خلاصه رده بندی فیلوژنتیکی ماهی ها خلاصه رده بندی فیلوژنتیکی ماهی ها

توضیحات

.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797410","title":"خلاصه رده بندی فیلوژنتیکی ماهی ها","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/88b750158dbaf22f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/88b750158dbaf22f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/88b750158dbaf22f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/88b750158dbaf22f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/88b750158dbaf22f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9789648476415","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۷","nobat_chap":"1","description":["."],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"88b750158dbaf22f","created_at":"2021-04-08 16:40:17","updated_at":"2022-04-05 11:28:23","publisher_id":"178","deleted_at":null,"published_at":"2021-04-11 10:09:56","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920176","title":"دکتریزدان کیوانی","firstname":"دکتریزدان","lastname":"کیوانی","token":"78879fc54b8adc32","created_at":"2021-04-08 16:40:11","updated_at":"2021-04-08 16:40:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920176","title":"دکتریزدان کیوانی","firstname":"دکتریزدان","lastname":"کیوانی","token":"78879fc54b8adc32","created_at":"2021-04-08 16:40:11","updated_at":"2021-04-08 16:40:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786075","file":"606ef2aa5016f8.43163273.pdf","book_id":"3797410","toc":null,"created_at":"2021-04-08 16:40:18","updated_at":"2022-04-05 11:28:23","process_started_at":"2021-04-08 16:40:43","process_done_at":"2021-04-08 16:40:49","process_failed_at":null,"pages_count":"233","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"091d75867b5c624fabd0b0222df430387632a8b606c239b9b00cc07f66a082deef998d4dc4ed23dda6659d60cc0177414b5e80b1d144c0310747d0af52b1a5ab","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۳"},"publisher":{"id":178,"title":"دانشگاه صنعتی اصفهان","description":null,"token":"29b567d11fde731d","slug":"iut"},"study_subjects":[{"id":"2530","title":"اصول تکثیر و پرورش ماهی","token":"146b7f38f90209d0","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"808","title":"مهندسی شیلات","degree_id":"7","token":"6871b104c8c6f1bf","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5560","title":"آز ماهی شناسی با تاکید بر دریای خزر","token":"44ab632b3e806ea2","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"98","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5563","title":"آز ماهی شناسی عمومی","token":"ffbbbc9d8bf2da67","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"98","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10804","title":"پرورش آبزیان (ماهی و میگو)","token":"fff30a51773f2c42","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:26:57","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"1000","title":"مهندسی علوم دامی","degree_id":"7","token":"c08e4b4d2019c224","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:16:20","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14326","title":"تکثیر و پرورش ماهی","token":"291bfa82c6f6c884","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14329","title":"تکثیر و پرورش ماهی","token":"c4699860ac54c3ff","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"763","title":"منبع طبیعی","degree_id":"7","token":"82e61d961a7cf67e","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-07-25 09:43:52","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14332","title":"تکثیر و پرورش ماهیان تزیینی","token":"0832159dbf32fc5d","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"2020","title":"مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان","degree_id":"7","token":"4acca99e438f5e21","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14335","title":"تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی","token":"2b06cdb7db34d257","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"2020","title":"مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان","degree_id":"7","token":"4acca99e438f5e21","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14338","title":"تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی","token":"350bdd3d81b6d83f","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:40","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"2020","title":"مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان","degree_id":"7","token":"4acca99e438f5e21","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"24169","title":"سیاست و حکومت در آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و نگاهی به جمهوریهای استقلال یافته","token":"d1c5b7e650d50f76","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:37:28","updated_at":"2021-04-11 10:17:09","study_fields":[{"id":"961","title":"تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز","degree_id":"10","token":"e71ffa04c33b6fb6","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 16:01:13","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"15000","urlify":"%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتریزدان کیوانی","tocStr":"","url":"/preview/88b750158dbaf22f/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":233,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"88b750158dbaf22f","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":[],"info":[],"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":[],"info":[],"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19