کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

{"id":"3798055","title":"کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات","price":"۳۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/90139cddda3a35bc/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/90139cddda3a35bc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/90139cddda3a35bc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/90139cddda3a35bc/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/90139cddda3a35bc/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/90139cddda3a35bc/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/90139cddda3a35bc/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/90139cddda3a35bc/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/90139cddda3a35bc/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/90139cddda3a35bc/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-600-5607-40-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"5","description":["امروزه، بدون تردید با موارد پرشماری از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات روبرو هستیم. استفاده از کارت های بانکی، تجارت الکترونیک، ارسال و دریافت پست الکترونیکی، جست و جو در اینترنت برای یافتن هر آنچه که لازم داریم ، آموزش مجازی، ثبت نام در کنکور سراسری و هزاران مورد دیگر، بخش کوچکی از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بشمار می رود."],"pages_count":"202","keywords":null,"token":"90139cddda3a35bc","created_at":"2021-11-29 14:45:33","updated_at":"2022-04-12 11:53:40","publisher_id":"189","deleted_at":null,"published_at":"2021-11-29 14:48:37","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1921011","title":"عین اله جعفرنژاد قمی","firstname":"عین اله","lastname":"جعفرنژاد قمی","token":"a78454332a1fc6af","created_at":"2021-11-30 13:05:21","updated_at":"2021-11-30 13:05:21","role":"writer"},{"id":"1921046","title":"فریدون شمس علییی","firstname":"فریدون","lastname":"شمس علییی","token":"3948717f84969256","created_at":"2021-12-05 13:34:16","updated_at":"2021-12-05 13:34:16","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921011","title":"عین اله جعفرنژاد قمی","firstname":"عین اله","lastname":"جعفرنژاد قمی","token":"a78454332a1fc6af","created_at":"2021-11-30 13:05:21","updated_at":"2021-11-30 13:05:21","role":"writer"},{"id":"1921046","title":"فریدون شمس علییی","firstname":"فریدون","lastname":"شمس علییی","token":"3948717f84969256","created_at":"2021-12-05 13:34:16","updated_at":"2021-12-05 13:34:16","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786639","file":"61a4b655cdbc19.48291284.pdf","book_id":"3798055","toc":null,"created_at":"2021-11-29 14:45:34","updated_at":"2022-04-12 11:53:44","process_started_at":"2021-11-29 14:45:35","process_done_at":"2021-11-29 14:45:40","process_failed_at":null,"pages_count":"202","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5edd48ad595f08dfc5c50a3d54c8769e276c0118d62b866a106da43a56df8c04e70ffaa25ab705bbf5d2c5f68cf3f9b8f00d256e70783c9f1efa789b9bdb6a14","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۲"},"publisher":{"id":189,"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","manager":"دکتر رسول ناصری","shaba":"1234567890","bank_name":"ملت","description":"در اولین همکاری تا پایان سال 1400 سهم بوکت 8% مقرر شده.","ebook_profit":92,"rent_3_profit":92,"rent_6_profit":92,"rent_12_profit":92,"print_profit":92,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"0c6a245d8de4ff05","slug":"uast","rent_1_week_profit":92,"account":{"title":"دانشگاه جامع علمی کاربردی","email":"rasool_nasseri@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"1d0376932e68f66b","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"2t0fuv","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 21:09:25","updated_at":"2021-06-27 21:09:25","bazaar_credit":0,"description":"rasool_nasseri@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3337","title":"اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات","token":"6c480ea36fce7d8a","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2019-06-09 17:50:53","study_fields":[{"id":"157","title":"علمی-کاربردی زنبورعسل","degree_id":"4","token":"f1684351b50f5d69","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-04-18 15:03:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"29551","title":"کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات","token":"32a90dc7332c80f5","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:43:43","updated_at":"2021-12-04 11:15:41","study_fields":[{"id":"487","title":"مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی","degree_id":"10","token":"7fe73bb130555730","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"کاربرد-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات","urlify":"کاربرد-فناوری-اطلاعات-و-ارتباطات","pages_count_fa":"۲۰۲","authorTitle":"عین اله جعفرنژاد قمی, فریدون شمس علییی","tocStr":"","url":"/preview/90139cddda3a35bc/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19