راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد

توضیحات

موج شتابان تحول، خلاقیت و نوآوری در دنیای معاصر بیش از پیش متوجه منابع انسانی یا همان سرمایه‌های انسانی و به تعبیر دیگر، اصلی‌ترین دارایی نامشهود سازمان شده است، به ‌طوری‌که می‌توان گفت اگر در گذشته جنگ برای فتح سرزمین و کشورگشایی بوده، امروزه این وضعیت به جنگ برای فتح استعداد یا همان شکار مغزها تغییر یافته است. بی‌شک اصلی‌ترین دلیل این موفقیت به الگوی مدیریت منابع انسانی آن‌ها برمی‌گردد، زیرا هیچ موفقیت پایداری برحسب اقبال و تصادف حاصل نمی‌شود. بررسی تطبیقی و روندهای تجربی نشان می‌دهد که کشورها و سازمان‌ها فعال‌تر از گذشته وارد حوزه مدیریت منابع انسانی شده‌اند. به تبع این توجه، سرمایه گذاری در طرح‌های مطالعاتی مرتبط با مدیریت منابع انسانی نیز روند درحال توسعه‌ای را می‌آزماید. یکی از تلاش‌های نسبتاً جامع در قالب پژوهش‌های نظری و کاربردی را دانشگاه آکسفورد به ثمر رسانده است. نتیجۀ این تلاش تالیف کتاب راهنمای مدیریت منابع انسانی آکسفورد است که مترجمان پس از مطالعه، با هدف تقویت زیرساخت‌های علمی و کاربردی در این حوزه، آن را ترجمه کرده‌اند. کتاب حاضر دارای چهار بخش و 29 فصل است که ترجمۀ آن در یک مجلد به زیور طبع آراسته شده است. این چهار بخش عبارت‌اند از: بخش اول: اصول و چارچوب‌ها؛ بخش دوم: وظایف و فرایندهای مهم مدیریت منابع انسانی؛ بخش سوم: پویایی‌ها و الگوها؛ و بخش چهارم: سنجش و نتایج.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":500,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"733ed99521610762","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/ZPlYLeGtpgQLwYLG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/UpvIZfCwUHQueQGK.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/azHghdxOegHhNdnh.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005364923909598706,0.00018087439525006995,0.9989398842465644,0.9995957938098546]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.15530303120613098},{"x":0.5343137383460999,"y":0.15530303120613098},{"x":0.5359477400779724,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5049019455909729,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.5032680034637451,0.15530303120613098,0.5359477400779724,0.20075757801532745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.15530303120613098},{"x":0.5343137383460999,"y":0.15530303120613098},{"x":0.5359477400779724,"y":0.20075757801532745},{"x":0.5049019455909729,"y":0.20075757801532745}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.4982680034637451,0.14830303120613098,0.5409477400779724,0.20775757801532746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.16035354137420654},{"x":0.5196078419685364,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5130718946456909,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5,"y":0.20328283309936523}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5065359473228455,0.16035354137420654,0.5130718946456909,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.15782828629016876},{"x":0.5016340017318726,"y":0.15909090638160706},{"x":0.49346405267715454,"y":0.20328283309936523},{"x":0.4820261299610138,"y":0.20202019810676575}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.4901960790157318,0.15782828629016876,0.49346405267715454,0.20328283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.15025252103805542},{"x":0.48366013169288635,"y":0.15656565129756927},{"x":0.47549018263816833,"y":0.20075757801532745},{"x":0.41503268480300903,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"ازتمام","boundary":[0.42320260405540466,0.15025252103805542,0.47549018263816833,0.20075757801532745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.15025252103805542},{"x":0.5196078419685364,"y":0.16161616146564484},{"x":0.5114378929138184,"y":0.20454545319080353},{"x":0.41503268480300903,"y":0.1944444477558136}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.41820260405540466,0.1432525210380554,0.5164378929138184,0.21154545319080353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6437908411026001,"y":0.27272728085517883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5620915293693542,0.2487373799085617,0.6437908411026001,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5522875785827637,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5522875785827637,"y":0.27272728085517883},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.47058823704719543,0.2487373799085617,0.5522875785827637,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4624182879924774,"y":0.27272728085517883},{"x":0.41013070940971375,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.41013070940971375,0.2487373799085617,0.4624182879924774,0.27272728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2487373799085617},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2487373799085617},{"x":0.40032678842544556,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.3333333432674408,0.2487373799085617,0.40032678842544556,0.27272728085517883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6437908411026001,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6437908411026001,"y":0.27272728085517883},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3283333432674408,0.2417373799085617,0.6487908411026001,0.27972728085517884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5343137383460999,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5343137383460999,"y":0.31313130259513855},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.44281044602394104,0.28787878155708313,0.5343137383460999,0.31313130259513855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5343137383460999,"y":0.28535354137420654},{"x":0.5343137383460999,"y":0.31313130259513855},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3156565725803375}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43781044602394104,0.2808787815570831,0.5393137383460999,0.32013130259513856],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/fQlynHxhzlcuNBbS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/KSiTCztIOfTXkXMo.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/ovgqOddkAbDjGHFc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/DhqpADJUBScRfuRo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/xMRbiCqgMfwWscuQ.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/IluSJgIPXClbYDTP.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0004563949972975488,0.00027015099606730723,0.9988597868042055,0.9988688271521319]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6454248428344727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6454248428344727,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5620915293693542,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5620915293693542,0.2209595888853073,0.6454248428344727,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5522875785827637,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5522875785827637,"y":0.24621212482452393},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.47058823704719543,0.2209595888853073,0.5522875785827637,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2209595888853073},{"x":0.4624182879924774,"y":0.24621212482452393},{"x":0.41013070940971375,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.41013070940971375,0.2209595888853073,0.4624182879924774,0.24621212482452393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2209595888853073},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2209595888853073},{"x":0.40032678842544556,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3333333432674408,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.3333333432674408,0.2209595888853073,0.40032678842544556,0.24621212482452393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6454248428344727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.6454248428344727,"y":0.24621212482452393},{"x":0.3333333432674408,"y":0.24621212482452393}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3283333432674408,0.2139595888853073,0.6504248428344727,0.25321212482452393],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5343137383460999,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5343137383460999,"y":0.28661617636680603},{"x":0.44281044602394104,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.44281044602394104,0.2601010203361511,0.5343137383460999,0.28661617636680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.2601010203361511},{"x":0.5343137383460999,"y":0.25883838534355164},{"x":0.5343137383460999,"y":0.28661617636680603},{"x":0.44281044602394104,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43781044602394104,0.2531010203361511,0.5393137383460999,0.29361617636680604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6176470518112183,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6176470518112183,"y":0.344696968793869},{"x":0.5915032625198364,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.5915032625198364,0.32828283309936523,0.6176470518112183,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5866013169288635,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5866013169288635,"y":0.344696968793869},{"x":0.5784313678741455,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5784313678741455,0.32828283309936523,0.5866013169288635,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5784313678741455,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5784313678741455,"y":0.344696968793869},{"x":0.5473856329917908,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسال","boundary":[0.5473856329917908,0.32828283309936523,0.5784313678741455,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5408496856689453,"y":0.32828283309936523},{"x":0.5408496856689453,"y":0.344696968793869},{"x":0.5343137383460999,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5343137383460999,0.32828283309936523,0.5408496856689453,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.32828283309936523},{"x":0.529411792755127,"y":0.32828283309936523},{"x":0.529411792755127,"y":0.344696968793869},{"x":0.5032680034637451,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.5032680034637451,0.32828283309936523,0.529411792755127,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.32828283309936523},{"x":0.49673202633857727,"y":0.32828283309936523},{"x":0.49673202633857727,"y":0.344696968793869},{"x":0.46078431606292725,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسل","boundary":[0.46078431606292725,0.32828283309936523,0.49673202633857727,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4542483687400818,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4542483687400818,"y":0.344696968793869},{"x":0.4493463933467865,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4493463933467865,0.32828283309936523,0.4542483687400818,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39542484283447266,"y":0.32828283309936523},{"x":0.44281044602394104,"y":0.32828283309936523},{"x":0.44281044602394104,"y":0.344696968793869},{"x":0.39542484283447266,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاتریک","boundary":[0.39542484283447266,0.32828283309936523,0.44281044602394104,0.344696968793869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3888888955116272,"y":0.32828283309936523},{"x":0.3888888955116272,"y":0.344696968793869},{"x":0.35947713255882263,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.35947713255882263,0.32828283309936523,0.3888888955116272,0.344696968793869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6176470518112183,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6176470518112183,"y":0.344696968793869},{"x":0.35947713255882263,"y":0.344696968793869}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3544771325588226,0.32128283309936523,0.6226470518112183,0.351696968793869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6010100841522217},{"x":0.508169949054718,"y":0.6022727489471436},{"x":0.508169949054718,"y":0.6174242496490479},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4689542353153229,0.6010100841522217,0.508169949054718,0.6174242496490479]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.6010100841522217},{"x":0.508169949054718,"y":0.6022727489471436},{"x":0.508169949054718,"y":0.6174242496490479},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.46395423531532287,0.5940100841522217,0.513169949054718,0.6244242496490479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6339869499206543,0.6287878751754761,0.6699346303939819,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعلی","boundary":[0.5669934749603271,0.6287878751754761,0.6274510025978088,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طبرسا","boundary":[0.5114378929138184,0.6287878751754761,0.5588235259056091,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5016340017318726,0.6287878751754761,0.5049019455909729,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6477272510528564},{"x":0.46405228972435,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.46405228972435,0.6287878751754761,0.5016340017318726,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6477272510528564},{"x":0.406862735748291,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.406862735748291,0.6287878751754761,0.4575163424015045,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36437907814979553,"y":0.6287878751754761},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6287878751754761},{"x":0.40032678842544556,"y":0.6477272510528564},{"x":0.36437907814979553,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.36437907814979553,0.6287878751754761,0.40032678842544556,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6287878751754761},{"x":0.3578431308269501,"y":0.6477272510528564},{"x":0.3186274468898773,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3186274468898773,0.6287878751754761,0.3578431308269501,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.6287878751754761},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6287878751754761},{"x":0.31209149956703186,"y":0.6477272510528564},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30718955397605896,0.6287878751754761,0.31209149956703186,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.6519607901573181,0.6590909361839294,0.6928104758262634,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5816993713378906,0.6590909361839294,0.6454248428344727,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قراقیه","boundary":[0.5277777910232544,0.6590909361839294,0.5735294222831726,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6780303120613098},{"x":0.516339898109436,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.516339898109436,0.6590909361839294,0.5212418437004089,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.4852941036224365,0.6590909361839294,0.5147058963775635,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6780303120613098},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.44281044602394104,0.6590909361839294,0.4803921580314636,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.6590909361839294},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6590909361839294},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6780303120613098},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4019607901573181,0.6590909361839294,0.43790850043296814,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6590909361839294},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6590909361839294},{"x":0.39542484283447266,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3464052379131317,0.6590909361839294,0.39542484283447266,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3153594732284546,"y":0.6590909361839294},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6590909361839294},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6780303120613098},{"x":0.3153594732284546,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.3153594732284546,0.6590909361839294,0.33986929059028625,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.6590909361839294},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6590909361839294},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6780303120613098},{"x":0.2908496856689453,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.2908496856689453,0.6590909361839294,0.30882352590560913,0.6780303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.6590909361839294},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6590909361839294},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6780303120613098},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.28431373834609985,0.6590909361839294,0.28921568393707275,0.6780303120613098]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6780303120613098},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6780303120613098}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27931373834609985,0.6217878751754761,0.6978104758262634,0.6850303120613098],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7083333134651184},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.6209150552749634,0.6906565427780151,0.6552287340164185,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکری","boundary":[0.5653594732284546,0.6906565427780151,0.6143791079521179,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5539215803146362,0.6906565427780151,0.5588235259056091,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5506535768508911,"y":0.7083333134651184},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5228758454322815,0.6906565427780151,0.5506535768508911,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.4820261299610138,0.6906565427780151,0.5179738402366638,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.6906565427780151},{"x":0.47549018263816833,"y":0.6906565427780151},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7083333134651184},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4395424723625183,0.6906565427780151,0.47549018263816833,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.6906565427780151},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6906565427780151},{"x":0.43300652503967285,"y":0.7083333134651184},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38235294818878174,0.6906565427780151,0.43300652503967285,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6906565427780151},{"x":0.3758170008659363,"y":0.6906565427780151},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7083333134651184},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.3529411852359772,0.6906565427780151,0.3758170008659363,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.6906565427780151},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6906565427780151},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7083333134651184},{"x":0.3284313678741455,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.3284313678741455,0.6906565427780151,0.3464052379131317,0.7083333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6906565427780151},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6906565427780151},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7083333134651184},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32189542055130005,0.6906565427780151,0.32679739594459534,0.7083333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7083333134651184},{"x":0.32189542055130005,"y":0.7083333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.31689542055130004,0.6836565427780151,0.6602287340164185,0.7153333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4493463933467865,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.44771242141723633,0.7777777910232544,0.5228758454322815,0.8156565427780151]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8156565427780151},{"x":0.4493463933467865,"y":0.816919207572937}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4427124214172363,0.7707777910232544,0.5278758454322815,0.8226565427780151],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5261437892913818,"y":0.814393937587738},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8333333134651184},{"x":0.46568626165390015,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"ابھیشی","boundary":[0.46568626165390015,0.8156565427780151,0.5261437892913818,0.8333333134651184]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5261437892913818,"y":0.814393937587738},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8333333134651184},{"x":0.46568626165390015,"y":0.8345959782600403}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.46068626165390014,0.8086565427780151,0.5311437892913818,0.8403333134651184],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.8459596037864685},{"x":0.5212418437004089,"y":0.8446969985961914},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8611111044883728},{"x":0.48856207728385925,"y":0.8623737096786499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48856207728385925,0.8459596037864685,0.5228758454322815,0.8611111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.8472222089767456},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8459596037864685},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8623737096786499},{"x":0.4542483687400818,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.45261436700820923,0.8472222089767456,0.4820261299610138,0.8623737096786499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.8472222089767456},{"x":0.5212418437004089,"y":0.8434343338012695},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8598484992980957},{"x":0.4542483687400818,"y":0.8636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4476143670082092,0.8402222089767456,0.5278758454322815,0.8668484992980957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.8737373948097229},{"x":0.508169949054718,"y":0.8712121248245239},{"x":0.508169949054718,"y":0.8888888955116272},{"x":0.4673202633857727,"y":0.8914141654968262}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.46568626165390015,0.8737373948097229,0.508169949054718,0.8888888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.8737373948097229},{"x":0.508169949054718,"y":0.8712121248245239},{"x":0.508169949054718,"y":0.8888888955116272},{"x":0.4673202633857727,"y":0.8914141654968262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.46068626165390014,0.8667373948097229,0.513169949054718,0.8958888955116272],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/lgsmmrEgOpMpZbqV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/zpCKBkWCFGbfenmR.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/sfldsDgHRgjunEIF.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00030687983811291216,0.0002239184689642203,0.9986782327119041,0.998879986767215]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5343137383460999,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2209595888853073},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4591503143310547,0.18434342741966248,0.5359477400779724,0.2209595888853073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.18434342741966248},{"x":0.5343137383460999,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5359477400779724,"y":0.2209595888853073},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.4541503143310547,0.17734342741966247,0.5409477400779724,0.22795958888530732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5261437892913818,"y":0.21464645862579346},{"x":0.529411792755127,"y":0.2348484843969345},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"تھی","boundary":[0.4673202633857727,0.2209595888853073,0.529411792755127,0.2348484843969345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.2209595888853073},{"x":0.5261437892913818,"y":0.21464645862579346},{"x":0.529411792755127,"y":0.2348484843969345},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4623202633857727,0.2139595888853073,0.534411792755127,0.24184848439693452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.23358586430549622},{"x":0.5179738402366638,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2373737394809723},{"x":0.48366013169288635,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4820261299610138,0.23358586430549622,0.5179738402366638,0.2373737394809723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.23358586430549622},{"x":0.5179738402366638,"y":0.23106060922145844},{"x":0.5179738402366638,"y":0.2373737394809723},{"x":0.48366013169288635,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4770261299610138,0.2265858643054962,0.5229738402366638,0.2443737394809723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5147058963775635,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۲۵/۱","boundary":[0.4803921580314636,0.24368686974048615,0.5147058963775635,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5147058963775635,"y":0.24368686974048615},{"x":0.5147058963775635,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.23668686974048614,0.5197058963775635,0.2607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593137264251709,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2752525210380554},{"x":0.593137264251709,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.593137264251709,0.2613636255264282,0.6176470518112183,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5866013169288635,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5866013169288635,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5620915293693542,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5620915293693542,0.2613636255264282,0.5866013169288635,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5522875785827637,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5522875785827637,0.2613636255264282,0.5571895241737366,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5457516312599182,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5457516312599182,"y":0.2752525210380554},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5032680034637451,0.2613636255264282,0.5457516312599182,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.2613636255264282},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2613636255264282},{"x":0.49673202633857727,"y":0.2752525210380554},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4575163424015045,0.2613636255264282,0.49673202633857727,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.2613636255264282},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2613636255264282},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2752525210380554},{"x":0.42320260405540466,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42320260405540466,0.2613636255264282,0.45098039507865906,0.2752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2613636255264282},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2613636255264282},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2752525210380554},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38235294818878174,0.2613636255264282,0.4166666567325592,0.2752525210380554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2752525210380554},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2752525210380554}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37735294818878173,0.2543636255264282,0.6226470518112183,0.2822525210380554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3042929172515869},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5620915293693542,0.2891414165496826,0.6062091588973999,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3042929172515869},{"x":0.516339898109436,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.516339898109436,0.2891414165496826,0.5571895241737366,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2891414165496826},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3042929172515869},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4820261299610138,0.2891414165496826,0.5098039507865906,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2891414165496826},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3042929172515869},{"x":0.44771242141723633,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.44771242141723633,0.2891414165496826,0.4803921580314636,0.3042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.2891414165496826},{"x":0.44281044602394104,"y":0.2891414165496826},{"x":0.44281044602394104,"y":0.3042929172515869},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.3970588147640228,0.2891414165496826,0.44281044602394104,0.3042929172515869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.2891414165496826},{"x":0.6062091588973999,"y":0.3042929172515869},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3920588147640228,0.2821414165496826,0.6112091588973999,0.3112929172515869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3219696879386902},{"x":0.584967315196991,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.584967315196991,0.3068181872367859,0.6045751571655273,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5718954205513,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5718954205513,0.3068181872367859,0.5800653696060181,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5718954205513,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5718954205513,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسال","boundary":[0.5473856329917908,0.3068181872367859,0.5718954205513,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5359477400779724,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5359477400779724,0.3068181872367859,0.5424836874008179,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5326797366142273,"y":0.3219696879386902},{"x":0.5114378929138184,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.5114378929138184,0.3068181872367859,0.5326797366142273,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5049019455909729,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسل","boundary":[0.4771241843700409,0.3068181872367859,0.5049019455909729,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.3068181872367859},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3068181872367859},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3219696879386902},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46568626165390015,0.3068181872367859,0.47058823704719543,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4591503143310547,"y":0.3219696879386902},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاتریک","boundary":[0.4248366057872772,0.3068181872367859,0.4591503143310547,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.3068181872367859},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3068181872367859},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3219696879386902},{"x":0.3937908411026001,"y":0.3219696879386902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.3937908411026001,0.3068181872367859,0.41830065846443176,0.3219696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6421568393707275,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6748365759849548,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6748365759849548,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6421568393707275,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6421568393707275,0.32449495792388916,0.6748365759849548,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6356208920478821,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6356208920478821,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6111111044883728,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6111111044883728,0.32449495792388916,0.6356208920478821,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6062091588973999,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6062091588973999,"y":0.33838382363319397},{"x":0.563725471496582,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعلی","boundary":[0.563725471496582,0.32449495792388916,0.6062091588973999,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5571895241737366,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5571895241737366,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5228758454322815,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طبرسا","boundary":[0.5228758454322815,0.32449495792388916,0.5571895241737366,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5245097875595093,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5245097875595093,"y":0.33838382363319397},{"x":0.5212418437004089,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5212418437004089,0.32449495792388916,0.5245097875595093,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5147058963775635,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5147058963775635,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4869281053543091,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.4869281053543091,0.32449495792388916,0.5147058963775635,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4803921580314636,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4803921580314636,"y":0.33838382363319397},{"x":0.43790850043296814,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.43790850043296814,0.32449495792388916,0.4803921580314636,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4313725531101227,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4313725531101227,"y":0.33838382363319397},{"x":0.4019607901573181,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قراقيه","boundary":[0.4019607901573181,0.32449495792388916,0.4313725531101227,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39052286744117737,"y":0.32449495792388916},{"x":0.39542484283447266,"y":0.32449495792388916},{"x":0.39542484283447266,"y":0.33838382363319397},{"x":0.39052286744117737,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39052286744117737,0.32449495792388916,0.39542484283447266,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.32449495792388916},{"x":0.38562092185020447,"y":0.32449495792388916},{"x":0.38562092185020447,"y":0.33838382363319397},{"x":0.36274510622024536,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.36274510622024536,0.32449495792388916,0.38562092185020447,0.33838382363319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3562091588973999,"y":0.32449495792388916},{"x":0.3562091588973999,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3235294222831726,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکری","boundary":[0.3235294222831726,0.32449495792388916,0.3562091588973999,0.33838382363319397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6748365759849548,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6748365759849548,"y":0.33838382363319397},{"x":0.3235294222831726,"y":0.33838382363319397}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3185294222831726,0.2998181872367859,0.6798365759849548,0.345383823633194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19281046092510223,"y":0.33964645862579346},{"x":0.2222222238779068,"y":0.33964645862579346},{"x":0.2222222238779068,"y":0.35227271914482117},{"x":0.19281046092510223,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Peter","boundary":[0.19281046092510223,0.33964645862579346,0.2222222238779068,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2271241843700409,"y":0.33964645862579346},{"x":0.2647058963775635,"y":0.33964645862579346},{"x":0.2647058963775635,"y":0.35227271914482117},{"x":0.2271241843700409,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boxall","boundary":[0.2271241843700409,0.33964645862579346,0.2647058963775635,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.33964645862579346},{"x":0.2679738700389862,"y":0.33964645862579346},{"x":0.2679738700389862,"y":0.35227271914482117},{"x":0.26633986830711365,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.26633986830711365,0.33964645862579346,0.2679738700389862,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.33964645862579346},{"x":0.29901960492134094,"y":0.33964645862579346},{"x":0.29901960492134094,"y":0.35227271914482117},{"x":0.2728758156299591,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"John","boundary":[0.2728758156299591,0.33964645862579346,0.29901960492134094,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.33964645862579346},{"x":0.34477123618125916,"y":0.33964645862579346},{"x":0.34477123618125916,"y":0.35227271914482117},{"x":0.30392158031463623,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Purcell","boundary":[0.30392158031463623,0.33964645862579346,0.34477123618125916,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.33964645862579346},{"x":0.3692810535430908,"y":0.33964645862579346},{"x":0.3692810535430908,"y":0.35227271914482117},{"x":0.34967321157455444,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.34967321157455444,0.33964645862579346,0.3692810535430908,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.33964645862579346},{"x":0.41503268480300903,"y":0.33964645862579346},{"x":0.41503268480300903,"y":0.35227271914482117},{"x":0.3741829991340637,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Patrick","boundary":[0.3741829991340637,0.33964645862579346,0.41503268480300903,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4624182879924774,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4624182879924774,"y":0.35227271914482117},{"x":0.41993463039398193,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Wright","boundary":[0.41993463039398193,0.33964645862579346,0.4624182879924774,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.33964645862579346},{"x":0.46405228972435,"y":0.33964645862579346},{"x":0.46405228972435,"y":0.35227271914482117},{"x":0.46078431606292725,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.46078431606292725,0.33964645862579346,0.46405228972435,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4901960790157318,"y":0.33964645862579346},{"x":0.4901960790157318,"y":0.35227271914482117},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"The","boundary":[0.47058823704719543,0.33964645862579346,0.4901960790157318,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5359477400779724,"y":0.33964645862579346},{"x":0.5359477400779724,"y":0.35227271914482117},{"x":0.4950980246067047,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Oxford","boundary":[0.4950980246067047,0.33964645862579346,0.5359477400779724,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.33964645862579346},{"x":0.601307213306427,"y":0.33964645862579346},{"x":0.601307213306427,"y":0.35227271914482117},{"x":0.5408496856689453,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Handbook","boundary":[0.5408496856689453,0.33964645862579346,0.601307213306427,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6160130500793457,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6160130500793457,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6078431606292725,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6078431606292725,0.33964645862579346,0.6160130500793457,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6617646813392639,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6617646813392639,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6225489974021912,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Human","boundary":[0.6225489974021912,0.33964645862579346,0.6617646813392639,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.33964645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.33964645862579346},{"x":0.720588207244873,"y":0.35227271914482117},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"Resource","boundary":[0.6666666865348816,0.33964645862579346,0.720588207244873,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7254902124404907,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Management","boundary":[0.7254902124404907,0.33964645862579346,0.8039215803146362,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.35227271914482117},{"x":0.8006535768508911,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8006535768508911,0.33964645862579346,0.8039215803146362,0.35227271914482117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19281046092510223,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8039215803146362,"y":0.35227271914482117},{"x":0.19281046092510223,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.18781046092510223,0.33264645862579345,0.8089215803146362,0.3592727191448212],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4493463933467865,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3636363744735718},{"x":0.406862735748291,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Oxford","boundary":[0.406862735748291,0.35101011395454407,0.4493463933467865,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5147058963775635,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5147058963775635,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4542483687400818,0.35101011395454407,0.5147058963775635,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5490196347236633,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Press","boundary":[0.5196078419685364,0.35101011395454407,0.5490196347236633,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5522875785827637,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5522875785827637,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5506535768508911,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5506535768508911,0.35101011395454407,0.5522875785827637,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.35101011395454407},{"x":0.584967315196991,"y":0.35101011395454407},{"x":0.584967315196991,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5571895241737366,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2007","boundary":[0.5571895241737366,0.35101011395454407,0.584967315196991,0.3636363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5898692607879639,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3636363744735718},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.35101011395454407,0.5898692607879639,0.3636363744735718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5898692607879639,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5898692607879639,"y":0.3636363744735718},{"x":0.406862735748291,"y":0.3636363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.401862735748291,0.34401011395454406,0.5948692607879639,0.3706363744735718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5457516312599182,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5457516312599182,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5049019455909729,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5049019455909729,0.38131314516067505,0.5457516312599182,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5049019455909729,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5049019455909729,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5016340017318726,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5016340017318726,0.38131314516067505,0.5049019455909729,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4950980246067047,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39646464586257935},{"x":0.4820261299610138,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.4820261299610138,0.38131314516067505,0.4950980246067047,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4771241843700409,"y":0.38131314516067505},{"x":0.4771241843700409,"y":0.39646464586257935},{"x":0.45261436700820923,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45261436700820923,0.38131314516067505,0.4771241843700409,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.39772728085517883},{"x":0.593137264251709,"y":0.39772728085517883},{"x":0.593137264251709,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5686274766921997,0.39772728085517883,0.593137264251709,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.39772728085517883},{"x":0.563725471496582,"y":0.39772728085517883},{"x":0.563725471496582,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5424836874008179,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5424836874008179,0.39772728085517883,0.563725471496582,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5359477400779724,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5359477400779724,"y":0.4141414165496826},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5326797366142273,0.39772728085517883,0.5359477400779724,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5261437892913818,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4950980246067047,0.39772728085517883,0.5261437892913818,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.39772728085517883},{"x":0.49346405267715454,"y":0.39772728085517883},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.4820261299610138,0.39772728085517883,0.49346405267715454,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4803921580314636,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4141414165496826},{"x":0.47875815629959106,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47875815629959106,0.39772728085517883,0.4803921580314636,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4722222089767456,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4141414165496826},{"x":0.44281044602394104,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.44281044602394104,0.39772728085517883,0.4722222089767456,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4362744987010956,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4141414165496826},{"x":0.4035947620868683,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.4035947620868683,0.39772728085517883,0.4362744987010956,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5571895241737366,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5571895241737366,0.4166666567325592,0.5833333134651184,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5326797366142273,0.4166666567325592,0.5522875785827637,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4318181872367859},{"x":0.529411792755127,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.4166666567325592,0.5326797366142273,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4166666567325592},{"x":0.5228758454322815,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4673202633857727,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.4673202633857727,0.4166666567325592,0.5228758454322815,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.4179292917251587},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4166666567325592},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4318181872367859},{"x":0.41503268480300903,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.41503268480300903,0.4179292917251587,0.46078431606292725,0.4318181872367859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.38131314516067505},{"x":0.593137264251709,"y":0.38131314516067505},{"x":0.593137264251709,"y":0.4318181872367859},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4330808222293854}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3985947620868683,0.37431314516067504,0.598137264251709,0.4388181872367859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5408496856689453,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5408496856689453,0.4343434274196625,0.5620915293693542,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5114378929138184,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5114378929138184,0.4343434274196625,0.5343137383460999,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4482323229312897},{"x":0.5049019455909729,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5049019455909729,0.4343434274196625,0.5049019455909729,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.4343434274196625},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4343434274196625},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4482323229312897},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4771241843700409,0.4343434274196625,0.49836599826812744,0.4482323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.4343434274196625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4343434274196625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4482323229312897},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43790850043296814,0.4343434274196625,0.47058823704719543,0.4482323229312897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4482323229312897},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4482323229312897}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.43290850043296814,0.42734342741966247,0.5670915293693543,0.4552323229312897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5424836874008179,"y":0.45202019810676575},{"x":0.5441176295280457,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5196078419685364,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5196078419685364,0.45328283309936523,0.5441176295280457,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5130718946456909,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5147058963775635,"y":0.46717172861099243},{"x":0.49673202633857727,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4950980246067047,0.4545454680919647,0.5147058963775635,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.4545454680919647},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4545454680919647},{"x":0.4950980246067047,"y":0.46843433380126953},{"x":0.49346405267715454,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.491830050945282,0.4545454680919647,0.4950980246067047,0.46843433380126953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5424836874008179,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5441176295280457,"y":0.46464645862579346},{"x":0.49346405267715454,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.486830050945282,0.4475454680919647,0.5491176295280457,0.47164645862579346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.45202019810676575},{"x":0.4852941036224365,"y":0.45202019810676575},{"x":0.4852941036224365,"y":0.46212121844291687},{"x":0.45588234066963196,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.45588234066963196,0.45202019810676575,0.4852941036224365,0.46212121844291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.45202019810676575},{"x":0.4852941036224365,"y":0.45202019810676575},{"x":0.4852941036224365,"y":0.46212121844291687},{"x":0.45588234066963196,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.45088234066963195,0.44502019810676574,0.49029410362243653,0.4691212184429169],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.469696968793869},{"x":0.4803921580314636,"y":0.469696968793869},{"x":0.4803921580314636,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4591503143310547,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰۰","boundary":[0.4591503143310547,0.469696968793869,0.4803921580314636,0.47853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.469696968793869},{"x":0.4803921580314636,"y":0.469696968793869},{"x":0.4803921580314636,"y":0.47853535413742065},{"x":0.4591503143310547,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4541503143310547,0.462696968793869,0.4853921580314636,0.48553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.469696968793869},{"x":0.5392156839370728,"y":0.469696968793869},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4835858643054962},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.49346405267715454,0.469696968793869,0.5392156839370728,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.469696968793869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.469696968793869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4835858643054962},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4835858643054962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4901960790157318,0.469696968793869,0.49346405267715454,0.4835858643054962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5604575276374817,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5343137383460999,0.4873737394809723,0.5604575276374817,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5277777910232544,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5228758454322815,0.4873737394809723,0.5277777910232544,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.4873737394809723},{"x":0.48856207728385925,"y":0.4873737394809723},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰","boundary":[0.46568626165390015,0.4873737394809723,0.48856207728385925,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4873737394809723},{"x":0.49346405267715454,"y":0.4873737394809723},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.4901960790157318,0.4873737394809723,0.49346405267715454,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۰۰","boundary":[0.49346405267715454,0.4873737394809723,0.5179738402366638,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.4873737394809723},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4873737394809723},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4444444477558136,0.4873737394809723,0.46078431606292725,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.469696968793869},{"x":0.5604575276374817,"y":0.469696968793869},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4394444477558136,0.462696968793869,0.5654575276374817,0.5082626051902771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5265151262283325},{"x":0.6127451062202454,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6127451062202454,0.5138888955116272,0.6323529481887817,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5138888955116272},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5800653696060181,0.5138888955116272,0.6078431606292725,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5539215803146362,0.5138888955116272,0.5735294222831726,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5265151262283325},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5130718946456909,0.5138888955116272,0.5473856329917908,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5138888955116272},{"x":0.508169949054718,"y":0.5138888955116272},{"x":0.508169949054718,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4820261299610138,0.5138888955116272,0.508169949054718,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4444444477558136,0.5138888955116272,0.4771241843700409,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5138888955116272},{"x":0.4395424723625183,"y":0.5265151262283325},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4035947620868683,0.5138888955116272,0.4395424723625183,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5138888955116272},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5265151262283325},{"x":0.379084974527359,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.379084974527359,0.5138888955116272,0.3986928164958954,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.5138888955116272},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5138888955116272},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5265151262283325},{"x":0.3741829991340637,"y":0.5265151262283325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3741829991340637,0.5138888955116272,0.37745097279548645,0.5265151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6748365759849548,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6274510025978088,0.5378788113594055,0.6748365759849548,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.5378788113594055,0.6274510025978088,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5996732115745544,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5996732115745544,0.5378788113594055,0.6045751571655273,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5505050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسال","boundary":[0.5751634240150452,0.5378788113594055,0.5964052081108093,0.5505050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5686274766921997,0.5366161465644836,0.5718954205513,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.5441176295280457,0.5366161465644836,0.5604575276374817,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5326797366142273,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.5326797366142273,0.5366161465644836,0.5392156839370728,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5212418437004089,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".؛","boundary":[0.5212418437004089,0.5366161465644836,0.5261437892913818,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Boxall","boundary":[0.4362744987010956,0.5366161465644836,0.47058823704719543,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5366161465644836},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5492424368858337},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.47058823704719543,0.5366161465644836,0.47549018263816833,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5492424368858337},{"x":0.47875815629959106,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Peter","boundary":[0.47875815629959106,0.5366161465644836,0.5049019455909729,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"F","boundary":[0.5098039507865906,0.5366161465644836,0.5147058963775635,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5505050420761108},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6960784196853638,0.5505050420761108,0.7238562107086182,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6895424723625183,"y":0.5656565427780151},{"x":0.686274528503418,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.686274528503418,0.5505050420761108,0.6895424723625183,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6813725233078003,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6699346303939819,0.5505050420761108,0.6813725233078003,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5505050420761108},{"x":0.665032684803009,"y":0.5505050420761108},{"x":0.665032684803009,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6258170008659363,0.5505050420761108,0.665032684803009,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6241829991340637,0.5505050420761108,0.6274510025978088,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5505050420761108},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5669934749603271,0.5505050420761108,0.6029411554336548,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5277777910232544,0.5505050420761108,0.5620915293693542,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5505050420761108},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4950980246067047,0.5505050420761108,0.5228758454322815,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4591503143310547,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4591503143310547,0.5505050420761108,0.4901960790157318,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5505050420761108},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5505050420761108},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.4117647111415863,0.5505050420761108,0.45261436700820923,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.5505050420761108},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5505050420761108},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5656565427780151},{"x":0.406862735748291,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.406862735748291,0.5505050420761108,0.41013070940971375,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3807189464569092,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5505050420761108},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3807189464569092,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پیتر","boundary":[0.3807189464569092,0.5505050420761108,0.4019607901573181,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.5505050420761108},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5505050420761108},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3692810535430908,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3692810535430908,0.5505050420761108,0.37745097279548645,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34477123618125916,"y":0.5505050420761108},{"x":0.370915025472641,"y":0.5505050420761108},{"x":0.370915025472641,"y":0.5656565427780151},{"x":0.34477123618125916,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسال","boundary":[0.34477123618125916,0.5505050420761108,0.370915025472641,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.5505050420761108},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5505050420761108},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5656565427780151},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33496731519699097,0.5505050420761108,0.33986929059028625,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.5505050420761108},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5505050420761108},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5656565427780151},{"x":0.30882352590560913,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.30882352590560913,0.5505050420761108,0.33169934153556824,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5505050420761108},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5505050420761108},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5656565427780151},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسل","boundary":[0.27450981736183167,0.5505050420761108,0.30392158031463623,0.5656565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5505050420761108},{"x":0.2696078419685364,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2647058963775635,0.5505050420761108,0.2696078419685364,0.5656565427780151]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5138888955116272},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5656565427780151},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5656565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25970589637756347,0.5068888955116272,0.7288562107086182,0.5726565427780151],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاتریک","boundary":[0.5735294222831726,0.5656565427780151,0.6045751571655273,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5506535768508911,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.5506535768508911,0.5656565427780151,0.5686274766921997,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5457516312599182,0.5656565427780151,0.5490196347236633,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5114378929138184,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5114378929138184,0.5656565427780151,0.5392156839370728,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5656565427780151},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5782828330993652},{"x":0.4689542353153229,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعلی","boundary":[0.4689542353153229,0.5656565427780151,0.5065359473228455,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346405267715454,"y":0.5656565427780151},{"x":0.46405228972435,"y":0.5656565427780151},{"x":0.46405228972435,"y":0.5782828330993652},{"x":0.4346405267715454,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طبرسا","boundary":[0.4346405267715454,0.5656565427780151,0.46405228972435,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5656565427780151},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5782828330993652},{"x":0.43300652503967285,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43300652503967285,0.5656565427780151,0.4362744987010956,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.5656565427780151},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5656565427780151},{"x":0.42810457944869995,"y":0.5782828330993652},{"x":0.4035947620868683,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.4035947620868683,0.5656565427780151,0.42810457944869995,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3986928164958954,"y":0.5782828330993652},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.36274510622024536,0.5656565427780151,0.3986928164958954,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3611111044883728,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قراقیه","boundary":[0.3366013169288635,0.5656565427780151,0.3611111044883728,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5656565427780151},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3333333432674408,0.5656565427780151,0.3366013169288635,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.5656565427780151},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5656565427780151},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5782828330993652},{"x":0.30718955397605896,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.30718955397605896,0.5656565427780151,0.32679739594459534,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.5656565427780151},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5656565427780151},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5782828330993652},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکری","boundary":[0.2777777910232544,0.5656565427780151,0.30228757858276367,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.5656565427780151},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5656565427780151},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5782828330993652},{"x":0.27124184370040894,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27124184370040894,0.5656565427780151,0.27450981736183167,0.5782828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6503267884254456,0.5782828330993652,0.6977124214172363,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6454248428344727,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6258170008659363,0.5782828330993652,0.6454248428344727,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5921717286109924},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6241829991340637,0.5782828330993652,0.6258170008659363,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5782828330993652},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5816993713378906,0.5782828330993652,0.6045751571655273,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5751634240150452,0.5782828330993652,0.5800653696060181,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5782828330993652},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5359477400779724,0.5782828330993652,0.5702614188194275,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.5782828330993652},{"x":0.529411792755127,"y":0.5782828330993652},{"x":0.529411792755127,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5049019455909729,0.5782828330993652,0.529411792755127,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.5782828330993652},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5782828330993652},{"x":0.49836599826812744,"y":0.5921717286109924},{"x":0.46568626165390015,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.46568626165390015,0.5782828330993652,0.49836599826812744,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.5782828330993652},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5782828330993652},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5921717286109924},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4575163424015045,0.5782828330993652,0.46078431606292725,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5782828330993652},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5782828330993652},{"x":0.45261436700820923,"y":0.5921717286109924},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4264705777168274,0.5782828330993652,0.45261436700820923,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.5782828330993652},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5782828330993652},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5921717286109924},{"x":0.3937908411026001,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3937908411026001,0.5782828330993652,0.41993463039398193,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5921717286109924},{"x":0.3839869201183319,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3839869201183319,0.5782828330993652,0.3888888955116272,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5782828330993652},{"x":0.379084974527359,"y":0.5782828330993652},{"x":0.379084974527359,"y":0.5921717286109924},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3382352888584137,0.5782828330993652,0.379084974527359,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.5782828330993652},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5782828330993652},{"x":0.33496731519699097,"y":0.5921717286109924},{"x":0.33006536960601807,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33006536960601807,0.5782828330993652,0.33496731519699097,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5921717286109924},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵.","boundary":[0.28431373834609985,0.5782828330993652,0.3284313678741455,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.5782828330993652},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5782828330993652},{"x":0.2924836575984955,"y":0.5921717286109924},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.2679738700389862,0.5782828330993652,0.2924836575984955,0.5921717286109924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5656565427780151},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5921717286109924},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2629738700389862,0.5586565427780151,0.7027124214172363,0.5991717286109924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5946969985961914},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6060606241226196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5882353186607361,0.5946969985961914,0.6029411554336548,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5866013169288635,"y":0.5946969985961914},{"x":0.584967315196991,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.584967315196991,0.5946969985961914,0.584967315196991,0.6047979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5946969985961914},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6047979593276978},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5490196347236633,0.5909090638160706,0.5784313678741455,0.6047979593276978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.5909090638160706},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6060606241226196},{"x":0.5473856329917908,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5440196347236633,0.5839090638160706,0.6079411554336548,0.6130606241226196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.622474730014801},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4166666567325592,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۶۲۵/۱۶","boundary":[0.4166666567325592,0.622474730014801,0.4542483687400818,0.6300504803657532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.622474730014801},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6300504803657532},{"x":0.4166666567325592,"y":0.631313145160675}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4116666567325592,0.615474730014801,0.4592483687400818,0.6370504803657532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6452020406723022},{"x":0.491830050945282,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.491830050945282,0.6363636255264282,0.5392156839370728,0.6452020406723022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5441176295280457,0.6363636255264282,0.5653594732284546,0.6452020406723022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳۶۲۰","boundary":[0.5702614188194275,0.6363636255264282,0.6045751571655273,0.6452020406723022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6452020406723022},{"x":0.491830050945282,"y":0.6452020406723022}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.486830050945282,0.6293636255264282,0.6095751571655273,0.6522020406723023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7070707082748413},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7070707082748413},{"x":0.40032678842544556,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Personnel","boundary":[0.3529411852359772,0.7070707082748413,0.40032678842544556,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.7070707082748413},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7070707082748413},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4035947620868683,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"management","boundary":[0.4035947620868683,0.7070707082748413,0.46568626165390015,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7070707082748413},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7070707082748413},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7171717286109924},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.47058823704719543,0.7070707082748413,0.4771241843700409,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7171717286109924},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Handbooks","boundary":[0.4803921580314636,0.7070707082748413,0.5375816822052002,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5359477400779724,0.7070707082748413,0.5392156839370728,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"manuals","boundary":[0.5441176295280457,0.7070707082748413,0.5833333134651184,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7070707082748413},{"x":0.5866013169288635,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5833333134651184,0.7070707082748413,0.5866013169288635,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7171717286109924},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"etc","boundary":[0.5915032625198364,0.7070707082748413,0.6045751571655273,0.7171717286109924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7171717286109924},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.7000707082748413,0.6095751571655273,0.7241717286109924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7107843160629272,"y":0.618686854839325},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6633986830711365,0.6060606241226196,0.7107843160629272,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6060606241226196},{"x":0.6584967374801636,"y":0.618686854839325},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6290849447250366,0.6073232293128967,0.6584967374801636,0.618686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6199495196342468},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.6073232293128967,0.6258170008659363,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6199495196342468},{"x":0.576797366142273,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.576797366142273,0.6073232293128967,0.6045751571655273,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5702614188194275,0.6073232293128967,0.5751634240150452,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5588235259056091,0.6073232293128967,0.5686274766921997,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5555555820465088,0.6073232293128967,0.5571895241737366,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6199495196342468},{"x":0.529411792755127,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۷۸","boundary":[0.529411792755127,0.6073232293128967,0.5490196347236633,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5147058963775635,0.6073232293128967,0.5277777910232544,0.6199495196342468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6199495196342468},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5114378929138184,0.6073232293128967,0.5130718946456909,0.6199495196342468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114378929138184,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7107843160629272,"y":0.618686854839325},{"x":0.5114378929138184,"y":0.6212121248245239}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5064378929138184,0.6003232293128967,0.7157843160629273,0.625686854839325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6290849447250366,0.6212121248245239,0.6617646813392639,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6338383555412292},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.6212121248245239,0.6258170008659363,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6212121248245239},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6338383555412292},{"x":0.563725471496582,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.563725471496582,0.6212121248245239,0.6045751571655273,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5571895241737366,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5228758454322815,0.6212121248245239,0.5571895241737366,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6212121248245239},{"x":0.5179738402366638,"y":0.6338383555412292},{"x":0.491830050945282,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.491830050945282,0.6212121248245239,0.5179738402366638,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6338383555412292},{"x":0.4575163424015045,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4575163424015045,0.6212121248245239,0.4852941036224365,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6212121248245239},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6338383555412292},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45098039507865906,0.6212121248245239,0.4542483687400818,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.622474730014801},{"x":0.44607841968536377,"y":0.622474730014801},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6338383555412292},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.44607841968536377,0.622474730014801,0.44607841968536377,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6323529481887817,0.6363636255264282,0.6552287340164185,0.6464646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.6363636255264282,0.6258170008659363,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.6489899158477783},{"x":0.733660101890564,"y":0.6489899158477783},{"x":0.733660101890564,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6616161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6993464231491089,0.6489899158477783,0.733660101890564,0.6616161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6616161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6601307392120361,0.6489899158477783,0.6944444179534912,0.6616161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6616161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6290849447250366,0.6489899158477783,0.6584967374801636,0.6616161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6616161465644836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.6489899158477783,0.6274510025978088,0.6616161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6489899158477783},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6616161465644836},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6616161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5882353186607361,0.6489899158477783,0.6045751571655273,0.6616161465644836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7320261597633362,"y":0.618686854839325},{"x":0.733660101890564,"y":0.6616161465644836},{"x":0.44607841968536377,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44107841968536377,0.6142121248245239,0.738660101890564,0.6686161465644836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6683006286621094,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6274510025978088,0.6641414165496826,0.6683006286621094,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6767676472663879},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.6641414165496826,0.6274510025978088,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5833333134651184,0.6641414165496826,0.6045751571655273,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6641414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.6641414165496826},{"x":0.576797366142273,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5588235259056091,0.6641414165496826,0.576797366142273,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6767676472663879},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5506535768508911,0.6641414165496826,0.5555555820465088,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6628788113594055},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6767676472663879},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".The","boundary":[0.27450981736183167,0.6628788113594055,0.6519607901573181,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3006536066532135,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3006536066532135,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Oxford","boundary":[0.3006536066532135,0.6628788113594055,0.3333333432674408,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.6628788113594055},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6628788113594055},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"handbook","boundary":[0.3382352888584137,0.6628788113594055,0.38235294818878174,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6628788113594055},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6755050420761108},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.3888888955116272,0.6628788113594055,0.3986928164958954,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4035947620868683,"y":0.6628788113594055},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6628788113594055},{"x":0.43300652503967285,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4035947620868683,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"human","boundary":[0.4035947620868683,0.6628788113594055,0.43300652503967285,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395424723625183,"y":0.6628788113594055},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6628788113594055},{"x":0.47875815629959106,"y":0.6755050420761108},{"x":0.4395424723625183,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"resource","boundary":[0.4395424723625183,0.6628788113594055,0.47875815629959106,0.6755050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6641414165496826},{"x":0.5457516312599182,"y":0.6767676472663879},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"management","boundary":[0.4803921580314636,0.6628788113594055,0.5457516312599182,0.6767676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6290849447250366,0.6780303120613098,0.6699346303939819,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6258170008659363,"y":0.6906565427780151},{"x":0.6241829991340637,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6241829991340637,0.6780303120613098,0.6258170008659363,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6780303120613098},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5882353186607361,0.6780303120613098,0.6062091588973999,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5702614188194275,0.6780303120613098,0.5882353186607361,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5653594732284546,0.6780303120613098,0.5702614188194275,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5604575276374817,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5392156839370728,0.6780303120613098,0.5604575276374817,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6780303120613098},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6906565427780151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359477400779724,0.6780303120613098,0.5392156839370728,0.6906565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.691919207572937},{"x":0.6601307392120361,"y":0.6931818127632141},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6274510025978088,0.691919207572937,0.6601307392120361,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.691919207572937},{"x":0.6258170008659363,"y":0.691919207572937},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7045454382896423},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6241829991340637,0.691919207572937,0.6258170008659363,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.691919207572937},{"x":0.6045751571655273,"y":0.691919207572937},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5702614188194275,0.691919207572937,0.6045751571655273,0.7058081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.691919207572937},{"x":0.563725471496582,"y":0.691919207572937},{"x":0.563725471496582,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5571895241737366,0.691919207572937,0.563725471496582,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5522875785827637,"y":0.691919207572937},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5179738402366638,0.6906565427780151,0.5522875785827637,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5049019455909729,0.6906565427780151,0.5130718946456909,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6906565427780151},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7045454382896423},{"x":0.46568626165390015,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دستنامه","boundary":[0.46568626165390015,0.6906565427780151,0.5016340017318726,0.7045454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.6906565427780151},{"x":0.4624182879924774,"y":0.6906565427780151},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7032828330993652},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4542483687400818,0.6906565427780151,0.4624182879924774,0.7032828330993652]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6616161465644836},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6683006286621094,"y":0.7058081030845642},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.26950981736183166,0.6546161465644836,0.6733006286621094,0.7128081030845642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7171717286109924},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6258170008659363,0.7070707082748413,0.6601307392120361,0.7171717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7070707082748413},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7184343338012695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.7070707082748413,0.6258170008659363,0.7184343338012695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6617646813392639,0.7184343338012695,0.6944444179534912,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7184343338012695},{"x":0.656862735748291,"y":0.7184343338012695},{"x":0.656862735748291,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6274510025978088,0.7184343338012695,0.656862735748291,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6241829991340637,0.7184343338012695,0.6258170008659363,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7184343338012695},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5816993713378906,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسل","boundary":[0.5816993713378906,0.7184343338012695,0.6045751571655273,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5751634240150452,0.7184343338012695,0.5784313678741455,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5522875785827637,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.5522875785827637,0.7184343338012695,0.5686274766921997,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5473856329917908,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5473856329917908,0.7184343338012695,0.5490196347236633,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۵","boundary":[0.5130718946456909,0.7184343338012695,0.5408496856689453,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7184343338012695},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5,0.7184343338012695,0.5098039507865906,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7184343338012695},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7184343338012695},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7323232293128967},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49673202633857727,0.7184343338012695,0.49836599826812744,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.7184343338012695},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7184343338012695},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7323232293128967},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Purcel","boundary":[0.42810457944869995,0.7184343338012695,0.46078431606292725,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7184343338012695},{"x":0.46405228972435,"y":0.7184343338012695},{"x":0.46405228972435,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4591503143310547,0.7184343338012695,0.46405228972435,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.7184343338012695},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7184343338012695},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7323232293128967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"John","boundary":[0.4673202633857727,0.7184343338012695,0.48856207728385925,0.7323232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6944444179534912,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6601307392120361,0.7323232293128967,0.6944444179534912,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.7323232293128967},{"x":0.656862735748291,"y":0.7323232293128967},{"x":0.656862735748291,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6258170008659363,0.7323232293128967,0.656862735748291,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.7323232293128967,0.6274510025978088,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7323232293128967},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7462121248245239},{"x":0.584967315196991,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایت","boundary":[0.584967315196991,0.7323232293128967,0.6045751571655273,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5833333134651184,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5784313678741455,0.7323232293128967,0.5833333134651184,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاتریک","boundary":[0.5457516312599182,0.7323232293128967,0.5735294222831726,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.5277777910232544,0.7323232293128967,0.5375816822052002,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.7323232293128967},{"x":0.529411792755127,"y":0.7323232293128967},{"x":0.529411792755127,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5245097875595093,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5245097875595093,0.7323232293128967,0.529411792755127,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7323232293128967},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7462121248245239},{"x":0.491830050945282,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۰","boundary":[0.491830050945282,0.7323232293128967,0.5179738402366638,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.7323232293128967},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7323232293128967},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7462121248245239},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.47875815629959106,0.7323232293128967,0.48366013169288635,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7462121248245239},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47549018263816833,0.7323232293128967,0.4803921580314636,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4133986830711365,"y":0.7462121248245239},{"x":0.3758170008659363,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Wright","boundary":[0.3758170008659363,0.7323232293128967,0.4133986830711365,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7323232293128967},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4117647111415863,0.7323232293128967,0.4166666567325592,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.7323232293128967},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7323232293128967},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7462121248245239},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Patrick","boundary":[0.41830065846443176,0.7323232293128967,0.45098039507865906,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7323232293128967},{"x":0.46405228972435,"y":0.7323232293128967},{"x":0.46405228972435,"y":0.7462121248245239},{"x":0.4591503143310547,"y":0.7462121248245239}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"M","boundary":[0.4591503143310547,0.7323232293128967,0.46405228972435,0.7462121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7575757503509521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6601307392120361,0.7449495196342468,0.6928104758262634,0.7575757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7588383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6241829991340637,0.7449495196342468,0.6552287340164185,0.7575757503509521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7588383555412292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.7462121248245239,0.6258170008659363,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7462121248245239},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5718954205513,"y":0.7588383555412292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبرسا","boundary":[0.5718954205513,0.7462121248245239,0.6045751571655273,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7588383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5702614188194275,0.7462121248245239,0.5735294222831726,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7588383555412292},{"x":0.529411792755127,"y":0.7588383555412292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعلی","boundary":[0.529411792755127,0.7462121248245239,0.5653594732284546,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7588383555412292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5228758454322815,0.7462121248245239,0.5277777910232544,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7462121248245239},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7588383555412292},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۱-","boundary":[0.4820261299610138,0.7462121248245239,0.5147058963775635,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.747474730014801},{"x":0.4803921580314636,"y":0.747474730014801},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7601010203361511},{"x":0.47875815629959106,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47875815629959106,0.747474730014801,0.4803921580314636,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.747474730014801},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7462121248245239},{"x":0.47385621070861816,"y":0.7588383555412292},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.44281044602394104,0.747474730014801,0.47385621070861816,0.7588383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6601307392120361,0.7588383555412292,0.6928104758262634,0.7714646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7588383555412292},{"x":0.656862735748291,"y":0.7588383555412292},{"x":0.656862735748291,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6241829991340637,0.7588383555412292,0.656862735748291,0.7714646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6225489974021912,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.7588383555412292,0.6258170008659363,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7588383555412292},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5686274766921997,0.7588383555412292,0.6045751571655273,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7588383555412292},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قراقیه","boundary":[0.5359477400779724,0.7601010203361511,0.5620915293693542,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5375816822052002,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5326797366142273,0.7601010203361511,0.5375816822052002,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5049019455909729,0.7601010203361511,0.5261437892913818,0.7727272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5,"y":0.7739899158477783},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49836599826812744,0.7601010203361511,0.5,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7739899158477783},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰-","boundary":[0.4575163424015045,0.7601010203361511,0.4901960790157318,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7739899158477783},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45588234066963196,0.7601010203361511,0.4575163424015045,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7739899158477783},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7739899158477783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.41830065846443176,0.7613636255264282,0.4493463933467865,0.7739899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7714646458625793},{"x":0.6928104758262634,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6601307392120361,0.7714646458625793,0.6928104758262634,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7727272510528564},{"x":0.656862735748291,"y":0.7727272510528564},{"x":0.656862735748291,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6241829991340637,0.7727272510528564,0.656862735748291,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6258170008659363,"y":0.7866161465644836},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.7727272510528564,0.6258170008659363,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.7739899158477783},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکری","boundary":[0.5784313678741455,0.7739899158477783,0.6045751571655273,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5718954205513,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5702614188194275,"y":0.7866161465644836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5702614188194275,0.7739899158477783,0.5735294222831726,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7739899158477783},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7866161465644836},{"x":0.5457516312599182,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صابر","boundary":[0.5457516312599182,0.7739899158477783,0.5653594732284546,0.7866161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7752525210380554},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7752525210380554},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7878788113594055},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7878788113594055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5408496856689453,0.7752525210380554,0.5441176295280457,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.7752525210380554},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7752525210380554},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7878788113594055},{"x":0.491830050945282,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰-","boundary":[0.491830050945282,0.7752525210380554,0.5359477400779724,0.7878788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7752525210380554},{"x":0.5,"y":0.7752525210380554},{"x":0.5,"y":0.7891414165496826},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49673202633857727,0.7752525210380554,0.5,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.7752525210380554},{"x":0.491830050945282,"y":0.7752525210380554},{"x":0.491830050945282,"y":0.7891414165496826},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4591503143310547,0.7752525210380554,0.491830050945282,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7009803652763367,"y":0.8005050420761108},{"x":0.686274528503418,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.686274528503418,0.7891414165496826,0.7009803652763367,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6846405267715454,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6601307392120361,0.7891414165496826,0.6846405267715454,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6241829991340637,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6241829991340637,0.7891414165496826,0.6552287340164185,0.8005050420761108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.7095959782600403},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7009803652763367,"y":0.8017676472663879},{"x":0.37745097279548645,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3708170008659363,0.7025959782600403,0.7059803652763367,0.808767647266388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.5751634240150452,0.7891414165496826,0.6045751571655273,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8017676472663879},{"x":0.563725471496582,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"۲","boundary":[0.563725471496582,0.7891414165496826,0.5686274766921997,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7891414165496826},{"x":0.563725471496582,"y":0.7891414165496826},{"x":0.563725471496582,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5441176295280457,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"ركب","boundary":[0.5441176295280457,0.7891414165496826,0.563725471496582,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5392156839370728,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5343137383460999,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"/","boundary":[0.5343137383460999,0.7891414165496826,0.5392156839370728,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8017676472663879},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HF۵۵۴۹","boundary":[0.47058823704719543,0.7891414165496826,0.5147058963775635,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8017676472663879},{"x":0.516339898109436,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"/","boundary":[0.516339898109436,0.7891414165496826,0.5196078419685364,0.8017676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5343137383460999,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5343137383460999,"y":0.8017676472663879},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.5196078419685364,0.7891414165496826,0.5343137383460999,0.8017676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.8042929172515869},{"x":0.7026143670082092,"y":0.8042929172515869},{"x":0.7026143670082092,"y":0.814393937587738},{"x":0.686274528503418,"y":0.814393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.686274528503418,0.8042929172515869,0.7026143670082092,0.814393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6846405267715454,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6846405267715454,"y":0.814393937587738},{"x":0.6601307392120361,"y":0.814393937587738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6601307392120361,0.8042929172515869,0.6846405267715454,0.814393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6552287340164185,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6552287340164185,"y":0.814393937587738},{"x":0.6307189464569092,"y":0.814393937587738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6307189464569092,0.8042929172515869,0.6552287340164185,0.814393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6258170008659363,"y":0.8042929172515869},{"x":0.6258170008659363,"y":0.814393937587738},{"x":0.6241829991340637,"y":0.814393937587738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6241829991340637,0.8042929172515869,0.6258170008659363,0.814393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.816919207572937},{"x":0.7369281053543091,"y":0.816919207572937},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8282828330993652},{"x":0.7091503143310547,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7091503143310547,0.816919207572937,0.7369281053543091,0.8282828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.816919207572937},{"x":0.7042483687400818,"y":0.816919207572937},{"x":0.7042483687400818,"y":0.8282828330993652},{"x":0.648692786693573,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.648692786693573,0.816919207572937,0.7042483687400818,0.8282828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.816919207572937},{"x":0.6437908411026001,"y":0.816919207572937},{"x":0.6437908411026001,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6290849447250366,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6290849447250366,0.816919207572937,0.6437908411026001,0.8282828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.816919207572937},{"x":0.6258170008659363,"y":0.816919207572937},{"x":0.6258170008659363,"y":0.8282828330993652},{"x":0.6225489974021912,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6225489974021912,0.816919207572937,0.6258170008659363,0.8282828330993652]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7369281053543091,"y":0.8282828330993652},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8282828330993652}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46558823704719543,0.7821414165496826,0.7419281053543091,0.8352828330993652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.8030303120613098},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8030303120613098},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8118686676025391},{"x":0.5718954205513,"y":0.8118686676025391}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵۸/۳","boundary":[0.5718954205513,0.8030303120613098,0.6029411554336548,0.8118686676025391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.816919207572937},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8257575631141663},{"x":0.5506535768508911,"y":0.8257575631141663}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۴۹۴۳۴۴","boundary":[0.5506535768508911,0.816919207572937,0.6045751571655273,0.8257575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.8030303120613098},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8030303120613098},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8257575631141663},{"x":0.5506535768508911,"y":0.8257575631141663}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5456535768508911,0.7960303120613098,0.6095751571655273,0.8327575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8535353541374207},{"x":0.5310457348823547,"y":0.8535353541374207}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310457348823547,0.8409090638160706,0.5408496856689453,0.8535353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5261437892913818,"y":0.8547979593276978},{"x":0.508169949054718,"y":0.8535353541374207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.508169949054718,0.8409090638160706,0.5261437892913818,0.8547979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.8396464586257935},{"x":0.5016340017318726,"y":0.8396464586257935},{"x":0.5016340017318726,"y":0.8535353541374207},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8535353541374207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45588234066963196,0.8396464586257935,0.5016340017318726,0.8535353541374207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.8396464586257935},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8547979593276978},{"x":0.45588234066963196,"y":0.8535353541374207}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45088234066963195,0.8326464586257935,0.5458496856689453,0.8617979593276978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5539215803146362,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5539215803146362,"y":0.8674242496490479},{"x":0.44281044602394104,"y":0.868686854839325}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.44281044602394104,0.8560606241226196,0.5539215803146362,0.8674242496490479]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.8674242496490479},{"x":0.5702614188194275,"y":0.8674242496490479},{"x":0.5702614188194275,"y":0.8800504803657532},{"x":0.42810457944869995,"y":0.8800504803657532}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.42810457944869995,0.8674242496490479,0.5702614188194275,0.8800504803657532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42810457944869995,"y":0.8560606241226196},{"x":0.5702614188194275,"y":0.8547979593276978},{"x":0.5702614188194275,"y":0.8800504803657532},{"x":0.42810457944869995,"y":0.881313145160675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.42310457944869995,0.8490606241226196,0.5752614188194275,0.8870504803657532],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/hbiFBTLADManxDuf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/NjBelaBkTxGydejw.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/DhBRrYnKqZfVcgaJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014695290206861094,0.0001383793848144187,0.9984719299388533,0.9988957210623454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.12470308691263199},{"x":0.5579832196235657,"y":0.12470308691263199},{"x":0.5579832196235657,"y":0.14133016765117645},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.12470308691263199,0.5579832196235657,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.12351544201374054},{"x":0.4907563030719757,"y":0.12470308691263199},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1401425153017044},{"x":0.4420168101787567,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4420168101787567,0.12351544201374054,0.4907563030719757,0.1401425153017044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.12351544201374054},{"x":0.5579832196235657,"y":0.12470308691263199},{"x":0.5579832196235657,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.13895486295223236}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4370168101787567,0.11651544201374053,0.5629832196235657,0.14833016765117646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.18052256107330322},{"x":0.13109244406223297,"y":0.18052256107330322},{"x":0.13109244406223297,"y":0.19358669221401215},{"x":0.0957983210682869,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.0957983210682869,0.18052256107330322,0.13109244406223297,0.19358669221401215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.18052256107330322},{"x":0.13109244406223297,"y":0.18052256107330322},{"x":0.13109244406223297,"y":0.19358669221401215},{"x":0.0957983210682869,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09079832106828689,0.17352256107330322,0.13609244406223298,0.20058669221401215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.18052256107330322},{"x":0.9042016863822937,"y":0.18052256107330322},{"x":0.9042016863822937,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8403361439704895,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8403361439704895,0.18052256107330322,0.9042016863822937,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.20071259140968323},{"x":0.9042016863822937,"y":0.20071259140968323},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8638655543327332,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.8655462265014648,0.20071259140968323,0.9042016863822937,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8588235378265381,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8571428656578064,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8218487501144409,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همکار","boundary":[0.8218487501144409,0.19952493906021118,0.8571428656578064,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8201680779457092,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8184874057769775,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8168067336082458,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.19952493906021118,0.8184874057769775,0.21377672255039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.17933492362499237},{"x":0.9042016863822937,"y":0.18052256107330322},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8184874057769775,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.8134874057769775,0.17233492362499236,0.9092016863822937,0.2219643748998642],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.20071259140968323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20071259140968323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20902612805366516},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفده","boundary":[0.0957983210682869,0.20071259140968323,0.1260504275560379,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.20071259140968323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20071259140968323},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20902612805366516},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.19371259140968322,0.1310504275560379,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2731591463088989},{"x":0.09915966540575027,"y":0.2731591463088989},{"x":0.10084033757448196,"y":0.2826603353023529},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.09747899323701859,0.2731591463088989,0.10084033757448196,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.2731591463088989},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2731591463088989},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2826603353023529},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.10588235408067703,0.2731591463088989,0.10756302624940872,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2731591463088989},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2731591463088989},{"x":0.10756302624940872,"y":0.28147268295288086},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.2661591463088989,0.11256302624940873,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5915966629981995,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5596638917922974,0.23396675288677216,0.5915966629981995,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24821852147579193},{"x":0.534453809261322,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.534453809261322,0.23396675288677216,0.5529412031173706,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.23396675288677216,0.5310924649238586,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.4924369752407074,0.23396675288677216,0.5243697762489319,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24821852147579193},{"x":0.48067227005958557,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.23396675288677216,0.48571428656578064,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4739495813846588,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24821852147579193},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.42352941632270813,0.23396675288677216,0.4739495813846588,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4084033668041229,0.23396675288677216,0.42016807198524475,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.2529691159725189},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2529691159725189},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2672209143638611},{"x":0.875630259513855,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.2529691159725189,0.9042016863822937,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8504201769828796,0.2529691159725189,0.8689075708389282,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.2529691159725189},{"x":0.848739504814148,"y":0.2529691159725189},{"x":0.848739504814148,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8470588326454163,0.2529691159725189,0.848739504814148,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8403361439704895,"y":0.2529691159725189},{"x":0.8403361439704895,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7932773232460022,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7932773232460022,0.2529691159725189,0.8403361439704895,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.756302535533905,0.2529691159725189,0.7865546345710754,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7109243869781494,0.2529691159725189,0.7495798468589783,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قلمرو","boundary":[0.6655462384223938,0.2529691159725189,0.7008403539657593,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6638655662536621,0.2529691159725189,0.6672269105911255,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6201680898666382,0.2529691159725189,0.6571428775787354,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2672209143638611},{"x":0.610084056854248,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.2529691159725189,0.6151260733604431,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5697479248046875,0.2529691159725189,0.6033613681793213,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2672209143638611},{"x":0.561344563961029,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.2529691159725189,0.5647059082984924,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.5210084319114685,0.2529691159725189,0.5546218752861023,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.2529691159725189,0.5159664154052734,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.23396675288677216},{"x":0.9042016863822937,"y":0.23396675288677216},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.22696675288677215,0.9092016863822937,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.8672268986701965,0.2731591463088989,0.8840336203575134,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8638655543327332,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.2731591463088989,0.8655462265014648,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلمرو","boundary":[0.8252100944519043,0.2731591463088989,0.8571428656578064,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8184874057769775,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8184874057769775,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7731092572212219,0.2731591463088989,0.8184874057769775,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7361344695091248,0.2731591463088989,0.7663865685462952,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6974790096282959,0.2731591463088989,0.7310924530029297,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.2731591463088989,0.6957983374595642,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6672269105911255,0.2731591463088989,0.6840336322784424,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2874109148979187},{"x":0.610084056854248,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"زیرشاخه","boundary":[0.610084056854248,0.2731591463088989,0.6605042219161987,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5731092691421509,0.2731591463088989,0.6033613681793213,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.8672268986701965,0.2921615242958069,0.8840336203575134,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.2921615242958069,0.8655462265014648,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3076009452342987},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8117647171020508,0.2921615242958069,0.8571428656578064,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2921615242958069},{"x":0.805042028427124,"y":0.2921615242958069},{"x":0.805042028427124,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7747899293899536,0.2921615242958069,0.805042028427124,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7327731251716614,0.2921615242958069,0.7697479128837585,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.6907563209533691,0.2921615242958069,0.7260504364967346,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3076009452342987},{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.2921615242958069,0.6857143044471741,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6571428775787354,0.2921615242958069,0.6739495992660522,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6134454011917114,0.2921615242958069,0.6504201889038086,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3076009452342987},{"x":0.583193302154541,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.583193302154541,0.2921615242958069,0.6067227125167847,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3076009452342987},{"x":0.578151285648346,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.2921615242958069,0.5798319578170776,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8840336203575134,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8840336203575134,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8672268986701965,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.8672268986701965,0.31116390228271484,0.8840336203575134,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8655462265014648,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.31116390228271484,0.8655462265014648,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8571428656578064,"y":0.32660332322120667},{"x":0.8369747996330261,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.8369747996330261,0.3099762499332428,0.8571428656578064,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3099762499332428},{"x":0.831932783126831,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضع","boundary":[0.7949579954147339,0.3099762499332428,0.831932783126831,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7647058963775635,0.3099762499332428,0.7932773232460022,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3254156708717346},{"x":0.756302535533905,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.3099762499332428,0.7630252242088318,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3099762499332428},{"x":0.75126051902771,"y":0.3099762499332428},{"x":0.75126051902771,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7126050591468811,0.3099762499332428,0.75126051902771,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"HRM","boundary":[0.6705882549285889,0.3099762499332428,0.7042016983032227,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.3099762499332428,0.6655462384223938,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.8655462265014648,0.3301662802696228,0.8840336203575134,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.8100840449333191,0.3301662802696228,0.8571428656578064,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3301662802696228},{"x":0.8016806840896606,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.756302535533905,0.3301662802696228,0.8016806840896606,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.3301662802696228,0.7495798468589783,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6773109436035156,0.3301662802696228,0.7142857313156128,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آکسفورد","boundary":[0.6201680898666382,0.3301662802696228,0.6705882549285889,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6168067455291748,0.3301662802696228,0.6201680898666382,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.5731092691421509,0.3301662802696228,0.6084033846855164,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشها","boundary":[0.5226891040802002,0.3301662802696228,0.5680672526359558,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3301662802696228,0.5159664154052734,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.48571428656578064,0.3301662802696228,0.5042017102241516,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3456057012081146},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.41848739981651306,0.3301662802696228,0.4789915978908539,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.3301662802696228,0.4151260554790497,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4050840389728546,0.2661591463088989,0.8890336203575134,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.29334917664527893},{"x":0.09915966540575027,"y":0.29334917664527893},{"x":0.09915966540575027,"y":0.30166271328926086},{"x":0.0957983210682869,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.0957983210682869,0.29334917664527893,0.09915966540575027,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.29334917664527893},{"x":0.09915966540575027,"y":0.29334917664527893},{"x":0.09915966540575027,"y":0.30166271328926086},{"x":0.0957983210682869,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.2863491766452789,0.10415966540575028,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3325415551662445},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3325415551662445},{"x":0.10084033757448196,"y":0.34085512161254883},{"x":0.0941176488995552,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.0941176488995552,0.3325415551662445,0.10084033757448196,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3325415551662445},{"x":0.10084033757448196,"y":0.3325415551662445},{"x":0.10084033757448196,"y":0.34085512161254883},{"x":0.0941176488995552,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3255415551662445,0.10584033757448197,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8873949646949768,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8588235378265381,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8571428656578064,0.35154393315315247,0.8873949646949768,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8521008491516113,"y":0.35154393315315247},{"x":0.853781521320343,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8504201769828796,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.848739504814148,0.35154393315315247,0.853781521320343,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8873949646949768,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8504201769828796,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.843739504814148,0.34454393315315246,0.8923949646949768,0.3716080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3598574697971344},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.0941176488995552,0.35154393315315247,0.1109243705868721,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35154393315315247},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3598574697971344},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.34454393315315246,0.1159243705868721,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3847981095314026},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3847981095314026},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3931116461753845},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.0957983210682869,0.3847981095314026,0.10924369841814041,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.3847981095314026},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3847981095314026},{"x":0.11260504275560379,"y":0.39429929852485657},{"x":0.11260504275560379,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.11260504275560379,0.3847981095314026,0.11260504275560379,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3847981095314026},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3847981095314026},{"x":0.11260504275560379,"y":0.39429929852485657},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3777981095314026,0.1176050427556038,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.40380048751831055},{"x":0.1109243705868721,"y":0.40380048751831055},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4121140241622925},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.09747899323701859,0.40380048751831055,0.1109243705868721,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.40380048751831055},{"x":0.11764705926179886,"y":0.40380048751831055},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4121140241622925},{"x":0.11596638709306717,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.40380048751831055,0.11764705926179886,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.40380048751831055},{"x":0.11764705926179886,"y":0.40380048751831055},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4121140241622925},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.39680048751831054,0.12264705926179886,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.42399048805236816},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4228028357028961},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4323040246963501},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.0941176488995552,0.42399048805236816,0.1109243705868721,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.42399048805236816},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4228028357028961},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4323040246963501},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.41699048805236816,0.1159243705868721,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.38361045718193054},{"x":0.9042016863822937,"y":0.38361045718193054},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3978622257709503},{"x":0.875630259513855,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.38361045718193054,0.9042016863822937,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8705882430076599,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3978622257709503},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8436974883079529,0.38361045718193054,0.8705882430076599,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8336134552955627,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7966386675834656,0.38361045718193054,0.8336134552955627,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7428571581840515,0.38361045718193054,0.7899159789085388,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7058823704719543,0.38361045718193054,0.7361344695091248,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6605042219161987,0.38361045718193054,0.6991596817970276,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.38361045718193054},{"x":0.653781533241272,"y":0.38361045718193054},{"x":0.653781533241272,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.38361045718193054,0.653781533241272,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6033613681793213,0.38361045718193054,0.6352941393852234,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.5747899413108826,0.38361045718193054,0.6016806960105896,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5260504484176636,0.38361045718193054,0.5697479248046875,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.38361045718193054,0.5193277597427368,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3978622257709503},{"x":0.489075630903244,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.489075630903244,0.38361045718193054,0.5092437267303467,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3978622257709503},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.45042017102241516,0.38361045718193054,0.48739495873451233,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.38361045718193054},{"x":0.9042016863822937,"y":0.38361045718193054},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3978622257709503},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44542017102241516,0.37661045718193054,0.9092016863822937,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8857142925262451,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.8689075708389282,0.40380048751831055,0.8857142925262451,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.40380048751831055,0.8655462265014648,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8571428656578064,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.40380048751831055,0.8571428656578064,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8201680779457092,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.40380048751831055,0.8201680779457092,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲۰۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.4228028357028961,0.8857142925262451,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.8285714387893677,0.4228028357028961,0.8605042099952698,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8134453892707825,0.4228028357028961,0.8252100944519043,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8033613562583923,0.4228028357028961,0.8084033727645874,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7731092572212219,0.4228028357028961,0.7983193397521973,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7411764860153198,0.4228028357028961,0.7663865685462952,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6890756487846375,0.4228028357028961,0.7344537973403931,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6521008610725403,0.4228028357028961,0.6823529601097107,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6134454011917114,0.4228028357028961,0.6453781723976135,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4228028357028961},{"x":0.610084056854248,"y":0.4228028357028961},{"x":0.610084056854248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.605042040348053,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.4228028357028961,0.610084056854248,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8672268986701965,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.8672268986701965,0.4429928660392761,0.8857142925262451,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.4429928660392761,0.8655462265014648,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8571428656578064,"y":0.45843231678009033},{"x":0.831932783126831,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.831932783126831,0.4429928660392761,0.8571428656578064,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4572446644306183},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.8016806840896606,0.4429928660392761,0.8252100944519043,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7949579954147339,0.4418052136898041,0.7983193397521973,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7815126180648804,0.4418052136898041,0.7882353067398071,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4572446644306183},{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.75126051902771,0.4418052136898041,0.7747899293899536,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۰","boundary":[0.7092437148094177,0.4418052136898041,0.7394958138465881,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6941176652908325,0.4406175911426544,0.7008403539657593,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۵","boundary":[0.6470588445663452,0.4406175911426544,0.6857143044471741,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8873949646949768,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8873949646949768,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.8655462265014648,0.46080759167671204,0.8873949646949768,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8588235378265381,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.8252100944519043,0.46080759167671204,0.8588235378265381,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8184874057769775,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8134453892707825,0.46080759167671204,0.8184874057769775,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8084033727645874,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7932773232460022,0.46080759167671204,0.8084033727645874,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7596638798713684,0.46080759167671204,0.7899159789085388,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7159664034843445,0.46080759167671204,0.7478991746902466,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6672269105911255,0.46080759167671204,0.7109243869781494,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.63193279504776,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.63193279504776,0.46080759167671204,0.6605042219161987,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5915966629981995,0.46080759167671204,0.6268907785415649,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.5512605309486389,0.46080759167671204,0.5865546464920044,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.46080759167671204,0.5478991866111755,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.47980996966362},{"x":0.8857142925262451,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8857142925262451,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵۰۲.","boundary":[0.8638655543327332,0.47980996966362,0.8857142925262451,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8588235378265381,"y":0.47980996966362},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8235294222831726,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8235294222831726,0.48099762201309204,0.8605042099952698,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.4821852743625641},{"x":0.8218487501144409,"y":0.48099762201309204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7949579954147339,0.4821852743625641,0.8218487501144409,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7848739624023438,0.4821852743625641,0.7899159789085388,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8605042099952698,0.5011876225471497,0.8873949646949768,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5011876225471497},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5142517685890198},{"x":0.853781521320343,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.5011876225471497,0.8571428656578064,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8873949646949768,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5412185144424438,0.39680048751831054,0.8923949646949768,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1109243705868721,"y":0.45130640268325806},{"x":0.09747899323701859,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.09747899323701859,0.4429928660392761,0.1109243705868721,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4429928660392761},{"x":0.1109243705868721,"y":0.45130640268325806},{"x":0.09747899323701859,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4359928660392761,0.1159243705868721,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1109243705868721,"y":0.47149643301963806},{"x":0.0957983210682869,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.0957983210682869,0.4619952440261841,0.1109243705868721,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4619952440261841},{"x":0.1109243705868721,"y":0.47149643301963806},{"x":0.0957983210682869,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.4549952440261841,0.1159243705868721,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48099762201309204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.48099762201309204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.490498811006546},{"x":0.0957983210682869,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.0941176488995552,0.48099762201309204,0.10924369841814041,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48099762201309204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.48099762201309204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.490498811006546},{"x":0.0957983210682869,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.47399762201309203,0.11424369841814042,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5011876225471497},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5011876225471497},{"x":0.1109243705868721,"y":0.510688841342926},{"x":0.09243697673082352,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.09243697673082352,0.5011876225471497,0.1109243705868721,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.5011876225471497},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5011876225471497},{"x":0.1109243705868721,"y":0.510688841342926},{"x":0.09243697673082352,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.49418762254714965,0.1159243705868721,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5344418287277222},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5344418287277222},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5427553653717041},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۳۵","boundary":[0.0941176488995552,0.5344418287277222,0.11260504275560379,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5344418287277222},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5344418287277222},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5427553653717041},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5274418287277222,0.1176050427556038,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5641329884529114},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.0941176488995552,0.5534442067146301,0.1109243705868721,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5534442067146301},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5641329884529114},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5464442067146301,0.1159243705868721,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".HRM","boundary":[0.6773109436035156,0.5736342072486877,0.7159664034843445,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.5666342072486877,0.7209664034843445,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5736342072486877},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5736342072486877},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5819477438926697},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.0957983210682869,0.5736342072486877,0.1109243705868721,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5736342072486877},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5736342072486877},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5819477438926697},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5666342072486877,0.1159243705868721,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5926365852355957},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5926365852355957},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6009501218795776},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.0941176488995552,0.5926365852355957,0.1109243705868721,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5926365852355957},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5926365852355957},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6009501218795776},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5856365852355957,0.1159243705868721,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.5344418287277222},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5344418287277222},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5475059151649475},{"x":0.875630259513855,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.5344418287277222,0.9042016863822937,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5475059151649475},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8420168161392212,0.5344418287277222,0.8705882430076599,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5475059151649475},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8403361439704895,0.5344418287277222,0.8420168161392212,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7932773232460022,0.5344418287277222,0.8302521109580994,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7378151416778564,0.5344418287277222,0.7865546345710754,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5475059151649475},{"x":0.702521026134491,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.702521026134491,0.5344418287277222,0.7327731251716614,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6605042219161987,0.5344418287277222,0.6957983374595642,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.5344418287277222,0.6554622054100037,0.5475059151649475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5344418287277222},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5344418287277222},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6454201889038086,0.5274418287277222,0.9092016863822937,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.8689075708389282,0.5546318292617798,0.8857142925262451,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.5546318292617798,0.8655462265014648,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.5546318292617798,0.8571428656578064,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5653206706047058},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.5546318292617798,0.8201680779457092,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.8705882430076599,0.5736342072486877,0.8873949646949768,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.5736342072486877,0.8672268986701965,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.8117647171020508,0.5724465847015381,0.8554621934890747,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7848739624023438,0.5724465847015381,0.8033613562583923,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7445378303527832,0.5724465847015381,0.7731092572212219,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7395378303527832,0.5476318292617798,0.8923949646949768,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.7243697643280029,0.5760095119476318,0.7378151416778564,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.8672268986701965,0.5926365852355957,0.8873949646949768,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.5926365852355957,0.8655462265014648,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.8252100944519043,0.5926365852355957,0.8571428656578064,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6068883538246155},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8067227005958557,0.5926365852355957,0.8184874057769775,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7983193397521973,0.5926365852355957,0.8016806840896606,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7394958138465881,0.5926365852355957,0.7915966510772705,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6873949766159058,0.5926365852355957,0.7327731251716614,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5926365852355957},{"x":0.680672287940979,"y":0.5926365852355957},{"x":0.680672287940979,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6504201889038086,0.5926365852355957,0.680672287940979,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6067227125167847,0.5926365852355957,0.6436975002288818,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8857142925262451,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6223278045654297},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.8672268986701965,0.6092636585235596,0.8873949646949768,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6223278045654297},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.6092636585235596,0.8655462265014648,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6092636585235596},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6223278045654297},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8218487501144409,0.6104512810707092,0.8571428656578064,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6116389632225037},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"HRM","boundary":[0.7798319458961487,0.6116389632225037,0.8134453892707825,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6116389632225037},{"x":0.778151273727417,"y":0.6116389632225037},{"x":0.778151273727417,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7747899293899536,0.6116389632225037,0.778151273727417,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7478991746902466,0.6128265857696533,0.7680672407150269,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7092437148094177,0.6128265857696533,0.7428571581840515,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6017227125167847,0.5713848166465759,0.8923949646949768,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۳","boundary":[0.8386554718017578,0.6318289637565613,0.8689075708389282,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.6318289637565613,0.8352941274642944,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7915966510772705,0.6318289637565613,0.8285714387893677,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7361344695091248,0.6318289637565613,0.7865546345710754,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"HRM","boundary":[0.6941176652908325,0.6318289637565613,0.7277311086654663,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6857143044471741,0.6318289637565613,0.6907563209533691,0.6448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6807143044471741,0.6248289637565613,0.8739075708389282,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8689075708389282,"y":0.665083110332489},{"x":0.8369747996330261,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۳","boundary":[0.8369747996330261,0.6508313417434692,0.8689075708389282,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8352941274642944,"y":0.665083110332489},{"x":0.8336134552955627,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.6508313417434692,0.8352941274642944,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.6508313417434692},{"x":0.826890766620636,"y":0.6508313417434692},{"x":0.826890766620636,"y":0.665083110332489},{"x":0.7915966510772705,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7915966510772705,0.6508313417434692,0.826890766620636,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7848739624023438,"y":0.665083110332489},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سیاسی-","boundary":[0.7344537973403931,0.6508313417434692,0.7848739624023438,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.665083110332489},{"x":0.6789916157722473,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6789916157722473,0.6508313417434692,0.729411780834198,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6705882549285889,"y":0.665083110332489},{"x":0.6369748115539551,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"HRM","boundary":[0.6369748115539551,0.6508313417434692,0.6705882549285889,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6508313417434692},{"x":0.63193279504776,"y":0.6508313417434692},{"x":0.63193279504776,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.6508313417434692,0.63193279504776,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8857142925262451,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵۰۳.","boundary":[0.8638655543327332,0.6686460971832275,0.8873949646949768,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8218487501144409,0.6698337197303772,0.8588235378265381,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6710214018821716},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7932773232460022,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7932773232460022,0.6710214018821716,0.8218487501144409,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7882353067398071,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7848739624023438,0.6710214018821716,0.7882353067398071,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8605042099952698,0.6900237798690796,0.8873949646949768,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6900237798690796},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.6900237798690796,0.8571428656578064,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8857142925262451,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6252521228790283,0.6438313417434692,0.8923949646949768,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6128265857696533},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6128265857696533},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6211401224136353},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.0957983210682869,0.6128265857696533,0.1109243705868721,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6128265857696533},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6128265857696533},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6211401224136353},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6058265857696533,0.1159243705868721,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6330166459083557},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6330166459083557},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6413301825523376},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.0941176488995552,0.6330166459083557,0.1109243705868721,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6330166459083557},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6330166459083557},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6413301825523376},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6260166459083557,0.1159243705868721,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6615201830863953},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.0941176488995552,0.6508313417434692,0.1109243705868721,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6508313417434692},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6615201830863953},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6438313417434692,0.1159243705868721,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6710214018821716},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6698337197303772},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6781472563743591},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۷","boundary":[0.0941176488995552,0.6710214018821716,0.1109243705868721,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6710214018821716},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6698337197303772},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6781472563743591},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6640214018821716,0.1159243705868721,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6983373165130615},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.0941176488995552,0.6900237798690796,0.1109243705868721,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6983373165130615},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6830237798690796,0.1159243705868721,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7232779264450073},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7232779264450073},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7327790856361389},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.0941176488995552,0.7232779264450073,0.10924369841814041,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7232779264450073},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7232779264450073},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7327790856361389},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7162779264450073,0.11424369841814042,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7517814636230469},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.0941176488995552,0.7434679269790649,0.1109243705868721,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7517814636230469},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7364679269790649,0.1159243705868721,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7636579275131226},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7624703049659729},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7719715237617493},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.0941176488995552,0.7636579275131226,0.1109243705868721,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7636579275131226},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7624703049659729},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7719715237617493},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7566579275131226,0.1159243705868721,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.783847987651825},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7826603055000305},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7921615242958069},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.0941176488995552,0.783847987651825,0.1109243705868721,0.7921615242958069]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.783847987651825},{"x":0.11596638709306717,"y":0.783847987651825},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7921615242958069},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.783847987651825,0.11596638709306717,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.783847987651825},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7826603055000305},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7921615242958069},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.776847987651825,0.12096638709306717,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.7232779264450073},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7232779264450073},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7363420724868774},{"x":0.875630259513855,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.7232779264450073,0.9042016863822937,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7363420724868774},{"x":0.831932783126831,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.831932783126831,0.7232779264450073,0.8689075708389282,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7232779264450073},{"x":0.831932783126831,"y":0.7232779264450073},{"x":0.831932783126831,"y":0.7363420724868774},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8285714387893677,0.7232779264450073,0.831932783126831,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7363420724868774},{"x":0.778151273727417,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.778151273727417,0.7232779264450073,0.8184874057769775,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7663865685462952,0.7232779264450073,0.7714285850524902,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7126050591468811,0.7232779264450073,0.7613445520401001,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.707563042640686,"y":0.7232779264450073},{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6773109436035156,0.7232779264450073,0.707563042640686,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7375296950340271},{"x":0.63193279504776,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.63193279504776,0.7232779264450073,0.6705882549285889,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157},{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.724465548992157,0.6268907785415649,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7232779264450073},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7220902442932129},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.7162779264450073,0.9092016863822937,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.8689075708389282,0.7434679269790649,0.8873949646949768,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.7434679269790649,0.8655462265014648,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.7434679269790649,0.8571428656578064,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.7446556091308594,0.8201680779457092,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7767220735549927},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.8672268986701965,0.7624703049659729,0.8873949646949768,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7767220735549927},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.7624703049659729,0.8655462265014648,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7767220735549927},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.8285714387893677,0.7624703049659729,0.8571428656578064,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7624703049659729},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7767220735549927},{"x":0.778151273727417,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکسویه","boundary":[0.778151273727417,0.7624703049659729,0.8218487501144409,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7747899293899536,0.7624703049659729,0.7798319458961487,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7277311086654663,0.7624703049659729,0.7680672407150269,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6857143044471741,0.7624703049659729,0.7226890921592712,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6352941393852234,0.7624703049659729,0.6789916157722473,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7624703049659729},{"x":0.63193279504776,"y":0.7624703049659729},{"x":0.63193279504776,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7624703049659729,0.63193279504776,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳۰۴.","boundary":[0.8638655543327332,0.7826603055000305,0.8857142925262451,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایش","boundary":[0.8168067336082458,0.7826603055000305,0.8571428656578064,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7969121336936951},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8033613562583923,0.7826603055000305,0.8100840449333191,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7826603055000305},{"x":0.800000011920929,"y":0.7826603055000305},{"x":0.800000011920929,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.7714285850524902,0.7826603055000305,0.800000011920929,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6941176652908325,0.7826603055000305,0.7596638798713684,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6403361558914185,0.7826603055000305,0.6873949766159058,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6285714507102966,0.7826603055000305,0.6386554837226868,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.7826603055000305,0.6252101063728333,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6185294342041016,0.7376556091308594,0.8923949646949768,0.8039121336936951],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴","boundary":[0.8386554718017578,0.8028503656387329,0.8689075708389282,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.8028503656387329,0.8352941274642944,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7865546345710754,0.8028503656387329,0.8285714387893677,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7529411911964417,0.8028503656387329,0.7815126180648804,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.8028503656387329,0.7462185025215149,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"HR","boundary":[0.6991596817970276,0.8028503656387329,0.7193277478218079,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6924369931221008,0.8028503656387329,0.6974790096282959,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8028503656387329},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6874369931221008,0.7958503656387329,0.8739075708389282,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۴","boundary":[0.8369747996330261,0.8218527436256409,0.8689075708389282,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8372921347618103},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.8218527436256409,0.8352941274642944,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.8218527436256409},{"x":0.826890766620636,"y":0.8218527436256409},{"x":0.826890766620636,"y":0.8372921347618103},{"x":0.805042028427124,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.805042028427124,0.8218527436256409,0.826890766620636,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7647058963775635,0.8218527436256409,0.7983193397521973,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7394958138465881,0.8218527436256409,0.7579832077026367,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6974790096282959,0.8218527436256409,0.7327731251716614,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.8218527436256409,0.6907563209533691,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6436975002288818,0.8218527436256409,0.6789916157722473,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6151260733604431,0.8218527436256409,0.6369748115539551,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5731092691421509,0.8218527436256409,0.6084033846855164,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5495798587799072,0.8218527436256409,0.5680672526359558,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوگانه","boundary":[0.5058823823928833,0.8218527436256409,0.5428571701049805,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.8218527436256409,0.5025210380554199,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8574821949005127},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.8672268986701965,0.8420427441596985,0.8873949646949768,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8574821949005127},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.8420427441596985,0.8672268986701965,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8574821949005127},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درسهایی","boundary":[0.8016806840896606,0.8420427441596985,0.8588235378265381,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7882353067398071,0.8420427441596985,0.7949579954147339,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7462185025215149,0.8420427441596985,0.7815126180648804,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8574821949005127},{"x":0.702521026134491,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.702521026134491,0.8420427441596985,0.7411764860153198,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.8420427441596985,0.6991596817970276,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6605042219161987,0.8420427441596985,0.6890756487846375,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.6084033846855164,0.8420427441596985,0.6554622054100037,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8574821949005127},{"x":0.578151285648346,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.578151285648346,0.8420427441596985,0.6000000238418579,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.5512605309486389,0.8420427441596985,0.5731092691421509,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5126050710678101,0.8420427441596985,0.5394958257675171,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8574821949005127},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.46722689270973206,0.8420427441596985,0.5058823823928833,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8574821949005127},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45210084319114685,0.8420427441596985,0.4588235318660736,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8420427441596985},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8420427441596985},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8574821949005127},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"وسيله","boundary":[0.41680672764778137,0.8420427441596985,0.44873949885368347,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8574821949005127},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهادهای","boundary":[0.35966387391090393,0.8420427441596985,0.4084033668041229,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8574821949005127},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.33781513571739197,0.8420427441596985,0.3529411852359772,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8420427441596985},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8574821949005127},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.8420427441596985,0.3294117748737335,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8741092681884766},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.8655462265014648,0.8610451221466064,0.8857142925262451,0.8741092681884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8752968907356262},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.8622328042984009,0.8655462265014648,0.8752968907356262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8634204268455505},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8752968907356262},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8235294222831726,0.8634204268455505,0.8588235378265381,0.8752968907356262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8646080493927002},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8634204268455505},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8764845728874207},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7932773232460022,0.8646080493927002,0.8201680779457092,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7848739624023438,0.8646080493927002,0.7899159789085388,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8954869508743286},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8571428656578064,0.8836104273796082,0.8873949646949768,0.8954869508743286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.8836104273796082},{"x":0.853781521320343,"y":0.8836104273796082},{"x":0.853781521320343,"y":0.8966745734214783},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.8836104273796082,0.853781521320343,0.8966745734214783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8966745734214783},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.31936975836753845,0.8148527436256409,0.8923949646949768,0.9036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8040379881858826},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8028503656387329},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8123515248298645},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۷","boundary":[0.0941176488995552,0.8040379881858826,0.1109243705868721,0.8123515248298645]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.8040379881858826},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8040379881858826},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8123515248298645},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.8040379881858826,0.11764705926179886,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8040379881858826},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8028503656387329},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8123515248298645},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7970379881858826,0.12264705926179886,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8313539028167725},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.0941176488995552,0.8230403661727905,0.1109243705868721,0.8313539028167725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8230403661727905},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8313539028167725},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8160403661727905,0.1159243705868721,0.8383539028167725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8859857320785522},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8895487189292908},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8895487189292908},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8859857320785522}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.1109243705868721,0.8859857320785522,0.09243697673082352,0.8895487189292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8467933535575867},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8503562808036804},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8503562808036804},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.1109243705868721,0.8467933535575867,0.09243697673082352,0.8503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8467933535575867},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8895487189292908},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8895487189292908},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.1059243705868721,0.8397933535575867,0.09743697673082352,0.8965487189292908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8634204268455505},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8634204268455505},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8717339634895325},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.0941176488995552,0.8634204268455505,0.1109243705868721,0.8717339634895325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8634204268455505},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8634204268455505},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8717339634895325},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8564204268455505,0.1159243705868721,0.8787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8800475001335144},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8836104273796082},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8836104273796082},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"k","boundary":[0.1109243705868721,0.8800475001335144,0.09243697673082352,0.8836104273796082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8800475001335144},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8836104273796082},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8836104273796082},{"x":0.09243697673082352,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.1059243705868721,0.8730475001335144,0.09743697673082352,0.8906104273796082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9228028655052185},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9228028655052185}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"پنج","boundary":[0.4773109257221222,0.9073634147644043,0.4957983195781708,0.9228028655052185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.9073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9228028655052185},{"x":0.4773109257221222,"y":0.9228028655052185}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.9003634147644043,0.5007983195781708,0.9298028655052185],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/fmXUJCNofLFLUyfd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/TjtKSDJjDaboORGP.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/MlkHRFgegvGrCosd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014977756117572302,0.00010593768097725729,0.9984719299388533,0.9989027735943466]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.09619952738285065},{"x":0.1109243705868721,"y":0.09619952738285065},{"x":0.1109243705868721,"y":0.10451306402683258},{"x":0.0941176488995552,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.0941176488995552,0.09619952738285065,0.1109243705868721,0.10451306402683258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.09619952738285065},{"x":0.11764705926179886,"y":0.09619952738285065},{"x":0.11764705926179886,"y":0.10451306402683258},{"x":0.11596638709306717,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.09619952738285065,0.11764705926179886,0.10451306402683258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.09619952738285065},{"x":0.11764705926179886,"y":0.09619952738285065},{"x":0.11764705926179886,"y":0.10451306402683258},{"x":0.0941176488995552,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.08919952738285064,0.12264705926179886,0.11151306402683259],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.11520189791917801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.11520189791917801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.12470308691263199},{"x":0.0941176488995552,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.0941176488995552,0.11520189791917801,0.1109243705868721,0.12470308691263199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.11520189791917801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.11520189791917801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.12470308691263199},{"x":0.0941176488995552,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.108201897919178,0.1159243705868721,0.131703086912632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13539192080497742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.13539192080497742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.0941176488995552,0.13539192080497742,0.1109243705868721,0.1448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13539192080497742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.13539192080497742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.1448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.1283919208049774,0.1159243705868721,0.1518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.15439429879188538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.15439429879188538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1627078354358673},{"x":0.0941176488995552,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.0941176488995552,0.15439429879188538,0.10924369841814041,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.15439429879188538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.15439429879188538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1627078354358673},{"x":0.0941176488995552,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.14739429879188537,0.11424369841814042,0.16970783543586732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17458432912826538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17458432912826538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.18289786577224731},{"x":0.0957983210682869,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.0941176488995552,0.17458432912826538,0.10924369841814041,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17458432912826538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17458432912826538},{"x":0.10924369841814041,"y":0.18289786577224731},{"x":0.0957983210682869,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.16758432912826537,0.11424369841814042,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19358669221401215},{"x":0.10924369841814041,"y":0.19358669221401215},{"x":0.10924369841814041,"y":0.20190024375915527},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.0941176488995552,0.19358669221401215,0.10924369841814041,0.20190024375915527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19358669221401215},{"x":0.10924369841814041,"y":0.19358669221401215},{"x":0.10924369841814041,"y":0.20190024375915527},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.18658669221401214,0.11424369841814042,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2125890702009201},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2125890702009201},{"x":0.10924369841814041,"y":0.22090260684490204},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.0941176488995552,0.2125890702009201,0.10924369841814041,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2125890702009201},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2125890702009201},{"x":0.10924369841814041,"y":0.22090260684490204},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2055890702009201,0.11424369841814042,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2327791005373001},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2327791005373001},{"x":0.10924369841814041,"y":0.24109263718128204},{"x":0.0941176488995552,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.0941176488995552,0.2327791005373001,0.10924369841814041,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2327791005373001},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2327791005373001},{"x":0.10924369841814041,"y":0.24109263718128204},{"x":0.0941176488995552,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2257791005373001,0.11424369841814042,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.09619952738285065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.09619952738285065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.11045130342245102},{"x":0.875630259513855,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.09619952738285065,0.9042016863822937,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8689075708389282,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8689075708389282,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8403361439704895,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.8403361439704895,0.09619952738285065,0.8689075708389282,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8386554718017578,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8386554718017578,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8352941274642944,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8352941274642944,0.09619952738285065,0.8386554718017578,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8252100944519043,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8252100944519043,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7764706015586853,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7764706015586853,0.09619952738285065,0.8252100944519043,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.09619952738285065},{"x":0.7714285850524902,"y":0.09619952738285065},{"x":0.7714285850524902,"y":0.11045130342245102},{"x":0.7193277478218079,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.7193277478218079,0.09619952738285065,0.7714285850524902,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.09619952738285065},{"x":0.7126050591468811,"y":0.09619952738285065},{"x":0.7126050591468811,"y":0.11045130342245102},{"x":0.707563042640686,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.09619952738285065,0.7126050591468811,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.09619952738285065},{"x":0.702521026134491,"y":0.09619952738285065},{"x":0.702521026134491,"y":0.11045130342245102},{"x":0.653781533241272,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.653781533241272,0.09619952738285065,0.702521026134491,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6487395167350769,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6487395167350769,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6184874176979065,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6184874176979065,0.09619952738285065,0.6487395167350769,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.11045130342245102},{"x":0.578151285648346,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.578151285648346,0.09619952738285065,0.6117647290229797,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.11045130342245102},{"x":0.5680672526359558,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.09619952738285065,0.5714285969734192,0.11045130342245102]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.09619952738285065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.09619952738285065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.11045130342245102},{"x":0.5680672526359558,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5630672526359558,0.08919952738285064,0.9092016863822937,0.11745130342245103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8857142925262451,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8857142925262451,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8689075708389282,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.8689075708389282,0.11520189791917801,0.8857142925262451,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8655462265014648,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8655462265014648,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8638655543327332,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.11520189791917801,0.8655462265014648,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8571428656578064,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8218487501144409,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8218487501144409,0.11520189791917801,0.8571428656578064,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8201680779457092,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8201680779457092,"y":0.12589073181152344},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.11638955026865005,0.8201680779457092,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8873949646949768,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8873949646949768,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8672268986701965,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.8672268986701965,0.13420426845550537,0.8873949646949768,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8655462265014648,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8655462265014648,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8655462265014648,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.13420426845550537,0.8655462265014648,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8571428656578064,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.8201680779457092,0.13420426845550537,0.8571428656578064,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8134453892707825,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8134453892707825,"y":0.1496437042951584},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8084033727645874,0.13420426845550537,0.8134453892707825,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8016806840896606,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8016806840896606,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7630252242088318,0.13420426845550537,0.8016806840896606,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.13420426845550537},{"x":0.756302535533905,"y":0.13420426845550537},{"x":0.756302535533905,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.7310924530029297,0.13420426845550537,0.756302535533905,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.13420426845550537},{"x":0.729411780834198,"y":0.13420426845550537},{"x":0.729411780834198,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6991596817970276,0.13420426845550537,0.729411780834198,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6907563209533691,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرکتها","boundary":[0.6386554837226868,0.13420426845550537,0.6907563209533691,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6386554837226868,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.13420426845550537,0.6386554837226868,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8857142925262451,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8857142925262451,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8672268986701965,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.8672268986701965,0.15320664644241333,0.8857142925262451,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8655462265014648,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8655462265014648,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8638655543327332,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.15320664644241333,0.8655462265014648,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8571428656578064,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8571428656578064,"y":0.16864608228206635},{"x":0.800000011920929,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشینهای","boundary":[0.800000011920929,0.15320664644241333,0.8571428656578064,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7932773232460022,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7932773232460022,"y":0.16864608228206635},{"x":0.75126051902771,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.75126051902771,0.15320664644241333,0.7932773232460022,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7361344695091248,0.15320664644241333,0.7445378303527832,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7310924530029297,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7310924530029297,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6840336322784424,0.15320664644241333,0.7310924530029297,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6773109436035156,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6285714507102966,0.15439429879188538,0.6773109436035156,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.15439429879188538},{"x":0.6218487620353699,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5915966629981995,0.15439429879188538,0.6218487620353699,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5848739743232727,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5848739743232727,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5546218752861023,0.15439429879188538,0.5848739743232727,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5478991866111755,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.15439429879188538,0.5478991866111755,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8873949646949768,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8873949646949768,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8689075708389282,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.8689075708389282,0.17339667677879333,0.8873949646949768,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8672268986701965,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8672268986701965,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8655462265014648,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.17339667677879333,0.8672268986701965,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8588235378265381,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8588235378265381,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8302521109580994,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.8302521109580994,0.17339667677879333,0.8588235378265381,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8184874057769775,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8184874057769775,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8033613562583923,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8033613562583923,0.17339667677879333,0.8184874057769775,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7899159789085388,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7899159789085388,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7613445520401001,0.17339667677879333,0.7899159789085388,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.7193277478218079,0.17339667677879333,0.7546218633651733,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7058823704719543,0.17339667677879333,0.7142857313156128,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7008403539657593,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18883609771728516},{"x":0.658823549747467,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.658823549747467,0.17339667677879333,0.7008403539657593,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6168067455291748,0.17339667677879333,0.6521008610725403,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.17339667677879333},{"x":0.610084056854248,"y":0.17339667677879333},{"x":0.610084056854248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5848739743232727,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.5848739743232727,0.17339667677879333,0.610084056854248,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5865546464920044,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5529412031173706,0.17339667677879333,0.5865546464920044,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.534453809261322,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.534453809261322,0.17339667677879333,0.5462185144424438,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5277311205863953,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5277311205863953,"y":0.18883609771728516},{"x":0.48235294222831726,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.48235294222831726,0.17339667677879333,0.5277311205863953,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4756302535533905,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4252100884914398,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.4252100884914398,0.17339667677879333,0.4756302535533905,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.17339667677879333},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17339667677879333},{"x":0.41848739981651306,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38991597294807434,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.38991597294807434,0.17339667677879333,0.41848739981651306,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3831932842731476,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18883609771728516},{"x":0.34285715222358704,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.34285715222358704,0.17339667677879333,0.3831932842731476,0.18883609771728516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8873949646949768,"y":0.11401425302028656},{"x":0.8873949646949768,"y":0.18883609771728516},{"x":0.34285715222358704,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33785715222358703,0.10938955026865005,0.8923949646949768,0.19583609771728516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8689075708389282,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8689075708389282,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8386554718017578,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۵","boundary":[0.8386554718017578,0.1923990547657013,0.8689075708389282,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8352941274642944,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8336134552955627,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.1923990547657013,0.8352941274642944,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.1923990547657013},{"x":0.826890766620636,"y":0.1923990547657013},{"x":0.826890766620636,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7831932902336121,0.1923990547657013,0.826890766620636,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7361344695091248,0.1923990547657013,0.7747899293899536,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.7042016983032227,0.1923990547657013,0.7310924530029297,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6705882549285889,0.1923990547657013,0.7042016983032227,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.1923990547657013,0.6638655662536621,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6000000238418579,0.1923990547657013,0.6453781723976135,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5428571701049805,0.19358669221401215,0.5932773351669312,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5058823823928833,0.19358669221401215,0.5361344814300537,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20783847570419312},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.46890756487846375,0.19358669221401215,0.5008403658866882,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19358669221401215},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.19358669221401215,0.4638655483722687,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8689075708389282,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8689075708389282,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۵","boundary":[0.8369747996330261,0.2102137804031372,0.8689075708389282,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8352941274642944,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8336134552955627,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.2102137804031372,0.8352941274642944,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.2102137804031372},{"x":0.826890766620636,"y":0.2102137804031372},{"x":0.826890766620636,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7882353067398071,0.2102137804031372,0.826890766620636,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تناسب","boundary":[0.7428571581840515,0.21140141785144806,0.7815126180648804,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.21140141785144806,0.7361344695091248,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.6974790096282959,0.21140141785144806,0.7260504364967346,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6689075827598572,0.2125890702009201,0.6991596817970276,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2125890702009201},{"x":0.658823549747467,"y":0.2125890702009201},{"x":0.658823549747467,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6252101063728333,0.2125890702009201,0.658823549747467,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.2125890702009201,0.6218487620353699,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8689075708389282,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8689075708389282,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.18658669221401214,0.8739075708389282,0.23265320134162903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8521008491516113,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8521008491516113,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8100840449333191,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴.۵","boundary":[0.8100840449333191,0.23159144818782806,0.8521008491516113,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.23159144818782806},{"x":0.805042028427124,"y":0.23159144818782806},{"x":0.805042028427124,"y":0.24584323167800903},{"x":0.805042028427124,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.805042028427124,0.23159144818782806,0.805042028427124,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7983193397521973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.7579832077026367,0.23159144818782806,0.7983193397521973,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.23159144818782806},{"x":0.75126051902771,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7142857313156128,0.23159144818782806,0.75126051902771,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.2327791005373001},{"x":0.707563042640686,"y":0.24584323167800903},{"x":0.702521026134491,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.2327791005373001,0.707563042640686,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تناسب","boundary":[0.6605042219161987,0.2327791005373001,0.6974790096282959,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.2327791005373001,0.6571428775787354,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2517814636230469},{"x":0.8521008491516113,"y":0.264845609664917},{"x":0.8084033727645874,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴.۵","boundary":[0.8084033727645874,0.2517814636230469,0.8521008491516113,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.2517814636230469},{"x":0.805042028427124,"y":0.2517814636230469},{"x":0.805042028427124,"y":0.264845609664917},{"x":0.8033613562583923,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.2517814636230469,0.805042028427124,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7983193397521973,"y":0.264845609664917},{"x":0.7731092572212219,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.7731092572212219,0.2517814636230469,0.7983193397521973,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7697479128837585,"y":0.264845609664917},{"x":0.7529411911964417,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7529411911964417,0.2517814636230469,0.7697479128837585,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7126050591468811,0.2517814636230469,0.7411764860153198,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6689075827598572,0.2517814636230469,0.7058823704719543,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.2517814636230469,0.6605042219161987,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تناسب","boundary":[0.6134454011917114,0.2517814636230469,0.6504201889038086,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2517814636230469},{"x":0.610084056854248,"y":0.2517814636230469},{"x":0.610084056854248,"y":0.26603326201438904},{"x":0.605042040348053,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.605042040348053,0.2517814636230469,0.610084056854248,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8521008491516113,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8521008491516113,"y":0.264845609664917},{"x":0.605042040348053,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.600042040348053,0.22459144818782806,0.8571008491516113,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2826603353023529},{"x":0.8067227005958557,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۴.۵","boundary":[0.8067227005958557,0.2695961892604828,0.8521008491516113,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.2695961892604828},{"x":0.805042028427124,"y":0.2695961892604828},{"x":0.805042028427124,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8033613562583923,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.2695961892604828,0.805042028427124,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7983193397521973,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.7495798468589783,0.27078384160995483,0.7983193397521973,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"بالقوة","boundary":[0.7126050591468811,0.27078384160995483,0.7428571581840515,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تناسب","boundary":[0.6689075827598572,0.27078384160995483,0.7058823704719543,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6655462384223938,"y":0.285035640001297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.27078384160995483,0.6655462384223938,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۵","boundary":[0.8369747996330261,0.2897862195968628,0.8689075708389282,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.2897862195968628,0.8352941274642944,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2897862195968628},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3052256405353546},{"x":0.805042028427124,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.805042028427124,0.2897862195968628,0.8285714387893677,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2897862195968628},{"x":0.800000011920929,"y":0.2897862195968628},{"x":0.800000011920929,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7815126180648804,0.2897862195968628,0.800000011920929,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7260504364967346,0.2897862195968628,0.7714285850524902,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6890756487846375,0.2897862195968628,0.7176470756530762,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6453781723976135,0.2897862195968628,0.6823529601097107,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.2897862195968628,0.6386554837226868,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزیت","boundary":[0.5966386795043945,0.2897862195968628,0.6285714507102966,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رقابتی","boundary":[0.5529412031173706,0.2897862195968628,0.5899159908294678,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5159664154052734,0.2897862195968628,0.5462185144424438,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3052256405353546},{"x":0.507563054561615,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.2897862195968628,0.5142857432365417,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3052256405353546},{"x":0.507563054561615,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.502563054561615,0.2649714939594269,0.8755882430076599,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8689075708389282,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3242280185222626},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۵","boundary":[0.8369747996330261,0.30878859758377075,0.8689075708389282,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8352941274642944,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3242280185222626},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.30878859758377075,0.8352941274642944,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8302521109580994,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8302521109580994,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7983193397521973,0.30878859758377075,0.8302521109580994,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7932773232460022,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7663865685462952,0.30878859758377075,0.7932773232460022,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.30878859758377075},{"x":0.756302535533905,"y":0.30878859758377075},{"x":0.756302535533905,"y":0.3242280185222626},{"x":0.75126051902771,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.30878859758377075,0.756302535533905,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7092437148094177,0.30878859758377075,0.7445378303527832,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3242280185222626},{"x":0.680672287940979,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.680672287940979,0.30878859758377075,0.7042016983032227,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شناسانه","boundary":[0.6268907785415649,0.30878859758377075,0.6722689270973206,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.30878859758377075,0.6252101063728333,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.8672268986701965,0.3277909755706787,0.8857142925262451,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.3277909755706787,0.8655462265014648,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7915966510772705,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.7915966510772705,0.3277909755706787,0.8571428656578064,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7663865685462952,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آتی","boundary":[0.7378151416778564,0.32897862792015076,0.7529411911964417,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7277311086654663,0.32897862792015076,0.7344537973403931,0.34323039650917053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8857142925262451,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8857142925262451,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6134874176979065,0.30178859758377075,0.8907142925262451,0.35023039650917054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8689075708389282,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۵","boundary":[0.8386554718017578,0.3479810059070587,0.8689075708389282,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.3479810059070587,0.8352941274642944,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3479810059070587},{"x":0.826890766620636,"y":0.3479810059070587},{"x":0.826890766620636,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسشهای","boundary":[0.7613445520401001,0.3479810059070587,0.826890766620636,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7243697643280029,0.34916865825653076,0.7546218633651733,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7092437148094177,0.34916865825653076,0.7193277478218079,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.34916865825653076},{"x":0.702521026134491,"y":0.34916865825653076},{"x":0.702521026134491,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6756302714347839,0.34916865825653076,0.702521026134491,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6655462384223938,0.34916865825653076,0.6722689270973206,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8689075708389282,"y":0.34679335355758667},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6605462384223938,0.34216865825653076,0.8739075708389282,0.3692327744960785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8689075708389282,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8369747996330261,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۵","boundary":[0.8369747996330261,0.3669833838939667,0.8689075708389282,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8352941274642944,"y":0.38123515248298645},{"x":0.8336134552955627,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.3669833838939667,0.8352941274642944,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.3669833838939667},{"x":0.826890766620636,"y":0.3669833838939667},{"x":0.826890766620636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7915966510772705,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7915966510772705,0.3669833838939667,0.826890766620636,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.756302535533905,0.3669833838939667,0.7848739624023438,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3669833838939667},{"x":0.75126051902771,"y":0.3669833838939667},{"x":0.75126051902771,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7042016983032227,0.3669833838939667,0.75126051902771,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6689075827598572,0.3681710362434387,0.6974790096282959,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6252101063728333,0.3681710362434387,0.6621848940849304,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5714285969734192,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5714285969734192,0.3681710362434387,0.6184874176979065,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38123515248298645},{"x":0.561344563961029,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.3681710362434387,0.5697479248046875,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8857142925262451,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8873949646949768,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.8689075708389282,0.38598576188087463,0.8873949646949768,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8672268986701965,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8672268986701965,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.38598576188087463,0.8672268986701965,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8588235378265381,"y":0.38598576188087463},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8252100944519043,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8252100944519043,0.38598576188087463,0.8605042099952698,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8218487501144409,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7949579954147339,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7932773232460022,0.3871733844280243,0.8218487501144409,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7899159789085388,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7848739624023438,0.38836103677749634,0.7899159789085388,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8873949646949768,"y":0.40617576241493225},{"x":0.8873949646949768,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8588235378265381,0.4073634147644043,0.8873949646949768,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4073634147644043},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4204275608062744},{"x":0.853781521320343,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.853781521320343,0.4073634147644043,0.8571428656578064,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8873949646949768,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.556344563961029,0.3611710362434387,0.8923949646949768,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26128265261650085},{"x":0.0941176488995552,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.0941176488995552,0.2529691159725189,0.1109243705868721,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2529691159725189},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26128265261650085},{"x":0.0941176488995552,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.24596911597251891,0.1159243705868721,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2719714939594269},{"x":0.1109243705868721,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2802850306034088},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.0941176488995552,0.2719714939594269,0.1109243705868721,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2719714939594269},{"x":0.1109243705868721,"y":0.27078384160995483},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2802850306034088},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2649714939594269,0.1159243705868721,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.29097387194633484},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2897862195968628},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2980997562408447},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷۳","boundary":[0.0941176488995552,0.29097387194633484,0.1109243705868721,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.29097387194633484},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2897862195968628},{"x":0.1109243705868721,"y":0.2980997562408447},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.28397387194633483,0.1159243705868721,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3099762499332428},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3099762499332428},{"x":0.1109243705868721,"y":0.31828978657722473},{"x":0.0941176488995552,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.0941176488995552,0.3099762499332428,0.1109243705868721,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3099762499332428},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3099762499332428},{"x":0.1109243705868721,"y":0.31828978657722473},{"x":0.0941176488995552,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3029762499332428,0.1159243705868721,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1109243705868721,"y":0.33847981691360474},{"x":0.0941176488995552,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.0941176488995552,0.3301662802696228,0.1109243705868721,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3301662802696228},{"x":0.1109243705868721,"y":0.33847981691360474},{"x":0.0941176488995552,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3231662802696228,0.1159243705868721,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1109243705868721,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35866984724998474},{"x":0.0941176488995552,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.0941176488995552,0.34916865825653076,0.1109243705868721,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1109243705868721,"y":0.34916865825653076},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35866984724998474},{"x":0.0941176488995552,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.34216865825653076,0.1159243705868721,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3681710362434387},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3681710362434387},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3776721954345703},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.0941176488995552,0.3681710362434387,0.1109243705868721,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3681710362434387},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3681710362434387},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3776721954345703},{"x":0.0941176488995552,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3611710362434387,0.1159243705868721,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3871733844280243},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3871733844280243},{"x":0.1109243705868721,"y":0.39667457342147827},{"x":0.0941176488995552,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.0941176488995552,0.3871733844280243,0.1109243705868721,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3871733844280243},{"x":0.1109243705868721,"y":0.3871733844280243},{"x":0.1109243705868721,"y":0.39667457342147827},{"x":0.0941176488995552,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3801733844280243,0.1159243705868721,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4073634147644043},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4073634147644043},{"x":0.1109243705868721,"y":0.41567695140838623},{"x":0.0957983210682869,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.0941176488995552,0.4073634147644043,0.1109243705868721,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.4073634147644043},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4073634147644043},{"x":0.1109243705868721,"y":0.41567695140838623},{"x":0.0957983210682869,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4003634147644043,0.1159243705868721,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4418052136898041},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4429928660392761},{"x":0.10924369841814041,"y":0.45130640268325806},{"x":0.0957983210682869,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.09747899323701859,0.4418052136898041,0.10924369841814041,0.45130640268325806]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.4429928660392761},{"x":0.11596638709306717,"y":0.4429928660392761},{"x":0.11428571492433548,"y":0.45130640268325806},{"x":0.11260504275560379,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.11260504275560379,0.4429928660392761,0.11428571492433548,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4418052136898041},{"x":0.11596638709306717,"y":0.4429928660392761},{"x":0.11428571492433548,"y":0.4524940550327301},{"x":0.0957983210682869,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.43480521368980407,0.11928571492433548,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1109243705868721,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1109243705868721,"y":0.470308780670166},{"x":0.0941176488995552,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.0941176488995552,0.46080759167671204,0.1109243705868721,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1109243705868721,"y":0.46080759167671204},{"x":0.1109243705868721,"y":0.470308780670166},{"x":0.0941176488995552,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.45380759167671203,0.1159243705868721,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48099762201309204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.47980996966362},{"x":0.10924369841814041,"y":0.489311158657074},{"x":0.0941176488995552,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.0941176488995552,0.48099762201309204,0.10924369841814041,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48099762201309204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.47980996966362},{"x":0.10924369841814041,"y":0.489311158657074},{"x":0.0941176488995552,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.47399762201309203,0.11424369841814042,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5083135366439819},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.0941176488995552,0.5,0.10924369841814041,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5083135366439819},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.493,0.11424369841814042,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.519002377986908},{"x":0.1109243705868721,"y":0.519002377986908},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5285035371780396},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.0941176488995552,0.519002377986908,0.11260504275560379,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.519002377986908},{"x":0.1109243705868721,"y":0.519002377986908},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5285035371780396},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.512002377986908,0.1176050427556038,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5391923785209656},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5380047559738159},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5475059151649475},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.0941176488995552,0.5391923785209656,0.11260504275560379,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5391923785209656},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5380047559738159},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5475059151649475},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5321923785209656,0.1176050427556038,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.4406175911426544},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4406175911426544},{"x":0.9042016863822937,"y":0.45605701208114624},{"x":0.875630259513855,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.4406175911426544,0.9042016863822937,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8705882430076599,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8352941274642944,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.8352941274642944,0.4406175911426544,0.8705882430076599,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8369747996330261,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8336134552955627,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.4406175911426544,0.8369747996330261,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4406175911426544},{"x":0.8235294222831726,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7865546345710754,0.4406175911426544,0.8235294222831726,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7361344695091248,0.4406175911426544,0.7798319458961487,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.4406175911426544,0.7310924530029297,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6705882549285889,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6705882549285889,0.4406175911426544,0.7193277478218079,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6352941393852234,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6352941393852234,0.4406175911426544,0.6655462384223938,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45605701208114624},{"x":0.583193302154541,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.583193302154541,0.4406175911426544,0.6285714507102966,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4406175911426544},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4406175911426544},{"x":0.9042016863822937,"y":0.45605701208114624},{"x":0.583193302154541,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.578193302154541,0.4336175911426544,0.9092016863822937,0.46305701208114625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8857142925262451,"y":0.45961993932724},{"x":0.8873949646949768,"y":0.470308780670166},{"x":0.8655462265014648,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.8638655543327332,0.46080759167671204,0.8873949646949768,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8588235378265381,"y":0.470308780670166},{"x":0.8201680779457092,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.46080759167671204,0.8588235378265381,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8218487501144409,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8184874057769775,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8184874057769775,0.4619952440261841,0.8218487501144409,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8857142925262451,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8857142925262451,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8638655543327332,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲۰۶.","boundary":[0.8638655543327332,0.47862231731414795,0.8857142925262451,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8571428656578064,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8571428656578064,"y":0.49406176805496216},{"x":0.8033613562583923,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.8033613562583923,0.47862231731414795,0.8571428656578064,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.47980996966362},{"x":0.7966386675834656,"y":0.47980996966362},{"x":0.7966386675834656,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7915966510772705,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7915966510772705,0.47980996966362,0.7966386675834656,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7495798468589783,0.47980996966362,0.7848739624023438,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47980996966362},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47980996966362},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7042016983032227,0.47980996966362,0.7428571581840515,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.47980996966362},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47980996966362},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6957983374595642,0.47980996966362,0.7008403539657593,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳۰۶.","boundary":[0.8638655543327332,0.4976246953010559,0.8873949646949768,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5130641460418701},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.8117647171020508,0.49881234765052795,0.8571428656578064,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49881234765052795},{"x":0.805042028427124,"y":0.49881234765052795},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7697479128837585,0.49881234765052795,0.8067227005958557,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7630252242088318,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7243697643280029,0.49881234765052795,0.7647058963775635,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5,0.7226890921592712,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5166270732879639},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.8672268986701965,0.5178147554397583,0.8873949646949768,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.5178147554397583,0.8655462265014648,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5178147554397583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8336134552955627,0.5178147554397583,0.8588235378265381,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.5178147554397583},{"x":0.826890766620636,"y":0.5178147554397583},{"x":0.826890766620636,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7915966510772705,0.5178147554397583,0.826890766620636,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7394958138465881,0.519002377986908,0.7848739624023438,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۵۰۶.","boundary":[0.8655462265014648,0.5380047559738159,0.8873949646949768,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.8302521109580994,0.5380047559738159,0.8588235378265381,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7949579954147339,0.5380047559738159,0.8235294222831726,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7798319458961487,0.5380047559738159,0.7882353067398071,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7378151416778564,0.5380047559738159,0.7731092572212219,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6890756487846375,0.5380047559738159,0.7310924530029297,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6470588445663452,0.5380047559738159,0.6840336322784424,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6336134672164917,0.5380047559738159,0.6386554837226868,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5815126299858093,0.5380047559738159,0.6268907785415649,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5445378422737122,0.5380047559738159,0.5747899413108826,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4957983195781708,0.5380047559738159,0.5378151535987854,0.5534442067146301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8857142925262451,"y":0.45961993932724},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4891176474094391,0.4561828963756561,0.8923949646949768,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۶","boundary":[0.8403361439704895,0.5558194518089294,0.8689075708389282,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5712589025497437},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.5570071339607239,0.8369747996330261,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5570071339607239},{"x":0.826890766620636,"y":0.5570071339607239},{"x":0.826890766620636,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7983193397521973,0.5570071339607239,0.826890766620636,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکردگرایی","boundary":[0.7210084199905396,0.5570071339607239,0.7899159789085388,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستمی","boundary":[0.6621848940849304,0.5570071339607239,0.7126050591468811,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.5581947565078735,0.6504201889038086,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتضایی","boundary":[0.5966386795043945,0.5581947565078735,0.6386554837226868,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5848739743232727,0.5581947565078735,0.5899159908294678,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8689075708389282,"y":0.589073657989502},{"x":0.8386554718017578,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.۵۰۶","boundary":[0.8369747996330261,0.5760095119476318,0.8689075708389282,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8369747996330261,"y":0.589073657989502},{"x":0.8352941274642944,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.5760095119476318,0.8369747996330261,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5760095119476318},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5902612805366516},{"x":0.800000011920929,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.800000011920929,0.5760095119476318,0.8285714387893677,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7798319458961487,0.5771971344947815,0.7966386675834656,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وبری","boundary":[0.7344537973403931,0.5783848166465759,0.7663865685462952,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.۵۰۶","boundary":[0.8386554718017578,0.5950118899345398,0.8689075708389282,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6104512810707092},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.5950118899345398,0.8386554718017578,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5950118899345398},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7983193397521973,0.5950118899345398,0.8302521109580994,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7798319458961487,0.5950118899345398,0.7949579954147339,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مارکسی","boundary":[0.7193277478218079,0.5950118899345398,0.7663865685462952,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.5961995124816895,0.7176470756530762,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5581947565078735},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5798739743232727,0.5511947565078735,0.8755882430076599,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.۵۰۶","boundary":[0.8403361439704895,0.6152018904685974,0.8689075708389282,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.6152018904685974,0.8369747996330261,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پساساختارگرا","boundary":[0.7478991746902466,0.6152018904685974,0.8285714387893677,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.6152018904685974,0.7411764860153198,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6306413412094116},{"x":0.702521026134491,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.702521026134491,0.6152018904685974,0.7327731251716614,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.6152018904685974,0.6974790096282959,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استدلالی","boundary":[0.6218487620353699,0.6152018904685974,0.6672269105911255,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6163895726203918,0.6134454011917114,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶۰۶.","boundary":[0.8655462265014648,0.6353919506072998,0.8873949646949768,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8252100944519043,0.6353919506072998,0.8588235378265381,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7949579954147339,0.6353919506072998,0.8235294222831726,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7865546345710754,0.6353919506072998,0.7915966510772705,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7495798468589783,0.6353919506072998,0.7831932902336121,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.7109243869781494,0.6353919506072998,0.7478991746902466,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6496437191963196},{"x":0.653781533241272,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.653781533241272,0.6353919506072998,0.6991596817970276,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6184874176979065,0.6353919506072998,0.6470588445663452,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5747899413108826,0.6353919506072998,0.6117647290229797,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6496437191963196},{"x":0.561344563961029,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.561344563961029,0.6353919506072998,0.5680672526359558,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابعی","boundary":[0.5159664154052734,0.6353919506072998,0.5546218752861023,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5025210380554199,0.6353919506072998,0.5109243988990784,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.4588235318660736,0.6353919506072998,0.4957983195781708,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6353919506072998},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4151260554790497,0.6353919506072998,0.45378151535987854,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6496437191963196},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.40168067812919617,0.6353919506072998,0.4117647111415863,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8588235378265381,0.6543943285942078,0.8873949646949768,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6686460971832275},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.6555819511413574,0.8571428656578064,0.6686460971832275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8873949646949768,"y":0.6686460971832275},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3950000059604645,0.6093895726203918,0.8923949646949768,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5581947565078735},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5581947565078735},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5665082931518555},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.0941176488995552,0.5581947565078735,0.11260504275560379,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5581947565078735},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5581947565078735},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5665082931518555},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5511947565078735,0.1176050427556038,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5855106711387634},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.0941176488995552,0.5771971344947815,0.1109243705868721,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5771971344947815},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5855106711387634},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5701971344947815,0.1159243705868721,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5961995124816895},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5961995124816895},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6057007312774658},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.0941176488995552,0.5961995124816895,0.1109243705868721,0.6057007312774658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.5961995124816895},{"x":0.11596638709306717,"y":0.5961995124816895},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6057007312774658},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.11596638709306717,0.5961995124816895,0.11596638709306717,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5961995124816895},{"x":0.11596638709306717,"y":0.5961995124816895},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6057007312774658},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5891995124816894,0.12096638709306717,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6247031092643738},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.0941176488995552,0.6163895726203918,0.1109243705868721,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6163895726203918},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6247031092643738},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6093895726203918,0.1159243705868721,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6353919506072998},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6353919506072998},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6437054872512817},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.0941176488995552,0.6353919506072998,0.1109243705868721,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6353919506072998},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6353919506072998},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6437054872512817},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6283919506072998,0.1159243705868721,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6543943285942078},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6543943285942078},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6638954877853394},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.0941176488995552,0.6543943285942078,0.1109243705868721,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6543943285942078},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6543943285942078},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6638954877853394},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6473943285942078,0.1159243705868721,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6983373165130615},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.0941176488995552,0.6900237798690796,0.1109243705868721,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6900237798690796},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6983373165130615},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6830237798690796,0.1159243705868721,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7173396944999695},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.0957983210682869,0.7090261578559875,0.1109243705868721,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7090261578559875},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7173396944999695},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7020261578559875,0.1159243705868721,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7280284762382507},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7280284762382507},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7375296950340271},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.0957983210682869,0.7280284762382507,0.1109243705868721,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7280284762382507},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7280284762382507},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7375296950340271},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7210284762382507,0.1159243705868721,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7482185363769531},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7482185363769531},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7577196955680847},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.0941176488995552,0.7482185363769531,0.1109243705868721,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7482185363769531},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7482185363769531},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7577196955680847},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7412185363769531,0.1159243705868721,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.6888360977172852},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6888360977172852},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7030878663063049},{"x":0.875630259513855,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.6888360977172852,0.9042016863822937,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.8403361439704895,0.6888360977172852,0.8705882430076599,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8369747996330261,0.6888360977172852,0.8403361439704895,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7030878663063049},{"x":0.778151273727417,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.778151273727417,0.6888360977172852,0.8252100944519043,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7411764860153198,0.6888360977172852,0.7714285850524902,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6957983374595642,0.6888360977172852,0.7361344695091248,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.6888360977172852,0.6890756487846375,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6436975002288818,0.6888360977172852,0.6789916157722473,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6201680898666382,0.6888360977172852,0.6369748115539551,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6888360977172852},{"x":0.610084056854248,"y":0.6888360977172852},{"x":0.610084056854248,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گامی","boundary":[0.5815126299858093,0.6888360977172852,0.610084056854248,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7030878663063049},{"x":0.561344563961029,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.561344563961029,0.6888360977172852,0.5747899413108826,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5243697762489319,0.6888360977172852,0.5546218752861023,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرارداد","boundary":[0.4756302535533905,0.6888360977172852,0.5176470875740051,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6888360977172852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6888360977172852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7030878663063049},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روانشناختی","boundary":[0.39159664511680603,0.6888360977172852,0.46890756487846375,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.3529411852359772,0.6888360977172852,0.3848739564418793,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3445378243923187,0.6888360977172852,0.3495798408985138,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6888360977172852},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6888360977172852},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3344537913799286,0.6888360977172852,0.33949580788612366,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6888360977172852},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6888360977172852},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3294537913799286,0.6818360977172852,0.9092016863822937,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.8689075708389282,0.7090261578559875,0.8857142925262451,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.7090261578559875,0.8655462265014648,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.7090261578559875,0.8571428656578064,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8168067336082458,0.7090261578559875,0.8184874057769775,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.8672268986701965,0.7280284762382507,0.8873949646949768,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.7280284762382507,0.8655462265014648,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7280284762382507},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8117647171020508,0.7280284762382507,0.8571428656578064,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7280284762382507},{"x":0.805042028427124,"y":0.7280284762382507},{"x":0.805042028427124,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7747899293899536,0.7280284762382507,0.805042028427124,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7378151416778564,0.7280284762382507,0.7697479128837585,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.7280284762382507,0.7327731251716614,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6857143044471741,0.7280284762382507,0.7210084199905396,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریتی","boundary":[0.6285714507102966,0.7280284762382507,0.6773109436035156,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.7280284762382507,0.6218487620353699,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرارداد","boundary":[0.5714285969734192,0.7280284762382507,0.610084056854248,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5428571701049805,0.7280284762382507,0.5663865804672241,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.4957983195781708,0.7280284762382507,0.5378151535987854,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7434679269790649},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.45210084319114685,0.7280284762382507,0.48235294222831726,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7280284762382507},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7280284762382507},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7280284762382507,0.44873949885368347,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.8672268986701965,0.7470308542251587,0.8857142925262451,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.7470308542251587,0.8655462265014648,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7612826824188232},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.8302521109580994,0.7470308542251587,0.8571428656578064,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرارداد","boundary":[0.7848739624023438,0.7470308542251587,0.8218487501144409,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7470308542251587},{"x":0.778151273727417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.778151273727417,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.7546218633651733,0.7470308542251587,0.778151273727417,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7470308542251587},{"x":0.75126051902771,"y":0.7470308542251587},{"x":0.75126051902771,"y":0.7612826824188232},{"x":0.707563042640686,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.707563042640686,0.7470308542251587,0.75126051902771,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531},{"x":0.702521026134491,"y":0.7482185363769531},{"x":0.702521026134491,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7482185363769531,0.702521026134491,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8873949646949768,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.8672268986701965,0.7672209143638611,0.8873949646949768,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.7672209143638611,0.8655462265014648,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7826603055000305},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8117647171020508,0.7672209143638611,0.8571428656578064,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7672209143638611},{"x":0.805042028427124,"y":0.7672209143638611},{"x":0.805042028427124,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7747899293899536,0.7672209143638611,0.805042028427124,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7361344695091248,0.7672209143638611,0.7697479128837585,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.7672209143638611,0.7327731251716614,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرارداد","boundary":[0.6823529601097107,0.7672209143638611,0.7210084199905396,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6554622054100037,0.7672209143638611,0.6773109436035156,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6067227125167847,0.7672209143638611,0.6487395167350769,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.7672209143638611,0.5932773351669312,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.583193302154541,"y":0.7672209143638611},{"x":0.583193302154541,"y":0.7826603055000305},{"x":0.561344563961029,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفاه","boundary":[0.561344563961029,0.7672209143638611,0.583193302154541,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارمند","boundary":[0.5193277597427368,0.7672209143638611,0.5546218752861023,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.7672209143638611,0.5126050710678101,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.786223292350769},{"x":0.8873949646949768,"y":0.786223292350769},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.8672268986701965,0.786223292350769,0.8873949646949768,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.786223292350769},{"x":0.8655462265014648,"y":0.786223292350769},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8655462265014648,0.786223292350769,0.8655462265014648,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.786223292350769},{"x":0.8571428656578064,"y":0.786223292350769},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8016626834869385},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفاه","boundary":[0.8369747996330261,0.786223292350769,0.8571428656578064,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.786223292350769},{"x":0.8302521109580994,"y":0.786223292350769},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.7831932902336121,0.786223292350769,0.8302521109580994,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.786223292350769},{"x":0.7764706015586853,"y":0.786223292350769},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7697479128837585,0.786223292350769,0.7764706015586853,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.786223292350769},{"x":0.7630252242088318,"y":0.786223292350769},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استثمار","boundary":[0.7176470756530762,0.786223292350769,0.7630252242088318,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.7126050591468811,"y":0.786223292350769},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6924369931221008,0.786223292350769,0.7126050591468811,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.786223292350769},{"x":0.6907563209533691,"y":0.786223292350769},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6857143044471741,0.786223292350769,0.6907563209533691,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.786223292350769},{"x":0.6840336322784424,"y":0.786223292350769},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.786223292350769,0.6840336322784424,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶.۷","boundary":[0.8672268986701965,0.8064132928848267,0.8873949646949768,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.8064132928848267,0.8655462265014648,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8184874057769775,0.8064132928848267,0.8588235378265381,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8218527436256409},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.805042028427124,0.8076009750366211,0.8117647171020508,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8064132928848267},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7647058963775635,0.8076009750366211,0.8033613562583923,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7361344695091248,0.8076009750366211,0.7630252242088318,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8277909755706787},{"x":0.8873949646949768,"y":0.8408551216125488},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8571428656578064,0.8277909755706787,0.8873949646949768,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.8289785981178284},{"x":0.853781521320343,"y":0.8289785981178284},{"x":0.853781521320343,"y":0.8420427441596985},{"x":0.853781521320343,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.8289785981178284,0.853781521320343,0.8420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8890756368637085,"y":0.8408551216125488},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4403781545162201,0.7055890851020813,0.8940756368637085,0.8478551216125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7684085369110107},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7684085369110107},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7767220735549927},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"1","boundary":[0.09747899323701859,0.7684085369110107,0.10084033757448196,0.7767220735549927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.7684085369110107},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7684085369110107},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7767220735549927},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.11999999731779099,"str":".","boundary":[0.10588235408067703,0.7684085369110107,0.10924369841814041,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7684085369110107},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7672209143638611},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7767220735549927},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7614085369110107,0.11424369841814042,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7897862195968628},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7885985970497131},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7980997562408447},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.09747899323701859,0.7897862195968628,0.12100840359926224,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7897862195968628},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7885985970497131},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7980997562408447},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7827862195968628,0.12600840359926224,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8087885975837708},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8087885975837708},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8171021342277527},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.09747899323701859,0.8087885975837708,0.12100840359926224,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8087885975837708},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8087885975837708},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8171021342277527},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8017885975837707,0.12600840359926224,0.8241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8289785981178284},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8289785981178284},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8372921347618103},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.09747899323701859,0.8289785981178284,0.12100840359926224,0.8372921347618103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8289785981178284},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8289785981178284},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8372921347618103},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8219785981178284,0.12600840359926224,0.8442921347618103],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8788598775863647},{"x":0.875630259513855,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.8622328042984009,0.9042016863822937,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8788598775863647},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.8352941274642944,0.8622328042984009,0.8705882430076599,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8788598775863647},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8302521109580994,0.8622328042984009,0.8336134552955627,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8788598775863647},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7764706015586853,0.8622328042984009,0.8235294222831726,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8788598775863647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7394958138465881,0.8622328042984009,0.7697479128837585,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6941176652908325,0.8622328042984009,0.7327731251716614,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.8622328042984009,0.6873949766159058,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6403361558914185,0.8622328042984009,0.6773109436035156,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6201680898666382,0.8622328042984009,0.6352941393852234,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8788598775863647},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6134454011917114,0.8622328042984009,0.6184874176979065,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8622328042984009},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8788598775863647},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.8622328042984009,0.6084033846855164,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8788598775863647},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.8622328042984009,0.5663865804672241,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8788598775863647},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.49915966391563416,0.8622328042984009,0.5361344814300537,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.8622328042984009},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8622328042984009},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8788598775863647},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4756302535533905,0.8622328042984009,0.4941176474094391,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8622328042984009},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8622328042984009},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8788598775863647},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.8622328042984009,0.47058823704719543,0.8788598775863647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8788598775863647},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46390756487846374,0.8552328042984009,0.9092016863822937,0.8858598775863648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8634204268455505},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8634204268455505},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8729215860366821},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.0957983210682869,0.8634204268455505,0.11428571492433548,0.8729215860366821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8634204268455505},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8634204268455505},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8729215860366821},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8564204268455505,0.11928571492433548,0.8799215860366821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.8638655543327332,0.8824228048324585,0.8857142925262451,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.8824228048324585,0.8571428656578064,0.8919239640235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8168067336082458,0.8824228048324585,0.8201680779457092,0.8919239640235901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8857142925262451,"y":0.8919239640235901},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8118067336082458,0.8754228048324585,0.8907142925262451,0.8989239640235901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8824228048324585},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8824228048324585},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8919239640235901},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.8824228048324585,0.11932773143053055,0.8919239640235901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8824228048324585},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8824228048324585},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8919239640235901},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8919239640235901}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8754228048324585,0.12432773143053055,0.8989239640235901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.9061757922172546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9061757922172546},{"x":0.49747899174690247,"y":0.9168646335601807},{"x":0.4722689092159271,"y":0.9168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.47058823704719543,0.9061757922172546,0.49747899174690247,0.9168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.9061757922172546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.9061757922172546},{"x":0.49747899174690247,"y":0.9168646335601807},{"x":0.4722689092159271,"y":0.9168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.8991757922172546,0.5024789917469025,0.9238646335601807],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/733ed99521610762/pages/IDGLSVaOAActTOJr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/733ed99521610762/pages/oAzUIFBawsPrpxAL.jpg","blurred":"/storage/books/733ed99521610762/pages/uhozNbapriNQRKKc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014977756117572302,0.00010452716749807434,0.9984719299388533,0.9989239312611397]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.0950118750333786},{"x":0.11932773143053055,"y":0.0950118750333786},{"x":0.11932773143053055,"y":0.10451306402683258},{"x":0.09747899323701859,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.0950118750333786,0.11932773143053055,0.10451306402683258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.0950118750333786},{"x":0.11932773143053055,"y":0.0950118750333786},{"x":0.11932773143053055,"y":0.10451306402683258},{"x":0.09747899323701859,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.0880118750333786,0.12432773143053055,0.11151306402683259],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.11638955026865005},{"x":0.11932773143053055,"y":0.11638955026865005},{"x":0.11932773143053055,"y":0.12470308691263199},{"x":0.09747899323701859,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.09747899323701859,0.11638955026865005,0.11932773143053055,0.12470308691263199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.11638955026865005},{"x":0.11932773143053055,"y":0.11638955026865005},{"x":0.11932773143053055,"y":0.12470308691263199},{"x":0.09747899323701859,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.10938955026865005,0.12432773143053055,0.131703086912632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12100840359926224,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.0941176488995552,0.13657957315444946,0.12100840359926224,0.1448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12100840359926224,"y":0.13657957315444946},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.12957957315444946,0.12600840359926224,0.1518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742},{"x":0.12100840359926224,"y":0.15558195114135742},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.0957983210682869,0.15558195114135742,0.12100840359926224,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742},{"x":0.12100840359926224,"y":0.15558195114135742},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1650831401348114},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.14858195114135742,0.12600840359926224,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.17577196657657623},{"x":0.12100840359926224,"y":0.17577196657657623},{"x":0.12100840359926224,"y":0.18646080791950226},{"x":0.09747899323701859,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.09747899323701859,0.17577196657657623,0.12100840359926224,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.17577196657657623},{"x":0.1260504275560379,"y":0.17577196657657623},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18646080791950226},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.17577196657657623,0.1260504275560379,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.17577196657657623},{"x":0.1260504275560379,"y":0.17577196657657623},{"x":0.1260504275560379,"y":0.18646080791950226},{"x":0.09747899323701859,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.16877196657657623,0.1310504275560379,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.09382423013448715},{"x":0.8857142925262451,"y":0.09382423013448715},{"x":0.8857142925262451,"y":0.10926365852355957},{"x":0.8638655543327332,"y":0.10926365852355957}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲۰۸.","boundary":[0.8638655543327332,0.09382423013448715,0.8857142925262451,0.10926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.09382423013448715},{"x":0.8571428656578064,"y":0.09382423013448715},{"x":0.8571428656578064,"y":0.10926365852355957},{"x":0.8201680779457092,"y":0.10926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.8201680779457092,0.09382423013448715,0.8571428656578064,0.10926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.0950118750333786},{"x":0.8134453892707825,"y":0.0950118750333786},{"x":0.8134453892707825,"y":0.10926365852355957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.10926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7831932902336121,0.0950118750333786,0.8134453892707825,0.10926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.0950118750333786},{"x":0.7764706015586853,"y":0.09382423013448715},{"x":0.7764706015586853,"y":0.10926365852355957},{"x":0.7310924530029297,"y":0.10926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7310924530029297,0.0950118750333786,0.7764706015586853,0.10926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.0950118750333786},{"x":0.7243697643280029,"y":0.0950118750333786},{"x":0.7243697643280029,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6957983374595642,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6957983374595642,0.0950118750333786,0.7243697643280029,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.0950118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.10926365852355957},{"x":0.6571428775787354,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6571428775787354,0.09619952738285065,0.6890756487846375,0.10926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6521008610725403,"y":0.09619952738285065},{"x":0.6521008610725403,"y":0.11045130342245102},{"x":0.6470588445663452,"y":0.11045130342245102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6470588445663452,0.09619952738285065,0.6521008610725403,0.11045130342245102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8873949646949768,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8873949646949768,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8655462265014648,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.8655462265014648,0.11520189791917801,0.8873949646949768,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8571428656578064,"y":0.13064132630825043},{"x":0.8218487501144409,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.8218487501144409,0.11520189791917801,0.8571428656578064,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8151260614395142,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8151260614395142,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7815126180648804,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7815126180648804,0.11520189791917801,0.8151260614395142,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7747899293899536,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7747899293899536,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7579832077026367,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7579832077026367,0.11520189791917801,0.7747899293899536,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7579832077026367,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7579832077026367,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.11520189791917801,0.7579832077026367,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7462185025215149,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7462185025215149,"y":0.13064132630825043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7109243869781494,0.11520189791917801,0.7462185025215149,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7042016983032227,"y":0.11520189791917801},{"x":0.7042016983032227,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6739495992660522,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6739495992660522,0.11520189791917801,0.7042016983032227,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.11520189791917801},{"x":0.6705882549285889,"y":0.11520189791917801},{"x":0.6705882549285889,"y":0.13064132630825043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6655462384223938,0.11520189791917801,0.6705882549285889,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8857142925262451,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8857142925262451,"y":0.14845605194568634},{"x":0.8638655543327332,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴۰۸.","boundary":[0.8638655543327332,0.13420426845550537,0.8857142925262451,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8588235378265381,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8588235378265381,"y":0.14845605194568634},{"x":0.826890766620636,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.826890766620636,0.13420426845550537,0.8588235378265381,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8201680779457092,"y":0.13420426845550537},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7747899293899536,0.13420426845550537,0.8201680779457092,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7680672407150269,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7680672407150269,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7361344695091248,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7361344695091248,0.13420426845550537,0.7680672407150269,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.13539192080497742,0.7327731251716614,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7193277478218079,"y":0.13539192080497742},{"x":0.7193277478218079,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6941176652908325,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6941176652908325,0.13539192080497742,0.7193277478218079,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6857143044471741,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6857143044471741,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6420168280601501,0.13539192080497742,0.6857143044471741,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6352941393852234,"y":0.13539192080497742},{"x":0.6352941393852234,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6084033846855164,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6084033846855164,0.13539192080497742,0.6352941393852234,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6016806960105896,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6016806960105896,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5731092691421509,0.13657957315444946,0.6016806960105896,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5663865804672241,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5663865804672241,"y":0.15083135664463043},{"x":0.561344563961029,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.13657957315444946,0.5663865804672241,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8689075708389282,"y":0.15320664644241333},{"x":0.8689075708389282,"y":0.16627077758312225},{"x":0.8386554718017578,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۸","boundary":[0.8386554718017578,0.15439429879188538,0.8689075708389282,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8352941274642944,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8336134552955627,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.15439429879188538,0.8352941274642944,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.15558195114135742},{"x":0.826890766620636,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8285714387893677,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7949579954147339,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7932773232460022,0.15558195114135742,0.8285714387893677,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7882353067398071,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7899159789085388,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7848739624023438,0.15558195114135742,0.7899159789085388,0.16864608228206635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.09619952738285065},{"x":0.8857142925262451,"y":0.0926365777850151},{"x":0.8873949646949768,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5630252361297607,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.556344563961029,0.08919952738285064,0.8923949646949768,0.1744584299325943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8521008491516113,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8521008491516113,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8084033727645874,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴۰۸","boundary":[0.8084033727645874,0.17339667677879333,0.8521008491516113,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.17339667677879333},{"x":0.805042028427124,"y":0.17339667677879333},{"x":0.805042028427124,"y":0.18883609771728516},{"x":0.8033613562583923,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.17339667677879333,0.805042028427124,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7983193397521973,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7983193397521973,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7647058963775635,0.17458432912826538,0.7983193397521973,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7579832077026367,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7243697643280029,0.17458432912826538,0.7579832077026367,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7176470756530762,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7008403539657593,0.17458432912826538,0.7176470756530762,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17458432912826538},{"x":0.702521026134491,"y":0.17458432912826538},{"x":0.702521026134491,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.17458432912826538,0.702521026134491,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6907563209533691,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6907563209533691,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6336134672164917,0.17458432912826538,0.6907563209533691,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6268907785415649,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5983193516731262,0.17458432912826538,0.6268907785415649,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.19121140241622925},{"x":0.578151285648346,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.17577196657657623,0.5915966629981995,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5714285969734192,"y":0.17577196657657623},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5394958257675171,0.17577196657657623,0.5714285969734192,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.17577196657657623},{"x":0.534453809261322,"y":0.17577196657657623},{"x":0.534453809261322,"y":0.19121140241622925},{"x":0.529411792755127,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.17577196657657623,0.534453809261322,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8689075708389282,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.۴۰۸","boundary":[0.8369747996330261,0.1947743445634842,0.8689075708389282,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8352941274642944,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8352941274642944,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8336134552955627,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.1947743445634842,0.8352941274642944,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.1947743445634842},{"x":0.826890766620636,"y":0.1947743445634842},{"x":0.826890766620636,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7848739624023438,0.1947743445634842,0.826890766620636,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.19596199691295624},{"x":0.778151273727417,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7798319458961487,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7613445520401001,0.19596199691295624,0.7798319458961487,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.19596199691295624},{"x":0.756302535533905,"y":0.19596199691295624},{"x":0.756302535533905,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7529411911964417,0.19596199691295624,0.756302535533905,0.21140141785144806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8689075708389282,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8689075708389282,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.524411792755127,0.16877196657657623,0.8739075708389282,0.21840141785144807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8521008491516113,"y":0.21377672255039215},{"x":0.8521008491516113,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8100840449333191,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴۰۸","boundary":[0.8100840449333191,0.21377672255039215,0.8521008491516113,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.21377672255039215},{"x":0.805042028427124,"y":0.21377672255039215},{"x":0.805042028427124,"y":0.23040379583835602},{"x":0.8033613562583923,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.21377672255039215,0.805042028427124,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.21377672255039215},{"x":0.800000011920929,"y":0.21377672255039215},{"x":0.800000011920929,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7731092572212219,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بینش","boundary":[0.7731092572212219,0.21377672255039215,0.800000011920929,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7411764860153198,0.2149643748998642,0.7613445520401001,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193277478218079,0.2149643748998642,0.7277311086654663,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.680672287940979,0.2149643748998642,0.7142857313156128,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6403361558914185,0.2149643748998642,0.6739495992660522,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6168067455291748,0.2149643748998642,0.6336134672164917,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23040379583835602},{"x":0.610084056854248,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.610084056854248,0.2149643748998642,0.6168067455291748,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8689075708389282,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8689075708389282,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8386554718017578,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۴۰۸","boundary":[0.8386554718017578,0.23396675288677216,0.8689075708389282,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8369747996330261,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8369747996330261,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8336134552955627,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.23396675288677216,0.8369747996330261,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.23396675288677216},{"x":0.826890766620636,"y":0.23396675288677216},{"x":0.826890766620636,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7949579954147339,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7949579954147339,0.23396675288677216,0.826890766620636,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.24940617382526398},{"x":0.75126051902771,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.75126051902771,0.23396675288677216,0.7882353067398071,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.235154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.235154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.235154390335083,0.7445378303527832,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6924369931221008,0.235154390335083,0.7327731251716614,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.235154390335083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.235154390335083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6521008610725403,0.235154390335083,0.6857143044471741,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.235154390335083},{"x":0.6504201889038086,"y":0.235154390335083},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.235154390335083,0.6504201889038086,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8521008491516113,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8521008491516113,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8100840449333191,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴۰۸","boundary":[0.8100840449333191,0.25415676832199097,0.8521008491516113,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.255344420671463},{"x":0.805042028427124,"y":0.255344420671463},{"x":0.805042028427124,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8033613562583923,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8033613562583923,0.255344420671463,0.805042028427124,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.255344420671463},{"x":0.7966386675834656,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7966386675834656,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گزاره","boundary":[0.7680672407150269,0.255344420671463,0.7966386675834656,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.255344420671463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7462185025215149,0.255344420671463,0.7663865685462952,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.255344420671463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.6789916157722473,0.255344420671463,0.7361344695091248,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8857142925262451,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8857142925262451,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8672268986701965,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵.۸","boundary":[0.8672268986701965,0.27434679865837097,0.8857142925262451,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.275534451007843},{"x":0.8655462265014648,"y":0.275534451007843},{"x":0.8655462265014648,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8638655543327332,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.275534451007843,0.8655462265014648,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.275534451007843},{"x":0.8571428656578064,"y":0.275534451007843},{"x":0.8571428656578064,"y":0.28859856724739075},{"x":0.8184874057769775,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.8184874057769775,0.275534451007843,0.8571428656578064,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.275534451007843},{"x":0.8117647171020508,"y":0.275534451007843},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7882353067398071,0.275534451007843,0.8117647171020508,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.275534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.275534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.275534451007843,0.7815126180648804,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.7428571581840515,0.275534451007843,0.7697479128837585,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7092437148094177,0.275534451007843,0.7361344695091248,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.275534451007843,0.7058823704719543,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8857142925262451,"y":0.29572445154190063},{"x":0.8873949646949768,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8605042099952698,0.29572445154190063,0.8873949646949768,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8588235378265381,"y":0.31116390228271484},{"x":0.853781521320343,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8521008491516113,0.2969121038913727,0.8588235378265381,0.31116390228271484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2149643748998642},{"x":0.8857142925262451,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8873949646949768,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.605084056854248,0.2079643748998642,0.8923949646949768,0.3169762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19596199691295624},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1947743445634842},{"x":0.12100840359926224,"y":0.20665083825588226},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.0941176488995552,0.19596199691295624,0.12100840359926224,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.19596199691295624},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1947743445634842},{"x":0.12100840359926224,"y":0.20665083825588226},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.18896199691295623,0.12600840359926224,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.21615201234817505},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2149643748998642},{"x":0.11932773143053055,"y":0.22446556389331818},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.0957983210682869,0.21615201234817505,0.11932773143053055,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.21615201234817505},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2149643748998642},{"x":0.11932773143053055,"y":0.22446556389331818},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.20915201234817504,0.12432773143053055,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.23634204268455505},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23634204268455505},{"x":0.12100840359926224,"y":0.24584323167800903},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.23634204268455505,0.12100840359926224,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.23634204268455505},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23634204268455505},{"x":0.12100840359926224,"y":0.24584323167800903},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.22934204268455505,0.12600840359926224,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.25653207302093506},{"x":0.11932773143053055,"y":0.25653207302093506},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26603326201438904},{"x":0.0957983210682869,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.0957983210682869,0.25653207302093506,0.11932773143053055,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.25653207302093506},{"x":0.11932773143053055,"y":0.25653207302093506},{"x":0.11932773143053055,"y":0.26603326201438904},{"x":0.0957983210682869,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.24953207302093505,0.12432773143053055,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.27672210335731506},{"x":0.12100840359926224,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.285035640001297},{"x":0.0957983210682869,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.0941176488995552,0.27672210335731506,0.12100840359926224,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.27672210335731506},{"x":0.12100840359926224,"y":0.275534451007843},{"x":0.12100840359926224,"y":0.285035640001297},{"x":0.0957983210682869,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.26972210335731506,0.12600840359926224,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2969121038913727},{"x":0.11764705926179886,"y":0.29572445154190063},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3052256405353546},{"x":0.09747899323701859,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.09747899323701859,0.2969121038913727,0.11764705926179886,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2969121038913727},{"x":0.11764705926179886,"y":0.29572445154190063},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3052256405353546},{"x":0.09747899323701859,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.2899121038913727,0.12264705926179886,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.32897862792015076},{"x":0.9042016863822937,"y":0.32897862792015076},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3456057012081146},{"x":0.875630259513855,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.875630259513855,0.32897862792015076,0.9042016863822937,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8705882430076599,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.8521008491516113,0.32897862792015076,0.8705882430076599,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8504201769828796,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8504201769828796,"y":0.3456057012081146},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8470588326454163,0.32897862792015076,0.8504201769828796,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8352941274642944,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7865546345710754,0.32897862792015076,0.8352941274642944,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7815126180648804,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3456057012081146},{"x":0.75126051902771,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.75126051902771,0.32897862792015076,0.7815126180648804,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7058823704719543,0.32897862792015076,0.7445378303527832,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.32897862792015076,0.6991596817970276,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.6504201889038086,0.32897862792015076,0.6890756487846375,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6453781723976135,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6067227125167847,0.32897862792015076,0.6453781723976135,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5462185144424438,0.32897862792015076,0.6000000238418579,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5411764979362488,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5260504484176636,0.32897862792015076,0.5411764979362488,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5210084319114685,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.32897862792015076,0.5210084319114685,0.3456057012081146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.32897862792015076},{"x":0.9042016863822937,"y":0.32897862792015076},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5126470875740051,0.32197862792015075,0.9092016863822937,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.33135393261909485},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3301662802696228},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3396674692630768},{"x":0.0957983210682869,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۲۵","boundary":[0.0957983210682869,0.33135393261909485,0.11764705926179886,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.33135393261909485},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3301662802696228},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3396674692630768},{"x":0.0957983210682869,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.32435393261909484,0.12264705926179886,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8857142925262451,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۹","boundary":[0.8689075708389282,0.3503562808036804,0.8857142925262451,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8638655543327332,0.3503562808036804,0.8655462265014648,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.3503562808036804,0.8571428656578064,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8184874057769775,"y":0.35154393315315247},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3598574697971344},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8168067336082458,0.35154393315315247,0.8184874057769775,0.3598574697971344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.3503562808036804},{"x":0.8857142925262451,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8857142925262451,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8168067336082458,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8118067336082458,0.3433562808036804,0.8907142925262451,0.36566984724998475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3503562808036804},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3503562808036804},{"x":0.12100840359926224,"y":0.35866984724998474},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۵","boundary":[0.0941176488995552,0.3503562808036804,0.12100840359926224,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3503562808036804},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3503562808036804},{"x":0.12100840359926224,"y":0.35866984724998474},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3433562808036804,0.12600840359926224,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3705463111400604},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3705463111400604},{"x":0.12100840359926224,"y":0.37885984778404236},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.09747899323701859,0.3705463111400604,0.12100840359926224,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3705463111400604},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3705463111400604},{"x":0.12100840359926224,"y":0.37885984778404236},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3635463111400604,0.12600840359926224,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.39073634147644043},{"x":0.12100840359926224,"y":0.39073634147644043},{"x":0.12100840359926224,"y":0.39904987812042236},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.09747899323701859,0.39073634147644043,0.12100840359926224,0.39904987812042236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1260504275560379,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1277310997247696,"y":0.39904987812042236},{"x":0.1260504275560379,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.1260504275560379,0.39073634147644043,0.1277310997247696,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1260504275560379,"y":0.39073634147644043},{"x":0.1277310997247696,"y":0.39904987812042236},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3837363414764404,0.1327310997247696,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.41092637181282043},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4097387194633484},{"x":0.12100840359926224,"y":0.41923990845680237},{"x":0.0957983210682869,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.0941176488995552,0.41092637181282043,0.12100840359926224,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.41092637181282043},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4097387194633484},{"x":0.12100840359926224,"y":0.41923990845680237},{"x":0.0957983210682869,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.40392637181282043,0.12600840359926224,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.43111640214920044},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4299287497997284},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.0941176488995552,0.43111640214920044,0.12100840359926224,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.43111640214920044},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4299287497997284},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4394299387931824},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.42411640214920043,0.12600840359926224,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.45130640268325806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.450118750333786},{"x":0.12100840359926224,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.0957983210682869,0.45130640268325806,0.12100840359926224,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.45130640268325806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.450118750333786},{"x":0.12100840359926224,"y":0.45961993932724},{"x":0.09747899323701859,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.44430640268325805,0.12600840359926224,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8857142925262451,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8638655543327332,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲۰۹.","boundary":[0.8638655543327332,0.3693586587905884,0.8857142925262451,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8571428656578064,"y":0.38361045718193054},{"x":0.8033613562583923,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسترهای","boundary":[0.8033613562583923,0.3693586587905884,0.8571428656578064,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7983193397521973,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهادی","boundary":[0.7630252242088318,0.3705463111400604,0.7983193397521973,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3705463111400604},{"x":0.756302535533905,"y":0.3705463111400604},{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.7042016983032227,0.3705463111400604,0.756302535533905,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8857142925262451,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8655462265014648,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳۰۹.","boundary":[0.8655462265014648,0.3895486891269684,0.8857142925262451,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8588235378265381,"y":0.40380048751831055},{"x":0.8134453892707825,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8134453892707825,0.3895486891269684,0.8588235378265381,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8084033727645874,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7815126180648804,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7815126180648804,0.3895486891269684,0.8084033727645874,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7747899293899536,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7394958138465881,0.3895486891269684,0.7747899293899536,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.3895486891269684,0.7327731251716614,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6605042219161987,0.3895486891269684,0.7226890921592712,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3895486891269684},{"x":0.653781533241272,"y":0.3895486891269684},{"x":0.653781533241272,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.6134454011917114,0.3895486891269684,0.653781533241272,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.5630252361297607,0.3895486891269684,0.6067227125167847,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.3895486891269684,0.5596638917922974,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8655462265014648,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴۰۹.","boundary":[0.8655462265014648,0.4097387194633484,0.8857142925262451,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4251781404018402},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8151260614395142,0.4097387194633484,0.8588235378265381,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7815126180648804,0.4097387194633484,0.8084033727645874,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7394958138465881,0.4097387194633484,0.7747899293899536,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.4097387194633484,0.7327731251716614,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6941176652908325,0.4097387194633484,0.7226890921592712,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6504201889038086,0.4097387194633484,0.6873949766159058,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6436975002288818,0.4097387194633484,0.6470588445663452,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.6033613681793213,0.4097387194633484,0.6369748115539551,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4251781404018402},{"x":0.561344563961029,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.561344563961029,0.4097387194633484,0.5966386795043945,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5126050710678101,0.4097387194633484,0.5546218752861023,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.4097387194633484},{"x":0.507563054561615,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.4097387194633484,0.507563054561615,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4588235318660736,0.4097387194633484,0.49747899174690247,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4251781404018402},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.40504202246665955,0.4097387194633484,0.45210084319114685,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4097387194633484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.4097387194633484,0.3983193337917328,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4097387194633484},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4097387194633484},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4251781404018402},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عقلانیت","boundary":[0.34285715222358704,0.4097387194633484,0.38823530077934265,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4097387194633484},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4097387194633484},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3210084140300751,0.4097387194633484,0.33781513571739197,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4097387194633484},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4097387194633484},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.26218488812446594,0.4097387194633484,0.31092438101768494,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8857142925262451,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8655462265014648,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵۰۹.","boundary":[0.8655462265014648,0.4299287497997284,0.8857142925262451,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8571428656578064,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8117647171020508,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.8117647171020508,0.4299287497997284,0.8571428656578064,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4299287497997284},{"x":0.805042028427124,"y":0.4299287497997284},{"x":0.805042028427124,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7714285850524902,0.4299287497997284,0.805042028427124,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7260504364967346,0.4299287497997284,0.7630252242088318,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.4299287497997284,0.7193277478218079,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهادگرایی","boundary":[0.6521008610725403,0.4299287497997284,0.7092437148094177,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6134454011917114,0.4299287497997284,0.6453781723976135,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4299287497997284},{"x":0.610084056854248,"y":0.4299287497997284},{"x":0.610084056854248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.4299287497997284,0.610084056854248,0.44418051838874817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8857142925262451,"y":0.3705463111400604},{"x":0.8873949646949768,"y":0.44418051838874817},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25718488812446594,0.36710926818847656,0.8923949646949768,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8689075708389282,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8689075708389282,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8386554718017578,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۹","boundary":[0.8386554718017578,0.4477434754371643,0.8689075708389282,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8336134552955627,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8352941274642944,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8336134552955627,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8336134552955627,0.44893112778663635,0.8352941274642944,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.44893112778663635},{"x":0.8252100944519043,"y":0.44893112778663635},{"x":0.826890766620636,"y":0.46318