مدیر اثربخش در عمل مدیر اثربخش در عمل

{"id":"3795647","title":"مدیر اثربخش در عمل","price":"۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/76284732c5abd7e7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/76284732c5abd7e7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/76284732c5abd7e7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/76284732c5abd7e7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/76284732c5abd7e7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/76284732c5abd7e7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/76284732c5abd7e7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/76284732c5abd7e7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/76284732c5abd7e7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/76284732c5abd7e7/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789645150547","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["برای تبدیل شدن به انسانی اثربخش به پنج مهارت نیاز دارید. این مهارت‌ها عبارت‌اند از: مدیریت زمان، تمرکز بر منشا اثر بودن، بهره‌ور کردن نقاط قوت، تمرکز تلاش‌ها بر اموری که بیش‌ترین اهمیت را در راستای نیل به اهداف دارند، و اتخاذ تصمیم‌های اثربخش. در این میان مدیریت زمان و تمرکز بر اموری که بیش‌ترین اهمیت را در راستای نیل به اهداف دارند، پایه‌هایی هستند که اثربخشی بر روی آن‌ها بنا می‌شود. امروزه مدیران باسواد، فراوان‌اند و مدیران اثربخش، نادر. در حالی که ما به مدیران، بابت سوادشان حقوق نمی‌دهیم بلکه به آن‌ها حقوق می‌دهیم تا کارهای درست انجام دهند. چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص این که چه‌کارهایی درست است و همین‌طور نحوه‌ی انجام این کارها موضوع کتاب حاضر است. در این راستا نگارنده در کتاب مطالبی را در زمینه‌ی فرا گرفتن اثربخشی، اقتدار دانش، اهمیت شناخت زمان، ضعف عملکرد اطلاعاتی، شکست مدیران، بهره‌ور کردن نقاط قوت، اهداف سازمان، قوانین اولویت‌بندی، تصمیم‌های اثربخش و... فراهم آورده است."],"pages_count":"232","keywords":null,"token":"76284732c5abd7e7","created_at":"2019-10-12 15:04:31","updated_at":"2022-04-09 09:58:31","publisher_id":"171","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-14 12:20:26","available_for_web":"1","publisher_title":"کتابسرای نیک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918077","title":"پیتر اف. دراکر","firstname":"پیتر","lastname":"اف. دراکر","token":"83553acc90f8f4d7","created_at":"2019-10-12 14:58:28","updated_at":"2019-10-12 14:58:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918078","title":"جوزف ای. ماچیاری الو","firstname":"جوزف","lastname":"ای. ماچیاری الو","token":"3adaadddc5bba6b4","created_at":"2019-10-12 14:58:34","updated_at":"2019-10-12 14:58:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918079","title":"علیرضا جلالی فراهانی","firstname":"علیرضا","lastname":"جلالی فراهانی","token":"40845ab81827188e","created_at":"2019-10-12 14:58:38","updated_at":"2019-10-12 14:58:38","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918077","title":"پیتر اف. دراکر","firstname":"پیتر","lastname":"اف. دراکر","token":"83553acc90f8f4d7","created_at":"2019-10-12 14:58:28","updated_at":"2019-10-12 14:58:28","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918078","title":"جوزف ای. ماچیاری الو","firstname":"جوزف","lastname":"ای. ماچیاری الو","token":"3adaadddc5bba6b4","created_at":"2019-10-12 14:58:34","updated_at":"2019-10-12 14:58:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918079","title":"علیرضا جلالی فراهانی","firstname":"علیرضا","lastname":"جلالی فراهانی","token":"40845ab81827188e","created_at":"2019-10-12 14:58:38","updated_at":"2019-10-12 14:58:38","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784331","file":"5da1ba47ab9804.89433377.pdf","book_id":"3795647","toc":[{"page":13,"title":"پيشگفتار"},{"page":16,"title":"مقدمه"},{"page":20,"title":"مدير اثربخش در عمل"},{"page":21,"title":"اثربخشي را ميتوان فراگرفت"},{"page":31,"title":"زمانت را بشناس"},{"page":58,"title":"تمركز بر منشأ اثر بودن"},{"page":93,"title":"بهره ور كردن نقاط قوت"},{"page":170,"title":"اول كارهاي مهم"},{"page":190,"title":"تصميم هاي اثربخش"}],"created_at":"2019-10-12 15:04:31","updated_at":"2022-04-09 09:58:32","process_started_at":"2019-10-12 15:04:34","process_done_at":"2019-10-12 15:09:07","process_failed_at":null,"pages_count":"232","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1719c7cd60c08b68e0ecedc836c31c1eb90819e5571e88da71232b80a135c95c31f5c32fa405ed1d20a68b37652ba5f788edeea8e8e961ca7f90c7cb5b0adfba","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۲"},"publisher":{"id":171,"title":"کتابسرای نیک","description":null,"token":"b536fac439551ad9","slug":"کتابسرای-نیک"},"study_subjects":[{"id":"70","title":"  مبانی مدیریت","token":"e69ca1f0edf581f3","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-07-26 09:23:42","study_fields":[{"id":"10","title":"ساخت پروتزهای دندانی","degree_id":"7","token":"badd46d275e23bb3","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-10 15:56:48","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3427","title":"اصول و مبانی مدیریت","token":"6f5416767cb57181","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-06-16 17:33:39","study_fields":[{"id":"208","title":"مدیریت خدمات بهداشتی درمانی","degree_id":"7","token":"3bbfa4258f91d9b8","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3430","title":"اصول و مبانی مدیریت","token":"132672f60e8c8883","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-06-16 17:33:39","study_fields":[{"id":"469","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش","degree_id":"10","token":"c062d2170e71b681","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 02:49:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1324","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی","degree_id":"10","token":"da23bdaef60efb5e","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 01:56:02","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1327","title":"مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی","degree_id":"10","token":"776d3acb6e50d351","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 15:16:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"33268","title":"مبانی مدیریت و سیستم‌ها","token":"1692e74021914929","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:09","updated_at":"2019-10-14 12:20:26","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-25 20:33:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مدیر-اثربخش-در-عمل","urlify":"مدیر-اثربخش-در-عمل","pages_count_fa":"۲۳۲","authorTitle":"پیتر اف. دراکر, جوزف ای. ماچیاری الو, علیرضا جلالی فراهانی","tocStr":"پيشگفتار, مقدمه, مدير اثربخش در عمل, اثربخشي را ميتوان فراگرفت, زمانت را بشناس, تمركز بر منشأ اثر بودن, بهره ور كردن نقاط قوت, اول كارهاي مهم, تصميم هاي اثربخش","url":"/preview/76284732c5abd7e7/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19