicoides","boundary":[0.35630252957344055,0.37217599153518677,0.45042017102241516,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3876337707042694},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-Platychaete","boundary":[0.45378151535987854,0.37217599153518677,0.5478991866111755,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.5529412031173706,0.37217599153518677,0.5647059082984924,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.37217599153518677,0.5747899413108826,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5731092691421509,0.37217599153518677,0.5798319578170776,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.5865546464920044,0.37217599153518677,0.6638655662536621,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fasciculifolius","boundary":[0.6689075827598572,0.37217599153518677,0.7714285850524902,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.37217599153518677},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.25214287161827087,0.36517599153518676,0.9058403420448303,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8571428656578064,0.4007134437561035,0.8638655543327332,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4173602759838104},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8235294222831726,0.4007134437561035,0.8521008491516113,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8168067336082458,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7815126180648804,0.4007134437561035,0.8184874057769775,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.7462185025215149,0.4019024968147278,0.7747899293899536,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4019024968147278},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4007134437561035},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7412185025215149,0.3949024968147278,0.8688655543327332,0.42436027598381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8621848821640015,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8621848821640015,"y":0.41260403394699097},{"x":0.8605042099952698,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"-","boundary":[0.8588235378265381,0.4042806327342987,0.8621848821640015,0.41260403394699097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8991596698760986,"y":0.41260403394699097},{"x":0.8689075708389282,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۵-۱۸","boundary":[0.8689075708389282,0.4042806327342987,0.8991596698760986,0.41260403394699097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8991596698760986,"y":0.40309154987335205},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4114149808883667},{"x":0.8605042099952698,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.8538235378265381,0.3972806327342987,0.9041596698760986,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4482758641242981},{"x":0.848739504814148,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۱۸-۱","boundary":[0.848739504814148,0.4316290020942688,0.8991596698760986,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4316290020942688},{"x":0.848739504814148,"y":0.4316290020942688},{"x":0.848739504814148,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.4316290020942688,0.848739504814148,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4482758641242981},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8201680779457092,0.4316290020942688,0.8403361439704895,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7798319458961487,0.4316290020942688,0.8100840449333191,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4482758641242981},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.45210084319114685,0.4316290020942688,0.5210084319114685,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4482758641242981},{"x":0.529411792755127,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Scoparia","boundary":[0.529411792755127,0.4316290020942688,0.5882353186607361,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5932773351669312,0.4316290020942688,0.6000000238418579,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cornulaca","boundary":[0.6000000238418579,0.4316290020942688,0.6756302714347839,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"leucacantha","boundary":[0.6823529601097107,0.4316290020942688,0.7714285850524902,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4482758641242981},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44710084319114685,0.4246290020942688,0.9041596698760986,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.46373364329338074},{"x":0.11932773143053055,"y":0.46373364329338074},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4720570743083954},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.46373364329338074,0.11932773143053055,0.4720570743083954]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1277310997247696,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4720570743083954},{"x":0.12268907576799393,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"..","boundary":[0.12268907576799393,0.46373364329338074,0.1277310997247696,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1277310997247696,"y":0.46373364329338074},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4720570743083954},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.45673364329338073,0.1327310997247696,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47681331634521484},{"x":0.440336138010025,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Calligonum","boundary":[0.440336138010025,0.4613555371761322,0.5327731370925903,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"comosum","boundary":[0.5394958257675171,0.46254459023475647,0.6067227125167847,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47681331634521484},{"x":0.440336138010025,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.435336138010025,0.4543555371761322,0.6117227125167847,0.48381331634521485],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.46254459023475647},{"x":0.902521014213562,"y":0.46254459023475647},{"x":0.902521014213562,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8504201769828796,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱۸-۲","boundary":[0.8504201769828796,0.46254459023475647,0.902521014213562,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8470588326454163,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8470588326454163,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8420168161392212,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8420168161392212,0.46254459023475647,0.8470588326454163,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8403361439704895,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8403361439704895,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8218487501144409,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.8218487501144409,0.46254459023475647,0.8403361439704895,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8100840449333191,"y":0.46254459023475647},{"x":0.8100840449333191,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7764706015586853,0.46254459023475647,0.8100840449333191,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.6336134672164917,0.46016645431518555,0.6974790096282959,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.7092437148094177,0.4613555371761322,0.7697479128837585,0.47681331634521484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.46016645431518555},{"x":0.902521014213562,"y":0.46254459023475647},{"x":0.902521014213562,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6286134672164917,0.45316645431518554,0.907521014213562,0.4850023694038391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.49346017837524414},{"x":0.11932773143053055,"y":0.49346017837524414},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5017836093902588},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.49346017837524414,0.11932773143053055,0.5017836093902588]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1277310997247696,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5017836093902588},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.75,"str":"..","boundary":[0.12268907576799393,0.49346017837524414,0.1277310997247696,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4922710955142975},{"x":0.1277310997247696,"y":0.49346017837524414},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5017836093902588},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4852710955142975,0.1327310997247696,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4910820424556732},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5077288746833801},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۱۸-۳","boundary":[0.8521008491516113,0.4910820424556732,0.8991596698760986,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4910820424556732},{"