فلور رنگی ایران،‌جلد 6 فلور رنگی ایران،‌جلد 6

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد ششم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":249,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8f117a440d5b6778","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/nHJLUcBHUzZKMUwG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/KZpWlxbqDAfiLvgs.jpg","blurred":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/hyunnBdsOFFSfruk.jpg"},"info":{"width":571,"height":791,"margin":[0.00022434294954490328,0.0003875185421534947,0.9988993561748031,0.9988467973258192]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043782591819763,"y":0.3135271668434143},{"x":0.5043782591819763,"y":0.3375474214553833},{"x":0.4903677701950073,"y":0.3375474214553833},{"x":0.4903677701950073,"y":0.3135271668434143}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"0.75cm","boundary":[0.5043782591819763,0.3135271668434143,0.4903677701950073,0.3375474214553833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043782591819763,"y":0.3135271668434143},{"x":0.5043782591819763,"y":0.3375474214553833},{"x":0.4903677701950073,"y":0.3375474214553833},{"x":0.4903677701950073,"y":0.3135271668434143}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4993782591819763,0.3065271668434143,0.49536777019500733,0.3445474214553833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5936952829360962,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6234676241874695,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6234676241874695,"y":0.6826801300048828},{"x":0.5936952829360962,"y":0.6826801300048828}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"GHA","boundary":[0.5936952829360962,0.6750948429107666,0.6234676241874695,0.6826801300048828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5936952829360962,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6234676241874695,"y":0.6750948429107666},{"x":0.6234676241874695,"y":0.6826801300048828},{"x":0.5936952829360962,"y":0.6826801300048828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5886952829360962,0.6680948429107666,0.6284676241874695,0.6896801300048828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604203343391418,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5604203343391418,"y":0.762326180934906},{"x":0.5499124526977539,"y":0.762326180934906},{"x":0.5499124526977539,"y":0.7433628439903259}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"1.5cm","boundary":[0.5604203343391418,0.7433628439903259,0.5499124526977539,0.762326180934906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604203343391418,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5604203343391418,"y":0.762326180934906},{"x":0.5499124526977539,"y":0.762326180934906},{"x":0.5499124526977539,"y":0.7433628439903259}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.5554203343391418,0.7363628439903259,0.5549124526977539,0.769326180934906],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13309982419013977,"y":0.8874841928482056},{"x":0.1803852915763855,"y":0.8874841928482056},{"x":0.1803852915763855,"y":0.9051833152770996},{"x":0.13309982419013977,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.13309982419013977,0.8874841928482056,0.1803852915763855,0.9051833152770996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1961471140384674,"y":0.8874841928482056},{"x":0.25744307041168213,"y":0.8874841928482056},{"x":0.25744307041168213,"y":0.9051833152770996},{"x":0.1961471140384674,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fruticosum","boundary":[0.1961471140384674,0.8874841928482056,0.25744307041168213,0.9051833152770996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2714535892009735,"y":0.8874841928482056},{"x":0.29772329330444336,"y":0.8874841928482056},{"x":0.29772329330444336,"y":0.9051833152770996},{"x":0.2714535892009735,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Guill","boundary":[0.2714535892009735,0.8874841928482056,0.29772329330444336,0.9051833152770996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2994745969772339,"y":0.8874841928482056},{"x":0.3012259304523468,"y":0.8874841928482056},{"x":0.3012259304523468,"y":0.9051833152770996},{"x":0.2994745969772339,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2994745969772339,0.8874841928482056,0.3012259304523468,0.9051833152770996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31348511576652527,"y":0.8874841928482056},{"x":0.3222416937351227,"y":0.8874841928482056},{"x":0.3222416937351227,"y":0.9051833152770996},{"x":0.31348511576652527,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.31348511576652527,0.8874841928482056,0.3222416937351227,0.9051833152770996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3362521827220917,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.9051833152770996},{"x":0.3362521827220917,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Perr","boundary":[0.3362521827220917,0.8874841928482056,0.360770583152771,0.9051833152770996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13309982419013977,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.9051833152770996},{"x":0.13309982419013977,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12809982419013977,0.8804841928482056,0.365770583152771,0.9121833152770996],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.355516642332077,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.9051833152770996},{"x":0.355516642332077,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.355516642332077,0.8874841928482056,0.360770583152771,0.9051833152770996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.355516642332077,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.8874841928482056},{"x":0.360770583152771,"y":0.9051833152770996},{"x":0.355516642332077,"y":0.9051833152770996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.350516642332077,0.8804841928482056,0.365770583152771,0.9121833152770996],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/tPRHpKuYpzluQtoL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/chfMDCvkvMmdthfM.jpg","blurred":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/pblroolwEfpyHRll.jpg"},"info":{"width":563,"height":776,"margin":[0.00009523013001225135,0.000055744499006529444,0.9983505800308173,0.9987704059887179]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797513604164124,"y":0.05283505097031593},{"x":0.8099467158317566,"y":0.05283505097031593},{"x":0.8099467158317566,"y":0.06572164595127106},{"x":0.7797513604164124,"y":0.06572164595127106}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۲۶","boundary":[0.7797513604164124,0.05283505097031593,0.8099467158317566,0.06572164595127106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8206039071083069,"y":0.05283505097031593},{"x":0.825932502746582,"y":0.05283505097031593},{"x":0.825932502746582,"y":0.06572164595127106},{"x":0.8206039071083069,"y":0.06572164595127106}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.8206039071083069,0.05283505097031593,0.825932502746582,0.06572164595127106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797513604164124,"y":0.05283505097031593},{"x":0.825932502746582,"y":0.05283505097031593},{"x":0.825932502746582,"y":0.06572164595127106},{"x":0.7797513604164124,"y":0.06572164595127106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7747513604164123,0.045835050970315934,0.830932502746582,0.07272164595127106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809946775436401,"y":0.05025773122906685},{"x":0.9182948470115662,"y":0.05025773122906685},{"x":0.9182948470115662,"y":0.06443298608064651},{"x":0.8809946775436401,"y":0.06443298608064651}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8809946775436401,0.05025773122906685,0.9182948470115662,0.06443298608064651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294848799705505,"y":0.05025773122906685},{"x":0.8703374862670898,"y":0.05025773122906685},{"x":0.8703374862670898,"y":0.06443298608064651},{"x":0.8294848799705505,"y":0.06572164595127106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8294848799705505,0.05025773122906685,0.8703374862670898,0.06443298608064651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8206039071083069,"y":0.05025773122906685},{"x":0.8241562843322754,"y":0.05025773122906685},{"x":0.8241562843322754,"y":0.06572164595127106},{"x":0.8206039071083069,"y":0.06572164595127106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8206039071083069,0.05025773122906685,0.8241562843322754,0.06572164595127106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8206039071083069,"y":0.05025773122906685},{"x":0.9182948470115662,"y":0.05025773122906685},{"x":0.9182948470115662,"y":0.06443298608064651},{"x":0.8206039071083069,"y":0.06572164595127106}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8156039071083069,0.04325773122906685,0.9232948470115662,0.07143298608064652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.054123710840940475},{"x":0.08348134905099869,"y":0.054123710840940475},{"x":0.08348134905099869,"y":0.06314432621002197},{"x":0.0621669627726078,"y":0.06314432621002197}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.0621669627726078,0.054123710840940475,0.08348134905099869,0.06314432621002197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08880994468927383,"y":0.054123710840940475},{"x":0.11012433469295502,"y":0.054123710840940475},{"x":0.11012433469295502,"y":0.06314432621002197},{"x":0.08880994468927383,"y":0.06314432621002197}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"626","boundary":[0.08880994468927383,0.054123710840940475,0.11012433469295502,0.06314432621002197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.06958762556314468},{"x":0.09236234426498413,"y":0.06958762556314468},{"x":0.09236234426498413,"y":0.0824742242693901},{"x":0.0621669627726078,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.0621669627726078,0.06958762556314468,0.09236234426498413,0.0824742242693901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09769093990325928,"y":0.06958762556314468},{"x":0.12078152596950531,"y":0.06958762556314468},{"x":0.12078152596950531,"y":0.0824742242693901},{"x":0.09769093990325928,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"052","boundary":[0.09769093990325928,0.06958762556314468,0.12078152596950531,0.0824742242693901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12255772948265076,"y":0.06958762556314468},{"x":0.1243339255452156,"y":0.06958762556314468},{"x":0.1243339255452156,"y":0.0824742242693901},{"x":0.12255772948265076,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.12255772948265076,0.06958762556314468,0.1243339255452156,0.0824742242693901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12966252863407135,"y":0.06958762556314468},{"x":0.15097691118717194,"y":0.07087628543376923},{"x":0.15097691118717194,"y":0.0824742242693901},{"x":0.12966252863407135,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"008","boundary":[0.12966252863407135,0.06958762556314468,0.15097691118717194,0.0824742242693901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15275311470031738,"y":0.07087628543376923},{"x":0.15630550682544708,"y":0.07087628543376923},{"x":0.15630550682544708,"y":0.0824742242693901},{"x":0.15275311470031738,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.15275311470031738,0.07087628543376923,0.15630550682544708,0.0824742242693901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16163410246372223,"y":0.07087628543376923},{"x":0.18117229640483856,"y":0.07087628543376923},{"x":0.18117229640483856,"y":0.0824742242693901},{"x":0.16163410246372223,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"001","boundary":[0.16163410246372223,0.07087628543376923,0.18117229640483856,0.0824742242693901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.05283505097031593},{"x":0.18294848501682281,"y":0.054123710840940475},{"x":0.18117229640483856,"y":0.08376288414001465},{"x":0.0621669627726078,"y":0.0824742242693901}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.057166962772607806,0.045835050970315934,0.18617229640483857,0.09076288414001465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8952042460441589,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8987566828727722,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8987566828727722,"y":0.09278350323438644},{"x":0.8952042460441589,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.8952042460441589,0.07989690452814102,0.8987566828727722,0.09278350323438644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8206039071083069,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8792184591293335,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8792184591293335,"y":0.09278350323438644},{"x":0.8206039071083069,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۰۸/۰۰۱","boundary":[0.8206039071083069,0.07989690452814102,0.8792184591293335,0.09278350323438644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8206039071083069,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8987566828727722,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8987566828727722,"y":0.09278350323438644},{"x":0.8206039071083069,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.8156039071083069,0.07289690452814102,0.9037566828727722,0.09978350323438645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761989235877991,"y":0.07989690452814102},{"x":0.7957371473312378,"y":0.07989690452814102},{"x":0.7957371473312378,"y":0.09278350323438644},{"x":0.7761989235877991,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵۲","boundary":[0.7761989235877991,0.07989690452814102,0.7957371473312378,0.09278350323438644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992895245552063,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8046181201934814,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8046181201934814,"y":0.09278350323438644},{"x":0.7992895245552063,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"/","boundary":[0.7992895245552063,0.07989690452814102,0.8046181201934814,0.09278350323438644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099467158317566,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8134990930557251,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8134990930557251,"y":0.09278350323438644},{"x":0.8099467158317566,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۰","boundary":[0.8099467158317566,0.07989690452814102,0.8134990930557251,0.09278350323438644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673179507255554,"y":0.07989690452814102},{"x":0.7708703279495239,"y":0.07989690452814102},{"x":0.7708703279495239,"y":0.09278350323438644},{"x":0.7673179507255554,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ه","boundary":[0.7673179507255554,0.07989690452814102,0.7708703279495239,0.09278350323438644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673179507255554,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8134990930557251,"y":0.07989690452814102},{"x":0.8134990930557251,"y":0.09278350323438644},{"x":0.7673179507255554,"y":0.09278350323438644}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7623179507255554,0.07289690452814102,0.8184990930557251,0.09978350323438645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456483155488968,"y":0.10180412232875824},{"x":0.22202487289905548,"y":0.10180412232875824},{"x":0.22202487289905548,"y":0.11469072103500366},{"x":0.1456483155488968,"y":0.11469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.1456483155488968,0.10180412232875824,0.22202487289905548,0.11469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456483155488968,"y":0.11855670064687729},{"x":0.18117229640483856,"y":0.11855670064687729},{"x":0.18117229640483856,"y":0.13144329190254211},{"x":0.1456483155488968,"y":0.13144329190254211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SOU","boundary":[0.1456483155488968,0.11855670064687729,0.18117229640483856,0.13144329190254211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1865008920431137,"y":0.11855670064687729},{"x":0.18827708065509796,"y":0.11855670064687729},{"x":0.18827708065509796,"y":0.13144329190254211},{"x":0.1865008920431137,"y":0.13144329190254211}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1865008920431137,0.11855670064687729,0.18827708065509796,0.13144329190254211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19538187980651855,"y":0.11855670064687729},{"x":0.2184724658727646,"y":0.11855670064687729},{"x":0.2184724658727646,"y":0.13144329190254211},{"x":0.19538187980651855,"y":0.13144329190254211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CL","boundary":[0.19538187980651855,0.11855670064687729,0.2184724658727646,0.13144329190254211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22024866938591003,"y":0.11855670064687729},{"x":0.22380106151103973,"y":0.11855670064687729},{"x":0.22380106151103973,"y":0.13144329190254211},{"x":0.22024866938591003,"y":0.13144329190254211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.22024866938591003,0.11855670064687729,0.22380106151103973,0.13144329190254211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456483155488968,"y":0.1340206116437912},{"x":0.2007104754447937,"y":0.1340206116437912},{"x":0.2007104754447937,"y":0.14690721035003662},{"x":0.1456483155488968,"y":0.14690721035003662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.1456483155488968,0.1340206116437912,0.2007104754447937,0.14690721035003662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14742450416088104,"y":0.15077319741249084},{"x":0.22735346853733063,"y":0.1520618498325348},{"x":0.22735346853733063,"y":0.16365979611873627},{"x":0.14742450416088104,"y":0.16365979611873627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.14742450416088104,0.15077319741249084,0.22735346853733063,0.16365979611873627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456483155488968,"y":0.16881443560123444},{"x":0.20959147810935974,"y":0.16881443560123444},{"x":0.20959147810935974,"y":0.18041236698627472},{"x":0.1456483155488968,"y":0.18041236698627472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.1456483155488968,0.16881443560123444,0.20959147810935974,0.18041236698627472]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.3700000047683716},{"languageCode":"es","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"pt","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"en","confidence":0.17000000178813934}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456483155488968,"y":0.10180412232875824},{"x":0.22735346853733063,"y":0.10180412232875824},{"x":0.22735346853733063,"y":0.18041236698627472},{"x":0.1456483155488968,"y":0.18041236698627472}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14064831554889679,0.09480412232875823,0.23235346853733063,0.18741236698627473],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.10180412232875824},{"x":0.26110124588012695,"y":0.10180412232875824},{"x":0.26110124588012695,"y":0.11469072103500366},{"x":0.2522202432155609,"y":0.11469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.2522202432155609,0.10180412232875824,0.26110124588012695,0.11469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27531084418296814,"y":0.10180412232875824},{"x":0.4369449317455292,"y":0.10180412232875824},{"x":0.4369449317455292,"y":0.11469072103500366},{"x":0.27531084418296814,"y":0.11469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.27531084418296814,0.10180412232875824,0.4369449317455292,0.11469072103500366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.11855670064687729},{"x":0.26110124588012695,"y":0.11855670064687729},{"x":0.26110124588012695,"y":0.13273195922374725},{"x":0.2522202432155609,"y":0.13273195922374725}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"=","boundary":[0.2522202432155609,0.11855670064687729,0.26110124588012695,0.13273195922374725]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27531084418296814,"y":0.11855670064687729},{"x":0.4191829562187195,"y":0.11855670064687729},{"x":0.4191829562187195,"y":0.13273195922374725},{"x":0.27531084418296814,"y":0.13273195922374725}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"DIALYPETALES","boundary":[0.27531084418296814,0.11855670064687729,0.4191829562187195,0.13273195922374725]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5199999809265137}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.10180412232875824},{"x":0.4369449317455292,"y":0.10180412232875824},{"x":0.4369449317455292,"y":0.13273195922374725},{"x":0.2522202432155609,"y":0.13273195922374725}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2472202432155609,0.09480412232875823,0.4419449317455292,0.13973195922374726],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735346257686615,"y":0.13530927896499634},{"x":0.37833037972450256,"y":0.13530927896499634},{"x":0.37833037972450256,"y":0.14819587767124176},{"x":0.2735346257686615,"y":0.14819587767124176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MALVALES","boundary":[0.2735346257686615,0.13530927896499634,0.37833037972450256,0.14819587767124176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735346257686615,"y":0.13530927896499634},{"x":0.37833037972450256,"y":0.13530927896499634},{"x":0.37833037972450256,"y":0.14819587767124176},{"x":0.2735346257686615,"y":0.14819587767124176}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2685346257686615,0.12830927896499633,0.38333037972450257,0.15519587767124177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27531084418296814,"y":0.15077319741249084},{"x":0.394316166639328,"y":0.1520618498325348},{"x":0.394316166639328,"y":0.1649484485387802},{"x":0.27531084418296814,"y":0.16365979611873627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MALVACEAE","boundary":[0.27531084418296814,0.15077319741249084,0.394316166639328,0.1649484485387802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25044405460357666,"y":0.16881443560123444},{"x":0.2593250572681427,"y":0.16881443560123444},{"x":0.2593250572681427,"y":0.18041236698627472},{"x":0.25044405460357666,"y":0.18041236698627472}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.25044405460357666,0.16881443560123444,0.2593250572681427,0.18041236698627472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735346257686615,"y":0.16881443560123444},{"x":0.3712255656719208,"y":0.16881443560123444},{"x":0.3712255656719208,"y":0.18041236698627472},{"x":0.2735346257686615,"y":0.18170103430747986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ABUTILON","boundary":[0.2735346257686615,0.16881443560123444,0.3712255656719208,0.18041236698627472]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5},{"languageCode":"eo","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25044405460357666,"y":0.15077319741249084},{"x":0.394316166639328,"y":0.15077319741249084},{"x":0.394316166639328,"y":0.18170103430747986},{"x":0.25044405460357666,"y":0.18170103430747986}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24544405460357666,0.14377319741249084,0.399316166639328,0.18870103430747986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25044405460357666,"y":0.13917525112628937},{"x":0.26110124588012695,"y":0.13917525112628937},{"x":0.26110124588012695,"y":0.14432989060878754},{"x":0.25044405460357666,"y":0.14432989060878754}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"=","boundary":[0.25044405460357666,0.13917525112628937,0.26110124588012695,0.14432989060878754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25044405460357666,"y":0.13917525112628937},{"x":0.26110124588012695,"y":0.13917525112628937},{"x":0.26110124588012695,"y":0.14432989060878754},{"x":0.25044405460357666,"y":0.14432989060878754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24544405460357666,0.13217525112628936,0.26610124588012696,0.15132989060878754],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14742450416088104,"y":0.23324742913246155},{"x":0.15275311470031738,"y":0.23324742913246155},{"x":0.15275311470031738,"y":0.24226804077625275},{"x":0.14742450416088104,"y":0.24226804077625275}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"1","boundary":[0.14742450416088104,0.23324742913246155,0.15275311470031738,0.24226804077625275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14742450416088104,"y":0.23324742913246155},{"x":0.15275311470031738,"y":0.23324742913246155},{"x":0.15275311470031738,"y":0.24226804077625275},{"x":0.14742450416088104,"y":0.24226804077625275}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.14242450416088104,0.22624742913246154,0.1577531147003174,0.24926804077625275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.2615979313850403},{"x":0.23801065981388092,"y":0.2615979313850403},{"x":0.23801065981388092,"y":0.26932990550994873},{"x":0.23268206417560577,"y":0.26932990550994873}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"و","boundary":[0.23268206417560577,0.2615979313850403,0.23801065981388092,0.26932990550994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.2615979313850403},{"x":0.23801065981388092,"y":0.2615979313850403},{"x":0.23801065981388092,"y":0.26932990550994873},{"x":0.23268206417560577,"y":0.26932990550994873}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.22768206417560577,0.2545979313850403,0.24301065981388092,0.27632990550994874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.25773194432258606},{"x":0.2912966310977936,"y":0.25773194432258606},{"x":0.2912966310977936,"y":0.26675257086753845},{"x":0.25399646162986755,"y":0.26675257086753845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.25399646162986755,0.25773194432258606,0.2912966310977936,0.26675257086753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.25773194432258606},{"x":0.2912966310977936,"y":0.25773194432258606},{"x":0.2912966310977936,"y":0.26675257086753845},{"x":0.25399646162986755,"y":0.26675257086753845}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.24899646162986755,0.25073194432258605,0.2962966310977936,0.27375257086753846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873890161514282,"y":0.23067010939121246},{"x":0.7051509618759155,"y":0.23067010939121246},{"x":0.7051509618759155,"y":0.24742268025875092},{"x":0.6873890161514282,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"A.","boundary":[0.6873890161514282,0.23067010939121246,0.7051509618759155,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087033987045288,"y":0.22938144207000732},{"x":0.7761989235877991,"y":0.22938144207000732},{"x":0.7761989235877991,"y":0.24742268025875092},{"x":0.7087033987045288,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"fruticosum","boundary":[0.7087033987045288,0.22938144207000732,0.7761989235877991,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625221967697144,"y":0.23067010939121246},{"x":0.6696270108222961,"y":0.23067010939121246},{"x":0.6696270108222961,"y":0.24742268025875092},{"x":0.6625221967697144,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6625221967697144,0.23067010939121246,0.6696270108222961,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.614564836025238,"y":0.23067010939121246},{"x":0.6571936011314392,"y":0.23067010939121246},{"x":0.6571936011314392,"y":0.24742268025875092},{"x":0.614564836025238,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوندای","boundary":[0.614564836025238,0.23067010939121246,0.6571936011314392,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5825932621955872,"y":0.23067010939121246},{"x":0.6039076447486877,"y":0.23067010939121246},{"x":0.6039076447486877,"y":0.24742268025875092},{"x":0.5825932621955872,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گند","boundary":[0.5825932621955872,0.23067010939121246,0.6039076447486877,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612788796424866,"y":0.23067010939121246},{"x":0.5790408253669739,"y":0.23067010939121246},{"x":0.5790408253669739,"y":0.24742268025875092},{"x":0.5612788796424866,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"کنف","boundary":[0.5612788796424866,0.23067010939121246,0.5790408253669739,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539964497089386,"y":0.23067010939121246},{"x":0.547069251537323,"y":0.23067010939121246},{"x":0.547069251537323,"y":0.24742268025875092},{"x":0.539964497089386,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.539964497089386,0.23067010939121246,0.547069251537323,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4920071065425873,"y":0.23067010939121246},{"x":0.5293073058128357,"y":0.23067010939121246},{"x":0.5293073058128357,"y":0.24742268025875092},{"x":0.4920071065425873,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جانقار","boundary":[0.4920071065425873,0.23067010939121246,0.5293073058128357,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4777975082397461,"y":0.23067010939121246},{"x":0.4849023222923279,"y":0.23067010939121246},{"x":0.4849023222923279,"y":0.24742268025875092},{"x":0.4777975082397461,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4777975082397461,0.23067010939121246,0.4849023222923279,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44760212302207947,"y":0.23067010939121246},{"x":0.4706927239894867,"y":0.23067010939121246},{"x":0.4706927239894867,"y":0.24871134757995605},{"x":0.44760212302207947,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.44760212302207947,0.23067010939121246,0.4706927239894867,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42095914483070374,"y":0.23067010939121246},{"x":0.44404974579811096,"y":0.23067010939121246},{"x":0.44404974579811096,"y":0.24871134757995605},{"x":0.42095914483070374,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.42095914483070374,0.23067010939121246,0.44404974579811096,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41030195355415344,"y":0.23067010939121246},{"x":0.41740673780441284,"y":0.23067010939121246},{"x":0.41740673780441284,"y":0.24871134757995605},{"x":0.41030195355415344,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41030195355415344,0.23067010939121246,0.41740673780441284,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3463588058948517,"y":0.23067010939121246},{"x":0.4049733579158783,"y":0.23067010939121246},{"x":0.4049733579158783,"y":0.24871134757995605},{"x":0.3463588058948517,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.3463588058948517,0.23067010939121246,0.4049733579158783,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33747780323028564,"y":0.2319587618112564},{"x":0.3499111831188202,"y":0.2319587618112564},{"x":0.3499111831188202,"y":0.24871134757995605},{"x":0.33747780323028564,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.33747780323028564,0.2319587618112564,0.3499111831188202,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31971579790115356,"y":0.2319587618112564},{"x":0.3250443935394287,"y":0.2319587618112564},{"x":0.3250443935394287,"y":0.24871134757995605},{"x":0.31971579790115356,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31971579790115356,0.2319587618112564,0.3250443935394287,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2628774344921112,"y":0.2319587618112564},{"x":0.31261101365089417,"y":0.2319587618112564},{"x":0.31261101365089417,"y":0.24871134757995605},{"x":0.2628774344921112,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.2628774344921112,0.2319587618112564,0.31261101365089417,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24689164757728577,"y":0.2319587618112564},{"x":0.2593250572681427,"y":0.2319587618112564},{"x":0.2593250572681427,"y":0.24871134757995605},{"x":0.24689164757728577,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24689164757728577,0.2319587618112564,0.2593250572681427,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197158083319664,"y":0.2319587618112564},{"x":0.23623445630073547,"y":0.2319587618112564},{"x":0.23623445630073547,"y":0.24871134757995605},{"x":0.197158083319664,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.197158083319664,0.2319587618112564,0.23623445630073547,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16163410246372223,"y":0.2319587618112564},{"x":0.18472468852996826,"y":0.2319587618112564},{"x":0.18472468852996826,"y":0.24871134757995605},{"x":0.16163410246372223,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.16163410246372223,0.2319587618112564,0.18472468852996826,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12078152596950531,"y":0.2319587618112564},{"x":0.15630550682544708,"y":0.2319587618112564},{"x":0.15630550682544708,"y":0.24871134757995605},{"x":0.12078152596950531,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.12078152596950531,0.2319587618112564,0.15630550682544708,0.24871134757995605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190053075551987,"y":0.2319587618112564},{"x":0.11722912639379501,"y":0.2319587618112564},{"x":0.11722912639379501,"y":0.24871134757995605},{"x":0.11190053075551987,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11190053075551987,0.2319587618112564,0.11722912639379501,0.24871134757995605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11190053075551987,"y":0.23067010939121246},{"x":0.7761989235877991,"y":0.22809278964996338},{"x":0.7761989235877991,"y":0.24613402783870697},{"x":0.11190053075551987,"y":0.24871134757995605}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.10690053075551986,0.22367010939121246,0.7811989235877991,0.253134027838707],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2184724658727646,"y":0.25515463948249817},{"x":0.22557726502418518,"y":0.25515463948249817},{"x":0.22557726502418518,"y":0.2680412232875824},{"x":0.2184724658727646,"y":0.2680412232875824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2184724658727646,0.25515463948249817,0.22557726502418518,0.2680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17406749725341797,"y":0.25515463948249817},{"x":0.2078152745962143,"y":0.25515463948249817},{"x":0.2078152745962143,"y":0.2680412232875824},{"x":0.17406749725341797,"y":0.2680412232875824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.17406749725341797,0.25515463948249817,0.2078152745962143,0.2680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15275311470031738,"y":0.25515463948249817},{"x":0.17051510512828827,"y":0.25515463948249817},{"x":0.17051510512828827,"y":0.2680412232875824},{"x":0.15275311470031738,"y":0.2680412232875824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.15275311470031738,0.25515463948249817,0.17051510512828827,0.2680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08880994468927383,"y":0.25515463948249817},{"x":0.14031971991062164,"y":0.25515463948249817},{"x":0.14031971991062164,"y":0.2680412232875824},{"x":0.08880994468927383,"y":0.2680412232875824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.08880994468927383,0.25515463948249817,0.14031971991062164,0.2680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08170515298843384,"y":0.25515463948249817},{"x":0.08170515298843384,"y":0.25515463948249817},{"x":0.08170515298843384,"y":0.2680412232875824},{"x":0.08170515298843384,"y":0.2680412232875824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.08170515298843384,0.25515463948249817,0.08170515298843384,0.2680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7957371473312378,"y":0.2538659870624542},{"x":0.8028419017791748,"y":0.2538659870624542},{"x":0.8028419017791748,"y":0.2719072103500366},{"x":0.7957371473312378,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7957371473312378,0.2538659870624542,0.8028419017791748,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531083226203918,"y":0.2538659870624542},{"x":0.7815275192260742,"y":0.2538659870624542},{"x":0.7815275192260742,"y":0.2719072103500366},{"x":0.7531083226203918,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.7531083226203918,0.2538659870624542,0.7815275192260742,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7353463768959045,"y":0.2538659870624542},{"x":0.7424511313438416,"y":0.2538659870624542},{"x":0.7424511313438416,"y":0.2719072103500366},{"x":0.7353463768959045,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7353463768959045,0.2538659870624542,0.7424511313438416,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033748030662537,"y":0.2538659870624542},{"x":0.7300177812576294,"y":0.2538659870624542},{"x":0.7300177812576294,"y":0.2719072103500366},{"x":0.7033748030662537,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7033748030662537,0.2538659870624542,0.7300177812576294,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767317652702332,"y":0.2538659870624542},{"x":0.6944937705993652,"y":0.2538659870624542},{"x":0.6944937705993652,"y":0.2719072103500366},{"x":0.6767317652702332,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6767317652702332,0.2538659870624542,0.6944937705993652,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634103000164032,"y":0.2538659870624542},{"x":0.6749556064605713,"y":0.2538659870624542},{"x":0.6749556064605713,"y":0.2719072103500366},{"x":0.634103000164032,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.634103000164032,0.2538659870624542,0.6749556064605713,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5719360709190369,"y":0.2538659870624542},{"x":0.6287744045257568,"y":0.2538659870624542},{"x":0.6287744045257568,"y":0.2719072103500366},{"x":0.5719360709190369,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲۰-","boundary":[0.5719360709190369,0.2538659870624542,0.6287744045257568,0.2719072103500366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08170515298843384,"y":0.25128865242004395},{"x":0.8028419017791748,"y":0.2538659870624542},{"x":0.8028419017791748,"y":0.2719072103500366},{"x":0.08170515298843384,"y":0.26932990550994873}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.07670515298843383,0.24428865242004394,0.8078419017791748,0.2789072103500366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5541740655899048,"y":0.2538659870624542},{"x":0.5719360709190369,"y":0.2538659870624542},{"x":0.5719360709190369,"y":0.2719072103500366},{"x":0.5541740655899048,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶۰","boundary":[0.5541740655899048,0.2538659870624542,0.5719360709190369,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49378329515457153,"y":0.2538659870624542},{"x":0.547069251537323,"y":0.2538659870624542},{"x":0.547069251537323,"y":0.2719072103500366},{"x":0.49378329515457153,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.49378329515457153,0.2538659870624542,0.547069251537323,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.481349915266037,"y":0.2538659870624542},{"x":0.48667851090431213,"y":0.2538659870624542},{"x":0.48667851090431213,"y":0.2719072103500366},{"x":0.481349915266037,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.481349915266037,0.2538659870624542,0.48667851090431213,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42451155185699463,"y":0.2538659870624542},{"x":0.4742451012134552,"y":0.2538659870624542},{"x":0.4742451012134552,"y":0.2719072103500366},{"x":0.42451155185699463,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.42451155185699463,0.2538659870624542,0.4742451012134552,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41030195355415344,"y":0.2538659870624542},{"x":0.4191829562187195,"y":0.2538659870624542},{"x":0.4191829562187195,"y":0.2719072103500366},{"x":0.41030195355415344,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41030195355415344,0.2538659870624542,0.4191829562187195,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357015997171402,"y":0.2538659870624542},{"x":0.39964476227760315,"y":0.2538659870624542},{"x":0.39964476227760315,"y":0.2719072103500366},{"x":0.357015997171402,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.357015997171402,0.2538659870624542,0.39964476227760315,0.2719072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3143872022628784,"y":0.2538659870624542},{"x":0.34458258748054504,"y":0.2538659870624542},{"x":0.34458258748054504,"y":0.2719072103500366},{"x":0.3143872022628784,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.3143872022628784,0.2538659870624542,0.34458258748054504,0.2719072103500366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8934280872344971,"y":0.2538659870624542},{"x":0.9218472242355347,"y":0.2538659870624542},{"x":0.9218472242355347,"y":0.2654639184474945},{"x":0.8934280872344971,"y":0.2654639184474945}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ساقه","boundary":[0.8934280872344971,0.2538659870624542,0.9218472242355347,0.2654639184474945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3143872022628784,"y":0.2538659870624542},{"x":0.9218472242355347,"y":0.2538659870624542},{"x":0.9218472242355347,"y":0.2719072103500366},{"x":0.3143872022628784,"y":0.2719072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3093872022628784,0.24686598706245422,0.9268472242355347,0.2789072103500366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992895245552063,"y":0.2770618498325348},{"x":0.8010657429695129,"y":0.2770618498325348},{"x":0.8010657429695129,"y":0.2963917553424835},{"x":0.7992895245552063,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7992895245552063,0.2770618498325348,0.8010657429695129,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637655138969421,"y":0.2770618498325348},{"x":0.7833037376403809,"y":0.2770618498325348},{"x":0.7833037376403809,"y":0.2963917553424835},{"x":0.7637655138969421,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7637655138969421,0.2770618498325348,0.7833037376403809,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193605899810791,"y":0.2770618498325348},{"x":0.7619893550872803,"y":0.2770618498325348},{"x":0.7619893550872803,"y":0.2963917553424835},{"x":0.7193605899810791,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.7193605899810791,0.2770618498325348,0.7619893550872803,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944937705993652,"y":0.2770618498325348},{"x":0.7069271802902222,"y":0.2770618498325348},{"x":0.7069271802902222,"y":0.2963917553424835},{"x":0.6944937705993652,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6944937705993652,0.2770618498325348,0.7069271802902222,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571936011314392,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6856127977371216,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6856127977371216,"y":0.2963917553424835},{"x":0.6571936011314392,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کبود","boundary":[0.6571936011314392,0.2770618498325348,0.6856127977371216,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465364098548889,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6483126282691956,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6483126282691956,"y":0.2963917553424835},{"x":0.6465364098548889,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465364098548889,0.2770618498325348,0.6483126282691956,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127886176109314,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6376554369926453,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6376554369926453,"y":0.2963917553424835},{"x":0.6127886176109314,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6127886176109314,0.2770618498325348,0.6376554369926453,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5737122297286987,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6074600219726562,"y":0.2770618498325348},{"x":0.6074600219726562,"y":0.2963917553424835},{"x":0.5737122297286987,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5737122297286987,0.2770618498325348,0.6074600219726562,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5559502840042114,"y":0.2770618498325348},{"x":0.5666074752807617,"y":0.2770618498325348},{"x":0.5666074752807617,"y":0.2963917553424835},{"x":0.5559502840042114,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5559502840042114,0.2770618498325348,0.5666074752807617,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5186501145362854,"y":0.2770618498325348},{"x":0.5488454699516296,"y":0.2770618498325348},{"x":0.5488454699516296,"y":0.2963917553424835},{"x":0.5186501145362854,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قلبي","boundary":[0.5186501145362854,0.2770618498325348,0.5488454699516296,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5079929232597351,"y":0.2770618498325348},{"x":0.509769082069397,"y":0.2770618498325348},{"x":0.509769082069397,"y":0.2963917553424835},{"x":0.5079929232597351,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5079929232597351,0.2770618498325348,0.509769082069397,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.481349915266037,"y":0.2770618498325348},{"x":0.5044404864311218,"y":0.2770618498325348},{"x":0.5044404864311218,"y":0.2963917553424835},{"x":0.481349915266037,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.481349915266037,0.2770618498325348,0.5044404864311218,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564831256866455,"y":0.2770618498325348},{"x":0.4742451012134552,"y":0.2770618498325348},{"x":0.4742451012134552,"y":0.2963917553424835},{"x":0.4564831256866455,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.4564831256866455,0.2770618498325348,0.4742451012134552,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4458259344100952,"y":0.2770618498325348},{"x":0.44760212302207947,"y":0.2770618498325348},{"x":0.44760212302207947,"y":0.2963917553424835},{"x":0.4458259344100952,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4458259344100952,0.2770618498325348,0.44760212302207947,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40319716930389404,"y":0.2770618498325348},{"x":0.4351687431335449,"y":0.2770618498325348},{"x":0.4351687431335449,"y":0.2963917553424835},{"x":0.40319716930389404,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.40319716930389404,0.2770618498325348,0.4351687431335449,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907637596130371,"y":0.2770618498325348},{"x":0.4049733579158783,"y":0.2770618498325348},{"x":0.4049733579158783,"y":0.2963917553424835},{"x":0.3907637596130371,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3907637596130371,0.2770618498325348,0.4049733579158783,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3712255656719208,"y":0.2770618498325348},{"x":0.3801065683364868,"y":0.2770618498325348},{"x":0.3801065683364868,"y":0.2963917553424835},{"x":0.3712255656719208,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3712255656719208,0.2770618498325348,0.3801065683364868,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31971579790115356,"y":0.2770618498325348},{"x":0.36767318844795227,"y":0.2770618498325348},{"x":0.36767318844795227,"y":0.2963917553424835},{"x":0.31971579790115356,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.31971579790115356,0.2770618498325348,0.36767318844795227,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.298401415348053,"y":0.2770618498325348},{"x":0.3179396092891693,"y":0.2770618498325348},{"x":0.3179396092891693,"y":0.2963917553424835},{"x":0.298401415348053,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.298401415348053,0.2770618498325348,0.3179396092891693,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28952041268348694,"y":0.2770618498325348},{"x":0.2966252267360687,"y":0.2770618498325348},{"x":0.2966252267360687,"y":0.2963917553424835},{"x":0.28952041268348694,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28952041268348694,0.2770618498325348,0.2966252267360687,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25044405460357666,"y":0.2770618498325348},{"x":0.2841918170452118,"y":0.2770618498325348},{"x":0.2841918170452118,"y":0.2963917553424835},{"x":0.25044405460357666,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.25044405460357666,0.2770618498325348,0.2841918170452118,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912965714931488,"y":0.2770618498325348},{"x":0.2451154589653015,"y":0.2770618498325348},{"x":0.2451154589653015,"y":0.2963917553424835},{"x":0.22912965714931488,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.22912965714931488,0.2770618498325348,0.2451154589653015,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18117229640483856,"y":0.2770618498325348},{"x":0.22557726502418518,"y":0.2770618498325348},{"x":0.22557726502418518,"y":0.2963917553424835},{"x":0.18117229640483856,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.18117229640483856,0.2770618498325348,0.22557726502418518,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15097691118717194,"y":0.2770618498325348},{"x":0.17406749725341797,"y":0.2770618498325348},{"x":0.17406749725341797,"y":0.2963917553424835},{"x":0.15097691118717194,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.15097691118717194,0.2770618498325348,0.17406749725341797,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13676731288433075,"y":0.2770618498325348},{"x":0.1420959085226059,"y":0.2770618498325348},{"x":0.1420959085226059,"y":0.2963917553424835},{"x":0.13676731288433075,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13676731288433075,0.2770618498325348,0.1420959085226059,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12078152596950531,"y":0.2770618498325348},{"x":0.12966252863407135,"y":0.2770618498325348},{"x":0.12966252863407135,"y":0.2963917553424835},{"x":0.12078152596950531,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.12078152596950531,0.2770618498325348,0.12966252863407135,0.2963917553424835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05861456319689751,"y":0.2770618498325348},{"x":0.11545293033123016,"y":0.2770618498325348},{"x":0.11545293033123016,"y":0.2963917553424835},{"x":0.05861456319689751,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.05861456319689751,0.2770618498325348,0.11545293033123016,0.2963917553424835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8969804644584656,"y":0.2770618498325348},{"x":0.9236234426498413,"y":0.2770618498325348},{"x":0.9218472242355347,"y":0.2925257682800293},{"x":0.8952042460441589,"y":0.29123711585998535}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"برگ","boundary":[0.8969804644584656,0.2770618498325348,0.9218472242355347,0.2925257682800293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05861456319689751,"y":0.2770618498325348},{"x":0.9236234426498413,"y":0.2770618498325348},{"x":0.9236234426498413,"y":0.2963917553424835},{"x":0.05861456319689751,"y":0.2963917553424835}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.05361456319689751,0.2700618498325348,0.9286234426498413,0.3033917553424835],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726465463638306,"y":0.3015463948249817},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3015463948249817},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3170103132724762},{"x":0.7726465463638306,"y":0.3170103132724762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7726465463638306,0.3015463948249817,0.7850799560546875,0.3170103132724762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7335701584815979,"y":0.30025774240493774},{"x":0.7655417323112488,"y":0.30025774240493774},{"x":0.7655417323112488,"y":0.3170103132724762},{"x":0.7335701584815979,"y":0.3170103132724762}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.7335701584815979,0.30025774240493774,0.7655417323112488,0.3170103132724762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033748030662537,"y":0.30025774240493774},{"x":0.7282415628433228,"y":0.30025774240493774},{"x":0.7282415628433228,"y":0.3170103132724762},{"x":0.7033748030662537,"y":0.3170103132724762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7033748030662537,0.30025774240493774,0.7282415628433228,0.3170103132724762]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033748030662537,"y":0.30025774240493774},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3015463948249817},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3170103132724762},{"x":0.7033748030662537,"y":0.3170103132724762}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6983748030662537,0.29325774240493774,0.7900799560546875,0.3240103132724762],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992895245552063,"y":0.3234536051750183},{"x":0.8010657429695129,"y":0.3234536051750183},{"x":0.8010657429695129,"y":0.3414948582649231},{"x":0.7992895245552063,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7992895245552063,0.3234536051750183,0.8010657429695129,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7619893550872803,"y":0.3234536051750183},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3234536051750183},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3414948582649231},{"x":0.7619893550872803,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.7619893550872803,0.3234536051750183,0.7850799560546875,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531083226203918,"y":0.3234536051750183},{"x":0.7548845410346985,"y":0.3234536051750183},{"x":0.7548845410346985,"y":0.3414948582649231},{"x":0.7531083226203918,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7531083226203918,0.3234536051750183,0.7548845410346985,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962699890136719,"y":0.3234536051750183},{"x":0.738898754119873,"y":0.3234536051750183},{"x":0.738898754119873,"y":0.3414948582649231},{"x":0.6962699890136719,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.6962699890136719,0.3234536051750183,0.738898754119873,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6891651749610901,"y":0.3234536051750183},{"x":0.6944937705993652,"y":0.3234536051750183},{"x":0.6944937705993652,"y":0.3414948582649231},{"x":0.6891651749610901,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6891651749610901,0.3234536051750183,0.6944937705993652,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6429840326309204,"y":0.3234536051750183},{"x":0.6749556064605713,"y":0.3234536051750183},{"x":0.6749556064605713,"y":0.3414948582649231},{"x":0.6429840326309204,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6429840326309204,0.3234536051750183,0.6749556064605713,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305506229400635,"y":0.3234536051750183},{"x":0.634103000164032,"y":0.3234536051750183},{"x":0.634103000164032,"y":0.3414948582649231},{"x":0.6305506229400635,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6305506229400635,0.3234536051750183,0.634103000164032,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5808170437812805,"y":0.3234536051750183},{"x":0.6163410544395447,"y":0.3234536051750183},{"x":0.6163410544395447,"y":0.3414948582649231},{"x":0.5808170437812805,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.5808170437812805,0.3234536051750183,0.6163410544395447,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5257548689842224,"y":0.3234536051750183},{"x":0.5701598525047302,"y":0.3234536051750183},{"x":0.5701598525047302,"y":0.3414948582649231},{"x":0.5257548689842224,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.5257548689842224,0.3234536051750183,0.5701598525047302,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5044404864311218,"y":0.3234536051750183},{"x":0.5150976777076721,"y":0.3234536051750183},{"x":0.5150976777076721,"y":0.3414948582649231},{"x":0.5044404864311218,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5044404864311218,0.3234536051750183,0.5150976777076721,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44404974579811096,"y":0.3234536051750183},{"x":0.4955595135688782,"y":0.3234536051750183},{"x":0.4955595135688782,"y":0.3414948582649231},{"x":0.44404974579811096,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.44404974579811096,0.3234536051750183,0.4955595135688782,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4262877404689789,"y":0.3234536051750183},{"x":0.43161633610725403,"y":0.3234536051750183},{"x":0.43161633610725403,"y":0.3414948582649231},{"x":0.4262877404689789,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4262877404689789,0.3234536051750183,0.43161633610725403,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014209508895874,"y":0.3234536051750183},{"x":0.41740673780441284,"y":0.3234536051750183},{"x":0.41740673780441284,"y":0.3414948582649231},{"x":0.4014209508895874,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4014209508895874,0.3234536051750183,0.41740673780441284,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605683743953705,"y":0.3234536051750183},{"x":0.39253997802734375,"y":0.3234536051750183},{"x":0.39253997802734375,"y":0.3414948582649231},{"x":0.3605683743953705,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.3605683743953705,0.3234536051750183,0.39253997802734375,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32326820492744446,"y":0.3234536051750183},{"x":0.35168740153312683,"y":0.3234536051750183},{"x":0.35168740153312683,"y":0.3414948582649231},{"x":0.32326820492744446,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.32326820492744446,0.3234536051750183,0.35168740153312683,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806394398212433,"y":0.3234536051750183},{"x":0.31261101365089417,"y":0.3234536051750183},{"x":0.31261101365089417,"y":0.3414948582649231},{"x":0.2806394398212433,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.2806394398212433,0.3234536051750183,0.31261101365089417,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23801065981388092,"y":0.3234536051750183},{"x":0.269982248544693,"y":0.3234536051750183},{"x":0.269982248544693,"y":0.3414948582649231},{"x":0.23801065981388092,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مفصل","boundary":[0.23801065981388092,0.3234536051750183,0.269982248544693,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22557726502418518,"y":0.3234536051750183},{"x":0.22912965714931488,"y":0.3234536051750183},{"x":0.22912965714931488,"y":0.3414948582649231},{"x":0.22557726502418518,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22557726502418518,0.3234536051750183,0.22912965714931488,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18827708065509796,"y":0.3234536051750183},{"x":0.21314387023448944,"y":0.3234536051750183},{"x":0.21314387023448944,"y":0.3414948582649231},{"x":0.18827708065509796,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.18827708065509796,0.3234536051750183,0.21314387023448944,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1349911242723465,"y":0.3234536051750183},{"x":0.17584370076656342,"y":0.3234536051750183},{"x":0.17584370076656342,"y":0.3414948582649231},{"x":0.1349911242723465,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"کاسچه","boundary":[0.1349911242723465,0.3234536051750183,0.17584370076656342,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1278863251209259,"y":0.3234536051750183},{"x":0.1349911242723465,"y":0.3234536051750183},{"x":0.1349911242723465,"y":0.3414948582649231},{"x":0.1278863251209259,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1278863251209259,0.3234536051750183,0.1349911242723465,0.3414948582649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.060390762984752655,"y":0.3234536051750183},{"x":0.11900532990694046,"y":0.3234536051750183},{"x":0.11900532990694046,"y":0.3414948582649231},{"x":0.060390762984752655,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.060390762984752655,0.3234536051750183,0.11900532990694046,0.3414948582649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9040852785110474,"y":0.32474225759506226},{"x":0.9236234426498413,"y":0.3234536051750183},{"x":0.9236234426498413,"y":0.3389175236225128},{"x":0.9058614373207092,"y":0.3389175236225128}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.9040852785110474,0.32474225759506226,0.9236234426498413,0.3389175236225128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.060390762984752655,"y":0.3234536051750183},{"x":0.9236234426498413,"y":0.3234536051750183},{"x":0.9236234426498413,"y":0.3414948582649231},{"x":0.060390762984752655,"y":0.3414948582649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.05539076298475266,0.3164536051750183,0.9286234426498413,0.3484948582649231],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6891651749610901,"y":0.34664949774742126},{"x":0.6980462074279785,"y":0.34664949774742126},{"x":0.6980462074279785,"y":0.36469072103500366},{"x":0.6891651749610901,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6891651749610901,0.34664949774742126,0.6980462074279785,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518650054931641,"y":0.34664949774742126},{"x":0.6785079836845398,"y":0.34664949774742126},{"x":0.6785079836845398,"y":0.36469072103500366},{"x":0.6518650054931641,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6518650054931641,0.34664949774742126,0.6785079836845398,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039076447486877,"y":0.34664949774742126},{"x":0.6412078142166138,"y":0.34664949774742126},{"x":0.6412078142166138,"y":0.36469072103500366},{"x":0.6039076447486877,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.6039076447486877,0.34664949774742126,0.6412078142166138,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896980166435242,"y":0.34664949774742126},{"x":0.5950266718864441,"y":0.34664949774742126},{"x":0.5950266718864441,"y":0.36469072103500366},{"x":0.5896980166435242,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5896980166435242,0.34664949774742126,0.5950266718864441,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648312568664551,"y":0.34664949774742126},{"x":0.5825932621955872,"y":0.34664949774742126},{"x":0.5825932621955872,"y":0.36469072103500366},{"x":0.5648312568664551,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.5648312568664551,0.34664949774742126,0.5825932621955872,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5559502840042114,"y":0.34664949774742126},{"x":0.5577264428138733,"y":0.34664949774742126},{"x":0.5577264428138733,"y":0.36469072103500366},{"x":0.5559502840042114,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5559502840042114,0.34664949774742126,0.5577264428138733,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973357021808624,"y":0.34664949774742126},{"x":0.547069251537323,"y":0.34664949774742126},{"x":0.547069251537323,"y":0.36469072103500366},{"x":0.4973357021808624,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.4973357021808624,0.34664949774742126,0.547069251537323,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47602131962776184,"y":0.34664949774742126},{"x":0.490230917930603,"y":0.34664949774742126},{"x":0.490230917930603,"y":0.36469072103500366},{"x":0.47602131962776184,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.47602131962776184,0.34664949774742126,0.490230917930603,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529307186603546,"y":0.34664949774742126},{"x":0.4706927239894867,"y":0.34664949774742126},{"x":0.4706927239894867,"y":0.36469072103500366},{"x":0.4529307186603546,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.4529307186603546,0.34664949774742126,0.4706927239894867,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40319716930389404,"y":0.34664949774742126},{"x":0.4458259344100952,"y":0.34664949774742126},{"x":0.4458259344100952,"y":0.36469072103500366},{"x":0.40319716930389404,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.40319716930389404,0.34664949774742126,0.4458259344100952,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38543516397476196,"y":0.34664949774742126},{"x":0.39609235525131226,"y":0.34664949774742126},{"x":0.39609235525131226,"y":0.36469072103500366},{"x":0.38543516397476196,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38543516397476196,0.34664949774742126,0.39609235525131226,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499111831188202,"y":0.34664949774742126},{"x":0.3801065683364868,"y":0.34664949774742126},{"x":0.3801065683364868,"y":0.36469072103500366},{"x":0.3499111831188202,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.3499111831188202,0.34664949774742126,0.3801065683364868,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3428063988685608,"y":0.34664949774742126},{"x":0.34458258748054504,"y":0.34664949774742126},{"x":0.34458258748054504,"y":0.36469072103500366},{"x":0.3428063988685608,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3428063988685608,0.34664949774742126,0.34458258748054504,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30195382237434387,"y":0.34664949774742126},{"x":0.33392539620399475,"y":0.34664949774742126},{"x":0.33392539620399475,"y":0.36469072103500366},{"x":0.30195382237434387,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.30195382237434387,0.34664949774742126,0.33392539620399475,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2841918170452118,"y":0.34664949774742126},{"x":0.298401415348053,"y":0.34664949774742126},{"x":0.298401415348053,"y":0.36469072103500366},{"x":0.2841918170452118,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2841918170452118,0.34664949774742126,0.298401415348053,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2664298415184021,"y":0.34664949774742126},{"x":0.27886322140693665,"y":0.34664949774742126},{"x":0.27886322140693665,"y":0.36469072103500366},{"x":0.2664298415184021,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2664298415184021,0.34664949774742126,0.27886322140693665,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22202487289905548,"y":0.34664949774742126},{"x":0.25754883885383606,"y":0.34664949774742126},{"x":0.25754883885383606,"y":0.36469072103500366},{"x":0.22202487289905548,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.22202487289905548,0.34664949774742126,0.25754883885383606,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197158083319664,"y":0.34664949774742126},{"x":0.211367666721344,"y":0.34664949774742126},{"x":0.211367666721344,"y":0.36469072103500366},{"x":0.197158083319664,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.197158083319664,0.34664949774742126,0.211367666721344,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17939609289169312,"y":0.34664949774742126},{"x":0.1900532841682434,"y":0.34664949774742126},{"x":0.1900532841682434,"y":0.36469072103500366},{"x":0.17939609289169312,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.17939609289169312,0.34664949774742126,0.1900532841682434,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16518649458885193,"y":0.34664949774742126},{"x":0.17229129374027252,"y":0.34664949774742126},{"x":0.17229129374027252,"y":0.36469072103500366},{"x":0.16518649458885193,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.16518649458885193,0.34664949774742126,0.17229129374027252,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15452930331230164,"y":0.34664949774742126},{"x":0.15630550682544708,"y":0.34664949774742126},{"x":0.15630550682544708,"y":0.36469072103500366},{"x":0.15452930331230164,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15452930331230164,0.34664949774742126,0.15630550682544708,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11722912639379501,"y":0.34664949774742126},{"x":0.14742450416088104,"y":0.34664949774742126},{"x":0.14742450416088104,"y":0.36469072103500366},{"x":0.11722912639379501,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.11722912639379501,0.34664949774742126,0.14742450416088104,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11012433469295502,"y":0.34664949774742126},{"x":0.11190053075551987,"y":0.34664949774742126},{"x":0.11190053075551987,"y":0.36469072103500366},{"x":0.11012433469295502,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11012433469295502,0.34664949774742126,0.11190053075551987,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.060390762984752655,"y":0.34664949774742126},{"x":0.09946714341640472,"y":0.34664949774742126},{"x":0.09946714341640472,"y":0.36469072103500366},{"x":0.060390762984752655,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.060390762984752655,0.34664949774742126,0.09946714341640472,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7566607594490051,"y":0.34922680258750916},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3505154550075531},{"x":0.7850799560546875,"y":0.36469072103500366},{"x":0.7566607594490051,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.7566607594490051,0.34922680258750916,0.7850799560546875,0.36469072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7229129672050476,"y":0.34922680258750916},{"x":0.7531083226203918,"y":0.34922680258750916},{"x":0.75133216381073,"y":0.36469072103500366},{"x":0.7229129672050476,"y":0.3634020686149597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7229129672050476,0.34922680258750916,0.75133216381073,0.36469072103500366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.060390762984752655,"y":0.34664949774742126},{"x":0.7850799560546875,"y":0.34664949774742126},{"x":0.7850799560546875,"y":0.36469072103500366},{"x":0.060390762984752655,"y":0.36469072103500366}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.05539076298475266,0.33964949774742126,0.7900799560546875,0.37169072103500367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6483126282691956,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6500887870788574,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6500887870788574,"y":0.38917526602745056},{"x":0.6483126282691956,"y":0.38917526602745056}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6483126282691956,0.3711340129375458,0.6500887870788574,0.38917526602745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127886176109314,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6376554369926453,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6376554369926453,"y":0.38917526602745056},{"x":0.6110124588012695,"y":0.38917526602745056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6127886176109314,0.3711340129375458,0.6376554369926453,0.38917526602745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577264428138733,"y":0.36984536051750183},{"x":0.6056838631629944,"y":0.3711340129375458},{"x":0.6056838631629944,"y":0.38917526602745056},{"x":0.5577264428138733,"y":0.38788658380508423}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.5577264428138733,0.36984536051750183,0.6056838631629944,0.38917526602745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417406558990479,"y":0.36984536051750183},{"x":0.5595026612281799,"y":0.3711340129375458},{"x":0.5595026612281799,"y":0.38788658380508423},{"x":0.5417406558990479,"y":0.38788658380508423}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5417406558990479,0.36984536051750183,0.5595026612281799,0.38788658380508423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310834646224976,"y":0.36984536051750183},{"x":0.5328596830368042,"y":0.36984536051750183},{"x":0.5310834646224976,"y":0.38788658380508423},{"x":0.5293073058128357,"y":0.38788658380508423}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310834646224976,0.36984536051750183,0.5310834646224976,0.38788658380508423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4777975082397461,"y":0.36984536051750183},{"x":0.5204262733459473,"y":0.36984536051750183},{"x":0.5204262733459473,"y":0.38788658380508423},{"x":0.47602131962776184,"y":0.3865979313850403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.4777975082397461,0.36984536051750183,0.5204262733459473,0.38788658380508423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45825931429862976,"y":0.36984536051750183},{"x":0.46891650557518005,"y":0.36984536051750183},{"x":0.4671403169631958,"y":0.3865979313850403},{"x":0.45825931429862976,"y":0.3865979313850403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45825931429862976,0.36984536051750183,0.4671403169631958,0.3865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.422735333442688,"y":0.3685567080974579},{"x":0.45115453004837036,"y":0.36984536051750183},{"x":0.45115453004837036,"y":0.3865979313850403},{"x":0.422735333442688,"y":0.3865979313850403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.422735333442688,0.3685567080974579,0.45115453004837036,0.3865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726465463638306,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7833037376403809,"y":0.3711340129375458},{"x":0.7833037376403809,"y":0.3865979313850403},{"x":0.7708703279495239,"y":0.3865979313850403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7726465463638306,0.3711340129375458,0.7833037376403809,0.3865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371225357055664,"y":0.36984536051750183},{"x":0.7637655138969421,"y":0.36984536051750183},{"x":0.7637655138969421,"y":0.3865979313850403},{"x":0.7371225357055664,"y":0.38530927896499634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.7371225357055664,0.36984536051750183,0.7637655138969421,0.3865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.701598584651947,"y":0.3685567080974579},{"x":0.7282415628433228,"y":0.36984536051750183},{"x":0.7282415628433228,"y":0.38530927896499634},{"x":0.6998223662376404,"y":0.38530927896499634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.701598584651947,0.3685567080974579,0.7282415628433228,0.38530927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589698195457458,"y":0.36726805567741394},{"x":0.6909413933753967,"y":0.3685567080974579},{"x":0.6909413933753967,"y":0.3840206265449524},{"x":0.6589698195457458,"y":0.3840206265449524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6589698195457458,0.36726805567741394,0.6909413933753967,0.3840206265449524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8916518688201904,"y":0.3930412232875824},{"x":0.9218472242355347,"y":0.3930412232875824},{"x":0.9218472242355347,"y":0.40721648931503296},{"x":0.8916518688201904,"y":0.40721648931503296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.8916518688201904,0.3930412232875824,0.9218472242355347,0.40721648931503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8685612678527832,"y":0.3930412232875824},{"x":0.8880994915962219,"y":0.3930412232875824},{"x":0.8880994915962219,"y":0.40721648931503296},{"x":0.8685612678527832,"y":0.40721648931503296}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8685612678527832,0.3930412232875824,0.8880994915962219,0.40721648931503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117229342460632,"y":0.4149484634399414},{"x":0.9218472242355347,"y":0.4149484634399414},{"x":0.9218472242355347,"y":0.43427833914756775},{"x":0.8117229342460632,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارجغرافیائی","boundary":[0.8117229342460632,0.4149484634399414,0.9218472242355347,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7975133061408997,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7992895245552063,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7992895245552063,"y":0.43427833914756775},{"x":0.7975133061408997,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7975133061408997,0.4149484634399414,0.7992895245552063,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442273497581482,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7833037376403809,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7833037376403809,"y":0.43427833914756775},{"x":0.7442273497581482,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.7442273497581482,0.4149484634399414,0.7833037376403809,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7335701584815979,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7353463768959045,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7353463768959045,"y":0.43427833914756775},{"x":0.7335701584815979,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7335701584815979,0.4149484634399414,0.7353463768959045,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625221967697144,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7229129672050476,"y":0.4149484634399414},{"x":0.7229129672050476,"y":0.43427833914756775},{"x":0.6625221967697144,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.6625221967697144,0.4149484634399414,0.7229129672050476,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6358792185783386,"y":0.4149484634399414},{"x":0.6554173827171326,"y":0.4149484634399414},{"x":0.6554173827171326,"y":0.43427833914756775},{"x":0.6358792185783386,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گنو","boundary":[0.6358792185783386,0.4149484634399414,0.6554173827171326,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584369421005249,"y":0.4149484634399414},{"x":0.626998245716095,"y":0.4149484634399414},{"x":0.626998245716095,"y":0.43427833914756775},{"x":0.584369421005249,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.584369421005249,0.4149484634399414,0.626998245716095,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115453004837036,"y":0.4149484634399414},{"x":0.5754884481430054,"y":0.4149484634399414},{"x":0.5754884481430054,"y":0.43427833914756775},{"x":0.5115453004837036,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بندرعباس","boundary":[0.5115453004837036,0.4149484634399414,0.5754884481430054,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991118907928467,"y":0.4149484634399414},{"x":0.50266432762146,"y":0.4149484634399414},{"x":0.50266432762146,"y":0.43427833914756775},{"x":0.4991118907928467,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4991118907928467,0.4149484634399414,0.50266432762146,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42095914483070374,"y":0.4149484634399414},{"x":0.4884546995162964,"y":0.4149484634399414},{"x":0.4884546995162964,"y":0.43427833914756775},{"x":0.42095914483070374,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوچستان","boundary":[0.42095914483070374,0.4149484634399414,0.4884546995162964,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4120781421661377,"y":0.4149484634399414},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4149484634399414},{"x":0.41385436058044434,"y":0.43427833914756775},{"x":0.4120781421661377,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4120781421661377,0.4149484634399414,0.41385436058044434,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36589697003364563,"y":0.4149484634399414},{"x":0.40319716930389404,"y":0.4149484634399414},{"x":0.40319716930389404,"y":0.43427833914756775},{"x":0.36589697003364563,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مکران","boundary":[0.36589697003364563,0.4149484634399414,0.40319716930389404,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357015997171402,"y":0.4149484634399414},{"x":0.35879218578338623,"y":0.4149484634399414},{"x":0.35879218578338623,"y":0.43427833914756775},{"x":0.357015997171402,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.357015997171402,0.4149484634399414,0.35879218578338623,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32326820492744446,"y":0.4149484634399414},{"x":0.3463588058948517,"y":0.4149484634399414},{"x":0.3463588058948517,"y":0.43427833914756775},{"x":0.32326820492744446,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.32326820492744446,0.4149484634399414,0.3463588058948517,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29307281970977783,"y":0.4149484634399414},{"x":0.3250443935394287,"y":0.4149484634399414},{"x":0.3250443935394287,"y":0.43427833914756775},{"x":0.29307281970977783,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.29307281970977783,0.4149484634399414,0.3250443935394287,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28596803545951843,"y":0.4149484634399414},{"x":0.2877442240715027,"y":0.4149484634399414},{"x":0.2877442240715027,"y":0.43427833914756775},{"x":0.28596803545951843,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28596803545951843,0.4149484634399414,0.2877442240715027,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24689164757728577,"y":0.4149484634399414},{"x":0.2770870327949524,"y":0.4149484634399414},{"x":0.2770870327949524,"y":0.43427833914756775},{"x":0.24689164757728577,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.24689164757728577,0.4149484634399414,0.2770870327949524,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20959147810935974,"y":0.4149484634399414},{"x":0.23801065981388092,"y":0.4149484634399414},{"x":0.23801065981388092,"y":0.43427833914756775},{"x":0.20959147810935974,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیس","boundary":[0.20959147810935974,0.4149484634399414,0.23801065981388092,0.43427833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20248667895793915,"y":0.4149484634399414},{"x":0.2042628824710846,"y":0.4149484634399414},{"x":0.2042628824710846,"y":0.43427833914756775},{"x":0.20248667895793915,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20248667895793915,0.4149484634399414,0.2042628824710846,0.43427833914756775]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071},{"languageCode":"sd","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2042628824710846,"y":0.36211341619491577},{"x":0.9236234426498413,"y":0.3711340129375458},{"x":0.9218472242355347,"y":0.44329896569252014},{"x":0.20248667895793915,"y":0.43427833914756775}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1992628824710846,0.35511341619491577,0.9268472242355347,0.45029896569252015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992895245552063,"y":0.4394329786300659},{"x":0.8010657429695129,"y":0.4394329786300659},{"x":0.8010657429695129,"y":0.45618557929992676},{"x":0.7992895245552063,"y":0.45618557929992676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7992895245552063,0.4394329786300659,0.8010657429695129,0.45618557929992676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7477797269821167,"y":0.438144326210022},{"x":0.7833037376403809,"y":0.438144326210022},{"x":0.7833037376403809,"y":0.45618557929992676},{"x":0.7477797269821167,"y":0.45618557929992676}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"خلیج","boundary":[0.7477797269821167,0.438144326210022,0.7833037376403809,0.45618557929992676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.714031994342804,"y":0.438144326210022},{"x":0.7406749725341797,"y":0.438144326210022},{"x":0.7406749725341797,"y":0.45618557929992676},{"x":0.714031994342804,"y":0.45618557929992676}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.714031994342804,0.438144326210022,0.7406749725341797,0.45618557929992676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6998223662376404,"y":0.438144326210022},{"x":0.7033748030662537,"y":0.438144326210022},{"x":0.7033748030662537,"y":0.45618557929992676},{"x":0.6998223662376404,"y":0.45618557929992676}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6998223662376404,0.438144326210022,0.7033748030662537,0.45618557929992676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6500887870788574,"y":0.438144326210022},{"x":0.6891651749610901,"y":0.438144326210022},{"x":0.6891651749610901,"y":0.4548968970775604},{"x":0.6500887870788574,"y":0.4548968970775604}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"جزیره","boundary":[0.6500887870788574,0.438144326210022,0.6891651749610901,0.4548968970775604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6163410544395447,"y":0.438144326210022},{"x":0.6412078142166138,"y":0.438144326210022},{"x":0.6412078142166138,"y":0.4548968970775604},{"x":0.6163410544395447,"y":0.4548968970775604}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"تنب","boundary":[0.6163410544395447,0.438144326210022,0.6412078142166138,0.4548968970775604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584369421005249,"y":0.438144326210022},{"x":0.6127886176109314,"y":0.438144326210022},{"x":0.6127886176109314,"y":0.4548968970775604},{"x":0.584369421005249,"y":0.4548968970775604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.584369421005249,0.438144326210022,0.6127886176109314,0.4548968970775604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5701598525047302,"y":0.438144326210022},{"x":0.5719360709190369,"y":0.438144326210022},{"x":0.5719360709190369,"y":0.4548968970775604},{"x":0.5701598525047302,"y":0.4548968970775604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5701598525047302,0.438144326210022,0.5719360709190369,0.4548968970775604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8880994915962219,"y":0.4394329786300659},{"x":0.9200710654258728,"y":0.4394329786300659},{"x":0.9200710654258728,"y":0.4536082446575165},{"x":0.8880994915962219,"y":0.4536082446575165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8880994915962219,0.4394329786300659,0.9200710654258728,0.4536082446575165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472468852996826,"y":0.44072166085243225},{"x":0.8809946775436401,"y":0.44072166085243225},{"x":0.8827708959579468,"y":0.4548968970775604},{"x":0.8490231037139893,"y":0.4548968970775604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8472468852996826,0.44072166085243225,0.8827708959579468,0.4548968970775604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5701598525047302,"y":0.438144326210022},{"x":0.9200710654258728,"y":0.436855673789978},{"x":0.9200710654258728,"y":0.4548968970775604},{"x":0.5701598525047302,"y":0.45618557929992676}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.5651598525047302,0.43114432621002197,0.9250710654258728,0.46189689707756043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7975133061408997,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7992895245552063,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7992895245552063,"y":0.4780927896499634},{"x":0.7975133061408997,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7975133061408997,0.46262887120246887,0.7992895245552063,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7566607594490051,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7833037376403809,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7833037376403809,"y":0.4780927896499634},{"x":0.7566607594490051,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7566607594490051,0.46262887120246887,0.7833037376403809,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.714031994342804,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7495559453964233,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7495559453964233,"y":0.4780927896499634},{"x":0.714031994342804,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.714031994342804,0.46262887120246887,0.7495559453964233,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980462074279785,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7051509618759155,"y":0.46262887120246887},{"x":0.7051509618759155,"y":0.4780927896499634},{"x":0.6980462074279785,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6980462074279785,0.46262887120246887,0.7051509618759155,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6500887870788574,"y":0.46262887120246887},{"x":0.6909413933753967,"y":0.46262887120246887},{"x":0.6909413933753967,"y":0.4780927896499634},{"x":0.6500887870788574,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6500887870788574,0.46262887120246887,0.6909413933753967,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.614564836025238,"y":0.46262887120246887},{"x":0.6447601914405823,"y":0.46262887120246887},{"x":0.6447601914405823,"y":0.4780927896499634},{"x":0.614564836025238,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.614564836025238,0.46262887120246887,0.6447601914405823,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5719360709190369,"y":0.46262887120246887},{"x":0.6039076447486877,"y":0.46262887120246887},{"x":0.6039076447486877,"y":0.4780927896499634},{"x":0.5719360709190369,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5719360709190369,0.46262887120246887,0.6039076447486877,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630550384521484,"y":0.46262887120246887},{"x":0.5630550384521484,"y":0.46262887120246887},{"x":0.5630550384521484,"y":0.4780927896499634},{"x":0.5630550384521484,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630550384521484,0.46262887120246887,0.5630550384521484,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5257548689842224,"y":0.46262887120246887},{"x":0.5523978471755981,"y":0.46262887120246887},{"x":0.5523978471755981,"y":0.4780927896499634},{"x":0.5257548689842224,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5257548689842224,0.46262887120246887,0.5523978471755981,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49378329515457153,"y":0.46262887120246887},{"x":0.5150976777076721,"y":0.46262887120246887},{"x":0.5150976777076721,"y":0.4780927896499634},{"x":0.49378329515457153,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49378329515457153,0.46262887120246887,0.5150976777076721,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849023222923279,"y":0.46262887120246887},{"x":0.48667851090431213,"y":0.46262887120246887},{"x":0.48667851090431213,"y":0.4780927896499634},{"x":0.4849023222923279,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4849023222923279,0.46262887120246887,0.48667851090431213,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4387211501598358,"y":0.46262887120246887},{"x":0.47602131962776184,"y":0.46262887120246887},{"x":0.47602131962776184,"y":0.4780927896499634},{"x":0.4387211501598358,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4387211501598358,0.46262887120246887,0.47602131962776184,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39253997802734375,"y":0.46262887120246887},{"x":0.42806392908096313,"y":0.46262887120246887},{"x":0.42806392908096313,"y":0.4780927896499634},{"x":0.39253997802734375,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰","boundary":[0.39253997802734375,0.46262887120246887,0.42806392908096313,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836589753627777,"y":0.46262887120246887},{"x":0.3836589753627777,"y":0.46262887120246887},{"x":0.3836589753627777,"y":0.4780927896499634},{"x":0.3836589753627777,"y":0.4780927896499634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3836589753627777,0.46262887120246887,0.3836589753627777,0.4780927896499634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8880994915962219,"y":0.4613402187824249},{"x":0.9218472242355347,"y":0.4613402187824249},{"x":0.9218472242355347,"y":0.4793814420700073},{"x":0.8880994915962219,"y":0.4793814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8880994915962219,0.4613402187824249,0.9218472242355347,0.4793814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8543516993522644,"y":0.46262887120246887},{"x":0.8827708959579468,"y":0.46262887120246887},{"x":0.8827708959579468,"y":0.4793814420700073},{"x":0.8543516993522644,"y":0.4793814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8543516993522644,0.46262887120246887,0.8827708959579468,0.4793814420700073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836589753627777,"y":0.4613402187824249},{"x":0.9218472242355347,"y":0.4613402187824249},{"x":0.9218472242355347,"y":0.4793814420700073},{"x":0.3836589753627777,"y":0.4793814420700073}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3786589753627777,0.4543402187824249,0.9268472242355347,0.48638144207000733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7300177812576294,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7833037376403809,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7833037376403809,"y":0.5025773048400879},{"x":0.7300177812576294,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.7300177812576294,0.4845360815525055,0.7833037376403809,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175843715667725,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7229129672050476,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7229129672050476,"y":0.5025773048400879},{"x":0.7175843715667725,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7175843715667725,0.4845360815525055,0.7229129672050476,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554173827171326,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7122557759284973,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7122557759284973,"y":0.5025773048400879},{"x":0.6554173827171326,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.6554173827171326,0.4845360815525055,0.7122557759284973,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634103000164032,"y":0.4845360815525055},{"x":0.6500887870788574,"y":0.4845360815525055},{"x":0.6500887870788574,"y":0.5025773048400879},{"x":0.634103000164032,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.634103000164032,0.4845360815525055,0.6500887870788574,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5825932621955872,"y":0.4845360815525055},{"x":0.6181172132492065,"y":0.4845360815525055},{"x":0.6181172132492065,"y":0.5025773048400879},{"x":0.5825932621955872,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5825932621955872,0.4845360815525055,0.6181172132492065,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648312568664551,"y":0.4845360815525055},{"x":0.5754884481430054,"y":0.4845360815525055},{"x":0.5754884481430054,"y":0.5025773048400879},{"x":0.5648312568664551,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5648312568664551,0.4845360815525055,0.5754884481430054,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222024917602539,"y":0.4845360815525055},{"x":0.5595026612281799,"y":0.4845360815525055},{"x":0.5595026612281799,"y":0.5025773048400879},{"x":0.5222024917602539,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.5222024917602539,0.4845360815525055,0.5595026612281799,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47957372665405273,"y":0.4845360815525055},{"x":0.5115453004837036,"y":0.4845360815525055},{"x":0.5115453004837036,"y":0.5025773048400879},{"x":0.47957372665405273,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبيب","boundary":[0.47957372665405273,0.4845360815525055,0.5115453004837036,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4458259344100952,"y":0.4845360815525055},{"x":0.47602131962776184,"y":0.4845360815525055},{"x":0.47602131962776184,"y":0.5025773048400879},{"x":0.4458259344100952,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4458259344100952,0.4845360815525055,0.47602131962776184,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40319716930389404,"y":0.4845360815525055},{"x":0.4387211501598358,"y":0.4845360815525055},{"x":0.4387211501598358,"y":0.5025773048400879},{"x":0.40319716930389404,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ثابتی","boundary":[0.40319716930389404,0.4845360815525055,0.4387211501598358,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.394316166639328,"y":0.4845360815525055},{"x":0.39609235525131226,"y":0.4845360815525055},{"x":0.39609235525131226,"y":0.5025773048400879},{"x":0.394316166639328,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.394316166639328,0.4845360815525055,0.39609235525131226,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34813499450683594,"y":0.4845360815525055},{"x":0.3836589753627777,"y":0.4845360815525055},{"x":0.3836589753627777,"y":0.5025773048400879},{"x":0.34813499450683594,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.34813499450683594,0.4845360815525055,0.3836589753627777,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31971579790115356,"y":0.4845360815525055},{"x":0.3392539918422699,"y":0.4845360815525055},{"x":0.3392539918422699,"y":0.5025773048400879},{"x":0.31971579790115356,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.31971579790115356,0.4845360815525055,0.3392539918422699,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31261101365089417,"y":0.4845360815525055},{"x":0.31261101365089417,"y":0.4845360815525055},{"x":0.31261101365089417,"y":0.5025773048400879},{"x":0.31261101365089417,"y":0.5025773048400879}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31261101365089417,0.4845360815525055,0.31261101365089417,0.5025773048400879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7477797269821167,"y":0.5077319741249084},{"x":0.7779751420021057,"y":0.5077319741249084},{"x":0.7779751420021057,"y":0.5257731676101685},{"x":0.7477797269821167,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.7477797269821167,0.5077319741249084,0.7779751420021057,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909413933753967,"y":0.5077319741249084},{"x":0.738898754119873,"y":0.5077319741249084},{"x":0.738898754119873,"y":0.5257731676101685},{"x":0.6909413933753967,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.6909413933753967,0.5077319741249084,0.738898754119873,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802842020988464,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6873890161514282,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6873890161514282,"y":0.5257731676101685},{"x":0.6802842020988464,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6802842020988464,0.5077319741249084,0.6873890161514282,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6500887870788574,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6749556064605713,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6749556064605713,"y":0.5257731676101685},{"x":0.6500887870788574,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.6500887870788574,0.5077319741249084,0.6749556064605713,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6110124588012695,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6394315958023071,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6394315958023071,"y":0.5257731676101685},{"x":0.6110124588012695,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"هببنز","boundary":[0.6110124588012695,0.5077319741249084,0.6394315958023071,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5559502840042114,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6003552675247192,"y":0.5077319741249084},{"x":0.6003552675247192,"y":0.5257731676101685},{"x":0.5559502840042114,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشینگر","boundary":[0.5559502840042114,0.5077319741249084,0.6003552675247192,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539964497089386,"y":0.5077319741249084},{"x":0.5452930927276611,"y":0.5077319741249084},{"x":0.5452930927276611,"y":0.5257731676101685},{"x":0.539964497089386,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.539964497089386,0.5077319741249084,0.5452930927276611,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849023222923279,"y":0.5077319741249084},{"x":0.5328596830368042,"y":0.5077319741249084},{"x":0.5328596830368042,"y":0.5257731676101685},{"x":0.4849023222923279,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مالواسه","boundary":[0.4849023222923279,0.5077319741249084,0.5328596830368042,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47246891260147095,"y":0.5077319741249084},{"x":0.47957372665405273,"y":0.5077319741249084},{"x":0.47957372665405273,"y":0.5257731676101685},{"x":0.47246891260147095,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.47246891260147095,0.5077319741249084,0.47957372665405273,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44049733877182007,"y":0.5077319741249084},{"x":0.46536412835121155,"y":0.5077319741249084},{"x":0.46536412835121155,"y":0.5257731676101685},{"x":0.44049733877182007,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.44049733877182007,0.5077319741249084,0.46536412835121155,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4049733579158783,"y":0.5077319741249084},{"x":0.4298401474952698,"y":0.5077319741249084},{"x":0.4298401474952698,"y":0.5257731676101685},{"x":0.4049733579158783,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۲۰","boundary":[0.4049733579158783,0.5077319741249084,0.4298401474952698,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357015997171402,"y":0.5077319741249084},{"x":0.394316166639328,"y":0.5077319741249084},{"x":0.394316166639328,"y":0.5257731676101685},{"x":0.357015997171402,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.357015997171402,0.5077319741249084,0.394316166639328,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3428063988685608,"y":0.5077319741249084},{"x":0.34813499450683594,"y":0.5077319741249084},{"x":0.34813499450683594,"y":0.5257731676101685},{"x":0.3428063988685608,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.3428063988685608,0.5077319741249084,0.34813499450683594,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33392539620399475,"y":0.5077319741249084},{"x":0.335701584815979,"y":0.5077319741249084},{"x":0.335701584815979,"y":0.5257731676101685},{"x":0.33392539620399475,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33392539620399475,0.5077319741249084,0.335701584815979,0.5257731676101685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31261101365089417,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7833037376403809,"y":0.4845360815525055},{"x":0.7833037376403809,"y":0.5257731676101685},{"x":0.31261101365089417,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.30761101365089416,0.4775360815525055,0.7883037376403809,0.5327731676101685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.422735333442688,"y":0.37628865242004395},{"x":0.4369449317455292,"y":0.37628865242004395},{"x":0.4369449317455292,"y":0.3814432919025421},{"x":0.422735333442688,"y":0.3814432919025421}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"بیمه","boundary":[0.422735333442688,0.37628865242004395,0.4369449317455292,0.3814432919025421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41385436058044434,"y":0.37628865242004395},{"x":0.4156305491924286,"y":0.37628865242004395},{"x":0.4156305491924286,"y":0.3814432919025421},{"x":0.41385436058044434,"y":0.3814432919025421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41385436058044434,0.37628865242004395,0.4156305491924286,0.3814432919025421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41385436058044434,"y":0.37628865242004395},{"x":0.4369449317455292,"y":0.37628865242004395},{"x":0.4369449317455292,"y":0.38015463948249817},{"x":0.41385436058044434,"y":0.3814432919025421}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.40885436058044433,0.36928865242004394,0.4419449317455292,0.3871546394824982],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992895245552063,"y":0.39819586277008057},{"x":0.8010657429695129,"y":0.39819586277008057},{"x":0.7992895245552063,"y":0.4110824763774872},{"x":0.7975133061408997,"y":0.4110824763774872}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7992895245552063,0.39819586277008057,0.7992895245552063,0.4110824763774872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495559453964233,"y":0.39432990550994873},{"x":0.7850799560546875,"y":0.3969072103500366},{"x":0.7833037376403809,"y":0.40979382395744324},{"x":0.7477797269821167,"y":0.4085051417350769}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.7495559453964233,0.39432990550994873,0.7833037376403809,0.40979382395744324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7300177812576294,"y":0.39432990550994873},{"x":0.7406749725341797,"y":0.39432990550994873},{"x":0.7406749725341797,"y":0.40721648931503296},{"x":0.7300177812576294,"y":0.40721648931503296}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7300177812576294,0.39432990550994873,0.7406749725341797,0.40721648931503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6891651749610901,"y":0.39175257086753845},{"x":0.7246891856193542,"y":0.3930412232875824},{"x":0.7229129672050476,"y":0.40721648931503296},{"x":0.6873890161514282,"y":0.40463918447494507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسفند","boundary":[0.6891651749610901,0.39175257086753845,0.7229129672050476,0.40721648931503296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6891651749610901,"y":0.39175257086753845},{"x":0.7992895245552063,"y":0.3969072103500366},{"x":0.7992895245552063,"y":0.4110824763774872},{"x":0.6873890161514282,"y":0.405927836894989}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6841651749610901,0.38475257086753845,0.8042895245552063,0.4180824763774872],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41385436058044434,"y":0.4239690601825714},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4239690601825714},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4304123818874359},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4304123818874359}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":":","boundary":[0.41385436058044434,0.4239690601825714,0.41385436058044434,0.4304123818874359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41385436058044434,"y":0.4239690601825714},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4239690601825714},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4304123818874359},{"x":0.41385436058044434,"y":0.4304123818874359}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.40885436058044433,0.4169690601825714,0.41885436058044434,0.4374123818874359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7335701584815979,"y":0.4239690601825714},{"x":0.7353463768959045,"y":0.4239690601825714},{"x":0.7353463768959045,"y":0.4291236996650696},{"x":0.7335701584815979,"y":0.4291236996650696}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":":","boundary":[0.7335701584815979,0.4239690601825714,0.7353463768959045,0.4291236996650696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7335701584815979,"y":0.4239690601825714},{"x":0.7353463768959045,"y":0.4239690601825714},{"x":0.7353463768959045,"y":0.4291236996650696},{"x":0.7335701584815979,"y":0.4291236996650696}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.7285701584815979,0.4169690601825714,0.7403463768959045,0.4361236996650696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557726502418518,"y":0.5489690899848938},{"x":0.30905860662460327,"y":0.5489690899848938},{"x":0.30905860662460327,"y":0.5605670213699341},{"x":0.2557726502418518,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.2557726502418518,0.5489690899848938,0.30905860662460327,0.5605670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3143872022628784,"y":0.5489690899848938},{"x":0.3801065683364868,"y":0.5489690899848938},{"x":0.3801065683364868,"y":0.5605670213699341},{"x":0.3143872022628784,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fruticosum","boundary":[0.3143872022628784,0.5489690899848938,0.3801065683364868,0.5605670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872113823890686,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4156305491924286,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4156305491924286,"y":0.5605670213699341},{"x":0.3872113823890686,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guill","boundary":[0.3872113823890686,0.5489690899848938,0.4156305491924286,0.5605670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41740673780441284,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4191829562187195,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4191829562187195,"y":0.5605670213699341},{"x":0.41740673780441284,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.41740673780441284,0.5489690899848938,0.4191829562187195,0.5605670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4262877404689789,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4351687431335449,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4351687431335449,"y":0.5605670213699341},{"x":0.4262877404689789,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.4262877404689789,0.5489690899848938,0.4351687431335449,0.5605670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422735273838043,"y":0.5489690899848938},{"x":0.46536412835121155,"y":0.5489690899848938},{"x":0.46536412835121155,"y":0.5605670213699341},{"x":0.4422735273838043,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Perr","boundary":[0.4422735273838043,0.5489690899848938,0.46536412835121155,0.5605670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4671403169631958,"y":0.5489690899848938},{"x":0.46891650557518005,"y":0.5489690899848938},{"x":0.46891650557518005,"y":0.5605670213699341},{"x":0.4671403169631958,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4671403169631958,0.5489690899848938,0.46891650557518005,0.5605670213699341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557726502418518,"y":0.5489690899848938},{"x":0.46891650557518005,"y":0.5489690899848938},{"x":0.46891650557518005,"y":0.5605670213699341},{"x":0.2557726502418518,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2507726502418518,0.5419690899848938,0.47391650557518006,0.5675670213699341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4671403169631958,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4706927239894867,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4706927239894867,"y":0.5605670213699341},{"x":0.4671403169631958,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4671403169631958,0.5489690899848938,0.4706927239894867,0.5605670213699341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4671403169631958,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4706927239894867,"y":0.5489690899848938},{"x":0.4706927239894867,"y":0.5605670213699341},{"x":0.4671403169631958,"y":0.5605670213699341}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4621403169631958,0.5419690899848938,0.4756927239894867,0.5675670213699341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0657193586230278,"y":0.5798969268798828},{"x":0.09236234426498413,"y":0.5798969268798828},{"x":0.09236234426498413,"y":0.5914948582649231},{"x":0.0657193586230278,"y":0.5914948582649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Syn","boundary":[0.0657193586230278,0.5798969268798828,0.09236234426498413,0.5914948582649231]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09591474384069443,"y":0.5798969268798828},{"x":0.09769093990325928,"y":0.5798969268798828},{"x":0.09769093990325928,"y":0.5914948582649231},{"x":0.09591474384069443,"y":0.5914948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.09591474384069443,0.5798969268798828,0.09769093990325928,0.5914948582649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0657193586230278,"y":0.5798969268798828},{"x":0.09769093990325928,"y":0.5798969268798828},{"x":0.09769093990325928,"y":0.5914948582649231},{"x":0.0657193586230278,"y":0.5914948582649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.060719358623027804,0.5728969268798828,0.10269093990325928,0.5984948582649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.5811855792999268},{"x":0.23623445630073547,"y":0.5811855792999268},{"x":0.23623445630073547,"y":0.5876288414001465},{"x":0.23268206417560577,"y":0.5876288414001465}]},"confidence":0.27000001072883606,"str":":","boundary":[0.23268206417560577,0.5811855792999268,0.23623445630073547,0.5876288414001465]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.5811855792999268},{"x":0.23623445630073547,"y":0.5811855792999268},{"x":0.23623445630073547,"y":0.5876288414001465},{"x":0.23268206417560577,"y":0.5876288414001465}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","boundary":[0.22768206417560577,0.5741855792999268,0.24123445630073548,0.5946288414001465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.5773195624351501},{"x":0.31616342067718506,"y":0.5773195624351501},{"x":0.31616342067718506,"y":0.5902062058448792},{"x":0.25399646162986755,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.25399646162986755,0.5773195624351501,0.31616342067718506,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32682061195373535,"y":0.5773195624351501},{"x":0.4191829562187195,"y":0.5773195624351501},{"x":0.4191829562187195,"y":0.5902062058448792},{"x":0.32682061195373535,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"denticulatum","boundary":[0.32682061195373535,0.5773195624351501,0.4191829562187195,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4298401474952698,"y":0.5773195624351501},{"x":0.44404974579811096,"y":0.5773195624351501},{"x":0.44404974579811096,"y":0.5902062058448792},{"x":0.4298401474952698,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.4298401474952698,0.5773195624351501,0.44404974579811096,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45470693707466125,"y":0.5773195624351501},{"x":0.46891650557518005,"y":0.5773195624351501},{"x":0.46891650557518005,"y":0.5902062058448792},{"x":0.45470693707466125,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Br","boundary":[0.45470693707466125,0.5773195624351501,0.46891650557518005,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47246891260147095,"y":0.5773195624351501},{"x":0.4742451012134552,"y":0.5773195624351501},{"x":0.4742451012134552,"y":0.5902062058448792},{"x":0.47246891260147095,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47246891260147095,0.5773195624351501,0.4742451012134552,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47602131962776184,"y":0.5773195624351501},{"x":0.4777975082397461,"y":0.5773195624351501},{"x":0.4777975082397461,"y":0.5902062058448792},{"x":0.47602131962776184,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.47602131962776184,0.5773195624351501,0.4777975082397461,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48667851090431213,"y":0.5773195624351501},{"x":0.5133215188980103,"y":0.5773195624351501},{"x":0.5133215188980103,"y":0.5902062058448792},{"x":0.48667851090431213,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sida","boundary":[0.48667851090431213,0.5773195624351501,0.5133215188980103,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222024917602539,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6003552675247192,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6003552675247192,"y":0.5902062058448792},{"x":0.5222024917602539,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"denticulata","boundary":[0.5222024917602539,0.5773195624351501,0.6003552675247192,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092362403869629,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6536412239074707,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6536412239074707,"y":0.5902062058448792},{"x":0.6092362403869629,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fresen","boundary":[0.6092362403869629,0.5773195624351501,0.6536412239074707,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571936011314392,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6589698195457458,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6589698195457458,"y":0.5902062058448792},{"x":0.6571936011314392,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6571936011314392,0.5773195624351501,0.6589698195457458,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625221967697144,"y":0.5773195624351501},{"x":0.664298415184021,"y":0.5773195624351501},{"x":0.664298415184021,"y":0.5902062058448792},{"x":0.6625221967697144,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6625221967697144,0.5773195624351501,0.664298415184021,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671403169631958,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6820604205131531,"y":0.5773195624351501},{"x":0.6820604205131531,"y":0.5902062058448792},{"x":0.671403169631958,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.671403169631958,0.5773195624351501,0.6820604205131531,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909413933753967,"y":0.5773195624351501},{"x":0.7548845410346985,"y":0.5773195624351501},{"x":0.7548845410346985,"y":0.5902062058448792},{"x":0.6909413933753967,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kotschyi","boundary":[0.6909413933753967,0.5773195624351501,0.7548845410346985,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637655138969421,"y":0.5773195624351501},{"x":0.8099467158317566,"y":0.5773195624351501},{"x":0.8099467158317566,"y":0.5902062058448792},{"x":0.7637655138969421,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Hochst","boundary":[0.7637655138969421,0.5773195624351501,0.8099467158317566,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134990930557251,"y":0.5773195624351501},{"x":0.8152753114700317,"y":0.5773195624351501},{"x":0.8152753114700317,"y":0.5902062058448792},{"x":0.8134990930557251,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8134990930557251,0.5773195624351501,0.8152753114700317,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8223801255226135,"y":0.5773195624351501},{"x":0.8365896940231323,"y":0.5773195624351501},{"x":0.8365896940231323,"y":0.5902062058448792},{"x":0.8223801255226135,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.8223801255226135,0.5773195624351501,0.8365896940231323,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845470666885376,"y":0.5773195624351501},{"x":0.9200710654258728,"y":0.5773195624351501},{"x":0.9200710654258728,"y":0.5902062058448792},{"x":0.845470666885376,"y":0.5902062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"microphy","boundary":[0.845470666885376,0.5773195624351501,0.9200710654258728,0.5902062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.592783510684967},{"x":0.28241562843322754,"y":0.592783510684967},{"x":0.28241562843322754,"y":0.6018041372299194},{"x":0.2522202432155609,"y":0.6018041372299194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"llum","boundary":[0.2522202432155609,0.592783510684967,0.28241562843322754,0.6018041372299194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28952041268348694,"y":0.592783510684967},{"x":0.3037300109863281,"y":0.592783510684967},{"x":0.3037300109863281,"y":0.6018041372299194},{"x":0.28952041268348694,"y":0.6018041372299194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.28952041268348694,0.592783510684967,0.3037300109863281,0.6018041372299194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31261101365089417,"y":0.592783510684967},{"x":0.3641207814216614,"y":0.592783510684967},{"x":0.3641207814216614,"y":0.6018041372299194},{"x":0.31261101365089417,"y":0.6018041372299194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Richard","boundary":[0.31261101365089417,0.592783510684967,0.3641207814216614,0.6018041372299194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694493770599365,"y":0.592783510684967},{"x":0.3694493770599365,"y":0.592783510684967},{"x":0.3694493770599365,"y":0.6018041372299194},{"x":0.3694493770599365,"y":0.6018041372299194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3694493770599365,0.592783510684967,0.3694493770599365,0.6018041372299194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.6108247637748718},{"x":0.28952041268348694,"y":0.6108247637748718},{"x":0.28952041268348694,"y":0.6224226951599121},{"x":0.25399646162986755,"y":0.6224226951599121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.25399646162986755,0.6108247637748718,0.28952041268348694,0.6224226951599121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2966252267360687,"y":0.6108247637748718},{"x":0.3321492075920105,"y":0.6108247637748718},{"x":0.3321492075920105,"y":0.6224226951599121},{"x":0.2966252267360687,"y":0.6224226951599121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.2966252267360687,0.6108247637748718,0.3321492075920105,0.6224226951599121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.335701584815979,"y":0.6108247637748718},{"x":0.33747780323028564,"y":0.6108247637748718},{"x":0.33747780323028564,"y":0.6224226951599121},{"x":0.335701584815979,"y":0.6224226951599121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.335701584815979,0.6108247637748718,0.33747780323028564,0.6224226951599121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3428063988685608,"y":0.6095361113548279},{"x":0.42806392908096313,"y":0.6095361113548279},{"x":0.42806392908096313,"y":0.6211340427398682},{"x":0.3428063988685608,"y":0.6224226951599121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"suffrutescente","boundary":[0.3428063988685608,0.6095361113548279,0.42806392908096313,0.6211340427398682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43161633610725403,"y":0.6095361113548279},{"x":0.43161633610725403,"y":0.6095361113548279},{"x":0.43161633610725403,"y":0.6211340427398682},{"x":0.43161633610725403,"y":0.6211340427398682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43161633610725403,0.6095361113548279,0.43161633610725403,0.6211340427398682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4387211501598358,"y":0.6095361113548279},{"x":0.490230917930603,"y":0.6095361113548279},{"x":0.490230917930603,"y":0.6211340427398682},{"x":0.4387211501598358,"y":0.6211340427398682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"couverte","boundary":[0.4387211501598358,0.6095361113548279,0.490230917930603,0.6211340427398682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955595135688782,"y":0.6095361113548279},{"x":0.5204262733459473,"y":0.6095361113548279},{"x":0.5204262733459473,"y":0.6211340427398682},{"x":0.4955595135688782,"y":0.6211340427398682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'un","boundary":[0.4955595135688782,0.6095361113548279,0.5204262733459473,0.6211340427398682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.527531087398529,"y":0.6095361113548279},{"x":0.5612788796424866,"y":0.6095361113548279},{"x":0.5612788796424866,"y":0.6211340427398682},{"x":0.527531087398529,"y":0.6211340427398682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"duvet","boundary":[0.527531087398529,0.6095361113548279,0.5612788796424866,0.6211340427398682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666074752807617,"y":0.6095361113548279},{"x":0.5985790491104126,"y":0.6095361113548279},{"x":0.5985790491104126,"y":0.6211340427398682},{"x":0.5666074752807617,"y":0.6211340427398682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blanc","boundary":[0.5666074752807617,0.6095361113548279,0.5985790491104126,0.6211340427398682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6003552675247192,"y":0.6095361113548279},{"x":0.6021314263343811,"y":0.6095361113548279},{"x":0.6021314263343811,"y":0.6211340427398682},{"x":0.6003552675247192,"y":0.6211340427398682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6003552675247192,0.6095361113548279,0.6021314263343811,0.6211340427398682]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ca","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.5773195624351501},{"x":0.9200710654258728,"y":0.5773195624351501},{"x":0.9200710654258728,"y":0.6224226951599121},{"x":0.2522202432155609,"y":0.6224226951599121}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2472202432155609,0.5703195624351501,0.9250710654258728,0.6294226951599121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06394316256046295,"y":0.6417526006698608},{"x":0.09236234426498413,"y":0.6417526006698608},{"x":0.09236234426498413,"y":0.6533505320549011},{"x":0.06394316256046295,"y":0.6520618796348572}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.06394316256046295,0.6417526006698608,0.09236234426498413,0.6533505320549011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06394316256046295,"y":0.6417526006698608},{"x":0.09236234426498413,"y":0.6417526006698608},{"x":0.09236234426498413,"y":0.6533505320549011},{"x":0.06394316256046295,"y":0.6520618796348572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.058943162560462954,0.6347526006698608,0.09736234426498414,0.6603505320549011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23445825278759003,"y":0.6404638886451721},{"x":0.23623445630073547,"y":0.6404638886451721},{"x":0.23623445630073547,"y":0.6533505320549011},{"x":0.23445825278759003,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23445825278759003,0.6404638886451721,0.23623445630073547,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557726502418518,"y":0.6404638886451721},{"x":0.30195382237434387,"y":0.6404638886451721},{"x":0.30195382237434387,"y":0.6533505320549011},{"x":0.2557726502418518,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ligneuse","boundary":[0.2557726502418518,0.6404638886451721,0.30195382237434387,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3037300109863281,"y":0.6404638886451721},{"x":0.30550622940063477,"y":0.6404638886451721},{"x":0.30550622940063477,"y":0.6533505320549011},{"x":0.3037300109863281,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3037300109863281,0.6404638886451721,0.30550622940063477,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31261101365089417,"y":0.6404638886451721},{"x":0.34813499450683594,"y":0.6404638886451721},{"x":0.34813499450683594,"y":0.6533505320549011},{"x":0.31261101365089417,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"élevée","boundary":[0.31261101365089417,0.6404638886451721,0.34813499450683594,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534635901451111,"y":0.6404638886451721},{"x":0.36589697003364563,"y":0.6404638886451721},{"x":0.36589697003364563,"y":0.6533505320549011},{"x":0.3534635901451111,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3534635901451111,0.6404638886451721,0.36589697003364563,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3712255656719208,"y":0.6404638886451721},{"x":0.43161633610725403,"y":0.6404638886451721},{"x":0.43161633610725403,"y":0.6533505320549011},{"x":0.3712255656719208,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"60-120cm","boundary":[0.3712255656719208,0.6404638886451721,0.43161633610725403,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4351687431335449,"y":0.6404638886451721},{"x":0.4369449317455292,"y":0.6404638886451721},{"x":0.4369449317455292,"y":0.6533505320549011},{"x":0.4351687431335449,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4351687431335449,0.6404638886451721,0.4369449317455292,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4387211501598358,"y":0.6404638886451721},{"x":0.44049733877182007,"y":0.6404638886451721},{"x":0.44049733877182007,"y":0.6533505320549011},{"x":0.4387211501598358,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4387211501598358,0.6404638886451721,0.44049733877182007,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4458259344100952,"y":0.6404638886451721},{"x":0.4920071065425873,"y":0.6404638886451721},{"x":0.4920071065425873,"y":0.6533505320549011},{"x":0.4458259344100952,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"couvrte","boundary":[0.4458259344100952,0.6404638886451721,0.4920071065425873,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973357021808624,"y":0.6404638886451721},{"x":0.509769082069397,"y":0.6404638886451721},{"x":0.509769082069397,"y":0.6533505320549011},{"x":0.4973357021808624,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4973357021808624,0.6404638886451721,0.509769082069397,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168738961219788,"y":0.6404638886451721},{"x":0.5435168743133545,"y":0.6404638886451721},{"x":0.5435168743133545,"y":0.6533505320549011},{"x":0.5168738961219788,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"poils","boundary":[0.5168738961219788,0.6404638886451721,0.5435168743133545,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506216883659363,"y":0.6404638886451721},{"x":0.5879218578338623,"y":0.6404638886451721},{"x":0.5879218578338623,"y":0.6533505320549011},{"x":0.5506216883659363,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blancs","boundary":[0.5506216883659363,0.6404638886451721,0.5879218578338623,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5896980166435242,"y":0.6404638886451721},{"x":0.5914742350578308,"y":0.6404638886451721},{"x":0.5914742350578308,"y":0.6533505320549011},{"x":0.5896980166435242,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5896980166435242,0.6404638886451721,0.5914742350578308,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596802830696106,"y":0.6404638886451721},{"x":0.6447601914405823,"y":0.6404638886451721},{"x":0.6447601914405823,"y":0.6533505320549011},{"x":0.596802830696106,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.596802830696106,0.6404638886451721,0.6447601914405823,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6483126282691956,"y":0.6404638886451721},{"x":0.6500887870788574,"y":0.6404638886451721},{"x":0.6500887870788574,"y":0.6533505320549011},{"x":0.6483126282691956,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6483126282691956,0.6404638886451721,0.6500887870788574,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554173827171326,"y":0.6404638886451721},{"x":0.6607459783554077,"y":0.6404638886451721},{"x":0.6607459783554077,"y":0.6533505320549011},{"x":0.6554173827171326,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6554173827171326,0.6404638886451721,0.6607459783554077,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6660745739936829,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7175843715667725,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7175843715667725,"y":0.6533505320549011},{"x":0.6660745739936829,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.6660745739936829,0.6404638886451721,0.7175843715667725,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7229129672050476,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7655417323112488,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7655417323112488,"y":0.6533505320549011},{"x":0.7229129672050476,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"dressés","boundary":[0.7229129672050476,0.6404638886451721,0.7655417323112488,0.6533505320549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7655417323112488,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7690941095352173,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7690941095352173,"y":0.6533505320549011},{"x":0.7655417323112488,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7655417323112488,0.6404638886451721,0.7690941095352173,0.6533505320549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23445825278759003,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7690941095352173,"y":0.6404638886451721},{"x":0.7690941095352173,"y":0.6533505320549011},{"x":0.23445825278759003,"y":0.6533505320549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22945825278759002,0.6334638886451721,0.7740941095352173,0.6603505320549011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0657193586230278,"y":0.6713917255401611},{"x":0.11012433469295502,"y":0.6726804375648499},{"x":0.11012433469295502,"y":0.6817010045051575},{"x":0.0657193586230278,"y":0.6817010045051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.0657193586230278,0.6713917255401611,0.11012433469295502,0.6817010045051575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0657193586230278,"y":0.6713917255401611},{"x":0.11012433469295502,"y":0.6726804375648499},{"x":0.11012433469295502,"y":0.6817010045051575},{"x":0.0657193586230278,"y":0.6817010045051575}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.060719358623027804,0.6643917255401611,0.11512433469295502,0.6887010045051575],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23445825278759003,"y":0.6701030731201172},{"x":0.23623445630073547,"y":0.6701030731201172},{"x":0.23623445630073547,"y":0.6855670213699341},{"x":0.23445825278759003,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23445825278759003,0.6701030731201172,0.23623445630073547,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.6701030731201172},{"x":0.3001776337623596,"y":0.6701030731201172},{"x":0.3001776337623596,"y":0.6855670213699341},{"x":0.25399646162986755,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"glauque","boundary":[0.25399646162986755,0.6701030731201172,0.3001776337623596,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3037300109863281,"y":0.6701030731201172},{"x":0.30550622940063477,"y":0.6701030731201172},{"x":0.30550622940063477,"y":0.6855670213699341},{"x":0.3037300109863281,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3037300109863281,0.6701030731201172,0.30550622940063477,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3108348250389099,"y":0.6701030731201172},{"x":0.34458258748054504,"y":0.6701030731201172},{"x":0.34458258748054504,"y":0.6855670213699341},{"x":0.3108348250389099,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovale-","boundary":[0.3108348250389099,0.6701030731201172,0.34458258748054504,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499111831188202,"y":0.6701030731201172},{"x":0.3907637596130371,"y":0.6701030731201172},{"x":0.3907637596130371,"y":0.6855670213699341},{"x":0.3499111831188202,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"cordée","boundary":[0.3499111831188202,0.6701030731201172,0.3907637596130371,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39253997802734375,"y":0.6701030731201172},{"x":0.394316166639328,"y":0.6701030731201172},{"x":0.394316166639328,"y":0.6855670213699341},{"x":0.39253997802734375,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.39253997802734375,0.6701030731201172,0.394316166639328,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39964476227760315,"y":0.6701030731201172},{"x":0.4298401474952698,"y":0.6701030731201172},{"x":0.4298401474952698,"y":0.6855670213699341},{"x":0.39964476227760315,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aigue","boundary":[0.39964476227760315,0.6701030731201172,0.4298401474952698,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43161633610725403,"y":0.6701030731201172},{"x":0.4351687431335449,"y":0.6701030731201172},{"x":0.4351687431335449,"y":0.6855670213699341},{"x":0.43161633610725403,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43161633610725403,0.6701030731201172,0.4351687431335449,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44049733877182007,"y":0.6701030731201172},{"x":0.490230917930603,"y":0.6701030731201172},{"x":0.490230917930603,"y":0.6855670213699341},{"x":0.44049733877182007,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"crénulée","boundary":[0.44049733877182007,0.6701030731201172,0.490230917930603,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973357021808624,"y":0.6701030731201172},{"x":0.509769082069397,"y":0.6701030731201172},{"x":0.509769082069397,"y":0.6855670213699341},{"x":0.4973357021808624,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4973357021808624,0.6701030731201172,0.509769082069397,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168738961219788,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5559502840042114,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5559502840042114,"y":0.6855670213699341},{"x":0.5168738961219788,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dentee","boundary":[0.5168738961219788,0.6701030731201172,0.5559502840042114,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630550384521484,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5754884481430054,"y":0.6701030731201172},{"x":0.5754884481430054,"y":0.6855670213699341},{"x":0.5630550384521484,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.5630550384521484,0.6701030731201172,0.5754884481430054,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5825932621955872,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6358792185783386,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6358792185783386,"y":0.6855670213699341},{"x":0.5825932621955872,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rarement","boundary":[0.5825932621955872,0.6701030731201172,0.6358792185783386,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6412078142166138,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6838365793228149,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6838365793228149,"y":0.6855670213699341},{"x":0.6412078142166138,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"entiere","boundary":[0.6412078142166138,0.6701030731201172,0.6838365793228149,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6856127977371216,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6873890161514282,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6873890161514282,"y":0.6855670213699341},{"x":0.6856127977371216,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6856127977371216,0.6701030731201172,0.6873890161514282,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6927176117897034,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6980462074279785,"y":0.6701030731201172},{"x":0.6980462074279785,"y":0.6855670213699341},{"x":0.6927176117897034,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.6927176117897034,0.6701030731201172,0.6980462074279785,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033748030662537,"y":0.6701030731201172},{"x":0.7424511313438416,"y":0.6701030731201172},{"x":0.7424511313438416,"y":0.6855670213699341},{"x":0.7033748030662537,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"stipule","boundary":[0.7033748030662537,0.6701030731201172,0.7424511313438416,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495559453964233,"y":0.6701030731201172},{"x":0.7833037376403809,"y":0.6701030731201172},{"x":0.7833037376403809,"y":0.6855670213699341},{"x":0.7495559453964233,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"caduc","boundary":[0.7495559453964233,0.6701030731201172,0.7833037376403809,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788632333278656,"y":0.6701030731201172},{"x":0.8330373167991638,"y":0.6701030731201172},{"x":0.8330373167991638,"y":0.6855670213699341},{"x":0.788632333278656,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"linéaire","boundary":[0.788632333278656,0.6701030731201172,0.8330373167991638,0.6855670213699341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348134756088257,"y":0.6701030731201172},{"x":0.8365896940231323,"y":0.6701030731201172},{"x":0.8365896940231323,"y":0.6855670213699341},{"x":0.8348134756088257,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8348134756088257,0.6701030731201172,0.8365896940231323,0.6855670213699341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23445825278759003,"y":0.6701030731201172},{"x":0.8365896940231323,"y":0.6701030731201172},{"x":0.8365896940231323,"y":0.6855670213699341},{"x":0.23445825278759003,"y":0.6855670213699341}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22945825278759002,0.6631030731201172,0.8415896940231323,0.6925670213699341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06394316256046295,"y":0.7023195624351501},{"x":0.09769093990325928,"y":0.7023195624351501},{"x":0.09769093990325928,"y":0.7126288414001465},{"x":0.06394316256046295,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.06394316256046295,0.7023195624351501,0.09769093990325928,0.7126288414001465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06394316256046295,"y":0.7023195624351501},{"x":0.09769093990325928,"y":0.7023195624351501},{"x":0.09769093990325928,"y":0.7126288414001465},{"x":0.06394316256046295,"y":0.7113401889801025}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.058943162560462954,0.6953195624351501,0.10269093990325928,0.7196288414001465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.7010309100151062},{"x":0.23445825278759003,"y":0.7010309100151062},{"x":0.23445825278759003,"y":0.7152062058448792},{"x":0.23268206417560577,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23268206417560577,0.7010309100151062,0.23445825278759003,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.7010309100151062},{"x":0.2841918170452118,"y":0.7010309100151062},{"x":0.2841918170452118,"y":0.7152062058448792},{"x":0.25399646162986755,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"jaune","boundary":[0.25399646162986755,0.7010309100151062,0.2841918170452118,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28596803545951843,"y":0.7010309100151062},{"x":0.2877442240715027,"y":0.7010309100151062},{"x":0.2877442240715027,"y":0.7152062058448792},{"x":0.28596803545951843,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28596803545951843,0.7010309100151062,0.2877442240715027,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.298401415348053,"y":0.7010309100151062},{"x":0.3534635901451111,"y":0.7010309100151062},{"x":0.3534635901451111,"y":0.7152062058448792},{"x":0.298401415348053,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"madiocre","boundary":[0.298401415348053,0.7010309100151062,0.3534635901451111,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35523977875709534,"y":0.7010309100151062},{"x":0.357015997171402,"y":0.7010309100151062},{"x":0.357015997171402,"y":0.7152062058448792},{"x":0.35523977875709534,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35523977875709534,0.7010309100151062,0.357015997171402,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3641207814216614,"y":0.7010309100151062},{"x":0.4120781421661377,"y":0.7010309100151062},{"x":0.4120781421661377,"y":0.7152062058448792},{"x":0.3641207814216614,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"solitaire","boundary":[0.3641207814216614,0.7010309100151062,0.4120781421661377,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156305491924286,"y":0.7010309100151062},{"x":0.41740673780441284,"y":0.7010309100151062},{"x":0.41740673780441284,"y":0.7152062058448792},{"x":0.4156305491924286,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4156305491924286,0.7010309100151062,0.41740673780441284,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4262877404689789,"y":0.7010309100151062},{"x":0.4884546995162964,"y":0.7010309100151062},{"x":0.4884546995162964,"y":0.7152062058448792},{"x":0.4262877404689789,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pedoncule","boundary":[0.4262877404689789,0.7010309100151062,0.4884546995162964,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4973357021808624,"y":0.7010309100151062},{"x":0.5204262733459473,"y":0.7010309100151062},{"x":0.5204262733459473,"y":0.7152062058448792},{"x":0.4973357021808624,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.4973357021808624,0.7010309100151062,0.5204262733459473,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5293073058128357,"y":0.7010309100151062},{"x":0.5523978471755981,"y":0.7010309100151062},{"x":0.5523978471755981,"y":0.7152062058448792},{"x":0.5293073058128357,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"long","boundary":[0.5293073058128357,0.7010309100151062,0.5523978471755981,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612788796424866,"y":0.7010309100151062},{"x":0.5825932621955872,"y":0.7010309100151062},{"x":0.5825932621955872,"y":0.7152062058448792},{"x":0.5612788796424866,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.5612788796424866,0.7010309100151062,0.5825932621955872,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5914742350578308,"y":0.7010309100151062},{"x":0.6003552675247192,"y":0.7010309100151062},{"x":0.6003552675247192,"y":0.7152062058448792},{"x":0.5914742350578308,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.5914742350578308,0.7010309100151062,0.6003552675247192,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092362403869629,"y":0.7010309100151062},{"x":0.6483126282691956,"y":0.7010309100151062},{"x":0.6483126282691956,"y":0.7152062058448792},{"x":0.6092362403869629,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petiole","boundary":[0.6092362403869629,0.7010309100151062,0.6483126282691956,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518650054931641,"y":0.7010309100151062},{"x":0.6536412239074707,"y":0.7010309100151062},{"x":0.6536412239074707,"y":0.7152062058448792},{"x":0.6518650054931641,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6518650054931641,0.7010309100151062,0.6536412239074707,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625221967697144,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7069271802902222,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7069271802902222,"y":0.7152062058448792},{"x":0.6625221967697144,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"articule","boundary":[0.6625221967697144,0.7010309100151062,0.7069271802902222,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158081531524658,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7282415628433228,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7282415628433228,"y":0.7152062058448792},{"x":0.7158081531524658,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"au","boundary":[0.7158081531524658,0.7010309100151062,0.7282415628433228,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371225357055664,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7619893550872803,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7619893550872803,"y":0.7152062058448792},{"x":0.7371225357055664,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"delà","boundary":[0.7371225357055664,0.7010309100151062,0.7619893550872803,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673179507255554,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7815275192260742,"y":0.7010309100151062},{"x":0.7815275192260742,"y":0.7152062058448792},{"x":0.7673179507255554,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.7673179507255554,0.7010309100151062,0.7815275192260742,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7904085516929626,"y":0.7010309100151062},{"x":0.825932502746582,"y":0.7010309100151062},{"x":0.825932502746582,"y":0.7152062058448792},{"x":0.7904085516929626,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"milieu","boundary":[0.7904085516929626,0.7010309100151062,0.825932502746582,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294848799705505,"y":0.7010309100151062},{"x":0.8312610983848572,"y":0.7010309100151062},{"x":0.8312610983848572,"y":0.7152062058448792},{"x":0.8294848799705505,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8294848799705505,0.7010309100151062,0.8312610983848572,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.838365912437439,"y":0.7010309100151062},{"x":0.8827708959579468,"y":0.7010309100151062},{"x":0.8827708959579468,"y":0.7152062058448792},{"x":0.838365912437439,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calicule","boundary":[0.838365912437439,0.7010309100151062,0.8827708959579468,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8898756504058838,"y":0.7010309100151062},{"x":0.9111900329589844,"y":0.7010309100151062},{"x":0.9111900329589844,"y":0.7152062058448792},{"x":0.8898756504058838,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nue","boundary":[0.8898756504058838,0.7010309100151062,0.9111900329589844,0.7152062058448792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9147424697875977,"y":0.7010309100151062},{"x":0.9165186285972595,"y":0.7010309100151062},{"x":0.9165186285972595,"y":0.7152062058448792},{"x":0.9147424697875977,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.9147424697875977,0.7010309100151062,0.9165186285972595,0.7152062058448792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.7010309100151062},{"x":0.9165186285972595,"y":0.7010309100151062},{"x":0.9165186285972595,"y":0.7152062058448792},{"x":0.23268206417560577,"y":0.7152062058448792}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.22768206417560577,0.6940309100151062,0.9215186285972595,0.7222062058448792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.7164948582649231},{"x":0.2948490083217621,"y":0.7164948582649231},{"x":0.2948490083217621,"y":0.7293814420700073},{"x":0.2522202432155609,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sépales","boundary":[0.2522202432155609,0.7164948582649231,0.2948490083217621,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3001776337623596,"y":0.7164948582649231},{"x":0.33747780323028564,"y":0.7164948582649231},{"x":0.33747780323028564,"y":0.7293814420700073},{"x":0.3001776337623596,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovales","boundary":[0.3001776337623596,0.7164948582649231,0.33747780323028564,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392539918422699,"y":0.7164948582649231},{"x":0.34103021025657654,"y":0.7164948582649231},{"x":0.34103021025657654,"y":0.7293814420700073},{"x":0.3392539918422699,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3392539918422699,0.7164948582649231,0.34103021025657654,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34813499450683594,"y":0.7164948582649231},{"x":0.3765541613101959,"y":0.7164948582649231},{"x":0.3765541613101959,"y":0.7293814420700073},{"x":0.34813499450683594,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aigus","boundary":[0.34813499450683594,0.7164948582649231,0.3765541613101959,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37833037972450256,"y":0.7164948582649231},{"x":0.3801065683364868,"y":0.7164948582649231},{"x":0.3801065683364868,"y":0.7293814420700073},{"x":0.37833037972450256,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.37833037972450256,0.7164948582649231,0.3801065683364868,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3872113823890686,"y":0.7164948582649231},{"x":0.4387211501598358,"y":0.7164948582649231},{"x":0.4387211501598358,"y":0.7293814420700073},{"x":0.3872113823890686,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cuspidés","boundary":[0.3872113823890686,0.7164948582649231,0.4387211501598358,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44049733877182007,"y":0.7164948582649231},{"x":0.4422735273838043,"y":0.7164948582649231},{"x":0.4422735273838043,"y":0.7293814420700073},{"x":0.44049733877182007,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.44049733877182007,0.7164948582649231,0.4422735273838043,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493783414363861,"y":0.7164948582649231},{"x":0.490230917930603,"y":0.7164948582649231},{"x":0.490230917930603,"y":0.7293814420700073},{"x":0.4493783414363861,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"pétales","boundary":[0.4493783414363861,0.7164948582649231,0.490230917930603,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991118907928467,"y":0.7164948582649231},{"x":0.5044404864311218,"y":0.7164948582649231},{"x":0.5044404864311218,"y":0.7293814420700073},{"x":0.4991118907928467,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.4991118907928467,0.7164948582649231,0.5044404864311218,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.509769082069397,"y":0.7164948582649231},{"x":0.5328596830368042,"y":0.7164948582649231},{"x":0.5328596830368042,"y":0.7293814420700073},{"x":0.509769082069397,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fois","boundary":[0.509769082069397,0.7164948582649231,0.5328596830368042,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381882786750793,"y":0.7164948582649231},{"x":0.5630550384521484,"y":0.7164948582649231},{"x":0.5630550384521484,"y":0.7293814420700073},{"x":0.5381882786750793,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.5381882786750793,0.7164948582649231,0.5630550384521484,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5701598525047302,"y":0.7164948582649231},{"x":0.6003552675247192,"y":0.7164948582649231},{"x":0.6003552675247192,"y":0.7293814420700073},{"x":0.5701598525047302,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.5701598525047302,0.7164948582649231,0.6003552675247192,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6074600219726562,"y":0.7164948582649231},{"x":0.6287744045257568,"y":0.7164948582649231},{"x":0.6287744045257568,"y":0.7293814420700073},{"x":0.6074600219726562,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.6074600219726562,0.7164948582649231,0.6287744045257568,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518650054931641,"y":0.7164948582649231},{"x":0.6660745739936829,"y":0.7164948582649231},{"x":0.6660745739936829,"y":0.7293814420700073},{"x":0.6518650054931641,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cal","boundary":[0.6518650054931641,0.7164948582649231,0.6660745739936829,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696270108222961,"y":0.7164948582649231},{"x":0.671403169631958,"y":0.7164948582649231},{"x":0.671403169631958,"y":0.7293814420700073},{"x":0.6696270108222961,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6696270108222961,0.7164948582649231,0.671403169631958,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785079836845398,"y":0.7164948582649231},{"x":0.7300177812576294,"y":0.7164948582649231},{"x":0.7300177812576294,"y":0.7293814420700073},{"x":0.6785079836845398,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"carpelles","boundary":[0.6785079836845398,0.7164948582649231,0.7300177812576294,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371225357055664,"y":0.7164948582649231},{"x":0.7637655138969421,"y":0.7164948582649231},{"x":0.7637655138969421,"y":0.7293814420700073},{"x":0.7371225357055664,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"8-10","boundary":[0.7371225357055664,0.7164948582649231,0.7637655138969421,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708703279495239,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8241562843322754,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8241562843322754,"y":0.7293814420700073},{"x":0.7708703279495239,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tronques","boundary":[0.7708703279495239,0.7164948582649231,0.8241562843322754,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825932502746582,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8277087211608887,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8277087211608887,"y":0.7293814420700073},{"x":0.825932502746582,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.825932502746582,0.7164948582649231,0.8277087211608887,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348134756088257,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8792184591293335,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8792184591293335,"y":0.7293814420700073},{"x":0.8348134756088257,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pointus","boundary":[0.8348134756088257,0.7164948582649231,0.8792184591293335,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809946775436401,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8827708959579468,"y":0.7164948582649231},{"x":0.8827708959579468,"y":0.7293814420700073},{"x":0.8809946775436401,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8809946775436401,0.7164948582649231,0.8827708959579468,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8880994915962219,"y":0.7164948582649231},{"x":0.9147424697875977,"y":0.7164948582649231},{"x":0.9147424697875977,"y":0.7293814420700073},{"x":0.8880994915962219,"y":0.7293814420700073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fruit","boundary":[0.8880994915962219,0.7164948582649231,0.9147424697875977,0.7293814420700073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.7319587469100952},{"x":0.3214920163154602,"y":0.7319587469100952},{"x":0.3214920163154602,"y":0.7448453903198242},{"x":0.2522202432155609,"y":0.7448453903198242}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"cylindrique","boundary":[0.2522202432155609,0.7319587469100952,0.3214920163154602,0.7448453903198242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32326820492744446,"y":0.7319587469100952},{"x":0.3250443935394287,"y":0.7319587469100952},{"x":0.3250443935394287,"y":0.7448453903198242},{"x":0.32326820492744446,"y":0.7448453903198242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.32326820492744446,0.7319587469100952,0.3250443935394287,0.7448453903198242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33037298917770386,"y":0.7319587469100952},{"x":0.38898757100105286,"y":0.7319587469100952},{"x":0.38898757100105286,"y":0.7448453903198242},{"x":0.33037298917770386,"y":0.7448453903198242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dépassant","boundary":[0.33037298917770386,0.7319587469100952,0.38898757100105286,0.7448453903198242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39609235525131226,"y":0.7319587469100952},{"x":0.4049733579158783,"y":0.7319587469100952},{"x":0.4049733579158783,"y":0.7448453903198242},{"x":0.39609235525131226,"y":0.7448453903198242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.39609235525131226,0.7319587469100952,0.4049733579158783,0.7448453903198242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41030195355415344,"y":0.7319587469100952},{"x":0.4422735273838043,"y":0.7319587469100952},{"x":0.4422735273838043,"y":0.7448453903198242},{"x":0.41030195355415344,"y":0.7448453903198242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.41030195355415344,0.7319587469100952,0.4422735273838043,0.7448453903198242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4458259344100952,"y":0.7319587469100952},{"x":0.4458259344100952,"y":0.7319587469100952},{"x":0.4458259344100952,"y":0.7435566782951355},{"x":0.4458259344100952,"y":0.7435566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4458259344100952,0.7319587469100952,0.4458259344100952,0.7435566782951355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"co","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.7164948582649231},{"x":0.9147424697875977,"y":0.7164948582649231},{"x":0.9147424697875977,"y":0.7448453903198242},{"x":0.2522202432155609,"y":0.7448453903198242}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2472202432155609,0.7094948582649231,0.9197424697875977,0.7518453903198242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06394316256046295,"y":0.7628865838050842},{"x":0.12611012160778046,"y":0.7641752362251282},{"x":0.12611012160778046,"y":0.7731958627700806},{"x":0.06394316256046295,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.06394316256046295,0.7628865838050842,0.12611012160778046,0.7731958627700806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06394316256046295,"y":0.7628865838050842},{"x":0.12611012160778046,"y":0.7641752362251282},{"x":0.12611012160778046,"y":0.7731958627700806},{"x":0.06394316256046295,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.058943162560462954,0.7558865838050842,0.13111012160778046,0.7801958627700806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.7654638886451721},{"x":0.23445825278759003,"y":0.7654638886451721},{"x":0.23445825278759003,"y":0.7731958627700806},{"x":0.23268206417560577,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.23268206417560577,0.7654638886451721,0.23445825278759003,0.7731958627700806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.7654638886451721},{"x":0.23445825278759003,"y":0.7654638886451721},{"x":0.23445825278759003,"y":0.7731958627700806},{"x":0.23268206417560577,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.22768206417560577,0.7584638886451721,0.23945825278759003,0.7801958627700806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.7641752362251282},{"x":0.298401415348053,"y":0.7641752362251282},{"x":0.298401415348053,"y":0.7731958627700806},{"x":0.25399646162986755,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Fevrier-","boundary":[0.25399646162986755,0.7641752362251282,0.298401415348053,0.7731958627700806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30550622940063477,"y":0.7641752362251282},{"x":0.3321492075920105,"y":0.7641752362251282},{"x":0.3321492075920105,"y":0.7731958627700806},{"x":0.30550622940063477,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Mars","boundary":[0.30550622940063477,0.7641752362251282,0.3321492075920105,0.7731958627700806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.335701584815979,"y":0.7641752362251282},{"x":0.33747780323028564,"y":0.7641752362251282},{"x":0.33747780323028564,"y":0.7731958627700806},{"x":0.335701584815979,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.335701584815979,0.7641752362251282,0.33747780323028564,0.7731958627700806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.7641752362251282},{"x":0.33747780323028564,"y":0.7641752362251282},{"x":0.33747780323028564,"y":0.7731958627700806},{"x":0.25399646162986755,"y":0.7731958627700806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24899646162986755,0.7571752362251282,0.34247780323028565,0.7801958627700806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.7938144207000732},{"x":0.1456483155488968,"y":0.7938144207000732},{"x":0.1456483155488968,"y":0.8054123520851135},{"x":0.0621669627726078,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.0621669627726078,0.7938144207000732,0.1456483155488968,0.8054123520851135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.7938144207000732},{"x":0.1456483155488968,"y":0.7938144207000732},{"x":0.1456483155488968,"y":0.8054123520851135},{"x":0.0621669627726078,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.057166962772607806,0.7868144207000732,0.1506483155488968,0.8124123520851135],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.7951030731201172},{"x":0.23268206417560577,"y":0.7951030731201172},{"x":0.23268206417560577,"y":0.8028350472450256},{"x":0.23268206417560577,"y":0.8028350472450256}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.23268206417560577,0.7951030731201172,0.23268206417560577,0.8028350472450256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.7951030731201172},{"x":0.23268206417560577,"y":0.7951030731201172},{"x":0.23268206417560577,"y":0.8028350472450256},{"x":0.23268206417560577,"y":0.8028350472450256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.22768206417560577,0.7881030731201172,0.23768206417560578,0.8098350472450256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.7938144207000732},{"x":0.27531084418296814,"y":0.7938144207000732},{"x":0.27531084418296814,"y":0.8054123520851135},{"x":0.2522202432155609,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sud","boundary":[0.2522202432155609,0.7938144207000732,0.27531084418296814,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27886322140693665,"y":0.7938144207000732},{"x":0.27886322140693665,"y":0.7938144207000732},{"x":0.27886322140693665,"y":0.8054123520851135},{"x":0.27886322140693665,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.27886322140693665,0.7938144207000732,0.27886322140693665,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28596803545951843,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3179396092891693,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3179396092891693,"y":0.8054123520851135},{"x":0.28596803545951843,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mont","boundary":[0.28596803545951843,0.7938144207000732,0.3179396092891693,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31971579790115356,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3214920163154602,"y":0.7938144207000732},{"x":0.3214920163154602,"y":0.8054123520851135},{"x":0.31971579790115356,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31971579790115356,0.7938144207000732,0.3214920163154602,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285968005657196,"y":0.7938144207000732},{"x":0.36589697003364563,"y":0.7938144207000732},{"x":0.36589697003364563,"y":0.8054123520851135},{"x":0.3285968005657196,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guenu","boundary":[0.3285968005657196,0.7938144207000732,0.36589697003364563,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3730017840862274,"y":0.7938144207000732},{"x":0.39609235525131226,"y":0.7938144207000732},{"x":0.39609235525131226,"y":0.8054123520851135},{"x":0.3730017840862274,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"près","boundary":[0.3730017840862274,0.7938144207000732,0.39609235525131226,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4014209508895874,"y":0.7938144207000732},{"x":0.4156305491924286,"y":0.7938144207000732},{"x":0.4156305491924286,"y":0.8054123520851135},{"x":0.4014209508895874,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4014209508895874,0.7938144207000732,0.4156305491924286,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.422735333442688,"y":0.7938144207000732},{"x":0.4635879099369049,"y":0.7938144207000732},{"x":0.4635879099369049,"y":0.8054123520851135},{"x":0.422735333442688,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bandar","boundary":[0.422735333442688,0.7938144207000732,0.4635879099369049,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46891650557518005,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5062167048454285,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5062167048454285,"y":0.8054123520851135},{"x":0.46891650557518005,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abbas","boundary":[0.46891650557518005,0.7938144207000732,0.5062167048454285,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5079929232597351,"y":0.7938144207000732},{"x":0.509769082069397,"y":0.7938144207000732},{"x":0.509769082069397,"y":0.8054123520851135},{"x":0.5079929232597351,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.5079929232597351,0.7938144207000732,0.509769082069397,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168738961219788,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5932504534721375,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5932504534721375,"y":0.8054123520851135},{"x":0.5168738961219788,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Balutchestan","boundary":[0.5168738961219788,0.7938144207000732,0.5932504534721375,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.596802830696106,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5985790491104126,"y":0.7938144207000732},{"x":0.5985790491104126,"y":0.8054123520851135},{"x":0.596802830696106,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.596802830696106,0.7938144207000732,0.5985790491104126,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056838631629944,"y":0.7938144207000732},{"x":0.6500887870788574,"y":0.7938144207000732},{"x":0.6500887870788574,"y":0.8054123520851135},{"x":0.6056838631629944,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mocran","boundary":[0.6056838631629944,0.7938144207000732,0.6500887870788574,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6536412239074707,"y":0.7938144207000732},{"x":0.6554173827171326,"y":0.7938144207000732},{"x":0.6554173827171326,"y":0.8054123520851135},{"x":0.6536412239074707,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6536412239074707,0.7938144207000732,0.6554173827171326,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607459783554077,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7317939400672913,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7317939400672913,"y":0.8054123520851135},{"x":0.6607459783554077,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tchahbehar","boundary":[0.6607459783554077,0.7938144207000732,0.7317939400672913,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7353463768959045,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7371225357055664,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7371225357055664,"y":0.8054123520851135},{"x":0.7353463768959045,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7353463768959045,0.7938144207000732,0.7371225357055664,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7424511313438416,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7957371473312378,"y":0.7938144207000732},{"x":0.7957371473312378,"y":0.8054123520851135},{"x":0.7424511313438416,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bandare-","boundary":[0.7424511313438416,0.7938144207000732,0.7957371473312378,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010657429695129,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8188276886940002,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8188276886940002,"y":0.8054123520851135},{"x":0.8010657429695129,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Tis","boundary":[0.8010657429695129,0.7938144207000732,0.8188276886940002,0.8054123520851135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8206039071083069,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8223801255226135,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8223801255226135,"y":0.8054123520851135},{"x":0.8206039071083069,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8206039071083069,0.7938144207000732,0.8223801255226135,0.8054123520851135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2522202432155609,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8223801255226135,"y":0.7938144207000732},{"x":0.8223801255226135,"y":0.8054123520851135},{"x":0.2522202432155609,"y":0.8054123520851135}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2472202432155609,0.7868144207000732,0.8273801255226135,0.8124123520851135],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.8234536051750183},{"x":0.15275311470031738,"y":0.8234536051750183},{"x":0.15275311470031738,"y":0.8376288414001465},{"x":0.0621669627726078,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.0621669627726078,0.8234536051750183,0.15275311470031738,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15985789895057678,"y":0.8234536051750183},{"x":0.19182948768138885,"y":0.8234536051750183},{"x":0.19182948768138885,"y":0.8363401889801025},{"x":0.15985789895057678,"y":0.8363401889801025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prise","boundary":[0.15985789895057678,0.8234536051750183,0.19182948768138885,0.8363401889801025]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0621669627726078,"y":0.8234536051750183},{"x":0.19182948768138885,"y":0.8234536051750183},{"x":0.19182948768138885,"y":0.8363401889801025},{"x":0.0621669627726078,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.057166962772607806,0.8164536051750183,0.19682948768138886,0.8433401889801025],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.8273195624351501},{"x":0.23445825278759003,"y":0.8273195624351501},{"x":0.23445825278759003,"y":0.8337628841400146},{"x":0.23268206417560577,"y":0.8337628841400146}]},"confidence":0.05999999865889549,"str":":","boundary":[0.23268206417560577,0.8273195624351501,0.23445825278759003,0.8337628841400146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23268206417560577,"y":0.8273195624351501},{"x":0.23445825278759003,"y":0.8273195624351501},{"x":0.23445825278759003,"y":0.8337628841400146},{"x":0.23268206417560577,"y":0.8337628841400146}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"ltr","boundary":[0.22768206417560577,0.8203195624351501,0.23945825278759003,0.8407628841400147],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.8247422575950623},{"x":0.27886322140693665,"y":0.8247422575950623},{"x":0.27886322140693665,"y":0.8376288414001465},{"x":0.25399646162986755,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Golf","boundary":[0.25399646162986755,0.8247422575950623,0.27886322140693665,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2841918170452118,"y":0.8247422575950623},{"x":0.33392539620399475,"y":0.8247422575950623},{"x":0.33392539620399475,"y":0.8376288414001465},{"x":0.2841918170452118,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persique","boundary":[0.2841918170452118,0.8247422575950623,0.33392539620399475,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392539918422699,"y":0.8247422575950623},{"x":0.3392539918422699,"y":0.8247422575950623},{"x":0.3392539918422699,"y":0.8376288414001465},{"x":0.3392539918422699,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3392539918422699,0.8247422575950623,0.3392539918422699,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34813499450683594,"y":0.8247422575950623},{"x":0.3605683743953705,"y":0.8247422575950623},{"x":0.3605683743953705,"y":0.8376288414001465},{"x":0.34813499450683594,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"lle","boundary":[0.34813499450683594,0.8247422575950623,0.3605683743953705,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36589697003364563,"y":0.8247422575950623},{"x":0.37833037972450256,"y":0.8247422575950623},{"x":0.37833037972450256,"y":0.8376288414001465},{"x":0.36589697003364563,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.36589697003364563,0.8247422575950623,0.37833037972450256,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38543516397476196,"y":0.8247422575950623},{"x":0.422735333442688,"y":0.8247422575950623},{"x":0.422735333442688,"y":0.8376288414001465},{"x":0.38543516397476196,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Tonbe","boundary":[0.38543516397476196,0.8247422575950623,0.422735333442688,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42451155185699463,"y":0.8247422575950623},{"x":0.42806392908096313,"y":0.8247422575950623},{"x":0.42806392908096313,"y":0.8376288414001465},{"x":0.42451155185699463,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42451155185699463,0.8247422575950623,0.42806392908096313,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43339255452156067,"y":0.8247422575950623},{"x":0.47602131962776184,"y":0.8247422575950623},{"x":0.47602131962776184,"y":0.8376288414001465},{"x":0.43339255452156067,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Bozorg","boundary":[0.43339255452156067,0.8247422575950623,0.47602131962776184,0.8376288414001465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4777975082397461,"y":0.8247422575950623},{"x":0.47957372665405273,"y":0.8247422575950623},{"x":0.47957372665405273,"y":0.8376288414001465},{"x":0.4777975082397461,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4777975082397461,0.8247422575950623,0.47957372665405273,0.8376288414001465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25399646162986755,"y":0.8247422575950623},{"x":0.47957372665405273,"y":0.8247422575950623},{"x":0.47957372665405273,"y":0.8376288414001465},{"x":0.25399646162986755,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.24899646162986755,0.8177422575950622,0.48457372665405274,0.8446288414001465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47602131962776184,"y":0.8247422575950623},{"x":0.481349915266037,"y":0.8247422575950623},{"x":0.481349915266037,"y":0.8376288414001465},{"x":0.47602131962776184,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.47602131962776184,0.8247422575950623,0.481349915266037,0.8376288414001465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47602131962776184,"y":0.8247422575950623},{"x":0.481349915266037,"y":0.8247422575950623},{"x":0.481349915266037,"y":0.8376288414001465},{"x":0.47602131962776184,"y":0.8376288414001465}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.47102131962776184,0.8177422575950622,0.486349915266037,0.8446288414001465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11545293033123016,"y":0.8801546096801758},{"x":0.1349911242723465,"y":0.8801546096801758},{"x":0.1349911242723465,"y":0.8865979313850403},{"x":0.11545293033123016,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.11545293033123016,0.8801546096801758,0.1349911242723465,0.8865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1385435163974762,"y":0.8801546096801758},{"x":0.14742450416088104,"y":0.8801546096801758},{"x":0.14742450416088104,"y":0.8865979313850403},{"x":0.1385435163974762,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.1385435163974762,0.8801546096801758,0.14742450416088104,0.8865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15097691118717194,"y":0.8801546096801758},{"x":0.17051510512828827,"y":0.8801546096801758},{"x":0.17051510512828827,"y":0.8865979313850403},{"x":0.15097691118717194,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.15097691118717194,0.8801546096801758,0.17051510512828827,0.8865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17584370076656342,"y":0.8801546096801758},{"x":0.18294848501682281,"y":0.8801546096801758},{"x":0.18294848501682281,"y":0.8865979313850403},{"x":0.17584370076656342,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.17584370076656342,0.8801546096801758,0.18294848501682281,0.8865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1865008920431137,"y":0.8801546096801758},{"x":0.21669627726078033,"y":0.8801546096801758},{"x":0.21669627726078033,"y":0.8865979313850403},{"x":0.1865008920431137,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.1865008920431137,0.8801546096801758,0.21669627726078033,0.8865979313850403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22024866938591003,"y":0.8801546096801758},{"x":0.25399646162986755,"y":0.8801546096801758},{"x":0.25399646162986755,"y":0.8865979313850403},{"x":0.22024866938591003,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"naturelle","boundary":[0.22024866938591003,0.8801546096801758,0.25399646162986755,0.8865979313850403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11545293033123016,"y":0.8801546096801758},{"x":0.25399646162986755,"y":0.8801546096801758},{"x":0.25399646162986755,"y":0.8865979313850403},{"x":0.11545293033123016,"y":0.8865979313850403}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11045293033123016,0.8731546096801758,0.25899646162986756,0.8935979313850403],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1385435163974762,"y":0.8994845151901245},{"x":0.1492007076740265,"y":0.8994845151901245},{"x":0.1492007076740265,"y":0.905927836894989},{"x":0.1385435163974762,"y":0.905927836894989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.1385435163974762,0.8994845151901245,0.1492007076740265,0.905927836894989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15097691118717194,"y":0.8994845151901245},{"x":0.15275311470031738,"y":0.8994845151901245},{"x":0.15275311470031738,"y":0.905927836894989},{"x":0.15097691118717194,"y":0.905927836894989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.15097691118717194,0.8994845151901245,0.15275311470031738,0.905927836894989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15630550682544708,"y":0.8994845151901245},{"x":0.16518649458885193,"y":0.8994845151901245},{"x":0.16518649458885193,"y":0.905927836894989},{"x":0.15630550682544708,"y":0.905927836894989}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.15630550682544708,0.8994845151901245,0.16518649458885193,0.905927836894989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16873890161514282,"y":0.8994845151901245},{"x":0.22912965714931488,"y":0.8994845151901245},{"x":0.22912965714931488,"y":0.905927836894989},{"x":0.16873890161514282,"y":0.905927836894989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.16873890161514282,0.8994845151901245,0.22912965714931488,0.905927836894989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07460035383701324,"y":0.9085051417350769},{"x":0.09236234426498413,"y":0.9085051417350769},{"x":0.09236234426498413,"y":0.9162371158599854},{"x":0.07460035383701324,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Prut","boundary":[0.07460035383701324,0.9085051417350769,0.09236234426498413,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09236234426498413,"y":0.9085051417350769},{"x":0.09413854032754898,"y":0.9085051417350769},{"x":0.09413854032754898,"y":0.9162371158599854},{"x":0.09236234426498413,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.09236234426498413,0.9085051417350769,0.09413854032754898,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09769093990325928,"y":0.9085051417350769},{"x":0.10124333947896957,"y":0.9085051417350769},{"x":0.10124333947896957,"y":0.9162371158599854},{"x":0.09769093990325928,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.09769093990325928,0.9085051417350769,0.10124333947896957,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10479573905467987,"y":0.9085051417350769},{"x":0.11012433469295502,"y":0.9085051417350769},{"x":0.11012433469295502,"y":0.9162371158599854},{"x":0.10479573905467987,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.10479573905467987,0.9085051417350769,0.11012433469295502,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11545293033123016,"y":0.9085051417350769},{"x":0.1420959085226059,"y":0.9085051417350769},{"x":0.1420959085226059,"y":0.9162371158599854},{"x":0.11545293033123016,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Faculte","boundary":[0.11545293033123016,0.9085051417350769,0.1420959085226059,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14742450416088104,"y":0.9085051417350769},{"x":0.15808171033859253,"y":0.9085051417350769},{"x":0.15808171033859253,"y":0.9162371158599854},{"x":0.14742450416088104,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.14742450416088104,0.9085051417350769,0.15808171033859253,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16163410246372223,"y":0.9085051417350769},{"x":0.19538187980651855,"y":0.9085051417350769},{"x":0.19538187980651855,"y":0.9162371158599854},{"x":0.16163410246372223,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.16163410246372223,0.9085051417350769,0.19538187980651855,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19893428683280945,"y":0.9085051417350769},{"x":0.2451154589653015,"y":0.9085051417350769},{"x":0.2451154589653015,"y":0.9162371158599854},{"x":0.19893428683280945,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"d'Universite","boundary":[0.19893428683280945,0.9085051417350769,0.2451154589653015,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25044405460357666,"y":0.9085051417350769},{"x":0.25754883885383606,"y":0.9085051417350769},{"x":0.25754883885383606,"y":0.9162371158599854},{"x":0.25044405460357666,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.25044405460357666,0.9085051417350769,0.25754883885383606,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26465365290641785,"y":0.9085051417350769},{"x":0.2912966310977936,"y":0.9085051417350769},{"x":0.2912966310977936,"y":0.9162371158599854},{"x":0.26465365290641785,"y":0.9162371158599854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Teheran","boundary":[0.26465365290641785,0.9085051417350769,0.2912966310977936,0.9162371158599854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05861456319689751,"y":0.9188144207000732},{"x":0.08348134905099869,"y":0.9188144207000732},{"x":0.08348134905099869,"y":0.9265463948249817},{"x":0.05861456319689751,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.05861456319689751,0.9188144207000732,0.08348134905099869,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08703374862670898,"y":0.9188144207000732},{"x":0.09769093990325928,"y":0.9188144207000732},{"x":0.09769093990325928,"y":0.9265463948249817},{"x":0.08703374862670898,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.08703374862670898,0.9188144207000732,0.09769093990325928,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09946714341640472,"y":0.9188144207000732},{"x":0.10124333947896957,"y":0.9188144207000732},{"x":0.10124333947896957,"y":0.9265463948249817},{"x":0.09946714341640472,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.09946714341640472,0.9188144207000732,0.10124333947896957,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10657193511724472,"y":0.9188144207000732},{"x":0.13321492075920105,"y":0.9188144207000732},{"x":0.13321492075920105,"y":0.9265463948249817},{"x":0.10657193511724472,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.10657193511724472,0.9188144207000732,0.13321492075920105,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1385435163974762,"y":0.9188144207000732},{"x":0.1492007076740265,"y":0.9188144207000732},{"x":0.1492007076740265,"y":0.9265463948249817},{"x":0.1385435163974762,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1385435163974762,0.9188144207000732,0.1492007076740265,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15452930331230164,"y":0.9188144207000732},{"x":0.19893428683280945,"y":0.9188144207000732},{"x":0.19893428683280945,"y":0.9265463948249817},{"x":0.15452930331230164,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.15452930331230164,0.9188144207000732,0.19893428683280945,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20248667895793915,"y":0.9188144207000732},{"x":0.21314387023448944,"y":0.9188144207000732},{"x":0.21314387023448944,"y":0.9265463948249817},{"x":0.20248667895793915,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.20248667895793915,0.9188144207000732,0.21314387023448944,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2184724658727646,"y":0.9188144207000732},{"x":0.24333925545215607,"y":0.9188144207000732},{"x":0.24333925545215607,"y":0.9265463948249817},{"x":0.2184724658727646,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.2184724658727646,0.9188144207000732,0.24333925545215607,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24689164757728577,"y":0.9188144207000732},{"x":0.2522202432155609,"y":0.9188144207000732},{"x":0.2522202432155609,"y":0.9265463948249817},{"x":0.24689164757728577,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.24689164757728577,0.9188144207000732,0.2522202432155609,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25754883885383606,"y":0.9188144207000732},{"x":0.26820603013038635,"y":0.9188144207000732},{"x":0.26820603013038635,"y":0.9265463948249817},{"x":0.25754883885383606,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.25754883885383606,0.9188144207000732,0.26820603013038635,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735346257686615,"y":0.9188144207000732},{"x":0.30905860662460327,"y":0.9188144207000732},{"x":0.30905860662460327,"y":0.9265463948249817},{"x":0.2735346257686615,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Patorages","boundary":[0.2735346257686615,0.9188144207000732,0.30905860662460327,0.9265463948249817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05861456319689751,"y":0.8994845151901245},{"x":0.30905860662460327,"y":0.8981958627700806},{"x":0.30905860662460327,"y":0.9265463948249817},{"x":0.05861456319689751,"y":0.9278350472450256}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.05361456319689751,0.8924845151901245,0.3140586066246033,0.9335463948249817],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13676731288433075,"y":0.9291236996650696},{"x":0.18827708065509796,"y":0.9291236996650696},{"x":0.18827708065509796,"y":0.936855673789978},{"x":0.13676731288433075,"y":0.936855673789978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Departement","boundary":[0.13676731288433075,0.9291236996650696,0.18827708065509796,0.936855673789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19182948768138885,"y":0.9291236996650696},{"x":0.23090586066246033,"y":0.9291236996650696},{"x":0.23090586066246033,"y":0.936855673789978},{"x":0.19182948768138885,"y":0.936855673789978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bntanique","boundary":[0.19182948768138885,0.9291236996650696,0.23090586066246033,0.936855673789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314387172460556,"y":0.9394329786300659},{"x":0.14031971991062164,"y":0.9394329786300659},{"x":0.14031971991062164,"y":0.9471649527549744},{"x":0.1314387172460556,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.1314387172460556,0.9394329786300659,0.14031971991062164,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1420959085226059,"y":0.9394329786300659},{"x":0.15097691118717194,"y":0.9394329786300659},{"x":0.15097691118717194,"y":0.9471649527549744},{"x":0.1420959085226059,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.1420959085226059,0.9394329786300659,0.15097691118717194,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15275311470031738,"y":0.9394329786300659},{"x":0.17939609289169312,"y":0.9394329786300659},{"x":0.17939609289169312,"y":0.9471649527549744},{"x":0.15275311470031738,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"13.116","boundary":[0.15275311470031738,0.9394329786300659,0.17939609289169312,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18472468852996826,"y":0.9394329786300659},{"x":0.21314387023448944,"y":0.9394329786300659},{"x":0.21314387023448944,"y":0.9471649527549744},{"x":0.18472468852996826,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"Teheran","boundary":[0.18472468852996826,0.9394329786300659,0.21314387023448944,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22380106151103973,"y":0.9394329786300659},{"x":0.23801065981388092,"y":0.9394329786300659},{"x":0.23801065981388092,"y":0.9471649527549744},{"x":0.22380106151103973,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.22380106151103973,0.9394329786300659,0.23801065981388092,0.9471649527549744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0.5099999904632568},{"languageCode":"nl","confidence":0.49000000953674316}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1314387172460556,"y":0.9291236996650696},{"x":0.23801065981388092,"y":0.9291236996650696},{"x":0.23801065981388092,"y":0.9471649527549744},{"x":0.1314387172460556,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.1264387172460556,0.9221236996650696,0.24301065981388092,0.9541649527549744],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7744227647781372,"y":0.905927836894989},{"x":0.7904085516929626,"y":0.905927836894989},{"x":0.7904085516929626,"y":0.9175257682800293},{"x":0.7744227647781372,"y":0.9175257682800293}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"تلور","boundary":[0.7744227647781372,0.905927836894989,0.7904085516929626,0.9175257682800293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495559453964233,"y":0.905927836894989},{"x":0.7690941095352173,"y":0.905927836894989},{"x":0.7690941095352173,"y":0.9175257682800293},{"x":0.7495559453964233,"y":0.9175257682800293}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"رسکی","boundary":[0.7495559453964233,0.905927836894989,0.7690941095352173,0.9175257682800293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721136748790741,"y":0.905927836894989},{"x":0.7424511313438416,"y":0.905927836894989},{"x":0.7424511313438416,"y":0.9175257682800293},{"x":0.721136748790741,"y":0.9175257682800293}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"ایران","boundary":[0.721136748790741,0.905927836894989,0.7424511313438416,0.9175257682800293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8916518688201904,"y":0.9162371158599854},{"x":0.9165186285972595,"y":0.9162371158599854},{"x":0.9165186285972595,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8916518688201904,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"بالیف","boundary":[0.8916518688201904,0.9162371158599854,0.9165186285972595,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8827708959579468,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8845470547676086,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8845470547676086,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8827708959579468,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.8827708959579468,0.9162371158599854,0.8845470547676086,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8561278581619263,"y":0.9162371158599854},{"x":0.875666081905365,"y":0.9162371158599854},{"x":0.875666081905365,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8561278581619263,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"مدون","boundary":[0.8561278581619263,0.9162371158599854,0.875666081905365,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845470666885376,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8472468852996826,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8472468852996826,"y":0.9265463948249817},{"x":0.845470666885376,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.845470666885376,0.9162371158599854,0.8472468852996826,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8188276886940002,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8365896940231323,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8365896940231323,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8188276886940002,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"دکتر","boundary":[0.8188276886940002,0.9162371158599854,0.8365896940231323,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921847105026245,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8134990930557251,"y":0.9162371158599854},{"x":0.8134990930557251,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7921847105026245,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"احمد","boundary":[0.7921847105026245,0.9162371158599854,0.8134990930557251,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602131366729736,"y":0.9162371158599854},{"x":0.788632333278656,"y":0.9162371158599854},{"x":0.788632333278656,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7602131366729736,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"ایران","boundary":[0.7602131366729736,0.9162371158599854,0.788632333278656,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7460035681724548,"y":0.9162371158599854},{"x":0.7495559453964233,"y":0.9162371158599854},{"x":0.7495559453964233,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7460035681724548,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7460035681724548,0.9162371158599854,0.7495559453964233,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033748030662537,"y":0.9162371158599854},{"x":0.738898754119873,"y":0.9162371158599854},{"x":0.738898754119873,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7033748030662537,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"دابسکدد","boundary":[0.7033748030662537,0.9162371158599854,0.738898754119873,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785079836845398,"y":0.9162371158599854},{"x":0.6962699890136719,"y":0.9162371158599854},{"x":0.6962699890136719,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6785079836845398,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"خلوم","boundary":[0.6785079836845398,0.9162371158599854,0.6962699890136719,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6429840326309204,"y":0.9162371158599854},{"x":0.671403169631958,"y":0.9162371158599854},{"x":0.671403169631958,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6429840326309204,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"دایسکا","boundary":[0.6429840326309204,0.9162371158599854,0.671403169631958,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6376554369926453,"y":0.9162371158599854},{"x":0.6412078142166138,"y":0.9162371158599854},{"x":0.6412078142166138,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6376554369926453,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.6376554369926453,0.9162371158599854,0.6412078142166138,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6074600219726562,"y":0.9162371158599854},{"x":0.6323268413543701,"y":0.9162371158599854},{"x":0.6323268413543701,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6074600219726562,"y":0.9265463948249817}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"پراب","boundary":[0.6074600219726562,0.9162371158599854,0.6323268413543701,0.9265463948249817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9023090600967407,"y":0.9265463948249817},{"x":0.9094138741493225,"y":0.9265463948249817},{"x":0.9094138741493225,"y":0.938144326210022},{"x":0.9023090600967407,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.9023090600967407,0.9265463948249817,0.9094138741493225,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8579040765762329,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8969804644584656,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8969804644584656,"y":0.938144326210022},{"x":0.8579040765762329,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"اسارا","boundary":[0.8579040765762329,0.9265463948249817,0.8969804644584656,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8525754809379578,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8525754809379578,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8525754809379578,"y":0.938144326210022},{"x":0.8525754809379578,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8525754809379578,0.9265463948249817,0.8525754809379578,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8188276886940002,"y":0.9265463948249817},{"x":0.845470666885376,"y":0.9265463948249817},{"x":0.845470666885376,"y":0.938144326210022},{"x":0.8188276886940002,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8188276886940002,0.9265463948249817,0.845470666885376,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761989235877991,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8134990930557251,"y":0.9265463948249817},{"x":0.8134990930557251,"y":0.938144326210022},{"x":0.7761989235877991,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"حقاب","boundary":[0.7761989235877991,0.9265463948249817,0.8134990930557251,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7406749725341797,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7690941095352173,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7690941095352173,"y":0.938144326210022},{"x":0.7406749725341797,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7406749725341797,0.9265463948249817,0.7690941095352173,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7300177812576294,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7335701584815979,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7335701584815979,"y":0.938144326210022},{"x":0.7300177812576294,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7300177812576294,0.9265463948249817,0.7335701584815979,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7033748030662537,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7246891856193542,"y":0.9265463948249817},{"x":0.7246891856193542,"y":0.938144326210022},{"x":0.7033748030662537,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مراع","boundary":[0.7033748030662537,0.9265463948249817,0.7246891856193542,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944937705993652,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6980462074279785,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6980462074279785,"y":0.938144326210022},{"x":0.6944937705993652,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6944937705993652,0.9265463948249817,0.6980462074279785,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696270108222961,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6820604205131531,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6820604205131531,"y":0.938144326210022},{"x":0.6696270108222961,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حس","boundary":[0.6696270108222961,0.9265463948249817,0.6820604205131531,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127886176109314,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6607459783554077,"y":0.9265463948249817},{"x":0.6607459783554077,"y":0.938144326210022},{"x":0.6127886176109314,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کیاهای","boundary":[0.6127886176109314,0.9265463948249817,0.6607459783554077,0.938144326210022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7992895245552063,"y":0.938144326210022},{"x":0.8170515298843384,"y":0.938144326210022},{"x":0.8170515298843384,"y":0.9471649527549744},{"x":0.7992895245552063,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پران","boundary":[0.7992895245552063,0.938144326210022,0.8170515298843384,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637655138969421,"y":0.938144326210022},{"x":0.788632333278656,"y":0.938144326210022},{"x":0.788632333278656,"y":0.9471649527549744},{"x":0.7637655138969421,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"مسدود","boundary":[0.7637655138969421,0.938144326210022,0.788632333278656,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7317939400672913,"y":0.938144326210022},{"x":0.758436918258667,"y":0.938144326210022},{"x":0.758436918258667,"y":0.9471649527549744},{"x":0.7317939400672913,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7317939400672913,0.938144326210022,0.758436918258667,0.9471649527549744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.714031994342804,"y":0.938144326210022},{"x":0.7264653444290161,"y":0.938144326210022},{"x":0.7264653444290161,"y":0.9471649527549744},{"x":0.714031994342804,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.714031994342804,0.938144326210022,0.7264653444290161,0.9471649527549744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142},{"languageCode":"ckb","confidence":0.4399999976158142},{"languageCode":"ur","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6074600219726562,"y":0.905927836894989},{"x":0.9165186285972595,"y":0.905927836894989},{"x":0.9165186285972595,"y":0.9471649527549744},{"x":0.6074600219726562,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.6024600219726562,0.898927836894989,0.9215186285972595,0.9541649527549744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6838365793228149,"y":0.938144326210022},{"x":0.7122557759284973,"y":0.938144326210022},{"x":0.7122557759284973,"y":0.9471649527549744},{"x":0.6838365793228149,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳","boundary":[0.6838365793228149,0.938144326210022,0.7122557759284973,0.9471649527549744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6838365793228149,"y":0.938144326210022},{"x":0.7122557759284973,"y":0.938144326210022},{"x":0.7122557759284973,"y":0.9471649527549744},{"x":0.6838365793228149,"y":0.9471649527549744}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6788365793228149,0.931144326210022,0.7172557759284973,0.9541649527549744],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/zLktbVVyvWAnXrBc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/QqkxqjwrHiEITJdL.jpg","blurred":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/dSdgCjAfnyRhrsnk.jpg"},"info":{"width":570,"height":792,"margin":[0.0006683594741319355,0.00031319508859605497,0.9986184979656286,0.9987604198497956]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.449122816324234,"y":0.25505051016807556},{"x":0.449122816324234,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4385964870452881,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4385964870452881,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"0.5cm","boundary":[0.449122816324234,0.25505051016807556,0.4385964870452881,0.2765151560306549]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.449122816324234,"y":0.25505051016807556},{"x":0.449122816324234,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4385964870452881,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4385964870452881,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.444122816324234,0.24805051016807556,0.4435964870452881,0.2835151560306549],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543859481811523,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7824561595916748,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7824561595916748,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7543859481811523,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"GHA","boundary":[0.7543859481811523,0.5037878751754761,0.7824561595916748,0.5113636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543859481811523,"y":0.5037878751754761},{"x":0.7824561595916748,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7824561595916748,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7543859481811523,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7493859481811523,0.49678787517547607,0.7874561595916748,0.5183636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38596490025520325,"y":0.7070707082748413},{"x":0.38596490025520325,"y":0.7196969985961914},{"x":0.37719297409057617,"y":0.7196969985961914},{"x":0.37719297409057617,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"6em","boundary":[0.38596490025520325,0.7070707082748413,0.37719297409057617,0.7196969985961914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38596490025520325,"y":0.7070707082748413},{"x":0.38596490025520325,"y":0.7196969985961914},{"x":0.37719297409057617,"y":0.7196969985961914},{"x":0.37719297409057617,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.38096490025520324,0.7000707082748413,0.3821929740905762,0.7266969985961914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4385964870452881,"y":0.9583333134651184},{"x":0.4877192974090576,"y":0.9583333134651184},{"x":0.4877192974090576,"y":0.9747474789619446},{"x":0.4385964870452881,"y":0.9747474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.4385964870452881,0.9583333134651184,0.4877192974090576,0.9747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5017544031143188,"y":0.9583333134651184},{"x":0.5649122595787048,"y":0.9583333134651184},{"x":0.5649122595787048,"y":0.9747474789619446},{"x":0.5017544031143188,"y":0.9747474789619446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"theophrasti","boundary":[0.5017544031143188,0.9583333134651184,0.5649122595787048,0.9747474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5807017683982849,"y":0.9583333134651184},{"x":0.6280701756477356,"y":0.9583333134651184},{"x":0.6280701756477356,"y":0.9747474789619446},{"x":0.5807017683982849,"y":0.9747474789619446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Medicus","boundary":[0.5807017683982849,0.9583333134651184,0.6280701756477356,0.9747474789619446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4385964870452881,"y":0.9583333134651184},{"x":0.6280701756477356,"y":0.9583333134651184},{"x":0.6280701756477356,"y":0.9747474789619446},{"x":0.4385964870452881,"y":0.9747474789619446}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4335964870452881,0.9513333134651184,0.6330701756477356,0.9817474789619446],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/RYBZjfvnMmxtZvMH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/XvgxmTyNksVREJqs.jpg","blurred":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/jdEIEVjOxIHmOWFk.jpg"},"info":{"width":561,"height":793,"margin":[0.000048280856082358674,0.0000643222754043709,0.9983007012119055,0.9987539918461784]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.03208556026220322,"y":0.05800756439566612},{"x":0.06417112052440643,"y":0.05800756439566612},{"x":0.06417112052440643,"y":0.06935687363147736},{"x":0.03386809304356575,"y":0.06935687363147736}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":".ي","boundary":[0.03208556026220322,0.05800756439566612,0.06417112052440643,0.06935687363147736]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.03208556026220322,"y":0.05800756439566612},{"x":0.06417112052440643,"y":0.05800756439566612},{"x":0.06417112052440643,"y":0.06935687363147736},{"x":0.03386809304356575,"y":0.06935687363147736}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.027085560262203216,0.05100756439566612,0.06917112052440644,0.07635687363147736],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08021390438079834,"y":0.09205548465251923},{"x":0.10160427540540695,"y":0.09205548465251923},{"x":0.10160427540540695,"y":0.10088272392749786},{"x":0.08021390438079834,"y":0.10088272392749786}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.08021390438079834,0.09205548465251923,0.10160427540540695,0.10088272392749786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10695187002420425,"y":0.09205548465251923},{"x":0.1301247775554657,"y":0.09205548465251923},{"x":0.1301247775554657,"y":0.10088272392749786},{"x":0.10695187002420425,"y":0.10088272392749786}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"627","boundary":[0.10695187002420425,0.09205548465251923,0.1301247775554657,0.10088272392749786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08199643343687057,"y":0.1071878969669342},{"x":0.11051693558692932,"y":0.1071878969669342},{"x":0.11051693558692932,"y":0.11979823559522629},{"x":0.08199643343687057,"y":0.11979823559522629}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.08199643343687057,0.1071878969669342,0.11051693558692932,0.11979823559522629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11586453020572662,"y":0.1071878969669342},{"x":0.13725490868091583,"y":0.1071878969669342},{"x":0.13725490868091583,"y":0.11979823559522629},{"x":0.11586453020572662,"y":0.11979823559522629}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"052","boundary":[0.11586453020572662,0.1071878969669342,0.13725490868091583,0.11979823559522629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13903743028640747,"y":0.1071878969669342},{"x":0.14260248839855194,"y":0.1071878969669342},{"x":0.14260248839855194,"y":0.11979823559522629},{"x":0.13903743028640747,"y":0.11979823559522629}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.13903743028640747,0.1071878969669342,0.14260248839855194,0.11979823559522629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14795008301734924,"y":0.1071878969669342},{"x":0.2032085508108139,"y":0.1071878969669342},{"x":0.2032085508108139,"y":0.11979823559522629},{"x":0.14795008301734924,"y":0.11979823559522629}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"001,002","boundary":[0.14795008301734924,0.1071878969669342,0.2032085508108139,0.11979823559522629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08021390438079834,"y":0.09205548465251923},{"x":0.2032085508108139,"y":0.09205548465251923},{"x":0.2032085508108139,"y":0.11979823559522629},{"x":0.08021390438079834,"y":0.11979823559522629}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.07521390438079834,0.08505548465251922,0.2082085508108139,0.1267982355952263],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8983957171440125,"y":0.08953341841697693},{"x":0.9358288645744324,"y":0.08953341841697693},{"x":0.9376114010810852,"y":0.10466582328081131},{"x":0.8983957171440125,"y":0.10466582328081131}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8983957171440125,0.08953341841697693,0.9376114010810852,0.10466582328081131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8467023372650146,"y":0.09079445153474808},{"x":0.8877005577087402,"y":0.08953341841697693},{"x":0.8877005577087402,"y":0.10466582328081131},{"x":0.8484848737716675,"y":0.10592685639858246}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8467023372650146,0.09079445153474808,0.8877005577087402,0.10466582328081131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377896547317505,"y":0.09079445153474808},{"x":0.843137264251709,"y":0.09079445153474808},{"x":0.843137264251709,"y":0.10592685639858246},{"x":0.8377896547317505,"y":0.10592685639858246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8377896547317505,0.09079445153474808,0.843137264251709,0.10592685639858246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7985739707946777,"y":0.09205548465251923},{"x":0.8270944952964783,"y":0.09205548465251923},{"x":0.8270944952964783,"y":0.1071878969669342},{"x":0.7985739707946777,"y":0.1071878969669342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۶۲۷","boundary":[0.7985739707946777,0.09205548465251923,0.8270944952964783,0.1071878969669342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9233511686325073,"y":0.11349306255578995},{"x":0.939393937587738,"y":0.11349306255578995},{"x":0.939393937587738,"y":0.12736444175243378},{"x":0.9251337051391602,"y":0.12736444175243378}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.9233511686325073,0.11349306255578995,0.939393937587738,0.12736444175243378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9126559495925903,"y":0.11349306255578995},{"x":0.9180035591125488,"y":0.11349306255578995},{"x":0.9180035591125488,"y":0.12736444175243378},{"x":0.9126559495925903,"y":0.12736444175243378}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9126559495925903,0.11349306255578995,0.9180035591125488,0.12736444175243378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8360071182250977,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8983957171440125,"y":0.11349306255578995},{"x":0.8983957171440125,"y":0.12862546741962433},{"x":0.8377896547317505,"y":0.12862546741962433}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۰۱/۰۰۲","boundary":[0.8360071182250977,0.1147540956735611,0.8983957171440125,0.12862546741962433]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7985739707946777,"y":0.09079445153474808},{"x":0.939393937587738,"y":0.08953341841697693},{"x":0.939393937587738,"y":0.12736444175243378},{"x":0.7985739707946777,"y":0.12988650798797607}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7935739707946777,0.08379445153474807,0.944393937587738,0.13436444175243378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914438247680664,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8146167397499084,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8146167397499084,"y":0.12862546741962433},{"x":0.7914438247680664,"y":0.12988650798797607}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۲","boundary":[0.7914438247680664,0.1147540956735611,0.8146167397499084,0.12862546741962433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163992762565613,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8217468857765198,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8217468857765198,"y":0.12862546741962433},{"x":0.8163992762565613,"y":0.12862546741962433}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.8163992762565613,0.1147540956735611,0.8217468857765198,0.12862546741962433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8253119587898254,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8306595087051392,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8306595087051392,"y":0.12862546741962433},{"x":0.8253119587898254,"y":0.12862546741962433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.8253119587898254,0.1147540956735611,0.8306595087051392,0.12862546741962433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782531201839447,"y":0.1147540956735611},{"x":0.7878788113594055,"y":0.1147540956735611},{"x":0.7896613478660583,"y":0.12988650798797607},{"x":0.7843137383460999,"y":0.12988650798797607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.782531201839447,0.1147540956735611,0.7896613478660583,0.12988650798797607]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782531201839447,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8306595087051392,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8306595087051392,"y":0.12862546741962433},{"x":0.7843137383460999,"y":0.12988650798797607}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.777531201839447,0.10775409567356109,0.8356595087051392,0.13562546741962433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16577540338039398,"y":0.1387137472629547},{"x":0.24242424964904785,"y":0.1387137472629547},{"x":0.24242424964904785,"y":0.1513240784406662},{"x":0.16577540338039398,"y":0.1513240784406662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.16577540338039398,0.1387137472629547,0.24242424964904785,0.1513240784406662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16577540338039398,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2032085508108139,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2032085508108139,"y":0.16771753132343292},{"x":0.16577540338039398,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"SOU","boundary":[0.16577540338039398,0.15510718524456024,0.2032085508108139,0.16771753132343292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20499108731746674,"y":0.15510718524456024},{"x":0.20677362382411957,"y":0.15510718524456024},{"x":0.20677362382411957,"y":0.16771753132343292},{"x":0.20499108731746674,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.20499108731746674,0.15510718524456024,0.20677362382411957,0.16771753132343292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2388591766357422,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2388591766357422,"y":0.16771753132343292},{"x":0.21568627655506134,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"CL","boundary":[0.21568627655506134,0.15510718524456024,0.2388591766357422,0.16771753132343292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24064171314239502,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2442067712545395,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2442067712545395,"y":0.16771753132343292},{"x":0.24064171314239502,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.24064171314239502,0.15510718524456024,0.2442067712545395,0.16771753132343292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24242424964904785,"y":0.15510718524456024},{"x":0.24777182936668396,"y":0.15510718524456024},{"x":0.24777182936668396,"y":0.16771753132343292},{"x":0.24242424964904785,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.24242424964904785,0.15510718524456024,0.24777182936668396,0.16771753132343292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16577540338039398,"y":0.17150062322616577},{"x":0.22103387117385864,"y":0.17276166379451752},{"x":0.22103387117385864,"y":0.18411096930503845},{"x":0.16577540338039398,"y":0.18411096930503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ORDO","boundary":[0.16577540338039398,0.17150062322616577,0.22103387117385864,0.18411096930503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16577540338039398,"y":0.1878940761089325},{"x":0.24777182936668396,"y":0.1878940761089325},{"x":0.24777182936668396,"y":0.20050440728664398},{"x":0.16577540338039398,"y":0.20050440728664398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.16577540338039398,0.1878940761089325,0.24777182936668396,0.20050440728664398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16399286687374115,"y":0.20554855465888977},{"x":0.22994652390480042,"y":0.20554855465888977},{"x":0.22994652390480042,"y":0.2168978601694107},{"x":0.16399286687374115,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.16399286687374115,0.20554855465888977,0.22994652390480042,0.2168978601694107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0.25999999046325684},{"languageCode":"es","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"la","confidence":0.23000000417232513},{"languageCode":"en","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16399286687374115,"y":0.1387137472629547},{"x":0.24777182936668396,"y":0.1387137472629547},{"x":0.24777182936668396,"y":0.2168978601694107},{"x":0.16399286687374115,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.15899286687374115,0.1317137472629547,0.25277182936668396,0.2238978601694107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2923351228237152,"y":0.13745270669460297},{"x":0.45632797479629517,"y":0.13745270669460297},{"x":0.45632797479629517,"y":0.1513240784406662},{"x":0.2923351228237152,"y":0.1513240784406662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.2923351228237152,0.13745270669460297,0.45632797479629517,0.1513240784406662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270944744348526,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2816399335861206,"y":0.15510718524456024},{"x":0.2816399335861206,"y":0.16771753132343292},{"x":0.270944744348526,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"=","boundary":[0.270944744348526,0.15510718524456024,0.2816399335861206,0.16771753132343292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.15510718524456024},{"x":0.44028520584106445,"y":0.15510718524456024},{"x":0.44028520584106445,"y":0.16771753132343292},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"DIALYPETALES","boundary":[0.29411765933036804,0.15510718524456024,0.44028520584106445,0.16771753132343292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270944744348526,"y":0.13745270669460297},{"x":0.45632797479629517,"y":0.13745270669460297},{"x":0.45632797479629517,"y":0.16771753132343292},{"x":0.270944744348526,"y":0.16771753132343292}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.265944744348526,0.13045270669460296,0.46132797479629517,0.17471753132343293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.17150062322616577},{"x":0.39928698539733887,"y":0.17150062322616577},{"x":0.39928698539733887,"y":0.18411096930503845},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18411096930503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MALVALES","boundary":[0.29411765933036804,0.17150062322616577,0.39928698539733887,0.18411096930503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270944744348526,"y":0.1878940761089325},{"x":0.2816399335861206,"y":0.1878940761089325},{"x":0.2816399335861206,"y":0.19924338161945343},{"x":0.270944744348526,"y":0.19924338161945343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.270944744348526,0.1878940761089325,0.2816399335861206,0.19924338161945343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2923351228237152,"y":0.1878940761089325},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1878940761089325},{"x":0.4117647111415863,"y":0.19924338161945343},{"x":0.2923351228237152,"y":0.20050440728664398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"MALVACEAE","boundary":[0.2923351228237152,0.1878940761089325,0.4117647111415863,0.19924338161945343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270944744348526,"y":0.20428751409053802},{"x":0.2798573970794678,"y":0.20428751409053802},{"x":0.2798573970794678,"y":0.2168978601694107},{"x":0.270944744348526,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.270944744348526,0.20428751409053802,0.2798573970794678,0.2168978601694107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2923351228237152,"y":0.20428751409053802},{"x":0.3921568691730499,"y":0.20428751409053802},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2168978601694107},{"x":0.2923351228237152,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ABUTILON","boundary":[0.2923351228237152,0.20428751409053802,0.3921568691730499,0.2168978601694107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"eo","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270944744348526,"y":0.17150062322616577},{"x":0.4117647111415863,"y":0.17150062322616577},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2168978601694107},{"x":0.270944744348526,"y":0.2168978601694107}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.265944744348526,0.16450062322616577,0.4167647111415863,0.2238978601694107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6951871514320374,"y":0.2774274945259094},{"x":0.70944744348526,"y":0.2774274945259094},{"x":0.70944744348526,"y":0.2900378406047821},{"x":0.6951871514320374,"y":0.2900378406047821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6951871514320374,0.2774274945259094,0.70944744348526,0.2900378406047821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183600664138794,"y":0.2774274945259094},{"x":0.8021390438079834,"y":0.2774274945259094},{"x":0.8021390438079834,"y":0.2900378406047821},{"x":0.7183600664138794,"y":0.2900378406047821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Theophrasti","boundary":[0.7183600664138794,0.2774274945259094,0.8021390438079834,0.2900378406047821]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6951871514320374,"y":0.2774274945259094},{"x":0.8021390438079834,"y":0.2774274945259094},{"x":0.8021390438079834,"y":0.2900378406047821},{"x":0.6951871514320374,"y":0.2900378406047821}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6901871514320373,0.2704274945259094,0.8071390438079834,0.2970378406047821],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131907105445862,"y":0.27490541338920593},{"x":0.6399286985397339,"y":0.27490541338920593},{"x":0.6399286985397339,"y":0.2925598919391632},{"x":0.6131907105445862,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شال","boundary":[0.6131907105445862,0.27490541338920593,0.6399286985397339,0.2925598919391632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5757575631141663,"y":0.27490541338920593},{"x":0.6060606241226196,"y":0.27490541338920593},{"x":0.6060606241226196,"y":0.2925598919391632},{"x":0.5757575631141663,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"كنف","boundary":[0.5757575631141663,0.27490541338920593,0.6060606241226196,0.2925598919391632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5668449401855469,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5704099535942078,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5704099535942078,"y":0.2925598919391632},{"x":0.5668449401855469,"y":0.2925598919391632}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5668449401855469,0.27490541338920593,0.5704099535942078,0.2925598919391632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5151515007019043,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5597147941589355,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5597147941589355,"y":0.29382094740867615},{"x":0.5151515007019043,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گندكنف","boundary":[0.5151515007019043,0.27490541338920593,0.5597147941589355,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937611520290375,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5008912682533264,"y":0.27490541338920593},{"x":0.5008912682533264,"y":0.29382094740867615},{"x":0.4937611520290375,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4937611520290375,0.27490541338920593,0.5008912682533264,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46167558431625366,"y":0.27490541338920593},{"x":0.488413542509079,"y":0.27490541338920593},{"x":0.488413542509079,"y":0.29382094740867615},{"x":0.46167558431625366,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.46167558431625366,0.27490541338920593,0.488413542509079,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.27490541338920593},{"x":0.4545454680919647,"y":0.27490541338920593},{"x":0.4545454680919647,"y":0.29382094740867615},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.4117647111415863,0.27490541338920593,0.4545454680919647,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40285205841064453,"y":0.27616646885871887},{"x":0.40463459491729736,"y":0.27616646885871887},{"x":0.40463459491729736,"y":0.29382094740867615},{"x":0.40285205841064453,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40285205841064453,0.27616646885871887,0.40463459491729736,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3582887649536133,"y":0.27616646885871887},{"x":0.3921568691730499,"y":0.27616646885871887},{"x":0.3921568691730499,"y":0.29382094740867615},{"x":0.3582887649536133,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.3582887649536133,0.27616646885871887,0.3921568691730499,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3493761122226715,"y":0.27616646885871887},{"x":0.35115864872932434,"y":0.27616646885871887},{"x":0.35115864872932434,"y":0.29382094740867615},{"x":0.3493761122226715,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3493761122226715,0.27616646885871887,0.35115864872932434,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33155080676078796,"y":0.27616646885871887},{"x":0.34046345949172974,"y":0.27616646885871887},{"x":0.34046345949172974,"y":0.29382094740867615},{"x":0.33155080676078796,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33155080676078796,0.27616646885871887,0.34046345949172974,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2816399335861206,"y":0.27616646885871887},{"x":0.32085561752319336,"y":0.27616646885871887},{"x":0.32085561752319336,"y":0.29382094740867615},{"x":0.2816399335861206,"y":0.29382094740867615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.2816399335861206,0.27616646885871887,0.32085561752319336,0.29382094740867615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24598930776119232,"y":0.27616646885871887},{"x":0.270944744348526,"y":0.27616646885871887},{"x":0.270944744348526,"y":0.2950819730758667},{"x":0.24598930776119232,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰","boundary":[0.24598930776119232,0.27616646885871887,0.270944744348526,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22638146579265594,"y":0.27616646885871887},{"x":0.23707665503025055,"y":0.27616646885871887},{"x":0.23707665503025055,"y":0.2950819730758667},{"x":0.22638146579265594,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.22638146579265594,0.27616646885871887,0.23707665503025055,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20142602920532227,"y":0.27616646885871887},{"x":0.2192513346672058,"y":0.27616646885871887},{"x":0.2192513346672058,"y":0.2950819730758667},{"x":0.20142602920532227,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.20142602920532227,0.27616646885871887,0.2192513346672058,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1925133615732193,"y":0.27616646885871887},{"x":0.19429589807987213,"y":0.27616646885871887},{"x":0.19429589807987213,"y":0.2950819730758667},{"x":0.1925133615732193,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1925133615732193,0.27616646885871887,0.19429589807987213,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.27616646885871887},{"x":0.18360070884227753,"y":0.27616646885871887},{"x":0.18360070884227753,"y":0.2950819730758667},{"x":0.13725490868091583,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مختصرا","boundary":[0.13725490868091583,0.27616646885871887,0.18360070884227753,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12834224104881287,"y":0.2774274945259094},{"x":0.135472372174263,"y":0.2774274945259094},{"x":0.135472372174263,"y":0.2950819730758667},{"x":0.12834224104881287,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.12834224104881287,0.2774274945259094,0.135472372174263,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.2774274945259094},{"x":0.1247771829366684,"y":0.27616646885871887},{"x":0.1247771829366684,"y":0.2950819730758667},{"x":0.07664883881807327,"y":0.2950819730758667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.07664883881807327,0.2774274945259094,0.1247771829366684,0.2950819730758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914438247680664,"y":0.29886507987976074},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2976040244102478},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3139974772930145},{"x":0.7932263612747192,"y":0.3152585029602051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7914438247680664,0.29886507987976074,0.8039215803146362,0.3139974772930145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361853718757629,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7860962748527527,"y":0.29886507987976074},{"x":0.7878788113594055,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7379679083824158,"y":0.316519558429718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.7361853718757629,0.3001261055469513,0.7878788113594055,0.3152585029602051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076649069786072,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7290552854537964,"y":0.3001261055469513},{"x":0.7308377623558044,"y":0.316519558429718},{"x":0.70944744348526,"y":0.31778058409690857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7076649069786072,0.3001261055469513,0.7308377623558044,0.316519558429718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698752224445343,"y":0.30138713121414185},{"x":0.7005347609519958,"y":0.30138713121414185},{"x":0.7023172974586487,"y":0.31778058409690857},{"x":0.7005347609519958,"y":0.31778058409690857}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.698752224445343,0.30138713121414185,0.7023172974586487,0.31778058409690857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.2774274945259094},{"x":0.8039215803146362,"y":0.2711223065853119},{"x":0.8039215803146362,"y":0.316519558429718},{"x":0.07664883881807327,"y":0.32282471656799316}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.07164883881807327,0.2704274945259094,0.8089215803146362,0.323519558429718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.32282471656799316},{"x":0.8199643492698669,"y":0.32282471656799316},{"x":0.8199643492698669,"y":0.3392181694507599},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.32282471656799316,0.8199643492698669,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7700534462928772,"y":0.32282471656799316},{"x":0.8021390438079834,"y":0.32282471656799316},{"x":0.8021390438079834,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7700534462928772,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"محكم","boundary":[0.7700534462928772,0.32282471656799316,0.8021390438079834,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7611408233642578,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7611408233642578,"y":0.3392181694507599},{"x":0.7575757503509521,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7575757503509521,0.32282471656799316,0.7611408233642578,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7504456043243408,"y":0.32282471656799316},{"x":0.7504456043243408,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6969696879386902,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.6969696879386902,0.32282471656799316,0.7504456043243408,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6898396015167236,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6934046149253845,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6934046149253845,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6898396015167236,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6898396015167236,0.32282471656799316,0.6934046149253845,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6417112350463867,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6809269189834595,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6809269189834595,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6417112350463867,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.6417112350463867,0.32282471656799316,0.6809269189834595,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310160160064697,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6327985525131226,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6327985525131226,"y":0.3392181694507599},{"x":0.6310160160064697,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6310160160064697,0.32282471656799316,0.6327985525131226,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6203208565711975,"y":0.32282471656799316},{"x":0.6203208565711975,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.5882353186607361,0.32282471656799316,0.6203208565711975,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811051726341248,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5864527821540833,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5864527821540833,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5811051726341248,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5811051726341248,0.32282471656799316,0.5864527821540833,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5276292562484741,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5721924901008606,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5721924901008606,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5276292562484741,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.5276292562484741,0.32282471656799316,0.5721924901008606,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133689641952515,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5204991102218628,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5204991102218628,"y":0.3392181694507599},{"x":0.5133689641952515,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5133689641952515,0.32282471656799316,0.5204991102218628,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48306596279144287,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5044563412666321,"y":0.32282471656799316},{"x":0.5044563412666321,"y":0.3392181694507599},{"x":0.48306596279144287,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.48306596279144287,0.32282471656799316,0.5044563412666321,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420677423477173,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4777183532714844,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4777183532714844,"y":0.3392181694507599},{"x":0.4420677423477173,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4420677423477173,0.32282471656799316,0.4777183532714844,0.3392181694507599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43493762612342834,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4367201328277588,"y":0.32282471656799316},{"x":0.4367201328277588,"y":0.3392181694507599},{"x":0.43493762612342834,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43493762612342834,0.32282471656799316,0.4367201328277588,0.3392181694507599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9126559495925903,"y":0.32282471656799316},{"x":0.9411764740943909,"y":0.32282471656799316},{"x":0.9411764740943909,"y":0.3341740369796753},{"x":0.9126559495925903,"y":0.3341740369796753}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ساقه","boundary":[0.9126559495925903,0.32282471656799316,0.9411764740943909,0.3341740369796753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43493762612342834,"y":0.32282471656799316},{"x":0.9411764740943909,"y":0.32282471656799316},{"x":0.9411764740943909,"y":0.3392181694507599},{"x":0.43493762612342834,"y":0.3392181694507599}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42993762612342834,0.31582471656799316,0.9461764740943909,0.3462181694507599],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.34552332758903503},{"x":0.8199643492698669,"y":0.34552332758903503},{"x":0.8199643492698669,"y":0.3656998872756958},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.34552332758903503,0.8199643492698669,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7789661288261414,"y":0.34552332758903503},{"x":0.8074866533279419,"y":0.34552332758903503},{"x":0.8074866533279419,"y":0.3656998872756958},{"x":0.7789661288261414,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.7789661288261414,0.34552332758903503,0.8074866533279419,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7415329813957214,"y":0.34552332758903503},{"x":0.7736185193061829,"y":0.34552332758903503},{"x":0.7736185193061829,"y":0.3656998872756958},{"x":0.7415329813957214,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7415329813957214,0.34552332758903503,0.7736185193061829,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183600664138794,"y":0.34552332758903503},{"x":0.7308377623558044,"y":0.34552332758903503},{"x":0.7308377623558044,"y":0.3656998872756958},{"x":0.7183600664138794,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7183600664138794,0.34552332758903503,0.7308377623558044,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844919919967651,"y":0.34552332758903503},{"x":0.7130124568939209,"y":0.34552332758903503},{"x":0.7130124568939209,"y":0.3656998872756958},{"x":0.6844919919967651,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدور","boundary":[0.6844919919967651,0.34552332758903503,0.7130124568939209,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6737967729568481,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6773618459701538,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6773618459701538,"y":0.3656998872756958},{"x":0.6737967729568481,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6737967729568481,0.34552332758903503,0.6773618459701538,0.3656998872756958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310160160064697,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6648841500282288,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6648841500282288,"y":0.36443883180618286},{"x":0.6310160160064697,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عمیقا","boundary":[0.6310160160064697,0.34552332758903503,0.6648841500282288,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6238859295845032,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6274510025978088,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6274510025978088,"y":0.36443883180618286},{"x":0.6238859295845032,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6238859295845032,0.34552332758903503,0.6274510025978088,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846702456474304,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6167557835578918,"y":0.34552332758903503},{"x":0.6167557835578918,"y":0.36443883180618286},{"x":0.5846702456474304,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5846702456474304,0.34552332758903503,0.6167557835578918,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5739750266075134,"y":0.34552332758903503},{"x":0.5775400996208191,"y":0.34552332758903503},{"x":0.5775400996208191,"y":0.36443883180618286},{"x":0.5739750266075134,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5739750266075134,0.34552332758903503,0.5775400996208191,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.34552332758903503},{"x":0.565062403678894,"y":0.34552332758903503},{"x":0.565062403678894,"y":0.36443883180618286},{"x":0.5490196347236633,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5490196347236633,0.34552332758903503,0.565062403678894,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.3442623019218445},{"x":0.541889488697052,"y":0.3442623019218445},{"x":0.541889488697052,"y":0.36443883180618286},{"x":0.5098039507865906,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.5098039507865906,0.3442623019218445,0.541889488697052,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46702316403388977,"y":0.3442623019218445},{"x":0.5008912682533264,"y":0.3442623019218445},{"x":0.5008912682533264,"y":0.36443883180618286},{"x":0.46702316403388977,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.46702316403388977,0.3442623019218445,0.5008912682533264,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4331550896167755,"y":0.3442623019218445},{"x":0.45989304780960083,"y":0.3442623019218445},{"x":0.45989304780960083,"y":0.36443883180618286},{"x":0.4331550896167755,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.4331550896167755,0.3442623019218445,0.45989304780960083,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39928698539733887,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4260249435901642,"y":0.3442623019218445},{"x":0.4260249435901642,"y":0.36443883180618286},{"x":0.39928698539733887,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.39928698539733887,0.3442623019218445,0.4260249435901642,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38859179615974426,"y":0.3442623019218445},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3442623019218445},{"x":0.3921568691730499,"y":0.36443883180618286},{"x":0.38859179615974426,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38859179615974426,0.3442623019218445,0.3921568691730499,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34046345949172974,"y":0.3442623019218445},{"x":0.37789660692214966,"y":0.3442623019218445},{"x":0.37789660692214966,"y":0.36443883180618286},{"x":0.34046345949172974,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.34046345949172974,0.3442623019218445,0.37789660692214966,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3442623019218445},{"x":0.3368983864784241,"y":0.3442623019218445},{"x":0.3368983864784241,"y":0.36443883180618286},{"x":0.3333333432674408,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3333333432674408,0.3442623019218445,0.3368983864784241,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.301247775554657,"y":0.3442623019218445},{"x":0.324420690536499,"y":0.3442623019218445},{"x":0.324420690536499,"y":0.36443883180618286},{"x":0.301247775554657,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.301247775554657,0.3442623019218445,0.324420690536499,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.3442623019218445},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3442623019218445},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36443883180618286},{"x":0.26916220784187317,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مات","boundary":[0.26916220784187317,0.3442623019218445,0.29411765933036804,0.36443883180618286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602495551109314,"y":0.3442623019218445},{"x":0.26203209161758423,"y":0.3442623019218445},{"x":0.26203209161758423,"y":0.36443883180618286},{"x":0.2602495551109314,"y":0.36443883180618286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2602495551109314,0.3442623019218445,0.26203209161758423,0.36443883180618286]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.916221022605896,"y":0.34552332758903503},{"x":0.9429590106010437,"y":0.34552332758903503},{"x":0.9429590106010437,"y":0.35939469933509827},{"x":0.916221022605896,"y":0.35939469933509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"برگ","boundary":[0.916221022605896,0.34552332758903503,0.9429590106010437,0.35939469933509827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602495551109314,"y":0.34300124645233154},{"x":0.9429590106010437,"y":0.34552332758903503},{"x":0.9429590106010437,"y":0.3682219386100769},{"x":0.2602495551109314,"y":0.3656998872756958}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2552495551109314,0.33600124645233154,0.9479590106010437,0.3752219386100769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.36696091294288635},{"x":0.8199643492698669,"y":0.36696091294288635},{"x":0.8199643492698669,"y":0.3858764171600342},{"x":0.8181818127632141,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.36696091294288635,0.8199643492698669,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782531201839447,"y":0.36696091294288635},{"x":0.8039215803146362,"y":0.36696091294288635},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3858764171600342},{"x":0.782531201839447,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.782531201839447,0.36696091294288635,0.8039215803146362,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77183598279953,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7736185193061829,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7736185193061829,"y":0.3858764171600342},{"x":0.77183598279953,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.77183598279953,0.36696091294288635,0.7736185193061829,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183600664138794,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7611408233642578,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7611408233642578,"y":0.3858764171600342},{"x":0.7183600664138794,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.7183600664138794,0.36696091294288635,0.7611408233642578,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112299203872681,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7165775299072266,"y":0.36696091294288635},{"x":0.7165775299072266,"y":0.3858764171600342},{"x":0.7112299203872681,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7112299203872681,0.36696091294288635,0.7165775299072266,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631016135215759,"y":0.36696091294288635},{"x":0.698752224445343,"y":0.36696091294288635},{"x":0.698752224445343,"y":0.3858764171600342},{"x":0.6631016135215759,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.6631016135215759,0.36696091294288635,0.698752224445343,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6221033930778503,"y":0.36696091294288635},{"x":0.6595365405082703,"y":0.36696091294288635},{"x":0.6595365405082703,"y":0.3858764171600342},{"x":0.6221033930778503,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6221033930778503,0.36696091294288635,0.6595365405082703,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.36696091294288635},{"x":0.6185383200645447,"y":0.36696091294288635},{"x":0.6185383200645447,"y":0.3858764171600342},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاهتر","boundary":[0.5686274766921997,0.36696091294288635,0.6185383200645447,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472370982170105,"y":0.36696091294288635},{"x":0.5579322576522827,"y":0.36696091294288635},{"x":0.5579322576522827,"y":0.3858764171600342},{"x":0.5472370982170105,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5472370982170105,0.36696091294288635,0.5579322576522827,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937611520290375,"y":0.36696091294288635},{"x":0.5383244156837463,"y":0.36696091294288635},{"x":0.5383244156837463,"y":0.3858764171600342},{"x":0.4937611520290375,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.4937611520290375,0.36696091294288635,0.5383244156837463,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4848484992980957,"y":0.36696091294288635},{"x":0.48663100600242615,"y":0.36696091294288635},{"x":0.48663100600242615,"y":0.3858764171600342},{"x":0.4848484992980957,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4848484992980957,0.36696091294288635,0.48663100600242615,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44028520584106445,"y":0.36696091294288635},{"x":0.4741533100605011,"y":0.36696091294288635},{"x":0.4741533100605011,"y":0.3858764171600342},{"x":0.44028520584106445,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.44028520584106445,0.36696091294288635,0.4741533100605011,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41354724764823914,"y":0.36696091294288635},{"x":0.4331550896167755,"y":0.36696091294288635},{"x":0.4331550896167755,"y":0.3858764171600342},{"x":0.41354724764823914,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.41354724764823914,0.36696091294288635,0.4331550896167755,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36720141768455505,"y":0.36696091294288635},{"x":0.40463459491729736,"y":0.36696091294288635},{"x":0.40463459491729736,"y":0.3858764171600342},{"x":0.36720141768455505,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفصل","boundary":[0.36720141768455505,0.36696091294288635,0.40463459491729736,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34224599599838257,"y":0.36696091294288635},{"x":0.36185383796691895,"y":0.36696091294288635},{"x":0.36185383796691895,"y":0.3858764171600342},{"x":0.34224599599838257,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34224599599838257,0.36696091294288635,0.36185383796691895,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.301247775554657,"y":0.36696091294288635},{"x":0.34046345949172974,"y":0.36696091294288635},{"x":0.34046345949172974,"y":0.3858764171600342},{"x":0.301247775554657,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.301247775554657,0.36696091294288635,0.34046345949172974,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23707665503025055,"y":0.36696091294288635},{"x":0.28877004981040955,"y":0.36696091294288635},{"x":0.28877004981040955,"y":0.3858764171600342},{"x":0.23707665503025055,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.23707665503025055,0.36696091294288635,0.28877004981040955,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22816398739814758,"y":0.36696091294288635},{"x":0.22994652390480042,"y":0.36696091294288635},{"x":0.22994652390480042,"y":0.3858764171600342},{"x":0.22816398739814758,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22816398739814758,0.36696091294288635,0.22994652390480042,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.36696091294288635},{"x":0.21746881306171417,"y":0.36696091294288635},{"x":0.21746881306171417,"y":0.3858764171600342},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.19607843458652496,0.36696091294288635,0.21746881306171417,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1408199667930603,"y":0.36696091294288635},{"x":0.18538324534893036,"y":0.36696091294288635},{"x":0.18538324534893036,"y":0.3858764171600342},{"x":0.1408199667930603,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کاسبرگک","boundary":[0.1408199667930603,0.36696091294288635,0.18538324534893036,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12299465388059616,"y":0.36696091294288635},{"x":0.1301247775554657,"y":0.36696091294288635},{"x":0.1301247775554657,"y":0.3858764171600342},{"x":0.12299465388059616,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12299465388059616,0.36696091294288635,0.1301247775554657,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09269162267446518,"y":0.36696091294288635},{"x":0.12121212482452393,"y":0.36696091294288635},{"x":0.12121212482452393,"y":0.3858764171600342},{"x":0.09269162267446518,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.09269162267446518,0.36696091294288635,0.12121212482452393,0.3858764171600342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08021390438079834,"y":0.36696091294288635},{"x":0.08734402805566788,"y":0.36696091294288635},{"x":0.08734402805566788,"y":0.3858764171600342},{"x":0.08021390438079834,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.08021390438079834,0.36696091294288635,0.08734402805566788,0.3858764171600342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9322637915611267,"y":0.3682219386100769},{"x":0.9411764740943909,"y":0.36696091294288635},{"x":0.9429590106010437,"y":0.3808322846889496},{"x":0.9340463280677795,"y":0.3808322846889496}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.9322637915611267,0.3682219386100769,0.9429590106010437,0.3808322846889496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08021390438079834,"y":0.36696091294288635},{"x":0.9429590106010437,"y":0.36696091294288635},{"x":0.9429590106010437,"y":0.3858764171600342},{"x":0.08021390438079834,"y":0.3858764171600342}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.07521390438079834,0.35996091294288635,0.9479590106010437,0.3928764171600342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3909205496311188},{"x":0.31016042828559875,"y":0.3909205496311188},{"x":0.31016042828559875,"y":0.40605297684669495},{"x":0.29411765933036804,"y":0.40605297684669495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.29411765933036804,0.3909205496311188,0.31016042828559875,0.40605297684669495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.3909205496311188},{"x":0.2852049767971039,"y":0.3909205496311188},{"x":0.2852049767971039,"y":0.40605297684669495},{"x":0.2549019753932953,"y":0.40605297684669495}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.2549019753932953,0.3909205496311188,0.2852049767971039,0.40605297684669495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24598930776119232,"y":0.3909205496311188},{"x":0.2513369023799896,"y":0.3909205496311188},{"x":0.2513369023799896,"y":0.40605297684669495},{"x":0.24598930776119232,"y":0.40605297684669495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24598930776119232,0.3909205496311188,0.2513369023799896,0.40605297684669495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19073083996772766,"y":0.3909205496311188},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3909205496311188},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4073140025138855},{"x":0.19073083996772766,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.19073083996772766,0.3909205496311188,0.23529411852359772,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.3909205496311188},{"x":0.18538324534893036,"y":0.3909205496311188},{"x":0.18538324534893036,"y":0.4073140025138855},{"x":0.1818181872367859,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1818181872367859,0.3909205496311188,0.18538324534893036,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.3909205496311188},{"x":0.17112299799919128,"y":0.3909205496311188},{"x":0.17112299799919128,"y":0.4073140025138855},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1568627506494522,0.3909205496311188,0.17112299799919128,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11051693558692932,"y":0.3909205496311188},{"x":0.14973261952400208,"y":0.3909205496311188},{"x":0.14973261952400208,"y":0.4073140025138855},{"x":0.11051693558692932,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.11051693558692932,0.3909205496311188,0.14973261952400208,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08021390438079834,"y":0.3909205496311188},{"x":0.10338681191205978,"y":0.3909205496311188},{"x":0.10338681191205978,"y":0.4073140025138855},{"x":0.08021390438079834,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.08021390438079834,0.3909205496311188,0.10338681191205978,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7611408233642578,"y":0.3909205496311188},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3909205496311188},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7611408233642578,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.7611408233642578,0.3909205496311188,0.8039215803146362,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7522281408309937,"y":0.3909205496311188},{"x":0.7540106773376465,"y":0.3909205496311188},{"x":0.7540106773376465,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7522281408309937,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7522281408309937,0.3909205496311188,0.7540106773376465,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934046149253845,"y":0.3909205496311188},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3909205496311188},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4073140025138855},{"x":0.6934046149253845,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6934046149253845,0.3909205496311188,0.7450980544090271,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577540040016174,"y":0.3909205496311188},{"x":0.6827094554901123,"y":0.3909205496311188},{"x":0.6827094554901123,"y":0.4073140025138855},{"x":0.6577540040016174,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱/۲","boundary":[0.6577540040016174,0.3909205496311188,0.6827094554901123,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.3909205496311188},{"x":0.648841381072998,"y":0.3909205496311188},{"x":0.648841381072998,"y":0.4073140025138855},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6363636255264282,0.3909205496311188,0.648841381072998,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625668466091156,"y":0.3909205496311188},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3909205496311188},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4073140025138855},{"x":0.625668466091156,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.625668466091156,0.3909205496311188,0.6274510025978088,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5971479415893555,"y":0.3909205496311188},{"x":0.614973247051239,"y":0.3909205496311188},{"x":0.614973247051239,"y":0.4073140025138855},{"x":0.5971479415893555,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5971479415893555,0.3909205496311188,0.614973247051239,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.3909205496311188},{"x":0.5900177955627441,"y":0.3909205496311188},{"x":0.5900177955627441,"y":0.4073140025138855},{"x":0.5454545617103577,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.5454545617103577,0.3909205496311188,0.5900177955627441,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3909205496311188},{"x":0.5383244156837463,"y":0.3909205496311188},{"x":0.5383244156837463,"y":0.4073140025138855},{"x":0.529411792755127,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.3909205496311188,0.5383244156837463,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937611520290375,"y":0.3909205496311188},{"x":0.51871657371521,"y":0.3909205496311188},{"x":0.51871657371521,"y":0.4073140025138855},{"x":0.4937611520290375,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.4937611520290375,0.3909205496311188,0.51871657371521,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48306596279144287,"y":0.3909205496311188},{"x":0.48663100600242615,"y":0.3909205496311188},{"x":0.48663100600242615,"y":0.4073140025138855},{"x":0.48306596279144287,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48306596279144287,0.3909205496311188,0.48663100600242615,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.427807480096817,"y":0.3909205496311188},{"x":0.4741533100605011,"y":0.3909205496311188},{"x":0.4741533100605011,"y":0.4073140025138855},{"x":0.427807480096817,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برچهها","boundary":[0.427807480096817,0.3909205496311188,0.4741533100605011,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3909205496311188},{"x":0.4153297543525696,"y":0.3909205496311188},{"x":0.4153297543525696,"y":0.4073140025138855},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4117647111415863,0.3909205496311188,0.4153297543525696,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3903743326663971,"y":0.3909205496311188},{"x":0.4064171016216278,"y":0.3909205496311188},{"x":0.4064171016216278,"y":0.4073140025138855},{"x":0.3903743326663971,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.3903743326663971,0.3909205496311188,0.4064171016216278,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3636363744735718,"y":0.3909205496311188},{"x":0.37789660692214966,"y":0.3909205496311188},{"x":0.37789660692214966,"y":0.4073140025138855},{"x":0.3636363744735718,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3636363744735718,0.3909205496311188,0.37789660692214966,0.4073140025138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368983864784241,"y":0.3909205496311188},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3909205496311188},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4073140025138855},{"x":0.3368983864784241,"y":0.4073140025138855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.3368983864784241,0.3909205496311188,0.3529411852359772,0.4073140025138855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08021390438079834,"y":0.3909205496311188},{"x":0.8039215803146362,"y":0.38839849829673767},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4073140025138855},{"x":0.08021390438079834,"y":0.4098360538482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.07521390438079834,0.38392054963111877,0.8089215803146362,0.4143140025138855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759358286857605,"y":0.41361916065216064},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41361916065216064},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4312736392021179},{"x":0.759358286857605,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.759358286857605,0.41361916065216064,0.8039215803146362,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504456043243408,"y":0.41361916065216064},{"x":0.7522281408309937,"y":0.41361916065216064},{"x":0.7522281408309937,"y":0.4312736392021179},{"x":0.7504456043243408,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7504456043243408,0.41361916065216064,0.7522281408309937,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237076759338379,"y":0.41361916065216064},{"x":0.7415329813957214,"y":0.41361916065216064},{"x":0.7415329813957214,"y":0.4312736392021179},{"x":0.7237076759338379,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7237076759338379,0.41361916065216064,0.7415329813957214,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880570650100708,"y":0.41361916065216064},{"x":0.7183600664138794,"y":0.41361916065216064},{"x":0.7183600664138794,"y":0.4312736392021179},{"x":0.6880570650100708,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راس","boundary":[0.6880570650100708,0.41361916065216064,0.7183600664138794,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6524063944816589,"y":0.41361916065216064},{"x":0.6827094554901123,"y":0.41361916065216064},{"x":0.6827094554901123,"y":0.4312736392021179},{"x":0.6524063944816589,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.6524063944816589,0.41361916065216064,0.6827094554901123,0.4312736392021179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327985525131226,"y":0.41361916065216064},{"x":0.6417112350463867,"y":0.41361916065216064},{"x":0.6417112350463867,"y":0.43001261353492737},{"x":0.6327985525131226,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6327985525131226,0.41361916065216064,0.6417112350463867,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.41361916065216064},{"x":0.6238859295845032,"y":0.41361916065216064},{"x":0.6238859295845032,"y":0.43001261353492737},{"x":0.6078431606292725,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6078431606292725,0.41361916065216064,0.6238859295845032,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.565062403678894,"y":0.41361916065216064},{"x":0.602495551109314,"y":0.41361916065216064},{"x":0.602495551109314,"y":0.43001261353492737},{"x":0.565062403678894,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زائده","boundary":[0.565062403678894,0.41361916065216064,0.602495551109314,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5151515007019043,"y":0.41361916065216064},{"x":0.5579322576522827,"y":0.41361916065216064},{"x":0.5579322576522827,"y":0.43001261353492737},{"x":0.5151515007019043,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.5151515007019043,0.41361916065216064,0.5579322576522827,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4741533100605011,"y":0.41361916065216064},{"x":0.5080214142799377,"y":0.41361916065216064},{"x":0.5080214142799377,"y":0.43001261353492737},{"x":0.4741533100605011,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4741533100605011,0.41361916065216064,0.5080214142799377,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4385026693344116,"y":0.41361916065216064},{"x":0.46524062752723694,"y":0.41361916065216064},{"x":0.46524062752723694,"y":0.43001261353492737},{"x":0.4385026693344116,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.4385026693344116,0.41361916065216064,0.46524062752723694,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4260249435901642,"y":0.41361916065216064},{"x":0.4313725531101227,"y":0.41361916065216064},{"x":0.4313725531101227,"y":0.43001261353492737},{"x":0.4260249435901642,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4260249435901642,0.41361916065216064,0.4313725531101227,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.4123581349849701},{"x":0.4171122908592224,"y":0.4123581349849701},{"x":0.4171122908592224,"y":0.43001261353492737},{"x":0.37254902720451355,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طویلتر","boundary":[0.37254902720451355,0.4123581349849701,0.4171122908592224,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35472372174263,"y":0.4123581349849701},{"x":0.3654188811779022,"y":0.4123581349849701},{"x":0.3654188811779022,"y":0.43001261353492737},{"x":0.35472372174263,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35472372174263,0.4123581349849701,0.3654188811779022,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905525863170624,"y":0.4123581349849701},{"x":0.3493761122226715,"y":0.4123581349849701},{"x":0.3493761122226715,"y":0.43001261353492737},{"x":0.2905525863170624,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.2905525863170624,0.4123581349849701,0.3493761122226715,0.43001261353492737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2816399335861206,"y":0.4123581349849701},{"x":0.28342247009277344,"y":0.4123581349849701},{"x":0.28342247009277344,"y":0.43001261353492737},{"x":0.2816399335861206,"y":0.43001261353492737}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2816399335861206,0.4123581349849701,0.28342247009277344,0.43001261353492737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2816399335861206,"y":0.4123581349849701},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41361916065216064},{"x":0.8039215803146362,"y":0.43253466486930847},{"x":0.2816399335861206,"y":0.4312736392021179}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2766399335861206,0.4053581349849701,0.8089215803146362,0.4395346648693085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.438839852809906},{"x":0.8199643492698669,"y":0.438839852809906},{"x":0.8199643492698669,"y":0.4514501988887787},{"x":0.8181818127632141,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.438839852809906,0.8199643492698669,0.4514501988887787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.438839852809906},{"x":0.8021390438079834,"y":0.438839852809906},{"x":0.8021390438079834,"y":0.4514501988887787},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.7843137383460999,0.438839852809906,0.8021390438079834,0.4514501988887787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7664884328842163,"y":0.438839852809906},{"x":0.7771835923194885,"y":0.438839852809906},{"x":0.7771835923194885,"y":0.4514501988887787},{"x":0.7664884328842163,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7664884328842163,0.438839852809906,0.7771835923194885,0.4514501988887787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112299203872681,"y":0.438839852809906},{"x":0.759358286857605,"y":0.438839852809906},{"x":0.759358286857605,"y":0.4514501988887787},{"x":0.7112299203872681,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهریور","boundary":[0.7112299203872681,0.438839852809906,0.759358286857605,0.4514501988887787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040998339653015,"y":0.438839852809906},{"x":0.7058823704719543,"y":0.438839852809906},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4514501988887787},{"x":0.7040998339653015,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7040998339653015,0.438839852809906,0.7058823704719543,0.4514501988887787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8306595087051392,"y":0.4564943313598633},{"x":0.9429590106010437,"y":0.4564943313598633},{"x":0.9429590106010437,"y":0.47667086124420166},{"x":0.8306595087051392,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارجغرافیائی","boundary":[0.8306595087051392,0.4564943313598633,0.9429590106010437,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.4564943313598633},{"x":0.8199643492698669,"y":0.4564943313598633},{"x":0.8199643492698669,"y":0.47667086124420166},{"x":0.8181818127632141,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.4564943313598633,0.8199643492698669,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629233598709106,"y":0.4564943313598633},{"x":0.8021390438079834,"y":0.4564943313598633},{"x":0.8021390438079834,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7629233598709106,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.7629233598709106,0.4564943313598633,0.8021390438079834,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7486631274223328,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7557932138442993,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7557932138442993,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7486631274223328,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7486631274223328,0.4564943313598633,0.7557932138442993,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112299203872681,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7450980544090271,"y":0.47667086124420166},{"x":0.7112299203872681,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.7112299203872681,0.4564943313598633,0.7450980544090271,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631016135215759,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7005347609519958,"y":0.4564943313598633},{"x":0.7005347609519958,"y":0.47667086124420166},{"x":0.6631016135215759,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6631016135215759,0.4564943313598633,0.7005347609519958,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648841381072998,"y":0.4564943313598633},{"x":0.6524063944816589,"y":0.4564943313598633},{"x":0.6524063944816589,"y":0.47667086124420166},{"x":0.648841381072998,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.648841381072998,0.4564943313598633,0.6524063944816589,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167557835578918,"y":0.4564943313598633},{"x":0.6417112350463867,"y":0.4564943313598633},{"x":0.6417112350463867,"y":0.47667086124420166},{"x":0.6167557835578918,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کرج","boundary":[0.6167557835578918,0.4564943313598633,0.6417112350463867,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4564943313598633},{"x":0.6114081740379333,"y":0.4564943313598633},{"x":0.6114081740379333,"y":0.47667086124420166},{"x":0.6078431606292725,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6078431606292725,0.4564943313598633,0.6114081740379333,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4564943313598633},{"x":0.602495551109314,"y":0.4564943313598633},{"x":0.602495551109314,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5686274766921997,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.5686274766921997,0.4564943313598633,0.602495551109314,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597147941589355,"y":0.4564943313598633},{"x":0.5614973306655884,"y":0.4564943313598633},{"x":0.5614973306655884,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5597147941589355,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5597147941589355,0.4564943313598633,0.5614973306655884,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133689641952515,"y":0.4564943313598633},{"x":0.5508021116256714,"y":0.4564943313598633},{"x":0.5508021116256714,"y":0.47667086124420166},{"x":0.5133689641952515,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.5133689641952515,0.4564943313598633,0.5508021116256714,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4634581208229065,"y":0.4564943313598633},{"x":0.5044563412666321,"y":0.4564943313598633},{"x":0.5044563412666321,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4634581208229065,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرطوب","boundary":[0.4634581208229065,0.4564943313598633,0.5044563412666321,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41889482736587524,"y":0.4564943313598633},{"x":0.4545454680919647,"y":0.4564943313598633},{"x":0.4545454680919647,"y":0.47667086124420166},{"x":0.41889482736587524,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیلان","boundary":[0.41889482736587524,0.4564943313598633,0.4545454680919647,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4064171016216278,"y":0.4564943313598633},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4564943313598633},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4064171016216278,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4064171016216278,0.4564943313598633,0.4117647111415863,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3386809229850769,"y":0.4564943313598633},{"x":0.39750444889068604,"y":0.4564943313598633},{"x":0.39750444889068604,"y":0.47667086124420166},{"x":0.3386809229850769,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.3386809229850769,0.4564943313598633,0.39750444889068604,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3279857337474823,"y":0.4564943313598633},{"x":0.33155080676078796,"y":0.4564943313598633},{"x":0.33155080676078796,"y":0.47667086124420166},{"x":0.3279857337474823,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3279857337474823,0.4564943313598633,0.33155080676078796,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28877004981040955,"y":0.4564943313598633},{"x":0.3226381540298462,"y":0.4564943313598633},{"x":0.3226381540298462,"y":0.47667086124420166},{"x":0.28877004981040955,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرگان","boundary":[0.28877004981040955,0.4564943313598633,0.3226381540298462,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762923240661621,"y":0.4564943313598633},{"x":0.2816399335861206,"y":0.4564943313598633},{"x":0.2816399335861206,"y":0.47667086124420166},{"x":0.2762923240661621,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2762923240661621,0.4564943313598633,0.2816399335861206,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4564943313598633},{"x":0.26916220784187317,"y":0.4564943313598633},{"x":0.26916220784187317,"y":0.47667086124420166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.23529411852359772,0.4564943313598633,0.26916220784187317,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19964349269866943,"y":0.4564943313598633},{"x":0.22994652390480042,"y":0.4564943313598633},{"x":0.22994652390480042,"y":0.47667086124420166},{"x":0.19964349269866943,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.19964349269866943,0.4564943313598633,0.22994652390480042,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19073083996772766,"y":0.4564943313598633},{"x":0.19429589807987213,"y":0.4564943313598633},{"x":0.19429589807987213,"y":0.47667086124420166},{"x":0.19073083996772766,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.19073083996772766,0.4564943313598633,0.19429589807987213,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14795008301734924,"y":0.4564943313598633},{"x":0.1818181872367859,"y":0.4564943313598633},{"x":0.1818181872367859,"y":0.47667086124420166},{"x":0.14795008301734924,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.14795008301734924,0.4564943313598633,0.1818181872367859,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.4564943313598633},{"x":0.14438502490520477,"y":0.4564943313598633},{"x":0.14438502490520477,"y":0.47667086124420166},{"x":0.13725490868091583,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13725490868091583,0.4564943313598633,0.14438502490520477,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.4564943313598633},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4564943313598633},{"x":0.13725490868091583,"y":0.47667086124420166},{"x":0.09803921729326248,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.09803921729326248,0.4564943313598633,0.13725490868091583,0.47667086124420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08912655711174011,"y":0.4564943313598633},{"x":0.09090909361839294,"y":0.4564943313598633},{"x":0.09090909361839294,"y":0.47667086124420166},{"x":0.08912655711174011,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.08912655711174011,0.4564943313598633,0.09090909361839294,0.47667086124420166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08912655711174011,"y":0.438839852809906},{"x":0.9429590106010437,"y":0.438839852809906},{"x":0.9429590106010437,"y":0.47667086124420166},{"x":0.08912655711174011,"y":0.47667086124420166}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.08412655711174011,0.431839852809906,0.9479590106010437,0.48367086124420167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.4804539680480957},{"x":0.8199643492698669,"y":0.4804539680480957},{"x":0.8199643492698669,"y":0.4968474209308624},{"x":0.8181818127632141,"y":0.4968474209308624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.4804539680480957,0.8199643492698669,0.4968474209308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629233598709106,"y":0.4804539680480957},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4804539680480957},{"x":0.8021390438079834,"y":0.4968474209308624},{"x":0.7611408233642578,"y":0.4968474209308624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7629233598709106,0.4804539680480957,0.8021390438079834,0.4968474209308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540106773376465,"y":0.4804539680480957},{"x":0.7575757503509521,"y":0.4804539680480957},{"x":0.7557932138442993,"y":0.4955863952636719},{"x":0.7540106773376465,"y":0.4955863952636719}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7540106773376465,0.4804539680480957,0.7557932138442993,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9073083996772766,"y":0.48171499371528625},{"x":0.939393937587738,"y":0.4804539680480957},{"x":0.9411764740943909,"y":0.4955863952636719},{"x":0.9090909361839294,"y":0.4968474209308624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.9073083996772766,0.48171499371528625,0.9411764740943909,0.4955863952636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866310179233551,"y":0.4829760491847992},{"x":0.9019607901573181,"y":0.48171499371528625},{"x":0.903743326663971,"y":0.4968474209308624},{"x":0.8680927157402039,"y":0.498108446598053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.866310179233551,0.4829760491847992,0.903743326663971,0.4968474209308624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540106773376465,"y":0.4804539680480957},{"x":0.939393937587738,"y":0.47919294238090515},{"x":0.9411764740943909,"y":0.4968474209308624},{"x":0.7540106773376465,"y":0.49936947226524353}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7490106773376465,0.4734539680480957,0.9461764740943909,0.5038474209308624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.5044136047363281},{"x":0.8199643492698669,"y":0.5044136047363281},{"x":0.8199643492698669,"y":0.5208070874214172},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8181818127632141,0.5044136047363281,0.8199643492698669,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754010558128357,"y":0.5044136047363281},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5044136047363281},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5208070874214172},{"x":0.7754010558128357,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7754010558128357,0.5044136047363281,0.8039215803146362,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344028353691101,"y":0.5044136047363281},{"x":0.7682709693908691,"y":0.5044136047363281},{"x":0.7682709693908691,"y":0.5208070874214172},{"x":0.7344028353691101,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7344028353691101,0.5044136047363281,0.7682709693908691,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183600664138794,"y":0.5044136047363281},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5044136047363281},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5208070874214172},{"x":0.7183600664138794,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7183600664138794,0.5044136047363281,0.7254902124404907,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6737967729568481,"y":0.5044136047363281},{"x":0.70944744348526,"y":0.5044136047363281},{"x":0.70944744348526,"y":0.5208070874214172},{"x":0.6737967729568481,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6737967729568481,0.5044136047363281,0.70944744348526,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327985525131226,"y":0.5044136047363281},{"x":0.6648841500282288,"y":0.5044136047363281},{"x":0.6648841500282288,"y":0.5208070874214172},{"x":0.6327985525131226,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6327985525131226,0.5044136047363281,0.6648841500282288,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5900177955627441,"y":0.5044136047363281},{"x":0.6238859295845032,"y":0.5044136047363281},{"x":0.6238859295845032,"y":0.5208070874214172},{"x":0.5900177955627441,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5900177955627441,0.5044136047363281,0.6238859295845032,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811051726341248,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5864527821540833,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5864527821540833,"y":0.5208070874214172},{"x":0.5811051726341248,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5811051726341248,0.5044136047363281,0.5864527821540833,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5721924901008606,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5721924901008606,"y":0.5208070874214172},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5454545617103577,0.5044136047363281,0.5721924901008606,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133689641952515,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5365418791770935,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5365418791770935,"y":0.5208070874214172},{"x":0.5133689641952515,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5133689641952515,0.5044136047363281,0.5365418791770935,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5044563412666321,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5062388777732849,"y":0.5044136047363281},{"x":0.5062388777732849,"y":0.5208070874214172},{"x":0.5044563412666321,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5044563412666321,0.5044136047363281,0.5062388777732849,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458110511302948,"y":0.5044136047363281},{"x":0.4955436587333679,"y":0.5044136047363281},{"x":0.4955436587333679,"y":0.5208070874214172},{"x":0.458110511302948,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.458110511302948,0.5044136047363281,0.4955436587333679,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5044136047363281},{"x":0.4474153220653534,"y":0.5044136047363281},{"x":0.4474153220653534,"y":0.5208070874214172},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.4117647111415863,0.5044136047363281,0.4474153220653534,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4010695219039917,"y":0.5044136047363281},{"x":0.40285205841064453,"y":0.5044136047363281},{"x":0.40285205841064453,"y":0.5208070874214172},{"x":0.4010695219039917,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4010695219039917,0.5044136047363281,0.40285205841064453,0.5208070874214172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9090909361839294,"y":0.50315260887146},{"x":0.9429590106010437,"y":0.50315260887146},{"x":0.9429590106010437,"y":0.5195460319519043},{"x":0.9090909361839294,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.9090909361839294,0.50315260887146,0.9429590106010437,0.5195460319519043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8770053386688232,"y":0.5044136047363281},{"x":0.9019607901573181,"y":0.50315260887146},{"x":0.903743326663971,"y":0.5195460319519043},{"x":0.8770053386688232,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8770053386688232,0.5044136047363281,0.903743326663971,0.5195460319519043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4010695219039917,"y":0.50315260887146},{"x":0.9429590106010437,"y":0.50315260887146},{"x":0.9429590106010437,"y":0.5208070874214172},{"x":0.4010695219039917,"y":0.5208070874214172}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3960695219039917,0.49615260887145995,0.9479590106010437,0.5278070874214172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7700534462928772,"y":0.5258511900901794},{"x":0.8021390438079834,"y":0.5258511900901794},{"x":0.8021390438079834,"y":0.5435056686401367},{"x":0.7700534462928772,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.7700534462928772,0.5258511900901794,0.8021390438079834,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7147949934005737,"y":0.5271122455596924},{"x":0.7629233598709106,"y":0.5271122455596924},{"x":0.7629233598709106,"y":0.5435056686401367},{"x":0.7147949934005737,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.7147949934005737,0.5271122455596924,0.7629233598709106,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.5271122455596924},{"x":0.7040998339653015,"y":0.5271122455596924},{"x":0.7040998339653015,"y":0.5435056686401367},{"x":0.6969696879386902,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6969696879386902,0.5271122455596924,0.7040998339653015,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5271122455596924},{"x":0.6898396015167236,"y":0.5271122455596924},{"x":0.6898396015167236,"y":0.5435056686401367},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.6666666865348816,0.5271122455596924,0.6898396015167236,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6203208565711975,"y":0.5271122455596924},{"x":0.6524063944816589,"y":0.5271122455596924},{"x":0.6524063944816589,"y":0.5435056686401367},{"x":0.6203208565711975,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هینز","boundary":[0.6203208565711975,0.5271122455596924,0.6524063944816589,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5271122455596924},{"x":0.614973247051239,"y":0.5271122455596924},{"x":0.614973247051239,"y":0.5435056686401367},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشینگر","boundary":[0.5686274766921997,0.5271122455596924,0.614973247051239,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554367184638977,"y":0.5271122455596924},{"x":0.5579322576522827,"y":0.5271122455596924},{"x":0.5579322576522827,"y":0.5435056686401367},{"x":0.554367184638977,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.554367184638977,0.5271122455596924,0.5579322576522827,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49732619524002075,"y":0.5271122455596924},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5271122455596924},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5435056686401367},{"x":0.49732619524002075,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مالواسه","boundary":[0.49732619524002075,0.5271122455596924,0.5454545617103577,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488413542509079,"y":0.5271122455596924},{"x":0.4937611520290375,"y":0.5271122455596924},{"x":0.4937611520290375,"y":0.5435056686401367},{"x":0.488413542509079,"y":0.5435056686401367}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.488413542509079,0.5271122455596924,0.4937611520290375,0.5435056686401367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4527629315853119,"y":0.5271122455596924},{"x":0.4795008897781372,"y":0.5271122455596924},{"x":0.4795008897781372,"y":0.5447667241096497},{"x":0.4527629315853119,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.4527629315853119,0.5271122455596924,0.4795008897781372,0.5447667241096497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4171122908592224,"y":0.5271122455596924},{"x":0.4438502788543701,"y":0.5271122455596924},{"x":0.4438502788543701,"y":0.5447667241096497},{"x":0.4171122908592224,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲۰","boundary":[0.4171122908592224,0.5271122455596924,0.4438502788543701,0.5447667241096497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4064171016216278,"y":0.5271122455596924},{"x":0.40998217463493347,"y":0.5271122455596924},{"x":0.40998217463493347,"y":0.5447667241096497},{"x":0.4064171016216278,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4064171016216278,0.5271122455596924,0.40998217463493347,0.5447667241096497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3493761122226715,"y":0.5271122455596924},{"x":0.39750444889068604,"y":0.5271122455596924},{"x":0.39750444889068604,"y":0.5447667241096497},{"x":0.3493761122226715,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.3493761122226715,0.5271122455596924,0.39750444889068604,0.5447667241096497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368983864784241,"y":0.5271122455596924},{"x":0.3600713014602661,"y":0.5271122455596924},{"x":0.3600713014602661,"y":0.5447667241096497},{"x":0.3368983864784241,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۰۷","boundary":[0.3368983864784241,0.5271122455596924,0.3600713014602661,0.5447667241096497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368983864784241,"y":0.5258511900901794},{"x":0.8021390438079834,"y":0.5245901346206665},{"x":0.8021390438079834,"y":0.5435056686401367},{"x":0.3368983864784241,"y":0.5447667241096497}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.33189838647842407,0.5188511900901794,0.8071390438079834,0.5505056686401367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9108734130859375,"y":0.4363177716732025},{"x":0.9429590106010437,"y":0.44010087847709656},{"x":0.9411764740943909,"y":0.4564943313598633},{"x":0.9090909361839294,"y":0.4539722502231598}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"موسم","boundary":[0.9108734130859375,0.4363177716732025,0.9411764740943909,0.4564943313598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8912655711174011,"y":0.43505674600601196},{"x":0.903743326663971,"y":0.4363177716732025},{"x":0.9001782536506653,"y":0.45271122455596924},{"x":0.8877005577087402,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گل","boundary":[0.8912655711174011,0.43505674600601196,0.9001782536506653,0.45271122455596924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8912655711174011,"y":0.43505674600601196},{"x":0.9429590106010437,"y":0.44010087847709656},{"x":0.939393937587738,"y":0.4564943313598633},{"x":0.8877005577087402,"y":0.4514501988887787}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8862655711174011,0.42805674600601196,0.944393937587738,0.4634943313598633],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597147941589355,"y":0.4653215706348419},{"x":0.5632798671722412,"y":0.4653215706348419},{"x":0.5632798671722412,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5597147941589355,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.5597147941589355,0.4653215706348419,0.5632798671722412,0.47162672877311707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597147941589355,"y":0.4653215706348419},{"x":0.5632798671722412,"y":0.4653215706348419},{"x":0.5632798671722412,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5597147941589355,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5547147941589355,0.4583215706348419,0.5682798671722412,0.47862672877311707],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163992762565613,"y":0.4653215706348419},{"x":0.8181818127632141,"y":0.4653215706348419},{"x":0.8181818127632141,"y":0.47162672877311707},{"x":0.8163992762565613,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.8163992762565613,0.4653215706348419,0.8181818127632141,0.47162672877311707]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163992762565613,"y":0.4653215706348419},{"x":0.8181818127632141,"y":0.4653215706348419},{"x":0.8181818127632141,"y":0.47162672877311707},{"x":0.8163992762565613,"y":0.47162672877311707}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8113992762565613,0.4583215706348419,0.8231818127632141,0.47862672877311707],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163992762565613,"y":0.48675915598869324},{"x":0.8199643492698669,"y":0.48675915598869324},{"x":0.8199643492698669,"y":0.49432533979415894},{"x":0.8163992762565613,"y":0.49432533979415894}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":":","boundary":[0.8163992762565613,0.48675915598869324,0.8199643492698669,0.49432533979415894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163992762565613,"y":0.48675915598869324},{"x":0.8199643492698669,"y":0.48675915598869324},{"x":0.8199643492698669,"y":0.49432533979415894},{"x":0.8163992762565613,"y":0.49432533979415894}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8113992762565613,0.47975915598869323,0.824964349269867,0.5013253397941589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.5788146257400513},{"x":0.3226381540298462,"y":0.5788146257400513},{"x":0.3226381540298462,"y":0.5914249420166016},{"x":0.26916220784187317,"y":0.5914249420166016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.26916220784187317,0.5788146257400513,0.3226381540298462,0.5914249420166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3279857337474823,"y":0.5788146257400513},{"x":0.40285205841064453,"y":0.5788146257400513},{"x":0.40285205841064453,"y":0.5914249420166016},{"x":0.3279857337474823,"y":0.5914249420166016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Theophrasti","boundary":[0.3279857337474823,0.5788146257400513,0.40285205841064453,0.5914249420166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40819963812828064,"y":0.5788146257400513},{"x":0.458110511302948,"y":0.5788146257400513},{"x":0.458110511302948,"y":0.5914249420166016},{"x":0.40819963812828064,"y":0.5914249420166016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Medicus","boundary":[0.40819963812828064,0.5788146257400513,0.458110511302948,0.5914249420166016]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.5788146257400513},{"x":0.458110511302948,"y":0.5788146257400513},{"x":0.458110511302948,"y":0.5914249420166016},{"x":0.26916220784187317,"y":0.5914249420166016}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.26416220784187316,0.5718146257400513,0.463110511302948,0.5984249420166016],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.6090794205665588},{"x":0.10160427540540695,"y":0.6090794205665588},{"x":0.10160427540540695,"y":0.6216897964477539},{"x":0.07664883881807327,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Syn","boundary":[0.0784313753247261,0.6090794205665588,0.10160427540540695,0.6216897964477539]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10338681191205978,"y":0.6103404760360718},{"x":0.10695187002420425,"y":0.6103404760360718},{"x":0.10695187002420425,"y":0.6216897964477539},{"x":0.10338681191205978,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.10338681191205978,0.6103404760360718,0.10695187002420425,0.6216897964477539]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10516934096813202,"y":0.6103404760360718},{"x":0.10873440653085709,"y":0.6103404760360718},{"x":0.10873440653085709,"y":0.6216897964477539},{"x":0.10338681191205978,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.10516934096813202,0.6103404760360718,0.10873440653085709,0.6216897964477539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.6090794205665588},{"x":0.10873440653085709,"y":0.6090794205665588},{"x":0.10873440653085709,"y":0.6216897964477539},{"x":0.07664883881807327,"y":0.620428740978241}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.0734313753247261,0.6020794205665588,0.11373440653085709,0.6286897964477539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495543658733368,"y":0.6116015315055847},{"x":0.2495543658733368,"y":0.6116015315055847},{"x":0.2495543658733368,"y":0.6179066896438599},{"x":0.2495543658733368,"y":0.6179066896438599}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":":","boundary":[0.2495543658733368,0.6116015315055847,0.2495543658733368,0.6179066896438599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495543658733368,"y":0.6116015315055847},{"x":0.2495543658733368,"y":0.6116015315055847},{"x":0.2495543658733368,"y":0.6179066896438599},{"x":0.2495543658733368,"y":0.6179066896438599}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.2445543658733368,0.6046015315055847,0.2545543658733368,0.6249066896438599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.6090794205665588},{"x":0.2976827025413513,"y":0.6090794205665588},{"x":0.2976827025413513,"y":0.6216897964477539},{"x":0.26737967133522034,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Sida","boundary":[0.26737967133522034,0.6090794205665588,0.2976827025413513,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3030303120613098,"y":0.6090794205665588},{"x":0.3600713014602661,"y":0.6090794205665588},{"x":0.3600713014602661,"y":0.6216897964477539},{"x":0.3030303120613098,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"abutilon","boundary":[0.3030303120613098,0.6090794205665588,0.3600713014602661,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3636363744735718,"y":0.6090794205665588},{"x":0.37789660692214966,"y":0.6090794205665588},{"x":0.37789660692214966,"y":0.6216897964477539},{"x":0.3636363744735718,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.3636363744735718,0.6090794205665588,0.37789660692214966,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37789660692214966,"y":0.6090794205665588},{"x":0.38324421644210815,"y":0.6090794205665588},{"x":0.38324421644210815,"y":0.6216897964477539},{"x":0.37789660692214966,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.37789660692214966,0.6090794205665588,0.38324421644210815,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38680925965309143,"y":0.6090794205665588},{"x":0.4491978585720062,"y":0.6090794205665588},{"x":0.4491978585720062,"y":0.6216897964477539},{"x":0.38680925965309143,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.38680925965309143,0.6090794205665588,0.4491978585720062,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45632797479629517,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5240641832351685,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5240641832351685,"y":0.6216897964477539},{"x":0.45632797479629517,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"avicennae","boundary":[0.45632797479629517,0.6090794205665588,0.5240641832351685,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.531194269657135,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5739750266075134,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5739750266075134,"y":0.6216897964477539},{"x":0.531194269657135,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gaertn","boundary":[0.531194269657135,0.6090794205665588,0.5739750266075134,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811051726341248,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5846702456474304,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5846702456474304,"y":0.6216897964477539},{"x":0.5811051726341248,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5811051726341248,0.6090794205665588,0.5846702456474304,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5828877091407776,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5864527821540833,"y":0.6090794205665588},{"x":0.5864527821540833,"y":0.6216897964477539},{"x":0.5828877091407776,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5828877091407776,0.6090794205665588,0.5864527821540833,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591800332069397,"y":0.6090794205665588},{"x":0.6221033930778503,"y":0.6090794205665588},{"x":0.6221033930778503,"y":0.6216897964477539},{"x":0.591800332069397,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sida","boundary":[0.591800332069397,0.6090794205665588,0.6221033930778503,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6292335391044617,"y":0.6090794205665588},{"x":0.6631016135215759,"y":0.6090794205665588},{"x":0.6631016135215759,"y":0.6216897964477539},{"x":0.6292335391044617,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tiliae","boundary":[0.6292335391044617,0.6090794205665588,0.6631016135215759,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6684492230415344,"y":0.6090794205665588},{"x":0.698752224445343,"y":0.6090794205665588},{"x":0.698752224445343,"y":0.6216897964477539},{"x":0.6684492230415344,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"folia","boundary":[0.6684492230415344,0.6090794205665588,0.698752224445343,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040998339653015,"y":0.6090794205665588},{"x":0.7540106773376465,"y":0.6090794205665588},{"x":0.7540106773376465,"y":0.6216897964477539},{"x":0.7040998339653015,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fischer","boundary":[0.7040998339653015,0.6090794205665588,0.7540106773376465,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7557932138442993,"y":0.6090794205665588},{"x":0.759358286857605,"y":0.6090794205665588},{"x":0.759358286857605,"y":0.6216897964477539},{"x":0.7557932138442993,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7557932138442993,0.6090794205665588,0.759358286857605,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6090794205665588},{"x":0.8288770318031311,"y":0.6090794205665588},{"x":0.8288770318031311,"y":0.6216897964477539},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Abutilon","boundary":[0.7647058963775635,0.6090794205665588,0.8288770318031311,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8342245817184448,"y":0.6090794205665588},{"x":0.893048107624054,"y":0.6090794205665588},{"x":0.893048107624054,"y":0.6216897964477539},{"x":0.8342245817184448,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"abutilon","boundary":[0.8342245817184448,0.6090794205665588,0.893048107624054,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9001782536506653,"y":0.6090794205665588},{"x":0.9429590106010437,"y":0.6090794205665588},{"x":0.9429590106010437,"y":0.6216897964477539},{"x":0.9001782536506653,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rusby","boundary":[0.9001782536506653,0.6090794205665588,0.9429590106010437,0.6216897964477539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9447415471076965,"y":0.6090794205665588},{"x":0.9483066201210022,"y":0.6090794205665588},{"x":0.9483066201210022,"y":0.6216897964477539},{"x":0.9447415471076965,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.9447415471076965,0.6090794205665588,0.9483066201210022,0.6216897964477539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.6090794205665588},{"x":0.9483066201210022,"y":0.6090794205665588},{"x":0.9483066201210022,"y":0.6216897964477539},{"x":0.26737967133522034,"y":0.6216897964477539}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26237967133522033,0.6020794205665588,0.9533066201210022,0.6286897964477539],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.6380832195281982},{"x":0.30481284856796265,"y":0.6380832195281982},{"x":0.30481284856796265,"y":0.6519545912742615},{"x":0.26737967133522034,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.26737967133522034,0.6380832195281982,0.30481284856796265,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31016042828559875,"y":0.6380832195281982},{"x":0.3582887649536133,"y":0.6380832195281982},{"x":0.3582887649536133,"y":0.6519545912742615},{"x":0.31016042828559875,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"annuele","boundary":[0.31016042828559875,0.6380832195281982,0.3582887649536133,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3600713014602661,"y":0.6380832195281982},{"x":0.36185383796691895,"y":0.6380832195281982},{"x":0.36185383796691895,"y":0.6519545912742615},{"x":0.3600713014602661,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3600713014602661,0.6380832195281982,0.36185383796691895,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36720141768455505,"y":0.6380832195281982},{"x":0.4224599003791809,"y":0.6380832195281982},{"x":0.4224599003791809,"y":0.6519545912742615},{"x":0.36720141768455505,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"herbacée","boundary":[0.36720141768455505,0.6380832195281982,0.4224599003791809,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4206773638725281,"y":0.6380832195281982},{"x":0.4260249435901642,"y":0.6380832195281982},{"x":0.4260249435901642,"y":0.6519545912742615},{"x":0.4206773638725281,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4206773638725281,0.6380832195281982,0.4260249435901642,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42959001660346985,"y":0.6380832195281982},{"x":0.4438502788543701,"y":0.6380832195281982},{"x":0.4438502788543701,"y":0.6519545912742615},{"x":0.42959001660346985,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.42959001660346985,0.6380832195281982,0.4438502788543701,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4491978585720062,"y":0.6380832195281982},{"x":0.5044563412666321,"y":0.6380832195281982},{"x":0.5044563412666321,"y":0.6519545912742615},{"x":0.4491978585720062,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"25-150cm","boundary":[0.4491978585720062,0.6380832195281982,0.5044563412666321,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5115864276885986,"y":0.6380832195281982},{"x":0.5151515007019043,"y":0.6380832195281982},{"x":0.5151515007019043,"y":0.6519545912742615},{"x":0.5115864276885986,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5115864276885986,0.6380832195281982,0.5151515007019043,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5151515007019043,"y":0.6380832195281982},{"x":0.51871657371521,"y":0.6380832195281982},{"x":0.51871657371521,"y":0.6519545912742615},{"x":0.5151515007019043,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5151515007019043,0.6380832195281982,0.51871657371521,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240641832351685,"y":0.6380832195281982},{"x":0.5900177955627441,"y":0.6380832195281982},{"x":0.5900177955627441,"y":0.6519545912742615},{"x":0.5240641832351685,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mollement","boundary":[0.5240641832351685,0.6380832195281982,0.5900177955627441,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5971479415893555,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6042780876159668,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6042780876159668,"y":0.6519545912742615},{"x":0.5971479415893555,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.5971479415893555,0.6380832195281982,0.6042780876159668,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6648841500282288,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6648841500282288,"y":0.6519545912742615},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"menteuse","boundary":[0.6078431606292725,0.6380832195281982,0.6648841500282288,0.6519545912742615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6684492230415344,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6737967729568481,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6737967729568481,"y":0.6519545912742615},{"x":0.6684492230415344,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6684492230415344,0.6380832195281982,0.6737967729568481,0.6519545912742615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6737967729568481,"y":0.6380832195281982},{"x":0.6737967729568481,"y":0.6519545912742615},{"x":0.26737967133522034,"y":0.6519545912742615}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26237967133522033,0.6310832195281982,0.6787967729568481,0.6589545912742615],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.6696090698242188},{"x":0.10695187002420425,"y":0.6696090698242188},{"x":0.10516934096813202,"y":0.6822194457054138},{"x":0.07664883881807327,"y":0.6809583902359009}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Tige","boundary":[0.07664883881807327,0.6696090698242188,0.10516934096813202,0.6822194457054138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.6696090698242188},{"x":0.10695187002420425,"y":0.6696090698242188},{"x":0.10516934096813202,"y":0.6822194457054138},{"x":0.07664883881807327,"y":0.6809583902359009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.07164883881807327,0.6626090698242187,0.11016934096813202,0.6892194457054138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.6696090698242188},{"x":0.2513369023799896,"y":0.6696090698242188},{"x":0.2513369023799896,"y":0.6822194457054138},{"x":0.24777182936668396,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.24777182936668396,0.6696090698242188,0.2513369023799896,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.6696090698242188},{"x":0.3119429647922516,"y":0.6696090698242188},{"x":0.3119429647922516,"y":0.6822194457054138},{"x":0.26737967133522034,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"robuste","boundary":[0.26737967133522034,0.6696090698242188,0.3119429647922516,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31550800800323486,"y":0.6696090698242188},{"x":0.3190730810165405,"y":0.6696090698242188},{"x":0.3190730810165405,"y":0.6822194457054138},{"x":0.31550800800323486,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.31550800800323486,0.6696090698242188,0.3190730810165405,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226381540298462,"y":0.6696090698242188},{"x":0.36720141768455505,"y":0.6696090698242188},{"x":0.36720141768455505,"y":0.6822194457054138},{"x":0.3226381540298462,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.3226381540298462,0.6696090698242188,0.36720141768455505,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3654188811779022,"y":0.6696090698242188},{"x":0.3707664906978607,"y":0.6696090698242188},{"x":0.3707664906978607,"y":0.6822194457054138},{"x":0.3654188811779022,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3654188811779022,0.6696090698242188,0.3707664906978607,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3743315637111664,"y":0.6696090698242188},{"x":0.4153297543525696,"y":0.6696090698242188},{"x":0.4153297543525696,"y":0.6822194457054138},{"x":0.3743315637111664,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épaisse","boundary":[0.3743315637111664,0.6696090698242188,0.4153297543525696,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4171122908592224,"y":0.6696090698242188},{"x":0.4206773638725281,"y":0.6696090698242188},{"x":0.4206773638725281,"y":0.6822194457054138},{"x":0.4171122908592224,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4171122908592224,0.6696090698242188,0.4206773638725281,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4260249435901642,"y":0.6696090698242188},{"x":0.47237077355384827,"y":0.6696090698242188},{"x":0.47237077355384827,"y":0.6822194457054138},{"x":0.4260249435901642,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"souvent","boundary":[0.4260249435901642,0.6696090698242188,0.47237077355384827,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4777183532714844,"y":0.6696090698242188},{"x":0.5276292562484741,"y":0.6696090698242188},{"x":0.5276292562484741,"y":0.6822194457054138},{"x":0.4777183532714844,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.4777183532714844,0.6696090698242188,0.5276292562484741,0.6822194457054138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6696090698242188},{"x":0.531194269657135,"y":0.6696090698242188},{"x":0.531194269657135,"y":0.6822194457054138},{"x":0.529411792755127,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.6696090698242188,0.531194269657135,0.6822194457054138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.6696090698242188},{"x":0.531194269657135,"y":0.6696090698242188},{"x":0.531194269657135,"y":0.6822194457054138},{"x":0.24777182936668396,"y":0.6822194457054138}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24277182936668396,0.6626090698242187,0.536194269657135,0.6892194457054138],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.6998739242553711},{"x":0.1247771829366684,"y":0.6998739242553711},{"x":0.1247771829366684,"y":0.7099621891975403},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7099621891975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.0784313753247261,0.6998739242553711,0.1247771829366684,0.7099621891975403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.6998739242553711},{"x":0.1247771829366684,"y":0.6998739242553711},{"x":0.1247771829366684,"y":0.7099621891975403},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7099621891975403}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0734313753247261,0.6928739242553711,0.1297771829366684,0.7169621891975403],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.7023959755897522},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7023959755897522},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7099621891975403},{"x":0.24777182936668396,"y":0.7099621891975403}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.24777182936668396,0.7023959755897522,0.2495543658733368,0.7099621891975403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.7023959755897522},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7023959755897522},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7099621891975403},{"x":0.24777182936668396,"y":0.7099621891975403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.24277182936668396,0.6953959755897522,0.2545543658733368,0.7169621891975403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.6986128687858582},{"x":0.29946523904800415,"y":0.6986128687858582},{"x":0.29946523904800415,"y":0.7124842405319214},{"x":0.26916220784187317,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovale","boundary":[0.26916220784187317,0.6986128687858582,0.29946523904800415,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30481284856796265,"y":0.6986128687858582},{"x":0.3083778917789459,"y":0.6986128687858582},{"x":0.3083778917789459,"y":0.7124842405319214},{"x":0.30481284856796265,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.30481284856796265,0.6986128687858582,0.3083778917789459,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.6986128687858582},{"x":0.3796791434288025,"y":0.6986128687858582},{"x":0.3796791434288025,"y":0.7124842405319214},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"orbiculaire","boundary":[0.3137255012989044,0.6986128687858582,0.3796791434288025,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3796791434288025,"y":0.6986128687858582},{"x":0.38324421644210815,"y":0.6986128687858582},{"x":0.38324421644210815,"y":0.7124842405319214},{"x":0.3796791434288025,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3796791434288025,0.6986128687858582,0.38324421644210815,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38680925965309143,"y":0.6986128687858582},{"x":0.47593581676483154,"y":0.6986128687858582},{"x":0.47593581676483154,"y":0.7124842405319214},{"x":0.38680925965309143,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"profondement","boundary":[0.38680925965309143,0.6986128687858582,0.47593581676483154,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48128342628479004,"y":0.6986128687858582},{"x":0.51871657371521,"y":0.6986128687858582},{"x":0.51871657371521,"y":0.7124842405319214},{"x":0.48128342628479004,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cordée","boundary":[0.48128342628479004,0.6986128687858582,0.51871657371521,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222816467285156,"y":0.6986128687858582},{"x":0.5258467197418213,"y":0.6986128687858582},{"x":0.5258467197418213,"y":0.7124842405319214},{"x":0.5222816467285156,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5222816467285156,0.6986128687858582,0.5258467197418213,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.531194269657135,"y":0.6986128687858582},{"x":0.602495551109314,"y":0.6986128687858582},{"x":0.602495551109314,"y":0.7124842405319214},{"x":0.531194269657135,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longuement","boundary":[0.531194269657135,0.6986128687858582,0.602495551109314,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6986128687858582},{"x":0.6648841500282288,"y":0.6986128687858582},{"x":0.6648841500282288,"y":0.7124842405319214},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"acuminée","boundary":[0.6078431606292725,0.6986128687858582,0.6648841500282288,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6684492230415344,"y":0.6986128687858582},{"x":0.6702316999435425,"y":0.6986128687858582},{"x":0.6702316999435425,"y":0.7124842405319214},{"x":0.6684492230415344,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6684492230415344,0.6986128687858582,0.6702316999435425,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.675579309463501,"y":0.6986128687858582},{"x":0.7522281408309937,"y":0.6986128687858582},{"x":0.7522281408309937,"y":0.7124842405319214},{"x":0.675579309463501,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"glaucescente","boundary":[0.675579309463501,0.6986128687858582,0.7522281408309937,0.7124842405319214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540106773376465,"y":0.6986128687858582},{"x":0.7557932138442993,"y":0.6986128687858582},{"x":0.7557932138442993,"y":0.7124842405319214},{"x":0.7540106773376465,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7540106773376465,0.6986128687858582,0.7557932138442993,0.7124842405319214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.6986128687858582},{"x":0.7557932138442993,"y":0.6986128687858582},{"x":0.7557932138442993,"y":0.7124842405319214},{"x":0.26916220784187317,"y":0.7124842405319214}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26416220784187316,0.6916128687858581,0.7607932138442993,0.7194842405319214],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.7288776636123657},{"x":0.11408199369907379,"y":0.7301387190818787},{"x":0.11408199369907379,"y":0.7389659285545349},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7389659285545349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.0784313753247261,0.7288776636123657,0.11408199369907379,0.7389659285545349]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.7288776636123657},{"x":0.11408199369907379,"y":0.7301387190818787},{"x":0.11408199369907379,"y":0.7389659285545349},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7389659285545349}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0734313753247261,0.7218776636123657,0.1190819936990738,0.7459659285545349],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.7288776636123657},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7288776636123657},{"x":0.2495543658733368,"y":0.742749035358429},{"x":0.24777182936668396,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.24777182936668396,0.7288776636123657,0.2495543658733368,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.7288776636123657},{"x":0.29946523904800415,"y":0.7288776636123657},{"x":0.29946523904800415,"y":0.742749035358429},{"x":0.26737967133522034,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"jaune","boundary":[0.26737967133522034,0.7288776636123657,0.29946523904800415,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.301247775554657,"y":0.7288776636123657},{"x":0.30481284856796265,"y":0.7288776636123657},{"x":0.30481284856796265,"y":0.742749035358429},{"x":0.301247775554657,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.301247775554657,0.7288776636123657,0.30481284856796265,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3119429647922516,"y":0.7288776636123657},{"x":0.36720141768455505,"y":0.7288776636123657},{"x":0.36720141768455505,"y":0.742749035358429},{"x":0.3119429647922516,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"médiocre","boundary":[0.3119429647922516,0.7288776636123657,0.36720141768455505,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36720141768455505,"y":0.7288776636123657},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7288776636123657},{"x":0.37254902720451355,"y":0.742749035358429},{"x":0.36720141768455505,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.36720141768455505,0.7288776636123657,0.37254902720451355,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37789660692214966,"y":0.7288776636123657},{"x":0.44028520584106445,"y":0.7288776636123657},{"x":0.44028520584106445,"y":0.742749035358429},{"x":0.37789660692214966,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pédoncule","boundary":[0.37789660692214966,0.7288776636123657,0.44028520584106445,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474153220653534,"y":0.7288776636123657},{"x":0.47237077355384827,"y":0.7288776636123657},{"x":0.47237077355384827,"y":0.742749035358429},{"x":0.4474153220653534,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.4474153220653534,0.7288776636123657,0.47237077355384827,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4777183532714844,"y":0.7288776636123657},{"x":0.5151515007019043,"y":0.7288776636123657},{"x":0.5151515007019043,"y":0.742749035358429},{"x":0.4777183532714844,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"courts","boundary":[0.4777183532714844,0.7288776636123657,0.5151515007019043,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222816467285156,"y":0.7288776636123657},{"x":0.5436720252037048,"y":0.7288776636123657},{"x":0.5436720252037048,"y":0.742749035358429},{"x":0.5222816467285156,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.5222816467285156,0.7288776636123657,0.5436720252037048,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7288776636123657},{"x":0.5579322576522827,"y":0.7288776636123657},{"x":0.5579322576522827,"y":0.742749035358429},{"x":0.5490196347236633,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.5490196347236633,0.7288776636123657,0.5579322576522827,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632798671722412,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6078431606292725,"y":0.742749035358429},{"x":0.5632798671722412,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"petiole","boundary":[0.5632798671722412,0.7288776636123657,0.6078431606292725,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6060606241226196,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6096256971359253,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6096256971359253,"y":0.742749035358429},{"x":0.6060606241226196,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6060606241226196,0.7288776636123657,0.6096256971359253,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.614973247051239,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6613190770149231,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6613190770149231,"y":0.742749035358429},{"x":0.614973247051239,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"articulé","boundary":[0.614973247051239,0.7288776636123657,0.6613190770149231,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6648841500282288,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6791443824768066,"y":0.7288776636123657},{"x":0.6791443824768066,"y":0.742749035358429},{"x":0.6648841500282288,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"au","boundary":[0.6648841500282288,0.7288776636123657,0.6791443824768066,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844919919967651,"y":0.7288776636123657},{"x":0.7308377623558044,"y":0.7288776636123657},{"x":0.7308377623558044,"y":0.742749035358429},{"x":0.6844919919967651,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"dessous","boundary":[0.6844919919967651,0.7288776636123657,0.7308377623558044,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344028353691101,"y":0.7288776636123657},{"x":0.7486631274223328,"y":0.7288776636123657},{"x":0.7486631274223328,"y":0.742749035358429},{"x":0.7344028353691101,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7344028353691101,0.7288776636123657,0.7486631274223328,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540106773376465,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8039215803146362,"y":0.742749035358429},{"x":0.7540106773376465,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.7540106773376465,0.7288776636123657,0.8039215803146362,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8057041168212891,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8074866533279419,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8074866533279419,"y":0.742749035358429},{"x":0.8057041168212891,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8057041168212891,0.7288776636123657,0.8074866533279419,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8110516667366028,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8573974967002869,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8573974967002869,"y":0.742749035358429},{"x":0.8110516667366028,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"calicule","boundary":[0.8110516667366028,0.7288776636123657,0.8573974967002869,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8894830942153931,"y":0.7288776636123657},{"x":0.8894830942153931,"y":0.742749035358429},{"x":0.8627451062202454,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nule","boundary":[0.8627451062202454,0.7288776636123657,0.8894830942153931,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8894830942153931,"y":0.7288776636123657},{"x":0.893048107624054,"y":0.7288776636123657},{"x":0.893048107624054,"y":0.742749035358429},{"x":0.8894830942153931,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8894830942153931,0.7288776636123657,0.893048107624054,0.742749035358429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8983957171440125,"y":0.7288776636123657},{"x":0.9304812550544739,"y":0.7288776636123657},{"x":0.9304812550544739,"y":0.742749035358429},{"x":0.8983957171440125,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.8983957171440125,0.7288776636123657,0.9304812550544739,0.742749035358429]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.7288776636123657},{"x":0.9304812550544739,"y":0.7288776636123657},{"x":0.9304812550544739,"y":0.742749035358429},{"x":0.24777182936668396,"y":0.742749035358429}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24277182936668396,0.7218776636123657,0.9354812550544739,0.749749035358429],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.742749035358429},{"x":0.27272728085517883,"y":0.742749035358429},{"x":0.27272728085517883,"y":0.7578814625740051},{"x":0.26737967133522034,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.26737967133522034,0.742749035358429,0.27272728085517883,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2798573970794678,"y":0.742749035358429},{"x":0.2852049767971039,"y":0.742749035358429},{"x":0.2852049767971039,"y":0.7578814625740051},{"x":0.2798573970794678,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.2798573970794678,0.742749035358429,0.2852049767971039,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2905525863170624,"y":0.742749035358429},{"x":0.3226381540298462,"y":0.742749035358429},{"x":0.3226381540298462,"y":0.7578814625740051},{"x":0.2905525863170624,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"lobes","boundary":[0.2905525863170624,0.742749035358429,0.3226381540298462,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.324420690536499,"y":0.742749035358429},{"x":0.32620319724082947,"y":0.742749035358429},{"x":0.32620319724082947,"y":0.7578814625740051},{"x":0.324420690536499,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.324420690536499,0.742749035358429,0.32620319724082947,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33155080676078796,"y":0.742749035358429},{"x":0.37254902720451355,"y":0.742749035358429},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7578814625740051},{"x":0.33155080676078796,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"pétales","boundary":[0.33155080676078796,0.742749035358429,0.37254902720451355,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37789660692214966,"y":0.742749035358429},{"x":0.40819963812828064,"y":0.742749035358429},{"x":0.40819963812828064,"y":0.7578814625740051},{"x":0.37789660692214966,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1-1.2","boundary":[0.37789660692214966,0.742749035358429,0.40819963812828064,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41354724764823914,"y":0.742749035358429},{"x":0.43493762612342834,"y":0.742749035358429},{"x":0.43493762612342834,"y":0.7578814625740051},{"x":0.41354724764823914,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fois","boundary":[0.41354724764823914,0.742749035358429,0.43493762612342834,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44028520584106445,"y":0.742749035358429},{"x":0.46524062752723694,"y":0.742749035358429},{"x":0.46524062752723694,"y":0.7578814625740051},{"x":0.44028520584106445,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.44028520584106445,0.742749035358429,0.46524062752723694,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.742749035358429},{"x":0.5008912682533264,"y":0.742749035358429},{"x":0.5008912682533264,"y":0.7578814625740051},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.47058823704719543,0.742749035358429,0.5008912682533264,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062388777732849,"y":0.742749035358429},{"x":0.5276292562484741,"y":0.742749035358429},{"x":0.5276292562484741,"y":0.7578814625740051},{"x":0.5062388777732849,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.5062388777732849,0.742749035358429,0.5276292562484741,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5329768061637878,"y":0.742749035358429},{"x":0.541889488697052,"y":0.742749035358429},{"x":0.541889488697052,"y":0.7578814625740051},{"x":0.5329768061637878,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.5329768061637878,0.742749035358429,0.541889488697052,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472370982170105,"y":0.742749035358429},{"x":0.5632798671722412,"y":0.742749035358429},{"x":0.5632798671722412,"y":0.7578814625740051},{"x":0.5472370982170105,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cal","boundary":[0.5472370982170105,0.742749035358429,0.5632798671722412,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.565062403678894,"y":0.742749035358429},{"x":0.5721924901008606,"y":0.742749035358429},{"x":0.5721924901008606,"y":0.7578814625740051},{"x":0.565062403678894,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".;","boundary":[0.565062403678894,0.742749035358429,0.5721924901008606,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5775400996208191,"y":0.742749035358429},{"x":0.6292335391044617,"y":0.742749035358429},{"x":0.6292335391044617,"y":0.7578814625740051},{"x":0.5775400996208191,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"carpelles","boundary":[0.5775400996208191,0.742749035358429,0.6292335391044617,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345810890197754,"y":0.742749035358429},{"x":0.648841381072998,"y":0.742749035358429},{"x":0.648841381072998,"y":0.7578814625740051},{"x":0.6345810890197754,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6345810890197754,0.742749035358429,0.648841381072998,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541889309883118,"y":0.742749035358429},{"x":0.7005347609519958,"y":0.742749035358429},{"x":0.7005347609519958,"y":0.7578814625740051},{"x":0.6541889309883118,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nombre","boundary":[0.6541889309883118,0.742749035358429,0.7005347609519958,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076649069786072,"y":0.742749035358429},{"x":0.7415329813957214,"y":0.742749035358429},{"x":0.7415329813957214,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7076649069786072,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"13-15","boundary":[0.7076649069786072,0.742749035358429,0.7415329813957214,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468805909156799,"y":0.742749035358429},{"x":0.7486631274223328,"y":0.742749035358429},{"x":0.7486631274223328,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7468805909156799,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7468805909156799,0.742749035358429,0.7486631274223328,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504456043243408,"y":0.742749035358429},{"x":0.7700534462928772,"y":0.742749035358429},{"x":0.7700534462928772,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7504456043243408,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-20","boundary":[0.7504456043243408,0.742749035358429,0.7700534462928772,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77183598279953,"y":0.742749035358429},{"x":0.7754010558128357,"y":0.742749035358429},{"x":0.7754010558128357,"y":0.7578814625740051},{"x":0.77183598279953,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.77183598279953,0.742749035358429,0.7754010558128357,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771835923194885,"y":0.742749035358429},{"x":0.7789661288261414,"y":0.742749035358429},{"x":0.7789661288261414,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7771835923194885,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7771835923194885,0.742749035358429,0.7789661288261414,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860962748527527,"y":0.742749035358429},{"x":0.8217468857765198,"y":0.742749035358429},{"x":0.8217468857765198,"y":0.7578814625740051},{"x":0.7860962748527527,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"poilus","boundary":[0.7860962748527527,0.742749035358429,0.8217468857765198,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217468857765198,"y":0.742749035358429},{"x":0.8253119587898254,"y":0.742749035358429},{"x":0.8253119587898254,"y":0.7578814625740051},{"x":0.8217468857765198,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8217468857765198,0.742749035358429,0.8253119587898254,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8306595087051392,"y":0.742749035358429},{"x":0.8716577291488647,"y":0.742749035358429},{"x":0.8716577291488647,"y":0.7578814625740051},{"x":0.8306595087051392,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"soudés","boundary":[0.8306595087051392,0.742749035358429,0.8716577291488647,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752228021621704,"y":0.742749035358429},{"x":0.8805704116821289,"y":0.742749035358429},{"x":0.8805704116821289,"y":0.7578814625740051},{"x":0.8752228021621704,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.8752228021621704,0.742749035358429,0.8805704116821289,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877005577087402,"y":0.742749035358429},{"x":0.8966131806373596,"y":0.742749035358429},{"x":0.8966131806373596,"y":0.7578814625740051},{"x":0.8877005577087402,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.8877005577087402,0.742749035358429,0.8966131806373596,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9001782536506653,"y":0.742749035358429},{"x":0.926916241645813,"y":0.742749035358429},{"x":0.926916241645813,"y":0.7578814625740051},{"x":0.9001782536506653,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"base","boundary":[0.9001782536506653,0.742749035358429,0.926916241645813,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9286987781524658,"y":0.742749035358429},{"x":0.9322637915611267,"y":0.742749035358429},{"x":0.9322637915611267,"y":0.7578814625740051},{"x":0.9286987781524658,"y":0.7578814625740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9286987781524658,0.742749035358429,0.9322637915611267,0.7578814625740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3226381540298462,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3226381540298462,"y":0.7742748856544495},{"x":0.26737967133522034,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tronqués","boundary":[0.26737967133522034,0.7591425180435181,0.3226381540298462,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226381540298462,"y":0.7591425180435181},{"x":0.32620319724082947,"y":0.7591425180435181},{"x":0.32620319724082947,"y":0.7742748856544495},{"x":0.3226381540298462,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3226381540298462,0.7591425180435181,0.32620319724082947,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32976827025413513,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3814616799354553,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3814616799354553,"y":0.7742748856544495},{"x":0.32976827025413513,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"biaristés","boundary":[0.32976827025413513,0.7591425180435181,0.3814616799354553,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3814616799354553,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3850267231464386,"y":0.7591425180435181},{"x":0.3850267231464386,"y":0.7742748856544495},{"x":0.3814616799354553,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3814616799354553,0.7591425180435181,0.3850267231464386,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3903743326663971,"y":0.7591425180435181},{"x":0.41354724764823914,"y":0.7591425180435181},{"x":0.41354724764823914,"y":0.7742748856544495},{"x":0.3903743326663971,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.3903743326663971,0.7591425180435181,0.41354724764823914,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41889482736587524,"y":0.7591425180435181},{"x":0.4491978585720062,"y":0.7591425180435181},{"x":0.4491978585720062,"y":0.7742748856544495},{"x":0.41889482736587524,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.41889482736587524,0.7591425180435181,0.4491978585720062,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.7591425180435181},{"x":0.47593581676483154,"y":0.7591425180435181},{"x":0.47593581676483154,"y":0.7742748856544495},{"x":0.4545454680919647,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"que","boundary":[0.4545454680919647,0.7591425180435181,0.47593581676483154,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48306596279144287,"y":0.7591425180435181},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7591425180435181},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7742748856544495},{"x":0.48306596279144287,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.48306596279144287,0.7591425180435181,0.4901960790157318,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49732619524002075,"y":0.7591425180435181},{"x":0.529411792755127,"y":0.7591425180435181},{"x":0.529411792755127,"y":0.7742748856544495},{"x":0.49732619524002075,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"calice","boundary":[0.49732619524002075,0.7591425180435181,0.529411792755127,0.7742748856544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.531194269657135,"y":0.7591425180435181},{"x":0.5347593426704407,"y":0.7591425180435181},{"x":0.5347593426704407,"y":0.7742748856544495},{"x":0.531194269657135,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.531194269657135,0.7591425180435181,0.5347593426704407,0.7742748856544495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.742749035358429},{"x":0.9322637915611267,"y":0.742749035358429},{"x":0.9322637915611267,"y":0.7742748856544495},{"x":0.26737967133522034,"y":0.7742748856544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26237967133522033,0.735749035358429,0.9372637915611267,0.7812748856544495],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.7906683683395386},{"x":0.13368983566761017,"y":0.7906683683395386},{"x":0.13368983566761017,"y":0.7994955778121948},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.0784313753247261,0.7906683683395386,0.13368983566761017,0.7994955778121948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.7906683683395386},{"x":0.13368983566761017,"y":0.7906683683395386},{"x":0.13368983566761017,"y":0.7994955778121948},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.0734313753247261,0.7836683683395386,0.13868983566761017,0.8064955778121948],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24598930776119232,"y":0.7931904196739197},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7931904196739197},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7994955778121948},{"x":0.24598930776119232,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.24598930776119232,0.7931904196739197,0.2495543658733368,0.7994955778121948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24598930776119232,"y":0.7931904196739197},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7931904196739197},{"x":0.2495543658733368,"y":0.7994955778121948},{"x":0.24598930776119232,"y":0.7994955778121948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.24098930776119232,0.7861904196739197,0.2545543658733368,0.8064955778121948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3065953552722931,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3065953552722931,"y":0.8007566332817078},{"x":0.26916220784187317,"y":0.8007566332817078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Juillet","boundary":[0.26916220784187317,0.7894073128700256,0.3065953552722931,0.8007566332817078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3119429647922516,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3440285325050354,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3440285325050354,"y":0.8007566332817078},{"x":0.3119429647922516,"y":0.8007566332817078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Août","boundary":[0.3119429647922516,0.7894073128700256,0.3440285325050354,0.8007566332817078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3440285325050354,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3475935757160187,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3475935757160187,"y":0.8007566332817078},{"x":0.3440285325050354,"y":0.8007566332817078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3440285325050354,0.7894073128700256,0.3475935757160187,0.8007566332817078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26916220784187317,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3475935757160187,"y":0.7894073128700256},{"x":0.3475935757160187,"y":0.8007566332817078},{"x":0.26916220784187317,"y":0.8007566332817078}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26416220784187316,0.7824073128700256,0.3525935757160187,0.8077566332817078],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.8196721076965332},{"x":0.1622103452682495,"y":0.8196721076965332},{"x":0.1622103452682495,"y":0.8310214281082153},{"x":0.07664883881807327,"y":0.8310214281082153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Distribution","boundary":[0.07664883881807327,0.8196721076965332,0.1622103452682495,0.8310214281082153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.8196721076965332},{"x":0.1622103452682495,"y":0.8196721076965332},{"x":0.1622103452682495,"y":0.8310214281082153},{"x":0.07664883881807327,"y":0.8310214281082153}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07164883881807327,0.8126721076965332,0.16721034526824952,0.8380214281082153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.818411111831665},{"x":0.2495543658733368,"y":0.818411111831665},{"x":0.2495543658733368,"y":0.8322824835777283},{"x":0.24777182936668396,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.24777182936668396,0.818411111831665,0.2495543658733368,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.818411111831665},{"x":0.30481284856796265,"y":0.818411111831665},{"x":0.30481284856796265,"y":0.8322824835777283},{"x":0.26737967133522034,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"région","boundary":[0.26737967133522034,0.818411111831665,0.30481284856796265,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31550800800323486,"y":0.818411111831665},{"x":0.39928698539733887,"y":0.818411111831665},{"x":0.39928698539733887,"y":0.8322824835777283},{"x":0.31550800800323486,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Téhéranienne","boundary":[0.31550800800323486,0.818411111831665,0.39928698539733887,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4010695219039917,"y":0.818411111831665},{"x":0.40285205841064453,"y":0.818411111831665},{"x":0.40285205841064453,"y":0.8322824835777283},{"x":0.4010695219039917,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4010695219039917,0.818411111831665,0.40285205841064453,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41354724764823914,"y":0.818411111831665},{"x":0.45632797479629517,"y":0.818411111831665},{"x":0.45632797479629517,"y":0.8322824835777283},{"x":0.41354724764823914,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Karadj","boundary":[0.41354724764823914,0.818411111831665,0.45632797479629517,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.818411111831665},{"x":0.458110511302948,"y":0.818411111831665},{"x":0.458110511302948,"y":0.8322824835777283},{"x":0.4545454680919647,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4545454680919647,0.818411111831665,0.458110511302948,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4688057005405426,"y":0.818411111831665},{"x":0.4955436587333679,"y":0.818411111831665},{"x":0.4955436587333679,"y":0.8322824835777283},{"x":0.4688057005405426,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.4688057005405426,0.818411111831665,0.4955436587333679,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5026738047599792,"y":0.818411111831665},{"x":0.5044563412666321,"y":0.818411111831665},{"x":0.5044563412666321,"y":0.8322824835777283},{"x":0.5026738047599792,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5026738047599792,0.818411111831665,0.5044563412666321,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133689641952515,"y":0.818411111831665},{"x":0.5632798671722412,"y":0.818411111831665},{"x":0.5632798671722412,"y":0.8322824835777283},{"x":0.5133689641952515,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"endroits","boundary":[0.5133689641952515,0.818411111831665,0.5632798671722412,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5721924901008606,"y":0.818411111831665},{"x":0.6238859295845032,"y":0.818411111831665},{"x":0.6238859295845032,"y":0.8322824835777283},{"x":0.5721924901008606,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"humides","boundary":[0.5721924901008606,0.818411111831665,0.6238859295845032,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327985525131226,"y":0.818411111831665},{"x":0.6452763080596924,"y":0.818411111831665},{"x":0.6452763080596924,"y":0.8322824835777283},{"x":0.6327985525131226,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6327985525131226,0.818411111831665,0.6452763080596924,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6559714674949646,"y":0.818411111831665},{"x":0.6951871514320374,"y":0.818411111831665},{"x":0.6951871514320374,"y":0.8322824835777283},{"x":0.6559714674949646,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guilan","boundary":[0.6559714674949646,0.818411111831665,0.6951871514320374,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.818411111831665},{"x":0.7005347609519958,"y":0.818411111831665},{"x":0.7005347609519958,"y":0.8322824835777283},{"x":0.6969696879386902,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6969696879386902,0.818411111831665,0.7005347609519958,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.70944744348526,"y":0.818411111831665},{"x":0.782531201839447,"y":0.818411111831665},{"x":0.782531201839447,"y":0.8322824835777283},{"x":0.70944744348526,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mazandaran","boundary":[0.70944744348526,0.818411111831665,0.782531201839447,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.818411111831665},{"x":0.7878788113594055,"y":0.818411111831665},{"x":0.7878788113594055,"y":0.8322824835777283},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7843137383460999,0.818411111831665,0.7878788113594055,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7967914342880249,"y":0.818411111831665},{"x":0.8413547277450562,"y":0.818411111831665},{"x":0.8413547277450562,"y":0.8322824835777283},{"x":0.7967914342880249,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gorgan","boundary":[0.7967914342880249,0.818411111831665,0.8413547277450562,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.818411111831665},{"x":0.8467023372650146,"y":0.818411111831665},{"x":0.8467023372650146,"y":0.8322824835777283},{"x":0.843137264251709,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.843137264251709,0.818411111831665,0.8467023372650146,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855614960193634,"y":0.818411111831665},{"x":0.8841354846954346,"y":0.818411111831665},{"x":0.8841354846954346,"y":0.8322824835777283},{"x":0.855614960193634,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Nord","boundary":[0.855614960193634,0.818411111831665,0.8841354846954346,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8894830942153931,"y":0.818411111831665},{"x":0.8912655711174011,"y":0.818411111831665},{"x":0.8912655711174011,"y":0.8322824835777283},{"x":0.8894830942153931,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8894830942153931,0.818411111831665,0.8912655711174011,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.893048107624054,"y":0.818411111831665},{"x":0.9251337051391602,"y":0.818411111831665},{"x":0.9251337051391602,"y":0.8322824835777283},{"x":0.893048107624054,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ouest","boundary":[0.893048107624054,0.818411111831665,0.9251337051391602,0.8322824835777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.926916241645813,"y":0.818411111831665},{"x":0.9304812550544739,"y":0.818411111831665},{"x":0.9304812550544739,"y":0.8322824835777283},{"x":0.926916241645813,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.926916241645813,0.818411111831665,0.9304812550544739,0.8322824835777283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.818411111831665},{"x":0.9304812550544739,"y":0.818411111831665},{"x":0.9304812550544739,"y":0.8322824835777283},{"x":0.24777182936668396,"y":0.8322824835777283}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24277182936668396,0.811411111831665,0.9354812550544739,0.8392824835777283],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.8348045349121094},{"x":0.3030303120613098,"y":0.8335434794425964},{"x":0.3030303120613098,"y":0.8474148511886597},{"x":0.26737967133522034,"y":0.8486759066581726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Tabriz","boundary":[0.26737967133522034,0.8348045349121094,0.3030303120613098,0.8474148511886597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30481284856796265,"y":0.8335434794425964},{"x":0.31016042828559875,"y":0.8335434794425964},{"x":0.31016042828559875,"y":0.8474148511886597},{"x":0.3065953552722931,"y":0.8474148511886597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30481284856796265,0.8335434794425964,0.31016042828559875,0.8474148511886597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31550800800323486,"y":0.8335434794425964},{"x":0.35650622844696045,"y":0.8322824835777283},{"x":0.35650622844696045,"y":0.8461538553237915},{"x":0.31550800800323486,"y":0.8474148511886597}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Urmieh","boundary":[0.31550800800323486,0.8335434794425964,0.35650622844696045,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3600713014602661,"y":0.8322824835777283},{"x":0.3636363744735718,"y":0.8322824835777283},{"x":0.3654188811779022,"y":0.8461538553237915},{"x":0.3600713014602661,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3600713014602661,0.8322824835777283,0.3654188811779022,0.8461538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.8348045349121094},{"x":0.3636363744735718,"y":0.8322824835777283},{"x":0.3654188811779022,"y":0.8461538553237915},{"x":0.26737967133522034,"y":0.8486759066581726}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.26237967133522033,0.8278045349121094,0.3704188811779022,0.8531538553237915],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.8650693297386169},{"x":0.16934046149253845,"y":0.8650693297386169},{"x":0.16934046149253845,"y":0.877679705619812},{"x":0.07664883881807327,"y":0.877679705619812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.07664883881807327,0.8650693297386169,0.16934046149253845,0.877679705619812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17468805611133575,"y":0.8650693297386169},{"x":0.20677362382411957,"y":0.8650693297386169},{"x":0.20677362382411957,"y":0.877679705619812},{"x":0.17468805611133575,"y":0.877679705619812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.17468805611133575,0.8650693297386169,0.20677362382411957,0.877679705619812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07664883881807327,"y":0.8650693297386169},{"x":0.20677362382411957,"y":0.8650693297386169},{"x":0.20677362382411957,"y":0.877679705619812},{"x":0.07664883881807327,"y":0.877679705619812}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07164883881807327,0.8580693297386169,0.21177362382411957,0.884679705619812],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24598930776119232,"y":0.8650693297386169},{"x":0.24777182936668396,"y":0.8650693297386169},{"x":0.2495543658733368,"y":0.8764186501502991},{"x":0.24598930776119232,"y":0.8764186501502991}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.24598930776119232,0.8650693297386169,0.2495543658733368,0.8764186501502991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26737967133522034,"y":0.8638083338737488},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8638083338737488},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8751576542854309},{"x":0.26737967133522034,"y":0.8764186501502991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.26737967133522034,0.8638083338737488,0.3137255012989044,0.8751576542854309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31550800800323486,"y":0.8638083338737488},{"x":0.3190730810165405,"y":0.8638083338737488},{"x":0.32085561752319336,"y":0.8751576542854309},{"x":0.3172905445098877,"y":0.8751576542854309}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31550800800323486,0.8638083338737488,0.32085561752319336,0.8751576542854309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3172905445098877,"y":0.8638083338737488},{"x":0.32085561752319336,"y":0.8638083338737488},{"x":0.3226381540298462,"y":0.8751576542854309},{"x":0.3172905445098877,"y":0.8751576542854309}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3172905445098877,0.8638083338737488,0.3226381540298462,0.8751576542854309]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24598930776119232,"y":0.8650693297386169},{"x":0.32085561752319336,"y":0.8638083338737488},{"x":0.3226381540298462,"y":0.8751576542854309},{"x":0.24598930776119232,"y":0.8764186501502991}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.24098930776119232,0.8580693297386169,0.3276381540298462,0.8821576542854309],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13903743028640747,"y":0.9155107140541077},{"x":0.15864527225494385,"y":0.9155107140541077},{"x":0.15864527225494385,"y":0.9230769276618958},{"x":0.13903743028640747,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.13903743028640747,0.9155107140541077,0.15864527225494385,0.9230769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1622103452682495,"y":0.9155107140541077},{"x":0.17112299799919128,"y":0.9155107140541077},{"x":0.17112299799919128,"y":0.9230769276618958},{"x":0.1622103452682495,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.1622103452682495,0.9155107140541077,0.17112299799919128,0.9230769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17468805611133575,"y":0.9155107140541077},{"x":0.19429589807987213,"y":0.9155107140541077},{"x":0.19429589807987213,"y":0.9230769276618958},{"x":0.17468805611133575,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.17468805611133575,0.9155107140541077,0.19429589807987213,0.9230769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1978609561920166,"y":0.9155107140541077},{"x":0.20677362382411957,"y":0.9155107140541077},{"x":0.20677362382411957,"y":0.9230769276618958},{"x":0.1978609561920166,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.1978609561920166,0.9155107140541077,0.20677362382411957,0.9230769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21033868193626404,"y":0.9155107140541077},{"x":0.24064171314239502,"y":0.9155107140541077},{"x":0.24064171314239502,"y":0.9230769276618958},{"x":0.21033868193626404,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleur","boundary":[0.21033868193626404,0.9155107140541077,0.24064171314239502,0.9230769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2442067712545395,"y":0.9155107140541077},{"x":0.27807486057281494,"y":0.9142496585845947},{"x":0.27807486057281494,"y":0.9218158721923828},{"x":0.2442067712545395,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelle","boundary":[0.2442067712545395,0.9155107140541077,0.27807486057281494,0.9218158721923828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13903743028640747,"y":0.9155107140541077},{"x":0.27807486057281494,"y":0.9142496585845947},{"x":0.27807486057281494,"y":0.9218158721923828},{"x":0.13903743028640747,"y":0.9230769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13403743028640747,0.9085107140541077,0.28307486057281495,0.9288158721923828],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1622103452682495,"y":0.935687243938446},{"x":0.17290551960468292,"y":0.935687243938446},{"x":0.17290551960468292,"y":0.9432534575462341},{"x":0.1622103452682495,"y":0.9432534575462341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Par","boundary":[0.1622103452682495,0.935687243938446,0.17290551960468292,0.9432534575462341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17468805611133575,"y":0.935687243938446},{"x":0.1764705926179886,"y":0.935687243938446},{"x":0.1764705926179886,"y":0.9432534575462341},{"x":0.17468805611133575,"y":0.9432534575462341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.17468805611133575,0.935687243938446,0.1764705926179886,0.9432534575462341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.935687243938446},{"x":0.1871657818555832,"y":0.935687243938446},{"x":0.1871657818555832,"y":0.9432534575462341},{"x":0.1818181872367859,"y":0.9432534575462341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.1818181872367859,0.935687243938446,0.1871657818555832,0.9432534575462341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18894830346107483,"y":0.935687243938446},{"x":0.18894830346107483,"y":0.935687243938446},{"x":0.18894830346107483,"y":0.9432534575462341},{"x":0.18894830346107483,"y":0.9432534575462341}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.18894830346107483,0.935687243938446,0.18894830346107483,0.9432534575462341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19429589807987213,"y":0.935687243938446},{"x":0.2549019753932953,"y":0.9344262480735779},{"x":0.2549019753932953,"y":0.941992461681366},{"x":0.19429589807987213,"y":0.9432534575462341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"GHAHREMAN","boundary":[0.19429589807987213,0.935687243938446,0.2549019753932953,0.941992461681366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09803921729326248,"y":0.9457755088806152},{"x":0.11764705926179886,"y":0.9457755088806152},{"x":0.11764705926179886,"y":0.9533417224884033},{"x":0.09803921729326248,"y":0.9533417224884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prof.","boundary":[0.09803921729326248,0.9457755088806152,0.11764705926179886,0.9533417224884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12121212482452393,"y":0.9457755088806152},{"x":0.1247771829366684,"y":0.9457755088806152},{"x":0.1247771829366684,"y":0.9533417224884033},{"x":0.12121212482452393,"y":0.9533417224884033}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.12121212482452393,0.9457755088806152,0.1247771829366684,0.9533417224884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12834224104881287,"y":0.9457755088806152},{"x":0.13368983566761017,"y":0.9457755088806152},{"x":0.13368983566761017,"y":0.9533417224884033},{"x":0.12834224104881287,"y":0.9533417224884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"la","boundary":[0.12834224104881287,0.9457755088806152,0.13368983566761017,0.9533417224884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.9457755088806152},{"x":0.16755792498588562,"y":0.9445145130157471},{"x":0.16755792498588562,"y":0.9533417224884033},{"x":0.13725490868091583,"y":0.9533417224884033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.13725490868091583,0.9457755088806152,0.16755792498588562,0.9533417224884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17112299799919128,"y":0.9457755088806152},{"x":0.18360070884227753,"y":0.9457755088806152},{"x":0.18360070884227753,"y":0.9533417224884033},{"x":0.17112299799919128,"y":0.9533417224884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.17112299799919128,0.9457755088806152,0.18360070884227753,0.9533417224884033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18538324534893036,"y":0.9445145130157471},{"x":0.2192513346672058,"y":0.9445145130157471},{"x":0.2192513346672058,"y":0.9520807266235352},{"x":0.18538324534893036,"y":0.9533417224884033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.18538324534893036,0.9445145130157471,0.2192513346672058,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22281639277935028,"y":0.9445145130157471},{"x":0.270944744348526,"y":0.9445145130157471},{"x":0.270944744348526,"y":0.9520807266235352},{"x":0.22281639277935028,"y":0.9520807266235352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"d'Université","boundary":[0.22281639277935028,0.9445145130157471,0.270944744348526,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.9445145130157471},{"x":0.28342247009277344,"y":0.9445145130157471},{"x":0.28342247009277344,"y":0.9520807266235352},{"x":0.27450981736183167,"y":0.9520807266235352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.27450981736183167,0.9445145130157471,0.28342247009277344,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869875133037567,"y":0.9445145130157471},{"x":0.3190730810165405,"y":0.9432534575462341},{"x":0.3190730810165405,"y":0.9520807266235352},{"x":0.2869875133037567,"y":0.9520807266235352}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.2869875133037567,0.9445145130157471,0.3190730810165405,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08377896249294281,"y":0.9558638334274292},{"x":0.10873440653085709,"y":0.9546027779579163},{"x":0.10873440653085709,"y":0.9634299874305725},{"x":0.08377896249294281,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Publie","boundary":[0.08377896249294281,0.9558638334274292,0.10873440653085709,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11051693558692932,"y":0.9558638334274292},{"x":0.12299465388059616,"y":0.9558638334274292},{"x":0.12299465388059616,"y":0.9634299874305725},{"x":0.11051693558692932,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.11051693558692932,0.9558638334274292,0.12299465388059616,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247771829366684,"y":0.9558638334274292},{"x":0.12655971944332123,"y":0.9558638334274292},{"x":0.12655971944332123,"y":0.9634299874305725},{"x":0.1247771829366684,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1247771829366684,0.9558638334274292,0.12655971944332123,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1301247775554657,"y":0.9546027779579163},{"x":0.16042780876159668,"y":0.9546027779579163},{"x":0.16042780876159668,"y":0.9634299874305725},{"x":0.1301247775554657,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Institut","boundary":[0.1301247775554657,0.9546027779579163,0.16042780876159668,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1622103452682495,"y":0.9546027779579163},{"x":0.17468805611133575,"y":0.9546027779579163},{"x":0.17468805611133575,"y":0.9634299874305725},{"x":0.1622103452682495,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.1622103452682495,0.9546027779579163,0.17468805611133575,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17825311422348022,"y":0.9546027779579163},{"x":0.2245989292860031,"y":0.9546027779579163},{"x":0.2245989292860031,"y":0.9621689915657043},{"x":0.17825311422348022,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.17825311422348022,0.9546027779579163,0.2245989292860031,0.9621689915657043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22638146579265594,"y":0.9546027779579163},{"x":0.2388591766357422,"y":0.9546027779579163},{"x":0.2388591766357422,"y":0.9621689915657043},{"x":0.22638146579265594,"y":0.9621689915657043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.22638146579265594,0.9546027779579163,0.2388591766357422,0.9621689915657043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24242424964904785,"y":0.9546027779579163},{"x":0.26737967133522034,"y":0.9546027779579163},{"x":0.26737967133522034,"y":0.9621689915657043},{"x":0.24242424964904785,"y":0.9621689915657043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.24242424964904785,0.9546027779579163,0.26737967133522034,0.9621689915657043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270944744348526,"y":0.9546027779579163},{"x":0.27807486057281494,"y":0.9546027779579163},{"x":0.27807486057281494,"y":0.9621689915657043},{"x":0.270944744348526,"y":0.9621689915657043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.270944744348526,0.9546027779579163,0.27807486057281494,0.9621689915657043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2816399335861206,"y":0.9533417224884033},{"x":0.29411765933036804,"y":0.9533417224884033},{"x":0.29411765933036804,"y":0.9621689915657043},{"x":0.2816399335861206,"y":0.9621689915657043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.2816399335861206,0.9533417224884033,0.29411765933036804,0.9621689915657043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976827025413513,"y":0.9533417224884033},{"x":0.33511584997177124,"y":0.9533417224884033},{"x":0.33511584997177124,"y":0.9621689915657043},{"x":0.2976827025413513,"y":0.9621689915657043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Paturages","boundary":[0.2976827025413513,0.9533417224884033,0.33511584997177124,0.9621689915657043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08199643343687057,"y":0.935687243938446},{"x":0.33511584997177124,"y":0.9331651926040649},{"x":0.33511584997177124,"y":0.9621689915657043},{"x":0.08377896249294281,"y":0.9646910429000854}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.07699643343687057,0.928687243938446,0.34011584997177124,0.9691689915657044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16042780876159668,"y":0.9659520983695984},{"x":0.21212121844291687,"y":0.9646910429000854},{"x":0.21212121844291687,"y":0.9722572565078735},{"x":0.16042780876159668,"y":0.9722572565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Departement","boundary":[0.16042780876159668,0.9659520983695984,0.21212121844291687,0.9722572565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.9646910429000854},{"x":0.25668448209762573,"y":0.9646910429000854},{"x":0.25668448209762573,"y":0.9709962010383606},{"x":0.21568627655506134,"y":0.9722572565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.21568627655506134,0.9646910429000854,0.25668448209762573,0.9709962010383606]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15508021414279938,"y":0.9747793078422546},{"x":0.17290551960468292,"y":0.9747793078422546},{"x":0.17290551960468292,"y":0.9823455214500427},{"x":0.15508021414279938,"y":0.9823455214500427}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"B.P.","boundary":[0.15508021414279938,0.9747793078422546,0.17290551960468292,0.9823455214500427]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.9735183119773865},{"x":0.2032085508108139,"y":0.9735183119773865},{"x":0.2032085508108139,"y":0.9810844659805298},{"x":0.1764705926179886,"y":0.9823455214500427}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"13-116","boundary":[0.1764705926179886,0.9735183119773865,0.2032085508108139,0.9810844659805298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2085561454296112,"y":0.9735183119773865},{"x":0.2388591766357422,"y":0.9735183119773865},{"x":0.2388591766357422,"y":0.9810844659805298},{"x":0.2085561454296112,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"Teheran","boundary":[0.2085561454296112,0.9735183119773865,0.2388591766357422,0.9810844659805298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24242424964904785,"y":0.9735183119773865},{"x":0.2442067712545395,"y":0.9735183119773865},{"x":0.2442067712545395,"y":0.9810844659805298},{"x":0.24242424964904785,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.24242424964904785,0.9735183119773865,0.2442067712545395,0.9810844659805298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24777182936668396,"y":0.9735183119773865},{"x":0.26381462812423706,"y":0.9735183119773865},{"x":0.26381462812423706,"y":0.9810844659805298},{"x":0.24777182936668396,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"Iran","boundary":[0.24777182936668396,0.9735183119773865,0.26381462812423706,0.9810844659805298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15508021414279938,"y":0.9659520983695984},{"x":0.26381462812423706,"y":0.9646910429000854},{"x":0.26381462812423706,"y":0.9810844659805298},{"x":0.15508021414279938,"y":0.9823455214500427}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15008021414279937,0.9589520983695984,0.26881462812423706,0.9880844659805298],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8003565073013306,"y":0.940731406211853},{"x":0.8181818127632141,"y":0.940731406211853},{"x":0.8181818127632141,"y":0.9520807266235352},{"x":0.8003565073013306,"y":0.9520807266235352}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8003565073013306,0.940731406211853,0.8181818127632141,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754010558128357,"y":0.940731406211853},{"x":0.7967914342880249,"y":0.940731406211853},{"x":0.7967914342880249,"y":0.9520807266235352},{"x":0.7754010558128357,"y":0.9520807266235352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.7754010558128357,0.940731406211853,0.7967914342880249,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468805909156799,"y":0.940731406211853},{"x":0.7700534462928772,"y":0.940731406211853},{"x":0.7700534462928772,"y":0.9520807266235352},{"x":0.7468805909156799,"y":0.9520807266235352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7468805909156799,0.940731406211853,0.7700534462928772,0.9520807266235352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9180035591125488,"y":0.9495586156845093},{"x":0.9429590106010437,"y":0.9495586156845093},{"x":0.9429590106010437,"y":0.9634299874305725},{"x":0.9180035591125488,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.9180035591125488,0.9495586156845093,0.9429590106010437,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9090909361839294,"y":0.9495586156845093},{"x":0.9126559495925903,"y":0.9495586156845093},{"x":0.9126559495925903,"y":0.9634299874305725},{"x":0.9090909361839294,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.9090909361839294,0.9495586156845093,0.9126559495925903,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8787878751754761,"y":0.9495586156845093},{"x":0.9055258631706238,"y":0.9495586156845093},{"x":0.9055258631706238,"y":0.9634299874305725},{"x":0.8787878751754761,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.8787878751754761,0.9495586156845093,0.9055258631706238,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8698752522468567,"y":0.9495586156845093},{"x":0.8752228021621704,"y":0.9495586156845093},{"x":0.8752228021621704,"y":0.9634299874305725},{"x":0.8698752522468567,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8698752522468567,0.9495586156845093,0.8752228021621704,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8449198007583618,"y":0.9495586156845093},{"x":0.8645276427268982,"y":0.9495586156845093},{"x":0.8645276427268982,"y":0.9634299874305725},{"x":0.8449198007583618,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8449198007583618,0.9495586156845093,0.8645276427268982,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.9495586156845093},{"x":0.843137264251709,"y":0.9495586156845093},{"x":0.843137264251709,"y":0.9634299874305725},{"x":0.8181818127632141,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8181818127632141,0.9495586156845093,0.843137264251709,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782531201839447,"y":0.9495586156845093},{"x":0.8146167397499084,"y":0.9495586156845093},{"x":0.8146167397499084,"y":0.9634299874305725},{"x":0.782531201839447,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.782531201839447,0.9495586156845093,0.8146167397499084,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77183598279953,"y":0.9495586156845093},{"x":0.7754010558128357,"y":0.9495586156845093},{"x":0.7754010558128357,"y":0.9634299874305725},{"x":0.77183598279953,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.77183598279953,0.9495586156845093,0.7754010558128357,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290552854537964,"y":0.9495586156845093},{"x":0.7682709693908691,"y":0.9495586156845093},{"x":0.7682709693908691,"y":0.9634299874305725},{"x":0.7290552854537964,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7290552854537964,0.9495586156845093,0.7682709693908691,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040998339653015,"y":0.9495586156845093},{"x":0.7237076759338379,"y":0.9495586156845093},{"x":0.7237076759338379,"y":0.9634299874305725},{"x":0.7040998339653015,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7040998339653015,0.9495586156845093,0.7237076759338379,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631016135215759,"y":0.9495586156845093},{"x":0.6969696879386902,"y":0.9495586156845093},{"x":0.6969696879386902,"y":0.9634299874305725},{"x":0.6631016135215759,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6631016135215759,0.9495586156845093,0.6969696879386902,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327985525131226,"y":0.9495586156845093},{"x":0.6595365405082703,"y":0.9495586156845093},{"x":0.6595365405082703,"y":0.9634299874305725},{"x":0.6327985525131226,"y":0.9634299874305725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6327985525131226,0.9495586156845093,0.6595365405082703,0.9634299874305725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9286987781524658,"y":0.9596469402313232},{"x":0.9358288645744324,"y":0.9596469402313232},{"x":0.9358288645744324,"y":0.9709962010383606},{"x":0.9286987781524658,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.9286987781524658,0.9596469402313232,0.9358288645744324,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877005577087402,"y":0.9596469402313232},{"x":0.9251337051391602,"y":0.9596469402313232},{"x":0.9251337051391602,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8877005577087402,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8877005577087402,0.9596469402313232,0.9251337051391602,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8770053386688232,"y":0.9596469402313232},{"x":0.8805704116821289,"y":0.9596469402313232},{"x":0.8805704116821289,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8770053386688232,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8770053386688232,0.9596469402313232,0.8805704116821289,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8449198007583618,"y":0.9596469402313232},{"x":0.8734402656555176,"y":0.9596469402313232},{"x":0.8734402656555176,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8449198007583618,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.8449198007583618,0.9596469402313232,0.8734402656555176,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.9596469402313232},{"x":0.8413547277450562,"y":0.9596469402313232},{"x":0.8413547277450562,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8039215803146362,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8039215803146362,0.9596469402313232,0.8413547277450562,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7967914342880249,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7967914342880249,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7647058963775635,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7647058963775635,0.9596469402313232,0.7967914342880249,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7611408233642578,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7611408233642578,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7575757503509521,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7575757503509521,0.9596469402313232,0.7611408233642578,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7308377623558044,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7522281408309937,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7522281408309937,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7308377623558044,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7308377623558044,0.9596469402313232,0.7522281408309937,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7165775299072266,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7254902124404907,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7254902124404907,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7165775299072266,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7165775299072266,0.9596469402313232,0.7254902124404907,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916220784187317,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7147949934005737,"y":0.9596469402313232},{"x":0.7147949934005737,"y":0.9709962010383606},{"x":0.6916220784187317,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6916220784187317,0.9596469402313232,0.7147949934005737,0.9709962010383606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6345810890197754,"y":0.9596469402313232},{"x":0.6880570650100708,"y":0.9596469402313232},{"x":0.6880570650100708,"y":0.9709962010383606},{"x":0.6345810890197754,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.6345810890197754,0.9596469402313232,0.6880570650100708,0.9709962010383606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6327985525131226,"y":0.940731406211853},{"x":0.9429590106010437,"y":0.941992461681366},{"x":0.9429590106010437,"y":0.9735183119773865},{"x":0.6327985525131226,"y":0.9709962010383606}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6277985525131226,0.933731406211853,0.9479590106010437,0.9805183119773865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8217468857765198,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8484848737716675,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8484848737716675,"y":0.9810844659805298},{"x":0.8217468857765198,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.8217468857765198,0.9709962010383606,0.8484848737716675,0.9810844659805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7860962748527527,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8181818127632141,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8181818127632141,"y":0.9810844659805298},{"x":0.7860962748527527,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.7860962748527527,0.9709962010383606,0.8181818127632141,0.9810844659805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759358286857605,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7807486653327942,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7807486653327942,"y":0.9810844659805298},{"x":0.759358286857605,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.759358286857605,0.9709962010383606,0.7807486653327942,0.9810844659805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130124568939209,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7540106773376465,"y":0.9709962010383606},{"x":0.7540106773376465,"y":0.9810844659805298},{"x":0.7130124568939209,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱۶-۱۳","boundary":[0.7130124568939209,0.9709962010383606,0.7540106773376465,0.9810844659805298]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130124568939209,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8484848737716675,"y":0.9709962010383606},{"x":0.8484848737716675,"y":0.9810844659805298},{"x":0.7130124568939209,"y":0.9810844659805298}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7080124568939209,0.9639962010383606,0.8534848737716675,0.9880844659805298],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/MVMnnUCUGzBrWHeU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/nFWszznmwkRcbaVD.jpg","blurred":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/YVxMPEPlrfdFwZFa.jpg"},"info":{"width":575,"height":792,"margin":[0.00017882797199746835,0.00024145495319607282,0.9990778827584308,0.9987652025204717]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5356521606445312,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5356521606445312,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5252174139022827,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5252174139022827,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"05","boundary":[0.5356521606445312,0.19823232293128967,0.5252174139022827,0.21085858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5356521606445312,"y":0.21085858345031738},{"x":0.5356521606445312,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5252174139022827,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5252174139022827,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.5356521606445312,0.21085858345031738,0.5252174139022827,0.21717171370983124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5356521606445312,"y":0.19823232293128967},{"x":0.5356521606445312,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5252174139022827,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5252174139022827,"y":0.19823232293128967}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.5306521606445312,0.19123232293128967,0.5302174139022827,0.22417171370983124],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5631313323974609},{"x":0.38260868191719055,"y":0.5631313323974609},{"x":0.38260868191719055,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"0.25","boundary":[0.3913043439388275,0.5479797720909119,0.38260868191719055,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.566919207572937},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5732323527336121},{"x":0.38260868191719055,"y":0.5732323527336121},{"x":0.38260868191719055,"y":0.566919207572937}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.3913043439388275,0.566919207572937,0.38260868191719055,0.5732323527336121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.5479797720909119},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5732323527336121},{"x":0.38260868191719055,"y":0.5732323527336121},{"x":0.38260868191719055,"y":0.5479797720909119}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.3863043439388275,0.5409797720909119,0.38760868191719056,0.5802323527336121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.8674242496490479},{"x":0.26260870695114136,"y":0.8661616444587708},{"x":0.26260870695114136,"y":0.8737373948097229},{"x":0.2347826063632965,"y":0.875}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"GHA","boundary":[0.2347826063632965,0.8674242496490479,0.26260870695114136,0.8737373948097229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.8674242496490479},{"x":0.26260870695114136,"y":0.8661616444587708},{"x":0.26260870695114136,"y":0.8737373948097229},{"x":0.2347826063632965,"y":0.875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2297826063632965,0.8604242496490478,0.26760870695114136,0.8807373948097229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10782608389854431,"y":0.9545454382896423},{"x":0.14434783160686493,"y":0.9545454382896423},{"x":0.14434783160686493,"y":0.9709596037864685},{"x":0.10782608389854431,"y":0.9709596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Acacia","boundary":[0.10782608389854431,0.9545454382896423,0.14434783160686493,0.9709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16173912584781647,"y":0.9545454382896423},{"x":0.22086957097053528,"y":0.9545454382896423},{"x":0.22086957097053528,"y":0.9709596037864685},{"x":0.16173912584781647,"y":0.9709596037864685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"farnesiana","boundary":[0.16173912584781647,0.9545454382896423,0.22086957097053528,0.9709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24695652723312378,"y":0.9545454382896423},{"x":0.25565215945243835,"y":0.9545454382896423},{"x":0.25565215945243835,"y":0.9709596037864685},{"x":0.24695652723312378,"y":0.9709596037864685}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.24695652723312378,0.9545454382896423,0.25565215945243835,0.9709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2765217423439026,"y":0.9545454382896423},{"x":0.3060869574546814,"y":0.9545454382896423},{"x":0.3060869574546814,"y":0.9709596037864685},{"x":0.2765217423439026,"y":0.9709596037864685}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"Willd","boundary":[0.2765217423439026,0.9545454382896423,0.3060869574546814,0.9709596037864685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30782610177993774,"y":0.9545454382896423},{"x":0.3095652163028717,"y":0.9545454382896423},{"x":0.3095652163028717,"y":0.9709596037864685},{"x":0.30782610177993774,"y":0.9709596037864685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30782610177993774,0.9545454382896423,0.3095652163028717,0.9709596037864685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10782608389854431,"y":0.9545454382896423},{"x":0.3095652163028717,"y":0.9545454382896423},{"x":0.3095652163028717,"y":0.9709596037864685},{"x":0.10782608389854431,"y":0.9709596037864685}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.10282608389854431,0.9475454382896423,0.3145652163028717,0.9779596037864685],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/RAfMQEMFrjhAfvYM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/DzkYxqNmjCkgdqHq.jpg","blurred":"/storage/books/8f117a440d5b6778/pages/geLaLLLDpyFQedyx.jpg"},"info":{"width":560,"height":793,"margin":[0.00010267857142857143,0.00008181455216522023,0.9983137755436556,0.9987762547447282]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06964285671710968,"y":0.0731399729847908},{"x":0.0892857164144516,"y":0.0731399729847908},{"x":0.0892857164144516,"y":0.08575031161308289},{"x":0.06964285671710968,"y":0.08575031161308289}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.06964285671710968,0.0731399729847908,0.0892857164144516,0.08575031161308289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09464285522699356,"y":0.0731399729847908},{"x":0.11785714328289032,"y":0.0731399729847908},{"x":0.11785714328289032,"y":0.08575031161308289},{"x":0.09464285522699356,"y":0.08575031161308289}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"628","boundary":[0.09464285522699356,0.0731399729847908,0.11785714328289032,0.08575031161308289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06964285671710968,"y":0.08827238529920578},{"x":0.0982142835855484,"y":0.08827238529920578},{"x":0.0982142835855484,"y":0.10340479016304016},{"x":0.06964285671710968,"y":0.10340479016304016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.06964285671710968,0.08827238529920578,0.0982142835855484,0.10340479016304016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10535714030265808,"y":0.08827238529920578},{"x":0.12678571045398712,"y":0.08827238529920578},{"x":0.12678571045398712,"y":0.10340479016304016},{"x":0.10535714030265808,"y":0.10340479016304016}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"07","boundary":[0.10535714030265808,0.08827238529920578,0.12678571045398712,0.10340479016304016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12857143580913544,"y":0.08827238529920578},{"x":0.13035714626312256,"y":0.08827238529920578},{"x":0.13035714626312256,"y":0.10340479016304016},{"x":0.12857143580913544,"y":0.10340479016304016}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.12857143580913544,0.08827238529920578,0.13035714626312256,0.10340479016304016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13750000298023224,"y":0.08827238529920578},{"x":0.19107143580913544,"y":0.08953341841697693},{"x":0.19107143580913544,"y":0.10466582328081131},{"x":0.13750000298023224,"y":0.10340479016304016}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"062,000","boundary":[0.13750000298023224,0.08827238529920578,0.19107143580913544,0.10466582328081131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06964285671710968,"y":0.07187893986701965},{"x":0.19107143580913544,"y":0.0731399729847908},{"x":0.18928571045398712,"y":0.10466582328081131},{"x":0.06785714626312256,"y":0.10340479016304016}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.06464285671710968,0.06487893986701965,0.19428571045398713,0.11166582328081132],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8928571343421936,"y":0.0706179067492485},{"x":0.9321428537368774,"y":0.0706179067492485},{"x":0.9321428537368774,"y":0.08575031161308289},{"x":0.8928571343421936,"y":0.08575031161308289}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8928571343421936,0.0706179067492485,0.9321428537368774,0.08575031161308289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8410714268684387,"y":0.0706179067492485},{"x":0.8821428418159485,"y":0.0706179067492485},{"x":0.8821428418159485,"y":0.08575031161308289},{"x":0.8410714268684387,"y":0.08701135218143463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8410714268684387,0.0706179067492485,0.8821428418159485,0.08575031161308289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8321428298950195,"y":0.07187893986701965},{"x":0.8339285850524902,"y":0.07187893986701965},{"x":0.8339285850524902,"y":0.08701135218143463},{"x":0.8321428298950195,"y":0.08701135218143463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8321428298950195,0.07187893986701965,0.8339285850524902,0.08701135218143463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928571701049805,"y":0.07187893986701965},{"x":0.8214285969734192,"y":0.0706179067492485},{"x":0.8214285969734192,"y":0.08701135218143463},{"x":0.7928571701049805,"y":0.08701135218143463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶۲۸","boundary":[0.7928571701049805,0.07187893986701965,0.8214285969734192,0.08701135218143463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9178571701049805,"y":0.09331651777029037},{"x":0.9339285492897034,"y":0.09331651777029037},{"x":0.9339285492897034,"y":0.1097099632024765},{"x":0.9178571701049805,"y":0.1097099632024765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.9178571701049805,0.09331651777029037,0.9339285492897034,0.1097099632024765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9071428775787354,"y":0.09331651777029037},{"x":0.9107142686843872,"y":0.09331651777029037},{"x":0.9107142686843872,"y":0.1097099632024765},{"x":0.9071428775787354,"y":0.1097099632024765}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9071428775787354,0.09331651777029037,0.9107142686843872,0.1097099632024765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7767857313156128,"y":0.09331651777029037},{"x":0.8910714387893677,"y":0.09205548465251923},{"x":0.8928571343421936,"y":0.1097099632024765},{"x":0.7767857313156128,"y":0.11097099632024765}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۰۷۳/۰۶۲/۰۰۴","boundary":[0.7767857313156128,0.09331651777029037,0.8928571343421936,0.1097099632024765]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7749999761581421,"y":0.07187893986701965},{"x":0.9321428537368774,"y":0.06935687363147736},{"x":0.9339285492897034,"y":0.1097099632024765},{"x":0.7767857313156128,"y":0.11097099632024765}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7699999761581421,0.06487893986701965,0.9389285492897034,0.11670996320247651],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15357142686843872,"y":0.11853720247745514},{"x":0.23035714030265808,"y":0.11853720247745514},{"x":0.23035714030265808,"y":0.13619168102741241},{"x":0.15357142686843872,"y":0.13619168102741241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.15357142686843872,0.11853720247745514,0.23035714030265808,0.13619168102741241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607142925262451,"y":0.11853720247745514},{"x":0.2696428596973419,"y":0.11853720247745514},{"x":0.2696428596973419,"y":0.13619168102741241},{"x":0.2607142925262451,"y":0.13619168102741241}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.2607142925262451,0.11853720247745514,0.2696428596973419,0.13619168102741241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28214284777641296,"y":0.11853720247745514},{"x":0.4464285671710968,"y":0.11853720247745514},{"x":0.4464285671710968,"y":0.13619168102741241},{"x":0.28214284777641296,"y":0.13619168102741241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.28214284777641296,0.11853720247745514,0.4464285671710968,0.13619168102741241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15357142686843872,"y":0.13619168102741241},{"x":0.18928571045398712,"y":0.13619168102741241},{"x":0.18928571045398712,"y":0.15258511900901794},{"x":0.15357142686843872,"y":0.15258511900901794}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"SOU","boundary":[0.15357142686843872,0.13619168102741241,0.18928571045398712,0.15258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.13619168102741241},{"x":0.1964285671710968,"y":0.13619168102741241},{"x":0.1964285671710968,"y":0.15258511900901794},{"x":0.19285714626312256,"y":0.15258511900901794}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".","boundary":[0.19285714626312256,0.13619168102741241,0.1964285671710968,0.15258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20357142388820648,"y":0.13619168102741241},{"x":0.22678571939468384,"y":0.13619168102741241},{"x":0.22678571939468384,"y":0.15258511900901794},{"x":0.20357142388820648,"y":0.15258511900901794}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"CL","boundary":[0.20357142388820648,0.13619168102741241,0.22678571939468384,0.15258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.13619168102741241},{"x":0.2321428507566452,"y":0.13619168102741241},{"x":0.2321428507566452,"y":0.15258511900901794},{"x":0.22857142984867096,"y":0.15258511900901794}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.22857142984867096,0.13619168102741241,0.2321428507566452,0.15258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607142925262451,"y":0.13619168102741241},{"x":0.2696428596973419,"y":0.13619168102741241},{"x":0.2696428596973419,"y":0.15258511900901794},{"x":0.2607142925262451,"y":0.15258511900901794}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"=","boundary":[0.2607142925262451,0.13619168102741241,0.2696428596973419,0.15258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28214284777641296,"y":0.13619168102741241},{"x":0.4285714328289032,"y":0.13619168102741241},{"x":0.4285714328289032,"y":0.15258511900901794},{"x":0.28214284777641296,"y":0.15258511900901794}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"DIALYPETALES","boundary":[0.28214284777641296,0.13619168102741241,0.4285714328289032,0.15258511900901794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15357142686843872,"y":0.15258511900901794},{"x":0.20892857015132904,"y":0.15258511900901794},{"x":0.20892857015132904,"y":0.16645649075508118},{"x":0.15357142686843872,"y":0.16645649075508118}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ORDO","boundary":[0.15357142686843872,0.15258511900901794,0.20892857015132904,0.16645649075508118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2589285671710968,"y":0.15258511900901794},{"x":0.2678571343421936,"y":0.15258511900901794},{"x":0.2678571343421936,"y":0.16645649075508118},{"x":0.2589285671710968,"y":0.16645649075508118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.2589285671710968,0.15258511900901794,0.2678571343421936,0.16645649075508118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28214284777641296,"y":0.15258511900901794},{"x":0.36964285373687744,"y":0.15258511900901794},{"x":0.36964285373687744,"y":0.16645649075508118},{"x":0.28214284777641296,"y":0.16645649075508118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ROSALES","boundary":[0.28214284777641296,0.15258511900901794,0.36964285373687744,0.16645649075508118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15535713732242584,"y":0.16897855699062347},{"x":0.23571428656578064,"y":0.16897855699062347},{"x":0.23571428656578064,"y":0.1828499436378479},{"x":0.15535713732242584,"y":0.1828499436378479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.15535713732242584,0.16897855699062347,0.23571428656578064,0.1828499436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28214284777641296,"y":0.16897855699062347},{"x":0.42321428656578064,"y":0.16897855699062347},{"x":0.42321428656578064,"y":0.1828499436378479},{"x":0.28214284777641296,"y":0.1828499436378479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"LEGUMINOSAE","boundary":[0.28214284777641296,0.16897855699062347,0.42321428656578064,0.1828499436378479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517857164144516,"y":0.1853720098733902},{"x":0.21607142686843872,"y":0.1853720098733902},{"x":0.21607142686843872,"y":0.19798234105110168},{"x":0.1517857164144516,"y":0.19798234105110168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.1517857164144516,0.1853720098733902,0.21607142686843872,0.19798234105110168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2589285671710968,"y":0.1853720098733902},{"x":0.2678571343421936,"y":0.1853720098733902},{"x":0.2678571343421936,"y":0.19924338161945343},{"x":0.2589285671710968,"y":0.19924338161945343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.2589285671710968,0.1853720098733902,0.2678571343421936,0.19924338161945343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28035715222358704,"y":0.1853720098733902},{"x":0.3553571403026581,"y":0.1853720098733902},{"x":0.3553571403026581,"y":0.19924338161945343},{"x":0.28035715222358704,"y":0.19924338161945343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ACACIA","boundary":[0.28035715222358704,0.1853720098733902,0.3553571403026581,0.19924338161945343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.2800000011920929},{"languageCode":"la","confidence":0.25},{"languageCode":"es","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517857164144516,"y":0.11853720247745514},{"x":0.4464285671710968,"y":0.11853720247745514},{"x":0.4464285671710968,"y":0.19924338161945343},{"x":0.1517857164144516,"y":0.19924338161945343}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1467857164144516,0.11153720247745513,0.4514285671710968,0.20624338161945344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928571462631226,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7071428298950195,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7071428298950195,"y":0.23707440495491028},{"x":0.6928571462631226,"y":0.23707440495491028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6928571462631226,0.22572509944438934,0.7071428298950195,0.23707440495491028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7857142686843872,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7857142686843872,"y":0.23707440495491028},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23707440495491028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"farnesiana","boundary":[0.7142857313156128,0.22572509944438934,0.7857142686843872,0.23707440495491028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928571462631226,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7857142686843872,"y":0.22572509944438934},{"x":0.7857142686843872,"y":0.23707440495491028},{"x":0.6928571462631226,"y":0.23707440495491028}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6878571462631226,0.21872509944438934,0.7907142686843872,0.24407440495491028],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9125000238418579,"y":0.2925598919391632},{"x":0.9321428537368774,"y":0.29382094740867615},{"x":0.9303571581840515,"y":0.30895334482192993},{"x":0.9107142686843872,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"برگ","boundary":[0.9125000238418579,0.2925598919391632,0.9303571581840515,0.30895334482192993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9125000238418579,"y":0.2925598919391632},{"x":0.9321428537368774,"y":0.29382094740867615},{"x":0.9303571581840515,"y":0.30895334482192993},{"x":0.9107142686843872,"y":0.3076923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.9075000238418579,0.2855598919391632,0.9353571581840515,0.31595334482192994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6053571701049805,"y":0.2244640588760376},{"x":0.6357142925262451,"y":0.2244640588760376},{"x":0.6357142925262451,"y":0.24085749685764313},{"x":0.6053571701049805,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشک","boundary":[0.6053571701049805,0.2244640588760376,0.6357142925262451,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964285731315613,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5982142686843872,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5982142686843872,"y":0.24085749685764313},{"x":0.5964285731315613,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5964285731315613,0.2244640588760376,0.5982142686843872,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607143044471741,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5874999761581421,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5874999761581421,"y":0.24085749685764313},{"x":0.5607143044471741,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.5607143044471741,0.2244640588760376,0.5874999761581421,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5553571581840515,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5553571581840515,"y":0.24085749685764313},{"x":0.550000011920929,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.550000011920929,0.2244640588760376,0.5553571581840515,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5464285612106323,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5464285612106323,"y":0.24085749685764313},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.2244640588760376,0.5464285612106323,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47857141494750977,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5321428775787354,"y":0.2244640588760376},{"x":0.5321428775787354,"y":0.24085749685764313},{"x":0.47857141494750977,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.47857141494750977,0.2244640588760376,0.5321428775787354,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43214285373687744,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4732142984867096,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4732142984867096,"y":0.24085749685764313},{"x":0.43214285373687744,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.43214285373687744,0.2244640588760376,0.4732142984867096,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41607141494750977,"y":0.2244640588760376},{"x":0.42500001192092896,"y":0.2244640588760376},{"x":0.42500001192092896,"y":0.24085749685764313},{"x":0.41607141494750977,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41607141494750977,0.2244640588760376,0.42500001192092896,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35178571939468384,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4089285731315613,"y":0.2244640588760376},{"x":0.4089285731315613,"y":0.24085749685764313},{"x":0.35178571939468384,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.35178571939468384,0.2244640588760376,0.4089285731315613,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32678571343421936,"y":0.2244640588760376},{"x":0.3482142984867096,"y":0.2244640588760376},{"x":0.3482142984867096,"y":0.24085749685764313},{"x":0.32678571343421936,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.32678571343421936,0.2244640588760376,0.3482142984867096,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2678571343421936,"y":0.2244640588760376},{"x":0.31607142090797424,"y":0.2244640588760376},{"x":0.31607142090797424,"y":0.24085749685764313},{"x":0.2678571343421936,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.2678571343421936,0.2244640588760376,0.31607142090797424,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607142925262451,"y":0.2244640588760376},{"x":0.26249998807907104,"y":0.2244640588760376},{"x":0.26249998807907104,"y":0.24085749685764313},{"x":0.2607142925262451,"y":0.24085749685764313}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2607142925262451,0.2244640588760376,0.26249998807907104,0.24085749685764313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.24716266989707947},{"x":0.8089285492897034,"y":0.24716266989707947},{"x":0.8089285492897034,"y":0.2635561227798462},{"x":0.8071428537368774,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.24716266989707947,0.8089285492897034,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839285731315613,"y":0.24716266989707947},{"x":0.7910714149475098,"y":0.24716266989707947},{"x":0.7910714149475098,"y":0.2635561227798462},{"x":0.7839285731315613,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7839285731315613,0.24716266989707947,0.7910714149475098,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517856955528259,"y":0.24716266989707947},{"x":0.7732142806053162,"y":0.24716266989707947},{"x":0.7732142806053162,"y":0.2635561227798462},{"x":0.7517856955528259,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنه","boundary":[0.7517856955528259,0.24716266989707947,0.7732142806053162,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6910714507102966,"y":0.24716266989707947},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24716266989707947},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2635561227798462},{"x":0.6910714507102966,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.6910714507102966,0.24716266989707947,0.7428571581840515,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839285492897034,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6875,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6875,"y":0.2635561227798462},{"x":0.6839285492897034,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839285492897034,0.24716266989707947,0.6875,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.637499988079071,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6714285612106323,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6714285612106323,"y":0.2635561227798462},{"x":0.637499988079071,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.637499988079071,0.24716266989707947,0.6714285612106323,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5892857313156128,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24716266989707947},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2635561227798462},{"x":0.5892857313156128,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.5892857313156128,0.24716266989707947,0.6285714507102966,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232142806053162,"y":0.24716266989707947},{"x":0.5803571343421936,"y":0.24716266989707947},{"x":0.5803571343421936,"y":0.2635561227798462},{"x":0.5232142806053162,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خاکستری","boundary":[0.5232142806053162,0.24716266989707947,0.5803571343421936,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107142925262451,"y":0.24716266989707947},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24716266989707947},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2635561227798462},{"x":0.5107142925262451,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5107142925262451,0.24716266989707947,0.5142857432365417,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4892857074737549,"y":0.24716266989707947},{"x":0.4982142746448517,"y":0.24716266989707947},{"x":0.4982142746448517,"y":0.2635561227798462},{"x":0.4892857074737549,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4892857074737549,0.24716266989707947,0.4982142746448517,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4446428716182709,"y":0.24716266989707947},{"x":0.47857141494750977,"y":0.24716266989707947},{"x":0.47857141494750977,"y":0.2635561227798462},{"x":0.4446428716182709,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4446428716182709,0.24716266989707947,0.47857141494750977,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4214285612106323,"y":0.24716266989707947},{"x":0.44107142090797424,"y":0.24716266989707947},{"x":0.44107142090797424,"y":0.2635561227798462},{"x":0.4214285612106323,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4214285612106323,0.24716266989707947,0.44107142090797424,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36250001192092896,"y":0.24716266989707947},{"x":0.4124999940395355,"y":0.24716266989707947},{"x":0.4124999940395355,"y":0.2635561227798462},{"x":0.36250001192092896,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.36250001192092896,0.24716266989707947,0.4124999940395355,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.24716266989707947},{"x":0.3553571403026581,"y":0.24716266989707947},{"x":0.3553571403026581,"y":0.2635561227798462},{"x":0.3499999940395355,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3499999940395355,0.24716266989707947,0.3553571403026581,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28928571939468384,"y":0.24716266989707947},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24716266989707947},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2635561227798462},{"x":0.28928571939468384,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارهای","boundary":[0.28928571939468384,0.24716266989707947,0.34285715222358704,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24642856419086456,"y":0.24716266989707947},{"x":0.2839285731315613,"y":0.24716266989707947},{"x":0.2839285731315613,"y":0.2635561227798462},{"x":0.24642856419086456,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.24642856419086456,0.24716266989707947,0.2839285731315613,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21964286267757416,"y":0.24716266989707947},{"x":0.23571428656578064,"y":0.24716266989707947},{"x":0.23571428656578064,"y":0.2635561227798462},{"x":0.21964286267757416,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.21964286267757416,0.24716266989707947,0.23571428656578064,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.24716266989707947},{"x":0.21250000596046448,"y":0.24716266989707947},{"x":0.21250000596046448,"y":0.2635561227798462},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.20000000298023224,0.24716266989707947,0.21250000596046448,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18571428954601288,"y":0.24716266989707947},{"x":0.19464285671710968,"y":0.24716266989707947},{"x":0.19464285671710968,"y":0.2635561227798462},{"x":0.18571428954601288,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.18571428954601288,0.24716266989707947,0.19464285671710968,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10892856866121292,"y":0.24716266989707947},{"x":0.1785714328289032,"y":0.24716266989707947},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2635561227798462},{"x":0.10892856866121292,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتیمتری","boundary":[0.10892856866121292,0.24716266989707947,0.1785714328289032,0.2635561227798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0625,"y":0.24716266989707947},{"x":0.10178571194410324,"y":0.24716266989707947},{"x":0.10178571194410324,"y":0.2635561227798462},{"x":0.0625,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.0625,0.24716266989707947,0.10178571194410324,0.2635561227798462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9035714268684387,"y":0.24716266989707947},{"x":0.9303571581840515,"y":0.24716266989707947},{"x":0.9303571581840515,"y":0.25977301597595215},{"x":0.9035714268684387,"y":0.2585119903087616}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"ساقه","boundary":[0.9035714268684387,0.24716266989707947,0.9303571581840515,0.25977301597595215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0625,"y":0.2244640588760376},{"x":0.9303571581840515,"y":0.2244640588760376},{"x":0.9303571581840515,"y":0.2635561227798462},{"x":0.0625,"y":0.2635561227798462}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.0575,0.2174640588760376,0.9353571581840515,0.2705561227798462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821428775787354,"y":0.26986128091812134},{"x":0.7910714149475098,"y":0.26986128091812134},{"x":0.7910714149475098,"y":0.28625473380088806},{"x":0.7821428775787354,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7821428775787354,0.26986128091812134,0.7910714149475098,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7160714268684387,"y":0.26986128091812134},{"x":0.7749999761581421,"y":0.26986128091812134},{"x":0.7749999761581421,"y":0.28625473380088806},{"x":0.7160714268684387,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.7160714268684387,0.26986128091812134,0.7749999761581421,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.675000011920929,"y":0.26986128091812134},{"x":0.7089285850524902,"y":0.26986128091812134},{"x":0.7089285850524902,"y":0.28625473380088806},{"x":0.675000011920929,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.675000011920929,0.26986128091812134,0.7089285850524902,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6642857193946838,"y":0.26986128091812134},{"x":0.6660714149475098,"y":0.26986128091812134},{"x":0.6660714149475098,"y":0.28625473380088806},{"x":0.6642857193946838,"y":0.28625473380088806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6642857193946838,0.26986128091812134,0.6660714149475098,0.28625473380088806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.29129886627197266},{"x":0.8089285492897034,"y":0.29129886627197266},{"x":0.8089285492897034,"y":0.3102143704891205},{"x":0.8071428537368774,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.29129886627197266,0.8089285492897034,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7767857313156128,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7910714149475098,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7910714149475098,"y":0.3102143704891205},{"x":0.7767857313156128,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7767857313156128,0.29129886627197266,0.7910714149475098,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482143044471741,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7678571343421936,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7678571343421936,"y":0.3102143704891205},{"x":0.7482143044471741,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7482143044471741,0.29129886627197266,0.7678571343421936,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982142925262451,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7428571581840515,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6982142925262451,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.6982142925262451,0.29129886627197266,0.7428571581840515,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6892856955528259,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7035714387893677,"y":0.29129886627197266},{"x":0.7035714387893677,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6892856955528259,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6892856955528259,0.29129886627197266,0.7035714387893677,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767857074737549,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6857143044471741,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6767857074737549,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6767857074737549,0.29129886627197266,0.6857143044471741,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339285969734192,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6678571701049805,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6678571701049805,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6339285969734192,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6339285969734192,0.29129886627197266,0.6678571701049805,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6232143044471741,"y":0.29129886627197266},{"x":0.6232143044471741,"y":0.3102143704891205},{"x":0.6071428656578064,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.6071428656578064,0.29129886627197266,0.6232143044471741,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5839285850524902,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5964285731315613,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5964285731315613,"y":0.3102143704891205},{"x":0.5839285850524902,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5839285850524902,0.29129886627197266,0.5964285731315613,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5678571462631226,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5767857432365417,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5767857432365417,"y":0.3102143704891205},{"x":0.5678571462631226,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5678571462631226,0.29129886627197266,0.5767857432365417,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5607143044471741,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5607143044471741,"y":0.3102143704891205},{"x":0.5357142686843872,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.5357142686843872,0.29129886627197266,0.5607143044471741,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4910714328289032,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5267857313156128,"y":0.29129886627197266},{"x":0.5267857313156128,"y":0.3102143704891205},{"x":0.4910714328289032,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شانک","boundary":[0.4910714328289032,0.29129886627197266,0.5267857313156128,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46964284777641296,"y":0.29129886627197266},{"x":0.4821428656578064,"y":0.29129886627197266},{"x":0.4821428656578064,"y":0.3102143704891205},{"x":0.46964284777641296,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46964284777641296,0.29129886627197266,0.4821428656578064,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43214285373687744,"y":0.29129886627197266},{"x":0.46071428060531616,"y":0.29129886627197266},{"x":0.46071428060531616,"y":0.3102143704891205},{"x":0.43214285373687744,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.43214285373687744,0.29129886627197266,0.46071428060531616,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41428571939468384,"y":0.29129886627197266},{"x":0.4214285612106323,"y":0.29129886627197266},{"x":0.4214285612106323,"y":0.3102143704891205},{"x":0.41428571939468384,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.41428571939468384,0.29129886627197266,0.4214285612106323,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946428596973419,"y":0.29129886627197266},{"x":0.40535715222358704,"y":0.29129886627197266},{"x":0.40535715222358704,"y":0.3102143704891205},{"x":0.3946428596973419,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3946428596973419,0.29129886627197266,0.40535715222358704,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38035714626312256,"y":0.29129886627197266},{"x":0.3839285671710968,"y":0.29129886627197266},{"x":0.3839285671710968,"y":0.3102143704891205},{"x":0.38035714626312256,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.38035714626312256,0.29129886627197266,0.3839285671710968,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.29129886627197266},{"x":0.3678571283817291,"y":0.29129886627197266},{"x":0.3678571283817291,"y":0.3102143704891205},{"x":0.3125,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.3125,0.29129886627197266,0.3678571283817291,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3035714328289032,"y":0.29129886627197266},{"x":0.3053571283817291,"y":0.29129886627197266},{"x":0.3053571283817291,"y":0.3102143704891205},{"x":0.3035714328289032,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3035714328289032,0.29129886627197266,0.3053571283817291,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28214284777641296,"y":0.29129886627197266},{"x":0.29107141494750977,"y":0.29129886627197266},{"x":0.29107141494750977,"y":0.3102143704891205},{"x":0.28214284777641296,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.28214284777641296,0.29129886627197266,0.29107141494750977,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2517857253551483,"y":0.29129886627197266},{"x":0.2696428596973419,"y":0.29129886627197266},{"x":0.2696428596973419,"y":0.3102143704891205},{"x":0.2517857253551483,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.2517857253551483,0.29129886627197266,0.2696428596973419,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23392857611179352,"y":0.29129886627197266},{"x":0.24642856419086456,"y":0.29129886627197266},{"x":0.24642856419086456,"y":0.3102143704891205},{"x":0.23392857611179352,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.23392857611179352,0.29129886627197266,0.24642856419086456,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21071428060531616,"y":0.29129886627197266},{"x":0.22678571939468384,"y":0.29129886627197266},{"x":0.22678571939468384,"y":0.3102143704891205},{"x":0.21071428060531616,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.21071428060531616,0.29129886627197266,0.22678571939468384,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16249999403953552,"y":0.29129886627197266},{"x":0.20178571343421936,"y":0.29129886627197266},{"x":0.20178571343421936,"y":0.3102143704891205},{"x":0.16249999403953552,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگچه","boundary":[0.16249999403953552,0.29129886627197266,0.20178571343421936,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11785714328289032,"y":0.29129886627197266},{"x":0.15714286267757416,"y":0.29129886627197266},{"x":0.15714286267757416,"y":0.3102143704891205},{"x":0.11785714328289032,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.11785714328289032,0.29129886627197266,0.15714286267757416,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0982142835855484,"y":0.29129886627197266},{"x":0.11071428656578064,"y":0.29129886627197266},{"x":0.11071428656578064,"y":0.3102143704891205},{"x":0.0982142835855484,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.0982142835855484,0.29129886627197266,0.11071428656578064,0.3102143704891205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0625,"y":0.29129886627197266},{"x":0.0892857164144516,"y":0.29129886627197266},{"x":0.0892857164144516,"y":0.3102143704891205},{"x":0.0625,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.0625,0.29129886627197266,0.0892857164144516,0.3102143704891205]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0625,"y":0.26733922958374023},{"x":0.8089285492897034,"y":0.2711223065853119},{"x":0.8089285492897034,"y":0.3152585029602051},{"x":0.06071428582072258,"y":0.3102143704891205}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.0575,0.26033922958374023,0.8139285492897034,0.3222585029602051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.316519558429718},{"x":0.6357142925262451,"y":0.31778058409690857},{"x":0.6357142925262451,"y":0.3341740369796753},{"x":0.625,"y":0.3341740369796753}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.625,0.316519558429718,0.6357142925262451,0.3341740369796753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910714268684387,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6196428537368774,"y":0.316519558429718},{"x":0.6196428537368774,"y":0.3341740369796753},{"x":0.5910714268684387,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5910714268684387,0.3152585029602051,0.6196428537368774,0.3341740369796753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5553571581840515,"y":0.3152585029602051},{"x":0.5821428298950195,"y":0.3152585029602051},{"x":0.5821428298950195,"y":0.33291298151016235},{"x":0.5535714030265808,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.5553571581840515,0.3152585029602051,0.5821428298950195,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392857193946838,"y":0.3152585029602051},{"x":0.5482142567634583,"y":0.3152585029602051},{"x":0.5482142567634583,"y":0.3316519558429718},{"x":0.5392857193946838,"y":0.3316519558429718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5392857193946838,0.3152585029602051,0.5482142567634583,0.3316519558429718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035714507102966,"y":0.3139974772930145},{"x":0.5303571224212646,"y":0.3139974772930145},{"x":0.5285714268684387,"y":0.3316519558429718},{"x":0.5035714507102966,"y":0.3316519558429718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.5035714507102966,0.3139974772930145,0.5285714268684387,0.3316519558429718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749999940395355,"y":0.312736451625824},{"x":0.4982142746448517,"y":0.3139974772930145},{"x":0.49642857909202576,"y":0.33039093017578125},{"x":0.4749999940395355,"y":0.33039093017578125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4749999940395355,0.312736451625824,0.49642857909202576,0.33039093017578125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.312736451625824},{"x":0.4660714268684387,"y":0.312736451625824},{"x":0.4642857015132904,"y":0.33039093017578125},{"x":0.4642857015132904,"y":0.33039093017578125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4642857015132904,0.312736451625824,0.4642857015132904,0.33039093017578125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839285731315613,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7892857193946838,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7892857193946838,"y":0.33291298151016235},{"x":0.7839285731315613,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7839285731315613,0.3152585029602051,0.7892857193946838,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660714387893677,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7767857313156128,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7767857313156128,"y":0.33291298151016235},{"x":0.7660714387893677,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7660714387893677,0.3152585029602051,0.7767857313156128,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517856955528259,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7589285969734192,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7589285969734192,"y":0.33291298151016235},{"x":0.7517856955528259,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7517856955528259,0.3152585029602051,0.7589285969734192,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6946428418159485,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7446428537368774,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7446428537368774,"y":0.33291298151016235},{"x":0.6946428418159485,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.6946428418159485,0.3152585029602051,0.7446428537368774,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6892856955528259,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6892856955528259,"y":0.33291298151016235},{"x":0.6875,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6875,0.3152585029602051,0.6892856955528259,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6446428298950195,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6785714030265808,"y":0.33291298151016235},{"x":0.6446428298950195,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6446428298950195,0.3152585029602051,0.6785714030265808,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.3152585029602051},{"x":0.637499988079071,"y":0.3152585029602051},{"x":0.637499988079071,"y":0.33291298151016235},{"x":0.625,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.625,0.3152585029602051,0.637499988079071,0.33291298151016235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160714030265808,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6196428537368774,"y":0.3152585029602051},{"x":0.6196428537368774,"y":0.33291298151016235},{"x":0.6160714030265808,"y":0.33291298151016235}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.6160714030265808,0.3152585029602051,0.6196428537368774,0.33291298151016235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7910714149475098,"y":0.3152585029602051},{"x":0.7892857193946838,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4625000059604645,"y":0.33039093017578125}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4592857015132904,0.3006923191547394,0.7942857193946838,0.34495711398124695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.33795711398124695},{"x":0.8089285492897034,"y":0.33795711398124695},{"x":0.8089285492897034,"y":0.35687264800071716},{"x":0.8071428537368774,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.33795711398124695,0.8089285492897034,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696428298950195,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7928571701049805,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7928571701049805,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7696428298950195,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.7696428298950195,0.33795711398124695,0.7928571701049805,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7250000238418579,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7571428418159485,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7571428418159485,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7250000238418579,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طلائی","boundary":[0.7250000238418579,0.33795711398124695,0.7571428418159485,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071428298950195,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7124999761581421,"y":0.33795711398124695},{"x":0.7124999761581421,"y":0.35687264800071716},{"x":0.7071428298950195,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7071428298950195,0.33795711398124695,0.7124999761581421,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625000238418579,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6964285969734192,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6964285969734192,"y":0.35687264800071716},{"x":0.6625000238418579,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6625000238418579,0.33795711398124695,0.6964285969734192,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464285850524902,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6517857313156128,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6517857313156128,"y":0.35687264800071716},{"x":0.6464285850524902,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6464285850524902,0.33795711398124695,0.6517857313156128,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5928571224212646,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6321428418159485,"y":0.33795711398124695},{"x":0.6321428418159485,"y":0.35687264800071716},{"x":0.5928571224212646,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5928571224212646,0.33795711398124695,0.6321428418159485,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.33795711398124695},{"x":0.5785714387893677,"y":0.33795711398124695},{"x":0.5785714387893677,"y":0.35687264800071716},{"x":0.5625,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5625,0.33795711398124695,0.5785714387893677,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5339285731315613,"y":0.33795711398124695},{"x":0.5535714030265808,"y":0.33795711398124695},{"x":0.5535714030265808,"y":0.35687264800071716},{"x":0.5339285731315613,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5339285731315613,0.33795711398124695,0.5535714030265808,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4892857074737549,"y":0.33795711398124695},{"x":0.5267857313156128,"y":0.33795711398124695},{"x":0.5267857313156128,"y":0.35687264800071716},{"x":0.4892857074737549,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.4892857074737549,0.33795711398124695,0.5267857313156128,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45178571343421936,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4803571403026581,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4803571403026581,"y":0.35687264800071716},{"x":0.45178571343421936,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.45178571343421936,0.33795711398124695,0.4803571403026581,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4446428716182709,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4446428716182709,"y":0.35687264800071716},{"x":0.4375,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4375,0.33795711398124695,0.4446428716182709,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196428656578064,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4285714328289032,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35687264800071716},{"x":0.4196428656578064,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4196428656578064,0.33795711398124695,0.4285714328289032,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410714268684387,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4089285731315613,"y":0.33795711398124695},{"x":0.4089285731315613,"y":0.35687264800071716},{"x":0.3410714268684387,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"سیلوهای","boundary":[0.3410714268684387,0.33795711398124695,0.4089285731315613,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.33795711398124695},{"x":0.33392858505249023,"y":0.33795711398124695},{"x":0.33392858505249023,"y":0.35687264800071716},{"x":0.30000001192092896,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.30000001192092896,0.33795711398124695,0.33392858505249023,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26249998807907104,"y":0.33795711398124695},{"x":0.2928571403026581,"y":0.33795711398124695},{"x":0.2928571403026581,"y":0.35687264800071716},{"x":0.26249998807907104,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"راسی","boundary":[0.26249998807907104,0.33795711398124695,0.2928571403026581,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821428954601288,"y":0.33795711398124695},{"x":0.25357142090797424,"y":0.33795711398124695},{"x":0.25357142090797424,"y":0.35687264800071716},{"x":0.24821428954601288,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24821428954601288,0.33795711398124695,0.25357142090797424,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22499999403953552,"y":0.33795711398124695},{"x":0.23749999701976776,"y":0.33795711398124695},{"x":0.23749999701976776,"y":0.35687264800071716},{"x":0.22499999403953552,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.22499999403953552,0.33795711398124695,0.23749999701976776,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19285714626312256,"y":0.33795711398124695},{"x":0.21607142686843872,"y":0.33795711398124695},{"x":0.21607142686843872,"y":0.35687264800071716},{"x":0.19285714626312256,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.19285714626312256,0.33795711398124695,0.21607142686843872,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16428571939468384,"y":0.33795711398124695},{"x":0.18214285373687744,"y":0.33795711398124695},{"x":0.18214285373687744,"y":0.35687264800071716},{"x":0.16428571939468384,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.16428571939468384,0.33795711398124695,0.18214285373687744,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14464285969734192,"y":0.33795711398124695},{"x":0.15714286267757416,"y":0.33795711398124695},{"x":0.15714286267757416,"y":0.35687264800071716},{"x":0.14464285969734192,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.14464285969734192,0.33795711398124695,0.15714286267757416,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12857143580913544,"y":0.33795711398124695},{"x":0.13750000298023224,"y":0.33795711398124695},{"x":0.13750000298023224,"y":0.35687264800071716},{"x":0.12857143580913544,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.12857143580913544,0.33795711398124695,0.13750000298023224,0.35687264800071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06607142835855484,"y":0.33795711398124695},{"x":0.11964285373687744,"y":0.33795711398124695},{"x":0.11964285373687744,"y":0.35687264800071716},{"x":0.06607142835855484,"y":0.35687264800071716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.06607142835855484,0.33795711398124695,0.11964285373687744,0.35687264800071716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9214285612106323,"y":0.33795711398124695},{"x":0.9321428537368774,"y":0.33795711398124695},{"x":0.9321428537368774,"y":0.3518284857273102},{"x":0.9232142567634583,"y":0.3518284857273102}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گل","boundary":[0.9214285612106323,0.33795711398124695,0.9321428537368774,0.3518284857273102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553571462631226,"y":0.3606557250022888},{"x":0.7910714149475098,"y":0.3606557250022888},{"x":0.7910714149475098,"y":0.3783102035522461},{"x":0.7553571462631226,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.7553571462631226,0.3606557250022888,0.7910714149475098,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089285850524902,"y":0.3606557250022888},{"x":0.7446428537368774,"y":0.3606557250022888},{"x":0.7446428537368774,"y":0.3783102035522461},{"x":0.7089285850524902,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بطول","boundary":[0.7089285850524902,0.3606557250022888,0.7446428537368774,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6892856955528259,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6964285969734192,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6964285969734192,"y":0.3783102035522461},{"x":0.6892856955528259,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.6892856955528259,0.3606557250022888,0.6964285969734192,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6678571701049805,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3783102035522461},{"x":0.6678571701049805,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6678571701049805,0.3606557250022888,0.6785714030265808,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535714268684387,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3783102035522461},{"x":0.6535714268684387,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6535714268684387,0.3606557250022888,0.6571428775787354,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5839285850524902,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6410714387893677,"y":0.3606557250022888},{"x":0.6410714387893677,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5839285850524902,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.5839285850524902,0.3606557250022888,0.6410714387893677,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.574999988079071,"y":0.3606557250022888},{"x":0.5767857432365417,"y":0.3606557250022888},{"x":0.5767857432365417,"y":0.3783102035522461},{"x":0.574999988079071,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.574999988079071,0.3606557250022888,0.5767857432365417,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5214285850524902,"y":0.3606557250022888},{"x":0.5660714507102966,"y":0.3606557250022888},{"x":0.5660714507102966,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5214285850524902,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کرکپوش","boundary":[0.5214285850524902,0.3606557250022888,0.5660714507102966,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5071428418159485,"y":0.3606557250022888},{"x":0.5107142925262451,"y":0.3606557250022888},{"x":0.5107142925262451,"y":0.3783102035522461},{"x":0.5071428418159485,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5071428418159485,0.3606557250022888,0.5107142925262451,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46785715222358704,"y":0.3606557250022888},{"x":0.49464285373687744,"y":0.3606557250022888},{"x":0.49464285373687744,"y":0.3783102035522461},{"x":0.46785715222358704,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.46785715222358704,0.3606557250022888,0.49464285373687744,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.3606557250022888},{"x":0.45892858505249023,"y":0.3606557250022888},{"x":0.45892858505249023,"y":0.3783102035522461},{"x":0.44999998807907104,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.44999998807907104,0.3606557250022888,0.45892858505249023,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4124999940395355,"y":0.3606557250022888},{"x":0.4392857253551483,"y":0.3606557250022888},{"x":0.4392857253551483,"y":0.3783102035522461},{"x":0.4124999940395355,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"سیام","boundary":[0.4124999940395355,0.3606557250022888,0.4392857253551483,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35178571939468384,"y":0.3606557250022888},{"x":0.4017857015132904,"y":0.3606557250022888},{"x":0.4017857015132904,"y":0.3783102035522461},{"x":0.35178571939468384,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.35178571939468384,0.3606557250022888,0.4017857015132904,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392857015132904,"y":0.3606557250022888},{"x":0.35357141494750977,"y":0.3606557250022888},{"x":0.35357141494750977,"y":0.3783102035522461},{"x":0.3392857015132904,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3392857015132904,0.3606557250022888,0.35357141494750977,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32499998807907104,"y":0.3606557250022888},{"x":0.32678571343421936,"y":0.3606557250022888},{"x":0.32678571343421936,"y":0.3783102035522461},{"x":0.32499998807907104,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32499998807907104,0.3606557250022888,0.32678571343421936,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785714268684387,"y":0.3606557250022888},{"x":0.31607142090797424,"y":0.3606557250022888},{"x":0.31607142090797424,"y":0.3783102035522461},{"x":0.2785714268684387,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بطول","boundary":[0.2785714268684387,0.3606557250022888,0.31607142090797424,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23928570747375488,"y":0.3606557250022888},{"x":0.2696428596973419,"y":0.3606557250022888},{"x":0.2696428596973419,"y":0.3783102035522461},{"x":0.23928570747375488,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷/۵","boundary":[0.23928570747375488,0.3606557250022888,0.2696428596973419,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21964286267757416,"y":0.3606557250022888},{"x":0.2321428507566452,"y":0.3606557250022888},{"x":0.2321428507566452,"y":0.3783102035522461},{"x":0.21964286267757416,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.21964286267757416,0.3606557250022888,0.2321428507566452,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20357142388820648,"y":0.3606557250022888},{"x":0.21071428060531616,"y":0.3606557250022888},{"x":0.21071428060531616,"y":0.3783102035522461},{"x":0.20357142388820648,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.20357142388820648,0.3606557250022888,0.21071428060531616,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13750000298023224,"y":0.3606557250022888},{"x":0.19464285671710968,"y":0.3606557250022888},{"x":0.19464285671710968,"y":0.3783102035522461},{"x":0.13750000298023224,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.13750000298023224,0.3606557250022888,0.19464285671710968,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13035714626312256,"y":0.3606557250022888},{"x":0.13214285671710968,"y":0.3606557250022888},{"x":0.13214285671710968,"y":0.3783102035522461},{"x":0.13035714626312256,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13035714626312256,0.3606557250022888,0.13214285671710968,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08214285969734192,"y":0.3606557250022888},{"x":0.11785714328289032,"y":0.3606557250022888},{"x":0.11785714328289032,"y":0.3783102035522461},{"x":0.08214285969734192,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.08214285969734192,0.3606557250022888,0.11785714328289032,0.3783102035522461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06428571790456772,"y":0.3606557250022888},{"x":0.0714285746216774,"y":0.3606557250022888},{"x":0.0714285746216774,"y":0.3783102035522461},{"x":0.06428571790456772,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.06428571790456772,0.3606557250022888,0.0714285746216774,0.3783102035522461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06428571790456772,"y":0.33795711398124695},{"x":0.9321428537368774,"y":0.33795711398124695},{"x":0.9321428537368774,"y":0.3783102035522461},{"x":0.06428571790456772,"y":0.3783102035522461}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.05928571790456772,0.33095711398124694,0.9371428537368774,0.3853102035522461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5410714149475098,"y":0.3833543360233307},{"x":0.5732142925262451,"y":0.38209331035614014},{"x":0.5732142925262451,"y":0.3972257375717163},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.5410714149475098,0.3833543360233307,0.5732142925262451,0.3972257375717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5178571343421936,"y":0.3833543360233307},{"x":0.5392857193946838,"y":0.3833543360233307},{"x":0.5392857193946838,"y":0.39848676323890686},{"x":0.5178571343421936,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5178571343421936,0.3833543360233307,0.5392857193946838,0.39848676323890686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4625000059604645,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5071428418159485,"y":0.3833543360233307},{"x":0.5071428418159485,"y":0.39848676323890686},{"x":0.4642857015132904,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4625000059604645,0.38461539149284363,0.5071428418159485,0.39848676323890686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3858764171600342},{"x":0.46071428060531616,"y":0.3858764171600342},{"x":0.46071428060531616,"y":0.3997477889060974},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.3858764171600342,0.46071428060531616,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7535714507102966,"y":0.3833543360233307},{"x":0.7910714149475098,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7910714149475098,"y":0.3997477889060974},{"x":0.7535714507102966,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.7535714507102966,0.3833543360233307,0.7910714149475098,0.3997477889060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7464285492897034,"y":0.3833543360233307},{"x":0.7517856955528259,"y":0.3833543360233307},{"x":0.75,"y":0.39848676323890686},{"x":0.7464285492897034,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7464285492897034,0.3833543360233307,0.75,0.39848676323890686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6946428418159485,"y":0.3833543360233307},{"x":0.737500011920929,"y":0.3833543360233307},{"x":0.737500011920929,"y":0.39848676323890686},{"x":0.6946428418159485,"y":0.39848676323890686}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.6946428418159485,0.3833543360233307,0.737500011920929,0.39848676323890686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.38209331035614014},{"x":0.6892856955528259,"y":0.38209331035614014},{"x":0.6875,"y":0.3972257375717163},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3972257375717163}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6875,0.38209331035614014,0.6875,0.3972257375717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6446428298950195,"y":0.38209331035614014},{"x":0.675000011920929,"y":0.38209331035614014},{"x":0.675000011920929,"y":0.3972257375717163},{"x":0.6446428298950195,"y":0.3972257375717163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.6446428298950195,0.38209331035614014,0.675000011920929,0.3972257375717163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.637499988079071,"y":0.38209331035614014},{"x":0.6392857432365417,"y":0.38209331035614014},{"x":0.6392857432365417,"y":0.3972257375717163},{"x":0.6357142925262451,"y":0.3972257375717163}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.637499988079071,0.38209331035614014,0.6392857432365417,0.3972257375717163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.38209331035614014},{"x":0.7910714149475098,"y":0.38209331035614014},{"x":0.7910714149475098,"y":0.3997477889060974},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3997477889060974}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4521428596973419,0.37509331035614013,0.7960714149475098,0.4067477889060974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8053571581840515,"y":0.404791921377182},{"x":0.8071428537368774,"y":0.404791921377182},{"x":0.8071428537368774,"y":0.41866329312324524},{"x":0.8053571581840515,"y":0.41866329312324524}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8053571581840515,0.404791921377182,0.8071428537368774,0.41866329312324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517856955528259,"y":0.40605297684669495},{"x":0.7910714149475098,"y":0.40605297684669495},{"x":0.7910714149475098,"y":0.4199243485927582},{"x":0.7535714507102966,"y":0.4199243485927582}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"اسفید","boundary":[0.7517856955528259,0.40605297684669495,0.7910714149475098,0.4199243485927582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339285612106323,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7446428537368774,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7464285492897034,"y":0.4199243485927582},{"x":0.7339285612106323,"y":0.42118537425994873}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7339285612106323,0.4073140025138855,0.7464285492897034,0.4199243485927582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696428656578064,"y":0.40857502818107605},{"x":0.7285714149475098,"y":0.4073140025138855},{"x":0.7285714149475098,"y":0.42118537425994873},{"x":0.6696428656578064,"y":0.4224463999271393}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فروردین","boundary":[0.6696428656578064,0.40857502818107605,0.7285714149475098,0.42118537425994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625000238418579,"y":0.40857502818107605},{"x":0.6642857193946838,"y":0.40857502818107605},{"x":0.6642857193946838,"y":0.4224463999271393},{"x":0.6625000238418579,"y":0.4224463999271393}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6625000238418579,0.40857502818107605,0.6642857193946838,0.4224463999271393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8892857432365417,"y":0.4262295067310333},{"x":0.9339285492897034,"y":0.4262295067310333},{"x":0.9339285492897034,"y":0.4464060664176941},{"x":0.8892857432365417,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8892857432365417,0.4262295067310333,0.9339285492897034,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824999988079071,"y":0.4262295067310333},{"x":0.887499988079071,"y":0.4262295067310333},{"x":0.887499988079071,"y":0.4464060664176941},{"x":0.824999988079071,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.824999988079071,0.4262295067310333,0.887499988079071,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8053571581840515,"y":0.4262295067310333},{"x":0.8089285492897034,"y":0.4262295067310333},{"x":0.8089285492897034,"y":0.4464060664176941},{"x":0.8053571581840515,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8053571581840515,0.4262295067310333,0.8089285492897034,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660714387893677,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7928571701049805,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7928571701049805,"y":0.4464060664176941},{"x":0.7660714387893677,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7660714387893677,0.4262295067310333,0.7928571701049805,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7267857193946838,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7571428418159485,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7571428418159485,"y":0.4464060664176941},{"x":0.7267857193946838,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.7267857193946838,0.4262295067310333,0.7571428418159485,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7178571224212646,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7232142686843872,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7232142686843872,"y":0.4464060664176941},{"x":0.7178571224212646,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7178571224212646,0.4262295067310333,0.7232142686843872,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732142567634583,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7107142806053162,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7107142806053162,"y":0.4464060664176941},{"x":0.6732142567634583,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشته","boundary":[0.6732142567634583,0.4262295067310333,0.7107142806053162,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392857432365417,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6660714149475098,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6660714149475098,"y":0.4464060664176941},{"x":0.6392857432365417,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6392857432365417,0.4262295067310333,0.6660714149475098,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160714030265808,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6321428418159485,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6321428418159485,"y":0.4464060664176941},{"x":0.6160714030265808,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6160714030265808,0.4262295067310333,0.6321428418159485,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5660714507102966,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6089285612106323,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6089285612106323,"y":0.4464060664176941},{"x":0.5660714507102966,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.5660714507102966,0.4262295067310333,0.6089285612106323,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4262295067310333},{"x":0.5589285492897034,"y":0.4262295067310333},{"x":0.5589285492897034,"y":0.4464060664176941},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5142857432365417,0.4262295067310333,0.5589285492897034,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053571462631226,"y":0.4262295067310333},{"x":0.5071428418159485,"y":0.4262295067310333},{"x":0.5071428418159485,"y":0.4464060664176941},{"x":0.5053571462631226,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5053571462631226,0.4262295067310333,0.5071428418159485,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43392857909202576,"y":0.4262295067310333},{"x":0.49464285373687744,"y":0.4262295067310333},{"x":0.49464285373687744,"y":0.4464060664176941},{"x":0.43392857909202576,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.43392857909202576,0.4262295067310333,0.49464285373687744,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42500001192092896,"y":0.4262295067310333},{"x":0.4267857074737549,"y":0.4262295067310333},{"x":0.4267857074737549,"y":0.4464060664176941},{"x":0.42500001192092896,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42500001192092896,0.4262295067310333,0.4267857074737549,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37857142090797424,"y":0.4262295067310333},{"x":0.41428571939468384,"y":0.4262295067310333},{"x":0.41428571939468384,"y":0.4464060664176941},{"x":0.37857142090797424,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.37857142090797424,0.4262295067310333,0.41428571939468384,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410714268684387,"y":0.4262295067310333},{"x":0.3732142746448517,"y":0.4262295067310333},{"x":0.3732142746448517,"y":0.4464060664176941},{"x":0.3410714268684387,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرقی","boundary":[0.3410714268684387,0.4262295067310333,0.3732142746448517,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3285714387893677,"y":0.4262295067310333},{"x":0.3303571343421936,"y":0.4262295067310333},{"x":0.3303571343421936,"y":0.4464060664176941},{"x":0.3285714387893677,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3285714387893677,0.4262295067310333,0.3303571343421936,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25535714626312256,"y":0.4262295067310333},{"x":0.32499998807907104,"y":0.4262295067310333},{"x":0.32499998807907104,"y":0.4464060664176941},{"x":0.25535714626312256,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلوچستان","boundary":[0.25535714626312256,0.4262295067310333,0.32499998807907104,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24642856419086456,"y":0.4262295067310333},{"x":0.25,"y":0.4262295067310333},{"x":0.25,"y":0.4464060664176941},{"x":0.24642856419086456,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24642856419086456,0.4262295067310333,0.25,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20892857015132904,"y":0.4262295067310333},{"x":0.2410714328289032,"y":0.4262295067310333},{"x":0.2410714328289032,"y":0.4464060664176941},{"x":0.20892857015132904,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جزایر","boundary":[0.20892857015132904,0.4262295067310333,0.2410714328289032,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16785714030265808,"y":0.4262295067310333},{"x":0.20357142388820648,"y":0.4262295067310333},{"x":0.20357142388820648,"y":0.4464060664176941},{"x":0.16785714030265808,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.16785714030265808,0.4262295067310333,0.20357142388820648,0.4464060664176941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517857164144516,"y":0.4262295067310333},{"x":0.15357142686843872,"y":0.4262295067310333},{"x":0.15357142686843872,"y":0.4464060664176941},{"x":0.1517857164144516,"y":0.4464060664176941}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1517857164144516,0.4262295067310333,0.15357142686843872,0.4464060664176941]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.4224463999271393},{"x":0.9321428537368774,"y":0.4022698700428009},{"x":0.9339285492897034,"y":0.4464060664176941},{"x":0.15357142686843872,"y":0.46658259630203247}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.14500000596046447,0.4154463999271393,0.9389285492897034,0.4534060664176941],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571428537368774,"y":0.45018914341926575},{"x":0.6196428537368774,"y":0.4489281177520752},{"x":0.6196428537368774,"y":0.464060515165329},{"x":0.5589285492897034,"y":0.4653215706348419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندیمشک","boundary":[0.5571428537368774,0.45018914341926575,0.6196428537368774,0.464060515165329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5464285612106323,"y":0.4514501988887787},{"x":0.5517857074737549,"y":0.4514501988887787},{"x":0.5535714030265808,"y":0.46658259630203247},{"x":0.5464285612106323,"y":0.46658259630203247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5464285612106323,0.4514501988887787,0.5535714030265808,0.46658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035714507102966,"y":0.4514501988887787},{"x":0.5375000238418579,"y":0.45018914341926575},{"x":0.5392857193946838,"y":0.46658259630203247},{"x":0.5035714507102966,"y":0.46658259630203247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهواز","boundary":[0.5035714507102966,0.4514501988887787,0.5392857193946838,0.46658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49642857909202576,"y":0.4514501988887787},{"x":0.4982142746448517,"y":0.4514501988887787},{"x":0.4982142746448517,"y":0.46658259630203247},{"x":0.4982142746448517,"y":0.46658259630203247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49642857909202576,0.4514501988887787,0.4982142746448517,0.46658259630203247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8071428537368774,"y":0.4539722502231598},{"x":0.8089285492897034,"y":0.4539722502231598},{"x":0.8089285492897034,"y":0.46910467743873596},{"x":0.8071428537368774,"y":0.46910467743873596}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8071428537368774,0.4539722502231598,0.8089285492897034,0.46910467743873596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.45271122455596924},{"x":0.7910714149475098,"y":0.45271122455596924},{"x":0.7910714149475098,"y":0.467843621969223},{"x":0.75,"y":0.467843621969223}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.75,0.45271122455596924,0.7910714149475098,0.467843621969223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.45271122455596924},{"x":0.7446428537368774,"y":0.45271122455596924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.467843621969223},{"x":0.7410714030265808,"y":0.467843621969223}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.45271122455596924,0.7428571581840515,0.467843621969223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6714285612106323,"y":0.45018914341926575},{"x":0.7321428656578064,"y":0.4514501988887787},{"x":0.7321428656578064,"y":0.467843621969223},{"x":0.6714285612106323,"y":0.46658259630203247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوزستان","boundary":[0.6714285612106323,0.45018914341926575,0.7321428656578064,0.467843621969223]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6625000238418579,"y":0.45018914341926575},{"x":0.6642857193946838,"y":0.45018914341926575},{"x":0.6625000238418579,"y":0.4653215706348419},{"x":0.6625000238418579,"y":0.4653215706348419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6625000238418579,0.45018914341926575,0.6625000238418579,0.4653215706348419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8964285850524902,"y":0.4514501988887787},{"x":0.9285714030265808,"y":0.45018914341926575},{"x":0.9303571581840515,"y":0.464060515165329},{"x":0.8964285850524902,"y":0.4653215706348419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8964285850524902,0.4514501988887787,0.9303571581840515,0.464060515165329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.4514501988887787},{"x":0.8910714387893677,"y":0.4514501988887787},{"x":0.8910714387893677,"y":0.4653215706348419},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4653215706348419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8571428656578064,0.4514501988887787,0.8910714387893677,0.4653215706348419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49642857909202576,"y":0.4489281177520752},{"x":0.9303571581840515,"y":0.44766709208488464},{"x":0.9303571581840515,"y":0.467843621969223},{"x":0.49642857909202576,"y":0.46910467743873596}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49142857909202575,0.4419281177520752,0.9353571581840515,0.47484362196922303],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4392857253551483,"y":0.4754098355770111},{"x":0.47857141494750977,"y":0.47414880990982056},{"x":0.47857141494750977,"y":0.48675915598869324},{"x":0.44107142090797424,"y":0.48675915598869324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4392857253551483,0.4754098355770111,0.47857141494750977,0.48675915598869324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910714387893677,"y":0.47667086124420166},{"x":0.4303571283817291,"y":0.4754098355770111},{"x":0.4303571283817291,"y":0.4880201816558838},{"x":0.3910714387893677,"y":0.4880201816558838}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۰۴۸۹","boundary":[0.3910714387893677,0.47667086124420166,0.4303571283817291,0.4880201816558838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8053571581840515,"y":0.4728877544403076},{"x":0.8089285492897034,"y":0.4728877544403076},{"x":0.8089285492897034,"y":0.48928120732307434},{"x":0.8053571581840515,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8053571581840515,0.4728877544403076,0.8089285492897034,0.48928120732307434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7642857432365417,"y":0.4728877544403076},{"x":0.7910714149475098,"y":0.4728877544403076},{"x":0.7910714149475098,"y":0.48928120732307434},{"x":0.7642857432365417,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7642857432365417,0.4728877544403076,0.7910714149475098,0.48928120732307434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214285731315613,"y":0.47162672877311707},{"x":0.7571428418159485,"y":0.47162672877311707},{"x":0.7571428418159485,"y":0.48928120732307434},{"x":0.7214285731315613,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7214285731315613,0.47162672877311707,0.7571428418159485,0.48928120732307434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7035714387893677,"y":0.47162672877311707},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47162672877311707},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48928120732307434},{"x":0.7035714387893677,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7035714387893677,0.47162672877311707,0.7142857313156128,0.48928120732307434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607142686843872,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6982142925262451,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6982142925262451,"y":0.48928120732307434},{"x":0.6607142686843872,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.6607142686843872,0.47162672877311707,0.6982142925262451,0.48928120732307434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196428537368774,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6517857313156128,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6517857313156128,"y":0.48928120732307434},{"x":0.6196428537368774,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6196428537368774,0.47162672877311707,0.6517857313156128,0.48928120732307434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785714387893677,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6107142567634583,"y":0.47162672877311707},{"x":0.6107142567634583,"y":0.4880201816558838},{"x":0.5785714387893677,"y":0.4880201816558838}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.5785714387893677,0.47162672877311707,0.6107142567634583,0.4880201816558838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5678571462631226,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5696428418159485,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5696428418159485,"y":0.4880201816558838},{"x":0.5678571462631226,"y":0.4880201816558838}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5678571462631226,0.47162672877311707,0.5696428418159485,0.4880201816558838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321428775787354,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5589285492897034,"y":0.47162672877311707},{"x":0.5589285492897034,"y":0.4880201816558838},{"x":0.5321428775787354,"y":0.4880201816558838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5321428775787354,0.47162672877311707,0.5589285492897034,0.4880201816558838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8982142806053162,"y":0.4728877544403076},{"x":0.9321428537368774,"y":0.47414880990982056},{"x":0.9321428537368774,"y":0.4905422329902649},{"x":0.8982142806053162,"y":0.4905422329902649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8982142806053162,0.4728877544403076,0.9321428537368774,0.4905422329902649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8589285612106323,"y":0.4728877544403076},{"x":0.8910714387893677,"y":0.4728877544403076},{"x":0.8910714387893677,"y":0.4905422329902649},{"x":0.8589285612106323,"y":0.48928120732307434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8589285612106323,0.4728877544403076,0.8910714387893677,0.4905422329902649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3910714387893677,"y":0.47162672877311707},{"x":0.9321428537368774,"y":0.47162672877311707},{"x":0.9321428537368774,"y":0.4905422329902649},{"x":0.3910714387893677,"y":0.4905422329902649}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38607143878936767,0.46462672877311706,0.9371428537368774,0.4975422329902649],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.737500011920929,"y":0.49432533979415894},{"x":0.7910714149475098,"y":0.49432533979415894},{"x":0.7910714149475098,"y":0.5132408738136292},{"x":0.737500011920929,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.737500011920929,0.49432533979415894,0.7910714149475098,0.5132408738136292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7232142686843872,"y":0.49432533979415894},{"x":0.7303571701049805,"y":0.49432533979415894},{"x":0.7303571701049805,"y":0.5132408738136292},{"x":0.7232142686843872,"y":0.5132408738136292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7232142686843872,0.494