فلور (فارسی)  ایران شماره‌های 16 و 17: تیره‌های جنتیانا و شبدر آبی فلور (فارسی) ایران شماره‌های 16 و 17: تیره‌های جنتیانا و شبدر آبی

{"id":"3796049","title":"فلور (فارسی) ایران شماره‌های 16 و 17: تیره‌های جنتیانا و شبدر آبی","price":"۵۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8083dc44b9318ead/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8083dc44b9318ead/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8083dc44b9318ead/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8083dc44b9318ead/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8083dc44b9318ead/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8083dc44b9318ead/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8083dc44b9318ead/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8083dc44b9318ead/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8083dc44b9318ead/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8083dc44b9318ead/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۴","nobat_chap":"1","description":["شانزدهمین و هفدهمین شماره از مجموعه \"فلور ایران\" به معرفی تیره‌های جنتیانا و شبدر آبی و گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن ها در ایران و جهان اختصاص دارد. بخشی از مطالب به زبان انگلیسی تدوین شده، همچنین طرح‌هایی سیاه و سپید از این تیره گیاهی و گونه‌های آن در کتاب به چاپ رسیده است.",""],"pages_count":"46","keywords":"null","token":"8083dc44b9318ead","created_at":"2020-07-28 20:57:52","updated_at":"2022-08-03 14:31:05","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 13:40:40","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784729","file":"5f2052092c3fb9.25332199.pdf","book_id":"3796049","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:57:53","updated_at":"2022-08-03 14:31:06","process_started_at":"2020-07-28 20:57:54","process_done_at":"2020-07-28 20:57:57","process_failed_at":null,"pages_count":"48","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4e01d19ab9214fc496981dbe1ed690d52e9896921e1aa56e3339298697c55429ea9c2d92f5c0e6de14b4e243d35f880faaa6581be58d1832010761db3b74dc64","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31852","title":"گیاهشناسی","token":"c4f6af6606c9a26a","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2020-09-23 13:50:32","study_fields":[{"id":"388","title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","degree_id":"7","token":"a96bb2f4c88566f2","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-06 10:44:03","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی--ایران-شماره-های-16-و-17-تیره-های-جنتیانا-و-شبدر-آبی","urlify":"فلور-فارسی--ایران-شماره-های-16-و-17-تیره-های-جنتیانا-و-شبدر-آبی","pages_count_fa":"۴۶","authorTitle":"محبوبه خاتم ساز","tocStr":"","url":"/preview/8083dc44b9318ead/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C--%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-16-%D9%88-17-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19