دانلود کتاب های دانشگاه جامع علمی کاربردی دانلود کتاب های دانشگاه جامع علمی کاربردی

%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C بازگشت

مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری

محمدعلی گودرزی , ابراهیم مزاری , عبدالرضا مجدالدین ,
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1 بازگشت

خلاقیت در هنر

بهرام جلالی پور , فایزه شیخ الاسلام ,
%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C بازگشت

فرهنگ عمومی

دکتر محمدحسن میرزامحمدی
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C بازگشت

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,
%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C بازگشت

خدمات الکترونیکی

محمدعلی ترکمانی , مهیار صدری شجاعی ,
%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C بازگشت

مدیریت کسب وکار و بهره وری

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , فرزانه خالویی ,
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA بازگشت

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

عین اله جعفرنژاد قمی , فریدون شمس علییی ,
%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87 بازگشت

کنترل پروژه

سید حسن قدسی پور , ناصر شمس قارنه , محمد نوروزی ,
%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C بازگشت

مستند سازی

محمد حسن زاده , رضا حسن زاده ,
{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","manager":"دکتر رسول ناصری","shaba":"1234567890","bank_name":"ملت","description":"در اولین همکاری تا پایان سال 1400 سهم بوکت 8% مقرر شده.","ebook_profit":92,"rent_3_profit":92,"rent_6_profit":92,"rent_12_profit":92,"print_profit":92,"logo":"icons/elmi-karbordi","token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast","rent_1_week_profit":92,"account":{"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","email":"rasool_nasseri@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"1d0376932e68f66b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"2t0fuv","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 21:09:25","updated_at":"2021-06-27 21:09:25","bazaar_credit":0,"description":"rasool_nasseri@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}

خرید یا کرایه
cancel
19