زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین المللی زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین المللی

توضیحات

در سالهای اخیر حوزه مدیریت زنجیره تامین (SCM)، مورد توجه بسیاری از افراد در حوزه عملی، انتشارات علمی، کنفرانس ها، برنامه های توسعه کسب وکار و دروس ارایه شده در دانشگاه ها قرار گرفته است. شرایطی که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمان هاست که با نزدیک شدن ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطلاعات حاصل شده است. سازمان ها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می دانند. نیازها و علایق مشتری می¬تواند شامل کاهش قیمت، حمل به موقع، کیفیت مناسب و از این قبیل باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن، ارضای این نیازها نه فقط توسط آخرین موجودیت منتهی به مشتری، بلکه توسط سایر تامین کنندگان بالادستی، صورت می گیرد. به عبارت دیگر نه یک تامین‌کننده، بلکه تعدادی از تامین-کنندگان را در نظر می گیرد. ممکن است تصور شود که زنجیره تامین اخیراً ابداع نشده و در گذشته هم وجود داشته است، این تفکر درستی است؛ زنجیره تامین قدمتی طولانی دارد، ولی «مدیریت زنجیره تامین» بسیار جدید است. به عبارت دیگر، هدایت تمام اعضای زنجیره تامین به صورتی یکپارچه و هماهنگ مبحثی نو می باشد. در عین علاقه روز افزون محققین، دانش مربوط به مدیریت زنجیره تامین غالباً در موضوعات فروش، لجستیک، تکنولوژی اطلاعات و بازاریابی متمرکز است و این حوزه جذاب هنوز نیاز به توجهات فراوان دارد، چرا که هنوز هیچ متن یکپارچه ای در خصوص مفاهیم تازه مطرح شده این حوزه در دسترس نمی¬باشد و علاوه بر این اکثر متون موجود در این زمینه به برخی از مفاهیم تیوریک بدون در نظر گرفتن جنبه عملی آن ها پرداخته اند. در این کتاب تلاش شده است تا به هر دو جنبه پرداخته شود و مطالب هر فصل با کمک مطالعات موردی مرتبط تشریح شود. به هر حال امید است که این کتاب گامی در راستای درک عمیق تر مفهوم مدیریت زنجیره تامین و پیچیدگی های حاکم بر آن باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2424
-5454
-8888
-110110
-154154
-184184
-222222
-264264
-320320
-364364
-412412
-448448
-484484
-506506
{"id":"3795616","title":"زنجیره تامین و لجستیک در سطح ملی و بین المللی","price":"۱۵۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۷‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/786fbcbd190015eb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/786fbcbd190015eb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/786fbcbd190015eb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/786fbcbd190015eb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/786fbcbd190015eb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/786fbcbd190015eb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/786fbcbd190015eb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/786fbcbd190015eb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/786fbcbd190015eb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/786fbcbd190015eb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693298","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"2","description":["در سالهای اخیر حوزه مدیریت زنجیره تامین (SCM)، مورد توجه بسیاری از افراد در حوزه عملی، انتشارات علمی، کنفرانس ها، برنامه های توسعه کسب وکار و دروس ارایه شده در دانشگاه ها قرار گرفته است. شرایطی که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمان هاست که با نزدیک شدن ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطلاعات حاصل شده است. سازمان ها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می دانند. نیازها و علایق مشتری می¬تواند شامل کاهش قیمت، حمل به موقع، کیفیت مناسب و از این قبیل باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن، ارضای این نیازها نه فقط توسط آخرین موجودیت منتهی به مشتری، بلکه توسط سایر تامین کنندگان بالادستی، صورت می گیرد. به عبارت دیگر نه یک تامین‌کننده، بلکه تعدادی از تامین-کنندگان را در نظر می گیرد. ممکن است تصور شود که زنجیره تامین اخیراً ابداع نشده و در گذشته هم وجود داشته است، این تفکر درستی است؛ زنجیره تامین قدمتی طولانی دارد، ولی «مدیریت زنجیره تامین» بسیار جدید است. به عبارت دیگر، هدایت تمام اعضای زنجیره تامین به صورتی یکپارچه و هماهنگ مبحثی نو می باشد. در عین علاقه روز افزون محققین، دانش مربوط به مدیریت زنجیره تامین غالباً در موضوعات فروش، لجستیک، تکنولوژی اطلاعات و بازاریابی متمرکز است و این حوزه جذاب هنوز نیاز به توجهات فراوان دارد، چرا که هنوز هیچ متن یکپارچه ای در خصوص مفاهیم تازه مطرح شده این حوزه در دسترس نمی¬باشد و علاوه بر این اکثر متون موجود در این زمینه به برخی از مفاهیم تیوریک بدون در نظر گرفتن جنبه عملی آن ها پرداخته اند. در این کتاب تلاش شده است تا به هر دو جنبه پرداخته شود و مطالب هر فصل با کمک مطالعات موردی مرتبط تشریح شود. به هر حال امید است که این کتاب گامی در راستای درک عمیق تر مفهوم مدیریت زنجیره تامین و پیچیدگی های حاکم بر آن باشد.",""],"pages_count":"516","keywords":null,"token":"786fbcbd190015eb","created_at":"2019-10-08 16:40:34","updated_at":"2022-11-05 15:34:56","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-09 16:47:34","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918027","title":"رضا زنجیرانی فراهانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"رضا","lastname":"زنجیرانی فراهانی","token":"60ddcf05586bac40","created_at":"2019-10-08 16:37:33","updated_at":"2019-10-08 16:37:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918028","title":"نسرین عسگری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"نسرین","lastname":"عسگری","token":"297b537e3fa7b912","created_at":"2019-10-08 16:37:39","updated_at":"2019-10-08 16:37:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918029","title":"هدی داورزنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"هدی","lastname":"داورزنی","token":"b55783de636bcdb1","created_at":"2019-10-08 16:37:44","updated_at":"2019-10-08 16:37:44","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918027","title":"رضا زنجیرانی فراهانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"رضا","lastname":"زنجیرانی فراهانی","token":"60ddcf05586bac40","created_at":"2019-10-08 16:37:33","updated_at":"2019-10-08 16:37:33","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918028","title":"نسرین عسگری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"نسرین","lastname":"عسگری","token":"297b537e3fa7b912","created_at":"2019-10-08 16:37:39","updated_at":"2019-10-08 16:37:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918029","title":"هدی داورزنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"هدی","lastname":"داورزنی","token":"b55783de636bcdb1","created_at":"2019-10-08 16:37:44","updated_at":"2019-10-08 16:37:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784300","file":"5d9c8aca893002.07060652.pdf","book_id":"3795616","toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار"},{"page":18,"title":"مقدمه"},{"page":24,"title":"فصل اول: مروري بر ادبیات زنجیره تأمین"},{"page":54,"title":"فصل دوم: اندازه گیري عملکرد"},{"page":88,"title":"فصل سوم: مدیریت زنجیره تأمین جهانی"},{"page":110,"title":"فصل چهارم: هزینه هاي لجستیک ملی"},{"page":154,"title":"فصل پنجم: برنامه ریزي فضایی و کاربري زمین"},{"page":184,"title":"فصل ششم: طراحی شبکه زنجیره تأمین"},{"page":222,"title":"فصل هفتم: خصوصی سازي"},{"page":264,"title":"فصل هشتم: خوشه هاي صادراتی"},{"page":320,"title":"فصل نهم: مدیریت زنجیره تأمین سبز"},{"page":364,"title":"فصل دهم: مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین در بحران ها"},{"page":412,"title":"فصل یازدهم: زنجیره تأمین و لجستیک نظامی"},{"page":448,"title":"فصل دوازدهم: سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک"},{"page":484,"title":"فصل سیزدهم: مطالعات موردي"},{"page":506,"title":"فهرست واژگان"}],"created_at":"2019-10-08 16:40:34","updated_at":"2022-11-05 15:34:56","process_started_at":"2019-10-08 16:40:37","process_done_at":"2019-10-08 16:55:31","process_failed_at":null,"pages_count":"516","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"8dd649e1d659ef985d11108843ce14092611eb424f48539caaec79ab7341887fc04917ef169690f3d527807250e11aefece784015fae9cb623d9cc9a3140cbab","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۱۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"3421","title":"اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2253ba823de8e68b","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2020-06-07 19:52:00","study_fields":[{"id":"1321","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"b1a4e48d574d63e2","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-26 13:45:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"12889","title":"تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای لجستیکی ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"86b848dea57b30cf","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:52","updated_at":"2019-10-09 16:47:34","study_fields":[{"id":"1321","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"b1a4e48d574d63e2","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-26 13:45:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"31912","title":"لجستیک بین الملل","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ef2d4194f522585b","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:46:13","updated_at":"2019-10-09 16:47:34","study_fields":[{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1321","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"b1a4e48d574d63e2","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-26 13:45:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"31915","title":"لجستیک و حمل و نقل بین الملل پیشرفته","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b82111145fcd250b","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:46:13","updated_at":"2019-10-09 16:47:34","study_fields":[{"id":"1393","title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","degree_id":"10","token":"1744b156f51b7d80","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-10 14:20:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35365","title":"مدیریت لجستیک","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"629a9113d060c9c8","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:52:48","updated_at":"2019-10-09 16:47:34","study_fields":[{"id":"73","title":"آماد","degree_id":"7","token":"a62274b34ea27567","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C","ebook_price_en":"79000","urlify":"%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۵۱۶","authorTitle":"رضا زنجیرانی فراهانی, نسرین عسگری, هدی داورزنی","tocStr":"پیشگفتار, مقدمه, فصل اول: مروري بر ادبیات زنجیره تأمین, فصل دوم: اندازه گیري عملکرد, فصل سوم: مدیریت زنجیره تأمین جهانی, فصل چهارم: هزینه هاي لجستیک ملی, فصل پنجم: برنامه ریزي فضایی و کاربري زمین, فصل ششم: طراحی شبکه زنجیره تأمین, فصل هفتم: خصوصی سازي, فصل هشتم: خوشه هاي صادراتی, فصل نهم: مدیریت زنجیره تأمین سبز, فصل دهم: مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین در بحران ها, فصل یازدهم: زنجیره تأمین و لجستیک نظامی, فصل دوازدهم: سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک, فصل سیزدهم: مطالعات موردي, فهرست واژگان","url":"/preview/786fbcbd190015eb/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C"}
{"toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار"},{"page":18,"title":"مقدمه"},{"page":24,"title":"فصل اول: مروري بر ادبیات زنجیره تأمین"},{"page":54,"title":"فصل دوم: اندازه گیري عملکرد"},{"page":88,"title":"فصل سوم: مدیریت زنجیره تأمین جهانی"},{"page":110,"title":"فصل چهارم: هزینه هاي لجستیک ملی"},{"page":154,"title":"فصل پنجم: برنامه ریزي فضایی و کاربري زمین"},{"page":184,"title":"فصل ششم: طراحی شبکه زنجیره تأمین"},{"page":222,"title":"فصل هفتم: خصوصی سازي"},{"page":264,"title":"فصل هشتم: خوشه هاي صادراتی"},{"page":320,"title":"فصل نهم: مدیریت زنجیره تأمین سبز"},{"page":364,"title":"فصل دهم: مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین در بحران ها"},{"page":412,"title":"فصل یازدهم: زنجیره تأمین و لجستیک نظامی"},{"page":448,"title":"فصل دوازدهم: سیستم هاي اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک"},{"page":484,"title":"فصل سیزدهم: مطالعات موردي"},{"page":506,"title":"فهرست واژگان"}],"pages_count":516,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"786fbcbd190015eb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/3f45dab2513561820f28fb7e09094ca8.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/2a7571b6444ca872e13425b49fbefeda.jpg"},"info":{"width":467.717,"height":666.142,"margin":[0.35096,0.29796,0.36613,0.6796]},"elements":[{"words":[{"str":"ͼô̸ĀįĨ","boundary":[0.35096008911371623,0.2979551507622437,0.41629404105474044,0.320397813137533],"dir":"ltr"},{"str":"ĭþ̴̸͖͈","boundary":[0.42096075190767074,0.2979551507622437,0.500902148093826,0.320397813137533],"dir":"ltr"},{"str":"þ̼īŁȉҪ","boundary":[0.505632786492687,0.2979551507622437,0.5707429920229541,0.320397813137533],"dir":"ltr"},{"str":"ĥô̼","boundary":[0.5754097028758843,0.2979551507622437,0.6069579467926117,0.320397813137533],"dir":"ltr"},{"str":"Į̸","boundary":[0.6116246576455421,0.2979551507622437,0.6338714436293742,0.320397813137533],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35096,0.29796,0.63387,0.3204],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/fda9bef3b1326056242bcf3eb841b2f3.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/32b592d4f18ed800a6d1767aa3a55411.jpg"},"info":{"width":467.717,"height":666.142,"margin":[0.21862,0.62102,0.10605,0.08121]},"elements":[{"words":[{"str":"ÿôɒȱȸó","boundary":[0.7252932863248504,0.6210220943882836,0.7587165743387562,0.6348329635423078],"dir":"ltr"},{"str":"Ɋó","boundary":[0.7630597134592072,0.6210220943882836,0.7713997994513777,0.6348329635423078],"dir":"ltr"},{"str":"ɑʖʞ","boundary":[0.7743699715853819,0.6210220943882836,0.8032258823177264,0.6348329635423078],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȵ","boundary":[0.8061960544517306,0.6210220943882836,0.8342061545763786,0.6348329635423078],"dir":"ltr"},{"str":"Ņȸ","boundary":[0.8347962550003529,0.6210220943882836,0.8454180626318908,0.6348329635423078],"dir":"ltr"},{"str":"ȪĄĀįɫ","boundary":[0.8483882347658951,0.6210220943882836,0.8939538225037793,0.6348329635423078],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24783362588915947,0.6590877020214909,0.2525373249208389,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôİóĀɃIJȐóĀȅȚȐȢ","boundary":[0.2525373249208389,0.6590877020214909,0.3345014185928671,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ôȯÿ","boundary":[0.33706707261014685,0.6590877020214909,0.3577804527096514,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.3615434119349949,0.6590877020214909,0.36634973712736546,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ÿýÿôĜ","boundary":[0.37011269635270905,0.6590877020214909,0.39479428799893956,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĤ","boundary":[0.39872829082543504,0.6590877020214909,0.40911063741536013,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ij","boundary":[0.41150524783148784,0.6590877020214909,0.4179706959550326,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôħȝĀȉĨ","boundary":[0.42053634997231226,0.6590877020214909,0.46700889640530485,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.46907048672102214,0.6590877020214909,0.47544767276430755,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"IJģģħĤóɒɮɳ","boundary":[0.47751097351603644,0.6590877020214909,0.5309022336156266,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5346566406609126,0.6590877020214909,0.5394629658532831,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.5420286198705627,0.6590877020214909,0.5631867133330625,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.5657523673503422,0.6590877020214909,0.5957021019120535,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.5994650611373972,0.6590877020214909,0.6100184513284742,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȅȉăȚĤ","boundary":[0.6125841053457539,0.6590877020214909,0.6640682292924994,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6678311885178431,0.6590877020214909,0.6726375137102136,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ɒȅĨôȑ","boundary":[0.6752031677274933,0.6590877020214909,0.7038358665603345,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȅȚȐȢ","boundary":[0.7064015205776142,0.6590877020214909,0.740011588203978,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7951047321350304,0.6590877020214909,0.7963875591436703,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ÿ","boundary":[0.79895321316095,0.6590877020214909,0.8031437813891734,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ńǴþȍþȏ","boundary":[0.8045121301983893,0.6590877020214909,0.8356249612479343,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ĥôȐ","boundary":[0.838190615265214,0.6590877020214909,0.8526266952024409,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.8563896544277844,0.6590877020214909,0.8611959796201549,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.8637616336374346,0.6590877020214909,0.8939508292407589,0.6710971534597728],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45963691719565464,0.6756006977491286,0.464340616227334,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.464340616227334,0.6756006977491286,0.4955047603572245,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôĠÿ","boundary":[0.49807041437450417,0.6756006977491286,0.5311502468372968,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5321765084442087,0.6756006977491286,0.543875890763004,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȩİīɻɶ","boundary":[0.5464415447802837,0.6756006977491286,0.6073159624302731,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6110789216556166,0.6756006977491286,0.6158852468479872,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôďĤôċĨ","boundary":[0.6184509008652668,0.6756006977491286,0.6670785966727744,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ĮăĄĬĨ","boundary":[0.669644250690054,0.6756006977491286,0.7071199037024525,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7096855577197322,0.6756006977491286,0.7109683847283721,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĀįȑ","boundary":[0.7135340387456518,0.6756006977491286,0.7400115882039782,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.811576230925966,0.6756006977491286,0.8128590579346059,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.8154247119518855,0.6756006977491286,0.8329053679896177,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8354710220068975,0.6756006977491286,0.893950829240759,0.6876101491874105],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5959073542334361,0.6921136934767662,0.6006110532651154,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóýĬħȐ،ġńþȝ","boundary":[0.6006110532651154,0.6921136934767662,0.6682759018808383,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":":.","boundary":[0.6708415558981179,0.6921136934767662,0.6793937359557168,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"ą","boundary":[0.6793937359557168,0.6921136934767662,0.698345366963356,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"۴۹۰","boundary":[0.7009110209806357,0.6921136934767662,0.7211283746367996,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"،Ɇ","boundary":[0.7236940286540792,0.6921136934767662,0.7400115882039779,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7920789708306517,0.6921136934767662,0.7933617978392916,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"ıŃİôȳ","boundary":[0.7959257414205599,0.6921136934767662,0.8329053679896177,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôćȜȪĨ","boundary":[0.8354710220068975,0.6921136934767662,0.893950829240759,0.7041231449150481],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.5980111905276055,0.7086266892044039,0.6241295484235126,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6241295484235125,0.7086266892044039,0.6330922331238762,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.6330922331238762,0.7086266892044039,0.6565252064816972,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6565252064816972,0.7086266892044039,0.665487891182061,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.665487891182061,0.7086266892044039,0.688920864539882,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.688920864539882,0.7086266892044039,0.6978835492402456,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"۳۲۹","boundary":[0.6978835492402456,0.7086266892044039,0.7216415054402555,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7216415054402554,0.7086266892044039,0.7306041901406192,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7306041901406192,0.7086266892044039,0.7400115882039779,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8566462198295125,0.7086266892044039,0.860494700855432,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȌôȫ","boundary":[0.860494700855432,0.7086266892044039,0.8939508292407591,0.7206361406426858],"dir":"ltr"},{"str":"ôȏôɃ","boundary":[0.7236598199338491,0.7251396849320415,0.7400115882039783,0.7371491363703234],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7661641548201158,0.7251396849320415,0.7674469818287556,0.7371491363703234],"dir":"ltr"},{"str":"IJăȍ","boundary":[0.7700126358460353,0.7251396849320415,0.7936337571651235,0.7371491363703234],"dir":"ltr"},{"str":"ŅȐ","boundary":[0.7950021059743394,0.7251396849320415,0.8034858685914775,0.7371491363703234],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĄĀįɃ","boundary":[0.8060515226087572,0.7251396849320415,0.8468112127632738,0.7371491363703234],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȅďȯī","boundary":[0.8493768667805532,0.7251396849320415,0.893950829240759,0.7371491363703234],"dir":"ltr"},{"str":"Supply","boundary":[0.21861937881240168,0.7416526806596792,0.2573949631935552,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"Chain","boundary":[0.2599606172108349,0.7416526806596792,0.292647049390978,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2952127034082577,0.7416526806596792,0.3149682393413113,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"logistic","boundary":[0.31753389335859095,0.7416526806596792,0.3577975570697667,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.3603632110870465,0.7416526806596792,0.37100212307869956,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"national,","boundary":[0.3735677770959792,0.7416526806596792,0.42214415982314113,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"international","boundary":[0.4247098138404209,0.7416526806596792,0.49382853306593544,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4963941870832151,0.7416526806596792,0.5161497230162686,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"governmental","boundary":[0.5187153770335482,0.7416526806596792,0.5939232484600733,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"environment.","boundary":[0.5964889024773529,0.7416526806596792,0.6703284250946621,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6728940791119418,0.7416526806596792,0.6767425601378613,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĈó","boundary":[0.6767254557777461,0.7416526806596792,0.7072396342232591,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"ɐóĬȈĐ","boundary":[0.7098052882405388,0.7416526806596792,0.739994483843863,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8420048875709031,0.7416526806596792,0.8458533685968226,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóýýôȍ","boundary":[0.8458362642367073,0.7416526806596792,0.8939166205205286,0.7536621320979611],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6977980274396698,0.7581656763873168,0.7025017264713491,0.7701751278255987],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȐĭȣóī","boundary":[0.7025017264713491,0.7581656763873168,0.7399773794837478,0.7701751278255987],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8419877832107878,0.7581656763873168,0.8458362642367073,0.7701751278255987],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóýýôȍ","boundary":[0.8458362642367073,0.7581656763873168,0.8939166205205286,0.7701751278255987],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6393182202058082,0.7746786721149544,0.6440219192374876,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":"۴۸۱","boundary":[0.6440219192374876,0.7746786721149544,0.6667365094704704,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.66930216348775,0.7746786721149544,0.6740058625194293,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":"ą","boundary":[0.6740058625194293,0.7746786721149544,0.6929574935270685,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6955231475443482,0.7746786721149544,0.6993716285702677,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĨôȈȌôɱĜ","boundary":[0.6993716285702677,0.7746786721149544,0.7399739586117244,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8419877832107876,0.7746786721149544,0.8458362642367072,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȫóýýôȍ","boundary":[0.8458362642367072,0.7746786721149544,0.8939166205205284,0.7866881235532364],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6536003609019984,0.7911916678425921,0.6813094242886188,0.803201119280874],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6823577077591793,0.7911916678425921,0.6940570900779746,0.803201119280874],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĜÿóþȑ","boundary":[0.6966227440952542,0.7911916678425921,0.739999401347396,0.803201119280874],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8538973353544985,0.7911916678425921,0.8577458163804181,0.803201119280874],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8577458163804181,0.7911916678425921,0.8939386423841768,0.803201119280874],"dir":"ltr"},{"str":"Ȃȍ","boundary":[0.5881126835244389,0.8077046635702297,0.606534079368507,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"ŃɴþĨ","boundary":[0.6077313845765708,0.8077046635702297,0.6305657053303599,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6331313593476398,0.8077046635702297,0.6510567287483672,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.6536223827656468,0.8077046635702297,0.6813314461522673,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.6823577077591793,0.8077046635702297,0.6940570900779746,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôĜÿóþȑ","boundary":[0.6966227440952542,0.8077046635702297,0.739999401347396,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8538973353544985,0.8077046635702297,0.8577458163804181,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"čĬȯĬĨ","boundary":[0.8577458163804181,0.8077046635702297,0.8939386423841768,0.8197141150085117],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.5978963775103321,0.8242176592978674,0.631164357934392,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6337300119516717,0.8242176592978674,0.6391007810278437,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6391007810278437,0.8242176592978674,0.6454978117109278,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۶۲","boundary":[0.6506291197454871,0.8242176592978674,0.6802025583846643,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"،ĮĤ","boundary":[0.6827682124019439,0.8242176592978674,0.6985213280680411,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"ij","boundary":[0.7009159384841688,0.8242176592978674,0.7073813866077135,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"،ÿýÿôĜ","boundary":[0.7099470406249933,0.8242176592978674,0.7399994013473958,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8232292176679487,0.8242176592978674,0.8270776986938683,0.8362271107361493],"dir":"ltr"},{"str":"ĦȝĀȉĨ","boundary":[0.5313775210223275,0.840730655025505,0.5646455014463873,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5672111554636671,0.840730655025505,0.5725819245398392,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5751475785571188,0.840730655025505,0.5841102632574826,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵۳","boundary":[0.5866759172747622,0.840730655025505,0.6188834273716799,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"،ôȯÿ","boundary":[0.6214490813889595,0.840730655025505,0.6475332305646362,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"،IJȐôİóĀɃ","boundary":[0.6500988845819159,0.840730655025505,0.6927913674294497,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóĀȅȚȐȢ","boundary":[0.6953570214467294,0.840730655025505,0.7399994013473958,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8232292176679487,0.840730655025505,0.8270776986938683,0.8527401064637871],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.5363206810956197,0.8572436507531427,0.5640297444822402,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.5650560060891521,0.8572436507531427,0.5767553884079474,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":"ıôİȩİīɻɶ","boundary":[0.579321042425227,0.8572436507531427,0.6401954600752163,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6439584193005599,0.8572436507531427,0.6487647444929304,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":"ǾôďĤôċĨ","boundary":[0.65133039851021,0.8572436507531427,0.6999580943177175,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":"ĮăĄĬĨ","boundary":[0.7025237483349972,0.8572436507531427,0.7399994013473957,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8232292176679487,0.8572436507531427,0.8270776986938683,0.8692531021914247],"dir":"ltr"},{"str":"HD۳۸","boundary":[0.608962898504865,0.8737566464807803,0.6474477087640603,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6474477087640602,0.8737566464807803,0.655384131857512,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.655384131857512,0.8737566464807803,0.6638336857544197,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6638336857544197,0.8737566464807803,0.6692027443945803,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣ۸۷Ȣ۹","boundary":[0.6717701088478715,0.8737566464807803,0.7062696032002257,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.7088352572175051,0.8737566464807803,0.7399994013473956,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.80852117840489,0.8737566464807803,0.8098040054135298,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀğȈĜ","boundary":[0.8123679489947979,0.8737566464807803,0.8422321617559334,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌ","boundary":[0.8461661645824289,0.8737566464807803,0.8752606811383805,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.8778263351556602,0.8737566464807803,0.8939215380240615,0.8857660979190624],"dir":"ltr"},{"str":"۶۵۸","boundary":[0.6897981044092901,0.890269642208418,0.7156256881832388,0.9022790936467],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7156256881832388,0.890269642208418,0.7235621112766906,0.9022790936467],"dir":"ltr"},{"str":"۵۶","boundary":[0.7235621112766906,0.890269642208418,0.7399822969872806,0.9022790936467],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.8070136428652369,0.8902694920902751,0.8082964698738768,0.902278943528557],"dir":"ltr"},{"str":"ňɴ","boundary":[0.8108621238911564,0.8902694920902751,0.8263586741555257,0.902278943528557],"dir":"ltr"},{"str":"Ņɴý","boundary":[0.8277270229647415,0.8902694920902751,0.8436169735117603,0.902278943528557],"dir":"ltr"},{"str":"ıþȈȌ","boundary":[0.84618262752904,0.8902694920902751,0.8752771440849916,0.902278943528557],"dir":"ltr"},{"str":"ĭýÿ","boundary":[0.8778427981022714,0.8902694920902751,0.8939380009706727,0.902278943528557],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲۷۲۹۷۶","boundary":[0.6844609026398443,0.9067824878179127,0.7399987599338915,0.9187919392561946],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7724799397926524,0.9067824878179127,0.7737627668012922,0.9187919392561946],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.7763284208185719,0.9067824878179127,0.7974865142810716,0.9187919392561946],"dir":"ltr"},{"str":"IJĄôȈȪȌôɱĜ","boundary":[0.8000521682983512,0.9067824878179127,0.8582736996944732,0.9187919392561946],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.8622094129569804,0.9067824878179127,0.8939380009706723,0.9187919392561946],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21862,0.62102,0.89395,0.91879],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/e9264bbbce65bc56fb7cc5ce550d70a3.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/b15c347cd7cf2136519e16e5101cb969.jpg"},"info":{"width":467.717,"height":666.142,"margin":[0.26626,0.23793,0.28146,0.07597]},"elements":[{"words":[{"str":"ĚȭȱăɂĤ","boundary":[0.266257159778242,0.23793410413995816,0.450342835518059,0.2799671841739449],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.455910304735556,0.23793410413995816,0.47788085530352764,0.2799671841739449],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȭĨȡȹ","boundary":[0.48344832452102454,0.23793410413995816,0.591804445850803,0.2799671841739449],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȭɂȸɊ","boundary":[0.5973719150682999,0.23793410413995816,0.7185392021243615,0.2799671841739449],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.5756857244872434,0.3030853781926376,0.6731805771438714,0.3391137325074834],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.6797486514281073,0.3030853781926376,0.7154112422682948,0.3391137325074834],"dir":"ltr"},{"str":"ĨIJģ","boundary":[0.48629833852521936,0.3030853781926376,0.57106754725614,0.3391137325074834],"dir":"rtl"},{"str":"ɺʖʛ","boundary":[0.3967057002418129,0.3030853781926376,0.4582300835761796,0.3391137325074834],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.46284826080728303,0.3030853781926376,0.4816801612941159,0.3391137325074834],"dir":"ltr"},{"str":"ħĤóIJģģ","boundary":[0.26893613018128487,0.3030853781926376,0.3972136997372343,0.3391137325074834],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26626,0.23793,0.71854,0.33911],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.4455407864157172,0.909017746966863,0.4822296388628166,0.9240295612647155],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóĀįȑ","boundary":[0.4845814883786564,0.909017746966863,0.5239428970937554,0.9240295612647155],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44554,0.90902,0.52394,0.92403],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/0a46523e985da92cc8d6288e91467c6b.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/e02b5c4ac0c09bb3ab376a28c8d650dd.jpg"},"info":{"width":467.717,"height":666.142,"margin":[0.29844,0.63968,0.28329,0.08595]},"elements":[{"words":[{"str":"IJģģħĤ","boundary":[0.3357756934214493,0.6396804284972274,0.3738328946777646,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"óɺʖʛ","boundary":[0.3742605036806445,0.6396804284972274,0.4059249503439046,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.40913201786550424,0.6396804284972274,0.4171710671196472,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"IJģĨ","boundary":[0.4203781346412468,0.6396804284972274,0.4470823168710995,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"úċĄ","boundary":[0.45028938439269917,0.6396804284972274,0.48945836905650225,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"ÿý","boundary":[0.49330685008242164,0.6396804284972274,0.5079310779809159,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȭȱăɂĤ","boundary":[0.5111381455025155,0.6396804284972274,0.5758353876382514,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.579042455159851,0.6396804284972274,0.587081504413994,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"ɺȭĨȡȹ","boundary":[0.5902885719355936,0.6396804284972274,0.6293078934483888,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"ĭĀȭɂȸɊ","boundary":[0.6325149609699882,0.6396804284972274,0.6793809076856304,0.6546922427950798],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôİóĀɃ","boundary":[0.3695632187840083,0.6762492081267958,0.4124352974127517,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóĀȅȚȐȢ","boundary":[0.41532165818219136,0.6762492081267958,0.46673736468847615,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ôȯÿ","boundary":[0.46962372545791575,0.6762492081267958,0.4934843078186168,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ĀɱĜý","boundary":[0.49637066858805645,0.6762492081267958,0.5211548863949782,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5253882155234897,0.6762492081267958,0.530968513011073,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ÿýÿôĜ","boundary":[0.5352018421395844,0.6762492081267958,0.5636806017313889,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ĮĤ","boundary":[0.5682987789624924,0.6762492081267958,0.5801713429274541,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ij","boundary":[0.5805561910300461,0.6762492081267958,0.5896386062512161,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5925442094257853,0.6762492081267958,0.5967582961491672,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôħɅĀȱĨ","boundary":[0.5967582961491672,0.6762492081267958,0.645589747646547,0.689759840994863],"dir":"ltr"},{"str":"ȩȐóý","boundary":[0.3800118447693798,0.7002711133662193,0.4130318119717693,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":"IJğȈİĀɃ","boundary":[0.4159181727412089,0.7002711133662193,0.4626772172061311,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":"ĮăĄɗĨ","boundary":[0.46556357797557074,0.7002711133662193,0.5076274755888711,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5105330787634403,0.7002711133662193,0.5147471654868222,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":"ňʜóÿȜĮûɨĈ","boundary":[0.5147471654868222,0.7002711133662193,0.5836734606610409,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.5875411840920899,0.7002711133662193,0.5930637543642845,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":"ùĴĈó","boundary":[0.5959693575388536,0.7002711133662193,0.6351468943827144,0.7137817462342865],"dir":"ltr"},{"str":"ýôĜ","boundary":[0.2984432894250156,0.7242930186056427,0.3172238768315028,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"Ǵ","boundary":[0.3210723578574224,0.7242930186056427,0.32451674837562033,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"ĚȅɃóĀĠ","boundary":[0.32740310914506005,0.7242930186056427,0.37150670170209776,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȐôȟ","boundary":[0.3761248789332011,0.7242930186056427,0.40394939675059927,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4068549999251685,0.7242930186056427,0.4110690866485504,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"þģɅ","boundary":[0.4110690866485504,0.7242930186056427,0.43643057660936,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"ùóĀČ","boundary":[0.43933617978392925,0.7242930186056427,0.4681228178578073,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4738955393966865,0.7242930186056427,0.4824391672742278,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐóþȈĨý","boundary":[0.48821188881310706,0.7242930186056427,0.5373377491089698,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"ȢôħĤĬĄ","boundary":[0.5415710782374813,0.7242930186056427,0.5811142207788044,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5840198239533734,0.7242930186056427,0.5882339106767553,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"ı","boundary":[0.5882339106767553,0.7242930186056427,0.6010878373033265,0.7378036514737099],"dir":"ltr"},{"str":"ʟóýĀʞĮɄăȸ","boundary":[0.6022359674760592,0.7242870138799236,0.6623877259111813,0.7377976467479908],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6662554493422306,0.7242870138799236,0.6717780196144251,0.7377976467479908],"dir":"ltr"},{"str":"ɑȵóĀʜ","boundary":[0.6746836227889943,0.7242870138799236,0.7102051026582314,0.7377976467479908],"dir":"ltr"},{"str":"ń","boundary":[0.7111652986741984,0.7242870138799236,0.7167071113515225,0.7377976467479908],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۶","boundary":[0.3864323939476223,0.7483089191193469,0.4202220573551957,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"ȥɮɴôȏ","boundary":[0.42310841812463523,0.7483089191193469,0.4483736960597969,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.45126005682923653,0.7483089191193469,0.4554741435526184,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"ĥīý","boundary":[0.4554741435526184,0.7483089191193469,0.47571715374895507,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.4786227569235243,0.7483089191193469,0.509959013677074,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5157221140133885,0.7483089191193469,0.5242657418909299,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.5300384634298091,0.7483089191193469,0.5655022160836575,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5683885768530971,0.7483089191193469,0.5726026635764789,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"ġńó","boundary":[0.5726026635764789,0.7483089191193469,0.5916141598445214,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.5945197630190905,0.7483089191193469,0.6258560197726402,0.7618195519874141],"dir":"ltr"},{"str":"ĮȜăȐ","boundary":[0.3677865033770421,0.7723308243587704,0.4029616199539465,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۰","boundary":[0.4058479807233862,0.7723308243587704,0.4273609896582763,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4302473504277159,0.7723308243587704,0.43446143715109775,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":"ɸôĠÿôħɓ","boundary":[0.43446143715109775,0.7723308243587704,0.4839548273849357,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôĨĬȑ","boundary":[0.5301365996959698,0.7723308243587704,0.5616749017033803,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":"۳۲،۰۰۰","boundary":[0.5645612624728199,0.7723308243587704,0.6053936461578261,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6082800069272658,0.7723308243587704,0.6124940936506477,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":"Ȫħȭɬ","boundary":[0.6124940936506477,0.7723308243587704,0.6473998165557378,0.7858414572268376],"dir":"ltr"},{"str":"IJȐôĠÿ","boundary":[0.3145812531937048,0.7963527295981938,0.34654288811396644,0.8098633624662609],"dir":"ltr"},{"str":"ɷôȌ","boundary":[0.34709877981771026,0.796343722509615,0.36076088745972457,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"ĀȪȐ","boundary":[0.3636472482291642,0.796343722509615,0.3836978343742049,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.38793116350271634,0.796343722509615,0.3935114609902997,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"ǽôȞ","boundary":[0.3963978217597393,0.796343722509615,0.429167637695444,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"ȂĜĀȫ","boundary":[0.4320539984648836,0.796343722509615,0.471346989739522,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"IJɫôûĈ","boundary":[0.5521650912838316,0.796343722509615,0.599443680687253,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"ī","boundary":[0.6033114041183023,0.796343722509615,0.6088339743904968,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"ȥôɆ","boundary":[0.611739577565066,0.796343722509615,0.6430758343186157,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"،IJɫóĀĠĬȱȭĤ","boundary":[0.6459718162906201,0.796343722509615,0.7006010044535477,0.8098543553776822],"dir":"ltr"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.42995657630575745,0.8203656277490387,0.4595513953950786,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4595513953950786,0.8203656277490387,0.4682104777033975,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.4682104777033975,0.8203656277490387,0.4948612088078902,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4948612088078902,0.8203656277490387,0.5035202911162092,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.5035202911162092,0.8203656277490387,0.5301710222207019,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5301710222207019,0.8203656277490387,0.5388301045290208,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"۳۲۹","boundary":[0.5388301045290208,0.8203656277490387,0.5659426533566239,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5659426533566237,0.8203656277490387,0.5746017356649427,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.5746017356649427,0.8203656277490387,0.5852043008913509,0.8338762606171058],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲۰۴","boundary":[0.3310506139396258,0.844387532988462,0.35997194884941097,0.8578981658565291],"dir":"ltr"},{"str":"ĭÿôħȫ","boundary":[0.3628583096188506,0.844387532988462,0.39886084961632773,0.8578981658565291],"dir":"ltr"},{"str":"،Ȣ","boundary":[0.4017472103857674,0.844387532988462,0.41225356358652765,0.8578981658565291],"dir":"ltr"},{"str":"ł","boundary":[0.4128265596503869,0.8443843805074593,0.4176756457430455,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"ńôȪĜ","boundary":[0.4184453419482294,0.8443843805074593,0.4464622838169235,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"ÿóĬģȌ","boundary":[0.45242742940709874,0.8443843805074593,0.4758646788549486,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"Ȣó","boundary":[0.48009800798346014,0.8443843805074593,0.4883914845943167,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"Āȑ","boundary":[0.4912778453637563,0.8443843805074593,0.5001101093182416,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"ijôȌ","boundary":[0.5012646536260175,0.8443843805074593,0.5191600903965432,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"،IJĤôħȫ","boundary":[0.5220464511659828,0.8443843805074593,0.5687285260103867,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"ĀĠÿôĜ","boundary":[0.5716148867798261,0.8443843805074593,0.5989198596587252,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"ɐôȌôȅȟ","boundary":[0.6035380368898288,0.8443843805074593,0.6450439047543708,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"،ɐóĀįȑ","boundary":[0.6479302655238103,0.8443843805074593,0.6841252295725834,0.8578950133755265],"dir":"ltr"},{"str":"۰۲۱","boundary":[0.4515422787711373,0.8684062857468829,0.47113104719306764,0.88191691861495],"dir":"ltr"},{"str":"۶۶","boundary":[0.4826764902708261,0.8684062857468829,0.5005334422310928,0.88191691861495],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳","boundary":[0.5034198030005322,0.8684062857468829,0.5223543296480563,0.88191691861495],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳","boundary":[0.5252406904174959,0.8684062857468829,0.5441752170650199,0.88191691861495],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹","boundary":[0.5470615778344595,0.8684062857468829,0.5636292886510431,0.88191691861495],"dir":"ltr"},{"str":"www.itsr.ir","boundary":[0.4363600211238848,0.9005345707071465,0.5788115462982958,0.9140452035752137],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29844,0.63968,0.71671,0.91405],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/ae58a9e1926b62291759fbfbf0cb0e5c.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/96381d68535daac6427373b493e7f36a.jpg"},"info":{"width":469.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13767,0.39982,0.13728,0.08125]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتا","boundary":[0.4718904474524599,0.39981630067355106,0.5402862016105734,0.41937094764391214],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47189,0.39982,0.54029,0.41937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8116502449343841,0.4764736531723758,0.8322383380724451,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.7387670603125828,0.4764736531723758,0.8059872214892704,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.6975944542630738,0.4764736531723758,0.733165795776543,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6254784610583438,0.4764736531723758,0.6918209552539014,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.5649982043458665,0.4764736531723758,0.6094762546158283,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5165372798341775,0.4764736531723758,0.559461511754097,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"،(SCM)","boundary":[0.4390509467099466,0.4733795189041321,0.5109590310406499,0.4960283001427369],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.39327519215800805,0.4764736531723758,0.43356348223410573,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.34583718953574777,0.4764736531723758,0.38779028498689083,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.282288167154984,0.4764736531723758,0.3403621279878163,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2721515226916893,0.4764736531723758,0.27678523098556557,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.219762066663649,0.4764736531723758,0.2564155316708977,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1936775584832148,0.4764736531723758,0.21426565162127575,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"مجامع","boundary":[0.13767258503698854,0.4764736531723758,0.18833816195086903,0.4960283001427369],"dir":"rtl"},{"str":"عملی،","boundary":[0.8103715925725984,0.509004655735972,0.8624800008115181,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7337803161016174,0.509004655735972,0.804784265347302,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"علمی،","boundary":[0.6759852293488906,0.509004655735972,0.7280936375878103,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"کنفرانسها،","boundary":[0.573437309933654,0.509004655735972,0.6702883216161893,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.4896855802366717,0.509004655735972,0.5677824698636557,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4347035286798741,0.509004655735972,0.4840095145374675,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"کسبوکار","boundary":[0.33317853115406626,0.509004655735972,0.42903948231287076,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31681178092320567,0.509004655735972,0.32752202883599746,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.2565872546830855,0.509004655735972,0.31122061774082405,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.21004430871407545,0.509004655735972,0.25091528067143903,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1637570932174226,0.509004655735972,0.20446158463728165,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1376725850369884,0.509004655735972,0.15826067817504935,0.5285593027063331],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهها","boundary":[0.7837756234474494,0.5415356582995683,0.8625954631197872,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7461832440109414,0.5415356582995683,0.7782584942368154,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6943978233586088,0.5415356582995683,0.7407071595411207,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6428681331786332,0.5415356582995683,0.6888167615298852,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6375380708085282,0.5415356582995683,0.6428654480086734,0.5610903052699293],"dir":"ltr"},{"str":"شرایطی","boundary":[0.5618015734414015,0.5415356582995683,0.6321118537808172,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.526894363964644,0.5415356582995683,0.5562781788341945,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.47127298622695324,0.5415356582995683,0.5213003877470663,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.40248148916286697,0.5415356582995683,0.4657440934145906,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38624260416818484,0.5415356582995683,0.3969528520809767,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.31566099379759816,0.5415356582995683,0.38069939044937023,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.2619575946025865,0.5415356582995683,0.31015371021014965,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشی","boundary":[0.1907366580511068,0.5415356582995683,0.2564964703653985,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.13767258503698818,0.5415356582995683,0.18531376551953624,0.5610903052699293],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.8042340612360251,0.5740666608631645,0.8625299961188635,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.7773470708333341,0.5740666608631645,0.7983791120714072,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"افزون","boundary":[0.7154955873280774,0.5740666608631645,0.7612499883855741,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتپذیري","boundary":[0.6066822713400895,0.5740666608631645,0.7098690054752744,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5903155211092288,0.5740666608631645,0.6010257690220207,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5386579656930748,0.5740666608631645,0.5846343408005774,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4956952463370655,0.5740666608631645,0.5330146334943323,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"بقاي","boundary":[0.4464671304083049,0.5740666608631645,0.49011277799074404,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.4151880970081151,0.5740666608631645,0.4408260997838137,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"مانهاست","boundary":[0.3188576247020629,0.5740666608631645,0.4048663036828339,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28382254998912676,0.5740666608631645,0.31320636485867737,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.26106253794933615,0.5740666608631645,0.27815453979980187,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.1892022752169635,0.5740666608631645,0.25532279536251506,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.13767258503698807,0.5740666608631645,0.18348247960698622,0.5936213078335256],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.789529559075486,0.6065075498462521,0.8625867682837265,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7732906740808039,0.6065075498462521,0.7840009219935957,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.7034762551272888,0.6065075498462521,0.7677932361165413,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6773917469468547,0.6065075498462521,0.6979798400849155,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6146099159831626,0.6065075498462521,0.6719902079097261,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5371235828589316,0.6065075498462521,0.6090431750608911,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.47753838279970445,0.6065075498462521,0.5317000510011801,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4376444291119815,0.6065075498462521,0.4719949133504174,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39250800074093595,0.6065075498462521,0.4321026219107648,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38717793837083103,0.6065075498462521,0.39250531557097623,0.6260621968166132],"dir":"ltr"},{"str":"سا","boundary":[0.3561143578936022,0.6065075498462521,0.38175236066930074,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"مانها","boundary":[0.2948189603004862,0.6065075498462521,0.3457925645683209,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"رمز","boundary":[0.2537742194871559,0.6065075498462521,0.2892345739756221,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21528678339739754,0.6065075498462521,0.2481944363107942,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"بقا","boundary":[0.18395980053364078,0.6065075498462521,0.20990301762809763,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16362922798124355,0.6065075498462521,0.17858472960040103,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13767258503698793,0.6065075498462521,0.15826067817504888,0.6260621968166132],"dir":"rtl"},{"str":"ارضاي","boundary":[0.8061520397787038,0.6390385524098483,0.8625889419927415,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.7841172793585184,0.6390385524098483,0.800502697913861,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7392785212572965,0.6390385524098483,0.773795486033237,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.677903207891569,0.6390385524098483,0.7337019347118393,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.6092395760636613,0.6390385524098483,0.6723601220379907,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6039095136935565,0.6390385524098483,0.6092368908937016,0.6585931993802094],"dir":"ltr"},{"str":"نیا","boundary":[0.5820331783009961,0.6390385524098483,0.5985424982701958,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5548968506877566,0.6390385524098483,0.5717113849757148,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5385301004568959,0.6390385524098483,0.5492403483696877,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"علائق","boundary":[0.4850824317342414,0.6390385524098483,0.5326958654605387,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.42370711836851394,0.6390385524098483,0.47950584518878425,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.35338123847028435,0.6390385524098483,0.41816403251493556,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.30453671825005957,0.6390385524098483,0.34790489826999116,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.243161404884332,0.6390385524098483,0.29893238494835156,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت،","boundary":[0.18498272242306943,0.6390385524098483,0.23770155929950582,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.13767258503698776,0.6390385524098483,0.1795146934631278,0.6585931993802094],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8483475677176414,0.6715695549734445,0.8625261601617776,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"موقع،","boundary":[0.7969457427738446,0.6715695549734445,0.842505916537586,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7355704294081169,0.6715695549734445,0.7912304224471334,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6745787117509251,0.6715695549734445,0.729850250202431,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6580840962838858,0.6715695549734445,0.6687943441966776,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6476917213482342,0.6715695549734445,0.6523254296421103,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6050200232697672,0.6715695549734445,0.6315736690017407,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.5655096652905802,0.6715695549734445,0.5993884546727533,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5228026764069281,0.6715695549734445,0.5597058622204336,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5174726140368232,0.6715695549734445,0.5227999912369683,0.6911242019438056],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4455720737550542,0.6715695549734445,0.5119145679506117,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.37857068999746823,0.6715695549734445,0.42940274744885326,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.32346077320449207,0.6715695549734445,0.3727390123058348,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشی","boundary":[0.2518562409444766,0.6715695549734445,0.31761605325876835,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20007082029214399,0.6715695549734445,0.24601944864339592,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16490788034302925,0.6715695549734445,0.19429169521257983,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.13767258503698762,0.6715695549734445,0.15900984059381898,0.6911242019438056],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.8189385633965632,0.7041005575370406,0.8627229447602562,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.7828805667941984,0.7041005575370406,0.8133187584012777,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"ارضاي","boundary":[0.720865927247578,0.7041005575370406,0.7773028294616158,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6886438877305711,0.7041005575370406,0.7151975334625446,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.6666799646512285,0.7041005575370406,0.6831892846204283,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6395436370379891,0.7041005575370406,0.6563581713259472,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.6198523906664848,0.7041005575370406,0.634030983110621,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.5803420326872978,0.7041005575370406,0.6144427961194768,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5254878463666787,0.7041005575370406,0.5747383387117706,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"آخرین","boundary":[0.46257815016680787,0.7041005575370406,0.519875201824619,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"موجودیت","boundary":[0.37281675436943135,0.7041005575370406,0.4570836531029773,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"منتهی","boundary":[0.32090346848092005,0.7041005575370406,0.3674625254696886,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3012122221094158,0.7041005575370406,0.3153908145535521,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري،","boundary":[0.23306005122622248,0.7041005575370406,0.29579546710918175,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.19252677135760657,0.7041005575370406,0.22754317774606064,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.13767258503698757,0.7041005575370406,0.18692307738207947,0.7236552045074017],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.826354747094922,0.7366315601006369,0.8624255302209047,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکنندگان","boundary":[0.7064171555593961,0.7366315601006369,0.8205623240307952,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"بالادستی،","boundary":[0.6229211563347711,0.7366315601006369,0.7006675673493893,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5564312335218994,0.7366315601006369,0.6170578959298012,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.4855938926789556,0.7366315601006369,0.5507602824321425,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4802638303088507,0.7366315601006369,0.48559120750899587,0.756186207070998],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.46066017162412864,0.7366315601006369,0.474838764068265,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.4001799149116513,0.7366315601006369,0.45489651823814214,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.35274191228939106,0.7366315601006369,0.39450078044677883,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.3329228006817082,0.7366315601006369,0.34710139312584454,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2927731165216282,0.7366315601006369,0.32729008129756865,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکننده،","boundary":[0.18472699195071182,0.7366315601006369,0.28710855869368,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.13767258503698737,0.7366315601006369,0.17904299860686454,0.756186207070998],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.8018046217486308,0.7691625626642331,0.862625511450288,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7917958425215148,0.7691625626642331,0.796429550815391,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکنندگان","boundary":[0.6619200533692432,0.7691625626642331,0.7760652218406427,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.641589480816846,0.7691625626642331,0.6565449824360036,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6156328378725905,0.7691625626642331,0.6362209310106515,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5823878764661546,0.7691625626642331,0.6101901262294122,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.5119341313317465,0.7691625626642331,0.5771005210849335,0.7887172096345942],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5066040689616417,0.7691625626642331,0.5119314461617869,0.7887172096345942],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7821133753771262,0.8016935652278292,0.8322240171659916,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.736593351297545,0.8016935652278292,0.7761879724673738,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"تصور","boundary":[0.684552200172855,0.8016935652278292,0.7307782960866145,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6440189203042391,0.8016935652278292,0.6788133526426872,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6152492421640543,0.8016935652278292,0.6382790498521818,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.5546411202153985,0.8016935652278292,0.5991191704853603,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.49953120342242224,0.8016935652278292,0.5488094425237648,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"اخیراً","boundary":[0.44723432182537526,0.8016935652278292,0.4937933788141438,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.3949374402283282,0.8016935652278292,0.44135776343584304,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.34340775004835283,0.8016935652278292,0.38902341732459567,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3269131345813136,0.8016935652278292,0.33762338249410545,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3005728959285222,0.8016935652278292,0.3211609890665832,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.23306005122622195,0.8016935652278292,0.2947688371279033,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.1968741893876784,0.8016935652278292,0.22731238099475773,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.13767258503698704,0.8016935652278292,0.1910850908196923,0.8212482121981903],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.8191942938689197,0.8341344542109169,0.8626734609138543,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.76715314274423,0.8341344542109169,0.8136844529767477,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7350589684634015,0.8341344542109169,0.7616126141953751,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.6892832139114632,0.8341344542109169,0.7295437572313102,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"درستی","boundary":[0.6277800353095571,0.8341344542109169,0.6837729894235827,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.5693456223759373,0.8341344542109169,0.6222309397898783,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.5025999690907087,0.8341344542109169,0.5534320265420938,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4477457827700897,0.8341344542109169,0.49702402187143235,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"قدمتی","boundary":[0.3856032779872905,0.8341344542109169,0.44228990100758503,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.31451020667198937,0.8341344542109169,0.3800480449362751,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.2668164735773719,0.8341344542109169,0.30924126388477785,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.22295869756811246,0.8341344542109169,0.2613879549754095,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.21055576965878797,0.8341344542109169,0.21763119250273075,0.853689101181278],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.13767258503698648,0.8341344542109169,0.2103690864139672,0.853689101181278],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.8076864226128458,0.866665456774513,0.8521644728828077,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.759097632864978,0.866665456774513,0.8020218647848976,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7520650448751552,0.866665456774513,0.7591127209628472,0.8862201037448741],"dir":"ltr"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7061614250870379,0.866665456774513,0.7465329554318879,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6534809477814553,0.866665456774513,0.7005394463827376,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6019512576014797,0.866665456774513,0.6478998859527317,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5966211952313749,0.866665456774513,0.6019485724315201,0.8862201037448741],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5706242747377231,0.866665456774513,0.5911568743632826,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.504006486688673,0.866665456774513,0.5650770971965869,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.443398364740017,0.866665456774513,0.4984479291415169,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.37499046338446645,0.866665456774513,0.437809119536178,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.32895897836017074,0.866665456774513,0.3693860022175222,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.2592724246428342,0.866665456774513,0.32353391211958504,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.1925267713576055,0.866665456774513,0.24335882880899046,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.13767258503698648,0.866665456774513,0.18695082413832914,0.8862201037448741],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8483475677176402,0.8991964593381092,0.8625261601617764,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.7808347230153397,0.8991964593381092,0.8428764699920301,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.7078236731573597,0.8991964593381092,0.7755535051654551,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6917126533988563,0.8991964593381092,0.7024229013116481,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.6135869940937323,0.8991964593381092,0.6864222292519668,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"مبحثی","boundary":[0.5564312335218985,0.8991964593381092,0.6084009079795645,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.5350777390800725,0.8991964593381092,0.5509766304117557,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.46794849008630784,0.8991964593381092,0.5297903836988512,0.9187511063084703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.462618427716203,0.8991964593381092,0.4679458049163482,0.9187511063084703],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13767,0.47338,0.86272,0.91875],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/a2e0cc79f3ab0e395294fc408d8f6d66.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/3b5a9b03be4c210766ab05738b72a0d1.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13555,0.44421]},"elements":[{"words":[{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228997255362823,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066958417666138,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.2258757207032469,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049297285236132,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.5229,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8078743298046035,0.12421966696434936,0.828506391667046,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"عینعلا","boundary":[0.7470605285226908,0.12421966696434936,0.8023585308208085,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"قه","boundary":[0.7206112863710981,0.12421966696434936,0.7267615408409681,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.6940414660697015,0.12421966696434936,0.7151184241448113,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"افزونمحققی","boundary":[0.5872835882758912,0.12421966696434936,0.678268152649631,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ن،","boundary":[0.5572351545574398,0.12421966696434936,0.5733804962045006,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمرب","boundary":[0.48355571167547584,0.12421966696434936,0.5518106754759762,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"وط","boundary":[0.43575918232723265,0.12421966696434936,0.4476754471877529,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40974710537693126,0.12421966696434936,0.43032355521279037,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.33132774097882806,0.12421966696434936,0.40431241794342965,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"نجیرهت","boundary":[0.2645676814167245,0.12421966696434936,0.3155059485647697,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"أمین","boundary":[0.2097240575662212,0.12421966696434936,0.21728400429827147,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"غالباً","boundary":[0.16385054255041875,0.12421966696434936,0.20433609790313612,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1378384656001174,0.12421966696434936,0.15847052746255988,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.7767352255033507,0.156660555947437,0.8643164790736043,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"فروش،","boundary":[0.7125381457070975,0.156660555947437,0.7709765617091464,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک،تکنول","boundary":[0.5881740213927761,0.156660555947437,0.7067610727090087,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"وژي","boundary":[0.5378873375515894,0.156660555947437,0.5674862620782102,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45997924501078524,0.156660555947437,0.532243998236475,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44344940300788444,0.156660555947437,0.4541825241384812,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4268799662671627,0.156660555947437,0.4376408934110511,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"اریابی","boundary":[0.36784780004888046,0.156660555947437,0.4165361293226498,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.3019830001466756,0.156660555947437,0.36215166775000485,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2500876252477234,0.156660555947437,0.2962578231641773,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23355778324482251,0.156660555947437,0.24429090437541928,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1947325159760708,0.156660555947437,0.22775555242518408,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.15638571715723262,0.156660555947437,0.18893472728451585,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.13783910629166776,0.156660555947437,0.14604188021271972,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"جذاب","boundary":[0.8104373095704538,0.18919155851103314,0.8644077135503956,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"هنو","boundary":[0.7768287664697238,0.18919155851103314,0.8046784749251692,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.7441531556920618,0.18919155851103314,0.7606977336006241,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7138197423719478,0.18919155851103314,0.7280286151640072,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"توجهات","boundary":[0.637962289920444,0.18919155851103314,0.7082044653467451,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.5817104260419416,0.18919155851103314,0.6323339000748412,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.5335304214443392,0.18919155851103314,0.5760458157673507,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.49790797123653724,0.18919155851103314,0.5279001949496249,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4690768514640357,0.18919155851103314,0.49215584249614797,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"هنو","boundary":[0.4354683083633056,0.18919155851103314,0.4633180168187512,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.3862986488840306,0.18919155851103314,0.4194020280535765,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.350803482730928,0.18919155851103314,0.380602516585155,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچهاي","boundary":[0.2485508197819239,0.18919155851103314,0.3450872327173667,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2221543279013225,0.18919155851103314,0.242786389763765,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"خصو","boundary":[0.16564533314721946,0.18919155851103314,0.21654631204702565,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.8110775739932535,0.22172256107462945,0.8644373135000287,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7932329047904166,0.22172256107462945,0.805689998745099,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7746862939248517,0.22172256107462945,0.7828890678459036,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7212528321769988,0.22172256107462945,0.7693939681538713,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6814018177358967,0.22172256107462945,0.7159636244382308,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.649367240210895,0.22172256107462945,0.6760213755203375,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.6178110457102668,0.22172256107462945,0.6440362593830345,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5992649473979423,0.22172256107462945,0.6074677213189943,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5732528704476408,0.22172256107462945,0.5938849323100833,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.5048274399819376,0.2217225610746293,0.5679869838813111,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشد","boundary":[0.4297366817525322,0.2217225610746293,0.499483773461377,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41359125467993135,0.22172256107462945,0.424388231401728,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.36169609334482933,0.22172256107462945,0.40820419198501695,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.34119396372882815,0.22172256107462945,0.3563377763441473,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3091593862038265,0.22172256107462945,0.3358154435879204,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.26943565581742374,0.22172256107462945,0.3038134559064542,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.22522922021602243,0.22172256107462945,0.26411753153334316,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.16372283136801916,0.22172256107462945,0.22002231998510863,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1378388927278178,0.22172256107462945,0.15828558116831562,0.24127720804499062],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.837600922800854,0.2542535636382256,0.8642569801849479,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"مینه","boundary":[0.7922397474616014,0.2542535636382256,0.8217736204394613,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7725064477062004,0.2542535636382256,0.7867153204982598,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.7206114999349482,0.2542535636382256,0.7670926041044751,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7104532072634601,0.2542535636382256,0.715096811483174,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.6414220242931442,0.2542535636382256,0.6947817637999194,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"تئوریک","boundary":[0.5674862193654402,0.2542535636382256,0.6359016977557258,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5202031829385377,0.2542535636382256,0.5619667470834225,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49406296767813634,0.2542535636382256,0.5146950295405789,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.46061929586973493,0.2542535636382256,0.48854481949198963,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.4026994983214308,0.2542535636382256,0.4551832843403623,0.27380821060858684],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.3613108241591286,0.2542535636382257,0.3972918053585903,0.27380821060858684],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.3105680533595259,0.2542535636382257,0.3559332009863916,0.27380821060858684],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.264824598728475,0.2542535636382256,0.3051604885349955,0.27380821060858684],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختهاند","boundary":[0.16923341939386993,0.2542535636382256,0.2596821093547715,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1378384656001174,0.2542535636382256,0.15847052746255988,0.2738082106085868],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8376017770562546,0.28678456620182186,0.8642578344403486,0.306339213172183],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7850650699152518,0.28678456620182186,0.831890396298477,0.306339213172183],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.733169267888599,0.28678456620182174,0.7793523650616034,0.306339213172183],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.692933838517197,0.28678456620182174,0.7274956452195311,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6475728767417946,0.28678456620182174,0.6873754976144489,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6295053750176935,0.28678456620182174,0.6419624689723759,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6096439369521927,0.28678456620182174,0.6238528097442521,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5828630301412913,0.28678456620182174,0.6040963596674931,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5562102616404898,0.28678456620182174,0.5772316076890162,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.5146934491680876,0.28678456620182174,0.5506744303675493,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.4411418456068334,0.28678456620182174,0.509256241681154,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.39424322411023094,0.28678456620182174,0.4355233224111084,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37784152041743013,0.28678456620182174,0.3885746415480269,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.3117221524058266,0.28678456620182174,0.37225584334186074,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.27853475721762516,0.28678456620182174,0.30607099665379617,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.22586991176652244,0.28678456620182174,0.27297329828266476,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20306129256872119,0.28678456620182174,0.2201897967564093,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.1378384656001173,0.28678456620182174,0.19744020660679418,0.306339213172183],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.795571984215752,0.319315568765418,0.8644474791392966,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.7318878847875989,0.319315568765418,0.7900325650701286,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.676916549754696,0.319315568765418,0.7265120128384333,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.6179729271086928,0.319315568765418,0.671355560660206,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5776093594271906,0.319315568765418,0.6125656612735527,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5722672732791216,0.319315568765418,0.5776060278311284,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5526217482661392,0.319315568765418,0.5668306210581986,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5259689797653379,0.319315568765418,0.5472023092915396,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4859898270141356,0.319315568765418,0.5205248955224289,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.44870221946658406,0.319315568765418,0.4804683472319263,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.403468328182031,0.319315568765418,0.44327176059731577,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3748934850297294,0.319315568765418,0.3979724760618416,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3427307691946277,0.319315568765418,0.3693868265787217,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.29045033867382486,0.319315568765418,0.33727566505705014,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"گامی","boundary":[0.23368506729952182,0.319315568765418,0.2849622175650116,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20754485203912043,0.319315568765418,0.22817691390156292,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.13783803847241707,0.319315568765418,0.20204720598258977,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.8164593830174538,0.35184657132901415,0.8642567666210978,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقتر","boundary":[0.7508529953739507,0.35184657132901415,0.8111016639955525,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6965223518915477,0.35184657132901415,0.7456267035454417,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6245081944876436,0.35184657132901415,0.6911943182448195,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"نجیرهتأم","boundary":[0.553792889707683,0.35184657132901415,0.608725740534786,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.515718769212738,0.35184657132901415,0.5215027189668022,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49957334214013704,0.35184657132901415,0.5103064632707338,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگیهاي","boundary":[0.3832241836970312,0.35184657132901415,0.4942324092368586,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.33004678500552836,0.35184657132901415,0.3779287398938383,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3095446553895272,0.35184657132901415,0.32468846800484635,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.28058539730692567,0.35184657132901415,0.3041370905649968,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.2381716166638234,0.35184657132901415,0.2752178970606865,0.3714012182993753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23282931695190395,0.35184657132901415,0.23816807150391064,0.3714012182993753],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8132554981372534,0.38428746031210176,0.8338875599996959,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7698174652687517,0.38428746031210176,0.8079395094916744,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7495517081221152,0.38428746031210176,0.7639830290205084,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7289413443468495,0.38428746031210176,0.7392078711776021,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6834522442613472,0.38428746031210176,0.7232548651340016,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.673037674969659,0.38428746031210176,0.677681279189373,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.5846567529188411,0.38428746031210176,0.6570553679658155,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5321200457778384,0.38428746031210176,0.5789453721610637,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.487399775552936,0.38428746031210176,0.5264116122011931,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"لاله","boundary":[0.4526742935158342,0.38428746031210176,0.4815925473392037,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"کاردر","boundary":[0.39629343707183107,0.38428746031210176,0.4468985873263865,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37976359506893026,0.38428746031210176,0.390496716199527,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3340188590547783,0.38428746031210176,0.37403978489507306,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.2941678446136762,0.38428746031210176,0.3283414349491773,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"نجیرانی","boundary":[0.20959655994767173,0.38428746031210176,0.2781076722300619,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"فراهانی","boundary":[0.1378393198555182,0.38428746031210176,0.20411766479718566,0.40384210728246295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8534909275086554,0.4168184628756979,0.8642240486392521,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.8128710832069532,0.4168184628756979,0.8478510479279138,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.7358599588368493,0.4168184628756979,0.8073627589579144,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6711501122363457,0.4168184628756979,0.7302830378791366,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6232263842589433,0.4168184628756979,0.6656027485154963,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6068246805661422,0.4168184628756979,0.6175578016967389,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5724829727677897,0.4168184628756979,0.6011325205548799,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5560310388574299,0.4168184628756979,0.5667919660013183,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.4941904652966857,0.4168184628756979,0.5456872019129168,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4654874838342842,0.4168184628756979,0.4885664748663964,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"موجبات","boundary":[0.3920642321469803,0.4168184628756979,0.46005407778388363,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.35464784559777834,0.4168184628756979,0.38648573081677656,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33824614190497754,0.4168184628756979,0.3489792630355743,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.28763150941547483,0.4168184628756979,0.33273286297461463,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.24906187807537275,0.4168184628756979,0.2821040925582309,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.21613033237967103,0.4168184628756979,0.24364683851608657,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19562820276366996,0.4168184628756979,0.21061564392789706,0.436373109846059],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.13783846560011734,0.4168184628756979,0.1902059020334781,0.4363731098460591],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند،","boundary":[0.7890377846560522,0.4493494654392941,0.8642919619436051,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.7385508633489494,0.4493494654392941,0.7836464506841347,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7224054362763487,0.4493494654392941,0.7331385574069453,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.671918087841545,0.4493494654392941,0.7170290090611725,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.652312926396244,0.4493494654392941,0.6665217991883035,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6086186169075424,0.4493494654392941,0.6469765637593592,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.5735087199401404,0.4493494654392941,0.6031659046850867,0.46890411240965524],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5681677016113222,0.4493494654392941,0.5735064561633288,0.46890411240965524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.12422,0.86445,0.4689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رییس","boundary":[0.5122272565391327,0.5393007593681814,0.5591258780357352,0.555791544601251],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.45351018242538643,0.5393007593681814,0.5069042629992684,0.555791544601251],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3814973491173534,0.5393007593681814,0.44818718888552217,0.555791544601251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3661146012664678,0.5393007593681814,0.376174355577489,0.555791544601251],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.2977598604351696,0.5393007593681814,0.36079160772660335,0.555791544601251],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.255363506602241,0.5393007593681814,0.2924368668953053,0.555791544601251],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.17844976734781287,0.5393007593681814,0.25004051306237657,0.555791544601251],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17845,0.5393,0.55913,0.55579],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/382ccb96fc1f19d485d717e66dd59d50.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/f1c755703256001a27993dcd7921f515.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.31115,0.13564,0.08255]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8021074651585527,0.3925023163930541,0.8642257144372836,0.4134987806515525],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80211,0.3925,0.86423,0.4135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5026482344548369,0.31115232558970823,0.5989057330019619,0.3381863997422812],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4033410441273315,0.31115232558970823,0.49525465396206636,0.3381863997422812],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40334,0.31115,0.59891,0.33819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1378384656001175,0.3925023163930541,0.19805962719781772,0.4134987806515525],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.3925,0.19806,0.4135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدم","boundary":[0.8187654454715537,0.4626449586299066,0.8642032902330162,0.4791357438629762],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.16871979833421913,0.4626449586299066,0.8004416671272527,0.4791357438629762],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.1388635720809175,0.4626449586299066,0.16648199088663257,0.4791357438629762],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129537,0.5013937982485946,0.8643603878011986,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.788524804287952,0.5013937982485946,0.8162472714014682,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.784308156917491,0.5013937982485946,0.7886298777022339,0.5178845834816642],"dir":"ltr"},{"str":"مروري","boundary":[0.7202270850046486,0.5013937982485946,0.780020649061545,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6975466041169474,0.5013937982485946,0.7158989573044007,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.635655800338644,0.5013937982485946,0.6932688347725687,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5710740920482406,0.5013937982485946,0.6312397697576674,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5190499381476378,0.5013937982485946,0.5667499366356057,0.5178845834816642],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.13886357208091768,0.5013937982485946,0.14630405119518466,0.5178845834816642],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1469362856172181,0.5013937982485946,0.3774724820843423,0.5178845834816642],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37784152041743035,0.5013937982485946,0.5168869634731497,0.5178845834816642],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192523,0.5348245285925811,0.8339731563908428,0.5498734965375134],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14232330645361785,0.5348245285925811,0.14966319699445632,0.5498734965375134],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.15231809464141838,0.5348245285925811,0.77668277422175,0.5498734965375134],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7963412412040526,0.5618586027451541,0.8094249314951238,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8078736891130531,0.5618586027451541,0.8169557481180113,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8150494344786535,0.5618586027451541,0.8281331247697248,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876541,0.5618586027451541,0.8356639413926122,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.7332971926348493,0.5618586027451541,0.7921654699545136,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6578237279859451,0.5618586027451541,0.7288272158253205,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.14232330645361788,0.5618586027451541,0.15375042467171626,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.15680293549491864,0.5618586027451541,0.6555920711772437,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7922408152808527,0.5888926768977272,0.8053245055719239,0.6039416448426594],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8037732631898532,0.5888926768977272,0.8169425498720714,0.6039416448426594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8150494344786537,0.5888926768977272,0.828133124769725,0.6039416448426594],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876544,0.5888926768977272,0.8356639413926125,0.6039416448426594],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7332971926348497,0.5888926768977272,0.7880942595660168,0.6039416448426594],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6562860682647456,0.5888926768977272,0.7289963583946529,0.6039416448426594],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5932420196955422,0.5888926768977272,0.6516361852678365,0.6039416448426594],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5426273872060393,0.5888926768977272,0.5886141764879702,0.6039416448426594],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.14232330645361826,0.5888926768977272,0.15494877414777194,0.6039416448426594],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.15680293549491903,0.5888926768977272,0.5434710498397382,0.6039416448426594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7904468789394528,0.6159267510503001,0.803530569230524,0.6309757189952324],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8019793268484533,0.6159267510503001,0.8169675368425411,0.6309757189952324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8150494344786541,0.6159267510503001,0.8281331247697253,0.6309757189952324],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876546,0.6159267510503001,0.8356639413926127,0.6309757189952324],"dir":"ltr"},{"str":"مرور","boundary":[0.7447015022337506,0.6159267510503001,0.7861892273097602,0.6309757189952324],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.6844764964867474,0.6159267510503001,0.7400944174324149,0.6309757189952324],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6088748935277432,0.6159267510503001,0.679958339672621,0.6309757189952324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5949078177268425,0.6159267510503001,0.604249228671443,0.6309757189952324],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5321200457778391,0.6159267510503001,0.5903230289914642,0.6309757189952324],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4815054132883364,0.6159267510503001,0.5277015805689707,0.6309757189952324],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.14232330645361857,0.6159267510503001,0.15612572452604082,0.6309757189952324],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.15680293549491933,0.6159267510503001,0.48068327789073506,0.6309757189952324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940347516222533,0.6429608252028731,0.8071184419133246,0.6580097931478055],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8055671995312539,0.6429608252028731,0.8169817601949626,0.6580097931478055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8150494344786543,0.6429608252028731,0.8281331247697256,0.6580097931478055],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876548,0.6429608252028731,0.835663941392613,0.6580097931478055],"dir":"ltr"},{"str":"موانع،","boundary":[0.7425231509620506,0.6429608252028731,0.7897272541899315,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنیازها","boundary":[0.6523137806516458,0.6429608252028731,0.7379511760576825,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6383467048507451,0.6429608252028731,0.6477837069746802,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساختهاي","boundary":[0.5159746187052385,0.6429608252028731,0.6338280354833783,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.44050115405633455,0.6429608252028731,0.5114011061411491,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4266622165655338,0.6429608252028731,0.43609921868946905,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3497792305055297,0.6429608252028731,0.4222968006170468,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.28673518193632636,0.6429608252028731,0.34512934750862073,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.2359924111367237,0.6429608252028731,0.28224700948676357,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.1926816623229214,0.6429608252028731,0.23159111646140867,0.6580097931478055],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.14232330645361868,0.6429608252028731,0.15700308753529568,0.6580097931478055],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.15680293549491947,0.6429608252028731,0.18840940292587702,0.6580097931478055],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7910875704899535,0.6699948993554462,0.8041712607810246,0.6850438673003785],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.802620018398954,0.6699948993554462,0.8169876545572273,0.6850438673003785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8150494344786545,0.6699948993554462,0.8281331247697258,0.6850438673003785],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876551,0.6699948993554462,0.8356639413926132,0.6850438673003785],"dir":"ltr"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.703825381311849,0.6699948993554462,0.7885363367358622,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.6175882986145445,0.6699948993554462,0.6993308019467812,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"متحد","boundary":[0.5679987726058418,0.6699948993554462,0.6131242161672804,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5540316968049408,0.6699948993554462,0.563468698928876,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.47714871074493675,0.6699948993554462,0.5496662808564537,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4141046621757334,0.6699948993554462,0.4724988277480277,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3633618913761307,0.6699948993554462,0.4096604411665349,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.31185029071592796,0.6699948993554462,0.3589753326064772,0.6850438673003785],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.14232330645361924,0.6699948993554462,0.15933558919404664,0.6850438673003785],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16128777634842023,0.6699948993554462,0.3102593254577266,0.6850438673003785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7913438471101539,0.6970289735080192,0.8044275374012252,0.7120779414529514],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8028762950191545,0.6970289735080192,0.8169657429062008,0.7120779414529514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.815049434478655,0.6970289735080192,0.8281331247697262,0.7120779414529514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876556,0.6970289735080192,0.8356639413926137,0.7120779414529514],"dir":"ltr"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.7159985207713503,0.6970289735080192,0.787081966916228,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7021595832805495,0.6970289735080192,0.7115965854044847,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.639243673021446,0.6970289735080192,0.6975255894340928,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5885009022218431,0.6970289735080192,0.6347971455226654,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5618481337210417,0.6970289735080192,0.5842344090487532,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.475611051023737,0.6970289735080192,0.5573439439827164,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4489582825229356,0.6970289735080192,0.4713445578506472,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4141046621757338,0.6970289735080192,0.4445127801306361,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.36899997702053144,0.6970289735080192,0.4095917590323217,0.7120779414529514],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.14232330645361968,0.6970289735080192,0.16346561506688043,0.7120779414529514],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.16577261720192094,0.6970289735080192,0.3551077339927295,0.7120779414529514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7899343256990542,0.7240630476605922,0.8030180159901255,0.7391120156055245],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8014667736080547,0.7240630476605922,0.8170113601445966,0.7391120156055245],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8150494344786555,0.7240630476605922,0.8281331247697268,0.7391120156055245],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8265818823876561,0.7240630476605922,0.8356639413926142,0.7391120156055245],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر","boundary":[0.7399603847600518,0.7240630476605922,0.7857459968951257,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.6639743668707477,0.7240630476605922,0.7354473534783295,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"آتی","boundary":[0.6284800549730458,0.7240630476605922,0.6593043661591529,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6016991481621444,0.7240630476605922,0.624085423489856,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5649234531634424,0.7240630476605922,0.5969637969123986,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.4762517425742377,0.7240630476605922,0.5471106903998202,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46228466677333696,0.7240630476605922,0.4717216688972722,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.39949689482433365,0.7240630476605922,0.45789106039662797,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.348882262334831,0.7240630476605922,0.39507842961546524,0.7391120156055245],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14232330645362007,0.7240630476605922,0.16109031521255698,0.7391120156055245],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1612877763484211,0.7240630476605922,0.3461380522857294,0.7391120156055245],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295533,0.7510971218131652,0.8339331772380938,0.7661460897580975],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046507,0.7510971218131652,0.7604285577238763,0.7661460897580975],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.14232330645362018,0.7510971218131652,0.16609770409464514,0.7661460897580975],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542167,0.7510971218131652,0.7183798431262491,0.7661460897580975],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129564,0.7879549842658686,0.86433309434115,0.8044457694989382],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7805802290617542,0.7879549842658686,0.8161701321387906,0.8044457694989382],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.776354483871276,0.7879549842658686,0.7806671068360018,0.8044457694989382],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.6744817082989486,0.7879549842658686,0.7720881188364964,0.8044457694989382],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6054151591550448,0.7879549842658686,0.6702118835297962,0.8044457694989382],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13886357208091998,0.7879549842658686,0.1600694372959903,0.8044457694989382],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1600063932474211,0.7879549842658686,0.3244457740455194,0.8044457694989382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3255610898966299,0.7879549842658686,0.46386025543432685,0.8044457694989382],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4649755712854374,0.7879549842658686,0.6032747368231344,0.8044457694989382],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192546,0.8213857146098551,0.8339731563908452,0.8364346825547874],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.14232330645362018,0.8213857146098551,0.16281364734509207,0.8364346825547874],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.16577261720192144,0.8213857146098551,0.7766827742217525,0.8364346825547874],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7922408152808549,0.8484197887624281,0.8053245055719261,0.8634687567073603],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8037732631898554,0.8484197887624281,0.8128553221948136,0.8634687567073603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109490085554558,0.8484197887624281,0.8240326988465271,0.8634687567073603],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8224814564644564,0.8484197887624281,0.8356507431466745,0.8634687567073603],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7304781498126515,0.8484197887624281,0.7879989246633041,0.8634687567073603],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.6315553744154463,0.8484197887624281,0.7259036121420812,0.8634687567073603],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.14232330645362026,0.8484197887624281,0.16690087502235204,0.8634687567073603],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.17025745805542175,0.8484197887624281,0.6286830260562445,0.8634687567073603],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882685276677547,0.875453862915001,0.8013522179588258,0.8905028308599334],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7998009755767552,0.875453862915001,0.8129702622589734,0.8905028308599334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109490085554558,0.875453862915001,0.8240326988465271,0.8905028308599334],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8224814564644564,0.875453862915001,0.8356507431466745,0.8905028308599334],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6967777742563499,0.875453862915001,0.7838596728321439,0.8905028308599334],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.6169476070640457,0.875453862915001,0.69229318967947,0.8905028308599334],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.550315685812042,0.875453862915001,0.6124841653083322,0.8905028308599334],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.14232330645362049,0.875453862915001,0.16871979833422188,0.8905028308599334],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17025745805542195,0.875453862915001,0.5479558906932406,0.8905028308599334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7863464530162548,0.9023978234870654,0.7994301433073261,0.9174467914319977],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7978789009252554,0.9023978234870654,0.8128671109193432,0.9174467914319977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.810949008555456,0.9023978234870654,0.8240326988465273,0.9174467914319977],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8224814564644567,0.9023978234870654,0.8356507431466748,0.9174467914319977],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7338097458752519,0.9023978234870654,0.7821289086776231,0.9174467914319977],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6699968674454486,0.9023978234870654,0.729162553782855,0.9174467914319977],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5931138813854445,0.9023978234870654,0.6656314514969616,0.9174467914319977],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.5354516418404414,0.9023978234870654,0.5885990561673807,0.9174467914319977],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.1423233064536206,0.9023978234870654,0.16514614900384292,0.9174467914319977],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16577261720192185,0.9023978234870654,0.53450136813274,0.9174467914319977],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.46264,0.86436,0.91745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/1cac1297a0aa16e212e6506b93515f5a.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/86c70e88739097a01e1036d46d0206b4.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13564,0.08246]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8360641173350545,0.07604234197877777,0.8456906360196277,0.09109130992371008],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83606,0.07604,0.84569,0.09109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066957990538438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.22587563527770685,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682126,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.5229,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7899343256990522,0.12399671505397973,0.8028135072472039,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8014667736080529,0.12399671505397973,0.8126768255288418,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109490085554532,0.12399671505397973,0.8238281901036049,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8224814564644537,0.12399671505397973,0.8354462344037522,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.7265058621995487,0.12399671505397973,0.7857379241815869,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندگرا","boundary":[0.6425752690840444,0.12399671505397973,0.7221037986943732,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.14232330645361788,0.12399671505397973,0.1678210362271778,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17025745805541934,0.12399671505397973,0.642137548616743,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869871445667523,0.15094067562604424,0.8000708348578236,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7985195924757529,0.15094067562604424,0.8128872286340262,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109490085554534,0.15094067562604424,0.8240326988465246,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.822481456464454,0.15094067562604424,0.8356507431466721,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.7235586810672489,0.15094067562604424,0.7827922807090083,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"هدفگرا","boundary":[0.6443692054254448,0.15094067562604424,0.7192560528907108,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.1423233064536181,0.15094067562604424,0.16769469185341945,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17025745805541959,0.15094067562604424,0.6421375486167432,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7872434211869526,0.17797474977861727,0.8003271114780238,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7987758690959531,0.17797474977861727,0.8128653169829995,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109490085554537,0.17797474977861727,0.8240326988465249,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8224814564644543,0.17797474977861727,0.8356507431466724,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"مشخص","boundary":[0.7261214472692493,0.17797474977861727,0.783016907166614,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6788384108423469,0.17797474977861727,0.7130237899023771,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.5810688802360418,0.17797474977861727,0.6743193570600496,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5055954155871376,0.17797474977861727,0.5765804515098586,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.4688197205884357,0.17797474977861727,0.5011642646855693,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.14232330645361835,0.17797474977861727,0.16611115861720382,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17025745805541984,0.17797474977861727,0.4672287553302341,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7858338997758526,0.20500882393119027,0.7989175900669239,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7973663476848531,0.20500882393119027,0.812910934221395,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8109490085554539,0.20500882393119027,0.8240326988465252,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8224814564644545,0.20500882393119027,0.8356507431466726,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7168954889420492,0.20500882393119027,0.7814747626045607,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6983154339775481,0.20500882393119027,0.7125700521463133,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"کارت","boundary":[0.6468038333173454,0.20500882393119027,0.6938190606761389,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"امتیاز","boundary":[0.5991363819601427,0.20500882393119027,0.6422950305998564,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"متوازن","boundary":[0.5389113762131396,0.20500882393119027,0.5945664572687361,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.49649759557003714,0.20500882393119027,0.5343342757763672,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4196146095100331,0.20500882393119027,0.4921321796215501,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.35285454994792953,0.20500882393119027,0.41518614951297683,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.2899386396888262,0.20500882393119027,0.34822055610147296,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.23932400719932356,0.20500882393119027,0.2855201744799578,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1423233064536187,0.20500882393119027,0.16191847311073196,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16577261720191996,0.20500882393119027,0.238015971329823,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295518,0.2320428980837633,0.8339331772380923,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046495,0.2320428980837633,0.7604285577238752,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.14232330645361882,0.2320428980837633,0.16425097476948247,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16577261720192007,0.2320428980837633,0.7183798431262479,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129548,0.2689007605364666,0.8643330943411486,0.2853915457695361],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7757109732779525,0.2689007605364666,0.8162252316121322,0.2853915457695361],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7714852280874747,0.2689007605364666,0.7757978510522004,0.2853915457695361],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6912678269220484,0.2689007605364666,0.767223860446789,0.2853915457695361],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6265579803215447,0.2689007605364666,0.6869215035817661,0.2853915457695361],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5746619647310421,0.2689007605364666,0.6223057105008761,0.2853915457695361],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5216127043496391,0.2689007605364666,0.5703394751164385,0.2853915457695361],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.13886357208091887,0.2689007605364666,0.16504671367520377,0.2853915457695361],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16436309579082023,0.2689007605364666,0.517256001806239,0.2853915457695361],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192534,0.30233149088045314,0.833973156390844,0.31738045882538546],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.14232330645361907,0.30233149088045314,0.1672040502640475,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542056,0.30233149088045314,0.7766827742217512,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7904468789394538,0.32936556503302616,0.803530569230525,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8019793268484543,0.32936556503302616,0.8110613858534125,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8091550722140547,0.32936556503302616,0.822238762505126,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8206875201230552,0.32936556503302616,0.835675730117143,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.735731820526751,0.32936556503302616,0.7861885866182106,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6728159102676476,0.32936556503302616,0.7310978266802943,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6220731394680448,0.32936556503302616,0.6683761740993024,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.570561538807842,0.32936556503302616,0.6174331231210134,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.14232330645361937,0.32936556503302616,0.1683810006423164,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17025745805542086,0.32936556503302616,0.5703800949607407,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7863464530162538,0.3563996391855992,0.7994301433073251,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7978789009252544,0.3563996391855992,0.8110481876074725,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8091550722140549,0.3563996391855992,0.8222387625051262,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8206875201230556,0.3563996391855992,0.8356757301171432,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.6896020288907491,0.3563996391855992,0.7819568189271578,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6388592580911461,0.3563996391855992,0.6851622927224038,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5872195191208435,0.3563996391855992,0.634189898071102,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5604386123099419,0.3563996391855992,0.5828248876376535,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.5096958415103392,0.3563996391855992,0.5559392918274003,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.41282327907473426,0.3563996391855992,0.5049829144648609,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3620805082751316,0.3563996391855992,0.40838354290638923,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.3119784290260289,0.3563996391855992,0.3575746527387749,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.14232330645361987,0.3563996391855992,0.16273804574213274,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16577261720192113,0.3563996391855992,0.3102593254577273,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845525166748542,0.38343371333817217,0.7976362069659254,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7960849645838547,0.38343371333817217,0.8110731745779425,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8091550722140555,0.38343371333817217,0.8222387625051267,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.820687520123056,0.38343371333817217,0.8356757301171437,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6931899015735493,0.38343371333817217,0.7802693655214512,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.5961892008278443,0.38343371333817217,0.6885851232617956,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5454464300282416,0.38343371333817217,0.5915568727794189,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.49393482936803873,0.38343371333817217,0.5410388565757315,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.14232330645362024,0.38343371333817217,0.16847300394896902,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17025745805542172,0.38343371333817217,0.49413780045123745,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881403893576547,0.41046778749074514,0.801224079648726,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7996728372666553,0.41046778749074514,0.811087397930364,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8091550722140557,0.41046778749074514,0.822238762505127,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8206875201230562,0.41046778749074514,0.835675730117144,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"تأمین","boundary":[0.7375257568681519,0.41046778749074514,0.7839227168807129,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6860141562079493,0.41046778749074514,0.7331181834156419,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.14232330645362049,0.41046778749074514,0.16992814259846492,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542195,0.41046778749074514,0.6825011162982477,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851932082253549,0.43750186164331817,0.7982768985164261,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7967256561343554,0.43750186164331817,0.8110932922926287,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8091550722140559,0.43750186164331817,0.8222387625051272,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8206875201230565,0.43750186164331817,0.8356757301171442,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7085664987855508,0.43750186164331817,0.7810840688970678,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"تقاضا","boundary":[0.660130217567748,0.43750186164331817,0.7039537758985707,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.1423233064536206,0.43750186164331817,0.16579811672563174,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16577261720192185,0.43750186164331817,0.6600769120307466,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295537,0.4645359357958912,0.8339331772380943,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046513,0.4645359357958912,0.7604285577238769,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.14232330645362065,0.4645359357958912,0.16847300394896944,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542214,0.4645359357958912,0.7183798431262497,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129568,0.5013937982485945,0.8643409107780666,0.5178845834816641],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7664850149507538,0.5013937982485945,0.8161978100137727,0.5178845834816641],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.762283744177505,0.5013937982485945,0.7666208415594599,0.5178845834816641],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7209959148652515,0.5013937982485945,0.7578213275282724,0.5178845834816641],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.671790803786849,0.5013937982485945,0.7072606412673218,0.5178845834816641],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5931138813854447,0.5013937982485945,0.667357602672319,0.5178845834816641],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.5550568032857426,0.5013937982485945,0.588728603998892,0.5178845834816641],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.13886357208092057,0.5013937982485945,0.1678758794239035,0.5178845834816641],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16871979833422215,0.5013937982485945,0.2726194656957116,0.5178845834816641],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2732806593758277,0.5013937982485945,0.411813549191147,0.5178845834816641],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41269514076463515,0.5013937982485945,0.5512280305799545,0.5178845834816641],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192552,0.534824528592581,0.8339731563908457,0.5498734965375133],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.1423233064536208,0.534824528592581,0.16992814259846523,0.5498734965375133],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542225,0.534824528592581,0.7766827742217529,0.5498734965375133],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940347516222556,0.5618586027451541,0.8071184419133268,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8055671995312561,0.5618586027451541,0.8146492585362142,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968565,0.5618586027451541,0.8258266351879278,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.824275392805857,0.5618586027451541,0.8356899534695658,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7322720861540524,0.5618586027451541,0.789792861004705,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6919085184725502,0.5618586027451541,0.7277017770477154,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6446254820456477,0.5618586027451541,0.678810861105678,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5692801557068438,0.5618586027451541,0.640059145226924,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.14232330645362115,0.5618586027451541,0.16992814259846561,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.17025745805542264,0.5618586027451541,0.5658952541072422,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7899343256990559,0.5888926768977271,0.8030180159901271,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8014667736080564,0.5888926768977271,0.8146360602902746,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.812742944896857,0.5888926768977271,0.8258266351879282,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8242753928058576,0.5888926768977271,0.8356899534695662,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"پیچیدگی","boundary":[0.7125387863986518,0.5888926768977271,0.7856296473095562,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"محاسب","boundary":[0.6571830364354488,0.5888926768977271,0.7081259592754278,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6037493611237459,0.5888926768977271,0.6396523060923566,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5564663246968437,0.5888926768977271,0.5906517037568739,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.48112099835803945,0.5888926768977271,0.5519963478873148,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.14232330645362154,0.5888926768977271,0.16070513145239781,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16128777634842253,0.5888926768977271,0.480683277890738,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.788140389357656,0.6159267510503,0.8012240796487272,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7996728372666565,0.6159267510503,0.8146610472607443,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968573,0.6159267510503,0.8258266351879284,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8242753928058578,0.6159267510503,0.8356899534695664,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7366287886974534,0.6159267510503,0.7839248952319862,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6962652210159511,0.6159267510503,0.7320770596460808,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6489821845890489,0.6159267510503,0.6831675636490792,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5736368582502447,0.6159267510503,0.6444158477703248,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.5367330249414427,0.6159267510503,0.5692174960732055,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.14232330645362187,0.6159267510503,0.16479235912965806,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16577261720192313,0.6159267510503,0.5345013681327412,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7917282620404565,0.6429608252028731,0.8048119523315278,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8032607099494571,0.6429608252028731,0.8146752706131657,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968577,0.6429608252028731,0.825826635187929,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8242753928058583,0.6429608252028731,0.835689953469567,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7370132036277538,0.6429608252028731,0.7874699697192133,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.6553891000940495,0.6429608252028731,0.732466087555545,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6330930341366482,0.6429608252028731,0.6508249416265972,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.592729466455146,0.6429608252028731,0.6285413050852758,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5454464300282437,0.6429608252028731,0.5796318090882739,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.4699729653793396,0.6429608252028731,0.5408319132049222,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.43332540869073766,0.6429608252028731,0.4653748502597109,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14232330645362223,0.6429608252028731,0.1659907086057137,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17025745805542372,0.6429608252028731,0.4313500285022361,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7887810809081569,0.6699948993554461,0.801864771199228,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8003135288171574,0.6699948993554461,0.8146811649754307,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968579,0.6699948993554461,0.8258266351879292,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8242753928058585,0.6699948993554461,0.8356899534695672,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7485456515367547,0.6699948993554461,0.7845175349161992,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7012626151098524,0.6699948993554461,0.7354479941698827,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6257891504609483,0.6699948993554461,0.6967741863836693,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5990082436500468,0.6699948993554461,0.6213945189777583,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.5163590336355424,0.6699948993554461,0.5944923933255024,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.14232330645362265,0.6699948993554461,0.1671676589839827,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.17025745805542414,0.6699948993554461,0.516562004718741,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890373575283571,0.6970289735080191,0.8021210478194284,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8005698054373577,0.6970289735080191,0.814659253324404,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968584,0.6970289735080191,0.8258266351879296,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.824275392805859,0.6970289735080191,0.8356899534695676,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7204833616248537,0.6970289735080191,0.7848321144674953,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6450098969759496,0.6970289735080191,0.7160933431208274,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6183571284751481,0.6970289735080191,0.6407434038028597,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.5613355804806452,0.6970289735080191,0.6138452504382167,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.14232330645362293,0.6970289735080191,0.1678043782468699,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17025745805542442,0.6970289735080191,0.5614104132537436,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7876278361172574,0.7240630476605922,0.8007115264083287,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7991602840262579,0.7240630476605922,0.8147048705627998,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968587,0.7240630476605922,0.82582663518793,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8242753928058593,0.7240630476605922,0.8356899534695679,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7190738402137539,0.7240630476605922,0.7834225930563955,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6434722372547499,0.7240630476605922,0.7145556833996277,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6168194687539484,0.7240630476605922,0.6392057440816601,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقاي","boundary":[0.5449338767878449,0.7240630476605922,0.6122846539595092,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.491115786545842,0.7240630476605922,0.5404500610408254,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.14232330645362348,0.7240630476605922,0.17251743343065878,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17474229890892518,0.7240630476605922,0.4896529595977404,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7876278361172578,0.7510971218131651,0.8007115264083291,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7991602840262584,0.7510971218131651,0.8147048705628004,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127429448968592,0.7510971218131651,0.8258266351879304,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8242753928058597,0.7510971218131651,0.8356899534695684,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"نتیج","boundary":[0.7517491092892561,0.7510971218131651,0.7832913794268535,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"گیري","boundary":[0.694343146364453,0.7510971218131651,0.7386468389432203,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.1423233064536236,0.7510971218131651,0.17343759463548705,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892534,0.7510971218131651,0.6914707980052514,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295566,0.7781311959657381,0.8339331772380972,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046544,0.7781311959657381,0.76042855772388,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.14232330645362365,0.7781311959657381,0.17489273328498278,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1747422989089254,0.7781311959657381,0.7183798431262528,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129597,0.8149890584184415,0.864357056205142,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7755828349678573,0.8149890584184415,0.8161751295328878,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7713815641946083,0.8149890584184415,0.7757186615765632,0.8314798436515111],"dir":"ltr"},{"str":"برنام","boundary":[0.7272746920601549,0.8149890584184415,0.7669079995123972,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"ریزي","boundary":[0.6682029311040518,0.8149890584184415,0.713644235599887,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.6075935104267486,0.8149890584184415,0.6637578131266827,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5934982963157478,0.8149890584184415,0.6032134867109101,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"کاربري","boundary":[0.5275070666142442,0.8149890584184415,0.5891532543585666,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.4784300938459416,0.8149890584184415,0.5231589493376206,0.8314798436515111],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1388635720809237,0.8149890584184415,0.16752144885817005,0.8314798436515111],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16871979833422532,0.8149890584184415,0.4736889763722415,0.8314798436515111],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192583,0.848419788762428,0.8339731563908489,0.8634687567073602],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.14232330645362393,0.848419788762428,0.17015353788593432,0.8634687567073602],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542541,0.848419788762428,0.776682774221756,0.8634687567073602],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7910875704899585,0.8754538629150009,0.8041712607810297,0.8905028308599332],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8026200183989591,0.8754538629150009,0.8117020774039172,0.8905028308599332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8097957637645595,0.8754538629150009,0.8228794540556308,0.8905028308599332],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8213282116735601,0.8754538629150009,0.8356958478318334,0.8905028308599332],"dir":"ltr"},{"str":"برنام","boundary":[0.7477768216761563,0.8754538629150009,0.7867366341705129,0.8905028308599332],"dir":"rtl"},{"str":"ریزي","boundary":[0.6910115503018535,0.8754538629150009,0.7346944127681863,0.8905028308599332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6770444745009525,0.8754538629150009,0.6864375251845234,0.8905028308599332],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.6319397893457501,0.8754538629150009,0.6725315713575404,0.8905028308599332],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.5605667506200464,0.8754538629150009,0.614349859103392,0.8905028308599332],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.14232330645362415,0.8754538629150009,0.17424076556319446,0.8905028308599332],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17474229890892587,0.8754538629150009,0.561410413253745,0.8905028308599332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869871445667587,0.9024879370675739,0.8000708348578299,0.9175369050125062],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7985195924757592,0.9024879370675739,0.8116888791579774,0.9175369050125062],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8097957637645598,0.9024879370675739,0.822879454055631,0.9175369050125062],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8213282116735603,0.9024879370675739,0.8356958478318336,0.9175369050125062],"dir":"ltr"},{"str":"لجستیک،","boundary":[0.7071569773744546,0.9024879370675739,0.7827252643728326,0.9175369050125062],"dir":"rtl"},{"str":"فضا","boundary":[0.6701250057555526,0.9024879370675739,0.7026088361957649,0.9175369050125062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6561579299546517,0.9024879370675739,0.6655949320785869,0.9175369050125062],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیا","boundary":[0.5940108495561484,0.9024879370675739,0.6516044069669379,0.9175369050125062],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.14232330645362445,0.9024879370675739,0.17248603954468525,0.9175369050125062],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1747422989089262,0.9024879370675739,0.592804299228247,0.9175369050125062],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.124,0.86436,0.91754],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/b1ac196abc3bbde9f2983b48437ee9c9.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/1a25224fc8a2a1abb06c33df5728662c.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13886,0.07364,0.13564,0.12572]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8087706572837531,0.07363985584140029,0.8642799169424558,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7555932585922503,0.07363985584140029,0.8039477875682092,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75559,0.07364,0.86428,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.15731548873531845,0.07363985584140029,0.1680885890186664,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15732,0.07364,0.16809,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7851932082253519,0.12399671505397973,0.7978494291139295,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7967256561343525,0.12399671505397973,0.8112863967259465,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8097957637645532,0.12399671505397973,0.8224519846531309,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8213282116735537,0.12399671505397973,0.8352683784293335,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7438045340630497,0.12399671505397973,0.7809287652652237,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.6598739409475451,0.12399671505397973,0.7392494734156145,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.598367552099542,0.12399671505397973,0.6554358705772315,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5230222257607379,0.12399671505397973,0.5937919893224907,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1423233064536176,0.12399671505397973,0.1766160654175117,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17922713976241955,0.12399671505397973,0.5210468455722362,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7887810809081522,0.15094067562604424,0.8018647711992235,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8003135288171528,0.15094067562604424,0.8117280894808615,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8097957637645532,0.15094067562604424,0.8228794540556245,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8213282116735537,0.15094067562604424,0.835695847831827,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.74265128927215,0.15094067562604424,0.784538165184121,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6920366567826473,0.15094067562604424,0.7380152452127317,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.6389873964012444,0.15094067562604424,0.6876425378526978,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.14232330645361801,0.15094067562604424,0.1724575928398366,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17474229890891976,0.15094067562604424,0.6376527077632429,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7858338997758524,0.17797474977861727,0.7989175900669236,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7973663476848529,0.17797474977861727,0.8117339838431262,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8097957637645536,0.17797474977861727,0.8228794540556249,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8213282116735543,0.17797474977861727,0.8356958478318276,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"برنام","boundary":[0.7425231509620501,0.17797474977861727,0.7813361169530321,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"ریزي","boundary":[0.6856297412776473,0.17797474977861727,0.7294019161461198,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.6271986718720443,0.17797474977861727,0.6812416448482725,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.585041167849142,0.17797474977861727,0.622620290052171,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5095677032002378,0.17797474977861727,0.5806043788619292,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.14232330645361838,0.17797474977861727,0.17183701900402265,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1747422989089201,0.17797474977861727,0.5075923230117363,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295515,0.20500882393119027,0.8339331772380921,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.720227085004649,0.20500882393119027,0.7604285577238746,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.14232330645361843,0.20500882393119027,0.17345104915804238,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892018,0.20500882393119027,0.7183798431262475,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129546,0.24186668638389358,0.8643570562051369,0.2583574716169631],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7673819831214517,0.24186668638389358,0.8162814843302658,0.2583574716169631],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7631534188881516,0.24186668638389358,0.7675913611201552,0.2583574716169631],"dir":"ltr"},{"str":"طراحی","boundary":[0.6995968170785483,0.24186668638389358,0.7586139911145487,0.2583574716169631],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.6632055370101464,0.24186668638389358,0.6952818876242407,0.2583574716169631],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.584656752918842,0.24186668638389358,0.6451886499185348,0.2583574716169631],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5327607373283393,0.24186668638389358,0.5803679636797948,0.2583574716169631],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.13886357208091843,0.24186668638389358,0.16670674548254893,0.2583574716169631],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.16871979833422002,0.24186668638389358,0.5303261094364393,0.2583574716169631],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.790190602319253,0.2752974167278801,0.8339731563908436,0.29034638467281243],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1423233064536186,0.2752974167278801,0.16925836365157035,0.29034638467281243],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542009,0.2752974167278801,0.7766827742217507,0.29034638467281243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7913438471101533,0.30233149088045314,0.8044275374012244,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8028762950191538,0.30233149088045314,0.8119583540241119,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847542,0.30233149088045314,0.8231357306758255,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8215844882937547,0.30233149088045314,0.835673936180801,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیمبندي","boundary":[0.691139688611948,0.30233149088045314,0.7871150266002329,0.31738045882538546],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.6321960659659448,0.30233149088045314,0.6866955957410594,0.31738045882538546],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5710740920482416,0.30233149088045314,0.6277626085747946,0.31738045882538546],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.5357079184606397,0.30233149088045314,0.5664780271415746,0.31738045882538546],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.14232330645361874,0.30233149088045314,0.1733455913288304,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.17474229890892048,0.30233149088045314,0.5210468455722373,0.31738045882538546],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7872434211869533,0.32936556503302616,0.8003271114780246,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7987758690959539,0.32936556503302616,0.8119451557781721,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847544,0.32936556503302616,0.8231357306758257,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.821584488293755,0.32936556503302616,0.8356739361808013,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7102322968168491,0.32936556503302616,0.7830919962163331,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.6491103228991458,0.32936556503302616,0.705798839425699,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.6138722876216439,0.32936556503302616,0.6445871686909258,0.3444145329779585],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.14232330645361893,0.32936556503302616,0.17426575253365875,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17474229890892068,0.32936556503302616,0.5972891400817415,0.3444145329779585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854494848455532,0.3563996391855992,0.7985331751366244,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7969819327545538,0.3563996391855992,0.8119701427486414,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847544,0.3563996391855992,0.8231357306758257,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.821584488293755,0.3563996391855992,0.8356739361808013,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7244556492379502,0.3563996391855992,0.7811441657645034,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.6892176139604484,0.3563996391855992,0.7200564047755968,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"حلق","boundary":[0.6453863673310198,0.3563996391855992,0.6716216612175154,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"بست","boundary":[0.5850411678491427,0.3563996391855992,0.6137923293161418,0.3714486071305315],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.14232330645361926,0.3563996391855992,0.17581289448980655,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17922713976242122,0.3563996391855992,0.5703800949607406,0.3714486071305315],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890373575283537,0.38343371333817217,0.802121047819425,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8005698054373543,0.38343371333817217,0.811984366101063,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847549,0.38343371333817217,0.8231357306758261,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8215844882937555,0.38343371333817217,0.8356739361808018,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7280435219207506,0.38343371333817217,0.7847320384473038,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.6928054866432487,0.38343371333817217,0.723658244534198,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6455224502163462,0.38343371333817217,0.6797078292763765,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5961892008278435,0.38343371333817217,0.640998014625025,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.5135399908133392,0.38343371333817217,0.5917319097110147,0.3984826812831045],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.1423233064536194,0.38343371333817217,0.17080550560771862,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.17474229890892115,0.38343371333817217,0.5120771638652376,0.3984826812831045],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860901763960538,0.41046778749074514,0.7991738666871251,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7976226243050544,0.41046778749074514,0.8119902604633277,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847549,0.41046778749074514,0.8231357306758261,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8215844882937555,0.41046778749074514,0.8356739361808018,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"شبک","boundary":[0.7508521411185519,0.41046778749074514,0.7818190702438005,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7038253813118495,0.41046778749074514,0.7377151452904791,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6544921319233468,0.41046778749074514,0.6993009457205283,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6175882986145449,0.41046778749074514,0.6500531645848624,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.603621222813644,0.41046778749074514,0.6131034577610445,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.5505719624322412,0.41046778749074514,0.5991978883489917,0.4255167554356774],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.14232330645361974,0.41046778749074514,0.17609108276103413,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17922713976242172,0.41046778749074514,0.5479558906932398,0.4255167554356774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.786346453016254,0.43750186164331817,0.7994301433073253,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7978789009252547,0.43750186164331817,0.811968348812301,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847554,0.43750186164331817,0.8231357306758267,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.821584488293756,0.43750186164331817,0.8356739361808022,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"توسع","boundary":[0.7414980444812517,0.43750186164331817,0.782089826493042,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.6930617632634493,0.43750186164331817,0.7239005540785978,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6457787268365468,0.43750186164331817,0.6799641058965771,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.5964454774480441,0.43750186164331817,0.6412542912452255,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5824784016471432,0.43750186164331817,0.5919154037710783,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5070049369982392,0.43750186164331817,0.5780883831431171,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4802240301873378,0.43750186164331817,0.5026103055150494,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.42819987628673506,0.43750186164331817,0.47565987171988566,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"چین","boundary":[0.389758383256733,0.43750186164331817,0.4235849750484833,0.45255082958825044],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.1423233064536199,0.43750186164331817,0.17726803313930287,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17922713976242186,0.43750186164331817,0.38650161996723137,0.45255082958825044],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7849369316051541,0.4645359357958912,0.7980206218962254,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7964693795141546,0.4645359357958912,0.8120139660506965,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8100520403847554,0.4645359357958912,0.8231357306758267,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.821584488293756,0.4645359357958912,0.8356739361808022,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"توسع","boundary":[0.7400885230701517,0.4645359357958912,0.780680305081942,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6629492603899476,0.4645359357958912,0.7223176615339323,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6137441493115451,0.4645359357958912,0.6583929183594116,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5997770735106441,0.4645359357958912,0.6091018264749317,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5243036088617402,0.4645359357958912,0.5951625566873228,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49752270205083876,0.4645359357958912,0.5199089773785504,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.44549854815023604,0.4645359357958912,0.49302645688773966,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"ژاپن","boundary":[0.4046224272283339,0.4645359357958912,0.4409750095270856,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.14232330645361993,0.4645359357958912,0.16804502199323468,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.17025745805542142,0.4645359357958912,0.40444098338123236,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.764947355229553,0.49157000994846417,0.8339331772380936,0.5066189778933965],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046507,0.49157000994846417,0.7604285577238763,0.5066189778933965],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.14232330645362004,0.49157000994846417,0.17037752365198522,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542153,0.49157000994846417,0.7183798431262491,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129564,0.5284278724011676,0.8643570562051387,0.5449186576342372],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7732763453860536,0.5284278724011676,0.8162450930501991,0.5449186576342372],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7690750746128047,0.5284278724011676,0.7734121719947596,0.5449186576342372],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.6407813327426467,0.5284278724011676,0.7648923838945205,0.5449186576342372],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.13886357208091996,0.5284278724011676,0.16912420284089716,0.5449186576342372],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16871979833422154,0.5284278724011676,0.6392436730214467,0.5449186576342372],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192544,0.5618586027451541,0.833973156390845,0.5769075706900864],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.14232330645362007,0.5618586027451541,0.17174706591033415,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1747422989089218,0.5618586027451541,0.7766827742217521,0.5769075706900864],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7899343256990546,0.5888926768977271,0.8030180159901259,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8014667736080552,0.5888926768977271,0.8105488326130134,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736557,0.5888926768977271,0.8217262092647268,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826562,0.5888926768977271,0.8357195534191981,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"مرور","boundary":[0.7441889489933523,0.5888926768977271,0.7856766740693618,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.683963943246349,0.5888926768977271,0.7395818641920165,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.5615918571008426,0.5888926768977271,0.6794911473939981,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.547624781299942,0.5888926768977271,0.5570617834238771,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.48842488203373874,0.5888926768977271,0.5432219489649056,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4603625921218373,0.5888926768977271,0.4837585973331369,0.6039416448426593],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.14232330645362032,0.5888926768977271,0.1718916059241272,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.17474229890892207,0.5888926768977271,0.4582590736232356,0.6039416448426593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7858338997758548,0.6159267510503,0.798917590066926,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7973663476848554,0.6159267510503,0.8105356343670735,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736559,0.6159267510503,0.8217262092647272,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826565,0.6159267510503,0.8357195534191983,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"گامهاي","boundary":[0.7188175635935512,0.6159267510503,0.7815736853799599,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.5967017540682445,0.6159267510503,0.714440487058845,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.1423233064536205,0.6159267510503,0.17308995540018265,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17474229890892223,0.6159267510503,0.5972891400817433,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7840399634344546,0.6429608252028731,0.7971236537255258,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7955724113434551,0.6429608252028731,0.8105606213375429,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736559,0.6429608252028731,0.8217262092647272,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826565,0.6429608252028731,0.8357195534191983,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7004937852492502,0.6429608252028731,0.7798124243076351,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.5782498374138436,0.6429608252028731,0.6959885704044441,0.6580097931478054],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.1423233064536205,0.6429608252028731,0.17281176712895552,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17474229890892223,0.6429608252028731,0.574864935814242,0.6580097931478054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787627836117255,0.6699948993554461,0.8007115264083262,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7991602840262555,0.6699948993554461,0.8105748446899641,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736559,0.6699948993554461,0.8217262092647272,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826565,0.6699948993554461,0.8357195534191983,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7263777238894518,0.6699948993554461,0.7832993240020768,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6767881978807491,0.6699948993554461,0.7220093607598324,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6107969681792457,0.6699948993554461,0.6722581242037834,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.4886811586539391,0.6699948993554461,0.6064198916445395,0.6850438673003784],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.14232330645362062,0.6699948993554461,0.17433635674252554,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17474229890892234,0.6699948993554461,0.4851681187442373,0.6850438673003784],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784680654984955,0.6970289735080191,0.7977643452760262,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7962131028939556,0.6970289735080191,0.8105807390522289,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736561,0.6970289735080191,0.8217262092647274,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826567,0.6970289735080191,0.8357195534191986,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7427794275822528,0.6970289735080191,0.7803094728125135,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.6205354797468463,0.6970289735080191,0.7382382058723084,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.14232330645362076,0.6970289735080191,0.17433635674252565,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.17474229890892248,0.6970289735080191,0.6197133443492446,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7849369316051551,0.7240630476605922,0.7980206218962264,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7964693795141556,0.7240630476605922,0.8105588274012019,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736561,0.7240630476605922,0.8217262092647274,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826567,0.7240630476605922,0.8357195534191986,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.708310222165351,0.7240630476605922,0.780827792276868,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"برنام","boundary":[0.6646150584212486,0.7240630476605922,0.7035748709156052,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.5291728646455416,0.7240630476605922,0.646944016628597,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.14232330645362098,0.7240630476605922,0.17489273328498012,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1747422989089227,0.7240630476605922,0.5300165272792401,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783527410194055,0.7510971218131651,0.7966111004851263,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7950598581030556,0.7510971218131651,0.8106044446395976,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736564,0.7510971218131651,0.8217262092647276,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826569,0.7510971218131651,0.8357195534191989,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"فرصتهاي","boundary":[0.6842202198665498,0.7510971218131651,0.779119708603235,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.632452342586147,0.7510971218131651,0.6797342257682586,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.142323306453621,0.7510971218131651,0.17752482231274438,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.179227139762423,0.7510971218131651,0.6331678669097456,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7835274101940553,0.7781311959657381,0.7966111004851265,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7950598581030559,0.7781311959657381,0.8106044446395978,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736566,0.7781311959657381,0.8217262092647278,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826571,0.7781311959657381,0.8357195534191991,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"چالشها","boundary":[0.7120262331582514,0.7781311959657381,0.7790766541310418,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.14232330645362126,0.7781311959657381,0.1789799609622403,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17922713976242324,0.7781311959657381,0.7094101614192498,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862183147061557,0.8051652701183112,0.7993020049972269,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7977507626151562,0.8051652701183112,0.8105348655372138,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736568,0.8051652701183112,0.8217262092647281,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826575,0.8051652701183112,0.8357195534191993,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7101041585067517,0.8051652701183112,0.7820431841481672,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.6469319716274482,0.8051652701183112,0.7055657558396295,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.14232330645362143,0.8051652701183112,0.17897996096224048,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17922713976242338,0.8051652701183112,0.6466223894702468,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7833992718839556,0.8321993442708842,0.7947407937109073,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7949317197929562,0.8321993442708842,0.8088839315498854,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736568,0.8321993442708842,0.8217262092647281,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8201749668826575,0.8321993442708842,0.8357195534191993,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"نتیج","boundary":[0.7475205450559536,0.8321993442708842,0.7789505660339034,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"گیري","boundary":[0.6899864438210507,0.8321993442708842,0.7343907249732464,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.14232330645362148,0.8321993442708842,0.17794280948029106,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.17922713976242344,0.8321993442708842,0.686985957151749,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295547,0.8592334184234571,0.8339331772380953,0.8742823863683895],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046522,0.8592334184234571,0.7604285577238779,0.8742823863683895],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.14232330645362162,0.8592334184234571,0.1699111002032228,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1702574580554231,0.8592334184234571,0.7183798431262506,0.8742823863683895],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.124,0.86436,0.87428],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/119e5a1fff214a6b708603f1ec73b438.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/f290738dbc112b326ee64c1b40564cc7.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13564,0.08246]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8356797024047545,0.07604234197877777,0.8461407859030091,0.09109130992371008],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83568,0.07604,0.84614,0.09109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066957990538438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.22587563527770685,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682126,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.5229,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129537,0.13382050335411003,0.864357056205136,0.15031128858717957],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7645629402992506,0.13382050335411003,0.8161844836295191,0.15031128858717957],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7603616695260017,0.13382050335411003,0.7646987669079567,0.15031128858717957],"dir":"ltr"},{"str":"خوش","boundary":[0.7176643188026484,0.13382050335411003,0.7560999174703859,0.15031128858717957],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6684592077242455,0.13382050335411003,0.7039290452047183,0.15031128858717957],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.5908073918036414,0.13382050335411003,0.6641805414116961,0.15031128858717957],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.13886357208091737,0.13382050335411003,0.16817175078192123,0.15031128858717957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16871979833421896,0.13382050335411003,0.30725268814953827,0.15031128858717957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30813427972302637,0.13382050335411003,0.4466671695383457,0.15031128858717957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44754876111183384,0.13382050335411003,0.5860816509271531,0.15031128858717957],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.790190602319252,0.167161120117588,0.8339731563908426,0.1822100880625203],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.14232330645361754,0.167161120117588,0.17063866952796652,0.1822100880625203],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17474229890891924,0.167161120117588,0.7766827742217497,0.1822100880625203],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.789934325699052,0.194195194270161,0.8030180159901232,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8014667736080525,0.194195194270161,0.8105488326130107,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736529,0.194195194270161,0.8217262092647242,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826536,0.194195194270161,0.8357195534191955,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.730990703053049,0.194195194270161,0.7857877699842161,0.20924416221509334],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6897301672008468,0.194195194270161,0.726490998155577,0.20924416221509334],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.1423233064536177,0.194195194270161,0.17472589720522663,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17474229890891943,0.194195194270161,0.6735314345912444,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785833899775852,0.22122926842273402,0.7989175900669233,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7973663476848527,0.22122926842273402,0.8105356343670708,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736532,0.22122926842273402,0.8217262092647245,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826538,0.22122926842273402,0.8357195534191957,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"خوش","boundary":[0.74508591716405,0.22122926842273402,0.7815904714985804,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6978028807371476,0.22122926842273402,0.7317904142463836,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.6228419693286436,0.22122926842273402,0.6932526893454963,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.14232330645361796,0.22122926842273402,0.17297117118671737,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1747422989089197,0.22122926842273402,0.6197133443492419,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7840399634344521,0.24826334257530702,0.7971236537255234,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7955724113434528,0.24826334257530702,0.8105606213375405,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736535,0.24826334257530702,0.8217262092647247,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.820174966882654,0.24826334257530702,0.8357195534191959,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7345785757358496,0.24826334257530702,0.779747201907792,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.721124053175349,0.24826334257530702,0.7299962216283633,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"چهار","boundary":[0.6852453263473469,0.24826334257530702,0.7212046521724017,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"دنده","boundary":[0.6368090451295445,0.24826334257530702,0.680731269959144,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6278393634225439,0.24826334257530702,0.6368093014061647,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5682550492260408,0.24826334257530702,0.6233274853856126,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5586446759685403,0.24826334257530702,0.5637968611410413,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"راهبرد","boundary":[0.48381190287013626,0.24826334257530702,0.540875480230352,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.40961982132223235,0.24826334257530702,0.47915984152195557,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.37284412632353037,0.24826334257530702,0.40518867042066403,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.1423233064536182,0.24826334257530702,0.17710119705955094,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.17922713976242016,0.24826334257530702,0.373047097406729,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7876278361172527,0.27529741672788005,0.800711526408324,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7991602840262533,0.27529741672788005,0.810574844689962,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736537,0.27529741672788005,0.821726209264725,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826542,0.27529741672788005,0.8357195534191962,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"چرخ","boundary":[0.7500833112579509,0.27529741672788005,0.7833295646432583,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6986998489078481,0.27529741672788005,0.7324236737748981,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6576955896758457,0.27529741672788005,0.6942001440103761,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.14232330645361843,0.27529741672788005,0.17310866359345517,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17474229890892018,0.27529741672788005,0.6421375486167434,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7846806549849529,0.3023314908804531,0.7977643452760241,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7962131028939534,0.3023314908804531,0.8105807390522267,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736539,0.3023314908804531,0.8217262092647252,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826545,0.3023314908804531,0.8357195534191965,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7250963407884498,0.3023314908804531,0.780273209670753,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6840920815564474,0.3023314908804531,0.7205966358909778,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.652698195581946,0.3023314908804531,0.6709944241895753,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.14232330645361882,0.3023314908804531,0.17792346059546327,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17922713976242077,0.3023314908804531,0.6511072303237444,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7849369316051531,0.32936556503302605,0.7980206218962244,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7964693795141536,0.32936556503302605,0.8105588274012,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736541,0.32936556503302605,0.8217262092647254,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826548,0.32936556503302605,0.8357195534191967,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7388071399691508,0.32936556503302605,0.7806940158811219,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6881925074796481,0.32936556503302605,0.7341710959097325,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.6350151087881453,0.32936556503302605,0.6837989011029391,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6210480329872444,0.32936556503302605,0.6303101263178931,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"سرمای","boundary":[0.5676143576755416,0.32936556503302605,0.6163754695094475,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.4991885000821382,0.32936556503302605,0.5544868440824163,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47240759327123677,0.32936556503302605,0.49479386859894836,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.43153147234933464,0.32936556503302605,0.468036026683865,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4001375863748329,0.32936556503302605,0.41843381498246235,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.14232330645361918,0.32936556503302605,0.17616873457695417,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.17922713976242113,0.32936556503302605,0.3999561425277313,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7835274101940534,0.3563996391855991,0.7966111004851246,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7950598581030539,0.3563996391855991,0.8106044446395958,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736547,0.3563996391855991,0.821726209264726,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826552,0.3563996391855991,0.8357195534191971,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7286842134712506,0.3563996391855991,0.77914097956271,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6553891000940465,0.3563996391855991,0.7241634938909222,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6143848408620445,0.3563996391855991,0.6508893951965747,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"259","boundary":[0.14232330645361935,0.3563996391855991,0.1775382768353032,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17922713976242133,0.3563996391855991,0.6017739809352424,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7835274101940536,0.3834337133381721,0.7966111004851248,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7950598581030541,0.3834337133381721,0.8106044446395961,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736549,0.3834337133381721,0.8217262092647262,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826555,0.3834337133381721,0.8357195534191975,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.7166392123218501,0.3834337133381721,0.7808786631859763,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6649994733515473,0.3834337133381721,0.7122272821667968,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.620022926506445,0.3834337133381721,0.6604477443001749,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.5658204213341419,0.3834337133381721,0.6023249756686722,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.14232330645361954,0.3834337133381721,0.17925174231796068,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1792271397624215,0.3834337133381721,0.5524407315467399,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862183147061537,0.4104677874907451,0.7993020049972249,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7977507626151543,0.4104677874907451,0.8105348655372118,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736549,0.4104677874907451,0.8217262092647262,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826555,0.4104677874907451,0.8357195534191975,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"سیاست","boundary":[0.71484527598045,0.4104677874907451,0.7819017194538148,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6738410167484478,0.4104677874907451,0.710345571082978,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6406531944325463,0.4104677874907451,0.6607925644926542,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6138722876216449,0.4104677874907451,0.6362585629493565,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.5632576551321421,0.4104677874907451,0.6094021826738061,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"سیاست","boundary":[0.4916283397862382,0.4104677874907451,0.5586797858655093,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.43383796193113516,0.4104677874907451,0.4871578504234692,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.14232330645361987,0.4104677874907451,0.17980811886041526,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.18371198061592206,0.4104677874907451,0.4313500285022337,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783399271883954,0.43750186164331806,0.7947407937109056,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7949317197929545,0.43750186164331806,0.8088839315498837,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736554,0.43750186164331806,0.8217262092647266,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.820174966882656,0.43750186164331806,0.8357195534191979,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":"ابتکارهاي","boundary":[0.7030565514512499,0.43750186164331806,0.7789392898626133,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6620522922192477,0.43750186164331806,0.6985568465537779,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.5842723379885436,0.43750186164331806,0.6442797648849969,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5512126539827418,0.43750186164331806,0.5797804495279879,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"کاتالیزور","boundary":[0.47548291271363763,0.43750186164331806,0.5466605405164389,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4279435996665351,0.43750186164331806,0.470896330041918,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"269","boundary":[0.14232330645362012,0.43750186164331806,0.17704763524593106,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17922713976242208,0.43750186164331806,0.4268651876487337,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7826304420233544,0.4645359357958911,0.793971963850306,0.47958490374082335],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.794162889932355,0.4645359357958911,0.8088426710140318,0.47958490374082335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8086425189736557,0.4645359357958911,0.8217262092647268,0.47958490374082335],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8201749668826562,0.4645359357958911,0.8357195534191981,0.47958490374082335],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7065162858239503,0.4645359357958911,0.7784553114653658,0.47958490374082335],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.643344098944647,0.4645359357958911,0.7019778831568283,0.47958490374082335],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.14232330645362026,0.4645359357958911,0.1789799609622393,0.47958490374082335],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17922713976242222,0.4645359357958911,0.6421375486167454,0.47958490374082335],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295535,0.4915700099484641,0.8339331772380941,0.5066189778933964],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046509,0.4915700099484641,0.7604285577238766,0.5066189778933964],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.14232330645362037,0.4915700099484641,0.1744647513292455,0.5066189778933964],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892212,0.4915700099484641,0.7183798431262494,0.5066189778933964],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129564,0.5284278724011675,0.8643452674806095,0.5449186576342371],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7872434211869546,0.5284278724011675,0.8161571901694706,0.5449186576342371],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7830421504137056,0.5284278724011675,0.7873792477956606,0.5449186576342371],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7028002748310501,0.5284278724011675,0.7785405234415824,0.5449186576342371],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6380904282305467,0.5284278724011675,0.698453951490768,0.5449186576342371],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5861944126400439,0.5284278724011675,0.6338016389914994,0.5449186576342371],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.5462152598888418,0.5284278724011675,0.5818742295150222,0.5449186576342371],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.1388635720809201,0.5284278724011675,0.1766279822803537,0.5449186576342371],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17743320342102215,0.5284278724011675,0.5433962170666417,0.5449186576342371],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192546,0.561858602745154,0.8339731563908452,0.5769075706900862],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.1423233064536203,0.561858602745154,0.17859477720207872,0.5769075706900862],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.17922713976242227,0.561858602745154,0.7766827742217525,0.5769075706900862],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7927533685212549,0.588892676897727,0.8058370588123261,0.6039416448426592],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8042858164302554,0.588892676897727,0.8133678754352136,0.6039416448426592],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.811333423485756,0.588892676897727,0.8244171137768272,0.6039416448426592],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947565,0.588892676897727,0.8356499743168141,0.6039416448426592],"dir":"ltr"},{"str":"منشأ","boundary":[0.7479049599862525,0.588892676897727,0.7883706539009043,0.6039416448426592],"dir":"rtl"},{"str":"298","boundary":[0.14232330645362032,0.588892676897727,0.17859477720207875,0.6039416448426592],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.1792271397624223,0.588892676897727,0.6690465937377469,0.6039416448426592],"dir":"ltr"},{"str":"GrSCM","boundary":[0.6698687291353485,0.5848732504007162,0.7435672219127472,0.5999222183456485],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7886529425980547,0.6159267510502999,0.801736632889126,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8001853905070554,0.6159267510502999,0.8133546771892735,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.811333423485756,0.6159267510502999,0.8244171137768272,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947565,0.6159267510502999,0.8356499743168141,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"فواید","boundary":[0.7390634165893524,0.6159267510502999,0.7842988028208567,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7250963407884514,0.6159267510502999,0.7344893914720223,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.6779414426716488,0.6159267510502999,0.7205019416798156,0.6309757189952323],"dir":"rtl"},{"str":"302","boundary":[0.1423233064536205,0.6159267510502999,0.17366273364632967,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.17474229890892223,0.6159267510502999,0.5972891400817433,0.6309757189952323],"dir":"ltr"},{"str":"GrSCM","boundary":[0.5999052118207447,0.6119073245532893,0.6736037045981434,0.6269562924982216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7868590062566548,0.642960825202873,0.7999426965477261,0.6580097931478053],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7983914541656554,0.642960825202873,0.8133796641597432,0.6580097931478053],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.811333423485756,0.642960825202873,0.8244171137768272,0.6580097931478053],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947565,0.642960825202873,0.8356499743168141,0.6580097931478053],"dir":"ltr"},{"str":"ابتکارهاي","boundary":[0.7065162858239505,0.642960825202873,0.782397870990523,0.6580097931478053],"dir":"rtl"},{"str":"304","boundary":[0.14232330645362062,0.642960825202873,0.1719080076278203,0.6580097931478053],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17474229890892234,0.642960825202873,0.628683026056245,0.6580097931478053],"dir":"ltr"},{"str":"GrSCM","boundary":[0.6284800549730465,0.6389413987058623,0.7020314449704504,0.6539903666507946],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7903187406293553,0.669994899355446,0.8034024309204265,0.6850438673003783],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8018511885383559,0.669994899355446,0.8132657492020645,0.6850438673003783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8113334234857562,0.669994899355446,0.8244171137768275,0.6850438673003783],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947569,0.669994899355446,0.8356499743168143,0.6850438673003783],"dir":"ltr"},{"str":"طراحی","boundary":[0.729324905021752,0.669994899355446,0.786013421548305,0.6850438673003783],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.6908834119917499,0.669994899355446,0.7247256366573325,0.6850438673003783],"dir":"rtl"},{"str":"305","boundary":[0.14232330645362082,0.669994899355446,0.17486108312238524,0.6850438673003783],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892254,0.669994899355446,0.6914707980052485,0.6850438673003783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873715594970552,0.6970289735080191,0.8004552497881264,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7989040074060557,0.6970289735080191,0.813271643564329,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8113334234857565,0.6970289735080191,0.8244171137768277,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947571,0.6970289735080191,0.8356499743168145,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.6958808060856502,0.6970289735080191,0.7831146766972228,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.6574393130556482,0.6970289735080191,0.6912815377212307,0.7120779414529513],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.14232330645362087,0.6970289735080191,0.17428856115285846,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17474229890892262,0.6970289735080191,0.6555920711772467,0.7120779414529513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877559744273553,0.724063047660592,0.8008396647184266,0.7391120156055243],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7992884223363559,0.724063047660592,0.8133778702234021,0.7391120156055243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8113334234857565,0.724063047660592,0.8244171137768277,0.7391120156055243],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947571,0.724063047660592,0.8356499743168145,0.7391120156055243],"dir":"ltr"},{"str":"خرید","boundary":[0.7393196932095528,0.724063047660592,0.783458087368291,0.7391120156055243],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.7007500618694507,0.724063047660592,0.7347709113393126,0.7391120156055243],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.14232330645362104,0.724063047660592,0.17520872235768678,0.7391120156055243],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.17922713976242302,0.724063047660592,0.7004404797122492,0.7391120156055243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862183147061554,0.751097121813165,0.7993020049972267,0.7661460897580973],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.797750762615156,0.751097121813165,0.8132953491516979,0.7661460897580973],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8113334234857568,0.751097121813165,0.824417113776828,0.7661460897580973],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947573,0.751097121813165,0.8356499743168148,0.7661460897580973],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7124106480885514,0.751097121813165,0.7819160709445475,0.7661460897580973],"dir":"rtl"},{"str":"319","boundary":[0.14232330645362104,0.751097121813165,0.17390337739269804,0.7661460897580973],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.17474229890892276,0.751097121813165,0.6331678669097457,0.7661460897580973],"dir":"ltr"},{"str":"GrSCM","boundary":[0.6343744172376473,0.7470776953161543,0.7079258072350512,0.7621266632610867],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862183147061554,0.7781311959657381,0.7993020049972267,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.797750762615156,0.7781311959657381,0.8132953491516979,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8113334234857568,0.7781311959657381,0.824417113776828,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947573,0.7781311959657381,0.8356499743168148,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7400885230701529,0.7781311959657381,0.781968992066619,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.667434101243449,0.7781311959657381,0.7357000422258478,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6534670254425482,0.7781311959657381,0.6629040275664834,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.5527503137039429,0.7781311959657381,0.6490468944356486,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.4701011036894386,0.7781311959657381,0.548331335941834,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"324","boundary":[0.14232330645362115,0.7781311959657381,0.17662106281160916,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1792271397624231,0.7781311959657381,0.46722875533023694,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890373575283557,0.8051652701183112,0.802121047819427,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8005698054373562,0.8051652701183112,0.8133539083594138,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8113334234857568,0.8051652701183112,0.824417113776828,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8228658713947573,0.8051652701183112,0.8356499743168148,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"نتیج","boundary":[0.7531586307003536,0.8051652701183112,0.7845886516783035,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"گیري","boundary":[0.6956245294654507,0.8051652701183112,0.7400288106176465,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.14232330645362126,0.8051652701183112,0.1807510886844426,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.18371198061592345,0.8051652701183112,0.6959556388587492,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295545,0.8321993442708842,0.833933177238095,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046519,0.8321993442708842,0.7604285577238775,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.14232330645362135,0.8321993442708842,0.1752843239606461,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.17922713976242333,0.8321993442708842,0.7183798431262504,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129573,0.8690572067235875,0.8643570562051396,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.776223526518355,0.8690572067235875,0.818533130715346,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7719610056328783,0.8690572067235875,0.7762368529026054,0.8855479919566571],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6919085184725507,0.8690572067235875,0.7676736259152424,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6133597343812464,0.8690572067235875,0.6875131181595001,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5991363819601456,0.8690572067235875,0.6088647706012482,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5344265353596421,0.8690572067235875,0.5947900586198633,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4825305197691394,0.8690572067235875,0.5301377461205949,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.454980783097638,0.8690572067235875,0.4781179489225356,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"بحرانها","boundary":[0.3801480099992341,0.8690572067235875,0.45049594224413775,0.8855479919566571],"dir":"rtl"},{"str":"341","boundary":[0.1388635720809213,0.8690572067235875,0.17013611107575824,0.8855479919566571],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1730765008776231,0.8690572067235875,0.37784152041743396,0.8855479919566571],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192559,0.9024879370675739,0.8339731563908465,0.9175369050125062],"dir":"rtl"},{"str":"341","boundary":[0.14232330645362154,0.9024879370675739,0.17243824395501503,0.9175369050125062],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892326,0.9024879370675739,0.7766827742217536,0.9175369050125062],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.13382,0.86436,0.91754],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/56bd2a0c94f37b2b88c4c345c1426fd9.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/ae059578fd6d9ec1133c6e0e32b3aef2.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13886,0.07364,0.13564,0.09868]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8087706572837531,0.07363985584140029,0.8642799169424558,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7555932585922503,0.07363985584140029,0.8039477875682092,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75559,0.07364,0.86428,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.15731548873531845,0.07363985584140029,0.16825978180096002,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15732,0.07364,0.16826,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7898061873889521,0.12399671505397973,0.8011477092159037,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8013386352979527,0.12399671505397973,0.8086785258387912,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534531,0.12399671505397973,0.8197277641804048,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624538,0.12399671505397973,0.833870902019383,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.74841751322665,0.12399671505397973,0.7855009964462121,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"بحرانها","boundary":[0.6757630913999461,0.12399671505397973,0.7438788542829077,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.14232330645361785,0.12399671505397973,0.17834439494414084,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.1792271397624198,0.12399671505397973,0.6735314345912444,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785705761465752,0.15094067562604424,0.7970472832927036,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7972382093747525,0.15094067562604424,0.8086653275928509,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534531,0.15094067562604424,0.8197277641804048,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624538,0.15094067562604424,0.833870902019383,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7541837371811503,0.15094067562604424,0.7813526467950346,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"بحرانها","boundary":[0.6814011770443466,0.15094067562604424,0.749645078237408,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6717908037868461,0.15094067562604424,0.6769429889593472,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"توج","boundary":[0.6269423952518437,0.15094067562604424,0.6539412653282253,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.5457027066484392,0.15094067562604424,0.6091966488244038,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5128992992628375,0.15094067562604424,0.5412666864910872,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"دارند؟","boundary":[0.4511366337946342,0.15094067562604424,0.5083542334035902,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.14232330645361774,0.15094067562604424,0.17772382110832644,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.17922713976241972,0.15094067562604424,0.44928939191623257,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7839118251243521,0.17797474977861727,0.7952533469513037,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7954442730333526,0.17797474977861727,0.8086903145633206,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534531,0.17797474977861727,0.8197277641804048,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624538,0.17797474977861727,0.833870902019383,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"چرخ","boundary":[0.7463673002650502,0.17797474977861727,0.7796135536503576,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6949838379149473,0.17797474977861727,0.7287048437391753,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.6284800549730438,0.17797474977861727,0.6904946403589037,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"امدادرسانی","boundary":[0.5250724387223382,0.17797474977861727,0.6239530566155206,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.14232330645361796,0.17797474977861727,0.17744563283709952,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1792271397624199,0.17797474977861727,0.5255316864257368,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7874996978071523,0.20500882393119027,0.798841219634104,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7990321457161529,0.20500882393119027,0.8087045379157419,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534535,0.20500882393119027,0.819727764180405,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.819918690262454,0.20500882393119027,0.8338709020193832,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.7120262331582483,0.20500882393119027,0.7831783614373398,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"بشردوستان","boundary":[0.6178752002908573,0.20500882393119027,0.7075779117231267,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6000333501308425,0.20500882393119027,0.6046769543505566,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"امدادي","boundary":[0.5337858438091391,0.20500882393119027,0.5954075571362321,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5172560018062382,0.20500882393119027,0.529303693860151,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراري","boundary":[0.43537562165233384,0.20500882393119027,0.5126810797207376,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.14232330645361826,0.20500882393119027,0.1789007714865955,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.17922713976242022,0.20500882393119027,0.43583486935573235,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7845525166748525,0.2320428980837633,0.7958940385018041,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.796084964583853,0.2320428980837633,0.8087104322780067,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534537,0.2320428980837633,0.8197277641804053,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624542,0.2320428980837633,0.8338709020193834,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.7217647447258494,0.2320428980837633,0.7800307719880437,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6710219739262465,0.2320428980837633,0.7171369015182772,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"امدادي","boundary":[0.604774467604543,0.2320428980837633,0.6665617356282855,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"بشردوستان","boundary":[0.5104496791886561,0.2320428980837633,0.6000483423131243,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47061365692983576,0.2320428980837633,0.49299993225754735,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.4198708861302331,0.2320428980837633,0.4661143364472943,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.3569549758711298,0.2320428980837633,0.4151579590847549,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.30621220507152713,0.2320428980837633,0.35251523970278476,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.25021576355782416,0.2320428980837633,0.3017227512388633,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"350","boundary":[0.14232330645361857,0.2320428980837633,0.17487979131565762,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1747422989089203,0.2320428980837633,0.24698565303682332,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7848087932950527,0.2590769722363363,0.7961503151220044,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7963412412040533,0.2590769722363363,0.8086885206269798,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534539,0.2590769722363363,0.8197277641804056,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624545,0.2590769722363363,0.8338709020193836,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7400885230701505,0.2590769722363363,0.7805804853383729,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.6362964918891452,0.2590769722363363,0.7355095005587267,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5940108495561428,0.2590769722363363,0.6317323334216929,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5312230776071394,0.2590769722363363,0.5894891048693337,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4804803068075368,0.2590769722363363,0.5267833414387945,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4035973207475327,0.2590769722363363,0.47611489085904973,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.34913853895502983,0.2590769722363363,0.39905866180379046,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.14232330645361882,0.2590769722363363,0.1779398622991561,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.17922713976242077,0.2590769722363363,0.34613805228572814,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783399271883953,0.28611104638890933,0.7947407937109047,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7949317197929535,0.28611104638890933,0.8087341378653757,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534541,0.28611104638890933,0.8197277641804058,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624547,0.28611104638890933,0.833870902019384,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.7057474559633489,0.28611104638890933,0.7790392377444901,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6917803801624481,0.28611104638890933,0.7012173822863833,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.6063121273257437,0.28611104638890933,0.6872005888211636,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.5289165880253395,0.28611104638890933,0.601684540394792,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.142323306453619,0.28611104638890933,0.18089293779372104,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.18371198061592117,0.28611104638890933,0.5255316864257379,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7833992718839532,0.3131451205414823,0.7947407937109049,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7949317197929537,0.3131451205414823,0.808734137865376,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534544,0.3131451205414823,0.819727764180406,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.819918690262455,0.3131451205414823,0.8338709020193842,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.6960089443957487,0.3131451205414823,0.7789232725738499,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6191259583357446,0.3131451205414823,0.6916435284472616,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5562100480766411,0.3131451205414823,0.6144919644892879,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"امداد","boundary":[0.5057235538972384,0.3131451205414823,0.55174980977868,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"356","boundary":[0.1423233064536193,0.3131451205414823,0.1806147495224942,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.18371198061592148,0.3131451205414823,0.503107482158237,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860901763960536,0.34017919469405533,0.7974316982230052,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7976226243050542,0.34017919469405533,0.8086645587629919,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534547,0.34017919469405533,0.8197277641804063,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624552,0.34017919469405533,0.8338709020193844,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.7107448500572496,0.34017919469405533,0.7818282962021275,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"امدادي","boundary":[0.6443692054254461,0.34017919469405533,0.7062846117592885,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6347588321679455,0.34017919469405533,0.6397828790303466,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5755589329017425,0.34017919469405533,0.6216441324058302,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5424992488959407,0.34017919469405533,0.5710670444411867,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.47881450877623727,0.34017919469405533,0.5379207389377573,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"358","boundary":[0.14232330645361946,0.34017919469405533,0.18206988817199007,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.18371198061592164,0.34017919469405533,0.4761984370372357,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7832711335738536,0.36721326884662836,0.7946126554008052,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7948035814828541,0.36721326884662836,0.8087557932397833,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8083862423534549,0.36721326884662836,0.8197277641804065,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8199186902624555,0.36721326884662836,0.8338709020193846,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.7071569773744496,0.36721326884662836,0.7789688898122459,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.6439847904951461,0.36721326884662836,0.7026185747073275,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.14232330645361968,0.36721326884662836,0.18257001199631062,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.18371198061592187,0.36721326884662836,0.6421375486167447,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295527,0.39424734299920133,0.8339331772380933,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046505,0.39424734299920133,0.7604285577238761,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.14232330645361982,0.39424734299920133,0.1816712498892693,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.183711980615922,0.39424734299920133,0.7183798431262489,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129558,0.4311052054519047,0.8643570562051381,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.7540555988710523,0.4311052054519047,0.8162818687451975,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7497887212830323,0.4311052054519047,0.754060211850216,0.4475959906849743],"dir":"ltr"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6849890497271489,0.4311052054519047,0.7453525729873701,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6330930341366462,0.4311052054519047,0.6807002604881018,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6189978200256454,0.4311052054519047,0.6287080130267139,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5405771742444411,0.4311052054519047,0.6147213320643677,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.48176168990853796,0.4311052054519047,0.536060555090036,0.4475959906849743],"dir":"rtl"},{"str":"389","boundary":[0.1388635720809199,0.4311052054519047,0.1785747876257029,0.4475959906849743],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18178990596442215,0.4311052054519047,0.3379382255458096,0.4475959906849743],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3386311975268305,0.4311052054519047,0.47735270693461707,0.4475959906849743],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192544,0.4645359357958912,0.833973156390845,0.47958490374082346],"dir":"rtl"},{"str":"389","boundary":[0.14232330645362004,0.4645359357958912,0.18036590492428078,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.18371198061592225,0.4645359357958912,0.7766827742217521,0.47958490374082346],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7890373575283545,0.49157000994846417,0.8003788793553062,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.800569805437355,0.49157000994846417,0.8079096959781936,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8077455508029554,0.49157000994846417,0.8190870726299071,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.819277998711956,0.49157000994846417,0.833957779793633,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.7259933089591512,0.49157000994846417,0.7848615862788155,0.5066189778933965],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.1423233064536202,0.49157000994846417,0.1739033773926972,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892193,0.49157000994846417,0.7228646839797495,0.5066189778933965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7849369316051545,0.5186040841010372,0.7962784534321062,0.5336530520459695],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7964693795141551,0.5186040841010372,0.8078964977322536,0.5336530520459695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8077455508029556,0.5186040841010372,0.8190870726299073,0.5336530520459695],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8192779987119563,0.5186040841010372,0.8339577797936332,0.5336530520459695],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.6948556996048499,0.5186040841010372,0.7807086236484745,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادي","boundary":[0.6373215983699467,0.5186040841010372,0.6902793679979382,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.5958047858975446,0.5186040841010372,0.6327354001131575,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5190499381476404,0.5186040841010372,0.5915675082591575,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.4219210990918353,0.5186040841010372,0.5144040274383445,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.37117832829223263,0.5186040841010372,0.4174329266422725,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتی","boundary":[0.3069810349321292,0.5186040841010372,0.3666064815261745,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29301395913122846,0.5186040841010372,0.30250631700512687,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.23624868775692545,0.5186040841010372,0.28862701594664464,0.5336530520459695],"dir":"rtl"},{"str":"392","boundary":[0.1423233064536204,0.5186040841010372,0.17799060506995734,0.5336530520459695],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.17922713976242238,0.5186040841010372,0.23340965535834965,0.5336530520459695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7831429952637546,0.5456381582536102,0.7944845170907063,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7946754431727552,0.5456381582536102,0.8079214847027232,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.807745550802956,0.5456381582536102,0.8190870726299075,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8192779987119565,0.5456381582536102,0.8339577797936335,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.7077976689249507,0.5456381582536102,0.7788811150698285,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"انتظاري","boundary":[0.639884364571947,0.5456381582536102,0.7032083953487188,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6353995237184469,0.5456381582536102,0.6398415663763738,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.5888853171521442,0.5456381582536102,0.6307932077469716,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"نیروي","boundary":[0.5348109502899414,0.5456381582536102,0.5842695189457218,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"زمینی","boundary":[0.4818898282186386,0.5456381582536102,0.5301098119689924,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4722794549611381,0.5456381582536102,0.47743164013363915,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.38232636127093333,0.5456381582536102,0.4548439313824504,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.31928231270173,0.5456381582536102,0.3776764782740243,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.26866768021222726,0.5456381582536102,0.314970714843485,0.5606871261985426],"dir":"rtl"},{"str":"395","boundary":[0.14232330645362057,0.5456381582536102,0.17918895454601272,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.17922713976242252,0.5456381582536102,0.2650161227893074,0.5606871261985426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.786730867946555,0.5726722324061833,0.7980723897735066,0.5877212003511155],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7982633158555555,0.5726722324061833,0.8079357080551445,0.5877212003511155],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.807745550802956,0.5726722324061833,0.8190870726299075,0.5877212003511155],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8192779987119565,0.5726722324061833,0.8339577797936335,0.5877212003511155],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7234305427571517,0.5726722324061833,0.7823887731705061,0.5877212003511155],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6628211220798484,0.5726722324061833,0.7188337090206239,0.5877212003511155],"dir":"rtl"},{"str":"SCM","boundary":[0.6109251064893457,0.5686528059091726,0.6583267989914009,0.5837017738541048],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5841441996784444,0.5726722324061833,0.606530475006156,0.5877212003511155],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.14232330645362096,0.5726722324061833,0.1803659049242817,0.5877212003511155],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.18371198061592314,0.5726722324061833,0.5389862089862405,0.5877212003511155],"dir":"ltr"},{"str":"DoD","boundary":[0.538142546352542,0.5686528059091726,0.5796584618567735,0.5837017738541048],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783783686814255,0.5997063065587562,0.7951252086412067,0.6147552745036885],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7953161347232557,0.5997063065587562,0.8079416024174092,0.6147552745036885],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8077455508029564,0.5997063065587562,0.8190870726299081,0.6147552745036885],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.819277998711957,0.5997063065587562,0.833957779793634,0.6147552745036885],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7358599588368528,0.5997063065587562,0.7795771623702924,0.6147552745036885],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7090790520259513,0.5997063065587562,0.7314653273536629,0.6147552745036885],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6333493107568472,0.5997063065587562,0.704432756901725,0.6147552745036885],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.5765840393825441,0.5997063065587562,0.6289862012979418,0.6147552745036885],"dir":"rtl"},{"str":"409","boundary":[0.14232330645362126,0.5997063065587562,0.1696896772033696,0.6147552745036885],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17025745805542275,0.5997063065587562,0.5748649358142428,0.6147552745036885],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7840399634344556,0.6267403807113292,0.7953814852614073,0.6417893486562616],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7955724113434561,0.6267403807113292,0.8079196907663827,0.6417893486562616],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8077455508029566,0.6267403807113292,0.8190870726299083,0.6417893486562616],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8192779987119572,0.6267403807113292,0.8339577797936342,0.6417893486562616],"dir":"ltr"},{"str":"نظامهاي","boundary":[0.7065162858239515,0.6267403807113292,0.7798049922856503,0.6417893486562616],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.6284800549730473,0.6267403807113292,0.7020448994930116,0.6417893486562616],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5861944126400451,0.6267403807113292,0.6239158965055952,0.6417893486562616],"dir":"rtl"},{"str":"نیروي","boundary":[0.5321200457778421,0.6267403807113292,0.5817840201447129,0.6417893486562616],"dir":"rtl"},{"str":"دفاعی","boundary":[0.47407339130253906,0.6267403807113292,0.5275261592224468,0.6417893486562616],"dir":"rtl"},{"str":"فنلاند","boundary":[0.41961460951003615,0.6267403807113292,0.46966812433961097,0.6417893486562616],"dir":"rtl"},{"str":"415","boundary":[0.14232330645362148,0.6267403807113292,0.17189903794611414,0.6417893486562616],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.17474229890892318,0.6267403807113292,0.41789550594173464,0.6417893486562616],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295547,0.6537744548639023,0.8339331772380953,0.6688234228088346],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046522,0.6537744548639023,0.7604285577238779,0.6688234228088346],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.1423233064536216,0.6537744548639023,0.17303319012880944,0.6688234228088346],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892334,0.6537744548639023,0.7183798431262506,0.6688234228088346],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8205593818129578,0.6906323173166057,0.8643603878012028,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.7393196932095534,0.6906323173166057,0.8161767953309172,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7349749075289925,0.6906323173166057,0.7392966283137354,0.7071231025496753],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.6332211724467478,0.6906323173166057,0.7306428075411314,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5565944630069437,0.6906323173166057,0.6289030395346877,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.47637988088433936,0.6906323173166057,0.5522416046128463,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4116700342838359,0.6906323173166057,0.47203355754405724,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3597740186933332,0.6906323173166057,0.40738124504478873,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34567880458233247,0.6906323173166057,0.35542641396995006,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.2671300204910283,0.6906323173166057,0.3412657211824882,0.7071231025496753],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.1388635720809215,0.6906323173166057,0.17392682670344697,0.7071231025496753],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17743320342102356,0.6906323173166057,0.26377023400020616,0.7071231025496753],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192562,0.7240630476605922,0.8339731563908467,0.7391120156055244],"dir":"rtl"},{"str":"425","boundary":[0.14232330645362162,0.7240630476605922,0.17598626562337422,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.1792271397624236,0.7240630476605922,0.7766827742217539,0.7391120156055244],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784936931605156,0.7510971218131651,0.7962784534321077,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7964693795141566,0.7510971218131651,0.8038092700549951,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.803645124879757,0.7510971218131651,0.8149866467067086,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8151775727887576,0.7510971218131651,0.8339445815476945,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.7248400641682529,0.7510971218131651,0.7805569078893176,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6633336753202494,0.7510971218131651,0.7202284945260636,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5899104236329455,0.7510971218131651,0.65899081171434,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5632576551321441,0.7510971218131651,0.5856439304598556,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.48637466907214,0.7510971218131651,0.558892239183657,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4233306205029367,0.7510971218131651,0.48172478607523095,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.37271598801343403,0.7510971218131651,0.4189121552940683,0.7661460897580974],"dir":"rtl"},{"str":"427","boundary":[0.14232330645362185,0.7510971218131651,0.177163216001643,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1792271397624238,0.7510971218131651,0.3730470974067326,0.7661460897580974],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.780836505681956,0.7781311959657381,0.7921780275089075,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7923689535909565,0.7781311959657381,0.8037960718090549,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.803645124879757,0.7781311959657381,0.8149866467067086,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8151775727887576,0.7781311959657381,0.8339445815476945,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوبی","boundary":[0.7067725624441521,0.7781311959657381,0.7765032524493041,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6591051110869495,0.7781311959657381,0.7022745233447114,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.6141285642418471,0.7781311959657381,0.6545533820355771,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"IT","boundary":[0.5740212731805451,0.7741117694687275,0.5963719260580488,0.7891607374136598],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.5316074925374427,0.7781311959657381,0.5694441727437727,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.45472450647743856,0.7781311959657381,0.5272420765889556,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.3918085962183353,0.7781311959657381,0.450090512630982,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3410658254187326,0.7781311959657381,0.38736886004999027,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"کارامد","boundary":[0.2810970962919294,0.7781311959657381,0.33661276286613717,0.7931801639106705],"dir":"rtl"},{"str":"435","boundary":[0.142323306453622,0.7781311959657381,0.1776811510510674,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.179227139762424,0.7781311959657381,0.27856175168829067,0.7931801639106705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7790425693405559,0.8051652701183112,0.7903840911675076,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7905750172495566,0.8051652701183112,0.8038210587795246,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8036451248797573,0.8051652701183112,0.814986646706709,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8151775727887578,0.8051652701183112,0.8339445815476947,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهاي","boundary":[0.6988279872179518,0.8051652701183112,0.7747996536165246,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.644369205425449,0.8051652701183112,0.6944395063736467,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.5562100480766443,0.8051652701183112,0.6397589171663609,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5294291412657427,0.8051652701183112,0.5518295118075652,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.4744578062328398,0.8051652701183112,0.525019389461961,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46061886874203906,0.8051652701183112,0.4700558708659743,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4299938126281374,0.8051652701183112,0.45612352054711064,0.8202142380632435],"dir":"rtl"},{"str":"437","boundary":[0.1423233064536223,0.8051652701183112,0.17885810142933622,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17922713976242427,0.8051652701183112,0.42686518764873593,0.8202142380632435],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7826304420233565,0.8321993442708842,0.7939719638503082,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7941628899323571,0.8321993442708842,0.803835282131946,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8036451248797575,0.8321993442708842,0.8149866467067092,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.815177572788758,0.8321993442708842,0.8339445815476949,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"چگون","boundary":[0.7420105977216545,0.8321993442708842,0.7783494692212255,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"ICT","boundary":[0.6863985711382515,0.8281799177738735,0.7245553408432113,0.8432288857188057],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6767881978807511,0.8321993442708842,0.6819403830532521,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5946515411066466,0.8321993442708842,0.6589148256964514,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیز","boundary":[0.48368376456004075,0.8321993442708842,0.5901256959939144,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46510370959553976,0.8321993442708842,0.47936037797726655,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.41064492780303685,0.8321993442708842,0.4607152287512347,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.32479226003603234,0.8321993442708842,0.40595852538774935,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.27827805346972984,0.8321993442708842,0.32025219157087903,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.20972405756622617,0.8321993442708842,0.2737368317597856,0.8472483122158164],"dir":"rtl"},{"str":"439","boundary":[0.14232330645362257,0.8321993442708842,0.1760976178148521,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.17922713976242455,0.8321993442708842,0.2063183975603882,0.8472483122158164],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7796832608910567,0.8592334184234571,0.7910247827180082,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7912157088000572,0.8592334184234571,0.8038411764942108,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8036451248797577,0.8592334184234571,0.8149866467067094,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8151775727887582,0.8592334184234571,0.8339445815476951,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.706003732583553,0.8592334184234571,0.7754048508551278,0.8742823863683895],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.6304021296245488,0.8592334184234571,0.7014600762457167,0.8742823863683895],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.5761996244522459,0.8592334184234571,0.6260085232478397,0.8742823863683895],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.48804046710344107,0.8592334184234571,0.5716194486960312,0.8742823863683895],"dir":"rtl"},{"str":"442","boundary":[0.14232330645362287,0.8592334184234571,0.1729091522446339,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1747422989089246,0.8592334184234571,0.4851681187442396,0.8742823863683895],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7799395375112569,0.8862674925760302,0.7912810593382086,0.9013164605209625],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7914719854202574,0.8862674925760302,0.803819264843184,0.9013164605209625],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8036451248797583,0.8862674925760302,0.8149866467067098,0.9013164605209625],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8151775727887588,0.8862674925760302,0.8339445815476957,0.9013164605209625],"dir":"ltr"},{"str":"محدودیتهاي","boundary":[0.6519293657213502,0.8862674925760302,0.7757826025933026,0.9013164605209625],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6423189924638497,0.8862674925760302,0.6474119777370847,0.9013164605209625],"dir":"rtl"},{"str":"کارگیري","boundary":[0.5541598351150449,0.8862674925760302,0.6245446711932573,0.9013164605209625],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.499701053322542,0.8862674925760302,0.5497713542707399,0.9013164605209625],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.4139765238656375,0.8862674925760302,0.4950794888921651,0.9013164605209625],"dir":"rtl"},{"str":"447","boundary":[0.14232330645362307,0.8862674925760302,0.1752844520989579,0.9013164605209625],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.17922713976242502,0.8862674925760302,0.413410665088236,0.9013164605209625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.124,0.86436,0.90132],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/8efd461e0586cadc1375e5453a86de84.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/40fc951919467b1f0d6f8e2099a65ded.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13564,0.50915]},"elements":[{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.8333732128229544,0.07604234197877777,0.8484137032475628,0.09109130992371008],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83337,0.07604,0.84841,0.09109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066957990538438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.22587563527770685,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682126,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.5229,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295508,0.12399671505397973,0.8339331772380915,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7202270850046483,0.12399671505397973,0.760428557723874,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"450","boundary":[0.1423233064536177,0.12399671505397973,0.17129191863285656,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17474229890891946,0.12399671505397973,0.7183798431262467,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.820559381812954,0.16076446392617455,0.8643570562051363,0.1772552491592441],"dir":"rtl"},{"str":"سیزدهم","boundary":[0.7407292146206497,0.16076446392617455,0.8185749038044349,0.1772552491592441],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7363928860685552,0.16076446392617455,0.7407230639817648,0.1772552491592441],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6575674513657453,0.16076446392617455,0.7322004568387035,0.1772552491592441],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.5918324982844417,0.16076446392617455,0.6531477047737758,0.1772552491592441],"dir":"rtl"},{"str":"461","boundary":[0.13886357208091762,0.16076446392617455,0.1692646424287644,0.1772552491592441],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1687197983342192,0.16076446392617455,0.5869837446302576,0.1772552491592441],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7901906023192523,0.194195194270161,0.8339731563908428,0.20924416221509334],"dir":"rtl"},{"str":"461","boundary":[0.14232330645361776,0.194195194270161,0.17149681179070653,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.17474229890891949,0.194195194270161,0.77668277422175,0.20924416221509334],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.783142995263752,0.22122926842273402,0.7944845170907037,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7946754431727525,0.22122926842273402,0.8020153337135911,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383529,0.22122926842273402,0.8131927103653046,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8133836364473536,0.22122926842273402,0.83396956851816,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیتی","boundary":[0.7158703824612485,0.22122926842273402,0.778932626670486,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"ناخوشایند","boundary":[0.6286081932831438,0.22122926842273402,0.7114857457662463,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6018272864722424,0.22122926842273402,0.6242135617999539,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"هرشی","boundary":[0.5421148339656391,0.22122926842273402,0.5974594358958633,0.23627823636766634],"dir":"rtl"},{"str":"461","boundary":[0.1423233064536179,0.22122926842273402,0.17149681179070664,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.17474229890891962,0.22122926842273402,0.5389862089862375,0.23627823636766634],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7790425693405518,0.24826334257530702,0.7903840911675035,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7905750172495524,0.24826334257530702,0.8020021354676509,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383529,0.24826334257530702,0.8131927103653046,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8133836364473536,0.24826334257530702,0.83396956851816,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7172799038723489,0.24826334257530702,0.7748479617594284,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6624367071495458,0.24826334257530702,0.7128934732410054,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5891415937723419,0.24826334257530702,0.6579159875692174,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5122586077123378,0.24826334257530702,0.5847761778238548,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.44921455914313435,0.24826334257530702,0.5076087247154287,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3985999266536317,0.24826334257530702,0.44487323319694616,0.26331231052023935],"dir":"rtl"},{"str":"464","boundary":[0.14232330645361826,0.24826334257530702,0.17382931344945743,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.17474229890891996,0.24826334257530702,0.3954713016742302,0.26331231052023935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7772486329991521,0.27529741672788005,0.7885901548261038,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7887810809081527,0.27529741672788005,0.8020271224381208,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383535,0.27529741672788005,0.813192710365305,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.813383636447354,0.27529741672788005,0.8339695685181604,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.715485967530949,0.27529741672788005,0.7730540254180285,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6525700572718456,0.27529741672788005,0.7108360845340398,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6018272864722428,0.27529741672788005,0.6481303211035003,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"گوشت","boundary":[0.5377581314222394,0.27529741672788005,0.5974165095619803,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"خوك","boundary":[0.48868115865393674,0.27529741672788005,0.5332959710496268,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"دانمارکی","boundary":[0.4089791297717325,0.27529741672788005,0.4842088753548263,0.2903463846728124],"dir":"rtl"},{"str":"469","boundary":[0.14232330645361832,0.27529741672788005,0.17519885570780636,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.17922713976242027,0.27529741672788005,0.408925824234731,0.2903463846728124],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7808365056819525,0.3023314908804531,0.7921780275089042,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.792368953590953,0.3023314908804531,0.802041345790542,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383535,0.3023314908804531,0.813192710365305,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.813383636447354,0.3023314908804531,0.8339695685181604,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"مطالع","boundary":[0.732385232281868,0.3023314908804531,0.7766766235828657,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6571830364354457,0.3023314908804531,0.7147510943225253,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5904229768733422,0.3023314908804531,0.6527545764383895,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5148213739143382,0.3023314908804531,0.5859048200592161,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکننده","boundary":[0.41512976865653295,0.3023314908804531,0.5103629295527186,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38834886184563155,0.3023314908804531,0.41073513717334315,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.32914896257942844,0.3023314908804531,0.38395205201117,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"خودرو","boundary":[0.27148672303442534,0.3023314908804531,0.3247871345036242,0.3173804588253854],"dir":"rtl"},{"str":"472","boundary":[0.1423233064536185,0.3023314908804531,0.17716321600163962,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17922713976242044,0.3023314908804531,0.26953133242229926,0.3173804588253854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7778893245496523,0.32936556503302605,0.789230846376604,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.789421772458653,0.32936556503302605,0.8020472401528065,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383537,0.32936556503302605,0.8131927103653054,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8133836364473542,0.32936556503302605,0.8339695685181607,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"مقایس","boundary":[0.7259933089591497,0.32936556503302605,0.7737082996293994,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.6148973941024436,0.32936556503302605,0.708147870926452,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.5371174398717394,0.32936556503302605,0.6103373360609147,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"آسیایی","boundary":[0.4736889763722361,0.32936556503302605,0.5324570495334022,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4598500388814354,0.32936556503302605,0.4693312487223551,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"اروپایی","boundary":[0.3985999266536322,0.32936556503302605,0.4553347011101314,0.3444145329779584],"dir":"rtl"},{"str":"475","boundary":[0.14232330645361851,0.32936556503302605,0.17836156547769494,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.17922713976242047,0.32936556503302605,0.39547130167423045,0.3444145329779584],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7781456011698523,0.3563996391855991,0.789487122996804,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.789678049078853,0.3563996391855991,0.8020253285017795,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383537,0.3563996391855991,0.8131927103653054,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8133836364473542,0.3563996391855991,0.8339695685181607,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.690883411991748,0.3563996391855991,0.7737977401698491,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.6457787268365456,0.3563996391855991,0.6863705088483358,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.5546723883554407,0.3563996391855991,0.62801273455611,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.4770205724348365,0.3563996391855991,0.5500815771194877,0.3714486071305314],"dir":"rtl"},{"str":"476","boundary":[0.14232330645361882,0.3563996391855991,0.1780833772064681,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17922713976242077,0.3563996391855991,0.4761984370372351,0.3714486071305314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767360797587526,0.3834337133381721,0.7880776015857043,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7882685276677531,0.3834337133381721,0.8020709457401753,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383539,0.3834337133381721,0.8131927103653056,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8133836364473545,0.3834337133381721,0.833969568518161,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6999812320088487,0.3834337133381721,0.7725950339912508,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6243796290498447,0.3834337133381721,0.6954630751947225,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.5469840897494406,0.3834337133381721,0.6199272071887997,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5202031829385391,0.3834337133381721,0.5425894582662506,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"سنگاپور","boundary":[0.45177732534513537,0.3834337133381721,0.5157858709744615,0.39848268128310443],"dir":"rtl"},{"str":"478","boundary":[0.14232330645361901,0.3834337133381721,0.17953851585596398,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1837119806159212,0.3834337133381721,0.44928939191623385,0.39848268128310443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767360797587528,0.4104677874907451,0.7880776015857045,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7882685276677535,0.4104677874907451,0.8020709457401757,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8018511885383541,0.4104677874907451,0.8131927103653058,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8133836364473548,0.4104677874907451,0.8339695685181612,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"توسع","boundary":[0.731893309309395,0.4104677874907451,0.7724850913211853,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7047223494825492,0.4104677874907451,0.714224189591395,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.6528263338920463,0.4104677874907451,0.7002764626753192,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5760714861421421,0.4104677874907451,0.648455792411155,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5004698831831381,0.4104677874907451,0.5715533293280158,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47368897637223667,0.4104677874907451,0.49607525169994826,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"تایلند","boundary":[0.42243365233223396,0.4104677874907451,0.46922322812694134,0.42551675543567735],"dir":"rtl"},{"str":"479","boundary":[0.14232330645361926,0.4104677874907451,0.1767780322414798,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.17922713976242122,0.4104677874907451,0.4223803467952327,0.42551675543567735],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7649473552295523,0.43750186164331806,0.8339331772380929,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.72022708500465,0.43750186164331806,0.7604285577238756,0.4525508295882504],"dir":"rtl"},{"str":"481","boundary":[0.1423233064536193,0.43750186164331806,0.17307598832438054,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892104,0.43750186164331806,0.7183798431262485,0.4525508295882504],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7918564003505539,0.47435972409602145,0.8642562113550891,0.490850509329091],"dir":"rtl"},{"str":"واژگان","boundary":[0.7316313946035506,0.47435972409602145,0.7874538242921378,0.490850509329091],"dir":"rtl"},{"str":"483","boundary":[0.13886357208091912,0.47435972409602145,0.17722113451780566,0.490850509329091],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.17743320342102117,0.47435972409602145,0.7307344264328507,0.490850509329091],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.124,0.86436,0.49085],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/1c0bf9197a5ec9fbaad904e3ef6fbf9f.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/c2904c72be7cf68bc124bd77aa3f6a0f.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.31115,0.13575,0.09967]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5041858941760369,0.31115232558970823,0.600443392723162,0.3381863997422812],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.4016752460960314,0.31115232558970823,0.4967666860212464,0.3381863997422812],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40168,0.31115,0.60044,0.33819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8021074651585527,0.3925023163930541,0.8642257144372836,0.4134987806515525],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.1378384656001175,0.3925023163930541,0.19805962719781772,0.4134987806515525],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887537,0.45282117032977626,0.8642481386415513,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705854408739513,0.45282117032977626,0.7750792514091586,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7750702817274516,0.45282117032977626,0.7824101722682901,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821178887829519,0.45282117032977626,0.7934594106099035,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7936503366919524,0.45282117032977626,0.8050774549100509,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"مقول","boundary":[0.7262495855793489,0.45282117032977626,0.7604557230456155,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6788384108423466,0.45282117032977626,0.7130237899023769,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"معیار","boundary":[0.6273268101821439,0.45282117032977626,0.6686156646008782,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5587728142786401,0.45282117032977626,0.6170388415408344,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.498675946841737,0.45282117032977626,0.5484121912155041,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.47919892370653594,0.45282117032977626,0.4886309284363773,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.443832750118934,0.45282117032977626,0.4556878502927665,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.36912811533063,0.45282117032977626,0.4335792506830415,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3446536981015287,0.45282117032977626,0.35890831627029385,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"کارت","boundary":[0.2875040117969256,0.45282117032977626,0.33439110084561907,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"امتیاز","boundary":[0.23407033648522302,0.45282117032977626,0.2771997695902335,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"متوازن","boundary":[0.1682072450938195,0.45282117032977626,0.22379530981323378,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.7193301168339489,0.4798552444823493,0.815724851511191,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6733284635080464,0.4798552444823493,0.7149497087031802,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6257891504609437,0.4798552444823493,0.6687964677564292,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.1388635720809181,0.4798552444823493,0.16254596641529126,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16577261720191952,0.4798552444823493,0.6241981852027423,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887541,0.5068893186349223,0.8642481386415517,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772123100595152,0.5068893186349223,0.7765651432530788,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7766079414486522,0.5068893186349223,0.7880350596667507,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7878841127374527,0.5068893186349223,0.7992256345644044,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994165606464534,0.5068893186349223,0.8108436788645518,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7390634165893504,0.5068893186349223,0.7676312121345965,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6656401649020465,0.5068893186349223,0.7346259869105871,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"اولی","boundary":[0.636809045129545,0.5068893186349223,0.6611876149026915,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.605030744224743,0.5068893186349223,0.6190290857733082,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسهاي","boundary":[0.5089270116497382,0.5068893186349223,0.6005238635819056,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.45920934733093555,0.5068893186349223,0.5044633136174044,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.42614966332513377,0.5068893186349223,0.4547174588703798,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.36323375306603045,0.5068893186349223,0.4214367362796555,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.30915938620382755,0.5068893186349223,0.35878017796019457,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13886357208091848,0.5068893186349223,0.16254596641529165,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1657726172019199,0.5068893186349223,0.30574411582473215,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887544,0.5339233927874953,0.8642481386415519,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7780174628597525,0.5339233927874953,0.7824595055176794,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7825023037132528,0.5339233927874953,0.7898421942540913,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896780490788532,0.5339233927874953,0.8010195709058048,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8012104969878537,0.5339233927874953,0.8108828891874427,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7262495855793499,0.5339233927874953,0.7735456921138827,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6859031884314011,0.5339233927874953,0.721776661588689,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6386029814709454,0.5339233927874953,0.6727883605309757,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5632576551321412,0.5339233927874953,0.6340366446522213,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.13886357208091873,0.5339233927874953,0.1631515480688245,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16577261720192016,0.5339233927874953,0.5614104132537397,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887547,0.5609574669400683,0.8642481386415523,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7739170369365526,0.5609574669400683,0.7783590795944795,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7784018777900529,0.5609574669400683,0.7898289960081513,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896780490788534,0.5609574669400683,0.8010195709058051,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.801210496987854,0.5609574669400683,0.8108828891874429,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"طبق","boundary":[0.7406182468441043,0.5609574669400683,0.7693606949060167,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.684092081556448,0.5609574669400683,0.7275004717625464,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6437285138749456,0.5609574669400683,0.6795403525050754,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5965736157581433,0.5609574669400683,0.6305611492673792,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5212282894193392,0.5609574669400683,0.592142592994885,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.13886357208091898,0.5609574669400683,0.1595778987384457,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16128777634842018,0.5609574669400683,0.5210468455722378,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887549,0.5879915410926413,0.8642481386415525,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7721231005951527,0.5879915410926413,0.7765651432530796,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.776607941448653,0.5879915410926413,0.789853982978621,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896780490788536,0.5879915410926413,0.8010195709058053,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8012104969878542,0.5879915410926413,0.8108828891874431,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7203552233147501,0.5879915410926413,0.7676513298492829,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6800088261668014,0.5879915410926413,0.7158822993240892,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6327086192063456,0.5879915410926413,0.6668939982663759,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5572351545574414,0.5879915410926413,0.6280941023830241,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5304542477465399,0.5879915410926413,0.5528405230742516,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.4479331760421356,0.5879915410926413,0.5258704841176426,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.1388635720809193,0.5879915410926413,0.16370792461127928,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1657726172019207,0.5879915410926413,0.44480455106273403,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887551,0.6150256152452144,0.8642481386415527,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.771994962285053,0.6150256152452144,0.78028115424598,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7764798031385534,0.6150256152452144,0.7861521953381423,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7858338997758538,0.6150256152452144,0.7971754216028054,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7973663476848544,0.6150256152452144,0.8070387398844433,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"مقایس","boundary":[0.71599852077135,0.6150256152452144,0.7637135114415996,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6587206961566471,0.6150256152452144,0.6946236411252579,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6115657980398445,0.6150256152452144,0.6456230387897748,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5321200457778403,0.6150256152452144,0.603203491922718,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5016231279740386,0.6150256152452144,0.5240094033017503,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاههاي","boundary":[0.42063971599083433,0.6150256152452144,0.49313396492991324,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزي","boundary":[0.3340182183632297,0.6150256152452144,0.41228971115147744,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3035213005594281,0.6150256152452144,0.32590757588713964,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.24893438045682514,0.6150256152452144,0.29517783077388626,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاههاي","boundary":[0.1682072450938209,0.6150256152452144,0.2405733557227997,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"غیرکشاورزي","boundary":[0.7086946370956497,0.6420596893977873,0.8157491977901115,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1388635720809194,0.6420596893977873,0.160947440996795,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1612877763484206,0.6420596893977873,0.7094101614192481,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887554,0.6690937635503603,0.8642481386415529,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7713542707345531,0.6690937635503603,0.77694955818338,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7758391115880534,0.6690937635503603,0.788464579282207,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7883966659778541,0.6690937635503603,0.7997381878048057,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7999291138868546,0.6690937635503603,0.8096015060864435,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7206114999349502,0.6690937635503603,0.7655763861938334,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"برآورد","boundary":[0.6561579299546468,0.6690937635503603,0.7146936883596017,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.5876039340511432,0.6690937635503603,0.6504279691419048,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5403208976242407,0.6690937635503603,0.5816223095973648,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.48406817949033776,0.6690937635503603,0.5345166165916407,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"Ivie","boundary":[0.2427837415720248,0.6650743370533497,0.27695630680104516,0.680123304998282],"dir":"ltr"},{"str":"،Glaskowsky","boundary":[0.28301917094342693,0.6650743370533497,0.39789516594808305,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"،Heskett","boundary":[0.40372545905763335,0.6650743370533497,0.47841587049351625,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.208955227705623,0.6690937635503603,0.2313415030333346,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.16820724509382082,0.6690937635503603,0.20309764113602138,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.1388635720809193,0.6961278377029334,0.16616356718603584,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.17025745805542095,0.6961278377029334,0.7677130925147511,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"1973","boundary":[0.7704573025638529,0.6961278377029334,0.8158875871650194,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887554,0.7231619118555064,0.8642481386415529,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7730200687658532,0.7231619118555064,0.77746211142378,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7775049096193534,0.7231619118555064,0.7898521890422799,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896780490788539,0.7231619118555064,0.8010195709058056,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8012104969878545,0.7231619118555064,0.8108828891874434,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7212521914854506,0.7231619118555064,0.7685482980199833,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.6808886238039482,0.7231619118555064,0.7167620969612362,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6537233020627468,0.7231619118555064,0.6630773987000472,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5701771238775425,0.7231619118555064,0.6492268006230274,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.4711262101702372,0.7231619118555064,0.5656640925958202,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13886357208091957,0.7231619118555064,0.16458528762053432,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.16577261720192096,0.7231619118555064,0.4089258242347324,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"CASS","boundary":[0.4120544492141341,0.7191424853584957,0.4667315786870474,0.7341914533034279],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887556,0.7501959860080795,0.8642481386415531,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7714824090446533,0.7501959860080795,0.7759244517025802,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7759672498981535,0.7501959860080795,0.7897696679705757,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7896780490788542,0.7501959860080795,0.8010195709058058,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8012104969878547,0.7501959860080795,0.8108828891874437,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7311360118967044,0.7501959860080795,0.7669478505268341,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6838358049362486,0.7501959860080795,0.7180211839962789,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.6060558507055444,0.7501959860080795,0.6792757468947196,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5964454774480439,0.7501959860080795,0.601469524310445,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5257131302728401,0.7501959860080795,0.5831961043220133,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"درصدي","boundary":[0.4516491870350361,0.7501959860080795,0.5212125284071976,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43306913207053516,0.7501959860080795,0.4473237502393003,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.13886357208091948,0.7501959860080795,0.16997786026278294,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17025745805542117,0.7501959860080795,0.38201677911373094,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"GDP","boundary":[0.3836077443719325,0.7461765595110688,0.4286341370196638,0.761225527456001],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887556,0.7772300601606525,0.8642481386415531,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7750702817274535,0.7772300601606525,0.7795123243853804,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7795551225809536,0.7772300601606525,0.7868950131217921,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7866027296364542,0.7772300601606525,0.7979442514634058,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7981351775454547,0.7772300601606525,0.8107606452396083,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.7367740975411049,0.7772300601606525,0.7705846720440926,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6802479322534486,0.7772300601606525,0.723656322459547,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"TLT","boundary":[0.633093034136646,0.7732106336636418,0.6757630913999483,0.7882596016085741],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.6147692557923451,0.7772300601606525,0.6330654843999746,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6008021799914443,0.7772300601606525,0.6102391821153794,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.5091832882699394,0.7772300601606525,0.596290430092823,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4630534966339369,0.7772300601606525,0.5046451418794375,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.1388635720809197,0.7772300601606525,0.16955423500959255,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.1702574580554214,0.7772300601606525,0.4627439144767354,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887556,0.8042641343132255,0.8642481386415531,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7753265583476536,0.8042641343132255,0.7798203688828608,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7798113992011538,0.8042641343132255,0.7871512897419924,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869871445667542,0.8042641343132255,0.7983286663937059,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7985195924757549,0.8042641343132255,0.8108668718986815,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"کارهاي","boundary":[0.7106167117471502,0.8042641343132255,0.7708019946180225,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.6724314953373483,0.8042641343132255,0.7061311020637894,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6456505885264469,0.8042641343132255,0.6680368638541584,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5983675520995442,0.8042641343132255,0.6411712576202807,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5371174398717409,0.8042641343132255,0.593805956398294,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.501751266284139,0.8042641343132255,0.5325353420408747,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4257652483948349,0.8042641343132255,0.48403127565702925,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.3757913074558322,0.8042641343132255,0.4212811763711953,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.36425885954683185,0.8042641343132255,0.37138475910980334,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"رو","boundary":[0.34490997472173085,0.8042641343132255,0.36441595711501445,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3352996014642303,0.8042641343132255,0.34045178663673137,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"جلو","boundary":[0.2892979481383279,0.8042641343132255,0.31758665844417605,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.13886357208091984,0.8042641343132255,0.168131130937622,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.17025745805542153,0.8042641343132255,0.2786224892472761,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2822503410828275,0.8042641343132255,0.2894354405450652,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887559,0.8312982084657985,0.8642481386415535,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7678945363618533,0.8312982084657985,0.7723883468970606,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7723793772153537,0.8312982084657985,0.7838064954334522,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7836555485041542,0.8312982084657985,0.7949970703311059,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7951879964131547,0.8312982084657985,0.8075352758360813,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"کارهاي","boundary":[0.6998530936987499,0.8312982084657985,0.7600400423676535,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.6583362812263479,0.8312982084657985,0.692035887952789,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6282237783528463,0.8312982084657985,0.6506100536805578,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5776091458633434,0.8312982084657985,0.6205094676698955,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5130274375729399,0.8312982084657985,0.569715954099493,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"شبک","boundary":[0.47432966792273784,0.8312982084657985,0.5051137436794735,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.39501205397083355,0.8312982084657985,0.4532780812330279,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"تامین","boundary":[0.3417065169692307,0.8312982084657985,0.38719638588459376,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3267143346875302,0.8312982084657985,0.3338900800531306,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"شبک","boundary":[0.29596114026352854,0.8312982084657985,0.32681389815447787,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.248678103836626,0.8312982084657985,0.28286348289665636,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"معکوس","boundary":[0.1764080969402222,0.8312982084657985,0.24103465363916063,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.1682072450938217,0.8312982084657985,0.17654392354892814,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"حلق","boundary":[0.7896780490788549,0.8583322826183716,0.8159133429653505,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7500833112579528,0.8583322826183716,0.7719402472266413,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.736116235457052,0.8583322826183716,0.7456044929050271,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"بست","boundary":[0.7030737219848037,0.8583322826183716,0.7317954116404798,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1388635720809203,0.8583322826183716,0.1710842064321872,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.17474229890892218,0.8583322826183716,0.6825011162982477,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6829388367655491,0.8583322826183716,0.6900647363285206,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887564,0.8852762431904359,0.8642481386415539,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.769432196083054,0.8852762431904359,0.7738742387409809,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.773917036936554,0.8852762431904359,0.7871630784665221,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869871445667548,0.8852762431904359,0.7983286663937064,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7985195924757553,0.8852762431904359,0.8108668718986819,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"توضیحات","boundary":[0.6848609114170494,0.8852762431904359,0.7648547112313514,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6251484589104462,0.8852762431904359,0.680349033380118,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6155380856529457,0.8852762431904359,0.6206902708254468,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیتهاي","boundary":[0.4742015296126383,0.8852762431904359,0.5979163771096827,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.43114705741903603,0.8852762431904359,0.4697938280218183,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.13886357208092046,0.8852762431904359,0.1714329989122796,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.17474229890892237,0.8852762431904359,0.43135002850223453,0.9003252111353682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.3925,0.86425,0.90033],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/816a018b4955b2bc72a476fe80305997.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/962f42fe13ebb9487c5bbdc6a2bc3981.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13575,0.21223]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.8331169362027544,0.07604234197877777,0.8485854085830968,0.09109130992371008],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83312,0.07604,0.84859,0.09109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066957990538438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.22587563527770685,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682126,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.5229,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887535,0.12399671505397973,0.864248138641551,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7739170369365513,0.12399671505397973,0.7783590795944783,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7784018777900517,0.12399671505397973,0.7857417683308903,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785449484845552,0.12399671505397973,0.7967910066725036,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7969819327545525,0.12399671505397973,0.8107843508269748,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"انونگذاريهاي","boundary":[0.6338618639972441,0.12399671505397973,0.7607927268011784,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.5749182413512409,0.12399671505397973,0.6294231529353798,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5481373345403393,0.12399671505397973,0.5705236098680508,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.425893386704933,0.12399671505397973,0.5436321196955333,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.13886357208091768,0.12399671505397973,0.16905769905795298,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17025745805541934,0.12399671505397973,0.42238034679523123,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887537,0.15094067562604424,0.8642481386415513,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7698166110133515,0.15094067562604424,0.7742586536712784,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7743014518668515,0.15094067562604424,0.78572857008495,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854494848455522,0.15094067562604424,0.7967910066725038,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7969819327545528,0.15094067562604424,0.810784350826975,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.7113855416077484,0.15094067562604424,0.7653222879249039,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.6425752690840448,0.15094067562604424,0.7067806351576845,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6329648958265444,0.15094067562604424,0.6381170809990455,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.5225096725203385,0.15094067562604424,0.6153856010639243,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.4708699335500358,0.15094067562604424,0.5179097634643685,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.436657004753334,0.15094067562604424,0.46624375614049524,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.1388635720809182,0.15094067562604424,0.17314492673521342,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17474229890892012,0.15094067562604424,0.43583486935573246,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887541,0.17797474977861727,0.8642481386415517,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7680226746719518,0.17797474977861727,0.7724647173298788,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.772507515525452,0.17797474977861727,0.7857535570554202,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854494848455527,0.17797474977861727,0.7967910066725044,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7969819327545532,0.17797474977861727,0.8107843508269754,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7244556492379496,0.17797474977861727,0.7634782495042551,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6482133547284454,0.17797474977861727,0.7200534575944637,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.5969752012219962,0.17797474977861727,0.6436049885440088,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.13886357208091848,0.17797474977861727,0.1727597429750531,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1747422989089204,0.17797474977861727,0.5838346175212407,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887544,0.20500882393119027,0.8642481386415519,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7739170369365523,0.20500882393119027,0.7783590795944793,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7784018777900527,0.20500882393119027,0.7857417683308912,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854494848455529,0.20500882393119027,0.7967910066725046,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7969819327545535,0.20500882393119027,0.8107843508269756,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"سیاست","boundary":[0.7022877215906487,0.20500882393119027,0.7693391676699195,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6613006328921999,0.20500882393119027,0.6978051872267301,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6280956400427449,0.20500882393119027,0.6482350101028529,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"درمقابل","boundary":[0.5551849415958411,0.20500882393119027,0.6238146672406137,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"سیاست","boundary":[0.4838119028701371,0.20500882393119027,0.5507300851069041,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.424612003603934,0.20500882393119027,0.4792818291931715,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.13886357208091898,0.20500882393119027,0.1763483844877144,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.1792271397624211,0.20500882393119027,0.4223803467952325,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887549,0.2320428980837633,0.8642481386415525,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7698166110133527,0.2320428980837633,0.7742586536712796,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7743014518668527,0.2320428980837633,0.7857285700849512,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854494848455534,0.2320428980837633,0.796791006672505,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.796981932754554,0.2320428980837633,0.8107843508269762,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7274028303702507,0.2320428980837633,0.7652794897293319,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.6756349530898479,0.2320428980837633,0.7228317524340532,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.624892182290245,0.2320428980837633,0.6711016759551296,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.549931270881741,0.2320428980837633,0.6205462433648932,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5360923333909402,0.2320428980837633,0.545477567637595,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.48163355159843757,0.2320428980837633,0.5317038525466354,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"270","boundary":[0.13886357208091935,0.2320428980837633,0.17070542958753065,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17474229890892123,0.2320428980837633,0.480683277890736,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887554,0.2590769722363363,0.8642481386415529,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7680226746719531,0.2590769722363363,0.77246471732988,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7725075155254533,0.2590769722363363,0.7857535570554214,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7854494848455539,0.2590769722363363,0.7967910066725056,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7969819327545544,0.2590769722363363,0.8107843508269766,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6697405908252481,0.2590769722363363,0.7635377056801426,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6224575543983454,0.2590769722363363,0.6654602587146673,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.557491431177642,0.2590769722363363,0.6180739428098242,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.5164871719456398,0.2590769722363363,0.55299172628017,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"کشباف","boundary":[0.4290968444574352,0.2590769722363363,0.4988744330840837,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4106449278030342,0.2590769722363363,0.4200819299269694,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"تیروپور","boundary":[0.34555066627223074,0.2590769722363363,0.4061439415224614,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.28878539489792776,0.2590769722363363,0.34107197605761536,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.13886357208091973,0.2590769722363363,0.17143299891227887,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.17474229890892165,0.2590769722363363,0.2876225397337702,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887559,0.28611104638890933,0.8642481386415535,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7767360797587538,0.28611104638890933,0.7811781224166807,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7812209206122541,0.28611104638890933,0.7885608111530926,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882685276677543,0.28611104638890933,0.799610049494706,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.799800975576755,0.28611104638890933,0.8108429100346928,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7180487337329506,0.28611104638890933,0.7722208701257598,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6444973437355469,0.28611104638890933,0.7134202498338285,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههاي","boundary":[0.5624888252715425,0.28611104638890933,0.63992729090583,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"303","boundary":[0.13886357208092,0.28611104638890933,0.17202192258549878,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1747422989089219,0.28611104638890933,0.48516811874423693,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"GrSCM","boundary":[0.48445259442063837,0.28209161989189857,0.5581510871980371,0.2971405878368309],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887561,0.3131451205414823,0.8642481386415537,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7726356538355539,0.3131451205414823,0.7770776964934808,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.777120494689054,0.3131451205414823,0.7885476129071524,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882685276677547,0.3131451205414823,0.7996100494947063,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7998009755767552,0.3131451205414823,0.810842910034693,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.7054911793431502,0.3131451205414823,0.7681223662772114,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6403969178123468,0.3131451205414823,0.700979429444529,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.5828628165774438,0.3131451205414823,0.6357539542841832,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.13886357208092015,0.3131451205414823,0.17491605445741767,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17474229890892207,0.3131451205414823,0.5165620047187387,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"SCOR","boundary":[0.5190499381476403,0.3091256940444716,0.5783139065688936,0.3241746619894039],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887561,0.34017919469405533,0.8642481386415537,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.770841717494154,0.34017919469405533,0.7752837601520809,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7753265583476541,0.34017919469405533,0.7885725998776221,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882685276677549,0.34017919469405533,0.7996100494947065,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7998009755767554,0.34017919469405533,0.8108429100346932,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7192019785238511,0.34017919469405533,0.7663227918501669,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6541077169930476,0.34017919469405533,0.7147199567131731,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.5626169635816427,0.34017919469405533,0.6493787726588071,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.48624653076203866,0.34017919469405533,0.5580331999527453,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"323","boundary":[0.13886357208092026,0.34017919469405533,0.17673497776928734,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.17922713976242238,0.34017919469405533,0.4223803467952338,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"SCOR","boundary":[0.42243365233223534,0.33615976819704463,0.4816976207534885,0.35120873614197695],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887564,0.36721326884662836,0.8642481386415539,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7744295901769543,0.36721326884662836,0.7788716328348813,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7789144310304544,0.36721326884662836,0.7885868232300434,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7882685276677549,0.36721326884662836,0.7996100494947065,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7998009755767554,0.36721326884662836,0.8108429100346932,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"استانداردهاي","boundary":[0.6557735150243481,0.36721326884662836,0.7698193019178663,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.618869681715546,0.36721326884662836,0.6513538965706885,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5922169132147446,0.36721326884662836,0.6146031885424561,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5153339271547405,0.36721326884662836,0.5878514972662575,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.450367803934037,0.36721326884662836,0.5108665131114138,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.13886357208092062,0.36721326884662836,0.17729135431174198,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.17922713976242274,0.36721326884662836,0.44928939191623557,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887566,0.39424734299920133,0.8642481386415541,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7737888986264546,0.39424734299920133,0.7782309412843815,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7782737394799547,0.39424734299920133,0.7856136300207932,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354553,0.39424734299920133,0.7966628683624069,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7968537944444558,0.39424734299920133,0.810806006201385,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"طبق","boundary":[0.7404901085340061,0.39424734299920133,0.7692325565959185,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6839639432463498,0.39424734299920133,0.7273723334524482,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"بحرانها","boundary":[0.6114376597297461,0.39424734299920133,0.6794177241423115,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5927294664551448,0.39424734299920133,0.6069840846239101,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.5277633432344413,0.39424734299920133,0.5882799917752322,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.464975571285438,0.39424734299920133,0.5231729164134187,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.41423280048583533,0.39424734299920133,0.4605061070291498,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.1388635720809209,0.39424734299920133,0.17131101124106482,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1747422989089228,0.39424734299920133,0.413410665088234,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887568,0.42128141715177436,0.8642481386415544,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7696884727032545,0.42128141715177436,0.7741305153611814,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7741733135567548,0.42128141715177436,0.7856004317748533,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354555,0.42128141715177436,0.7966628683624071,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.796853794444456,0.42128141715177436,0.8108060062013852,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.6723033570272495,0.42128141715177436,0.7651792855708351,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.6201510648165466,0.42128141715177436,0.6678282546853168,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5433962170666425,0.42128141715177436,0.6159137871781597,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتهاي","boundary":[0.44280764363813724,0.42128141715177436,0.5389080446170796,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.3886051384658344,0.42128141715177436,0.4383895628441991,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.1388635720809211,0.42128141715177436,0.17544103711389833,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17922713976242327,0.42128141715177436,0.3865016199672328,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887571,0.44831549130434734,0.8642481386415546,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7678945363618548,0.44831549130434734,0.7723365790197817,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7723793772153549,0.44831549130434734,0.7856254187453229,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354557,0.44831549130434734,0.7966628683624073,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7968537944444563,0.44831549130434734,0.8108060062013854,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.6708938356161498,0.44831549130434734,0.7633319155541237,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6201510648165471,0.44831549130434734,0.6664540994478048,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.564154623302844,0.44831549130434734,0.6157509233860229,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5373737164919425,0.44831549130434734,0.5597599918196542,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.4867590840024398,0.44831549130434734,0.5329069431401663,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیرههاي","boundary":[0.38975838325673484,0.44831549130434734,0.482151871062794,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"امدادي","boundary":[0.3235108769350313,0.44831549130434734,0.3853110869280939,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"بشردوستان","boundary":[0.22932921901152634,0.44831549130434734,0.31885356191613645,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.13886357208092154,0.44831549130434734,0.17623485394496832,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.17922713976242366,0.44831549130434734,0.21534881682637516,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887576,0.47534956545692036,0.8642481386415551,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7644348019891551,0.47534956545692036,0.7757763238161067,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7759672498981557,0.47534956545692036,0.7856396420977446,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354562,0.47534956545692036,0.7966628683624078,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7968537944444567,0.47534956545692036,0.810806006201386,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.7265058621995532,0.47534956545692036,0.7599858398624829,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"نمون","boundary":[0.6892176139604511,0.47534956545692036,0.7219784794270996,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6336055873770482,0.47534956545692036,0.6714422675833781,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"تخمین","boundary":[0.575046379661345,0.47534956545692036,0.6290125977898234,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.5221252575900421,0.47534956545692036,0.5706302209420583,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4804803068075399,0.47534956545692036,0.5176022315201321,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.4246120036039369,0.47534956545692036,0.476022887552401,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"موردنیاز","boundary":[0.34901040064493294,0.47534956545692036,0.4200688598193412,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"361","boundary":[0.13886357208092198,0.47534956545692036,0.1716533968056531,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.17474229890892387,0.47534956545692036,0.34613805228573147,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.815177572788758,0.5023836396094934,0.8642481386415556,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7684070896022556,0.5023836396094934,0.7728491322601825,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7728919304557559,0.5023836396094934,0.7855173981499095,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354564,0.5023836396094934,0.7966628683624081,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.796853794444457,0.5023836396094934,0.8108060062013862,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"مزایا","boundary":[0.7257370323389536,0.5023836396094934,0.763904821938582,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7117699565380526,0.5023836396094934,0.7212069586619878,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"معایب","boundary":[0.6532107488223496,0.5023836396094934,0.7073504662227035,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5695364323270453,0.5023836396094934,0.6485861090725301,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5064923837578418,0.5023836396094934,0.5650596641870812,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4558777512683391,0.5023836396094934,0.5021510578116536,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.1388635720809223,0.5023836396094934,0.17398589846440385,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.17474229890892418,0.5023836396094934,0.4537742327697375,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8162026792695584,0.5294177137620664,0.8641579292712456,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7709698558042561,0.5294177137620664,0.7751756114183584,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7751984200375563,0.5294177137620664,0.7872576445393781,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7868590062566568,0.5294177137620664,0.7979124731625036,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7983914541656574,0.5294177137620664,0.8117675560803769,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.715870382461253,0.5294177137620664,0.7666344242203323,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6284800549730485,0.5294177137620664,0.711668727273074,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5959329242076467,0.5294177137620664,0.624187165308078,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"موجوديهاي","boundary":[0.4891937118943411,0.5294177137620664,0.5916984656120818,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاهی","boundary":[0.43050636586853797,0.5294177137620664,0.48483380589318836,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4170518433080373,0.5294177137620664,0.4261886173714082,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"موجوديهاي","boundary":[0.31018449268463155,0.5294177137620664,0.4126359408653708,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"امدادي","boundary":[0.2454746460841281,0.5294177137620664,0.3058981380734762,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.19229724739262527,0.5294177137620664,0.24110128556041485,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"365","boundary":[0.1388635720809224,0.5294177137620664,0.1762224245288895,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.1764080969402244,0.5294177137620664,0.18909378964012508,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887586,0.5564517879146395,0.8642481386415561,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7672538448113562,0.5564517879146395,0.771695887469283,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7717386856648561,0.5564517879146395,0.7855411037372784,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354569,0.5564517879146395,0.7966628683624085,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7968537944444575,0.5564517879146395,0.8108060062013867,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7343222991156547,0.5564517879146395,0.7627117261332416,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"نمون","boundary":[0.6970190586942709,0.5564517879146395,0.7297799241609194,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6651276116616508,0.5564517879146395,0.679382229830416,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"کارت","boundary":[0.613744149311548,0.5564517879146395,0.6606312383602415,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"امتیاز","boundary":[0.5660766979543453,0.5564517879146395,0.6093337568162157,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"کارت","boundary":[0.5005980214932418,0.5564517879146395,0.5476132488520353,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"امتیاز","boundary":[0.45280243182593927,0.5564517879146395,0.49606230973063187,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.40628822525963676,0.5564517879146395,0.44843048082363707,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"زلزل","boundary":[0.37066577505183496,0.5564517879146395,0.4016690954571518,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"آسیاي","boundary":[0.29993342787663113,0.5564517879146395,0.35303035570939123,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی","boundary":[0.2461153376346283,0.5564517879146395,0.2953773421227154,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"368","boundary":[0.13886357208092293,0.5564517879146395,0.17811592433723783,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17922713976242508,0.5564517879146395,0.24244007462434025,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.815177572788759,0.5834858620672124,0.8642481386415566,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7673819831214564,0.5834858620672124,0.7718757936566637,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7717386856648566,0.5834858620672124,0.7855411037372788,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354574,0.5834858620672124,0.7966628683624091,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7968537944444579,0.5834858620672124,0.8108060062013872,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":"نقاط","boundary":[0.7250963407884541,0.5834858620672124,0.7628871474797683,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"وت","boundary":[0.6798635173231518,0.5834858620672124,0.712069159492137,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6658964415222509,0.5834858620672124,0.6753334436461861,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"ضعف","boundary":[0.6146411174822481,0.5834858620672124,0.6613960959332286,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.516743448565843,0.5834858620672124,0.6100626075240648,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"ردیابی","boundary":[0.45664658112893985,0.5834858620672124,0.5121066356765642,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4479331760421394,0.5834858620672124,0.451953259244907,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"لام","boundary":[0.41307955569493754,0.5834858620672124,0.4392233588280217,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"370","boundary":[0.13886357208092295,0.5834858620672124,0.17247655730973654,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17474229890892484,0.5834858620672124,0.41341066508823604,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.815177572788759,0.6105199362197854,0.8642481386415566,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7700728876335566,0.6105199362197854,0.7745149302914835,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.774557728487057,0.6105199362197854,0.7855996629449947,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853213465354574,0.6105199362197854,0.7966628683624091,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7968537944444579,0.6105199362197854,0.8108060062013872,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرديترین","boundary":[0.6526981955819503,0.6105199362197854,0.7655783082684887,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5691520173967458,0.6105199362197854,0.6482016941422309,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.5022638195245424,0.6105199362197854,0.5646970327694989,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"372","boundary":[0.13886357208092304,0.6105199362197854,0.1772913543117444,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1792271397624252,0.6105199362197854,0.503107482158241,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.815177572788759,0.6375540103723585,0.8642481386415566,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.773020068765857,0.6375540103723585,0.7774621114237839,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.777504909619357,0.6375540103723585,0.7848448001601956,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7846806549849574,0.6375540103723585,0.7960221768119091,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7962131028939581,0.6375540103723585,0.810892883975635,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر","boundary":[0.7229179895167542,0.6375540103723585,0.7686051914296713,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6860141562079524,0.6375540103723585,0.718486838615186,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیتهاي","boundary":[0.5683831875361465,0.6375540103723585,0.6815992788717667,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.4926534462670423,0.6375540103723585,0.5639829179673121,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"کالاها","boundary":[0.4420388137775396,0.6375540103723585,0.4881580980721139,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.1388635720809236,0.6375540103723585,0.16486040057232307,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16577261720192502,0.6375540103723585,0.4403197102092381,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887595,0.6645880845249315,0.864248138641557,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7689196428426573,0.6645880845249315,0.7733616855005843,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7734044836961574,0.6645880845249315,0.7848316019142558,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784680654984958,0.6645880845249315,0.7960221768119096,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7962131028939585,0.6645880845249315,0.8108928839756355,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"تقسیمبندي","boundary":[0.6684592077242518,0.6645880845249315,0.7644345457125368,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.6018272864722485,0.6645880845249315,0.6638573765936304,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.535964195080845,0.6645880845249315,0.597301313221206,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"409","boundary":[0.13886357208092392,0.6645880845249315,0.16622994283067227,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1702574580554256,0.6645880845249315,0.5345013681327435,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.81517757278876,0.6916221586775044,0.8642481386415576,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7671257065012574,0.6916221586775044,0.7715677491591844,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7716105473547578,0.6916221586775044,0.7848565888847258,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7846806549849584,0.6916221586775044,0.7960221768119101,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.796213102893959,0.6916221586775044,0.810892883975636,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"مقایس","boundary":[0.7149734142905547,0.6916221586775044,0.7626884049608044,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6104125532489492,0.6916221586775044,0.6970437893881214,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.5325044607081449,0.6916221586775044,0.6059333504810933,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.13886357208092404,0.6916221586775044,0.16685577033720084,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17025745805542572,0.6916221586775044,0.5300165272792434,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.81517757278876,0.7186562328300775,0.8642481386415576,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7707135791840578,0.7186562328300775,0.7751556218419846,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.775198420037558,0.7186562328300775,0.7848708122371469,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7846806549849584,0.7186562328300775,0.7960221768119101,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.796213102893959,0.7186562328300775,0.810892883975636,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"مقایس","boundary":[0.7185612869733551,0.7186562328300775,0.7662762776436047,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.606568403945949,0.7186562328300775,0.7008437309741372,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.5286603114051449,0.7186562328300775,0.6021125223505314,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"420","boundary":[0.13886357208092415,0.7186562328300775,0.1665133847726137,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1702574580554258,0.7186562328300775,0.5255316864257432,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887602,0.7456903069826505,0.8642481386415578,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7671257065012577,0.7456903069826505,0.7715677491591846,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.771610547354758,0.7456903069826505,0.7789504378955965,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787862927203584,0.7456903069826505,0.7901278145473101,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7903187406293589,0.7456903069826505,0.8109046727001654,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"مختصري","boundary":[0.6875518159291535,0.7456903069826505,0.7625744900031256,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6688436226545525,0.7456903069826505,0.6830982408233177,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"معیار","boundary":[0.6230982459488501,0.7456903069826505,0.664416315902287,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5564663246968465,0.7456903069826505,0.6187979242618938,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.48099286004794256,0.7456903069826505,0.5519963478873179,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکننده","boundary":[0.3811731164800372,0.7456903069826505,0.47652339579165437,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3543922096691358,0.7456903069826505,0.37678053520980903,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3282519944087345,0.7456903069826505,0.3501267416025268,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.262901456257731,0.7456903069826505,0.32372627743431237,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"474","boundary":[0.13886357208092434,0.7456903069826505,0.17194875561043602,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.17474229890892626,0.7456903069826505,0.26053128193581115,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8151775727887605,0.7727243811352235,0.864248138641558,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7630252805780577,0.7727243811352235,0.7674673232359847,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7675101214315581,0.7727243811352235,0.7789372396496566,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7787862927203586,0.7727243811352235,0.7901278145473103,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7903187406293591,0.7727243811352235,0.8109046727001656,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"خلاص","boundary":[0.7184503191968089,0.7727243811352235,0.7586510230861739,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6852453263473538,0.7727243811352235,0.7053846964074617,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6665371330727528,0.7727243811352235,0.6807917512415179,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"مقایس","boundary":[0.6146411174822498,0.7727243811352235,0.6620599805178584,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.559797920759447,0.7727243811352235,0.5969253554193735,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"دانمارك","boundary":[0.4827867963893429,0.7727243811352235,0.5553091076183336,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4688197205884422,0.7727243811352235,0.47815831249022056,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"سنگاپور","boundary":[0.40039386299503854,0.7727243811352235,0.46414049391852025,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"475","boundary":[0.13886357208092476,0.7727243811352235,0.17490183110500118,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.17474229890892665,0.7727243811352235,0.3999561425277371,0.7877733490801558],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13886,0.124,0.86425,0.78777],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/bc4c5bfc68a8ebb4d112837532c93b3f.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/c62460b46fb1ec5d0be05a152296e59a.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.31115,0.13577,0.09967]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5158464803951375,0.31115232558970823,0.6121039789422625,0.3381863997422812],"dir":"rtl"},{"str":"نمودا","boundary":[0.43633665897808327,0.31115232558970823,0.5082478786062071,0.3381863997422812],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3900146598769308,0.31115232558970823,0.4195377265239724,0.3381863997422812],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39001,0.31115,0.6121,0.33819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8021074651585527,0.3925023163930541,0.8642257144372836,0.4134987806515525],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.1378384656001175,0.3925023163930541,0.19805962719781772,0.4134987806515525],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847532,0.45282117032977626,0.8642295585865866,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7728919304557513,0.45282117032977626,0.7773339731136781,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7773767713092515,0.45282117032977626,0.7847166618500901,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7844243783647519,0.45282117032977626,0.7957659001917035,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7959568262737524,0.45282117032977626,0.8056292184733413,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7324173949977025,0.45282117032977626,0.7683892783771471,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6851171880372465,0.45282117032977626,0.7193025670972768,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6097718616984427,0.45282117032977626,0.6805913429245144,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6001614884409421,0.45282117032977626,0.6051855353033432,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5408334508646391,0.45282117032977626,0.5870467886788266,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.48458073273073604,0.45282117032977626,0.536291332186524,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46587253945613505,0.45282117032977626,0.4801271576249002,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"یمت","boundary":[0.41102934273333214,0.45282117032977626,0.45280038161297276,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.34221907020962844,0.45282117032977626,0.4064477574557064,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.1388635720809177,0.45282117032977626,0.15651782775494616,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.15680293549491867,0.45282117032977626,0.341653211432227,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847534,0.4798552444823493,0.8642295585865868,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7687915045325512,0.4798552444823493,0.7732335471904781,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7732763453860515,0.4798552444823493,0.7847034636041499,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7844243783647521,0.4798552444823493,0.7957659001917038,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7959568262737526,0.4798552444823493,0.8056292184733416,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7283169690745024,0.4798552444823493,0.7642888524539471,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6810167621140467,0.4798552444823493,0.715202141174077,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6056714357752425,0.4798552444823493,0.6764504252953226,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5483936111605393,0.4798552444823493,0.6011807005594776,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5389113762131389,0.4798552444823493,0.5440635613856399,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.47458594454293546,0.4798552444823493,0.5212750599025244,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4606188687420347,0.4798552444823493,0.47005587086596995,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.390270936497131,0.4798552444823493,0.4561242893769669,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13886357208091776,0.4798552444823493,0.16025741619690478,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.16128777634841895,0.4798552444823493,0.3909864608207297,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847534,0.5068893186349223,0.8642295585865868,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7669975681911513,0.5068893186349223,0.7714396108490781,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7714824090446515,0.5068893186349223,0.7847284505746195,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7844243783647521,0.5068893186349223,0.7957659001917038,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7959568262737526,0.5068893186349223,0.8056292184733416,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7265230327331025,0.5068893186349223,0.762494916112547,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6792228257726465,0.5068893186349223,0.7134082048326768,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6037493611237424,0.5068893186349223,0.674608308949325,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.594138987866242,0.5068893186349223,0.5991630347286431,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5234066406910383,0.5068893186349223,0.5808896147402115,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"درصدي","boundary":[0.44934269745323435,0.5068893186349223,0.5189060388253958,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43076264248873336,0.5068893186349223,0.4450172606574985,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13886357208091785,0.5068893186349223,0.16905769905795318,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17025745805541953,0.5068893186349223,0.3820167791137293,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"GDP","boundary":[0.3813012547901307,0.5028698921379116,0.426327647437862,0.5179188600828439],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847534,0.5339233927874953,0.8642295585865868,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7687915045325514,0.5339233927874953,0.7732335471904783,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7732763453860517,0.5339233927874953,0.7806162359268902,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.780323952441552,0.5339233927874953,0.7916654742685036,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7918564003505525,0.5339233927874953,0.8056588184229747,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"درآمدهاي","boundary":[0.6734566018181466,0.5339233927874953,0.7644447967773392,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6218168628478438,0.5339233927874953,0.6690523599616992,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.5688957407765409,0.5339233927874953,0.6174832252002616,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5501875475019398,0.5339233927874953,0.5644421656707049,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.42807173797663356,0.5339233927874953,0.5457601126113644,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.13886357208091818,0.5339233927874953,0.16434464387416514,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.1657726172019196,0.5339233927874953,0.426865187648732,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.810052040384754,0.5609574669400683,0.8642295585865872,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7639222487487515,0.5609574669400683,0.7690049829571782,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7684070896022517,0.5609574669400683,0.7798342078203502,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7796832608910522,0.5609574669400683,0.7910247827180039,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7912157088000529,0.5609574669400683,0.8050181268724751,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"درآمدهاي","boundary":[0.6679466544838465,0.5609574669400683,0.7589421533267148,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6142567025519436,0.5609574669400683,0.6628441869756643,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5950359560369426,0.5609574669400683,0.6092905742057078,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.472023178340936,0.5609574669400683,0.5899224686340917,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4446015799795345,0.5609574669400683,0.46698785530724607,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.35785194404182985,0.5609574669400683,0.4394909116195058,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3304303456804284,0.5609574669400683,0.35281662100814,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.29493603378272654,0.5609574669400683,0.3253441517376288,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.24917566489474235,0.5609574669400683,0.2897674469065326,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2084426744652219,0.5609574669400683,0.2308289497929335,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.16820724509381976,0.5609574669400683,0.20328036636622293,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.13886357208091826,0.5879915410926413,0.1643446438741652,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.16577261720191966,0.5879915410926413,0.7721979333682504,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"1998","boundary":[0.7727637921456518,0.5879915410926413,0.8159899696747882,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.810052040384754,0.6150256152452144,0.8642295585865872,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7628971422679516,0.6150256152452144,0.7673391849258785,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7673819831214519,0.6150256152452144,0.7806280246514199,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803239524415525,0.6150256152452144,0.7916654742685041,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.791856400350553,0.6150256152452144,0.8056588184229753,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"پورت","boundary":[0.711001126677449,0.6150256152452144,0.7583829577414386,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"کانتینرها","boundary":[0.6348869704780449,0.6150256152452144,0.7063845596411659,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6220731394680442,0.6150256152452144,0.6304098179231507,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"شاخص","boundary":[0.5580039844180408,0.6150256152452144,0.6175881704762338,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.54352435537674,0.6150256152452144,0.5534749358475561,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"ابت","boundary":[0.4993166383922377,0.6150256152452144,0.5350054642446714,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.1388635720809185,0.6150256152452144,0.17078103119048882,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17474229890892043,0.6150256152452144,0.49862264130473616,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847542,0.6420596893977873,0.8642295585865876,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7664850149507522,0.6420596893977873,0.7709270576086791,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7709698558042523,0.6420596893977873,0.7806422480038412,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803239524415527,0.6420596893977873,0.7916654742685043,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7918564003505533,0.6420596893977873,0.8056588184229755,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"حاشی","boundary":[0.7233195749806031,0.6420596893977873,0.7621740577840574,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6761475063302474,0.6420596893977873,0.7101350398394835,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6674341012434469,0.6420596893977873,0.6716497235074271,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"تصادي","boundary":[0.6004177650611433,0.6420596893977873,0.6588881729279472,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.5491624410211406,0.6420596893977873,0.5957440483385557,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.49854780853163777,0.6420596893977873,0.5445328038772272,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.4567747194390355,0.6420596893977873,0.4942659387613359,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4428076436381348,0.6420596893977873,0.4522446457620701,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.408210299911133,0.6420596893977873,0.4383188304970215,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"هوایی","boundary":[0.3552891778398302,0.6420596893977873,0.4037021378851946,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.13886357208091885,0.6420596893977873,0.1760666083438043,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.179227139762421,0.6420596893977873,0.3551077339927288,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847546,0.6690937635503603,0.864229558586588,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7573871949336519,0.6690937635503603,0.7678517381662792,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7618720357871522,0.6690937635503603,0.7744975034813059,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7743014518668527,0.6690937635503603,0.7856429736938044,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7858338997758533,0.6690937635503603,0.7996363178482755,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"هزین","boundary":[0.7110011266774494,0.6690937635503603,0.746973010056894,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.663846228560647,0.6690937635503603,0.697833762069883,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"سرمای","boundary":[0.6043900526742438,0.6690937635503603,0.6532473963790351,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5712022303583422,0.6690937635503603,0.5913608211649651,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"سالیان","boundary":[0.5164871719456392,0.6690937635503603,0.5606022449319392,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان","boundary":[0.38027614830933193,0.6690937635503603,0.4927325076043696,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.306596620001828,0.6690937635503603,0.3698309539615299,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"هوایی","boundary":[0.2475248590457249,0.6690937635503603,0.2960659574011893,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.16820724509382062,0.6690937635503603,0.23707428288889865,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8086425189736547,0.6961278377029334,0.8246863323663463,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.7908312938697541,0.6961278377029334,0.8085632013597032,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.734706714045951,0.6961278377029334,0.786286612425437,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"بهاي","boundary":[0.6938305931240488,0.6961278377029334,0.7300731046144247,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6542358553031465,0.6961278377029334,0.6893089765755497,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.13886357208091946,0.6961278377029334,0.17578842007257783,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17922713976242163,0.6961278377029334,0.6062588217887428,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6084904785974444,0.6961278377029334,0.6156672490695256,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.6155380856529448,0.6961278377029334,0.6498867129200424,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847552,0.7231619118555064,0.8642295585865885,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7669975681911527,0.7231619118555064,0.7732335471904797,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7714824090446529,0.7231619118555064,0.7788222995854915,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7785300161001535,0.7231619118555064,0.7898715379271052,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.790062464009154,0.7231619118555064,0.8038648820815762,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7206114999349504,0.7231619118555064,0.7607094368996152,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام","boundary":[0.6427034073941462,0.7231619118555064,0.7142587869351223,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6142567025519446,0.7231619118555064,0.6366429778796562,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.5715866452886423,0.7231619118555064,0.6080911996231726,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5243036088617398,0.7231619118555064,0.55848898792177,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.4474206228017357,0.7231619118555064,0.5180694237987543,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42935312107763474,0.7231619118555064,0.4412082212514672,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.3793791801386321,0.7231619118555064,0.42292660041118907,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.3045464070402281,0.7231619118555064,0.373212139550139,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3000615661867279,0.7231619118555064,0.30629754518605484,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"ناحی","boundary":[0.26520794583952606,0.7231619118555064,0.29369129823841617,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"Greater","boundary":[0.16820724509382087,0.7191424853584957,0.24067176594495654,0.7341914533034279],"dir":"ltr"},{"str":"1993","boundary":[0.7012626151098492,0.7501959860080795,0.7439324160965313,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"،Boston","boundary":[0.7482893749165517,0.7461765595110688,0.8159867662170368,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.6842202198665486,0.7501959860080795,0.6966316965828352,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.1388635720809195,0.7501959860080795,0.17671857606559385,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1792271397624217,0.7501959860080795,0.646622389470245,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.6485977696587465,0.7501959860080795,0.679758187632246,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847552,0.7772300601606525,0.8642295585865885,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7637941104386528,0.7772300601606525,0.7690049829571796,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7682789512921531,0.7772300601606525,0.7797060695102515,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7795551225809536,0.7772300601606525,0.7908966444079052,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7910875704899542,0.7772300601606525,0.8048899885623764,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7184331486632504,0.7772300601606525,0.7585310856279152,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.690883411991749,0.7772300601606525,0.7132696873194605,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.6247640439801453,0.7772300601606525,0.685579126645159,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختی","boundary":[0.5522377604635417,0.7772300601606525,0.619551121248657,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5246880237920402,0.7772300601606525,0.5470742991197518,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.4829149346994379,0.7772300601606525,0.5194194890339683,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.43563189827253535,0.7772300601606525,0.4698172773325657,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.35977401869333125,0.7772300601606525,0.4304098777210297,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34260348513993033,0.7772300601606525,0.3544585853137628,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.29352651237162763,0.7772300601606525,0.3372707530884983,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.21971884575402373,0.7772300601606525,0.2882861680417778,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2152340049005236,0.7772300601606525,0.22044487741905047,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"ناحی","boundary":[0.18127735272402185,0.7772300601606525,0.20993074466041467,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.1388635720809196,0.8042641343132255,0.1764403877943668,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.17922713976242174,0.8042641343132255,0.6735314345912464,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.6752505381595479,0.8002447078162148,0.7477150590106837,0.8152936757611471],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.7530648334573591,0.8002447078162148,0.8157506073115228,0.8152936757611471],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847552,0.8312982084657985,0.8642295585865885,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7628971422679528,0.8312982084657985,0.7673391849258797,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7673819831214531,0.8312982084657985,0.7806280246514211,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803239524415536,0.8312982084657985,0.7916654742685053,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7918564003505543,0.8312982084657985,0.8056588184229765,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"نرخ","boundary":[0.7254807557187508,0.8312982084657985,0.7584611221106007,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"بیکاري","boundary":[0.6674341012434479,0.8312982084657985,0.7208679046934607,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6629492603899476,0.8312982084657985,0.6673913030478745,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"ناحی","boundary":[0.6298895763841458,0.8312982084657985,0.6583729287830359,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.1388635720809197,0.8312982084657985,0.17789552644386256,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.17922713976242183,0.8312982084657985,0.4717135961837359,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.4717669017207374,0.8272787819687879,0.5442314225718731,0.8423277499137202],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.5495811970185482,0.8272787819687879,0.612266970872712,0.8423277499137202],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8114615617958554,0.8583322826183716,0.8641499846960167,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7687993209694693,0.8583322826183716,0.7729929034441123,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7731482070759534,0.8583322826183716,0.7825203712149781,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7819897504728539,0.8583322826183716,0.7930310442392413,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7935221983818544,0.8583322826183716,0.8070243883937124,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7254807557187511,0.8583322826183716,0.7644072522524817,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6993405404583497,0.8583322826183716,0.721157625412597,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام","boundary":[0.6250203206003458,0.8583322826183716,0.6950675122314448,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5988801053399444,0.8583322826183716,0.6207238430626926,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"صنایع","boundary":[0.5490343027110417,0.8583322826183716,0.5946414181801462,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی،","boundary":[0.49841967022153894,0.8583322826183716,0.5448471271519038,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.45499795363119,0.8583322826183716,0.49438485111310987,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.24560278439422562,0.8583322826183716,0.2872577299649156,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.291604437720128,0.8583322826183716,0.29579020375785486,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.2958330019534283,0.8543128561213609,0.36663646589073756,0.8693618240662931],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.3718901366048379,0.8543128561213609,0.4335413217432541,0.8693618240662931],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.22932921901152475,0.8583322826183716,0.241542850177017,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"288","boundary":[0.13886357208091993,0.8583322826183716,0.17716936664052604,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.18063666117352215,0.8583322826183716,0.1933223538734228,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.1947318752845229,0.8583322826183716,0.22510065477822452,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847556,0.8852762431904359,0.864229558586589,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7634096955083534,0.8852762431904359,0.7678517381662803,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7678945363618533,0.8852762431904359,0.780520004056007,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803239524415542,0.8852762431904359,0.7916654742685058,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7918564003505547,0.8852762431904359,0.8056588184229769,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7168954889420509,0.8852762431904359,0.7588987144395928,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.663077398700048,0.8852762431904359,0.712411160641791,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6585925578465479,0.8852762431904359,0.6630346005044748,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6140004259317455,0.8852762431904359,0.6540983628964104,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5873476574309441,0.8852762431904359,0.6097339327586556,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام،","boundary":[0.5067486603780398,0.8852762431904359,0.5828492339165732,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.46215652846323735,0.8852762431904359,0.502270995269905,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.24803741228612602,0.8852762431904359,0.2907072132728081,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.29954901294632874,0.8852762431904359,0.3039910556042556,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.30403385379982906,0.8812568166934253,0.3764983746509647,0.8963057846383575],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.38175204536506496,0.8812568166934253,0.44483645750194983,0.8963057846383575],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.23099501704282513,0.8852762431904359,0.24340649375911177,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.13886357208092018,0.8852762431904359,0.17513504282937864,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.17922713976242236,0.8852762431904359,0.19277276866140416,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.19537256683502321,0.8852762431904359,0.22653298480852269,0.9003252111353682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.3925,0.86423,0.90033],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/9eebf902b1c91e77b00d9e329b9c5900.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/0405c52ea0e700c449c35dc21069a0ee.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13577,0.69884]},"elements":[{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.8346545959239545,0.07604234197877777,0.8470629973207987,0.09109130992371008],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066957990538438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.22587563527770685,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682126,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.810052040384753,0.12399671505397973,0.8642295585865863,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7600780994457503,0.12399671505397973,0.7681080147864774,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7645629402992506,0.12399671505397973,0.7769102197221772,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767360797587514,0.12399671505397973,0.7880776015857031,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7882685276677519,0.12399671505397973,0.8020709457401741,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.6948556996048469,0.12399671505397973,0.7519473392549747,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.617844575234743,0.12399671505397973,0.6867987470806889,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6134878726913426,0.12399671505397973,0.6215177880320696,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5653078680937401,0.12399671505397973,0.605405805058405,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5349390886000386,0.12399671505397973,0.5573253639277501,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام،","boundary":[0.4507522188643341,0.12399671505397973,0.5268389534653768,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.4025722142667315,0.12399671505397973,0.4426866810733992,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.18832495977952002,0.12399671505397973,0.23033818006524964,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.23829890071852267,0.12399671505397973,0.2462006777491497,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.2426556032619229,0.119977288556969,0.31422789705983223,0.1350262565019013],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.3194815677739325,0.119977288556969,0.381545614547491,0.1350262565019013],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.16820724509381896,0.12399671505397973,0.1804208762593112,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"290","boundary":[0.13886357208091737,0.15094067562604424,0.1679449459730442,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.17025745805541903,0.15094067562604424,0.78116761507525,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.7846806549849517,0.15094067562604424,0.8158410729584511,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.810052040384753,0.17797474977861727,0.8642295585865863,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7622564507174507,0.17797474977861727,0.7666984933753775,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7667412915709507,0.17797474977861727,0.7805437096433729,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803239524415515,0.17797474977861727,0.7916654742685031,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.791856400350552,0.17797474977861727,0.8056588184229743,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6945994229846472,0.17797474977861727,0.7578337569443491,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.653467025442545,0.17797474977861727,0.6901035622364781,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6489821845890448,0.17797474977861727,0.6534242272469717,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6045181909843422,0.17797474977861727,0.6445474458147935,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.577737284173441,0.17797474977861727,0.6001235595011525,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام،","boundary":[0.4970101488104366,0.17797474977861727,0.5732091325711269,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.45254615520573427,0.17797474977861727,0.4925142880622677,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.2427837415720232,0.17797474977861727,0.28545354255870525,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.28981050137872566,0.17797474977861727,0.2942525440366525,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.2942953422322259,0.17395532328160654,0.36661276030336676,0.18900429122653883],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.37196253475004204,0.17395532328160654,0.4350469468869269,0.18900429122653883],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.22586948463882228,0.17797474977861727,0.23828096135510896,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.13886357208091765,0.17797474977861727,0.1686725152977923,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.1702574580554193,0.17797474977861727,0.18831829658739507,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.19024703443102037,0.17797474977861727,0.22140745240451984,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847534,0.20500882393119027,0.8642295585865868,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7612313442366508,0.20500882393119027,0.7666984933753777,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7657161850901512,0.20500882393119027,0.7795186031625734,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7792988459607518,0.20500882393119027,0.7906403677877035,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7908312938697525,0.20500882393119027,0.8046337119421747,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"مرا","boundary":[0.7294530433318491,0.20500882393119027,0.7556803926431186,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"بتهاي","boundary":[0.6562860682647453,0.20500882393119027,0.7207047846247016,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتی","boundary":[0.5791468055845411,0.20500882393119027,0.6509074626982975,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5745338264209408,0.20500882393119027,0.5792239448472212,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5296854178859385,0.20500882393119027,0.568996329349969,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5022638195245369,0.20500882393119027,0.5243938182320486,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام،","boundary":[0.4217929607817328,0.20500882393119027,0.4970177089707327,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.3771028030597039,0.20500882393119027,0.41636156223152376,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.1682072450938193,0.20500882393119027,0.21022046537954892,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.2156184198308218,0.20500882393119027,0.2209574306594487,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"Greater","boundary":[0.21997512237422207,0.20098939743417954,0.2915524135662253,0.21603836537911186],"dir":"ltr"},{"str":"Boston","boundary":[0.2968060842803255,0.20098939743417954,0.3590124927164052,0.21603836537911186],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.8033888482595531,0.2320428980837633,0.8158003249758398,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.13886357208091782,0.2320428980837633,0.17275974297505242,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.17474229890891974,0.2320428980837633,0.7677130925147496,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.7677663980517513,0.2320428980837633,0.7989268160252508,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847534,0.2590769722363363,0.8642295585865868,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7685352279123514,0.2590769722363363,0.7729772705702783,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7730200687658517,0.2590769722363363,0.7803599593066902,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7801958141314521,0.2590769722363363,0.7915373359584037,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7917282620404527,0.2590769722363363,0.8056804737973818,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"نوسانات","boundary":[0.6931899015735474,0.2590769722363363,0.7638802193830384,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.6374497366800445,0.2590769722363363,0.688753625139575,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6236107991892437,0.2590769722363363,0.6330478013131788,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.5718429219088409,0.2590769722363363,0.6190707307240904,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"آستان","boundary":[0.5250724387223384,0.2590769722363363,0.5673770455252355,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"منطق","boundary":[0.4674273697108888,0.2590769722363363,0.5073450160732429,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"343","boundary":[0.138863572080918,0.2590769722363363,0.174884660571441,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.17922713976242016,0.2590769722363363,0.4537742327697333,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8100520403847536,0.28611104638890933,0.864229558586587,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7644348019891515,0.28611104638890933,0.7688768446470784,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7689196428426518,0.28611104638890933,0.7803467610607502,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7801958141314523,0.28611104638890933,0.7915373359584039,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7917282620404529,0.28611104638890933,0.8056804737973821,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"ناحی","boundary":[0.7312469796732498,0.28611104638890933,0.7599003716096426,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"تلا","boundary":[0.6938305931240478,0.28611104638890933,0.7135041804269423,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6689717609646466,0.28611104638890933,0.6850415864342885,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگی","boundary":[0.5913199450440424,0.28611104638890933,0.6643378952565,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.5139244057436383,0.28611104638890933,0.5866923581130908,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"356","boundary":[0.13886357208091843,0.28611104638890933,0.17715501514979337,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.17922713976242055,0.28611104638890933,0.5120771638652367,0.30116001433384165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.86423,0.30116],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/bb1a0589dc31f403f1c0a983aa992550.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/8aa35a770c1a9b785700b01129122e74.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.31115,0.1357,0.09967]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.49854780853163655,0.31115232558970823,0.5948053070787618,0.3381863997422812],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.4074414700505317,0.31115232558970823,0.4911542280388662,0.3381863997422812],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40744,0.31115,0.59481,0.33819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8021074651585527,0.3925023163930541,0.8642257144372836,0.4134987806515525],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.1378384656001175,0.3925023163930541,0.19805962719781772,0.4134987806515525],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755542,0.45282117032977626,0.8642973437526297,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8076174124928533,0.45282117032977626,0.8120594551507803,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8121022533463537,0.45282117032977626,0.8194873767106574,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"توالی","boundary":[0.7614876208568508,0.45282117032977626,0.8030869544009575,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"فصلها","boundary":[0.6971621891866474,0.45282117032977626,0.756968695212864,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6875768028996164,0.45282117032977626,0.692625836732487,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6168194687539431,0.45282117032977626,0.6743024428031164,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.5544161117352397,0.45282117032977626,0.6123930589698484,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.15231809464141852,0.45282117032977626,0.5524407315467382,0.4678701382747086],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.13886357208091776,0.45282117032977626,0.1511466542104842,0.4678701382747086],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755542,0.4798552444823493,0.8642973437526297,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8035169865696532,0.4798552444823493,0.8079590292275801,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8080018274231535,0.4798552444823493,0.8194741784647173,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"توالی","boundary":[0.7573871949336507,0.4798552444823493,0.7989865284777573,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"فصلها","boundary":[0.6931899015735474,0.4798552444823493,0.7529964075997638,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6836045152865164,0.4798552444823493,0.688653549119387,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6128471811408431,0.4798552444823493,0.6703301551900164,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"وابست","boundary":[0.5660766979543407,0.4798552444823493,0.6083336373058805,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.15231809464141874,0.4798552444823493,0.5524407315467385,0.49490421242728155],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.138863572080918,0.4798552444823493,0.15114665421048445,0.49490421242728155],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755544,0.5068893186349223,0.86429734375263,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7890373575283528,0.5068893186349223,0.7934794001862796,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.793522198381853,0.5068893186349223,0.8009073217461568,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8006979437474535,0.5068893186349223,0.8120846983978703,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.812230391656454,0.5068893186349223,0.8196155150207578,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"پیشین","boundary":[0.7430357042024507,0.5068893186349223,0.7844601289532708,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.6678185161737465,0.5068893186349223,0.7253322434173437,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5923450515248425,0.5068893186349223,0.6632039993504251,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5783779757239416,0.5068893186349223,0.5877193866685422,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5154620654648382,0.5068893186349223,0.5736650486784634,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.46484743297533554,0.5068893186349223,0.5109992644006752,0.5219382865798545],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.1388635720809184,0.5068893186349223,0.15281578383784755,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.15680293549491936,0.5068893186349223,0.46274391447673413,0.5219382865798545],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.823890977875555,0.5339233927874953,0.8642973437526305,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.786730867946553,0.5339233927874953,0.7911729106044799,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7912157088000531,0.5339233927874953,0.7986008321643568,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7982633158555535,0.5339233927874953,0.8096500705059705,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8097957637645542,0.5339233927874953,0.8195133887876085,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردهایی","boundary":[0.6833232516958476,0.5339233927874953,0.7822894659801767,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6694843142050468,0.5339233927874953,0.6789163189348881,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6468038333173456,0.5339233927874953,0.6519560184898467,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5706896771179416,0.5339233927874953,0.6288926603315667,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5199469063183387,0.5339233927874953,0.5662499409495964,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.505979830517438,0.5339233927874953,0.5153045834817257,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.430506365868534,0.5339233927874953,0.5013653136941166,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچ","boundary":[0.37796965872753147,0.5339233927874953,0.4260986642777142,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.3182572062209283,0.5339233927874953,0.36023134432207743,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.2409898052306242,0.5339233927874953,0.31371598451098404,0.5489723607324276],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.13886357208091876,0.5339233927874953,0.16646840822576323,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.17025745805542045,0.5339233927874953,0.23798560255032955,0.5489723607324276],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755552,0.5609574669400683,0.8642973437526307,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7826304420233532,0.5609574669400683,0.78707248468128,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7871152828768532,0.5609574669400683,0.7985876339184169,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7982633158555539,0.5609574669400683,0.8096500705059707,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8097957637645544,0.5609574669400683,0.8195133887876087,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"راهبردهاي","boundary":[0.686782986068548,0.5609574669400683,0.7780328394569649,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.611309521419644,0.5609574669400683,0.6821684692452266,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.574533826420942,0.5609574669400683,0.6070065088281756,0.5760064348850006],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.138863572080919,0.5609574669400683,0.1572453970796953,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1612877763484202,0.5609574669400683,0.5748649358142406,0.5760064348850006],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755554,0.5879915410926413,0.8642973437526309,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7808365056819532,0.5879915410926413,0.7852785483398801,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7853213465354535,0.5879915410926413,0.7986126208888868,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7982633158555541,0.5879915410926413,0.8096500705059709,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8097957637645546,0.5879915410926413,0.8195133887876089,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7312469796732508,0.5879915410926413,0.776211865932134,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"برآورد","boundary":[0.6680747927939473,0.5879915410926413,0.7266828212057985,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.6006740416813439,0.5879915410926413,0.6633996665499488,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5545442500453414,0.5879915410926413,0.596165495240475,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4997010533225383,0.5879915410926413,0.549997902802993,0.6030405090375737],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.1388635720809194,0.5879915410926413,0.16258991785565685,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.16577261720192082,0.5879915410926413,0.3506228931392292,0.6030405090375737],"dir":"ltr"},{"str":"Robert","boundary":[0.3523419967075307,0.5839721145956307,0.41652980783268667,0.599021082540563],"dir":"ltr"},{"str":"Delaney","boundary":[0.421783478546787,0.5839721145956307,0.49531821056387787,0.599021082540563],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.823890977875556,0.6150256152452144,0.8642973437526315,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7844243783647538,0.6150256152452144,0.7888664210226807,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7889092192182541,0.6150256152452144,0.7986268442413084,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7982633158555545,0.6150256152452144,0.8096500705059715,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8097957637645551,0.6150256152452144,0.8195133887876094,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7348348523560514,0.6150256152452144,0.7799405626177345,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"برآورد","boundary":[0.671534527166648,0.6150256152452144,0.7302681311223973,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.6042619143641444,0.6150256152452144,0.6670566057818932,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5581321227281419,0.6150256152452144,0.5997533679232756,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5030326493851388,0.6150256152452144,0.5535750118677452,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"Bowersox","boundary":[0.4096198213222341,0.6110061887482037,0.49883727297415476,0.6260551566931359],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3828389145113326,0.6150256152452144,0.4052251898390442,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.34337231500053056,0.6150256152452144,0.3782906451943329,0.6300745831901466],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.1388635720809197,0.6150256152452144,0.16554299335022193,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.16577261720192113,0.6150256152452144,0.29671369655874547,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"1992","boundary":[0.2981394915352281,0.6150256152452144,0.33899036921004067,0.6300745831901466],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8246598077361562,0.6420596893977873,0.8642869645495137,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7831429952637542,0.6420596893977873,0.787328761301481,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7873715594970544,0.6420596893977873,0.7997859833944734,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.799416560646455,0.6420596893977873,0.8105470386766719,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8109490085554556,0.6420596893977873,0.8204103569583099,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7344504374257517,0.6420596893977873,0.7788503618754041,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"برآورد","boundary":[0.6728159102676484,0.6420596893977873,0.7302537796316664,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.6070809571863449,0.6420596893977873,0.6685647936917706,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5618481337210424,0.6420596893977873,0.6028078008211298,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5079019051689395,0.6420596893977873,0.5575868942186667,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"Bowersox","boundary":[0.41628301344743485,0.6380402629007766,0.503393358728071,0.6530892308457089],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4028284908869341,0.6420596893977873,0.4120732855457193,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"Calantone","boundary":[0.30659662000182897,0.6380402629007766,0.39848831818553676,0.6530892308457089],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2762278405081274,0.6420596893977873,0.2980715782308755,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.23753007085792532,0.6420596893977873,0.27199427888073324,0.6571086573427196],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.13886357208092,0.6420596893977873,0.16447393542905786,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.16795096847362156,0.6420596893977873,0.1891354345909052,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"1998","boundary":[0.19101586429162282,0.6420596893977873,0.23322718640476706,0.6571086573427196],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755564,0.6690937635503603,0.8642973437526319,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7837836868142544,0.6690937635503603,0.7882257294721813,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7882685276677547,0.6690937635503603,0.7956536510320584,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953161347232549,0.6690937635503603,0.8067028893736717,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8068485826322555,0.6690937635503603,0.8195192831498744,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7240712343076513,0.6690937635503603,0.7792475906367143,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6810167621140488,0.6690937635503603,0.7196635327168311,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.6227138310185458,0.6690937635503603,0.6764825880111602,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5965736157581445,0.6690937635503603,0.6184483629519368,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.532504460708141,0.6690937635503603,0.5919892114376964,0.6841427314952927],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.13886357208092012,0.6690937635503603,0.16556170154349695,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16577261720192155,0.6690937635503603,0.5300165272792394,0.6841427314952927],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755567,0.6961278377029334,0.8642973437526321,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7826304420233546,0.6961278377029334,0.7870724846812815,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7871152828768546,0.6961278377029334,0.7945004062411584,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323552,0.6961278377029334,0.805549644582772,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413557,0.6961278377029334,0.8195429887372433,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7329127777045518,0.6961278377029334,0.7780814038764942,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7194582551440512,0.6961278377029334,0.7283304235970655,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"چهار","boundary":[0.6837076666261492,0.6961278377029334,0.7195680696758069,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"دنده","boundary":[0.6352713854083465,0.6961278377029334,0.679302271524911,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6263017037013462,0.6961278377029334,0.635271641684967,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5665892511947432,0.6961278377029334,0.621789825664415,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5569788779372427,0.6961278377029334,0.5621310631097438,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"راهبرد","boundary":[0.4821461048388385,0.6961278377029334,0.5392096821990543,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.40782588498083455,0.6961278377029334,0.47756375073135215,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.37117832829223263,0.6961278377029334,0.4031966322518516,0.7111768056478657],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.1388635720809204,0.6961278377029334,0.17364146268685318,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.17474229890892232,0.6961278377029334,0.3685622565532311,0.7111768056478657],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755569,0.7231619118555064,0.8642973437526323,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7785300161001545,0.7231619118555064,0.7829720587580814,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7830148569536548,0.7231619118555064,0.7944872079952185,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323554,0.7231619118555064,0.8055496445827722,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413559,0.7231619118555064,0.8195429887372435,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7215084681056514,0.7231619118555064,0.7740145501905403,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"چرخ","boundary":[0.6837076666261495,0.7231619118555064,0.7169539200114569,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6323242042760466,0.7231619118555064,0.6660480291430967,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.5913371155775978,0.7231619118555064,0.6278416699121281,0.7382108798004386],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.13886357208092046,0.7231619118555064,0.17037649854550505,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17025745805542214,0.7231619118555064,0.574864935814242,0.7382108798004386],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755569,0.7501959860080795,0.8642973437526323,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7767360797587546,0.7501959860080795,0.7811781224166815,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7812209206122548,0.7501959860080795,0.7945121949656881,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323554,0.7501959860080795,0.8055496445827722,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413559,0.7501959860080795,0.8195429887372435,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7168954889420515,0.7501959860080795,0.7721707680465115,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6723033570272491,0.7501959860080795,0.7124012939919139,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6275830868023468,0.7501959860080795,0.6679894526794223,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.5960610625177452,0.7501959860080795,0.6230712087654154,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.5418757278789955,0.7501959860080795,0.5783802822135258,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5105928096810405,0.7501959860080795,0.5286911927378756,0.7652449539530117],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.13886357208092073,0.7501959860080795,0.17628264953463482,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.1792271397624229,0.7501959860080795,0.5075923230117388,0.7652449539530117],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755571,0.7772300601606525,0.8642973437526327,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7803239524415552,0.7772300601606525,0.784765995099482,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7848087932950552,0.7772300601606525,0.7945264183181094,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323556,0.7772300601606525,0.8055496445827726,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413563,0.7772300601606525,0.8195429887372437,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7204833616248519,0.7772300601606525,0.7757586407293121,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6774288894312495,0.7772300601606525,0.7160756600340318,0.7922790281055848],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.13886357208092098,0.7772300601606525,0.1768390260770893,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1792271397624231,0.7772300601606525,0.6331678669097458,0.7922790281055848],"dir":"ltr"},{"str":"PPP","boundary":[0.6338618639972472,0.7732106336636418,0.6730864102402705,0.7882596016085741],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755574,0.8042641343132255,0.8642973437526329,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.777248632999155,0.8042641343132255,0.781690675657082,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7817334738526553,0.8042641343132255,0.7944041743702743,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323558,0.8042641343132255,0.8055496445827728,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413565,0.8042641343132255,0.819542988737244,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7033128280714513,0.8042641343132255,0.7726397542614784,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"نظارتی","boundary":[0.6400125028820478,0.8042641343132255,0.6988620720084376,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"گویا","boundary":[0.6028523929530458,0.8042641343132255,0.6354520604255885,0.8193131022581578],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.13886357208092134,0.8042641343132255,0.17634838448771675,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1792271397624235,0.8042641343132255,0.6017739809352445,0.8193131022581578],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755579,0.8312982084657985,0.8642973437526333,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7776330479294555,0.8312982084657985,0.7820750905873823,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7821178887829557,0.8312982084657985,0.7945104010293477,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323564,0.8312982084657985,0.8055496445827732,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413569,0.8312982084657985,0.8195429887372445,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"مکان","boundary":[0.733169054324753,0.8312982084657985,0.7731829325579923,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.692164795092751,0.8312982084657985,0.7286693494272812,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6448817586658485,0.8312982084657985,0.6788692921750844,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5868351041905455,0.8312982084657985,0.640352966371984,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5395520677636428,0.8312982084657985,0.5823828104678105,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5127711609527413,0.8312982084657985,0.535157436280453,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.47445780623283934,0.8312982084657985,0.5082582578093293,0.8463471764107309],"dir":"rtl"},{"str":"279","boundary":[0.13886357208092165,0.8312982084657985,0.17513504282938008,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.17922713976242377,0.8312982084657985,0.4717135961837378,0.8463471764107309],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755581,0.8583322826183716,0.8642973437526336,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7760953882082559,0.8583322826183716,0.7805374308661828,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7805802290617558,0.8583322826183716,0.7944278799576434,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7941628899323566,0.8583322826183716,0.8055496445827734,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8056953378413572,0.8583322826183716,0.8195429887372447,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"وابستگی","boundary":[0.7035691046916519,0.8583322826183716,0.7715413526673015,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.6619241539091497,0.8583322826183716,0.6990515885690761,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"خوش","boundary":[0.6209370652107009,0.8583322826183716,0.6574416195452312,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5736368582502451,0.8583322826183716,0.6078222373102754,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.515718342085042,0.8583322826183716,0.5692349228833795,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5017512662841412,0.8583322826183716,0.5111882684080764,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"محیطهاي","boundary":[0.41525790696663667,0.8583322826183716,0.49736765469562,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.35874891221253374,0.8583322826183716,0.4109349047987928,0.8733812505633038],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.13886357208092198,0.8583322826183716,0.1707054295875333,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.17474229890892387,0.8583322826183716,0.3595925748462322,0.8733812505633038],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755583,0.8852762431904359,0.8642973437526339,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7853213465354564,0.8852762431904359,0.7897633891933833,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7898061873889567,0.8852762431904359,0.7971913107532604,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969819327545571,0.8852762431904359,0.808368687404974,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8085143806635577,0.8852762431904359,0.8196015479449609,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7436763957529542,0.8852762431904359,0.7808026771680898,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"توسع","boundary":[0.6985717105977518,0.8852762431904359,0.7391634926095421,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.6338618639972484,0.8852762431904359,0.6809227085944375,0.9003252111353682],"dir":"rtl"},{"str":"302","boundary":[0.13886357208092204,0.8852762431904359,0.1702029992736312,0.9003252111353682],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17025745805542372,0.8852762431904359,0.6331678669097469,0.9003252111353682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.3925,0.8643,0.90033],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/4f9dfe7e780978c635d518e959a20b2e.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/7b5238606c1c60b39078beb14a8aac1d.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.1357,0.48257]},"elements":[{"words":[{"str":"ن","boundary":[0.8349108725441545,0.07604234197877777,0.8469126910830514,0.09109130992371008],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.2637984244284241,0.07363985584140029,0.3066957990538438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242232,0.07363985584140029,0.25914802887827465,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2151058665904215,0.07363985584140029,0.22587563527770685,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682126,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.823890977875554,0.12399671505397973,0.8642973437526295,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7812209206122519,0.12399671505397973,0.7856629632701788,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.785705761465752,0.12399671505397973,0.7971781125073157,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969819327545525,0.12399671505397973,0.8083686874049694,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8085143806635531,0.12399671505397973,0.8196015479449562,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"چهار","boundary":[0.7408573529307498,0.12399671505397973,0.7765604021356046,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"مرحل","boundary":[0.6974184658068474,0.12399671505397973,0.7365494710834977,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادي","boundary":[0.6009303183015424,0.12399671505397973,0.6796731037943379,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"LCA","boundary":[0.5514689306029397,0.119977288556969,0.596492888622779,0.1350262565019013],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.49636945725993675,0.12399671505397973,0.5469118197425431,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"309","boundary":[0.13886357208091768,0.12399671505397973,0.16981781551346622,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.17025745805541934,0.12399671505397973,0.3461380522857272,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"ISO","boundary":[0.3464476344429287,0.119977288556969,0.38331827992941475,0.1350262565019013],"dir":"ltr"},{"str":"14040:2006","boundary":[0.388571950643515,0.119977288556969,0.4919795668942205,0.1350262565019013],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755542,0.15094067562604424,0.8642973437526297,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.779426984270852,0.15094067562604424,0.7838690269287789,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7839118251243521,0.15094067562604424,0.7972030994777854,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969819327545528,0.15094067562604424,0.8083686874049696,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8085143806635533,0.15094067562604424,0.8196015479449564,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7054911793431483,0.15094067562604424,0.7749277919266209,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6424471307739448,0.15094067562604424,0.700841296346239,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.591832498284442,0.15094067562604424,0.6379886864123251,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.55326286694434,0.15094067562604424,0.5871762083720281,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5392957911434392,0.15094067562604424,0.5486338704919771,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"ناب","boundary":[0.5022638195245371,0.15094067562604424,0.5346794803837762,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"320","boundary":[0.13886357208091812,0.15094067562604424,0.17010125745540788,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1702574580554198,0.15094067562604424,0.503107482158236,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755544,0.17797474977861727,0.86429734375263,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7825023037132526,0.17797474977861727,0.7869443463711794,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7869871445667526,0.17797474977861727,0.7943270351075911,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940347516222531,0.17797474977861727,0.8053762734492047,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8055671995312537,0.17797474977861727,0.8195194112881828,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"چرخ","boundary":[0.7447015022337504,0.17797474977861727,0.7779477556190578,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6933180398836478,0.17797474977861727,0.7270390457078758,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"مأموریت","boundary":[0.6120783512802433,0.17797474977861727,0.6889227677089074,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"امدادرسانی","boundary":[0.5087988733396379,0.17797474977861727,0.6075888974475796,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"347","boundary":[0.13886357208091826,0.17797474977861727,0.1754410371138955,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.1792271397624204,0.17797474977861727,0.5075923230117364,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755548,0.20500882393119027,0.8642973437526302,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7784018777900524,0.20500882393119027,0.7828439204479793,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7828867186435526,0.20500882393119027,0.7943138368616511,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940347516222533,0.20500882393119027,0.805376273449205,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8055671995312539,0.20500882393119027,0.8195194112881831,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.6865267094483478,0.20500882393119027,0.773860015388558,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6392436730214454,0.20500882393119027,0.6822463773377672,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6063121273257434,0.20500882393119027,0.6347015543433302,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5395520677636398,0.20500882393119027,0.6017901263623141,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"امدادرسان","boundary":[0.4430639202583346,0.20500882393119027,0.5349904720623896,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.13886357208091873,0.20500882393119027,0.17268055349941153,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.17474229890892062,0.20500882393119027,0.4403197102092333,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755552,0.2320428980837633,0.8642973437526307,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.776607941448653,0.2320428980837633,0.7810499841065799,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.781092782302153,0.2320428980837633,0.7943388238321211,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940347516222538,0.2320428980837633,0.8053762734492055,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8055671995312544,0.2320428980837633,0.8195194112881836,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"جریانها","boundary":[0.7042097962421492,0.2320428980837633,0.7720217431918636,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6774288894312478,0.2320428980837633,0.6998151647589593,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6443692054254461,0.2320428980837633,0.6729370009706921,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.5815814334764425,0.2320428980837633,0.6398633498890892,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5308386626768398,0.2320428980837633,0.5771416973080974,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4748422211631368,0.2320428980837633,0.5263642010264576,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46087514536223606,0.2320428980837633,0.4703121474861713,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.42781546135643433,0.2320428980837633,0.4563832569016803,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.364899551097331,0.2320428980837633,0.4232937166696253,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"امدادي","boundary":[0.2987801830857275,0.2320428980837633,0.36059423201628094,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"352","boundary":[0.13886357208091915,0.2320428980837633,0.17623485394496594,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.17922713976242133,0.2320428980837633,0.2966225902202638,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755557,0.2590769722363363,0.8642973437526312,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7801958141314536,0.2590769722363363,0.7846378567893805,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7846806549849535,0.2590769722363363,0.7943530471845425,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.794034751622254,0.2590769722363363,0.8053762734492057,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8055671995312547,0.2590769722363363,0.8195194112881838,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.6897301672008487,0.2590769722363363,0.7756571551877113,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.6482133547284463,0.2590769722363363,0.6852204675151888,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6186134050953448,0.2590769722363363,0.6304685052691772,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.5760714861421425,0.2590769722363363,0.6142208238251167,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.13886357208091937,0.2590769722363363,0.17448012792645667,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17474229890892126,0.2590769722363363,0.574864935814241,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.823890977875556,0.28611104638890933,0.8642973437526315,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7771204946890535,0.28611104638890933,0.7815625373469804,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7816053355425537,0.28611104638890933,0.7942308032367074,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7940347516222543,0.28611104638890933,0.8053762734492059,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8055671995312549,0.28611104638890933,0.8195194112881841,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7440608106832519,0.28611104638890933,0.772628606228498,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6803760705635484,0.28611104638890933,0.7396096702053079,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"سلسل","boundary":[0.6302739913144457,0.28611104638890933,0.6757288784711514,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"مراتبی","boundary":[0.5580039844180418,0.28611104638890933,0.6126595866548582,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5157183420850395,0.28611104638890933,0.5534398259505897,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.41192631090403425,0.28611104638890933,0.5111373974989644,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38514540409313286,0.28611104638890933,0.4075316794208444,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.32235763214412955,0.28611104638890933,0.38056061535775465,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"امداد","boundary":[0.2719992762748269,0.28611104638890933,0.3178973938461685,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"355","boundary":[0.13886357208091976,0.28611104638890933,0.1774332034210218,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.17922713976242188,0.28611104638890933,0.26953133242230076,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755562,0.3131451205414823,0.8642973437526317,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7817334738526541,0.3131451205414823,0.786175516510581,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7862183147061542,0.3131451205414823,0.7935582052469927,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616547,0.3131451205414823,0.8046074435886064,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8047983696706553,0.3131451205414823,0.8194781507523322,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7047223494825502,0.3131451205414823,0.7773680579041672,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6418064392234467,0.3131451205414823,0.700072466485641,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5910636684238438,0.3131451205414823,0.6373667030551016,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.51764041673654,0.3131451205414823,0.5864585056971598,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"392","boundary":[0.13886357208092004,0.3131451205414823,0.17453087069725695,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17474229890892193,0.3131451205414823,0.5165620047187386,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755564,0.34017919469405533,0.8642973437526319,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.777633047929454,0.34017919469405533,0.7820750905873809,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7821178887829543,0.34017919469405533,0.7935450070010528,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.793265921761655,0.34017919469405533,0.8046074435886066,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8047983696706555,0.34017919469405533,0.8194781507523325,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7007500618694502,0.34017919469405533,0.7732676319809673,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6377060133002469,0.34017919469405533,0.6961001788725412,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5869632425006439,0.34017919469405533,0.6330825267952181,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.5301979711263409,0.34017919469405533,0.5826234542141769,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.13886357208092037,0.34017919469405533,0.17634979400912687,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17922713976242252,0.34017919469405533,0.5300165272792396,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755569,0.36721326884662836,0.8642973437526323,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7758391115880543,0.36721326884662836,0.7802811542459812,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7803239524415546,0.36721326884662836,0.7935699939715226,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616552,0.36721326884662836,0.8046074435886068,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8047983696706558,0.36721326884662836,0.8194781507523328,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6910115503018498,0.36721326884662836,0.7713305651471855,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"398","boundary":[0.13886357208092043,0.36721326884662836,0.17690617055158117,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.1792271397624226,0.36721326884662836,0.6421375486167457,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"PBL","boundary":[0.6451380352860473,0.3631938423496176,0.6866595888759233,0.3782428102945499],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755569,0.39424734299920133,0.8642973437526323,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"SCM","boundary":[0.7274028303702519,0.39022791650219063,0.7750607994925071,0.4052768844471229],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7794269842708547,0.39424734299920133,0.7838690269287816,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.783911825124355,0.39424734299920133,0.7935842173239439,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616554,0.39424734299920133,0.8046074435886071,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.804798369670656,0.39424734299920133,0.819478150752333,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7006219235593505,0.39424734299920133,0.7230289572932983,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.13886357208092068,0.39424734299920133,0.16486040057232015,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1657726172019221,0.39424734299920133,0.6511072303237464,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"DoD","boundary":[0.654492131923348,0.39022791650219063,0.6961465649407976,0.4052768844471229],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755571,0.42128141715177436,0.8642973437526327,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"SCM","boundary":[0.7290686284015522,0.41726199065476366,0.7764703209036072,0.4323109585996959],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7764798031385548,0.42128141715177436,0.780973613673762,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.780836505681955,0.42128141715177436,0.7934619733761086,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616557,0.42128141715177436,0.8046074435886074,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8047983696706562,0.42128141715177436,0.8194781507523332,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.702287721590651,0.42128141715177436,0.7246739969183627,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6515449507910481,0.42128141715177436,0.6977544444559327,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5954203709672452,0.42128141715177436,0.6470651073316419,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5630013785119433,0.42128141715177436,0.5909250227723165,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.13886357208092098,0.42128141715177436,0.16899042644515377,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17025745805542267,0.42128141715177436,0.5569255724002418,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755574,0.44831549130434734,0.8642973437526329,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.776736079758755,0.44831549130434734,0.7811781224166819,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7812209206122553,0.44831549130434734,0.7935682000351819,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616559,0.44831549130434734,0.8046074435886076,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8047983696706565,0.44831549130434734,0.8194781507523334,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7259933089591524,0.44831549130434734,0.772202802624037,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"برنام","boundary":[0.6825715923688035,0.44831549130434734,0.7213845583597855,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"ریزي","boundary":[0.6257891504609471,0.44831549130434734,0.6694331870193195,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"SCOR","boundary":[0.5619762720311438,0.4442960648073367,0.6212402404523969,0.45934503275226896],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5351953652202424,0.44831549130434734,0.557581640547954,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.472279454961139,0.44831549130434734,0.5305752103112764,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.396677852002135,0.44831549130434734,0.4677612981470128,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.1388635720809213,0.44831549130434734,0.16486040057232076,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.1657726172019227,0.44831549130434734,0.35062289313923095,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"DoD","boundary":[0.3508043369863325,0.4442960648073367,0.392320252490564,0.45934503275226896],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755577,0.47534956545692036,0.8642973437526331,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7751984200375551,0.47534956545692036,0.779640462695482,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7796832608910554,0.47534956545692036,0.7934856789634777,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616562,0.47534956545692036,0.8046074435886078,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8047983696706568,0.47534956545692036,0.8194781507523337,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7245837875480526,0.47534956545692036,0.7705687828936421,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6642306434909492,0.47534956545692036,0.7200406437634567,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6559016533344487,0.47534956545692036,0.6641778505071879,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"تعمیر","boundary":[0.6111813831095465,0.47534956545692036,0.6559743077562756,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"SCOR","boundary":[0.547240366369643,0.47133013895990966,0.6066135086311013,0.486379106904842],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5204594595587416,0.47534956545692036,0.5428457348864533,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4575435492996383,0.47534956545692036,0.5157465325132634,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3820700846507343,0.47534956545692036,0.45302539248551205,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.1388635720809214,0.47534956545692036,0.16781347606688565,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.17025745805542308,0.47534956545692036,0.3326835297252302,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"DoD","boundary":[0.3360684313248319,0.47133013895990966,0.37758434682906344,0.486379106904842],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8238909778755579,0.5023836396094934,0.8642973437526333,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7751984200375553,0.5023836396094934,0.7796404626954823,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7796832608910557,0.5023836396094934,0.7934856789634779,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7932659217616564,0.5023836396094934,0.804607443588608,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.804798369670657,0.5023836396094934,0.819478150752334,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7254807557187528,0.5023836396094934,0.7707347220052218,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"تخمینی","boundary":[0.6614116006687494,0.5023836396094934,0.7209841261407234,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچگی","boundary":[0.5831190931976453,0.5023836396094934,0.6568737105548679,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.13886357208092165,0.5023836396094934,0.16899042644515444,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17025745805542333,0.5023836396094934,0.5838346175212439,0.5174326075544257],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.8643,0.51743],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/75a55f5e6045b4b15c4b19e2feee3160.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/676abc4eb550499d35920364d1f92618.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.35224,0.13564,0.0963]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.4713824867904351,0.3522363301650225,0.5308595492213846,0.37179097713538367],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47138,0.35224,0.53086,0.37179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"لجستیک","boundary":[0.7602062377558503,0.42889368266384725,0.8338216969083042,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7198426700743482,0.42889368266384725,0.7544333506092249,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6683310694141454,0.42889368266384725,0.714035698137236,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"لاینفک","boundary":[0.5990082436500417,0.42889368266384725,0.6626840140880381,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5887218126684536,0.42889368266384725,0.5933654168881676,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"ندگی","boundary":[0.5143088206739372,0.42889368266384725,0.562343132012956,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.48749446976409977,0.42889368266384725,0.5085714278392095,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"مره","boundary":[0.4501115273138339,0.42889368266384725,0.47715063281958686,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.42999381262813285,0.42889368266384725,0.44456416359298445,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.362208646585229,0.42889368266384725,0.42443888874698726,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35686720112871023,0.42889368266384725,0.36220595568071695,0.4484483296342084],"dir":"ltr"},{"str":"امرو","boundary":[0.3107917401361901,0.42889368266384725,0.3513197092695506,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.29224512927062524,0.42889368266384725,0.3004479031916772,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.2065205998137207,0.42889368266384725,0.2865242662779004,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.15846873352621815,0.42889368266384725,0.2007894857561878,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.14818230254463002,0.42889368266384725,0.15282590676434415,0.4484483296342084],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.8131273598271528,0.4614246852274435,0.8643597471096476,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7922408152808517,0.4614246852274435,0.8073847133217109,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.6972903274967466,0.4614246852274435,0.7865881218691,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6220731394680425,0.4614246852274435,0.6916254609455353,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6055432974651417,0.4614246852274435,0.6108542460038566,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"ندگی","boundary":[0.5413460041050383,0.4614246852274435,0.5893803154440571,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"بشري","boundary":[0.4891937118943354,0.4614246852274435,0.5355257057836756,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.462412805083434,0.4614246852274435,0.48345811299594904,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارد","boundary":[0.36694976405892893,0.4614246852274435,0.45681854274108796,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3616083186024102,0.4614246852274435,0.3669470731544169,0.48097933219780464],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.33555587808442716,0.4614246852274435,0.3561879399468697,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29685810843422517,0.4614246852274435,0.32988178557488884,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.23804262409832208,0.4614246852274435,0.291235527525347,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.13783846560011676,0.4614246852274435,0.2323684034504736,0.48097933219780464],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.8181247539210529,0.4939556877910397,0.8643269437022618,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.7479049599862492,0.4939556877910397,0.8127060410635436,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.6960089443957462,0.4939556877910397,0.7424902194163531,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6858506517242583,0.4939556877910397,0.6904942559439723,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.6168194687539422,0.4939556877910397,0.6701792082607173,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.556338186386739,0.4939556877910397,0.6009089192037548,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5077737668588365,0.4939556877910397,0.5508878233666353,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4915002014761356,0.4939556877910397,0.5021666906854804,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.40590381032933104,0.4939556877910397,0.4859074767935107,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.3361965696349273,0.4939556877910397,0.4005539077443456,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31582257832902616,0.4939556877910397,0.3308100194932532,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28096895798182425,0.4939556877910397,0.31041552605773615,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25495688103152286,0.4939556877910397,0.275533330867382,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2306960703653583,0.4939556877910397,0.24952074136384023,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"گی","boundary":[0.18999075781081942,0.4939556877910397,0.22035223342084534,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13783846560011664,0.4939556877910397,0.18462406910721094,0.5135103347614008],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.822225179844253,0.5263965767741274,0.8643552622687939,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.7904134348405152,0.5263965767741274,0.8166384776622028,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7718668239749502,0.5263965767741274,0.7800695978960022,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.7118980948481471,0.5263965767741274,0.7662310448201318,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6954963911553462,0.5263965767741274,0.7062295122859429,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6277112251124426,0.5263965767741274,0.6899132768459788,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند،","boundary":[0.5581321227281387,0.5263965767741274,0.6221151688337551,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.5123867460224364,0.5263965767741274,0.5525800178898156,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.467025784247034,0.5263965767741274,0.5068295156517092,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4616843387905152,0.5263965767741274,0.4670230933425219,0.5459512237444885],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.42960939769783196,0.5263965767741274,0.456265497794696,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3709220516720288,0.5263965767741274,0.4241149550990538,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"بهگونهاي","boundary":[0.2764841171283239,0.5263965767741274,0.3653582862474865,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25034390186792244,0.5263965767741274,0.270975963730365,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"دوا","boundary":[0.2192100085246137,0.5263965767741274,0.24487495879285417,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.19037517274111926,0.5263965767741274,0.20886617158010073,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.13783846560011648,0.5263965767741274,0.1849418521162588,0.5459512237444885],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.8449010477527904,0.5589275793377236,0.8642262269905229,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"مان","boundary":[0.806720444322152,0.5589275793377236,0.8345572108082774,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.7666131532608499,0.5589275793377236,0.8012649557696442,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7213803297955476,0.5589275793377236,0.761183036093742,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.692805486643246,0.5589275793377236,0.7158844776753583,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.6248921822902423,0.5589275793377236,0.687389592828559,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.6051588825348412,0.5589275793377236,0.6193677553269006,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.5713303686684396,0.5589275793377236,0.5997203082392669,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5009824364235359,0.5589275793377236,0.5659035830973941,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4744578062328344,0.5589275793377236,0.49569122118457626,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42845615290693195,0.5589275793377236,0.4691919623792746,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.40808216160103084,0.5589275793377236,0.4230696027652579,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"همانطور","boundary":[0.32043555749262637,0.5589275793377236,0.4028059385443529,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28558193714542446,0.5589275793377236,0.31502850522133635,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.259569860195123,0.5589275793377236,0.2802019220575655,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.20421411023192007,0.5589275793377236,0.25423712814369104,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.18729985329871926,0.5589275793377236,0.198783736788192,0.5784822263080848],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.13783846560011662,0.5589275793377236,0.18185538464088005,0.5784822263080848],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.8309385849310533,0.5914585819013198,0.8643614129076784,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7908312938697513,0.5914585819013198,0.8253930151465452,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7454703320943488,0.5914585819013198,0.7852730383925433,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6644869201111445,0.5914585819013198,0.7398177668209073,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.6068246805661415,0.5914585819013198,0.6590999855545403,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5505719624322385,0.5914585819013198,0.6014847727693439,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.5058516922073362,0.5914585819013198,0.5450993033461774,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.46523184790563393,0.5914585819013198,0.5003230366797612,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.3845047125426297,0.5914585819013198,0.4597074209422924,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.33004593075012684,0.5914585819013198,0.37898451414352147,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.30044598111702525,0.5914585819013198,0.3245816006542221,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.26828326528192353,0.5914585819013198,0.29493936537878757,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.23932400719932195,0.5914585819013198,0.26275127815828603,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.13783846560011662,0.5914585819013198,0.23381252220530047,0.611013228871681],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.8022356034686519,0.623989584464916,0.8643377073203101,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7968941580121333,0.623989584464916,0.8022329125641399,0.6435442314352772],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.7625127273376495,0.623989584464916,0.7914953065926892,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.713435754569347,0.623989584464916,0.7570077773974433,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمند","boundary":[0.6433440989446433,0.623989584464916,0.7079656582494879,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.600802179991441,0.623989584464916,0.6378531160802379,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5485217494706385,0.623989584464916,0.5953470758538638,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5280196198546374,0.623989584464916,0.5430070610188644,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"دقیقتر","boundary":[0.4680508907278339,0.623989584464916,0.5225141573611906,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.41179817259393103,0.623989584464916,0.46264524797795503,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.3670779023690286,0.623989584464916,0.40632551350786983,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3169758231199259,0.623989584464916,0.36152105641323173,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادي","boundary":[0.23612054944682165,0.623989584464916,0.31153712068604117,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2101084724965203,0.623989584464916,0.23074053435896275,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.15475272253331737,0.623989584464916,0.2047757404450883,0.6435442314352772],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1378384656001164,0.623989584464916,0.1493223490895891,0.6435442314352772],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.826581882387653,0.6565205870285122,0.8642312243846166,0.6760752339988734],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7878841127374508,0.6565205870285122,0.821306940714076,0.6760752339988734],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7480330982963488,0.6565205870285122,0.7825948195731428,0.6760752339988734],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7029284131411464,0.6565205870285122,0.7427311194393408,0.6760752339988734],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6975466041169461,0.6565205870285122,0.7028853586689529,0.6760752339988734],"dir":"ltr"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.737525756868148,0.6890515895921083,0.8339620083578627,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6965214976361458,0.6890515895921083,0.7321079409788096,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6355276620285427,0.6890515895921083,0.6911551933474677,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6151536707226417,0.6890515895921083,0.6301411118868688,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.531351215917237,0.6890515895921083,0.6098156850004953,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5053391389669356,0.6890515895921083,0.5259712008293782,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.4789426470863342,0.6890515895921083,0.49996399313486056,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.42140854585143117,0.6890515895921083,0.4734856208741053,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.3204355574926258,0.6890515895921083,0.4160159732091825,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.268283265281923,0.6890515895921083,0.31505938655406984,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2380829876660029,0.6890515895921083,0.24600770145413783,0.7086062365624695],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.24598719932452182,0.6890515895921083,0.25747108281399456,0.7086062365624695],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.26294181982540427,0.6890515895921083,0.26828057437741093,0.7086062365624695],"dir":"ltr"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.13783846560011606,0.6890515895921083,0.23263864714647378,0.7086062365624695],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.7794269842708501,0.7215825921557046,0.8643526995025912,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.7322720861540475,0.7215825921557046,0.7735495362631829,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7139483078097466,0.7215825921557046,0.7265166258175957,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"مدارج","boundary":[0.6553891000940434,0.7215825921557046,0.7082989459940575,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتري","boundary":[0.58991042363294,0.7215825921557046,0.649609806031913,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5546723883554381,0.7215825921557046,0.58411895643135,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.4651037095955332,0.7215825921557046,0.548949987702992,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.45468914030384505,0.7215825921557046,0.45933274452355916,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4055193953990301,0.7215825921557046,0.43854307253969377,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.346575772753027,0.7215825921557046,0.3997686761800519,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.2525222531396219,0.7215825921557046,0.34075573070828463,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.19678208824611895,0.7215825921557046,0.24678024732573048,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.1378384656001158,0.7215825921557046,0.19103136902714074,0.7411372391260657],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهاي","boundary":[0.7866027296364503,0.7541135947193008,0.8643601315245768,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.7303500115025472,0.7541135947193008,0.780740658225995,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.688064369169545,0.7541135947193008,0.7245776369091622,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6251484589104416,0.7541135947193008,0.6823855355425329,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.574277549800739,0.7541135947193008,0.6193088117042541,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.548946527968619,0.7541135947193008,0.5568712417567538,0.773668241689662],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5568507396271379,0.7541135947193008,0.5683346231166105,0.773668241689662],"dir":"ltr"},{"str":"خبرگانی","boundary":[0.4713824867904333,0.7541135947193008,0.5436034167140689,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44242322870783174,0.7541135947193008,0.465502219739944,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"تمایل","boundary":[0.390527213117329,0.7541135947193008,0.4366154879408591,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.3417065169692265,0.7541135947193008,0.3846245218625723,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3151818867785251,0.7541135947193008,0.3358139486409676,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2626451796375223,0.7541135947193008,0.3094307831446166,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.19729464148651873,0.7541135947193008,0.25702195803709355,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.1378384656001156,0.7541135947193008,0.19157185641914234,0.773668241689662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8436242776309532,0.7865544837023885,0.8642563394933956,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"مینه","boundary":[0.7981351775454508,0.7865544837023885,0.82766811084237,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7258651706490469,0.7865544837023885,0.792551550682843,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.6652557499717436,0.7865544837023885,0.7098264827887594,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6165631921337412,0.7865544837023885,0.65967724864154,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6001614884409402,0.7865544837023885,0.610827977650285,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.520843874489036,0.7865544837023885,0.5944799639094159,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.47497035947323357,0.7865544837023885,0.5151911810772842,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"بدانند،","boundary":[0.4166674283777305,0.7865544837023885,0.469399802718256,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.38437657423252886,0.7865544837023885,0.41103267432939283,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.3291489625794259,0.7865544837023885,0.3787914097101998,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.2670018821809225,0.7865544837023885,0.323746010734059,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21536214321061972,0.7865544837023885,0.2615324265526138,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"بخواهند","boundary":[0.1378384656001156,0.7865544837023885,0.20981144789370762,0.8061091306727496],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8296572018300522,0.8190854862659847,0.8642478823649289,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7836555485041499,0.8190854862659847,0.8243913579764925,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7736253941427618,0.8190854862659847,0.7782689983624759,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7111292649875461,0.8190854862659847,0.7579545913707715,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6907552736816451,0.8190854862659847,0.7057427148458723,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6647431967313436,0.8190854862659847,0.6853752585937861,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6189978200256413,0.8190854862659847,0.6594595416526801,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5514689306029377,0.8190854862659847,0.613635231747956,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.49098764823573454,0.8190854862659847,0.5461547786064703,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.46254094339353297,0.8190854862659847,0.4856199344256452,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4365288664432316,0.8190854862659847,0.4571609283056741,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.40449428891822986,0.8190854862659847,0.4311503890150939,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3523419967075271,0.8190854862659847,0.39916732309075237,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.2908356078595238,0.8190854862659847,0.3471348401999931,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.22356299505701996,0.8190854862659847,0.2855369605985782,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2166435263116196,0.8190854862659847,0.22359502963454495,0.8386401332363458],"dir":"ltr"},{"str":"بخوانند","boundary":[0.15167740309091615,0.8190854862659847,0.21122096930480752,0.8386401332363458],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14629559406671586,0.8190854862659847,0.15163434861872255,0.8386401332363458],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8132554981372514,0.8516164888295807,0.833887559999694,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"مینه","boundary":[0.7675101214315488,0.8516164888295807,0.7969993595647241,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت","boundary":[0.7118980948481459,0.8516164888295807,0.7615150424552101,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.6469319716274423,0.8516164888295807,0.7061309739254749,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.5878602106713393,0.8516164888295807,0.6412199501781145,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"نهفتهتر","boundary":[0.5263538218233359,0.8516164888295807,0.5821517770946941,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49995732994273456,0.8516164888295807,0.520589391805177,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4275591847362308,0.8516164888295807,0.49424556477002685,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.36682162574882754,0.8516164888295807,0.4113923585658432,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.31800092960072496,0.8516164888295807,0.36111498610852377,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30147108759782415,0.8516164888295807,0.3121375768071689,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.21561841983081959,0.8516164888295807,0.29562208629499925,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"سریعتر","boundary":[0.13783846560011528,0.8516164888295807,0.20972380128959908,0.8711711357999419],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8436242776309526,0.8841474913931769,0.8642563394933952,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.8035169865696505,0.8841474913931769,0.8380520550779438,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7612313442366484,0.8841474913931769,0.7978651901260696,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.6879362308594444,0.8841474913931769,0.7556764203555029,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6825947854029255,0.8841474913931769,0.6879335399549322,0.9037021383635381],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.6505198443102422,0.8841474913931769,0.6771759444071063,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5982394137894393,0.8841474913931769,0.6450647401726647,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5596697824493374,0.8841474913931769,0.5926934595900011,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاهها","boundary":[0.4666413693167325,0.8841474913931769,0.5541630385727897,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4461392397007314,0.8841474913931769,0.46112668086495845,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41999902444032994,0.8841474913931769,0.4406310863027725,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.38014800999922777,0.8841474913931769,0.4144415377929825,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.32184507890372466,0.8841474913931769,0.37469944091546536,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3055715135210238,0.8841474913931769,0.31630463465162056,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.2503439018679208,0.8841474913931769,0.30011961284119876,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"دوا","boundary":[0.21921000852461206,0.8841474913931769,0.2448749587928525,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.19037517274111762,0.8841474913931769,0.2088661715800991,0.9037021383635381],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.13783846560011484,0.8841474913931769,0.18494185211625716,0.9037021383635381],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.42889,0.86436,0.9037],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/1c82484ad25e9aa90d5210f315763595.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/1272363baab2112739b73feea1bb3ef0.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.07364,0.13566,0.10589]},"elements":[{"words":[{"str":"ع","boundary":[0.8346545959239545,0.07544212745157189,0.8470629973207987,0.09049109539650421],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83465,0.07544,0.84706,0.09049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زنجیره","boundary":[0.4662569543864349,0.07363985584140029,0.5228994692596621,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4192301945797324,0.07363985584140029,0.46160399607008346,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4038535973677316,0.07363985584140029,0.41457454535886884,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3344026332935279,0.07363985584140029,0.39916655426089354,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3114658757856266,0.07363985584140029,0.3294459871822394,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.26379842442842416,0.07363985584140029,0.30669579905384386,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23048246380242238,0.07363985584140029,0.2591480288782747,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21510586659042155,0.07363985584140029,0.2258756352777069,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.13783846560011745,0.07363985584140029,0.21049288742682132,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.07364,0.5229,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"میباشد","boundary":[0.8018511885383527,0.12421966696434936,0.864337707320311,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7728919304557508,0.12421966696434936,0.7959709214878631,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7302218731924487,0.12421966696434936,0.7669695059012388,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7135638928794477,0.12421966696434936,0.7242970140100444,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگی","boundary":[0.6311709594851435,0.12421966696434936,0.7077104067357695,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5987519670298419,0.12421966696434936,0.6254080671267059,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.5398083443838387,0.12421966696434936,0.5931680838906138,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5190499381476377,0.12421966696434936,0.5340373793118648,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بهخوبی","boundary":[0.45177732534513376,0.12421966696434936,0.5132692345640961,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"شر","boundary":[0.42230551402213223,0.12421966696434936,0.4460970821967106,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4059038103293313,0.12421966696434936,0.4169149915928451,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.33517146315412755,0.12421966696434936,0.40022074813808595,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32983001769760883,0.12421966696434936,0.3351687722496155,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2776373619192245,0.12421966696434936,0.3243956719662675,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"فو","boundary":[0.2473967207356229,0.12421966696434936,0.27188190158277264,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.23150757028322208,0.12421966696434936,0.24204604932077692,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.1378384656001171,0.12421966696434936,0.2260719431687798,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"یر","boundary":[0.8369610855057542,0.156660555947437,0.8538480489789038,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.8122257786772892,0.156660555947437,0.8315509579150218,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مان","boundary":[0.7740451752466508,0.156660555947437,0.8018819417327763,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.7340660224954488,0.156660555947437,0.7687178250042432,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6889613373402464,0.156660555947437,0.7287640436384408,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.683579528316046,0.156660555947437,0.6889182828680527,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7932659217616518,0.18919155851103314,0.8340017312339945,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.75854043972455,0.18919155851103314,0.7874864995612112,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7516209709791496,0.18919155851103314,0.758572474302075,0.2087462054813943],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6728159102676452,0.18919155851103314,0.7458009289344071,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.6056714357752417,0.18919155851103314,0.6566097456360571,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5504438241221388,0.18919155851103314,0.5998729209665963,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5339139821192378,0.18919155851103314,0.5445804713285826,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.4481894526623333,0.18919155851103314,0.528193119126513,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4275591847362322,0.18919155851103314,0.4425466259004593,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.3645151361670289,0.18919155851103314,0.422004388993397,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.2886572565878248,0.18919155851103314,0.35892087382468274,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2722555528950239,0.18919155851103314,0.28298867402562067,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.21689980293182098,0.18919155851103314,0.2666755139050989,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.15846873352621788,0.18919155851103314,0.2113175855906243,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1481823025446297,0.18919155851103314,0.15282590676434382,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.8012104969878521,0.2217225610746293,0.864259030397909,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.7596936845154497,0.2217225610746293,0.795340993555411,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7332971926348483,0.2217225610746293,0.7539292544972908,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6871674009988458,0.2217225610746293,0.7275919625159557,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6547484085435442,0.2217225610746293,0.6814045086404082,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6279675017326428,0.2217225610746293,0.6489888477811692,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.5732524433199399,0.2217225610746293,0.6223113485865184,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد؛","boundary":[0.49829153191143577,0.2217225610746293,0.5675693811286944,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"موانع،","boundary":[0.4443453033593329,0.2217225610746293,0.49264357961715777,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنیا","boundary":[0.38421306974884206,0.2217225610746293,0.4385895867462608,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3570831141812282,0.2217225610746293,0.3739335582359993,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3405532721783273,0.2217225610746293,0.35128639330892414,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"یرساختهاي","boundary":[0.21664352631162068,0.2217225610746293,0.3243805516456752,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.13783846560011648,0.2217225610746293,0.21082348426687836,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.8092832105241522,0.25425356363822554,0.8538539433411678,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.7608469293063497,0.25425356363822554,0.8039609858141485,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7447015022337488,0.25425356363822554,0.7553679914430935,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.6656401649020446,0.25425356363822554,0.7392762543224245,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.6222012777781424,0.25425356363822554,0.6602572026330535,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6060558507055415,0.25425356363822554,0.616857910246972,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5340421204293377,0.25425356363822554,0.6007285004631338,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.4736889763722345,0.25425356363822554,0.5182597091892501,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.42525269515443187,0.25425356363822554,0.4683667516622307,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.36771859391952877,0.25425356363822554,0.4199660928946358,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3417065169692274,0.25425356363822554,0.36233857883166987,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30967193944422566,0.25425356363822554,0.3363280395410897,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.26367028611832316,0.25425356363822554,0.30440609559066584,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.2284322508408213,0.25425356363822554,0.2582959091161087,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.16628517044231808,0.25425356363822554,0.2231429576765133,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16090336141811779,0.25425356363822554,0.1662421159701245,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.488168605413536,0.30779959878599134,0.5004058140280867,0.3228485667309237],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.4219210990918325,0.32284856673092366,0.43415830770638314,0.337897534675856],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.5522377604635395,0.3205957272182092,0.5644749690780901,0.33564469516314155],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.37386923280432993,0.3558301371970627,0.38610644141888056,0.370879105141995],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.6023398397126422,0.3513244581716339,0.6145770483271928,0.3663734261165662],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.618357128475143,0.39566033978185366,0.6305943370896937,0.41070930772678593],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.3707939133619298,0.4039507891886427,0.38155753141033033,0.41899975713357496],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.6055432974651423,0.4399962213920734,0.617780506079693,0.45504518933700566],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.38783630860523066,0.4519813275997141,0.3985999266536312,0.46703029554464637],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.5618481337210399,0.47450972272685826,0.5740853423355906,0.48955869067179053],"dir":"ltr"},{"str":"۰","boundary":[0.5153339271547375,0.4880267598031448,0.526097545203138,0.5030757277480771],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.12422,0.86434,0.50308],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.6273268101821426,0.547531951468986,0.6715053116319423,0.5640227367020556],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6093613065528813,0.547531951468986,0.6142856618100245,0.5640227367020556],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.614256702551942,0.547531951468986,0.6222998161386093,0.5640227367020556],"dir":"ltr"},{"str":"توالی","boundary":[0.5586446759685391,0.547531951468986,0.6044118361869583,0.5640227367020556],"dir":"rtl"},{"str":"فصلها","boundary":[0.4877841904832353,0.547531951468986,0.5536176819250057,0.5640227367020556],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.47714871074493476,0.547531951468986,0.48268326063477424,0.5640227367020556],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.39936875651423065,0.547531951468986,0.46280119230134714,0.5640227367020556],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.33068662230062695,0.547531951468986,0.39433445858702154,0.5640227367020556],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33069,0.54753,0.67151,0.56402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲","boundary":[0.24355257143262302,0.6478882516253598,0.2557897800471737,0.6629372195702921],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24355,0.64789,0.25579,0.66294],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۳","boundary":[0.2536754979305236,0.8123455360535122,0.26443911597892417,0.8273945039984445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25368,0.81235,0.26444,0.82739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۳","boundary":[0.35836449728222913,0.646806888659257,0.37060170589677977,0.6618558566041892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35836,0.64681,0.3706,0.66186],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲","boundary":[0.3529826882580288,0.8124356496340209,0.3637463063064294,0.8274846175789532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35298,0.81244,0.36375,0.82748],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.4722794549611352,0.646806888659257,0.48451666357568585,0.6618558566041892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47228,0.64681,0.48452,0.66186],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۰","boundary":[0.5482654728504393,0.8109037187653751,0.5590290908988398,0.8259526867103074],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54827,0.8109,0.55903,0.82595],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۵","boundary":[0.5942671261763416,0.646806888659257,0.6065043347908923,0.6618558566041892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59427,0.64681,0.6065,0.66186],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۹","boundary":[0.6380904282305441,0.8112641730874093,0.6503276368450948,0.8263131410323415],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63809,0.81126,0.65033,0.82631],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۶","boundary":[0.7172799038723482,0.646806888659257,0.7295171124868989,0.6618558566041892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71728,0.64681,0.72952,0.66186],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۷","boundary":[0.7226617128965485,0.727909111116976,0.7348989215110991,0.7429580790619082],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72266,0.72791,0.7349,0.74296],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۸","boundary":[0.7194582551440483,0.8112641730874093,0.731695463758599,0.8263131410323415],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71946,0.81126,0.7317,0.82631],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.6280956400427428,0.8776179968719026,0.6722741414925423,0.8941087821049721],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.605645295559981,0.8776179968719026,0.6105696508171243,0.8941087821049721],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6105406915590417,0.8776179968719026,0.6230626234986346,0.8941087821049721],"dir":"ltr"},{"str":"توالی","boundary":[0.5549286649756389,0.8776179968719026,0.6006958251940583,0.8941087821049721],"dir":"rtl"},{"str":"فصلها","boundary":[0.4841963178004352,0.8776179968719026,0.5500298092422056,0.8941087821049721],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.47356083806213467,0.8776179968719026,0.47909538795197415,0.8941087821049721],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.39578088383143056,0.8776179968719026,0.45940309245580513,0.8941087821049721],"dir":"rtl"},{"str":"وابست","boundary":[0.3442692831712278,0.8776179968719026,0.3907865650569727,0.8941087821049721],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34427,0.87762,0.67227,0.89411],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":24,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/77ac31d2fbc567730e6e41b1f8c9935b.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/9e854bf439293025f97c1e19f7de57f7.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13551,0.0763]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4972664254306365,0.3626250883742007,0.5881490344223068,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.41397652386563205,0.3626250883742007,0.4863131626832879,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"مرو","boundary":[0.6715237635485974,0.4264953765997845,0.7264993271457336,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6218168628478432,0.4264953765997845,0.6528155702739964,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5833753698178412,0.4264953765997845,0.613370241722671,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.47740498736513554,0.4264953765997845,0.575118393391617,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.36400258292662946,0.4264953765997845,0.46909624306163084,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.27558714895762476,0.4264953765997845,0.3554683151973488,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8132554981372534,0.5647849620707809,0.8338875599996959,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.7402166613802494,0.5647849620707809,0.8077085188313342,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.6992124021482471,0.5647849620707809,0.7349034063519526,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.6675287954546094,0.5647849620707809,0.693753838276297,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6489821845890444,0.5647849620707809,0.6571849585100964,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5768403160027408,0.5647849620707809,0.6435266960365368,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.5164871719456375,0.5647849620707809,0.5610579047626533,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.468050890727835,0.5647849620707809,0.5111649472356338,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"،(SCM)","boundary":[0.3829670528214304,0.5616908278025372,0.4550287068256116,0.584339609041142],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4603625921218345,0.5597831743440659,0.46787739145595947,0.5725793027762837],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.33722167611572795,0.5647849620707809,0.37768339774276666,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.2898105013787254,0.5647849620707809,0.33194058380326624,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.22625389956912195,0.5647849620707809,0.2843947357023485,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.21622374520773385,0.5647849620707809,0.22086734942744798,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.16385054255041867,0.5647849620707809,0.20054640738192833,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1378384656001173,0.5647849620707809,0.15847052746255982,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.831545832382618,0.5973159646343771,0.8642228953944612,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8129992215170532,0.5973159646343771,0.821201995438105,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"عملی،","boundary":[0.7488019281569498,0.5973159646343771,0.8076144653117207,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6657683032121454,0.5973159646343771,0.7434196065795091,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"علمی،","boundary":[0.6015710098520419,0.5973159646343771,0.6603349825872847,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کنفرانسها","boundary":[0.49278158457713617,0.5973159646343771,0.5961431991745157,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48586211583173583,0.5973159646343771,0.4928136191546612,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.38911769170623073,0.5973159646343771,0.48048812324445167,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.32773944116832743,0.5973159646343771,0.3838317301379852,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.2668737438708242,0.5973159646343771,0.32228023660482674,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"وکار","boundary":[0.21408076010962143,0.5973159646343771,0.26141261723267206,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19793533303702057,0.5973159646343771,0.2086684541676173,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.13783846560011737,0.5973159646343771,0.19252482103135787,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهشده","boundary":[0.7951879964131523,0.6298469671979734,0.8643066978492667,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.769047781152751,0.6298469671979734,0.7896798430151935,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهها","boundary":[0.6844764964867464,0.6298469671979734,0.7635928051534837,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6468038333173444,0.6298469671979734,0.6790762355458917,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5949078177268418,0.6298469671979734,0.6413946026947828,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5496749942615392,0.6298469671979734,0.5894777005597337,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5427555255161389,0.6298469671979734,0.5497713542707344,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.5181529699769377,0.6298469671979734,0.5372615954706013,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4920127547165363,0.6298469671979734,0.5126448165789789,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"عین","boundary":[0.4539556766168343,0.6298469671979734,0.48649691301997133,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.4046224272283316,0.6298469671979734,0.4484944218403719,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.3779271168085769,0.6298469671979734,0.3990040748836866,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"افزون","boundary":[0.32171694059362715,0.6298469671979734,0.36758327986406397,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"محققین،","boundary":[0.2464997525649231,0.6298469671979734,0.31642777556762913,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.19601325838552042,0.6298469671979734,0.2411146119446602,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.13783846560011734,0.6298469671979734,0.19070769165582965,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8500311931359554,0.6623779697615695,0.8642400659280148,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7713542707345511,0.6623779697615695,0.8443392894013131,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.7043379345522476,0.6623779697615695,0.755276244413063,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6492384612092448,0.6623779697615695,0.6986675580537022,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"غالباً","boundary":[0.6032368078833424,0.6623779697615695,0.6437223632360597,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.577096592622941,0.6623779697615695,0.5977286544853835,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.47766126398533565,0.6623779697615695,0.5716098383227687,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"فروش،","boundary":[0.40744147005053183,0.6623779697615695,0.4721825823986997,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.32184507890372727,0.6623779697615695,0.40184874536790693,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.30736544986242653,0.6623779697615695,0.30889478059347014,0.6819326167319306],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.31415678029772687,0.6573761820348545,0.32167157963185183,0.6701723104670723],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.23804262409832286,0.6623779697615695,0.30185588694305654,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.1541120309828184,0.6623779697615695,0.23274423311399767,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1378384656001175,0.6623779697615695,0.14314941413883248,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8534513327708344,0.6949089723251657,0.864212259914723,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"اریابی","boundary":[0.7944191665525523,0.6949089723251657,0.8431074958263216,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.7285560751611487,0.6949089723251657,0.7887240593601573,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6830669750756464,0.6949089723251657,0.7228696813738408,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6665371330727455,0.6949089723251657,0.6772702542033422,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6342462789275437,0.6949089723251657,0.6609003288114461,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.602434533923806,0.6949089723251657,0.6286595767454936,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.583887923058241,0.6949089723251657,0.5920906969792928,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"جذاب","boundary":[0.5244317471718379,0.6949089723251657,0.5784020657262395,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"هنو","boundary":[0.4909522820621485,0.6949089723251657,0.5188019905175941,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45434009154713423,0.6949089723251657,0.47491654138299333,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"توجهات","boundary":[0.3722034347730299,0.6949089723251657,0.4488129736792806,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی","boundary":[0.301855502528126,0.6949089723251657,0.3666304433901605,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.2732452932022369,0.6949089723251657,0.2961574481545989,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.21484958997022138,0.6949089723251657,0.2573649842932329,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.17294836256751914,0.6949089723251657,0.20924392331827638,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13783846560011728,0.6949089723251657,0.16728503367602915,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"هنو","boundary":[0.8364131660917667,0.7273498613082533,0.8642628745472123,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.7871152828768517,0.7273498613082533,0.8202186620463976,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.75149283266905,0.7273498613082533,0.7812910122678762,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچهاي","boundary":[0.6555172384041444,0.7273498613082533,0.7456877828065893,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6289926082134432,0.7273498613082533,0.6496246700758856,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"خصو","boundary":[0.5786342523441403,0.7273498613082533,0.6231675687746069,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.48534956259133555,0.7273498613082533,0.5450768791419103,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4605854246430981,0.7273498613082533,0.47941009564158,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.44203881377753323,0.7273498613082533,0.4502415876985852,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.38181380803053006,0.7273498613082533,0.43631846333804875,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3351714631541276,0.7273498613082533,0.3760318230638875,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2963455551938256,0.7273498613082533,0.3293692323344893,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"حو","boundary":[0.2579987563749875,0.7273498613082533,0.2905476810767306,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.23945214550942262,0.7273498613082533,0.24765491943047457,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2130556536288212,0.7273498613082533,0.2336877154912637,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.13783846560011723,0.7273498613082533,0.20736644079869102,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشد","boundary":[0.7942910282424519,0.7598808638718494,0.8641566478881393,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7778893245496509,0.7598808638718494,0.7886862585586776,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7257370323389483,0.7598808638718494,0.772245088266366,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7049786261027471,0.7598808638718494,0.7201225241436063,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6726877719575454,0.7598808638718494,0.6993438720544093,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.6327086192063434,0.7598808638718494,0.6670855650399733,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.5882446256016409,0.7598808638718494,0.627133321333892,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5264819601334377,0.7598808638718494,0.582781192473907,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5002136065629365,0.7598808638718494,0.5208456684253789,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4680508907278347,0.7598808638718494,0.4947069908246987,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مینه","boundary":[0.42268992895243224,0.7598808638718494,0.45222286224935154,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4029566291970312,0.7598808638718494,0.41716550198909064,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.3510606136065284,0.7598808638718494,0.3975418886271352,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3409023209350402,0.7598808638718494,0.34554592515475435,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.2718711379647241,0.7598808638718494,0.32523087747149926,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"تئوریک","boundary":[0.19152841753201982,0.7598808638718494,0.2663508114273057,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.13783846560011698,0.7598808638718494,0.18590058295242753,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8436242776309546,0.7924118664354457,0.8642563394933971,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8100520403847528,0.7924118664354457,0.8379779911347078,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.7520053859094498,0.7924118664354457,0.8044884030985207,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.7104885734370474,0.7924118664354457,0.7409862600707096,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.6594895260172448,0.7924118664354457,0.7048548444951905,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6134878726913421,0.7924118664354457,0.6538256845725142,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختهاند","boundary":[0.5240473322415374,0.7924118664354457,0.6080901745166896,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5187058867850187,0.7924118664354457,0.5240446413370253,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4926534462670356,0.7924118664354457,0.5132855081294782,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46036259212183395,0.7924118664354457,0.487018692218698,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.40795402329093117,0.7924118664354457,0.45477934967415645,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.35618614601052845,0.7924118664354457,0.40238833579173744,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.31607885494922633,0.7924118664354457,0.35064057622602035,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27071789317382394,0.7924118664354457,0.3105205994720184,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.252650391449723,0.7924118664354457,0.26510748540440526,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23278895338422198,0.7924118664354457,0.24699782617628144,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.20600804657332053,0.7924118664354457,0.22724146152506236,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.1793552780725191,0.7924118664354457,0.20037662412104543,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.13783846560011692,0.7924118664354457,0.17381944679957864,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.8027481567090518,0.8249428689990419,0.8644949330268026,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7625127273376497,0.8249428689990419,0.7974688583329316,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7463673002650487,0.8249428689990419,0.7571004213956455,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6869111243786458,0.8249428689990419,0.7410772382708802,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6603864941879445,0.8249428689990419,0.6816199091396863,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.614384840862042,0.8249428689990419,0.6551206503343847,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5982394137894411,0.8249428689990419,0.6090003409333296,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5396802060737381,0.8249428689990419,0.5929146263132354,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.4656162628359339,0.8249428689990419,0.5344917577594784,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.40218779933643045,0.8249428689990419,0.4603326077572702,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.34734460261362754,0.8249428689990419,0.39694015112290487,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.28852911827772443,0.8249428689990419,0.34191179454200743,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.24829368890632228,0.8249428689990419,0.28324981990160414,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.242911879882122,0.8249428689990419,0.2482506344341287,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13783846560011645,0.8663514232666566,0.8554130021601547,0.884374139368372],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.13783846560011645,0.8914396512908942,0.15359947774241728,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"Supply","boundary":[0.15859687183631757,0.8914396512908942,0.21695438985192325,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"Chain","boundary":[0.22195178394582352,0.8914396512908942,0.27119251747443396,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.2762219461458592,0.8914396512908942,0.38381776306218335,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"(SCM)","boundary":[0.3888151571560838,0.8914396512908942,0.4463539995084605,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.13783846560011645,0.9086513451680324,0.15359947774241728,0.9237003131129646],"dir":"ltr"},{"str":"Logistics","boundary":[0.15859687183631757,0.9086513451680324,0.23349486733456243,0.9237003131129646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86449,0.9237],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":54,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/5862a5564a8f6cb3ad6c8b56c28413ee.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/4383a9eaf47b2e05685497d2a56b3a8a.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13564,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5003417448730366,0.3626250883742007,0.591224353864707,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4110293427333319,0.3626250883742007,0.4894419158009998,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیري","boundary":[0.4733045614419353,0.4264953765997845,0.6479871906111181,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.35426407135902893,0.4264953765997845,0.4649263661743564,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8292374207261666,0.5647849620707809,0.8338810249458807,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.7767360797587514,0.5647849620707809,0.8132343553160869,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7480330982963498,0.5647849620707809,0.771112089328462,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7217647447258485,0.5647849620707809,0.742396806588291,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6856297412776466,0.5647849620707809,0.7162337827086918,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.656926759815245,0.5647849620707809,0.6799916556332463,0.584339609041142],"dir":"ltr"},{"str":"نجیرههاي","boundary":[0.5618481337210399,0.5647849620707809,0.6411443485751575,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5131555758830374,0.5647849620707809,0.5562696323908362,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.4467799312512338,0.5647849620707809,0.5075030106095957,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"موتور","boundary":[0.38706747874463066,0.5647849620707809,0.4412812600882223,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3056996518311263,0.5647849620707809,0.3816195503524187,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.24701230580532316,0.5647849620707809,0.30020520923234806,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.19216910908252022,0.5647849620707809,0.24154156879391345,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.17163161329293156,0.5647849620707809,0.18661905445715865,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.1378384656001174,0.5647849620707809,0.16135043598205753,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.8124866682766533,0.5973159646343771,0.8643571843434461,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7859620380859518,0.5973159646343771,0.8065940999483943,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7455984704044496,0.5973159646343771,0.7801335389127428,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"جایگزینی","boundary":[0.6584644195364451,0.5973159646343771,0.7397779158064671,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6353995237184438,0.5973159646343771,0.652528027906132,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاههاي","boundary":[0.5423711105858388,0.5973159646343771,0.6294837623560567,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.4850932859711357,0.5973159646343771,0.5366528103593158,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند،","boundary":[0.39155231959813064,0.5973159646343771,0.47937088531868954,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.33799050597632785,0.5973159646343771,0.3857878895799718,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.28378800080402494,0.5973159646343771,0.3321982699448772,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.24560278439422295,0.5973159646343771,0.2779591172158858,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.13783846560011712,0.5973159646343771,0.23991075252127045,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7976226243050522,0.6298469671979734,0.8643090043388483,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.737269480247949,0.6298469671979734,0.7818402130649647,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6888331990301463,0.6298469671979734,0.7319472555379452,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"(SCM)","boundary":[0.6182289901650426,0.6267528329297297,0.6833711754238235,0.6432436181627993],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6020835630924417,0.6298469671979734,0.6128652486425663,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5323763223980381,0.6298469671979734,0.5967418613593028,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.4720231783409349,0.6298469671979734,0.5165939111579505,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4235868971231323,0.6298469671979734,0.4667009536309311,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"(SCP)","boundary":[0.360799125174129,0.6267528329297297,0.41813268995372554,0.6432436181627993],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.30095853435742587,0.6298469671979734,0.3554790788153969,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"ویژهاي","boundary":[0.2374019325478225,0.6298469671979734,0.29551893495537046,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.19742277979662035,0.6298469671979734,0.23207458230541467,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15231809464141796,0.6298469671979734,0.19213335849400218,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14693628561721767,0.6298469671979734,0.15227504016922438,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"ار","boundary":[0.8188587301613061,0.6623779697615695,0.8338461713255332,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.7748140051072511,0.6623779697615695,0.8085148932167933,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7049786261027473,0.6623779697615695,0.769344165064012,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.6524419189617444,0.6623779697615695,0.6996038646856024,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.605415159155042,0.6623779697615695,0.6469988598253164,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5523658987736391,0.6623779697615695,0.5999872203392057,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشی","boundary":[0.47573918933383513,0.6623779697615695,0.5470147148055527,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4595937622612343,0.6623779697615695,0.4703268833918311,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44350689439634916,0.6623779697615695,0.4542678215402376,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.3956527455213309,0.6623779697615695,0.4331630574518362,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتها","boundary":[0.30634034338162597,0.6623779697615695,0.39034512857867837,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.22625389956912165,0.6623779697615695,0.3010023576594798,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22091245411260285,0.6623779697615695,0.22625120866460954,0.6819326167319306],"dir":"ltr"},{"str":"اثربخشی","boundary":[0.13783846560011692,0.6623779697615695,0.21552090657683495,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.8178684773008531,0.6949089723251657,0.8642298148632063,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.7696884727032504,0.6949089723251657,0.8123238044845156,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"رویارویی","boundary":[0.686270432828146,0.6949089723251657,0.7639326279518683,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.669868729135345,0.6949089723251657,0.6806296562792336,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.6477297607461264,0.6949089723251657,0.6642743386546888,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6028523929530415,0.6949089723251657,0.6373859238016135,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.5413460041050383,0.6949089723251657,0.5972710725800155,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4961131806397359,0.6949089723251657,0.5359158869379304,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47983961525703517,0.6949089723251657,0.49057273638763194,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.46362460908205,0.6949089723251657,0.47438553622593843,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.41577046020703173,0.6949089723251657,0.4532807721375371,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3725878497033294,0.6949089723251657,0.41023719170029316,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.3081342797230261,0.6949089723251657,0.36716106413228405,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2795594365707245,0.6949089723251657,0.30263842760283677,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.2368893793074222,0.6949089723251657,0.27411688998753675,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"بنگاهها","boundary":[0.1621847445191183,0.6949089723251657,0.2313580328753353,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.137838465600117,0.6949089723251657,0.1566631365985989,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.8399082666380541,0.7273498613082533,0.8643219463081679,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"اندا","boundary":[0.8073276917737164,0.7273498613082533,0.8342572390243339,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7887810809081516,0.7273498613082533,0.7969838548292034,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7363725120772489,0.7273498613082533,0.7831978384604741,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6876799542392461,0.7273498613082533,0.7307940107470449,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6393718113315435,0.7273498613082533,0.682012653060143,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصی","boundary":[0.5614637187907395,0.7273498613082533,0.6337730641483439,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5511772878091514,0.7273498613082533,0.5558208920288655,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"رضایتمندي","boundary":[0.4278154613564323,0.7273498613082533,0.5352443140546962,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.3582363589721286,0.7273498613082533,0.422365739027879,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.29134816109992506,0.7273498613082533,0.35267259354758634,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.2099803341864207,0.7273498613082533,0.28590023270771314,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مصر","boundary":[0.16090336141811806,0.7273498613082533,0.20451190366459282,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.13783846560011684,0.7273498613082533,0.15546747802705557,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.8071048592524523,0.7598808638718494,0.8642260988522132,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8017634137959336,0.7598808638718494,0.8071021683479404,0.7794355108422105],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.744573363923649,0.7598808638718494,0.7963203546595056,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"اندا","boundary":[0.7118646507492112,0.7598808638718494,0.7387941979998287,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"هگیري","boundary":[0.6451380352860436,0.7598808638718494,0.7015208138046982,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5750463796613401,0.7598808638718494,0.6394119186226048,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.4938066910579356,0.7598808638718494,0.5692656760777984,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.39821551172333053,0.7598808638718494,0.4880065104512588,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیر","boundary":[0.3405532721783274,0.7598808638718494,0.3926044632623613,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.33013870288663927,0.7598808638718494,0.3347823071063534,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسها","boundary":[0.23176384690342167,0.7598808638718494,0.31413256215711716,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19665394993601978,0.7598808638718494,0.22610051801193165,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.13783846560011667,0.7598808638718494,0.19103136902714157,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.8162026792695526,0.7924118664354457,0.8642820952937266,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7566183650730495,0.7924118664354457,0.8107992148709454,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"اثرب","boundary":[0.7261214472692479,0.7924118664354457,0.7512671811049628,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.710616711747147,0.7924118664354457,0.7200767787669002,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"شی","boundary":[0.673328463508045,0.7924118664354457,0.7044832433959001,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6571830364354443,0.7924118664354457,0.667916157566041,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6344329764453587,0.7924118664354457,0.6518177572532468,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.5865788275703404,0.7924118664354457,0.6240891395008458,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.539936482693938,0.7924118664354457,0.5811510168928143,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.4735608380621345,0.7924118664354457,0.5346288657512857,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.40449428891823086,0.7924118664354457,0.46835521921432177,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.31172215240582574,0.7924118664354457,0.3991258062782807,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.23368592155492154,0.7924118664354457,0.3063097183255115,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"میگردند","boundary":[0.1378384656001165,0.7924118664354457,0.22834793583277552,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6120783512802419,0.8249428689990419,0.6174811749872985,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"(Shephard&Gunter,","boundary":[0.6174601603044421,0.8218487347307982,0.803397946079569,0.8383395199638678],"dir":"ltr"},{"str":"2006)","boundary":[0.8092602737666444,0.8218487347307982,0.8642878615176812,0.8383395199638678],"dir":"ltr"},{"str":"تلاشها","boundary":[0.7705854408739501,0.857473871562638,0.8339581642085601,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7529023540801493,0.857473871562638,0.7652204179683729,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7329127777045481,0.857473871562638,0.7471216504966075,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6748661232292447,0.857473871562638,0.7270580101777683,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.621304309607442,0.857473871562638,0.669255587321516,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5718429219088395,0.857473871562638,0.6156167625753431,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.510336533060836,0.857473871562638,0.5662353331822428,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.4428076436381325,0.857473871562638,0.5046939625755823,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.35669869925092795,0.857473871562638,0.4373067941238493,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3042901304200252,0.857473871562638,0.3510757339271195,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.23522358127612153,0.857473871562638,0.29882823495201244,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20895522770562014,0.857473871562638,0.22958728956806265,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.18825076769797114,0.857473871562638,0.20323820886219826,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.13783846560011637,0.857473871562638,0.1779069307534582,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7999291138868514,0.8900048741262342,0.8642946528481161,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.7329127777045479,0.8900048741262342,0.7838510875653633,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6778133043615449,0.8900048741262342,0.7272424012060023,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.661411600668744,0.8900048741262342,0.6721447217993408,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچهسا","boundary":[0.5557902669727507,0.8900048741262342,0.6558234889652828,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5277633432344369,0.8900048741262342,0.5454464300282378,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.4416543988472323,0.8900048741262342,0.5222624937201537,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"عملکردي","boundary":[0.3476008792338273,0.8900048741262342,0.4360170820326926,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.28660704362622413,0.8900048741262342,0.34191320406341835,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2604668283658227,0.8900048741262342,0.28104327820168185,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2313794319731211,0.8900048741262342,0.25493112523119227,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.1378384656001161,0.8900048741262342,0.22581566654857876,0.9095595210965953],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86436,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":88,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/3ed219b2d40d9d3ca1a6f6f78fbfbd8c.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/c6c25020042b39fc95642324e769f8af.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13563,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5023919578346367,0.3626250883742007,0.593274566826307,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4089791297717318,0.3626250883742007,0.4914975105716241,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5958047858975417,0.4264953765997845,0.7141064304844115,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4822742431489357,0.4264953765997845,0.5873679032839371,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.393858809179931,0.4264953765997845,0.4738388981950522,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.2880165650373253,0.4264953765997845,0.3856274604157267,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.7996393931677165,0.5647849620707809,0.8337997852572774,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7810927823021515,0.5647849620707809,0.7892955562232035,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.7299655965722489,0.5647849620707809,0.7755935985858998,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.713563892879448,0.5647849620707809,0.7243248200233364,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"جهانیشدن،","boundary":[0.5963173391379417,0.5647849620707809,0.7079816755382514,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5177685550466377,0.5647849620707809,0.5907535737133995,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.4508803571744341,0.5647849620707809,0.5018186670352495,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3959090221415312,0.5647849620707809,0.4453381189859886,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.33183986709152774,0.5647849620707809,0.39045494311043444,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مسألهاي","boundary":[0.25405991286082363,0.5647849620707809,0.32633722364090323,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.2102366108066213,0.5647849620707809,0.24860890914916933,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1840963955462199,0.5647849620707809,0.20472845740866238,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.13783846560011745,0.5647849620707809,0.17858298847754692,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.8153057110988535,0.5973159646343771,0.8642164884789565,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7987758690959527,0.5973159646343771,0.8095089902265494,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.7462391619549499,0.5973159646343771,0.7930001629065049,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.6702531440656457,0.5973159646343771,0.7404571769883072,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6043900526742422,0.5973159646343771,0.6645700818744003,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5990486072177235,0.5973159646343771,0.6043873617697302,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"دلایل","boundary":[0.546855951439339,0.5973159646343771,0.5937222820817962,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.4961131806397362,0.5973159646343771,0.5410755041324175,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46369418818443453,0.5973159646343771,0.49035028828129856,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.4191020562696322,0.5973159646343771,0.45782135315593103,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.35106061360652857,0.5973159646343771,0.4133182773666482,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"هزینۀ","boundary":[0.2960892785736257,0.5973159646343771,0.34546391663629067,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"خرید،","boundary":[0.23240453845392237,0.5973159646343771,0.29052205341471077,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.1650037873413188,0.5973159646343771,0.22673313684889604,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.13783846560011734,0.5973159646343771,0.15928561525310597,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطرات","boundary":[0.7853213465354516,0.6298469671979734,0.8643715358341773,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"خرید،","boundary":[0.7280435219207486,0.6298469671979734,0.7797934598377374,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6639743668707453,0.6298469671979734,0.722358922069782,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"درآمدها","boundary":[0.5893978703925411,0.6298469671979734,0.6585120869878021,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5731243050098402,0.6298469671979734,0.583857426140437,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"غیره","boundary":[0.5319919074677382,0.6298469671979734,0.5675923178862028,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند؛","boundary":[0.45177732534513393,0.6298469671979734,0.5265651218966928,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.3857860956436304,0.6298469671979734,0.44638103669189233,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.339528165697528,0.6298469671979734,0.38040300523632914,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.25162528496892334,0.6298469671979734,0.33407946847545555,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.18947820457042003,0.6298469671979734,0.24622233312355654,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13783846560011728,0.6298469671979734,0.18400874894211133,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8436242776309546,0.6623779697615695,0.8642563394933971,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.75456815211145,0.6623779697615695,0.8378615134108272,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.6862704328281463,0.6623779697615695,0.7489173807743498,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کارخانجاتی","boundary":[0.5805563269956406,0.6623779697615695,0.6805913429245141,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5597979207594396,0.6623779697615695,0.5747853619236667,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تأسیس","boundary":[0.48983440344483586,0.6623779697615695,0.5541681641051959,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.43973232419573327,0.6623779697615695,0.4841796598201226,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.415257906966632,0.6623779697615695,0.4340825779651139,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.40497147598504385,0.6623779697615695,0.409615080204758,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"امتیا","boundary":[0.3583541180791109,0.6623779697615695,0.38903004510212225,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3071091732422263,0.6623779697615695,0.348010281134598,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"گمرکی","boundary":[0.22920108070142214,0.6623779697615695,0.3015228554751064,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21279937700862125,0.6623779697615695,0.223465866217966,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.13783846560011728,0.6623779697615695,0.20707966726068724,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.8314511381714541,0.6949089723251657,0.8643352726924188,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"ۀ","boundary":[0.8213282116735535,0.6949089723251657,0.8260552339331427,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"پایینتر","boundary":[0.75841230141445,0.6949089723251657,0.8156322075129878,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نیروي","boundary":[0.703312828071447,0.6949089723251657,0.7525922593697076,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"کاري،","boundary":[0.6365527685093435,0.6949089723251657,0.6975298179983237,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"یارانههاي","boundary":[0.5413460041050384,0.6949089723251657,0.6307387489651759,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.4749703594732349,0.6949089723251657,0.5355157109954881,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45844051747033404,0.6949089723251657,0.46375146600904904,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.3620805082751287,0.6949089723251657,0.4527419505435665,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.2732806593758241,0.6949089723251657,0.35639859932867424,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"کاهشیافته","boundary":[0.16410681917061817,0.6949089723251657,0.2676250187829401,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13783846560011678,0.6949089723251657,0.15847052746255927,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8535151456492636,0.7273498613082533,0.8642760727931521,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ارهاي","boundary":[0.7936503366919515,0.7273498613082533,0.8431713087047507,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.7192019785238475,0.7273498613082533,0.7882165035138506,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.672431495337345,0.7273498613082533,0.7136280901728073,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"جویند","boundary":[0.6091311701479417,0.7273498613082533,0.6669571704532526,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6037897246914228,0.7273498613082533,0.6091284792434295,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.5454464300282383,0.7273498613082533,0.5982582501210258,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5184092465971369,0.7273498613082533,0.5398563962501255,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"این،","boundary":[0.47292014651163444,0.7273498613082533,0.5128953269752236,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.3915523195981301,0.7273498613082533,0.46751514445330605,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.33670912287532717,0.7273498613082533,0.3860770977458669,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3106970459250258,0.7273498613082533,0.3312734957608849,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2945364985318331,0.7273498613082533,0.30529742567572155,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ارهاي","boundary":[0.22830411253072136,0.7273498613082533,0.2841926615873201,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.15398389267271742,0.7273498613082533,0.2229984176627205,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13783846560011656,0.7273498613082533,0.1431494141388315,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مجاورت","boundary":[0.7917282620404512,0.7598808638718494,0.8642243049158714,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7754546966577504,0.7598808638718494,0.7862156238016388,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6994686787684464,0.7598808638718494,0.7699656358679964,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.6311709594851428,0.7598808638718494,0.6940443278252929,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"آمو","boundary":[0.5892533303787476,0.7598808638718494,0.6255341552238433,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5554412182160386,0.7598808638718494,0.5789094934342347,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.5241679103913413,0.7598808638718494,0.5498606666728734,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مانی","boundary":[0.47817381722573465,0.7598808638718494,0.5138240734468282,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بهتري","boundary":[0.41756439654843136,0.7598808638718494,0.4726274786113659,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3395281656975272,0.7598808638718494,0.41209827251618525,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33418672024100843,0.7598808638718494,0.33952547479301515,0.7794355108422105],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.3241162023119387,0.7598808638718494,0.3287598065316529,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.2596979985052229,0.7598808638718494,0.3082894552165566,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.1990885778279197,0.7598808638718494,0.2543200336303256,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.13783846560011645,0.7598808638718494,0.19374931072267262,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بهبودیافته","boundary":[0.7874996978071509,0.7924118664354457,0.8643491116299088,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.7172799038723472,0.7924118664354457,0.7822010505462056,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6514168124809436,0.7924118664354457,0.7118836152191054,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجۀ","boundary":[0.6047744676045411,0.7924118664354457,0.6460291090944787,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5504438241221381,0.7924118664354457,0.5993267954889493,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.5140525440537362,0.7924118664354457,0.5450649622790702,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.49790711698113543,0.7924118664354457,0.5086680441250239,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکنندگان","boundary":[0.37809779703762897,0.7924118664354457,0.4925848922711315,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مدنظر","boundary":[0.32338273862492606,0.7924118664354457,0.37282939041786717,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.28583821376562407,0.7924118664354457,0.31811061599417134,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.24009283705992157,0.7924118664354457,0.2805036877778507,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23471102803572136,0.7924118664354457,0.24004978258772805,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.813255498137252,0.8249428689990419,0.8338875599996944,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7409854912408482,0.8249428689990419,0.8076718712746443,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نجیرة","boundary":[0.6803760705635451,0.8249428689990419,0.7249330925813801,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6316835127255426,0.8249428689990419,0.6747975692333413,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.5740212731805395,0.8249428689990419,0.6262687721556466,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5221252575900367,0.8249428689990419,0.5686065326106434,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.4665132310066335,0.8249428689990419,0.5112458025093056,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4307626424887318,0.8249428689990419,0.46097329930777,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40462242722833036,0.8249428689990419,0.4252544890907729,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3711783282922285,0.8249428689990419,0.3991042790421836,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3128753971967254,0.8249428689990419,0.3657297592084661,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.2586728920244225,0.8249428689990419,0.30730701879301947,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25333144656790385,0.8249428689990419,0.2586702011199105,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.20882708939551994,0.8249428689990419,0.24790786445461094,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.13783846560011617,0.8249428689990419,0.20327472828057658,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.8112052851756519,0.857473871562638,0.8642591585362184,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7846806549849504,0.857473871562638,0.8053127168473929,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.738422725038848,0.857473871562638,0.7788844466658869,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6933180398836456,0.857473871562638,0.732677131352274,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6514168124809434,0.857473871562638,0.6875368237468636,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6084904785974413,0.857473871562638,0.6457179892775559,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"خارجی","boundary":[0.5401927593141376,0.857473871562638,0.602839707260341,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.4308907807988317,0.857473871562638,0.5344811222797398,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.39283370269912965,0.857473871562638,0.42512981051504545,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38749225724261094,0.857473871562638,0.3928310117946176,0.8770285185329991],"dir":"ltr"},{"str":"مؤسسات","boundary":[0.30800614141292515,0.857473871562638,0.38212274949618025,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29138673073126437,0.857473871562638,0.30214765787515285,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"رگانی","boundary":[0.22317858012672068,0.857473871562638,0.28104289378675146,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19678208824611926,0.857473871562638,0.21735853808197833,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.1378384656001161,0.857473871562638,0.191072373286373,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.8031325716393514,0.8900048741262342,0.8643072104025058,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7473924067458484,0.8900048741262342,0.7977529409664228,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7020314449704461,0.8900048741262342,0.7418341512686406,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"ترجیح","boundary":[0.6425752690840429,0.8900048741262342,0.6966340030724135,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5973424456187404,0.8900048741262342,0.6371461770234156,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5687676024664389,0.8900048741262342,0.5918465934985512,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5168715868759363,0.8900048741262342,0.5633528618965431,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهاي","boundary":[0.4230743438827314,0.8900048741262342,0.5113858576822448,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.3625930615155281,0.8900048741262342,0.4071637943325438,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3076217264826252,0.8900048741262342,0.3570508233270826,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.287119596866624,0.8900048741262342,0.3021070380308511,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.21523400490052016,0.8900048741262342,0.2816243854379852,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18909378964011878,0.8900048741262342,0.20967023947597788,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.13783846560011606,0.8900048741262342,0.1836963477420863,0.9095595210965953],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86437,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":110,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/61ea9c5b747ad7c9dceb0e5684843ed8.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/5d5835f4439bccb3610fba41b343a6fa.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13564,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5225096725203379,0.3626250883742007,0.6133922815120081,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"چها","boundary":[0.44129830248346563,0.3626250883742007,0.5116112529697121,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3887332767759307,0.3626250883742007,0.41705184330803224,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.5294291412657381,0.4264953765997845,0.6765089845030381,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.395652745521331,0.4264953765997845,0.5210295469003726,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.3256892282067273,0.4264953765997845,0.3872956930749187,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535522,0.5204760529336333,0.8642225109795307,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8132554981372532,0.5647849620707809,0.8338875599996957,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.7632815571982505,0.5647849620707809,0.807801931659397,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.7235233148936607,0.5647849620707809,0.7576837069832215,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6954963911553469,0.5647849620707809,0.7132366276354525,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6885769224099465,0.5647849620707809,0.6955284257328719,0.584339609041142],"dir":"ltr"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6297614380740433,0.5647849620707809,0.6831664104042836,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5549286649756393,0.5647849620707809,0.6244809864531321,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5353235035303382,0.5647849620707809,0.5495323763223977,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.4667695076268346,0.5647849620707809,0.529786647150917,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.417692534858532,0.5647849620707809,0.46137731939951626,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3423472085197279,0.5647849620707809,0.41235454913638575,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32620178144712697,0.5647849620707809,0.3369349025777238,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.24880624214672287,0.5647849620707809,0.32078409369609867,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22279416519642148,0.5647849620707809,0.24337061503228058,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.18435267216641946,0.5647849620707809,0.2173763493070831,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.13783846560011698,0.5647849620707809,0.17896355925854346,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.8417022029794543,0.5973159646343771,0.8643084917856076,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میبرند","boundary":[0.7781456011698512,0.5973159646343771,0.835891002478109,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7491863430872495,0.5973159646343771,0.7722653341193617,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6911396886119465,0.5973159646343771,0.7433871875870536,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.645650588526444,0.5973159646343771,0.6853286162489111,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6387311197810436,0.5973159646343771,0.6457469485356392,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"دنیا","boundary":[0.6060558507055419,0.5973159646343771,0.6328886535320338,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5851693061592409,0.5973159646343771,0.600156747323468,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.4941911059882359,0.5973159646343771,0.5793682285843933,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47766126398533504,0.5973159646343771,0.4883442830366827,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتیتر","boundary":[0.3985999266536308,0.5973159646343771,0.47185480460146334,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3224857704542267,0.5973159646343771,0.39287752600118464,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31714432499770795,0.5973159646343771,0.32248307954971467,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.24047725199022238,0.5973159646343771,0.3117969851789245,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.1642349574807183,0.5973159646343771,0.23473191458026837,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13783846560011692,0.5973159646343771,0.158414915435976,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.8238909778755532,0.6298469671979734,0.8642931151883955,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7289404900914483,0.6298469671979734,0.8184113993207469,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7126669247087475,0.6298469671979734,0.723468984250178,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"خدماتی","boundary":[0.6421908541537438,0.6298469671979734,0.7074533612857086,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5815814334764405,0.6298469671979734,0.6368175022580101,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5467278131292386,0.6298469671979734,0.5761743812051505,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.4850932859711354,0.6298469671979734,0.5412906483550751,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگوي","boundary":[0.3886051384658302,0.6298469671979734,0.47973364487458237,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.3666831082356109,0.6298469671979734,0.38322768614417335,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3154381633987263,0.6298469671979734,0.356339271291098,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"خا","boundary":[0.28276289432322455,0.6298469671979734,0.31009620538896715,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.20280458882082034,0.6298469671979734,0.24413444749878663,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.15398389267271775,0.6298469671979734,0.19740240580531415,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1378384656001169,0.6298469671979734,0.14314941413883187,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.7881403893576513,0.6623779697615695,0.8643157956692832,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.7365006503873487,0.6623779697615695,0.7827028401685576,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.667946654483845,0.6623779697615695,0.7310738648163033,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6250203206003426,0.6623779697615695,0.662490909654717,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.5773528692431403,0.6623779697615695,0.6195800805067369,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.5369893015616382,0.6623779697615695,0.5718620145170449,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5207157361789373,0.6623779697615695,0.5314488573095341,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.4720231783409347,0.6623779697615695,0.5151503049563637,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44930259016217217,0.6623779697615695,0.4664310943498603,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.42397131205343214,0.6623779697615695,0.4389587532176592,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37566316914572956,0.6623779697615695,0.4185003187654023,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.31005635437452606,0.6623779697615695,0.37027930990856767,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.24803741228612275,0.6623779697615695,0.3044668331496536,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.19319421556331984,0.6623779697615695,0.24256667527471304,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.1432202746243172,0.6623779697615695,0.18766761024870657,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13787882916779828,0.6623779697615695,0.143217583719805,0.6819326167319306],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.8154338494089527,0.6949089723251657,0.8643612847693687,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"روندهاي","boundary":[0.7363725120772485,0.6949089723251657,0.8096253398121195,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.6963933593260464,0.6949089723251657,0.730712386643511,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6561579299546444,0.6949089723251657,0.6907196512314384,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.649238461209244,0.6949089723251657,0.6562385289516973,0.7144636192955267],"dir":"ltr"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.5676143576755396,0.6949089723251657,0.6439179022972714,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5510845156726385,0.6949089723251657,0.5618176368032353,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.47343269975203445,0.6949089723251657,0.5454105513014103,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4528024318259334,0.6949089723251657,0.46778987299016045,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.426534078255432,0.6949089723251657,0.44711052809129115,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.3678467322296289,0.6949089723251657,0.420782333929973,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.30352130055942556,0.6949089723251657,0.36222684222526286,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2763559788182241,0.6949089723251657,0.2978031284712127,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.20933964263592053,0.6949089723251657,0.26027795249673585,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.15424016929291762,0.6949089723251657,0.20366926613737504,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13783846560011673,0.6949089723251657,0.1431494141388317,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.7905750172495511,0.7273498613082533,0.8642111066699312,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.7174080421824474,0.7273498613082533,0.7852825206274906,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"سوق","boundary":[0.6715345271666449,0.7273498613082533,0.712008165656523,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.6015710098520409,0.7273498613082533,0.6662358799056993,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5882446256016401,0.7273498613082533,0.5962382778006089,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.5446776001676379,0.7273498613082533,0.5883330410356092,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.491243924855935,0.7273498613082533,0.5045935021404637,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5045703091063357,0.7273498613082533,0.5160541925958084,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5159746187052363,0.7273498613082533,0.527653144287751,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.527763343234437,0.7273498613082533,0.5392472267239097,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7792988459607502,0.7598808638718494,0.8338693643596603,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهوري","boundary":[0.7065162858239462,0.7598808638718494,0.7743625738407677,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6915241035422455,0.7598808638718494,0.7015784760442425,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6771750474389364,0.7598808638718494,0.6865784773256255,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.6319397893457424,0.7598808638718494,0.6674365358713362,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.5439087703070375,0.7598808638718494,0.6271075655335607,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.48791232879333457,0.7598808638718494,0.5293010029556368,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.4431920585684322,0.7598808638718494,0.48312046854883467,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40500684215863014,0.7598808638718494,0.4382748790566545,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مزیت","boundary":[0.35554545446002755,0.7598808638718494,0.4002398407462897,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.3044182687301248,0.7598808638718494,0.35061482042568937,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.25675081737292227,0.7598808638718494,0.29957605012975563,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2107491640470198,0.7598808638718494,0.25254378037571884,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.13783846560011592,0.7598808638718494,0.20659914859781084,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.8060797527716516,0.7924118664354457,0.8642615931641099,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8013573434912259,0.7924118664354457,0.8060337511183258,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.760846929306349,0.7924118664354457,0.7965383179249848,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7519825772902508,0.7924118664354457,0.7559980475138547,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهاي","boundary":[0.6537233020627435,0.7924118664354457,0.737423502496688,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6189978200256415,0.7924118664354457,0.6490224200184145,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.58952600870264,0.7924118664354457,0.6143515249014153,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتها","boundary":[0.5187936615274363,0.7924118664354457,0.5847823284627378,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.512514884332536,0.7924118664354457,0.5188063472201363,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.42474014191403137,0.7924118664354457,0.5077712040926338,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.34772901754392727,0.7924118664354457,0.4198977951753521,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.305187098590725,0.7924118664354457,0.3430802877918091,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2786624684000236,0.7924118664354457,0.30040753962399475,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.21356820686922012,0.7924118664354457,0.27395197598243726,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1958851200754192,0.7924118664354457,0.20876007305933758,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.1378384656001161,0.7924118664354457,0.19113067621746854,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیري","boundary":[0.7801958141314501,0.8249428689990419,0.8643633349823294,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7559776735225487,0.8249428689990419,0.7753990846311664,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"هزینهها","boundary":[0.6957526677755457,0.8249428689990419,0.7511161060373546,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.6534670254425433,0.8249428689990419,0.6910467883371229,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6156662239630413,0.8249428689990419,0.6486828534966493,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6109251064893412,0.8249428689990419,0.6155828059231664,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5433962170666373,0.8249428689990419,0.6063186623795559,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"کارامد","boundary":[0.48637466907213434,0.8249428689990419,0.538450078296777,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.39847178834352964,0.8249428689990419,0.481670583570053,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.32133252566332554,0.8249428689990419,0.39348938643191106,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.27674039374852316,0.8249428689990419,0.3170405329665258,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.235992411136721,0.8249428689990419,0.2719951758488997,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.18384011892601823,0.8249428689990419,0.23113250944955802,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.13783846560011578,0.8249428689990419,0.17963308192881483,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.8245316694260523,0.857473871562638,0.8643428328527133,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7696884727032495,0.857473871562638,0.8196703582174784,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.7184331486632467,0.857473871562638,0.764616630251181,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.6551328234738432,0.857473871562638,0.7134579224969936,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6504104141934175,0.857473871562638,0.6550868218205173,0.8770285185329991],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.6016991481621403,0.857473871562638,0.6456405937382548,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5828628165774392,0.857473871562638,0.5966881714073693,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"این،","boundary":[0.5468559514393375,0.857473871562638,0.5779602448330131,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5289165880253364,0.857473871562638,0.5417915410092548,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.4454985481502319,0.857473871562638,0.5240560456466228,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"اجا","boundary":[0.4106076395547909,0.857473871562638,0.4405782933190118,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3933462559395291,0.857473871562638,0.4009064162354295,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.35849263559232725,0.857473871562638,0.389120382610741,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.3199230042522252,0.857473871562638,0.35362017635077453,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.297498799984724,0.857473871562638,0.3156447223546062,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگوي","boundary":[0.20600804657331914,0.857473871562638,0.29257559797237165,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.18647259236871253,0.857473871562638,0.2009809243914757,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.1378384656001155,0.857473871562638,0.176734080801112,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"خا","boundary":[0.8446493841117535,0.8900048741262342,0.8642988814123491,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.7531586307003485,0.8900048741262342,0.8127467890461546,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7139483078097464,0.8900048741262342,0.7485220740876899,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6696124525151441,0.8900048741262342,0.7091738743754202,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6430878223244425,0.8900048741262342,0.6648328935484137,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.613616011001441,0.8900048741262342,0.6384415272002163,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.5873476574309395,0.8900048741262342,0.608830557672446,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"رضایت","boundary":[0.523278502380936,0.8900048741262342,0.5825984672437029,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"مشتري","boundary":[0.46587253945613327,0.8900048741262342,0.5185727510808237,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.44742062280173234,0.8900048741262342,0.46107414415781833,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4297375360079314,0.8900048741262342,0.44261248899184974,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.38783630860522916,0.8900048741262342,0.4250840651383395,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3318398670915262,0.8900048741262342,0.38318437539535855,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.2796875748808234,0.8900048741262342,0.32710592536319155,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2749464574071231,0.8900048741262342,0.27962709359845617,0.9095595210965953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86436,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":154,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/0c647edf2c4aad8207c42809c10d5fa3.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/0a2abb202b19763429052afcd4eb49ac.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13566,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.506492383757837,0.3626250883742007,0.5973749927495072,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.4047505655384316,0.3626250883742007,0.49552220675355524,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6665371330727455,0.4264953765997845,0.7553806771357943,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"یزي","boundary":[0.5854255827794411,0.4264953765997845,0.6478397034161928,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.4777894022954355,0.4264953765997845,0.5770848038984115,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.451008495484534,0.4264953765997845,0.46939929016501725,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"کا","boundary":[0.4112963829715802,0.4264953765997845,0.4427868852318973,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"بري","boundary":[0.33132731385112757,0.4264953765997845,0.3925881896969793,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.2466278908750231,0.4264953765997845,0.32295475666919315,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535522,0.5204760529336333,0.8642225109795307,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.7996393931677163,0.5647849620707809,0.833799785257277,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7810927823021513,0.5647849620707809,0.7892955562232032,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7549525670417498,0.5647849620707809,0.7755846289041924,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.697674742427047,0.5647849620707809,0.7495439771107388,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.6400125028820439,0.5647849620707809,0.692260001857151,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6330930341366435,0.5647849620707809,0.6400445374595689,0.584339609041142],"dir":"ltr"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5539035584948395,0.5647849620707809,0.6275396479152194,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5376299931121385,0.5647849620707809,0.5483631142427353,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.470741795239935,0.5647849620707809,0.5216801051007504,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.41577046020703207,0.5647849620707809,0.46519955705148947,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.3647714127872293,0.5647849620707809,0.4101786324925778,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.31671954649972667,0.5647849620707809,0.35927479183717936,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3004459811170258,0.5647849620707809,0.3111791022476226,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"حیاتی","boundary":[0.2390677305791225,0.5647849620707809,0.29501342932202584,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21856560096312144,0.5647849620707809,0.23355304212734854,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19255352401282008,0.5647849620707809,0.21318558587526257,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.13783846560011714,0.5647849620707809,0.18721092531151037,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مینه","boundary":[0.8244035311159535,0.5973159646343771,0.8539364644128729,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7814771972324515,0.5973159646343771,0.8189477862868259,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7394478315196491,0.5973159646343771,0.7760816774090703,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6822981452150461,0.5973159646343771,0.7341673798987379,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6459068651466442,0.5973159646343771,0.6769661819934748,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.6145129791721426,0.5973159646343771,0.6405950196397587,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5462152598888388,0.5973159646343771,0.6092143319111971,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.530069832816238,0.5973159646343771,0.5407363220255827,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.45100849548453376,0.5973159646343771,0.5246445849049137,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"بیشک","boundary":[0.38309519113153034,0.5973159646343771,0.4455859384777217,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35708311418122896,0.5973159646343771,0.3777151760436715,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3172320997401268,0.5973159646343771,0.35176716824842,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.26469539259912395,0.5973159646343771,0.3118677175261001,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.2133119302490213,0.5973159646343771,0.25928859660445425,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18729985329871993,0.5973159646343771,0.20787630313457903,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.1378384656001173,0.5973159646343771,0.18191099666746413,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.859606200219868,0.6298469671979734,0.8642498044395821,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"پایههاي","boundary":[0.7812209206122512,0.6298469671979734,0.843941035533522,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7263777238894484,0.6298469671979734,0.7759742975052065,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6515449507910445,0.6298469671979734,0.7210972722685373,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6064402656358421,0.6298469671979734,0.6462429719340365,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6010584566116416,0.6298469671979734,0.6063972111636483,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.796213102893952,0.6623779697615695,0.8339180569174992,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7857985336022637,0.6623779697615695,0.7904421378219778,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7175361804925477,0.6623779697615695,0.7697908552130204,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6580800046061447,0.6623779697615695,0.7119308982555331,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.5631295168220394,0.6623779697615695,0.6523609355497609,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5079019051689364,0.6623779697615695,0.5574984787846946,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.46471929466523415,0.6623779697615695,0.5021969313266639,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.41320769400503143,0.6623779697615695,0.458862220648873,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي،","boundary":[0.3310710372309271,0.6623779697615695,0.4075748620313453,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.236120549446822,0.6623779697615695,0.3253519681745436,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.19293793894311972,0.6623779697615695,0.230408527997494,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.13783846560011678,0.6623779697615695,0.18743503921587495,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیایی","boundary":[0.7839118251243511,0.6949089723251657,0.8642956779545975,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7672538448113503,0.6949089723251657,0.777986965941947,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.707285115684547,0.6949089723251657,0.7614790355900732,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.6122064895903417,0.6949089723251657,0.7015042839626952,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5369893015616378,0.6949089723251657,0.6065416230391307,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49150020147613543,0.6949089723251657,0.5313029077743299,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4626690817036339,0.6949089723251657,0.48574807273574616,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.41782067316863153,0.6949089723251657,0.4568603158301804,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تعیینکنندهاي","boundary":[0.30108667266752526,0.6949089723251657,0.4121183902308711,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27469018078692387,0.6949089723251657,0.2953222426493664,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.20664873812382026,0.6949089723251657,0.2690855392414597,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1866591617482192,0.6949089723251657,0.20086803454027866,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.13783846560011662,0.6949089723251657,0.1808398885333375,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"متوا","boundary":[0.8340993726262901,0.7273498613082533,0.8643125922115302,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8104364553150522,0.7273498613082533,0.8237555356817772,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7941628899323513,0.7273498613082533,0.8048960110629481,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"پایدار","boundary":[0.7420105977216486,0.7273498613082533,0.788682414409374,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7010063384896466,0.7273498613082533,0.7365702294897327,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6956648930331276,0.7273498613082533,0.7010036475851343,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.6013147332318411,0.7273498613082533,0.6902898753393627,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.541730419035338,0.7273498613082533,0.5959243389408643,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.48650280738223517,0.7273498613082533,0.5362785183555131,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.4130795556949312,0.7273498613082533,0.4809459614264382,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3968059903122304,0.7273498613082533,0.40211693885094535,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردهایی","boundary":[0.2821222027727243,0.7273498613082533,0.38583850421246063,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23048246380242152,0.7273498613082533,0.27665274714441557,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19550070514511966,0.7273498613082533,0.22494727322103153,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.13783846560011662,0.7273498613082533,0.1899500098282076,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.8160745409594524,0.7598808638718494,0.8642901680072628,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7728919304557503,0.7598808638718494,0.8103625195101246,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7180487337329473,0.7598808638718494,0.7671350605978872,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7015188917300463,0.7598808638718494,0.7123209512714769,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"هدایت","boundary":[0.6391155347113432,0.7598808638718494,0.6958386485816233,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.6156923641783024,0.7598808638718494,0.6334087669327293,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"یع","boundary":[0.5803000503754402,0.7598808638718494,0.6053485272337895,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"آتی","boundary":[0.5351953652202377,0.7598808638718494,0.5746242920678705,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.4276873230463317,0.7598808638718494,0.5296314716573851,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3461913578227274,0.7598808638718494,0.42211125634401986,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3199230042522261,0.7598808638718494,0.34055506611466857,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"پهنه","boundary":[0.27635597881822377,0.7598808638718494,0.31433899297468804,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.24058745093690795,0.7598808638718494,0.2705988526837406,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مین","boundary":[0.2004980992390198,0.7598808638718494,0.23024361399239499,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بهکار","boundary":[0.1378384656001163,0.7598808638718494,0.19477992715080697,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.7986477307858513,0.7924118664354457,0.8643377073203098,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7933062853293327,0.7924118664354457,0.7986450398813394,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7421387360317483,0.7924118664354457,0.7878433647548388,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.6881925074796454,0.7924118664354457,0.7364081345274558,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6215605862276418,0.7924118664354457,0.6824118038961037,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"هدایتکننده","boundary":[0.5064923837578356,0.7924118664354457,0.6158803430792185,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.4708699335500337,0.7924118664354457,0.5006622187865953,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.40923540639193046,0.7924118664354457,0.4651995570514882,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.31005635437452506,0.7924118664354457,0.4034284344548183,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي،","boundary":[0.22151278209542036,0.7924118664354457,0.3043841839396382,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.13783846560011587,0.7924118664354457,0.21587469645102003,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.77532655834765,0.8249428689990419,0.8643017004551712,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7590529929649491,0.8249428689990419,0.7697861140955458,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"قانونگذاري","boundary":[0.6518012274112432,0.8249428689990419,0.75358315292171,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6088748935277412,0.8249428689990419,0.6463454825821155,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5474966429898379,0.8249428689990419,0.6034607936493958,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.48150541328833435,0.8249428689990419,0.5420669102376602,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.42384317374333125,0.8249428689990419,0.47595471797142225,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3382467825965267,0.8249428689990419,0.41825044906070635,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31787279129062557,0.8249428689990419,0.33286023245485263,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.26123565822642253,0.8249428689990419,0.31240679539668953,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.20075437585921935,0.8249428689990419,0.25588178335382405,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.137838465600116,0.8249428689990419,0.19537090103698773,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.8172277857503522,0.857473871562638,0.8642851706131683,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7423950126519481,0.857473871562638,0.8119101740195119,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6547484085435434,0.857473871562638,0.725340828684118,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6386029814709424,0.857473871562638,0.6492694706802873,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.574277549800739,0.857473871562638,0.6332876762296841,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.5082863200992356,0.857473871562638,0.5689428956746556,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4921408930266348,0.857473871562638,0.5029383395889017,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"طرحها","boundary":[0.43063450417863164,0.857473871562638,0.48677971427036054,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4101323745626305,0.857473871562638,0.4252762726034897,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.3622086465852279,0.857473871562638,0.4047373672924898,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3213325256633257,0.857473871562638,0.3568964166634119,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3159910802068071,0.857473871562638,0.32132983475881377,0.8770285185329991],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.8194061370220522,0.8900048741262342,0.8339764879869038,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"برآن","boundary":[0.77507028172745,0.8900048741262342,0.8137658730263803,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.7202270850046468,0.8900048741262342,0.7694625648625434,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7021595832805461,0.8900048741262342,0.7146166772352284,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6758912297100446,0.8900048741262342,0.696523291572487,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6436003755648428,0.8900048741262342,0.6702564756617068,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5974705839288406,0.8900048741262342,0.6382063934011832,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.5030326493851355,0.8900048741262342,0.592007791492657,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48675908400243456,0.8900048741262342,0.4974255732117793,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.4255089717746313,0.8900048741262342,0.4811545705952805,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.3595177420731278,0.8900048741262342,0.42007923902245364,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3101844926846251,0.8900048741262342,0.3539583333511288,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.24393698636292158,0.8900048741262342,0.3046375133787059,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.158340595216117,0.8900048741262342,0.23834426168029665,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13783846560011595,0.8900048741262342,0.15282590676434304,0.9095595210965953],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86434,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":184,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/9000d643a8ef0e63a3e0868667fd738c.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/f0865d9caf662ecfe79190517c02d0fc.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13565,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5055954155871369,0.3626250883742007,0.5964780245788072,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.40564753370913165,0.3626250883742007,0.49458820661123626,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5858099977097411,0.4264953765997845,0.7012037996255113,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.5027763727649368,0.4264953765997845,0.5773734995110669,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.38937396832643073,0.4264953765997845,0.49446762846143216,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.30083039604732603,0.4264953765997845,0.38093862337254725,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535522,0.5204760529336333,0.8642225109795307,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7771204946890511,0.5647849620707809,0.8338709020193825,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7289404900914486,0.5647849620707809,0.7724408836041989,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.662052292219245,0.5647849620707809,0.7139089693485471,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6065684039459422,0.5647849620707809,0.6574248334266036,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5823502633370409,0.5647849620707809,0.6018753383385294,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5139244057436373,0.5647849620707809,0.577618628098288,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.44613923970073366,0.5647849620707809,0.5088963865936231,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42128040754133234,0.5647849620707809,0.4411982264632774,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.36605279588822937,0.5647849620707809,0.4163024904705672,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتهاي","boundary":[0.24931879538712295,0.5647849620707809,0.3609990209378849,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"کارا","boundary":[0.20190762065012044,0.5647849620707809,0.2446543046228625,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17704878849071912,0.5647849620707809,0.1969827528397368,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.13783846560011703,0.5647849620707809,0.1723557228833064,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمینکنندگان،","boundary":[0.7479049599862494,0.5973159646343771,0.864331941096356,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدکنندگان،","boundary":[0.6215605862276428,0.5973159646343771,0.7427022883195689,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.5644108999230397,0.5973159646343771,0.6163475353578443,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.5421955611010016,0.5973159646343771,0.5591103305874429,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"یع","boundary":[0.5079019051689367,0.5973159646343771,0.5322088456267373,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4922690313367359,0.5973159646343771,0.49757997987545083,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشان","boundary":[0.37348481787402943,0.5973159646343771,0.4874057980535102,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.33965630400762764,0.5973159646343771,0.3686921887996689,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.2754590106475242,0.5973159646343771,0.3244966449546261,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.2227941651964214,0.5973159646343771,0.27070341354478267,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20344528037132037,0.5973159646343771,0.2176026415627196,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.1378384656001169,0.5973159646343771,0.19862561411352883,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند،","boundary":[0.7949317197929516,0.6298469671979734,0.8643523150876617,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7516209709791494,0.6298469671979734,0.7895473480025493,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7076695306148469,0.6298469671979734,0.7461890598756998,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.6480852164183438,0.6298469671979734,0.7023353890420039,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6087467552176418,0.6298469671979734,0.6427099424479586,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6037493611237412,0.6298469671979734,0.6086633371777664,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"محیطهاي","boundary":[0.518409246597137,0.6298469671979734,0.5987373592624897,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49316599950743567,0.6298469671979734,0.5130999638564533,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.45446822985723356,0.6298469671979734,0.48779777314410594,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.4137202472454313,0.6298469671979734,0.4490586148197415,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40077827792533083,0.6298469671979734,0.4083539429567533,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"شرایط","boundary":[0.3493948155752281,0.6298469671979734,0.40083632457980617,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.2772529469889243,0.6298469671979734,0.3440053182524218,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2614919348466234,0.6298469671979734,0.27180258396882045,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.2031890037511203,0.6298469671979734,0.2559896758109291,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.19562884345521997,0.6298469671979734,0.20312877874537336,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"صنایع","boundary":[0.1378384656001169,0.6298469671979734,0.1909374436458385,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8500311931359547,0.6623779697615695,0.8641885543273539,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8302978933805536,0.6623779697615695,0.8446729615608127,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.802107465158552,0.6623779697615695,0.8249049363233745,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"میدارد","boundary":[0.7382945867287486,0.6623779697615695,0.7967475677853789,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.710616711747147,0.6623779697615695,0.7328743362115183,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"شبکههاي","boundary":[0.6297614380740427,0.6623779697615695,0.7052242672432084,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5849130295390403,0.6623779697615695,0.624358486228676,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5692801557068397,0.6623779697615695,0.5796797328162461,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.5471513102441189,0.6623779697615695,0.564113234628677,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"یع","boundary":[0.519178076457737,0.6623779697615695,0.5371410173207963,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.47714871074493476,0.6623779697615695,0.513935041223375,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4366570047533326,0.6623779697615695,0.4719864026459357,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4171799816181315,0.6623779697615695,0.43133734280953073,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3760475840760293,0.6623779697615695,0.4119615489393087,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگویی","boundary":[0.28391613911412433,0.6623779697615695,0.3707448363891607,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26520794583952334,0.6623779697615695,0.27858289450945195,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.20767384460462027,0.6623779697615695,0.25984663894493903,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"سرویس","boundary":[0.1378384656001166,0.6623779697615695,0.20235777053350132,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"مدنظر","boundary":[0.8168433708200525,0.6949089723251657,0.8643197679568959,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.7504677261882491,0.6949089723251657,0.811813429595387,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7354755439065483,0.6949089723251657,0.7453915270336374,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"پایینترین","boundary":[0.655132823473844,0.6949089723251657,0.7304585446512025,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"هزینه","boundary":[0.6091311701479415,0.6949089723251657,0.6501431176785496,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن،","boundary":[0.5489061644009384,0.6949089723251657,0.6042004079752934,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"مجدداً","boundary":[0.4940629676781355,0.6949089723251657,0.5439013382850524,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.43217216389983215,0.6949089723251657,0.48913617779310026,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.39065535142742996,0.6949089723251657,0.4271405568771352,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23535171958622164,0.6949089723251657,0.2403701283629783,0.7144636192955267],"dir":"ltr"},{"str":"(Dullaert,","boundary":[0.2403491136801219,0.691814838056922,0.327062230199448,0.7083056232899916],"dir":"ltr"},{"str":"2007)","boundary":[0.3325562883832959,0.691814838056922,0.38566180148283263,0.7083056232899916],"dir":"ltr"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.7561058118326491,0.7273498613082533,0.833992761552287,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"نیروي","boundary":[0.7010063384896463,0.7273498613082533,0.750285769787907,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی،","boundary":[0.638218566540643,0.7273498613082533,0.6952765058152145,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.5837597847481402,0.7273498613082533,0.6325534437128115,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی،","boundary":[0.5228940874506368,0.7273498613082533,0.5780612178213725,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مالیاتها","boundary":[0.4474206228017328,0.7273498613082533,0.5172666372859748,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43101891910893175,0.7273498613082533,0.4417957354032726,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.36003029531352804,0.7273498613082533,0.4253783988366396,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33376194174302665,0.7273498613082533,0.3543940036054692,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"محیطها","boundary":[0.2500876252477221,0.7273498613082533,0.32809810029829617,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.23240453845392114,0.7273498613082533,0.2447226023421449,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بینالمللی","boundary":[0.1378384656001161,0.7273498613082533,0.22670379317588193,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بهسرعت","boundary":[0.7932659217616508,0.7598808638718494,0.8642400659280134,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7671257065012494,0.7598808638718494,0.7877577683636919,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7271465537500474,0.7598808638718494,0.7616816222583407,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6844764964867451,0.7598808638718494,0.721754365522729,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6393718113315427,0.7598808638718494,0.6791745176297372,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6109251064893414,0.7598808638718494,0.6340040975214536,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5788905289643397,0.7598808638718494,0.6055445788482421,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.511361639541636,0.7598808638718494,0.5735279406866544,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"جذابیت","boundary":[0.44126998391693234,0.7598808638718494,0.5060846476550975,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.39385880917992977,0.7598808638718494,0.4357682374344784,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیابی","boundary":[0.31223470564622535,0.7598808638718494,0.3885895055919972,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29186071434032423,0.7598808638718494,0.3068481555045513,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.22804783591052077,0.7598808638718494,0.2864323911095576,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.18935006626031875,0.7598808638718494,0.22277289423694394,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.137838465600116,0.7598808638718494,0.18400874894211006,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6407813327426428,0.7924118664354457,0.6461841564496994,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"(Tong","boundary":[0.646163141766843,0.789317732167202,0.7036654647008412,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.7095277923879166,0.789317732167202,0.7277234324221176,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"Walter,","boundary":[0.7335857601091929,0.789317732167202,0.8032536623423958,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"1980)","boundary":[0.8091159900294711,0.789317732167202,0.864143577780508,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.813255498137252,0.8249428689990419,0.8338875599996944,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.754696290421549,0.8249428689990419,0.8075833277023652,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.6939587314341455,0.8249428689990419,0.7385294642511612,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.645138035286043,0.8249428689990419,0.6882520917938417,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6251484589104418,0.8249428689990419,0.6393573317025012,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5905511151834402,0.8249428689990419,0.619298176224516,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.5246880237920366,0.8249428689990419,0.5849524961385506,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.4676664757975334,0.8249428689990419,0.5190607017656845,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42115226923123095,0.8249428689990419,0.46201262914099084,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3693843919508283,0.8249428689990419,0.41555467529282236,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3342744949834264,0.8249428689990419,0.36372106305933827,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.2658486373900228,0.8249428689990419,0.3286346154026847,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.19319421556331895,0.8249428689990419,0.2602710330279897,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.137838465600116,0.8249428689990419,0.18761122939226166,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.8092832105241516,0.857473871562638,0.8538539433411674,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"معلوم","boundary":[0.758284163104349,0.857473871562638,0.8034812359811334,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7126669247087465,0.857473871562638,0.752469631006941,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6961370827058456,0.857473871562638,0.7069391422472762,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6436003755648428,0.857473871562638,0.6904660655157495,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5974705839288403,0.857473871562638,0.6378083958100124,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کمینه","boundary":[0.5455745683383376,0.857473871562638,0.5918018732283261,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.4922690313367347,0.857473871562638,0.5398903529023013,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.4515210487249326,0.857473871562638,0.4865010134458931,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.36797487053972805,0.857473871562638,0.4458618202593658,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.310440769304825,0.857473871562638,0.3621877600406815,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2939109273019242,0.857473871562638,0.30467185444581263,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.19896043951781905,0.857473871562638,0.2881918582455406,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.13783846560011578,0.857473871562638,0.19328980674265334,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.8036451248797511,0.8900048741262342,0.8643352726924174,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.7640503870588492,0.8900048741262342,0.7981610614840912,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7379101717984478,0.8900048741262342,0.7585422336608902,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6949838379149454,0.8900048741262342,0.732386898079897,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.6345025555477424,0.8900048741262342,0.679073288364758,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5892697320824398,0.8900048741262342,0.6290724383806342,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5839282866259209,0.8900048741262342,0.5892670411779276,0.9095595210965953],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5677424959856385,0.8900048741262342,0.5785034231295271,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5355797801505368,0.8900048741262342,0.5622358802474008,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.48291493469943403,0.8900048741262342,0.5301176284059039,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.4210241309211307,0.8900048741262342,0.477442531889993,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.35490476290952716,0.8900048741262342,0.4156140033303983,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"شبکه","boundary":[0.3060840667614246,0.8900048741262342,0.34948925350977056,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.25956986019512207,0.8900048741262342,0.30052811777379834,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.19268166232291853,0.8900048741262342,0.24361997218373385,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.13783846560011564,0.8900048741262342,0.18726756244457307,0.9095595210965953],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86435,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":222,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/ad5c0a0097010c7f77b1d07d640f34d8.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/b5db77a21c2fccdc79c78f6588787837.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13566,0.08972]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5055954155871369,0.3626250883742007,0.5964780245788072,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.40577567201923165,0.3626250883742007,0.4946053771447897,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسازي","boundary":[0.39270556438903087,0.4264953765997845,0.6094856007136791,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535522,0.5204760529336333,0.8642225109795307,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.7812209206122512,0.5687499596131582,0.8238909778755535,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.7347067140459488,0.5687499596131582,0.7758796032940425,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"متشکل","boundary":[0.6732003251979456,0.5687499596131582,0.7294130641790973,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6635982809306015,0.5687499596131582,0.6679011653837597,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"موجودیتهاي","boundary":[0.5331451522586381,0.5687499596131582,0.648294978831978,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.4689478588985348,0.5687499596131582,0.527849324040515,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4249964185342324,0.5687499596131582,0.46365318392520244,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3973185435526309,0.5687499596131582,0.4196433124914945,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.361311678414529,0.5687499596131582,0.3919626184670708,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.31069704592502634,0.5687499596131582,0.35591872135735,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.26507980752942384,0.5687499596131582,0.305633019909874,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.20767384460462082,0.5687499596131582,0.26006934332789344,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1880686831593198,0.5687499596131582,0.20222604435071903,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.13783846560011712,0.5687499596131582,0.1827254437664596,0.5883046065835194],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.8036451248797524,0.6045250510750632,0.864276713484703,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7878841127374515,0.6045250510750632,0.798240122821424,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7596936845154499,0.6045250510750632,0.7824911556802725,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.7013907534199469,0.6045250510750632,0.7542117994710617,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6574393130556447,0.6045250510750632,0.6961013321173289,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6478553362900248,0.6045250510750632,0.652176288244907,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.5728680283896402,0.6045250510750632,0.6325024446653924,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5541598351150393,0.6045250510750632,0.5675237638902993,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5073893519285368,0.6045250510750632,0.5488008347100369,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.4558777512683341,0.6045250510750632,0.5020358614708686,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.44640217951305877,0.6045250510750632,0.45070339816818566,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"رضایت","boundary":[0.3705376367417295,0.6045250510750632,0.43112373624659456,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.30390571548972595,0.6045250510750632,0.3652514188968638,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.23817076240842225,0.6045250510750632,0.298602711526237,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"بیشینهسا","boundary":[0.1651319256514184,0.6045250510750632,0.23288390387200608,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.13783846560011695,0.6045250510750632,0.15513713746361785,0.6240796980454243],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.8305541700007536,0.6403001425369681,0.8642364780553313,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.8049265079807523,0.6403001425369681,0.8253498325360419,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"موجودیت","boundary":[0.7179205954228476,0.6403001425369681,0.7998108422266297,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.6600020792576445,0.6403001425369681,0.7026804655111033,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6505198443102441,0.6403001425369681,0.6548143997732458,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6014428715419415,0.6403001425369681,0.6352234616803659,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.5723554751492399,0.6403001425369681,0.5961711333261172,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5567226013170392,0.6403001425369681,0.5670450391637655,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"بیشینهسا","boundary":[0.49009068006503553,0.6403001425369681,0.551335794898745,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4627972200137341,0.6403001425369681,0.480095891877235,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.423843173743332,0.6403001425369681,0.4575254817979097,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.3838640209921299,0.6403001425369681,0.4189224063588715,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.31953858932192647,0.6403001425369681,0.36857622362902837,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.26674560556072363,0.6403001425369681,0.3146444747059668,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2573915089234231,0.6403001425369681,0.2616860643864249,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.19473187528451977,0.6403001425369681,0.24255450213525342,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.14283585969401696,0.6403001425369681,0.18957430830299446,0.6598547895073292],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13784077208969864,0.6403001425369681,0.1427570546333056,0.6598547895073292],"dir":"ltr"},{"str":"شایان","boundary":[0.8209437967432529,0.676075233998873,0.8642381438533623,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.782630442023351,0.676075233998873,0.8157890488045499,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7388071399691487,0.676075233998873,0.7774303331228726,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7112574032976473,0.676075233998873,0.7335150277620185,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6856297412776459,0.676075233998873,0.7060530658329355,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"موجودیت","boundary":[0.5986238287197413,0.676075233998873,0.6804576946670793,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.57350871994014,0.676075233998873,0.5935006028053228,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5478810579201385,0.676075233998873,0.5683456430112804,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.5011105747336362,0.676075233998873,0.5425330774098048,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4916337215952599,0.676075233998873,0.4959336588672858,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.4238431737433321,0.676075233998873,0.46651323100663433,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3711783282922293,0.676075233998873,0.41908757664059054,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.32043555749262653,0.676075233998873,0.36603280631185336,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"مالکیتی","boundary":[0.24944693369722276,0.676075233998873,0.31568021666650514,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.16115963803831806,0.676075233998873,0.24470594436183263,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.1378384656001168,0.676075233998873,0.15635188864336583,0.6956298809692342],"dir":"rtl"},{"str":"دولتی","boundary":[0.8179966156109527,0.711850325460778,0.8642860675813397,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7531586307003493,0.711850325460778,0.8128932511345999,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7481799447997236,0.711850325460778,0.7531126290470235,0.7314049724311391],"dir":"ltr"},{"str":"حال","boundary":[0.7098478818865468,0.711850325460778,0.7431993368244463,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.679222825772645,0.711850325460778,0.7048171718320204,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"مطلب","boundary":[0.6264298420114425,0.711850325460778,0.6740785851753703,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5990082436500409,0.711850325460778,0.6212658681144122,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.5722273368391396,0.711850325460778,0.5938915527894376,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5389113762131379,0.711850325460778,0.5670875810827184,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"مالکیت","boundary":[0.4743296679227345,0.711850325460778,0.5338377398247283,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4548526447875335,0.711850325460778,0.46916569402570424,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد،","boundary":[0.3747662009750292,0.711850325460778,0.4496695782822983,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.32953337750972683,0.711850325460778,0.3699239823746601,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.314156780297726,0.711850325460778,0.32488990142832275,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.25969799850522307,0.711850325460778,0.3095571275183761,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.20793012122482002,0.711850325460778,0.24970000685967,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1830712890654187,0.711850325460778,0.20300525341443637,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13783846560011628,0.711850325460778,0.17839167798056643,0.7314049724311391],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.8115897001059519,0.7476254169226829,0.8542597573692542,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.7652036318497494,0.7476254169226829,0.8064320049861164,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7263777238894474,0.7476254169226829,0.7600156960887305,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارد","boundary":[0.6468038333173433,0.7476254169226829,0.7211462211029948,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6297614380740423,0.7476254169226829,0.6415260726009441,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"خیر،","boundary":[0.5881164872915401,0.7476254169226829,0.6245314729473105,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5226378108304367,0.7476254169226829,0.5829277827006606,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4785582321560343,0.7476254169226829,0.5174638421452186,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.41999902444033116,0.7476254169226829,0.47334940985046897,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3948839156607298,0.7476254169226829,0.4148386384159837,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3641307212367281,0.7476254169226829,0.3897250672961035,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.31941045101182575,0.7476254169226829,0.35887999770376017,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3100563543745253,0.7476254169226829,0.314350909837527,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.24329629481242168,0.7476254169226829,0.29489362000208136,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.193194215563319,0.7476254169226829,0.2382238116688028,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1593657016969172,0.7476254169226829,0.18840158648895852,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13783846560011603,0.7476254169226829,0.15454449777940443,0.767180063893044],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.815177572788752,0.7834005083845879,0.8643096450303976,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7593092695851491,0.7834005083845879,0.8102464262011735,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیسا","boundary":[0.6589769727768438,0.7834005083845879,0.7543141819808304,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.631683512725542,0.7834005083845879,0.6491036597070178,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6163069155135411,0.7834005083845879,0.626719947145508,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.552494037083738,0.7834005083845879,0.6113752563727224,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5371174398717372,0.7834005083845879,0.5474280889939341,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.4489582825229323,0.7834005083845879,0.5321570777494556,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.4076977466707301,0.7834005083845879,0.4439669109296067,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.36502768940742786,0.7834005083845879,0.40269548332104604,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.33722167611572634,0.7834005083845879,0.36008603547842105,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.29378278899182403,0.7834005083845879,0.3323119286259345,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.23624868775692098,0.7834005083845879,0.2888745791617534,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.20575176995311936,0.7834005083845879,0.23134188744826142,0.802955155354949],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20075437585921913,0.7834005083845879,0.20573921239872958,0.802955155354949],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8238909778755521,0.8191755998464929,0.8338069610026411,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7782737394799496,0.8191755998464929,0.8188136254761493,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7596936845154487,0.8191755998464929,0.7730811907397671,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"ندگی","boundary":[0.6980591573573455,0.8191755998464929,0.7445637535503905,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6730721868878443,0.8191755998464929,0.6930061512368619,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.634118140617442,0.8191755998464929,0.6628816033622109,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.5864506892602392,0.8191755998464929,0.6291308694500394,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرپذیر","boundary":[0.5116179161618355,0.8191755998464929,0.5814254891530475,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4962413189498346,0.8191755998464929,0.506625391323719,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47138248679043326,0.8191755998464929,0.4913164511394509,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4330691320705312,0.8191755998464929,0.4663881680159754,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"رقابت،","boundary":[0.37374109449422804,0.8191755998464929,0.4279716619564428,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"حکومتها","boundary":[0.2835317241838233,0.8191755998464929,0.36875574540147715,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2426556032619211,0.8191755998464929,0.2785403525904977,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.19575698176531858,0.8191755998464929,0.2375681279360205,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.13783846560011548,0.8191755998464929,0.1907704794277768,0.838730246816854],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8290165102795518,0.8549506913083978,0.8643393731183399,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8136399130675511,0.8549506913083978,0.8240371836873758,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"قدرتمندتر","boundary":[0.7285560751611465,0.8549506913083978,0.8087346504186127,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6851171880372444,0.8549506913083978,0.7236101926679066,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6602583558778431,0.8549506913083978,0.6801923202268607,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.6148973941024407,0.8549506913083978,0.6552846673713113,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.559669782449338,0.8549506913083978,0.6098955151676871,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5412178657949369,0.8549506913083978,0.5546053720192554,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.49777897867103466,0.8549506913083978,0.5362617322368889,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.43845094109473154,0.8549506913083978,0.4927549318086336,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.39283370269912904,0.8549506913083978,0.4334948075366834,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"کسريهاي","boundary":[0.30083039604732376,0.8549506913083978,0.38785655445822464,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"مالی،","boundary":[0.2549568810315213,0.8549506913083978,0.2958576045089627,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"بهدنبال","boundary":[0.19806347134711833,0.8549506913083978,0.24989247060143877,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.13783846560011512,0.8549506913083978,0.19317781385962526,0.8745053382787589],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.8090269339039506,0.8907257827703027,0.8642173854471247,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.79313778345155,0.8907257827703027,0.8034690628416731,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7225335745864461,0.8907257827703027,0.7876813979308714,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7071070034335063,0.8907257827703027,0.7170229865605954,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"ارهاي","boundary":[0.6496228761395423,0.8907257827703027,0.6971122152457058,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.5923450515248393,0.8907257827703027,0.6442582376488956,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.5216127043496355,0.8907257827703027,0.5869702901076944,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5150776505345351,0.8907257827703027,0.5217136773379943,0.9102804297406638],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.491756478096334,0.8907257827703027,0.5097649080594788,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.4258933867049305,0.8907257827703027,0.48640965083079096,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4006501396152291,0.8907257827703027,0.42059486758229514,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36976880688112745,0.8907257827703027,0.3953481607582211,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.3218450789037249,0.8907257827703027,0.36440609046513206,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"پرجنجال","boundary":[0.24047725199022055,0.8907257827703027,0.3165354117481109,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.1596219783171163,0.8907257827703027,0.23507071227217105,0.9102804297406638],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13783846560011517,0.8907257827703027,0.15454449777940357,0.9102804297406638],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86434,0.91028],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":264,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/85d4680185563ab91b496db78e422951.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/b09b67ba28eb5d97cddc262dee190d54.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13561,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5121304694022373,0.3626250883742007,0.6030130783939075,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.39911247989403126,0.3626250883742007,0.5010918665403621,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"خوشههاي","boundary":[0.4959850423296365,0.4264953765997845,0.6466513487283255,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"صاد","boundary":[0.4287475394241003,0.4264953765997845,0.487717558561984,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"اتی","boundary":[0.355545454460029,0.4264953765997845,0.4100042362525319,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"خوشههاي","boundary":[0.7434201191327495,0.5647849620707809,0.8340185173526181,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی،","boundary":[0.6693561758949458,0.5647849620707809,0.7374531024463227,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"بخ","boundary":[0.6437285138749443,0.5647849620707809,0.6632929273376336,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"صو","boundary":[0.6070809571863423,0.5647849620707809,0.63739348396191,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"خوشههاي","boundary":[0.4765080191944353,0.5647849620707809,0.5733458561480035,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتی","boundary":[0.3923211494587308,0.5647849620707809,0.47062288288816223,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردهاي","boundary":[0.2933983740615256,0.5647849620707809,0.38652788832079943,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"بهنسبت","boundary":[0.2140807601096213,0.5647849620707809,0.2874501937066833,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.15449644591311815,0.5647849620707809,0.2082298367321449,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13783846560011725,0.5647849620707809,0.14314941413883223,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نوظهوري","boundary":[0.7862183147061518,0.5973159646343771,0.8642574927381881,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7430357042024495,0.5973159646343771,0.7805062932568237,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتها","boundary":[0.6610271857384449,0.5973159646343771,0.7373307303601768,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6446254820456438,0.5973159646343771,0.6553586031762406,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کشورها","boundary":[0.5733805816300402,0.5973159646343771,0.6389908561356165,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5209720127991374,0.5973159646343771,0.5677973391823627,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.46587253945613444,0.5973159646343771,0.5154691130718926,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.38335146775172996,0.5973159646343771,0.46023509450328454,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35708311418122857,0.5973159646343771,0.3777151760436711,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا،","boundary":[0.3113377374755262,0.5973159646343771,0.3514896206687431,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.22907294239132187,0.5973159646343771,0.30564455235778293,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.1432202746243172,0.5973159646343771,0.22347868004897567,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1378788291677984,0.5973159646343771,0.14321758371980509,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.7831429952637512,0.6298469671979734,0.864360131524578,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7546962904215496,0.6298469671979734,0.7777752814536618,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"Porter","boundary":[0.6205354797468426,0.6267528329297297,0.6779096643707408,0.6432436181627993],"dir":"ltr"},{"str":"(1998)","boundary":[0.6864949311474412,0.6267528329297297,0.7493311393776624,0.6432436181627993],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5945234027965411,0.6298469671979734,0.6151554646589836,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"مقالۀ","boundary":[0.551340792292839,0.6298469671979734,0.5892419260691494,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"معروف","boundary":[0.4843244561105354,0.6298469671979734,0.5460206177957968,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.4356318982725328,0.6298469671979734,0.4790966693350753,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41602673682723174,0.6298469671979734,0.4302356096192912,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"خوشهها","boundary":[0.3385030592167276,0.6298469671979734,0.410777679092295,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3223576321441267,0.6298469671979734,0.3330406511954744,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.25880103033452334,0.6298469671979734,0.3170378420620148,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.19691022655622,0.6298469671979734,0.2533396474197509,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.1378384656001169,0.6298469671979734,0.19157185641914362,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.8217126266038531,0.6623779697615695,0.8643114389667399,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7913438471101515,0.6623779697615695,0.8162858410328078,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7589248546548496,0.6623779697615695,0.7857813630687102,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7394478315196487,0.6623779697615695,0.7411161923171508,0.6819326167319306],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7520053859094493,0.6623779697615695,0.7535347166404928,0.6819326167319306],"dir":"ltr"},{"str":"متناقضاً","boundary":[0.6822981452150456,0.6623779697615695,0.7396396545698684,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"مزیتهاي","boundary":[0.5950359560369409,0.6623779697615695,0.6768653371434257,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.5394239294535381,0.6623779697615695,0.5894857732732693,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"دیرپا","boundary":[0.49457552091853574,0.6623779697615695,0.5339853551579635,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4684353056581343,0.6623779697615695,0.48906736752057683,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.4111574810434312,0.6623779697615695,0.4630267157271231,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.3534952414984281,0.6623779697615695,0.40574274047353515,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3273550262380267,0.6623779697615695,0.3479870881004692,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.27071789317382366,0.6623779697615695,0.3219156831125915,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"محلی","boundary":[0.21228682376822053,0.6623779697615695,0.26515182125969955,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2021285310967324,0.6623779697615695,0.20677213531644656,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.13783846560011662,0.6623779697615695,0.186318057566733,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.8122303916564523,0.6949089723251657,0.8642832485385176,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7577716098639494,0.6949089723251657,0.8066545812307606,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7414980444812486,0.6949089723251657,0.7522311656118452,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"انگیزه","boundary":[0.6875518159291457,0.6949089723251657,0.7359986044883764,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نهفته","boundary":[0.6430878223244435,0.6949089723251657,0.6820996589727006,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6268142569417426,0.6949089723251657,0.6374972759930903,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"رقباي","boundary":[0.5746619647310399,0.6949089723251657,0.621274325242879,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.5377581314222379,0.6949089723251657,0.5691233144152772,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.4408855689866327,0.6949089723251657,0.5280903522018124,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.39270556438903015,0.6949089723251657,0.43554271400870287,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37233157308312903,0.6949089723251657,0.3873190142473561,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3497792305055278,0.6949089723251657,0.3669077346932159,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2976269382948251,0.6949089723251657,0.3443716656809974,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تطبیق","boundary":[0.24022097537002204,0.6949089723251657,0.29226281235741863,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.1887093747098193,0.6949089723251657,0.23488068315829413,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":".«","boundary":[0.17632032219780017,0.6949089723251657,0.18872449503041114,0.7144636192955267],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.13783846560011662,0.6949089723251657,0.17086214274078027,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"خوشهها","boundary":[0.7985195924757517,0.7273498613082533,0.8643872968463189,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7326565010843481,0.7273498613082533,0.7931233038225102,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مزیت","boundary":[0.6801197939433453,0.7273498613082533,0.727351831322828,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.6246359056700426,0.7273498613082533,0.6746977494897738,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"ملتها","boundary":[0.5660766979543392,0.7273498613082533,0.6192608879762774,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5400646210040378,0.7273498613082533,0.5606966828664802,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5067486603780361,0.7273498613082533,0.5346746111279912,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.45498078309763335,0.7273498613082533,0.5014675680655744,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.39283370269913004,0.7273498613082533,0.4496206294478399,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3874518936749297,0.7273498613082533,0.39279064822693643,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"تجربۀ","boundary":[0.7873715594970511,0.7598808638718494,0.8337680069563717,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.748417513226649,0.7598808638718494,0.7820483096805664,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.6912678269220459,0.7598808638718494,0.7431370616057378,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهیافته","boundary":[0.5890134554622403,0.7598808638718494,0.6859818653538003,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5392957911434377,0.7598808638718494,0.5836597087279519,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.487527913863035,0.7598808638718494,0.5338547822199713,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46151583691273357,0.7598808638718494,0.4767610923568819,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکا","boundary":[0.3933462559395299,0.7598808638718494,0.4560634236796681,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"Silicon","boundary":[0.13783846560011628,0.7567867296036057,0.20442195057090204,0.7732775148366753],"dir":"ltr"},{"str":"Valley,","boundary":[0.21146955762640238,0.7567867296036057,0.2800399552335988,0.7732775148366753],"dir":"ltr"},{"str":"Research","boundary":[0.2870875622890992,0.7567867296036057,0.37309335533667326,0.7732775148366753],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.38001987168912915,0.7598808638718494,0.38794458547726407,0.7794355108422105],"dir":"ltr"},{"str":"Triangle,","boundary":[0.6302739913144425,0.789317732167202,0.7157107221268625,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"North","boundary":[0.7221176376318628,0.789317732167202,0.7769530179177495,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"Carolina","boundary":[0.7833599334227499,0.789317732167202,0.8643115671050494,0.8058085174002716],"dir":"ltr"},{"str":"وغیره","boundary":[0.5785061140340397,0.7924118664354457,0.6248396455831012,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5706019023755209,0.7924118664354457,0.5785266161636557,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5544161117352385,0.7924118664354457,0.5651492328658353,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5154620654648364,0.7924118664354457,0.549092861918754,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"منطقۀ","boundary":[0.46471929466523365,0.7924118664354457,0.5102114700701785,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.41743625823833125,0.7924118664354457,0.4593486336740122,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39142418128802986,0.7924118664354457,0.41205624315047235,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3417065169692272,0.7924118664354457,0.3861405262093662,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.32838013271882655,0.7924118664354457,0.33630484650696146,0.8119665134058068],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.29045119292922456,0.7924118664354457,0.32844753346993916,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"ایرلند،","boundary":[0.2265101761893211,0.7924118664354457,0.28506387395768995,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"اسکاتلند،","boundary":[0.1378384656001164,0.7924118664354457,0.2212543271239491,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"سنگاپور،","boundary":[0.7896780490788512,0.8249428689990419,0.864269665877647,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نیو","boundary":[0.7619560945185754,0.8249428689990419,0.7837162860631384,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"لند","boundary":[0.7279153836106478,0.8249428689990419,0.7516122575740622,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.711257403297647,0.8249428689990419,0.722052287093712,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"استرالیا","boundary":[0.6498791527597437,0.8249428689990419,0.7055400000392947,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6419749411012248,0.8249428689990419,0.6498996548893596,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.5893978703925404,0.8249428689990419,0.6366005640990102,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.5410897274848379,0.8249428689990419,0.5836051218078495,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.49765084036093565,0.8249428689990419,0.5353001823578994,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.4326847171402321,0.8249428689990419,0.4919677781696902,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4038535973677305,0.8249428689990419,0.42693258839984277,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"خوشههاي","boundary":[0.3142849186078257,0.8249428689990419,0.39822012470249385,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"قوي","boundary":[0.2663611906304232,0.8249428689990419,0.3085294582713738,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2594417218850228,0.8249428689990419,0.26639322520794817,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"مزیت","boundary":[0.20011368430871962,0.8249428689990419,0.253713298732002,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.1378384656001163,0.8249428689990419,0.19426788646364718,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"پایداري","boundary":[0.7999291138868514,0.857473871562638,0.8642840173683779,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7792988459607504,0.857473871562638,0.7942862871249775,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7530304923902489,0.857473871562638,0.7736625542526914,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7127950630188469,0.857473871562638,0.7473857435537236,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.6617960155990442,0.857473871562638,0.7073144593575595,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6068246805661413,0.857473871562638,0.6561971402775345,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5253287153425368,0.857473871562638,0.601230418223795,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5199872698860181,0.857473871562638,0.5253260244380248,0.8770285185329991],"dir":"ltr"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.44114184560683234,0.857473871562638,0.5145112792038943,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.3874518936749296,0.857473871562638,0.4355761581076386,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3772936010034414,0.857473871562638,0.38193720522315555,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهاي","boundary":[0.27174299965462345,0.857473871562638,0.3613883051239679,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24560278439422203,0.857473871562638,0.26623484625666455,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.19921671613801956,0.857473871562638,0.24011936169011244,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.1378384656001163,0.857473871562638,0.1938026162596741,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.8037732631898518,0.8900048741262342,0.8643377073203098,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7841681017445506,0.8900048741262342,0.79837697453661,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"هند،","boundary":[0.7423950126519485,0.8900048741262342,0.7788620224616196,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"پاکستان،","boundary":[0.6656401649020444,0.8900048741262342,0.7371294250750088,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیه","boundary":[0.6146411174822416,0.8900048741262342,0.6603438241306807,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5984956904096409,0.8900048741262342,0.6092931369719078,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5779685738231702,0.8900048741262342,0.5931124718640295,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"یل","boundary":[0.5455745683383381,0.8900048741262342,0.5676247368786572,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.4976508403609355,0.8900048741262342,0.5402496527238222,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.45805610254003337,0.8900048741262342,0.4923583437388749,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4526742935158331,0.8900048741262342,0.4580130480678398,0.9095595210965953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86439,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":320,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/6f7e86fef27aa4cff03ea8d96768c4de.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/0c66a0ee8e1336e662c689bbf003cdc3.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13553,0.09044]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4922690313367362,0.3626250883742007,0.5831516403284065,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.41897391795953237,0.3626250883742007,0.48127668640480714,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5741494114906406,0.4264953765997845,0.6924510560775103,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.46061886874203456,0.4264953765997845,0.5657125288770359,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.37220343477302986,0.4264953765997845,0.4521835237881511,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.3095438011341265,0.4264953765997845,0.36388315802161625,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.791438541321316,0.5647849620707809,0.8337604467960765,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.772891930455751,0.5647849620707809,0.781094704376803,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7484175132266496,0.5647849620707809,0.7674680920658379,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.6676903778636455,0.5647849620707809,0.743012126753391,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتیشدن","boundary":[0.5514689306029393,0.5647849620707809,0.6622272010125316,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.525456853652638,0.5647849620707809,0.5460889155150804,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا،","boundary":[0.4780456789156354,0.5647849620707809,0.5201196367603523,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.4029566291970313,0.5647849620707809,0.47262594095164545,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"یست","boundary":[0.3369653994955279,0.5647849620707809,0.3871031011948384,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.26443911597892406,0.5647849620707809,0.3316107557930688,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24829368890632317,0.5647849620707809,0.25902681003691996,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختی","boundary":[0.13783846560011728,0.5647849620707809,0.2428343562045124,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7748140051072511,0.5973159646343771,0.8642849143365496,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.75482442873165,0.5973159646343771,0.7690333015237094,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.7056193176532475,0.5973159646343771,0.7491048471220263,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.6534670254425448,0.5973159646343771,0.7000601652078688,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.6006740416813419,0.5973159646343771,0.6478463666083181,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5605667506200398,0.5973159646343771,0.5951284718968338,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5149495122244374,0.5973159646343771,0.5547522185226318,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5096080667679187,0.5973159646343771,0.5149468213199253,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"تنها","boundary":[0.4758673276439352,0.5973159646343771,0.5042572672147624,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4495989740734338,0.5973159646343771,0.47023103593587634,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.40961982132223174,0.5973159646343771,0.44391334911598646,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.34516625134192835,0.5973159646343771,0.40395252014312866,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.2976269382948258,0.5973159646343771,0.3394902367577385,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.2045985251622209,0.5973159646343771,0.2920343417505111,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.13783846560011734,0.5973159646343771,0.1989838888285689,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.8224814564644535,0.6298469671979734,0.8642449351837982,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7963412412040521,0.6298469671979734,0.8169733030664946,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7628971422679504,0.6298469671979734,0.7908230930179055,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.7051067644128475,0.6298469671979734,0.7576083616568827,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.6382185665406438,0.6298469671979734,0.6997906903417285,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختی،","boundary":[0.5375018548020385,0.6298469671979734,0.63284483022998,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.489834403444836,0.6298469671979734,0.5321273496615139,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47368897637223506,0.6298469671979734,0.4844220975028319,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.3932181176294308,0.6298469671979734,0.46836585469406056,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37284412632352965,0.6298469671979734,0.3878315674877567,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.32081997242292687,0.6298469671979734,0.36740375809161363,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2948078954726255,0.6298469671979734,0.31543995733506797,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.22740714436002185,0.6298469671979734,0.28947887943218636,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"خطرهایی","boundary":[0.1378384656001171,0.6298469671979734,0.22212720529235105,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.8263256057674538,0.6623779697615695,0.8643173333290048,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"گرمایش","boundary":[0.7499551729478499,0.6623779697615695,0.8208530748197028,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی،","boundary":[0.6853734646574463,0.6623779697615695,0.7445724669554789,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"محیطهاي","boundary":[0.5970861689985416,0.6623779697615695,0.6798770999840168,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"سمی،","boundary":[0.5433962170666387,0.6623779697615695,0.5916255549136297,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5332379243951506,0.6623779697615695,0.5378815286148647,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.491372063166036,0.6623779697615695,0.5173608189438992,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.4474206228017336,0.6623779697615695,0.48579407438907257,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.41141375766363164,0.6623779697615695,0.4418350738644743,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.3906553514274306,0.6623779697615695,0.40611113811507316,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.35618614601052867,0.6623779697615695,0.3802383475078505,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3400407189379278,0.6623779697615695,0.35077384006852463,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"تقلیل","boundary":[0.2919888526504253,0.6623779697615695,0.3346988890664787,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.24304001819222268,0.6623779697615695,0.2866351059161369,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.18178990596441943,0.6623779697615695,0.2376799926807394,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1378384656001171,0.6623779697615695,0.17641411944079385,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.8054390612211526,0.6949089723251657,0.8643377073203106,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8000976157646337,0.6949089723251657,0.8054363703166403,0.7144636192955267],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7363725120772489,0.6949089723251657,0.7946527626918642,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7103604351269476,0.6949089723251657,0.7309924969893901,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6770444745009457,0.6949089723251657,0.7049704252509008,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.6192540966458427,0.6949089723251657,0.6717556938898781,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5783779757239406,0.6949089723251657,0.6139380225747239,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمات","boundary":[0.49201275471653594,0.6949089723251657,0.5730809942610264,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.43191588727963276,0.6949089723251657,0.4866937334642847,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.3874518936749303,0.6949089723251657,0.4264915363364792,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"مهمی","boundary":[0.33555587808442755,0.6949089723251657,0.38217951476755546,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30954380113412616,0.6949089723251657,0.33017586299656865,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.2620044880870236,0.6949089723251657,0.3042316993506202,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.20844267446522075,0.6949089723251657,0.2566362617236939,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.16756655354331856,0.6949089723251657,0.20313044454340476,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1621847445191183,0.6949089723251657,0.16752349907112501,0.7144636192955267],"dir":"ltr"},{"str":"اولین","boundary":[0.792240815280852,0.7273498613082533,0.8338843565419432,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7564902267629501,0.7273498613082533,0.7867616211409756,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7303500115025486,0.7273498613082533,0.7509820733649911,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6780695809817459,0.7273498613082533,0.7248949073649711,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6459068651466442,0.7273498613082533,0.6725609150305466,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"کوشش","boundary":[0.5768403160027404,0.7273498613082533,0.6405478647416417,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.5221252575900377,0.7273498613082533,0.5714032793668872,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.4812491366681354,0.7273498613082533,0.5168091835189187,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.3864267871941304,0.7273498613082533,0.4758976964234288,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3659246575781292,0.7273498613082533,0.3810685556189884,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.31236284395632635,0.7273498613082533,0.3605564312147995,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"یست","boundary":[0.25470060441132325,0.7273498613082533,0.29654865441533396,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2385551773387224,0.7273498613082533,0.24931610448261085,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"دیدي","boundary":[0.18576219357751958,0.7273498613082533,0.23318323496439977,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.13783846560011703,0.7273498613082533,0.1803260539098369,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8245316694260537,0.7598808638718494,0.8643343757242481,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8191902239695348,0.7598808638718494,0.8245289785215415,0.7794355108422105],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7871152828768515,0.7598808638718494,0.8137713829737155,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"کلیگرایی","boundary":[0.6931899015735467,0.7598808638718494,0.7814622050501696,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6442410671153442,0.7598808638718494,0.6876492010448225,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.583375369817841,0.7598808638718494,0.6386216896642185,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.528275896474838,0.7598808638718494,0.5780382810638656,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.4895781268246359,0.7598808638718494,0.5228046469101879,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4494708357633338,0.7598808638718494,0.4840615162982104,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.3768164139366299,0.7598808638718494,0.44396178539720416,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3666581212651417,0.7598808638718494,0.37130172548485585,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.3181290679108267,0.7598808638718494,0.350842265926118,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3001897044968257,0.7598808638718494,0.312646798451508,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاست","boundary":[0.22830411253072183,0.7598808638718494,0.2947388289234815,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22296266707420326,0.7598808638718494,0.22830142162620995,0.7794355108422105],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.20677687643392087,0.7598808638718494,0.21753780357780936,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.13783846560011723,0.7598808638718494,0.2013659800133279,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.859606200219868,0.7924118664354457,0.8642498044395821,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8106927319352529,0.7924118664354457,0.8438445473860166,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه،","boundary":[0.733937884185349,0.7924118664354457,0.8053461609463303,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.6605146324980451,0.7924118664354457,0.7285181462213589,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختی","boundary":[0.5536472818746394,0.7924118664354457,0.6550552997962342,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5205875978688377,0.7924118664354457,0.548252402742809,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.45331498506633405,0.7924118664354457,0.5152210373035393,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42730290811603266,0.7924118664354457,0.4479349699784752,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.36156795503472916,0.7924118664354457,0.4221081810245784,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2890416715181253,0.7924118664354457,0.35623881085598,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.18768426822901987,0.7924118664354457,0.28365089281221795,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.13783846560011723,0.7924118664354457,0.18233052149473147,0.8119665134058068],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومسا","boundary":[0.7955690797473893,0.8249428689990419,0.8643646163654318,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"ي،","boundary":[0.7605906526861501,0.8249428689990419,0.7852252428028765,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی،","boundary":[0.6890894756503463,0.8249428689990419,0.7549793479485607,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"پردا","boundary":[0.6519129640176515,0.8249428689990419,0.6834624099006145,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6181008518549426,0.8249428689990419,0.6415691270731386,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5777372841734404,0.8249428689990419,0.6124987730756803,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"خام،","boundary":[0.5339139821192382,0.8249428689990419,0.5720822842721071,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"تولید،","boundary":[0.47983961525703533,0.8249428689990419,0.5282115710431677,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"مونتاژ،","boundary":[0.4205115776807323,0.8249428689990419,0.4741811556213292,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"بستهبندي","boundary":[0.33324938850262725,0.8249428689990419,0.41473497452311386,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3068528966220259,0.8249428689990419,0.3274849584844684,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"انبار،","boundary":[0.25623826413252326,0.8249428689990419,0.30108936357203775,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.20229203558042033,0.8249428689990419,0.2506882095071616,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18589033188761944,0.8249428689990419,0.1966234530182162,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.14475793434551723,0.8249428689990419,0.18023840730572835,0.844497515969403],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1378384656001169,0.8249428689990419,0.14483853334257013,0.844497515969403],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8072329975625522,0.857473871562638,0.8644700741946435,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.7543118754912495,0.857473871562638,0.8014899666421801,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7377820334883486,0.857473871562638,0.7485151546189454,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"صیقل","boundary":[0.6840920815564457,0.857473871562638,0.7320574544846308,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.6398843645719435,0.857473871562638,0.6784234989942418,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"اندا","boundary":[0.6007687358925051,0.857473871562638,0.6340658601869222,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"هگیري","boundary":[0.5277633432344373,0.857473871562638,0.5904248989479921,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4812491366681346,0.857473871562638,0.5221094965778945,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4648474329753338,0.857473871562638,0.4755805541059306,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43857907940483243,0.857473871562638,0.45921114126727497,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.3677185939195287,0.857473871562638,0.43302453993861734,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.28852911827772454,0.857473871562638,0.36204206678209844,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27212741458492373,0.857473871562638,0.2774383631236387,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.17858644821191846,0.857473871562638,0.266585176396478,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.1584333673526298,0.857473871562638,0.17286468825102286,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.1378384656001163,0.857473871562638,0.14808953040811684,0.8770285185329991],"dir":"rtl"},{"str":"درنظر","boundary":[0.8156901260291523,0.8900048741262342,0.8642481386415499,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7639222487487495,0.8900048741262342,0.8104090337166906,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6988279872179463,0.8900048741262342,0.7586236014878042,0.9095595210965953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.693446178193746,0.8900048741262342,0.6988286279094968,0.9095595210965953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86447,0.90956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":364,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/e832fe2c63d5488e8f42fc46ef1cb649.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/39a5fe04697235ecae9b5d6a7f9ed701.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13564,0.09368]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5012387130437368,0.3626250883742007,0.5902444802073722,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.412054449214132,0.3626250883742007,0.49088065274680265,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7058755942734477,0.4264953765997845,0.8203610237089191,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.5767121776926408,0.4264953765997845,0.698086963370639,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5510845156726395,0.4264953765997845,0.5688871555097638,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.4421669520876336,0.4264953765997845,0.5433841720654896,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.3575956674216291,0.4264953765997845,0.4344593045968081,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3304303456804277,0.4264953765997845,0.34986316109864424,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"بحرانها","boundary":[0.18166176765431985,0.4264953765997845,0.3047333608346622,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.7860901763960518,0.5647849620707809,0.8338875599996959,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.7248400641682488,0.5647849620707809,0.7805694654437033,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7146817714967605,0.5647849620707809,0.7193253757164746,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6321960659659438,0.5647849620707809,0.6988824459997399,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نجیره","boundary":[0.5717147835987407,0.5647849620707809,0.6162855164157564,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.523150364070838,0.5647849620707809,0.5662644205786368,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"نیا","boundary":[0.5010926353702229,0.5647849620707809,0.5176372132787853,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مند","boundary":[0.4635660498743349,0.5647849620707809,0.49074879842570995,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.39975317144453143,0.5647849620707809,0.45811799334381287,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38347960606183057,0.5647849620707809,0.394240533205719,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.317103961430027,0.5647849620707809,0.37806653128996587,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.24854996552652336,0.5647849620707809,0.3115984989365802,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"پایهاي","boundary":[0.19268166232292047,0.5647849620707809,0.24319160581307148,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.13783846560011756,0.5647849620707809,0.1874340141093949,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8534909275086556,0.6005600535326858,0.8642518546525441,0.620114700503047],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8245316694260539,0.6005600535326858,0.8480833626841251,0.620114700503047],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.7572590566235503,0.6005600535326858,0.8192330221651086,0.620114700503047],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7519176111670317,0.6005600535326858,0.7572563657190383,0.620114700503047],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8268381590078538,0.6363351449945908,0.8370917865820564,0.6558897919649519],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.8056953378413528,0.6363351449945908,0.8269287527930947,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"واقعهاي","boundary":[0.7368850653176491,0.6363351449945908,0.800123115288344,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7084383604754475,0.6363351449945908,0.7315173515075597,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"مال","boundary":[0.6747379849191457,0.6363351449945908,0.7028776703703477,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6565423448849448,0.6363351449945908,0.6691106628927939,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.6166913304438427,0.6363351449945908,0.6509761448325107,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.5519814838433389,0.6363351449945908,0.6110605486831183,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5313512159172379,0.6363351449945908,0.5463386570814649,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5114897778517369,0.6363351449945908,0.5256986506437963,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطره","boundary":[0.44472971828963337,0.6363351449945908,0.5059686824844578,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"بیندا","boundary":[0.40526491271517273,0.6363351449945908,0.43911815727542375,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3846328508527302,0.6363351449945908,0.3949210757706597,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3682311471599294,0.6363351449945908,0.37896426829052615,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.35003550712572845,0.6363351449945908,0.36260382513357753,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3397490761441403,0.6363351449945908,0.3443926803638544,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.29134816109992534,0.6363351449945908,0.3237044939215881,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"ببرد","boundary":[0.2481655505962231,0.6363351449945908,0.28568457593181523,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.18755612991891948,0.6363351449945908,0.24240406775919612,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"تلقی","boundary":[0.13783846560011684,0.6363351449945908,0.18202222072063048,0.6558897919649519],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.8044139547403523,0.6721102364564957,0.8643377073203103,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7990725092838336,0.6721102364564957,0.8044112638358403,0.6916648834268568],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7730200687658507,0.6721102364564957,0.7936521306282932,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"واقع،","boundary":[0.7262495855793483,0.6721102364564957,0.7675422841473856,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.6721752187171453,0.6721102364564957,0.7206555795136222,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6541077169930445,0.6721102364564957,0.6666760350008936,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"فاجعه","boundary":[0.6024679780227415,0.6721102364564957,0.6487927961667163,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.5421148339656384,0.6721102364564957,0.5969482921768738,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49688201050033604,0.6721102364564957,0.5366847167985305,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4867237178288478,0.6721102364564957,0.491367322048562,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.44972711238353347,0.6721102364564957,0.47096052733527527,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"رویدادي","boundary":[0.3711783282922293,0.6721102364564957,0.4443199319739334,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3363247079450274,0.6721102364564957,0.3657712760209393,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.3000615661867254,0.6721102364564957,0.3309818529670974,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28391613911412455,0.6721102364564957,0.2946492602447213,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.24047725199022219,0.6721102364564957,0.27841887747252414,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22433182491762133,0.6721102364564957,0.2350649460482181,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"حمت","boundary":[0.1539838926727176,0.6721102364564957,0.2085600491572721,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13783846560011673,0.6721102364564957,0.1431494141388317,0.6916648834268568],"dir":"rtl"},{"str":"عذاب","boundary":[0.8140243279978527,0.7078853279184006,0.8643242527977498,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.7238149576874479,0.7078853279184006,0.8084221210802804,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7033128280714468,0.7078853279184006,0.7183002692356739,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6603864941879447,0.7078853279184006,0.697857083242319,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.5958047858975409,0.7078853279184006,0.6548838507373201,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.5339139821192378,0.7078853279184006,0.5904197734155883,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.49393482936803573,0.7078853279184006,0.5284965506448298,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4776612639853348,0.7078853279184006,0.4829722125240498,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.42076785430093167,0.7078853279184006,0.47223447841428934,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.407185193430331,0.7078853279184006,0.41527674329821607,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.34106582541872743,0.7078853279184006,0.4016607664669894,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3009585343574253,0.7078853279184006,0.33554921489230194,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"رویداد،","boundary":[0.22663831449942132,0.7078853279184006,0.29541591175404947,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.15411203098281748,0.7078853279184006,0.22116975583928333,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13783846560011662,0.7078853279184006,0.1431494141388316,0.7274399748887618],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.8162026792695524,0.7436604193803056,0.8643626942907793,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"عادي","boundary":[0.7653317701598498,0.7436604193803056,0.8105984221390186,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7250963407884475,0.7436604193803056,0.7596870213233242,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.6716626654767447,0.7436604193803056,0.7196031795727704,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6510323975506437,0.7436604193803056,0.6660198387148708,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.6001614884409412,0.7436604193803056,0.6454469767516946,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5527503137039386,0.7436604193803056,0.5945419828515052,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5474088682474196,0.7436604193803056,0.5527476227994264,0.7632150663506667],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.5153339271547362,0.7436604193803056,0.5419900272516003,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.4862465307620348,0.7436604193803056,0.5096738017209989,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.43678514306343214,0.7436604193803056,0.4805518079845703,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.3640025829266283,0.7436604193803056,0.4311628184311742,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.3390045925624584,0.7436604193803056,0.358329771800191,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"وکارهاي","boundary":[0.2534192213103225,0.7436604193803056,0.3286607556179455,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"رویایی","boundary":[0.19114400260171918,0.7436604193803056,0.2477292396503317,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.13783846560011637,0.7436604193803056,0.18577897969614202,0.7632150663506667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8436242776309536,0.7794355108422105,0.8642563394933961,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"سرتاسر","boundary":[0.7782737394799504,0.7794355108422105,0.838147133704039,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7274028303702476,0.7794355108422105,0.7729212741287628,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبدیده","boundary":[0.6328367575164425,0.7794355108422105,0.7219410630405448,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.567486219365439,0.7794355108422105,0.6274099719453972,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5621447739089201,0.7794355108422105,0.5674835284609268,0.7989901578125717],"dir":"ltr"},{"str":"بحران","boundary":[0.5081581817891359,0.7794355108422105,0.5566385425856128,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.47432966792273407,0.7794355108422105,0.5027196074935613,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.454596368167333,0.7794355108422105,0.46880524095939247,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.41448907710603083,0.7794355108422105,0.44907975764090746,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"فاجعه","boundary":[0.3629774764458281,0.7794355108422105,0.4093022945898027,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظره","boundary":[0.27879060671012357,0.7794355108422105,0.35764102838340317,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"اطلا","boundary":[0.23996469874982151,0.7794355108422105,0.2735233533351527,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.22407554829742066,0.7794355108422105,0.23461402733497552,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.13783846560011614,0.7794355108422105,0.21457524584829613,0.7989901578125717],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.8291446485896529,0.8152106023041155,0.8642358373637802,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7652036318497494,0.8152106023041155,0.8235881870487861,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"تدریجی","boundary":[0.6916522418523456,0.8152106023041155,0.7598482193174299,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6351432470982425,0.8152106023041155,0.6863410370370103,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی،","boundary":[0.5638983466826389,0.8152106023041155,0.6298599764345094,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.5036733409356358,0.8152106023041155,0.5585407557990476,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4857339775216348,0.8152106023041155,0.49830229552948385,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.41090120442323075,0.8152106023041155,0.4804535259007236,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37604758407602884,0.8152106023041155,0.40549415215194073,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.32043555749262587,0.8152106023041155,0.3705697994575636,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"آسیبپذیري","boundary":[0.19742277979661915,0.8152106023041155,0.31506259001182235,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.137838465600116,0.8152106023041155,0.1921465567399413,0.8347652492744765],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.7971100710646511,0.8509856937660204,0.8643377073203096,0.8705403407363815],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7767360797587499,0.8509856937660204,0.791723520922977,0.8705403407363815],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7504677261882486,0.8509856937660204,0.7713309495621115,0.8705403407363815],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7244556492379471,0.8509856937660204,0.7450877111003896,0.8705403407363815],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7039535196219462,0.8509856937660204,0.7190561571269533,0.8705403407363815],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.6333493107568421,0.8509856937660204,0.6986548723610007,0.8705403407363815],"dir":"rtl"},{"str":"(Blaikie,","boundary":[0.47317642313183356,0.8478915594977767,0.5546564992049855,0.8643823447308463],"dir":"ltr"},{"str":"1994)","boundary":[0.5605188268920608,0.8478915594977767,0.6155464146430977,0.8643823447308463],"dir":"ltr"},{"str":".«","boundary":[0.6209602582448229,0.8509856937660204,0.633364431077434,0.8705403407363815],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8268381590078524,0.8867607852279255,0.8339927615522863,0.9063154321982866],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7922408152808506,0.8867607852279255,0.8268314958157272,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.744701502233748,0.8867607852279255,0.7865614691005982,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامی","boundary":[0.6767881978807445,0.8867607852279255,0.7390488088219964,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6567986215051433,0.8867607852279255,0.6710074942972027,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6164350538236413,0.8867607852279255,0.651025734358518,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.5621044103412383,0.8867607852279255,0.6105847711377153,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.5093114265800355,0.8867607852279255,0.5564837515070116,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.44370461180883186,0.8867607852279255,0.50375650269889,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41500163034643034,0.8867607852279255,0.4380806213785426,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.3533671031883271,0.8867607852279255,0.4094279982720104,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.2999334278766243,0.8867607852279255,0.3478739419726499,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2504720401780217,0.8867607852279255,0.29424588084452546,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"رویارویی","boundary":[0.16064708479791692,0.8867607852279255,0.24467685696543878,0.9063154321982866],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1378384656001157,0.8867607852279255,0.1549669697878038,0.9063154321982866],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13784,0.36263,0.86436,0.90632],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":412,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/3bad3cf1dff34b37a5f2d58c6e7aaeb0.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/3e66b19ed1306fe0652042296028d15f.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13771,0.36263,0.13563,0.0763]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5280196198546382,0.3626250883742007,0.6170423012752068,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.38527354240323053,0.3626250883742007,0.5179347504348373,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.6220731394680432,0.4264953765997845,0.7232903594458993,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.5375018548020386,0.4264953765997845,0.6143411456982987,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5120023310921372,0.4264953765997845,0.5297767805010395,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.3829670528214304,0.4264953765997845,0.5043429917442195,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.27879060671012484,0.4264953765997845,0.37519930846316796,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5204760529336333,0.864222510979531,0.5430044480607775],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.7999291138868526,0.5647849620707809,0.833850528028077,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.7203552233147484,0.5647849620707809,0.7939913127351284,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"برگرفته","boundary":[0.6465475566971444,0.5647849620707809,0.7144814913180741,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6360048490953563,0.5647849620707809,0.6406484533150704,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"صفت","boundary":[0.5649234531634403,0.5647849620707809,0.6197012993480921,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"یونانی","boundary":[0.5029045110750369,0.5647849620707809,0.5589932121720118,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکوس","boundary":[0.3956527455213312,0.5647849620707809,0.49693582859057855,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3879644469153307,0.5597831743440659,0.39541261432820374,0.5725793027762837],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3615679550347293,0.5647849620707809,0.38214440487058843,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"معناي","boundary":[0.3018555025281261,0.5647849620707809,0.3552312593236638,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.28891353320802543,0.5647849620707809,0.2959469169111047,0.584339609041142],"dir":"ltr"},{"str":"داشتن","boundary":[0.23304523000442243,0.5647849620707809,0.28898106209744806,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.1643630957908188,0.5647849620707809,0.22720468583006412,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13783846560011737,0.5647849620707809,0.15847052746255988,0.584339609041142],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.8056953378413528,0.5973159646343771,0.8643223307230988,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7986477307858525,0.5973159646343771,0.8056438262406926,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.7535430456306501,0.5973159646343771,0.7933457519288446,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7482016001741315,0.5973159646343771,0.7535403547261381,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"اولین","boundary":[0.7011344767997472,0.5973159646343771,0.7427780180608383,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6403969178123441,0.5973159646343771,0.6957395976679168,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.5776091458633408,0.5973159646343771,0.6351206947556662,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5455745683383391,0.5973159646343771,0.572230668435203,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"کلمه","boundary":[0.49944477670233667,0.5973159646343771,0.5401735385676238,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4734326997520352,0.5973159646343771,0.4940091495878944,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"دورههاي","boundary":[0.3875800319850306,0.5973159646343771,0.46802410982102405,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"روم","boundary":[0.3508043369863286,0.5973159646343771,0.3821323598694389,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33465890991372776,0.5973159646343771,0.34539203104432453,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"روم","boundary":[0.2978832149150258,0.5973159646343771,0.3292112377981361,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"شرقی","boundary":[0.23919586888922265,0.5973159646343771,0.2925142197218355,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23227640014382234,0.5973159646343771,0.2392279034667477,0.6168706116047382],"dir":"ltr"},{"str":"مانی","boundary":[0.17448602228871926,0.5973159646343771,0.21650385555361248,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13783846560011728,0.5973159646343771,0.16728503367602915,0.6168706116047382],"dir":"rtl"},{"str":"مقام","boundary":[0.830682308310854,0.6298469671979734,0.8643738423237589,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.7678945363618507,0.6298469671979734,0.8254060852541761,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.714076446119848,0.6298469671979734,0.7625730804817077,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.697931019047247,0.6298469671979734,0.7086919461911355,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6462912800769444,0.6298469671979734,0.6925485693314963,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"لجیستا","boundary":[0.5773528692431406,0.6298469671979734,0.628966596136493,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.56966457063714,0.6248451794712583,0.577112738050013,0.6376413079034762],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.5172560018062373,0.6298469671979734,0.5644586955127071,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"داشت،","boundary":[0.45498078309763407,0.6298469671979734,0.511983110345622,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4323930743464452,0.6298469671979734,0.44952157853413327,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.33414635667332765,0.6298469671979734,0.41671125167978623,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32880491121680894,0.6298469671979734,0.3341436657688156,0.6494016141683344],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.302752470698826,0.6298469671979734,0.32338453256126853,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.27379321261622447,0.6298469671979734,0.29734490587429563,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"مان","boundary":[0.2238192716772218,0.6298469671979734,0.2580236152071469,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.18537777864721974,0.6298469671979734,0.2184014557878834,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"لغت","boundary":[0.13783846560011723,0.6298469671979734,0.17997700515312468,0.6494016141683344],"dir":"rtl"},{"str":"دربرگیرنده","boundary":[0.7725075155254512,0.6623779697615695,0.8641849664546716,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"معناي","boundary":[0.7199708083844483,0.6623779697615695,0.7670170452142859,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.6579518662960451,0.6623779697615695,0.7144258792914908,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6318116510356436,0.6623779697615695,0.6524437128980862,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.5498031325716394,0.6623779697615695,0.6263928100398245,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.48714349893273595,0.6623779697615695,0.5442570502338908,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.44895828252293385,0.6623779697615695,0.4815906252645521,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.443616837066415,0.6623779697615695,0.4489555916184217,0.6819326167319306],"dir":"ltr"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.359005188832729,0.6623779697615695,0.43820248091144937,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3094156628240264,0.6623779697615695,0.3534325818647898,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.22638203787922198,0.6623779697615695,0.30394953879178027,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19140027922192013,0.6623779697615695,0.22084684729783197,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.13783846560011728,0.6623779697615695,0.18584958390500803,0.6819326167319306],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8072329975625527,0.6949089723251657,0.8643643600888117,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.775198420037551,0.6949089723251657,0.801854520134415,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.735859958836849,0.6949089723251657,0.7697832950527249,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7098478818865475,0.6949089723251657,0.7304799437489901,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6624367071495452,0.6949089723251657,0.7044793992465977,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6462912800769441,0.6949089723251657,0.6570522072208327,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6101562766287423,0.6949089723251657,0.6408541153027807,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.547368504679739,0.6949089723251657,0.6048800535720644,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"نظامی","boundary":[0.4935504144377363,0.6949089723251657,0.542047048799596,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"سا","boundary":[0.46881216042813906,0.6949089723251657,0.4881373396658716,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"مانی","boundary":[0.4228180672625325,0.6949089723251657,0.4584683234836261,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40667264018993166,0.6949089723251657,0.4174675239859966,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.35182944346712874,0.6949089723251657,0.40137040505630345,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"آنتونین","boundary":[0.2884009799676253,0.6949089723251657,0.3463985574701601,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"هنري","boundary":[0.21971884575402142,0.6949089723251657,0.27072224987636756,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"جومینی","boundary":[0.14539862589601749,0.6949089723251657,0.21440418120431354,0.7144636192955267],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.13771032729001706,0.6899071845984506,0.14522512662414205,0.7027033130306685],"dir":"ltr"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.8012104969878525,0.7273498613082533,0.86423429970406,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسوي","boundary":[0.7267621388197485,0.7273498613082533,0.7959196661638233,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6951119762250467,0.7273498613082533,0.7214204370866094,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6666652713828454,0.7273498613082533,0.6897442624149576,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6406531944325439,0.7273498613082533,0.6612852562949864,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6023398397126419,0.7273498613082533,0.6352343534367249,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"1828","boundary":[0.5508282390524389,0.7273498613082533,0.5970210747370106,0.7469045082786144],"dir":"ltr"},{"str":"نظریه","boundary":[0.5014949896639364,0.7273498613082533,0.545410935716341,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.4474206228017335,0.7273498613082533,0.49619237011537787,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.42691849318573233,0.7273498613082533,0.4420623912265915,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.3893739683264304,0.7273498613082533,0.4175986094772286,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"راهبرد","boundary":[0.3318398670915274,0.7273498613082533,0.3840682734584296,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه،","boundary":[0.2561101258224233,0.7273498613082533,0.32642256375542933,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"تاکتیکهاي","boundary":[0.13783846560011703,0.7273498613082533,0.25075996696081776,0.7469045082786144],"dir":"rtl"},{"str":"مینی","boundary":[0.8174840623705529,0.7598808638718494,0.8539406929771058,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8008260820575521,0.7598808638718494,0.811492571266897,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکی","boundary":[0.7183050103531478,0.7598808638718494,0.7950553732621984,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6975466041169466,0.7598808638718494,0.7125340452811737,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.6515449507910442,0.7598808638718494,0.6917657723950951,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.607977925357042,0.7598808638718494,0.6458139648718215,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.602636479900523,0.7598808638718494,0.6079752344525298,0.7794355108422105],"dir":"ltr"},{"str":"فرانسويها","boundary":[0.5109772246113367,0.7598808638718494,0.5973052855088123,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.442295090397733,0.7598808638718494,0.5052858334299347,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4318805211060448,0.7598808638718494,0.4365241253257589,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.3818138080305298,0.7598808638718494,0.41573714424640557,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیکو","boundary":[0.29801135322512534,0.7598808638718494,0.37597326385617147,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.2903230546191249,0.7548790761451344,0.2978378539532499,0.7676752045773523],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.27392135092632397,0.7598808638718494,0.28458784013566873,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"لجر","boundary":[0.23086687873272171,0.7598808638718494,0.2680301921194762,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.2231785801267213,0.7548790761451344,0.23062674753959428,0.7676752045773523],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.19691022655621987,0.7598808638718494,0.21748667639207894,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"معناي","boundary":[0.13783846560011673,0.7598808638718494,0.19125227947375406,0.7794355108422105],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.1378384656001167,0.814536114474225,0.8554130021601549,0.8325588305759403],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.1378384656001167,0.8396243424984627,0.15359947774241753,0.854673310443395],"dir":"ltr"},{"str":"logistikos","boundary":[0.1585968718363178,0.8396243424984627,0.238042624098322,0.854673310443395],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1378384656001167,0.8568360363756008,0.15359947774241753,0.8718850043205331],"dir":"ltr"},{"str":"Logista","boundary":[0.1585968718363178,0.8568360363756008,0.22004034477406195,0.8718850043205331],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1378384656001167,0.8741378438332474,0.15359947774241753,0.8891868117781797],"dir":"ltr"},{"str":"Antoine-Henri","boundary":[0.1585968718363178,0.8741378438332474,0.27861736371486895,0.8891868117781797],"dir":"ltr"},{"str":"Jomini","boundary":[0.2836147578087692,0.8741378438332474,0.3394688376599511,0.8891868117781797],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1378384656001167,0.8914396512908942,0.15359947774241753,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"Logistique","boundary":[0.1585968718363178,0.8914396512908942,0.24634432079477114,0.9064886192358265],"dir":"ltr"},{"str":"5.","boundary":[0.1378384656001167,0.9086513451680324,0.15359947774241753,0.9237003131129646],"dir":"ltr"},{"str":"Loger","boundary":[0.1585968718363178,0.9086513451680324,0.20790282776476912,0.9237003131129646],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13771,0.36263,0.86437,0.9237],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":448,"image":{"jpeg":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/6a1eda3a297801d3f0371407f34c37d3.jpg","blurred":"/storage/books/786fbcbd190015eb/pages/cdd547d635f98993b56acb501b929f0f.jpg"},"info":{"width":468.24404000000004,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13784,0.36263,0.13566,0.0763]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.545958983268639,0.3626250883742007,0.6368415922603093,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.36541210433772947,0.3626250883742007,0.5350649204205566,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهاي","boundary":[0.6737128784383459,0.4264953765997845,0.8299064308431987,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5276352049243382,0.4264953765997845,0.6654543643524006,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4007782779253315,0.4264953765997845,0.5192193369935899,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"زنجیره","boundary":[0.2873758734868254,0.4264953765997845,0.39246953362182674,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.19896043951782072,0.4264953765997845,0.278940528532942,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17217953270691927,0.4264953765997845,0.19066860947124925,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"لجستیک","boundary":[0.43845094109473354,0.47939204835831906,0.5638127502914934,0.5093998706676751],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7957005496535524,0.5733727246921679,0.864222510979531,0.595901119819312],"dir":"rtl"},{"str":"امرو","boundary":[0.7996714277452417,0.61768163