عملیات حرارتی فولادها و چدن‎ها عملیات حرارتی فولادها و چدن‎ها

توضیحات

عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی به طیف وسیعی از فرایندهای حرارتی، شامل گرم‌کردن و سردکردن در محیط‌های خاص اطلاق می‌شود، که در نتیجه آن، فلز و یا آلیاژ مورد نظر به خواص مطلوبی دست می‌یابد.گرچه منابع خارجی متعددی در زمینه عملیات حرارتی وجود دارند، اما آثار چاپ شده به زبان فارسی معدود می‌باشند . در این کتاب سعی شده که روش های نوین عملیات حرارتی فولادها ارایه شده و امید است که مورد استفاده دانشجویان و صنعتگران قرار گیرد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797940","title":"عملیات حرارتی فولادها و چدن‎ها","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71868eb0f6c3617d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71868eb0f6c3617d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71868eb0f6c3617d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71868eb0f6c3617d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71868eb0f6c3617d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/71868eb0f6c3617d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/71868eb0f6c3617d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/71868eb0f6c3617d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/71868eb0f6c3617d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/71868eb0f6c3617d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-462-542-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["عملیات حرارتی آلیاژهای فلزی به طیف وسیعی از فرایندهای حرارتی، شامل گرم‌کردن و سردکردن در محیط‌های خاص اطلاق می‌شود، که در نتیجه آن، فلز و یا آلیاژ مورد نظر به خواص مطلوبی دست می‌یابد.گرچه منابع خارجی متعددی در زمینه عملیات حرارتی وجود دارند، اما آثار چاپ شده به زبان فارسی معدود می‌باشند . در این کتاب سعی شده که روش های نوین عملیات حرارتی فولادها ارایه شده و امید است که مورد استفاده دانشجویان و صنعتگران قرار گیرد.",""],"pages_count":"350","keywords":null,"token":"71868eb0f6c3617d","created_at":"2021-09-26 17:31:35","updated_at":"2022-11-13 14:58:15","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-26 17:54:38","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1920942","title":"دکتر کمال جانقربان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر کمال","lastname":"جانقربان","token":"4da3e70ffbf54632","created_at":"2021-09-26 16:08:03","updated_at":"2021-09-26 16:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920944","title":"دکتر الهام کتویی زاده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر الهام","lastname":"کتویی زاده","token":"1563c91568a7917f","created_at":"2021-09-26 16:08:35","updated_at":"2021-09-26 16:08:35","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920942","title":"دکتر کمال جانقربان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر کمال","lastname":"جانقربان","token":"4da3e70ffbf54632","created_at":"2021-09-26 16:08:03","updated_at":"2021-09-26 16:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920944","title":"دکتر الهام کتویی زاده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر الهام","lastname":"کتویی زاده","token":"1563c91568a7917f","created_at":"2021-09-26 16:08:35","updated_at":"2021-09-26 16:08:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786593","file":"61507d3fee3fe4.84416284.pdf","book_id":"3797940","toc":null,"created_at":"2021-09-26 17:31:36","updated_at":"2022-11-13 14:55:21","process_started_at":"2021-09-26 17:31:39","process_done_at":"2021-09-26 17:31:48","process_failed_at":null,"pages_count":"350","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bef853ac79311b86ac7bf3af8119f92a6ad86017ee12cd086eff89c71bac0ee4fe6e47fe3eb0d13326a749d00a373c6bb4fc2a8205e77c4904bd2b46468afc53","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۰"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":"6028","title":"آزمایشگاه عملیات حرارتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1b7673ebb475703c","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-11-08 10:36:46","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-07 15:23:44","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"6031","title":"آزمایشگاه عملیات حرارتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d8cdca20459b57fa","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:05","updated_at":"2022-11-08 10:36:46","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26992","title":"علم و مهندسی مواد لایه های نازک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"04232720c36c8f1f","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:40:06","updated_at":"2022-03-04 22:18:04","study_fields":[{"id":"55","title":"فیزیک گرایش لایه های نازک","degree_id":"10","token":"800a4814bcd4e4f2","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-22 10:23:16","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"27109","title":"عملیات حرارتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"989df562c4ccd21f","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:40:14","updated_at":"2022-11-08 10:36:46","study_fields":[{"id":"28","title":"متالوژی","degree_id":"4","token":"e32f94d1e4999df8","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-07 15:23:44","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"27112","title":"عملیات حرارتی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7ae305d2c51a5cd1","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:40:14","updated_at":"2022-11-08 10:36:46","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"29938","title":"کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"46cc7299188823fb","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:44:12","updated_at":"2020-09-05 10:15:52","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%AF%D9%86%E2%80%8E%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"20000","urlify":"%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%AF%D9%86%E2%80%8E%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۵۰","authorTitle":"دکتر کمال جانقربان, دکتر الهام کتویی زاده","tocStr":"","url":"/preview/71868eb0f6c3617d/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%AF%D9%86%E2%80%8E%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":350,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"71868eb0f6c3617d","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/HryKfQTOGzaUXUCB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/MSMavgnVhaaBCYLR.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/ioMZfsywXNihCvdX.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/OYEvXtRZYTnvRDsl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/uidiNkbyKjiAWEUf.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/jLZvOXbMjfMNdvvY.jpg"},"info":{"width":335,"height":560,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/aLkNMuNUSFkRsGpq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/ugEwbDYXvRSaIWrU.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/athDZeNNunhHKtDR.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00029216247264164154,0.0002413355827659041,0.9984206283315552,0.9990620547179339]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.18269230425357819},{"x":0.2494802474975586,"y":0.18131868541240692},{"x":0.2515592575073242,"y":0.1964285671710968},{"x":0.18918919563293457,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"دانیاز","boundary":[0.18918919563293457,0.18269230425357819,0.2515592575073242,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.2432432472705841,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.2032967060804367,0.29729729890823364,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.21565933525562286},{"x":0.18918919563293457,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.2032967060804367,0.23700623214244843,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.2032967060804367,0.1829521805047989,0.21565933525562286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18269230425357819},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18131868541240692},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.14053014934062957,0.17569230425357818,0.30229729890823365,0.22265933525562287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.23489010334014893},{"x":0.20166319608688354,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۲","boundary":[0.20166319608688354,0.22390109300613403,0.234927237033844,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.22390109300613403},{"x":0.234927237033844,"y":0.23489010334014893},{"x":0.20166319608688354,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19666319608688354,0.21690109300613403,0.239927237033844,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6465696692466736,0.3708791136741638,0.7546777725219727,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5114344954490662,0.3708791136741638,0.6340956091880798,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.3708791136741638},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3708791136741638},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4065934121608734},{"x":0.382536381483078,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.382536381483078,0.3708791136741638,0.49688148498535156,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3708791136741638},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3708791136741638},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4065934121608734},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3534303605556488,0.3708791136741638,0.37006238102912903,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.3708791136741638},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3708791136741638},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4065934121608734},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.2286902219057083,0.3708791136741638,0.34095633029937744,0.4065934121608734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4065934121608734},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2236902219057083,0.3638791136741638,0.7596777725219727,0.4135934121608734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5717255473136902,"y":0.567307710647583},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.4906444847583771,0.5453296899795532,0.5717255473136902,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5467032790184021},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5467032790184021},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5686812996864319},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47401246428489685,0.5467032790184021,0.48232847452163696,0.5686812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.5467032790184021},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5467032790184021},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4116424024105072,0.5467032790184021,0.46777546405792236,0.5686812996864319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5717255473136902,"y":0.567307710647583},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5686812996864319}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4066424024105072,0.5397032790184021,0.5767255473136902,0.574307710647583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5446985363960266,0.5947802066802979,0.5945945978164673,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6140109896659851},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.4864864945411682,0.5947802066802979,0.5363825559616089,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5947802066802979},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5947802066802979},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6140109896659851},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.3887733817100525,0.5947802066802979,0.4760914742946625,0.6140109896659851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5947802066802979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6140109896659851},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3837733817100525,0.5877802066802978,0.5995945978164673,0.6210109896659851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.625},{"x":0.6008316278457642,"y":0.625},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5530145764350891,0.625,0.6008316278457642,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.625},{"x":0.542619526386261,"y":0.625},{"x":0.542619526386261,"y":0.6469780206680298},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.49688148498535156,0.625,0.542619526386261,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.625},{"x":0.4844074845314026,"y":0.625},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتوئی","boundary":[0.4345114231109619,0.625,0.4844074845314026,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.625},{"x":0.4261954128742218,"y":0.625},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6469780206680298},{"x":0.382536381483078,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.382536381483078,0.625,0.4261954128742218,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5945945978164673,0.6579670310020447,0.6361746191978455,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5135135054588318,0.6579670310020447,0.5862785577774048,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6758241653442383},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.47401246428489685,0.6579670310020447,0.5072765350341797,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.656593382358551},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6579670310020447},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6744505763053894},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40124741196632385,0.656593382358551,0.46569645404815674,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.656593382358551},{"x":0.39293140172958374,"y":0.656593382358551},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6744505763053894},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3451143503189087,0.656593382358551,0.39293140172958374,0.6744505763053894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.625},{"x":0.6361746191978455,"y":0.625},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6758241653442383},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3401143503189087,0.618,0.6411746191978455,0.6828241653442383],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/PNqMcJzOtlLiAEId-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/VdMMMLhIKyaTBTvq.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/bAdtgAgoMNXQcVpn.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002705512039378874,0.00017152216883151085,0.9981958713600888,0.9988016694528716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.1318681389093399},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8503118753433228,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7941787838935852,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7941787838935852,0.1318681389093399,0.8503118753433228,0.14835165441036224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.1318681389093399},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8503118753433228,"y":0.14835165441036224},{"x":0.7941787838935852,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7891787838935852,0.1248681389093399,0.8553118753433228,0.15535165441036225],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6798336505889893,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6777547001838684,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.13873626291751862,0.6798336505889893,0.14423076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6798336505889893,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6777547001838684,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.1317362629175186,0.6848336505889893,0.15123076808452607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8170478343963623,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8191268444061279,0.15521977841854095,0.8503118753433228,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8108108043670654,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8108108043670654,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8045738339424133,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8066527843475342,0.15521977841854095,0.8108108043670654,0.17032967507839203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7983368039131165,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7983368039131165,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7837837934494019,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7837837934494019,0.15521977841854095,0.7983368039131165,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.15521977841854095},{"x":0.777546763420105,"y":0.15521977841854095},{"x":0.777546763420105,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7318087220191956,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7318087220191956,0.15521977841854095,0.777546763420105,0.1717032939195633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.1538461595773697},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7318087220191956,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7268087220191956,0.14684615957736968,0.8553118753433228,0.1787032939195633],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6798336505889893,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.1607142835855484,0.6798336505889893,0.16620878875255585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6798336505889893,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.1537142835855484,0.6848336505889893,0.17320878875255585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.13324175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.13324175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6008316278457642,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.6008316278457642,0.13324175775051117,0.6486486196517944,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.13324175775051117},{"x":0.5966736078262329,"y":0.13324175775051117},{"x":0.5966736078262329,"y":0.14697802066802979},{"x":0.5925155878067017,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925155878067017,0.13324175775051117,0.5966736078262329,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.13324175775051117},{"x":0.5862785577774048,"y":0.13324175775051117},{"x":0.5862785577774048,"y":0.14697802066802979},{"x":0.55509352684021,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.55509352684021,0.13324175775051117,0.5862785577774048,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6486486196517944,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1717032939195633},{"x":0.602910578250885,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.602910578250885,0.15521977841854095,0.6486486196517944,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.15521977841854095},{"x":0.5966736078262329,"y":0.15521977841854095},{"x":0.5966736078262329,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5530145764350891,0.15521977841854095,0.5966736078262329,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.15521977841854095},{"x":0.5467775464057922,"y":0.15521977841854095},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.5051975250244141,0.15521977841854095,0.5467775464057922,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.15521977841854095},{"x":0.49688148498535156,"y":0.15521977841854095},{"x":0.49688148498535156,"y":0.1717032939195633},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4927234947681427,0.15521977841854095,0.49688148498535156,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4844074845314026,"y":0.15521977841854095},{"x":0.4844074845314026,"y":0.1717032939195633},{"x":0.4553014636039734,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چدن","boundary":[0.4553014636039734,0.15521977841854095,0.4844074845314026,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.15521977841854095},{"x":0.45322245359420776,"y":0.15521977841854095},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1717032939195633},{"x":0.4407484531402588,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4407484531402588,0.15521977841854095,0.45322245359420776,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.15521977841854095},{"x":0.442827433347702,"y":0.15521977841854095},{"x":0.442827433347702,"y":0.1717032939195633},{"x":0.43659043312072754,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.43659043312072754,0.15521977841854095,0.442827433347702,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.15521977841854095},{"x":0.43035343289375305,"y":0.15521977841854095},{"x":0.43035343289375305,"y":0.1717032939195633},{"x":0.37837839126586914,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.37837839126586914,0.15521977841854095,0.43035343289375305,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.15521977841854095},{"x":0.37006238102912903,"y":0.15521977841854095},{"x":0.37006238102912903,"y":0.1717032939195633},{"x":0.3659043610095978,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3659043610095978,0.15521977841854095,0.37006238102912903,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.15521977841854095},{"x":0.3596673607826233,"y":0.15521977841854095},{"x":0.3596673607826233,"y":0.1717032939195633},{"x":0.322245329618454,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.322245329618454,0.15521977841854095,0.3596673607826233,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.15521977841854095},{"x":0.3160083293914795,"y":0.15521977841854095},{"x":0.3160083293914795,"y":0.1717032939195633},{"x":0.28482329845428467,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.28482329845428467,0.15521977841854095,0.3160083293914795,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.15521977841854095},{"x":0.2785862684249878,"y":0.15521977841854095},{"x":0.2785862684249878,"y":0.1717032939195633},{"x":0.2286902219057083,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.2286902219057083,0.15521977841854095,0.2785862684249878,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.15521977841854095},{"x":0.22661122679710388,"y":0.15521977841854095},{"x":0.22661122679710388,"y":0.1717032939195633},{"x":0.22245322167873383,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22245322167873383,0.15521977841854095,0.22661122679710388,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.15521977841854095},{"x":0.2141372114419937,"y":0.15521977841854095},{"x":0.2141372114419937,"y":0.1717032939195633},{"x":0.18918919563293457,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.18918919563293457,0.15521977841854095,0.2141372114419937,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6465696692466736,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کتونی","boundary":[0.6174635887145996,0.1785714328289032,0.6465696692466736,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6112266182899475,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6112266182899475,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5883575677871704,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5883575677871704,0.1785714328289032,0.6112266182899475,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.1785714328289032},{"x":0.5862785577774048,"y":0.1785714328289032},{"x":0.5862785577774048,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5821205973625183,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5821205973625183,0.1785714328289032,0.5862785577774048,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6486486196517944,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6486486196517944,"y":0.21565933525562286},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6153846383094788,0.20192307233810425,0.6486486196517944,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6091476082801819,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6091476082801819,"y":0.21565933525562286},{"x":0.6070685982704163,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6070685982704163,0.20192307233810425,0.6091476082801819,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6008316278457642,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6008316278457642,"y":0.21565933525562286},{"x":0.55509352684021,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.55509352684021,0.20192307233810425,0.6008316278457642,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5488565564155579,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5488565564155579,"y":0.21565933525562286},{"x":0.5155925154685974,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5155925154685974,0.20192307233810425,0.5488565564155579,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5093554854393005,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21565933525562286},{"x":0.5072765350341797,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5072765350341797,0.20192307233810425,0.5093554854393005,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5010395050048828,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5010395050048828,"y":0.21565933525562286},{"x":0.4719334840774536,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4719334840774536,0.20192307233810425,0.5010395050048828,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.20192307233810425},{"x":0.46569645404815674,"y":0.20192307233810425},{"x":0.46569645404815674,"y":0.21565933525562286},{"x":0.4407484531402588,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4407484531402588,0.20192307233810425,0.46569645404815674,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.20192307233810425},{"x":0.442827433347702,"y":0.20192307233810425},{"x":0.442827433347702,"y":0.21565933525562286},{"x":0.43866944313049316,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43866944313049316,0.20192307233810425,0.442827433347702,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.20192307233810425},{"x":0.43035343289375305,"y":0.20192307233810425},{"x":0.43035343289375305,"y":0.21565933525562286},{"x":0.3970893919467926,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3970893919467926,0.20192307233810425,0.43035343289375305,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.20192307233810425},{"x":0.39293140172958374,"y":0.20192307233810425},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21565933525562286},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39293140172958374,0.20192307233810425,0.39293140172958374,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6424116492271423,0.2252747267484665,0.6486486196517944,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6382536292076111,0.2252747267484665,0.6403326392173767,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۳۵","boundary":[0.6070685982704163,0.2252747267484665,0.6340956091880798,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6008316278457642,"y":0.23763735592365265},{"x":0.5841996073722839,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5841996073722839,0.2252747267484665,0.6008316278457642,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5821205973625183,"y":0.23763735592365265},{"x":0.5779625773429871,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5779625773429871,0.2252747267484665,0.5821205973625183,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5696465969085693,"y":0.23763735592365265},{"x":0.5405405163764954,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5405405163764954,0.2252747267484665,0.5696465969085693,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5343035459518433,"y":0.23763735592365265},{"x":0.530145525932312,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.530145525932312,0.2252747267484665,0.5343035459518433,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5239084959030151,"y":0.23763735592365265},{"x":0.48856547474861145,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.48856547474861145,0.2252747267484665,0.5239084959030151,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.2252747267484665},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2252747267484665},{"x":0.48856547474861145,"y":0.23763735592365265},{"x":0.4844074845314026,"y":0.23763735592365265}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4844074845314026,0.2252747267484665,0.48856547474861145,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6486486196517944,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5966736078262329,0.24725274741649628,0.6486486196517944,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.24725274741649628},{"x":0.590436577796936,"y":0.24725274741649628},{"x":0.590436577796936,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5446985363960266,0.24725274741649628,0.590436577796936,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5384615659713745,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5072765350341797,0.24725274741649628,0.5384615659713745,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5072765350341797,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2609890103340149},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5010395050048828,0.24725274741649628,0.5072765350341797,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.24725274741649628},{"x":0.4927234947681427,"y":0.24725274741649628},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2609890103340149},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۴۲","boundary":[0.46777546405792236,0.24725274741649628,0.4927234947681427,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.24725274741649628},{"x":0.46569645404815674,"y":0.24725274741649628},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2609890103340149},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4636174738407135,0.24725274741649628,0.46569645404815674,0.2609890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.13324175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.13461539149284363},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2609890103340149},{"x":0.18918919563293457,"y":0.25961539149284363}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.18418919563293457,0.12624175775051116,0.6536486196517944,0.2679890103340149],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7920997738838196,0.20054945349693298,0.8503118753433228,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7837837934494019,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2142857164144516},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7629937529563904,0.20192307233810425,0.7858628034591675,0.2142857164144516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7579937529563904,0.19492307233810424,0.8553118753433228,0.21991208267211915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6798336505889893,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6777547001838684,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.20467032492160797,0.6798336505889893,0.21016483008861542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6798336505889893,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6777547001838684,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.19767032492160796,0.6848336505889893,0.21716483008861542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5072765350341797,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"6","boundary":[0.5072765350341797,0.2074175775051117,0.5093554854393005,0.21153846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5072765350341797,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5022765350341797,0.2004175775051117,0.5143554854393005,0.21853846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8503118753433228,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23489010334014893},{"x":0.7920997738838196,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7920997738838196,0.22390109300613403,0.8503118753433228,0.23489010334014893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7837837934494019,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7837837934494019,"y":0.23626373708248138},{"x":0.7422037124633789,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7422037124633789,0.2252747267484665,0.7837837934494019,0.23626373708248138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8503118753433228,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23489010334014893},{"x":0.7422037124633789,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7372037124633789,0.21690109300613403,0.8553118753433228,0.24189010334014893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6798336505889893,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6798336505889893,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.22802197933197021,0.6798336505889893,0.23351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6798336505889893,"y":0.22802197933197021},{"x":0.6798336505889893,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.2210219793319702,0.6848336505889893,0.24051648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8523908257484436,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8066527843475342,0.24725274741649628,0.8523908257484436,0.25961539149284363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8523908257484436,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8016527843475342,0.24025274741649627,0.8573908257484436,0.26661539149284363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.25137361884117126},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25137361884117126},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.25137361884117126,0.6798336505889893,0.2568681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.25137361884117126},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25137361884117126},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.24437361884117126,0.6848336505889893,0.2638681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8170478343963623,0.2706044018268585,0.8523908257484436,0.2829670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8120478343963623,0.2636044018268585,0.8573908257484436,0.2899670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.2747252881526947,0.6798336505889893,0.2788461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.2677252881526947,0.6848336505889893,0.2858461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2815934121608734},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۵۴۲-۸","boundary":[0.5051975250244141,0.2706044018268585,0.6590436697006226,0.2815934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6590436697006226,"y":0.2815934121608734},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5001975250244141,0.2636044018268585,0.6640436697006226,0.2885934121608734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3063186705112457},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8087317943572998,0.2925824224948883,0.8503118753433228,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.29395604133605957},{"x":0.8024948239326477,"y":0.29395604133605957},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7588357329368591,0.29395604133605957,0.8024948239326477,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.29395604133605957},{"x":0.752598762512207,"y":0.29395604133605957},{"x":0.752598762512207,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7151767015457153,0.29395604133605957,0.752598762512207,0.3063186705112457]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2925824224948883},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7101767015457153,0.2855824224948883,0.8553118753433228,0.31331867051124573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6798336505889893,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6777547001838684,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.2967033088207245,0.6798336505889893,0.30219781398773193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6798336505889893,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6777547001838684,"y":0.30219781398773193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.2897033088207245,0.6848336505889893,0.30919781398773194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"فييا","boundary":[0.6278586387634277,0.29395604133605957,0.6486486196517944,0.30494505167007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.6228586387634277,0.28695604133605956,0.6536486196517944,0.31194505167007447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7983368039131165,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7983368039131165,0.31593406200408936,0.8523908257484436,0.32692307233810425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7983368039131165,"y":0.32692307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7933368039131165,0.30893406200408935,0.8573908257484436,0.33392307233810425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6174635887145996,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6174635887145996,0.31593406200408936,0.6486486196517944,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6112266182899475,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6112266182899475,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5883575677871704,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5883575677871704,0.31593406200408936,0.6112266182899475,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.31593406200408936},{"x":0.5800415873527527,"y":0.31593406200408936},{"x":0.5800415873527527,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5717255473136902,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5717255473136902,0.31593406200408936,0.5800415873527527,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.31593406200408936},{"x":0.5634095668792725,"y":0.31593406200408936},{"x":0.5634095668792725,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5114344954490662,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5114344954490662,0.31593406200408936,0.5634095668792725,0.32967033982276917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5114344954490662,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5064344954490662,0.30893406200408935,0.6536486196517944,0.33667033982276917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.33379119634628296},{"x":0.19334720075130463,"y":0.33379119634628296},{"x":0.19334720075130463,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1392931342124939,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Kamal","boundary":[0.1392931342124939,0.33379119634628296,0.19334720075130463,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.33379119634628296},{"x":0.295218288898468,"y":0.33379119634628296},{"x":0.295218288898468,"y":0.34890109300613403},{"x":0.1995842009782791,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Janghorban","boundary":[0.1995842009782791,0.33379119634628296,0.295218288898468,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.33379119634628296},{"x":0.29937630891799927,"y":0.33379119634628296},{"x":0.29937630891799927,"y":0.34890109300613403},{"x":0.29729729890823364,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":",","boundary":[0.29729729890823364,0.33379119634628296,0.29937630891799927,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.33379119634628296},{"x":0.3534303605556488,"y":0.33379119634628296},{"x":0.3534303605556488,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3014552891254425,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"Elham","boundary":[0.3014552891254425,0.33379119634628296,0.3534303605556488,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.33379119634628296},{"x":0.517671525478363,"y":0.33379119634628296},{"x":0.517671525478363,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3596673607826233,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Katoueizadeh.Heat","boundary":[0.3596673607826233,0.33379119634628296,0.517671525478363,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6070685982704163,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6070685982704163,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5239084959030151,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Treatment","boundary":[0.5239084959030151,0.33379119634628296,0.6070685982704163,0.34890109300613403]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.33379119634628296},{"x":0.632016658782959,"y":0.33379119634628296},{"x":0.632016658782959,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6133056282997131,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"of","boundary":[0.6133056282997131,0.33379119634628296,0.632016658782959,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.3502747118473053},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3502747118473053},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3612637221813202},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Steels","boundary":[0.13513512909412384,0.3502747118473053,0.1829521805047989,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.3502747118473053},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3502747118473053},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3612637221813202},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.18918919563293457,0.3502747118473053,0.21829521656036377,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.3502747118473053},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3502747118473053},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3612637221813202},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cast","boundary":[0.22453223168849945,0.3502747118473053,0.25987526774406433,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.3502747118473053},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3502747118473053},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3612637221813202},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Irons","boundary":[0.2661122679710388,0.3502747118473053,0.3076923191547394,0.3612637221813202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.27000001072883606}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.33379119634628296},{"x":0.632016658782959,"y":0.33379119634628296},{"x":0.632016658782959,"y":0.3612637221813202},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13013512909412384,0.32679119634628295,0.637016658782959,0.3682637221813202],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7983368039131165,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7983368039131165,0.3708791136741638,0.8523908257484436,0.38324177265167236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7983368039131165,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7933368039131165,0.3638791136741638,0.8573908257484436,0.39024177265167237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6465696692466736,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6278586387634277,0.36950549483299255,0.6465696692466736,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6216216087341309,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5987526178359985,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6008316278457642,0.3681318759918213,0.6195425987243652,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3681318759918213},{"x":0.5987526178359985,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5945945978164673,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966736078262329,0.3681318759918213,0.5987526178359985,0.38049450516700745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.3681318759918213},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6465696692466736,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5945945978164673,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5916736078262329,0.3611318759918213,0.6515696692466736,0.39024177265167237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.375},{"x":0.6798336505889893,"y":0.375},{"x":0.6798336505889893,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.375,0.6798336505889893,0.38049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.375},{"x":0.6798336505889893,"y":0.375},{"x":0.6798336505889893,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6777547001838684,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.368,0.6848336505889893,0.38749450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7983368039131165,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7983368039131165,0.3928571343421936,0.8523908257484436,0.4065934121608734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7983368039131165,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7933368039131165,0.3858571343421936,0.8573908257484436,0.4135934121608734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6798336505889893,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6798336505889893,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.39835163950920105,0.6798336505889893,0.40247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6798336505889893,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6798336505889893,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.39135163950920104,0.6848336505889893,0.40947252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7983368039131165,0.41620880365371704,0.8523908257484436,0.4285714328289032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7933368039131165,0.40920880365371703,0.8573908257484436,0.4355714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6798336505889893,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6798336505889893,"y":0.424450546503067},{"x":0.6777547001838684,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.42032966017723083,0.6798336505889893,0.424450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6798336505889893,"y":0.42032966017723083},{"x":0.6798336505889893,"y":0.424450546503067},{"x":0.6777547001838684,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.41332966017723083,0.6848336505889893,0.431450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3928571343421936},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.602910578250885,0.39148351550102234,0.6486486196517944,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5945945978164673,0.39148351550102234,0.6008316278457642,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5883575677871704,0.39148351550102234,0.5945945978164673,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5800415873527527,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5738045573234558,0.39148351550102234,0.5800415873527527,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5758835673332214,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5051975250244141,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۰۷-۳۱۱","boundary":[0.5051975250244141,0.39148351550102234,0.5738045573234558,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5072765350341797,"y":0.39148351550102234},{"x":0.5072765350341797,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5031185150146484,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5031185150146484,0.39148351550102234,0.5072765350341797,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6195425987243652,0.41620880365371704,0.6486486196517944,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6174635887145996,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6153846383094788,0.41620880365371704,0.6195425987243652,0.4285714328289032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5031185150146484,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49811851501464843,0.38448351550102233,0.6536486196517944,0.4355714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4368131756782532},{"x":0.590436577796936,"y":0.4368131756782532},{"x":0.590436577796936,"y":0.45192307233810425},{"x":0.5509355664253235,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5509355664253235,0.4368131756782532,0.590436577796936,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4368131756782532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.45192307233810425},{"x":0.4948025047779083,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.4948025047779083,0.4381868243217468,0.5384615659713745,0.45192307233810425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4381868243217468},{"x":0.590436577796936,"y":0.4368131756782532},{"x":0.590436577796936,"y":0.45192307233810425},{"x":0.4948025047779083,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4898025047779083,0.4311868243217468,0.595436577796936,0.45892307233810425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8503118753433228,"y":0.450549453496933},{"x":0.8087317943572998,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8087317943572998,0.4395604431629181,0.8503118753433228,0.450549453496933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8503118753433228,"y":0.450549453496933},{"x":0.8087317943572998,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8037317943572998,0.4325604431629181,0.8553118753433228,0.457549453496933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.4436813294887543,0.6798336505889893,0.4491758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.43668132948875427,0.6848336505889893,0.4561758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6486486196517944,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6195425987243652,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.6195425987243652,0.4381868243217468,0.6486486196517944,0.45192307233810425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6486486196517944,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6195425987243652,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6145425987243652,0.4311868243217468,0.6536486196517944,0.45892307233810425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8087317943572998,0.46291208267211914,0.8503118753433228,0.47390109300613403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.46291208267211914},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4615384638309479},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8037317943572998,0.45591208267211913,0.8553118753433228,0.48090109300613404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4574175775051117},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Steel","boundary":[0.4615384638309479,0.4574175775051117,0.4989604949951172,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5072765350341797,0.4574175775051117,0.5197505354881287,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Heat","boundary":[0.5259875059127808,0.4574175775051117,0.5634095668792725,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"treatment","boundary":[0.5696465969085693,0.4574175775051117,0.6465696692466736,0.4711538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.45653846383094787,0.4504175775051117,0.6515696692466736,0.4781538553237915],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.4642857015132904,0.6798336505889893,0.4711538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.4572857015132904,0.6848336505889893,0.4781538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4848901033401489},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8087317943572998,0.4848901033401489,0.8503118753433228,0.4958791136741638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4848901033401489},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8037317943572998,0.4778901033401489,0.8553118753433228,0.5028791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6798336505889893,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.48763737082481384,0.6798336505889893,0.4931318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6798336505889893,"y":0.48763737082481384},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.48063737082481384,0.6848336505889893,0.5001318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6486486196517944,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4972527325153351},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چدن","boundary":[0.6174635887145996,0.48351648449897766,0.6486486196517944,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6112266182899475,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4972527325153351},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5966736078262329,0.48351648449897766,0.6112266182899475,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.48351648449897766},{"x":0.590436577796936,"y":0.48351648449897766},{"x":0.590436577796936,"y":0.4972527325153351},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5467775464057922,0.48351648449897766,0.590436577796936,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5384615659713745,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4972527325153351},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.49688148498535156,0.48351648449897766,0.5384615659713745,0.4972527325153351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6486486196517944,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6486486196517944,"y":0.49862638115882874},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49188148498535156,0.47651648449897765,0.6536486196517944,0.5056263811588287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8108108043670654,0.5068681240081787,0.8523908257484436,0.5192307829856873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8058108043670654,0.4998681240081787,0.8573908257484436,0.5262307829856873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5027472376823425},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5027472376823425},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5151098966598511},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cast","boundary":[0.4261954128742218,0.5027472376823425,0.4615384638309479,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5027472376823425},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5027472376823425},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5151098966598511},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4636174738407135,0.5027472376823425,0.46777546405792236,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.5027472376823425},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5027472376823425},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5151098966598511},{"x":0.469854474067688,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"iron","boundary":[0.469854474067688,0.5027472376823425,0.5010395050048828,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5041208863258362},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5041208863258362},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5151098966598511},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5072765350341797,0.5041208863258362,0.5197505354881287,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5041208863258362},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5041208863258362},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5151098966598511},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Heat","boundary":[0.5259875059127808,0.5041208863258362,0.5634095668792725,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"treatment","boundary":[0.5696465969085693,0.5041208863258362,0.6486486196517944,0.5164835453033447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4211954128742218,0.4957472376823425,0.6536486196517944,0.5234835453033447],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5151098966598511},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.5096153616905212,0.6798336505889893,0.5151098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5151098966598511},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.5026153616905212,0.6848336505889893,0.5221098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5370879173278809},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.5329670310020447,0.6798336505889893,0.5370879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5370879173278809},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.5259670310020447,0.6848336505889893,0.5440879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8503118753433228,"y":0.526098906993866},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5398351550102234},{"x":0.812889814376831,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.5274725556373596,0.8523908257484436,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5274725556373596},{"x":0.8066527843475342,"y":0.541208803653717},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.5288461446762085,0.8066527843475342,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5618131756782532},{"x":0.812889814376831,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.5494505763053894,0.8523908257484436,0.5618131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5508241653442383},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.5521978139877319,0.8066527843475342,0.5645604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8503118753433228,"y":0.526098906993866},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7621517729759216,0.5218461446762085,0.8573908257484436,0.5701868243217468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کتونی","boundary":[0.6112266182899475,0.5302197933197021,0.6486486196517944,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5288461446762085},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5841996073722839,0.5288461446762085,0.6049895882606506,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5779625773429871,0.5288461446762085,0.5800415873527527,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5446985363960266,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.5467775464057922,0.5288461446762085,0.5717255473136902,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5446985363960266,"y":0.541208803653717},{"x":0.5405405163764954,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.542619526386261,0.5288461446762085,0.5446985363960266,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5274725556373596},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5322245359420776,"y":0.541208803653717},{"x":0.4989604949951172,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹","boundary":[0.5010395050048828,0.5274725556373596,0.5322245359420776,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5274725556373596},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5274725556373596},{"x":0.4948025047779083,"y":0.541208803653717},{"x":0.48856547474861145,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4906444847583771,0.5274725556373596,0.4948025047779083,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5631868243217468},{"x":0.602910578250885,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.602910578250885,0.5494505763053894,0.6486486196517944,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5631868243217468},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5654885768890381,0.5508241653442383,0.5966736078262329,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5592515468597412,0.5508241653442383,0.5654885768890381,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5508241653442383},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5239084959030151,0.5508241653442383,0.5530145764350891,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5521978139877319},{"x":0.517671525478363,"y":0.5508241653442383},{"x":0.517671525478363,"y":0.5645604133605957},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.49688148498535156,0.5521978139877319,0.517671525478363,0.5645604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5659340620040894},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.48356547474861145,0.5204725556373596,0.6536486196517944,0.5729340620040894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.800000011920929,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.5549450516700745,0.6798336505889893,0.5604395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5604395866394043},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.5479450516700745,0.6848336505889893,0.5674395866394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5892857313156128},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8316008448600769,0.5741758346557617,0.8503118753433228,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5728021860122681},{"x":0.82536381483078,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5879120826721191}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7941787838935852,0.5728021860122681,0.8232848048210144,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5879120826721191},{"x":0.752598762512207,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.752598762512207,0.5714285969734192,0.7858628034591675,0.5879120826721191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5892857313156128},{"x":0.752598762512207,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.747598762512207,0.5644285969734192,0.8553118753433228,0.5962857313156128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.5782967209815979,0.6798336505889893,0.5824176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.5712967209815979,0.6848336505889893,0.5894176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5851648449897766},{"x":0.590436577796936,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"TN۷۵۱","boundary":[0.590436577796936,0.5741758346557617,0.6403326392173767,0.5851648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5851648449897766},{"x":0.590436577796936,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.585436577796936,0.5671758346557617,0.6453326392173767,0.5921648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.598901093006134},{"x":0.8503118753433228,"y":0.598901093006134},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8316008448600769,0.598901093006134,0.8503118753433228,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.598901093006134},{"x":0.82536381483078,"y":0.598901093006134},{"x":0.82536381483078,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7941787838935852,0.598901093006134,0.82536381483078,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.598901093006134},{"x":0.7858628034591675,"y":0.598901093006134},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7505197525024414,0.598901093006134,0.7858628034591675,0.6098901033401489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.598901093006134},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7455197525024414,0.591901093006134,0.8553118753433228,0.6168901033401489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6777547001838684,0.6002747416496277,0.6798336505889893,0.6057692170143127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6727547001838684,0.5932747416496277,0.6848336505889893,0.6127692170143128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷۲","boundary":[0.5987526178359985,0.5975274443626404,0.6237006187438965,0.6071428656578064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"/","boundary":[0.6257796287536621,0.5975274443626404,0.6278586387634277,0.6071428656578064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۶","boundary":[0.6299376487731934,0.5975274443626404,0.6465696692466736,0.6071428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5937526178359985,0.5905274443626404,0.6515696692466736,0.6141428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6332417726516724},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8149688243865967,0.6181318759918213,0.8523908257484436,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6332417726516724},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7422037124633789,0.6181318759918213,0.8087317943572998,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6332417726516724},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7110186815261841,0.6181318759918213,0.7338877320289612,0.6332417726516724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6181318759918213},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6332417726516724},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7060186815261841,0.6111318759918213,0.8573908257484436,0.6402417726516724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۲۴۷۵۸۶","boundary":[0.5841996073722839,0.6195054650306702,0.6465696692466736,0.6318681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6195054650306702},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5791996073722839,0.6125054650306702,0.6515696692466736,0.6388681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6868131756782532},{"x":0.812889814376831,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.812889814376831,0.6689560413360596,0.8627858757972717,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6868131756782532},{"x":0.752598762512207,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.752598762512207,0.6689560413360596,0.8087317943572998,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.6943867206573486,0.6689560413360596,0.7463617324829102,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6819126605987549,0.6689560413360596,0.6881496906280518,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.6237006187438965,0.6689560413360596,0.6756756901741028,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7074176073074341},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8316008448600769,0.6936812996864319,0.8627858757972717,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6936812996864319},{"x":0.82536381483078,"y":0.6936812996864319},{"x":0.82536381483078,"y":0.7074176073074341},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.7920997738838196,0.6936812996864319,0.82536381483078,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7074176073074341},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.7276507019996643,0.6936812996864319,0.7858628034591675,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7074176073074341},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.6936812996864319,0.7193347215652466,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7074176073074341},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6756756901741028,0.6936812996864319,0.7089397311210632,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6936812996864319},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7074176073074341},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.6403326392173767,0.6936812996864319,0.6715176701545715,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.6936812996864319},{"x":0.632016658782959,"y":0.6936812996864319},{"x":0.632016658782959,"y":0.7074176073074341},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتوئی","boundary":[0.5966736078262329,0.6936812996864319,0.632016658782959,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6936812996864319},{"x":0.590436577796936,"y":0.6936812996864319},{"x":0.590436577796936,"y":0.7074176073074341},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5613305568695068,0.6936812996864319,0.590436577796936,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8212057948112488,0.7129120826721191,0.8627858757972717,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8045738339424133,0.7142857313156128,0.8212057948112488,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.7142857313156128,0.8045738339424133,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7609147429466248,0.7142857313156128,0.7920997738838196,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7110186815261841,0.7156593203544617,0.7546777725219727,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8295218348503113,0.7362637519836426,0.8627858757972717,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7983368039131165,0.7362637519836426,0.8232848048210144,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.7362637519836426,0.7962577939033508,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.7567567825317383,0.7362637519836426,0.7858628034591675,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.6985446810722351,0.7362637519836426,0.7505197525024414,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.7596153616905212,0.8627858757972717,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7596153616905212},{"x":0.82536381483078,"y":0.7596153616905212},{"x":0.82536381483078,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8045738339424133,0.7596153616905212,0.82536381483078,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.7596153616905212,0.8024948239326477,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7582417726516724},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7596153616905212},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.7588357329368591,0.7582417726516724,0.7920997738838196,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8295218348503113,0.7788461446762085,0.8627858757972717,0.7939560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7788461446762085},{"x":0.82536381483078,"y":0.7788461446762085},{"x":0.82536381483078,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8212057948112488,0.7788461446762085,0.82536381483078,0.7939560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.781593382358551},{"x":0.7837837934494019,"y":0.781593382358551},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7939560413360596},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7505197525024414,0.781593382358551,0.7837837934494019,0.7939560413360596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5563305568695068,0.6619560413360596,0.8677858757972717,0.8009560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7719780206680298},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.46777546405792236,0.7596153616905212,0.5259875059127808,0.7719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7596153616905212},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7596153616905212},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4615384638309479,0.7596153616905212,0.46777546405792236,0.7719780206680298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7719780206680298},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7719780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45653846383094787,0.7526153616905212,0.5309875059127808,0.7789780206680298],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7596153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7596153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7692307829856873},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4199584126472473,0.7596153616905212,0.45322245359420776,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7596153616905212},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7596153616905212},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7692307829856873},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.37837839126586914,0.7596153616905212,0.4116424024105072,0.7692307829856873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7596153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7596153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7692307829856873},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.37337839126586914,0.7526153616905212,0.45822245359420777,0.7762307829856873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6340956091880798,0.8131868243217468,0.6548856496810913,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6008316278457642,0.8131868243217468,0.6278586387634277,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.8131868243217468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8131868243217468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.8131868243217468,0.5945945978164673,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.8131868243217468},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8131868243217468},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.8131868243217468,0.5613305568695068,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.8131868243217468},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8131868243217468},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5051975250244141,0.8131868243217468,0.5280665159225464,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8255494236946106},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45114344358444214,0.8118131756782532,0.4989604949951172,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.8118131756782532},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8118131756782532},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8255494236946106},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40956342220306396,0.8118131756782532,0.44490644335746765,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4033263921737671,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4033263921737671,"y":0.8255494236946106},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3596673607826233,0.8118131756782532,0.4033263921737671,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.8118131756782532},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8118131756782532},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8255494236946106},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32640331983566284,0.8118131756782532,0.3534303605556488,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.833791196346283},{"x":0.7442827224731445,"y":0.833791196346283},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7130976915359497,0.833791196346283,0.7442827224731445,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.833791196346283},{"x":0.7151767015457153,"y":0.833791196346283},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.833791196346283,0.7151767015457153,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.833791196346283},{"x":0.704781711101532,"y":0.833791196346283},{"x":0.704781711101532,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6735966801643372,0.833791196346283,0.704781711101532,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.833791196346283},{"x":0.6673596501350403,"y":0.833791196346283},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6528066396713257,0.833791196346283,0.6673596501350403,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.833791196346283},{"x":0.6507276296615601,"y":0.833791196346283},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.833791196346283,0.6507276296615601,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.833791196346283},{"x":0.6424116492271423,"y":0.833791196346283},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6174635887145996,0.833791196346283,0.6424116492271423,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.833791196346283},{"x":0.6112266182899475,"y":0.833791196346283},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.833791196346283,0.6112266182899475,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.833791196346283},{"x":0.5654885768890381,"y":0.833791196346283},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5363825559616089,0.833791196346283,0.5654885768890381,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.833791196346283},{"x":0.5280665159225464,"y":0.833791196346283},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.833791196346283,0.5280665159225464,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.833791196346283},{"x":0.517671525478363,"y":0.833791196346283},{"x":0.517671525478363,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5031185150146484,0.833791196346283,0.517671525478363,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.833791196346283},{"x":0.49688148498535156,"y":0.833791196346283},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8461538553237915},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.46777546405792236,0.833791196346283,0.49688148498535156,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.833791196346283},{"x":0.45945945382118225,"y":0.833791196346283},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8461538553237915},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4199584126472473,0.833791196346283,0.45945945382118225,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.833791196346283},{"x":0.4116424024105072,"y":0.833791196346283},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8461538553237915},{"x":0.40748441219329834,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40748441219329834,0.833791196346283,0.4116424024105072,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.833791196346283},{"x":0.3991684019565582,"y":0.833791196346283},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8461538553237915},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3596673607826233,0.833791196346283,0.3991684019565582,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.833791196346283},{"x":0.3534303605556488,"y":0.833791196346283},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8461538553237915},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31392931938171387,0.833791196346283,0.3534303605556488,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.833791196346283},{"x":0.30561330914497375,"y":0.833791196346283},{"x":0.30561330914497375,"y":0.8461538553237915},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.27650728821754456,0.833791196346283,0.30561330914497375,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.833791196346283},{"x":0.2661122679710388,"y":0.833791196346283},{"x":0.2661122679710388,"y":0.8461538553237915},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23908524215221405,0.833791196346283,0.2661122679710388,0.8461538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.8118131756782532},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7442827224731445,"y":0.848901093006134},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.8048131756782532,0.7492827224731445,0.855901093006134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8530219793319702},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8653846383094788},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8653846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5571725368499756,0.8516483306884766,0.5821205973625183,0.8653846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8640109896659851},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.8516483306884766,0.5509355664253235,0.8640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8653846383094788},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5114344954490662,0.8516483306884766,0.5405405163764954,0.8653846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8516483306884766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8640109896659851},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8516483306884766,0.5031185150146484,0.8640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8502747416496277},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8516483306884766},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8653846383094788},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.40124741196632385,0.8502747416496277,0.4906444847583771,0.8653846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8530219793319702},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8653846383094788},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39624741196632385,0.8432747416496277,0.5871205973625183,0.8723846383094788],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/QnbmoVjAGWomqPZr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/VObyQmhhzrVDbIuT.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/lfPpYILwIPseiYVQ.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0007243874439826378,0.0006904057166078588,0.9981872268278237,0.9988129905691514]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8191268444061279,0.5096153616905212,0.8627858757972717,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7505197525024414,0.5096153616905212,0.8108108043670654,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5096153616905212},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5096153616905212},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6902287006378174,0.5096153616905212,0.7442827224731445,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5096153616905212},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5233516693115234},{"x":0.644490659236908,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.644490659236908,0.5096153616905212,0.6839916706085205,0.5233516693115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5096153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5247252583503723},{"x":0.644490659236908,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.639490659236908,0.5026153616905212,0.8677858757972717,0.5317252583503723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5631868243217468},{"x":0.837837815284729,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5521978139877319,0.8627858757972717,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8087317943572998,0.5521978139877319,0.8316008448600769,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5631868243217468},{"x":0.765072762966156,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.765072762966156,0.5521978139877319,0.8024948239326477,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبرجد","boundary":[0.7255717515945435,0.5535714030265808,0.7588357329368591,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5824176073074341},{"x":0.837837815284729,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5700549483299255,0.8627858757972717,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7962577939033508,0.5700549483299255,0.8316008448600769,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5700549483299255},{"x":0.790020763874054,"y":0.5700549483299255},{"x":0.790020763874054,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرداریان","boundary":[0.7401247620582581,0.5700549483299255,0.790020763874054,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.598901093006134},{"x":0.837837815284729,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5879120826721191,0.8627858757972717,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.8045738339424133,0.5879120826721191,0.8316008448600769,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6002747416496277},{"x":0.765072762966156,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ستوده","boundary":[0.765072762966156,0.5892857313156128,0.7983368039131165,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6195054650306702},{"x":0.837837815284729,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6057692170143127,0.8627858757972717,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6195054650306702},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.7671517729759216,0.6057692170143127,0.8316008448600769,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6195054650306702},{"x":0.704781711101532,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسمی","boundary":[0.704781711101532,0.6057692170143127,0.7609147429466248,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.625},{"x":0.8627858757972717,"y":0.625},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6373626589775085},{"x":0.837837815284729,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.625,0.8627858757972717,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.625},{"x":0.8316008448600769,"y":0.625},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8004158139228821,0.625,0.8316008448600769,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.625},{"x":0.7941787838935852,"y":0.625},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.7567567825317383,0.625,0.7941787838935852,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.625},{"x":0.7505197525024414,"y":0.625},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحرالعلوم","boundary":[0.7006236910820007,0.625,0.7505197525024414,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6552197933197021},{"x":0.837837815284729,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6442307829856873,0.8627858757972717,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6552197933197021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهرزاد","boundary":[0.7962577939033508,0.6442307829856873,0.8316008448600769,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6442307829856873},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6442307829856873},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6552197933197021},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیغش","boundary":[0.7588357329368591,0.6442307829856873,0.7920997738838196,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6744505763053894},{"x":0.837837815284729,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6607142686843872,0.8627858757972717,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.8087317943572998,0.6607142686843872,0.8316008448600769,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوشبخت","boundary":[0.7484407424926758,0.6607142686843872,0.8004158139228821,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6909340620040894},{"x":0.837837815284729,"y":0.6909340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6799450516700745,0.8627858757972717,0.6909340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.692307710647583},{"x":0.7879418134689331,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7879418134689331,0.6799450516700745,0.8316008448600769,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7817047834396362,"y":0.692307710647583},{"x":0.7484407424926758,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.7484407424926758,0.6799450516700745,0.7817047834396362,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7115384340286255},{"x":0.837837815284729,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6978021860122681,0.8627858757972717,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.7983368039131165,0.6978021860122681,0.8316008448600769,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6991758346557617},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7588357329368591,0.6991758346557617,0.7920997738838196,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7280219793319702},{"x":0.837837815284729,"y":0.7280219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7156593203544617,0.8627858757972717,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7280219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7941787838935852,0.7156593203544617,0.8316008448600769,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعتی","boundary":[0.7463617324829102,0.7156593203544617,0.7879418134689331,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7348901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7348901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7472527623176575},{"x":0.837837815284729,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7348901033401489,0.8627858757972717,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7348901033401489},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7348901033401489},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.7858628034591675,0.7348901033401489,0.8316008448600769,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7348901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.7348901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.7472527623176575},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.7546777725219727,0.7348901033401489,0.777546763420105,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7651098966598511},{"x":0.837837815284729,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7513736486434937,0.8627858757972717,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7651098966598511},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.7527472376823425,0.8316008448600769,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدرایی","boundary":[0.7546777725219727,0.7527472376823425,0.7962577939033508,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7651098966598511},{"x":0.704781711101532,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.704781711101532,0.7527472376823425,0.7484407424926758,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7719780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7843406796455383},{"x":0.837837815284729,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7719780206680298,0.8627858757972717,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7843406796455383},{"x":0.765072762966156,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.765072762966156,0.7706043720245361,0.8316008448600769,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرافت","boundary":[0.7234927415847778,0.7706043720245361,0.7588357329368591,0.7829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8008241653442383},{"x":0.837837815284729,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7884615659713745,0.8627858757972717,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7884615659713745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8008241653442383},{"x":0.8024948239326477,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.7884615659713745,0.8316008448600769,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7898351550102234},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7898351550102234},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاضل","boundary":[0.7692307829856873,0.7898351550102234,0.7962577939033508,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7898351550102234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7898351550102234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7422037124633789,0.7898351550102234,0.7609147429466248,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.807692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.807692289352417},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8214285969734192},{"x":0.837837815284729,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.807692289352417,0.8627858757972717,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.807692289352417},{"x":0.8316008448600769,"y":0.807692289352417},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7962577939033508,0.807692289352417,0.8316008448600769,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.807692289352417},{"x":0.790020763874054,"y":0.807692289352417},{"x":0.790020763874054,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.7609147429466248,0.807692289352417,0.790020763874054,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8379120826721191},{"x":0.837837815284729,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.8255494236946106,0.8627858757972717,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.7962577939033508,0.8255494236946106,0.8316008448600769,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.8255494236946106},{"x":0.790020763874054,"y":0.8255494236946106},{"x":0.790020763874054,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7505197525024414,0.8255494236946106,0.790020763874054,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.7193347215652466,0.8255494236946106,0.7442827224731445,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8571428656578064},{"x":0.837837815284729,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.8447802066802979,0.8627858757972717,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.7941787838935852,0.8447802066802979,0.8316008448600769,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8447802066802979},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8447802066802979},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8571428656578064},{"x":0.752598762512207,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واعظی","boundary":[0.752598762512207,0.8447802066802979,0.7879418134689331,0.8571428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5521978139877319},{"x":0.866943895816803,"y":0.8571428656578064},{"x":0.704781711101532,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6956236910820007,0.5451978139877319,0.871943895816803,0.8641428656578064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6070685982704163,0.5521978139877319,0.6382536292076111,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5645604133605957},{"x":0.55509352684021,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.55509352684021,0.5521978139877319,0.6008316278457642,0.5645604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5631868243217468},{"x":0.55509352684021,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.55009352684021,0.5451978139877319,0.6432536292076111,0.5701868243217468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5093554854393005,0.5521978139877319,0.5509355664253235,0.5604395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5043554854393005,0.5451978139877319,0.5559355664253235,0.5674395866394043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5645604133605957},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4989604949951172,0.5521978139877319,0.5031185150146484,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5521978139877319},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5521978139877319},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5645604133605957},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4636174738407135,0.5521978139877319,0.4927234947681427,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5521978139877319},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5645604133605957},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4199584126472473,0.5508241653442383,0.4553014636039734,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5508241653442383},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5521978139877319},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5645604133605957},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3679833710193634,0.5508241653442383,0.4137214124202728,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.583791196346283},{"x":0.6008316278457642,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.6008316278457642,0.5700549483299255,0.6382536292076111,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.583791196346283},{"x":0.5634095668792725,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5634095668792725,0.5700549483299255,0.5945945978164673,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5571725368499756,"y":0.583791196346283},{"x":0.5114344954490662,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5114344954490662,0.5700549483299255,0.5571725368499756,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5051975250244141,"y":0.583791196346283},{"x":0.46569645404815674,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.5700549483299255,0.5051975250244141,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5700549483299255},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5700549483299255},{"x":0.4573804438114166,"y":0.583791196346283},{"x":0.4469854533672333,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4469854533672333,0.5700549483299255,0.4573804438114166,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5700549483299255},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5700549483299255},{"x":0.4407484531402588,"y":0.583791196346283},{"x":0.4054054021835327,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4054054021835327,0.5700549483299255,0.4407484531402588,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5700549483299255},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5700549483299255},{"x":0.3991684019565582,"y":0.583791196346283},{"x":0.3534303605556488,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3534303605556488,0.5700549483299255,0.3991684019565582,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6091476082801819,0.5892857313156128,0.6382536292076111,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5892857313156128},{"x":0.602910578250885,"y":0.5892857313156128},{"x":0.602910578250885,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5779625773429871,0.5892857313156128,0.602910578250885,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5892857313156128},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5892857313156128},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5509355664253235,0.5892857313156128,0.5717255473136902,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6043956279754639},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6030219793319702},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6043956279754639,0.6382536292076111,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6043956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6043956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5696465969085693,0.6043956279754639,0.5883575677871704,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.6057692170143127,0.5634095668792725,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6057692170143127},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6181318759918213},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5114344954490662,0.6057692170143127,0.5530145764350891,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6359890103340149},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6222527623176575,0.6382536292076111,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6359890103340149},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5675675868988037,0.6236263513565063,0.5883575677871704,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.625},{"x":0.5613305568695068,"y":0.625},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.625,0.5613305568695068,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.625},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6373626589775085},{"x":0.517671525478363,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5155925154685974,0.625,0.5509355664253235,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6414835453033447,0.6382536292076111,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5405405163764954,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.6428571343421936,0.5883575677871704,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5343035459518433,"y":0.656593382358551},{"x":0.5155925154685974,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5155925154685974,0.6428571343421936,0.5343035459518433,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5093554854393005,"y":0.656593382358551},{"x":0.5051975250244141,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.6428571343421936,0.5093554854393005,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6428571343421936},{"x":0.4989604949951172,"y":0.656593382358551},{"x":0.45322245359420776,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.45322245359420776,0.6428571343421936,0.4989604949951172,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6593406796455383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6593406796455383,0.6382536292076111,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6607142686843872,0.5883575677871704,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6593406796455383},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5218295454978943,0.6607142686843872,0.5571725368499756,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6607142686843872},{"x":0.517671525478363,"y":0.6607142686843872},{"x":0.517671525478363,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.6607142686843872,0.517671525478363,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4864864945411682,0.6607142686843872,0.5072765350341797,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6607142686843872},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6607142686843872},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6744505763053894},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4469854533672333,0.6607142686843872,0.48232847452163696,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6771978139877319},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6909340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6785714030265808,0.6382536292076111,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6785714030265808},{"x":0.5883575677871704,"y":0.692307710647583},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.530145525932312,0.6799450516700745,0.5883575677871704,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6978021860122681},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.708791196346283},{"x":0.5945945978164673,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6978021860122681,0.6382536292076111,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6991758346557617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.708791196346283},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7101648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6991758346557617,0.5883575677871704,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7280219793319702},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7156593203544617,0.6382536292076111,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.7156593203544617,0.5883575677871704,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5051975250244141,0.7156593203544617,0.5343035459518433,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7293956279754639},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49688148498535156,0.7156593203544617,0.5010395050048828,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7156593203544617},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7156593203544617},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7293956279754639},{"x":0.469854474067688,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.469854474067688,0.7156593203544617,0.4906444847583771,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.7156593203544617},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7156593203544617},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7293956279754639},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.7156593203544617,0.4636174738407135,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7156593203544617},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7156593203544617},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7293956279754639},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.43659043312072754,0.7156593203544617,0.45322245359420776,0.7293956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7335164546966553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7335164546966553},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7335164546966553,0.6382536292076111,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.5530145764350891,0.7335164546966553,0.5883575677871704,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7472527623176575},{"x":0.542619526386261,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.7335164546966553,0.5467775464057922,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7335164546966553},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7472527623176575},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7472527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5031185150146484,0.7335164546966553,0.5363825559616089,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.7348901033401489},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7335164546966553},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7472527623176575},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4573804438114166,0.7348901033401489,0.49688148498535156,0.7472527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6382536292076111,"y":0.75},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7637362480163574},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7513736486434937,0.6382536292076111,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5571725368499756,0.7513736486434937,0.5883575677871704,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.7513736486434937,0.5530145764350891,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7513736486434937},{"x":0.542619526386261,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5010395050048828,0.7513736486434937,0.5446985363960266,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.7513736486434937,0.4948025047779083,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7527472376823425},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4615384638309479,0.7527472376823425,0.4844074845314026,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.7527472376823425},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7664835453033447},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.40748441219329834,0.7527472376823425,0.4553014636039734,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6382536292076111,"y":0.781593382358551},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7692307829856873,0.6382536292076111,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.7706043720245361,0.5883575677871704,0.7829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5530145764350891,0.7706043720245361,0.5571725368499756,0.7829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7706043720245361},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5093554854393005,0.7706043720245361,0.5488565564155579,0.7829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7898351550102234},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7898351550102234,0.6382536292076111,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8008241653442383},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.7925823926925659,0.5883575677871704,0.8008241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5508241653442383},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5480769276618958},{"x":0.644490659236908,"y":0.8008241653442383},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3484303605556488,0.5438241653442383,0.649490659236908,0.8078241653442383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7898351550102234},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7994505763053894},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4927234947681427,0.7898351550102234,0.5343035459518433,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8063187003135681},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8049450516700745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.817307710647583},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.8063187003135681,0.6382536292076111,0.817307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8186812996864319},{"x":0.55509352684021,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5530145764350891,0.8063187003135681,0.5883575677871704,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.807692289352417},{"x":0.5467775464057922,"y":0.807692289352417},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8200549483299255},{"x":0.542619526386261,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.807692289352417,0.5488565564155579,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.807692289352417},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5135135054588318,0.807692289352417,0.5363825559616089,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.807692289352417},{"x":0.5072765350341797,"y":0.807692289352417},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8200549483299255},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.47401246428489685,0.807692289352417,0.5072765350341797,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8241758346557617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8241758346557617},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8365384340286255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.8241758346557617,0.6382536292076111,0.8365384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8241758346557617},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8379120826721191},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5363825559616089,0.8255494236946106,0.5883575677871704,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.843406617641449},{"x":0.6382536292076111,"y":0.843406617641449},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.843406617641449,0.6382536292076111,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.843406617641449},{"x":0.5883575677871704,"y":0.843406617641449},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5571725368499756,0.843406617641449,0.5883575677871704,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.843406617641449},{"x":0.5509355664253235,"y":0.843406617641449},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.843406617641449,0.5509355664253235,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.843406617641449},{"x":0.5405405163764954,"y":0.843406617641449},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5155925154685974,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5155925154685974,0.843406617641449,0.5405405163764954,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.8447802066802979},{"x":0.5093554854393005,"y":0.843406617641449},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8571428656578064},{"x":0.469854474067688,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.469854474067688,0.8447802066802979,0.5093554854393005,0.8571428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7898351550102234},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8557692170143127},{"x":0.469854474067688,"y":0.8585164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46277546405792236,0.7828351550102234,0.6453326392173767,0.8627692170143128],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/IvRtBEEVvoAOfJXl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/EWisEKJNLfRFMDDS.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/MOBKgeukNxtjpGBi.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0010615229011821151,0.0010809835732638181,0.9981958713600888,0.9988375195998412]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8145604133605957},{"x":0.812889814376831,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.812889814376831,0.7967032790184021,0.8627858757972717,0.8145604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7733888030052185,0.7967032790184021,0.8045738339424133,0.8131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7953296899795532},{"x":0.765072762966156,"y":0.7967032790184021},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7318087220191956,0.7953296899795532,0.7629937529563904,0.8131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7953296899795532},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8131868243217468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.6756756901741028,0.7953296899795532,0.7234927415847778,0.8131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7953296899795532},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7953296899795532},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8118131756782532},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6257796287536621,0.7953296899795532,0.6673596501350403,0.8118131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7939560413360596},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7953296899795532},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8118131756782532},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۲۶","boundary":[0.5696465969085693,0.7939560413360596,0.6153846383094788,0.8118131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8104395866394043},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5239084959030151,0.7939560413360596,0.5613305568695068,0.8104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8104395866394043},{"x":0.517671525478363,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5197505354881287,0.7939560413360596,0.5218295454978943,0.8104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.8228021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8228021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8392857313156128},{"x":0.812889814376831,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.812889814376831,0.8228021860122681,0.8627858757972717,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.8214285969734192},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8228021860122681},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.7629937529563904,0.8214285969734192,0.8045738339424133,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8379120826721191},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7234927415847778,0.8214285969734192,0.7546777725219727,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8379120826721191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.6673596501350403,0.8214285969734192,0.7151767015457153,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6174635887145996,0.8214285969734192,0.6590436697006226,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8379120826721191},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۲۰","boundary":[0.5634095668792725,0.8214285969734192,0.6070685982704163,0.8379120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.8214285969734192},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8214285969734192},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8365384340286255},{"x":0.517671525478363,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.517671525478363,0.8214285969734192,0.5571725368499756,0.8365384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8214285969734192},{"x":0.517671525478363,"y":0.8214285969734192},{"x":0.517671525478363,"y":0.8365384340286255},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.8214285969734192,0.517671525478363,0.8365384340286255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7939560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7953296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8365384340286255}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5105925154685974,0.7869560413360596,0.8677858757972717,0.8462857313156128],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/DIWVkJkilAxsjiWS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/VQSVGPXPPGxwmrcm.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/LGgCGIEYwvEsRNrX.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00022732871299969678,0.00021491969253990676,0.9981958713600888,0.9987337429189421]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18818680942058563},{"x":0.82536381483078,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8274428248405457,0.1717032939195633,0.8627858757972717,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.17032967507839203},{"x":0.82536381483078,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8232848048210144,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7837837934494019,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7858628034591675,0.17032967507839203,0.8232848048210144,0.18818680942058563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.8191268444061279,0.19505494832992554,0.8627858757972717,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8087317943572998,"y":0.19505494832992554},{"x":0.8087317943572998,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8024948239326477,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.19505494832992554,0.8087317943572998,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7920997738838196,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7920997738838196,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستایش","boundary":[0.7401247620582581,0.19505494832992554,0.7920997738838196,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7297297120094299,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7297297120094299,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6819126605987549,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.6819126605987549,0.19505494832992554,0.7297297120094299,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6715176701545715,"y":0.21153846383094788},{"x":0.644490659236908,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.644490659236908,0.19505494832992554,0.6715176701545715,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6340956091880798,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6340956091880798,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5987526178359985,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5987526178359985,0.19505494832992554,0.6340956091880798,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5862785577774048,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5862785577774048,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5779625773429871,0.19505494832992554,0.5862785577774048,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5675675868988037,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5675675868988037,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5509355664253235,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5509355664253235,0.19505494832992554,0.5675675868988037,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5384615659713745,"y":0.19505494832992554},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21153846383094788},{"x":0.5280665159225464,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5280665159225464,0.19505494832992554,0.5384615659713745,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.19505494832992554},{"x":0.517671525478363,"y":0.19505494832992554},{"x":0.517671525478363,"y":0.21153846383094788},{"x":0.4844074845314026,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لطف","boundary":[0.4844074845314026,0.19505494832992554,0.517671525478363,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.19505494832992554},{"x":0.47401246428489685,"y":0.19505494832992554},{"x":0.47401246428489685,"y":0.21153846383094788},{"x":0.46777546405792236,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46777546405792236,0.19505494832992554,0.47401246428489685,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4573804438114166,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4573804438114166,"y":0.21153846383094788},{"x":0.41580042243003845,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.41580042243003845,0.19505494832992554,0.4573804438114166,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4054054021835327,"y":0.19505494832992554},{"x":0.4054054021835327,"y":0.21153846383094788},{"x":0.3970893919467926,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3970893919467926,0.19505494832992554,0.4054054021835327,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.19505494832992554},{"x":0.38461539149284363,"y":0.19505494832992554},{"x":0.38461539149284363,"y":0.21153846383094788},{"x":0.3596673607826233,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کران","boundary":[0.3596673607826233,0.19505494832992554,0.38461539149284363,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.19505494832992554},{"x":0.34303534030914307,"y":0.19505494832992554},{"x":0.34303534030914307,"y":0.21153846383094788},{"x":0.33264032006263733,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.33264032006263733,0.19505494832992554,0.34303534030914307,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.19505494832992554},{"x":0.322245329618454,"y":0.19505494832992554},{"x":0.322245329618454,"y":0.21153846383094788},{"x":0.28274428844451904,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توفیق","boundary":[0.28274428844451904,0.19505494832992554,0.322245329618454,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2723492681980133,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2723492681980133,"y":0.21153846383094788},{"x":0.234927237033844,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.234927237033844,0.19505494832992554,0.2723492681980133,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.19505494832992554},{"x":0.22453223168849945,"y":0.19505494832992554},{"x":0.22453223168849945,"y":0.21153846383094788},{"x":0.21829521656036377,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21829521656036377,0.19505494832992554,0.22453223168849945,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2058212012052536,"y":0.19505494832992554},{"x":0.2058212012052536,"y":0.21153846383094788},{"x":0.16632016003131866,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.16632016003131866,0.19505494832992554,0.2058212012052536,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1538461595773697,"y":0.19505494832992554},{"x":0.1538461595773697,"y":0.21153846383094788},{"x":0.11850311607122421,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.11850311607122421,0.19505494832992554,0.1538461595773697,0.21153846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11850311607122421,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.15646153616905212,0.8677858757972717,0.22815384042263032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8066527843475342,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.8066527843475342,0.21703296899795532,0.8523908257484436,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.21703296899795532},{"x":0.790020763874054,"y":0.21703296899795532},{"x":0.790020763874054,"y":0.23626373708248138},{"x":0.7401247620582581,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.7401247620582581,0.21703296899795532,0.790020763874054,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7297297120094299,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7297297120094299,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6798336505889893,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.6798336505889893,0.21703296899795532,0.7297297120094299,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6673596501350403,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6673596501350403,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6632016897201538,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6632016897201538,0.21703296899795532,0.6673596501350403,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6486486196517944,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6486486196517944,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6174635887145996,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چدن","boundary":[0.6174635887145996,0.21703296899795532,0.6486486196517944,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6153846383094788,"y":0.23626373708248138},{"x":0.5987526178359985,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5987526178359985,0.21703296899795532,0.6153846383094788,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5987526178359985,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5987526178359985,"y":0.23626373708248138},{"x":0.590436577796936,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.590436577796936,0.21703296899795532,0.5987526178359985,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5800415873527527,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5800415873527527,"y":0.23626373708248138},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5363825559616089,0.21703296899795532,0.5800415873527527,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5259875059127808,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5259875059127808,"y":0.23626373708248138},{"x":0.5031185150146484,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.5031185150146484,0.21703296899795532,0.5259875059127808,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5031185150146484,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5031185150146484,"y":0.23626373708248138},{"x":0.4989604949951172,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4989604949951172,0.21703296899795532,0.5031185150146484,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4864864945411682,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4864864945411682,"y":0.23626373708248138},{"x":0.43659043312072754,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.43659043312072754,0.21703296899795532,0.4864864945411682,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4324324429035187,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4324324429035187,"y":0.23626373708248138},{"x":0.382536381483078,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.382536381483078,0.21703296899795532,0.4324324429035187,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.21703296899795532},{"x":0.37006238102912903,"y":0.21703296899795532},{"x":0.37006238102912903,"y":0.23626373708248138},{"x":0.31392931938171387,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.31392931938171387,0.21703296899795532,0.37006238102912903,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.21703296899795532},{"x":0.3014552891254425,"y":0.21703296899795532},{"x":0.3014552891254425,"y":0.23626373708248138},{"x":0.26819127798080444,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.26819127798080444,0.21703296899795532,0.3014552891254425,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.21703296899795532},{"x":0.2557172477245331,"y":0.21703296899795532},{"x":0.2557172477245331,"y":0.23626373708248138},{"x":0.24532224237918854,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24532224237918854,0.21703296899795532,0.2557172477245331,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21703296899795532},{"x":0.23284822702407837,"y":0.23626373708248138},{"x":0.1995842009782791,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.1995842009782791,0.21703296899795532,0.23284822702407837,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.21703296899795532},{"x":0.18711018562316895,"y":0.21703296899795532},{"x":0.18711018562316895,"y":0.23626373708248138},{"x":0.1392931342124939,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسیعی","boundary":[0.1392931342124939,0.21703296899795532,0.18711018562316895,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21703296899795532},{"x":0.12681913375854492,"y":0.21703296899795532},{"x":0.12681913375854492,"y":0.23626373708248138},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11850311607122421,0.21703296899795532,0.12681913375854492,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.7920997738838196,0.24038460850715637,0.8627858757972717,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7837837934494019,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.7380457520484924,0.24038460850715637,0.7837837934494019,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7338877320289612,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7276507019996643,0.24038460850715637,0.7338877320289612,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7193347215652466,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6819126605987549,0.24038460850715637,0.7193347215652466,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.6486486196517944,0.24038460850715637,0.6715176701545715,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.24038460850715637},{"x":0.644490659236908,"y":0.24038460850715637},{"x":0.644490659236908,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6091476082801819,0.24038460850715637,0.644490659236908,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5966736078262329,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5925155878067017,0.24038460850715637,0.5966736078262329,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5821205973625183,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2568681240081787},{"x":0.5571725368499756,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.5571725368499756,0.24038460850715637,0.5821205973625183,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5509355664253235,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2568681240081787},{"x":0.517671525478363,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.517671525478363,0.24038460850715637,0.5509355664253235,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5051975250244141,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2568681240081787},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4906444847583771,0.24038460850715637,0.5051975250244141,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.24038460850715637},{"x":0.48232847452163696,"y":0.24038460850715637},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2568681240081787},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.40956342220306396,0.24038460850715637,0.48232847452163696,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3991684019565582,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2568681240081787},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.3617463707923889,0.24038460850715637,0.3991684019565582,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3534303605556488,"y":0.24038460850715637},{"x":0.3534303605556488,"y":0.2568681240081787},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.31185030937194824,0.24038460850715637,0.3534303605556488,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.24038460850715637},{"x":0.30353429913520813,"y":0.24038460850715637},{"x":0.30353429913520813,"y":0.2568681240081787},{"x":0.28274428844451904,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.28274428844451904,0.24038460850715637,0.30353429913520813,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.24038460850715637},{"x":0.2806652784347534,"y":0.24038460850715637},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2568681240081787},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.25363826751708984,0.24038460850715637,0.2806652784347534,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.24038460850715637},{"x":0.2515592575073242,"y":0.24038460850715637},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2568681240081787},{"x":0.24740125238895416,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24740125238895416,0.24038460850715637,0.2515592575073242,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.24038460850715637},{"x":0.23908524215221405,"y":0.24038460850715637},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2568681240081787},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22245322167873383,0.24038460850715637,0.23908524215221405,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.24038460850715637},{"x":0.21205821633338928,"y":0.24038460850715637},{"x":0.21205821633338928,"y":0.2568681240081787},{"x":0.1975051909685135,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.24038460850715637,0.21205821633338928,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.24038460850715637},{"x":0.18918919563293457,"y":0.24038460850715637},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2568681240081787},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.14968815445899963,0.24038460850715637,0.18918919563293457,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.24038460850715637},{"x":0.1392931342124939,"y":0.24038460850715637},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2568681240081787},{"x":0.12266112118959427,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.12266112118959427,0.24038460850715637,0.1392931342124939,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24038460850715637},{"x":0.12058211863040924,"y":0.24038460850715637},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.24038460850715637,0.12058211863040924,0.2568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8440748453140259,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.8440748453140259,0.2651098966598511,0.8627858757972717,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8295218348503113,0.2651098966598511,0.8357588648796082,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2829670310020447},{"x":0.812889814376831,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.812889814376831,0.2651098966598511,0.8212057948112488,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8024948239326477,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.7754677534103394,0.2651098966598511,0.8024948239326477,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.2651098966598511},{"x":0.765072762966156,"y":0.2651098966598511},{"x":0.765072762966156,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7359667420387268,0.2651098966598511,0.765072762966156,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7027027010917664,0.2651098966598511,0.7255717515945435,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.2651098966598511},{"x":0.692307710647583,"y":0.2651098966598511},{"x":0.692307710647583,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6881496906280518,0.2651098966598511,0.692307710647583,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.6507276296615601,0.2651098966598511,0.6881496906280518,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2651098966598511},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.6070685982704163,0.2651098966598511,0.6403326392173767,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.2651098966598511},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2651098966598511},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5613305568695068,0.2651098966598511,0.5987526178359985,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.2651098966598511},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2651098966598511},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2829670310020447},{"x":0.517671525478363,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.517671525478363,0.2651098966598511,0.5509355664253235,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.2651098966598511},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2651098966598511},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2829670310020447},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.47401246428489685,0.2651098966598511,0.5093554854393005,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.2651098966598511},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2651098966598511},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2829670310020447},{"x":0.45322245359420776,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45322245359420776,0.2651098966598511,0.4636174738407135,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.2651098966598511},{"x":0.44490644335746765,"y":0.2651098966598511},{"x":0.44490644335746765,"y":0.2829670310020447},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.3991684019565582,0.2651098966598511,0.44490644335746765,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.2651098966598511},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2651098966598511},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2829670310020447},{"x":0.3388773500919342,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوبی","boundary":[0.3388773500919342,0.2651098966598511,0.3908523917198181,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.2651098966598511},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2651098966598511},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2829670310020447},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.2931392788887024,0.2651098966598511,0.3305613398551941,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.2651098966598511},{"x":0.28482329845428467,"y":0.2651098966598511},{"x":0.28482329845428467,"y":0.2829670310020447},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2640332579612732,0.2651098966598511,0.28482329845428467,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.2651098966598511},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2651098966598511},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2829670310020447},{"x":0.2432432472705841,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.2432432472705841,0.2651098966598511,0.26195424795150757,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.2651098966598511},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2651098966598511},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2829670310020447},{"x":0.234927237033844,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.234927237033844,0.2651098966598511,0.23908524215221405,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.2651098966598511},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2651098966598511},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2829670310020447},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.1829521805047989,0.2651098966598511,0.22661122679710388,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2651098966598511},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2651098966598511},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2829670310020447},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.14137214422225952,0.2651098966598511,0.17463617026805878,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2651098966598511},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2651098966598511},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2829670310020447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2829670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.2651098966598511,0.1330561339855194,0.2829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8336798548698425,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.8336798548698425,0.2884615361690521,0.8627858757972717,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2884615361690521},{"x":0.8232848048210144,"y":0.30494505167007446},{"x":0.777546763420105,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.777546763420105,0.2884615361690521,0.8232848048210144,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7671517729759216,"y":0.30494505167007446},{"x":0.717255711555481,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.717255711555481,0.2884615361690521,0.7671517729759216,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2884615361690521},{"x":0.7151767015457153,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6652806401252747,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.6652806401252747,0.2884615361690521,0.7151767015457153,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6528066396713257,"y":0.30494505167007446},{"x":0.644490659236908,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.644490659236908,0.2884615361690521,0.6528066396713257,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6340956091880798,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5862785577774048,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.5862785577774048,0.2884615361690521,0.6340956091880798,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5758835673332214,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5488565564155579,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5488565564155579,0.2884615361690521,0.5758835673332214,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5467775464057922,"y":0.30494505167007446},{"x":0.530145525932312,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.530145525932312,0.2884615361690521,0.5467775464057922,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2884615361690521},{"x":0.5197505354881287,"y":0.30494505167007446},{"x":0.45945945382118225,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.45945945382118225,0.2884615361690521,0.5197505354881287,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.2884615361690521},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2884615361690521},{"x":0.4490644633769989,"y":0.30494505167007446},{"x":0.42203742265701294,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42203742265701294,0.2884615361690521,0.4490644633769989,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.2884615361690521},{"x":0.4178794324398041,"y":0.2884615361690521},{"x":0.4178794324398041,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4137214124202728,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4137214124202728,0.2884615361690521,0.4178794324398041,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.2884615361690521},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2884615361690521},{"x":0.4033263921737671,"y":0.30494505167007446},{"x":0.38669440150260925,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.38669440150260925,0.2884615361690521,0.4033263921737671,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.2884615361690521},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2884615361690521},{"x":0.3762993812561035,"y":0.30494505167007446},{"x":0.3471933603286743,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3471933603286743,0.2884615361690521,0.3762993812561035,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.2884615361690521},{"x":0.3367983400821686,"y":0.2884615361690521},{"x":0.3367983400821686,"y":0.30494505167007446},{"x":0.30353429913520813,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.30353429913520813,0.2884615361690521,0.3367983400821686,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.2884615361690521},{"x":0.29937630891799927,"y":0.2884615361690521},{"x":0.29937630891799927,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2723492681980133,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2723492681980133,0.2884615361690521,0.29937630891799927,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.2884615361690521},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2884615361690521},{"x":0.26195424795150757,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2203742265701294,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.2203742265701294,0.2884615361690521,0.26195424795150757,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.2884615361690521},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2884615361690521},{"x":0.20997920632362366,"y":0.30494505167007446},{"x":0.18087318539619446,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.18087318539619446,0.2884615361690521,0.20997920632362366,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2884615361690521},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2884615361690521},{"x":0.17047816514968872,"y":0.30494505167007446},{"x":0.11850311607122421,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.11850311607122421,0.2884615361690521,0.17047816514968872,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.32967033982276917},{"x":0.812889814376831,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.812889814376831,0.3118131756782532,0.8627858757972717,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8045738339424133,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7463617324829102,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.7463617324829102,0.3118131756782532,0.8045738339424133,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7380457520484924,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آهنی","boundary":[0.7027027010917664,0.3118131756782532,0.7380457520484924,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6943867206573486,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6881496906280518,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6881496906280518,0.3118131756782532,0.6943867206573486,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6819126605987549,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6590436697006226,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6590436697006226,0.3118131756782532,0.6819126605987549,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6195425987243652,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهنی","boundary":[0.6195425987243652,0.3118131756782532,0.6548856496810913,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6112266182899475,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5758835673332214,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5758835673332214,0.3118131756782532,0.6112266182899475,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5675675868988037,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5405405163764954,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5405405163764954,0.3118131756782532,0.5675675868988037,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5363825559616089,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5363825559616089,0.3118131756782532,0.5384615659713745,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3118131756782532},{"x":0.5280665159225464,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4844074845314026,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.4844074845314026,0.3118131756782532,0.5280665159225464,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.3118131756782532},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3118131756782532},{"x":0.4781704843044281,"y":0.32967033982276917},{"x":0.43866944313049316,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.43866944313049316,0.3118131756782532,0.4781704843044281,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.3118131756782532},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3118131756782532},{"x":0.43035343289375305,"y":0.32967033982276917},{"x":0.39293140172958374,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.39293140172958374,0.3118131756782532,0.43035343289375305,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.3118131756782532},{"x":0.3762993812561035,"y":0.3118131756782532},{"x":0.3762993812561035,"y":0.32967033982276917},{"x":0.3659043610095978,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3659043610095978,0.3118131756782532,0.3762993812561035,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.3118131756782532},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3118131756782532},{"x":0.36382535099983215,"y":0.32967033982276917},{"x":0.3243243098258972,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.3243243098258972,0.3118131756782532,0.36382535099983215,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.3118131756782532},{"x":0.31392931938171387,"y":0.3118131756782532},{"x":0.31392931938171387,"y":0.32967033982276917},{"x":0.2640332579612732,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.2640332579612732,0.3118131756782532,0.31392931938171387,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.3118131756782532},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3118131756782532},{"x":0.25987526774406433,"y":0.32967033982276917},{"x":0.21205821633338928,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.21205821633338928,0.3118131756782532,0.25987526774406433,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.3118131756782532},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3118131756782532},{"x":0.20166319608688354,"y":0.32967033982276917},{"x":0.191268190741539,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.191268190741539,0.3118131756782532,0.20166319608688354,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.3118131756782532},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3118131756782532},{"x":0.1829521805047989,"y":0.32967033982276917},{"x":0.15592515468597412,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.15592515468597412,0.3118131756782532,0.1829521805047989,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3118131756782532},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3118131756782532},{"x":0.14553014934062958,"y":0.32967033982276917},{"x":0.11850311607122421,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.11850311607122421,0.3118131756782532,0.14553014934062958,0.32967033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3530219793319702},{"x":0.82536381483078,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.82536381483078,0.3365384638309479,0.8627858757972717,0.3530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3365384638309479},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3530219793319702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.7692307829856873,0.3365384638309479,0.8170478343963623,0.3530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7609147429466248,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7401247620582581,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7401247620582581,0.3365384638309479,0.7609147429466248,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7380457520484924,"y":0.35164836049079895},{"x":0.704781711101532,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.704781711101532,0.3365384638309479,0.7380457520484924,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.3365384638309479},{"x":0.704781711101532,"y":0.3365384638309479},{"x":0.704781711101532,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7006236910820007,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7006236910820007,0.3365384638309479,0.704781711101532,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6902287006378174,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6652806401252747,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6652806401252747,0.3365384638309479,0.6902287006378174,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6611226797103882,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6299376487731934,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.6299376487731934,0.3365384638309479,0.6611226797103882,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3365384638309479},{"x":0.6216216087341309,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6153846383094788,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.3365384638309479,0.6216216087341309,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6049895882606506,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5571725368499756,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.5571725368499756,0.3351648449897766,0.6049895882606506,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.3351648449897766},{"x":0.55509352684021,"y":0.3351648449897766},{"x":0.55509352684021,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5239084959030151,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.5239084959030151,0.3351648449897766,0.55509352684021,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.3351648449897766},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3351648449897766},{"x":0.5155925154685974,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4636174738407135,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.4636174738407135,0.3351648449897766,0.5155925154685974,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4615384638309479,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4199584126472473,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.4199584126472473,0.3351648449897766,0.4615384638309479,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4116424024105072,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4054054021835327,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.3351648449897766,0.4116424024105072,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.3351648449897766},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3351648449897766},{"x":0.3970893919467926,"y":0.35164836049079895},{"x":0.35550934076309204,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.35550934076309204,0.3351648449897766,0.3970893919467926,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.3351648449897766},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3351648449897766},{"x":0.3534303605556488,"y":0.35164836049079895},{"x":0.30561330914497375,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.30561330914497375,0.3351648449897766,0.3534303605556488,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.3351648449897766},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3351648449897766},{"x":0.29729729890823364,"y":0.35164836049079895},{"x":0.2494802474975586,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.2494802474975586,0.3351648449897766,0.29729729890823364,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.3351648449897766},{"x":0.23908524215221405,"y":0.3351648449897766},{"x":0.23908524215221405,"y":0.35164836049079895},{"x":0.20790021121501923,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.20790021121501923,0.3351648449897766,0.23908524215221405,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1995842009782791,"y":0.35164836049079895},{"x":0.1829521805047989,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1829521805047989,0.3351648449897766,0.1995842009782791,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.3351648449897766},{"x":0.17463617026805878,"y":0.3351648449897766},{"x":0.17463617026805878,"y":0.35164836049079895},{"x":0.1621621549129486,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1621621549129486,0.3351648449897766,0.17463617026805878,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3351648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3351648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.35164836049079895},{"x":0.11850311607122421,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.11850311607122421,0.3351648449897766,0.15176714956760406,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.37637361884117126},{"x":0.8004158139228821,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مبسوطی","boundary":[0.8004158139228821,0.3598901033401489,0.8627858757972717,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7920997738838196,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7609147429466248,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7609147429466248,0.3598901033401489,0.7920997738838196,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3598901033401489},{"x":0.752598762512207,"y":0.3598901033401489},{"x":0.752598762512207,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7089397311210632,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.7089397311210632,0.3598901033401489,0.752598762512207,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7006236910820007,"y":0.375},{"x":0.6943867206573486,"y":0.375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6943867206573486,0.3598901033401489,0.7006236910820007,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6881496906280518,"y":0.375},{"x":0.6340956091880798,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6340956091880798,0.35851648449897766,0.6881496906280518,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6278586387634277,"y":0.35851648449897766},{"x":0.6278586387634277,"y":0.37362638115882874},{"x":0.602910578250885,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.602910578250885,0.35851648449897766,0.6278586387634277,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5966736078262329,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5966736078262329,"y":0.375},{"x":0.5571725368499756,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5571725368499756,0.35851648449897766,0.5966736078262329,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5488565564155579,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5488565564155579,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5197505354881287,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5197505354881287,0.35851648449897766,0.5488565564155579,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.35851648449897766},{"x":0.517671525478363,"y":0.35851648449897766},{"x":0.517671525478363,"y":0.37362638115882874},{"x":0.5135135054588318,"y":0.37362638115882874}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.35851648449897766,0.517671525478363,0.37362638115882874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.37637361884117126},{"x":0.11850311607122421,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.21003296899795532,0.8677858757972717,0.38337361884117127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8336798548698425,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرچه","boundary":[0.7962577939033508,0.38049450516700745,0.8336798548698425,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7879418134689331,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3997252881526947},{"x":0.752598762512207,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.752598762512207,0.38049450516700745,0.7879418134689331,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7442827224731445,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6943867206573486,0.38049450516700745,0.7442827224731445,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6881496906280518,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعددی","boundary":[0.6299376487731934,0.38049450516700745,0.6881496906280518,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6216216087341309,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6070685982704163,0.38049450516700745,0.6216216087341309,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5987526178359985,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5613305568695068,0.38049450516700745,0.5987526178359985,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5530145764350891,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5031185150146484,0.38049450516700745,0.5530145764350891,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3997252881526947},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.44490644335746765,0.38049450516700745,0.4948025047779083,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.38049450516700745},{"x":0.43659043312072754,"y":0.38049450516700745},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3997252881526947},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.40124741196632385,0.38049450516700745,0.43659043312072754,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.38049450516700745},{"x":0.39293140172958374,"y":0.38049450516700745},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3997252881526947},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.36382535099983215,0.38049450516700745,0.39293140172958374,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.38049450516700745},{"x":0.3596673607826233,"y":0.38049450516700745},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3997252881526947},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35550934076309204,0.38049450516700745,0.3596673607826233,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.38049450516700745},{"x":0.3471933603286743,"y":0.38049450516700745},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3997252881526947},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.33264032006263733,0.38049450516700745,0.3471933603286743,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.38049450516700745},{"x":0.3243243098258972,"y":0.38049450516700745},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3997252881526947},{"x":0.3014552891254425,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3014552891254425,0.38049450516700745,0.3243243098258972,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.38049450516700745},{"x":0.2931392788887024,"y":0.38049450516700745},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3997252881526947},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.26195424795150757,0.38049450516700745,0.2931392788887024,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.38049450516700745},{"x":0.25363826751708984,"y":0.38049450516700745},{"x":0.25363826751708984,"y":0.3997252881526947},{"x":0.22661122679710388,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22661122679710388,0.38049450516700745,0.25363826751708984,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.38049450516700745},{"x":0.21829521656036377,"y":0.38049450516700745},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3997252881526947},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2058212012052536,0.38049450516700745,0.21829521656036377,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.38049450516700745},{"x":0.1975051909685135,"y":0.38049450516700745},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3997252881526947},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.17047816514968872,0.38049450516700745,0.1975051909685135,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38049450516700745},{"x":0.1621621549129486,"y":0.38049450516700745},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3997252881526947},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.11850311607122421,0.38049450516700745,0.1621621549129486,0.3997252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معدود","boundary":[0.8212057948112488,0.4065934121608734,0.8627858757972717,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.4065934121608734},{"x":0.812889814376831,"y":0.4065934121608734},{"x":0.812889814376831,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7983368039131165,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7983368039131165,0.4065934121608734,0.812889814376831,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.7546777725219727,0.4065934121608734,0.7920997738838196,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.4065934121608734,0.7422037124633789,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6839916706085205,0.4065934121608734,0.7276507019996643,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.4065934121608734,0.6756756901741028,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5966736078262329,0.4065934121608734,0.6611226797103882,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5571725368499756,0.4065934121608734,0.5883575677871704,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5405405163764954,0.4065934121608734,0.5488565564155579,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.4065934121608734},{"x":0.530145525932312,"y":0.4065934121608734},{"x":0.530145525932312,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.4927234947681427,0.4065934121608734,0.530145525932312,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4065934121608734},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4065934121608734},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.4573804438114166,0.4065934121608734,0.4844074845314026,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.4065934121608734},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4065934121608734},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4217033088207245},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.42203742265701294,0.4065934121608734,0.4553014636039734,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.4065934121608734},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4065934121608734},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4178794324398041,0.4065934121608734,0.42203742265701294,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.4065934121608734},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4065934121608734},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4217033088207245},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.40124741196632385,0.4065934121608734,0.40956342220306396,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.4065934121608734},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4065934121608734},{"x":0.39293140172958374,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3596673607826233,0.4065934121608734,0.39293140172958374,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.4065934121608734},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4065934121608734},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3388773500919342,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3388773500919342,0.4065934121608734,0.34927234053611755,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.4065934121608734},{"x":0.3305613398551941,"y":0.4065934121608734},{"x":0.3305613398551941,"y":0.4217033088207245},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.29106029868125916,0.4065934121608734,0.3305613398551941,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.4065934121608734},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4065934121608734},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4217033088207245},{"x":0.234927237033844,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلفین","boundary":[0.234927237033844,0.4065934121608734,0.28274428844451904,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.4065934121608734},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4065934121608734},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4217033088207245},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2203742265701294,0.4065934121608734,0.22453223168849945,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4065934121608734},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4065934121608734},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4217033088207245},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.1621621549129486,0.4065934121608734,0.21205821633338928,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4065934121608734},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4065934121608734},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4217033088207245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.11850311607122421,0.4065934121608734,0.15176714956760406,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4464285671710968},{"x":0.812889814376831,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.812889814376831,0.42719781398773193,0.8627858757972717,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8024948239326477,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4464285671710968},{"x":0.752598762512207,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.752598762512207,0.42719781398773193,0.8024948239326477,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7422037124633789,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.6839916706085205,0.42719781398773193,0.7422037124633789,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6735966801643372,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6403326392173767,0.42719781398773193,0.6735966801643372,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6299376487731934,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4464285671710968},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6195425987243652,0.42719781398773193,0.6299376487731934,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6091476082801819,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.5758835673332214,0.42719781398773193,0.6091476082801819,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5675675868988037,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5343035459518433,0.42719781398773193,0.5675675868988037,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5259875059127808,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4464285671710968},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5155925154685974,0.42719781398773193,0.5259875059127808,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5031185150146484,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.4864864945411682,0.42719781398773193,0.5031185150146484,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4464285671710968},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4490644633769989,0.42719781398773193,0.4760914742946625,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.42719781398773193},{"x":0.43866944313049316,"y":0.42719781398773193},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4464285671710968},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42411643266677856,0.42719781398773193,0.43866944313049316,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4178794324398041,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4464285671710968},{"x":0.3659043610095978,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3659043610095978,0.42719781398773193,0.4178794324398041,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.42719781398773193},{"x":0.35758835077285767,"y":0.42719781398773193},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4464285671710968},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3471933603286743,0.42719781398773193,0.35758835077285767,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.42719781398773193},{"x":0.34927234053611755,"y":0.42719781398773193},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4464285671710968},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34095633029937744,0.42719781398773193,0.34927234053611755,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.42719781398773193},{"x":0.33264032006263733,"y":0.42719781398773193},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4464285671710968},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.2869022786617279,0.42719781398773193,0.33264032006263733,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.42719781398773193},{"x":0.27650728821754456,"y":0.42719781398773193},{"x":0.27650728821754456,"y":0.4464285671710968},{"x":0.2661122679710388,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2661122679710388,0.42719781398773193,0.27650728821754456,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.42719781398773193},{"x":0.2557172477245331,"y":0.42719781398773193},{"x":0.2557172477245331,"y":0.4464285671710968},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.2141372114419937,0.42719781398773193,0.2557172477245331,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.42719781398773193},{"x":0.20374220609664917,"y":0.42719781398773193},{"x":0.20374220609664917,"y":0.4464285671710968},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثری","boundary":[0.17463617026805878,0.42719781398773193,0.20374220609664917,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.42719781398773193},{"x":0.16424116492271423,"y":0.42719781398773193},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4464285671710968},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14968815445899963,0.42719781398773193,0.16424116492271423,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.42719781398773193},{"x":0.1392931342124939,"y":0.42719781398773193},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4464285671710968},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.42719781398773193,0.1392931342124939,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46978020668029785},{"x":0.82536381483078,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.82536381483078,0.4532966911792755,0.8627858757972717,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8170478343963623,"y":0.46978020668029785},{"x":0.777546763420105,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.777546763420105,0.4532966911792755,0.8170478343963623,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7692307829856873,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7484407424926758,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7484407424926758,0.4532966911792755,0.7692307829856873,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7422037124633789,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7234927415847778,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7234927415847778,0.4532966911792755,0.7422037124633789,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7151767015457153,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6798336505889893,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.6798336505889893,0.4532966911792755,0.7151767015457153,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6715176701545715,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6403326392173767,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6403326392173767,0.4532966911792755,0.6715176701545715,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4532966911792755},{"x":0.632016658782959,"y":0.4532966911792755},{"x":0.632016658782959,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5821205973625183,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5821205973625183,0.4532966911792755,0.632016658782959,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5738045573234558,"y":0.46978020668029785},{"x":0.4989604949951172,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4989604949951172,0.4532966911792755,0.5738045573234558,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4906444847583771,"y":0.46978020668029785},{"x":0.4864864945411682,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4864864945411682,0.4532966911792755,0.4906444847583771,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4781704843044281,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3991684019565582,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعتگران","boundary":[0.3991684019565582,0.4532966911792755,0.4781704843044281,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3908523917198181,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3679833710193634,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.3679833710193634,0.4532966911792755,0.3908523917198181,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3596673607826233,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3305613398551941,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.3305613398551941,0.4532966911792755,0.3596673607826233,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.4532966911792755},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4532966911792755},{"x":0.32848232984542847,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3243243098258972,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3243243098258972,0.4532966911792755,0.32848232984542847,0.46978020668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46978020668029785},{"x":0.11850311607122421,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.37349450516700744,0.8677858757972717,0.47678020668029786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4931318759918213},{"x":0.812889814376831,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.812889814376831,0.4752747118473053,0.8336798548698425,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7692307829856873,0.4752747118473053,0.8045738339424133,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4931318759918213},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7234927415847778,0.4752747118473053,0.7609147429466248,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.6964656710624695,0.4752747118473053,0.7110186815261841,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6548856496810913,0.4752747118473053,0.6881496906280518,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6299376487731934,0.4752747118473053,0.6486486196517944,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5945945978164673,0.4752747118473053,0.6257796287536621,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5675675868988037,0.4752747118473053,0.5841996073722839,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5446985363960266,0.4752747118473053,0.5592515468597412,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.5280665159225464,0.4752747118473053,0.5363825559616089,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4931318759918213},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4864864945411682,0.4752747118473053,0.5197505354881287,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4931318759918213},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4573804438114166,0.4752747118473053,0.4781704843044281,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4931318759918213},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.3970893919467926,0.4752747118473053,0.4490644633769989,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.4752747118473053},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4752747118473053},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4931318759918213},{"x":0.3388773500919342,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.3388773500919342,0.4752747118473053,0.3887733817100525,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.4752747118473053},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4752747118473053},{"x":0.33264032006263733,"y":0.4931318759918213},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.28898128867149353,0.4752747118473053,0.33264032006263733,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.4752747118473053},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4752747118473053},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4931318759918213},{"x":0.26819127798080444,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26819127798080444,0.4752747118473053,0.2806652784347534,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.4752747118473053},{"x":0.26195424795150757,"y":0.4752747118473053},{"x":0.26195424795150757,"y":0.4931318759918213},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.21205821633338928,0.4752747118473053,0.26195424795150757,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.4752747118473053},{"x":0.20374220609664917,"y":0.4752747118473053},{"x":0.20374220609664917,"y":0.4931318759918213},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1975051909685135,0.4752747118473053,0.20374220609664917,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4752747118473053},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4752747118473053},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4931318759918213},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17463617026805878,0.4752747118473053,0.18918919563293457,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4752747118473053},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4752747118473053},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4931318759918213},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.13513512909412384,0.4752747118473053,0.1683991700410843,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4752747118473053},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4752747118473053},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4931318759918213},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.11850311607122421,0.4752747118473053,0.1247401237487793,0.4931318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8565488457679749,0.49862638115882874,0.8627858757972717,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8461538553237915,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.8295218348503113,0.49862638115882874,0.8461538553237915,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8191268444061279,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7692307829856873,0.49862638115882874,0.8191268444061279,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7588357329368591,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.7089397311210632,0.49862638115882874,0.7588357329368591,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7006236910820007,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.6507276296615601,0.49862638115882874,0.7006236910820007,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6424116492271423,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6112266182899475,0.49862638115882874,0.6424116492271423,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.49862638115882874},{"x":0.602910578250885,"y":0.49862638115882874},{"x":0.602910578250885,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5571725368499756,0.49862638115882874,0.602910578250885,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5488565564155579,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5239084959030151,0.49862638115882874,0.5488565564155579,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5155925154685974,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4760914742946625,0.49862638115882874,0.5155925154685974,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.49862638115882874},{"x":0.47401246428489685,"y":0.49862638115882874},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5164835453033447},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.45945945382118225,0.49862638115882874,0.47401246428489685,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.49862638115882874},{"x":0.4573804438114166,"y":0.49862638115882874},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5164835453033447},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45322245359420776,0.49862638115882874,0.4573804438114166,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.49862638115882874},{"x":0.44490644335746765,"y":0.49862638115882874},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5164835453033447},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43035343289375305,0.49862638115882874,0.44490644335746765,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.49862638115882874},{"x":0.42203742265701294,"y":0.49862638115882874},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5164835453033447},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3887733817100525,0.49862638115882874,0.42203742265701294,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.49862638115882874},{"x":0.3804573714733124,"y":0.49862638115882874},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5164835453033447},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.3596673607826233,0.49862638115882874,0.3804573714733124,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.49862638115882874},{"x":0.34927234053611755,"y":0.49862638115882874},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5164835453033447},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.31392931938171387,0.49862638115882874,0.34927234053611755,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.49862638115882874},{"x":0.30561330914497375,"y":0.49862638115882874},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5164835453033447},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.2785862684249878,0.49862638115882874,0.30561330914497375,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.49862638115882874},{"x":0.26819127798080444,"y":0.49862638115882874},{"x":0.26819127798080444,"y":0.5164835453033447},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.22661122679710388,0.49862638115882874,0.26819127798080444,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.49862638115882874},{"x":0.22453223168849945,"y":0.49862638115882874},{"x":0.22453223168849945,"y":0.5164835453033447},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.20790021121501923,0.49862638115882874,0.22453223168849945,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1975051909685135,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5164835453033447},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.18918919563293457,0.49862638115882874,0.1975051909685135,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.49862638115882874},{"x":0.18087318539619446,"y":0.49862638115882874},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5164835453033447},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.13097712397575378,0.49862638115882874,0.18087318539619446,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1247401237487793,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5164835453033447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.49862638115882874,0.1247401237487793,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.8149688243865967,0.5219780206680298,0.8627858757972717,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7588357329368591,0.5219780206680298,0.8066527843475342,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7255717515945435,0.5219780206680298,0.7505197525024414,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6881496906280518,0.5219780206680298,0.7151767015457153,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6486486196517944,0.5219780206680298,0.6798336505889893,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5398351550102234},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.5219780206680298,0.6403326392173767,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.5862785577774048,0.5219780206680298,0.6257796287536621,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5398351550102234},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.5010395050048828,0.5219780206680298,0.5779625773429871,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5219780206680298},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5219780206680298},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5398351550102234},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.45322245359420776,0.5219780206680298,0.4927234947681427,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5219780206680298},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5219780206680298},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5398351550102234},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.40124741196632385,0.5219780206680298,0.44490644335746765,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5219780206680298},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5219780206680298},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5398351550102234},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3762993812561035,0.5219780206680298,0.39293140172958374,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5219780206680298},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5219780206680298},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5398351550102234},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.31185030937194824,0.5219780206680298,0.37006238102912903,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.5219780206680298},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5219780206680298},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5398351550102234},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.27650728821754456,0.5219780206680298,0.30353429913520813,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5219780206680298},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5219780206680298},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5398351550102234},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-کربن","boundary":[0.23076923191547394,0.5219780206680298,0.2723492681980133,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5219780206680298},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5219780206680298},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5398351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.17879417538642883,0.5219780206680298,0.22245322167873383,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5219780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5219780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.14137214422225952,0.5219780206680298,0.1683991700410843,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.5219780206680298},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5219780206680298},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5398351550102234},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.12266112118959427,0.5219780206680298,0.14137214422225952,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.5219780206680298},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5219780206680298},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5398351550102234},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5398351550102234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11434511095285416,0.5219780206680298,0.12266112118959427,0.5398351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8482328653335571,0.5453296899795532,0.8627858757972717,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8066527843475342,0.5453296899795532,0.8399168252944946,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7733888030052185,0.5453296899795532,0.7962577939033508,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7338877320289612,0.5453296899795532,0.7629937529563904,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.6756756901741028,0.5453296899795532,0.7255717515945435,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6611226797103882,0.5453296899795532,0.6673596501350403,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6153846383094788,0.5453296899795532,0.6528066396713257,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5631868243217468},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5821205973625183,0.5453296899795532,0.6133056282997131,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5631868243217468},{"x":0.55509352684021,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.55509352684021,0.5453296899795532,0.5738045573234558,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5453296899795532},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5631868243217468},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.48856547474861145,0.5453296899795532,0.5363825559616089,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5453296899795532},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5453296899795532},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5631868243217468},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4469854533672333,0.5453296899795532,0.4781704843044281,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5453296899795532},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5453296899795532},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5631868243217468},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.40956342220306396,0.5453296899795532,0.43659043312072754,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5631868243217468},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.37006238102912903,0.5453296899795532,0.3991684019565582,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5631868243217468},{"x":0.33264032006263733,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33264032006263733,0.5453296899795532,0.3596673607826233,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5453296899795532},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5453296899795532},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5631868243217468},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32640331983566284,0.5453296899795532,0.32848232984542847,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5453296899795532},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5631868243217468},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29937630891799927,0.5453296899795532,0.3160083293914795,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5453296899795532},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5453296899795532},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5631868243217468},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.25987526774406433,0.5453296899795532,0.29106029868125916,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5453296899795532},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5453296899795532},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5631868243217468},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.17879417538642883,0.5453296899795532,0.2494802474975586,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5453296899795532},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5453296899795532},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5631868243217468},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.11850311607122421,0.5453296899795532,0.1683991700410843,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5865384340286255},{"x":0.812889814376831,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.812889814376831,0.5686812996864319,0.8627858757972717,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5686812996864319},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7671517729759216,0.5686812996864319,0.8045738339424133,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انیل","boundary":[0.7359667420387268,0.5686812996864319,0.7588357329368591,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7255717515945435,0.5686812996864319,0.7297297120094299,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5686812996864319},{"x":0.717255711555481,"y":0.5686812996864319},{"x":0.717255711555481,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.6756756901741028,0.5686812996864319,0.717255711555481,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6340956091880798,0.5686812996864319,0.6694386601448059,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5686812996864319},{"x":0.632016658782959,"y":0.5686812996864319},{"x":0.632016658782959,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6257796287536621,0.5686812996864319,0.632016658782959,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5686812996864319},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.5966736078262329,0.5686812996864319,0.6195425987243652,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5467775464057922,0.5686812996864319,0.5779625773429871,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5686812996864319},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5363825559616089,0.5686812996864319,0.5446985363960266,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5686812996864319},{"x":0.530145525932312,"y":0.5686812996864319},{"x":0.530145525932312,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.5010395050048828,0.5686812996864319,0.530145525932312,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5686812996864319},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5865384340286255},{"x":0.442827433347702,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرایندی","boundary":[0.442827433347702,0.5686812996864319,0.4927234947681427,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5686812996864319},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5686812996864319},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5865384340286255},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4324324429035187,0.5686812996864319,0.43659043312072754,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5686812996864319},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5686812996864319},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5865384340286255},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرمالیزه","boundary":[0.37214136123657227,0.5686812996864319,0.42203742265701294,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.5686812996864319},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5686812996864319},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5865384340286255},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35758835077285767,0.5686812996864319,0.36382535099983215,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5686812996864319},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5686812996864319},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5865384340286255},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.3097712993621826,0.5686812996864319,0.34927234053611755,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5686812996864319},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5686812996864319},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5865384340286255},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.2577962577342987,0.5686812996864319,0.30561330914497375,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.5686812996864319},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5686812996864319},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5865384340286255},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23700623214244843,0.5686812996864319,0.2494802474975586,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.5686812996864319},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5686812996864319},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5865384340286255},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.19542619585990906,0.5686812996864319,0.2286902219057083,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5686812996864319},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5686812996864319},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5865384340286255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.15800416469573975,0.5686812996864319,0.18711018562316895,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5686812996864319},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5686812996864319},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5865384340286255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.11850311607122421,0.5686812996864319,0.14968815445899963,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.598901093006134},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.8170478343963623,0.598901093006134,0.8627858757972717,0.6085164546966553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6098901033401489},{"x":0.11434511095285416,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10934511095285415,0.4682747118473053,0.8677858757972717,0.6168901033401489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.593406617641449},{"x":0.8108108043670654,"y":0.593406617641449},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7858628034591675,0.593406617641449,0.8108108043670654,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.593406617641449},{"x":0.777546763420105,"y":0.593406617641449},{"x":0.777546763420105,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7380457520484924,0.593406617641449,0.777546763420105,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.593406617641449},{"x":0.7359667420387268,"y":0.593406617641449},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7234927415847778,0.593406617641449,0.7359667420387268,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.593406617641449},{"x":0.7193347215652466,"y":0.593406617641449},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7151767015457153,0.593406617641449,0.7193347215652466,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.593406617641449},{"x":0.7068607211112976,"y":0.593406617641449},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6098901033401489},{"x":0.692307710647583,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.692307710647583,0.593406617641449,0.7068607211112976,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.593406617641449},{"x":0.6839916706085205,"y":0.593406617641449},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6098901033401489},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.6528066396713257,0.593406617641449,0.6839916706085205,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.593406617641449},{"x":0.644490659236908,"y":0.593406617641449},{"x":0.644490659236908,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.5717255473136902,0.593406617641449,0.644490659236908,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.593406617641449},{"x":0.5654885768890381,"y":0.593406617641449},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5135135054588318,0.593406617641449,0.5654885768890381,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.593406617641449},{"x":0.5051975250244141,"y":0.593406617641449},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6098901033401489},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.4553014636039734,0.593406617641449,0.5051975250244141,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.593406617641449},{"x":0.4469854533672333,"y":0.593406617641449},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6098901033401489},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دگرگونی","boundary":[0.38669440150260925,0.593406617641449,0.4469854533672333,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.593406617641449},{"x":0.382536381483078,"y":0.593406617641449},{"x":0.382536381483078,"y":0.6098901033401489},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35550934076309204,0.593406617641449,0.382536381483078,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.593406617641449},{"x":0.3471933603286743,"y":0.593406617641449},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6098901033401489},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.2931392788887024,0.593406617641449,0.3471933603286743,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.593406617641449},{"x":0.28482329845428467,"y":0.593406617641449},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6098901033401489},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.23076923191547394,0.593406617641449,0.28482329845428467,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.593406617641449},{"x":0.22245322167873383,"y":0.593406617641449},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6098901033401489},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.20166319608688354,0.593406617641449,0.22245322167873383,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.593406617641449},{"x":0.1995842009782791,"y":0.593406617641449},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6098901033401489},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.16632016003131866,0.593406617641449,0.1995842009782791,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.593406617641449},{"x":0.15800416469573975,"y":0.593406617641449},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6098901033401489},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14137214422225952,0.593406617641449,0.15800416469573975,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.593406617641449},{"x":0.1330561339855194,"y":0.593406617641449},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6098901033401489},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.593406617641449,0.1330561339855194,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8316008448600769,0.6167582273483276,0.8627858757972717,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6346153616905212},{"x":0.777546763420105,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.777546763420105,0.6167582273483276,0.8191268444061279,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.6943867206573486,0.6167582273483276,0.7671517729759216,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6382536292076111,0.6167582273483276,0.6839916706085205,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6049895882606506,0.6167582273483276,0.6278586387634277,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6346153616905212},{"x":0.517671525478363,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دگرگونیها","boundary":[0.517671525478363,0.6167582273483276,0.5945945978164673,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5010395050048828,0.6167582273483276,0.5072765350341797,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6346153616905212},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.45322245359420776,0.6167582273483276,0.4906444847583771,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6167582273483276},{"x":0.442827433347702,"y":0.6167582273483276},{"x":0.442827433347702,"y":0.6346153616905212},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.39293140172958374,0.6167582273483276,0.442827433347702,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6167582273483276},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6167582273483276},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6346153616905212},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.35758835077285767,0.6167582273483276,0.38461539149284363,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6346153616905212},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3160083293914795,0.6167582273483276,0.3471933603286743,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6167582273483276},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6346153616905212},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.29937630891799927,0.6167582273483276,0.3160083293914795,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6167582273483276},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6167582273483276},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6346153616905212},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.6167582273483276,0.29729729890823364,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.6167582273483276},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6167582273483276},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6346153616905212},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2723492681980133,0.6167582273483276,0.28274428844451904,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.6167582273483276},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6167582273483276},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6346153616905212},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.21829521656036377,0.6167582273483276,0.25987526774406433,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6167582273483276},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6167582273483276},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6346153616905212},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.14137214422225952,0.6167582273483276,0.20790021121501923,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6167582273483276},{"x":0.13097712397575378,"y":0.6167582273483276},{"x":0.13097712397575378,"y":0.6346153616905212},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.11850311607122421,0.6167582273483276,0.13097712397575378,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8627858757972717,"y":0.656593382358551},{"x":0.8149688243865967,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.8149688243865967,0.6401098966598511,0.8627858757972717,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8066527843475342,"y":0.656593382358551},{"x":0.7401247620582581,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مارتنزیتی","boundary":[0.7401247620582581,0.6401098966598511,0.8066527843475342,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7318087220191956,"y":0.656593382358551},{"x":0.6881496906280518,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.6881496906280518,0.6401098966598511,0.7318087220191956,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6819126605987549,"y":0.656593382358551},{"x":0.6424116492271423,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سختی","boundary":[0.6424116492271423,0.6401098966598511,0.6819126605987549,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6340956091880798,"y":0.656593382358551},{"x":0.5925155878067017,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5925155878067017,0.6401098966598511,0.6340956091880798,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5800415873527527,"y":0.656593382358551},{"x":0.5363825559616089,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.5363825559616089,0.6401098966598511,0.5800415873527527,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5280665159225464,"y":0.656593382358551},{"x":0.5072765350341797,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5072765350341797,0.6401098966598511,0.5280665159225464,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5051975250244141,"y":0.656593382358551},{"x":0.4760914742946625,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4760914742946625,0.6401098966598511,0.5051975250244141,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6401098966598511},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6401098966598511},{"x":0.46777546405792236,"y":0.656593382358551},{"x":0.45114344358444214,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.45114344358444214,0.6401098966598511,0.46777546405792236,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.6401098966598511},{"x":0.442827433347702,"y":0.6401098966598511},{"x":0.442827433347702,"y":0.656593382358551},{"x":0.4137214124202728,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاثیر","boundary":[0.4137214124202728,0.6401098966598511,0.442827433347702,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4054054021835327,"y":0.656593382358551},{"x":0.3305613398551941,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.3305613398551941,0.6401098966598511,0.4054054021835327,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.6401098966598511},{"x":0.322245329618454,"y":0.6401098966598511},{"x":0.322245329618454,"y":0.656593382358551},{"x":0.27442827820777893,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.27442827820777893,0.6401098966598511,0.322245329618454,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2640332579612732,"y":0.656593382358551},{"x":0.25363826751708984,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.25363826751708984,0.6401098966598511,0.2640332579612732,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6401098966598511},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6401098966598511},{"x":0.24532224237918854,"y":0.656593382358551},{"x":0.22453223168849945,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.22453223168849945,0.6401098966598511,0.24532224237918854,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6401098966598511},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6401098966598511},{"x":0.21621622145175934,"y":0.656593382358551},{"x":0.17463617026805878,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.17463617026805878,0.6401098966598511,0.21621622145175934,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6401098966598511},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6401098966598511},{"x":0.16632016003131866,"y":0.656593382358551},{"x":0.16008315980434418,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16008315980434418,0.6401098966598511,0.16632016003131866,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6401098966598511},{"x":0.15176714956760406,"y":0.656593382358551},{"x":0.11850311607122421,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.11850311607122421,0.6401098966598511,0.15176714956760406,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.8212057948112488,0.6607142686843872,0.8627858757972717,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7941787838935852,0.6607142686843872,0.8108108043670654,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7733888030052185,0.6607142686843872,0.7837837934494019,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6964656710624695,0.6607142686843872,0.7629937529563904,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6548856496810913,0.6607142686843872,0.6860706806182861,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6607142686843872},{"x":0.644490659236908,"y":0.6607142686843872},{"x":0.644490659236908,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6112266182899475,0.6607142686843872,0.644490659236908,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5841996073722839,0.6607142686843872,0.6008316278457642,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6799450516700745},{"x":0.542619526386261,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.542619526386261,0.6607142686843872,0.5738045573234558,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6607142686843872},{"x":0.530145525932312,"y":0.6607142686843872},{"x":0.530145525932312,"y":0.6799450516700745},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.49688148498535156,0.6607142686843872,0.530145525932312,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6799450516700745},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4636174738407135,0.6607142686843872,0.4844074845314026,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.6607142686843872},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6607142686843872},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6799450516700745},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41580042243003845,0.6607142686843872,0.45322245359420776,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6799450516700745},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38461539149284363,0.6607142686843872,0.4054054021835327,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.6607142686843872},{"x":0.382536381483078,"y":0.6607142686843872},{"x":0.382536381483078,"y":0.6799450516700745},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3534303605556488,0.6607142686843872,0.382536381483078,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6799450516700745},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3471933603286743,0.6607142686843872,0.3513513505458832,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6607142686843872},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6799450516700745},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.29937630891799927,0.6607142686843872,0.3367983400821686,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.6607142686843872},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6607142686843872},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6799450516700745},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.2515592575073242,0.6607142686843872,0.28898128867149353,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.6607142686843872},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6607142686843872},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6799450516700745},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنشهای","boundary":[0.17879417538642883,0.6607142686843872,0.24116423726081848,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6607142686843872},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6607142686843872},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6799450516700745},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.11850311607122421,0.6607142686843872,0.16632016003131866,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6868131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6868131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.8232848048210144,0.6868131756782532,0.8627858757972717,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6868131756782532},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6868131756782532},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمپر","boundary":[0.7817047834396362,0.6868131756782532,0.8149688243865967,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7463617324829102,0.6868131756782532,0.7796257734298706,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6881496906280518,0.6868131756782532,0.7318087220191956,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6590436697006226,0.6868131756782532,0.6777547001838684,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7032967209815979},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرد","boundary":[0.6174635887145996,0.6868131756782532,0.6548856496810913,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7032967209815979},{"x":0.590436577796936,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.590436577796936,0.6868131756782532,0.6070685982704163,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5654885768890381,0.6868131756782532,0.5800415873527527,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5239084959030151,0.6868131756782532,0.5571725368499756,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7032967209815979},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.4781704843044281,0.6868131756782532,0.5135135054588318,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.6868131756782532},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6868131756782532},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7032967209815979},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استحاله","boundary":[0.4137214124202728,0.6868131756782532,0.46777546405792236,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6868131756782532},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6868131756782532},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7032967209815979},{"x":0.382536381483078,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.382536381483078,0.6868131756782532,0.4116424024105072,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.6868131756782532},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6868131756782532},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7032967209815979},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.34095633029937744,0.6868131756782532,0.3742203712463379,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.6868131756782532},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6868131756782532},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7032967209815979},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.29937630891799927,0.6868131756782532,0.3305613398551941,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.6868131756782532},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6868131756782532},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7032967209815979},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمپر","boundary":[0.2577962577342987,0.6868131756782532,0.28898128867149353,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.6868131756782532},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6868131756782532},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7032967209815979},{"x":0.20374220609664917,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.20374220609664917,0.6868131756782532,0.2494802474975586,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.6868131756782532},{"x":0.19542619585990906,"y":0.6868131756782532},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7032967209815979},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.16632016003131866,0.6868131756782532,0.19542619585990906,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7032967209815979},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.15176714956760406,0.6868131756782532,0.1621621549129486,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.6868131756782532},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6868131756782532},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7032967209815979},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14345113933086395,0.6868131756782532,0.14553014934062958,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7032967209815979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.6868131756782532,0.1330561339855194,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.8108108043670654,0.7101648449897766,0.8627858757972717,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7101648449897766},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7920997738838196,0.7101648449897766,0.8024948239326477,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7380457520484924,0.7101648449897766,0.7837837934494019,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7101648449897766},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6798336505889893,0.7101648449897766,0.7297297120094299,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7101648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7101648449897766},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6548856496810913,0.7101648449897766,0.6715176701545715,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7101648449897766},{"x":0.644490659236908,"y":0.7101648449897766},{"x":0.644490659236908,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.5966736078262329,0.7101648449897766,0.644490659236908,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.5363825559616089,0.7101648449897766,0.5883575677871704,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایشی","boundary":[0.4781704843044281,0.7101648449897766,0.5280665159225464,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7101648449897766},{"x":0.469854474067688,"y":0.7101648449897766},{"x":0.469854474067688,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.4490644633769989,0.7101648449897766,0.469854474067688,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7101648449897766},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7101648449897766},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3991684019565582,0.7101648449897766,0.4407484531402588,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7101648449897766},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7101648449897766},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.7101648449897766,0.39293140172958374,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7101648449897766},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7101648449897766},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7266483306884766},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.34095633029937744,0.7101648449897766,0.3804573714733124,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.7101648449897766},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7101648449897766},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7266483306884766},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.28482329845428467,0.7101648449897766,0.33264032006263733,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7101648449897766},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7101648449897766},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7266483306884766},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.22453223168849945,0.7101648449897766,0.27442827820777893,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.7101648449897766},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7101648449897766},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.1829521805047989,0.7101648449897766,0.21621622145175934,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7101648449897766},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7101648449897766},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1538461595773697,0.7101648449897766,0.17463617026805878,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7101648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7101648449897766},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7266483306884766},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.1247401237487793,0.7101648449897766,0.15176714956760406,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7101648449897766},{"x":0.12266112118959427,"y":0.7101648449897766},{"x":0.12266112118959427,"y":0.7266483306884766},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.7101648449897766,0.12266112118959427,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.75},{"x":0.8482328653335571,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8482328653335571,0.7321428656578064,0.8627858757972717,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8399168252944946,"y":0.75},{"x":0.8087317943572998,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8087317943572998,0.7321428656578064,0.8399168252944946,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7983368039131165,"y":0.75},{"x":0.765072762966156,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.765072762966156,0.7321428656578064,0.7983368039131165,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7546777725219727,"y":0.75},{"x":0.7276507019996643,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7276507019996643,0.7321428656578064,0.7546777725219727,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7193347215652466,"y":0.75},{"x":0.6486486196517944,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6486486196517944,0.7321428656578064,0.7193347215652466,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7321428656578064},{"x":0.6382536292076111,"y":0.75},{"x":0.5987526178359985,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.5987526178359985,0.7321428656578064,0.6382536292076111,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5966736078262329,"y":0.75},{"x":0.5488565564155579,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.5488565564155579,0.7321428656578064,0.5966736078262329,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7321428656578064},{"x":0.5405405163764954,"y":0.75},{"x":0.4906444847583771,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.4906444847583771,0.7321428656578064,0.5405405163764954,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7321428656578064},{"x":0.4802494943141937,"y":0.75},{"x":0.442827433347702,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.442827433347702,0.7321428656578064,0.4802494943141937,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7321428656578064},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7321428656578064},{"x":0.43659043312072754,"y":0.75},{"x":0.3762993812561035,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربوریزه","boundary":[0.3762993812561035,0.7321428656578064,0.43659043312072754,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7321428656578064},{"x":0.3762993812561035,"y":0.75},{"x":0.37214136123657227,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37214136123657227,0.7321428656578064,0.3762993812561035,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7321428656578064},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7321428656578064},{"x":0.36382535099983215,"y":0.75},{"x":0.31392931938171387,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیانوره","boundary":[0.31392931938171387,0.7321428656578064,0.36382535099983215,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.7321428656578064},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7321428656578064},{"x":0.31392931938171387,"y":0.75},{"x":0.3076923191547394,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3076923191547394,0.7321428656578064,0.31392931938171387,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7321428656578064},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7321428656578064},{"x":0.29937630891799927,"y":0.75},{"x":0.2515592575073242,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیتروره","boundary":[0.2515592575073242,0.7321428656578064,0.29937630891799927,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.7321428656578064},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7321428656578064},{"x":0.2515592575073242,"y":0.75},{"x":0.24740125238895416,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24740125238895416,0.7321428656578064,0.2515592575073242,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.7321428656578064},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7321428656578064},{"x":0.23700623214244843,"y":0.75},{"x":0.18503119051456451,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بورونیزه","boundary":[0.18503119051456451,0.7321428656578064,0.23700623214244843,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7321428656578064},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7321428656578064},{"x":0.18503119051456451,"y":0.75},{"x":0.17879417538642883,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17879417538642883,0.7321428656578064,0.18503119051456451,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7321428656578064},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7321428656578064},{"x":0.17047816514968872,"y":0.75},{"x":0.13721413910388947,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شعله","boundary":[0.13721413910388947,0.7321428656578064,0.17047816514968872,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7321428656578064},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7321428656578064},{"x":0.13513512909412384,"y":0.75},{"x":0.11850311607122421,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.11850311607122421,0.7321428656578064,0.13513512909412384,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8565488457679749,0.7568681240081787,0.8627858757972717,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"القایی","boundary":[0.8087317943572998,0.7568681240081787,0.8482328653335571,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7713097929954529,0.7568681240081787,0.7983368039131165,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7318087220191956,0.7568681240081787,0.7609147429466248,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7733516693115234},{"x":0.717255711555481,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.717255711555481,0.7568681240081787,0.7297297120094299,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7089397311210632,0.7568681240081787,0.7130976915359497,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6632016897201538,0.7568681240081787,0.6985446810722351,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7568681240081787},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنشهای","boundary":[0.5883575677871704,0.7568681240081787,0.6528066396713257,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7733516693115234},{"x":0.530145525932312,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.530145525932312,0.7568681240081787,0.5779625773429871,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5031185150146484,0.7568681240081787,0.5197505354881287,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7568681240081787},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7568681240081787},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7733516693115234},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.4490644633769989,0.7568681240081787,0.4927234947681427,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7568681240081787},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7568681240081787},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7733516693115234},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیچش","boundary":[0.4033263921737671,0.7568681240081787,0.43866944313049316,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7568681240081787},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7568681240081787},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7733516693115234},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38669440150260925,0.7568681240081787,0.39293140172958374,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7568681240081787},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7568681240081787},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7733516693115234},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترک","boundary":[0.3451143503189087,0.7568681240081787,0.3762993812561035,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7568681240081787},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7568681240081787},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7733516693115234},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.27650728821754456,0.7568681240081787,0.33471933007240295,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.7568681240081787},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7568681240081787},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7733516693115234},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25987526774406433,0.7568681240081787,0.2661122679710388,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7568681240081787},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7568681240081787},{"x":0.2494802474975586,"y":0.7733516693115234},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24116423726081848,0.7568681240081787,0.2494802474975586,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7568681240081787},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7568681240081787},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7733516693115234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.17879417538642883,0.7568681240081787,0.23076923191547394,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7568681240081787},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7568681240081787},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7733516693115234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناگهانی","boundary":[0.11850311607122421,0.7568681240081787,0.1683991700410843,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7980769276618958},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.8295218348503113,0.7802197933197021,0.8627858757972717,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7802197933197021},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7980769276618958},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8024948239326477,0.7802197933197021,0.8191268444061279,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حین","boundary":[0.7629937529563904,0.7802197933197021,0.7941787838935852,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7802197933197021},{"x":0.752598762512207,"y":0.7802197933197021},{"x":0.752598762512207,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7318087220191956,0.7802197933197021,0.752598762512207,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7027027010917664,0.7802197933197021,0.7214137315750122,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7980769276618958},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6715176701545715,0.7802197933197021,0.6985446810722351,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7980769276618958},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.7802197933197021,0.6715176701545715,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7980769276618958},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6278586387634277,0.7802197933197021,0.6548856496810913,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7980769276618958},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6091476082801819,0.7802197933197021,0.6174635887145996,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5717255473136902,0.7802197933197021,0.5987526178359985,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.5384615659713745,0.7802197933197021,0.5696465969085693,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7980769276618958},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5218295454978943,0.7802197933197021,0.5280665159225464,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7980769276618958},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.4760914742946625,0.7802197933197021,0.5135135054588318,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7802197933197021},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7802197933197021},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7980769276618958},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.4407484531402588,0.7802197933197021,0.47401246428489685,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7802197933197021},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7802197933197021},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7980769276618958},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.37214136123657227,0.7802197933197021,0.4324324429035187,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7980769276618958},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.3097712993621826,0.7802197933197021,0.3617463707923889,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7980769276618958},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.2515592575073242,0.7802197933197021,0.3014552891254425,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7802197933197021},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7802197933197021},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7980769276618958},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2203742265701294,0.7802197933197021,0.24116423726081848,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.7802197933197021},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7802197933197021},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7980769276618958},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.18711018562316895,0.7802197933197021,0.21829521656036377,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7802197933197021},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7802197933197021},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7980769276618958},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.16008315980434418,0.7802197933197021,0.17879417538642883,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7802197933197021},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7802197933197021},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7980769276618958},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.11850311607122421,0.7802197933197021,0.15176714956760406,0.7980769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.8035714030265808},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8035714030265808},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8200549483299255},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.8212057948112488,0.8035714030265808,0.8627858757972717,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.8035714030265808},{"x":0.812889814376831,"y":0.8035714030265808},{"x":0.812889814376831,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7754677534103394,0.8035714030265808,0.812889814376831,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7546777725219727,0.8035714030265808,0.7671517729759216,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8200549483299255},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7255717515945435,0.8035714030265808,0.7463617324829102,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8200549483299255},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6673596501350403,0.8035714030265808,0.7151767015457153,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8035714030265808},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8035714030265808},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.5945945978164673,0.8035714030265808,0.6569646596908569,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5592515468597412,0.8035714030265808,0.5862785577774048,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5197505354881287,0.8035714030265808,0.5488565564155579,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8035714030265808},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8200549483299255},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4802494943141937,0.8035714030265808,0.5114344954490662,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.8035714030265808},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8035714030265808},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8200549483299255},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4760914742946625,0.8035714030265808,0.4802494943141937,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.8035714030265808},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8035714030265808},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8200549483299255},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45114344358444214,0.8035714030265808,0.46569645404815674,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.8035714030265808},{"x":0.442827433347702,"y":0.8035714030265808},{"x":0.442827433347702,"y":0.8200549483299255},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.40956342220306396,0.8035714030265808,0.442827433347702,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.8035714030265808},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8035714030265808},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8200549483299255},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.37837839126586914,0.8035714030265808,0.40124741196632385,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.8035714030265808},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8035714030265808},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8200549483299255},{"x":0.3388773500919342,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3388773500919342,0.8035714030265808,0.3679833710193634,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.8035714030265808},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8035714030265808},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8200549483299255},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32640331983566284,0.8035714030265808,0.33264032006263733,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.8035714030265808},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8035714030265808},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8200549483299255},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.29106029868125916,0.8035714030265808,0.3160083293914795,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.8035714030265808},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8035714030265808},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8200549483299255},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2723492681980133,0.8035714030265808,0.28274428844451904,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.8035714030265808},{"x":0.2640332579612732,"y":0.8035714030265808},{"x":0.2640332579612732,"y":0.8200549483299255},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.2203742265701294,0.8035714030265808,0.2640332579612732,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.8035714030265808},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8035714030265808},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8200549483299255},{"x":0.16008315980434418,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.16008315980434418,0.8035714030265808,0.20997920632362366,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8035714030265808},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8035714030265808},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8200549483299255},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15592515468597412,0.8035714030265808,0.1621621549129486,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8035714030265808},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8035714030265808},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8200549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.11850311607122421,0.8035714030265808,0.14553014934062958,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چدن","boundary":[0.8295218348503113,0.8255494236946106,0.8627858757972717,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8447802066802979},{"x":0.812889814376831,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.812889814376831,0.8255494236946106,0.8274428248405457,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8447802066802979},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8004158139228821,0.8255494236946106,0.8045738339424133,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8447802066802979},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7567567825317383,0.8255494236946106,0.7920997738838196,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8255494236946106},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8447802066802979},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7130976915359497,0.8255494236946106,0.7484407424926758,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.8255494236946106},{"x":0.704781711101532,"y":0.8255494236946106},{"x":0.704781711101532,"y":0.8447802066802979},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6735966801643372,0.8255494236946106,0.704781711101532,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8447802066802979},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6382536292076111,0.8255494236946106,0.6652806401252747,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8447802066802979},{"x":0.602910578250885,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.602910578250885,0.8255494236946106,0.6299376487731934,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8255494236946106},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8447802066802979},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5862785577774048,0.8255494236946106,0.6008316278457642,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8447802066802979},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5779625773429871,0.8255494236946106,0.5821205973625183,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8447802066802979},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.5218295454978943,0.8255494236946106,0.5696465969085693,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8255494236946106},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8447802066802979},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5051975250244141,0.8255494236946106,0.5135135054588318,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8255494236946106},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8255494236946106},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8447802066802979},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4719334840774536,0.8255494236946106,0.49688148498535156,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.8255494236946106},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8255494236946106},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8447802066802979},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.4178794324398041,0.8255494236946106,0.4636174738407135,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.8255494236946106},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8255494236946106},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8447802066802979},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.34927234053611755,0.8255494236946106,0.40956342220306396,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.8255494236946106},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8255494236946106},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8447802066802979},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33471933007240295,0.8255494236946106,0.34095633029937744,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.8255494236946106},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8255494236946106},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8447802066802979},{"x":0.2785862684249878,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.2785862684249878,0.8255494236946106,0.32640331983566284,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.8255494236946106},{"x":0.2702702581882477,"y":0.8255494236946106},{"x":0.2702702581882477,"y":0.8447802066802979},{"x":0.234927237033844,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.234927237033844,0.8255494236946106,0.2702702581882477,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.8255494236946106},{"x":0.22661122679710388,"y":0.8255494236946106},{"x":0.22661122679710388,"y":0.8447802066802979},{"x":0.18711018562316895,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.18711018562316895,0.8255494236946106,0.22661122679710388,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.8255494236946106},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8255494236946106},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8447802066802979},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.15800416469573975,0.8255494236946106,0.17879417538642883,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8255494236946106},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8255494236946106},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8447802066802979},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8447802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.11850311607122421,0.8255494236946106,0.15592515468597412,0.8447802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8667582273483276},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8461538553237915,0.8502747416496277,0.8627858757972717,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8502747416496277},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8667582273483276},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.8004158139228821,0.8502747416496277,0.8357588648796082,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8667582273483276},{"x":0.752598762512207,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.752598762512207,0.8502747416496277,0.7879418134689331,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8667582273483276},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7214137315750122,0.8502747416496277,0.7484407424926758,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8502747416496277},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8667582273483276},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6985446810722351,0.8502747416496277,0.7089397311210632,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8667582273483276},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6424116492271423,0.8502747416496277,0.6860706806182861,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8502747416496277},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8667582273483276},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5717255473136902,0.8502747416496277,0.6299376487731934,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8667582273483276},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.5135135054588318,0.8502747416496277,0.5613305568695068,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8502747416496277},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8667582273483276},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4927234947681427,0.8502747416496277,0.5010395050048828,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.8502747416496277},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8502747416496277},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8667582273483276},{"x":0.442827433347702,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.442827433347702,0.8502747416496277,0.4802494943141937,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.8502747416496277},{"x":0.43035343289375305,"y":0.8502747416496277},{"x":0.43035343289375305,"y":0.8667582273483276},{"x":0.382536381483078,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.382536381483078,0.8502747416496277,0.43035343289375305,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.8502747416496277},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8502747416496277},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8667582273483276},{"x":0.3513513505458832,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3513513505458832,0.8502747416496277,0.37006238102912903,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.8502747416496277},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8502747416496277},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8667582273483276},{"x":0.31185030937194824,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردند","boundary":[0.31185030937194824,0.8502747416496277,0.34927234053611755,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.8502747416496277},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8502747416496277},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8667582273483276},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30353429913520813,0.8502747416496277,0.3097712993621826,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.8502747416496277},{"x":0.2931392788887024,"y":0.8502747416496277},{"x":0.2931392788887024,"y":0.8667582273483276},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.24116423726081848,0.8502747416496277,0.2931392788887024,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.8502747416496277},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8502747416496277},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8667582273483276},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.17879417538642883,0.8502747416496277,0.2286902219057083,0.8667582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8502747416496277},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8502747416496277},{"x":0.1683991700410843,"y":0.8667582273483276},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.11850311607122421,0.8502747416496277,0.1683991700410843,0.8667582273483276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.593406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.593406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8667582273483276},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8667582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.586406617641449,0.8677858757972717,0.8737582273483276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.9024725556373596},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9024725556373596},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9148351550102234},{"x":0.48856547474861145,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ز","boundary":[0.48856547474861145,0.9024725556373596,0.4927234947681427,0.9148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.9024725556373596},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9024725556373596},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9148351550102234},{"x":0.48856547474861145,"y":0.9148351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48356547474861145,0.8954725556373596,0.4977234947681427,0.9218351550102234],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/caXkEZaveHyCtiqS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/UUusbjoiyXdDzUjy.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/kdwhHCRJVygbUkDf.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.0001526536655786273,0.9981915490939562,0.9987280823608022]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13873626291751862},{"x":0.812889814376831,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستلزم","boundary":[0.812889814376831,0.12087912112474442,0.8627858757972717,0.13873626291751862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8045738339424133,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8045738339424133,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7588357329368591,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7588357329368591,0.12087912112474442,0.8045738339424133,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7505197525024414,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7505197525024414,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7151767015457153,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.7151767015457153,0.12087912112474442,0.7505197525024414,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7068607211112976,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7068607211112976,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6715176701545715,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.6715176701545715,0.11950549483299255,0.7068607211112976,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6652806401252747,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6652806401252747,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6590436697006226,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6590436697006226,0.11950549483299255,0.6652806401252747,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6507276296615601,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6507276296615601,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6174635887145996,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6174635887145996,0.11950549483299255,0.6507276296615601,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.11950549483299255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5654885768890381,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5654885768890381,0.11950549483299255,0.6091476082801819,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5571725368499756,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5571725368499756,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5488565564155579,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5488565564155579,0.11950549483299255,0.5571725368499756,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5405405163764954,"y":0.11950549483299255},{"x":0.5405405163764954,"y":0.13736264407634735},{"x":0.469854474067688,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.469854474067688,0.11950549483299255,0.5405405163764954,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4615384638309479,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4615384638309479,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4116424024105072,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.4116424024105072,0.11950549483299255,0.4615384638309479,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4033263921737671,"y":0.11950549483299255},{"x":0.4033263921737671,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3534303605556488,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3534303605556488,0.11950549483299255,0.4033263921737671,0.13736264407634735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.11813186854124069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13873626291751862},{"x":0.3534303605556488,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3484303605556488,0.11113186854124069,0.8677858757972717,0.14573626291751862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.12637363374233246},{"x":0.3471933603286743,"y":0.12637363374233246},{"x":0.3471933603286743,"y":0.1359890103340149},{"x":0.33471933007240295,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.33471933007240295,0.12637363374233246,0.3471933603286743,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.125},{"x":0.32640331983566284,"y":0.12637363374233246},{"x":0.32640331983566284,"y":0.1359890103340149},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.29937630891799927,0.125,0.32640331983566284,0.1359890103340149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.125},{"x":0.3471933603286743,"y":0.12637363374233246},{"x":0.3471933603286743,"y":0.1359890103340149},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.29437630891799926,0.118,0.3521933603286743,0.1429890103340149],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.11950549483299255},{"x":0.28898128867149353,"y":0.11813186854124069},{"x":0.29106029868125916,"y":0.13461539149284363},{"x":0.24116423726081848,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.24116423726081848,0.11950549483299255,0.29106029868125916,0.13461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.11950549483299255},{"x":0.23284822702407837,"y":0.11950549483299255},{"x":0.23284822702407837,"y":0.13461539149284363},{"x":0.2286902219057083,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22661122679710388,0.11950549483299255,0.23284822702407837,0.13461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.11950549483299255},{"x":0.21829521656036377,"y":0.11950549483299255},{"x":0.2203742265701294,"y":0.1359890103340149},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.17463617026805878,0.11950549483299255,0.2203742265701294,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.16632016003131866,"y":0.11950549483299255},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1359890103340149},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چدنها","boundary":[0.11850311607122421,0.11950549483299255,0.16632016003131866,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1607142835855484},{"x":0.8419958353042603,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8419958353042603,0.14423076808452606,0.8627858757972717,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8399168252944946,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8399168252944946,"y":0.1607142835855484},{"x":0.8087317943572998,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.8087317943572998,0.14423076808452606,0.8399168252944946,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8024948239326477,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8024948239326477,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7858628034591675,0.14423076808452606,0.8024948239326477,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.14423076808452606},{"x":0.777546763420105,"y":0.14423076808452606},{"x":0.777546763420105,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.14423076808452606,0.777546763420105,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7546777725219727,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7546777725219727,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7214137315750122,0.14423076808452606,0.7546777725219727,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7151767015457153,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6860706806182861,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.6860706806182861,0.14423076808452606,0.7151767015457153,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6777547001838684,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6465696692466736,0.14423076808452606,0.6777547001838684,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6382536292076111,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6070685982704163,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6070685982704163,0.14423076808452606,0.6382536292076111,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5987526178359985,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5925155878067017,0.14423076808452606,0.5987526178359985,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5841996073722839,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5841996073722839,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5405405163764954,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5405405163764954,0.14423076808452606,0.5841996073722839,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5322245359420776,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1607142835855484},{"x":0.5072765350341797,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5072765350341797,0.14423076808452606,0.5322245359420776,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5010395050048828,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5010395050048828,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4615384638309479,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4615384638309479,0.14423076808452606,0.5010395050048828,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.14423076808452606},{"x":0.45322245359420776,"y":0.14423076808452606},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1607142835855484},{"x":0.42411643266677856,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42411643266677856,0.14423076808452606,0.45322245359420776,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.14423076808452606},{"x":0.42203742265701294,"y":0.14423076808452606},{"x":0.42203742265701294,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4178794324398041,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4178794324398041,0.14423076808452606,0.42203742265701294,0.1607142835855484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11263736337423325},{"x":0.8648648858070374,"y":0.1607142835855484},{"x":0.11850311607122421,"y":0.16895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.11250549483299255,0.8698648858070374,0.1677142835855484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8336798548698425,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8336798548698425,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8191268444061279,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8191268444061279,0.16620878875255585,0.8336798548698425,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8087317943572998,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8087317943572998,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7754677534103394,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7754677534103394,0.16620878875255585,0.8087317943572998,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.16620878875255585},{"x":0.765072762966156,"y":0.16620878875255585},{"x":0.765072762966156,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7567567825317383,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7567567825317383,0.16620878875255585,0.765072762966156,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7463617324829102,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7463617324829102,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6881496906280518,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.6881496906280518,0.16620878875255585,0.7463617324829102,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6798336505889893,"y":0.18406593799591064},{"x":0.644490659236908,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.644490659236908,0.16620878875255585,0.6798336505889893,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6382536292076111,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6382536292076111,"y":0.18406593799591064},{"x":0.632016658782959,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.16620878875255585,0.6382536292076111,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6216216087341309,"y":0.16620878875255585},{"x":0.6216216087341309,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5488565564155579,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5488565564155579,0.16620878875255585,0.6216216087341309,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5384615659713745,"y":0.16620878875255585},{"x":0.5384615659713745,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5072765350341797,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیز","boundary":[0.5072765350341797,0.16620878875255585,0.5384615659713745,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.16620878875255585},{"x":0.4989604949951172,"y":0.16620878875255585},{"x":0.4989604949951172,"y":0.18406593799591064},{"x":0.4927234947681427,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4927234947681427,0.16620878875255585,0.4989604949951172,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.16620878875255585},{"x":0.48232847452163696,"y":0.16620878875255585},{"x":0.48232847452163696,"y":0.18406593799591064},{"x":0.40956342220306396,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.40956342220306396,0.16620878875255585,0.48232847452163696,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.16620878875255585},{"x":0.3991684019565582,"y":0.16620878875255585},{"x":0.3991684019565582,"y":0.18406593799591064},{"x":0.35550934076309204,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.35550934076309204,0.16620878875255585,0.3991684019565582,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.16620878875255585},{"x":0.3451143503189087,"y":0.16620878875255585},{"x":0.3451143503189087,"y":0.18406593799591064},{"x":0.29937630891799927,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استدعا","boundary":[0.29937630891799927,0.16620878875255585,0.3451143503189087,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.16620878875255585},{"x":0.28898128867149353,"y":0.16620878875255585},{"x":0.28898128867149353,"y":0.18406593799591064},{"x":0.25363826751708984,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.25363826751708984,0.16620878875255585,0.28898128867149353,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.16620878875255585},{"x":0.24532224237918854,"y":0.16620878875255585},{"x":0.24532224237918854,"y":0.18406593799591064},{"x":0.22661122679710388,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22661122679710388,0.16620878875255585,0.24532224237918854,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.16620878875255585},{"x":0.21621622145175934,"y":0.16620878875255585},{"x":0.21621622145175934,"y":0.18406593799591064},{"x":0.20997920632362366,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.20997920632362366,0.16620878875255585,0.21621622145175934,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1995842009782791,"y":0.16620878875255585},{"x":0.1995842009782791,"y":0.18406593799591064},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهنمودهای","boundary":[0.11850311607122421,0.16620878875255585,0.1995842009782791,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.8045738339424133,0.19093406200408936,0.8627858757972717,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7692307829856873,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7692307829856873,0.19093406200408936,0.7962577939033508,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7609147429466248,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7609147429466248,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7505197525024414,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7505197525024414,0.19093406200408936,0.7609147429466248,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7422037124633789,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7422037124633789,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7338877320289612,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7338877320289612,0.19093406200408936,0.7422037124633789,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7255717515945435,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7255717515945435,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7110186815261841,0.19093406200408936,0.7255717515945435,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7027027010917664,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6673596501350403,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6673596501350403,0.1895604431629181,0.7027027010917664,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6590436697006226,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6590436697006226,"y":0.20604395866394043},{"x":0.6340956091880798,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.6340956091880798,0.1895604431629181,0.6590436697006226,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6278586387634277,"y":0.1895604431629181},{"x":0.6278586387634277,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5841996073722839,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقایص","boundary":[0.5841996073722839,0.1895604431629181,0.6278586387634277,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5758835673332214,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5758835673332214,"y":0.20604395866394043},{"x":0.5197505354881287,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.5197505354881287,0.1895604431629181,0.5758835673332214,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5114344954490662,"y":0.1895604431629181},{"x":0.5114344954490662,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4802494943141937,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.4802494943141937,0.1895604431629181,0.5114344954490662,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4719334840774536,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4719334840774536,"y":0.20604395866394043},{"x":0.4324324429035187,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.4324324429035187,0.1895604431629181,0.4719334840774536,0.20604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4282744228839874,"y":0.1895604431629181},{"x":0.4282744228839874,"y":0.20604395866394043},{"x":0.42411643266677856,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42411643266677856,0.1895604431629181,0.4282744228839874,0.20604395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16620878875255585},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20604395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.15920878875255584,0.8677858757972717,0.21304395866394044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.24862636625766754},{"x":0.2557172477245331,"y":0.24862636625766754},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2637362778186798},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.22245322167873383,0.24862636625766754,0.2557172477245331,0.2637362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.24862636625766754},{"x":0.21829521656036377,"y":0.24862636625766754},{"x":0.21829521656036377,"y":0.2637362778186798},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.18503119051456451,0.24862636625766754,0.21829521656036377,0.2637362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24862636625766754},{"x":0.1767151802778244,"y":0.24862636625766754},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2637362778186798},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانقربان","boundary":[0.11850311607122421,0.24862636625766754,0.1767151802778244,0.2637362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.2706044018268585},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2706044018268585},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2857142984867096},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.23076923191547394,0.2706044018268585,0.26195424795150757,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.2706044018268585},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2706044018268585},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2857142984867096},{"x":0.19542619585990906,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.19542619585990906,0.2706044018268585,0.22453223168849945,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2706044018268585},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2706044018268585},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2857142984867096},{"x":0.147609144449234,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتوئی","boundary":[0.147609144449234,0.2706044018268585,0.18918919563293457,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2706044018268585},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2706044018268585},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2857142984867096},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.11850311607122421,0.2706044018268585,0.14553014934062958,0.2857142984867096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24862636625766754},{"x":0.26195424795150757,"y":0.24862636625766754},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2857142984867096},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.24162636625766754,0.2669542479515076,0.2927142984867096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9079670310020447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9093406796455383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9189560413360596},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9189560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ح","boundary":[0.4864864945411682,0.9079670310020447,0.49688148498535156,0.9189560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9079670310020447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9093406796455383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9189560413360596},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9189560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4814864945411682,0.9009670310020447,0.5018814849853516,0.9259560413360596],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/MpUMHuJbSarrPTDp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/kWTXfxiMrPGbRLAd.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/divRVFWEBSTryyfo.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00030080697392723414,0.00018850380231390942,0.9982477384297614,0.9987375165970772]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5467775464057922,"y":0.14560440182685852},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1607142835855484},{"x":0.48856547474861145,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48856547474861145,0.14423076808452606,0.5467775464057922,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.14423076808452606},{"x":0.48232847452163696,"y":0.14423076808452606},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4345114231109619,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4345114231109619,0.14423076808452606,0.4802494943141937,0.1607142835855484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5467775464057922,"y":0.14560440182685852},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1607142835855484},{"x":0.4345114231109619,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4295114231109619,0.13723076808452606,0.5517775464057922,0.1677142835855484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.16895604133605957},{"x":0.23700623214244843,"y":0.16895604133605957},{"x":0.23700623214244843,"y":0.18269230425357819},{"x":0.19542619585990906,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.1975051909685135,0.16895604133605957,0.23700623214244843,0.18269230425357819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.1675824224948883},{"x":0.18918919563293457,"y":0.1675824224948883},{"x":0.18918919563293457,"y":0.18131868541240692},{"x":0.14968815445899963,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.14968815445899963,0.1675824224948883,0.18918919563293457,0.18131868541240692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.1675824224948883},{"x":0.23700623214244843,"y":0.16895604133605957},{"x":0.23700623214244843,"y":0.18269230425357819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14468815445899963,0.1605824224948883,0.24200623214244843,0.1896923042535782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8336798548698425,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8336798548698425,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8004158139228821,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7983368039131165,0.1675824224948883,0.8336798548698425,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8357588648796082,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8357588648796082,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.19093406200408936,0.8357588648796082,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7754677534103394,0.19093406200408936,0.7962577939033508,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7733888030052185,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7733888030052185,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7713097929954529,0.19093406200408936,0.7733888030052185,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7629937529563904,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7629937529563904,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7068607211112976,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7068607211112976,0.19093406200408936,0.7629937529563904,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7006236910820007,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7006236910820007,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6943867206573486,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6943867206573486,0.19093406200408936,0.7006236910820007,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6881496906280518,"y":0.19093406200408936},{"x":0.6881496906280518,"y":0.20467032492160797},{"x":0.644490659236908,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فازها","boundary":[0.644490659236908,0.19093406200408936,0.6881496906280518,0.20467032492160797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.17032967507839203},{"x":0.8357588648796082,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8357588648796082,"y":0.20467032492160797},{"x":0.644490659236908,"y":0.2074175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.639490659236908,0.16332967507839202,0.8407588648796082,0.21167032492160798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8357588648796082,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7941787838935852,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7941787838935852,0.2142857164144516,0.8357588648796082,0.22252747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2142857164144516},{"x":0.8357588648796082,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7941787838935852,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7891787838935852,0.2072857164144516,0.8407588648796082,0.22952747416496277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.2142857164144516},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2142857164144516},{"x":0.17047816514968872,"y":0.22390109300613403},{"x":0.1683991700410843,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.16632016003131866,0.2142857164144516,0.17047816514968872,0.22390109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.2142857164144516},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2142857164144516},{"x":0.17047816514968872,"y":0.22390109300613403},{"x":0.1683991700410843,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.16132016003131866,0.2072857164144516,0.17547816514968873,0.23090109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.23626373708248138},{"x":0.17047816514968872,"y":0.23626373708248138},{"x":0.17047816514968872,"y":0.24725274741649628},{"x":0.1683991700410843,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.16632016003131866,0.23626373708248138,0.17047816514968872,0.24725274741649628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.23626373708248138},{"x":0.17047816514968872,"y":0.23626373708248138},{"x":0.17047816514968872,"y":0.24725274741649628},{"x":0.1683991700410843,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.16132016003131866,0.22926373708248138,0.17547816514968873,0.2542527474164963],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.25824177265167236},{"x":0.17255717515945435,"y":0.25824177265167236},{"x":0.17255717515945435,"y":0.2678571343421936},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.16424116492271423,0.25824177265167236,0.17255717515945435,0.2678571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.25824177265167236},{"x":0.17255717515945435,"y":0.25824177265167236},{"x":0.17255717515945435,"y":0.2678571343421936},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.25124177265167236,0.17755717515945435,0.2748571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.28021979331970215},{"x":0.17255717515945435,"y":0.28021979331970215},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2898351550102234},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"V","boundary":[0.16424116492271423,0.28021979331970215,0.17463617026805878,0.2898351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.28021979331970215},{"x":0.17255717515945435,"y":0.28021979331970215},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2898351550102234},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.27321979331970214,0.17963617026805878,0.2968351550102234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.25},{"x":0.7983368039131165,"y":0.25}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7983368039131165,0.23351648449897766,0.8316008448600769,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7920997738838196,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7920997738838196,"y":0.25},{"x":0.7505197525024414,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7505197525024414,0.23351648449897766,0.7920997738838196,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7442827224731445,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7442827224731445,"y":0.25},{"x":0.7130976915359497,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.7130976915359497,0.23351648449897766,0.7442827224731445,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.23351648449897766},{"x":0.704781711101532,"y":0.23351648449897766},{"x":0.704781711101532,"y":0.25},{"x":0.6632016897201538,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.6632016897201538,0.23351648449897766,0.704781711101532,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6548856496810913,"y":0.25},{"x":0.6195425987243652,"y":0.25}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آهن-","boundary":[0.6195425987243652,0.23351648449897766,0.6548856496810913,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6133056282997131,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6133056282997131,"y":0.25},{"x":0.5800415873527527,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.5800415873527527,0.23351648449897766,0.6133056282997131,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2719780206680298},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7962577939033508,0.25549450516700745,0.8316008448600769,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2568681240081787},{"x":0.790020763874054,"y":0.25549450516700745},{"x":0.790020763874054,"y":0.2719780206680298},{"x":0.7151767015457153,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.7151767015457153,0.2568681240081787,0.790020763874054,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7089397311210632,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6715176701545715,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6715176701545715,0.2568681240081787,0.7089397311210632,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6632016897201538,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6361746191978455,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.6361746191978455,0.2568681240081787,0.6632016897201538,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.27747252583503723},{"x":0.8316008448600769,"y":0.27747252583503723},{"x":0.8316008448600769,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7983368039131165,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"3-1-","boundary":[0.7962577939033508,0.27747252583503723,0.8316008448600769,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7609147429466248,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7609147429466248,0.27747252583503723,0.7920997738838196,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7546777725219727,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7546777725219727,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7214137315750122,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.7214137315750122,0.2788461446762085,0.7546777725219727,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2967033088207245},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7027027010917664,0.2788461446762085,0.7151767015457153,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6548856496810913,0.2788461446762085,0.6964656710624695,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2967033088207245},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6174635887145996,0.2788461446762085,0.6486486196517944,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.7983368039131165,0.3008241653442383,0.8316008448600769,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3173076808452606},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.7151767015457153,0.3008241653442383,0.7920997738838196,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوری","boundary":[0.6715176701545715,0.3008241653442383,0.7089397311210632,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6507276296615601,0.3008241653442383,0.6632016897201538,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلیاژهای","boundary":[0.5862785577774048,0.3008241653442383,0.6424116492271423,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آهن","boundary":[0.5530145764350891,0.3008241653442383,0.5821205973625183,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3173076808452606},{"x":0.542619526386261,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.542619526386261,0.3008241653442383,0.5488565564155579,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3173076808452606},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کربن","boundary":[0.5031185150146484,0.3008241653442383,0.5363825559616089,0.3173076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8316008448600769,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8316008448600769,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.7962577939033508,0.32280218601226807,0.8316008448600769,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3241758346557617},{"x":0.790020763874054,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3392857015132904},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دماهای","boundary":[0.7422037124633789,0.3241758346557617,0.7920997738838196,0.3392857015132904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.325549453496933},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7359667420387268,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6902287006378174,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.6902287006378174,0.325549453496933,0.7359667420387268,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8357588648796082,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8357588648796082,"y":0.36263737082481384},{"x":0.8024948239326477,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8024948239326477,0.34890109300613403,0.8357588648796082,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7941787838935852,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7941787838935852,"y":0.36263737082481384},{"x":0.7463617324829102,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.7463617324829102,0.34752747416496277,0.7941787838935852,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7380457520484924,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7380457520484924,"y":0.36263737082481384},{"x":0.7068607211112976,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7089397311210632,0.34752747416496277,0.7380457520484924,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7006236910820007,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6798336505889893,0.34752747416496277,0.6985446810722351,0.3612637221813202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5031185150146484,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49811851501464843,0.22651648449897765,0.8407588648796082,0.36963737082481385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.30219781398773193},{"x":0.17255717515945435,"y":0.30219781398773193},{"x":0.17255717515945435,"y":0.3118131756782532},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.16632016003131866,0.30219781398773193,0.17255717515945435,0.3118131756782532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.30219781398773193},{"x":0.17255717515945435,"y":0.30219781398773193},{"x":0.17255717515945435,"y":0.3118131756782532},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.16132016003131866,0.2951978139877319,0.17755717515945435,0.3188131756782532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.325549453496933},{"x":0.17879417538642883,"y":0.325549453496933},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.16008315980434418,0.325549453496933,0.17879417538642883,0.3351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.325549453496933},{"x":0.17879417538642883,"y":0.325549453496933},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3351648449897766},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.318549453496933,0.18379417538642884,0.3421648449897766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.34890109300613403},{"x":0.17879417538642883,"y":0.34752747416496277},{"x":0.17879417538642883,"y":0.35851648449897766},{"x":0.1621621549129486,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.1621621549129486,0.34890109300613403,0.17879417538642883,0.35851648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.34890109300613403},{"x":0.17879417538642883,"y":0.34752747416496277},{"x":0.17879417538642883,"y":0.35851648449897766},{"x":0.1621621549129486,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1571621549129486,0.341901093006134,0.18379417538642884,0.36551648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8357588648796082,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.39148351550102234,0.8357588648796082,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7962577939033508,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7733888030052185,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7733888030052185,0.39148351550102234,0.7962577939033508,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.39148351550102234,0.7692307829856873,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4065934121608734},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7214137315750122,0.39148351550102234,0.7629937529563904,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7151767015457153,"y":0.39148351550102234},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.6382536292076111,0.39148351550102234,0.7151767015457153,0.4065934121608734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8357588648796082,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6332536292076111,0.38448351550102233,0.8407588648796082,0.4135934121608734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.39148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.39148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.40247252583503723},{"x":0.1621621549129486,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.1621621549129486,0.39148351550102234,0.17879417538642883,0.40247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.39148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.39148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.40247252583503723},{"x":0.1621621549129486,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1571621549129486,0.38448351550102233,0.18379417538642884,0.40947252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8357588648796082,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8357588648796082,"y":0.424450546503067},{"x":0.7962577939033508,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7962577939033508,0.41620880365371704,0.8357588648796082,0.424450546503067]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8357588648796082,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8357588648796082,"y":0.424450546503067},{"x":0.7962577939033508,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7912577939033508,0.40920880365371703,0.8407588648796082,0.431450546503067],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.424450546503067},{"x":0.1621621549129486,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.1621621549129486,0.4148351550102234,0.17879417538642883,0.424450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4148351550102234},{"x":0.17879417538642883,"y":0.424450546503067},{"x":0.1621621549129486,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1571621549129486,0.4078351550102234,0.18379417538642884,0.431450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4368131756782532},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4368131756782532},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4464285671710968},{"x":0.1621621549129486,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.1621621549129486,0.4368131756782532,0.17879417538642883,0.4464285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4368131756782532},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4368131756782532},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4464285671710968},{"x":0.1621621549129486,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1571621549129486,0.42981317567825317,0.18379417538642884,0.4534285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.4601648449897766},{"x":0.17879417538642883,"y":0.45879119634628296},{"x":0.17879417538642883,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1621621549129486,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.16008315980434418,0.4601648449897766,0.17879417538642883,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.4601648449897766},{"x":0.17879417538642883,"y":0.45879119634628296},{"x":0.17879417538642883,"y":0.46978020668029785},{"x":0.1621621549129486,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.4531648449897766,0.18379417538642884,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.4821428656578064},{"x":0.17879417538642883,"y":0.48076921701431274},{"x":0.17879417538642883,"y":0.49175822734832764},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.16008315980434418,0.4821428656578064,0.17879417538642883,0.49175822734832764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.4821428656578064},{"x":0.17879417538642883,"y":0.48076921701431274},{"x":0.17879417538642883,"y":0.49175822734832764},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.4751428656578064,0.18379417538642884,0.49875822734832764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5151098966598511},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.16008315980434418,0.5041208863258362,0.17879417538642883,0.5151098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5041208863258362},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5151098966598511},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.4971208863258362,0.18379417538642884,0.5221098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.526098906993866},{"x":0.17879417538642883,"y":0.526098906993866},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5357142686843872},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.16008315980434418,0.526098906993866,0.17879417538642883,0.5357142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.526098906993866},{"x":0.17879417538642883,"y":0.526098906993866},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5357142686843872},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.519098906993866,0.18379417538642884,0.5427142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8336798548698425,"y":0.450549453496933},{"x":0.7962577939033508,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7962577939033508,0.4354395568370819,0.8336798548698425,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4368131756782532},{"x":0.790020763874054,"y":0.4368131756782532},{"x":0.790020763874054,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7629937529563904,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7629937529563904,0.4368131756782532,0.790020763874054,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7567567825317383,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7234927415847778,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7234927415847778,0.4368131756782532,0.7567567825317383,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4368131756782532},{"x":0.7151767015457153,"y":0.45192307233810425},{"x":0.704781711101532,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.704781711101532,0.4368131756782532,0.7151767015457153,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6611226797103882,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6611226797103882,0.4368131756782532,0.6985446810722351,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6528066396713257,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6133056282997131,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6133056282997131,0.4368131756782532,0.6528066396713257,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8336798548698425,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7962577939033508,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7962577939033508,0.4574175775051117,0.8336798548698425,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7920997738838196,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7629937529563904,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7629937529563904,0.4574175775051117,0.7920997738838196,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7567567825317383,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7234927415847778,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.7234927415847778,0.4574175775051117,0.7567567825317383,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7151767015457153,"y":0.47390109300613403},{"x":0.704781711101532,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.704781711101532,0.4574175775051117,0.7151767015457153,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6985446810722351,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6611226797103882,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6611226797103882,0.4574175775051117,0.6985446810722351,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6528066396713257,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6528066396713257,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6091476082801819,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6091476082801819,0.45879119634628296,0.6528066396713257,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6008316278457642,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6008316278457642,"y":0.47390109300613403},{"x":0.542619526386261,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.542619526386261,0.45879119634628296,0.6008316278457642,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8336798548698425,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲-","boundary":[0.777546763420105,0.4793955981731415,0.8336798548698425,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.7318087220191956,0.4793955981731415,0.7713097929954529,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلیاژی","boundary":[0.6819126605987549,0.48076921701431274,0.7255717515945435,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6756756901741028,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6611226797103882,0.48076921701431274,0.6756756901741028,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6548856496810913,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.6070685982704163,0.48076921701431274,0.6548856496810913,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5178571343421936},{"x":0.777546763420105,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲-","boundary":[0.777546763420105,0.5013736486434937,0.8336798548698425,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7401247620582581,0.5013736486434937,0.7713097929954529,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5178571343421936},{"x":0.692307710647583,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.692307710647583,0.5027472376823425,0.7318087220191956,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5192307829856873},{"x":0.644490659236908,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلیاژی","boundary":[0.644490659236908,0.5027472376823425,0.6860706806182861,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6216216087341309,0.5027472376823425,0.6361746191978455,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادها","boundary":[0.5696465969085693,0.5027472376823425,0.6153846383094788,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.526098906993866},{"x":0.8336798548698425,"y":0.526098906993866},{"x":0.8336798548698425,"y":0.541208803653717},{"x":0.7962577939033508,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.7962577939033508,0.526098906993866,0.8336798548698425,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.526098906993866},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.541208803653717},{"x":0.7297297120094299,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7297297120094299,0.526098906993866,0.7920997738838196,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.526098906993866},{"x":0.7234927415847778,"y":0.526098906993866},{"x":0.7234927415847778,"y":0.541208803653717},{"x":0.704781711101532,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.704781711101532,0.526098906993866,0.7234927415847778,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.526098906993866},{"x":0.7027027010917664,"y":0.526098906993866},{"x":0.7027027010917664,"y":0.541208803653717},{"x":0.6756756901741028,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6756756901741028,0.526098906993866,0.7027027010917664,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲-","boundary":[0.7796257734298706,0.5480769276618958,0.8336798548698425,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7110186815261841,0.5480769276618958,0.7733888030052185,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5480769276618958},{"x":0.704781711101532,"y":0.5480769276618958},{"x":0.704781711101532,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6860706806182861,0.5480769276618958,0.704781711101532,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6548856496810913,0.5480769276618958,0.6860706806182861,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6424116492271423,0.5480769276618958,0.6486486196517944,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5631868243217468},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استحکام","boundary":[0.5779625773429871,0.5480769276618958,0.6340956091880798,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5631868243217468},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5509355664253235,0.5480769276618958,0.5696465969085693,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5631868243217468},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5405405163764954,0.5480769276618958,0.5446985363960266,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5631868243217468},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"HSLA","boundary":[0.4844074845314026,0.5480769276618958,0.5384615659713745,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5480769276618958},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5480769276618958},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5631868243217468},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4802494943141937,0.5480769276618958,0.4844074845314026,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲-","boundary":[0.7796257734298706,0.5700549483299255,0.8336798548698425,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5865384340286255},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7110186815261841,0.5700549483299255,0.7733888030052185,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5700549483299255},{"x":0.704781711101532,"y":0.5700549483299255},{"x":0.704781711101532,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6860706806182861,0.5700549483299255,0.704781711101532,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6590436697006226,0.5700549483299255,0.6819126605987549,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5865384340286255},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6008316278457642,0.5700549483299255,0.6486486196517944,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5446985363960266,0.5700549483299255,0.5925155878067017,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5700549483299255},{"x":0.542619526386261,"y":0.5700549483299255},{"x":0.542619526386261,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.5135135054588318,0.5700549483299255,0.542619526386261,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5865384340286255},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5031185150146484,0.5700549483299255,0.5072765350341797,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5700549483299255},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5865384340286255},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"HTLA","boundary":[0.4469854533672333,0.5700549483299255,0.5010395050048828,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5700549483299255},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5700549483299255},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5865384340286255},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5865384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4407484531402588,0.5700549483299255,0.44490644335746765,0.5865384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.7983368039131165,0.5920329689979553,0.8336798548698425,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.593406617641449},{"x":0.790020763874054,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7297297120094299,0.593406617641449,0.7920997738838196,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.6756756901741028,0.5920329689979553,0.7027027010917664,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6291208863258362},{"x":0.777546763420105,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲-","boundary":[0.777546763420105,0.6140109896659851,0.8336798548698425,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6304945349693298},{"x":0.704781711101532,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.704781711101532,0.6140109896659851,0.7671517729759216,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضد","boundary":[0.6756756901741028,0.6140109896659851,0.6985446810722351,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6153846383094788},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6304945349693298},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنگ","boundary":[0.6403326392173767,0.6153846383094788,0.6694386601448059,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6524725556373596},{"x":0.777546763420105,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲-","boundary":[0.777546763420105,0.6373626589775085,0.8357588648796082,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7110186815261841,0.6373626589775085,0.7713097929954529,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6538461446762085},{"x":0.632016658782959,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراستحکام","boundary":[0.632016658782959,0.6373626589775085,0.7027027010917664,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6538461446762085},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6195425987243652,0.6387362480163574,0.6257796287536621,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6538461446762085},{"x":0.602910578250885,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مار","boundary":[0.602910578250885,0.6387362480163574,0.6195425987243652,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایج","boundary":[0.5821205973625183,0.6387362480163574,0.5987526178359985,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5717255473136902,0.6387362480163574,0.5800415873527527,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲-","boundary":[0.777546763420105,0.6593406796455383,0.8336798548698425,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فولادهای","boundary":[0.7110186815261841,0.6593406796455383,0.7733888030052185,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6758241653442383},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.6777547001838684,0.6607142686843872,0.7027027010917664,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.682692289352417},{"x":0.8357588648796082,"y":0.682692289352417},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8024948239326477,0.682692289352417,0.8357588648796082,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.682692289352417},{"x":0.7941787838935852,"y":0.682692289352417},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.7463617324829102,0.682692289352417,0.7941787838935852,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.682692289352417},{"x":0.7380457520484924,"y":0.682692289352417},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7089397311210632,0.682692289352417,0.7380457520484924,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.682692289352417},{"x":0.7006236910820007,"y":0.682692289352417},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6978021860122681},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6777547001838684,0.682692289352417,0.7006236910820007,0.6978021860122681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4381868243217468},{"x":0.8336798548698425,"y":0.4354395568370819},{"x":0.837837815284729,"y":0.6978021860122681},{"x":0.442827433347702,"y":0.7005494236946106}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43366944313049316,0.4311868243217468,0.842837815284729,0.7048021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.593406617641449},{"x":0.17879417538642883,"y":0.593406617641449},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6030219793319702},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.16008315980434418,0.593406617641449,0.17879417538642883,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.593406617641449},{"x":0.17879417538642883,"y":0.593406617641449},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6030219793319702},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.586406617641449,0.18379417538642884,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.598901093006134},{"x":0.7214137315750122,"y":0.598901093006134},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"پر","boundary":[0.7089397311210632,0.598901093006134,0.7214137315750122,0.6085164546966553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.598901093006134},{"x":0.7214137315750122,"y":0.598901093006134},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.591901093006134,0.7264137315750122,0.6155164546966553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.6868131756782532},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6909340620040894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6909340620040894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.18087318539619446,0.6868131756782532,0.15800416469573975,0.6909340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.6648351550102234},{"x":0.18087318539619446,"y":0.666208803653717},{"x":0.15800416469573975,"y":0.666208803653717},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"كم","boundary":[0.18087318539619446,0.6648351550102234,0.15800416469573975,0.666208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.6401098966598511},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6442307829856873},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6442307829856873},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18087318539619446,0.6401098966598511,0.16008315980434418,0.6442307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5453296899795532},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5810439586639404},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5810439586639404},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"رح","boundary":[0.18087318539619446,0.5453296899795532,0.16008315980434418,0.5810439586639404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.5453296899795532},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6909340620040894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6909340620040894},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.5299999713897705,"boundary":[0.17795218050479888,0.5383296899795532,0.16300416469573975,0.6979340620040894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6167582273483276},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6153846383094788},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6263736486434937},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.16008315980434418,0.6167582273483276,0.17879417538642883,0.6263736486434937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6167582273483276},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6153846383094788},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6263736486434937},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.6097582273483276,0.18379417538642884,0.6333736486434937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6607142686843872},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6607142686843872},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6703296899795532},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.16008315980434418,0.6607142686843872,0.17879417538642883,0.6703296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6607142686843872},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6607142686843872},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6703296899795532},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15508315980434417,0.6537142686843872,0.18379417538642884,0.6773296899795532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8045738339424133,0.7266483306884766,0.8357588648796082,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7671517729759216,0.7266483306884766,0.7962577939033508,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7629937529563904,0.7266483306884766,0.7671517729759216,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6860706806182861,0.7266483306884766,0.7567567825317383,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6278586387634277,0.7266483306884766,0.6798336505889893,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7266483306884766},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.5717255473136902,0.7266483306884766,0.6216216087341309,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.75},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7941787838935852,0.75,0.8357588648796082,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7706043720245361},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7692307829856873},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7983368039131165,0.7706043720245361,0.8357588648796082,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7629937529563904,0.7706043720245361,0.7920997738838196,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7719780206680298},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7706043720245361},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7870879173278809},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7193347215652466,0.7719780206680298,0.7567567825317383,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7925823926925659},{"x":0.8336798548698425,"y":0.791208803653717},{"x":0.8357588648796082,"y":0.807692289352417},{"x":0.7796257734298706,"y":0.807692289352417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۳-","boundary":[0.777546763420105,0.7925823926925659,0.8357588648796082,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7713097929954529,"y":0.807692289352417},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7422037124633789,0.7925823926925659,0.7713097929954529,0.807692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7925823926925659},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8090659379959106},{"x":0.704781711101532,"y":0.8090659379959106}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.704781711101532,0.7925823926925659,0.7359667420387268,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7939560413360596},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8090659379959106},{"x":0.602910578250885,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هيپویوتکتوئید","boundary":[0.6008316278457642,0.7939560413360596,0.6964656710624695,0.8090659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8296703100204468},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۳-","boundary":[0.777546763420105,0.8159340620040894,0.8357588648796082,0.8296703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8310439586639404},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7422037124633789,0.8159340620040894,0.7713097929954529,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8310439586639404},{"x":0.704781711101532,"y":0.8310439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.704781711101532,0.8159340620040894,0.7359667420387268,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.817307710647583},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8310439586639404},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یوتکتوئید","boundary":[0.632016658782959,0.817307710647583,0.6964656710624695,0.8310439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8365384340286255},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8516483306884766},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۳-","boundary":[0.777546763420105,0.8365384340286255,0.8357588648796082,0.8516483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8530219793319702},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7442827224731445,0.8365384340286255,0.7713097929954529,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8365384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8530219793319702},{"x":0.704781711101532,"y":0.8530219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.704781711101532,0.8365384340286255,0.7359667420387268,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8379120826721191},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8365384340286255},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8530219793319702},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیپریوتکتوئید","boundary":[0.6008316278457642,0.8379120826721191,0.6964656710624695,0.8530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8598901033401489},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8598901033401489},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8763736486434937},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8763736486434937}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7983368039131165,0.8598901033401489,0.8357588648796082,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8612637519836426},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8598901033401489},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8763736486434937},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.7609147429466248,0.8612637519836426,0.7879418134689331,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8612637519836426},{"x":0.752598762512207,"y":0.8612637519836426},{"x":0.752598762512207,"y":0.8777472376823425},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7193347215652466,0.8612637519836426,0.752598762512207,0.8777472376823425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8777472376823425},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5667255473136902,0.7196483306884766,0.8407588648796082,0.8847472376823425],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.7307692170143127},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7335164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7335164546966553},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.1899999976158142,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.7307692170143127,0.15800416469573975,0.7335164546966553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.7527472376823425},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7568681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7568681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.7527472376823425,0.15800416469573975,0.7568681240081787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.776098906993866},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7802197933197021},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7802197933197021},{"x":0.15800416469573975,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.776098906993866,0.15800416469573975,0.7802197933197021]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.7994505763053894},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.7994505763053894,0.15800416469573975,0.8035714030265808]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.8214285969734192},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8255494236946106},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8255494236946106},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.8214285969734192,0.15800416469573975,0.8255494236946106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.8420329689979553},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8461538553237915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8461538553237915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.8420329689979553,0.15800416469573975,0.8461538553237915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.8640109896659851},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8681318759918213},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8681318759918213},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8640109896659851}]},"confidence":0.12999999523162842,"str":"%","boundary":[0.18087318539619446,0.8640109896659851,0.15800416469573975,0.8681318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.7307692170143127},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8681318759918213},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8681318759918213},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17795218050479888,0.7237692170143127,0.16300416469573975,0.8751318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.8969780206680298},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8969780206680298},{"x":0.4989604949951172,"y":0.9120879173278809},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9120879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ط","boundary":[0.4844074845314026,0.8969780206680298,0.4989604949951172,0.9120879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.8969780206680298},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8969780206680298},{"x":0.4989604949951172,"y":0.9120879173278809},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9120879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4794074845314026,0.8899780206680298,0.5039604949951172,0.9190879173278809],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/ANrIcDLLMfOGFUmR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/NXvKFDEVbHaUtNPO.jpg","blurred":"/storage/books/71868eb0f6c3617d/pages/YosgPXKuslsITStl.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00030080697392723414,0.00015454051488048427,0.9982390938974963,0.9987884615384616]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.12087912112474442},{"x":0.23700623214244843,"y":0.12087912112474442},{"x":0.23700623214244843,"y":0.13324175775051117},{"x":0.19542619585990906,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.1975051909685135,0.12087912112474442,0.23700623214244843,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.11950549483299255},{"x":0.18918919563293457,"y":0.11950549483299255},{"x":0.18918919563293457,"y":0.13324175775051117},{"x":0.14968815445899963,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.14968815445899963,0.11950549483299255,0.18918919563293457,0.13324175775051117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.11950549483299255},{"x":0.23700623214244843,"y":0.12087912112474442},{"x":0.23700623214244843,"y":0.13324175775051117},{"x":0.14968815445899963,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14468815445899963,0.11250549483299255,0.24200623214244843,0.14024175775051118],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.23626373708248138},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2390109896659851},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2390109896659851},{"x":0.16008315980434418,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"{","boundary":[0.17879417538642883,0.23626373708248138,0.16008315980434418,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.21291208267211914},{"x":0.17879417538642883,"y":0.21565933525562286},{"x":0.16008315980434418,"y":0.21565933525562286},{"x":0.16008315980434418,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"{","boundary":[0.17879417538642883,0.21291208267211914,0.16008315980434418,0.21565933525562286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.21291208267211914},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2390109896659851},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2390109896659851},{"x":0.16008315980434418,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.28999999165534973,"boundary":[0.17379417538642883,0.20591208267211913,0.16508315980434418,0.2460109896659851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.19093406200408936},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19368131458759308},{"x":0.16008315980434418,"y":0.19368131458759308},{"x":0.16008315980434418,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"ك","boundary":[0.17879417538642883,0.19093406200408936,0.16008315980434418,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.1675824224948883},{"x":0.17879417538642883,"y":0.1717032939195633},{"x":0.16008315980434418,"y":0.1717032939195633},{"x":0.16008315980434418,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.17879417538642883,0.1675824224948883,0.16008315980434418,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.14697802066802979},{"x":0.17879417538642883,"y":0.1497252732515335},{"x":0.16008315980434418,"y":0.1497252732515335},{"x":0.16008315980434418,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.17879417538642883,0.14697802066802979,0.16008315980434418,0.1497252732515335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.14697802066802979},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19368131458759308},{"x":0.16008315980434418,"y":0.19368131458759308},{"x":0.16008315980434418,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.17379417538642883,0.13997802066802978,0.16508315980434418,0.20068131458759308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8357588648796082,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8357588648796082,"y":0.13324175775051117},{"x":0.7962577939033508,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7941787838935852,0.11950549483299255,0.8357588648796082,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8336798548698425,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8357588648796082,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7983368039131165,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.7962577939033508,0.14010989665985107,0.8357588648796082,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.14148351550102234},{"x":0.790020763874054,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7629937529563904,0.14148351550102234,0.7920997738838196,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7567567825317383,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7359667420387268,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.7359667420387268,0.14148351550102234,0.7567567825317383,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7193347215652466,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7193347215652466,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6902287006378174,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6902287006378174,0.14148351550102234,0.7193347215652466,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8336798548698425,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8357588648796082,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7983368039131165,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۳-","boundary":[0.7983368039131165,0.16346153616905212,0.8357588648796082,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7920997738838196,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1785714328289032},{"x":0.7629937529563904,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7629937529563904,0.16346153616905212,0.7920997738838196,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7546777725219727,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7567567825317383,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7027027010917664,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندی","boundary":[0.7006236910820007,0.16483516991138458,0.7567567825317383,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8336798548698425,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8357588648796082,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.7962577939033508,0.18681319057941437,0.8357588648796082,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7920997738838196,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرمالیزه","boundary":[0.7422037124633789,0.18681319057941437,0.7920997738838196,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7338877320289612,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6985446810722351,0.18818680942058563,0.7359667420387268,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8336798548698425,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8357588648796082,"y":0.22252747416496277},{"x":0.7983368039131165,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۳-","boundary":[0.7983368039131165,0.2074175775051117,0.8357588648796082,0.22252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7920997738838196,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7920997738838196,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنیل","boundary":[0.7629937529563904,0.20879121124744415,0.7920997738838196,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7567567825317383,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7567567825317383,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7338877320289612,0.21016483008861542,0.7567567825317383,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.21016483008861542},{"x":0.7255717515945435,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6819126605987549,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.6819126605987549,0.21016483008861542,0.7255717515945435,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8336798548698425,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8357588648796082,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7983368039131165,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۳-","boundary":[0.7983368039131165,0.23076923191547394,0.8357588648796082,0.24587911367416382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7920997738838196,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7920997738838196,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7567567825317383,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7567567825317383,0.2321428507566452,0.7920997738838196,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7484407424926758,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7505197525024414,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.7110186815261841,0.2321428507566452,0.7505197525024414,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2678571343421936},{"x":0.7796257734298706,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۳-","boundary":[0.777546763420105,0.2541208863258362,0.8357588648796082,0.2678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7713097929954529,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7027027010917664,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورفولوژی","boundary":[0.7027027010917664,0.2541208863258362,0.7713097929954529,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6943867206573486,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارتنزیت","boundary":[0.6340956091880798,0.2541208863258362,0.6943867206573486,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8357588648796082,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۳-","boundary":[0.7796257734298706,0.27609890699386597,0.8357588648796082,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7713097929954529,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7297297120094299,0.27609890699386597,0.7713097929954529,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7214137315750122,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیزم","boundary":[0.6715176701545715,0.27609890699386597,0.7214137315750122,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6652806401252747,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6174635887145996,0.27609890699386597,0.6652806401252747,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6112266182899475,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.5945945978164673,0.27609890699386597,0.6112266182899475,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5862785577774048,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارتنزیت","boundary":[0.5259875059127808,0.27609890699386597,0.5862785577774048,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8336798548698425,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۳-","boundary":[0.7962577939033508,0.29807692766189575,0.8336798548698425,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7920997738838196,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7920997738838196,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7546777725219727,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7546777725219727,0.29807692766189575,0.7920997738838196,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7505197525024414,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7505197525024414,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7089397311210632,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردانی","boundary":[0.7089397311210632,0.29807692766189575,0.7505197525024414,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29807692766