تغذیه گوسفندان شیری تغذیه گوسفندان شیری

{"id":"3795086","title":"تغذیه گوسفندان شیری","price":"۳۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۹‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8a534f872e330e84/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8a534f872e330e84/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8a534f872e330e84/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8a534f872e330e84/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8a534f872e330e84/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8a534f872e330e84/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8a534f872e330e84/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8a534f872e330e84/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8a534f872e330e84/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8a534f872e330e84/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010155","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["براساس آمارهای سازمان خواربار جهانی، ایران از نظر جمعیت گوسفند و تنوع نژادی، جزی چندین کشور برتر می‌باشد. در حقیقت گوسفند نقش اقتصادی مهمی را در پرورش دام‌های کوچک در ایران داشته و در قدیم نقش این حیوان در زندگی عشایری و روستایی بارزتر بوده است. شیر گوسفند ترکیب پیچیده‌ای از مواد به صورت محلول (کربوهیدرات‌ها، مواد معدنی، ترکیبات نیتروژنه غیر پروتیینه و ویتامین‌های محلول در آب امولسیون پروتیین و نمک‌های معدنی و سوسپانسیون (چربی و ویتامین های محلول در چربی) می‌باشد. گوسفندان شیری اکثراً در مراتع پرورش یافته و در بسیاری از مواقع تحت تاثیر تنش‌های غذایی شامل تغییر در وضعیت و خصوصیات کمی و کیفی مرتع قرار دارند. تغذیه به عنوان یک عامل اصلی بر کمیت و کیفیت شیر در گوسفندان شیری و دیگر نشخوار‌کنندگان موثر است. به طور کلی روش تغذیه حیوان و مقدار مواد تشکیل دهنده جیره بر فرآیندهای متابولیکی و گوارشی حیوان و در نتیجه سلامتی و ظرفیت تولیدی آن تاثیرگذار می‌باشد. مواد خوراکی مورد نیاز گوسفندان شیری شامل انرژی، پروتیین، مواد معدنی، ویتامین‌ها و آب بوده که باید از لحاظ کمی و کیفی متناسب با نیاز این دسته از حیوانات برای وضعیت نگهداری تولید شیر، پشم، تولید مثل و غیره باشد.\r","کتاب تغذیه گوسفندان شیری تحت بازده عنوان تنظیم شده است که شامل تولید شیر، مدل ریاضی تولید شیر در گوسفند، انرژی و پروتیین مورد نیاز، مصرف ویتامین ها، مواد معدنی و احتیاجات حیوان به آب، مصرف خوراک، تغذیه میش های شیرده، تغذیه و تولید مثل، تغذیه و کیفیت شیره تغذیه بره‌های نژاد شیری، ناهنجاری‌های متابولیکی و تغذیه‌ای و مدیریت چرا می‌باشد."],"pages_count":"346","keywords":"null","token":"8a534f872e330e84","created_at":"2019-02-05 13:09:30","updated_at":"2022-07-04 15:27:33","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-02-05 13:56:20","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"9154","title":"دکتر علی نیکخواه","firstname":"دکتر","lastname":"علی نیکخواه","token":"7d0d2a052249c509","created_at":"2018-02-20 11:33:32","updated_at":"2018-02-20 11:33:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917327","title":"جی. پولینا","firstname":"جی.","lastname":"پولینا","token":"c75d7a85a797968a","created_at":"2019-02-05 13:03:44","updated_at":"2019-02-05 13:03:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917330","title":"دکتر امین خضری","firstname":"دکتر امین","lastname":"خضری","token":"5ec1082c146c5e01","created_at":"2019-02-05 13:04:04","updated_at":"2019-02-05 13:04:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917327","title":"جی. پولینا","firstname":"جی.","lastname":"پولینا","token":"c75d7a85a797968a","created_at":"2019-02-05 13:03:44","updated_at":"2019-02-05 13:03:44","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"9154","title":"دکتر علی نیکخواه","firstname":"دکتر","lastname":"علی نیکخواه","token":"7d0d2a052249c509","created_at":"2018-02-20 11:33:32","updated_at":"2018-02-20 11:33:32","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917330","title":"دکتر امین خضری","firstname":"دکتر امین","lastname":"خضری","token":"5ec1082c146c5e01","created_at":"2019-02-05 13:04:04","updated_at":"2019-02-05 13:04:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783774","file":"5c5959d32468a4.69643356.pdf","book_id":"3795086","toc":[{"page":4,"title":"فهرست"},{"page":10,"title":"پیشگفتار مترجمان"},{"page":12,"title":"فصل 1: تولید شیر"},{"page":32,"title":"فصل 2: مدل‌سازی ریاضی الگوهای تولید شیر در میش‌های شیرده"},{"page":58,"title":"فصل 3: احتیاجات انرژی و پروتئین"},{"page":90,"title":"فصل 4: مصرف غذایی ویتامین‌ها و مواد معدنی"},{"page":115,"title":"فصل 5: مصرف خوراک"},{"page":133,"title":"فصل 6: تغذیه میش‌های شیرده"},{"page":181,"title":"فصل 7: تغذیه و تولید مثل"},{"page":211,"title":"فصل 8: تغذیه و کیفیت شیر"},{"page":245,"title":"فصل 9: تغذیه بره‌های شیری"},{"page":269,"title":"فصل 10: اختلالات گوارشی و ناهنجاری‌های متابولیکی-تغذیه‌ای"},{"page":313,"title":"فصل 11: مدیریت چرا و تعداد دام در مراتع به ویژه منطقه مدیترانه"}],"created_at":"2019-02-05 13:09:31","updated_at":"2022-07-04 15:27:38","process_started_at":"2019-02-05 13:14:43","process_done_at":"2019-02-05 13:25:11","process_failed_at":null,"pages_count":"345","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"a661452612726c53374ffdf1b60c64700ff754fa8fc164f95da8be32eb30721bb0c51e5441c7321f4bab6f323d945ef2fb75518daea0988bdab299b883b563f9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"2509","title":"اصول تغذیه دام","token":"3d8e0ea005ed79d3","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2022-03-06 12:22:17","study_fields":[{"id":"1033","title":" دامپزشکی","degree_id":"22","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":"34","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-09 10:56:57","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2512","title":"اصول تغذیه دام","token":"d3944f7c7dac79ae","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-04-11 10:07:50","study_fields":[{"id":"1000","title":"مهندسی علوم دامی","degree_id":"7","token":"c08e4b4d2019c224","books_count":"69","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14074","title":"تغذیه دام","token":"abb75dbc4767b677","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:32","updated_at":"2019-02-05 13:56:20","study_fields":[{"id":"1162","title":"تکنولوژی پرورش دام","degree_id":"4","token":"75dff3dd36a243c3","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-24 12:55:10","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14077","title":"تغذیه دام 1","token":"25b49c2544e18769","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:32","updated_at":"2019-02-05 13:56:20","study_fields":[{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14080","title":"تغذیه دام 2","token":"3ab74c3ede396724","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:32","updated_at":"2019-02-05 13:56:20","study_fields":[{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"14083","title":"تغذیه دام 3","token":"3ad4dd454c84b6a4","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:32","updated_at":"2019-02-05 13:56:20","study_fields":[{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"تغذیه-گوسفندان-شیری","urlify":"تغذیه-گوسفندان-شیری","pages_count_fa":"۳۴۶","authorTitle":"دکتر علی نیکخواه, جی. پولینا, دکتر امین خضری","tocStr":"فهرست, پیشگفتار مترجمان, فصل 1: تولید شیر, فصل 2: مدل‌سازی ریاضی الگوهای تولید شیر در میش‌های شیرده, فصل 3: احتیاجات انرژی و پروتئین, فصل 4: مصرف غذایی ویتامین‌ها و مواد معدنی, فصل 5: مصرف خوراک, فصل 6: تغذیه میش‌های شیرده, فصل 7: تغذیه و تولید مثل, فصل 8: تغذیه و کیفیت شیر, فصل 9: تغذیه بره‌های شیری, فصل 10: اختلالات گوارشی و ناهنجاری‌های متابولیکی-تغذیه‌ای, فصل 11: مدیریت چرا و تعداد دام در مراتع به ویژه منطقه مدیترانه","url":"/preview/8a534f872e330e84/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19