درآمدی بر آسیب‌شناسی تربیتی دانشگاه درآمدی بر آسیب‌شناسی تربیتی دانشگاه

توضیحات

مطالب این کتاب که عمدتا به عنوان مقدمه ای بر آسیب‌شناسی تعلیم و تربیت دانشگاه‌های ایران به رشته تحریر درآمده‌اند، با هدف فتح بابی در شناخت افزونتر و بهتر آسیب‌ها و مشکلات و مسایل موجود در عرصه تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی دانشگاه‌های کشور نوشته شده‌اند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797694","title":"درآمدی بر آسیب‌شناسی تربیتی دانشگاه","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e2cb6ddeee208ae/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7e2cb6ddeee208ae/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e2cb6ddeee208ae/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e2cb6ddeee208ae/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e2cb6ddeee208ae/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7e2cb6ddeee208ae/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7e2cb6ddeee208ae/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7e2cb6ddeee208ae/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7e2cb6ddeee208ae/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7e2cb6ddeee208ae/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002011008","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["مطالب این کتاب که عمدتا به عنوان مقدمه ای بر آسیب‌شناسی تعلیم و تربیت دانشگاه‌های ایران به رشته تحریر درآمده‌اند، با هدف فتح بابی در شناخت افزونتر و بهتر آسیب‌ها و مشکلات و مسایل موجود در عرصه تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی دانشگاه‌های کشور نوشته شده‌اند."],"pages_count":"156","keywords":null,"token":"7e2cb6ddeee208ae","created_at":"2021-08-25 11:39:31","updated_at":"2021-09-12 13:53:44","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2021-08-25 11:41:40","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1952","title":"دکتر سیدحمیدرضا علوی","firstname":"دکتر","lastname":"سیدحمیدرضا علوی","token":"311bbd7e15e45581","created_at":"2018-02-20 11:31:47","updated_at":"2018-02-20 11:31:47","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1952","title":"دکتر سیدحمیدرضا علوی","firstname":"دکتر","lastname":"سیدحمیدرضا علوی","token":"311bbd7e15e45581","created_at":"2018-02-20 11:31:47","updated_at":"2018-02-20 11:31:47","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786347","file":"6125ecabe4e6b5.89096274.pdf","book_id":"3797694","toc":null,"created_at":"2021-08-25 11:39:32","updated_at":"2021-09-12 13:53:48","process_started_at":"2021-08-25 11:39:32","process_done_at":"2021-08-25 11:39:40","process_failed_at":null,"pages_count":"156","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fd53cad64a313bfe7f4c3f2ffc88a9c9ef603e2e9bcfddf2636b102e87ddf8a23a28a0939803a3008cb2ce29b69feddc8a70fa5171b46e19cd592d0a6135bfe4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۶"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","manager":"حسین نظام آبادی","shaba":"IR19017000000217732382000","bank_name":"بانک ملی ایران","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":50,"rent_6_profit":50,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","email":"procurement@hamrahelm.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c4185012187764bd","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"9gkcfh","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 17:11:52","created_at":"2018-07-14 15:17:27","updated_at":"2019-05-18 17:11:52","bazaar_credit":0,"description":"procurement@hamrahelm.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"1717","title":"ارزشیابی دوره های آموزشی","token":"90dc511a0b9da135","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:10","updated_at":"2017-10-07 11:24:10","study_fields":[{"id":"724","title":"آموزش و بهسازی منابع انسانی","degree_id":"10","token":"452332f096ce8d39","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:36:15","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2380","title":"اصول برنامه ریزی آموزشی","token":"b5c4f5a490915f68","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-02-22 22:35:31","study_fields":[{"id":"1063","title":"مدیریت آموزشی","degree_id":"10","token":"6dc233c960a9c575","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-15 09:52:13","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2383","title":"اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی","token":"581774f38ff197ef","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2021-05-15 10:30:55","study_fields":[{"id":"1066","title":"برنامه ریزی درسی","degree_id":"10","token":"add11c4964c311d0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-05-15 10:30:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2551","title":"اصول تهیه برنامه های آموزشی","token":"09260d43a4068b63","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2017-10-07 11:24:18","study_fields":[{"id":"1120","title":"تکنولوژی آموزشی","degree_id":"10","token":"970efdd2df574a12","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"7636","title":"آموزش از دور","token":"59fc9b8a2aefb621","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2017-10-07 11:25:36","study_fields":[{"id":"1186","title":"علوم تربیتی (۴ زمینه)","degree_id":"7","token":"840ffed488bcf8b1","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19708","title":"روان شناسی تربیتی","token":"20c99067f983fd6d","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:49","updated_at":"2017-10-07 11:32:49","study_fields":[{"id":"418","title":"روانشناسی","degree_id":"7","token":"d1da0a8bbfc38b01","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1282","title":"راهنمایی و مشاوره","degree_id":"7","token":"36b37b41cde05ba8","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19711","title":"روان شناسی تربیتی","token":"ef09a30bc3ad17db","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:49","updated_at":"2017-10-07 11:32:49","study_fields":[{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1120","title":"تکنولوژی آموزشی","degree_id":"10","token":"970efdd2df574a12","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19714","title":"روان شناسی تربیتی پیشرفته","token":"ba31847986d75b33","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:49","updated_at":"2017-10-07 11:32:49","study_fields":[{"id":"718","title":"سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)","degree_id":"10","token":"c5c74f957e66eefd","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-27 12:01:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19717","title":"روان شناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی","token":"c0c12fa8c73f171b","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:50","updated_at":"2017-10-07 11:32:50","study_fields":[{"id":"2050","title":"تحقیقات آموزشی","degree_id":"10","token":"555001d8ec8577d8","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:24","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"درآمدی-بر-آسیب-شناسی-تربیتی-دانشگاه","urlify":"درآمدی-بر-آسیب-شناسی-تربیتی-دانشگاه","pages_count_fa":"۱۵۶","authorTitle":"دکتر سیدحمیدرضا علوی","tocStr":"","url":"/preview/7e2cb6ddeee208ae/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":156,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"7e2cb6ddeee208ae","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/NGDpsnSebcYvnCFj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/ElnrIwjDSzRlfQAS.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/znuLRwkSSutcEdxq.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/vrXkPzWzINXzfmkx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/DXWefuOheuHRwAVF.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/iKPiPwzSrSXDVhhu.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/yZeBKnYqmCdrWlqh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/mgYYTFAAOhVcFKzL.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/vafjvHtVzNgaPGaq.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036162700673111344,0.00022779206586082538,0.9986753053945654,0.9991080107847661]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۶","boundary":[0.6672269105911255,0.19857312738895416,0.6941176652908325,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.19157312738895416,0.6991176652908325,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7344537973403931,0.22116528451442719,0.7831932902336121,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.22116528451442719,0.7277311086654663,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6453781723976135,0.22116528451442719,0.6773109436035156,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23543401062488556},{"x":0.610084056854248,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.610084056854248,0.22116528451442719,0.6386554837226868,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5680672526359558,0.22116528451442719,0.6033613681793213,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5630672526359558,0.21416528451442718,0.7881932902336121,0.24243401062488557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24613554775714874},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2746730148792267},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"نات","boundary":[0.2201680690050125,0.24970273673534393,0.3310924470424652,0.2746730148792267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24613554775714874},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2746730148792267},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.24270273673534393,0.3360924470424652,0.2816730148792267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.6201680898666382,0.44946491718292236,0.7109243869781494,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5932773351669312,0.44946491718292236,0.6117647290229797,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5865546464920044,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5243697762489319,0.44946491718292236,0.5865546464920044,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4756242632865906},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.45210084319114685,0.4482758641242981,0.5226891040802002,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.3781512677669525,0.4482758641242981,0.4453781545162201,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4482758641242981},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4482758641242981},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4744352102279663},{"x":0.289075642824173,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.289075642824173,0.4482758641242981,0.36974790692329407,0.4744352102279663]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47681331634521484},{"x":0.289075642824173,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.28407564282417297,0.4412758641242981,0.7159243869781494,0.48381331634521485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5865546464920044,0.6979786157608032,0.6369748115539551,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5394958257675171,0.6979786157608032,0.5764706134796143,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6979786157608032},{"x":0.529411792755127,"y":0.6979786157608032},{"x":0.529411792755127,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.4319327771663666,0.6979786157608032,0.529411792755127,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6979786157608032},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6979786157608032},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7205707430839539},{"x":0.364705890417099,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.364705890417099,0.6979786157608032,0.42184874415397644,0.7205707430839539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.696789562702179},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7205707430839539},{"x":0.364705890417099,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.359705890417099,0.689789562702179,0.6419748115539551,0.7275707430839539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6201680898666382,"y":0.72651606798172},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5815126299858093,0.7277051210403442,0.6201680898666382,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5747899413108826,"y":0.72651606798172},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5176470875740051,0.7277051210403442,0.5747899413108826,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7277051210403442},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7443519830703735},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.47058823704719543,0.7288941740989685,0.5109243988990784,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4285714328289032,0.7288941740989685,0.4638655483722687,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7288941740989685},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7288941740989685},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7455410361289978},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.3781512677669525,0.7288941740989685,0.42352941632270813,0.7455410361289978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6201680898666382,"y":0.72651606798172},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.7218941740989685,0.6251680898666382,0.7501629300117493],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/slxFhhwKrwmNAByn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/oiQvqClQySPXyrOS.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/JyulirGTndoRRkLU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00040117223423068263,0.0002546555107187006,0.9986640067581369,0.9990062125009816]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7344537973403931,0.22116528451442719,0.7848739624023438,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23543401062488556},{"x":0.729411780834198,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.22116528451442719,0.7310924530029297,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.729411780834198,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.724411780834198,0.21416528451442718,0.7898739624023438,0.2448121316432953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.22354340553283691},{"x":0.63193279504776,"y":0.22354340553283691},{"x":0.63193279504776,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.6067227125167847,0.22354340553283691,0.63193279504776,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.22354340553283691,0.6033613681793213,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدحمیدرضا","boundary":[0.5159664154052734,0.22235433757305145,0.5932773351669312,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.22235433757305145,0.5193277597427368,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23662306368350983},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۰","boundary":[0.4773109257221222,0.22116528451442719,0.5058823823928833,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46554622054100037,0.22116528451442719,0.46890756487846375,0.23543401062488556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22116528451442719},{"x":0.63193279504776,"y":0.22354340553283691},{"x":0.63193279504776,"y":0.2378121316432953},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.21416528451442718,0.63693279504776,0.2448121316432953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Alavi","boundary":[0.5193277597427368,0.24019025266170502,0.5512605309486389,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5546218752861023,0.24019025266170502,0.5546218752861023,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"Hamid","boundary":[0.5579832196235657,0.24019025266170502,0.5966386795043945,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Reza","boundary":[0.6016806960105896,0.23900118470191956,0.6302521228790283,0.24970273673534393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24019025266170502},{"x":0.6302521228790283,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5143277597427368,0.233190252661705,0.6352521228790283,0.25670273673534394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2568370997905731},{"x":0.63193279504776,"y":0.2568370997905731},{"x":0.63193279504776,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.5899159908294678,0.2568370997905731,0.63193279504776,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2568370997905731},{"x":0.583193302154541,"y":0.2568370997905731},{"x":0.583193302154541,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5747899413108826,0.2568370997905731,0.583193302154541,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5378151535987854,0.2568370997905731,0.5697479248046875,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27229487895965576},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.49747899174690247,0.2568370997905731,0.5361344814300537,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27229487895965576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.45546218752861023,0.2568370997905731,0.4907563030719757,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2568370997905731},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2568370997905731},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4100840389728546,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4100840389728546,0.2568370997905731,0.45042017102241516,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27229487895965576},{"x":0.40504202246665955,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.40504202246665955,0.2568370997905731,0.4084033668041229,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3781512677669525,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3781512677669525,0.2568370997905731,0.4000000059604645,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27229487895965576},{"x":0.32436975836753845,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.32436975836753845,0.2568370997905731,0.3764705955982208,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27229487895965576},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.29579833149909973,0.2568370997905731,0.3193277418613434,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2568370997905731},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2568370997905731},{"x":0.29243698716163635,"y":0.27229487895965576},{"x":0.289075642824173,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.289075642824173,0.2568370997905731,0.29243698716163635,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2770511209964752},{"x":0.63193279504776,"y":0.2770511209964752},{"x":0.63193279504776,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6033613681793213,0.2770511209964752,0.63193279504776,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5966386795043945,0.2770511209964752,0.6000000238418579,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5512605309486389,0.2770511209964752,0.5899159908294678,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5159664154052734,0.2770511209964752,0.5445378422737122,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.48403361439704895,0.2770511209964752,0.5092437267303467,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4756302535533905,"y":0.28894174098968506},{"x":0.4470588266849518,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4470588266849518,0.27586206793785095,0.4756302535533905,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28894174098968506},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43865546584129333,0.27586206793785095,0.4436974823474884,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28894174098968506},{"x":0.3932773172855377,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3932773172855377,0.27586206793785095,0.43529412150382996,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.27586206793785095},{"x":0.38991597294807434,"y":0.27586206793785095},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28894174098968506},{"x":0.3848739564418793,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.27586206793785095,0.38991597294807434,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28894174098968506},{"x":0.3478991687297821,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3478991687297821,0.27586206793785095,0.3764705955982208,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3445378243923187,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3445378243923187,"y":0.28894174098968506},{"x":0.34285715222358704,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.27586206793785095,0.3445378243923187,0.28894174098968506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2568370997905731},{"x":0.63193279504776,"y":0.2568370997905731},{"x":0.63193279504776,"y":0.2901307940483093},{"x":0.289075642824173,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28407564282417297,0.24983709979057311,0.63693279504776,0.29713079404830933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2936979830265045},{"x":0.63193279504776,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۵۶","boundary":[0.6084033846855164,0.29607608914375305,0.63193279504776,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.298454225063324},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5966386795043945,0.298454225063324,0.6016806960105896,0.3067776560783386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.298454225063324},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2936979830265045},{"x":0.63193279504776,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.5916386795043945,0.29145422506332397,0.63693279504776,0.31021046710014344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.31272295117378235},{"x":0.63193279504776,"y":0.31272295117378235},{"x":0.63193279504776,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5865546464920044,0.31272295117378235,0.63193279504776,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5411764979362488,0.31272295117378235,0.5798319578170776,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.31272295117378235},{"x":0.534453809261322,"y":0.31272295117378235},{"x":0.534453809261322,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.31272295117378235,0.534453809261322,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.31272295117378235},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31272295117378235},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4722689092159271,0.31272295117378235,0.49915966391563416,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.31272295117378235},{"x":0.46722689270973206,"y":0.31272295117378235},{"x":0.46722689270973206,"y":0.32580262422561646},{"x":0.43697479367256165,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.43697479367256165,0.31272295117378235,0.46722689270973206,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.31272295117378235},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31272295117378235},{"x":0.43529412150382996,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4302521049976349,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4302521049976349,0.31272295117378235,0.43529412150382996,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.31272295117378235},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31272295117378235},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32580262422561646},{"x":0.40168067812919617,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۶۶","boundary":[0.40168067812919617,0.31272295117378235,0.42352941632270813,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.31272295117378235,0.4000000059604645,0.32580262422561646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.31272295117378235},{"x":0.63193279504776,"y":0.31272295117378235},{"x":0.63193279504776,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3933193337917328,0.30572295117378234,0.63693279504776,0.33280262422561646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.33293697237968445},{"x":0.63193279504776,"y":0.33293697237968445},{"x":0.63193279504776,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-600-201-100-8","boundary":[0.5142857432365417,0.33293697237968445,0.63193279504776,0.3412604033946991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.33293697237968445},{"x":0.63193279504776,"y":0.33293697237968445},{"x":0.63193279504776,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5092857432365417,0.32593697237968444,0.63693279504776,0.3482604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.350772887468338},{"x":0.63193279504776,"y":0.350772887468338},{"x":0.63193279504776,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6134454011917114,0.350772887468338,0.63193279504776,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3674197494983673},{"x":0.63193279504776,"y":0.3674197494983673},{"x":0.63193279504776,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5949580073356628,0.3674197494983673,0.63193279504776,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5647059082984924,0.3674197494983673,0.5882353186607361,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3674197494983673},{"x":0.556302547454834,"y":0.3674197494983673},{"x":0.556302547454834,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5462185144424438,0.3674197494983673,0.556302547454834,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5159664154052734,0.3674197494983673,0.5411764979362488,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5008403658866882,0.3674197494983673,0.5126050710678101,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدفها","boundary":[0.4571428596973419,0.3674197494983673,0.4957983195781708,0.3816884756088257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.350772887468338},{"x":0.63193279504776,"y":0.350772887468338},{"x":0.63193279504776,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.343772887468338,0.63693279504776,0.3886884756088257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.36979785561561584},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36979785561561584},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.36979785561561584,0.45042017102241516,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3686088025569916},{"x":0.440336138010025,"y":0.36979785561561584},{"x":0.440336138010025,"y":0.38287752866744995},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشها","boundary":[0.40504202246665955,0.3686088025569916,0.440336138010025,0.38287752866744995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3686088025569916},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36979785561561584},{"x":0.45042017102241516,"y":0.38287752866744995},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.36160880255699157,0.45542017102241517,0.38987752866744996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.38644471764564514},{"x":0.40168067812919617,"y":0.38644471764564514},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39952436089515686},{"x":0.34285715222358704,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Education","boundary":[0.34285715222358704,0.38644471764564514,0.40168067812919617,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.38644471764564514},{"x":0.40504202246665955,"y":0.38644471764564514},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39952436089515686},{"x":0.40504202246665955,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40504202246665955,0.38644471764564514,0.40504202246665955,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.38644471764564514},{"x":0.462184876203537,"y":0.38644471764564514},{"x":0.462184876203537,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Higher--","boundary":[0.4117647111415863,0.38644471764564514,0.462184876203537,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.46722689270973206,0.38644471764564514,0.4907563030719757,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"--Aims","boundary":[0.4957983195781708,0.38644471764564514,0.5411764979362488,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5462185144424438,0.38644471764564514,0.5663865804672241,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"objectives","boundary":[0.5714285969734192,0.38644471764564514,0.63193279504776,0.39952436089515686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.39952436089515686},{"x":0.34285715222358704,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33785715222358703,0.37944471764564514,0.63693279504776,0.40652436089515687],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.405469685792923},{"x":0.63193279504776,"y":0.405469685792923},{"x":0.63193279504776,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5949580073356628,0.405469685792923,0.63193279504776,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.405469685792923},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.5647059082984924,0.405469685792923,0.5882353186607361,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.405469685792923},{"x":0.5546218752861023,"y":0.405469685792923},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5445378422737122,0.405469685792923,0.5546218752861023,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.405469685792923},{"x":0.5411764979362488,"y":0.405469685792923},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5159664154052734,0.405469685792923,0.5411764979362488,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.405469685792923},{"x":0.507563054561615,"y":0.405469685792923},{"x":0.507563054561615,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4957983195781708,0.405469685792923,0.507563054561615,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.405469685792923},{"x":0.4907563030719757,"y":0.405469685792923},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.4638655483722687,0.405469685792923,0.4907563030719757,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.405469685792923},{"x":0.4588235318660736,"y":0.405469685792923},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4185493588447571},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43697479367256165,0.405469685792923,0.4588235318660736,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.405469685792923},{"x":0.4302521049976349,"y":0.405469685792923},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.3831932842731476,0.405469685792923,0.4302521049976349,0.4185493588447571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.405469685792923},{"x":0.63193279504776,"y":0.405469685792923},{"x":0.63193279504776,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3781932842731476,0.39846968579292297,0.63693279504776,0.4255493588447571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7529411911964417,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7546218633651733,0.2580261528491974,0.7831932902336121,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.2580261528491974,0.7478991746902466,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7243697643280029,0.2568370997905731,0.7378151416778564,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6773109436035156,0.2568370997905731,0.7176470756530762,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.2568370997905731,0.6789916157722473,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.2770511209964752,0.7831932902336121,0.28656360507011414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7042016983032227,0.2782402038574219,0.7260504364967346,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2782402038574219},{"x":0.702521026134491,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2901307940483093},{"x":0.702521026134491,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7008403539657593,0.2782402038574219,0.7042016983032227,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7310924530029297,0.2936979830265045,0.7831932902336121,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6924369931221008,0.2948870360851288,0.7243697643280029,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.2948870360851288,0.6873949766159058,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7478991746902466,0.31272295117378235,0.7848739624023438,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.3139120042324066,0.7445378303527832,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34363853931427},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.3317479193210602,0.7848739624023438,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34363853931427},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.3317479193210602,0.7529411911964417,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.350772887468338},{"x":0.7848739624023438,"y":0.350772887468338},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7445378303527832,0.350772887468338,0.7848739624023438,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.350772887468338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.350772887468338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7008403539657593,0.350772887468338,0.7378151416778564,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.350772887468338},{"x":0.6957983374595642,"y":0.350772887468338},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6655462384223938,0.350772887468338,0.6957983374595642,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.350772887468338},{"x":0.6605042219161987,"y":0.350772887468338},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6554622054100037,0.350772887468338,0.6605042219161987,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7495798468589783,0.36979785561561584,0.7848739624023438,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.36979785561561584,0.7478991746902466,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.3888228237628937,0.7848739624023438,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.3888228237628937,0.7478991746902466,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7495798468589783,0.40665873885154724,0.7831932902336121,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40665873885154724},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.40665873885154724,0.7462185025215149,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.4256837069988251,0.7848739624023438,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.4256837069988251,0.7478991746902466,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.44351962208747864,0.7848739624023438,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.44351962208747864,0.7478991746902466,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.4613555371761322,0.7848739624023438,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.4613555371761322,0.7478991746902466,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.48038050532341003,0.7848739624023438,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.48038050532341003,0.7478991746902466,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7478991746902466,0.49940547347068787,0.7848739624023438,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.49940547347068787,0.7478991746902466,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7831932902336121,"y":0.526753842830658},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.5148632526397705,0.7831932902336121,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.517241358757019},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7109243869781494,0.517241358757019,0.7428571581840515,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.517241358757019},{"x":0.7126050591468811,"y":0.517241358757019},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.517241358757019,0.7142857313156128,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7680672407150269,0.5350772738456726,0.7848739624023438,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7344537973403931,0.5350772738456726,0.7613445520401001,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6941176652908325,0.5338882207870483,0.7277311086654663,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7663865685462952,0.5552912950515747,0.7831932902336121,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7327731251716614,0.5552912950515747,0.7613445520401001,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6991596817970276,0.5552912950515747,0.7260504364967346,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.5552912950515747,0.6941176652908325,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7529411911964417,0.5707491040229797,0.7848739624023438,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6857143044471741,0.5707491040229797,0.7462185025215149,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5707491040229797},{"x":0.680672287940979,"y":0.5707491040229797},{"x":0.680672287940979,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6655462384223938,0.5707491040229797,0.680672287940979,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6571428775787354,0.5707491040229797,0.6605042219161987,0.5838287472724915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6471008610725403,0.24983709979057311,0.7932353067398071,0.5908287472724915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4453781545162201,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3848739564418793,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Education","boundary":[0.3848739564418793,0.4244946539402008,0.4453781545162201,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4244946539402008},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4244946539402008},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4470588266849518,0.4244946539402008,0.44873949885368347,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43638524413108826},{"x":0.45546218752861023,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Higher--","boundary":[0.45546218752861023,0.4244946539402008,0.5042017102241516,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Iran--","boundary":[0.5109243988990784,0.4244946539402008,0.5428571701049805,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4244946539402008},{"x":0.583193302154541,"y":0.4244946539402008},{"x":0.583193302154541,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5478991866111755,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Social","boundary":[0.5478991866111755,0.4244946539402008,0.583193302154541,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4244946539402008},{"x":0.63193279504776,"y":0.4244946539402008},{"x":0.63193279504776,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aspects","boundary":[0.5899159908294678,0.4244946539402008,0.63193279504776,0.43638524413108826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.42330560088157654},{"x":0.63193279504776,"y":0.4244946539402008},{"x":0.63193279504776,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3848739564418793,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37987395644187927,0.41630560088157653,0.63693279504776,0.44338524413108826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44233056902885437},{"x":0.63193279504776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.63193279504776,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6117647290229797,0.44233056902885437,0.63193279504776,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5714285969734192,0.44233056902885437,0.6084033846855164,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44233056902885437},{"x":0.561344563961029,"y":0.44233056902885437},{"x":0.561344563961029,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5260504484176636,0.44233056902885437,0.561344563961029,0.4554102122783661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44233056902885437},{"x":0.63193279504776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.63193279504776,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5210504484176636,0.43533056902885436,0.63693279504776,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4720570743083954},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Educational","boundary":[0.48739495873451233,0.4589774012565613,0.5579832196235657,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46016645431518555},{"x":0.63193279504776,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"psychology","boundary":[0.5630252361297607,0.46016645431518555,0.6302521228790283,0.47324612736701965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4589774012565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4744352102279663},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4823949587345123,0.4519774012565613,0.6352521228790283,0.4814352102279663],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47919145226478577},{"x":0.63193279504776,"y":0.47919145226478577},{"x":0.63193279504776,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6016806960105896,0.47919145226478577,0.63193279504776,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.5579832196235657,0.47919145226478577,0.5932773351669312,0.4922710955142975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4780023694038391},{"x":0.63193279504776,"y":0.47919145226478577},{"x":0.63193279504776,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5529832196235657,0.4710023694038391,0.63693279504776,0.5004601783752441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Moral","boundary":[0.5327731370925903,0.4982164204120636,0.5697479248046875,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4982164204120636},{"x":0.63193279504776,"y":0.4982164204120636},{"x":0.63193279504776,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"education","boundary":[0.5747899413108826,0.4982164204120636,0.63193279504776,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4982164204120636},{"x":0.63193279504776,"y":0.4982164204120636},{"x":0.63193279504776,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5277731370925903,0.4912164204120636,0.63693279504776,0.5135398216247559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5136741995811462},{"x":0.63193279504776,"y":0.5136741995811462},{"x":0.63193279504776,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5915966629981995,0.5136741995811462,0.63193279504776,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5279428958892822},{"x":0.556302547454834,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.556302547454834,0.5148632526397705,0.5865546464920044,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5243697762489319,0.5148632526397705,0.5495798587799072,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5291320085525513},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.48739495873451233,0.5148632526397705,0.5193277597427368,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5148632526397705},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5291320085525513},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.5148632526397705,0.48571428656578064,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4302521049976349,0.5148632526397705,0.4756302535533905,0.5291320085525513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5148632526397705},{"x":0.63193279504776,"y":0.5136741995811462},{"x":0.63193279504776,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.5078632526397705,0.63693279504776,0.5349428958892822],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.63193279504776,"y":0.5350772738456726},{"x":0.63193279504776,"y":0.5434007048606873},{"x":0.578151285648346,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"LA۱۳۵۳","boundary":[0.578151285648346,0.5350772738456726,0.63193279504776,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.63193279504776,"y":0.5350772738456726},{"x":0.63193279504776,"y":0.5434007048606873},{"x":0.578151285648346,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.5280772738456726,0.63693279504776,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5541022419929504},{"x":0.63193279504776,"y":0.5541022419929504},{"x":0.63193279504776,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷۸/۵۵","boundary":[0.5865546464920044,0.5541022419929504,0.63193279504776,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5541022419929504},{"x":0.63193279504776,"y":0.5541022419929504},{"x":0.63193279504776,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.5471022419929504,0.63693279504776,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۶۶۸۵۱۲","boundary":[0.5747899413108826,0.5707491040229797,0.6302521228790283,0.5802615880966187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.5637491040229797,0.6352521228790283,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.7327731251716614,0.6111771464347839,0.7848739624023438,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7142857313156128,0.6111771464347839,0.7243697643280029,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6111771464347839},{"x":0.707563042640686,"y":0.6111771464347839},{"x":0.707563042640686,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6722689270973206,0.6111771464347839,0.707563042640686,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6218487620353699,0.6111771464347839,0.6655462384223938,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6111771464347839},{"x":0.610084056854248,"y":0.6111771464347839},{"x":0.610084056854248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5663865804672241,0.6111771464347839,0.610084056854248,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6290130615234375},{"x":0.507563054561615,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.6111771464347839,0.5596638917922974,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6504161953926086},{"x":0.756302535533905,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.756302535533905,0.6373364925384521,0.7848739624023438,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6361474394798279},{"x":0.75126051902771,"y":0.6361474394798279},{"x":0.75126051902771,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7260504364967346,0.6361474394798279,0.75126051902771,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6689075827598572,0.6361474394798279,0.7243697643280029,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6504161953926086},{"x":0.63193279504776,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.63193279504776,0.6361474394798279,0.6621848940849304,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.65636146068573},{"x":0.7848739624023438,"y":0.65636146068573},{"x":0.7848739624023438,"y":0.671819269657135},{"x":0.7613445520401001,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7613445520401001,0.65636146068573,0.7848739624023438,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.65636146068573},{"x":0.7613445520401001,"y":0.65636146068573},{"x":0.7613445520401001,"y":0.671819269657135},{"x":0.7579832077026367,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.65636146068573,0.7613445520401001,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.65636146068573},{"x":0.75126051902771,"y":0.65636146068573},{"x":0.75126051902771,"y":0.671819269657135},{"x":0.7008403539657593,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.65636146068573,0.75126051902771,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.65636146068573},{"x":0.6941176652908325,"y":0.671819269657135},{"x":0.6504201889038086,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6504201889038086,0.65636146068573,0.6941176652908325,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.65636146068573},{"x":0.6436975002288818,"y":0.671819269657135},{"x":0.6117647290229797,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6117647290229797,0.65636146068573,0.6436975002288818,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.65636146068573},{"x":0.605042040348053,"y":0.65636146068573},{"x":0.605042040348053,"y":0.671819269657135},{"x":0.5764706134796143,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5764706134796143,0.65636146068573,0.605042040348053,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.65636146068573},{"x":0.5714285969734192,"y":0.65636146068573},{"x":0.5714285969734192,"y":0.671819269657135},{"x":0.5361344814300537,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5361344814300537,0.65636146068573,0.5714285969734192,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.65636146068573},{"x":0.534453809261322,"y":0.65636146068573},{"x":0.534453809261322,"y":0.671819269657135},{"x":0.5310924649238586,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.65636146068573,0.534453809261322,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.65636146068573},{"x":0.5243697762489319,"y":0.65636146068573},{"x":0.5243697762489319,"y":0.671819269657135},{"x":0.4739495813846588,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4739495813846588,0.65636146068573,0.5243697762489319,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.65636146068573},{"x":0.46722689270973206,"y":0.671819269657135},{"x":0.43529412150382996,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.43529412150382996,0.65636146068573,0.46722689270973206,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.671819269657135},{"x":0.4084033668041229,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4084033668041229,0.65636146068573,0.4285714328289032,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6944113969802856},{"x":0.756302535533905,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7579832077026367,0.6789536476135254,0.7848739624023438,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6789536476135254},{"x":0.75126051902771,"y":0.6789536476135254},{"x":0.75126051902771,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7277311086654663,0.6789536476135254,0.75126051902771,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6789536476135254,0.7243697643280029,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6957983374595642,0.6777645945549011,0.7142857313156128,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.6777645945549011,0.6924369931221008,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6765754818916321},{"x":0.680672287940979,"y":0.6777645945549011},{"x":0.680672287940979,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6504201889038086,0.6765754818916321,0.680672287940979,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.7596638798713684,0.7003567218780518,0.7831932902336121,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.7003567218780518,0.7596638798713684,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7226890921592712,0.6991676688194275,0.7445378303527832,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6840336322784424,0.6979786157608032,0.7159664034843445,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7260504364967346,0.7205707430839539,0.7831932902336121,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7142857313156128,0.7205707430839539,0.7193277478218079,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7205707430839539},{"x":0.707563042640686,"y":0.7205707430839539},{"x":0.707563042640686,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6857143044471741,0.7205707430839539,0.707563042640686,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.7205707430839539,0.6823529601097107,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.6302521228790283,0.7205707430839539,0.6722689270973206,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7529411911964417,0.7419738173484802,0.7848739624023438,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7419738173484802},{"x":0.75126051902771,"y":0.7419738173484802},{"x":0.75126051902771,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7419738173484802,0.75126051902771,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۵۰,۰۰۰","boundary":[0.6655462384223938,0.7419738173484802,0.7243697643280029,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6420168280601501,0.7419738173484802,0.6605042219161987,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.7621878981590271,0.7848739624023438,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7621878981590271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7621878981590271},{"x":0.75126051902771,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7621878981590271,0.75126051902771,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸-۱۰۰-۲۰۱-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5915966629981995,0.7621878981590271,0.7411764860153198,0.7764565944671631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4034033668041229,0.6041771464347839,0.7898739624023438,0.7834565944671631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.5899159908294678,0.7800237536430359,0.6302521228790283,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7931034564971924},{"x":0.63193279504776,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.63193279504776,0.7800237536430359,0.6336134672164917,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"978-600-201-100-8","boundary":[0.6420168280601501,0.7800237536430359,0.7831932902336121,0.7931034564971924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5849159908294678,0.7730237536430359,0.7881932902336121,0.8001034564971924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8287752866744995},{"x":0.756302535533905,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.756302535533905,0.8121284246444702,0.7899159789085388,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8121284246444702},{"x":0.75126051902771,"y":0.8121284246444702},{"x":0.75126051902771,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.7109243869781494,0.8121284246444702,0.75126051902771,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6773109436035156,0.8121284246444702,0.7058823704719543,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8287752866744995},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.8121284246444702,0.6705882549285889,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8287752866744995},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5747899413108826,0.8121284246444702,0.6117647290229797,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8287752866744995},{"x":0.534453809261322,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.534453809261322,0.8121284246444702,0.5680672526359558,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8121284246444702},{"x":0.529411792755127,"y":0.8121284246444702},{"x":0.529411792755127,"y":0.8287752866744995},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4924369752407074,0.8121284246444702,0.529411792755127,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8287752866744995},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.8121284246444702,0.48403361439704895,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8287752866744995},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41848739981651306,0.8121284246444702,0.4739495813846588,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8121284246444702},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8121284246444702},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8287752866744995},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.36974790692329407,0.8121284246444702,0.40672269463539124,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8287752866744995},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.33781513571739197,0.8121284246444702,0.3613445460796356,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8287752866744995},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.2857142984867096,0.8121284246444702,0.3327731192111969,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.8121284246444702},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8121284246444702},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8287752866744995},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24873949587345123,0.8121284246444702,0.2823529541492462,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8121284246444702},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8121284246444702},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8287752866744995},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.8121284246444702,0.24537815153598785,0.8287752866744995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8287752866744995},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.23869747936725616,0.8051284246444702,0.7949159789085388,0.8357752866744995],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/YjnzwljBmbMGNheP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/viXxUpuTwaZPsdMs.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/XBZpNMcGgbsgpCDW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023006246010651214,0.9986724807354582,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.20190024375915527,0.5579832196235657,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2197149693965912},{"x":0.440336138010025,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.440336138010025,0.20071259140968323,0.4941176474094391,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.440336138010025,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.19371259140968322,0.5629832196235657,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.27909737825393677,0.7848739624023438,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.27209737825393676,0.7898739624023438,0.2944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2218487411737442,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹","boundary":[0.21344538033008575,0.27909737825393677,0.2218487411737442,0.2897862195968628]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.27909737825393677,0.22857142984867096,0.2897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27909737825393677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27209737825393676,0.23357142984867096,0.2967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3076009452342987,0.22857142984867096,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3006009452342987,0.23357142984867096,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7546218633651733,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3076009452342987,0.7848739624023438,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7478991746902466,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.3076009452342987,0.7478991746902466,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.3076009452342987,0.7243697643280029,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7159664034843445,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6756302714347839,0.3076009452342987,0.7159664034843445,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6706302714347839,0.3006009452342987,0.7898739624023438,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7445378303527832,0.3301662802696228,0.7579832077026367,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3444180488586426},{"x":0.702521026134491,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.702521026134491,0.3301662802696228,0.7361344695091248,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.3301662802696228,0.6941176652908325,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6571428775787354,0.3301662802696228,0.6840336322784424,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6151260733604431,0.3301662802696228,0.6504201889038086,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7445378303527832,0.3503562808036804,0.7596638798713684,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6991596817970276,0.3503562808036804,0.7394958138465881,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.35154393315315247,0.6941176652908325,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35154393315315247},{"x":0.680672287940979,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6386554837226868,0.35154393315315247,0.6823529601097107,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3527315855026245},{"x":0.63193279504776,"y":0.35154393315315247},{"x":0.63193279504776,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5915966629981995,0.3527315855026245,0.63193279504776,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.3527315855026245,0.5882353186607361,0.3669833838939667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5815546464920044,0.3231662802696228,0.7646638798713684,0.3739833838939667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.33135393261909485,0.23025210201740265,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32435393261909484,0.23525210201740265,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3527315855026245,0.23025210201740265,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3457315855026245,0.23525210201740265,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.4097387194633484,0.23193277418613434,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4027387194633484,0.23693277418613434,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.37885984778404236,0.7848739624023438,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7243697643280029,0.37885984778404236,0.7478991746902466,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.37885984778404236,0.7210084199905396,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6689075827598572,0.37885984778404236,0.7126050591468811,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.6134454011917114,0.37885984778404236,0.6621848940849304,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.5680672526359558,0.37885984778404236,0.6067227125167847,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5512605309486389,0.37885984778404236,0.5579832196235657,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5142857432365417,0.37885984778404236,0.5546218752861023,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39429929852485657},{"x":0.46554622054100037,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.46554622054100037,0.37885984778404236,0.5092437267303467,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45378151535987854,"y":0.39429929852485657},{"x":0.41848739981651306,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.41848739981651306,0.3776721954345703,0.45378151535987854,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39429929852485657},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40672269463539124,0.3776721954345703,0.4117647111415863,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4000000059604645,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3613445460796356,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3613445460796356,0.3776721954345703,0.4000000059604645,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35462185740470886,"y":0.39429929852485657},{"x":0.33949580788612366,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33949580788612366,0.3776721954345703,0.35462185740470886,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2806722819805145,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2806722819805145,0.3776721954345703,0.3327731192111969,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3776721954345703},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3776721954345703},{"x":0.27563026547431946,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2722689211368561,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2722689211368561,0.3776721954345703,0.27563026547431946,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2705882489681244,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.2369747906923294,0.3776721954345703,0.2705882489681244,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3776721954345703,0.23025210201740265,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.40855106711387634,0.7848739624023438,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7193277478218079,0.40855106711387634,0.7478991746902466,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.40855106711387634,0.7176470756530762,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6722689270973206,0.4073634147644043,0.707563042640686,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6201680898666382,0.4073634147644043,0.6672269105911255,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4073634147644043},{"x":0.610084056854248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.610084056854248,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5714285969734192,0.4073634147644043,0.610084056854248,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عقلانی","boundary":[0.5210084319114685,0.4073634147644043,0.5647059082984924,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816},{"x":0.49915966391563416,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49915966391563416,0.4073634147644043,0.5126050710678101,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42399048805236816},{"x":0.440336138010025,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.440336138010025,0.4073634147644043,0.4924369752407074,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42399048805236816},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.4073634147644043,0.43697479367256165,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.3706721954345703,0.7881932902336121,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7445378303527832,0.4299287497997284,0.7579832077026367,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7042016983032227,0.4299287497997284,0.7394958138465881,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44655582308769226},{"x":0.653781533241272,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.653781533241272,0.4299287497997284,0.6974790096282959,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.4299287497997284,0.6470588445663452,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.5983193516731262,0.4299287497997284,0.6352941393852234,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.5512605309486389,0.4299287497997284,0.5915966629981995,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5310924649238586,0.4299287497997284,0.5445378422737122,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5210084319114685,0.4299287497997284,0.5243697762489319,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44655582308769226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.4299287497997284,0.5126050710678101,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4299287497997284},{"x":0.462184876203537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.462184876203537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4319327771663666,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متفکر","boundary":[0.4319327771663666,0.4299287497997284,0.462184876203537,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4299287497997284},{"x":0.4252100884914398,"y":0.44655582308769226},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرور","boundary":[0.40504202246665955,0.4299287497997284,0.4252100884914398,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40336135029792786,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3966386616230011,0.4299287497997284,0.40336135029792786,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7546218633651733,0.4524940550327301,0.7596638798713684,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.4524940550327301,0.75126051902771,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4679335057735443},{"x":0.707563042640686,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.707563042640686,0.4524940550327301,0.7445378303527832,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانایی","boundary":[0.6621848940849304,0.4524940550327301,0.7008403539657593,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3916386616230011,0.4229287497997284,0.7646638798713684,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.43349167704582214,0.23025210201740265,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43349167704582214},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42649167704582214,0.23525210201740265,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.45368170738220215,0.23193277418613434,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44668170738220214,0.23693277418613434,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7529411911964417,0.4750593900680542,0.7613445520401001,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7445378303527832,0.4750593900680542,0.7495798468589783,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4869358539581299},{"x":0.702521026134491,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.7008403539657593,0.4774346649646759,0.7445378303527832,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6974790096282959,"y":0.489311158657074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.4774346649646759,0.6974790096282959,0.489311158657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6907983374595642,0.4704346649646759,0.7663445520401001,0.4939358539581299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21680672466754913,0.47387173771858215,0.23193277418613434,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.46687173771858215,0.23693277418613434,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.23025210201740265,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.23525210201740265,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5166270732879639,0.23025210201740265,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5166270732879639},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5096270732879639,0.23525210201740265,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5380047559738159,0.23193277418613434,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5310047559738159,0.23693277418613434,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.559382438659668,0.22857142984867096,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.552382438659668,0.23357142984867096,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.58076012134552,0.22857142984867096,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.57376012134552,0.23357142984867096,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6021377444267273,0.23193277418613434,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6116389632225037},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5951377444267273,0.23693277418613434,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.23025210201740265,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6153278045654297,0.23525210201740265,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6437054872512817,0.23193277418613434,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6367054872512817,0.23693277418613434,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7142857313156128,0.4952494204044342,0.7361344695091248,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5095011591911316},{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.4952494204044342,0.7092437148094177,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6789916157722473,0.4952494204044342,0.7008403539657593,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشراف","boundary":[0.6352941393852234,0.4952494204044342,0.6705882549285889,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6000000238418579,0.4952494204044342,0.6285714507102966,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5095011591911316},{"x":0.583193302154541,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.583193302154541,0.4952494204044342,0.5915966629981995,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.5310924649238586,0.4952494204044342,0.5764706134796143,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5226891040802002,"y":0.510688841342926},{"x":0.489075630903244,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.489075630903244,0.49643704295158386,0.5226891040802002,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7126050591468811,0.5166270732879639,0.7361344695091248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.707563042640686,"y":0.529691219329834},{"x":0.707563042640686,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5166270732879639,0.707563042640686,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7008403539657593,"y":0.529691219329834},{"x":0.6789916157722473,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6789916157722473,0.5166270732879639,0.7008403539657593,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6352941393852234,0.5166270732879639,0.6705882549285889,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5983193516731262,0.5166270732879639,0.6268907785415649,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5308788418769836},{"x":0.578151285648346,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.5166270732879639,0.5899159908294678,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برة","boundary":[0.5579832196235657,0.5166270732879639,0.5714285969734192,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.5277311205863953,0.5166270732879639,0.5714285969734192,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5308788418769836},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.48571428656578064,0.5166270732879639,0.5210084319114685,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5308788418769836},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثربخش","boundary":[0.43361344933509827,0.5166270732879639,0.4789915978908539,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5308788418769836},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4269327771663666,0.4882494204044342,0.7411344695091248,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.5368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۳","boundary":[0.6638655662536621,0.5368170738220215,0.702521026134491,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.658823549747467,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.5368170738220215,0.6605042219161987,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6302521228790283,0.5368170738220215,0.6521008610725403,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعهد","boundary":[0.5966386795043945,0.5368170738220215,0.6218487620353699,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5798319578170776,0.5368170738220215,0.5899159908294678,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزشهای","boundary":[0.5159664154052734,0.5368170738220215,0.5731092691421509,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4722689092159271,0.5368170738220215,0.5092437267303467,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5581947565078735},{"x":0.702521026134491,"y":0.5581947565078735},{"x":0.702521026134491,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳","boundary":[0.6621848940849304,0.5581947565078735,0.702521026134491,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5736342072486877},{"x":0.658823549747467,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.5581947565078735,0.6605042219161987,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6302521228790283,0.5581947565078735,0.6521008610725403,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هماهنگی","boundary":[0.5680672526359558,0.5581947565078735,0.6218487620353699,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5581947565078735},{"x":0.561344563961029,"y":0.5581947565078735},{"x":0.561344563961029,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5260504484176636,0.5581947565078735,0.561344563961029,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5724465847015381},{"x":0.489075630903244,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.489075630903244,0.5581947565078735,0.5193277597427368,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.5581947565078735,0.48235294222831726,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5581947565078735},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5581947565078735},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.4285714328289032,0.5581947565078735,0.47058823704719543,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759},{"x":0.702521026134491,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳","boundary":[0.6605042219161987,0.5783848166465759,0.702521026134491,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5783848166465759},{"x":0.658823549747467,"y":0.5783848166465759},{"x":0.658823549747467,"y":0.5938242077827454},{"x":0.658823549747467,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.5783848166465759,0.658823549747467,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6285714507102966,0.5783848166465759,0.6521008610725403,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورداری","boundary":[0.5596638917922974,0.5783848166465759,0.6218487620353699,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.5058823823928833,0.5783848166465759,0.5529412031173706,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.46554622054100037,0.5795724391937256,0.5008403658866882,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5950118899345398},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45042017102241516,0.5795724391937256,0.4588235318660736,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5950118899345398},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.38823530077934265,0.5795724391937256,0.4436974823474884,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5950118899345398},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.35966387391090393,0.5795724391937256,0.3815126121044159,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5795724391937256},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5795724391937256,0.35462185740470886,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.599762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.599762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۳","boundary":[0.6605042219161987,0.599762499332428,0.702521026134491,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428},{"x":0.6605042219161987,"y":0.599762499332428},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6152018904685974},{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.599762499332428,0.6605042219161987,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6521008610725403,"y":0.599762499332428},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6302521228790283,0.599762499332428,0.6521008610725403,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.599762499332428},{"x":0.6235294342041016,"y":0.599762499332428},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.5949580073356628,0.599762499332428,0.6235294342041016,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.599762499332428},{"x":0.5882353186607361,"y":0.599762499332428},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5495798587799072,0.599762499332428,0.5882353186607361,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.599762499332428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.599762499332428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6163895726203918},{"x":0.507563054561615,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.507563054561615,0.599762499332428,0.5428571701049805,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6163895726203918},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.46722689270973206,0.6009501218795776,0.5008403658866882,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6163895726203918},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.41680672764778137,0.6009501218795776,0.4605042040348053,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.702521026134491,"y":0.6187648177146912},{"x":0.702521026134491,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۳","boundary":[0.6605042219161987,0.6199524998664856,0.702521026134491,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998},{"x":0.658823549747467,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.6211401224136353,0.6605042219161987,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6184874176979065,0.6223278045654297,0.6521008610725403,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5764706134796143,0.6223278045654297,0.6117647290229797,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6425178050994873},{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۳","boundary":[0.6621848940849304,0.6425178050994873,0.702521026134491,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6567695736885071},{"x":0.658823549747467,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.6425178050994873,0.6605042219161987,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رؤیایی","boundary":[0.6151260733604431,0.6425178050994873,0.6521008610725403,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5798319578170776,0.6437054872512817,0.6084033846855164,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6579572558403015},{"x":0.529411792755127,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.529411792755127,0.6437054872512817,0.5731092691421509,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6437054872512817,0.5260504484176636,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6627078652381897},{"x":0.702521026134491,"y":0.6627078652381897},{"x":0.702521026134491,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۲-۳","boundary":[0.6621848940849304,0.6627078652381897,0.702521026134491,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591},{"x":0.658823549747467,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.6627078652381897,0.6605042219161987,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6302521228790283,0.6627078652381897,0.6521008610725403,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورداری","boundary":[0.5596638917922974,0.6627078652381897,0.6235294342041016,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5176470875740051,0.6627078652381897,0.5529412031173706,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.4638655483722687,0.6627078652381897,0.5109243988990784,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6781472563743591},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44873949885368347,0.6627078652381897,0.4571428596973419,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.4117647111415863,0.6627078652381897,0.4436974823474884,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6781472563743591},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38655462861061096,0.6627078652381897,0.40168067812919617,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6627078652381897},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6627078652381897},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3512605130672455,0.6627078652381897,0.37310925126075745,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.6627078652381897,0.3445378243923187,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.684085488319397},{"x":0.702521026134491,"y":0.684085488319397},{"x":0.702521026134491,"y":0.6995249390602112},{"x":0.658823549747467,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸-۲-۳","boundary":[0.658823549747467,0.684085488319397,0.702521026134491,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.684085488319397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6302521228790283,0.684085488319397,0.6521008610725403,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.684085488319397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5932773351669312,0.684085488319397,0.6218487620353699,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.684085488319397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6995249390602112},{"x":0.578151285648346,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.684085488319397,0.5882353186607361,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.684085488319397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.684085488319397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5361344814300537,0.684085488319397,0.5714285969734192,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.684085488319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.684085488319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5092437267303467,0.684085488319397,0.529411792755127,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.684085488319397},{"x":0.5025210380554199,"y":0.684085488319397},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6995249390602112},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلامی","boundary":[0.46722689270973206,0.684085488319397,0.5025210380554199,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.684085488319397},{"x":0.4588235318660736,"y":0.684085488319397},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.684085488319397,0.4588235318660736,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.684085488319397},{"x":0.44873949885368347,"y":0.684085488319397},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6995249390602112},{"x":0.413445383310318,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.413445383310318,0.684085488319397,0.44873949885368347,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.684085488319397},{"x":0.40672269463539124,"y":0.684085488319397},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6995249390602112},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.38655462861061096,0.684085488319397,0.40672269463539124,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.684085488319397},{"x":0.3798319399356842,"y":0.684085488319397},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ارادی","boundary":[0.3495798408985138,0.684085488319397,0.3798319399356842,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.684085488319397},{"x":0.3445378243923187,"y":0.684085488319397},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.684085488319397,0.3445378243923187,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.705463171005249},{"x":0.702521026134491,"y":0.705463171005249},{"x":0.702521026134491,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹-۲-۳","boundary":[0.6621848940849304,0.705463171005249,0.702521026134491,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.705463171005249},{"x":0.6605042219161987,"y":0.705463171005249},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.705463171005249,0.6605042219161987,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249},{"x":0.6521008610725403,"y":0.705463171005249},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6302521228790283,0.705463171005249,0.6521008610725403,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.705463171005249},{"x":0.6218487620353699,"y":0.705463171005249},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5932773351669312,0.705463171005249,0.6218487620353699,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.705463171005249},{"x":0.5882353186607361,"y":0.705463171005249},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5579832196235657,0.705463171005249,0.5882353186607361,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.705463171005249},{"x":0.5512605309486389,"y":0.705463171005249},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5411764979362488,0.705463171005249,0.5512605309486389,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.705463171005249},{"x":0.534453809261322,"y":0.705463171005249},{"x":0.534453809261322,"y":0.7209026217460632},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراستگی","boundary":[0.48403361439704895,0.705463171005249,0.534453809261322,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.705463171005249},{"x":0.4773109257221222,"y":0.705463171005249},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.705463171005249,0.4773109257221222,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.705463171005249},{"x":0.46554622054100037,"y":0.705463171005249},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.4436974823474884,0.705463171005249,0.46554622054100037,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.705463171005249},{"x":0.43697479367256165,"y":0.705463171005249},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.4084033668041229,0.705463171005249,0.43697479367256165,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153},{"x":0.653781533241272,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲-۳","boundary":[0.653781533241272,0.7268408536911011,0.702521026134491,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.7268408536911011,0.6504201889038086,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.6016806960105896,0.7268408536911011,0.6420168280601501,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5747899413108826,0.7268408536911011,0.5932773351669312,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشتاقانه","boundary":[0.5193277597427368,0.7268408536911011,0.5697479248046875,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.7268408536911011,0.5176470875740051,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.702521026134491,"y":0.745843231678009},{"x":0.702521026134491,"y":0.7612826824188232},{"x":0.653781533241272,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲-۳","boundary":[0.653781533241272,0.7470308542251587,0.702521026134491,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.7470308542251587,0.6504201889038086,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکتفا","boundary":[0.6168067455291748,0.7470308542251587,0.6420168280601501,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7470308542251587},{"x":0.610084056854248,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6000000238418579,0.7470308542251587,0.610084056854248,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5731092691421509,0.7482185363769531,0.5932773351669312,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5378151535987854,0.7482185363769531,0.5663865804672241,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7636579275131226},{"x":0.489075630903244,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.489075630903244,0.7482185363769531,0.5310924649238586,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7494061589241028},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7482185363769531},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7636579275131226},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.45546218752861023,0.7494061589241028,0.48235294222831726,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7494061589241028},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7494061589241028},{"x":0.45546218752861023,"y":0.764845609664917},{"x":0.45042017102241516,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.7494061589241028,0.45546218752861023,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.7695962190628052},{"x":0.702521026134491,"y":0.783847987651825},{"x":0.653781533241272,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲-۲-۳","boundary":[0.653781533241272,0.7695962190628052,0.702521026134491,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6504201889038086,"y":0.783847987651825},{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.7695962190628052,0.6504201889038086,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6420168280601501,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6201680898666382,0.7695962190628052,0.6420168280601501,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6134454011917114,"y":0.783847987651825},{"x":0.5848739743232727,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5848739743232727,0.7695962190628052,0.6134454011917114,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7695962190628052},{"x":0.578151285648346,"y":0.7695962190628052},{"x":0.578151285648346,"y":0.783847987651825},{"x":0.5680672526359558,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5680672526359558,0.7695962190628052,0.578151285648346,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7695962190628052},{"x":0.561344563961029,"y":0.7695962190628052},{"x":0.561344563961029,"y":0.783847987651825},{"x":0.5176470875740051,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5176470875740051,0.7695962190628052,0.561344563961029,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5109243988990784,"y":0.783847987651825},{"x":0.4789915978908539,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4789915978908539,0.7695962190628052,0.5109243988990784,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4722689092159271,"y":0.783847987651825},{"x":0.44873949885368347,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.44873949885368347,0.7695962190628052,0.4722689092159271,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4420168101787567,"y":0.783847987651825},{"x":0.3798319399356842,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.3798319399356842,0.7695962190628052,0.4420168101787567,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7695962190628052},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7695962190628052},{"x":0.37310925126075745,"y":0.783847987651825},{"x":0.33781513571739197,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.33781513571739197,0.7695962190628052,0.37310925126075745,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3310924470424652,"y":0.783847987651825},{"x":0.3008403480052948,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.3008403480052948,0.7695962190628052,0.3310924470424652,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7885985970497131},{"x":0.702521026134491,"y":0.7885985970497131},{"x":0.702521026134491,"y":0.805225670337677},{"x":0.653781533241272,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳-۲-۳","boundary":[0.653781533241272,0.7885985970497131,0.702521026134491,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6504201889038086,"y":0.805225670337677},{"x":0.6487395167350769,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.7885985970497131,0.6504201889038086,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677},{"x":0.6201680898666382,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6201680898666382,0.7885985970497131,0.6420168280601501,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6134454011917114,"y":0.805225670337677},{"x":0.561344563961029,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.561344563961029,0.7885985970497131,0.6134454011917114,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5546218752861023,"y":0.805225670337677},{"x":0.5176470875740051,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآمد","boundary":[0.5176470875740051,0.7897862195968628,0.5546218752861023,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8111639022827148},{"x":0.702521026134491,"y":0.8099762201309204},{"x":0.702521026134491,"y":0.8254156708717346},{"x":0.653781533241272,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴-۲-۳","boundary":[0.653781533241272,0.8111639022827148,0.702521026134491,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.8111639022827148,0.6504201889038086,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقدان","boundary":[0.6084033846855164,0.8111639022827148,0.6420168280601501,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8254156708717346},{"x":0.556302547454834,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.556302547454834,0.8111639022827148,0.6016806960105896,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5495798587799072,"y":0.826603353023529},{"x":0.49915966391563416,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انضباطی","boundary":[0.49915966391563416,0.8111639022827148,0.5495798587799072,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4941176474094391,"y":0.826603353023529},{"x":0.4588235318660736,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.4588235318660736,0.8123515248298645,0.4941176474094391,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.8123515248298645},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8123515248298645},{"x":0.45210084319114685,"y":0.826603353023529},{"x":0.42184874415397644,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.42184874415397644,0.8123515248298645,0.45210084319114685,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.5368170738220215},{"x":0.702521026134491,"y":0.826603353023529},{"x":0.3008403480052948,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2958403480052948,0.5298170738220215,0.707521026134491,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23193277418613434,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.23193277418613434,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23193277418613434,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.23693277418613434,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.23193277418613434,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6782731704711914,0.23693277418613434,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7078384757041931,0.23193277418613434,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7008384757041931,0.23693277418613434,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.21512605249881744,0.7363420724868774,0.23361344635486603,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991},{"x":0.23361344635486603,"y":0.754156768321991},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":">","boundary":[0.21512605249881744,0.7577196955680847,0.23361344635486603,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7743467688560486},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.21512605249881744,0.7779097557067871,0.23361344635486603,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.21512605249881744,0.8004750609397888,0.23361344635486603,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.21012605249881744,0.7934750609397888,0.23861344635486603,0.7397790856361389],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8135392069816589,0.23025210201740265,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8135392069816589},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8123515248298645},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8065392069816589,0.23525210201740265,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/vBPRpzuKnJnsMips-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/cCiQDRspkVPirDeq.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/GQNQZWuukmAKpTld.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019056820657077707,0.9986724807354582,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17577196657657623},{"x":0.778151273727417,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.778151273727417,0.1698337346315384,0.7831932902336121,0.17577196657657623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17577196657657623},{"x":0.778151273727417,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.16283373463153838,0.7881932902336121,0.18277196657657624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.3831932842731476,0.1674584299325943,0.42184874415397644,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3781512677669525,"y":0.18052256107330322},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.36974790692329407,0.1674584299325943,0.3781512677669525,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.1674584299325943},{"x":0.364705890417099,"y":0.1674584299325943},{"x":0.364705890417099,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3344537913799286,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.3344537913799286,0.1674584299325943,0.364705890417099,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.29579833149909973,0.1674584299325943,0.3327731192111969,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1674584299325943},{"x":0.29075631499290466,"y":0.1674584299325943},{"x":0.29075631499290466,"y":0.18052256107330322},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.25882354378700256,0.1674584299325943,0.29075631499290466,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21512605249881744,0.1674584299325943,0.2537815272808075,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.1604584299325943,0.42684874415397644,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.19952493906021118,0.22857142984867096,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19252493906021118,0.23357142984867096,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.22090260684490204,0.23025210201740265,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21390260684490203,0.23525210201740265,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.24109263718128204,0.23193277418613434,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25059381127357483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23409263718128204,0.23693277418613434,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.23025210201740265,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25665795731544494,0.23525210201740265,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.28384798765182495,0.23025210201740265,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27684798765182494,0.23525210201740265,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.23025210201740265,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.23525210201740265,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.32660332322120667,0.23025210201740265,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31960332322120666,0.23525210201740265,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3479810059070587,0.23025210201740265,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3409810059070587,0.23525210201740265,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.23025210201740265,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.23525210201740265,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.23025210201740265,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3825486891269684,0.23525210201740265,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.22857142984867096,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40392637181282043,0.23357142984867096,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4323040246963501,0.23025210201740265,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4323040246963501},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4253040246963501,0.23525210201740265,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4524940550327301,0.23193277418613434,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4454940550327301,0.23693277418613434,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7546218633651733,0.19833728671073914,0.7596638798713684,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7445378303527832,0.19833728671073914,0.7495798468589783,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6941176652908325,0.19952493906021118,0.7428571581840515,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴.غفلت","boundary":[0.6756302714347839,0.21852731704711914,0.7394958138465881,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6605042219161987,0.2197149693965912,0.6689075827598572,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22090260684490204},{"x":0.653781533241272,"y":0.2197149693965912},{"x":0.653781533241272,"y":0.23396675288677216},{"x":0.605042040348053,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.605042040348053,0.22090260684490204,0.653781533241272,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5983193516731262,"y":0.235154390335083},{"x":0.5798319578170776,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.578151285648346,0.22090260684490204,0.5983193516731262,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5731092691421509,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.5310924649238586,0.22327791154384613,0.5731092691421509,0.23634204268455505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5260924649238586,0.19608788120746612,0.7646638798713684,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23990498483181},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23990498483181},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7126050591468811,0.23990498483181,0.7344537973403931,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.24109263718128204,0.7092437148094177,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.24109263718128204},{"x":0.702521026134491,"y":0.23990498483181},{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودساختن","boundary":[0.6184874176979065,0.24109263718128204,0.702521026134491,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5882353186607361,0.24109263718128204,0.6117647290229797,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.255344420671463},{"x":0.5714285969734192,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.24109263718128204,0.5815126299858093,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.255344420671463},{"x":0.5361344814300537,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5361344814300537,0.2422802895307541,0.5647059082984924,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2422802895307541},{"x":0.529411792755127,"y":0.2422802895307541},{"x":0.529411792755127,"y":0.255344420671463},{"x":0.49747899174690247,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.49747899174690247,0.2422802895307541,0.529411792755127,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2422802895307541},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.2422802895307541,0.48739495873451233,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7126050591468811,0.2624703049659729,0.7361344695091248,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.2624703049659729,0.7109243869781494,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.2624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.27672210335731506},{"x":0.680672287940979,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.680672287940979,0.2624703049659729,0.702521026134491,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.6436975002288818,0.2624703049659729,0.6722689270973206,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6352941393852234,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6016806960105896,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6016806960105896,0.2624703049659729,0.6352941393852234,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5462185144424438,0.2624703049659729,0.5949580073356628,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5327731370925903,0.2624703049659729,0.5394958257675171,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27672210335731506},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.48403361439704895,0.2624703049659729,0.5260504484176636,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7126050591468811,0.28384798765182495,0.7344537973403931,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.28384798765182495,0.7092437148094177,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.28384798765182495},{"x":0.702521026134491,"y":0.28384798765182495},{"x":0.702521026134491,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توقع","boundary":[0.6773109436035156,0.28384798765182495,0.702521026134491,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اندک","boundary":[0.6403361558914185,0.28384798765182495,0.6689075827598572,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6252101063728333,0.28384798765182495,0.6336134672164917,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.5747899413108826,0.28384798765182495,0.6184874176979065,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.28384798765182495,0.5714285969734192,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7109243869781494,0.30166271328926086,0.7361344695091248,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3028503656387329,0.7109243869781494,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3028503656387329},{"x":0.702521026134491,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.6705882549285889,0.3028503656387329,0.702521026134491,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.3028503656387329,0.6638655662536621,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6000000238418579,0.3028503656387329,0.6487395167350769,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31828978657722473},{"x":0.561344563961029,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.5596638917922974,0.30403801798820496,0.5932773351669312,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3052256405353546},{"x":0.556302547454834,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31828978657722473},{"x":0.556302547454834,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.3052256405353546,0.5579832196235657,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7126050591468811,0.3254156708717346,0.7361344695091248,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.6672269105911255,0.3254156708717346,0.7058823704719543,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6184874176979065,0.3254156708717346,0.6605042219161987,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5882353186607361,0.3254156708717346,0.6117647290229797,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.3254156708717346,0.5815126299858093,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3396674692630768},{"x":0.529411792755127,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.529411792755127,0.3254156708717346,0.5647059082984924,0.3396674692630768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23990498483181},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.23528028953075408,0.7411344695091248,0.3466674692630768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"رسمی","boundary":[0.48403361439704895,0.33135393261909485,0.5210084319114685,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3396674692630768},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.32435393261909484,0.5260084319114685,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.43697479367256165,0.3242280185222626,0.4773109257221222,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۴.عدم","boundary":[0.6840336322784424,0.34679335355758667,0.7378151416778564,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6369748115539551,0.34679335355758667,0.6739495992660522,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.34679335355758667,0.6302521228790283,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.5899159908294678,0.34679335355758667,0.6184874176979065,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.5579832196235657,0.34679335355758667,0.5865546464920044,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5277311205863953,0.34679335355758667,0.5546218752861023,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7445378303527832,0.3669833838939667,0.7596638798713684,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6991596817970276,0.3681710362434387,0.7428571581840515,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3242280185222626},{"x":0.756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.31722801852226257,0.7646638798713684,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7126050591468811,0.3895486891269684,0.7361344695091248,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4026128351688385},{"x":0.707563042640686,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3895486891269684,0.7126050591468811,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.38836103677749634},{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684},{"x":0.707563042640686,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6722689270973206,0.38836103677749634,0.707563042640686,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.6201680898666382,0.38836103677749634,0.6571428775787354,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.38836103677749634,0.6168067455291748,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6101260733604431,0.38136103677749633,0.7411344695091248,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7126050591468811,0.4097387194633484,0.7361344695091248,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.4097387194633484,0.7092437148094177,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4097387194633484},{"x":0.702521026134491,"y":0.4097387194633484},{"x":0.702521026134491,"y":0.42399048805236816},{"x":0.658823549747467,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.658823549747467,0.4097387194633484,0.702521026134491,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5882353186607361,0.4097387194633484,0.6504201889038086,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7546218633651733,0.4299287497997284,0.7596638798713684,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.7226890921592712,0.43111640214920044,0.7411764860153198,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.6739495992660522,0.43111640214920044,0.7159664034843445,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6672269105911255,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.6369748115539551,0.43111640214920044,0.6672269105911255,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6218487620353699,0.43111640214920044,0.6302521228790283,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5815126299858093,0.4323040246963501,0.6151260733604431,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.4323040246963501,0.5764706134796143,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.450118750333786},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7445378303527832,0.45130640268325806,0.7596638798713684,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7058823704719543,0.45130640268325806,0.7394958138465881,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6705882549285889,0.45130640268325806,0.6991596817970276,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.4524940550327301,0.6638655662536621,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.756302535533905,0.47387173771858215,0.7596638798713684,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4726840853691101},{"x":0.75126051902771,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.4726840853691101,0.7495798468589783,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.7058823704719543,0.47149643301963806,0.7428571581840515,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6672269105911255,0.47149643301963806,0.6991596817970276,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6168067455291748,0.47149643301963806,0.6605042219161987,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.47149643301963806,0.6117647290229797,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7546218633651733,0.49406176805496216,0.7596638798713684,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7478991746902466,0.49406176805496216,0.75126051902771,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاکید","boundary":[0.7142857313156128,0.49406176805496216,0.7445378303527832,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراطی","boundary":[0.6672269105911255,0.49406176805496216,0.707563042640686,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6521008610725403,0.49406176805496216,0.6605042219161987,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رتبه","boundary":[0.6218487620353699,0.49406176805496216,0.6453781723976135,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5663865804672241,0.49406176805496216,0.6151260733604431,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5613865804672241,0.4027387194633484,0.7646638798713684,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7462185025215149,0.5154394507408142,0.7579832077026367,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7361344695091248,0.5154394507408142,0.7394958138465881,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.7126050591468811,0.5154394507408142,0.7327731251716614,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6756302714347839,0.5154394507408142,0.7042016983032227,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.6420168280601501,0.5154394507408142,0.6689075827598572,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6252101063728333,0.5154394507408142,0.6352941393852234,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5932773351669312,0.5154394507408142,0.6184874176979065,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.5495798587799072,0.5154394507408142,0.5865546464920044,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.559382438659668},{"x":0.7529411911964417,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5427553653717041,0.7848739624023438,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7462185025215149,"y":0.559382438659668},{"x":0.707563042640686,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.707563042640686,0.5427553653717041,0.7462185025215149,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5427553653717041},{"x":0.707563042640686,"y":0.5427553653717041},{"x":0.707563042640686,"y":0.559382438659668},{"x":0.702521026134491,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.5427553653717041,0.707563042640686,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.559382438659668},{"x":0.658823549747467,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.658823549747467,0.5427553653717041,0.6974790096282959,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5427553653717041},{"x":0.653781533241272,"y":0.5427553653717041},{"x":0.653781533241272,"y":0.559382438659668},{"x":0.6084033846855164,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6084033846855164,0.5427553653717041,0.653781533241272,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.559382438659668},{"x":0.5579832196235657,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5579832196235657,0.5427553653717041,0.5983193516731262,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5581947565078735},{"x":0.507563054561615,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاطفی","boundary":[0.507563054561615,0.5427553653717041,0.5512605309486389,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5581947565078735},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.5427553653717041,0.5008403658866882,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4285714328289032,0.5427553653717041,0.48067227005958557,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.559382438659668},{"x":0.4285714328289032,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4235714328289032,0.5084394507408142,0.7898739624023438,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5771971344947815},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7008403539657593,0.5653206706047058,0.7428571581840515,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6605042219161987,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شادی","boundary":[0.658823549747467,0.5665082931518555,0.6941176652908325,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5676959753036499},{"x":0.653781533241272,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرور","boundary":[0.6285714507102966,0.5688835978507996,0.653781533241272,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7546218633651733,0.5866983532905579,0.7596638798713684,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7058823704719543,0.5866983532905579,0.7411764860153198,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سکوت","boundary":[0.6605042219161987,0.5878859758377075,0.6991596817970276,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5878859758377075},{"x":0.653781533241272,"y":0.5878859758377075},{"x":0.653781533241272,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.5878859758377075,0.653781533241272,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خلوت","boundary":[0.6084033846855164,0.5878859758377075,0.6420168280601501,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7529411911964417,0.6092636585235596,0.7596638798713684,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6092636585235596},{"x":0.75126051902771,"y":0.6092636585235596},{"x":0.75126051902771,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.6092636585235596,0.75126051902771,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رواج","boundary":[0.7176470756530762,0.6092636585235596,0.7428571581840515,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6235154271125793},{"x":0.707563042640686,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.6092636585235596,0.7126050591468811,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.6689075827598572,0.6092636585235596,0.7008403539657593,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترس","boundary":[0.6336134672164917,0.6092636585235596,0.6621848940849304,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7428571581840515,0.6306413412094116,0.7596638798713684,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاطفه","boundary":[0.7042016983032227,0.6306413412094116,0.7378151416778564,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6389548778533936},{"x":0.610084056854248,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6034033846855164,0.5583206706047058,0.7646638798713684,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.6318289637565613,0.6974790096282959,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهرورزی","boundary":[0.6336134672164917,0.6318289637565613,0.6857143044471741,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.756302535533905,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.756302535533905,0.6520190238952637,0.7596638798713684,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.75126051902771,"y":0.6520190238952637},{"x":0.75126051902771,"y":0.665083110332489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.6520190238952637,0.75126051902771,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7445378303527832,"y":0.665083110332489},{"x":0.707563042640686,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.707563042640686,0.6520190238952637,0.7445378303527832,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7008403539657593,"y":0.665083110332489},{"x":0.6504201889038086,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.6504201889038086,0.6520190238952637,0.7008403539657593,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6420168280601501,"y":0.665083110332489},{"x":0.6386554837226868,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.6520190238952637,0.6420168280601501,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6520190238952637},{"x":0.63193279504776,"y":0.6520190238952637},{"x":0.63193279504776,"y":0.665083110332489},{"x":0.5899159908294678,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.5899159908294678,0.6520190238952637,0.63193279504776,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6520190238952637},{"x":0.583193302154541,"y":0.6520190238952637},{"x":0.583193302154541,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.578151285648346,0.6520190238952637,0.583193302154541,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5714285969734192,"y":0.665083110332489},{"x":0.5210084319114685,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سختیها","boundary":[0.5210084319114685,0.6520190238952637,0.5714285969734192,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5176470875740051,"y":0.665083110332489},{"x":0.5058823823928833,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5058823823928833,0.6520190238952637,0.5176470875740051,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7546218633651733,0.6710214018821716,0.7596638798713684,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6710214018821716},{"x":0.75126051902771,"y":0.6710214018821716},{"x":0.75126051902771,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.6710214018821716,0.75126051902771,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6864607930183411},{"x":0.702521026134491,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاثیرات","boundary":[0.702521026134491,0.6710214018821716,0.7428571581840515,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روانی","boundary":[0.6672269105911255,0.6710214018821716,0.6957983374595642,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6710214018821716},{"x":0.658823549747467,"y":0.6710214018821716},{"x":0.658823549747467,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.6302521228790283,0.6710214018821716,0.658823549747467,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.5731092691421509,0.6710214018821716,0.6218487620353699,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5159664154052734,0.6710214018821716,0.5647059082984924,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.6710214018821716,0.5109243988990784,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7445378303527832,0.6912114024162292,0.7596638798713684,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"یأس","boundary":[0.7126050591468811,0.6912114024162292,0.7378151416778564,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6857143044471741,0.6912114024162292,0.7058823704719543,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموختگان","boundary":[0.6184874176979065,0.6912114024162292,0.6756302714347839,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیکار","boundary":[0.5798319578170776,0.6912114024162292,0.6084033846855164,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6923990249633789,0.5764706134796143,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.713776707649231},{"x":0.7596638798713684,"y":0.713776707649231},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7546218633651733,0.713776707649231,0.7596638798713684,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.713776707649231},{"x":0.7478991746902466,"y":0.713776707649231},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7445378303527832,0.713776707649231,0.7478991746902466,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.713776707649231},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فقدان","boundary":[0.7092437148094177,0.713776707649231,0.7428571581840515,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.713776707649231},{"x":0.702521026134491,"y":0.713776707649231},{"x":0.702521026134491,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.6621848940849304,0.713776707649231,0.702521026134491,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.713776707649231},{"x":0.6554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.610084056854248,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.610084056854248,0.713776707649231,0.6554622054100037,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6033613681793213,"y":0.713776707649231},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وحدت","boundary":[0.5647059082984924,0.7149643898010254,0.6033613681793213,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7292161583900452},{"x":0.561344563961029,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.7149643898010254,0.561344563961029,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4992017102241516,0.6248289637565613,0.7663445520401001,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.47387173771858215,0.23193277418613434,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.47387173771858215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46687173771858215,0.23693277418613434,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.23025210201740265,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.23525210201740265,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5166270732879639,0.22857142984867096,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5096270732879639,0.23357142984867096,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5439429879188538,0.23361344635486603,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5369429879188538,0.23861344635486603,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.23193277418613434,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.23693277418613434,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5878859758377075,0.23193277418613434,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5808859758377075,0.23693277418613434,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.23025210201740265,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6022636585235596,0.23525210201740265,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6306413412094116,0.2386554628610611,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6236413412094116,0.2436554628610611,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6520190238952637,0.24201680719852448,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6450190238952637,0.24701680719852448,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.673396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.673396646976471,0.24033613502979279,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.673396646976471},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6722090244293213},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6805225610733032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6663966469764709,0.2453361350297928,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6935867071151733,0.24201680719852448,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6865867071151733,0.24701680719852448,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.24033613502979279,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24033613502979279,"y":0.713776707649231},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7079643898010254,0.2453361350297928,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7434679269790649,0.23361344635486603,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7364679269790649,0.23861344635486603,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.764845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.24201680719852448,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.24201680719852448,"y":0.764845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.24701680719852448,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7410926222801208,0.7848739624023438,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7159664034843445,0.7410926222801208,0.7478991746902466,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7410926222801208,0.7126050591468811,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6689075827598572,0.7410926222801208,0.7058823704719543,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6134454011917114,0.7410926222801208,0.6621848940849304,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7410926222801208},{"x":0.605042040348053,"y":0.7410926222801208},{"x":0.605042040348053,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5647059082984924,0.7410926222801208,0.605042040348053,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.5260504484176636,0.7410926222801208,0.5596638917922974,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.4638655483722687,0.7410926222801208,0.5193277597427368,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4420168101787567,0.7410926222801208,0.4571428596973419,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7410926222801208},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7410926222801208},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3848739564418793,0.7410926222801208,0.43697479367256165,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.7410926222801208,0.3815126121044159,0.7589073777198792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3731512677669525,0.7340926222801208,0.7898739624023438,0.7659073777198792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7546218633651733,0.7636579275131226,0.7579832077026367,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.7636579275131226},{"x":0.75126051902771,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.7636579275131226,0.75126051902771,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیانت","boundary":[0.7109243869781494,0.7636579275131226,0.7445378303527832,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهیختگان","boundary":[0.6369748115539551,0.7636579275131226,0.7042016983032227,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6268907785415649,0.7636579275131226,0.6302521228790283,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5815126299858093,0.7636579275131226,0.6252101063728333,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"متدین","boundary":[0.5378151535987854,0.7636579275131226,0.5747899413108826,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.7636579275131226,0.5310924649238586,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7790973782539368},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متخلق","boundary":[0.48067227005958557,0.7636579275131226,0.5193277597427368,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7790973782539368},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرور","boundary":[0.45210084319114685,0.7636579275131226,0.4739495813846588,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7636579275131226},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7636579275131226},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4453781545162201,0.7636579275131226,0.44873949885368347,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7636579275131226},{"x":0.440336138010025,"y":0.7636579275131226},{"x":0.440336138010025,"y":0.7790973782539368},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.7636579275131226,0.440336138010025,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7529411911964417,0.7850356101989746,0.7596638798713684,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7445378303527832,0.7850356101989746,0.7478991746902466,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7992874383926392},{"x":0.707563042640686,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.707563042640686,0.7850356101989746,0.7428571581840515,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.786223292350769},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7850356101989746},{"x":0.702521026134491,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6689075827598572,0.786223292350769,0.702521026134491,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.786223292350769},{"x":0.6605042219161987,"y":0.786223292350769},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8004750609397888},{"x":0.63193279504776,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.63193279504776,0.786223292350769,0.6621848940849304,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7546218633651733,0.8064132928848267,0.7596638798713684,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8218527436256409},{"x":0.707563042640686,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احترام","boundary":[0.707563042640686,0.8064132928848267,0.7462185025215149,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.6638655662536621,0.8064132928848267,0.7008403539657593,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6268907785415649,0.8064132928848267,0.6571428775787354,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.8064132928848267,0.6201680898666382,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.5630252361297607,0.8064132928848267,0.6084033846855164,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.8064132928848267,0.5647059082984924,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8218527436256409},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43365546584129333,0.7566579275131226,0.7646638798713684,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.24201680719852448,"y":0.786223292350769},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.786223292350769,0.24201680719852448,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.24201680719852448,"y":0.786223292350769},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.779223292350769,0.24701680719852448,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8087885975837708},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.8087885975837708,0.24201680719852448,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8087885975837708},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8087885975837708},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8017885975837707,0.24701680719852448,0.8252897567749023],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/hIXiZJBpPVHwJAAG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/mRovSmgBOSMkoOfs.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/ylTCgbAMELaJuEgR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019197872004996002,0.9986724807354582,0.9995939229692813]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7462185025215149,0.1698337346315384,0.7831932902336121,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7109243869781494,0.16864608228206635,0.7411764860153198,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7059243869781494,0.16164608228206634,0.7881932902336121,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.1698337346315384,0.2201680690050125,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.16283373463153838,0.22516806900501252,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.2386554628610611,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19252493906021118,0.2436554628610611,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.22090260684490204,0.24201680719852448,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21390260684490203,0.24701680719852448,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7546218633651733,0.19833728671073914,0.7596638798713684,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7445378303527832,0.19833728671073914,0.7495798468589783,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2125890702009201},{"x":0.707563042640686,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منزلت","boundary":[0.707563042640686,0.19833728671073914,0.7428571581840515,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6705882549285889,0.19714964926242828,0.7008403539657593,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.235154390335083},{"x":0.756302535533905,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.756302535533905,0.22090260684490204,0.7596638798713684,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.235154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.22090260684490204,0.7495798468589783,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7428571581840515,"y":0.235154390335083},{"x":0.7142857313156128,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عشق","boundary":[0.7142857313156128,0.2197149693965912,0.7428571581840515,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2197149693965912},{"x":0.707563042640686,"y":0.2197149693965912},{"x":0.707563042640686,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.2197149693965912,0.707563042640686,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احترام","boundary":[0.6605042219161987,0.2197149693965912,0.6974790096282959,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2197149693965912},{"x":0.653781533241272,"y":0.2197149693965912},{"x":0.653781533241272,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6235294342041016,0.2197149693965912,0.653781533241272,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.2197149693965912,0.6168067455291748,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2197149693965912},{"x":0.605042040348053,"y":0.2197149693965912},{"x":0.605042040348053,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.5630252361297607,0.2197149693965912,0.605042040348053,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.556302547454834,"y":0.2197149693965912},{"x":0.556302547454834,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.2197149693965912,0.556302547454834,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5193277597427368,0.2197149693965912,0.5394958257675171,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2197149693965912},{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.507563054561615,"y":0.23396675288677216},{"x":0.48067227005958557,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.48067227005958557,0.2197149693965912,0.507563054561615,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23396675288677216},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.2197149693965912,0.46890756487846375,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.42016807198524475,0.2197149693965912,0.4588235318660736,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.2197149693965912,0.4151260554790497,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7596638798713684,"y":0.255344420671463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7546218633651733,0.24109263718128204,0.7596638798713684,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.24109263718128204,0.75126051902771,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.255344420671463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.7126050591468811,0.24109263718128204,0.7445378303527832,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.255344420671463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6773109436035156,0.24109263718128204,0.7058823704719543,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.24109263718128204,0.6672269105911255,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7529411911964417,0.26128265261650085,0.7596638798713684,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26128265261650085},{"x":0.75126051902771,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.26128265261650085,0.75126051902771,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقلب","boundary":[0.7142857313156128,0.26128265261650085,0.7445378303527832,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.26128265261650085},{"x":0.707563042640686,"y":0.26128265261650085},{"x":0.707563042640686,"y":0.275534451007843},{"x":0.6957983374595642,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6957983374595642,0.26128265261650085,0.707563042640686,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امتحان","boundary":[0.6487395167350769,0.26128265261650085,0.6890756487846375,0.275534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.275534451007843},{"x":0.413445383310318,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4101260554790497,0.19014964926242828,0.7646638798713684,0.282534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.24109263718128204,0.24033613502979279,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2517814636230469},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.23409263718128204,0.2453361350297928,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.26365795731544495,0.2386554628610611,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25665795731544494,0.2436554628610611,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.2897862195968628,0.7848739624023438,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7126050591468811,0.2897862195968628,0.7478991746902466,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3052256405353546},{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.2897862195968628,0.7126050591468811,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6621848940849304,0.2897862195968628,0.7042016983032227,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3052256405353546},{"x":0.63193279504776,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.63193279504776,0.2897862195968628,0.6605042219161987,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.2897862195968628,0.6201680898666382,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشنهادها","boundary":[0.5378151535987854,0.2897862195968628,0.6084033846855164,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.5058823823928833,0.2897862195968628,0.5310924649238586,0.3052256405353546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5008823823928833,0.2827862195968628,0.7898739624023438,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.29097387194633484,0.2386554628610611,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28397387194633483,0.2436554628610611,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.75126051902771,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.75126051902771,0.3206650912761688,0.7831932902336121,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7428571581840515,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.32185274362564087,0.7445378303527832,0.3349168598651886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7378571581840515,0.3136650912761688,0.7881932902336121,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3206650912761688,0.2369747906923294,0.33135393261909485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2840336263179779,"y":0.33135393261909485},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".........","boundary":[0.24201680719852448,0.3206650912761688,0.2840336263179779,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2840336263179779,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3136650912761688,0.2890336263179779,0.33835393261909485],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/kRsaqORHBWMMCwJH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/TookOKwDwWBhcphI.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/NgCxqgpyxXLasMwn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/XzPNTdEiHoXIdkTe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/ZNfbShpuISskXVGt.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/OnFvmIEqiNxKtvlv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00040778655677396725,0.9986724807354582,0.9990240773996095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"مهی","boundary":[0.7176470756530762,0.3503562808036804,0.7831932902336121,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.3503562808036804,0.7142857313156128,0.3752969205379486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.6689495992660522,0.3433562808036804,0.7881932902336121,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7445378303527832,0.48337292671203613,0.7613445520401001,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7243697643280029,0.4857482314109802,0.7428571581840515,0.4976246953010559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7193697643280029,0.4787482314109802,0.7663445520401001,0.5034370429515839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.6890756487846375,0.4821852743625641,0.7193277478218079,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.680672287940979,"y":0.4821852743625641},{"x":0.680672287940979,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6521008610725403,0.48099762201309204,0.680672287940979,0.49643704295158386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6471008610725403,0.47399762201309203,0.7243277478218079,0.5046246953010559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.4869358539581299,0.6521008610725403,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.4799358539581299,0.6571008610725403,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7596638798713684,0.5688835978507996,0.7848739624023438,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بپرسیم","boundary":[0.707563042640686,0.5712589025497437,0.7529411911964417,0.5819477438926697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.702563042640686,0.5642589025497436,0.7898739624023438,0.58776012134552],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4845605790615082},{"x":0.63193279504776,"y":0.4845605790615082},{"x":0.63193279504776,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6084033846855164,0.4845605790615082,0.63193279504776,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5815126299858093,0.4845605790615082,0.6000000238418579,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.5529412031173706,0.4845605790615082,0.5731092691421509,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.4845605790615082,0.5512605309486389,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.4845605790615082,0.5411764979362488,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.4638655483722687,0.48337292671203613,0.5226891040802002,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.4252100884914398,0.48337292671203613,0.4571428596973419,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.48337292671203613},{"x":0.41848739981651306,"y":0.48337292671203613},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5},{"x":0.364705890417099,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتقدانه","boundary":[0.364705890417099,0.48337292671203613,0.41848739981651306,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.48337292671203613},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48337292671203613},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5},{"x":0.3008403480052948,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضعفها","boundary":[0.3008403480052948,0.48337292671203613,0.35630252957344055,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4821852743625641},{"x":0.29411765933036804,"y":0.48337292671203613},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وقوتها","boundary":[0.23361344635486603,0.4821852743625641,0.29411765933036804,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.4821852743625641,0.22689075767993927,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.519002377986908},{"x":0.7596638798713684,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.7596638798713684,0.5023753046989441,0.7848739624023438,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7529411911964417,"y":0.519002377986908},{"x":0.7344537973403931,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7344537973403931,0.5023753046989441,0.7529411911964417,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908},{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.7042016983032227,0.5023753046989441,0.7260504364967346,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6974790096282959,"y":0.519002377986908},{"x":0.6890756487846375,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6890756487846375,0.5023753046989441,0.6974790096282959,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6823529601097107,"y":0.519002377986908},{"x":0.6655462384223938,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6655462384223938,0.5023753046989441,0.6823529601097107,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6621848940849304,"y":0.519002377986908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آییم","boundary":[0.6386554837226868,0.5023753046989441,0.6621848940849304,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6403361558914185,"y":0.519002377986908},{"x":0.6352941393852234,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.5023753046989441,0.6403361558914185,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6285714507102966,"y":0.519002377986908},{"x":0.5899159908294678,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لذاست","boundary":[0.5899159908294678,0.5023753046989441,0.6285714507102966,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5815126299858093,"y":0.519002377986908},{"x":0.5680672526359558,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5680672526359558,0.5023753046989441,0.5815126299858093,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5023753046989441},{"x":0.561344563961029,"y":0.5023753046989441},{"x":0.561344563961029,"y":0.519002377986908},{"x":0.5260504484176636,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5260504484176636,0.5023753046989441,0.561344563961029,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.519002377986908},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسانه","boundary":[0.4773109257221222,0.5023753046989441,0.5243697762489319,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5023753046989441},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.47058823704719543,"y":0.519002377986908},{"x":0.4571428596973419,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4571428596973419,0.5023753046989441,0.47058823704719543,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5023753046989441},{"x":0.45210084319114685,"y":0.519002377986908},{"x":0.43697479367256165,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.43697479367256165,0.5023753046989441,0.45210084319114685,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4302521049976349,"y":0.519002377986908},{"x":0.39159664511680603,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.39159664511680603,0.5023753046989441,0.4302521049976349,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3848739564418793,"y":0.519002377986908},{"x":0.32773110270500183,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوشگرانه","boundary":[0.32773110270500183,0.5023753046989441,0.3848739564418793,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3193277418613434,"y":0.519002377986908},{"x":0.29411765933036804,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.29411765933036804,0.5023753046989441,0.3193277418613434,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5023753046989441},{"x":0.2857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.24369747936725616,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.24369747936725616,0.5023753046989441,0.2857142984867096,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24201680719852448,"y":0.519002377986908},{"x":0.21512605249881744,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.21512605249881744,0.5023753046989441,0.24201680719852448,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.5249406099319458,0.7848739624023438,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.7428571581840515,0.5249406099319458,0.7663865685462952,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.5249406099319458,0.7344537973403931,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانب","boundary":[0.6873949766159058,0.5249406099319458,0.7243697643280029,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5249406099319458},{"x":0.680672287940979,"y":0.5249406099319458},{"x":0.680672287940979,"y":0.5391923785209656},{"x":0.63193279504776,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.63193279504776,0.5249406099319458,0.680672287940979,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.5949580073356628,0.5249406099319458,0.6252101063728333,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5747899413108826,0.5249406099319458,0.5865546464920044,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5391923785209656},{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گماریم","boundary":[0.529411792755127,0.5249406099319458,0.5697479248046875,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5249406099319458},{"x":0.529411792755127,"y":0.5249406099319458},{"x":0.529411792755127,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.5249406099319458,0.529411792755127,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.5249406099319458,0.5193277597427368,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5249406099319458},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5249406099319458},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5391923785209656},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.46554622054100037,0.5249406099319458,0.49915966391563416,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5249406099319458},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5391923785209656},{"x":0.413445383310318,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواقعی","boundary":[0.413445383310318,0.5249406099319458,0.4588235318660736,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5249406099319458},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.3848739564418793,0.5249406099319458,0.40672269463539124,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بسا","boundary":[0.3529411852359772,0.5249406099319458,0.3764705955982208,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3176470696926117,0.5249406099319458,0.3462184965610504,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5249406099319458},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3025210201740265,0.5249406099319458,0.30924370884895325,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5249406099319458},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5391923785209656},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دچار","boundary":[0.26218488812446594,0.5249406099319458,0.29579833149909973,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غبن","boundary":[0.22689075767993927,0.5249406099319458,0.2554621994495392,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5391923785209656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5249406099319458,0.21848739683628082,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خسران","boundary":[0.7428571581840515,0.5451306700706482,0.7831932902336121,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.6907563209533691,0.5451306700706482,0.7361344695091248,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.6554622054100037,0.5451306700706482,0.6840336322784424,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.5451306700706482,0.6470588445663452,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تحسر","boundary":[0.6033613681793213,0.5451306700706482,0.6369748115539551,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلود","boundary":[0.5764706134796143,0.5451306700706482,0.5966386795043945,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5451306700706482,0.5764706134796143,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوالاتی","boundary":[0.5193277597427368,0.5451306700706482,0.5630252361297607,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5042017102241516,0.5451306700706482,0.5109243988990784,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5451306700706482},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5451306700706482},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5617577433586121},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتقدانه","boundary":[0.44873949885368347,0.5451306700706482,0.49747899174690247,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4285714328289032,0.5451306700706482,0.4420168101787567,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5451306700706482},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5451306700706482},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.3764705955982208,0.5451306700706482,0.42352941632270813,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5451306700706482},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5451306700706482},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.3478991687297821,0.5451306700706482,0.36974790692329407,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5451306700706482},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5451306700706482},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3344537913799286,0.5451306700706482,0.33949580788612366,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5451306700706482},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5451306700706482},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.3025210201740265,0.5451306700706482,0.32773110270500183,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5451306700706482},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5451306700706482},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.2571428716182709,0.5451306700706482,0.29411765933036804,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.22857142984867096,0.5451306700706482,0.2554621994495392,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.5451306700706482,0.2235294133424759,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.4751852743625641,0.7881932902336121,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499},{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.702521026134491,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6957983374595642,0.5676959753036499,0.702521026134491,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6705882549285889,0.5676959753036499,0.6890756487846375,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.6302521228790283,0.5676959753036499,0.6638655662536621,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.5966386795043945,0.5676959753036499,0.6235294342041016,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5831353664398193},{"x":0.534453809261322,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردی","boundary":[0.534453809261322,0.5676959753036499,0.5899159908294678,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5676959753036499},{"x":0.529411792755127,"y":0.5676959753036499},{"x":0.529411792755127,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5226891040802002,0.5676959753036499,0.529411792755127,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.4756302535533905,0.5676959753036499,0.5159664154052734,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5676959753036499},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.5676959753036499,0.46890756487846375,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45042017102241516,0.5676959753036499,0.4571428596973419,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4252100884914398,0.5665082931518555,0.4436974823474884,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5665082931518555},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5665082931518555},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3932773172855377,0.5665082931518555,0.41848739981651306,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5665082931518555},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5665082931518555},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکری","boundary":[0.3478991687297821,0.5665082931518555,0.38655462861061096,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5665082931518555},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5665082931518555},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبرت","boundary":[0.3126050531864166,0.5665082931518555,0.33949580788612366,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5665082931518555},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5665082931518555},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزانه","boundary":[0.26050421595573425,0.5665082931518555,0.30756303668022156,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24705882370471954,0.5665082931518555,0.2554621994495392,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.21512605249881744,0.5665082931518555,0.24033613502979279,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.7647058963775635,0.5866983532905579,0.7848739624023438,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رخدادهای","boundary":[0.6974790096282959,0.5866983532905579,0.7579832077026367,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6672269105911255,0.5866983532905579,0.6907563209533691,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.5866983532905579,0.6605042219161987,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6201680898666382,0.5866983532905579,0.6487395167350769,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.5866983532905579,0.6184874176979065,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ره","boundary":[0.5966386795043945,0.5866983532905579,0.6067227125167847,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6033254265785217},{"x":0.561344563961029,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توشه","boundary":[0.561344563961029,0.5866983532905579,0.5899159908294678,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5445378422737122,0.5866983532905579,0.5596638917922974,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بس","boundary":[0.5176470875740051,0.5866983532905579,0.5378151535987854,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سترگ","boundary":[0.4722689092159271,0.5866983532905579,0.5109243988990784,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.43361344933509827,0.5866983532905579,0.46554622054100037,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهروزی","boundary":[0.3848739564418793,0.5866983532905579,0.4268907606601715,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6033254265785217},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.33781513571739197,0.5866983532905579,0.3781512677669525,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3193277418613434,0.5866983532905579,0.3310924470424652,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.2840336263179779,0.5866983532905579,0.3126050531864166,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5866983532905579},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5866983532905579},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2521008551120758,0.5866983532905579,0.27563026547431946,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5866983532905579},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.21512605249881744,0.5866983532905579,0.24369747936725616,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.6092636585235596,0.7848739624023438,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.7495798468589783,0.6092636585235596,0.7731092572212219,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.7159664034843445,0.6092636585235596,0.7428571581840515,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6092636585235596},{"x":0.707563042640686,"y":0.6092636585235596},{"x":0.707563042640686,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6773109436035156,0.6092636585235596,0.707563042640686,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رقم","boundary":[0.6504201889038086,0.6092636585235596,0.6689075827598572,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6285714507102966,0.6092636585235596,0.6453781723976135,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زنیم","boundary":[0.6000000238418579,0.6092636585235596,0.6268907785415649,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.6092636585235596,0.6016806960105896,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.5595082931518555,0.7898739624023438,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7613445520401001,"y":0.646080732345581},{"x":0.729411780834198,"y":0.646080732345581}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.729411780834198,0.6294536590576172,0.7613445520401001,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7226890921592712,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.6890756487846375,0.6294536590576172,0.7226890921592712,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6823529601097107,"y":0.646080732345581},{"x":0.6739495992660522,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.6294536590576172,0.6823529601097107,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6672269105911255,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.6285714507102966,0.6294536590576172,0.6672269105911255,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.646080732345581},{"x":0.6016806960105896,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.6294536590576172,0.6268907785415649,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5966386795043945,"y":0.646080732345581},{"x":0.5310924649238586,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نقدآمیزمان","boundary":[0.5310924649238586,0.6294536590576172,0.5966386795043945,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5243697762489319,"y":0.646080732345581},{"x":0.5142857432365417,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5142857432365417,0.6294536590576172,0.5243697762489319,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6294536590576172},{"x":0.507563054561615,"y":0.6294536590576172},{"x":0.507563054561615,"y":0.646080732345581},{"x":0.48067227005958557,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.48067227005958557,0.6294536590576172,0.507563054561615,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4739495813846588,"y":0.646080732345581},{"x":0.43697479367256165,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.43697479367256165,0.6294536590576172,0.4739495813846588,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4302521049976349,"y":0.646080732345581},{"x":0.4000000059604645,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.4000000059604645,0.6294536590576172,0.4302521049976349,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3932773172855377,"y":0.646080732345581},{"x":0.38655462861061096,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38655462861061096,0.6294536590576172,0.3932773172855377,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3798319399356842,"y":0.646080732345581},{"x":0.3478991687297821,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.3478991687297821,0.6294536590576172,0.3798319399356842,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6294536590576172},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6294536590576172},{"x":0.34117648005485535,"y":0.646080732345581},{"x":0.3176470696926117,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برمی","boundary":[0.3176470696926117,0.6294536590576172,0.34117648005485535,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6294536590576172},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6294536590576172},{"x":0.30756303668022156,"y":0.646080732345581},{"x":0.2806722819805145,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.2806722819805145,0.6294536590576172,0.30756303668022156,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27563026547431946,"y":0.646080732345581},{"x":0.2705882489681244,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2705882489681244,0.6294536590576172,0.27563026547431946,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6294536590576172},{"x":0.26386556029319763,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.26386556029319763,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7579832077026367,0.6508313417434692,0.7848739624023438,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"خطير","boundary":[0.7176470756530762,0.6508313417434692,0.7495798468589783,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6789916157722473,0.6508313417434692,0.7126050591468811,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6352941393852234,0.6508313417434692,0.6722689270973206,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5882353186607361,0.6508313417434692,0.6252101063728333,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.5512605309486389,0.6508313417434692,0.5798319578170776,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6662707924842834},{"x":0.534453809261322,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.534453809261322,0.6508313417434692,0.5495798587799072,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5025210380554199,0.6508313417434692,0.5277311205863953,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4773109257221222,0.6508313417434692,0.4941176474094391,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.45210084319114685,0.6508313417434692,0.4756302535533905,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6662707924842834},{"x":0.440336138010025,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.440336138010025,0.6508313417434692,0.4453781545162201,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6508313417434692},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6662707924842834},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.40672269463539124,0.6508313417434692,0.43361344933509827,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6662707924842834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوالاتی","boundary":[0.35462185740470886,0.6508313417434692,0.4000000059604645,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6662707924842834},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33949580788612366,0.6508313417434692,0.3478991687297821,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6662707924842834},{"x":0.31596639752388,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.31596639752388,0.6508313417434692,0.3327731192111969,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6508313417434692},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6508313417434692},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.27394959330558777,0.6508313417434692,0.30924370884895325,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.267226904630661,"y":0.6508313417434692},{"x":0.267226904630661,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2369747906923294,0.6508313417434692,0.267226904630661,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.21512605249881744,0.6508313417434692,0.23025210201740265,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.756302535533905,0.6710214018821716,0.7848739624023438,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.7344537973403931,0.6710214018821716,0.7495798468589783,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.729411780834198,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.6710214018821716,0.7344537973403931,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مثلا","boundary":[0.6991596817970276,0.6710214018821716,0.7226890921592712,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.6739495992660522,0.6710214018821716,0.6924369931221008,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.6453781723976135,0.6710214018821716,0.6672269105911255,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رغم","boundary":[0.6218487620353699,0.6710214018821716,0.6420168280601501,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.5882353186607361,0.6710214018821716,0.6134454011917114,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.5411764979362488,0.6710214018821716,0.5798319578170776,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.6710214018821716,0.5361344814300537,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.4773109257221222,0.6710214018821716,0.5210084319114685,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4151260554790497,0.6710214018821716,0.46890756487846375,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6710214018821716},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6710214018821716},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.3613445460796356,0.6710214018821716,0.40672269463539124,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6710214018821716},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6710214018821716},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6876484751701355},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.6710214018821716,0.35966387391090393,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6710214018821716},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.3025210201740265,0.6710214018821716,0.3495798408985138,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6710214018821716},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6710214018821716},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2823529541492462,0.6710214018821716,0.29411765933036804,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6722090244293213},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6710214018821716},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6864607930183411},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.22521008551120758,0.6722090244293213,0.27563026547431946,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6722090244293213,0.2201680690050125,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.7462185025215149,0.6935867071151733,0.7848739624023438,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7090261578559875},{"x":0.707563042640686,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وجهه","boundary":[0.707563042640686,0.6935867071151733,0.7394958138465881,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6773109436035156,0.6935867071151733,0.7008403539657593,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبول","boundary":[0.6436975002288818,0.6935867071151733,0.6705882549285889,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7090261578559875},{"x":0.610084056854248,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.610084056854248,0.6935867071151733,0.6369748115539551,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوستان","boundary":[0.5579832196235657,0.6935867071151733,0.6033613681793213,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.6935867071151733,0.5512605309486389,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویشان","boundary":[0.4924369752407074,0.6935867071151733,0.5394958257675171,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6935867071151733},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7090261578559875},{"x":0.440336138010025,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.440336138010025,0.6935867071151733,0.48571428656578064,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6935867071151733},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6935867071151733},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7090261578559875},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناخرسندی","boundary":[0.36974790692329407,0.6935867071151733,0.43361344933509827,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7090261578559875},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.33949580788612366,0.6935867071151733,0.3630252182483673,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6935867071151733},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6935867071151733},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3327731192111969,0.6935867071151733,0.33781513571739197,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6935867071151733},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6935867071151733},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3126050531864166,0.6935867071151733,0.32605043053627014,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6935867071151733},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6935867071151733},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7090261578559875},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.27899160981178284,0.6935867071151733,0.30588236451148987,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7090261578559875},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26218488812446594,0.6935867071151733,0.2705882489681244,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.21512605249881744,0.6935867071151733,0.2537815272808075,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسشهایی","boundary":[0.7159664034843445,0.7149643898010254,0.7848739624023438,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6722689270973206,0.7149643898010254,0.7092437148094177,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6571428775787354,0.7149643898010254,0.6655462384223938,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6218487620353699,0.7149643898010254,0.6521008610725403,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6084033846855164,0.7149643898010254,0.6168067455291748,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.5680672526359558,0.7149643898010254,0.6033613681793213,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7149643898010254},{"x":0.561344563961029,"y":0.7315914630889893},{"x":0.534453809261322,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.7149643898010254,0.561344563961029,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.7149643898010254,0.5277311205863953,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.4789915978908539,0.7149643898010254,0.5109243988990784,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7315914630889893},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45378151535987854,0.7149643898010254,0.4773109257221222,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.4000000059604645,0.7149643898010254,0.4470588266849518,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.3663865625858307,0.7149643898010254,0.3932773172855377,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7149643898010254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7149643898010254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7315914630889893},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردند","boundary":[0.30924370884895325,0.7149643898010254,0.35966387391090393,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.2840336263179779,0.7149643898010254,0.3025210201740265,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7149643898010254},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7315914630889893},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.22857142984867096,0.7149643898010254,0.27899160981178284,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.2235294133424759,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.735154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7546218633651733,0.735154390335083,0.7831932902336121,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.735154390335083},{"x":0.7529411911964417,"y":0.735154390335083},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7428571581840515,0.735154390335083,0.7529411911964417,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.735154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7260504364967346,0.735154390335083,0.7361344695091248,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضعفها","boundary":[0.6739495992660522,0.735154390335083,0.7193277478218079,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.735154390335083},{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6705882549285889,0.735154390335083,0.6739495992660522,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.735154390335083},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کژرفتاریها","boundary":[0.5966386795043945,0.735154390335083,0.6638655662536621,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.735154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.735154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.735154390335083,0.5899159908294678,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.735154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناکارآمدی","boundary":[0.5193277597427368,0.735154390335083,0.578151285648346,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.735154390335083},{"x":0.5159664154052734,"y":0.735154390335083},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4941176474094391,0.735154390335083,0.5159664154052734,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.735154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.735154390335083},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7517814636230469},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.44873949885368347,0.735154390335083,0.48571428656578064,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.735154390335083},{"x":0.4420168101787567,"y":0.735154390335083},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4285714328289032,0.735154390335083,0.4420168101787567,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.735154390335083},{"x":0.42184874415397644,"y":0.735154390335083},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.3932773172855377,0.735154390335083,0.42184874415397644,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.735154390335083},{"x":0.38991597294807434,"y":0.735154390335083},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.36974790692329407,0.735154390335083,0.38991597294807434,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.3344537913799286,0.7363420724868774,0.3630252182483673,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7363420724868774},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7363420724868774},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3126050531864166,0.7363420724868774,0.32773110270500183,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7363420724868774},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7363420724868774},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلمرو","boundary":[0.2689075767993927,0.7363420724868774,0.30588236451148987,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7363420724868774},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7363420724868774},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7517814636230469},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.22521008551120758,0.7363420724868774,0.26218488812446594,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.7363420724868774,0.21848739683628082,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.7495798468589783,0.7553443908691406,0.7848739624023438,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7310924530029297,0.7553443908691406,0.7428571581840515,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7731591463088989},{"x":0.680672287940979,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.680672287940979,0.7553443908691406,0.7243697643280029,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6369748115539551,0.7553443908691406,0.6739495992660522,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6134454011917114,0.7553443908691406,0.6302521228790283,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7553443908691406},{"x":0.610084056854248,"y":0.7553443908691406},{"x":0.610084056854248,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5848739743232727,0.7553443908691406,0.610084056854248,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.7553443908691406,0.5815126299858093,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.5445378422737122,0.7553443908691406,0.5714285969734192,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5109243988990784,0.7553443908691406,0.5361344814300537,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7731591463088989},{"x":0.489075630903244,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.489075630903244,0.7553443908691406,0.5042017102241516,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7553443908691406},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7553443908691406},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4722689092159271,0.7553443908691406,0.48235294222831726,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7553443908691406},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7553443908691406},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4252100884914398,0.7553443908691406,0.46554622054100037,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7553443908691406},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7553443908691406},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7731591463088989},{"x":0.413445383310318,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.413445383310318,0.7553443908691406,0.41680672764778137,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7731591463088989},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.37478992342948914,0.7553443908691406,0.4117647111415863,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7553443908691406},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7553443908691406},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3310924470424652,0.7553443908691406,0.37310925126075745,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7553443908691406},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7553443908691406},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7731591463088989},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.29243698716163635,0.7553443908691406,0.32268908619880676,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7731591463088989},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2806722819805145,0.7553443908691406,0.2857142984867096,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7553443908691406},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7553443908691406},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7731591463088989},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.23361344635486603,0.7553443908691406,0.27394959330558777,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7553443908691406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.7553443908691406,0.22689075767993927,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7428571581840515,0.775534451007843,0.7831932902336121,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7327731251716614,0.775534451007843,0.7361344695091248,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.775534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.6873949766159058,0.775534451007843,0.7260504364967346,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.775534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6638655662536621,0.775534451007843,0.680672287940979,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7933491468429565},{"x":0.63193279504776,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شویم","boundary":[0.63193279504776,0.7767220735549927,0.6605042219161987,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7767220735549927,0.6302521228790283,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.7767220735549927,0.6201680898666382,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5865546464920044,0.7767220735549927,0.6067227125167847,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7933491468429565},{"x":0.561344563961029,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.561344563961029,0.7767220735549927,0.5798319578170776,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7767220735549927},{"x":0.561344563961029,"y":0.7767220735549927},{"x":0.561344563961029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.7767220735549927,0.561344563961029,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5176470875740051,0.7767220735549927,0.5529412031173706,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5058823823928833,0.7767220735549927,0.5159664154052734,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7767220735549927},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7767220735549927},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.7767220735549927,0.49747899174690247,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7767220735549927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7767220735549927},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضعف","boundary":[0.4638655483722687,0.7767220735549927,0.48739495873451233,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7767220735549927},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7767220735549927},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.4302521049976349,0.7767220735549927,0.45210084319114685,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7767220735549927},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7767220735549927},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4117647111415863,0.7767220735549927,0.41848739981651306,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7767220735549927},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7767220735549927},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7933491468429565},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38823530077934265,0.7767220735549927,0.40504202246665955,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7933491468429565},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بینیم","boundary":[0.35462185740470886,0.7767220735549927,0.3848739564418793,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3344537913799286,0.7779097557067871,0.3495798408985138,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7779097557067871},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7779097557067871},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7933491468429565},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.30756303668022156,0.7779097557067871,0.32773110270500183,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7779097557067871},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7933491468429565},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.7779097557067871,0.3008403480052948,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7779097557067871},{"x":0.289075642824173,"y":0.7779097557067871},{"x":0.289075642824173,"y":0.7933491468429565},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.25882354378700256,0.7779097557067871,0.289075642824173,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.23361344635486603,0.7779097557067871,0.2521008551120758,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.7779097557067871,0.22689075767993927,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.7613445520401001,0.7992874383926392,0.7848739624023438,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7445378303527832,0.7992874383926392,0.7529411911964417,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7042016983032227,0.7992874383926392,0.7378151416778564,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.7992874383926392,0.6957983374595642,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.7992874383926392,0.6857143044471741,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.6420168280601501,0.7992874383926392,0.6705882549285889,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6084033846855164,0.7992874383926392,0.6352941393852234,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5966386795043945,0.7992874383926392,0.6016806960105896,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.5546218752861023,0.7992874383926392,0.5899159908294678,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5260504484176636,0.7992874383926392,0.5529412031173706,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.48571428656578064,0.7992874383926392,0.5193277597427368,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8147268295288086},{"x":0.462184876203537,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.462184876203537,0.7992874383926392,0.4773109257221222,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شویم","boundary":[0.4285714328289032,0.7992874383926392,0.4588235318660736,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7992874383926392},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7992874383926392},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8147268295288086},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40168067812919617,0.7992874383926392,0.42184874415397644,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8147268295288086},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.34285715222358704,0.7992874383926392,0.3949579894542694,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7992874383926392},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7992874383926392},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3176470696926117,0.7992874383926392,0.33781513571739197,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7992874383926392},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7992874383926392},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8147268295288086},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.2806722819805145,0.7992874383926392,0.31092438101768494,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8147268295288086},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25882354378700256,0.7992874383926392,0.2705882489681244,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.21512605249881744,0.7992874383926392,0.2521008551120758,0.8147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.6224536590576172,0.7898739624023438,0.8217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/vxovcufyKcJMWuXl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/OVyZvpwvVgAlOdsZ.jpg","blurred":"/storage/books/7e2cb6ddeee208ae/pages/tUqvgQPJOFMddmgC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019056820657077707,0.9986696560763512,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1698337346315384},{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.778151273727417,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"1","boundary":[0.7747899293899536,0.1698337346315384,0.778151273727417,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1698337346315384},{"x":0.778151273727417,"y":0.1698337346315384},{"x":0.778151273727417,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.7697899293899536,0.16283373463153838,0.783151273727417,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمدی","boundary":[0.3831932842731476,0.1674584299325943,0.42184874415397644,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3781512677669525,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3781512677669525,"y":0.18052256107330322},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.36974790692329407,0.1674584299325943,0.3781512677669525,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.1674584299325943},{"x":0.364705890417099,"y":0.1674584299325943},{"x":0.364705890417099,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3344537913799286,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.3344537913799286,0.1674584299325943,0.364705890417099,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2974790036678314,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.2974790036678314,0.1674584299325943,0.3327731192111969,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.1674584299325943},{"x":0.29243698716163635,"y":0.1674584299325943},{"x":0.29243698716163635,"y":0.18052256107330322},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.25882354378700256,0.1674584299325943,0.29243698716163635,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.21512605249881744,0.1674584299325943,0.2537815272808075,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.1674584299325943},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.1604584299325943,0.42684874415397644,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7731092572212219,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.35154393315315247,0.7865546345710754,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7731092572212219,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7664285850524902,0.34454393315315246,0.7915546345710754,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21848739683628082,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.21848739683628082,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21848739683628082,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4300546340942383,0.22348739683628083,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7680672407150269,0.19714964926242828,0.7848739624023438,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانیم","boundary":[0.7327731251716614,0.19714964926242828,0.7647058963775635,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7126050591468811,0.19714964926242828,0.7260504364967346,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6756302714347839,0.19714964926242828,0.7058823704719543,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برطرف","boundary":[0.6285714507102966,0.19714964926242828,0.6689075827598572,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6218487620353699,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6218487620353699,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.5798319578170776,0.19714964926242828,0.6218487620353699,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5731092691421509,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.19714964926242828,0.5731092691421509,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.19714964926242828},{"x":0.561344563961029,"y":0.19714964926242828},{"x":0.561344563961029,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5529412031173706,0.19714964926242828,0.561344563961029,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.5126050710678101,0.19714964926242828,0.5462185144424438,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.48739495873451233,0.19714964926242828,0.5058823823928833,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4789915978908539,"y":0.21377672255039215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاثیر","boundary":[0.45378151535987854,0.19714964926242828,0.4789915978908539,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45210084319114685,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.4285714328289032,0.19714964926242828,0.45210084319114685,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.19714964926242828},{"x":0.42184874415397644,"y":0.19714964926242828},{"x":0.42184874415397644,"y":0.21377672255039215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.38991597294807434,0.19714964926242828,0.42184874415397644,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.19714964926242828},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19714964926242828},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21377672255039215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.19714964926242828,0.38991597294807434,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21377672255039215},{"x":0.3663865625858307,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.19714964926242828,0.3798319399356842,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.19833728671073914},{"x":0.35966387391090393,"y":0.19833728671073914},{"x":0.35966387391090393,"y":0.21377672255039215},{"x":0.34117648005485535,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.34117648005485535,0.19833728671073914,0.35966387391090393,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3344537913799286,"y":0.19714964926242828},{"x":0.3344537913799286,"y":0.21377672255039215},{"x":0.29243698716163635,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.29243698716163635,0.19833728671073914,0.3344537913799286,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2857142984867096,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.24705882370471954,0.19833728671073914,0.2857142984867096,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24537815153598785,"y":0.19833728671073914},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.2235294133424759,0.19833728671073914,0.24537815153598785,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21848739683628082,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.19833728671073914,0.21848739683628082,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7529411911964417,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7529411911964417,0.2197149693965912,0.7848739624023438,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.235154390335083},{"x":0.7260504364967346,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7260504364967346,0.2197149693965912,0.7462185025215149,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6890756487846375,0.2197149693965912,0.7176470756530762,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.235154390335083},{"x":0.6739495992660522,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6739495992660522,0.2197149693965912,0.6823529601097107,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.235154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.658823549747467,0.2197149693965912,0.6672269105911255,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6521008610725403,"y":0.235154390335083},{"x":0.6184874176979065,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6184874176979065,0.2197149693965912,0.6521008610725403,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.235154390335083},{"x":0.6016806960105896,"y":0.235154390335083}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.2197149693965912,0.6117647290229797,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5949580073356628,"y":0.235154390335083},{"x":0.5630252361297607,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.5630252361297607,0.2197149693965912,0.5949580073356628,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2197149693965912},{"x":0.556302547454834,"y":0.2197149693965912},{"x":0.556302547454834,"y":0.235154390335083},{"x":0.5327731370925903,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5327731370925903,0.2197149693965912,0.556302547454834,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5243697762489319,"y":0.235154390335083},{"x":0.49747899174690247,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلب","boundary":[0.49747899174690247,0.2197149693965912,0.5243697762489319,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4907563030719757,"y":0.235154390335083},{"x":0.4773109257221222,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4773109257221222,0.2197149693965912,0.4907563030719757,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4756302535533905,"y":0.235154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.4453781545162201,0.2197149693965912,0.4756302535533905,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4436974823474884,"y":0.235154390335083},{"x":0.43865546584129333,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43865546584129333,0.2197149693965912,0.4436974823474884,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4319327771663666,"y":0.235154390335083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.4151260554790497,0.2197149693965912,0.4319327771663666,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4084033668041229,"y":0.235154390335083},{"x":0.39159664511680603,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.39159664511680603,0.2197149693965912,0.4084033668041229,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2197149693965912},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2197149693965912},{"x":0.38655462861061096,"y":0.235154390335083},{"x":0.37142857909202576,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.37142857909202576,0.2197149693965912,0.38655462861061096,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2197149693965912},{"x":0.364705890417099,"y":0.2197149693965912},{"x":0.364705890417099,"y":0.235154390335083},{"x":0.3529411852359772,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3529411852359772,0.2197149693965912,0.364705890417099,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3462184965610504,"y":0.235154390335083},{"x":0.3142857253551483,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.3142857253551483,0.2197149693965912,0.3462184965610504,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2197149693965912},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2197149693965912},{"x":0.30756303668022156,"y":0.235154390335083},{"x":0.2823529541492462,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.2823529541492462,0.2197149693965912,0.30756303668022156,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2197149693965912},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2197149693965912},{"x":0.27563026547431946,"y":0.235154390335083},{"x":0.26050421595573425,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26050421595573425,0.2197149693965912,0.27563026547431946,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2521008551120758,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.21512605249881744,0.2197149693965912,0.2521008551120758,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7579832077026367,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7579832077026367,0.2422802895307541,0.7831932902336121,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24109263718128204},{"x":0.75126051902771,"y":0.2422802895307541},{"x":0.75126051902771,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7226890921592712,0.24109263718128204,0.75126051902771,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.255344420671463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.707563042640686,0.24109263718128204,0.7159664034843445,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.255344420671463},{"x":0.6789916157722473,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.680672287940979,0.24109263718128204,0.6991596817970276,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6722689270973206,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.6420168280601501,0.24109263718128204,0.6722689270973206,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.24109263718128204,0.6420168280601501,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2577197253704071},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.19014964926242828,0.7898739624023438,0.2647197253704071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7226890921592712,0.25890737771987915,0.7613445520401001,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6974790096282959,0.25890737771987915,0.7159664034843445,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6605042219161987,0.25890737771987915,0.6907563209533691,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25890737771987915},{"x":0.653781533241272,"y":0.25890737771987915},{"x":0.653781533241272,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6386554837226868,0.25890737771987915,0.653781533241272,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.25890737771987915},{"x":0.63193279504776,"y":0.25890737771987915},{"x":0.63193279504776,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.5983193516731262,0.25890737771987915,0.63193279504776,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27672210335731506},{"x":0.583193302154541,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.583193302154541,0.25890737771987915,0.5915966629981995,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5428571701049805,0.25890737771987915,0.5747899413108826,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.25890737771987915},{"x":0.534453809261322,"y":0.25890737771987915},{"x":0.534453809261322,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5008403658866882,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5008403658866882,0.25890737771987915,0.534453809261322,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.25890737771987915},{"x":0.49747899174690247,"y":0.25890737771987915},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27672210335731506},{"x":0.48403361439704895,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48403361439704895,0.25890737771987915,0.49747899174690247,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27672210335731506},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46722689270973206,0.25890737771987915,0.4756302535533905,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4588235318660736,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.4252100884914398,0.25890737771987915,0.4588235318660736,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25890737771987915},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3815126121044159,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3815126121044159,0.25890737771987915,0.42352941632270813,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.25890737771987915},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25890737771987915},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27672210335731506},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.34285715222358704,0.25890737771987915,0.37310925126075745,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3361344635486603,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3361344635486603,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3310924470424652,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3310924470424652,0.25890737771987915,0.3361344635486603,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.25890737771987915},{"x":0.32436975836753845,"y":0.25890737771987915},{"x":0.32436975836753845,"y":0.27672210335731506},{"x":0.29075631499290466,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.29075631499290466,0.25890737771987915,0.32436975836753845,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2840336263179779,"y":0.27672210335731506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاههای","boundary":[0.21512605249881744,0.25890737771987915,0.2840336263179779,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.756302535533905,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.756302535533905,0.28147268295288086,0.7848739624023438,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.28147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.28147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7411764860153198,0.28147268295288086,0.75126051902771,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7042016983032227,0.28147268295288086,0.7327731251716614,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحریر","boundary":[0.6638655662536621,0.28147268295288086,0.6974790096282959,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.28147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.28147268295288086},{"x":0.658823549747467,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.28147268295288086,0.658823549747467,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.6184874176979065,0.28147268295288086,0.6420168280601501,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2992874085903168},{"x":0.605042040348053,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.605042040348053,0.28147268295288086,0.6168067455291748,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.28147268295288086,0.6000000238418579,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5848739743232727,0.28147268295288086,0.5899159908294678,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.28147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.28147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5478991866111755,0.28147268295288086,0.578151285648346,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فتح","boundary":[0.5210084319114685,0.28147268295288086,0.5411764979362488,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بابی","boundary":[0.4924369752407074,0.28147268295288086,0.5142857432365417,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.28147268295288086,0.48571428656578064,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28147268295288086},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2992874085903168},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.42184874415397644,0.28147268295288086,0.46554622054100037,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزونتر","boundary":[0.3781512677669525,0.28147268295288086,0.4151260554790497,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.28147268295288086},{"x":0.37142857909202576,"y":0.28147268295288086},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3663865625858307,0.28147268295288086,0.37142857909202576,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.28147268295288086},{"x":0.35966387391090393,"y":0.28147268295288086},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.3361344635486603,0.28147268295288086,0.35966387391090393,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3310924470424652,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.2991596758365631,0.28147268295288086,0.3310924470424652,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.28147268295288086},{"x":0.29075631499290466,"y":0.28147268295288086},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2823529541492462,0.28147268295288086,0.29075631499290466,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.28147268295288086},{"x":0.27563026547431946,"y":0.28147268295288086},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2722689211368561,0.28147268295288086,0.27563026547431946,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.21512605249881744,0.28147268295288086,0.2655462324619293,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.30403801798820496,0.7848739624023438,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7731092572212219,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7361344695091248,0.30403801798820496,0.7731092572212219,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.30403801798820496},{"x":0.729411780834198,"y":0.30403801798820496},{"x":0.729411780834198,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6924369931221008,0.30403801798820496,0.729411780834198,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.30403801798820496,0.6857143044471741,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6336134672164917,0.30403801798820496,0.6655462384223938,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.5966386795043945,0.30403801798820496,0.6268907785415649,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.30403801798820496,0.5899159908294678,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.3028503656387329},{"x":0.578151285648346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5428571701049805,0.3028503656387329,0.578151285648346,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.5008403658866882,0.3028503656387329,0.5361344814300537,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.3028503656387329,0.4941176474094391,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4252100884914398,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیررسمی","boundary":[0.4252100884914398,0.3028503656387329,0.48235294222831726,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37478992342948914,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37478992342948914,0.3028503656387329,0.42016807198524475,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3028503656387329},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3028503656387329},{"x":0.36974790692329407,"y":0.31828978657722473},{"x":0.35630252957344055,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35630252957344055,0.3028503656387329,0.36974790692329407,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3028503656387329},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3028503656387329},{"x":0.34285715222358704,"y":0.31828978657722473},{"x":0.31092438101768494,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.31092438101768494,0.3028503656387329,0.34285715222358704,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3042016923427582,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.2705882489681244,0.3028503656387329,0.3042016923427582,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3028503656387329},{"x":0.26218488812446594,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2386554628610611,0.3028503656387329,0.26218488812446594,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2218487411737442,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2218487411737442,0.3028503656387329,0.23193277418613434,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21848739683628082,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.3028503656387329,0.21848739683628082,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.3254156708717346,0.7848739624023438,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7310924530029297,0.3254156708717346,0.7680672407150269,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وصول","boundary":[0.6907563209533691,0.3254156708717346,0.7243697643280029,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6739495992660522,0.3254156708717346,0.6840336322784424,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6487395167350769,0.3254156708717346,0.6672269105911255,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6201680898666382,0.3254156708717346,0.6420168280601501,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.3254156708717346,0.6117647290229797,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.5462185144424438,0.3254156708717346,0.6016806960105896,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5092437267303467,0.3254156708717346,0.5394958257675171,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4907563030719757,0.3254156708717346,0.5025210380554199,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3254156708717346},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.4571428596973419,0.3254156708717346,0.48403361439704895,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3254156708717346},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3254156708717346},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3396674692630768},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.42352941632270813,0.3254156708717346,0.45042017102241516,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3254156708717346},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3254156708717346},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3396674692630768},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.38991597294807434,0.3254156708717346,0.41680672764778137,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3396674692630768},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.34117648005485535,0.3254156708717346,0.3831932842731476,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3254156708717346},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.3254156708717346,0.3344537913799286,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3254156708717346},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3254156708717346},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.2873949706554413,0.3254156708717346,0.32268908619880676,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.2386554628610611,0.3254156708717346,0.2806722819805145,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.21848739683628082,0.3254156708717346,0.2386554628610611,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.3254156708717346,0.21848739683628082,0.3396674692630768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.25190737771987914,0.7898739624023438,0.3466674692630768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7378151416778564,0.34679335355758667,0.7647058963775635,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7126050591468811,0.34679335355758667,0.7310924530029297,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.34679335355758667,0.7109243869781494,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.34679335355758667},{"x":0.702521026134491,"y":0.34679335355758667},{"x":0.702521026134491,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیاتی","boundary":[0.6638655662536621,0.34679335355758667,0.702521026134491,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.34679335355758667,0.6571428775787354,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.5915966629981995,0.34679335355758667,0.6369748115539551,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3456057012081146},{"x":0.583193302154541,"y":0.3456057012081146},{"x":0.583193302154541,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5428571701049805,0.3456057012081146,0.583193302154541,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5058823823928833,0.3456057012081146,0.5361344814300537,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3456057012081146},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3456057012081146},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.3456057012081146,0.49915966391563416,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36104512214660645},{"x":0.45546218752861023,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.45546218752861023,0.3456057012081146,0.48067227005958557,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3456057012081146},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3456057012081146},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.4117647111415863,0.3456057012081146,0.44873949885368347,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.3456057012081146,0.40504202246665955,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3949579894542694,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3613445460796356,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.3613445460796356,0.3456057012081146,0.3949579894542694,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3456057012081146},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3456057012081146},{"x":0.35630252957344055,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3142857253551483,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.3142857253551483,0.3456057012081146,0.35630252957344055,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3126050531864166,"y":0.36104512214660645},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30924370884895325,0.3456057012081146,0.3126050531864166,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.26218488812446594,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.26218488812446594,0.3456057012081146,0.3025210201740265,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2554621994495392,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2235294133424759,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2235294133424759,0.3456057012081146,0.2554621994495392,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21848739683628082,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.3456057012081146,0.21848739683628082,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7445378303527832,0.3681710362434387,0.7848739624023438,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.3693586587905884,0.7378151416778564,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6823529601097107,0.3681710362434387,0.7260504364967346,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.3681710362434387,0.6756302714347839,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.5915966629981995,0.3681710362434387,0.6285714507102966,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387},{"x":0.583193302154541,"y":0.3681710362434387},{"x":0.583193302154541,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.5428571701049805,0.3681710362434387,0.583193302154541,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5109243988990784,0.3681710362434387,0.5361344814300537,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.3681710362434387,0.5092437267303467,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3681710362434387},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3681710362434387},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3824228048324585},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.3681710362434387,0.49915966391563416,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3824228048324585},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.45378151535987854,0.3681710362434387,0.4789915978908539,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.4252100884914398,0.3669833838939667,0.4453781545162201,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3669833838939667},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3669833838939667},{"x":0.41848739981651306,"y":0.38123515248298645},{"x":0.38655462861061096,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.38655462861061096,0.3669833838939667,0.41848739981651306,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.38123515248298645},{"x":0.34117648005485535,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.34117648005485535,0.3669833838939667,0.3798319399356842,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3344537913799286,"y":0.38123515248298645},{"x":0.29579833149909973,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبذول","boundary":[0.29579833149909973,0.3669833838939667,0.3344537913799286,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.3669833838939667},{"x":0.289075642824173,"y":0.3669833838939667},{"x":0.289075642824173,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2655462324619293,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2655462324619293,0.3669833838939667,0.289075642824173,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2571428716182709,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2521008551120758,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2521008551120758,0.3669833838939667,0.2571428716182709,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.21512605249881744,0.3669833838939667,0.24369747936725616,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7495798468589783,0.3871733844280243,0.7848739624023438,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.7126050591468811,0.3871733844280243,0.7428571581840515,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6705882549285889,0.3871733844280243,0.7058823704719543,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6268907785415649,0.3871733844280243,0.6689075827598572,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.5899159908294678,0.3871733844280243,0.6201680898666382,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3871733844280243},{"x":0.583193302154541,"y":0.3871733844280243},{"x":0.583193302154541,"y":0.40380048751831055},{"x":0.578151285648346,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.3871733844280243,0.583193302154541,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5361344814300537,0.3871733844280243,0.5714285969734192,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5176470875740051,0.3871733844280243,0.5310924649238586,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46722689270973206,0.38836103677749634,0.5109243988990784,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4605042040348053,"y":0.40380048751831055},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.43529412150382996,0.38836103677749634,0.4605042040348053,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4268907606601715,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4268907606601715,"y":0.40380048751831055},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.38655462861061096,0.38836103677749634,0.4268907606601715,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3781512677669525,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3781512677669525,"y":0.40380048751831055},{"x":0.37310925126075745,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.38836103677749634,0.3781512677669525,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3663865625858307,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3663865625858307,"y":0.40380048751831055},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.32436975836753845,0.38836103677749634,0.3663865625858307,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3176470696926117,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3176470696926117,"y":0.40380048751831055},{"x":0.267226904630661,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبسوط","boundary":[0.267226904630661,0.38836103677749634,0.3176470696926117,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3895486891269684},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2554621994495392,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2571428716182709,0.3895486891269684,0.26050421595573425,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.21512605249881744,0.38836103677749634,0.2504201829433441,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7630252242088318,0.4097387194633484,0.7848739624023438,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4097387194633484},{"x":0.756302535533905,"y":0.4097387194633484},{"x":0.756302535533905,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7344537973403931,0.4097387194633484,0.756302535533905,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.707563042640686,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.707563042640686,0.41092637181282043,0.7277311086654663,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.41092637181282043,0.7042016983032227,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.3386057012081146,0.7898739624023438,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7478991746902466,0.4299287497997284,0.7613445520401001,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7142857313156128,0.4299287497997284,0.7411764860153198,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4299287497997284},{"x":0.707563042640686,"y":0.4299287497997284},{"x":0.707563042640686,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6840336322784424,0.4299287497997284,0.707563042640686,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6672269105911255,0.4299287497997284,0.6756302714347839,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6252101063728333,0.4299287497997284,0.658823549747467,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5815126299858093,0.4299287497997284,0.6218487620353699,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.5428571701049805,0.4299287497997284,0.5731092691421509,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.4299287497997284,0.5361344814300537,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.4907563030719757,0.4299287497997284,0.5243697762489319,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4299287497997284},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهها","boundary":[0.4285714328289032,0.4299287497997284,0.48403361439704895,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4299287497997284},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4299287497997284},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4100840389728546,0.4299287497997284,0.42184874415397644,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4299287497997284},{"x":0.40168067812919617,"y":0.44655582308769226},{"x":0.364705890417099,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساحت","boundary":[0.364705890417099,0.4299287497997284,0.40168067812919617,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4299287497997284},{"x":0.35798320174217224,"y":0.44655582308769226},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.30924370884895325,0.4299287497997284,0.35798320174217224,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4299287497997284},{"x":0.3025210201740265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2571428716182709,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.2571428716182709,0.4299287497997284,0.3025210201740265,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2504201829433441,"y":0.44655582308769226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.22689075767993927,0.4299287497997284,0.2504201829433441,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.756302535533905,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.756302535533905,0.45130640268325806,0.7848739624023438,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.7176470756530762,0.45130640268325806,0.7495798468589783,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.45130640268325806,0.7142857313156128,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.6689075827598572,0.45130640268325806,0.702521026134491,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6252101063728333,0.45130640268325806,0.6655462384223938,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5815126299858093,0.45130640268325806,0.6168067455291748,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عقلانی","boundary":[0.5361344814300537,0.45130640268325806,0.5747899413108826,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45130640268325806},{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.529411792755127,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5159664154052734,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5159664154052734,0.45130640268325806,0.529411792755127,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46674585342407227},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46722689270973206,0.45130640268325806,0.5109243988990784,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46674585342407227},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.42184874415397644,0.45130640268325806,0.4588235318660736,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46674585342407227},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.37310925126075745,0.45130640268325806,0.4151260554790497,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.450118750333786},{"x":0.3680672347545624,"y":0.450118750333786},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46674585342407227},{"x":0.34117648005485535,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.450118750333786,0.3680672347545624,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.450118750333786},{"x":0.3344537913799286,"y":0.450118750333786},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.450118750333786,0.3344537913799286,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.450118750333786},{"x":0.32268908619880676,"y":0.450118750333786},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذیل","boundary":[0.3008403480052948,0.450118750333786,0.32268908619880676,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.450118750333786},{"x":0.29243698716163635,"y":0.450118750333786},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4655582010746002},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.27899160981178284,0.450118750333786,0.29243698716163635,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.450118750333786},{"x":0.2722689211368561,"y":0.450118750333786},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4655582010746002},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2705882489681244,0.450118750333786,0.2722689211368561,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.267226904630661,"y":0.450118750333786},{"x":0.267226904630661,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسیبها","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.267226904630661,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.47149643301963806,0.7848739624023438,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7731092572212219,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.7226890921592712,0.47149643301963806,0.7731092572212219,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.6789916157722473,0.47149643301963806,0.7159664034843445,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6655462384223938,0.47149643301963806,0.6722689270973206,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.47149643301963806},{"x":0.658823549747467,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6184874176979065,0.47149643301963806,0.658823549747467,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.47149643301963806,0.6117647290229797,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.5579832196235657,0.47149643301963806,0.6000000238418579,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.5243697762489319,0.47149643301963806,0.5512605309486389,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5176470875740051,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4756302535533905,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4756302535533905,0.47149643301963806,0.5176470875740051,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.47149643301963806,0.46890756487846375,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.48812350630760193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.41848739981651306,0.47149643301963806,0.4571428596973419,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4117647111415863,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3983193337917328,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3983193337917328,0.47149643301963806,0.4117647111415863,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.47149643301963806,0.3966386616230011,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3613445460796356,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.3613445460796356,0.47149643301963806,0.38655462861061096,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x"