گونه‌های سوزنیبرگ سازگار در شمال ایران گونه‌های سوزنیبرگ سازگار در شمال ایران

{"id":"3796152","title":"گونه‌های سوزنیبرگ سازگار در شمال ایران","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/866893174ea56de9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/866893174ea56de9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/866893174ea56de9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/866893174ea56de9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/866893174ea56de9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/866893174ea56de9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/866893174ea56de9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/866893174ea56de9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/866893174ea56de9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/866893174ea56de9/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-374-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["این کتاب حاصل تحقیقات گسترده محققین بسیاری است که در مدت بیش از بیست سال نسبت به انجام آن اقدام نموده اند. هدف از ارایه نتایج این تحقیقات توصیه به انجام قطع یکسره عرصه های منابع طبیعی و کاشت سوزنی برگان غیربومی در عرصه های جنگلی شمال نمی باشد، بلکه امکان دست یابی به چگونگی سازگاری این گونه ها برای اخذ تصمیمات مناسب مدیریتی است",""],"pages_count":"189","keywords":"null","token":"866893174ea56de9","created_at":"2020-08-11 11:18:42","updated_at":"2022-08-14 11:08:49","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-11 13:21:50","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918323","title":"محمدنبی قلی‌زاده","firstname":"محمدنبی","lastname":"قلی‌زاده","token":"c35745bb35bd3d06","created_at":"2020-08-11 13:18:42","updated_at":"2020-08-11 13:18:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918324","title":"شیرزاد محمدنژاد کیاسری","firstname":"شیرزاد","lastname":"محمدنژاد کیاسری","token":"7350282eba94eeb4","created_at":"2020-08-11 13:19:05","updated_at":"2020-08-11 13:19:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918325","title":"ارسلان همتی","firstname":"ارسلان","lastname":"همتی","token":"f94b9b2eca9f6ef3","created_at":"2020-08-11 13:19:17","updated_at":"2020-08-11 13:19:17","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918323","title":"محمدنبی قلی‌زاده","firstname":"محمدنبی","lastname":"قلی‌زاده","token":"c35745bb35bd3d06","created_at":"2020-08-11 13:18:42","updated_at":"2020-08-11 13:18:42","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918324","title":"شیرزاد محمدنژاد کیاسری","firstname":"شیرزاد","lastname":"محمدنژاد کیاسری","token":"7350282eba94eeb4","created_at":"2020-08-11 13:19:05","updated_at":"2020-08-11 13:19:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918325","title":"ارسلان همتی","firstname":"ارسلان","lastname":"همتی","token":"f94b9b2eca9f6ef3","created_at":"2020-08-11 13:19:17","updated_at":"2020-08-11 13:19:17","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784832","file":"5f323f4abcd815.11148090.pdf","book_id":"3796152","toc":null,"created_at":"2020-08-11 11:18:42","updated_at":"2022-08-14 11:08:49","process_started_at":"2020-08-11 11:18:43","process_done_at":"2020-08-11 11:18:45","process_failed_at":null,"pages_count":"204","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"2778e94c84eb32746dd18c9f567738a4f18b8fc83e05593c253a48414bc2f69b824f2f721c66dfdb19a9a99e946aab98579b41c1a79aff63600ae4513f879542","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"40500","urlify":"%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱۸۹","authorTitle":"محمدنبی قلی‌زاده, شیرزاد محمدنژاد کیاسری, ارسلان همتی","tocStr":"","url":"/preview/866893174ea56de9/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19