مبانی کنترل کیفیت مبانی کنترل کیفیت

توضیحات

امروزه قیمت و کیفیت از مهم ترین مزیت های رقابت در بازار سرمایه و محصولات است. از این رو آشنایی با مهندسی و مدیریت کیفیت و بررسی تاثیر کیفیت بر قیمت محصولات موضوعات مهمی هستند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":230,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8d2e4db0060c0933","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/rOqqipgRtIBJkYIT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/eRHUkRllDuhgFfeK.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/VBuDIUvUhnTfFkOK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004491914640955564,0.00022583093736630437,0.9987628698268859,0.999316052734144]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6134454011917114,0.20071259140968323,0.7310924530029297,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.4470588266849518,0.19952493906021118,0.5915966629981995,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4252100884914398,"y":0.19952493906021118},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.2722689211368561,0.19714964926242828,0.42352941632270813,0.2529691159725189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2672689211368561,0.19014964926242828,0.7360924530029297,0.26353207302093506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.556302547454834,"y":0.5142517685890198},{"x":0.556302547454834,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5243697762489319,0.5142517685890198,0.556302547454834,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلماس","boundary":[0.4605042040348053,0.5130641460418701,0.5159664154052734,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.4436974823474884,0.5130641460418701,0.4571428596973419,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5130641460418701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5142517685890198},{"x":0.556302547454834,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4386974823474884,0.5060641460418701,0.561302547454834,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.551068902015686},{"x":0.6000000238418579,"y":0.551068902015686},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5647059082984924,0.551068902015686,0.5983193516731262,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5596638917922974,"y":0.551068902015686},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5243697762489319,0.5498812198638916,0.5579832196235657,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5676959753036499},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.48067227005958557,0.5498812198638916,0.5159664154052734,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5676959753036499},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42352941632270813,0.5498812198638916,0.4722689092159271,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.4000000059604645,0.5498812198638916,0.4151260554790497,0.5665082931518555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6000000238418579,"y":0.551068902015686},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3950000059604645,0.5428812198638916,0.6033193516731262,0.5758835978507996],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/rMbdNjQtpvRliziO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/uJFfCZJfwvdSumuf.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/hUvDlLFkkIymJUOg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00027096720942408907,0.9986753053945654,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5697479248046875,"y":0.255344420671463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5428571701049805,0.23634204268455505,0.5697479248046875,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463},{"x":0.529411792755127,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.529411792755127,0.23634204268455505,0.5428571701049805,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.235154390335083},{"x":0.5243697762489319,"y":0.235154390335083},{"x":0.5243697762489319,"y":0.255344420671463},{"x":0.4756302535533905,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.235154390335083,0.5243697762489319,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.235154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.235154390335083},{"x":0.4722689092159271,"y":0.255344420671463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4302521049976349,0.235154390335083,0.4722689092159271,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.235154390335083},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5697479248046875,"y":0.255344420671463},{"x":0.4302521049976349,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.228154390335083,0.5747479248046875,0.262344420671463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.28147268295288086,0.5512605309486389,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.28147268295288086,0.4924369752407074,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2992874085903168},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.27447268295288085,0.5562605309486389,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.75126051902771,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.32897862792015076,0.7831932902336121,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3444180488586426},{"x":0.75126051902771,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.32197862792015075,0.7881932902336121,0.3514180488586426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21344538033008575,0.3301662802696228,0.2537815272808075,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3231662802696228,0.2587815272808075,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"نه","boundary":[0.21680672466754913,0.3527315855026245,0.22521008551120758,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22521008551120758,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3457315855026245,0.23021008551120759,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6941176652908325,0.34916865825653076,0.7462185025215149,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6621848940849304,0.3503562808036804,0.6890756487846375,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6957983374595642,0.3705463111400604,0.7462185025215149,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6571848940849304,0.3433562808036804,0.7512185025215149,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21680672466754913,0.3729216158390045,0.24369747936725616,0.38598576188087463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3729216158390045},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.3659216158390045,0.24869747936725617,0.39298576188087464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7411764860153198,0.4002375304698944,0.7462185025215149,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6974790096282959,0.4002375304698944,0.7327731251716614,0.41092637181282043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6924790096282959,0.3932375304698944,0.7512185025215149,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.22857142984867096,0.40142518281936646,0.23193277418613434,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.39442518281936645,0.23693277418613434,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۱_۱","boundary":[0.7260504364967346,0.4228028357028961,0.7445378303527832,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.4228028357028961,0.7176470756530762,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6807143044471741,0.4158028357028961,0.7495378303527832,0.4393040246963501],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.22857142984867096,0.42399048805236816,0.23193277418613434,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.41699048805236816,0.23693277418613434,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲","boundary":[0.22857142984867096,0.44418051838874817,0.23193277418613434,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.43718051838874816,0.23693277418613434,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.22857142984867096,0.4655582010746002,0.23193277418613434,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4655582010746002},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4585582010746002,0.23693277418613434,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۴","boundary":[0.22521008551120758,0.48812350630760193,0.23193277418613434,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4811235063076019,0.23693277418613434,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۴","boundary":[0.22521008551120758,0.5095011591911316,0.23193277418613434,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5095011591911316},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5025011591911316,0.23693277418613434,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5724465847015381,0.23025210201740265,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5654465847015381,0.23525210201740265,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7243697643280029,0.4429928660392761,0.7445378303527832,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6857143044471741,0.4429928660392761,0.7176470756530762,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.4429928660392761,0.6773109436035156,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6151260733604431,0.4429928660392761,0.6638655662536621,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5714285969734192,0.4429928660392761,0.6084033846855164,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7243697643280029,0.4643705487251282,0.7445378303527832,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6789916157722473,0.4643705487251282,0.7176470756530762,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6403361558914185,0.46318289637565613,0.6722689270973206,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.4643705487251282},{"x":0.63193279504776,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5966386795043945,0.46318289637565613,0.63193279504776,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7243697643280029,0.4845605790615082,0.7445378303527832,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6857143044471741,0.4845605790615082,0.7176470756530762,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.6655462384223938,0.4845605790615082,0.6773109436035156,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.6403361558914185,0.4845605790615082,0.6605042219161987,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4845605790615082},{"x":0.63193279504776,"y":0.4845605790615082},{"x":0.63193279504776,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6033613681793213,0.4845605790615082,0.63193279504776,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5596638917922974,0.4845605790615082,0.5966386795043945,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.4845605790615082,0.5529412031173706,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5159664154052734,0.4845605790615082,0.5394958257675171,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.4924369752407074,0.4845605790615082,0.5159664154052734,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4845605790615082},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4722689092159271,0.4845605790615082,0.48067227005958557,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4845605790615082},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4845605790615082},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.4285714328289032,0.4845605790615082,0.46554622054100037,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4845605790615082},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4845605790615082},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادوارد","boundary":[0.38655462861061096,0.4845605790615082,0.42016807198524475,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5011876225471497},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمینگ","boundary":[0.34285715222358704,0.4845605790615082,0.3798319399356842,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7243697643280029,0.5071259140968323,0.7445378303527832,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6924369931221008,0.5071259140968323,0.7176470756530762,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.658823549747467,0.5071259140968323,0.6890756487846375,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشاپیش","boundary":[0.6016806960105896,0.5059382319450378,0.6504201889038086,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5579832196235657,0.5059382319450378,0.5932773351669312,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.5025210380554199,0.5047506093978882,0.5495798587799072,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"APQP","boundary":[0.4453781545162201,0.5047506093978882,0.4941176474094391,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"اها","boundary":[0.6873949766159058,0.5273159146308899,0.7210084199905396,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5273159146308899},{"x":0.680672287940979,"y":0.5273159146308899},{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6420168280601501,0.5273159146308899,0.680672287940979,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.5983193516731262,0.5273159146308899,0.6352941393852234,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5680672526359558,0.5273159146308899,0.5865546464920044,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5378151535987854,0.5273159146308899,0.5647059082984924,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشاپیش","boundary":[0.4756302535533905,0.5273159146308899,0.5243697762489319,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4302521049976349,0.5273159146308899,0.46722689270973206,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.3764705955982208,0.5273159146308899,0.42352941632270813,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۱","boundary":[0.7243697643280029,0.5498812198638916,0.7445378303527832,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.551068902015686},{"x":0.7176470756530762,"y":0.551068902015686},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6873949766159058,0.551068902015686,0.7176470756530762,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6436975002288818,0.551068902015686,0.680672287940979,0.5641329884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5641329884529114},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33785715222358703,0.4359928660392761,0.7495378303527832,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۶-۱","boundary":[0.6873949766159058,0.570071280002594,0.7193277478218079,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.570071280002594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.570071280002594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6504201889038086,0.570071280002594,0.6789916157722473,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6453781723976135,"y":0.570071280002594},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.570071280002594,0.6453781723976135,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.570071280002594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.570071280002594},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.5630252361297607,0.570071280002594,0.6151260733604431,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۶-۱","boundary":[0.6857143044471741,0.5902612805366516,0.7210084199905396,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هزينه","boundary":[0.6487395167350769,0.5914489030838013,0.6789916157722473,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6000000238418579,0.5914489030838013,0.6420168280601501,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳-۶-۱","boundary":[0.6857143044471741,0.6140142679214478,0.7193277478218079,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6487395167350769,0.6140142679214478,0.6789916157722473,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.6140142679214478,0.6470588445663452,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرابی","boundary":[0.5798319578170776,0.6140142679214478,0.6151260733604431,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5361344814300537,0.6140142679214478,0.5731092691421509,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۱","boundary":[0.6857143044471741,0.6353919506072998,0.7193277478218079,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6504201889038086,0.6353919506072998,0.6773109436035156,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.6365795731544495,0.6470588445663452,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خرابی","boundary":[0.5798319578170776,0.6365795731544495,0.6168067455291748,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6508313417434692},{"x":0.529411792755127,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.529411792755127,0.6365795731544495,0.5731092691421509,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6508313417434692},{"x":0.529411792755127,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.524411792755127,0.563071280002594,0.7260084199905396,0.6578313417434692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱","boundary":[0.6857143044471741,0.6567695736885071,0.7210084199905396,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6567695736885071},{"x":0.680672287940979,"y":0.6567695736885071},{"x":0.680672287940979,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6336134672164917,0.6567695736885071,0.680672287940979,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5966386795043945,0.6567695736885071,0.6268907785415649,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.6567695736885071,0.5949580073356628,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5260504484176636,0.6567695736885071,0.5630252361297607,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7445378303527832,"y":0.694774329662323},{"x":0.7243697643280029,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۱","boundary":[0.7243697643280029,0.6781472563743591,0.7445378303527832,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7176470756530762,"y":0.694774329662323},{"x":0.6705882549285889,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6705882549285889,0.6793349385261536,0.7176470756530762,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6655462384223938,"y":0.694774329662323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6268907785415649,0.6793349385261536,0.6655462384223938,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6201680898666382,"y":0.694774329662323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5915966629981995,0.6793349385261536,0.6201680898666382,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7445378303527832,"y":0.716152012348175},{"x":0.7243697643280029,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۸۱","boundary":[0.7243697643280029,0.6995249390602112,0.7445378303527832,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7193277478218079,"y":0.716152012348175},{"x":0.6890756487846375,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6890756487846375,0.6995249390602112,0.7193277478218079,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6840336322784424,"y":0.716152012348175},{"x":0.6571428775787354,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.6571428775787354,0.6995249390602112,0.6840336322784424,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6571428775787354,"y":0.716152012348175},{"x":0.6252101063728333,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6252101063728333,0.6995249390602112,0.6571428775787354,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.578151285648346,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.578151285648346,0.6995249390602112,0.6151260733604431,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5243697762489319,0.6995249390602112,0.5697479248046875,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4789915978908539,0.6995249390602112,0.5159664154052734,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۹-۱","boundary":[0.7260504364967346,0.7197149395942688,0.7445378303527832,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.680672287940979,0.7197149395942688,0.7193277478218079,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6420168280601501,0.7197149395942688,0.6722689270973206,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.7197149395942688,0.6386554837226868,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.5747899413108826,0.7197149395942688,0.6084033846855164,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5361344814300537,0.7197149395942688,0.5680672526359558,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7197149395942688},{"x":0.529411792755127,"y":0.7197149395942688},{"x":0.529411792755127,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4924369752407074,0.7197149395942688,0.529411792755127,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱","boundary":[0.7176470756530762,0.7410926222801208,0.7445378303527832,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6773109436035156,0.7422803044319153,0.7126050591468811,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.658823549747467,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.7422803044319153,0.6705882549285889,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4739915978908539,0.6497695736885071,0.7495378303527832,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6152018904685974,0.23025210201740265,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6152018904685974},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6082018904685974,0.23525210201740265,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6365795731544495,0.23025210201740265,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6295795731544495,0.23525210201740265,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"rtl","str":"<","boundary":[0.21176470816135406,0.6448931097984314,0.23193277418613434,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21176470816135406,0.6638954877853394,0.23193277418613434,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.21176470816135406,0.6864607930183411,0.23193277418613434,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.21176470816135406,0.7078384757041931,0.23193277418613434,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21176470816135406,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.21176470816135406,0.7280284762382507,0.23193277418613434,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21176470816135406,"y":0.745843231678009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.745843231678009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.21176470816135406,0.7494061589241028,0.23193277418613434,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7969121336936951},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.21176470816135406,0.8004750609397888,0.23193277418613434,0.7969121336936951]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.3799999952316284,"boundary":[0.20676470816135406,0.7934750609397888,0.23861344635486603,0.6483301825523377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.783847987651825},{"x":0.7394958138465881,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7394958138465881,0.7695962190628052,0.7445378303527832,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7344537973403931,"y":0.783847987651825},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7126050591468811,0.7695962190628052,0.7344537973403931,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7707838416099548},{"x":0.707563042640686,"y":0.7707838416099548},{"x":0.707563042640686,"y":0.783847987651825},{"x":0.6873949766159058,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.7707838416099548,0.707563042640686,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6369748115539551,0.7707838416099548,0.6739495992660522,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7445378303527832,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6319748115539551,0.7637838416099548,0.7495378303527832,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲_۱","boundary":[0.7260504364967346,0.7933491468429565,0.7462185025215149,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.7933491468429565,0.7193277478218079,0.8028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6807143044471741,0.7863491468429565,0.7512185025215149,0.8098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7933491468429565,0.23025210201740265,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7863491468429565,0.23525210201740265,0.8086626834869385],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/JUbkgIOzuiphenlS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/rgbSjessewTNhVLc.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/fGJDDJMTejCcMLFK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2521008551120758,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2571008551120758,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3230403661727905},{"x":0.20840336382389069,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"مکرر","boundary":[0.2537815272808075,0.2102137804031372,0.20840336382389069,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3230403661727905},{"x":0.20840336382389069,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21176470816135406,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2487815272808075,0.2032137804031372,0.2134033638238907,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3372921645641327,0.23025210201740265,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3302921645641327,0.23525210201740265,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18646080791950226,0.7831932902336121,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.17946080791950225,0.7881932902336121,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7260504364967346,0.20783847570419312,0.7445378303527832,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.6739495992660522,0.20783847570419312,0.7176470756530762,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6302521228790283,0.20665083825588226,0.6655462384223938,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6016806960105896,0.20665083825588226,0.6235294342041016,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5882353186607361,0.20665083825588226,0.5983193516731262,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.244655579328537},{"x":0.7243697643280029,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7243697643280029,0.22921615839004517,0.7462185025215149,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6739495992660522,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.6739495992660522,0.22921615839004517,0.7176470756530762,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.6168067455291748,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرافیکی","boundary":[0.6168067455291748,0.22802850604057312,0.6655462384223938,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.610084056854248,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5882353186607361,0.22802850604057312,0.610084056854248,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5747899413108826,0.22802850604057312,0.5865546464920044,0.24346792697906494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5747899413108826,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5714706134796143,0.19965083825588226,0.7512185025215149,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.6873949766159058,0.24821852147579193,0.7226890921592712,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.24821852147579193,0.6789916157722473,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.5983193516731262,0.24821852147579193,0.6403361558914185,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.24821852147579193,0.5915966629981995,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24821852147579193},{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.578151285648346,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیستوگرام","boundary":[0.5159664154052734,0.24821852147579193,0.578151285648346,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.6873949766159058,0.27078384160995483,0.7226890921592712,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.27078384160995483},{"x":0.680672287940979,"y":0.27078384160995483},{"x":0.680672287940979,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6436975002288818,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6436975002288818,0.27078384160995483,0.680672287940979,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28622329235076904},{"x":0.605042040348053,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.605042040348053,0.27078384160995483,0.6369748115539551,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.27078384160995483,0.5983193516731262,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5848739743232727,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5596638917922974,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.5596638917922974,0.27078384160995483,0.5848739743232727,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5109664154052734,0.24121852147579192,0.7276890921592712,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲","boundary":[0.6857143044471741,0.29334917664527893,0.7226890921592712,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6420168280601501,0.29334917664527893,0.6789916157722473,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعبه","boundary":[0.6084033846855164,0.29334917664527893,0.6336134672164917,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5966386795043945,0.29334917664527893,0.6084033846855164,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7243697643280029,0.3147268295288086,0.7445378303527832,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6873949766159058,0.31353920698165894,0.7159664034843445,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33135393261909485},{"x":0.658823549747467,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.3123515546321869,0.6823529601097107,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6184874176979065,0.31116390228271484,0.6521008610725403,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5916386795043945,0.28397387194633483,0.7495378303527832,0.3395415551662445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲","boundary":[0.6873949766159058,0.3349168598651886,0.7226890921592712,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.658823549747467,0.33610451221466064,0.6789916157722473,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6117647290229797,0.33610451221466064,0.6521008610725403,0.3503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6067647290229797,0.32910451221466064,0.7276890921592712,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲","boundary":[0.6890756487846375,0.35629454255104065,0.7226890921592712,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35866984724998474},{"x":0.680672287940979,"y":0.3574821949005127},{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واریانس","boundary":[0.6420168280601501,0.35866984724998474,0.680672287940979,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۲","boundary":[0.7243697643280029,0.3776721954345703,0.7462185025215149,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6857143044471741,0.3776721954345703,0.7193277478218079,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.3776721954345703,0.6823529601097107,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.6117647290229797,0.37648457288742065,0.6521008610725403,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3931116461753845},{"x":0.583193302154541,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.583193302154541,0.37648457288742065,0.6033613681793213,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062},{"x":0.583193302154541,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.578193302154541,0.34929454255104064,0.7512185025215149,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۵۲","boundary":[0.6873949766159058,0.39904987812042236,0.7226890921592712,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.4002375304698944,0.6789916157722473,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6386554837226868,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینم","boundary":[0.6201680898666382,0.4002375304698944,0.6386554837226868,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41567695140838623},{"x":0.605042040348053,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.605042040348053,0.4002375304698944,0.6117647290229797,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.5529412031173706,0.4002375304698944,0.5983193516731262,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5411764979362488,0.4002375304698944,0.5529412031173706,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۲","boundary":[0.6873949766159058,0.42161521315574646,0.7226890921592712,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204275608062744},{"x":0.680672287940979,"y":0.4204275608062744},{"x":0.680672287940979,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.4204275608062744,0.680672287940979,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.6168067455291748,0.4204275608062744,0.6403361558914185,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5731092691421509,0.4204275608062744,0.6134454011917114,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45961993932724},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳۵۲","boundary":[0.6857143044471741,0.4406175911426544,0.7226890921592712,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45961993932724},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.4406175911426544,0.6789916157722473,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45961993932724},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.5949580073356628,0.4406175911426544,0.6403361558914185,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45961993932724},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5361764979362488,0.39204987812042236,0.7276890921592712,0.46661993932724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴۵۲","boundary":[0.6873949766159058,0.46318289637565613,0.7226890921592712,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.46318289637565613,0.6789916157722473,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.5949580073356628,0.46318289637565613,0.6403361558914185,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4821852743625641},{"x":0.578151285648346,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.578151285648346,0.46318289637565613,0.5915966629981995,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5445378422737122,0.46318289637565613,0.5714285969734192,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5310924649238586,0.46318289637565613,0.5378151535987854,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4821852743625641},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسکال","boundary":[0.48235294222831726,0.46318289637565613,0.5226891040802002,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7243697643280029,0.4845605790615082,0.7462185025215149,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6857143044471741,0.4857482314109802,0.7176470756530762,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.4857482314109802,0.6840336322784424,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6151260733604431,0.4857482314109802,0.6521008610725403,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5865546464920044,0.4869358539581299,0.6084033846855164,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.4561828963756561,0.7512185025215149,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7226890921592712,"y":0.521377682685852},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۲","boundary":[0.6873949766159058,0.5059382319450378,0.7226890921592712,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.5071259140968323,0.6789916157722473,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5225653052330017},{"x":0.610084056854248,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.6084033846855164,0.5071259140968323,0.6403361558914185,0.5225653052330017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7226890921592712,"y":0.521377682685852},{"x":0.610084056854248,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6034033846855164,0.5001259140968323,0.7276890921592712,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.35866984724998474,0.23025210201740265,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35166984724998473,0.23525210201740265,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.3800475001335144,0.23025210201740265,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3730475001335144,0.23525210201740265,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.40142518281936646,0.23025210201740265,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39442518281936645,0.23525210201740265,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.42161521315574646,0.22857142984867096,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41461521315574645,0.23357142984867096,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4429928660392761,0.23025210201740265,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4359928660392761,0.23525210201740265,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4869358539581299,0.22857142984867096,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4869358539581299},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4799358539581299,0.23357142984867096,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5083135366439819,0.22689075767993927,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5013135366439819,0.23189075767993927,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.23025210201740265,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.522691219329834,0.23525210201740265,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۲","boundary":[0.6857143044471741,0.5273159146308899,0.7226890921592712,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5285035371780396},{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.5308788418769836,0.680672287940979,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.529691219329834},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6436975002288818,"y":0.54038006067276},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.6134454011917114,0.529691219329834,0.6436975002288818,0.54038006067276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.529691219329834},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6084454011917114,0.522691219329834,0.7293697643280029,0.5485676832199097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5498812198638916,0.23025210201740265,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5428812198638916,0.23525210201740265,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳-۶-۲","boundary":[0.6857143044471741,0.5486935973167419,0.7226890921592712,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.5486935973167419,0.6789916157722473,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاما","boundary":[0.6184874176979065,0.5486935973167419,0.6403361558914185,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6134874176979065,0.5416935973167419,0.7276890921592712,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594},{"x":0.7210084199905396,"y":0.570071280002594},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴-۶-۲","boundary":[0.6857143044471741,0.570071280002594,0.7210084199905396,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.570071280002594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.570071280002594,0.6789916157722473,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.570071280002594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.570071280002594,0.6386554837226868,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایبول","boundary":[0.6033613681793213,0.570071280002594,0.6285714507102966,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7243697643280029,0.5902612805366516,0.7462185025215149,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6823529601097107,0.5914489030838013,0.7176470756530762,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.5914489030838013,0.680672287940979,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5983613681793213,0.563071280002594,0.7495378303527832,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.15000000596046448,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.23193277418613434,0.5950118899345398,0.21344538033008575,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"کر","boundary":[0.23193277418613434,0.5736342072486877,0.21344538033008575,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.551068902015686},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21344538033008575,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"کر","boundary":[0.23193277418613434,0.551068902015686,0.21344538033008575,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.5308788418769836,0.21344538033008575,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.28999999165534973,"boundary":[0.22693277418613433,0.5238788418769836,0.21844538033008576,0.6055748171806336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5712589025497437,0.23025210201740265,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5795724391937256},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5642589025497436,0.23525210201740265,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5938242077827454,0.22857142984867096,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5868242077827454,0.23357142984867096,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7378151416778564,0.6199524998664856,0.7462185025215149,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6353919506072998},{"x":0.702521026134491,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.702521026134491,0.6199524998664856,0.7361344695091248,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6890756487846375,0.6199524998664856,0.7008403539657593,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6672269105911255,0.6199524998664856,0.6773109436035156,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6218487620353699,0.6199524998664856,0.6605042219161987,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6168487620353699,0.6129524998664856,0.7512185025215149,0.6423919506072998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.22689075767993927,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6153278045654297,0.23189075767993927,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳_۱","boundary":[0.7260504364967346,0.6425178050994873,0.7462185025215149,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.6437054872512817,0.7176470756530762,0.6520190238952637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6807143044471741,0.6367054872512817,0.7512185025215149,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.22857142984867096,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6355178050994873,0.23357142984867096,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.694774329662323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.23025210201740265,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6852731704711914},{"x":0.23025210201740265,"y":0.694774329662323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6782731704711914,0.23525210201740265,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7078384757041931,0.23025210201740265,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7008384757041931,0.23525210201740265,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7260504364967346,0.6627078652381897,0.7445378303527832,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6890756487846375,0.6627078652381897,0.7210084199905396,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6605042219161987,0.6627078652381897,0.6840336322784424,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6067227125167847,0.6627078652381897,0.6504201889038086,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7243697643280029,0.6828978657722473,0.7462185025215149,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آماره","boundary":[0.6907563209533691,0.684085488319397,0.7193277478218079,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.684085488319397},{"x":0.6840336322784424,"y":0.684085488319397},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.684085488319397,0.6840336322784424,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.684085488319397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.684085488319397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6386554837226868,0.684085488319397,0.6705882549285889,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.684085488319397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6016806960105896,0.6852731704711914,0.6352941393852234,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5899159908294678,0.6864607930183411,0.6033613681793213,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7243697643280029,0.705463171005249,0.7462185025215149,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.705463171005249},{"x":0.7176470756530762,"y":0.705463171005249},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6857143044471741,0.705463171005249,0.7176470756530762,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.705463171005249},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6487395167350769,0.7066508531570435,0.6789916157722473,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.7066508531570435,0.6453781723976135,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5915966629981995,0.7078384757041931,0.6134454011917114,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5832353186607361,0.6568954877853393,0.7528991746902466,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.724465548992157},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7226890921592712,"y":0.745843231678009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳","boundary":[0.6873949766159058,0.724465548992157,0.7226890921592712,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.724465548992157},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6470588445663452,0.724465548992157,0.6789916157722473,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.724465548992157},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجذور","boundary":[0.5983193516731262,0.724465548992157,0.6403361558914185,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.724465548992157},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خی","boundary":[0.5714285969734192,0.724465548992157,0.5915966629981995,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.724465548992157},{"x":0.5630252361297607,"y":0.724465548992157},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5579832196235657,0.724465548992157,0.5630252361297607,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.724465548992157},{"x":0.5495798587799072,"y":0.724465548992157},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مربع","boundary":[0.5243697762489319,0.724465548992157,0.5495798587799072,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کای","boundary":[0.4941176474094391,0.7232779264450073,0.5176470875740051,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7232779264450073},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7232779264450073},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7434679269790649},{"x":0.462184876203537,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.462184876203537,0.7232779264450073,0.47058823704719543,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳","boundary":[0.6873949766159058,0.7482185363769531,0.7243697643280029,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.6470588445663452,0.7482185363769531,0.680672287940979,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"t-","boundary":[0.6302521228790283,0.7482185363769531,0.6403361558914185,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استيودنت","boundary":[0.5714285969734192,0.7470308542251587,0.6302521228790283,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5630252361297607,"y":0.764845609664917},{"x":0.5596638917922974,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5596638917922974,0.7470308542251587,0.5630252361297607,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5579832196235657,"y":0.764845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"t","boundary":[0.5546218752861023,0.7470308542251587,0.5579832196235657,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5529412031173706,"y":0.764845609664917},{"x":0.5462185144424438,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5462185144424438,0.7470308542251587,0.5529412031173706,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5445378422737122,"y":0.764845609664917},{"x":0.5008403658866882,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"student","boundary":[0.5008403658866882,0.7470308542251587,0.5445378422737122,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7470308542251587},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7470308542251587},{"x":0.49747899174690247,"y":0.764845609664917},{"x":0.4941176474094391,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.7470308542251587,0.49747899174690247,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.462184876203537,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.457184876203537,0.7162779264450073,0.7293697643280029,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7243697643280029,"y":0.786223292350769},{"x":0.6857143044471741,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳","boundary":[0.6857143044471741,0.7695962190628052,0.7243697643280029,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6789916157722473,"y":0.786223292350769},{"x":0.6470588445663452,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.6470588445663452,0.7707838416099548,0.6789916157722473,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6403361558914185,"y":0.786223292350769},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فيشر","boundary":[0.6117647290229797,0.7707838416099548,0.6403361558914185,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7707838416099548},{"x":0.605042040348053,"y":0.7707838416099548},{"x":0.605042040348053,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"F","boundary":[0.5966386795043945,0.7707838416099548,0.605042040348053,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۳","boundary":[0.7226890921592712,0.7885985970497131,0.7462185025215149,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8040379881858826},{"x":0.680672287940979,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.680672287940979,0.7885985970497131,0.7176470756530762,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6739495992660522,"y":0.805225670337677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6117647290229797,0.7897862195968628,0.6739495992660522,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7909738421440125},{"x":0.605042040348053,"y":0.7897862195968628},{"x":0.605042040348053,"y":0.805225670337677},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5714285969734192,0.7909738421440125,0.605042040348053,0.805225670337677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5664285969734192,0.7637838416099548,0.7512185025215149,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7292161583900452,0.23025210201740265,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7222161583900452,0.23525210201740265,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7921615242958069,0.22689075767993927,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7921615242958069},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7851615242958069,0.23189075767993927,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8396674394607544,0.5109243988990784,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8527315855026245},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8326674394607544,0.5159243988990784,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/wHFjiJNlceyIOyCe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/wgNhpjSGrmzgYibZ.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/wmKsMKFwjBrBbmNW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002089048287081322,0.9986753053945654,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18646080791950226,0.7831932902336121,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20071259140968323},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.17946080791950225,0.7881932902336121,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21008403599262238,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صفحه","boundary":[0.21176470816135406,0.18289786577224731,0.2521008551120758,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21008403599262238,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.1758978657722473,0.2571008551120758,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.23025210201740265,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.223403795838356,0.23525210201740265,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۵-۳","boundary":[0.6873949766159058,0.20546318590641022,0.7226890921592712,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6420168280601501,0.20546318590641022,0.6789916157722473,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6117647290229797,0.20665083825588226,0.6369748115539551,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.20665083825588226,0.6084033846855164,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5966806960105896,0.19965083825588226,0.7276890921592712,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.6857143044471741,0.22684085369110107,0.7243697643280029,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6420168280601501,0.22684085369110107,0.6789916157722473,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.6016806960105896,0.22802850604057312,0.6352941393852234,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5865546464920044,0.22802850604057312,0.6000000238418579,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۳","boundary":[0.7243697643280029,0.24584323167800903,0.7462185025215149,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6823529601097107,0.24584323167800903,0.7176470756530762,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6773109436035156,"y":0.264845609664917},{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرضیه","boundary":[0.6403361558914185,0.24703088402748108,0.6773109436035156,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.24703088402748108},{"x":0.63193279504776,"y":0.24703088402748108},{"x":0.63193279504776,"y":0.264845609664917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6235294342041016,0.24703088402748108,0.63193279504776,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6168067455291748,"y":0.264845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.5546218752861023,0.24703088402748108,0.6168067455291748,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5142857432365417,0.24821852147579193,0.5462185144424438,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.285035640001297},{"x":0.7243697643280029,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7243697643280029,0.27078384160995483,0.7462185025215149,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.285035640001297},{"x":0.6823529601097107,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6823529601097107,0.27078384160995483,0.7176470756530762,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2719714939594269},{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.680672287940979,"y":0.285035640001297},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.2719714939594269,0.680672287940979,0.285035640001297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.285035640001297},{"x":0.5142857432365417,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.50760507106781,0.22102850604057311,0.7528991746902466,0.292035640001297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.2517814636230469,0.22857142984867096,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24478146362304687,0.23357142984867096,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"ه","boundary":[0.23193277418613434,0.27434679865837097,0.21344538033008575,0.2779097259044647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.27434679865837097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.5199999809265137,"boundary":[0.22693277418613433,0.26734679865837097,0.21844538033008576,0.28490972590446473],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۹۴","boundary":[0.21176470816135406,0.30166271328926086,0.23025210201740265,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.29466271328926086,0.23525210201740265,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3230403661727905,0.23193277418613434,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3160403661727905,0.23693277418613434,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3444180488586426,0.23193277418613434,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33741804885864257,0.23693277418613434,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.23025210201740265,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.23525210201740265,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.2386554628610611,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.2436554628610611,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4073634147644043,0.2386554628610611,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4003634147644043,0.2436554628610611,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.42874109745025635,0.2386554628610611,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4382422864437103},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42174109745025634,0.2436554628610611,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.450118750333786,0.2386554628610611,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.443118750333786,0.2436554628610611,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.470308780670166,0.2386554628610611,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.463308780670166,0.2436554628610611,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.49406176805496216,0.2386554628610611,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48706176805496215,0.2436554628610611,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5084394507408142,0.2436554628610611,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7394958138465881,0.2992874085903168,0.7462185025215149,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.6873949766159058,0.2992874085903168,0.7327731251716614,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.2992874085903168,0.6789916157722473,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31591448187828064},{"x":0.63193279504776,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.63193279504776,0.2992874085903168,0.6655462384223938,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5899159908294678,0.2980997562408447,0.6235294342041016,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.2980997562408447},{"x":0.583193302154541,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5445378422737122,0.2980997562408447,0.583193302154541,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.5008403658866882,0.2980997562408447,0.5361344814300537,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴_۱","boundary":[0.7260504364967346,0.32185274362564087,0.7462185025215149,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.32185274362564087,0.7176470756530762,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.34323039650917053,0.7462185025215149,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6924369931221008,0.34323039650917053,0.7176470756530762,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35866984724998474},{"x":0.63193279504776,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انحرافات","boundary":[0.63193279504776,0.34323039650917053,0.6857143044471741,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5798319578170776,0.34323039650917053,0.6252101063728333,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.34323039650917053,0.5714285969734192,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بادلیل","boundary":[0.5260504484176636,0.34323039650917053,0.5596638917922974,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5058823823928833,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.34323039650917053,0.5193277597427368,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4739495813846588,0.34323039650917053,0.5008403658866882,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34323039650917053},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35866984724998474},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.43697479367256165,0.34323039650917053,0.47058823704719543,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4268907606601715,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4268907606601715,"y":0.35866984724998474},{"x":0.38991597294807434,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.38991597294807434,0.34323039650917053,0.4268907606601715,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7243697643280029,0.3622327744960785,0.7462185025215149,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6857143044471741,0.3622327744960785,0.7176470756530762,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6453781723976135,0.3622327744960785,0.6789916157722473,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.3622327744960785,0.6369748115539551,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37885984778404236},{"x":0.561344563961029,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.561344563961029,0.3622327744960785,0.6235294342041016,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5226891040802002,0.36342042684555054,0.5546218752861023,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37885984778404236},{"x":0.38991597294807434,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38491597294807434,0.2910997562408447,0.7512185025215149,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۴","boundary":[0.6873949766159058,0.38361045718193054,0.7226890921592712,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6453781723976135,0.3847981095314026,0.6789916157722473,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6067227125167847,0.38598576188087463,0.6403361558914185,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.40617576241493225,0.7226890921592712,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6453781723976135,0.4073634147644043,0.6789916157722473,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشدار","boundary":[0.6000000238418579,0.4073634147644043,0.6386554837226868,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.42874109745025635,0.7226890921592712,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6453781723976135,0.42874109745025635,0.6789916157722473,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.5899159908294678,0.42874109745025635,0.6386554837226868,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.42874109745025635},{"x":0.583193302154541,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فني","boundary":[0.5647059082984924,0.42874109745025635,0.583193302154541,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.44893112778663635,0.7226890921592712,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6453781723976135,0.44893112778663635,0.6789916157722473,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلورانس","boundary":[0.5899159908294678,0.44893112778663635,0.6386554837226868,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.450118750333786},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.5478991866111755,0.450118750333786,0.5815126299858093,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.470308780670166},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.47149643301963806,0.7226890921592712,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.470308780670166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.6403361558914185,0.47149643301963806,0.6789916157722473,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6000000238418579,0.47149643301963806,0.6336134672164917,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.490498811006546},{"x":0.7226890921592712,"y":0.490498811006546},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۳-۴","boundary":[0.6873949766159058,0.490498811006546,0.7226890921592712,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.6436975002288818,0.490498811006546,0.680672287940979,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6134454011917114,0.490498811006546,0.6369748115539551,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.490498811006546},{"x":0.6067227125167847,"y":0.490498811006546},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5714285969734192,0.490498811006546,0.6067227125167847,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.490498811006546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.490498811006546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.490498811006546,0.5630252361297607,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.490498811006546},{"x":0.5512605309486389,"y":0.490498811006546},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.5142857432365417,0.490498811006546,0.5512605309486389,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.490498811006546},{"x":0.507563054561615,"y":0.490498811006546},{"x":0.507563054561615,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.4588235318660736,0.490498811006546,0.507563054561615,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.490498811006546},{"x":0.45210084319114685,"y":0.490498811006546},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.40672269463539124,0.490498811006546,0.45210084319114685,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7226890921592712,"y":0.529691219329834},{"x":0.6857143044471741,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷-۳-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.5118764638900757,0.7226890921592712,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5118764638900757},{"x":0.680672287940979,"y":0.5118764638900757},{"x":0.680672287940979,"y":0.529691219329834},{"x":0.6504201889038086,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6504201889038086,0.5118764638900757,0.680672287940979,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6420168280601501,"y":0.529691219329834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6117647290229797,0.5118764638900757,0.6420168280601501,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5118764638900757},{"x":0.605042040348053,"y":0.5118764638900757},{"x":0.605042040348053,"y":0.529691219329834},{"x":0.5983193516731262,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.5118764638900757,0.605042040348053,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5915966629981995,"y":0.529691219329834},{"x":0.5512605309486389,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.5512605309486389,0.5118764638900757,0.5915966629981995,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5428571701049805,"y":0.529691219329834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5126050710678101,0.5118764638900757,0.5428571701049805,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5109243988990784,"y":0.529691219329834},{"x":0.4789915978908539,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4789915978908539,0.5118764638900757,0.5109243988990784,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۸-۳-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.5356294512748718,0.7226890921592712,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5356294512748718},{"x":0.680672287940979,"y":0.5356294512748718},{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.6403361558914185,0.5356294512748718,0.680672287940979,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.63193279504776,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6084033846855164,0.5356294512748718,0.63193279504776,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنباله","boundary":[0.5714285969734192,0.5356294512748718,0.6000000238418579,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6857143044471741,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳۴_۹","boundary":[0.6857143044471741,0.5534442067146301,0.7243697643280029,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.570071280002594},{"x":0.6638655662536621,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.6638655662536621,0.5546318292617798,0.6840336322784424,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.658823549747467,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594},{"x":0.63193279504776,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.63193279504776,0.5546318292617798,0.6605042219161987,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.5882353186607361,0.5558194518089294,0.6252101063728333,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۳-۴","boundary":[0.6789916157722473,0.5771971344947815,0.7226890921592712,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6386554837226868,0.5771971344947815,0.6739495992660522,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.5771971344947815,0.6369748115539551,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5966386795043945,0.5771971344947815,0.6302521228790283,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5495798587799072,0.5771971344947815,0.5848739743232727,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.4789915978908539,0.5771971344947815,0.5411764979362488,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5950118899345398},{"x":0.440336138010025,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.440336138010025,0.5771971344947815,0.4722689092159271,0.5950118899345398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.40004202246665954,0.3789857618808746,0.7310504364967346,0.6020118899345398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۱-۳-۴","boundary":[0.6789916157722473,0.5985748171806335,0.7226890921592712,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.6369748115539551,0.5985748171806335,0.6705882549285889,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حساس","boundary":[0.5966386795043945,0.5985748171806335,0.6268907785415649,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5546218752861023,0.5985748171806335,0.5865546464920044,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6140142679214478},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.48067227005958557,0.5985748171806335,0.5428571701049805,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.4420168101787567,0.5985748171806335,0.4739495813846588,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.6211401224136353,0.7462185025215149,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6941176652908325,0.6211401224136353,0.7193277478218079,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6369748115539551,0.6199524998664856,0.6857143044471741,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.6235294342041016,0.6199524998664856,0.6302521228790283,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.6000000238418579,0.6199524998664856,0.6184874176979065,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6353919506072998},{"x":0.561344563961029,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"SPC","boundary":[0.561344563961029,0.6199524998664856,0.5915966629981995,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4370168101787567,0.5915748171806335,0.7512185025215149,0.6423919506072998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۴","boundary":[0.6873949766159058,0.6401425004005432,0.7226890921592712,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.6554622054100037,0.6413301825523376,0.6789916157722473,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6151260733604431,0.6425178050994873,0.6487395167350769,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.6638954877853394,0.7226890921592712,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6420168280601501,0.6638954877853394,0.6789916157722473,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.6016806960105896,0.6638954877853394,0.6352941393852234,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقصها","boundary":[0.5512605309486389,0.6638954877853394,0.5949580073356628,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.684085488319397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.684085488319397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.684085488319397,0.7226890921592712,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6789916157722473,"y":0.684085488319397},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6420168280601501,0.6852731704711914,0.6789916157722473,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارتو","boundary":[0.6067227125167847,0.6852731704711914,0.6352941393852234,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.7066508531570435,0.7226890921592712,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7066508531570435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7066508531570435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6420168280601501,0.7066508531570435,0.680672287940979,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.6084033846855164,0.7066508531570435,0.6369748115539551,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.7066508531570435,0.6016806960105896,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلول","boundary":[0.5546218752861023,0.7066508531570435,0.5882353186607361,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5462605309486389,0.6343301825523376,0.7293697643280029,0.7279026217460632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۴-۴","boundary":[0.6857143044471741,0.7268408536911011,0.7226890921592712,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6420168280601501,0.7268408536911011,0.6789916157722473,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.5815126299858093,0.7268408536911011,0.6352941393852234,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5697479248046875,0.7268408536911011,0.5747899413108826,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.5361344814300537,0.7268408536911011,0.5697479248046875,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5193277597427368,0.7268408536911011,0.5243697762489319,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7243697643280029,0.7482185363769531,0.7462185025215149,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7176470756530762,"y":0.764845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6823529601097107,0.7482185363769531,0.7176470756530762,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.680672287940979,"y":0.764845609664917},{"x":0.6705882549285889,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.7482185363769531,0.680672287940979,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.764845609664917},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5143277597427368,0.7198408536911011,0.7512185025215149,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5570071339607239,0.2386554628610611,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5500071339607239,0.2436554628610611,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5783848166465759,0.2386554628610611,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5713848166465759,0.2436554628610611,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6009501218795776,0.2386554628610611,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.599762499332428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5939501218795776,0.2436554628610611,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.2386554628610611,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6153278045654297,0.2436554628610611,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6425178050994873,0.2369747906923294,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6355178050994873,0.2419747906923294,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6638954877853394,0.2386554628610611,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6568954877853393,0.2436554628610611,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6864607930183411,0.2369747906923294,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6794607930183411,0.2419747906923294,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21680672466754913,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7066508531570435,0.2369747906923294,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7149643898010254},{"x":0.21680672466754913,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6996508531570435,0.2419747906923294,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7292161583900452,0.24033613502979279,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7222161583900452,0.2453361350297928,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.775534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.775534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7394958138465881,0.775534451007843,0.7462185025215149,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.775534451007843},{"x":0.7327731251716614,"y":0.775534451007843},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.6672269105911255,0.775534451007843,0.7327731251716614,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.775534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.775534451007843},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6268907785415649,0.775534451007843,0.6605042219161987,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.775534451007843},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5932773351669312,0.775534451007843,0.6184874176979065,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.775534451007843},{"x":0.5848739743232727,"y":0.775534451007843},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.5327731370925903,0.775534451007843,0.5848739743232727,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.775534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.775534451007843},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5142857432365417,0.775534451007843,0.5327731370925903,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.4722689092159271,0.775534451007843,0.5025210380554199,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.775534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.775534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.768534451007843,0.7512185025215149,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2386554628610611,"y":0.786223292350769},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7779097557067871,0.2386554628610611,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2386554628610611,"y":0.786223292350769},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7709097557067871,0.2436554628610611,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.7260504364967346,0.7992874383926392,0.7462185025215149,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.7992874383926392,0.7176470756530762,0.8076009750366211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6807143044471741,0.7922874383926392,0.7512185025215149,0.8157885975837708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7992874383926392,0.2386554628610611,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7922874383926392,0.2436554628610611,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8420427441596985},{"x":0.507563054561615,"y":0.8420427441596985},{"x":0.507563054561615,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4907563030719757,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8420427441596985,0.507563054561615,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8420427441596985},{"x":0.507563054561615,"y":0.8420427441596985},{"x":0.507563054561615,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4907563030719757,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8350427441596985,0.512563054561615,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/lTRRGtTtBSeCjijS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/COqcGHutRSbuAsaH.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/bZpylsYDKWJZyQzU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986753053945654,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.20902612805366516,0.2386554628610611,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.20202612805366515,0.2436554628610611,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903},{"x":0.605042040348053,"y":0.22565320134162903},{"x":0.605042040348053,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"X","boundary":[0.5899159908294678,0.22565320134162903,0.605042040348053,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22565320134162903},{"x":0.605042040348053,"y":0.22565320134162903},{"x":0.605042040348053,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.21865320134162902,0.610042040348053,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.2386554628610611,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.223403795838356,0.2436554628610611,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.25059381127357483,0.24033613502979279,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24359381127357482,0.2453361350297928,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"X","boundary":[0.4302521049976349,0.2672209143638611,0.4453781545162201,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.2602209143638611,0.4503781545162201,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3932773172855377,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"R","boundary":[0.3932773172855377,0.2695961892604828,0.40336135029792786,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3932773172855377,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3882773172855377,0.2625961892604828,0.40836135029792786,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.2719714939594269,0.24033613502979279,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2649714939594269,0.2453361350297928,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.27672210335731506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27672210335731506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.27672210335731506,0.42016807198524475,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.27672210335731506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.27672210335731506},{"x":0.42016807198524475,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4151260554790497,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.26972210335731506,0.42516807198524476,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7243697643280029,0.20783847570419312,0.7462185025215149,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.6773109436035156,0.20783847570419312,0.7176470756530762,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6638655662536621,0.20783847570419312,0.6672269105911255,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.20783847570419312,0.6554622054100037,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6403361558914185,0.20783847570419312,0.6470588445663452,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.20783847570419312,0.6352941393852234,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.5529412031173706,0.20783847570419312,0.6134454011917114,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5126050710678101,0.20783847570419312,0.5445378422737122,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.7243697643280029,0.22921615839004517,0.7462185025215149,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.6554622054100037,0.22921615839004517,0.7176470756530762,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6168067455291748,0.22921615839004517,0.6487395167350769,0.24346792697906494]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5126050710678101,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.2008384757041931,0.7512185025215149,0.25046792697906495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.22565320134162903,0.5798319578170776,0.24109263718128204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22565320134162903},{"x":0.561344563961029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"R","boundary":[0.5529412031173706,0.22565320134162903,0.561344563961029,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۵","boundary":[0.6873949766159058,0.24940617382526398,0.7226890921592712,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.264845609664917},{"x":0.6470588445663452,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6470588445663452,0.24940617382526398,0.6789916157722473,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6403361558914185,"y":0.264845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6117647290229797,0.24940617382526398,0.6403361558914185,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.264845609664917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.24940617382526398,0.6084033846855164,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5966386795043945,"y":0.264845609664917},{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.5630252361297607,0.24940617382526398,0.5966386795043945,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.264845609664917},{"x":0.4941176474094391,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.4941176474094391,0.24940617382526398,0.5546218752861023,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.24940617382526398},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24940617382526398},{"x":0.48739495873451233,"y":0.264845609664917},{"x":0.48067227005958557,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.24940617382526398,0.48739495873451233,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24940617382526398},{"x":0.4739495813846588,"y":0.264845609664917},{"x":0.440336138010025,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.440336138010025,0.24940617382526398,0.4739495813846588,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43361344933509827,"y":0.264845609664917},{"x":0.3848739564418793,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلورانس","boundary":[0.3848739564418793,0.24940617382526398,0.43361344933509827,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24940617382526398},{"x":0.3764705955982208,"y":0.264845609664917},{"x":0.34117648005485535,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.34117648005485535,0.24940617382526398,0.3764705955982208,0.264845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26840853691101074},{"x":0.34117648005485535,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33785715222358703,0.21746556389331817,0.7276890921592712,0.27540853691101075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.285035640001297},{"x":0.6857143044471741,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۵","boundary":[0.6857143044471741,0.27078384160995483,0.7226890921592712,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.285035640001297},{"x":0.6453781723976135,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6453781723976135,0.27078384160995483,0.6789916157722473,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6386554837226868,"y":0.285035640001297},{"x":0.5983193516731262,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.5983193516731262,0.27078384160995483,0.6386554837226868,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5915966629981995,"y":0.285035640001297},{"x":0.5663865804672241,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5663865804672241,0.2719714939594269,0.5915966629981995,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.4957983195781708,0.2719714939594269,0.5579832196235657,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2719714939594269},{"x":0.489075630903244,"y":0.2719714939594269},{"x":0.489075630903244,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4571428596973419,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.4571428596973419,0.2719714939594269,0.489075630903244,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.7260504364967346,0.2921615242958069,0.7462185025215149,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.6571428775787354,0.2921615242958069,0.7176470756530762,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6184874176979065,0.29097387194633484,0.6487395167350769,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.29097387194633484},{"x":0.605042040348053,"y":0.29097387194633484},{"x":0.605042040348053,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.5899159908294678,0.29097387194633484,0.605042040348053,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.29097387194633484,0.5815126299858093,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"S","boundary":[0.5529412031173706,0.29097387194633484,0.5630252361297607,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.7243697643280029,0.3147268295288086,0.7462185025215149,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3277909755706787},{"x":0.680672287940979,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.680672287940979,0.3147268295288086,0.7176470756530762,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6420168280601501,0.3147268295288086,0.6756302714347839,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۵","boundary":[0.7260504364967346,0.33610451221466064,0.7462185025215149,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6571428775787354,0.33610451221466064,0.7193277478218079,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.5882353186607361,0.33610451221466064,0.6504201889038086,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5495798587799072,0.33610451221466064,0.5815126299858093,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5159664154052734,0.33610451221466064,0.5411764979362488,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.4605042040348053,0.33610451221466064,0.507563054561615,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.35154393315315247},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43529412150382996,0.33610451221466064,0.4571428596973419,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.4000000059604645,0.33610451221466064,0.4268907606601715,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.33610451221466064},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.3630252182483673,0.33610451221466064,0.39159664511680603,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷۵","boundary":[0.7243697643280029,0.35629454255104065,0.7462185025215149,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6823529601097107,0.35629454255104065,0.7176470756530762,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35629454255104065},{"x":0.680672287940979,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.35629454255104065,0.680672287940979,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3729216158390045},{"x":0.364705890417099,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3580252182483673,0.2649714939594269,0.7528991746902466,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.294536828994751,0.2386554628610611,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.294536828994751},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28753682899475097,0.2436554628610611,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.2386554628610611,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3077268295288086,0.2436554628610611,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.33610451221466064,0.24033613502979279,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32910451221466064,0.2453361350297928,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.35866984724998474,0.2369747906923294,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3574821949005127},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35166984724998473,0.2419747906923294,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7394958138465881,0.38361045718193054,0.7462185025215149,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6974790096282959,0.38361045718193054,0.7327731251716614,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.3847981095314026,0.6890756487846375,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6252101063728333,0.3847981095314026,0.6756302714347839,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5697479248046875,0.3847981095314026,0.6168067455291748,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.38598576188087463},{"x":0.561344563961029,"y":0.38598576188087463},{"x":0.561344563961029,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5226891040802002,0.38598576188087463,0.561344563961029,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.48571428656578064,0.38598576188087463,0.5142857432365417,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48571428656578064,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.48071428656578064,0.3789857618808746,0.7512185025215149,0.4072375304698944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3871733844280243,0.2386554628610611,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3801733844280243,0.2436554628610611,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶_۱","boundary":[0.7260504364967346,0.4073634147644043,0.7462185025215149,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.4073634147644043,0.7176470756530762,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6807143044471741,0.4003634147644043,0.7512185025215149,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4073634147644043,0.2386554628610611,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4003634147644043,0.2436554628610611,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.23529411852359772,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.2369747906923294,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.23529411852359772,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.2419747906923294,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.4726840853691101,0.2369747906923294,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4656840853691101,0.2419747906923294,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.49406176805496216,0.2386554628610611,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48706176805496215,0.2436554628610611,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5142517685890198,0.2386554628610611,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5072517685890198,0.2436554628610611,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5356294512748718,0.2386554628610611,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5286294512748718,0.2436554628610611,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5570071339607239,0.2369747906923294,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5500071339607239,0.2419747906923294,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷_۶","boundary":[0.7243697643280029,0.5795724391937256,0.7462185025215149,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.5725724391937256,0.7512185025215149,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5783848166465759,0.2369747906923294,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5713848166465759,0.2419747906923294,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21680672466754913,0.599762499332428,0.2369747906923294,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.592762499332428,0.2419747906923294,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۶","boundary":[0.7243697643280029,0.4275534451007843,0.7462185025215149,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.680672287940979,0.4275534451007843,0.7210084199905396,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مداری","boundary":[0.6420168280601501,0.42874109745025635,0.6789916157722473,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.450118750333786},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۶","boundary":[0.7210084199905396,0.450118750333786,0.7495798468589783,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.6773109436035156,0.450118750333786,0.7226890921592712,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.450118750333786},{"x":0.6672269105911255,"y":0.450118750333786},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.63193279504776,0.450118750333786,0.6672269105911255,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.42174109745025634,0.7545798468589783,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.470308780670166},{"x":0.7226890921592712,"y":0.470308780670166},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۶","boundary":[0.6873949766159058,0.470308780670166,0.7226890921592712,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.470308780670166},{"x":0.680672287940979,"y":0.470308780670166},{"x":0.680672287940979,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6571428775787354,0.470308780670166,0.680672287940979,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.470308780670166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.470308780670166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6033613681793213,0.470308780670166,0.6487395167350769,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.470308780670166},{"x":0.5966386795043945,"y":0.470308780670166},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.5529412031173706,0.470308780670166,0.5966386795043945,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.470308780670166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.470308780670166},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5058823823928833,0.470308780670166,0.5445378422737122,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.470308780670166},{"x":0.49747899174690247,"y":0.470308780670166},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48571428656578064,0.470308780670166,0.49747899174690247,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.470308780670166},{"x":0.4773109257221222,"y":0.470308780670166},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.4436974823474884,0.470308780670166,0.4773109257221222,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.470308780670166},{"x":0.43697479367256165,"y":0.470308780670166},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4857482314109802},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43361344933509827,0.470308780670166,0.43697479367256165,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.470308780670166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.470308780670166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ACSI","boundary":[0.3932773172855377,0.470308780670166,0.4302521049976349,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.470308780670166},{"x":0.39159664511680603,"y":0.470308780670166},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38823530077934265,0.470308780670166,0.39159664511680603,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546},{"x":0.7462185025215149,"y":0.490498811006546},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۶","boundary":[0.7260504364967346,0.490498811006546,0.7462185025215149,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6840336322784424,0.490498811006546,0.7176470756530762,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.490498811006546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.490498811006546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6302521228790283,0.490498811006546,0.6773109436035156,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.490498811006546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.490498811006546},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکایت","boundary":[0.5798319578170776,0.490498811006546,0.6218487620353699,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.490498811006546},{"x":0.5714285969734192,"y":0.490498811006546},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.5260504484176636,0.490498811006546,0.5714285969734192,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.490498811006546},{"x":0.5176470875740051,"y":0.490498811006546},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.490498811006546,0.5176470875740051,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.490498811006546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.490498811006546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازخورد","boundary":[0.4571428596973419,0.490498811006546,0.5042017102241516,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.490498811006546},{"x":0.45042017102241516,"y":0.490498811006546},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43697479367256165,0.490498811006546,0.45042017102241516,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.470308780670166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.470308780670166},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5083135366439819},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38323530077934265,0.463308780670166,0.7512185025215149,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۶","boundary":[0.6873949766159058,0.5130641460418701,0.7226890921592712,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5130641460418701},{"x":0.680672287940979,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6302521228790283,0.5130641460418701,0.680672287940979,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6033613681793213,0.5130641460418701,0.6218487620353699,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5285035371780396},{"x":0.561344563961029,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.561344563961029,0.5130641460418701,0.5966386795043945,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5277311205863953,0.5130641460418701,0.5529412031173706,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4739495813846588,0.5130641460418701,0.5210084319114685,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5130641460418701},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5130641460418701},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4571428596973419,0.5130641460418701,0.46722689270973206,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5285035371780396},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکایات","boundary":[0.40168067812919617,0.5130641460418701,0.45042017102241516,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.3495798408985138,0.5130641460418701,0.3949579894542694,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵۶","boundary":[0.7243697643280029,0.5344418287277222,0.7462185025215149,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.6890756487846375,0.5356294512748718,0.7176470756530762,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.6420168280601501,0.5368170738220215,0.6840336322784424,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7243697643280029,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۶","boundary":[0.7243697643280029,0.5558194518089294,0.7462185025215149,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7176470756530762,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.6672269105911255,0.5558194518089294,0.7176470756530762,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5570071339607239},{"x":0.658823549747467,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6605042219161987,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسنل","boundary":[0.6235294342041016,0.5570071339607239,0.6605042219161987,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6890756487846375,0.5819477438926697,0.7176470756530762,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستمر","boundary":[0.6453781723976135,0.5819477438926697,0.6823529601097107,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۸۶","boundary":[0.7243697643280029,0.5961995124816895,0.7462185025215149,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6840336322784424,0.5961995124816895,0.7176470756530762,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمینگ","boundary":[0.6470588445663452,0.5973871946334839,0.6773109436035156,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.5973871946334839,0.6403361558914185,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوران","boundary":[0.5899159908294678,0.5973871946334839,0.6285714507102966,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5973871946334839},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839},{"x":0.583193302154541,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.5973871946334839,0.583193302154541,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرازبی","boundary":[0.5310924649238586,0.5973871946334839,0.5714285969734192,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.5973871946334839,0.5243697762489319,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4756302535533905,0.5973871946334839,0.5042017102241516,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5985748171806335},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5973871946334839},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4319327771663666,0.5985748171806335,0.46890756487846375,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3445798408985138,0.5060641460418701,0.7512185025215149,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۸۶","boundary":[0.6873949766159058,0.6187648177146912,0.7226890921592712,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6470588445663452,0.6187648177146912,0.6789916157722473,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمینگ","boundary":[0.6016806960105896,0.6199524998664856,0.6386554837226868,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸۶","boundary":[0.6991596817970276,0.6401425004005432,0.7226890921592712,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6890756487846375,0.6401425004005432,0.6957983374595642,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6823529601097107,0.6401425004005432,0.6873949766159058,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6386554837226868,0.6401425004005432,0.6705882549285889,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6413301825523376},{"x":0.63193279504776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5915966629981995,0.6413301825523376,0.63193279504776,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جوران","boundary":[0.5462185144424438,0.6413301825523376,0.5848739743232727,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5142857432365417,0.6413301825523376,0.5394958257675171,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4605042040348053,0.6425178050994873,0.5058823823928833,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6425178050994873},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6413301825523376},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6579572558403015},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.41680672764778137,0.6425178050994873,0.45378151535987854,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.3798319399356842,0.6425178050994873,0.4084033668041229,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3748319399356842,0.6141401224136352,0.7276890921592712,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۶","boundary":[0.6974790096282959,0.6627078652381897,0.7260504364967346,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-۳","boundary":[0.6789916157722473,0.6627078652381897,0.6957983374595642,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6793349385261536},{"x":0.653781533241272,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.653781533241272,0.6627078652381897,0.6756302714347839,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6016806960105896,0.6627078652381897,0.6403361558914185,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6793349385261536},{"x":0.561344563961029,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیلیپ","boundary":[0.561344563961029,0.6638954877853394,0.5899159908294678,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کرازبی","boundary":[0.5126050710678101,0.6638954877853394,0.5462185144424438,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4924369752407074,0.6638954877853394,0.5042017102241516,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6638954877853394},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6638954877853394},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6793349385261536},{"x":0.440336138010025,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.440336138010025,0.6638954877853394,0.48403361439704895,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.3966386616230011,0.6638954877853394,0.4268907606601715,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6793349385261536},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.35798320174217224,0.6638954877853394,0.3831932842731476,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶","boundary":[0.7243697643280029,0.6852731704711914,0.7462185025215149,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیکل","boundary":[0.6840336322784424,0.6852731704711914,0.7176470756530762,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6995249390602112},{"x":0.63193279504776,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"PDCA","boundary":[0.63193279504776,0.6852731704711914,0.6756302714347839,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.705463171005249},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶_۱۰","boundary":[0.7176470756530762,0.7066508531570435,0.7462185025215149,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کایزن","boundary":[0.6773109436035156,0.7078384757041931,0.7109243869781494,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶","boundary":[0.7176470756530762,0.7280284762382507,0.7462185025215149,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6773109436035156,0.7280284762382507,0.7092437148094177,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.7280284762382507,0.6705882549285889,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6285714507102966,0.7280284762382507,0.6571428775787354,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"5S","boundary":[0.6033613681793213,0.7280284762382507,0.6201680898666382,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۲-۶","boundary":[0.7176470756530762,0.7482185363769531,0.7462185025215149,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7636579275131226},{"x":0.658823549747467,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.658823549747467,0.7482185363769531,0.7092437148094177,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیمانکاران","boundary":[0.5932773351669312,0.7494061589241028,0.6504201889038086,0.7636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35298320174217224,0.6568954877853393,0.7512185025215149,0.7706579275131226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱-۱۲-۶","boundary":[0.6789916157722473,0.7672209143638611,0.7226890921592712,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6386554837226868,0.7672209143638611,0.6705882549285889,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.7672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5983193516731262,0.7672209143638611,0.63193279504776,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5512605309486389,0.7672209143638611,0.5915966629981995,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5042017102241516,0.7672209143638611,0.5327731370925903,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7672209143638611},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7850356101989746},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46722689270973206,0.7672209143638611,0.49915966391563416,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7226890921592712,"y":0.805225670337677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۱۲-۶","boundary":[0.6773109436035156,0.7909738421440125,0.7226890921592712,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشریک","boundary":[0.6268907785415649,0.7909738421440125,0.6705882549285889,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساعی","boundary":[0.5798319578170776,0.7921615242958069,0.6201680898666382,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8064132928848267},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46222689270973205,0.7602209143638611,0.7276890921592712,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6187648177146912,0.23529411852359772,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6330166459083557},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6117648177146912,0.24029411852359772,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.24033613502979279,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6355178050994873,0.2453361350297928,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21680672466754913,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6638954877853394,0.2369747906923294,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21680672466754913,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6568954877853393,0.2419747906923294,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.2386554628610611,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6782731704711914,0.2436554628610611,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7078384757041931,0.2386554628610611,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7008384757041931,0.2436554628610611,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7280284762382507,0.2386554628610611,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7210284762382507,0.2436554628610611,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7505938410758972,0.2386554628610611,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7435938410758972,0.2436554628610611,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7707838416099548,0.2386554628610611,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7637838416099548,0.2436554628610611,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7933491468429565,0.2386554628610611,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7863491468429565,0.2436554628610611,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4957983195781708,0.8408551216125488,0.5142857432365417,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8338551216125488,0.5192857432365418,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/eLdVIdZoBwRFRrVJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/BSfTQafazaGpzmcN.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/xBvPsJdTpsFuTRbN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021031534218731514,0.9986724807354582,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18646080791950226,0.7848739624023438,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.17946080791950225,0.7898739624023438,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.20783847570419312,0.23529411852359772,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2173396646976471},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2008384757041931,0.24029411852359772,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.23040379583835602,0.2369747906923294,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23529411852359772,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.223403795838356,0.2419747906923294,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.25059381127357483,0.2386554628610611,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24359381127357482,0.2436554628610611,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶","boundary":[0.7176470756530762,0.20665083825588226,0.7462185025215149,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.6840336322784424,0.20665083825588226,0.7109243869781494,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاری","boundary":[0.6470588445663452,0.20783847570419312,0.6823529601097107,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.244655579328537},{"x":0.7176470756530762,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۴-۶","boundary":[0.7176470756530762,0.22802850604057312,0.7462185025215149,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.244655579328537},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6689075827598572,0.22802850604057312,0.7092437148094177,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.22802850604057312,0.6621848940849304,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6067227125167847,0.22684085369110107,0.6487395167350769,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5731092691421509,0.22684085369110107,0.6000000238418579,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5663865804672241,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5378151535987854,0.22684085369110107,0.5663865804672241,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.264845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۶","boundary":[0.7176470756530762,0.24940617382526398,0.7462185025215149,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.264845609664917},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6605042219161987,0.24940617382526398,0.7092437148094177,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6521008610725403,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6067227125167847,0.25059381127357483,0.6521008610725403,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5630252361297607,0.25059381127357483,0.6000000238418579,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5260504484176636,0.25059381127357483,0.5546218752861023,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.264845609664917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5193697762489319,0.19965083825588226,0.7512185025215149,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6789916157722473,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱-۱۵۶","boundary":[0.6789916157722473,0.2672209143638611,0.7226890921592712,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.285035640001297},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6184874176979065,0.26840853691101074,0.6705882549285889,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6117647290229797,"y":0.285035640001297},{"x":0.6067227125167847,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.605042040348053,0.26840853691101074,0.6117647290229797,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6000000238418579,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6000000238418579,"y":0.285035640001297},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیرات","boundary":[0.5512605309486389,0.26840853691101074,0.6000000238418579,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5210084319114685,0.2695961892604828,0.5478991866111755,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5058823823928833,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ور","boundary":[0.5042017102241516,0.2695961892604828,0.5226891040802002,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2695961892604828},{"x":0.49747899174690247,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراگیر","boundary":[0.462184876203537,0.27078384160995483,0.49747899174690247,0.28622329235076904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.2625961892604828,0.7276890921592712,0.29084798765182496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵۶","boundary":[0.6773109436035156,0.2897862195968628,0.7226890921592712,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنچ","boundary":[0.6420168280601501,0.29097387194633484,0.6705882549285889,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6521008610725403,"y":0.30878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مارکینگ","boundary":[0.6084033846855164,0.29097387194633484,0.6521008610725403,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۶۶","boundary":[0.7176470756530762,0.3123515546321869,0.7462185025215149,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6621848940849304,0.31353920698165894,0.7092437148094177,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32897862792015076},{"x":0.610084056854248,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.610084056854248,0.31353920698165894,0.6554622054100037,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5663865804672241,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5663865804672241,0.31353920698165894,0.6033613681793213,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶_۱۷","boundary":[0.7159664034843445,0.3349168598651886,0.7462185025215149,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6773109436035156,0.33610451221466064,0.7109243869781494,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.658823549747467,0.3372921645641327,0.6705882549285889,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.28397387194633483,0.7528991746902466,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.2719714939594269,0.2386554628610611,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2649714939594269,0.2436554628610611,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.29334917664527893,0.2369747906923294,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2863491766452789,0.2419747906923294,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21680672466754913,0.3147268295288086,0.2386554628610611,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3077268295288086,0.2436554628610611,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.33610451221466064,0.2386554628610611,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.32910451221466064,0.2436554628610611,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7394958138465881,0.3646080791950226,0.7462185025215149,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6941176652908325,0.36342042684555054,0.7327731251716614,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.36342042684555054,0.6924369931221008,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6117647290229797,0.36342042684555054,0.6605042219161987,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3622327744960785},{"x":0.605042040348053,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5663865804672241,0.3622327744960785,0.6033613681793213,0.3800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5613865804672241,0.3552327744960785,0.7512185025215149,0.3894228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.2369747906923294,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.2419747906923294,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷_۱","boundary":[0.7260504364967346,0.3871733844280243,0.7462185025215149,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.3871733844280243,0.7176470756530762,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6807143044471741,0.3801733844280243,0.7512185025215149,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.3871733844280243,0.2369747906923294,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3801733844280243,0.2419747906923294,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲_۷","boundary":[0.7243697643280029,0.4073634147644043,0.7462185025215149,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.4003634147644043,0.7512185025215149,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4073634147644043,0.23529411852359772,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4003634147644043,0.24029411852359772,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"السير","boundary":[0.6957983374595642,0.4144892990589142,0.7193277478218079,0.41923990845680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.6907983374595642,0.4074892990589142,0.7243277478218079,0.4262399084568024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱-۲-۷","boundary":[0.6873949766159058,0.42874109745025635,0.7243697643280029,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.42174109745025634,0.7293697643280029,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2386554628610611,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.2436554628610611,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942},{"x":0.680672287940979,"y":0.4418052136898041},{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"السير","boundary":[0.658823549747467,0.4346793293952942,0.680672287940979,0.4418052136898041]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942},{"x":0.680672287940979,"y":0.4418052136898041},{"x":0.658823549747467,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.653823549747467,0.4276793293952942,0.685672287940979,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45961993932724},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲_۲_۷","boundary":[0.6857143044471741,0.45130640268325806,0.7226890921592712,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.45961993932724},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.44430640268325805,0.7276890921592712,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.2386554628610611,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.2436554628610611,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4548693597316742},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"سیر","boundary":[0.658823549747467,0.45605701208114624,0.680672287940979,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4548693597316742},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.44905701208114623,0.685672287940979,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.47149643301963806,0.2386554628610611,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.46449643301963806,0.2436554628610611,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"د","boundary":[0.6672269105911255,0.4976246953010559,0.6705882549285889,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.4906246953010559,0.6755882549285889,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.49406176805496216,0.2386554628610611,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48706176805496215,0.2436554628610611,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5154394507408142,0.2369747906923294,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5084394507408142,0.2419747906923294,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5356294512748718,0.23529411852359772,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5286294512748718,0.24029411852359772,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.6571428775787354,0.4073634147644043,0.6907563209533691,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6487395167350769,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6033613681793213,0.4073634147644043,0.6487395167350769,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5596638917922974,0.4073634147644043,0.5966386795043945,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5546638917922974,0.4003634147644043,0.6957563209533691,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6168067455291748,0.42874109745025635,0.6521008610725403,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.42874109745025635,0.6084033846855164,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.561344563961029,0.42874109745025635,0.5966386795043945,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.4773109257221222,0.42874109745025635,0.5546218752861023,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.42874109745025635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4429928660392761},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.42352941632270813,0.42874109745025635,0.46890756487846375,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.42874109745025635},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42874109745025635},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.3798319399356842,0.42874109745025635,0.41680672764778137,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.42174109745025634,0.6571008610725403,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.450118750333786},{"x":0.6521008610725403,"y":0.450118750333786},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6134454011917114,0.450118750333786,0.6521008610725403,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.450118750333786},{"x":0.6016806960105896,"y":0.450118750333786},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.5243697762489319,0.450118750333786,0.6016806960105896,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.450118750333786},{"x":0.5176470875740051,"y":0.450118750333786},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4722689092159271,0.450118750333786,0.5176470875740051,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.450118750333786},{"x":0.4638655483722687,"y":0.450118750333786},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.4268907606601715,0.450118750333786,0.4638655483722687,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۷","boundary":[0.6840336322784424,0.47149643301963806,0.7210084199905396,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.6504201889038086,0.47149643301963806,0.680672287940979,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنصر","boundary":[0.6067227125167847,0.47149643301963806,0.6386554837226868,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5579832196235657,0.47149643301963806,0.6000000238418579,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.47149643301963806,0.5512605309486389,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4869358539581299},{"x":0.489075630903244,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.489075630903244,0.47149643301963806,0.5310924649238586,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.4302521049976349,0.47149643301963806,0.48235294222831726,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.47149643301963806},{"x":0.42352941632270813,"y":0.47149643301963806},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایزو","boundary":[0.4000000059604645,0.47149643301963806,0.42352941632270813,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38991597294807434,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4869358539581299},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰","boundary":[0.3613445460796356,0.47149643301963806,0.38991597294807434,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7243697643280029,0.4928741157054901,0.7462185025215149,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6672269105911255,0.4928741157054901,0.7193277478218079,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4928741157054901},{"x":0.658823549747467,"y":0.4928741157054901},{"x":0.658823549747467,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"2015","boundary":[0.6268907785415649,0.4928741157054901,0.658823549747467,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6184874176979065,0.4928741157054901,0.6218487620353699,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5059382319450378},{"x":0.556302547454834,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISO9001","boundary":[0.556302547454834,0.4928741157054901,0.6168067455291748,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.450118750333786},{"x":0.7462185025215149,"y":0.450118750333786},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3563445460796356,0.443118750333786,0.7512185025215149,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۷","boundary":[0.6873949766159058,0.5130641460418701,0.7226890921592712,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6487395167350769,0.5142517685890198,0.6789916157722473,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5142517685890198,0.6403361558914185,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.6016806960105896,0.5142517685890198,0.6285714507102966,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5596638917922974,0.5142517685890198,0.5949580073356628,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5546638917922974,0.5072517685890198,0.7276890921592712,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۷","boundary":[0.6873949766159058,0.5344418287277222,0.7243697643280029,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5344418287277222},{"x":0.680672287940979,"y":0.5344418287277222},{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6420168280601501,0.5344418287277222,0.680672287940979,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.5932773351669312,0.5344418287277222,0.6352941393852234,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.5344418287277222,0.5882353186607361,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.5495798587799072,0.5344418287277222,0.5731092691421509,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5142857432365417,0.5344418287277222,0.5478991866111755,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5344418287277222},{"x":0.507563054561615,"y":0.5344418287277222},{"x":0.507563054561615,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.4302521049976349,0.5344418287277222,0.507563054561615,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایزو","boundary":[0.4000000059604645,0.5344418287277222,0.42352941632270813,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.5344418287277222,0.3949579894542694,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنگاه","boundary":[0.3478991687297821,0.5344418287277222,0.37478992342948914,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3344537913799286,0.5344418287277222,0.3462184965610504,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5344418287277222},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5344418287277222},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3210084140300751,0.5344418287277222,0.32773110270500183,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5498812198638916},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.27394959330558777,0.5344418287277222,0.3142857253551483,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7260504364967346,0.5570071339607239,0.7462185025215149,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6672269105911255,0.5558194518089294,0.7193277478218079,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5558194518089294},{"x":0.658823549747467,"y":0.5558194518089294},{"x":0.658823549747467,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"2007","boundary":[0.6268907785415649,0.5558194518089294,0.658823549747467,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6218487620353699,0.5558194518089294,0.6268907785415649,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.570071280002594},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"OHSAS18001","boundary":[0.5226891040802002,0.5558194518089294,0.6184874176979065,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594},{"x":0.27394959330558777,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26894959330558776,0.5274418287277222,0.7512185025215149,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۷","boundary":[0.6873949766159058,0.5783848166465759,0.7243697643280029,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5783848166465759},{"x":0.680672287940979,"y":0.5783848166465759},{"x":0.680672287940979,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6386554837226868,0.5783848166465759,0.680672287940979,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5932773351669312,0.5783848166465759,0.6302521228790283,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5394958257675171,0.5783848166465759,0.5865546464920044,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.5008403658866882,0.5783848166465759,0.5310924649238586,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5950118899345398},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.5783848166465759,0.4941176474094391,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5783848166465759},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5783848166465759},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5950118899345398},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.43361344933509827,0.5783848166465759,0.48067227005958557,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5950118899345398},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.3932773172855377,0.5783848166465759,0.4252100884914398,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.599762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.599762499332428},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۷","boundary":[0.7243697643280029,0.599762499332428,0.7478991746902466,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.599762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6672269105911255,0.599762499332428,0.7193277478218079,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.599762499332428},{"x":0.6571428775787354,"y":0.599762499332428},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"14001,2015","boundary":[0.5815126299858093,0.599762499332428,0.6571428775787354,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.599762499332428},{"x":0.5714285969734192,"y":0.599762499332428},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ISO","boundary":[0.5495798587799072,0.599762499332428,0.5714285969734192,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3882773172855377,0.5713848166465759,0.7528991746902466,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۵-۷","boundary":[0.6873949766159058,0.6187648177146912,0.7226890921592712,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6487395167350769,0.6187648177146912,0.6789916157722473,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6365795731544495},{"x":0.63193279504776,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.63193279504776,0.6187648177146912,0.6403361558914185,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.583193302154541,0.6187648177146912,0.6252101063728333,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5579832196235657,0.6187648177146912,0.578151285648346,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5126050710678101,0.6199524998664856,0.5495798587799072,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4588235318660736,0.6199524998664856,0.5042017102241516,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6377671957015991},{"x":0.413445383310318,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.413445383310318,0.6199524998664856,0.45210084319114685,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6199524998664856},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6377671957015991},{"x":0.364705890417099,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.364705890417099,0.6211401224136353,0.40672269463539124,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۵۷","boundary":[0.6857143044471741,0.6413301825523376,0.7243697643280029,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6413301825523376},{"x":0.680672287940979,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6436975002288818,0.6413301825523376,0.680672287940979,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5915966629981995,0.6425178050994873,0.6369748115539551,0.6567695736885071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.359705890417099,0.6141401224136352,0.7293697643280029,0.6625819511413574],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۵۷","boundary":[0.6857143044471741,0.6615201830863953,0.7226890921592712,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6369748115539551,0.6615201830863953,0.6789916157722473,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5915966629981995,0.6615201830863953,0.6302521228790283,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5663865804672241,0.6615201830863953,0.5899159908294678,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5126050710678101,0.6615201830863953,0.5596638917922974,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6793349385261536},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.46722689270973206,0.6627078652381897,0.5058823823928833,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6627078652381897},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6627078652381897},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.4252100884914398,0.6627078652381897,0.46554622054100037,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.684085488319397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.684085488319397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.7260504364967346,0.684085488319397,0.7462185025215149,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.684085488319397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.684085488319397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6823529601097107,0.684085488319397,0.7193277478218079,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.684085488319397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.684085488319397},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6995249390602112},{"x":0.63193279504776,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.63193279504776,0.684085488319397,0.6756302714347839,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.684085488319397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.684085488319397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.684085488319397,0.6252101063728333,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.684085488319397},{"x":0.610084056854248,"y":0.684085488319397},{"x":0.610084056854248,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.5327731370925903,0.684085488319397,0.610084056854248,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.684085488319397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.684085488319397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6995249390602112},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.49747899174690247,0.684085488319397,0.5243697762489319,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.7462185025215149,"y":0.705463171005249},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.7243697643280029,0.705463171005249,0.7462185025215149,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.705463171005249},{"x":0.7176470756530762,"y":0.705463171005249},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6823529601097107,0.705463171005249,0.7176470756530762,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7066508531570435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7066508531570435},{"x":0.680672287940979,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.7066508531570435,0.680672287940979,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4202100884914398,0.6545201830863953,0.7512185025215149,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5570071339607239,0.2386554628610611,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5500071339607239,0.2436554628610611,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5795724391937256,0.24201680719852448,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5725724391937256,0.24701680719852448,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23529411852359772,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6009501218795776,0.23529411852359772,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.23529411852359772,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5939501218795776,0.24029411852359772,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6223278045654297,0.2386554628610611,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6153278045654297,0.2436554628610611,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.2369747906923294,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6355178050994873,0.2419747906923294,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.2386554628610611,0.673396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2386554628610611,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.2436554628610611,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6852731704711914,0.2386554628610611,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6782731704711914,0.2436554628610611,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7042016983032227,0.7327790856361389,0.7462185025215149,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7315914630889893},{"x":0.702521026134491,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6907563209533691,0.7315914630889893,0.7008403539657593,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6857563209533691,0.7245914630889893,0.7512185025215149,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.735154390335083,0.2386554628610611,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.728154390335083,0.2436554628610611,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.7636579275131226,0.7478991746902466,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7143277478218079,0.7566579275131226,0.7528991746902466,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.2386554628610611,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7566579275131226,0.2436554628610611,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.8361045122146606,0.5109243988990784,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8291045122146606,0.5159243988990784,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/hwuyqflzcelnIAaQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/eyAZBRQDqViZVODN.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/VCaMUXrvdpJuSXwU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/juiZQRHWBOCSNuIg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/IedYOEhwkDtjDEwJ.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/yFOJUGpIbVJcgaZq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00047690150488583887,0.998666831417244,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.40855106711387634,0.7831932902336121,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6823529601097107,0.4097387194633484,0.7142857313156128,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6773529601097107,0.40155106711387634,0.7881932902336121,0.4321781404018402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7546218633651733,0.4418052136898041,0.7848739624023438,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.7126050591468811,0.4418052136898041,0.7478991746902466,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6722689270973206,0.4418052136898041,0.7058823704719543,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6302521228790283,0.4418052136898041,0.6655462384223938,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45843231678009033},{"x":0.610084056854248,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.4418052136898041,0.6235294342041016,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45843231678009033},{"x":0.578151285648346,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.578151285648346,0.4418052136898041,0.6033613681793213,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5327731370925903,0.4418052136898041,0.5714285969734192,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.4418052136898041},{"x":0.529411792755127,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.4957983195781708,0.4418052136898041,0.529411792755127,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4418052136898041},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45843231678009033},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.4418052136898041,0.48739495873451233,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45843231678009033},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.45378151535987854,0.4418052136898041,0.4756302535533905,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4453781545162201,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.40168067812919617,0.4418052136898041,0.4453781545162201,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3529411852359772,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.3529411852359772,0.4418052136898041,0.3949579894542694,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3210084140300751,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3210084140300751,0.4418052136898041,0.3462184965610504,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4418052136898041},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45843231678009033},{"x":0.31596639752388,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31596639752388,0.4418052136898041,0.3176470696926117,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4418052136898041},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27899160981178284,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.27899160981178284,0.4418052136898041,0.30924370884895325,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4418052136898041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.2504201829433441,0.4418052136898041,0.27563026547431946,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4418052136898041},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.21512605249881744,0.4418052136898041,0.24369747936725616,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7411764860153198,0.46318289637565613,0.7848739624023438,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.46318289637565613,0.7327731251716614,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6957983374595642,0.46318289637565613,0.7126050591468811,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6571428775787354,0.46318289637565613,0.6873949766159058,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.46318289637565613,0.6521008610725403,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوبیت","boundary":[0.5915966629981995,0.46318289637565613,0.6403361558914185,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.46318289637565613},{"x":0.583193302154541,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5546218752861023,0.46318289637565613,0.583193302154541,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.48403361439704895,0.46318289637565613,0.5462185144424438,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.46318289637565613,0.4756302535533905,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.46318289637565613},{"x":0.462184876203537,"y":0.46318289637565613},{"x":0.462184876203537,"y":0.47862231731414795},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.41848739981651306,0.46318289637565613,0.462184876203537,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3848739564418793,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3848739564418793,0.46318289637565613,0.4100840389728546,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3613445460796356,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.46318289637565613,0.3764705955982208,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.3361344635486603,0.46318289637565613,0.3529411852359772,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.47862231731414795},{"x":0.32436975836753845,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32436975836753845,0.46318289637565613,0.3294117748737335,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.2806722819805145,0.46318289637565613,0.3142857253551483,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.46318289637565613,0.2722689211368561,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46318289637565613},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21512605249881744,0.46318289637565613,0.25882354378700256,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7579832077026367,0.4857482314109802,0.7831932902336121,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7058823704719543,0.4857482314109802,0.7478991746902466,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.4857482314109802,0.6924369931221008,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6487395167350769,0.4857482314109802,0.6773109436035156,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6067227125167847,0.4857482314109802,0.6386554837226868,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.4857482314109802,0.5966386795043945,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.5512605309486389,0.4857482314109802,0.5798319578170776,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5243697762489319,0.4857482314109802,0.5478991866111755,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5023753046989441},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استانداردسازی","boundary":[0.43361344933509827,0.4857482314109802,0.5193277597427368,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.4857482314109802,0.4319327771663666,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4857482314109802},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4857482314109802},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5023753046989441},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.39159664511680603,0.4857482314109802,0.42184874415397644,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5023753046989441},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.35462185740470886,0.4857482314109802,0.3831932842731476,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.4857482314109802,0.3478991687297821,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5023753046989441},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.29243698716163635,0.4857482314109802,0.3344537913799286,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5023753046989441},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.25882354378700256,0.4857482314109802,0.2823529541492462,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.22857142984867096,0.4857482314109802,0.2504201829433441,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4857482314109802,0.2218487411737442,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.7210084199905396,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.707563042640686,0.5071259140968323,0.7159664034843445,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالبات","boundary":[0.6554622054100037,0.5071259140968323,0.7008403539657593,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6084033846855164,0.5083135366439819,0.6487395167350769,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.5764706134796143,0.5083135366439819,0.6016806960105896,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5529412031173706,0.5083135366439819,0.5714285969734192,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5226891040802002,0.5095011591911316,0.5478991866111755,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.5095011591911316,0.5260504484176636,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.43480521368980407,0.7898739624023438,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.529691219329834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5486935973167419},{"x":0.75126051902771,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.75126051902771,0.529691219329834,0.7613445520401001,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7193277478218079,0.529691219329834,0.7445378303527832,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6974790096282959,0.529691219329834,0.7126050591468811,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.529691219329834},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.6521008610725403,0.529691219329834,0.6890756487846375,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6168067455291748,0.529691219329834,0.6453781723976135,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.529691219329834},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.529691219329834,0.610084056854248,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.529691219329834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.529691219329834},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5663865804672241,0.529691219329834,0.5966386795043945,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.529691219329834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.529691219329834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5361344814300537,0.529691219329834,0.5579832196235657,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.529691219329834},{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48403361439704895,0.529691219329834,0.529411792755127,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.529691219329834},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588235318660736,0.529691219329834,0.48235294222831726,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.529691219329834},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5486935973167419},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42016807198524475,0.529691219329834,0.45210084319114685,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.529691219329834},{"x":0.413445383310318,"y":0.529691219329834},{"x":0.413445383310318,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3613445460796356,0.529691219329834,0.413445383310318,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.529691219329834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.529691219329834},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.529691219329834,0.35462185740470886,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.529691219329834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.529691219329834},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.3025210201740265,0.529691219329834,0.34117648005485535,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.529691219329834},{"x":0.29579833149909973,"y":0.529691219329834},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.2806722819805145,0.529691219329834,0.29579833149909973,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.529691219329834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.529691219329834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5486935973167419},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22857142984867096,0.529691219329834,0.27394959330558777,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.2218487411737442,"y":0.529691219329834},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.529691219329834,0.2218487411737442,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.5522565245628357,0.7848739624023438,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارتی","boundary":[0.6957983374595642,0.5522565245628357,0.7310924530029297,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.5522565245628357,0.6907563209533691,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6521008610725403,0.5522565245628357,0.6756302714347839,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5712589025497437},{"x":0.63193279504776,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.63193279504776,0.5522565245628357,0.6420168280601501,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.5865546464920044,0.5522565245628357,0.6235294342041016,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5394958257675171,0.5522565245628357,0.5764706134796143,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5522565245628357},{"x":0.529411792755127,"y":0.5712589025497437},{"x":0.507563054561615,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.507563054561615,0.5522565245628357,0.529411792755127,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5712589025497437},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.45378151535987854,0.5522565245628357,0.49747899174690247,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5712589025497437},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.41848739981651306,0.5522565245628357,0.4436974823474884,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3949579894542694,0.5522565245628357,0.4084033668041229,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3529411852359772,0.5522565245628357,0.38655462861061096,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3126050531864166,0.5522565245628357,0.34285715222358704,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2689075767993927,0.5522565245628357,0.3042016923427582,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5522565245628357},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2521008551120758,0.5522565245628357,0.26050421595573425,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.24369747936725616,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7747899293899536,0.5795724391937256,0.7831932902336121,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7478991746902466,0.5783848166465759,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.5783848166465759,0.7445378303527832,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6907563209533691,0.5736342072486877,0.7327731251716614,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.522691219329834,0.7898739624023438,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6554622054100037,0.5760095119476318,0.6840336322784424,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6184874176979065,0.5760095119476318,0.6487395167350769,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5647059082984924,0.5760095119476318,0.6151260733604431,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5760095119476318,0.5579832196235657,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5126050710678101,0.5760095119476318,0.5445378422737122,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5938242077827454},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.46722689270973206,0.5760095119476318,0.5058823823928833,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5938242077827454},{"x":0.440336138010025,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرم","boundary":[0.440336138010025,0.5760095119476318,0.4605042040348053,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5760095119476318},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5938242077827454},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.40168067812919617,0.5760095119476318,0.4319327771663666,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5938242077827454},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.5760095119476318,0.3949579894542694,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3478991687297821,0.5760095119476318,0.3815126121044159,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5760095119476318},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5938242077827454},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.30756303668022156,0.5760095119476318,0.34117648005485535,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.2655462324619293,0.5760095119476318,0.3008403480052948,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5760095119476318},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماهر","boundary":[0.23529411852359772,0.5760095119476318,0.25882354378700256,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5760095119476318},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5760095119476318,0.22689075767993927,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7630252242088318,0.5961995124816895,0.7882353067398071,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7310924530029297,0.5961995124816895,0.7495798468589783,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.680672287940979,0.5961995124816895,0.7226890921592712,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6352941393852234,0.5961995124816895,0.6739495992660522,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.5961995124816895,0.6285714507102966,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.578151285648346,0.5961995124816895,0.6168067455291748,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6152018904685974},{"x":0.534453809261322,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.534453809261322,0.5961995124816895,0.5714285969734192,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5109243988990784,0.5961995124816895,0.5277311205863953,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.507563054561615,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5961995124816895,0.5092437267303467,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4957983195781708,0.5961995124816895,0.5008403658866882,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5961995124816895},{"x":0.489075630903244,"y":0.5961995124816895},{"x":0.489075630903244,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4605042040348053,0.5961995124816895,0.489075630903244,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5961995124816895},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4470588266849518,0.5961995124816895,0.45378151535987854,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5961995124816895},{"x":0.440336138010025,"y":0.5961995124816895},{"x":0.440336138010025,"y":0.6152018904685974},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.40168067812919617,0.5961995124816895,0.440336138010025,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3781512677669525,0.5961995124816895,0.3949579894542694,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5961995124816895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3310924470424652,0.5961995124816895,0.37142857909202576,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5961995124816895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6152018904685974},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.5961995124816895,0.32773110270500183,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.29243698716163635,0.5961995124816895,0.3176470696926117,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.27731093764305115,0.5961995124816895,0.2857142984867096,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.22689075767993927,0.5961995124816895,0.2722689211368561,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5961995124816895,0.2201680690050125,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7411764860153198,0.6199524998664856,0.7848739624023438,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.6199524998664856,0.7327731251716614,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.6672269105911255,0.6199524998664856,0.7126050591468811,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6201680898666382,0.6199524998664856,0.6605042219161987,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.6199524998664856,0.6117647290229797,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5697479248046875,0.6199524998664856,0.5983193516731262,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.529411792755127,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.529411792755127,0.6199524998664856,0.5630252361297607,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6199524998664856,0.5243697762489319,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.507563054561615,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.507563054561615,0.6199524998664856,0.5126050710678101,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4924369752407074,0.6199524998664856,0.5008403658866882,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6199524998664856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6377671957015991},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.47058823704719543,0.6199524998664856,0.48571428656578064,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6377671957015991},{"x":0.440336138010025,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.440336138010025,0.6199524998664856,0.4638655483722687,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.3512605130672455,0.6187648177146912,0.4268907606601715,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.3210084140300751,0.6187648177146912,0.3445378243923187,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2823529541492462,0.6187648177146912,0.3126050531864166,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموختگانی","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.2806722819805145,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.75126051902771,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.75126051902771,0.6425178050994873,0.7848739624023438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7327731251716614,0.6425178050994873,0.7462185025215149,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6591448783874512},{"x":0.702521026134491,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.702521026134491,0.6425178050994873,0.7260504364967346,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6773109436035156,0.6425178050994873,0.6924369931221008,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6403361558914185,0.6425178050994873,0.6722689270973206,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6252101063728333,0.6425178050994873,0.6352941393852234,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5899159908294678,0.6425178050994873,0.6201680898666382,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5663865804672241,0.6425178050994873,0.5848739743232727,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.561344563961029,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5361344814300537,0.6425178050994873,0.561344563961029,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5142857432365417,0.6425178050994873,0.5310924649238586,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.6425178050994873,0.5109243988990784,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.6425178050994873,0.5008403658866882,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6591448783874512},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.42016807198524475,0.6425178050994873,0.48235294222831726,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6591448783874512},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.40168067812919617,0.6425178050994873,0.4151260554790497,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.3630252182483673,0.6425178050994873,0.3966386616230011,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6425178050994873},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6425178050994873},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.6425178050994873,0.35798320174217224,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6591448783874512},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانمند","boundary":[0.30588236451148987,0.6425178050994873,0.3462184965610504,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6591448783874512},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.27563026547431946,0.6425178050994873,0.3008403480052948,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6591448783874512},{"x":0.267226904630661,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.6425178050994873,0.2722689211368561,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.665083110332489},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گستره","boundary":[0.7243697643280029,0.665083110332489,0.7613445520401001,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7176470756530762,"y":0.665083110332489},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطبان","boundary":[0.6705882549285889,0.6662707924842834,0.7176470756530762,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.6268907785415649,0.6674584150314331,0.6638655662536621,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7882353067398071,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5690095119476318,0.7932353067398071,0.691085488319397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.684085488319397},{"x":0.5815126299858093,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.5815126299858093,0.665083110332489,0.6201680898666382,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.665083110332489},{"x":0.578151285648346,"y":0.684085488319397},{"x":0.556302547454834,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.665083110332489,0.578151285648346,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.665083110332489},{"x":0.5495798587799072,"y":0.665083110332489},{"x":0.5495798587799072,"y":0.684085488319397},{"x":0.5109243988990784,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5109243988990784,0.665083110332489,0.5495798587799072,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.665083110332489},{"x":0.5042017102241516,"y":0.665083110332489},{"x":0.5042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.49915966391563416,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.665083110332489,0.5042017102241516,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.665083110332489},{"x":0.4924369752407074,"y":0.665083110332489},{"x":0.4924369752407074,"y":0.684085488319397},{"x":0.4739495813846588,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فقر","boundary":[0.4739495813846588,0.665083110332489,0.4924369752407074,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.665083110332489},{"x":0.46722689270973206,"y":0.665083110332489},{"x":0.46722689270973206,"y":0.684085488319397},{"x":0.4436974823474884,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4436974823474884,0.665083110332489,0.46722689270973206,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.665083110332489},{"x":0.43529412150382996,"y":0.665083110332489},{"x":0.43529412150382996,"y":0.684085488319397},{"x":0.40168067812919617,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.40168067812919617,0.665083110332489,0.43529412150382996,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.665083110332489},{"x":0.3949579894542694,"y":0.665083110332489},{"x":0.3949579894542694,"y":0.684085488319397},{"x":0.3815126121044159,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.665083110332489,0.3949579894542694,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.665083110332489},{"x":0.37478992342948914,"y":0.665083110332489},{"x":0.37478992342948914,"y":0.684085488319397},{"x":0.35798320174217224,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35798320174217224,0.665083110332489,0.37478992342948914,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.665083110332489},{"x":0.3512605130672455,"y":0.665083110332489},{"x":0.3512605130672455,"y":0.684085488319397},{"x":0.32436975836753845,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.32436975836753845,0.665083110332489,0.3512605130672455,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.665083110332489},{"x":0.3176470696926117,"y":0.665083110332489},{"x":0.3176470696926117,"y":0.684085488319397},{"x":0.31092438101768494,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.665083110332489,0.3176470696926117,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.665083110332489},{"x":0.3042016923427582,"y":0.665083110332489},{"x":0.3042016923427582,"y":0.684085488319397},{"x":0.29075631499290466,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.29075631499290466,0.665083110332489,0.3042016923427582,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.665083110332489},{"x":0.2840336263179779,"y":0.665083110332489},{"x":0.2840336263179779,"y":0.684085488319397},{"x":0.2537815272808075,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأكيد","boundary":[0.2537815272808075,0.665083110332489,0.2840336263179779,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.24705882370471954,"y":0.665083110332489},{"x":0.24705882370471954,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رئيس","boundary":[0.21512605249881744,0.665083110332489,0.24705882370471954,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7042755484580994},{"x":0.75126051902771,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.75126051902771,0.6923990249633789,0.7865546345710754,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6991596817970276,0.6864607930183411,0.7411764860153198,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489},{"x":0.7865546345710754,"y":0.665083110332489},{"x":0.7865546345710754,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.658083110332489,0.7915546345710754,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6638655662536621,0.6888360977172852,0.6907563209533691,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7066508531570435},{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.63193279504776,0.6888360977172852,0.6554622054100037,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5764706134796143,0.6888360977172852,0.6201680898666382,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.5394958257675171,0.6888360977172852,0.5647059082984924,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5226891040802002,0.6888360977172852,0.5310924649238586,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4789915978908539,0.6888360977172852,0.5159664154052734,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4420168101787567,0.6888360977172852,0.4722689092159271,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.7066508531570435},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41680672764778137,0.6888360977172852,0.440336138010025,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7066508531570435},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.37142857909202576,0.6888360977172852,0.4084033668041229,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6888360977172852},{"x":0.364705890417099,"y":0.6888360977172852},{"x":0.364705890417099,"y":0.7066508531570435},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.32605043053627014,0.6888360977172852,0.364705890417099,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7066508531570435},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.27394959330558777,0.6888360977172852,0.3193277418613434,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24873949587345123,0.6888360977172852,0.2722689211368561,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.21512605249881744,0.6888360977172852,0.24201680719852448,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7596638798713684,0.7090261578559875,0.7815126180648804,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7058823704719543,0.7090261578559875,0.7495798468589783,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.7090261578559875,0.7008403539657593,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6386554837226868,0.7090261578559875,0.6873949766159058,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.7090261578559875,0.6302521228790283,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7090261578559875},{"x":0.578151285648346,"y":0.7090261578559875},{"x":0.578151285648346,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5697479248046875,0.7090261578559875,0.578151285648346,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7090261578559875},{"x":0.561344563961029,"y":0.7090261578559875},{"x":0.561344563961029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5529412031173706,0.7090261578559875,0.561344563961029,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7268408536911011},{"x":0.529411792755127,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.529411792755127,0.7090261578559875,0.5445378422737122,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7268408536911011},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.48739495873451233,0.7090261578559875,0.5210084319114685,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4722689092159271,0.7090261578559875,0.4773109257221222,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4571428596973419,0.7090261578559875,0.4638655483722687,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7090261578559875},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7090261578559875},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4000000059604645,0.7090261578559875,0.44873949885368347,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7090261578559875},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7090261578559875},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3613445460796356,0.7090261578559875,0.39159664511680603,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7090261578559875},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7090261578559875},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3344537913799286,0.7090261578559875,0.35462185740470886,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7268408536911011},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.27394959330558777,0.7090261578559875,0.32773110270500183,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.7090261578559875,0.2705882489681244,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24873949587345123,0.7090261578559875,0.2571428716182709,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.24705882370471954,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7596638798713684,0.7327790856361389,0.7848739624023438,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7428571581840515,0.7327790856361389,0.7529411911964417,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.7042016983032227,0.7327790856361389,0.7361344695091248,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6756302714347839,0.7327790856361389,0.6974790096282959,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.7327790856361389,0.6689075827598572,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6151260733604431,0.7327790856361389,0.6487395167350769,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5882353186607361,0.7327790856361389,0.6084033846855164,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5630252361297607,0.7327790856361389,0.5815126299858093,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.7327790856361389,0.5546218752861023,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5126050710678101,0.7327790856361389,0.5428571701049805,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.462184876203537,0.7327790856361389,0.5058823823928833,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7327790856361389},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4302521049976349,0.7327790856361389,0.45546218752861023,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7327790856361389},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7327790856361389},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.7327790856361389,0.42352941632270813,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7327790856361389},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7517814636230469},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40504202246665955,0.7327790856361389,0.4117647111415863,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7517814636230469},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.36974790692329407,0.7327790856361389,0.3966386616230011,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35630252957344055,0.7327790856361389,0.3613445460796356,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3294117748737335,0.7327790856361389,0.3495798408985138,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7327790856361389},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7327790856361389},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.2991596758365631,0.7327790856361389,0.32268908619880676,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7327790856361389},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7327790856361389},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.26386556029319763,0.7327790856361389,0.29075631499290466,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.2386554628610611,0.7327790856361389,0.2571428716182709,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.23193277418613434,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.7462185025215149,0.7577196955680847,0.7848739624023438,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.7142857313156128,0.7577196955680847,0.7411764860153198,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6890756487846375,0.7577196955680847,0.707563042640686,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.7577196955680847,0.6857143044471741,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6386554837226868,0.7577196955680847,0.6756302714347839,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6134454011917114,0.7577196955680847,0.6302521228790283,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5798319578170776,0.7565320730209351,0.6067227125167847,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7565320730209351,0.5747899413108826,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5176470875740051,0.7565320730209351,0.5647059082984924,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4789915978908539,0.7565320730209351,0.5109243988990784,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.45042017102241516,0.7565320730209351,0.4773109257221222,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7719715237617493},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41680672764778137,0.7565320730209351,0.4436974823474884,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3966386616230011,0.7565320730209351,0.4100840389728546,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7565320730209351},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7565320730209351},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3831932842731476,0.7565320730209351,0.38823530077934265,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7565320730209351},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.3495798408985138,0.7565320730209351,0.3764705955982208,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7553443908691406},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7553443908691406},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.3008403480052948,0.7553443908691406,0.34117648005485535,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7553443908691406},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7553443908691406},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7707838416099548},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.26386556029319763,0.7553443908691406,0.29243698716163635,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2521008551120758,0.7553443908691406,0.2571428716182709,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.21512605249881744,0.7553443908691406,0.24537815153598785,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7445378303527832,0.7779097557067871,0.7831932902336121,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.7779097557067871,0.7428571581840515,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.6857143044471741,0.7779097557067871,0.7277311086654663,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.7790973782539368,0.6823529601097107,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6336134672164917,0.7790973782539368,0.6672269105911255,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.7790973782539368,0.6302521228790283,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7933491468429565},{"x":0.610084056854248,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.7790973782539368,0.6168067455291748,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5697479248046875,0.7790973782539368,0.6000000238418579,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندرکاران","boundary":[0.5109243988990784,0.7790973782539368,0.5663865804672241,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48235294222831726,0.7790973782539368,0.5008403658866882,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4588235318660736,0.7790973782539368,0.4722689092159271,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7790973782539368},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7790973782539368},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7933491468429565},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.40168067812919617,0.7790973782539368,0.44873949885368347,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7790973782539368},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7790973782539368},{"x":0.39159664511680603,"y":0.794536828994751},{"x":0.35966387391090393,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطابق","boundary":[0.35966387391090393,0.7790973782539368,0.39159664511680603,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3495798408985138,"y":0.794536828994751},{"x":0.34285715222358704,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34285715222358704,0.7790973782539368,0.3495798408985138,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3327731192111969,"y":0.794536828994751},{"x":0.289075642824173,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرفصل","boundary":[0.289075642824173,0.7790973782539368,0.3327731192111969,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.26218488812446594,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26218488812446594,0.7790973782539368,0.2857142984867096,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2521008551120758,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.21512605249881744,0.7790973782539368,0.2521008551120758,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.7478991746902466,0.8004750609397888,0.7831932902336121,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7277311086654663,0.8004750609397888,0.7445378303527832,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.6638655662536621,0.8004750609397888,0.7092437148094177,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6235294342041016,0.8004750609397888,0.6521008610725403,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5899159908294678,0.8004750609397888,0.6117647290229797,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888},{"x":0.578151285648346,"y":0.8004750609397888},{"x":0.578151285648346,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.8004750609397888,0.578151285648346,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.8004750609397888,0.5596638917922974,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.4924369752407074,0.8004750609397888,0.5361344814300537,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8171021342277527},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.42184874415397644,0.8004750609397888,0.48067227005958557,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8171021342277527},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.38823530077934265,0.8004750609397888,0.4100840389728546,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8171021342277527},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.3512605130672455,0.8004750609397888,0.3781512677669525,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8171021342277527},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.8004750609397888,0.3512605130672455,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8171021342277527},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.32268908619880676,0.8004750609397888,0.3344537913799286,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8171021342277527},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.29243698716163635,0.8004750609397888,0.3193277418613434,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8171021342277527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2823529541492462,0.8004750609397888,0.2857142984867096,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8171021342277527},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقادها","boundary":[0.23193277418613434,0.8004750609397888,0.2722689211368561,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.6818360977172852,0.7898739624023438,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.2201680690050125,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7994132928848267,0.22516806900501252,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.4957983195781708,0.8432304263114929,0.5042017102241516,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8362304263114929,0.5092017102241516,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/XbffeXFHcpjctooI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/rtILblTqpbCbpNtA.jpg","blurred":"/storage/books/8d2e4db0060c0933/pages/ackHiZseriamFLVk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9995149344622098]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.7193277478218079,0.1852731555700302,0.7848739624023438,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.6722689270973206,0.1852731555700302,0.7142857313156128,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظران","boundary":[0.6386554837226868,0.1852731555700302,0.6689075827598572,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1852731555700302},{"x":0.63193279504776,"y":0.1852731555700302},{"x":0.63193279504776,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.1852731555700302,0.63193279504776,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرسان","boundary":[0.5764706134796143,0.1852731555700302,0.6201680898666382,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20190024375915527},{"x":0.556302547454834,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.556302547454834,0.1852731555700302,0.5697479248046875,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.5109243988990784,0.1852731555700302,0.5512605309486389,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5042017102241516,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.4722689092159271,0.1852731555700302,0.5042017102241516,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.1852731555700302},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1852731555700302},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.4436974823474884,0.1852731555700302,0.46554622054100037,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.1852731555700302},{"x":0.43697479367256165,"y":0.1852731555700302},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20190024375915527},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.39159664511680603,0.1852731555700302,0.43697479367256165,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.1852731555700302},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1852731555700302},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3680672347545624,0.1852731555700302,0.38991597294807434,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3613445460796356,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3613445460796356,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3327731192111969,0.1852731555700302,0.3613445460796356,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32436975836753845,"y":0.1852731555700302},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.2823529541492462,0.1852731555700302,0.32436975836753845,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2705882489681244,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2705882489681244,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2571428716182709,0.1852731555700302,0.2705882489681244,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.21512605249881744,0.1852731555700302,0.2521008551120758,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7462185025215149,0.20665083825588226,0.7848739624023438,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.20665083825588226,0.7394958138465881,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6890756487846375,0.20665083825588226,0.7126050591468811,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6689075827598572,0.20665083825588226,0.6823529601097107,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6420168280601501,0.20665083825588226,0.6672269105911255,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6117647290229797,0.20665083825588226,0.6369748115539551,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5680672526359558,0.20665083825588226,0.6033613681793213,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.561344563961029,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5445378422737122,0.20665083825588226,0.561344563961029,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.20665083825588226,0.5428571701049805,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5260504484176636,0.20665083825588226,0.5327731370925903,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22446556389331818},{"x":0.489075630903244,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.489075630903244,0.20665083825588226,0.5193277597427368,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20665083825588226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22446556389331818},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.44873949885368347,0.20665083825588226,0.48235294222831726,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4268907606601715,0.20665083825588226,0.4420168101787567,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.20665083825588226},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20665083825588226},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3932773172855377,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانید","boundary":[0.3932773172855377,0.20665083825588226,0.42352941632270813,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38655462861061096,"y":0.20665083825588226},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظرات","boundary":[0.3495798408985138,0.20665083825588226,0.38655462861061096,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20665083825588226},{"x":0.34285715222358704,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3193277418613434,0.20665083825588226,0.34285715222358704,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3126050531864166,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3126050531864166,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3042016923427582,0.20665083825588226,0.3126050531864166,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.20665083825588226},{"x":0.29579833149909973,"y":0.20665083825588226},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2873949706554413,0.20665083825588226,0.29579833149909973,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2823529541492462,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2823529541492462,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.2521008551120758,0.20665083825588226,0.2823529541492462,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمیل","boundary":[0.21512605249881744,0.20665083825588226,0.24537815153598785,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"daftaretamin1397@gmail.com","boundary":[0.5798319578170776,0.22802850604057312,0.7848739624023438,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5697479248046875,0.22802850604057312,0.5747899413108826,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24584323167800903},{"x":0.556302547454834,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.556302547454834,0.22802850604057312,0.5630252361297607,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.22802850604057312,0.5495798587799072,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24584323167800903},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.507563054561615,0.22802850604057312,0.5310924649238586,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بگذارید","boundary":[0.4588235318660736,0.22802850604057312,0.5025210380554199,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.22802850604057312,0.4571428596973419,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.1782731555700302,0.7898739624023438,0.25284323167800904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7462185025215149,0.2517814636230469,0.7613445520401001,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7176470756530762,0.2517814636230469,0.7411764860153198,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.2517814636230469,0.7159664034843445,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.6689075827598572,0.2517814636230469,0.7042016983032227,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.6184874176979065,0.2517814636230469,0.6638655662536621,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2517814636230469},{"x":0.610084056854248,"y":0.2517814636230469},{"x":0.610084056854248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5882353186607361,0.2517814636230469,0.610084056854248,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5714285969734192,0.2517814636230469,0.5798319578170776,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27078384160995483},{"x":0.556302547454834,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.556302547454834,0.2517814636230469,0.5647059082984924,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5142857432365417,0.2517814636230469,0.5512605309486389,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.2517814636230469},{"x":0.507563054561615,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4739495813846588,0.2517814636230469,0.507563054561615,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2517814636230469},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.43529412150382996,0.2517814636230469,0.46722689270973206,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27078384160995483},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.2517814636230469,0.4285714328289032,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2517814636230469},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.38823530077934265,0.2517814636230469,0.41680672764778137,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27078384160995483},{"x":0.33949580788612366,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزانی","boundary":[0.33949580788612366,0.2517814636230469,0.3831932842731476,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3327731192111969,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3176470696926117,0.2517814636230469,0.3327731192111969,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2517814636230469},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.267226904630661,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.267226904630661,0.2517814636230469,0.31092438101768494,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2517814636230469},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2517814636230469},{"x":0.26050421595573425,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.24705882370471954,0.2517814636230469,0.26050421595573425,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریغ","boundary":[0.21512605249881744,0.2517814636230469,0.24201680719852448,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7647058963775635,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7579832077026367,"y"