پالایش زیستی منابع جنگلی پالایش زیستی منابع جنگلی

توضیحات

امروزه برنامه‌ریزی و احداث صنایع و فنّاوری‌های نوین مبتنی بر مواد طبیعی زیست‌بنیان و نیز سازگار با طبیعت، به امری بدیهی و الزامی تبدیل شده است. تا جایی که تامین آیندۀ مواد و انرژی، در گرو بهره‌برداری پایدار و علمی از طبیعت دانسته می‌شود. ,پالایش زیستی (Biorefining) روند استخراج و جداسازی فراورده‌های متعدد زیست‌بنیان از زیست‌توده است. در واقع در فنّاوری نوین و رو به رشد پالایشگاه زیستی، با الگوگرفتن از پالایشگاه نفت، مواد خام زیست‌توده پس از گذراندن مراحل گوناگون پردازش و واحدهای فراوری و تجهیزات گوناگون، طیف متنوعی از فراورده‌های زیست‌بنیان شامل سوخت، انرژی و مواد شیمیایی را تولید می‌کنند.,منابع زیست‌تودۀ جنگلی از اجزای گوناگونی مانند لیگنین، سلولز، همی‌سلولزها، مواد استخراجی و غیره تشکیل شده است که پالایشگاه زیستی می‌تواند از هریک از زیست‌پلیمرها و دیگر اجزای زیستی یادشده، فراورده‌های زیستی گوناگونی همچون الیاف، انواع سوخت‌ها و انرژی‌های زیستی، مواد شیمیایی، داروهای طبیعی، پلاستیک‌های زیستی و غیره را تولید کند. به‌طور مثال، از لیگنین که پیش‌تر در کارخانه‌های تولید خمیرکاغذ سوزانده می‌شد و کم‌وبیش هنوز نیز در ایران سوزانده می‌شود، موادی همچون نخ‌های جراحی، چسب‌ها، فنول‌ها، کمپلکس‌سازها و فعال‌کننده‌های سطحی؛ و از مایع سیاه پخت موادی همچون متانول، بیوگاز و دی‌متیل اتر در زیست‌پالایشگاه منابع جنگلی تولید می‌شوند. شایان توجه است که تجهیز صنایع فعلی بهره‌بردار از منابع جنگلی و لیگنوسلولزی به فنّاوری‌های نوین پالایش زیستی، در فراورده‌ها و فنّاوری‌های موجود اختلال ایجاد نمی‌کند و به‌واسطۀ تولید فراورده‌های جانبی پرشمار با ارزش افزودۀ بالا مزایای چشمگیر اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. ازاین‌رو، سبد فراوده‌های صنایع جنگل متنوع‌تر شده و برونداد صنایع یادشده از فراورده‌های محدود چوب و کاغذ به تنوع فراورده‌های زیست‌بنیان تبدیل می‌شود. ,در کتاب پالایش زیستی منابع جنگلی به‌طور مبسوط اصول و فنون تبدیل بیشینۀ منابع جنگلی به انواع گستردۀ مواد و انرژی‌های زیستی ارایه شده است که برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و نیز پژوهشگران فعال در حوزۀ زیست‌توده و فنّاوری‌های مواد و انرژی‌های زیستی کاربردی و مفید خواهد بود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":502,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"902f0bf4a955dc05","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/dYsMeZaisJZqBrDq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/ejmvvILSeJTaQEOX.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/yOjDZSpXkbNLwgZB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005650024874871519,0.0002306197959659499,0.9988843301684917,0.99957175859288]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.4957983195781708,0.2009512484073639,0.5310924649238586,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2009512484073639},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2009512484073639},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.41680672764778137,0.2009512484073639,0.48739495873451233,0.2473246157169342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.41180672764778137,0.19395124840736389,0.5360924649238586,0.2543246157169342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.328180730342865},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865},{"x":0.658823549747467,"y":0.35315102338790894},{"x":0.583193302154541,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.583193302154541,0.328180730342865,0.658823549747467,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3269916772842407},{"x":0.5731092691421509,"y":0.328180730342865},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4957983195781708,0.3269916772842407,0.5731092691421509,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3269916772842407},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3269916772842407},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4302521049976349,0.3269916772842407,0.48403361439704895,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3269916772842407},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3269916772842407},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3519619405269623},{"x":0.34117648005485535,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.34117648005485535,0.3269916772842407,0.41848739981651306,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865},{"x":0.658823549747467,"y":0.35315102338790894},{"x":0.34117648005485535,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33617648005485534,0.3199916772842407,0.663823549747467,0.36015102338790894],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/QnTGESQBJQqnQWlf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/iYdPXikXEjKncNph.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/vvCJoyJoQhsvuysC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/eQuPiABDgxRlbOls-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/bRWBYRquHKioAMqY.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/TkqkEExkpjPfTouU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005650024874871519,0.0002956576061021984,0.9988815055093846,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2806183099746704},{"x":0.583193302154541,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.583193302154541,0.2568370997905731,0.6605042219161987,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4957983195781708,0.25564804673194885,0.5731092691421509,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.25564804673194885},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25564804673194885},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4302521049976349,0.25564804673194885,0.48571428656578064,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.25564804673194885},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25564804673194885},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2806183099746704},{"x":0.34117648005485535,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.34117648005485535,0.25564804673194885,0.41848739981651306,0.2806183099746704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2806183099746704},{"x":0.34117648005485535,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.33617648005485534,0.24864804673194885,0.6655042219161987,0.2876183099746704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3686088025569916},{"x":0.534453809261322,"y":0.3876337707042694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"رایمر","boundary":[0.49747899174690247,0.3674197494983673,0.534453809261322,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3674197494983673},{"x":0.489075630903244,"y":0.38644471764564514},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلن","boundary":[0.46554622054100037,0.36623066663742065,0.489075630903244,0.38644471764564514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3686088025569916},{"x":0.534453809261322,"y":0.3876337707042694},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.46054622054100036,0.35923066663742065,0.539453809261322,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5210084319114685,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.48038050532341003,0.5210084319114685,0.49702733755111694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5210084319114685,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4723109257221222,0.47338050532341003,0.5260084319114685,0.504027337551117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.526753842830658},{"x":0.5680672526359558,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5680672526359558,0.5112960934638977,0.6016806960105896,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5112960934638977},{"x":0.561344563961029,"y":0.5112960934638977},{"x":0.561344563961029,"y":0.526753842830658},{"x":0.5142857432365417,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5142857432365417,0.5112960934638977,0.561344563961029,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5058823823928833,"y":0.526753842830658},{"x":0.46554622054100037,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.46554622054100037,0.5112960934638977,0.5058823823928833,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4571428596973419,"y":0.526753842830658},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترشیزی","boundary":[0.3983193337917328,0.5112960934638977,0.4571428596973419,0.526753842830658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.526753842830658},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3933193337917328,0.5031070404052734,0.6066806960105896,0.533753842830658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.5142857432365417,0.5374554395675659,0.5462185144424438,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5374554395675659},{"x":0.507563054561615,"y":0.5362663269042969},{"x":0.507563054561615,"y":0.5552912950515747},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.45378151535987854,0.5374554395675659,0.507563054561615,0.5552912950515747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5541022419929504},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44878151535987854,0.5304554395675659,0.5512185144424439,0.5611022419929504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7324613332748413},{"x":0.534453809261322,"y":0.731272280216217},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7693222165107727},{"x":0.45546218752861023,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.45378151535987854,0.7324613332748413,0.5361344814300537,0.7693222165107727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7324613332748413},{"x":0.534453809261322,"y":0.731272280216217},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7693222165107727},{"x":0.45546218752861023,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.44878151535987854,0.7254613332748413,0.5411344814300537,0.7763222165107727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7621878981590271},{"x":0.529411792755127,"y":0.7800237536430359},{"x":0.462184876203537,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"نی","boundary":[0.45546218752861023,0.7740784883499146,0.529411792755127,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7621878981590271},{"x":0.529411792755127,"y":0.7800237536430359},{"x":0.462184876203537,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.7670784883499145,0.534411792755127,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.7824019193649292,0.5109243988990784,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7824019193649292},{"x":0.489075630903244,"y":0.7824019193649292},{"x":0.489075630903244,"y":0.7883471846580505},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.48739495873451233,0.7824019193649292,0.489075630903244,0.7883471846580505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7871581315994263},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.4823949587345123,0.7754019193649292,0.5159243988990784,0.7941581315994263],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.801426887512207},{"x":0.5193277597427368,"y":0.801426887512207},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8133174777030945},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48067227005958557,0.801426887512207,0.5193277597427368,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.801426887512207},{"x":0.5193277597427368,"y":0.801426887512207},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8133174777030945},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.794426887512207,0.5243277597427368,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/cNeepwKberelAHDb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/tkOzhOndmvCdgBbf.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/NatUbMjnuCmmQMzM.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00040964621155201885,0.0001981008908978257,0.9987374478949218,0.9989934877243678]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.1736028492450714,0.5327731370925903,0.20451843738555908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.4588655483722687,0.1666028492450714,0.5377731370925903,0.2115184373855591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19857312738895416},{"x":0.534453809261322,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"تنی","boundary":[0.4722689092159271,0.2068965584039688,0.534453809261322,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19857312738895416},{"x":0.534453809261322,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.1998965584039688,0.539453809261322,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.217598095536232},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4907563030719757,0.217598095536232,0.5092437267303467,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.217598095536232},{"x":0.4924369752407074,"y":0.217598095536232},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.217598095536232,0.4924369752407074,0.22354340553283691]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.217598095536232},{"x":0.5092437267303467,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.48071428656578064,0.210598095536232,0.5142437267303467,0.23054340553283692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸۵","boundary":[0.48739495873451233,0.2342449426651001,0.5092437267303467,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5092437267303467,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.2272449426651001,0.5142437267303467,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.25208085775375366,0.6201680898666382,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.25208085775375366,0.5882353186607361,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.25208085775375366,0.5579832196235657,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.25208085775375366,0.5478991866111755,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.25208085775375366,0.4957983195781708,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26516053080558777},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.25208085775375366,0.45042017102241516,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.25208085775375366,0.4151260554790497,0.26516053080558777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24508085775375366,0.6251680898666382,0.2721605308055878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5697479248046875,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.5697479248046875,0.27942925691604614,0.6084033846855164,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5647059082984924,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5277311205863953,0.2782402038574219,0.5647059082984924,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4941176474094391,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4941176474094391,0.2782402038574219,0.5226891040802002,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2782402038574219},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2782402038574219},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29250892996788025},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.45546218752861023,0.2782402038574219,0.48739495873451233,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2782402038574219},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4453781545162201,0.2782402038574219,0.45042017102241516,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2913198471069336},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایمو","boundary":[0.41680672764778137,0.2782402038574219,0.4420168101787567,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2782402038574219},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2913198471069336},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلن","boundary":[0.39159664511680603,0.2782402038574219,0.4084033668041229,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.298454225063324},{"x":0.6218487620353699,"y":0.298454225063324},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5882353186607361,0.298454225063324,0.6218487620353699,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.298454225063324},{"x":0.5815126299858093,"y":0.298454225063324},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5462185144424438,0.298454225063324,0.5815126299858093,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.298454225063324},{"x":0.5411764979362488,"y":0.298454225063324},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3115338981151581},{"x":0.507563054561615,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.507563054561615,0.298454225063324,0.5411764979362488,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.298454225063324},{"x":0.5008403658866882,"y":0.298454225063324},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3115338981151581},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترشیزی","boundary":[0.4638655483722687,0.298454225063324,0.5008403658866882,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.298454225063324},{"x":0.4571428596973419,"y":0.298454225063324},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.298454225063324,0.4571428596973419,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.298454225063324},{"x":0.44873949885368347,"y":0.298454225063324},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3115338981151581},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.4268907606601715,0.298454225063324,0.44873949885368347,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.298454225063324},{"x":0.42016807198524475,"y":0.298454225063324},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.3781512677669525,0.298454225063324,0.42016807198524475,0.3115338981151581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6235294342041016,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6218487620353699,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3731512677669525,0.27124020385742187,0.6268487620353699,0.31972295117378235],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3151010572910309},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3151010572910309},{"x":0.32773110270500183,"y":0.328180730342865},{"x":0.2857142984867096,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Raimo","boundary":[0.2857142984867096,0.3151010572910309,0.32773110270500183,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3630252182483673,"y":0.328180730342865},{"x":0.3327731192111969,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Alén","boundary":[0.3327731192111969,0.3151010572910309,0.3630252182483673,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3663865625858307,"y":0.328180730342865},{"x":0.3630252182483673,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3630252182483673,0.3151010572910309,0.3663865625858307,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4436974823474884,"y":0.328180730342865},{"x":0.36974790692329407,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biorefining","boundary":[0.36974790692329407,0.3151010572910309,0.4436974823474884,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4638655483722687,"y":0.328180730342865},{"x":0.44873949885368347,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.44873949885368347,0.3151010572910309,0.4638655483722687,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5025210380554199,"y":0.328180730342865},{"x":0.46554622054100037,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"forest","boundary":[0.46554622054100037,0.3151010572910309,0.5025210380554199,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5647059082984924,"y":0.328180730342865},{"x":0.5042017102241516,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"resources","boundary":[0.5042017102241516,0.3151010572910309,0.5647059082984924,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5697479248046875,"y":0.328180730342865},{"x":0.5663865804672241,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5663865804672241,0.3151010572910309,0.5697479248046875,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.328180730342865},{"x":0.5747899413108826,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Paperi","boundary":[0.5747899413108826,0.3151010572910309,0.6168067455291748,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3151010572910309},{"x":0.63193279504776,"y":0.3151010572910309},{"x":0.63193279504776,"y":0.328180730342865},{"x":0.6201680898666382,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ja","boundary":[0.6201680898666382,0.3151010572910309,0.63193279504776,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6638655662536621,"y":0.328180730342865},{"x":0.6386554837226868,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Puu","boundary":[0.6386554837226868,0.3151010572910309,0.6638655662536621,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6672269105911255,"y":0.328180730342865},{"x":0.6655462384223938,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6655462384223938,0.3151010572910309,0.6672269105911255,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3151010572910309},{"x":0.702521026134491,"y":0.3151010572910309},{"x":0.702521026134491,"y":0.328180730342865},{"x":0.6722689270973206,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2011","boundary":[0.6722689270973206,0.3151010572910309,0.702521026134491,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3151010572910309},{"x":0.707563042640686,"y":0.3151010572910309},{"x":0.707563042640686,"y":0.328180730342865},{"x":0.707563042640686,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.3151010572910309,0.707563042640686,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3151010572910309},{"x":0.707563042640686,"y":0.3151010572910309},{"x":0.707563042640686,"y":0.328180730342865},{"x":0.2857142984867096,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2807142984867096,0.3081010572910309,0.712563042640686,0.335180730342865],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5445378422737122,0.35315102338790894,0.5882353186607361,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5411764979362488,0.35315102338790894,0.5445378422737122,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.35315102338790894},{"x":0.534453809261322,"y":0.35315102338790894},{"x":0.534453809261322,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3674197494983673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هایدا","boundary":[0.5092437267303467,0.35315102338790894,0.534453809261322,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرخنده","boundary":[0.4638655483722687,0.35315102338790894,0.5025210380554199,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4571428596973419,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برازجانی","boundary":[0.4117647111415863,0.35315102338790894,0.4571428596973419,0.36623066663742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5731092691421509,0.3686088025569916,0.5983193516731262,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3686088025569916,0.5630252361297607,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3840665817260742},{"x":0.534453809261322,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3686088025569916,0.5378151535987854,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3686088025569916,0.5277311205863953,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3840665817260742},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3686088025569916,0.4924369752407074,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3686088025569916,0.4789915978908539,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3840665817260742},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.3686088025569916,0.4722689092159271,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3840665817260742},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.3686088025569916,0.4420168101787567,0.3840665817260742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3840665817260742},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.34615102338790893,0.6033193516731262,0.3910665817260742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.38644471764564514},{"x":0.561344563961029,"y":0.38644471764564514},{"x":0.561344563961029,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.38644471764564514,0.561344563961029,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.38644471764564514,0.5327731370925903,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.38644471764564514,0.5092437267303467,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.38644471764564514},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38644471764564514},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.38644471764564514,0.49915966391563416,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4007134437561035},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.38644471764564514,0.4722689092159271,0.4007134437561035]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.38644471764564514},{"x":0.561344563961029,"y":0.38644471764564514},{"x":0.561344563961029,"y":0.4007134437561035},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43365546584129333,0.37944471764564514,0.5663445639610291,0.4077134437561035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.40309154987335205,0.5445378422737122,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41617122292518616},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.4019024968147278,0.5142857432365417,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4019024968147278,0.4941176474094391,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4007134437561035},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4019024968147278},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41617122292518616},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4571428596973419,0.4007134437561035,0.48739495873451233,0.41617122292518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4173602759838104},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.3937134437561035,0.5495378422737122,0.42436027598381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.41973841190338135,0.5411764979362488,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.41973841190338135,0.4941176474094391,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5411764979362488,0.43638524413108826,0.5680672526359558,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5378151535987854,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4482758641242981},{"x":0.534453809261322,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.534453809261322,0.43638524413108826,0.5378151535987854,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44946491718292236},{"x":0.489075630903244,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.4115493588447571,0.5730672526359558,0.45646491718292237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4209274649620056,0.4789915978908539,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.4139274649620056,0.4839915978908539,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5058823823928833,"y":0.435196191072464},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4482758641242981},{"x":0.462184876203537,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱,۵۰۰,۰","boundary":[0.4605042040348053,0.43638524413108826,0.5058823823928833,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43638524413108826},{"x":0.45378151535987854,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4302521049976349,0.4375743269920349,0.45378151535987854,0.44946491718292236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5058823823928833,"y":0.435196191072464},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4252521049976349,0.4305743269920349,0.5108823823928833,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.542211651802063},{"x":0.5697479248046875,"y":0.542211651802063},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۳","boundary":[0.5495798587799072,0.542211651802063,0.5697479248046875,0.5505350828170776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.542211651802063},{"x":0.5697479248046875,"y":0.542211651802063},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.535211651802063,0.5747479248046875,0.5575350828170776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.571938157081604},{"x":0.5428571701049805,"y":0.571938157081604},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4941176474094391,0.571938157081604,0.5428571701049805,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.571938157081604},{"x":0.5680672526359558,"y":0.571938157081604},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5478991866111755,0.571938157081604,0.5680672526359558,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.571938157081604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.571938157081604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۲۲۸","boundary":[0.5764706134796143,0.571938157081604,0.6117647290229797,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.571938157081604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.571938157081604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.564938157081604,0.6167647290229797,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6134454011917114,0.46373364329338074,0.6352941393852234,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5798319578170776,0.46373364329338074,0.6084033846855164,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5529412031173706,0.46373364329338074,0.5731092691421509,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5109243988990784,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5109243988990784,0.46373364329338074,0.5462185144424438,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5058823823928833,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4789915978908539,0.46373364329338074,0.5058823823928833,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47681331634521484},{"x":0.440336138010025,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.440336138010025,0.46373364329338074,0.4739495813846588,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.46373364329338074},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46373364329338074},{"x":0.43529412150382996,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3983193337917328,0.46373364329338074,0.43529412150382996,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3932773172855377,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3932773172855377,"y":0.47681331634521484},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37142857909202576,0.46373364329338074,0.3932773172855377,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.46373364329338074},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46373364329338074},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3680672347545624,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.46373364329338074,0.37142857909202576,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6336134672164917,0.48275861144065857,0.6823529601097107,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6336134672164917,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.48275861144065857,0.6336134672164917,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.48275861144065857},{"x":0.610084056854248,"y":0.48275861144065857},{"x":0.610084056854248,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلن","boundary":[0.5983193516731262,0.48275861144065857,0.610084056854248,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5915966629981995,0.48275861144065857,0.5966386795043945,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رایمو","boundary":[0.5630252361297607,0.4815695583820343,0.5865546464920044,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.4815695583820343,0.5630252361297607,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۱-","boundary":[0.5159664154052734,0.4815695583820343,0.5495798587799072,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5092437267303467,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5092437267303467,0.4815695583820343,0.5109243988990784,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.48038050532341003},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48038050532341003},{"x":0.45546218752861023,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"Alen","boundary":[0.4285714328289032,0.48038050532341003,0.45546218752861023,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4605042040348053,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4605042040348053,"y":0.49346017837524414},{"x":0.45546218752861023,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.45546218752861023,0.48038050532341003,0.4605042040348053,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4638655483722687,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Raimo","boundary":[0.4638655483722687,0.48038050532341003,0.5042017102241516,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7042016983032227,0.49702733755111694,0.7327731251716614,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.49702733755111694,0.6991596817970276,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6773109436035156,0.49702733755111694,0.6890756487846375,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5112960934638977},{"x":0.63193279504776,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.49702733755111694,0.6722689270973206,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.49702733755111694,0.6336134672164917,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.49702733755111694},{"x":0.610084056854248,"y":0.49702733755111694},{"x":0.610084056854248,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.5798319578170776,0.49702733755111694,0.610084056854248,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5428571701049805,0.49702733755111694,0.5731092691421509,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5142857432365417,0.49702733755111694,0.5378151535987854,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.49702733755111694},{"x":0.507563054561615,"y":0.49702733755111694},{"x":0.507563054561615,"y":0.5112960934638977},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.48067227005958557,0.49702733755111694,0.507563054561615,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4722689092159271,0.49702733755111694,0.4773109257221222,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.49702733755111694},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49702733755111694},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5112960934638977},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رایمو","boundary":[0.44873949885368347,0.49702733755111694,0.47058823704719543,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4436974823474884,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلن","boundary":[0.4302521049976349,0.49702733755111694,0.4436974823474884,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4252100884914398,0.49702733755111694,0.4285714328289032,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.49702733755111694},{"x":0.42016807198524475,"y":0.49702733755111694},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5112960934638977},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.39159664511680603,0.49702733755111694,0.42016807198524475,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.49702733755111694},{"x":0.38655462861061096,"y":0.49702733755111694},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5112960934638977},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.35630252957344055,0.49702733755111694,0.38655462861061096,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.49702733755111694},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49702733755111694},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5112960934638977},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.32268908619880676,0.49702733755111694,0.3495798408985138,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.49702733755111694},{"x":0.31596639752388,"y":0.49702733755111694},{"x":0.31596639752388,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترشیزی","boundary":[0.2840336263179779,0.49702733755111694,0.31596639752388,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2806722819805145,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5112960934638977},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27731093764305115,0.49702733755111694,0.2806722819805145,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2722689211368561,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.24873949587345123,0.49702733755111694,0.2722689211368561,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.24373949587345123,0.45673364329338073,0.7377731251716614,0.5182960934638977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.512485146522522},{"x":0.610084056854248,"y":0.512485146522522},{"x":0.610084056854248,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.5764706134796143,0.512485146522522,0.610084056854248,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.512485146522522},{"x":0.5731092691421509,"y":0.512485146522522},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5697479248046875,0.512485146522522,0.5731092691421509,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5277311205863953,0.512485146522522,0.5647059082984924,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.512485146522522},{"x":0.5226891040802002,"y":0.512485146522522},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هایدا","boundary":[0.5008403658866882,0.512485146522522,0.5226891040802002,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.512485146522522},{"x":0.4957983195781708,"y":0.512485146522522},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5243757367134094},{"x":0.462184876203537,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرخنده","boundary":[0.462184876203537,0.512485146522522,0.4957983195781708,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5243757367134094},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برازجانی","boundary":[0.41680672764778137,0.512485146522522,0.4571428596973419,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.526753842830658},{"x":0.7058823704719543,"y":0.526753842830658},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6571428775787354,0.526753842830658,0.7058823704719543,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.526753842830658},{"x":0.6521008610725403,"y":0.526753842830658},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6336134672164917,0.526753842830658,0.6521008610725403,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.526753842830658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.526753842830658},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.526753842830658,0.6336134672164917,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.526753842830658},{"x":0.610084056854248,"y":0.526753842830658},{"x":0.610084056854248,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5865546464920044,0.526753842830658,0.610084056854248,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.526753842830658},{"x":0.5848739743232727,"y":0.526753842830658},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.526753842830658,0.5848739743232727,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.526753842830658,0.5747899413108826,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.526753842830658},{"x":0.534453809261322,"y":0.526753842830658},{"x":0.534453809261322,"y":0.5398335456848145},{"x":0.507563054561615,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.507563054561615,0.526753842830658,0.534453809261322,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.526753842830658},{"x":0.5025210380554199,"y":0.526753842830658},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4739495813846588,0.526753842830658,0.5025210380554199,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.526753842830658},{"x":0.46722689270973206,"y":0.526753842830658},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5398335456848145},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.526753842830658,0.46722689270973206,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.526753842830658},{"x":0.4588235318660736,"y":0.526753842830658},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5398335456848145},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43697479367256165,0.526753842830658,0.4588235318660736,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.526753842830658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.526753842830658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4084033668041229,0.526753842830658,0.4302521049976349,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.526753842830658},{"x":0.40336135029792786,"y":0.526753842830658},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3983193337917328,0.526753842830658,0.40336135029792786,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.526753842830658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.526753842830658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5398335456848145},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.35462185740470886,0.526753842830658,0.3949579894542694,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.526753842830658},{"x":0.3529411852359772,"y":0.526753842830658},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.526753842830658,0.3529411852359772,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.526753842830658},{"x":0.34117648005485535,"y":0.526753842830658},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5398335456848145},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.31092438101768494,0.526753842830658,0.34117648005485535,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.542211651802063},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6705882549285889,0.542211651802063,0.7210084199905396,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.542211651802063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.542211651802063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6369748115539551,0.542211651802063,0.6672269105911255,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5434007048606873},{"x":0.63193279504776,"y":0.5434007048606873},{"x":0.63193279504776,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5434007048606873,0.63193279504776,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هجده","boundary":[0.5798319578170776,0.5445897579193115,0.6084033846855164,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5445897579193115},{"x":0.578151285648346,"y":0.5445897579193115},{"x":0.578151285648346,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.5445897579193115,0.578151285648346,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5529131889343262},{"x":0.529411792755127,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"ص","boundary":[0.529411792755127,0.5457788109779358,0.5428571701049805,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6352941393852234,0.5564804077148438,0.6705882549285889,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5564804077148438,0.6336134672164917,0.5683709979057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.512485146522522},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5683709979057312},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30424370884895324,0.505485146522522,0.7260084199905396,0.5753709979057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5564804077148438},{"x":0.610084056854248,"y":0.5564804077148438},{"x":0.610084056854248,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.5564804077148438,0.610084056854248,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5428571701049805,0.5564804077148438,0.5680672526359558,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5695600509643555},{"x":0.507563054561615,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.507563054561615,0.5564804077148438,0.5361344814300537,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.5564804077148438,0.5025210380554199,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4722689092159271,0.5564804077148438,0.4941176474094391,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5564804077148438},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5564804077148438},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4436974823474884,0.5564804077148438,0.46554622054100037,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5564804077148438},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5564804077148438},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5695600509643555},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.5564804077148438,0.43865546584129333,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5695600509643555},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38991597294807434,0.5564804077148438,0.4285714328289032,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5564804077148438},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5564804077148438},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3831932842731476,0.5564804077148438,0.38655462861061096,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5695600509643555},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۸۵","boundary":[0.35630252957344055,0.5564804077148438,0.3764705955982208,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5564804077148438},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5564804077148438,0.35462185740470886,0.5695600509643555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.610084056854248,"y":0.5564804077148438},{"x":0.610084056854248,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34794118523597717,0.5494804077148437,0.615084056854248,0.5765600509643555],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.571938157081604},{"x":0.6621848940849304,"y":0.571938157081604},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6386554837226868,0.571938157081604,0.6621848940849304,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.571938157081604},{"x":0.6336134672164917,"y":0.571938157081604},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.571938157081604,0.6336134672164917,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5980975031852722},{"x":0.707563042640686,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.707563042640686,0.5862069129943848,0.7428571581840515,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5862069129943848},{"x":0.702521026134491,"y":0.5862069129943848},{"x":0.702521026134491,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6672269105911255,0.5862069129943848,0.702521026134491,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5862069129943848,0.6672269105911255,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5862069129943848,0.6336134672164917,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5862069129943848},{"x":0.610084056854248,"y":0.5862069129943848},{"x":0.610084056854248,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5932773351669312,0.5862069129943848,0.610084056854248,0.5980975031852722]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.571938157081604},{"x":0.7428571581840515,"y":0.571938157081604},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5882773351669311,0.564938157081604,0.7478571581840515,0.6050975031852722],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.601664662361145},{"x":0.6739495992660522,"y":0.601664662361145},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6352941393852234,0.601664662361145,0.6739495992660522,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.601664662361145},{"x":0.6352941393852234,"y":0.601664662361145},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.601664662361145,0.6352941393852234,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.601664662361145},{"x":0.610084056854248,"y":0.601664662361145},{"x":0.610084056854248,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5882353186607361,0.601664662361145,0.610084056854248,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.601664662361145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.601664662361145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5630252361297607,0.601664662361145,0.5815126299858093,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.601664662361145},{"x":0.5596638917922974,"y":0.601664662361145},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5546218752861023,0.601664662361145,0.5596638917922974,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.601664662361145},{"x":0.5512605309486389,"y":0.601664662361145},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2011","boundary":[0.5260504484176636,0.601664662361145,0.5512605309486389,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.601664662361145},{"x":0.5226891040802002,"y":0.601664662361145},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5176470875740051,0.601664662361145,0.5226891040802002,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.601664662361145},{"x":0.42184874415397644,"y":0.601664662361145},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6135553121566772},{"x":0.364705890417099,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Biorefining","boundary":[0.364705890417099,0.601664662361145,0.42184874415397644,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.601664662361145},{"x":0.43697479367256165,"y":0.601664662361145},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.4268907606601715,0.601664662361145,0.43697479367256165,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.601664662361145},{"x":0.46722689270973206,"y":0.601664662361145},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"forest","boundary":[0.4420168101787567,0.601664662361145,0.46722689270973206,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.601664662361145},{"x":0.5176470875740051,"y":0.601664662361145},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6135553121566772},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"resources","boundary":[0.47058823704719543,0.601664662361145,0.5176470875740051,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6756302714347839,"y":0.61712247133255},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6352941393852234,0.6159334182739258,0.6756302714347839,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6159334182739258,0.6336134672164917,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6278240084648132},{"x":0.578151285648346,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.578151285648346,0.6159334182739258,0.6117647290229797,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6159334182739258},{"x":0.578151285648346,"y":0.6159334182739258},{"x":0.578151285648346,"y":0.626634955406189},{"x":0.5747899413108826,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6159334182739258,0.578151285648346,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6313912272453308,0.6705882549285889,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6313912272453308,0.6336134672164917,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6302021145820618},{"x":0.610084056854248,"y":0.6302021145820618},{"x":0.610084056854248,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاغذسازی","boundary":[0.5663865804672241,0.6302021145820618,0.610084056854248,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5596638917922974,0.6302021145820618,0.5647059082984924,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6432818174362183},{"x":0.489075630903244,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Papermaking","boundary":[0.489075630903244,0.6302021145820618,0.5529412031173706,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6302021145820618},{"x":0.489075630903244,"y":0.6302021145820618},{"x":0.489075630903244,"y":0.642092764377594},{"x":0.48403361439704895,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48403361439704895,0.6302021145820618,0.489075630903244,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6302021145820618},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6302021145820618},{"x":0.48235294222831726,"y":0.642092764377594},{"x":0.45210084319114685,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.45210084319114685,0.6302021145820618,0.48235294222831726,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6302021145820618},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6302021145820618},{"x":0.45042017102241516,"y":0.642092764377594},{"x":0.4302521049976349,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.4302521049976349,0.6302021145820618,0.45042017102241516,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6302021145820618},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6302021145820618},{"x":0.4252100884914398,"y":0.642092764377594},{"x":0.40336135029792786,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.40336135029792786,0.6302021145820618,0.4252100884914398,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6302021145820618},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6302021145820618},{"x":0.3983193337917328,"y":0.642092764377594},{"x":0.3932773172855377,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.6302021145820618,0.3983193337917328,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6302021145820618},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6302021145820618},{"x":0.34285715222358704,"y":0.642092764377594},{"x":0.3142857253551483,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Forest","boundary":[0.3142857253551483,0.6302021145820618,0.34285715222358704,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6302021145820618},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6302021145820618},{"x":0.38823530077934265,"y":0.642092764377594},{"x":0.3495798408985138,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"biomass","boundary":[0.3495798408985138,0.6302021145820618,0.38823530077934265,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.6468489766120911,0.6689075827598572,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6468489766120911,0.6336134672164917,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6456599235534668},{"x":0.610084056854248,"y":0.6468489766120911},{"x":0.610084056854248,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.5882353186607361,0.6456599235534668,0.610084056854248,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.6456599235534668,0.5798319578170776,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلداری","boundary":[0.5310924649238586,0.6456599235534668,0.5680672526359558,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6456599235534668,0.5260504484176636,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4252100884914398,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Forests","boundary":[0.4252100884914398,0.6444708704948425,0.4571428596973419,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.4605042040348053,0.6444708704948425,0.4789915978908539,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6575505137443542},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"forestry","boundary":[0.48403361439704895,0.6444708704948425,0.5159664154052734,0.6575505137443542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.601664662361145},{"x":0.6756302714347839,"y":0.601664662361145},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3092857253551483,0.594664662361145,0.6806302714347839,0.6669286794662476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.6611177325248718,0.6689075827598572,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6611177325248718,0.6336134672164917,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5915966629981995,0.6611177325248718,0.6117647290229797,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6611177325248718},{"x":0.583193302154541,"y":0.6611177325248718},{"x":0.583193302154541,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5579832196235657,0.6611177325248718,0.583193302154541,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6611177325248718},{"x":0.556302547454834,"y":0.6611177325248718},{"x":0.556302547454834,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5361344814300537,0.6611177325248718,0.556302547454834,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.6599286794662476,0.5378151535987854,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6730083227157593},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Biomass","boundary":[0.45210084319114685,0.6599286794662476,0.4924369752407074,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6599286794662476},{"x":0.529411792755127,"y":0.6599286794662476},{"x":0.529411792755127,"y":0.6730083227157593},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"energy","boundary":[0.49747899174690247,0.6599286794662476,0.529411792755127,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6599286794662476},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6599286794662476},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6730083227157593},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.44873949885368347,0.6599286794662476,0.45378151535987854,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.4151260554790497,0.6599286794662476,0.4436974823474884,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6730083227157593},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40168067812919617,0.6599286794662476,0.4151260554790497,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6599286794662476},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6599286794662476},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.364705890417099,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.364705890417099,0.6599286794662476,0.39159664511680603,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6730083227157593},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.6599286794662476,0.3613445460796356,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6599286794662476},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6599286794662476},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6730083227157593},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Forest","boundary":[0.27731093764305115,0.6599286794662476,0.30756303668022156,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"products","boundary":[0.3126050531864166,0.6599286794662476,0.3529411852359772,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6753864288330078},{"x":0.702521026134491,"y":0.6753864288330078},{"x":0.702521026134491,"y":0.68727707862854},{"x":0.6689075827598572,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6689075827598572,0.6753864288330078,0.702521026134491,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6638655662536621,"y":0.68727707862854},{"x":0.63193279504776,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.6753864288330078,0.6638655662536621,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6753864288330078},{"x":0.63193279504776,"y":0.6753864288330078},{"x":0.63193279504776,"y":0.68727707862854},{"x":0.6302521228790283,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6753864288330078,0.63193279504776,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6753864288330078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6753864288330078},{"x":0.610084056854248,"y":0.68727707862854},{"x":0.583193302154541,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلالی","boundary":[0.583193302154541,0.6753864288330078,0.610084056854248,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6753864288330078},{"x":0.578151285648346,"y":0.6753864288330078},{"x":0.578151285648346,"y":0.68727707862854},{"x":0.5445378422737122,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترشیزی","boundary":[0.5445378422737122,0.6753864288330078,0.578151285648346,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5411764979362488,"y":0.68727707862854},{"x":0.5394958257675171,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6753864288330078,0.5411764979362488,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5058823823928833,0.6753864288330078,0.5327731370925903,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.6765754818916321,0.5025210380554199,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6884661316871643},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.46890756487846375,0.6765754818916321,0.4924369752407074,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6765754818916321},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4605042040348053,0.6765754818916321,0.46554622054100037,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6884661316871643},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.6765754818916321,0.4571428596973419,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6765754818916321},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6765754818916321},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6884661316871643},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42016807198524475,0.6765754818916321,0.45042017102241516,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6896551847457886},{"x":0.702521026134491,"y":0.6896551847457886},{"x":0.702521026134491,"y":0.701545774936676},{"x":0.6689075827598572,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6689075827598572,0.6896551847457886,0.702521026134491,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6638655662536621,"y":0.701545774936676},{"x":0.63193279504776,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.6908442378044128,0.6638655662536621,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6908442378044128},{"x":0.63193279504776,"y":0.6908442378044128},{"x":0.63193279504776,"y":0.701545774936676},{"x":0.6302521228790283,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6908442378044128,0.63193279504776,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6908442378044128},{"x":0.610084056854248,"y":0.6908442378044128},{"x":0.610084056854248,"y":0.701545774936676},{"x":0.578151285648346,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.578151285648346,0.6908442378044128,0.610084056854248,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5731092691421509,"y":0.701545774936676},{"x":0.5714285969734192,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.6908442378044128,0.5731092691421509,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5647059082984924,"y":0.701545774936676},{"x":0.5495798587799072,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایرج","boundary":[0.5495798587799072,0.6908442378044128,0.5647059082984924,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5495798587799072,"y":0.701545774936676},{"x":0.5445378422737122,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.6908442378044128,0.5495798587799072,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.5126050710678101,0.6908442378044128,0.5394958257675171,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5042017102241516,0.6908442378044128,0.5092437267303467,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7027348279953003},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.6908442378044128,0.5008403658866882,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7027348279953003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.46554622054100037,0.6908442378044128,0.4941176474094391,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7039238810539246},{"x":0.702521026134491,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7051129341125488,0.702521026134491,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7158145308494568},{"x":0.63193279504776,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.7063020467758179,0.6638655662536621,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7063020467758179},{"x":0.63193279504776,"y":0.7063020467758179},{"x":0.63193279504776,"y":0.717003583908081},{"x":0.6302521228790283,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7063020467758179,0.63193279504776,0.717003583908081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6599286794662476},{"x":0.702521026134491,"y":0.6587395668029785},{"x":0.702521026134491,"y":0.7181926369667053},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.27231093764305114,0.6529286794662476,0.707521026134491,0.7251926369667053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7039238810539246},{"x":0.610084056854248,"y":0.7039238810539246},{"x":0.610084056854248,"y":0.717003583908081},{"x":0.5747899413108826,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.7039238810539246,0.610084056854248,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5680672526359558,"y":0.717003583908081},{"x":0.5411764979362488,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.7039238810539246,0.5680672526359558,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5361344814300537,"y":0.717003583908081},{"x":0.507563054561615,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.507563054561615,0.7039238810539246,0.5361344814300537,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5025210380554199,"y":0.717003583908081},{"x":0.49915966391563416,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.7051129341125488,0.5025210380554199,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4941176474094391,"y":0.717003583908081},{"x":0.47058823704719543,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.47058823704719543,0.7051129341125488,0.4941176474094391,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7051129341125488},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.46554622054100037,"y":0.717003583908081},{"x":0.4436974823474884,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4436974823474884,0.7051129341125488,0.46554622054100037,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7051129341125488},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7051129341125488},{"x":0.43697479367256165,"y":0.717003583908081},{"x":0.43361344933509827,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.7051129341125488,0.43697479367256165,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4285714328289032,"y":0.717003583908081},{"x":0.38655462861061096,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.7051129341125488,0.4285714328289032,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7193816900253296},{"x":0.702521026134491,"y":0.7193816900253296},{"x":0.702521026134491,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6689075827598572,0.7193816900253296,0.702521026134491,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7324613332748413},{"x":0.63193279504776,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.7193816900253296,0.6655462384223938,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7193816900253296,0.6336134672164917,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7324613332748413},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.2991596758365631,0.7193816900253296,0.3310924470424652,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7324613332748413},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.33781513571739197,0.7193816900253296,0.3848739564418793,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7324613332748413},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.38991597294807434,0.7193816900253296,0.4436974823474884,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7193816900253296},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7193816900253296},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7193816900253296,0.45042017102241516,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7324613332748413},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.45378151535987854,0.7193816900253296,0.4957983195781708,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.5025210380554199,0.7193816900253296,0.5058823823928833,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5142857432365417,0.7193816900253296,0.5714285969734192,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7193816900253296},{"x":0.610084056854248,"y":0.7193816900253296},{"x":0.610084056854248,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.5764706134796143,0.7193816900253296,0.610084056854248,0.7324613332748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7051129341125488},{"x":0.702521026134491,"y":0.7039238810539246},{"x":0.702521026134491,"y":0.7324613332748413},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2941596758365631,0.6981129341125488,0.707521026134491,0.7394613332748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6941176652908325,0.7360285520553589,0.7109243869781494,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6672269105911255,0.7360285520553589,0.6924369931221008,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6302521228790283,0.7348394989967346,0.6638655662536621,0.7467300891876221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.7278394989967346,0.7159243869781494,0.7537300891876221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6941176652908325,0.7502972483634949,0.7109243869781494,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6672269105911255,0.7502972483634949,0.6924369931221008,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6369748115539551,0.7514863014221191,0.6621848940849304,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7514863014221191},{"x":0.63193279504776,"y":0.7514863014221191},{"x":0.63193279504776,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7514863014221191,0.63193279504776,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7176470756530762,0.7645660042762756,0.7462185025215149,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6571428775787354,0.7645660042762756,0.7126050591468811,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.7645660042762756,0.6521008610725403,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7645660042762756},{"x":0.63193279504776,"y":0.7645660042762756},{"x":0.63193279504776,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7645660042762756,0.63193279504776,0.7764565944671631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.7432972483634949,0.7512185025215149,0.7822675414085388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"TS۱۱۰۵","boundary":[0.5647059082984924,0.7348394989967346,0.610084056854248,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7278394989967346,0.615084056854248,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷۶","boundary":[0.5882353186607361,0.7502972483634949,0.6084033846855164,0.7574316263198853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.7432972483634949,0.6134033846855164,0.7644316263198853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7728894352912903},{"x":0.556302547454834,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵۷۴۹۶۱","boundary":[0.556302547454834,0.7645660042762756,0.6067227125167847,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7728894352912903},{"x":0.556302547454834,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.7575660042762756,0.6117227125167847,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.7966706156730652,0.5495798587799072,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.7954815626144409,0.5310924649238586,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8073721528053284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.7954815626144409,0.5042017102241516,0.8073721528053284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8085612654685974},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.7884815626144409,0.5545798587799072,0.8155612654685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8121284246444702},{"x":0.556302547454834,"y":0.810939371585846},{"x":0.556302547454834,"y":0.8240190148353577},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8121284246444702,0.556302547454834,0.8240190148353577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8394768238067627},{"x":0.4268907606601715,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8275862336158752,0.5714285969734192,0.8394768238067627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5714285969734192,"y":0.810939371585846},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8394768238067627},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8418549299240112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8051284246444702,0.5781092691421509,0.8464768238067627],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/rHbaqGxxugQslNHA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/xVdLdnnGhNzVYSXW.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/zzIapSXhijUdJQBF.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.000246172320403327,0.9986724807354582,0.99896803817114]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.214030921459198},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.214030921459198,0.5277311205863953,0.22948870062828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.214030921459198},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672689092159271,0.207030921459198,0.5327311205863953,0.23648870062828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.26516053080558777,0.7831932902336121,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6655462384223938,0.26634958386421204,0.7193277478218079,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6621848940849304,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6621848940849304,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.26634958386421204,0.6621848940849304,0.27942925691604614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6555042219161987,0.25934958386421203,0.7881932902336121,0.28642925691604615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21680672466754913,0.26634958386421204,0.24537815153598785,0.27942925691604614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21180672466754913,0.25934958386421203,0.25037815153598786,0.28642925691604615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دیباچه","boundary":[0.7428571581840515,0.2936979830265045,0.7848739624023438,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.2936979830265045,0.7394958138465881,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7328151416778564,0.2866979830265045,0.7898739624023438,0.31377765607833863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3079667091369629},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21680672466754913,0.2948870360851288,0.2537815272808075,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3079667091369629},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.2878870360851288,0.2587815272808075,0.3149667091369629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.31985729932785034,0.7831932902336121,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.321046382188797},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6689075827598572,0.321046382188797,0.7193277478218079,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.321046382188797},{"x":0.6655462384223938,"y":0.321046382188797},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.321046382188797,0.6655462384223938,0.33531510829925537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.321046382188797},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6588655662536621,0.314046382188797,0.7881932902336121,0.3411260552406311],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2521008551120758,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.21680672466754913,0.32223543524742126,0.2521008551120758,0.33531510829925537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2521008551120758,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21180672466754913,0.31523543524742126,0.2571008551120758,0.3423151082992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.34958383440971375,0.7831932902336121,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7411764860153198,0.34958383440971375,0.7478991746902466,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6924369931221008,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6924369931221008,0.34958383440971375,0.7361344695091248,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6873949766159058,"y":0.36266350746154785},{"x":0.680672287940979,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.34958383440971375,0.6873949766159058,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6352941393852234,0.34958383440971375,0.6756302714347839,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5764706134796143,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5764706134796143,0.34958383440971375,0.6302521228790283,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5462185144424438,0.34958383440971375,0.5714285969734192,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.350772887468338},{"x":0.5394958257675171,"y":0.350772887468338},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.5176470875740051,0.350772887468338,0.5394958257675171,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.350772887468338},{"x":0.5126050710678101,"y":0.350772887468338},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4739495813846588,0.350772887468338,0.5126050710678101,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.350772887468338},{"x":0.4722689092159271,"y":0.350772887468338},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.4453781545162201,0.350772887468338,0.4722689092159271,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.350772887468338},{"x":0.440336138010025,"y":0.350772887468338},{"x":0.440336138010025,"y":0.3638525605201721},{"x":0.440336138010025,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.350772887468338,0.440336138010025,0.3638525605201721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36266350746154785},{"x":0.440336138010025,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.34258383440971374,0.7881932902336121,0.36966350746154786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.350772887468338},{"x":0.21848739683628082,"y":0.350772887468338},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35909631848335266},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.350772887468338,0.21848739683628082,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.350772887468338},{"x":0.21848739683628082,"y":0.350772887468338},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35909631848335266},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.343772887468338,0.22348739683628083,0.36609631848335267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7260504364967346,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.3709869086742401,0.7344537973403931,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6840336322784424,0.3709869086742401,0.7193277478218079,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3709869086742401},{"x":0.680672287940979,"y":0.3709869086742401},{"x":0.680672287940979,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.3709869086742401,0.680672287940979,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6739916157722473,0.3639869086742401,0.7394537973403931,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43995243310928345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.2218487411737442,0.43995243310928345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43995243310928345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.2268487411737442,0.44695243310928345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45065397024154663},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4589774012565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴","boundary":[0.21680672466754913,0.4518430531024933,0.23025210201740265,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46016645431518555},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4518430531024933,0.23361344635486603,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4518430531024933},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45065397024154663},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4448430531024933,0.23861344635486603,0.46716645431518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4708680212497711},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4780023694038391},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21680672466754913,0.4708680212497711,0.23025210201740265,0.4780023694038391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4708680212497711},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46967896819114685},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4780023694038391},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4638680212497711,0.23525210201740265,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4910820424556732},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49940547347068787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.4910820424556732,0.23193277418613434,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49940547347068787},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4910820424556732,0.2369747906923294,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49940547347068787},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4840820424556732,0.2419747906923294,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5112960934638977,0.23025210201740265,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5112960934638977,0.23361344635486603,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5196195244789124},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5042960934638977,0.23861344635486603,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5386444926261902},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5303210616111755,0.22857142984867096,0.5386444926261902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5386444926261902},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5233210616111755,0.23357142984867096,0.5456444926261902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5505350828170776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5505350828170776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5588585138320923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5505350828170776,0.23193277418613434,0.5588585138320923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5505350828170776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5505350828170776},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5588585138320923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5435350828170776,0.23693277418613434,0.5658585138320923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5731272101402283},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5731272101402283},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5731272101402283,0.23025210201740265,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5731272101402283},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5731272101402283},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5661272101402283,0.23525210201740265,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6004756093025208},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5921521782875061,0.23025210201740265,0.6004756093025208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5921521782875061},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6004756093025208},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5851521782875061,0.23525210201740265,0.6074756093025208],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7260504364967346,0.39001187682151794,0.7361344695091248,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6773109436035156,0.39001187682151794,0.7193277478218079,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6285714507102966,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6285714507102966,0.3912009596824646,0.6722689270973206,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6218487620353699,"y":0.405469685792923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5915966629981995,0.3912009596824646,0.6218487620353699,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5865546464920044,"y":0.405469685792923},{"x":0.5798319578170776,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.3912009596824646,0.5865546464920044,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5747899413108826,"y":0.405469685792923},{"x":0.5462185144424438,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الیاف","boundary":[0.5445378422737122,0.39239001274108887,0.5747899413108826,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5394958257675171,"y":0.405469685792923},{"x":0.5109243988990784,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.5109243988990784,0.39239001274108887,0.5394958257675171,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40665873885154724},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.39239001274108887,0.5058823823928833,0.40665873885154724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4975210380554199,0.38539001274108886,0.7394537973403931,0.4112806327342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6705882549285889,0.4114149808883667,0.6873949766159058,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.4114149808883667,0.6689075827598572,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6235294342041016,0.4114149808883667,0.6605042219161987,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماکروسکوپی","boundary":[0.5546218752861023,0.4114149808883667,0.6184874176979065,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.41260403394699097,0.5478991866111755,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6705882549285889,0.43043994903564453,0.6873949766159058,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.43043994903564453,0.6689075827598572,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6621848940849304,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6386554837226868,0.43043994903564453,0.6621848940849304,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4316290020942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.43043994903564453},{"x":0.63193279504776,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6033613681793213,0.4316290020942688,0.63193279504776,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.4316290020942688,0.6000000238418579,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.44946491718292236,0.6873949766159058,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.44946491718292236,0.6689075827598572,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.44946491718292236},{"x":0.658823549747467,"y":0.44946491718292236},{"x":0.658823549747467,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6420168280601501,0.44946491718292236,0.658823549747467,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6184874176979065,0.45065397024154663,0.6420168280601501,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.5747899413108826,0.45065397024154663,0.6067227125167847,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5394958257675171,0.45065397024154663,0.5697479248046875,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.45065397024154663,0.5361344814300537,0.46373364329338074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5310924649238586,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5260924649238586,0.4044149808883667,0.6940756487846375,0.4695445902347565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.6672269105911255,0.4684898853302002,0.6890756487846375,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.6117647290229797,0.4708680212497711,0.6621848940849304,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5865546464920044,0.4720570743083954,0.6084033846855164,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4720570743083954},{"x":0.583193302154541,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.4720570743083954,0.583193302154541,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7260504364967346,0.48989298939704895,0.7361344695091248,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5053507685661316},{"x":0.680672287940979,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.680672287940979,0.48989298939704895,0.7193277478218079,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6218487620353699,0.48989298939704895,0.6739495992660522,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5865546464920044,0.4910820424556732,0.6168067455291748,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4910820424556732},{"x":0.583193302154541,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.4910820424556732,0.583193302154541,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5748319578170776,0.46267896819114684,0.7411344695091248,0.5111617155075073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.6672269105911255,0.5112960934638977,0.6873949766159058,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6252101063728333,0.5112960934638977,0.6605042219161987,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5983193516731262,0.5112960934638977,0.6201680898666382,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5112960934638977,0.5932773351669312,0.5243757367134094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5882773351669311,0.5042960934638977,0.6923949766159058,0.5313757367134094],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6890756487846375,"y":0.542211651802063},{"x":0.6705882549285889,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.6705882549285889,0.5291320085525513,0.6890756487846375,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6689075827598572,"y":0.542211651802063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.5291320085525513,0.6689075827598572,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6605042219161987,"y":0.542211651802063},{"x":0.63193279504776,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.63193279504776,0.5291320085525513,0.6605042219161987,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.5932773351669312,0.5291320085525513,0.6268907785415649,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.5529412031173706,0.5303210616111755,0.5882353186607361,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.5210084319114685,0.5315101146697998,0.5462185144424438,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5109243988990784,0.5315101146697998,0.5176470875740051,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.5481569766998291,0.7361344695091248,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5636147260665894},{"x":0.680672287940979,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.680672287940979,0.5481569766998291,0.7193277478218079,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6218487620353699,0.5493460297584534,0.6739495992660522,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5915966629981995,0.5493460297584534,0.6151260733604431,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.5647059082984924,0.5493460297584534,0.5865546464920044,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5394958257675171,0.5493460297584534,0.5579832196235657,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.5109243988990784,0.5493460297584534,0.5361344814300537,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.5707491040229797,0.7361344695091248,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.6823529601097107,0.5707491040229797,0.7193277478218079,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6403361558914185,0.5707491040229797,0.6773109436035156,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.5966386795043945,0.5707491040229797,0.6352941393852234,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.571938157081604},{"x":0.5882353186607361,"y":0.571938157081604},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5630252361297607,0.571938157081604,0.5899159908294678,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.571938157081604},{"x":0.5579832196235657,"y":0.571938157081604},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.571938157081604,0.5579832196235657,0.5862069129943848]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5126050710678101,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5059243988990784,0.5233210616111755,0.7411344695091248,0.5908287472724915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.5909631252288818,0.6873949766159058,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.5909631252288818,0.6689075827598572,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کربوهیدراتها","boundary":[0.5848739743232727,0.5909631252288818,0.6605042219161987,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5921521782875061},{"x":0.583193302154541,"y":0.5921521782875061},{"x":0.583193302154541,"y":0.6052318811416626},{"x":0.578151285648346,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.5921521782875061,0.583193302154541,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.6099880933761597,0.6873949766159058,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6099880933761597,0.6689075827598572,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیگنین","boundary":[0.6252101063728333,0.6111771464347839,0.6605042219161987,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.6111771464347839,0.6235294342041016,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۳۰۵.","boundary":[0.6672269105911255,0.6290130615234375,0.6873949766159058,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6432818174362183},{"x":0.610084056854248,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.610084056854248,0.6290130615234375,0.6605042219161987,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"لیگنین-","boundary":[0.5596638917922974,0.6302021145820618,0.6033613681793213,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همی","boundary":[0.5327731370925903,0.6302021145820618,0.5546218752861023,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6302021145820618},{"x":0.529411792755127,"y":0.6302021145820618},{"x":0.529411792755127,"y":0.6432818174362183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سلولزها","boundary":[0.48571428656578064,0.6302021145820618,0.529411792755127,0.6432818174362183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6432818174362183},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.47903361439704895,0.5863412313461304,0.6940756487846375,0.6502818174362183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.6492270827293396,0.6873949766159058,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6492270827293396,0.6689075827598572,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6403361558914185,0.6492270827293396,0.6605042219161987,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6623067855834961},{"x":0.578151285648346,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استخراجی","boundary":[0.5764706134796143,0.6492270827293396,0.6336134672164917,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6504161953926086,0.5714285969734192,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.707563042640686,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.707563042640686,0.6706302165985107,0.7361344695091248,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6694411635398865},{"x":0.702521026134491,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.6694411635398865,0.7008403539657593,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6605042219161987,0.6694411635398865,0.6638655662536621,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.6694411635398865,0.6571428775787354,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.696789562702179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.696789562702179},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.696789562702179,0.7831932902336121,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.696789562702179},{"x":0.7478991746902466,"y":0.696789562702179},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7378151416778564,0.696789562702179,0.7478991746902466,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.696789562702179},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7008403539657593,0.6979786157608032,0.7327731251716614,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.696789562702179},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.6521008610725403,0.6979786157608032,0.6941176652908325,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6084033846855164,0.6979786157608032,0.6470588445663452,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.6991676688194275,0.6016806960105896,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.717003583908081},{"x":0.7327731251716614,"y":0.717003583908081},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7260504364967346,0.717003583908081,0.7344537973403931,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.731272280216217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6857143044471741,0.7181926369667053,0.7193277478218079,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7181926369667053},{"x":0.680672287940979,"y":0.7181926369667053},{"x":0.680672287940979,"y":0.731272280216217},{"x":0.6638655662536621,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.7181926369667053,0.680672287940979,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.731272280216217},{"x":0.610084056854248,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.610084056854248,0.7193816900253296,0.6504201889038086,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5680672526359558,0.7193816900253296,0.6033613681793213,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7205707430839539},{"x":0.561344563961029,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.7205707430839539,0.5630252361297607,0.7336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5529832196235657,0.6422270827293396,0.7898739624023438,0.738272280216217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.6689075827598572,0.7384066581726074,0.6873949766159058,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7384066581726074,0.6672269105911255,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7395957112312317},{"x":0.653781533241272,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7514863014221191},{"x":0.63193279504776,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6302521228790283,0.7395957112312317,0.6554622054100037,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.7395957112312317,0.6302521228790283,0.7526754140853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6000000238418579,"y":0.740784764289856},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5596638917922974,0.7419738173484802,0.6000000238418579,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6857143044471741,"y":0.770511269569397},{"x":0.6689075827598572,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.6689075827598572,0.7574316263198853,0.6857143044471741,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6655462384223938,"y":0.770511269569397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7574316263198853,0.6655462384223938,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6571428775787354,"y":0.770511269569397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6252101063728333,0.7574316263198853,0.6571428775787354,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6184874176979065,"y":0.770511269569397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5714285969734192,0.7586206793785095,0.6184874176979065,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5663865804672241,"y":0.770511269569397},{"x":0.561344563961029,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.7586206793785095,0.5663865804672241,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5579832196235657,"y":0.771700382232666},{"x":0.5260504484176636,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5260504484176636,0.7586206793785095,0.5579832196235657,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5210084319114685,"y":0.771700382232666},{"x":0.4773109257221222,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.4773109257221222,0.7586206793785095,0.5210084319114685,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7586206793785095},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7586206793785095},{"x":0.47058823704719543,"y":0.771700382232666},{"x":0.46890756487846375,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.7586206793785095,0.47058823704719543,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.6672269105911255,0.7764565944671631,0.6857143044471741,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7764565944671631,0.6655462384223938,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6252101063728333,0.7776456475257874,0.6571428775787354,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.5848739743232727,0.7776456475257874,0.6201680898666382,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.7788347005844116,0.5798319578170776,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.6638655662536621,0.7942925095558167,0.6857143044471741,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6067227125167847,0.7942925095558167,0.6571428775787354,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.7954815626144409,0.6000000238418579,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8097503185272217},{"x":0.556302547454834,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.556302547454834,0.7954815626144409,0.5899159908294678,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5512605309486389,"y":0.810939371585846},{"x":0.5361344814300537,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5361344814300537,0.7954815626144409,0.5512605309486389,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5226891040802002,"y":0.810939371585846},{"x":0.48403361439704895,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.48403361439704895,0.7954815626144409,0.5226891040802002,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4789915978908539,"y":0.810939371585846},{"x":0.4773109257221222,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.7954815626144409,0.4789915978908539,0.810939371585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.740784764289856},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8097503185272217},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46390756487846374,0.733784764289856,0.6923949766159058,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6195005774497986},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6111771464347839,0.23025210201740265,0.6195005774497986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6195005774497986},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6041771464347839,0.23525210201740265,0.6265005774497986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6504161953926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6504161953926086,0.22857142984867096,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6504161953926086,0.23529411852359772,0.6587395668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6434161953926086,0.24029411852359772,0.6657395668029785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6706302165985107,0.23025210201740265,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6636302165985107,0.23525210201740265,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6979786157608032,0.23361344635486603,0.7074910998344421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6909786157608032,0.23861344635486603,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7193816900253296},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7193816900253296},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7193816900253296,0.23193277418613434,0.7277051210403442]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7193816900253296},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7193816900253296},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7277051210403442},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7193816900253296,0.23529411852359772,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7193816900253296},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7193816900253296},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7123816900253296,0.24029411852359772,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.740784764289856,0.23025210201740265,0.7479191422462463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.740784764289856},{"x":0.23361344635486603,"y":0.740784764289856},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7479191422462463},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.740784764289856,0.23361344635486603,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.733784764289856,0.23861344635486603,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7669441103935242},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7598097324371338,0.23025210201740265,0.7669441103935242]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7681331634521484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7598097324371338,0.23529411852359772,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7528097324371338,0.24029411852359772,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7788347005844116},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7788347005844116,0.22857142984867096,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7788347005844116},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7788347005844116},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7871581315994263},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7718347005844116,0.23357142984867096,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7966706156730652},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7966706156730652},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7966706156730652,0.22857142984867096,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8049940466880798},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.7966706156730652,0.23361344635486603,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23361344635486603,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7896706156730652,0.23861344635486603,0.8119940466880798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8608798980712891},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48571428656578064,0.8501783609390259,0.5042017102241516,0.8608798980712891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8608798980712891},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8431783609390259,0.5092017102241516,0.8678798980712891],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/lRfwGErBAlgtylje-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/VGfOkSSzJrDTJdRk.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/srqOhvEBcbCiOBOU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021648114544032727,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7260504364967346,0.18906064331531525,0.7361344695091248,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.6789916157722473,0.18906064331531525,0.7193277478218079,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6336134672164917,0.18906064331531525,0.6722689270973206,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5899159908294678,0.18906064331531525,0.6268907785415649,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.18906064331531525},{"x":0.583193302154541,"y":0.18906064331531525},{"x":0.583193302154541,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5747899413108826,0.18906064331531525,0.583193302154541,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5663865804672241,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمیر","boundary":[0.5394958257675171,0.18906064331531525,0.5663865804672241,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.18906064331531525},{"x":0.534453809261322,"y":0.18906064331531525},{"x":0.534453809261322,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کاغذسازی","boundary":[0.4789915978908539,0.18906064331531525,0.534453809261322,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4739495813846588,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.18906064331531525,0.4739495813846588,0.20451843738555908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46222689270973205,0.18206064331531524,0.7411344695091248,0.2115184373855591],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.23025210201740265,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18906064331531525},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.23525210201740265,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6873949766159058,"y":0.217598095536232},{"x":0.6705882549285889,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6705882549285889,0.20927467942237854,0.6873949766159058,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.2104637324810028,0.6689075827598572,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6605042219161987,"y":0.217598095536232},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6285714507102966,0.2104637324810028,0.6605042219161987,0.217598095536232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6285714507102966,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6235714507102966,0.2034637324810028,0.6923949766159058,0.22578716349601746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20927467942237854},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20927467942237854},{"x":0.22857142984867096,"y":0.217598095536232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.20927467942237854,0.22857142984867096,0.217598095536232]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.217598095536232},{"x":0.23193277418613434,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.20927467942237854,0.23361344635486603,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.217598095536232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20227467942237853,0.23861344635486603,0.224598095536232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.22948870062828064,0.22689075767993927,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22248870062828063,0.23189075767993927,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6705882549285889,0.22829964756965637,0.6873949766159058,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.22829964756965637,0.6689075827598572,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6453781723976135,0.22829964756965637,0.6638655662536621,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22829964756965637},{"x":0.63193279504776,"y":0.22829964756965637},{"x":0.63193279504776,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.22829964756965637,0.63193279504776,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22829964756965637},{"x":0.605042040348053,"y":0.22829964756965637},{"x":0.605042040348053,"y":0.24256837368011475},{"x":0.578151285648346,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خمیر","boundary":[0.578151285648346,0.22829964756965637,0.605042040348053,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاغذسازی","boundary":[0.5226891040802002,0.22948870062828064,0.5731092691421509,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.22948870062828064,0.5193277597427368,0.24256837368011475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5092857432365417,0.22248870062828063,0.6923949766159058,0.2483793057203293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳۰۲.","boundary":[0.6672269105911255,0.2473246157169342,0.6873949766159058,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2604042887687683},{"x":0.63193279504776,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.63193279504776,0.2473246157169342,0.6605042219161987,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6016806960105896,0.2473246157169342,0.6235294342041016,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5798319578170776,0.2473246157169342,0.5949580073356628,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.5411764979362488,0.2473246157169342,0.5680672526359558,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2604042887687683},{"x":0.534453809261322,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.2473246157169342,0.5361344814300537,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2841854989528656},{"x":0.707563042640686,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.26872771978378296,0.7378151416778564,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2675386369228363},{"x":0.702521026134491,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.2675386369228363,0.7008403539657593,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6621848940849304,0.2675386369228363,0.6655462384223938,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.2675386369228363,0.6571428775787354,0.2806183099746704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28299644589424133},{"x":0.534453809261322,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.23913554775714874,0.7428151416778564,0.28999644589424134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24851366877555847},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24851366877555847},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2568370997905731},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.24851366877555847,0.2386554628610611,0.2568370997905731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.24851366877555847,0.24201680719852448,0.2568370997905731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24851366877555847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2568370997905731},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24151366877555847,0.24701680719852448,0.2638370997905731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2675386369228363},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.26872771978378296,0.24201680719852448,0.2782402038574219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26872771978378296},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2675386369228363},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26172771978378295,0.24701680719852448,0.2852402038574219],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2972651720046997,0.2386554628610611,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29607608914375305},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2902651720046997,0.2436554628610611,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3269916772842407},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3174791932106018,0.24201680719852448,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3174791932106018},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3269916772842407},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3104791932106018,0.24701680719852448,0.33399167728424073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33888229727745056},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33888229727745056},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.33888229727745056,0.24201680719852448,0.3472056984901428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33888229727745056},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33888229727745056},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33188229727745056,0.24701680719852448,0.35420569849014283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35909631848335266},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3686088025569916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.35909631848335266,0.24201680719852448,0.3686088025569916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35909631848335266},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3686088025569916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35209631848335265,0.24701680719852448,0.3756088025569916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.38049939274787903,0.2386554628610611,0.3888228237628937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.373499392747879,0.2436554628610611,0.3958228237628937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39952436089515686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4078477919101715},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.39952436089515686,0.2386554628610611,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39952436089515686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4078477919101715},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39252436089515685,0.2436554628610611,0.4148477919101715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4185493588447571},{"x":0.2369747906923294,"y":0.428061842918396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4185493588447571,0.2369747906923294,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4185493588447571},{"x":0.2369747906923294,"y":0.428061842918396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4115493588447571,0.2419747906923294,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4387633800506592,0.2386554628610611,0.4482758641242981]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4387633800506592},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4387633800506592},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.4387633800506592,0.24705882370471954,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4387633800506592},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4317633800506592,0.25205882370471955,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.46016645431518555,0.2386554628610611,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45316645431518554,0.2436554628610611,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.48038050532341003,0.24201680719852448,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47338050532341003,0.24701680719852448,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24201680719852448,"y":0.512485146522522},{"x":0.21680672466754913,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5017836093902588,0.24201680719852448,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5017836093902588},{"x":0.24201680719852448,"y":0.512485146522522},{"x":0.21680672466754913,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4947836093902588,0.24701680719852448,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5386444926261902},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5303210616111755,0.2369747906923294,0.5386444926261902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5386444926261902},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5233210616111755,0.2419747906923294,0.5456444926261902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30915576219558716},{"x":0.756302535533905,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.29607608914375305,0.7848739624023438,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.29607608914375305,0.7495798468589783,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30915576219558716},{"x":0.702521026134491,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.702521026134491,0.29607608914375305,0.7327731251716614,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6957983374595642,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6705882549285889,0.29607608914375305,0.6957983374595642,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اوليه","boundary":[0.6386554837226868,0.29607608914375305,0.6655462384223938,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29607608914375305},{"x":0.63193279504776,"y":0.29607608914375305},{"x":0.63193279504776,"y":0.30915576219558716},{"x":0.610084056854248,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.610084056854248,0.29607608914375305,0.63193279504776,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.29607608914375305},{"x":0.605042040348053,"y":0.29607608914375305},{"x":0.605042040348053,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.29607608914375305,0.605042040348053,0.30915576219558716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5983613681793213,0.28907608914375305,0.7898739624023438,0.31615576219558716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.31629014015197754,0.7344537973403931,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.6756302714347839,0.31629014015197754,0.7193277478218079,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.31629014015197754,0.6689075827598572,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6302521228790283,0.31629014015197754,0.6571428775787354,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5865546464920044,0.31629014015197754,0.6235294342041016,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.31629014015197754},{"x":0.583193302154541,"y":0.31629014015197754},{"x":0.583193302154541,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.31629014015197754,0.583193302154541,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5495798587799072,0.31629014015197754,0.5731092691421509,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5428571701049805,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5176470875740051,0.31629014015197754,0.5428571701049805,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.4907563030719757,0.31629014015197754,0.5109243988990784,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.31629014015197754},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31629014015197754},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پالایشگاه","boundary":[0.4302521049976349,0.31629014015197754,0.48235294222831726,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4252100884914398,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4100840389728546,0.31629014015197754,0.4252100884914398,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3983193337917328,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3317479193210602},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.35798320174217224,0.31629014015197754,0.3983193337917328,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.31629014015197754,0.3529411852359772,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7260504364967346,0.3376932144165039,0.7361344695091248,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6907563209533691,0.3376932144165039,0.7193277478218079,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6504201889038086,0.3376932144165039,0.6857143044471741,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6201680898666382,0.3376932144165039,0.6470588445663452,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35315102338790894},{"x":0.578151285648346,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.578151285648346,0.33650416135787964,0.6151260733604431,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.33650416135787964,0.5714285969734192,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.33650416135787964},{"x":0.561344563961029,"y":0.33650416135787964},{"x":0.561344563961029,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.5193277597427368,0.33650416135787964,0.561344563961029,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35315102338790894},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.48067227005958557,0.33650416135787964,0.5126050710678101,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.33650416135787964,0.4789915978908539,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7260504364967346,0.35909631848335266,0.7361344695091248,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6890756487846375,0.35909631848335266,0.7193277478218079,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37336504459381104},{"x":0.653781533241272,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6521008610725403,0.36028537154197693,0.6840336322784424,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6218487620353699,0.35909631848335266,0.6420168280601501,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.5747899413108826,0.35909631848335266,0.6151260733604431,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5428571701049805,0.36028537154197693,0.5680672526359558,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.4957983195781708,0.36028537154197693,0.5361344814300537,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.36028537154197693},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36028537154197693},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3745540976524353},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.45378151535987854,0.36028537154197693,0.48739495873451233,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.36028537154197693,0.4470588266849518,0.3745540976524353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3745540976524353},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34794118523597717,0.30929014015197753,0.7411344695091248,0.3815540976524353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.6672269105911255,0.37931033968925476,0.6873949766159058,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6302521228790283,0.37931033968925476,0.6638655662536621,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39357906579971313},{"x":0.605042040348053,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.605042040348053,0.37931033968925476,0.6285714507102966,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39357906579971313},{"x":0.561344563961029,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.561344563961029,0.37931033968925476,0.5983193516731262,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39357906579971313},{"x":0.556302547454834,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.38049939274787903,0.5579832196235657,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.6705882549285889,0.3983353078365326,0.6873949766159058,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.3983353078365326,0.6689075827598572,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4114149808883667},{"x":0.63193279504776,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.63193279504776,0.3983353078365326,0.6605042219161987,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5949580073356628,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.5949580073356628,0.3983353078365326,0.6268907785415649,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4114149808883667},{"x":0.561344563961029,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.561344563961029,0.3983353078365326,0.5882353186607361,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.39952436089515686,0.5546218752861023,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5478991866111755,"y":0.41260403394699097},{"x":0.5109243988990784,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.5109243988990784,0.39952436089515686,0.5478991866111755,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5025210380554199,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5025210380554199,"y":0.41260403394699097},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.47058823704719543,0.39952436089515686,0.5025210380554199,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46554622054100037,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4137931168079376},{"x":0.462184876203537,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.39952436089515686,0.46554622054100037,0.4137931168079376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4114149808883667},{"x":0.462184876203537,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.457184876203537,0.373499392747879,0.6940756487846375,0.4184149808883667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"3.3","boundary":[0.6689075827598572,0.4173602759838104,0.6890756487846375,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.4173602759838104,0.6689075827598572,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4316290020942688},{"x":0.63193279504776,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.63193279504776,0.4173602759838104,0.6621848940849304,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6067227125167847,0.4185493588447571,0.6285714507102966,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5495798587799072,0.4185493588447571,0.6000000238418579,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5462185144424438,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.41973841190338135,0.5462185144424438,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.4375743269920349,0.7361344695091248,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933},{"x":0.680672287940979,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.680672287940979,0.4375743269920349,0.7193277478218079,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6521008610725403,0.4375743269920349,0.6756302714347839,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6184874176979065,0.4375743269920349,0.6504201889038086,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4375743269920349},{"x":0.610084056854248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.610084056854248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5815126299858093,0.4375743269920349,0.610084056854248,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5495798587799072,0.4375743269920349,0.5747899413108826,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5109243988990784,0.4375743269920349,0.5428571701049805,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4518430531024933},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.4375743269920349,0.5042017102241516,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.4571428596973419,0.4375743269920349,0.4924369752407074,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.4375743269920349,0.45378151535987854,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.45659929513931274,0.7361344695091248,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6890756487846375,0.45659929513931274,0.7193277478218079,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.45659929513931274,0.6840336322784424,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.45659929513931274},{"x":0.653781533241272,"y":0.45659929513931274},{"x":0.653781533241272,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6201680898666382,0.45659929513931274,0.653781533241272,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5848739743232727,0.45659929513931274,0.6134454011917114,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.45659929513931274,0.5848739743232727,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7277311086654663,0.4780023694038391,0.7361344695091248,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6840336322784424,0.4780023694038391,0.7193277478218079,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6470588445663452,0.4780023694038391,0.6773109436035156,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6117647290229797,0.4780023694038391,0.6403361558914185,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5714285969734192,0.4780023694038391,0.6067227125167847,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5428571701049805,0.4780023694038391,0.5697479248046875,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.4780023694038391,0.5361344814300537,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4958382844924927},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأیید","boundary":[0.49747899174690247,0.4780023694038391,0.5243697762489319,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4756302535533905,0.4780023694038391,0.4907563030719757,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4958382844924927},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46722689270973206,0.4780023694038391,0.4722689092159271,0.4958382844924927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44710084319114685,0.4115493588447571,0.7411344695091248,0.5028382844924927],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7378151416778564,"y":0.517241358757019},{"x":0.707563042640686,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.5017836093902588,0.7378151416778564,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5005945563316345},{"x":0.702521026134491,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.5005945563316345,0.7008403539657593,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5148632526397705},{"x":0.658823549747467,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.658823549747467,0.5005945563316345,0.6655462384223938,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.5005945563316345,0.6554622054100037,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5434007048606873},{"x":0.756302535533905,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5291320085525513,0.7848739624023438,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.5291320085525513,0.7495798468589783,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6957983374595642,0.5291320085525513,0.7327731251716614,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پالایشگاه","boundary":[0.6352941393852234,0.5291320085525513,0.6924369931221008,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5434007048606873},{"x":0.610084056854248,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.610084056854248,0.5291320085525513,0.6336134672164917,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جنگلی-","boundary":[0.5512605309486389,0.5291320085525513,0.6033613681793213,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصتی","boundary":[0.5042017102241516,0.5291320085525513,0.5462185144424438,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5291320085525513},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5291320085525513},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5434007048606873},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.46722689270973206,0.5291320085525513,0.49747899174690247,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5434007048606873},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.43529412150382996,0.5291320085525513,0.4605042040348053,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.4000000059604645,0.5291320085525513,0.4285714328289032,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5434007048606873},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.5291320085525513,0.3932773172855377,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5434007048606873},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.36974790692329407,0.5291320085525513,0.3848739564418793,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.3310924470424652,0.5291320085525513,0.3630252182483673,0.5434007048606873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5291320085525513},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5291320085525513},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.5291320085525513,0.32436975836753845,0.5434007048606873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31600841403007507,0.4852710955142975,0.7881932902336121,0.5622912950515747],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7260504364967346,0.5517241358757019,0.7344537973403931,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6991596817970276,0.5517241358757019,0.7193277478218079,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6571428775787354,0.5517241358757019,0.6924369931221008,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5529131889343262},{"x":0.653781533241272,"y":0.5529131889343262},{"x":0.653781533241272,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.5529131889343262,0.653781533241272,0.5648037791252136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.571938157081604},{"x":0.7361344695091248,"y":0.571938157081604},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.571938157081604,0.7361344695091248,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.571938157081604},{"x":0.7193277478218079,"y":0.571938157081604},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشوق","boundary":[0.6890756487846375,0.571938157081604,0.7193277478218079,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.571938157081604},{"x":0.6823529601097107,"y":0.571938157081604},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6605042219161987,0.571938157081604,0.6823529601097107,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.571938157081604},{"x":0.6470588445663452,"y":0.571938157081604},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6235294342041016,0.571938157081604,0.6470588445663452,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.571938157081604},{"x":0.6168067455291748,"y":0.571938157081604},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5815126299858093,0.571938157081604,0.6168067455291748,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.571938157081604},{"x":0.578151285648346,"y":0.571938157081604},{"x":0.578151285648346,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پالایشگاه","boundary":[0.5260504484176636,0.571938157081604,0.578151285648346,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.571938157081604},{"x":0.5243697762489319,"y":0.571938157081604},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5008403658866882,0.571938157081604,0.5243697762489319,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.571938157081604},{"x":0.4941176474094391,"y":0.571938157081604},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.4588235318660736,0.571938157081604,0.4941176474094391,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.571938157081604},{"x":0.45378151535987854,"y":0.571938157081604},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5862069129943848},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.571938157081604,0.45378151535987854,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7260504364967346,0.5921521782875061,0.7361344695091248,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سناریوهایی","boundary":[0.6521008610725403,0.5921521782875061,0.7193277478218079,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6201680898666382,0.5921521782875061,0.6453781723976135,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5848739743232727,0.5921521782875061,0.6134454011917114,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5921521782875061},{"x":0.578151285648346,"y":0.5921521782875061},{"x":0.578151285648346,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوخت","boundary":[0.5361344814300537,0.5921521782875061,0.578151285648346,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5921521782875061},{"x":0.529411792755127,"y":0.5921521782875061},{"x":0.529411792755127,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4907563030719757,0.5921521782875061,0.529411792755127,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5921521782875061},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5921521782875061},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6076099872589111},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47058823704719543,0.5921521782875061,0.48403361439704895,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4285714328289032,0.5921521782875061,0.4638655483722687,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6076099872589111},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پالایشگاه","boundary":[0.37310925126075745,0.5921521782875061,0.4268907606601715,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5921521782875061},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5921521782875061},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6076099872589111},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35462185740470886,0.5921521782875061,0.37310925126075745,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5921521782875061},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5921521782875061},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6076099872589111},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.30588236451148987,0.5921521782875061,0.34117648005485535,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.5921521782875061,0.3025210201740265,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.612366259098053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.612366259098053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.612366259098053,0.7361344695091248,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.612366259098053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.612366259098053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6789916157722473,0.612366259098053,0.7193277478218079,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.612366259098053},{"x":0.6773109436035156,"y":0.612366259098053},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6655462384223938,0.612366259098053,0.6773109436035156,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.612366259098053},{"x":0.6655462384223938,"y":0.612366259098053},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.612366259098053,0.6655462384223938,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.612366259098053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.612366259098053},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6184874176979065,0.612366259098053,0.6554622054100037,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.612366259098053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.612366259098053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6000000238418579,0.612366259098053,0.6134454011917114,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.612366259098053},{"x":0.5966386795043945,"y":0.612366259098053},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.612366259098053,0.5966386795043945,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.612366259098053},{"x":0.5848739743232727,"y":0.612366259098053},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6290130615234375},{"x":0.561344563961029,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.561344563961029,0.612366259098053,0.5848739743232727,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.612366259098053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.612366259098053},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6290130615234375},{"x":0.529411792755127,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.529411792755127,0.612366259098053,0.5546218752861023,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.612366259098053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.612366259098053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.5025210380554199,0.612366259098053,0.5226891040802002,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.612366259098053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.612366259098053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48235294222831726,0.612366259098053,0.4941176474094391,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.612366259098053},{"x":0.4756302535533905,"y":0.612366259098053},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6290130615234375},{"x":0.440336138010025,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.440336138010025,0.612366259098053,0.4756302535533905,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.612366259098053},{"x":0.43697479367256165,"y":0.612366259098053},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6290130615234375},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پالایشگاه","boundary":[0.38655462861061096,0.612366259098053,0.43697479367256165,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.612366259098053},{"x":0.3831932842731476,"y":0.612366259098053},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6290130615234375},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35966387391090393,0.612366259098053,0.3831932842731476,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.612366259098053},{"x":0.3529411852359772,"y":0.612366259098053},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.3126050531864166,0.612366259098053,0.3529411852359772,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.612366259098053},{"x":0.30756303668022156,"y":0.612366259098053},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6290130615234375},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.612366259098053,0.30756303668022156,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.6349583864212036,0.7361344695091248,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6873949766159058,0.6349583864212036,0.7176470756530762,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6349583864212036},{"x":0.680672287940979,"y":0.6349583864212036},{"x":0.680672287940979,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.6349583864212036,0.680672287940979,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6504201889038086,0.6349583864212036,0.6705882549285889,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6016806960105896,0.6349583864212036,0.6403361558914185,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5411764979362488,0.6349583864212036,0.5899159908294678,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6504161953926086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پالایش","boundary":[0.4924369752407074,0.6349583864212036,0.5327731370925903,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6361474394798279},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6361474394798279},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6504161953926086},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.45210084319114685,0.6361474394798279,0.48571428656578064,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6504161953926086},{"x":0.440336138010025,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.6361474394798279,0.4436974823474884,0.6504161953926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2907983314990997,0.5471022419929504,0.7411344695091248,0.6562270827293396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.6539833545684814,0.6873949766159058,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6539833545684814,0.6655462384223938,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاکتورهای","boundary":[0.6000000238418579,0.6539833545684814,0.6571428775787354,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5495798587799072,0.6551724076271057,0.5949580073356628,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.6551724076271057,0.5428571701049805,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5142857432365417,0.6551724076271057,0.5327731370925903,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.65636146068573},{"x":0.5126050710678101,"y":0.65636146068573},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.65636146068573,0.5126050710678101,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6873949766159058,"y":0.686087965965271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.6730083227157593,0.6873949766159058,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6672269105911255,"y":0.686087965965271},{"x":0.6655462384223938,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6730083227157593,0.6672269105911255,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6571428775787354,"y":0.68727707862854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6252101063728333,0.6741973757743835,0.6571428775787354,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6201680898666382,"y":0.68727707862854},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6033613681793213,0.6741973757743835,0.6201680898666382,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.6753864288330078,0.5983193516731262,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.6672269105911255,0.6932223439216614,0.6873949766159058,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6932223439216614,0.6655462384223938,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6252101063728333,0.6932223439216614,0.6571428775787354,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5747899413108826,0.6944113969802856,0.6201680898666382,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6873949766159058,"y":0.72651606798172},{"x":0.6689075827598572,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.7122473120689392,0.6873949766159058,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6655462384223938,"y":0.72651606798172},{"x":0.6638655662536621,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7122473120689392,0.6655462384223938,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6571428775787354,"y":0.72651606798172},{"x":0.6016806960105896,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاکتورهای","boundary":[0.6016806960105896,0.7122473120689392,0.6571428775787354,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.72651606798172},{"x":0.561344563961029,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.561344563961029,0.7134363651275635,0.5949580073356628,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.72651606798172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.7134363651275635,0.5546218752861023,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5394958257675171,"y":0.72651606798172},{"x":0.5193277597427368,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5193277597427368,0.7134363651275635,0.5394958257675171,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5126050710678101,"y":0.72651606798172},{"x":0.4941176474094391,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خام","boundary":[0.4941176474094391,0.7134363651275635,0.5126050710678101,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.72651606798172},{"x":0.48403361439704895,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.7134363651275635,0.48739495873451233,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4773109257221222,"y":0.72651606798172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکولوژی","boundary":[0.43529412150382996,0.7134363651275635,0.4773109257221222,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7277051210403442},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.7134363651275635,0.4302521049976349,0.7277051210403442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7253270149230957},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.6481724076271057,0.6940756487846375,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.731272280216217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.731272280216217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.6672269105911255,0.731272280216217,0.6873949766159058,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7324613332748413,0.6672269105911255,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6571428775787354,"y":0.731272280216217},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7467300891876221},{"x":0.610084056854248,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6084033846855164,0.7324613332748413,0.6571428775787354,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.7514863014221191,0.7361344695091248,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6991596817970276,0.7526754140853882,0.7193277478218079,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.7526754140853882,0.6907563209533691,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارت","boundary":[0.6218487620353699,0.7526754140853882,0.6605042219161987,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.7526754140853882,0.6184874176979065,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.771700382232666},{"x":0.7361344695091248,"y":0.771700382232666},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"7.","boundary":[0.7243697643280029,0.771700382232666,0.7361344695091248,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.771700382232666},{"x":0.7210084199905396,"y":0.771700382232666},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6840336322784424,0.771700382232666,0.7210084199905396,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.771700382232666},{"x":0.680672287940979,"y":0.771700382232666},{"x":0.680672287940979,"y":0.7883471846580505},{"x":0.653781533241272,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.653781533241272,0.771700382232666,0.680672287940979,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.771700382232666},{"x":0.6436975002288818,"y":0.771700382232666},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.771700382232666,0.6436975002288818,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.771700382232666},{"x":0.63193279504776,"y":0.771700382232666},{"x":0.63193279504776,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6033613681793213,0.771700382232666,0.63193279504776,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.771700382232666},{"x":0.6016806960105896,"y":0.771700382232666},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.5546218752861023,0.771700382232666,0.6016806960105896,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.771700382232666},{"x":0.5445378422737122,"y":0.771700382232666},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آتی","boundary":[0.5193277597427368,0.771700382232666,0.5445378422737122,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.771700382232666},{"x":0.5176470875740051,"y":0.771700382232666},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.771700382232666,0.5176470875740051,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8097503185272217},{"x":0.707563042640686,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.7954815626144409,0.7378151416778564,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7942925095558167},{"x":0.702521026134491,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.7942925095558167,0.7008403539657593,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6621848940849304,0.7942925095558167,0.6655462384223938,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8085612654685974},{"x":0.653781533241272,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.7942925095558167,0.6571428775787354,0.8085612654685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.731272280216217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.731272280216217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5126470875740051,0.724272280216217,0.7428151416778564,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5517241358757019},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5517241358757019},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5600475668907166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5517241358757019,0.24033613502979279,0.5600475668907166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5517241358757019},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5517241358757019},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5600475668907166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5447241358757019,0.2453361350297928,0.5670475668907166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24033613502979279,"y":0.571938157081604},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5731272101402283,0.24033613502979279,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5731272101402283},{"x":0.24033613502979279,"y":0.571938157081604},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5661272101402283,0.2453361350297928,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2386554628610611,"y":0.601664662361145},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5933412313461304,0.2386554628610611,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2386554628610611,"y":0.601664662361145},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5863412313461304,0.2436554628610611,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6135553121566772},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6147443652153015,0.24201680719852448,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6135553121566772},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6077443652153015,0.24701680719852448,0.6300677962303162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6456599235534668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6361474394798279,0.24201680719852448,0.6456599235534668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6456599235534668},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.6361474394798279,0.24537815153598785,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6456599235534668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6291474394798279,0.25037815153598786,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6646848917007446},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6551724076271057,0.2386554628610611,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6551724076271057},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6646848917007446},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6481724076271057,0.2436554628610611,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6741973757743835},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6753864288330078,0.2386554628610611,0.6837098598480225]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6741973757743835},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6741973757743835},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6837098598480225},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6741973757743835,0.24369747936725616,0.6837098598480225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6753864288330078},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6741973757743835},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6683864288330078,0.24869747936725617,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6944113969802856,0.2386554628610611,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6874113969802856,0.2436554628610611,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7146254181861877},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7146254181861877,0.2386554628610611,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7217597961425781},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.7134363651275635,0.24369747936725616,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7076254181861877,0.24869747936725617,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7336504459381104,0.2386554628610611,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7419738173484802},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7266504459381103,0.2436554628610611,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7538644671440125,0.24033613502979279,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7538644671440125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7468644671440124,0.2453361350297928,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21680672466754913,0.7740784883499146,0.24201680719852448,0.7835909724235535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7670784883499145,0.24701680719852448,0.7905909724235535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۱","boundary":[0.21680672466754913,0.7954815626144409,0.24201680719852448,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7884815626144409,0.24701680719852448,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8585017919540405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4773109257221222,0.8466112017631531,0.5058823823928833,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8585017919540405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8396112017631531,0.5108823823928833,0.8655017919540405],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/HzklMHIsCCyYErLL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/uDKtFRsUpBlkkUSU.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/vtRbJigvGIxCbhxB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021648114544032727,0.9986724807354582,0.9989708658835268]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.2386554628610611,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.2436554628610611,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2104637324810028,0.24201680719852448,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21680672466754913,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2034637324810028,0.24701680719852448,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24019025266170502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21680672466754913,0.23186682164669037,0.24033613502979279,0.24019025266170502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2306777685880661},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24019025266170502},{"x":0.21680672466754913,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.22486682164669036,0.2453361350297928,0.24719025266170502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21680672466754913,0.25208085775375366,0.2386554628610611,0.2604042887687683]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24508085775375366,0.2436554628610611,0.2674042887687683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2711058259010315,0.2369747906923294,0.27942925691604614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27942925691604614},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.2711058259010315,0.24537815153598785,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2699167728424072},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2641058259010315,0.25037815153598786,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2901307940483093,0.2386554628610611,0.29964327812194824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2901307940483093},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2901307940483093},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.2901307940483093,0.24705882370471954,0.29964327812194824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2901307940483093},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2901307940483093},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29964327812194824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2831307940483093,0.25205882370471955,0.30664327812194825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.30915576219558716,0.2386554628610611,0.3174791932106018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30215576219558715,0.2436554628610611,0.3244791932106018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33888229727745056},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21680672466754913,0.32936978340148926,0.24033613502979279,0.33888229727745056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33888229727745056},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.32236978340148925,0.2453361350297928,0.34588229727745057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35909631848335266},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21680672466754913,0.34958383440971375,0.2386554628610611,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35909631848335266},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34258383440971374,0.2436554628610611,0.36609631848335267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.36979785561561584,0.2386554628610611,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36279785561561584,0.2436554628610611,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3888228237628937,0.2386554628610611,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38182282376289367,0.2436554628610611,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4078477919101715,0.2386554628610611,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41617122292518616},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4008477919101715,0.2436554628610611,0.42317122292518616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.428061842918396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43638524413108826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.428061842918396,0.2386554628610611,0.43638524413108826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.428061842918396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43638524413108826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.421061842918396,0.2436554628610611,0.44338524413108826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4482758641242981,0.2386554628610611,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44708681106567383},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4554102122783661},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4412758641242981,0.2436554628610611,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4673008322715759,0.2386554628610611,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4673008322715759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4673008322715759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.4673008322715759,0.24705882370471954,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4673008322715759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4603008322715759,0.25205882370471955,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4851367473602295,0.2369747906923294,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4946492314338684},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4781367473602295,0.2419747906923294,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.18787157535552979,0.7831932902336121,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.18787157535552979,0.7478991746902466,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7226890921592712,0.18787157535552979,0.7344537973403931,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.6722689270973206,0.18787157535552979,0.7193277478218079,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6386554837226868,0.18787157535552979,0.6621848940849304,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.18787157535552979},{"x":0.63193279504776,"y":0.18787157535552979},{"x":0.63193279504776,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5949580073356628,0.18787157535552979,0.63193279504776,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5798319578170776,0.18787157535552979,0.5899159908294678,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5428571701049805,0.18906064331531525,0.5731092691421509,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بکر","boundary":[0.5193277597427368,0.18906064331531525,0.5361344814300537,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.18906064331531525,0.5159664154052734,0.20332936942577362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.18206064331531524,0.7881932902336121,0.20914031636714936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7243697643280029,0.20808561146259308,0.7344537973403931,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6773109436035156,0.20927467942237854,0.7176470756530762,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6252101063728333,0.21165280044078827,0.6705882549285889,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7243697643280029,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7243697643280029,0.22948870062828064,0.7361344695091248,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7176470756530762,"y":0.243757426738739},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.6823529601097107,0.23186682164669037,0.7176470756530762,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.6504201889038086,0.23305588960647583,0.6773109436035156,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.23305588960647583,0.6453781723976135,0.2473246157169342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6202101063728332,0.20465280044078826,0.7411344695091248,0.250757426738739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.24970273673534393,0.6873949766159058,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.2508918046951294,0.6655462384223938,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26278239488601685},{"x":0.610084056854248,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.6084033846855164,0.2508918046951294,0.6571428775787354,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5596638917922974,0.25208085775375366,0.6033613681793213,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.25208085775375366,0.5546218752861023,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.2699167728424072,0.6873949766159058,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.2699167728424072,0.6672269105911255,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.6268907785415649,0.2699167728424072,0.6571428775787354,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اشباعی","boundary":[0.5865546464920044,0.2699167728424072,0.6201680898666382,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.2699167728424072,0.5815126299858093,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.6672269105911255,0.28894174098968506,0.6873949766159058,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.28894174098968506,0.6655462384223938,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6571428775787354,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6235294342041016,0.28894174098968506,0.6571428775787354,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5899159908294678,0.2901307940483093,0.6168067455291748,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5546218752861023,0.2901307940483093,0.5865546464920044,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30202141404151917},{"x":0.529411792755127,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.529411792755127,0.2901307940483093,0.5495798587799072,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.2901307940483093,0.5243697762489319,0.30202141404151917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5193697762489319,0.2438918046951294,0.6940756487846375,0.30902141404151917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6873949766159058,"y":0.321046382188797},{"x":0.6655462384223938,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.6638655662536621,0.3079667091369629,0.6873949766159058,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6117647290229797,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دورنمای","boundary":[0.6117647290229797,0.3079667091369629,0.6571428775787354,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5764706134796143,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.5747899413108826,0.3079667091369629,0.6067227125167847,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5445378422737122,0.30915576219558716,0.5714285969734192,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.30915576219558716,0.5361344814300537,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.328180730342865},{"x":0.7361344695091248,"y":0.328180730342865},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7243697643280029,0.328180730342865,0.7361344695091248,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.328180730342865},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چندسازه","boundary":[0.6655462384223938,0.328180730342865,0.7176470756530762,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.328180730342865},{"x":0.6638655662536621,"y":0.328180730342865},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34363853931427},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.328180730342865,0.6638655662536621,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32936978340148926},{"x":0.63193279504776,"y":0.328180730342865},{"x":0.63193279504776,"y":0.34363853931427},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلیمر","boundary":[0.6016806960105896,0.32936978340148926,0.63193279504776,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5663865804672241,0.32936978340148926,0.5966386795043945,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3448275923728943},{"x":0.561344563961029,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.3305588662624359,0.5630252361297607,0.3448275923728943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.534453809261322,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5277731370925903,0.3009667091369629,0.7411344695091248,0.34944945645332337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.6689075827598572,0.34958383440971375,0.6873949766159058,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.34958383440971375,0.6655462384223938,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6252101063728333,0.34958383440971375,0.6571428775787354,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.6689075827598572,0.3674197494983673,0.6890756487846375,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.3674197494983673,0.6655462384223938,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3674197494983673},{"x":0.653781533241272,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3816884756088257},{"x":0.63193279504776,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.63193279504776,0.3674197494983673,0.6554622054100037,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.3686088025569916,0.6285714507102966,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5663865804672241,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.5647059082984924,0.3686088025569916,0.6016806960105896,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3686088025569916},{"x":0.561344563961029,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.556302547454834,0.3686088025569916,0.5630252361297607,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6873949766159058,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.6672269105911255,0.3876337707042694,0.6890756487846375,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.3888228237628937,0.6655462384223938,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6352941393852234,0.39001187682151794,0.6571428775787354,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.39001187682151794},{"x":0.63193279504776,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4019024968147278},{"x":0.63193279504776,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.39001187682151794,0.6336134672164917,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.405469685792923},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۴۰۳.","boundary":[0.6655462384223938,0.405469685792923,0.6890756487846375,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.405469685792923},{"x":0.6571428775787354,"y":0.405469685792923},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6252101063728333,0.405469685792923,0.6571428775787354,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.405469685792923},{"x":0.6201680898666382,"y":0.405469685792923},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6016806960105896,0.405469685792923,0.6201680898666382,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.405469685792923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.405469685792923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4209274649620056},{"x":0.556302547454834,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.556302547454834,0.405469685792923,0.5915966629981995,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۰۳.","boundary":[0.6638655662536621,0.4256837069988251,0.6873949766159058,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6571428775787354,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6268907785415649,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6268907785415649,0.4256837069988251,0.6571428775787354,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.4256837069988251,0.6184874176979065,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5714285969734192,0.42687276005744934,0.5899159908294678,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5647059082984924,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5647059082984924,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.5394958257675171,0.42687276005744934,0.5647059082984924,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.42687276005744934,0.5327731370925903,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.428061842918396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4411414861679077},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پلیمرها","boundary":[0.48067227005958557,0.428061842918396,0.5210084319114685,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.428061842918396},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.428061842918396,0.48235294222831726,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.6689075827598572,0.4458977282047272,0.6873949766159058,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.4458977282047272,0.6672269105911255,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4458977282047272},{"x":0.658823549747467,"y":0.4458977282047272},{"x":0.658823549747467,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6302521228790283,0.4458977282047272,0.658823549747467,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6134454011917114,0.4458977282047272,0.6184874176979065,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.44708681106567383,0.6067227125167847,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4589774012565613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5663865804672241,0.44708681106567383,0.5966386795043945,0.4589774012565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.44708681106567383,0.5630252361297607,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.464922696352005},{"x":0.6873949766159058,"y":0.464922696352005},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.6672269105911255,0.464922696352005,0.6890756487846375,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.46611177921295166,0.6672269105911255,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6302521228790283,0.46611177921295166,0.6571428775787354,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47919145226478577},{"x":0.583193302154541,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.583193302154541,0.4684898853302002,0.6252101063728333,0.47919145226478577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4706302535533905,0.3449619405269623,0.6974369931221008,0.4861914522647858],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۸.۳","boundary":[0.6672269105911255,0.4839476943016052,0.6873949766159058,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.4839476943016052,0.6655462384223938,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6151260733604431,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمایلات","boundary":[0.6151260733604431,0.4839476943016052,0.6571428775787354,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5815126299858093,0.4839476943016052,0.6084033846855164,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4839476943016052},{"x":0.578151285648346,"y":0.4839476943016052},{"x":0.578151285648346,"y":0.49702733755111694},{"x":0.578151285648346,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.4839476943016052,0.578151285648346,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5208085775375366},{"x":0.707563042640686,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.707563042640686,0.5053507685661316,0.7361344695091248,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5053507685661316},{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.5053507685661316,0.7008403539657593,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6605042219161987,0.5053507685661316,0.6655462384223938,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.5053507685661316,0.6571428775787354,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5457788109779358},{"x":0.756302535533905,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5338882207870483,0.7848739624023438,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.5338882207870483,0.7495798468589783,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7109243869781494,0.5338882207870483,0.7327731251716614,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"عراج","boundary":[0.6789916157722473,0.5315101146697998,0.7042016983032227,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.5326991677284241,0.6739495992660522,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.5326991677284241,0.6621848940849304,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.6033613681793213,0.5326991677284241,0.6504201889038086,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5469679236412048},{"x":0.556302547454834,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.556302547454834,0.5326991677284241,0.5932773351669312,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5469679236412048},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیرساختاری","boundary":[0.4722689092159271,0.5326991677284241,0.5495798587799072,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5326991677284241},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5326991677284241},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5481569766998291},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.43529412150382996,0.5326991677284241,0.46554622054100037,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.5338882207870483,0.4302521049976349,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5338882207870483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5338882207870483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.3831932842731476,0.5338882207870483,0.41848739981651306,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.5338882207870483,0.3798319399356842,0.5481569766998291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3731512677669525,0.4769476943016052,0.7898739624023438,0.5551569766998291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7243697643280029,0.5541022419929504,0.7344537973403931,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6823529601097107,0.5541022419929504,0.7193277478218079,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.5743162631988525,0.7361344695091248,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6773109436035156,0.5743162631988525,0.7210084199905396,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5897740721702576},{"x":0.658823549747467,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.5743162631988525,0.6773109436035156,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6369748115539551,0.5743162631988525,0.6470588445663452,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5897740721702576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.610084056854248,0.5743162631988525,0.6302521228790283,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5897740721702576},{"x":0.556302547454834,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترپنوئید","boundary":[0.556302547454834,0.5743162631988525,0.6033613681793213,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5897740721702576},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5126050710678101,0.5743162631988525,0.5495798587799072,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5897740721702576},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49747899174690247,0.5743162631988525,0.5058823823928833,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5897740721702576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اولئورزین","boundary":[0.43865546584129333,0.5743162631988525,0.4924369752407074,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5743162631988525},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5743162631988525},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.5743162631988525,0.43529412150382996,0.5897740721702576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.557669460773468},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5897740721702576},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4252521049976349,0.550669460773468,0.7411344695091248,0.5967740721702576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.5945303440093994,0.6873949766159058,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5945303440093994,0.6672269105911255,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5945303440093994},{"x":0.658823549747467,"y":0.5945303440093994},{"x":0.658823549747467,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطران","boundary":[0.6268907785415649,0.5945303440093994,0.658823549747467,0.6076099872589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاج","boundary":[0.6016806960105896,0.5957193970680237,0.6168067455291748,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.596908450126648},{"x":0.6000000238418579,"y":0.596908450126648},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.596908450126648,0.6000000238418579,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6873949766159058,"y":0.626634955406189},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.6135553121566772,0.6873949766159058,0.626634955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6135553121566772,0.6689075827598572,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6252101063728333,0.6147443652153015,0.6638655662536621,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6290130615234375},{"x":0.605042040348053,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.6147443652153015,0.6218487620353699,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترپنتین","boundary":[0.5512605309486389,0.6159334182739258,0.5932773351669312,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.61712247133255},{"x":0.5495798587799072,"y":0.61712247133255},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.61712247133255,0.5495798587799072,0.6302021145820618]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5412185144424438,0.5887193970680237,0.6940756487846375,0.6348240084648132],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.6337693333625793,0.6873949766159058,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6337693333625793,0.6689075827598572,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6252101063728333,0.6337693333625793,0.6621848940849304,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.6349583864212036,0.6218487620353699,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روزين","boundary":[0.5647059082984924,0.6361474394798279,0.5932773351669312,0.6480380296707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6361474394798279},{"x":0.561344563961029,"y":0.6361474394798279},{"x":0.561344563961029,"y":0.6492270827293396},{"x":0.556302547454834,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.556302547454834,0.6361474394798279,0.561344563961029,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7260504364967346,0.6539833545684814,0.7361344695091248,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6789916157722473,0.6539833545684814,0.7193277478218079,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.6539833545684814,0.6756302714347839,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسیدهای","boundary":[0.5932773351669312,0.6539833545684814,0.6453781723976135,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6694411635398865},{"x":0.556302547454834,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرب","boundary":[0.556302547454834,0.6551724076271057,0.5865546464920044,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.6551724076271057,0.5495798587799072,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6694411635398865},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استرولها","boundary":[0.48235294222831726,0.6551724076271057,0.5394958257675171,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6551724076271057},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6551724076271057},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.6551724076271057,0.48235294222831726,0.6694411635398865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4773109257221222,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4723109257221222,0.6279583864212036,0.7411344695091248,0.6752521104812622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6873949766159058,"y":0.68727707862854},{"x":0.6705882549285889,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.6705882549285889,0.6730083227157593,0.6873949766159058,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6689075827598572,"y":0.68727707862854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6741973757743835,0.6689075827598572,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6605042219161987,"y":0.68727707862854},{"x":0.6134454011917114,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسیدهای","boundary":[0.6117647290229797,0.6741973757743835,0.6605042219161987,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6067227125167847,"y":0.68727707862854},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چرب","boundary":[0.5798319578170776,0.6741973757743835,0.6067227125167847,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.5445378422737122,0.6741973757743835,0.5731092691421509,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تال","boundary":[0.5226891040802002,0.6753864288330078,0.5394958257675171,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.6753864288330078,0.5193277597427368,0.6896551847457886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6873949766159058,"y":0.68727707862854},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5126470875740051,0.6683864288330078,0.6923949766159058,0.69427707862854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.6705882549285889,0.6920332908630371,0.6890756487846375,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6932223439216614,0.6689075827598572,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7063020467758179},{"x":0.610084056854248,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"استرولها","boundary":[0.610084056854248,0.6932223439216614,0.6605042219161987,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7074910998344421},{"x":0.605042040348053,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.6944113969802856,0.6084033846855164,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7260504364967346,0.7122473120689392,0.7361344695091248,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیگنانها","boundary":[0.6689075827598572,0.7122473120689392,0.7193277478218079,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.7134363651275635,0.6621848940849304,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.6302521228790283,0.7134363651275635,0.6504201889038086,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7277051210403442},{"x":0.605042040348053,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنول","boundary":[0.605042040348053,0.7134363651275635,0.6285714507102966,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5798319578170776,0.7134363651275635,0.5983193516731262,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5411764979362488,0.7134363651275635,0.5680672526359558,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7134363651275635},{"x":0.534453809261322,"y":0.7134363651275635},{"x":0.534453809261322,"y":0.7288941740989685},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.49747899174690247,0.7134363651275635,0.534453809261322,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7288941740989685},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.7134363651275635,0.4907563030719757,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.4470588266849518,0.7134363651275635,0.4773109257221222,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7134363651275635},{"x":0.440336138010025,"y":0.7134363651275635},{"x":0.440336138010025,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.7134363651275635,0.440336138010025,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گره","boundary":[0.4100840389728546,0.7146254181861877,0.4285714328289032,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7288941740989685},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.38991597294807434,0.7146254181861877,0.4084033668041229,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.3495798408985138,0.7146254181861877,0.3781512677669525,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7300832271575928},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.33949580788612366,0.7146254181861877,0.3462184965610504,0.7300832271575928]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.33949580788612366,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33449580788612365,0.6874113969802856,0.7411344695091248,0.7347051210403442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.6705882549285889,0.7336504459381104,0.6873949766159058,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.7336504459381104,0.6689075827598572,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگنین","boundary":[0.6235294342041016,0.7336504459381104,0.6605042219161987,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7467300891876221},{"x":0.583193302154541,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"HMR","boundary":[0.583193302154541,0.7336504459381104,0.6168067455291748,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5428571701049805,0.7336504459381104,0.5764706134796143,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7479191422462463},{"x":0.529411792755127,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.7348394989967346,0.5378151535987854,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7479191422462463},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرههای","boundary":[0.48235294222831726,0.7348394989967346,0.5243697762489319,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوئل","boundary":[0.4588235318660736,0.7348394989967346,0.4756302535533905,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7348394989967346},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7348394989967346},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7479191422462463},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.7348394989967346,0.45378151535987854,0.7479191422462463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7467300891876221},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44542017102241516,0.7278394989967346,0.6923949766159058,0.7537300891876221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.6705882549285889,0.7526754140853882,0.6873949766159058,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.7526754140853882,0.6689075827598572,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6369748115539551,0.7526754140853882,0.6605042219161987,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7669441103935242},{"x":0.583193302154541,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیگنانها","boundary":[0.583193302154541,0.7526754140853882,0.6302521228790283,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7538644671440125},{"x":0.578151285648346,"y":0.7538644671440125},{"x":0.578151285648346,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.7538644671440125,0.578151285648346,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.5529412031173706,0.7538644671440125,0.5663865804672241,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فنولها","boundary":[0.5092437267303467,0.7538644671440125,0.5478991866111755,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7538644671440125},{"x":0.507563054561615,"y":0.7538644671440125},{"x":0.507563054561615,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.7538644671440125,0.507563054561615,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.7740784883499146,0.7361344695091248,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.7042016983032227,0.7740784883499146,0.7193277478218079,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنول","boundary":[0.6756302714347839,0.7740784883499146,0.6991596817970276,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6571428775787354,0.7740784883499146,0.6672269105911255,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.7740784883499146,0.6504201889038086,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6117647290229797,0.7740784883499146,0.6386554837226868,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7740784883499146},{"x":0.605042040348053,"y":0.7740784883499146},{"x":0.605042040348053,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5579832196235657,0.7740784883499146,0.605042040348053,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5142857432365417,0.7740784883499146,0.5495798587799072,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7740784883499146},{"x":0.507563054561615,"y":0.7740784883499146},{"x":0.507563054561615,"y":0.7883471846580505},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49915966391563416,0.7740784883499146,0.507563054561615,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7883471846580505},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.4571428596973419,0.7740784883499146,0.4924369752407074,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7752675414085388},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7752675414085388},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7895362377166748},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.7752675414085388,0.45378151535987854,0.7895362377166748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7883471846580505},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44710084319114685,0.7468644671440124,0.7411344695091248,0.7953471846580505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.7931034564971924,0.6873949766159058,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.7931034564971924,0.6689075827598572,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تاننها","boundary":[0.6268907785415649,0.7942925095558167,0.6605042219161987,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.7954815626144409,0.6285714507102966,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.8121284246444702,0.6873949766159058,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.8121284246444702,0.6689075827598572,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6302521228790283,0.8121284246444702,0.6621848940849304,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8263971209526062},{"x":0.610084056854248,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.610084056854248,0.8133174777030945,0.6285714507102966,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.5663865804672241,0.8145065307617188,0.6000000238418579,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8145065307617188},{"x":0.561344563961029,"y":0.8145065307617188},{"x":0.561344563961029,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاج","boundary":[0.5428571701049805,0.8145065307617188,0.561344563961029,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8287752866744995},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.8145065307617188,0.5411764979362488,0.8287752866744995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.7884815626144409,0.6940756487846375,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5053507685661316,0.24201680719852448,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5053507685661316},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4983507685661316,0.24701680719852448,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5338882207870483,0.2386554628610611,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5434007048606873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5268882207870483,0.2436554628610611,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5541022419929504},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5541022419929504},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5541022419929504,0.24033613502979279,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5541022419929504},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5541022419929504},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5471022419929504,0.2453361350297928,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5755053758621216,0.24201680719852448,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5850178599357605},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5685053758621216,0.24701680719852448,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5957193970680237},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6040428280830383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.596908450126648,0.2386554628610611,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.596908450126648},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5957193970680237},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6040428280830383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5899084501266479,0.2436554628610611,0.6110428280830383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6159334182739258,0.2386554628610611,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6089334182739258,0.2436554628610611,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6432818174362183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6349583864212036,0.2386554628610611,0.6432818174362183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6432818174362183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6279583864212036,0.2436554628610611,0.6502818174362183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6634958386421204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6551724076271057,0.24201680719852448,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6551724076271057},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6634958386421204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6481724076271057,0.24701680719852448,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6753864288330078,0.2386554628610611,0.6837098598480225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6837098598480225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6683864288330078,0.2436554628610611,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6944113969802856,0.2386554628610611,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6874113969802856,0.2436554628610611,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7146254181861877,0.24201680719852448,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7146254181861877},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7253270149230957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7076254181861877,0.24701680719852448,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7348394989967346,0.2369747906923294,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7278394989967346,0.2419747906923294,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7538644671440125,0.2369747906923294,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7538644671440125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7468644671440124,0.2419747906923294,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7740784883499146,0.24033613502979279,0.7835909724235535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7670784883499145,0.2453361350297928,0.7905909724235535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7942925095558167,0.2386554628610611,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8026159405708313},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7872925095558166,0.2436554628610611,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8145065307617188},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8145065307617188},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8228299617767334},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.8145065307617188,0.2369747906923294,0.8228299617767334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8145065307617188},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8145065307617188},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8228299617767334},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8075065307617187,0.2419747906923294,0.8298299617767334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8585017919540405},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8489893078804016,0.5109243988990784,0.8585017919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8585017919540405},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8585017919540405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8419893078804016,0.5159243988990784,0.8655017919540405],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/GRaSnYdwSthvQOjN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/sLfAYphEWQCmoxcJ.jpg","blurred":"/storage/books/902f0bf4a955dc05/pages/KtJyUpLMLgDhAGgL.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021506727152857287,0.9986724807354582,0.9989765213791738]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.18906064331531525,0.2386554628610611,0.1973840594291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18906064331531525},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18206064331531524,0.2436554628610611,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2068965584039688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.20808561146259308,0.2386554628610611,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2068965584039688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21640904247760773},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20108561146259307,0.2436554628610611,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23662306368350983},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.2271105796098709,0.2386554628610611,0.23662306368350983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23662306368350983},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2201105796098709,0.2436554628610611,0.24362306368350983],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25564804673194885},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.24613554775714874,0.2369747906923294,0.25564804673194885]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24613554775714874},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25564804673194885},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23913554775714874,0.2419747906923294,0.26264804673194886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2675386369228363},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2675386369228363,0.24201680719852448,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2675386369228363},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26634958386421204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27586206793785095},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2605386369228363,0.24701680719852448,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2877526879310608,0.2386554628610611,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29607608914375305},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2807526879310608,0.2436554628610611,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.18787157535552979,0.6873949766159058,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.18787157535552979,0.6689075827598572,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.6285714507102966,0.18787157535552979,0.6605042219161987,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6000000238418579,0.18787157535552979,0.6235294342041016,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2009512484073639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Ginkgo","boundary":[0.5478991866111755,0.18787157535552979,0.5932773351669312,0.2009512484073639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.18787157535552979,0.5445378422737122,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.20570749044418335,0.6890756487846375,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.20570749044418335,0.6689075827598572,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"استیلبنهای","boundary":[0.5932773351669312,0.2068965584039688,0.6605042219161987,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22116528451442719},{"x":0.556302547454834,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.5546218752861023,0.20808561146259308,0.5882353186607361,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوئل","boundary":[0.5327731370925903,0.20808561146259308,0.5495798587799072,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.20808561146259308,0.5277311205863953,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.2271105796098709,0.6873949766159058,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.2271105796098709,0.6689075827598572,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6235294342041016,0.2271105796098709,0.6621848940849304,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23900118470191956},{"x":0.605042040348053,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.2271105796098709,0.6201680898666382,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24019025266170502},{"x":0.561344563961029,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.561344563961029,0.2271105796098709,0.5932773351669312,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غان","boundary":[0.5361344814300537,0.2271105796098709,0.5546218752861023,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2271105796098709},{"x":0.529411792755127,"y":0.2271105796098709},{"x":0.529411792755127,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5260504484176636,0.2271105796098709,0.529411792755127,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24019025266170502},{"x":0.507563054561615,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.507563054561615,0.2271105796098709,0.5226891040802002,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2271105796098709},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2271105796098709},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.2271105796098709,0.49747899174690247,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24019025266170502},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.2271105796098709,0.4941176474094391,0.24019025266170502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.484075630903244,0.18087157535552978,0.6940756487846375,0.24600118470191956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.243757426738739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.243757426738739},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.243757426738739,0.6890756487846375,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.24494649469852448,0.6705882549285889,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6605042219161987,"y":0.243757426738739},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسپیرین","boundary":[0.6151260733604431,0.24494649469852448,0.6621848940849304,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24494649469852448},{"x":0.610084056854248,"y":0.25921520590782166},{"x":0.605042040348053,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.24494649469852448,0.610084056854248,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تاکسول","boundary":[0.5579832196235657,0.24613554775714874,0.6000000238418579,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.24613554775714874,0.5546218752861023,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7277311086654663,0.26516053080558777,0.7361344695091248,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صمغ","boundary":[0.6907563209533691,0.26516053080558777,0.7193277478218079,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.26516053080558777,0.6890756487846375,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26516053080558777},{"x":0.658823549747467,"y":0.26516053080558777},{"x":0.658823549747467,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلی","boundary":[0.6386554837226868,0.26516053080558777,0.658823549747467,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2806183099746704},{"x":0.578151285648346,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساکاریدی","boundary":[0.578151285648346,0.26516053080558777,0.6369748115539551,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.5327731370925903,0.26516053080558777,0.5714285969734192,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.26516053080558777,0.5260504484176636,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.26516053080558777},{"x":0.507563054561615,"y":0.26516053080558777},{"x":0.507563054561615,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.4907563030719757,0.26516053080558777,0.507563054561615,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.26516053080558777},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26516053080558777},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2806183099746704},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.26516053080558777,0.48571428656578064,0.2806183099746704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2806183099746704},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47903361439704895,0.23913554775714874,0.7428151416778564,0.2876183099746704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6890756487846375,"y":0.298454225063324},{"x":0.6739495992660522,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.6722689270973206,0.28656360507011414,0.6890756487846375,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29964327812194824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.28656360507011414,0.6689075827598572,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صمغ","boundary":[0.6352941393852234,0.2877526879310608,0.6621848940849304,0.29964327812194824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عربی","boundary":[0.5983193516731262,0.2901307940483093,0.6285714507102966,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.6705882549285889,0.3043995201587677,0.6873949766159058,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.3043995201587677,0.6689075827598572,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرابینو","boundary":[0.6302521228790283,0.30558857321739197,0.6638655662536621,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گالاکتانهای","boundary":[0.5630252361297607,0.30558857321739197,0.6268907785415649,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5378151535987854,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ملز","boundary":[0.5378151535987854,0.30558857321739197,0.5512605309486389,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.30558857321739197},{"x":0.534453809261322,"y":0.30558857321739197},{"x":0.534453809261322,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5310924649238586,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.30558857321739197,0.534453809261322,0.31985729932785034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5260924649238586,0.28194174098968505,0.6940756487846375,0.3256682462692261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۳۶.","boundary":[0.6672269105911255,0.32342448830604553,0.6873949766159058,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"زایلانها","boundary":[0.6184874176979065,0.3246135413646698,0.6605042219161987,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.3246135413646698,0.6117647290229797,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"مانانهای","boundary":[0.5512605309486389,0.3246135413646698,0.6016806960105896,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"حاصل","boundary":[0.5126050710678101,0.32580262422561646,0.5445378422737122,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34007135033607483},{"x":0.49915966391563416,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"از","boundary":[0.49915966391563416,0.32580262422561646,0.5058823823928833,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33888229727745056},{"x":0.462184876203537,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"چوب","boundary":[0.462184876203537,0.32580262422561646,0.4924369752407074,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4605042040348053,0.32580262422561646,0.4605042040348053,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7260504364967346,0.34601664543151855,0.7361344695091248,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.6789916157722473,0.34601664543151855,0.7193277478218079,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6773109436035156,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.34601664543151855,0.6773109436035156,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6235294342041016,0.34601664543151855,0.6470588445663452,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36028537154197693},{"x":0.578151285648346,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متفرقه","boundary":[0.578151285648346,0.34601664543151855,0.6168067455291748,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.34601664543151855,0.5731092691421509,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7260504364967346,0.3650416135787964,0.7361344695091248,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لاستیک","boundary":[0.6705882549285889,0.36623066663742065,0.7193277478218079,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6302521228790283,0.36623066663742065,0.6655462384223938,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.36623066663742065,0.6235294342041016,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7260504364967346,0.38644471764564514,0.7361344695091248,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6840336322784424,0.3876337707042694,0.7226890921592712,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6571428775787354,0.3876337707042694,0.6840336322784424,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.3888228237628937,0.6470588445663452,0.4019024968147278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ckb","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.321046382188797},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4555042040348053,0.31880262422561645,0.7428151416778564,0.4077134437561035],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3151010572910309},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3067776560783386,0.2386554628610611,0.3151010572910309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3151010572910309},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2997776560783386,0.2436554628610611,0.3221010572910309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.32580262422561646,0.2386554628610611,0.33531510829925537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.32580262422561646,0.24201680719852448,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31880262422561645,0.24701680719852448,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.34601664543151855,0.2386554628610611,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33901664543151855,0.2436554628610611,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36623066663742065},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3674197494983673,0.24033613502979279,0.37574315071105957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36623066663742065},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3604197494983673,0.2453361350297928,0.3827431507110596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3876337707042694,0.24033613502979279,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3876337707042694},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3806337707042694,0.2453361350297928,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008},{"x":0.707563042640686,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7092437148094177,0.40903687477111816,0.7378151416778564,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4078477919101715},{"x":0.702521026134491,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7008403539657593,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.4078477919101715,0.7008403539657593,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4221165180206299},{"x":0.658823549747467,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.6605042219161987,0.4078477919101715,0.6655462384223938,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.653781533241272,0.4078477919101715,0.6554622054100037,0.4221165180206299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.648781533241272,0.4008477919101715,0.7428151416778564,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40903687477111816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4173602759838104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.40903687477111816,0.24033613502979279,0.4173602759838104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40903687477111816},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4173602759838104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40203687477111816,0.2453361350297928,0.42436027598381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.756302535533905,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.435196191072464,0.7848739624023438,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.435196191072464},{"x":0.7495798468589783,"y":0.435196191072464},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7378151416778564,0.435196191072464,0.7495798468589783,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.435196191072464},{"x":0.7327731251716614,"y":0.435196191072464},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6957983374595642,0.435196191072464,0.7327731251716614,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.435196191072464},{"x":0.6890756487846375,"y":0.435196191072464},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6369748115539551,0.435196191072464,0.6890756487846375,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.435196191072464},{"x":0.6302521228790283,"y":0.435196191072464},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.435196191072464,0.6302521228790283,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.435196191072464},{"x":0.6218487620353699,"y":0.435196191072464},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4518430531024933},{"x":0.583193302154541,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.583193302154541,0.435196191072464,0.6218487620353699,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.435196191072464},{"x":0.578151285648346,"y":0.435196191072464},{"x":0.578151285648346,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5310924649238586,0.435196191072464,0.578151285648346,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.435196191072464},{"x":0.5226891040802002,"y":0.435196191072464},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4518430531024933},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.48403361439704895,0.435196191072464,0.5226891040802002,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.435196191072464},{"x":0.4789915978908539,"y":0.435196191072464},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.45378151535987854,0.435196191072464,0.4789915978908539,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.435196191072464},{"x":0.44873949885368347,"y":0.435196191072464},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.4100840389728546,0.435196191072464,0.44873949885368347,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.435196191072464},{"x":0.40504202246665955,"y":0.435196191072464},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.435196191072464,0.40504202246665955,0.4518430531024933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3950000059604645,0.428196191072464,0.7898739624023438,0.4588430531024933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44708681106567383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4375743269920349,0.24201680719852448,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44708681106567383},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4305743269920349,0.24701680719852448,0.45408681106567383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7260504364967346,0.4589774012565613,0.7344537973403931,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6840336322784424,0.4589774012565613,0.7193277478218079,0.4684898853302002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.457788348197937},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6790336322784424,0.450788348197937,0.7394537973403931,0.4754898853302002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4684898853302002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.457788348197937,0.24201680719852448,0.4684898853302002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4684898853302002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.450788348197937,0.24701680719852448,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4887039363384247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.47919145226478577,0.24201680719852448,0.4887039363384247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47919145226478577},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48038050532341003},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4887039363384247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47219145226478576,0.24701680719852448,0.4957039363384247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۸","boundary":[0.21512605249881744,0.49940547347068787,0.2386554628610611,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5077288746833801},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.49940547347068787,0.24537815153598785,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49240547347068786,0.25037815153598786,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2369747906923294,"y":0.526753842830658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5184304118156433,0.2369747906923294,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2369747906923294,"y":0.526753842830658},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5114304118156433,0.2419747906923294,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5386444926261902},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5398335456848145,0.24201680719852448,0.5481569766998291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5398335456848145},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5386444926261902},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5328335456848144,0.24701680719852448,0.5551569766998291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5683709979057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5600475668907166,0.2386554628610611,0.5683709979057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.5600475668907166,0.24537815153598785,0.5683709979057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5600475668907166},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5671819448471069},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5530475668907165,0.25037815153598786,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.587395966053009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5790725350379944,0.2386554628610611,0.587395966053009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2521008551120758,"y":0.587395966053009},{"x":0.24201680719852448,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"....","boundary":[0.24201680719852448,0.5790725350379944,0.2521008551120758,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5790725350379944},{"x":0.2521008551120758,"y":0.587395966053009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5720725350379944,0.2571008551120758,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6076099872589111},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5980975031852722,0.2386554628610611,0.6076099872589111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5980975031852722},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6076099872589111},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5910975031852722,0.2436554628610611,0.6146099872589111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2386554628610611,"y":0.626634955406189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6183115243911743,0.2386554628610611,0.626634955406189]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6183115243911743},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6183115243911743},{"x":0.24537815153598785,"y":0.626634955406189},{"x":0.24201680719852448,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.24201680719852448,0.6183115243911743,0.24537815153598785,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6183115243911743},{"x":0.24537815153598785,"y":0.626634955406189},{"x":0.21512605249881744,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6113115243911743,0.25037815153598786,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6373364925384521},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6373364925384521},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6456599235534668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6373364925384521,0.2386554628610611,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6373364925384521},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6373364925384521},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6456599235534668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6303364925384521,0.2436554628610611,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.47919145226478577,0.7361344695091248,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6840336322784424,0.47919145226478577,0.7176470756530762,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6420168280601501,0.47919145226478577,0.6773109436035156,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6151260733604431,0.47919145226478577,0.6403361558914185,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.5630252361297607,0.47919145226478577,0.6084033846855164,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.47919145226478577},{"x":0.556302547454834,"y":0.47919145226478577},{"x":0.556302547454834,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5462185144424438,0.47919145226478577,0.556302547454834,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4922710955142975},{"x":0.507563054561615,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قندها","boundary":[0.507563054561615,0.47919145226478577,0.5394958257675171,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5058823823928833,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.47919145226478577,0.5058823823928833,0.4922710955142975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4992017102241516,0.47219145226478576,0.7411344695091248,0.5004601783752441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.49702733755111694,0.6873949766159058,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.49702733755111694,0.6655462384223938,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبکافت","boundary":[0.6201680898666382,0.4982164204120636,0.6571428775787354,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسیدی","boundary":[0.5815126299858093,0.4982164204120636,0.6151260733604431,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4982164204120636},{"x":0.578151285648346,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.4982164204120636,0.578151285648346,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5664285969734192,0.4912164204120636,0.6923949766159058,0.5171070404052734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.517241358757019},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.517241358757019,0.6873949766159058,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.517241358757019},{"x":0.6655462384223938,"y":0.517241358757019},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.517241358757019,0.6655462384223938,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.517241358757019},{"x":0.6571428775787354,"y":0.517241358757019},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبکافت","boundary":[0.6201680898666382,0.517241358757019,0.6571428775787354,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6134454011917114,"y":0.517241358757019},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5315101146697998},{"x":0.583193302154541,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمی","boundary":[0.5815126299858093,0.5184304118156433,0.6134454011917114,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5714285969734192,0.5184304118156433,0.5764706134796143,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7260504364967346,0.5386444926261902,0.7361344695091248,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6890756487846375,0.5386444926261902,0.7176470756530762,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5529131889343262},{"x":0.658823549747467,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.658823549747467,0.5386444926261902,0.6823529601097107,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6000000238418579,0.5386444926261902,0.6521008610725403,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5731092691421509,0.5386444926261902,0.5932773351669312,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5517241358757019},{"x":0.561344563961029,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.5374554395675659,0.5680672526359558,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5374554395675659},{"x":0.556302547454834,"y":0.5374554395675659},{"x":0.556302547454834,"y":0.5517241358757019},{"x":0.507563054561615,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتقات","boundary":[0.507563054561615,0.5374554395675659,0.556302547454834,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4722689092159271,0.5374554395675659,0.5008403658866882,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5517241358757019},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.5374554395675659,0.4739495813846588,0.5517241358757019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5529131889343262},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.5090523056983948,0.7411344695091248,0.5599131889343262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.557669460773468},{"x":0.6873949766159058,"y":0.557669460773468},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6655462384223938,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.6638655662536621,0.557669460773468,0.6890756487846375,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.653781533241272,"y":0.557669460773468},{"x":0.6554622054100037,"y":0.571938157081604},{"x":0.63193279504776,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.63193279504776,0.5588585138320923,0.6554622054100037,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6285714507102966,"y":0.571938157081604},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6117647290229797,0.5588585138320923,0.6285714507102966,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5798319578170776,0.5600475668907166,0.6016806960105896,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5600475668907166,0.5764706134796143,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.6689075827598572,0.5778834819793701,0.6890756487846375,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.5778834819793701,0.6655462384223938,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اتانول","boundary":[0.6285714507102966,0.5778834819793701,0.6571428775787354,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.5790725350379944,0.6252101063728333,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.596908450126648},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.6672269105911255,0.596908450126648,0.6890756487846375,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.596908450126648},{"x":0.6655462384223938,"y":0.596908450126648},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.596908450126648,0.6655462384223938,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.596908450126648},{"x":0.658823549747467,"y":0.596908450126648},{"x":0.658823549747467,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الكل","boundary":[0.6403361558914185,0.596908450126648,0.658823549747467,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.596908450126648},{"x":0.6336134672164917,"y":0.596908450126648},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.596908450126648,0.6336134672164917,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6033613681793213,"y":0.596908450126648},{"x":0.605042040348053,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5798319578170776,0.5980975031852722,0.605042040348053,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5980975031852722,0.5764706134796143,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.6672269105911255,0.6159334182739258,0.6890756487846375,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6159334182739258,0.6655462384223938,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسیدهای","boundary":[0.6084033846855164,0.6159334182739258,0.6571428775787354,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.61712247133255},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کربوکسیلی","boundary":[0.5462185144424438,0.61712247133255,0.6033613681793213,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.6183115243911743,0.5411764979362488,0.6313912272453308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.529453809261322,0.5518585138320923,0.6940756487846375,0.6360130615234375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵۰۳.","boundary":[0.6638655662536621,0.6361474394798279,0.6890756487846375,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.63193279504776,0.6361474394798279,0.6571428775787354,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6067227125167847,0.6361474394798279,0.6268907785415649,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5529412031173706,0.6373364925384521,0.6000000238418579,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.6373364925384521,0.5495798587799072,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.65636146068573},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7361344695091248,"y":0.671819269657135},{"x":0.707563042640686,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.707563042640686,0.65636146068573,0.7361344695091248,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.65636146068573},{"x":0.702521026134491,"y":0.65636146068573},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6739495992660522,0.65636146068573,0.7008403539657593,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.65636146068573},{"x":0.6655462384223938,"y":0.65636146068573},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6694411635398865},{"x":0.658823549747467,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.658823549747467,0.65636146068573,0.6655462384223938,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.65636146068573},{"x":0.6571428775787354,"y":0.65636146068573},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.65636146068573,0.6554622054100037,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6991676688194275},{"x":0.756302535533905,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6813317537307739,0.7848739624023438,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7378151416778564,0.6813317537307739,0.7495798468589783,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6957983374595642,0.6813317537307739,0.7327731251716614,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6991676688194275},{"x":0.610084056854248,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرماشیمیایی","boundary":[0.610084056854248,0.6813317537307739,0.6890756487846375,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6813317537307739},{"x":0.605042040348053,"y":0.6813317537307739},{"x":0.605042040348053,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5680672526359558,0.6813317537307739,0.605042040348053,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6813317537307739},{"x":0.561344563961029,"y":0.6813317537307739},{"x":0.561344563961029,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5378151535987854,0.6813317537307739,0.561344563961029,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنگلی","boundary":[0.4941176474094391,0.6813317537307739,0.5310924649238586,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6813317537307739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6813317537307739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6991676688194275},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.6813317537307739,0.48739495873451233,0.6991676688194275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6991676688194275},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.47903361439704895,0.6279583864212036,0.7898739624023438,0.7061676688194275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7243697643280029,0.7039238810539246,0.7344537973403931,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6890756487846375,0.7051129341125488,0.7159664034843445,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.7063020467758179,0.6857143044471741,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7205707430839539},{"x":0.610084056854248,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.610084056854248,0.7074910998344421,0.6554622054100037,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.7253270149230957,0.7361344695091248,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.740784764289856},{"x":0.6924369931221008,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.6924369931221008,0.7253270149230957,0.7176470756530762,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.72651606798172},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.740784764289856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6554622054100037,0.72651606798172,0.6857143044471741,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.72651606798172},{"x":0.6521008610725403,"y":0.72651606798172},{"x":0.653781533241272,"y":0.740784764289856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.72651606798172,0.653781533241272,0.740784764289856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.605084056854248,0.7004910998344421,0.7411344695091248,0.7465957112312317],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6873949766159058,"y":0.756242573261261},{"x":0.6689075827598572,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.7479191422462463,0.6873949766159058,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.756242573261261},{"x":0.6638655662536621,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7479191422462463,0.6655462384223938,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.756242573261261},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6252101063728333,0.7479191422462463,0.6571428775787354,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6689075827598572,0.7657550573348999,0.6873949766159058,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7657550573348999,0.6655462384223938,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6352941393852234,0.7657550573348