مباحثی در حمل و نقل شهری مباحثی در حمل و نقل شهری

توضیحات

موضوع حمل و نقل (برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت و سیاست‌گذاری) می‌تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار تلقی شود. رویکرد حمل و نقل پایدار با هماهنگ کردن سیاست‌گذاری در زمینه برنامه‌ریزی فیزیکی اراضی و برنامه‌ریزی حمل و نقل، در جست و جوی یافتن توازنی میان کیفیت‌های محیطی، اجتماعی و اقتصادی (در زمان حال و آتی) است. مطالب این کتاب که در هشت فصل مجزا تهیه شده، موضوعات متنوعی از برنامه‌ریزی حمل و نقل پایدار را پوشش می‌دهد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":198,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9083ea92fe1ac7f0","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/eJsqrcqltlNKZgzC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/NITQvvTtiIVzmxpE.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/ZJOYPvTwAVAKBjGw.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0004996304415367745,0.00014321941906934255,0.99845952860283,0.9990224308928292]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.11126373708248138},{"x":0.542619526386261,"y":0.11126373708248138},{"x":0.542619526386261,"y":0.18818680942058563},{"x":0.4802494943141937,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"النار","boundary":[0.4802494943141937,0.11126373708248138,0.542619526386261,0.18818680942058563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.11126373708248138},{"x":0.542619526386261,"y":0.11126373708248138},{"x":0.542619526386261,"y":0.18818680942058563},{"x":0.4802494943141937,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.33000001311302185,"boundary":[0.4752494943141937,0.10426373708248138,0.547619526386261,0.19518680942058564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7359667420387268,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.6091476082801819,0.30494505167007446,0.7359667420387268,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5966736078262329,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3434065878391266},{"x":0.55509352684021,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.55509352684021,0.30494505167007446,0.5966736078262329,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.30494505167007446},{"x":0.542619526386261,"y":0.30494505167007446},{"x":0.542619526386261,"y":0.3434065878391266},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.4615384638309479,0.30494505167007446,0.542619526386261,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4469854533672333,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3434065878391266},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43035343289375305,0.30494505167007446,0.4469854533672333,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.30494505167007446},{"x":0.41580042243003845,"y":0.30494505167007446},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3434065878391266},{"x":0.35758835077285767,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.35758835077285767,0.30494505167007446,0.41580042243003845,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.30494505167007446},{"x":0.3451143503189087,"y":0.30494505167007446},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3434065878391266},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.24532224237918854,0.30494505167007446,0.3451143503189087,0.3434065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7359667420387268,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3434065878391266},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.24032224237918853,0.29794505167007446,0.7409667420387268,0.3504065878391266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6548856496810913,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6403326392173767,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6403326392173767,0.3571428656578064,0.6548856496810913,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.3571428656578064},{"x":0.6278586387634277,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6299376487731934,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5654885768890381,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.5634095668792725,0.3571428656578064,0.6299376487731934,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5530145764350891,"y":0.38461539149284363},{"x":0.5322245359420776,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.530145525932312,0.35851648449897766,0.5530145764350891,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.35851648449897766},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3571428656578064},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3859890103340149},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3859890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4324324429035187,0.35851648449897766,0.5218295454978943,0.3859890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.3598901033401489},{"x":0.4199584126472473,"y":0.35851648449897766},{"x":0.42203742265701294,"y":0.38736262917518616},{"x":0.32640331983566284,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.32640331983566284,0.3598901033401489,0.42203742265701294,0.38736262917518616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6548856496810913,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6548856496810913,"y":0.38461539149284363},{"x":0.32640331983566284,"y":0.38736262917518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.32140331983566284,0.3528901033401489,0.6598856496810913,0.39161539149284363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5675675868988037,0.5549450516700745,0.6112266182899475,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5563187003135681},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5563187003135681},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5796703100204468},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5530145764350891,0.5563187003135681,0.5613305568695068,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5563187003135681},{"x":0.542619526386261,"y":0.5549450516700745},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5796703100204468},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4989604949951172,0.5563187003135681,0.5446985363960266,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5563187003135681},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5563187003135681},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5796703100204468},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.45114344358444214,0.5563187003135681,0.4906444847583771,0.5796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.557692289352417},{"x":0.442827433347702,"y":0.5563187003135681},{"x":0.442827433347702,"y":0.5810439586639404},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطانی","boundary":[0.37006238102912903,0.557692289352417,0.442827433347702,0.5810439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.5259875059127808,0.5892857313156128,0.6049895882606506,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.5892857313156128},{"x":0.517671525478363,"y":0.5892857313156128},{"x":0.517671525478363,"y":0.6071428656578064},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4407484531402588,0.5892857313156128,0.517671525478363,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5892857313156128},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5892857313156128},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6071428656578064},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.37837839126586914,0.5892857313156128,0.4324324429035187,0.6071428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.5563187003135681},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6071428656578064},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6098901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.365062381029129,0.5493187003135681,0.6162266182899475,0.6141428656578064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7046703100204468},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.46569645404815674,0.6909340620040894,0.5135135054588318,0.7046703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6909340620040894},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7046703100204468},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46069645404815673,0.6839340620040893,0.5185135054588318,0.7116703100204468],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/UnxTkWFMQQTvLxrJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/gAQhEgdPUydYBDAF.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/DNocxaMMeVXVIEBr.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002143619765610804,0.0002017117576612221,0.9981958713600888,0.9986960058919677]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6756756901741028,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6735966801643372,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.15934066474437714,0.6756756901741028,0.1675824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6756756901741028,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1675824224948883},{"x":0.6735966801643372,"y":0.1675824224948883}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.15234066474437713,0.6806756901741028,0.1745824224948883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7713097929954529,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7713097929954529,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7130976915359497,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7151767015457153,0.1565934121608734,0.7713097929954529,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8336798548698425,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8336798548698425,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8004158139228821,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8004158139228821,0.17719779908657074,0.8336798548698425,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7941787838935852,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7920997738838196,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7879418134689331,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7879418134689331,0.17719779908657074,0.7920997738838196,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7817047834396362,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7796257734298706,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7671517729759216,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7671517729759216,0.17719779908657074,0.7796257734298706,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7588357329368591,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7588357329368591,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7130976915359497,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7151767015457153,0.17719779908657074,0.7588357329368591,0.19368131458759308]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8357588648796082,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8336798548698425,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7130976915359497,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7101767015457153,0.1495934121608734,0.8386798548698425,0.20205494832992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6756756901741028,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6735966801643372,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.17994505167007446,0.6756756901741028,0.18818680942058563]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6756756901741028,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6735966801643372,"y":0.18818680942058563}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.17294505167007446,0.6806756901741028,0.19518680942058564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6507276296615601,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6507276296615601,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6091476082801819,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطانی","boundary":[0.6112266182899475,0.15796703100204468,0.6507276296615601,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6049895882606506,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6049895882606506,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.15796703100204468,0.6049895882606506,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.15796703100204468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5758835673332214,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5758835673332214,0.15796703100204468,0.5945945978164673,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5717255473136902,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5717255473136902,"y":0.17032967507839203},{"x":0.5675675868988037,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5675675868988037,0.1565934121608734,0.5717255473136902,0.17032967507839203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5592515468597412,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5571725368499756,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5239084959030151,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۴","boundary":[0.5239084959030151,0.1565934121608734,0.5571725368499756,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6507276296615601,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6507276296615601,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6049895882606506,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.6049895882606506,0.17719779908657074,0.6507276296615601,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5987526178359985,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5987526178359985,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5841996073722839,0.17719779908657074,0.5987526178359985,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5779625773429871,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5779625773429871,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5488565564155579,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5488565564155579,0.17719779908657074,0.5779625773429871,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5405405163764954,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5405405163764954,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5363825559616089,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5363825559616089,0.17719779908657074,0.5405405163764954,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.17719779908657074},{"x":0.530145525932312,"y":0.17719779908657074},{"x":0.530145525932312,"y":0.19230769574642181},{"x":0.5093554854393005,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5093554854393005,0.17719779908657074,0.530145525932312,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5010395050048828,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5010395050048828,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4636174738407135,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4636174738407135,0.17719779908657074,0.5010395050048828,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4573804438114166,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4573804438114166,"y":0.19230769574642181},{"x":0.45114344358444214,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45114344358444214,0.17719779908657074,0.4573804438114166,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.17719779908657074},{"x":0.442827433347702,"y":0.17719779908657074},{"x":0.442827433347702,"y":0.19230769574642181},{"x":0.4116424024105072,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکید","boundary":[0.4116424024105072,0.17719779908657074,0.442827433347702,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4054054021835327,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4054054021835327,"y":0.19230769574642181},{"x":0.395010381937027,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.395010381937027,0.17719779908657074,0.4054054021835327,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.17719779908657074},{"x":0.3887733817100525,"y":0.17719779908657074},{"x":0.3887733817100525,"y":0.19230769574642181},{"x":0.34927234053611755,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.34927234053611755,0.17719779908657074,0.3887733817100525,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.17719779908657074},{"x":0.34095633029937744,"y":0.17719779908657074},{"x":0.34095633029937744,"y":0.19230769574642181},{"x":0.3014552891254425,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.3014552891254425,0.17719779908657074,0.34095633029937744,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.17719779908657074},{"x":0.295218288898468,"y":0.17719779908657074},{"x":0.295218288898468,"y":0.19230769574642181},{"x":0.29106029868125916,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.29106029868125916,0.17719779908657074,0.295218288898468,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.17719779908657074},{"x":0.28898128867149353,"y":0.17719779908657074},{"x":0.28898128867149353,"y":0.19230769574642181},{"x":0.2577962577342987,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.2577962577342987,0.17719779908657074,0.28898128867149353,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2494802474975586,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2494802474975586,"y":0.19230769574642181},{"x":0.2286902219057083,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.2286902219057083,0.17719779908657074,0.2494802474975586,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2203742265701294,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2203742265701294,"y":0.19230769574642181},{"x":0.17255717515945435,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلطانی","boundary":[0.17255717515945435,0.17719779908657074,0.2203742265701294,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.19917581975460052,0.6756756901741028,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6507276296615601,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6507276296615601,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6195425987243652,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6195425987243652,0.19917581975460052,0.6507276296615601,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6195425987243652,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6195425987243652,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6153846383094788,0.19917581975460052,0.6195425987243652,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6070685982704163,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6070685982704163,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5634095668792725,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5634095668792725,0.19917581975460052,0.6070685982704163,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5571725368499756,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5571725368499756,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5239084959030151,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5239084959030151,0.19917581975460052,0.5571725368499756,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5239084959030151,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5239084959030151,"y":0.21291208267211914},{"x":0.5197505354881287,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5197505354881287,0.19917581975460052,0.5239084959030151,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5093554854393005,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21291208267211914},{"x":0.4781704843044281,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.4781704843044281,0.19917581975460052,0.5093554854393005,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.19917581975460052},{"x":0.47401246428489685,"y":0.19917581975460052},{"x":0.47401246428489685,"y":0.21291208267211914},{"x":0.47401246428489685,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47401246428489685,0.19917581975460052,0.47401246428489685,0.21291208267211914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.1538461595773697},{"x":0.6777547001838684,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2142857164144516},{"x":0.17047816514968872,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.16755717515945434,0.14684615957736968,0.6806756901741028,0.2212857164144516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6507276296615601,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6507276296615601,"y":0.23351648449897766},{"x":0.644490659236908,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.644490659236908,0.21978022158145905,0.6507276296615601,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6424116492271423,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6424116492271423,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6403326392173767,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403326392173767,0.21978022158145905,0.6424116492271423,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.21978022158145905},{"x":0.632016658782959,"y":0.21978022158145905},{"x":0.632016658782959,"y":0.23351648449897766},{"x":0.6070685982704163,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸۹","boundary":[0.6070685982704163,0.21978022158145905,0.632016658782959,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5966736078262329,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5966736078262329,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5925155878067017,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5925155878067017,0.21978022158145905,0.5966736078262329,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5841996073722839,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5841996073722839,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5738045573234558,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5738045573234558,0.21978022158145905,0.5841996073722839,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5738045573234558,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5738045573234558,"y":0.23351648449897766},{"x":0.542619526386261,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.542619526386261,0.21978022158145905,0.5738045573234558,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5405405163764954,"y":0.21978022158145905},{"x":0.5405405163764954,"y":0.23351648449897766},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5363825559616089,0.21978022158145905,0.5405405163764954,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.21978022158145905},{"x":0.530145525932312,"y":0.21978022158145905},{"x":0.530145525932312,"y":0.23351648449897766},{"x":0.4989604949951172,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4989604949951172,0.21978022158145905,0.530145525932312,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4948025047779083,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4948025047779083,"y":0.23351648449897766},{"x":0.4906444847583771,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.21978022158145905,0.4948025047779083,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.21978022158145905},{"x":0.48232847452163696,"y":0.21978022158145905},{"x":0.48232847452163696,"y":0.23351648449897766},{"x":0.4490644633769989,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4490644633769989,0.21978022158145905,0.48232847452163696,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4469854533672333,"y":0.21978022158145905},{"x":0.4469854533672333,"y":0.23351648449897766},{"x":0.442827433347702,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.442827433347702,0.21978022158145905,0.4469854533672333,0.23351648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6507276296615601,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6507276296615601,"y":0.23351648449897766},{"x":0.442827433347702,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.437827433347702,0.21278022158145904,0.6557276296615601,0.24051648449897767],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8004158139228821,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8004158139228821,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7422037124633789,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7422037124633789,0.19917581975460052,0.8004158139228821,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7338877320289612,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7359667420387268,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7151767015457153,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7130976915359497,0.20054945349693298,0.7359667420387268,0.21153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.2184065878391266},{"x":0.8212057948112488,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8232848048210144,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7629937529563904,0.2184065878391266,0.8232848048210144,0.22939559817314148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.21978022158145905},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2184065878391266},{"x":0.7567567825317383,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2321428507566452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7130976915359497,0.21978022158145905,0.7567567825317383,0.23076923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8212057948112488,"y":0.1964285671710968},{"x":0.8232848048210144,"y":0.23076923191547394},{"x":0.7151767015457153,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7080976915359497,0.19217581975460052,0.8282848048210144,0.23776923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6735966801643372,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.21978022158145905,0.6756756901741028,0.22939559817314148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21978022158145905},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6735966801643372,"y":0.22939559817314148}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.21278022158145904,0.6806756901741028,0.23639559817314149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6756756901741028,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6756756901741028,"y":0.25},{"x":0.6735966801643372,"y":0.25}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":".","boundary":[0.6735966801643372,0.24175824224948883,0.6756756901741028,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6756756901741028,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6756756901741028,"y":0.25},{"x":0.6735966801643372,"y":0.25}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.23475824224948882,0.6806756901741028,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6465696692466736,"y":0.25},{"x":0.5280665159225464,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸۹۶۴۴۶۲۴۲۳۰","boundary":[0.5280665159225464,0.2390109896659851,0.6465696692466736,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2390109896659851},{"x":0.6465696692466736,"y":0.25},{"x":0.5280665159225464,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5230665159225464,0.2320109896659851,0.6515696692466736,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6735966801643372,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.26236262917518616,0.6756756901741028,0.26923078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6756756901741028,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6735966801643372,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.25536262917518615,0.6806756901741028,0.27623078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.2829670310020447,0.6756756901741028,0.2898351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2829670310020447},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2898351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.27596703100204467,0.6806756901741028,0.2968351550102234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2925824224948883},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".۱۸۸","boundary":[0.47401246428489685,0.2788461446762085,0.5051975250244141,0.2925824224948883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.2788461446762085},{"x":0.517671525478363,"y":0.2788461446762085},{"x":0.517671525478363,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5114344954490662,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"-","boundary":[0.5114344954490662,0.2788461446762085,0.517671525478363,0.2925824224948883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"[","boundary":[0.5259875059127808,0.2788461446762085,0.5280665159225464,0.2925824224948883]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5571725368499756,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5592515468597412,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.5322245359420776,0.27747252583503723,0.5592515468597412,0.29120880365371704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5634095668792725,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5634095668792725,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5613305568695068,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"]","boundary":[0.5613305568695068,0.27747252583503723,0.5634095668792725,0.29120880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5634095668792725,"y":0.27747252583503723},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2925824224948883},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.46901246428489685,0.2718461446762085,0.5684095668792725,0.2995824224948883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7484407424926758,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2527472674846649},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7151767015457153,0.24038460850715637,0.7484407424926758,0.2527472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2747252881526947},{"x":0.812889814376831,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.812889814376831,0.2609890103340149,0.8565488457679749,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7609147429466248,0.2609890103340149,0.8045738339424133,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2609890103340149},{"x":0.752598762512207,"y":0.2609890103340149},{"x":0.752598762512207,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7151767015457153,0.2609890103340149,0.752598762512207,0.2747252881526947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7900000214576721}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.24038460850715637},{"x":0.8586278557777405,"y":0.24175824224948883},{"x":0.8565488457679749,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7101767015457153,0.23338460850715637,0.8615488457679749,0.283098906993866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7671517729759216,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7671517729759216,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7151767015457153,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7151767015457153,0.28021979331970215,0.7671517729759216,0.29395604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7671517729759216,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7671517729759216,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7151767015457153,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7101767015457153,0.27321979331970214,0.7721517729759216,0.3009560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7546777725219727,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7130976915359497,0.30219781398773193,0.7546777725219727,0.3145604431629181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7546777725219727,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7080976915359497,0.2951978139877319,0.7596777725219727,0.3215604431629181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7130976915359497,0.32280218601226807,0.7546777725219727,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3392857015132904},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7546777725219727,0.34065935015678406,0.7962577939033508,0.3530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7484407424926758,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7151767015457153,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7130976915359497,0.3420329689979553,0.7505197525024414,0.3543955981731415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7920997738838196,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7151767015457153,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7080976915359497,0.31580218601226806,0.8012577939033508,0.3600219793319702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6507276296615601,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6299376487731934,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"فیپا","boundary":[0.6299376487731934,0.2609890103340149,0.6507276296615601,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6507276296615601,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6507276296615601,"y":0.29120880365371704},{"x":0.602910578250885,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.602910578250885,0.28021979331970215,0.6507276296615601,0.29120880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.28021979331970215},{"x":0.602910578250885,"y":0.28021979331970215},{"x":0.602910578250885,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.5945945978164673,0.28021979331970215,0.602910578250885,0.2925824224948883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2609890103340149},{"x":0.6507276296615601,"y":0.29120880365371704},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5895945978164673,0.2539890103340149,0.6557276296615601,0.29820880365371705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.2857142984867096},{"x":0.590436577796936,"y":0.2857142984867096},{"x":0.590436577796936,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"ص","boundary":[0.5883575677871704,0.2857142984867096,0.590436577796936,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.3008241653442383,0.6756756901741028,0.3131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6195425987243652,0.3008241653442383,0.6507276296615601,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6133056282997131,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6070685982704163,0.30219781398773193,0.6133056282997131,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6008316278457642,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3145604431629181},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5800415873527527,0.30219781398773193,0.6008316278457642,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5738045573234558,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3145604431629181},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5343035459518433,0.30219781398773193,0.5738045573234558,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6735966801643372,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.3214285671710968,0.6756756901741028,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6486486196517944,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6195425987243652,0.3214285671710968,0.6486486196517944,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6091476082801819,0.3214285671710968,0.6133056282997131,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3351648449897766},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5800415873527527,0.3214285671710968,0.6008316278457642,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3351648449897766},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5592515468597412,0.3214285671710968,0.5717255473136902,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3351648449897766},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5218295454978943,0.3214285671710968,0.5530145764350891,0.3351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4906444847583771,0.32280218601226807,0.5218295454978943,0.3351648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.2857142984867096},{"x":0.6756756901741028,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33379119634628296},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48564448475837707,0.2787142984867096,0.6806756901741028,0.34079119634628297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3530219793319702},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3543955981731415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6049895882606506,0.34065935015678406,0.6507276296615601,0.3530219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.3420329689979553},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34065935015678406},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5675675868988037,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5654885768890381,0.3420329689979553,0.5987526178359985,0.3543955981731415]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6798336505889893,"y":0.375},{"x":0.6735966801643372,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.3598901033401489,0.6798336505889893,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3598901033401489},{"x":0.6486486196517944,"y":0.375},{"x":0.5883575677871704,"y":0.375}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۲۰۵TA","boundary":[0.5883575677871704,0.3598901033401489,0.6486486196517944,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5862785577774048,"y":0.375},{"x":0.5800415873527527,"y":0.375}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"/","boundary":[0.5800415873527527,0.3598901033401489,0.5862785577774048,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5779625773429871,"y":0.375},{"x":0.5717255473136902,"y":0.375}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"س","boundary":[0.5717255473136902,0.3598901033401489,0.5779625773429871,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5592515468597412,"y":0.375},{"x":0.5530145764350891,"y":0.375}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۸","boundary":[0.5530145764350891,0.3598901033401489,0.5592515468597412,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5530145764350891,"y":0.375},{"x":0.5467775464057922,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"م","boundary":[0.5467775464057922,0.3598901033401489,0.5530145764350891,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.3598901033401489},{"x":0.542619526386261,"y":0.3598901033401489},{"x":0.542619526386261,"y":0.375},{"x":0.5363825559616089,"y":0.375}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲","boundary":[0.5363825559616089,0.3598901033401489,0.542619526386261,0.375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5259875059127808,"y":0.375},{"x":0.4906444847583771,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.4906444847583771,0.3598901033401489,0.5259875059127808,0.375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.34065935015678406},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3392857015132904},{"x":0.6798336505889893,"y":0.37362638115882874},{"x":0.4906444847583771,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.48564448475837707,0.33365935015678405,0.6848336505889893,0.38062638115882874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6735966801643372,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.3420329689979553,0.6756756901741028,0.35164836049079895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6735966801643372,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.3350329689979553,0.6806756901741028,0.35864836049079896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3640109896659851},{"x":0.812889814376831,"y":0.3640109896659851},{"x":0.812889814376831,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7941787838935852,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7941787838935852,0.3640109896659851,0.812889814376831,0.3777472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.36263737082481384},{"x":0.7879418134689331,"y":0.36263737082481384},{"x":0.7879418134689331,"y":0.37637361884117126},{"x":0.7567567825317383,"y":0.375}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7567567825317383,0.36263737082481384,0.7879418134689331,0.37637361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3612637221813202},{"x":0.7505197525024414,"y":0.36263737082481384},{"x":0.7484407424926758,"y":0.375},{"x":0.7151767015457153,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7151767015457153,0.3612637221813202,0.7484407424926758,0.375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3612637221813202},{"x":0.812889814376831,"y":0.3640109896659851},{"x":0.812889814376831,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7151767015457153,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7101767015457153,0.3542637221813202,0.8178898143768311,0.3847472674846649],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6756756901741028,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6756756901741028,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.38461539149284363,0.6756756901741028,0.39148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6756756901741028,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6756756901741028,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6735966801643372,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.3776153914928436,0.6806756901741028,0.39848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6486486196517944,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸۸/۴","boundary":[0.6091476082801819,0.38324177265167236,0.6486486196517944,0.39148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6486486196517944,"y":0.39148351550102234},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6041476082801819,0.37624177265167236,0.6536486196517944,0.39848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.38461539149284363},{"x":0.812889814376831,"y":0.38461539149284363},{"x":0.812889814376831,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7941787838935852,0.38461539149284363,0.812889814376831,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7879418134689331,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7567567825317383,0.38461539149284363,0.7879418134689331,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7484407424926758,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7130976915359497,0.38461539149284363,0.7484407424926758,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8523908257484436,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41620880365371704},{"x":0.8170478343963623,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8170478343963623,0.40247252583503723,0.8523908257484436,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7422037124633789,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7422037124633789,0.40247252583503723,0.8108108043670654,0.41620880365371704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7359667420387268,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7359667420387268,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7130976915359497,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7130976915359497,0.40247252583503723,0.7359667420387268,0.41620880365371704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8544698357582092,"y":0.41620880365371704},{"x":0.7151767015457153,"y":0.41620880365371704}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7080976915359497,0.3776153914928436,0.8594698357582092,0.42320880365371705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6756756901741028,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6735966801643372,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":":","boundary":[0.6735966801643372,0.4038461446762085,0.6756756901741028,0.41208791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6756756901741028,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6735966801643372,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6685966801643372,0.3968461446762085,0.6806756901741028,0.41908791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5883575677871704,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۰۴۷۶۷۲۲","boundary":[0.5883575677871704,0.40247252583503723,0.6486486196517944,0.41208791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5883575677871704,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.5833575677871704,0.3954725258350372,0.6536486196517944,0.41908791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5206043720245361},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.8004158139228821,0.5,0.8627858757972717,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5206043720245361},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7733888030052185,0.5,0.7920997738838196,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5},{"x":0.765072762966156,"y":0.5},{"x":0.765072762966156,"y":0.5206043720245361},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7255717515945435,0.5,0.765072762966156,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5},{"x":0.717255711555481,"y":0.5},{"x":0.717255711555481,"y":0.5206043720245361},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7089397311210632,0.5,0.717255711555481,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6735966801643372,0.5,0.7027027010917664,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6174635887145996,0.5,0.6673596501350403,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5206043720245361},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6008316278457642,0.5,0.6091476082801819,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5206043720245361},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.5509355664253235,0.5,0.5925155878067017,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5206043720245361},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5280665159225464,0.5,0.5405405163764954,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5206043720245361},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4636174738407135,0.5,0.5197505354881287,0.5206043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5206043720245361},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.39293140172958374,0.5,0.45322245359420776,0.5206043720245361]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5206043720245361},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5206043720245361}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38793140172958374,0.493,0.8677858757972717,0.5276043720245361],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8295218348503113,0.5467032790184021,0.8627858757972717,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.5467032790184021,0.8232848048210144,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5631868243217468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7754677534103394,0.5480769276618958,0.8108108043670654,0.5631868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7380457520484924,0.5480769276618958,0.7692307829856873,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلطانی","boundary":[0.6715176701545715,0.5494505763053894,0.7318087220191956,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7983368039131165,0.5714285969734192,0.8627858757972717,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7858628034591675,0.5714285969734192,0.7920997738838196,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7338877320289612,0.5714285969734192,0.7796257734298706,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7130976915359497,0.5714285969734192,0.7318087220191956,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.5714285969734192,0.7110186815261841,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.6611226797103882,0.5714285969734192,0.7006236910820007,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5892857313156128},{"x":0.602910578250885,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.602910578250885,0.5714285969734192,0.6548856496810913,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8316008448600769,0.5975274443626404,0.8627858757972717,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5975274443626404},{"x":0.82536381483078,"y":0.5975274443626404},{"x":0.82536381483078,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7962577939033508,0.5975274443626404,0.82536381483078,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7879418134689331,0.5975274443626404,0.7920997738838196,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7380457520484924,0.5975274443626404,0.7796257734298706,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.6881496906280518,0.5975274443626404,0.7297297120094299,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5975274443626404},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.6486486196517944,0.5975274443626404,0.6819126605987549,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8295218348503113,0.6208791136741638,0.8627858757972717,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7983368039131165,0.6208791136741638,0.8212057948112488,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.6208791136741638,0.7962577939033508,0.6359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.7484407424926758,0.6208791136741638,0.7837837934494019,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8316008448600769,0.6456043720245361,0.8627858757972717,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6620879173278809},{"x":0.82536381483078,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.82536381483078,0.6456043720245361,0.8316008448600769,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6620879173278809},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7837837934494019,0.6456043720245361,0.8191268444061279,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6456043720245361},{"x":0.777546763420105,"y":0.6456043720245361},{"x":0.777546763420105,"y":0.6620879173278809},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7484407424926758,0.6456043720245361,0.777546763420105,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6456043720245361},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6456043720245361},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6620879173278809},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6819126605987549,0.6456043720245361,0.7422037124633789,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6607142686843872},{"x":0.632016658782959,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.632016658782959,0.6442307829856873,0.6756756901741028,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.682692289352417},{"x":0.8295218348503113,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8295218348503113,0.6689560413360596,0.8627858757972717,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8191268444061279,"y":0.682692289352417},{"x":0.8149688243865967,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.6689560413360596,0.8191268444061279,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8045738339424133,"y":0.682692289352417},{"x":0.6611226797103882,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸۹۶۴۴۶۲۴۲۳۰","boundary":[0.6611226797103882,0.6689560413360596,0.8045738339424133,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8627858757972717,"y":0.708791196346283},{"x":0.8004158139228821,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8004158139228821,0.6936812996864319,0.8627858757972717,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7983368039131165,"y":0.708791196346283},{"x":0.7941787838935852,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.6936812996864319,0.7983368039131165,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.692307710647583},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6936812996864319},{"x":0.7837837934494019,"y":0.708791196346283},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7567567825317383,0.692307710647583,0.7837837934494019,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.692307710647583},{"x":0.7484407424926758,"y":0.692307710647583},{"x":0.7484407424926758,"y":0.708791196346283},{"x":0.704781711101532,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7068607211112976,0.692307710647583,0.7484407424926758,0.708791196346283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.708791196346283},{"x":0.6008316278457642,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.597910578250885,0.5397032790184021,0.8677858757972717,0.715791196346283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5259875059127808,"y":0.781593382358551},{"x":0.5010395050048828,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5010395050048828,0.7651098966598511,0.5259875059127808,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4927234947681427,"y":0.781593382358551},{"x":0.45945945382118225,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45945945382118225,0.7651098966598511,0.4927234947681427,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7651098966598511},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7651098966598511},{"x":0.45114344358444214,"y":0.781593382358551},{"x":0.4199584126472473,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4199584126472473,0.7651098966598511,0.45114344358444214,0.781593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7651098966598511},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3762993812561035,0.7651098966598511,0.4116424024105072,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7637362480163574},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7637362480163574},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7802197933197021},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.34095633029937744,0.7637362480163574,0.37006238102912903,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7637362480163574},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7637362480163574},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7802197933197021},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.27650728821754456,0.7637362480163574,0.33471933007240295,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7637362480163574},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7637362480163574},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7802197933197021},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.22453223168849945,0.7637362480163574,0.26819127798080444,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.7637362480163574},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7637362480163574},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7802197933197021},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.16632016003131866,0.7637362480163574,0.21829521656036377,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.7637362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7637362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7788461446762085},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1247401237487793,0.7637362480163574,0.15800416469573975,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7637362480163574},{"x":0.12266112118959427,"y":0.7637362480163574},{"x":0.12266112118959427,"y":0.7788461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.7637362480163574,0.12266112118959427,0.7788461446762085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7651098966598511},{"x":0.5259875059127808,"y":0.781593382358551},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.7553626589775085,0.5309875059127808,0.788593382358551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8357588648796082,"y":0.848901093006134},{"x":0.7983368039131165,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7983368039131165,0.8324176073074341,0.8357588648796082,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7920997738838196,"y":0.848901093006134},{"x":0.790020763874054,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.790020763874054,0.8324176073074341,0.7920997738838196,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7817047834396362,"y":0.848901093006134},{"x":0.7422037124633789,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7422037124633789,0.8324176073074341,0.7817047834396362,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7359667420387268,"y":0.848901093006134},{"x":0.717255711555481,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.717255711555481,0.8324176073074341,0.7359667420387268,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7151767015457153,"y":0.848901093006134},{"x":0.7130976915359497,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130976915359497,0.8324176073074341,0.7151767015457153,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8324176073074341},{"x":0.704781711101532,"y":0.8324176073074341},{"x":0.704781711101532,"y":0.848901093006134},{"x":0.6756756901741028,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6756756901741028,0.8324176073074341,0.704781711101532,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6673596501350403,"y":0.848901093006134},{"x":0.6195425987243652,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6195425987243652,0.8324176073074341,0.6673596501350403,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6112266182899475,"y":0.848901093006134},{"x":0.5738045573234558,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5738045573234558,0.8324176073074341,0.6112266182899475,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5675675868988037,"y":0.848901093006134},{"x":0.5613305568695068,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5613305568695068,0.8324176073074341,0.5675675868988037,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.8324176073074341},{"x":0.55509352684021,"y":0.8324176073074341},{"x":0.55509352684021,"y":0.848901093006134},{"x":0.5363825559616089,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5363825559616089,0.8324176073074341,0.55509352684021,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5280665159225464,"y":0.848901093006134},{"x":0.4906444847583771,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.4906444847583771,0.8324176073074341,0.5280665159225464,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.8324176073074341},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8324176073074341},{"x":0.48232847452163696,"y":0.848901093006134},{"x":0.43035343289375305,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.43035343289375305,0.8324176073074341,0.48232847452163696,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.8324176073074341},{"x":0.4261954128742218,"y":0.8324176073074341},{"x":0.4261954128742218,"y":0.848901093006134},{"x":0.4178794324398041,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4178794324398041,0.8324176073074341,0.4261954128742218,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.8324176073074341},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8324176073074341},{"x":0.41580042243003845,"y":0.848901093006134},{"x":0.36382535099983215,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.36382535099983215,0.8324176073074341,0.41580042243003845,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.8324176073074341},{"x":0.35758835077285767,"y":0.8324176073074341},{"x":0.35758835077285767,"y":0.848901093006134},{"x":0.34927234053611755,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34927234053611755,0.8324176073074341,0.35758835077285767,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.8324176073074341},{"x":0.34303534030914307,"y":0.8324176073074341},{"x":0.34303534030914307,"y":0.848901093006134},{"x":0.30561330914497375,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص.پ","boundary":[0.30561330914497375,0.8324176073074341,0.34303534030914307,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.8324176073074341},{"x":0.2931392788887024,"y":0.8324176073074341},{"x":0.2931392788887024,"y":0.848901093006134},{"x":0.25987526774406433,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.25987526774406433,0.8324176073074341,0.2931392788887024,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.8324176073074341},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8324176073074341},{"x":0.2494802474975586,"y":0.848901093006134},{"x":0.2432432472705841,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2432432472705841,0.8324176073074341,0.2494802474975586,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.8324176073074341},{"x":0.23284822702407837,"y":0.8324176073074341},{"x":0.23284822702407837,"y":0.848901093006134},{"x":0.20374220609664917,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.20374220609664917,0.8324176073074341,0.23284822702407837,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1995842009782791,"y":0.848901093006134},{"x":0.1247401237487793,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.1247401237487793,0.8324176073074341,0.1995842009782791,0.848901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10810811072587967,"y":0.8324176073074341},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8324176073074341},{"x":0.11850311607122421,"y":0.848901093006134},{"x":0.10810811072587967,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.10810811072587967,0.8324176073074341,0.11850311607122421,0.848901093006134]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10810811072587967,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8324176073074341},{"x":0.8357588648796082,"y":0.848901093006134},{"x":0.10810811072587967,"y":0.848901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.10310811072587966,0.8254176073074341,0.8407588648796082,0.855901093006134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8708791136741638},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8695054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5280665159225464,0.8557692170143127,0.5613305568695068,0.8708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8557692170143127},{"x":0.517671525478363,"y":0.8557692170143127},{"x":0.517671525478363,"y":0.8695054650306702},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8695054650306702}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5135135054588318,0.8557692170143127,0.517671525478363,0.8695054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8708791136741638},{"x":0.382536381483078,"y":0.8695054650306702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۲۷۳۰۵۰-۰۷۱۱","boundary":[0.382536381483078,0.8543956279754639,0.5010395050048828,0.8708791136741638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.8543956279754639},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8557692170143127},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8708791136741638},{"x":0.382536381483078,"y":0.8695054650306702}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.377536381483078,0.8473956279754639,0.5663305568695068,0.8778791136741638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4989604949951172,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4989604949951172,"y":0.942307710647583},{"x":0.4802494943141937,"y":0.942307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ب","boundary":[0.4802494943141937,0.9285714030265808,0.4989604949951172,0.942307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4989604949951172,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4989604949951172,"y":0.942307710647583},{"x":0.4802494943141937,"y":0.942307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4752494943141937,0.9215714030265808,0.5039604949951172,0.949307710647583],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/phsbQzYWsaYjnmvk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/wqPTHiAgzYfwIJDO.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/CHGQeZUsOOWbYHJA.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0005298862115261213,0.0007300296235870529,0.9981958713600888,0.9986978927719725]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.541208803653717},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8108108043670654,0.5398351550102234,0.8627858757972717,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7276507019996643,0.5398351550102234,0.8024948239326477,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5384615659713745},{"x":0.717255711555481,"y":0.5398351550102234},{"x":0.717255711555481,"y":0.5590659379959106},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6507276296615601,0.5384615659713745,0.717255711555481,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5384615659713745},{"x":0.644490659236908,"y":0.5398351550102234},{"x":0.644490659236908,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5966736078262329,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5966736078262329,0.5384615659713745,0.644490659236908,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.567307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8274428248405457,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8295218348503113,0.5659340620040894,0.8627858757972717,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8212057948112488,"y":0.583791196346283},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7629937529563904,0.5659340620040894,0.8212057948112488,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5659340620040894},{"x":0.752598762512207,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعادت","boundary":[0.7027027010917664,0.5645604133605957,0.752598762512207,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5892857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5892857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.5892857313156128,0.8627858757972717,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5892857313156128},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.7463617324829102,0.5906593203544617,0.8212057948112488,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنجبر","boundary":[0.6964656710624695,0.5920329689979553,0.7380457520484924,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.6153846383094788,0.8627858757972717,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7796257734298706,0.6153846383094788,0.8212057948112488,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.7297297120094299,0.6153846383094788,0.7713097929954529,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.656593382358551},{"x":0.8274428248405457,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.6387362480163574,0.8627858757972717,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8191268444061279,"y":0.656593382358551},{"x":0.7754677534103394,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.7754677534103394,0.6387362480163574,0.8191268444061279,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7671517729759216,"y":0.656593382358551},{"x":0.7234927415847778,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.7234927415847778,0.6401098966598511,0.7671517729759216,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7151767015457153,"y":0.656593382358551},{"x":0.6860706806182861,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فانی","boundary":[0.6860706806182861,0.6401098966598511,0.7151767015457153,0.656593382358551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.6648351550102234,0.8627858757972717,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6813187003135681},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.7484407424926758,0.6634615659713745,0.8212057948112488,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.6798336505889893,0.6634615659713745,0.7401247620582581,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.6881868243217468,0.8627858757972717,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدجواد","boundary":[0.7422037124633789,0.6881868243217468,0.8212057948112488,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلمان","boundary":[0.6860706806182861,0.6881868243217468,0.7338877320289612,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.6611226797103882,0.6881868243217468,0.6839916706085205,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.7129120826721191,0.8627858757972717,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7129120826721191},{"x":0.82536381483078,"y":0.7129120826721191},{"x":0.82536381483078,"y":0.7307692170143127},{"x":0.790020763874054,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.790020763874054,0.7129120826721191,0.82536381483078,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7129120826721191},{"x":0.790020763874054,"y":0.7129120826721191},{"x":0.790020763874054,"y":0.7307692170143127},{"x":0.752598762512207,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.752598762512207,0.7129120826721191,0.790020763874054,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فقیه","boundary":[0.7089397311210632,0.7129120826721191,0.7401247620582581,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8295218348503113,0.7376373410224915,0.8627858757972717,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایوب","boundary":[0.7858628034591675,0.7376373410224915,0.8212057948112488,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.7359667420387268,0.7376373410224915,0.7754677534103394,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جشنی","boundary":[0.6839916706085205,0.7376373410224915,0.7234927415847778,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8274428248405457,0.7623626589775085,0.8627858757972717,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7609890103340149},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7774725556373596},{"x":0.765072762966156,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجفعلی","boundary":[0.765072762966156,0.7609890103340149,0.8212057948112488,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6964656710624695,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمیان","boundary":[0.6964656710624695,0.7609890103340149,0.7588357329368591,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8035714030265808},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8295218348503113,0.7870879173278809,0.8627858757972717,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8035714030265808},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.7817047834396362,0.7857142686843872,0.8212057948112488,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8021978139877319},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7318087220191956,0.7857142686843872,0.7754677534103394,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8295218348503113,0.8104395866394043,0.8627858757972717,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.8104395866394043},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8104395866394043},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7879418134689331,0.8104395866394043,0.8295218348503113,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8104395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8104395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امامی","boundary":[0.7359667420387268,0.8104395866394043,0.7754677534103394,0.8269230723381042]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8269230723381042},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5916736078262329,0.5314615659713745,0.8677858757972717,0.8339230723381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.567307710647583},{"x":0.5654885768890381,"y":0.567307710647583},{"x":0.5654885768890381,"y":0.583791196346283},{"x":0.5218295454978943,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5218295454978943,0.567307710647583,0.5654885768890381,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5135135054588318,"y":0.567307710647583},{"x":0.5135135054588318,"y":0.583791196346283},{"x":0.45322245359420776,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.45322245359420776,0.5659340620040894,0.5135135054588318,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5659340620040894},{"x":0.442827433347702,"y":0.5659340620040894},{"x":0.442827433347702,"y":0.583791196346283},{"x":0.43659043312072754,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.5659340620040894,0.442827433347702,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5659340620040894},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5659340620040894},{"x":0.43035343289375305,"y":0.583791196346283},{"x":0.38669440150260925,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رییس","boundary":[0.38669440150260925,0.5659340620040894,0.43035343289375305,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5659340620040894},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5659340620040894},{"x":0.37837839126586914,"y":0.583791196346283},{"x":0.3305613398551941,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.3305613398551941,0.5659340620040894,0.37837839126586914,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5659340620040894},{"x":0.322245329618454,"y":0.5659340620040894},{"x":0.322245329618454,"y":0.583791196346283},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.25987526774406433,0.5659340620040894,0.322245329618454,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رییس","boundary":[0.5218295454978943,0.5920329689979553,0.5634095668792725,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5892857313156128},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6085164546966553},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4781704843044281,0.5892857313156128,0.5135135054588318,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5892857313156128},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5906593203544617},{"x":0.469854474067688,"y":0.6071428656578064},{"x":0.442827433347702,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.44490644335746765,0.5892857313156128,0.469854474067688,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6126373410224915},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6304945349693298},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.6140109896659851,0.5634095668792725,0.6304945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6140109896659851},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6140109896659851},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6318681240081787},{"x":0.469854474067688,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.46777546405792236,0.6140109896659851,0.4948025047779083,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6318681240081787},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45322245359420776,0.6153846383094788,0.4615384638309479,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6153846383094788},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6318681240081787},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.3908523917198181,0.6153846383094788,0.4469854533672333,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6538461446762085},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.6387362480163574,0.5634095668792725,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6387362480163574},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6552197933197021},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6579670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.4178794324398041,0.6401098966598511,0.4948025047779083,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.6620879173278809,0.5634095668792725,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6634615659713745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6620879173278809},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6799450516700745},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4636174738407135,0.6634615659713745,0.4948025047779083,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.6634615659713745},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6620879173278809},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6799450516700745},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.4054054021835327,0.6634615659713745,0.4553014636039734,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.6634615659713745},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6634615659713745},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6799450516700745},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3908523917198181,0.6634615659713745,0.3970893919467926,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6634615659713745},{"x":0.382536381483078,"y":0.6634615659713745},{"x":0.382536381483078,"y":0.6799450516700745},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.3513513505458832,0.6634615659713745,0.382536381483078,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6648351550102234},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6634615659713745},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6813187003135681},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.29106029868125916,0.6648351550102234,0.34303534030914307,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7032967209815979},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.6868131756782532,0.5634095668792725,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6868131756782532},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6868131756782532},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7032967209815979},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.4490644633769989,0.6868131756782532,0.4948025047779083,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7032967209815979},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4345114231109619,0.6881868243217468,0.4407484531402588,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7032967209815979},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.39293140172958374,0.6881868243217468,0.4261954128742218,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.6881868243217468},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6881868243217468},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7046703100204468},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.3388773500919342,0.6881868243217468,0.38669440150260925,0.7046703100204468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5645604133605957},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7032967209815979},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7046703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2548752677440643,0.5589340620040893,0.5704885768890381,0.7102967209815979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6909340620040894},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6909340620040894},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7032967209815979},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7032967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.6909340620040894,0.4407484531402588,0.7032967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7101648449897766},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.7115384340286255,0.5634095668792725,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7280219793319702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4469854533672333,0.7115384340286255,0.4948025047779083,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.7129120826721191},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7280219793319702},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7280219793319702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4324324429035187,0.7129120826721191,0.4407484531402588,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7280219793319702},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3679833710193634,0.7142857313156128,0.4261954128742218,0.7280219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7376373410224915},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7348901033401489},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.7376373410224915,0.5654885768890381,0.7513736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7403846383094788},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7376373410224915},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7541208863258362},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.43035343289375305,0.7403846383094788,0.4948025047779083,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7582417726516724},{"x":0.5654885768890381,"y":0.776098906993866},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.7596153616905212,0.5654885768890381,0.776098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.7623626589775085},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7609890103340149},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7774725556373596},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4261954128742218,0.7623626589775085,0.49688148498535156,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.7857142686843872},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7994505763053894},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.7857142686843872,0.5634095668792725,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7870879173278809},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7857142686843872},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8008241653442383},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4615384638309479,0.7870879173278809,0.4948025047779083,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.8104395866394043},{"x":0.5634095668792725,"y":0.807692289352417},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8241758346557617},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5031185150146484,0.8104395866394043,0.5654885768890381,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8104395866394043},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8255494236946106},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8269230723381042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.45114344358444214,0.8118131756782532,0.49688148498535156,0.8255494236946106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8241758346557617},{"x":0.3762993812561035,"y":0.8296703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3609043610095978,0.6866812996864319,0.5767255473136902,0.8311758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9409340620040894},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9409340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ج","boundary":[0.4844074845314026,0.9285714030265808,0.4948025047779083,0.9409340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9285714030265808},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9409340620040894},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9409340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4794074845314026,0.9215714030265808,0.49980250477790833,0.9479340620040894],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/jamQQbSQaehoxETy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/ddgaAbIDMndECEPW.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/SVqfOVIOQAscAOcP.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.0009677725742151449,0.9982866385771183,0.9987016664501076]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7348901033401489},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7983368039131165,0.7115384340286255,0.8191268444061279,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7348901033401489},{"x":0.777546763420105,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.7115384340286255,0.7920997738838196,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7348901033401489},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.7422037124633789,0.7115384340286255,0.7733888030052185,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.7027027010917664,0.7115384340286255,0.7359667420387268,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7362637519836426},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6839916706085205,0.7115384340286255,0.6985446810722351,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7362637519836426},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6486486196517944,0.7115384340286255,0.6798336505889893,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7362637519836426},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبادانی","boundary":[0.5925155878067017,0.7115384340286255,0.6424116492271423,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7362637519836426},{"x":0.55509352684021,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.55509352684021,0.7115384340286255,0.5841996073722839,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7362637519836426},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5197505354881287,0.7115384340286255,0.5446985363960266,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7362637519836426},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4906444847583771,0.7129120826721191,0.5135135054588318,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7362637519836426},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4490644633769989,0.7129120826721191,0.4864864945411682,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7129120826721191},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7129120826721191},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7362637519836426},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.42411643266677856,0.7129120826721191,0.44490644335746765,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کت","boundary":[0.3991684019565582,0.7129120826721191,0.4199584126472473,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاده","boundary":[0.3534303605556488,0.7129120826721191,0.3887733817100525,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7376373410224915},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.30353429913520813,0.7129120826721191,0.3471933603286743,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7376373410224915},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29729729890823364,0.7129120826721191,0.3014552891254425,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.7129120826721191},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7129120826721191},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7376373410224915},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شهرهایی","boundary":[0.21621622145175934,0.7129120826721191,0.29106029868125916,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.7142857313156128},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7142857313156128},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7376373410224915},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.16632016003131866,0.7142857313156128,0.20997920632362366,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7376373410224915},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14553014934062958,0.7142857313156128,0.1621621549129486,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7142857313156128},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7142857313156128},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7376373410224915},{"x":0.11642411351203918,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.11642411351203918,0.7142857313156128,0.13721413910388947,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6798336505889893,0.7486263513565063,0.7234927415847778,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6465696692466736,0.7486263513565063,0.6756756901741028,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.5945945978164673,0.7486263513565063,0.6403326392173767,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5758835673332214,0.7486263513565063,0.5883575677871704,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.7486263513565063,0.5717255473136902,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7733516693115234},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5114344954490662,0.7486263513565063,0.5446985363960266,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7733516693115234},{"x":0.469854474067688,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.469854474067688,0.7486263513565063,0.5072765350341797,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7733516693115234},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسافت","boundary":[0.4116424024105072,0.7486263513565063,0.4636174738407135,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7733516693115234},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3887733817100525,0.7486263513565063,0.4054054021835327,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7486263513565063},{"x":0.382536381483078,"y":0.7486263513565063},{"x":0.382536381483078,"y":0.7733516693115234},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3659043610095978,0.7486263513565063,0.382536381483078,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.7486263513565063},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7486263513565063},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7733516693115234},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.31185030937194824,0.7486263513565063,0.3596673607826233,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.7486263513565063},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7486263513565063},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7733516693115234},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30561330914497375,0.7486263513565063,0.31185030937194824,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.7486263513565063},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7486263513565063},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7733516693115234},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقرر","boundary":[0.2557172477245331,0.7486263513565063,0.29937630891799927,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.7486263513565063},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7486263513565063},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7733516693115234},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.2058212012052536,0.7486263513565063,0.2515592575073242,0.7733516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.7486263513565063},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7486263513565063},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7733516693115234},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.15592515468597412,0.7486263513565063,0.20166319608688354,0.7733516693115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.708791196346283},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7733516693115234},{"x":0.11642411351203918,"y":0.776098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11142411351203918,0.7045384340286255,0.8241268444061279,0.7803516693115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.7829670310020447},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7829670310020447},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8049450516700745},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوره","boundary":[0.29106029868125916,0.7829670310020447,0.34095633029937744,0.8049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7829670310020447},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7829670310020447},{"x":0.2869022786617279,"y":0.8049450516700745},{"x":0.23076923191547394,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبارکه","boundary":[0.23076923191547394,0.7829670310020447,0.2869022786617279,0.8049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.7829670310020447},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7829670310020447},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8035714030265808},{"x":0.19542619585990906,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سباء","boundary":[0.19542619585990906,0.7829670310020447,0.22453223168849945,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.7829670310020447},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7829670310020447},{"x":0.18711018562316895,"y":0.8035714030265808},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیه","boundary":[0.1621621549129486,0.7829670310020447,0.18711018562316895,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7829670310020447},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7829670310020447},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8035714030265808},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.1330561339855194,0.7829670310020447,0.1538461595773697,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7829670310020447},{"x":0.12681913375854492,"y":0.7829670310020447},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8035714030265808},{"x":0.11642411351203918,"y":0.8035714030265808}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.11642411351203918,0.7829670310020447,0.12681913375854492,0.8035714030265808]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.7829670310020447},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7829670310020447},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8049450516700745},{"x":0.11642411351203918,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.11142411351203918,0.7759670310020447,0.34595633029937745,0.8119450516700745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9381868243217468},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9381868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"د","boundary":[0.4864864945411682,0.9299450516700745,0.4948025047779083,0.9381868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9381868243217468},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9381868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4814864945411682,0.9229450516700745,0.49980250477790833,0.9451868243217468],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/BhQaSQMTDBBzWmNR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/qtpaPgEivJCgeqRE.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/KZGKFeGsXIAzjOhd.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.0011036258058233575,0.9988658201322734,0.9987073270082475]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.8118131756782532},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8118131756782532},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8351648449897766},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5239084959030151,0.8118131756782532,0.5405405163764954,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8118131756782532},{"x":0.517671525478363,"y":0.8118131756782532},{"x":0.517671525478363,"y":0.8351648449897766},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عبدا","boundary":[0.48232847452163696,0.8118131756782532,0.517671525478363,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8118131756782532},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8351648449897766},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.45945945382118225,0.8118131756782532,0.4802494943141937,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8104395866394043},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8118131756782532},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8351648449897766},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وهمه","boundary":[0.40124741196632385,0.8104395866394043,0.45114344358444214,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.8104395866394043},{"x":0.395010381937027,"y":0.8118131756782532},{"x":0.395010381937027,"y":0.8351648449897766},{"x":0.3388773500919342,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.3388773500919342,0.8104395866394043,0.395010381937027,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.8104395866394043},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8104395866394043},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8351648449897766},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پرپر","boundary":[0.29106029868125916,0.8104395866394043,0.33264032006263733,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.8104395866394043},{"x":0.28482329845428467,"y":0.8104395866394043},{"x":0.28482329845428467,"y":0.8351648449897766},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2557172477245331,0.8104395866394043,0.28482329845428467,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.8104395866394043},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8104395866394043},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8351648449897766},{"x":0.23076923191547394,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23076923191547394,0.8104395866394043,0.2494802474975586,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.8104395866394043},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8104395866394043},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8351648449897766},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.1767151802778244,0.8104395866394043,0.22245322167873383,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8104395866394043},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8104395866394043},{"x":0.17047816514968872,"y":0.833791196346283},{"x":0.13513512909412384,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جاده","boundary":[0.13513512909412384,0.8104395866394043,0.17047816514968872,0.833791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8104395866394043},{"x":0.13097712397575378,"y":0.8104395866394043},{"x":0.13097712397575378,"y":0.833791196346283},{"x":0.11850311607122421,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.11850311607122421,0.8104395866394043,0.13097712397575378,0.833791196346283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8104395866394043},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8118131756782532},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8365384340286255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11350311607122421,0.8034395866394043,0.5455405163764954,0.8435384340286255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9340659379959106},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9340659379959106}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"۵","boundary":[0.4864864945411682,0.9299450516700745,0.4927234947681427,0.9340659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9299450516700745},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9340659379959106},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9340659379959106}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4814864945411682,0.9229450516700745,0.4977234947681427,0.9410659379959107],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/lkIKvmWqzgDYrwRz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/WoELRduVXJEULXGi.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/ryyEaifOstjrpBdD.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00024461771557088204,0.00010170873442848959,0.9980964596107943,0.9986941190938374]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5634095668792725,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5613305568695068,"y":0.10027472674846649},{"x":0.48856547474861145,"y":0.09890110045671463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4906444847583771,0.08241758495569229,0.5613305568695068,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.08104395866394043},{"x":0.4802494943141937,"y":0.08241758495569229},{"x":0.4802494943141937,"y":0.09890110045671463},{"x":0.4199584126472473,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4199584126472473,0.08104395866394043,0.4802494943141937,0.09890110045671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5634095668792725,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5613305568695068,"y":0.10027472674846649},{"x":0.4199584126472473,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4149584126472473,0.07404395866394042,0.5663305568695068,0.1072747267484665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.11126373708248138},{"x":0.9085239171981812,"y":0.10989011079072952},{"x":0.9085239171981812,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8607068657875061,"y":0.12637363374233246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8607068657875061,0.11126373708248138,0.9085239171981812,0.12637363374233246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.11126373708248138},{"x":0.9085239171981812,"y":0.10989011079072952},{"x":0.9085239171981812,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8607068657875061,"y":0.12637363374233246}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8557068657875061,0.10426373708248138,0.9135239171981812,0.13337363374233246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.10989011079072952},{"x":0.17463617026805878,"y":0.10989011079072952},{"x":0.17463617026805878,"y":0.12362637370824814},{"x":0.12266112118959427,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.12266112118959427,0.10989011079072952,0.17463617026805878,0.12362637370824814]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.10989011079072952},{"x":0.17463617026805878,"y":0.10989011079072952},{"x":0.17463617026805878,"y":0.12362637370824814},{"x":0.12266112118959427,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.10289011079072952,0.17963617026805878,0.13062637370824814],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.16208791732788086},{"x":0.14137214422225952,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1621621549129486,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1621621549129486,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"ما","boundary":[0.14137214422225952,0.16208791732788086,0.1621621549129486,0.1565934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.16208791732788086},{"x":0.14137214422225952,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1621621549129486,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1621621549129486,"y":0.16208791732788086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.15508791732788085,0.1671621549129486,0.16359341216087342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.1565934121608734},{"x":0.9085239171981812,"y":0.1565934121608734},{"x":0.9085239171981812,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8295218348503113,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8295218348503113,0.1565934121608734,0.9085239171981812,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.18131868541240692},{"x":0.9085239171981812,"y":0.18131868541240692},{"x":0.9085239171981812,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8711018562316895,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.18131868541240692,0.9085239171981812,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8357588648796082,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8357588648796082,0.18131868541240692,0.8627858757972717,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8336798548698425,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8336798548698425,"y":0.19780220091342926},{"x":0.8316008448600769,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8316008448600769,0.18131868541240692,0.8336798548698425,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.18131868541240692},{"x":0.82536381483078,"y":0.18131868541240692},{"x":0.82536381483078,"y":0.19780220091342926},{"x":0.7733888030052185,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7733888030052185,0.18131868541240692,0.82536381483078,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7733888030052185,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7733888030052185,"y":0.19780220091342926},{"x":0.7588357329368591,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7588357329368591,0.18131868541240692,0.7733888030052185,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7442827224731445,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7442827224731445,"y":0.19780220091342926},{"x":0.7297297120094299,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7297297120094299,0.18131868541240692,0.7442827224731445,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7214137315750122,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7214137315750122,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6798336505889893,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6798336505889893,0.18131868541240692,0.7214137315750122,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6403326392173767,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6403326392173767,0.18131868541240692,0.6756756901741028,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6257796287536621,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6257796287536621,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5862785577774048,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5862785577774048,0.18131868541240692,0.6257796287536621,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5800415873527527,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5800415873527527,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5717255473136902,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717255473136902,0.18131868541240692,0.5800415873527527,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5634095668792725,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5634095668792725,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5363825559616089,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5363825559616089,0.18131868541240692,0.5634095668792725,0.19780220091342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.15521977841854095},{"x":0.9106029272079468,"y":0.1565934121608734},{"x":0.9085239171981812,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5363825559616089,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5313825559616089,0.14821977841854095,0.9135239171981812,0.207549453496933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18269230425357819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.18269230425357819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.19230769574642181},{"x":0.14553014934062958,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.14553014934062958,0.18269230425357819,0.14968815445899963,0.19230769574642181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18269230425357819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.18269230425357819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.19230769574642181},{"x":0.14553014934062958,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.17569230425357818,0.15468815445899964,0.19930769574642182],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690228462219238,"y":0.21016483008861542},{"x":0.9064449071884155,"y":0.21016483008861542},{"x":0.9064449071884155,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8690228462219238,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.8690228462219238,0.21016483008861542,0.9064449071884155,0.22252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22252747416496277},{"x":0.812889814376831,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.812889814376831,0.21016483008861542,0.8627858757972717,0.22252747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.21016483008861542},{"x":0.9064449071884155,"y":0.21016483008861542},{"x":0.9064449071884155,"y":0.22252747416496277},{"x":0.812889814376831,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.807889814376831,0.2031648300886154,0.9114449071884155,0.22952747416496277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.21016483008861542},{"x":0.147609144449234,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14968815445899963,"y":0.21978022158145905},{"x":0.147609144449234,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱","boundary":[0.14553014934062958,0.21016483008861542,0.14968815445899963,0.21978022158145905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.21016483008861542},{"x":0.147609144449234,"y":0.21016483008861542},{"x":0.14968815445899963,"y":0.21978022158145905},{"x":0.147609144449234,"y":0.21978022158145905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.2031648300886154,0.15468815445899964,0.22678022158145905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14968815445899963,"y":0.23489010334014893},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2431318610906601},{"x":0.147609144449234,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.14553014934062958,0.23489010334014893,0.15176714956760406,0.2431318610906601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14968815445899963,"y":0.23489010334014893},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2431318610906601},{"x":0.147609144449234,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.22789010334014892,0.15676714956760407,0.2501318610906601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.25824177265167236},{"x":0.14968815445899963,"y":0.25824177265167236},{"x":0.15176714956760406,"y":0.26923078298568726},{"x":0.14553014934062958,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲","boundary":[0.14553014934062958,0.25824177265167236,0.15176714956760406,0.26923078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.25824177265167236},{"x":0.14968815445899963,"y":0.25824177265167236},{"x":0.15176714956760406,"y":0.26923078298568726},{"x":0.14553014934062958,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.25124177265167236,0.15676714956760407,0.27623078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.23351648449897766},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2321428507566452},{"x":0.9064449071884155,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8648648858070374,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8648648858070374,0.23351648449897766,0.9064449071884155,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8565488457679749,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8565488457679749,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8149688243865967,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.8149688243865967,0.23351648449897766,0.8565488457679749,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8066527843475342,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8066527843475342,"y":0.25},{"x":0.765072762966156,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.765072762966156,0.23351648449897766,0.8066527843475342,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7629937529563904,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7629937529563904,"y":0.25},{"x":0.7234927415847778,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7234927415847778,0.23351648449897766,0.7629937529563904,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.23489010334014893},{"x":0.7089397311210632,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7089397311210632,"y":0.25},{"x":0.6715176701545715,"y":0.25}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6715176701545715,0.23489010334014893,0.7089397311210632,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6632016897201538,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6632016897201538,"y":0.25},{"x":0.6569646596908569,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.23489010334014893,0.6632016897201538,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6486486196517944,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6486486196517944,"y":0.25},{"x":0.6216216087341309,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6216216087341309,0.23489010334014893,0.6486486196517944,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.2568681240081787},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2568681240081787},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.8627858757972717,0.2568681240081787,0.9064449071884155,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8544698357582092,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8544698357582092,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8232848048210144,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.8232848048210144,0.2568681240081787,0.8544698357582092,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2747252881526947},{"x":0.765072762966156,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.765072762966156,0.25824177265167236,0.8149688243865967,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7609147429466248,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7609147429466248,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7130976915359497,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7130976915359497,0.25824177265167236,0.7609147429466248,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7130976915359497,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7130976915359497,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6756756901741028,0.25824177265167236,0.7130976915359497,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6611226797103882,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6611226797103882,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6299376487731934,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6299376487731934,0.25824177265167236,0.6611226797103882,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.25961539149284363},{"x":0.6216216087341309,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6216216087341309,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5883575677871704,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.5883575677871704,0.25961539149284363,0.6216216087341309,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.2829670310020447},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2829670310020447},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.8648648858070374,0.2829670310020447,0.9064449071884155,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7983368039131165,0.2829670310020447,0.8565488457679749,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرامدرن","boundary":[0.7234927415847778,0.2829670310020447,0.7920997738838196,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6964656710624695,0.2829670310020447,0.7151767015457153,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.2829670310020447},{"x":0.692307710647583,"y":0.2829670310020447},{"x":0.692307710647583,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6486486196517944,0.2829670310020447,0.692307710647583,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2829670310020447},{"x":0.644490659236908,"y":0.2829670310020447},{"x":0.644490659236908,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6070685982704163,0.2829670310020447,0.644490659236908,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5530145764350891,0.2829670310020447,0.5925155878067017,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2829670310020447},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5384615659713745,0.2829670310020447,0.5446985363960266,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.2829670310020447},{"x":0.530145525932312,"y":0.2829670310020447},{"x":0.530145525932312,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5031185150146484,0.2829670310020447,0.530145525932312,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3076923191547394},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3076923191547394},{"x":0.9064449071884155,"y":0.325549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.8627858757972717,0.3076923191547394,0.9064449071884155,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8565488457679749,"y":0.325549453496933},{"x":0.8004158139228821,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.8004158139228821,0.3076923191547394,0.8565488457679749,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.3076923191547394},{"x":0.790020763874054,"y":0.3076923191547394},{"x":0.790020763874054,"y":0.325549453496933},{"x":0.752598762512207,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.752598762512207,0.3076923191547394,0.790020763874054,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7442827224731445,"y":0.325549453496933},{"x":0.7380457520484924,"y":0.325549453496933}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.3076923191547394,0.7442827224731445,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7297297120094299,"y":0.325549453496933},{"x":0.7027027010917664,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.7027027010917664,0.3076923191547394,0.7297297120094299,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.3076923191547394},{"x":0.692307710647583,"y":0.3076923191547394},{"x":0.692307710647583,"y":0.325549453496933},{"x":0.6486486196517944,"y":0.325549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6486486196517944,0.3076923191547394,0.692307710647583,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.33379119634628296},{"x":0.9064449071884155,"y":0.33379119634628296},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۱-","boundary":[0.8648648858070374,0.33379119634628296,0.9064449071884155,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.33379119634628296},{"x":0.8565488457679749,"y":0.33379119634628296},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8045738339424133,0.33379119634628296,0.8565488457679749,0.3461538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.23351648449897766},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2321428507566452},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3461538553237915},{"x":0.5031185150146484,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.49811851501464843,0.22651648449897765,0.9135239171981812,0.3531538553237915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.28434064984321594},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2829670310020447},{"x":0.15176714956760406,"y":0.29395604133605957},{"x":0.14345113933086395,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.14345113933086395,0.28434064984321594,0.15176714956760406,0.29395604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.28434064984321594},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2829670310020447},{"x":0.15176714956760406,"y":0.29395604133605957},{"x":0.14345113933086395,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13845113933086395,0.27734064984321594,0.15676714956760407,0.3009560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3076923191547394},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3076923191547394},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3186813294887543},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ع","boundary":[0.14553014934062958,0.3076923191547394,0.15176714956760406,0.3186813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.3076923191547394},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3076923191547394},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3186813294887543},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.3006923191547394,0.15676714956760407,0.3256813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.33379119634628296},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3324175775051117},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3434065878391266},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷","boundary":[0.14345113933086395,0.33379119634628296,0.15176714956760406,0.3434065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.33379119634628296},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3324175775051117},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3434065878391266},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.13845113933086395,0.32679119634628295,0.15676714956760407,0.3504065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3818681240081787},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3818681240081787},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3928571343421936},{"x":0.14553014934062958,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹","boundary":[0.14345113933086395,0.3818681240081787,0.15176714956760406,0.3928571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3818681240081787},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3818681240081787},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3928571343421936},{"x":0.14553014934062958,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.13845113933086395,0.3748681240081787,0.15676714956760407,0.3998571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.3818681240081787},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3818681240081787},{"x":0.9085239171981812,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8711018562316895,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.3818681240081787,0.9085239171981812,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8336798548698425,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.8336798548698425,0.3818681240081787,0.8627858757972717,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8316008448600769,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8274428248405457,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.3818681240081787,0.8316008448600769,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8191268444061279,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8087317943572998,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8087317943572998,0.3818681240081787,0.8191268444061279,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8024948239326477,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7546777725219727,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7546777725219727,0.3818681240081787,0.8024948239326477,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.3818681240081787},{"x":0.752598762512207,"y":0.3818681240081787},{"x":0.752598762512207,"y":0.39835163950920105},{"x":0.7110186815261841,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7110186815261841,0.3818681240081787,0.752598762512207,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.3818681240081787},{"x":0.704781711101532,"y":0.3818681240081787},{"x":0.704781711101532,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6486486196517944,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.6486486196517944,0.3818681240081787,0.704781711101532,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6382536292076111,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5987526178359985,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5987526178359985,0.3818681240081787,0.6382536292076111,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.3818681240081787},{"x":0.590436577796936,"y":0.3818681240081787},{"x":0.590436577796936,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5800415873527527,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5800415873527527,0.3818681240081787,0.590436577796936,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5717255473136902,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5259875059127808,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5259875059127808,0.3818681240081787,0.5717255473136902,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5239084959030151,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5239084959030151,"y":0.39835163950920105},{"x":0.48232847452163696,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.48232847452163696,0.3818681240081787,0.5239084959030151,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.3818681240081787},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3818681240081787},{"x":0.47401246428489685,"y":0.39835163950920105},{"x":0.43659043312072754,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.43659043312072754,0.3818681240081787,0.47401246428489685,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4282744228839874,"y":0.39835163950920105},{"x":0.4199584126472473,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4199584126472473,0.3818681240081787,0.4282744228839874,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3818681240081787},{"x":0.4137214124202728,"y":0.39835163950920105},{"x":0.38669440150260925,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.38669440150260925,0.3818681240081787,0.4137214124202728,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.4065934121608734},{"x":0.9085239171981812,"y":0.4065934121608734},{"x":0.9085239171981812,"y":0.41895604133605957},{"x":0.8648648858070374,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.8648648858070374,0.4065934121608734,0.9085239171981812,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8586278557777405,"y":0.4065934121608734},{"x":0.8586278557777405,"y":0.41895604133605957},{"x":0.8087317943572998,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8087317943572998,0.4065934121608734,0.8586278557777405,0.41895604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3818681240081787},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3818681240081787},{"x":0.9085239171981812,"y":0.41895604133605957},{"x":0.38669440150260925,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38169440150260925,0.3748681240081787,0.9135239171981812,0.4259560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.4065934121608734},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4065934121608734},{"x":0.15176714956760406,"y":0.41620880365371704},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹","boundary":[0.14345113933086395,0.4065934121608734,0.15176714956760406,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.4065934121608734},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4065934121608734},{"x":0.15176714956760406,"y":0.41620880365371704},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.13845113933086395,0.3995934121608734,0.15676714956760407,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4326923191547394},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4326923191547394},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4436813294887543},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱","boundary":[0.1392931342124939,0.4326923191547394,0.16008315980434418,0.4436813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4326923191547394},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4326923191547394},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4436813294887543},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4436813294887543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.4256923191547394,0.16508315980434418,0.4506813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4601648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.45879119634628296},{"x":0.16008315980434418,"y":0.46978020668029785},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.13721413910388947,0.4601648449897766,0.16008315980434418,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4601648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.45879119634628296},{"x":0.16008315980434418,"y":0.46978020668029785},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.4531648449897766,0.16508315980434418,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4848901033401489},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4958791136741638},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.13721413910388947,0.4848901033401489,0.15800416469573975,0.4958791136741638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4848901033401489},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4958791136741638},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.4778901033401489,0.16300416469573975,0.5028791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5082417726516724},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5082417726516724},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5192307829856873},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.1392931342124939,0.5082417726516724,0.15800416469573975,0.5192307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5082417726516724},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5082417726516724},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5192307829856873},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.5012417726516724,0.16300416469573975,0.5262307829856873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.531593382358551},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5302197933197021},{"x":0.15800416469573975,"y":0.541208803653717},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.1392931342124939,0.531593382358551,0.15800416469573975,0.541208803653717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.531593382358551},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5302197933197021},{"x":0.15800416469573975,"y":0.541208803653717},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.524593382358551,0.16300416469573975,0.548208803653717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5535714030265808},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5535714030265808},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5659340620040894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.13721413910388947,0.5535714030265808,0.16008315980434418,0.5659340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5535714030265808},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5535714030265808},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5659340620040894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.5465714030265808,0.16508315980434418,0.5729340620040894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5796703100204468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5796703100204468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5906593203544617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.1392931342124939,0.5796703100204468,0.15800416469573975,0.5906593203544617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5796703100204468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5796703100204468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5906593203544617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.5726703100204468,0.16300416469573975,0.5976593203544617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6016483306884766},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6016483306884766},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6126373410224915},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.13721413910388947,0.6016483306884766,0.15592515468597412,0.6126373410224915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6016483306884766},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6016483306884766},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6126373410224915},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.5946483306884766,0.16092515468597413,0.6196373410224915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.4313186705112457},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4313186705112457},{"x":0.9064449071884155,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8627858757972717,0.4313186705112457,0.9064449071884155,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8544698357582092,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7713097929954529,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.7713097929954529,0.4313186705112457,0.8544698357582092,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4491758346557617},{"x":0.692307710647583,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.692307710647583,0.4313186705112457,0.7629937529563904,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6777547001838684,0.4326923191547394,0.6839916706085205,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6153846383094788,0.4326923191547394,0.6694386601448059,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5634095668792725,0.4326923191547394,0.6091476082801819,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4491758346557617},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5259875059127808,0.4326923191547394,0.5634095668792725,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.4719334840774536,0.4326923191547394,0.5114344954490662,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4326923191547394},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4326923191547394},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4491758346557617},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.4326923191547394,0.46569645404815674,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.4326923191547394},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4326923191547394},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4491758346557617},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.42203742265701294,0.4326923191547394,0.45114344358444214,0.4491758346557617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.4313186705112457},{"x":0.9064449071884155,"y":0.42994505167007446},{"x":0.9064449071884155,"y":0.44780218601226807},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41703742265701294,0.4243186705112457,0.9114449071884155,0.4548021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.4574175775051117,0.8773388862609863,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7692307829856873,0.45879119634628296,0.8108108043670654,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7588357329368591,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7609147429466248,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7422037124633789,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.7401247620582581,0.45879119634628296,0.7609147429466248,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7318087220191956,"y":0.45879119634628296},{"x":0.7338877320289612,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6881496906280518,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.6881496906280518,0.45879119634628296,0.7338877320289612,0.47664836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8773388862609863,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.48351648449897766,0.8773388862609863,0.49862638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8108108043670654,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7692307829856873,0.48351648449897766,0.8108108043670654,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7629937529563904,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7318087220191956,0.48351648449897766,0.7629937529563904,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7276507019996643,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7193347215652466,0.48351648449897766,0.7276507019996643,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7130976915359497,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6673596501350403,0.48351648449897766,0.7130976915359497,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6590436697006226,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6548856496810913,0.48351648449897766,0.6590436697006226,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6507276296615601,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.6216216087341309,0.48351648449897766,0.6507276296615601,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6153846383094788,"y":0.48351648449897766},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5592515468597412,0.48351648449897766,0.6153846383094788,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.48351648449897766},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5446985363960266,0.48351648449897766,0.5509355664253235,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5054945349693298},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5054945349693298},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.5054945349693298,0.8773388862609863,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5068681240081787},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7671517729759216,0.5068681240081787,0.8108108043670654,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7297297120094299,0.5082417726516724,0.7609147429466248,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5082417726516724},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.6985446810722351,0.5082417726516724,0.7214137315750122,0.5247252583503723]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4601648449897766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4574175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5446985363960266,"y":0.526098906993866}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5396985363960266,0.4531648449897766,0.884417896270752,0.5303516693115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5453296899795532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.5288461446762085,0.8773388862609863,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5288461446762085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7692307829856873,0.5288461446762085,0.8087317943572998,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7318087220191956,0.5302197933197021,0.7609147429466248,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5288461446762085},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.6735966801643372,0.5302197933197021,0.7214137315750122,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5302197933197021},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5453296899795532},{"x":0.632016658782959,"y":0.5453296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوگرا","boundary":[0.632016658782959,0.5302197933197021,0.6652806401252747,0.5453296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.5535714030265808},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5535714030265808},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.8607068657875061,0.5535714030265808,0.9064449071884155,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7817047834396362,0.5535714030265808,0.8503118753433228,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7754677534103394,0.5535714030265808,0.7817047834396362,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5535714030265808},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6881496906280518,0.5535714030265808,0.7588357329368591,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6611226797103882,0.5535714030265808,0.6777547001838684,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6112266182899475,0.5535714030265808,0.6569646596908569,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5987526178359985,0.5535714030265808,0.6070685982704163,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5405405163764954,0.5535714030265808,0.5841996073722839,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.4802494943141937,0.5535714030265808,0.5322245359420776,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.4345114231109619,0.5535714030265808,0.4719334840774536,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4199584126472473,0.5535714030265808,0.4261954128742218,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5535714030265808},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5728021860122681},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.38461539149284363,0.5535714030265808,0.4116424024105072,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.5535714030265808},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5535714030265808},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5728021860122681},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37006238102912903,0.5535714030265808,0.3804573714733124,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.5535714030265808},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5535714030265808},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.3076923191547394,0.5535714030265808,0.36382535099983215,0.5728021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5535714030265808},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5535714030265808},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5728021860122681},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.25987526774406433,0.5535714030265808,0.29937630891799927,0.5728021860122681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.531593382358551},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5288461446762085},{"x":0.9085239171981812,"y":0.5728021860122681},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2527962577342987,0.524593382358551,0.9135239171981812,0.5798021860122681],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8170478343963623,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.5769230723381042,0.8814969062805176,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8108108043670654,"y":0.593406617641449},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.7713097929954529,0.5782967209815979,0.8108108043670654,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5796703100204468},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5947802066802979},{"x":0.717255711555481,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.717255711555481,0.5796703100204468,0.7629937529563904,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.6016483306884766,0.8773388862609863,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.777546763420105,0.6030219793319702,0.8108108043670654,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6195054650306702},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.7234927415847778,0.6030219793319702,0.7713097929954529,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.6236263513565063,0.8773388862609863,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.625},{"x":0.8087317943572998,"y":0.625},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7588357329368591,0.625,0.8108108043670654,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7505197525024414,"y":0.625},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6428571343421936},{"x":0.704781711101532,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.704781711101532,0.6263736486434937,0.7505197525024414,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.6497252583503723,0.8773388862609863,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7920997738838196,0.6497252583503723,0.8108108043670654,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجمعی","boundary":[0.7338877320289612,0.6497252583503723,0.7858628034591675,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.6881496906280518,0.6497252583503723,0.7255717515945435,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6611226797103882,0.6497252583503723,0.6819126605987549,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.651098906993866},{"x":0.6465696692466736,"y":0.651098906993866},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6257796287536621,0.651098906993866,0.6465696692466736,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.651098906993866},{"x":0.6174635887145996,"y":0.651098906993866},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گانهی","boundary":[0.5738045573234558,0.651098906993866,0.6174635887145996,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.651098906993866},{"x":0.5675675868988037,"y":0.651098906993866},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.5135135054588318,0.651098906993866,0.5675675868988037,0.6703296899795532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5755494236946106},{"x":0.8835758566856384,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5064344954490662,0.5726703100204468,0.8885758566856384,0.6759560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.7983368039131165,0.6730769276618958,0.8814969062805176,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7629937529563904,0.6730769276618958,0.8087317943572998,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7505197525024414,0.6730769276618958,0.7546777725219727,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7089397311210632,0.6730769276618958,0.7422037124633789,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.6278586387634277,0.6744505763053894,0.6985446810722351,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.5675675868988037,0.6744505763053894,0.6195425987243652,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6895604133605957},{"x":0.542619526386261,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.542619526386261,0.6744505763053894,0.5592515468597412,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5114344954490662,0.6744505763053894,0.5343035459518433,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6909340620040894},{"x":0.469854474067688,"y":0.6909340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.469854474067688,0.6744505763053894,0.5051975250244141,0.6909340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.6744505763053894},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6744505763053894},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6909340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترافیکی","boundary":[0.3970893919467926,0.6744505763053894,0.45322245359420776,0.6909340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6964285969734192},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6964285969734192},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.8607068657875061,0.6964285969734192,0.9064449071884155,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.8004158139228821,0.6964285969734192,0.8544698357582092,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7193347215652466,0.6964285969734192,0.7920997738838196,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7156593203544617},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6590436697006226,0.6964285969734192,0.7110186815261841,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7156593203544617},{"x":0.632016658782959,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.632016658782959,0.6964285969734192,0.6507276296615601,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5800415873527527,0.6964285969734192,0.6237006187438965,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7156593203544617},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.5280665159225464,0.6964285969734192,0.5717255473136902,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7156593203544617},{"x":0.469854474067688,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.469854474067688,0.6964285969734192,0.5218295454978943,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.6964285969734192},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6964285969734192},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7156593203544617},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.4054054021835327,0.6964285969734192,0.4615384638309479,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6964285969734192},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6964285969734192},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7156593203544617},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.35550934076309204,0.6964285969734192,0.3970893919467926,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6964285969734192},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6964285969734192},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7156593203544617},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.34303534030914307,0.6964285969734192,0.3513513505458832,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.6964285969734192},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6964285969734192},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7156593203544617},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.29729729890823364,0.6964285969734192,0.33471933007240295,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6964285969734192},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6964285969734192},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7156593203544617},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28274428844451904,0.6964285969734192,0.28898128867149353,0.7156593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.6964285969734192},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6964285969734192},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7156593203544617},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.24532224237918854,0.6964285969734192,0.27442827820777893,0.7156593203544617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.6744505763053894},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6717032790184021},{"x":0.9085239171981812,"y":0.7142857313156128},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7170329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24032224237918853,0.6674505763053894,0.9135239171981812,0.7212857313156128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.7266483306884766,0.8773388862609863,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.7297297120094299,0.7280219793319702,0.8087317943572998,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6715176701545715,0.7280219793319702,0.7214137315750122,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6486486196517944,0.7280219793319702,0.6632016897201538,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6049895882606506,0.7293956279754639,0.6403326392173767,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7445054650306702},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5488565564155579,0.7293956279754639,0.5966736078262329,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.75},{"x":0.8773388862609863,"y":0.75},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.75,0.8773388862609863,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.75},{"x":0.8087317943572998,"y":0.75},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7664835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7609147429466248,0.75,0.8087317943572998,0.7664835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.75},{"x":0.752598762512207,"y":0.75},{"x":0.752598762512207,"y":0.7678571343421936},{"x":0.704781711101532,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تطبیقی","boundary":[0.704781711101532,0.75,0.752598762512207,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7678571343421936},{"x":0.692307710647583,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.692307710647583,0.7513736486434937,0.6985446810722351,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6839916706085205,"y":0.75},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقایسهی","boundary":[0.6174635887145996,0.7513736486434937,0.6839916706085205,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5530145764350891,0.7513736486434937,0.6112266182899475,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7513736486434937},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5010395050048828,0.7513736486434937,0.5446985363960266,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7678571343421936},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4927234947681427,0.7513736486434937,0.4989604949951172,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7513736486434937},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7678571343421936},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.42411643266677856,0.7513736486434937,0.4760914742946625,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8773388862609863,"y":0.791208803653717},{"x":0.8170478343963623,"y":0.791208803653717}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.7733516693115234,0.8773388862609863,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.791208803653717},{"x":0.7609147429466248,"y":0.791208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7609147429466248,0.7733516693115234,0.8087317943572998,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7733516693115234},{"x":0.752598762512207,"y":0.7733516693115234},{"x":0.752598762512207,"y":0.791208803653717},{"x":0.7068607211112976,"y":0.791208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.7068607211112976,0.7733516693115234,0.752598762512207,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7733516693115234},{"x":0.7027027010917664,"y":0.791208803653717},{"x":0.6964656710624695,"y":0.791208803653717}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6964656710624695,0.7733516693115234,0.7027027010917664,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7733516693115234},{"x":0.6881496906280518,"y":0.791208803653717},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جزءنگر","boundary":[0.6382536292076111,0.7747252583503723,0.6881496906280518,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6216216087341309,0.7747252583503723,0.6278586387634277,0.7925823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7925823926925659},{"x":0.590436577796936,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.590436577796936,0.7747252583503723,0.6112266182899475,0.7925823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگر","boundary":[0.5675675868988037,0.7747252583503723,0.5862785577774048,0.7925823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7967032790184021},{"x":0.8773388862609863,"y":0.8131868243217468},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۲-","boundary":[0.8170478343963623,0.7967032790184021,0.8773388862609863,0.8131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7980769276618958},{"x":0.812889814376831,"y":0.7980769276618958},{"x":0.812889814376831,"y":0.8131868243217468},{"x":0.777546763420105,"y":0.8131868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.777546763420105,0.7980769276618958,0.812889814376831,0.8131868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8145604133605957},{"x":0.752598762512207,"y":0.8145604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.752598762512207,0.7980769276618958,0.7733888030052185,0.8145604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7980769276618958},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8145604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقادی","boundary":[0.6819126605987549,0.7980769276618958,0.7359667420387268,0.8145604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7293956279754639},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7266483306884766},{"x":0.879417896270752,"y":0.8131868243217468},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41911643266677856,0.7223956279754639,0.884417896270752,0.8201868243217468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6263736486434937},{"x":0.15800416469573975,"y":0.625},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6373626589775085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.13513512909412384,0.6263736486434937,0.16008315980434418,0.6373626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6263736486434937},{"x":0.15800416469573975,"y":0.625},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6373626589775085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6193736486434936,0.16508315980434418,0.6443626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6758241653442383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6744505763053894},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.13721413910388947,0.6758241653442383,0.16008315980434418,0.6868131756782532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6758241653442383},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6744505763053894},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.6688241653442383,0.16508315980434418,0.6938131756782532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6978021860122681},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6978021860122681},{"x":0.15800416469573975,"y":0.708791196346283},{"x":0.13721413910388947,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.13721413910388947,0.6978021860122681,0.15800416469573975,0.708791196346283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6978021860122681},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6978021860122681},{"x":0.15800416469573975,"y":0.708791196346283},{"x":0.13721413910388947,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.6908021860122681,0.16300416469573975,0.715791196346283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7280219793319702},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7280219793319702},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7390109896659851},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.13721413910388947,0.7280219793319702,0.16008315980434418,0.7390109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7280219793319702},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7280219793319702},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7390109896659851},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.7210219793319702,0.16508315980434418,0.7460109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6607142686843872},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6648351550102234},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6648351550102234},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"소","boundary":[0.16008315980434418,0.6607142686843872,0.13513512909412384,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.682692289352417},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6868131756782532},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6868131756782532},{"x":0.13513512909412384,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","str":"코","boundary":[0.16008315980434418,0.682692289352417,0.13513512909412384,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7074176073074341},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7115384340286255},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7115384340286255},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"도","boundary":[0.16008315980434418,0.7074176073074341,0.13513512909412384,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7376373410224915},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7417582273483276},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7417582273483276},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"도","boundary":[0.16008315980434418,0.7376373410224915,0.13513512909412384,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7596153616905212},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7637362480163574},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7637362480163574},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"놀","boundary":[0.16008315980434418,0.7596153616905212,0.13513512909412384,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7829670310020447},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"놀","boundary":[0.16008315980434418,0.7829670310020447,0.13513512909412384,0.7870879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7994505763053894},{"x":0.16008315980434418,"y":0.833791196346283},{"x":0.13513512909412384,"y":0.833791196346283},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"오요","boundary":[0.16008315980434418,0.7994505763053894,0.13513512909412384,0.833791196346283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6607142686843872},{"x":0.16008315980434418,"y":0.833791196346283},{"x":0.13513512909412384,"y":0.833791196346283},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.5699999928474426,"boundary":[0.15508315980434417,0.6537142686843872,0.14013512909412384,0.840791196346283],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7513736486434937},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7527472376823425},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7637362480163574},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.1392931342124939,0.7513736486434937,0.15592515468597412,0.7637362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7513736486434937},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7527472376823425},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7637362480163574},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.7443736486434936,0.16092515468597413,0.7707362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.776098906993866},{"x":0.15800416469573975,"y":0.776098906993866},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.13513512909412384,0.776098906993866,0.16008315980434418,0.7870879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.776098906993866},{"x":0.15800416469573975,"y":0.776098906993866},{"x":0.16008315980434418,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.769098906993866,0.16508315980434418,0.7940879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7994505763053894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7994505763053894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8104395866394043},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.13513512909412384,0.7994505763053894,0.15800416469573975,0.8104395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7994505763053894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7994505763053894},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8104395866394043},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8104395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7924505763053894,0.16300416469573975,0.8174395866394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.8228021860122681},{"x":0.9106029272079468,"y":0.8228021860122681},{"x":0.9106029272079468,"y":0.8351648449897766},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.8503118753433228,0.8228021860122681,0.9106029272079468,0.8351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8228021860122681},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8228021860122681},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7962577939033508,0.8228021860122681,0.8523908257484436,0.8351648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8228021860122681},{"x":0.9106029272079468,"y":0.8228021860122681},{"x":0.9106029272079468,"y":0.8351648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8351648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7912577939033508,0.8158021860122681,0.9156029272079468,0.8421648449897766],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.8214285969734192},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8214285969734192},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1392931342124939,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.13721413910388947,0.8214285969734192,0.15592515468597412,0.8324176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.8214285969734192},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8214285969734192},{"x":0.15592515468597412,"y":0.8324176073074341},{"x":0.1392931342124939,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.8144285969734192,0.16092515468597413,0.8394176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.932692289352417},{"x":0.4927234947681427,"y":0.932692289352417},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9436812996864319},{"x":0.48856547474861145,"y":0.9436812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.48856547474861145,0.932692289352417,0.4927234947681427,0.9436812996864319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.932692289352417},{"x":0.4927234947681427,"y":0.932692289352417},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9436812996864319},{"x":0.48856547474861145,"y":0.9436812996864319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48356547474861145,0.925692289352417,0.4977234947681427,0.9506812996864319],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/mNQOMDdOkNINkEHr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/GqndWZFGMSFaWRIk.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/oQqcxUMVudGNuMus.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002705512039378874,0.00009982188512663264,0.9981007818769269,0.9987016664501076]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.08104395866394043},{"x":0.9085239171981812,"y":0.08104395866394043},{"x":0.9085239171981812,"y":0.10027472674846649},{"x":0.8711018562316895,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.08104395866394043,0.9085239171981812,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.10027472674846649},{"x":0.8295218348503113,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8295218348503113,0.08104395866394043,0.8627858757972717,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.08104395866394043},{"x":0.82536381483078,"y":0.08104395866394043},{"x":0.82536381483078,"y":0.10027472674846649},{"x":0.8232848048210144,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.08104395866394043,0.82536381483078,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8149688243865967,"y":0.08104395866394043},{"x":0.8149688243865967,"y":0.10027472674846649},{"x":0.7609147429466248,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7609147429466248,0.08104395866394043,0.8149688243865967,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.08104395866394043},{"x":0.752598762512207,"y":0.08104395866394043},{"x":0.752598762512207,"y":0.10027472674846649},{"x":0.6777547001838684,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6777547001838684,0.08104395866394043,0.752598762512207,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.08104395866394043},{"x":0.6694386601448059,"y":0.08104395866394043},{"x":0.6694386601448059,"y":0.10027472674846649},{"x":0.6507276296615601,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6507276296615601,0.08104395866394043,0.6694386601448059,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.08104395866394043},{"x":0.644490659236908,"y":0.08104395866394043},{"x":0.644490659236908,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5925155878067017,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5925155878067017,0.08104395866394043,0.644490659236908,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5945945978164673,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5945945978164673,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5862785577774048,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5862785577774048,0.08104395866394043,0.5945945978164673,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5717255473136902,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5717255473136902,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5155925154685974,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.5155925154685974,0.08104395866394043,0.5717255473136902,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5072765350341797,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5072765350341797,"y":0.10027472674846649},{"x":0.46777546405792236,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.46777546405792236,0.08104395866394043,0.5072765350341797,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.08104395866394043},{"x":0.4636174738407135,"y":0.08104395866394043},{"x":0.4636174738407135,"y":0.10027472674846649},{"x":0.45322245359420776,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45322245359420776,0.08104395866394043,0.4636174738407135,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.08104395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.08104395866394043},{"x":0.4469854533672333,"y":0.10027472674846649},{"x":0.40748441219329834,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.40748441219329834,0.08104395866394043,0.4469854533672333,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.08104395866394043},{"x":0.3991684019565582,"y":0.08104395866394043},{"x":0.3991684019565582,"y":0.10027472674846649},{"x":0.39293140172958374,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39293140172958374,0.08104395866394043,0.3991684019565582,0.10027472674846649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.08104395866394043},{"x":0.38461539149284363,"y":0.08104395866394043},{"x":0.38461539149284363,"y":0.10027472674846649},{"x":0.35758835077285767,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.35758835077285767,0.08104395866394043,0.38461539149284363,0.10027472674846649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.08104395866394043},{"x":0.9085239171981812,"y":0.08104395866394043},{"x":0.9085239171981812,"y":0.10027472674846649},{"x":0.35758835077285767,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.35258835077285766,0.07404395866394042,0.9135239171981812,0.1072747267484665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.07967033237218857},{"x":0.15800416469573975,"y":0.07967033237218857},{"x":0.15800416469573975,"y":0.09615384787321091},{"x":0.14137214422225952,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.14137214422225952,0.07967033237218857,0.15800416469573975,0.09615384787321091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.07967033237218857},{"x":0.15800416469573975,"y":0.07967033237218857},{"x":0.15800416469573975,"y":0.09615384787321091},{"x":0.14137214422225952,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13637214422225952,0.07267033237218856,0.16300416469573975,0.10315384787321091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.11263736337423325},{"x":0.16008315980434418,"y":0.11263736337423325},{"x":0.16008315980434418,"y":0.125},{"x":0.13721413910388947,"y":0.125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.13721413910388947,0.11263736337423325,0.16008315980434418,0.125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.11263736337423325},{"x":0.16008315980434418,"y":0.11263736337423325},{"x":0.16008315980434418,"y":0.125},{"x":0.13721413910388947,"y":0.125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.10563736337423324,0.16508315980434418,0.132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.13873626291751862},{"x":0.15800416469573975,"y":0.13736264407634735},{"x":0.15800416469573975,"y":0.14835165441036224},{"x":0.1392931342124939,"y":0.1497252732515335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.1392931342124939,0.13873626291751862,0.15800416469573975,0.14835165441036224]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.13873626291751862},{"x":0.15800416469573975,"y":0.13736264407634735},{"x":0.15800416469573975,"y":0.14835165441036224},{"x":0.1392931342124939,"y":0.1497252732515335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.1317362629175186,0.16300416469573975,0.15535165441036225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.1675824224948883},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1675824224948883},{"x":0.15800416469573975,"y":0.17994505167007446},{"x":0.13721413910388947,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.13721413910388947,0.1675824224948883,0.15800416469573975,0.17994505167007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.1675824224948883},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1675824224948883},{"x":0.15800416469573975,"y":0.17994505167007446},{"x":0.13721413910388947,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.1605824224948883,0.16300416469573975,0.18694505167007447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.19230769574642181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.19230769574642181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.1392931342124939,0.19230769574642181,0.15800416469573975,0.2032967060804367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.19230769574642181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.19230769574642181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.1853076957464218,0.16300416469573975,0.2102967060804367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.22252747416496277},{"x":0.15592515468597412,"y":0.22252747416496277},{"x":0.15592515468597412,"y":0.23351648449897766},{"x":0.13721413910388947,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.13721413910388947,0.22252747416496277,0.15592515468597412,0.23351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.22252747416496277},{"x":0.15592515468597412,"y":0.22252747416496277},{"x":0.15592515468597412,"y":0.23351648449897766},{"x":0.13721413910388947,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.21552747416496276,0.16092515468597413,0.24051648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.24725274741649628},{"x":0.1538461595773697,"y":0.24725274741649628},{"x":0.15592515468597412,"y":0.25824177265167236},{"x":0.13721413910388947,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.13721413910388947,0.24725274741649628,0.15592515468597412,0.25824177265167236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.24725274741649628},{"x":0.1538461595773697,"y":0.24725274741649628},{"x":0.15592515468597412,"y":0.25824177265167236},{"x":0.13721413910388947,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.24025274741649627,0.16092515468597413,0.26524177265167237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2706044018268585},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2706044018268585},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2815934121608734},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.13721413910388947,0.2706044018268585,0.15592515468597412,0.2815934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2706044018268585},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2706044018268585},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2815934121608734},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.2636044018268585,0.16092515468597413,0.2885934121608734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.11401098966598511},{"x":0.9085239171981812,"y":0.11401098966598511},{"x":0.9085239171981812,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12637363374233246}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.8627858757972717,0.11401098966598511,0.9085239171981812,0.12637363374233246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.11401098966598511},{"x":0.8565488457679749,"y":0.11401098966598511},{"x":0.8565488457679749,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8066527843475342,"y":0.12637363374233246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8066527843475342,0.11401098966598511,0.8565488457679749,0.12637363374233246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.13736264407634735},{"x":0.9064449071884155,"y":0.13736264407634735},{"x":0.9064449071884155,"y":0.1538461595773697},{"x":0.8586278557777405,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.8586278557777405,0.13736264407634735,0.9064449071884155,0.1538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1538461595773697},{"x":0.7983368039131165,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7983368039131165,0.13736264407634735,0.8523908257484436,0.1538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7920997738838196,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7151767015457153,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7151767015457153,0.13736264407634735,0.7920997738838196,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7068607211112976,"y":0.13873626291751862},{"x":0.7068607211112976,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6881496906280518,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6881496906280518,0.13873626291751862,0.7068607211112976,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6819126605987549,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6819126605987549,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6299376487731934,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6299376487731934,0.13873626291751862,0.6819126605987549,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6278586387634277,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6278586387634277,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6216216087341309,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6216216087341309,0.13873626291751862,0.6278586387634277,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6049895882606506,"y":0.13873626291751862},{"x":0.6049895882606506,"y":0.15521977841854095},{"x":0.55509352684021,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.55509352684021,0.13873626291751862,0.6049895882606506,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.16346153616905212},{"x":0.9064449071884155,"y":0.16346153616905212},{"x":0.9064449071884155,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8565488457679749,"y":0.18269230425357819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.8565488457679749,0.16346153616905212,0.9064449071884155,0.18269230425357819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8087317943572998,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.8087317943572998,0.16346153616905212,0.8503118753433228,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8045738339424133,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8045738339424133,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7713097929954529,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7713097929954529,0.16346153616905212,0.8045738339424133,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.16346153616905212},{"x":0.765072762966156,"y":0.16346153616905212},{"x":0.765072762966156,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6902287006378174,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6902287006378174,0.16346153616905212,0.765072762966156,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6819126605987549,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6819126605987549,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6756756901741028,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756756901741028,0.16346153616905212,0.6819126605987549,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6673596501350403,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6673596501350403,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6237006187438965,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6237006187438965,0.16346153616905212,0.6673596501350403,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6153846383094788,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6153846383094788,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5779625773429871,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5779625773429871,0.16346153616905212,0.6153846383094788,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.16346153616905212},{"x":0.5696465969085693,"y":0.16346153616905212},{"x":0.5696465969085693,"y":0.18406593799591064},{"x":0.530145525932312,"y":0.18406593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.530145525932312,0.16346153616905212,0.5696465969085693,0.18406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.19230769574642181},{"x":0.9064449071884155,"y":0.19093406200408936},{"x":0.9085239171981812,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8586278557777405,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۳-","boundary":[0.8586278557777405,0.19230769574642181,0.9085239171981812,0.2074175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8544698357582092,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8544698357582092,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8087317943572998,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.8066527843475342,0.19230769574642181,0.8544698357582092,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.19368131458759308},{"x":0.8045738339424133,"y":0.19230769574642181},{"x":0.8066527843475342,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7671517729759216,"y":0.21016483008861542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7671517729759216,0.19368131458759308,0.8066527843475342,0.20879121124744415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.19505494832992554},{"x":0.752598762512207,"y":0.19368131458759308},{"x":0.752598762512207,"y":0.21016483008861542},{"x":0.6777547001838684,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6777547001838684,0.19505494832992554,0.752598762512207,0.21016483008861542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.11401098966598511},{"x":0.9085239171981812,"y":0.11401098966598511},{"x":0.9085239171981812,"y":0.21153846383094788},{"x":0.530145525932312,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.525145525932312,0.1070109896659851,0.9135239171981812,0.21853846383094788],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8773388862609863,"y":0.2211538404226303},{"x":0.879417896270752,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.22252747416496277,0.879417896270752,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8108108043670654,"y":0.23763735592365265},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7733888030052185,0.22390109300613403,0.8108108043670654,0.23763735592365265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.2252747267484665},{"x":0.765072762966156,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2390109896659851},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.7110186815261841,0.2252747267484665,0.7671517729759216,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8773388862609863,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8773388862609863,"y":0.26236262917518616},{"x":0.8170478343963623,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.24587911367416382,0.8773388862609863,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.24587911367416382},{"x":0.812889814376831,"y":0.24587911367416382},{"x":0.812889814376831,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7879418134689331,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7879418134689331,0.24587911367416382,0.812889814376831,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7713097929954529,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7713097929954529,"y":0.26236262917518616},{"x":0.7484407424926758,"y":0.26236262917518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7484407424926758,0.24587911367416382,0.7713097929954529,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7338877320289612,"y":0.24587911367416382},{"x":0.7338877320289612,"y":0.26236262917518616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.6715176701545715,0.24587911367416382,0.7338877320289612,0.26236262917518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6632016897201538,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2637362778186798},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فضا-","boundary":[0.6278586387634277,0.24725274741649628,0.6632016897201538,0.2637362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6216216087341309,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2637362778186798},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2637362778186798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5883575677871704,0.24725274741649628,0.6216216087341309,0.2637362778186798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8711018562316895,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8731808662414551,"y":0.28434064984321594},{"x":0.812889814376831,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳-","boundary":[0.8108108043670654,0.2678571343421936,0.8731808662414551,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7692307829856873,0.26923078298568726,0.8045738339424133,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7588357329368591,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2857142984867096},{"x":0.7151767015457153,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7151767015457153,0.2706044018268585,0.7609147429466248,0.2857142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.2719780206680298},{"x":0.704781711101532,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7068607211112976,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6694386601448059,0.2719780206680298,0.7068607211112976,0.28708791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8773388862609863,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8773388862609863,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8170478343963623,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.29120880365371704,0.8773388862609863,0.3076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8087317943572998,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8087317943572998,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7422037124633789,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7422037124633789,0.29120880365371704,0.8087317943572998,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7338877320289612,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6943867206573486,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6943867206573486,0.2925824224948883,0.7338877320289612,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6860706806182861,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6548856496810913,"y":0.30906593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6548856496810913,0.2925824224948883,0.6860706806182861,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2925824224948883},{"x":0.6465696692466736,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6049895882606506,0.2925824224948883,0.6465696692466736,0.30906593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.29395604133605957},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2925824224948883},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3104395568370819},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.5571725368499756,0.29395604133605957,0.5966736078262329,0.3104395568370819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.29395604133605957},{"x":0.5488565564155579,"y":0.29395604133605957},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3104395568370819},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3104395568370819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.48232847452163696,0.29395604133605957,0.5488565564155579,0.3104395568370819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.2252747267484665},{"x":0.879417896270752,"y":0.2211538404226303},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3131868243217468}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4752494943141937,0.21827472674846649,0.8864969062805176,0.3146923191547394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3145604431629181},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3324175775051117},{"x":0.7983368039131165,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۳-","boundary":[0.7983368039131165,0.31593406200408936,0.8835758566856384,0.3324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.31593406200408936},{"x":0.812889814376831,"y":0.3145604431629181},{"x":0.812889814376831,"y":0.3324175775051117},{"x":0.7505197525024414,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7505197525024414,0.31593406200408936,0.812889814376831,0.3324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7401247620582581,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7401247620582581,"y":0.33379119634628296},{"x":0.6715176701545715,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.6715176701545715,0.31593406200408936,0.7401247620582581,0.33379119634628296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.3392857015132904},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3392857015132904},{"x":0.9064449071884155,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8586278557777405,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.8586278557777405,0.3392857015132904,0.9064449071884155,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3392857015132904},{"x":0.8523908257484436,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.7983368039131165,0.34065935015678406,0.8523908257484436,0.35576921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3420329689979553},{"x":0.7920997738838196,"y":0.34065935015678406},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3571428656578064},{"x":0.7151767015457153,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.7151767015457153,0.3420329689979553,0.7920997738838196,0.3571428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.31593406200408936},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3131868243217468},{"x":0.9064449071884155,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6735966801643372,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6665176701545715,0.30893406200408935,0.9114449071884155,0.36276921701431275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8773388862609863,"y":0.36263737082481384},{"x":0.8773388862609863,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8170478343963623,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.3640109896659851,0.8773388862609863,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8087317943572998,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7713097929954529,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.7713097929954529,0.3640109896659851,0.8087317943572998,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.3640109896659851},{"x":0.765072762966156,"y":0.3640109896659851},{"x":0.765072762966156,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7255717515945435,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7255717515945435,0.3640109896659851,0.765072762966156,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3640109896659851},{"x":0.7214137315750122,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7006236910820007,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7006236910820007,0.3640109896659851,0.7214137315750122,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6839916706085205,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6839916706085205,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6486486196517944,0.36538460850715637,0.6839916706085205,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6382536292076111,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6382536292076111,"y":0.38049450516700745},{"x":0.632016658782959,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.632016658782959,0.36538460850715637,0.6382536292076111,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6257796287536621,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6008316278457642,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6008316278457642,0.36538460850715637,0.6257796287536621,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.38736262917518616},{"x":0.879417896270752,"y":0.38736262917518616},{"x":0.879417896270752,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.38736262917518616,0.879417896270752,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8108108043670654,"y":0.38736262917518616},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7796257734298706,0.38736262917518616,0.8108108043670654,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7442827224731445,0.3887362778186798,0.7754677534103394,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7214137315750122,0.3887362778186798,0.7318087220191956,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3887362778186798},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6611226797103882,0.3887362778186798,0.7130976915359497,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4038461446762085},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6340956091880798,0.3887362778186798,0.6548856496810913,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3887362778186798},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5841996073722839,0.3887362778186798,0.6195425987243652,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5696465969085693,0.3887362778186798,0.5758835673332214,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5363825559616089,0.3887362778186798,0.5613305568695068,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3887362778186798},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4038461446762085},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.46777546405792236,0.3887362778186798,0.5280665159225464,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8773388862609863,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8170478343963623,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.4107142984867096,0.8773388862609863,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8087317943572998,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7837837934494019,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخذ","boundary":[0.7837837934494019,0.4107142984867096,0.8087317943572998,0.42719781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوارض","boundary":[0.7255717515945435,0.4107142984867096,0.7754677534103394,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4107142984867096},{"x":0.717255711555481,"y":0.4107142984867096},{"x":0.717255711555481,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7089397311210632,0.4107142984867096,0.717255711555481,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.6632016897201538,0.4107142984867096,0.7006236910820007,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6569646596908569,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6153846383094788,0.41208791732788086,0.6569646596908569,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5987526178359985,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5696465969085693,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جاده","boundary":[0.5696465969085693,0.41208791732788086,0.5987526178359985,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5654885768890381,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5509355664253235,0.41208791732788086,0.5654885768890381,0.4285714328289032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3640109896659851},{"x":0.879417896270752,"y":0.36263737082481384},{"x":0.879417896270752,"y":0.42719781398773193},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46277546405792236,0.3570109896659851,0.884417896270752,0.43419781398773194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4326923191547394},{"x":0.879417896270752,"y":0.4326923191547394},{"x":0.879417896270752,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۳-","boundary":[0.8170478343963623,0.4326923191547394,0.879417896270752,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4491758346557617},{"x":0.752598762512207,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیدمان","boundary":[0.752598762512207,0.4326923191547394,0.8087317943572998,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7442827224731445,"y":0.450549453496933},{"x":0.6652806401252747,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوشمندانه","boundary":[0.6652806401252747,0.4326923191547394,0.7442827224731445,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6569646596908569,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6569646596908569,"y":0.450549453496933},{"x":0.590436577796936,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاربریها","boundary":[0.590436577796936,0.43406593799591064,0.6569646596908569,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.4574175775051117},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4574175775051117},{"x":0.9064449071884155,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8586278557777405,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۳-","boundary":[0.8586278557777405,0.4574175775051117,0.9064449071884155,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارادوکس","boundary":[0.7713097929954529,0.4574175775051117,0.8523908257484436,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4752747118473053},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.7110186815261841,0.4574175775051117,0.7629937529563904,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.45879119634628296},{"x":0.704781711101532,"y":0.4574175775051117},{"x":0.704781711101532,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6278586387634277,0.45879119634628296,0.704781711101532,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6195425987243652,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.45879119634628296,0.6195425987243652,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6049895882606506,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5592515468597412,0.45879119634628296,0.6049895882606506,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5571725368499756,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4752747118473053},{"x":0.542619526386261,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.542619526386261,0.45879119634628296,0.5571725368499756,0.4752747118473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5343035459518433,"y":0.45879119634628296},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4752747118473053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفر","boundary":[0.5010395050048828,0.45879119634628296,0.5343035459518433,0.4752747118473053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.43406593799591064},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4326923191547394},{"x":0.9064449071884155,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5010395050048828,"y":0.47664836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4960395050048828,0.42706593799591064,0.9114449071884155,0.48090109300613404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.29395604133605957},{"x":0.15800416469573975,"y":0.29395604133605957},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3035714328289032},{"x":0.13721413910388947,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.13721413910388947,0.29395604133605957,0.15800416469573975,0.3035714328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.29395604133605957},{"x":0.15800416469573975,"y":0.29395604133605957},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3035714328289032},{"x":0.13721413910388947,"y":0.30494505167007446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.28695604133605956,0.16300416469573975,0.3105714328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3173076808452606},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3173076808452606},{"x":0.15800416469573975,"y":0.32967033982276917},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۵","boundary":[0.1392931342124939,0.3173076808452606,0.15800416469573975,0.32967033982276917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3173076808452606},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3173076808452606},{"x":0.15800416469573975,"y":0.32967033982276917},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.3103076808452606,0.16300416469573975,0.33667033982276917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.34065935015678406},{"x":0.15800416469573975,"y":0.34065935015678406},{"x":0.15800416469573975,"y":0.35164836049079895},{"x":0.13721413910388947,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.13721413910388947,0.34065935015678406,0.15800416469573975,0.35164836049079895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.34065935015678406},{"x":0.15800416469573975,"y":0.34065935015678406},{"x":0.15800416469573975,"y":0.35164836049079895},{"x":0.13721413910388947,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.33365935015678405,0.16300416469573975,0.35864836049079896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3777472674846649},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.13721413910388947,0.36538460850715637,0.15800416469573975,0.3777472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3777472674846649},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.35838460850715637,0.16300416469573975,0.3847472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.3887362778186798},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3887362778186798},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3997252881526947},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.13721413910388947,0.3887362778186798,0.15800416469573975,0.3997252881526947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.3887362778186798},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3887362778186798},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3997252881526947},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3997252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.3817362778186798,0.16300416469573975,0.4067252881526947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.42307692766189575},{"x":0.13721413910388947,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.13721413910388947,0.41208791732788086,0.15800416469573975,0.42307692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41208791732788086},{"x":0.15800416469573975,"y":0.42307692766189575},{"x":0.13721413910388947,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.40508791732788085,0.16300416469573975,0.43007692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4354395568370819},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4354395568370819},{"x":0.1538461595773697,"y":0.44780218601226807},{"x":0.13721413910388947,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۰","boundary":[0.13721413910388947,0.4354395568370819,0.1538461595773697,0.44780218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4354395568370819},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4354395568370819},{"x":0.1538461595773697,"y":0.44780218601226807},{"x":0.13721413910388947,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.4284395568370819,0.1588461595773697,0.4548021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4574175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4574175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.46978020668029785},{"x":0.13721413910388947,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.13721413910388947,0.4574175775051117,0.15800416469573975,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4574175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4574175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.46978020668029785},{"x":0.13721413910388947,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.4504175775051117,0.16300416469573975,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.48763737082481384},{"x":0.9085239171981812,"y":0.48763737082481384},{"x":0.9085239171981812,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۳-","boundary":[0.8586278557777405,0.48763737082481384,0.9085239171981812,0.5013736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7983368039131165,0.48763737082481384,0.8503118753433228,0.5013736486434937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.48763737082481384},{"x":0.9085239171981812,"y":0.48763737082481384},{"x":0.9085239171981812,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5013736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7933368039131165,0.48063737082481384,0.9135239171981812,0.5083736486434937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.48351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۲","boundary":[0.13721413910388947,0.48351648449897766,0.15800416469573975,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.48351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.48351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.47651648449897765,0.16300416469573975,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5398351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5398351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5521978139877319},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.13513512909412384,0.5398351550102234,0.15800416469573975,0.5521978139877319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5398351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5398351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5521978139877319},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.5328351550102234,0.16300416469573975,0.5591978139877319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5631868243217468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5631868243217468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.1392931342124939,0.5631868243217468,0.15800416469573975,0.5741758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5631868243217468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5631868243217468},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.5561868243217468,0.16300416469573975,0.5811758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5879120826721191},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5879120826721191},{"x":0.15800416469573975,"y":0.598901093006134},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.13513512909412384,0.5879120826721191,0.15800416469573975,0.598901093006134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5879120826721191},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5879120826721191},{"x":0.15800416469573975,"y":0.598901093006134},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.5809120826721191,0.16300416469573975,0.605901093006134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6126373410224915},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6140109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.625},{"x":0.1392931342124939,"y":0.625}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۶۵","boundary":[0.1392931342124939,0.6126373410224915,0.15800416469573975,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6126373410224915},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6140109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.625},{"x":0.1392931342124939,"y":0.625}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.6056373410224914,0.16300416469573975,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6387362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6387362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6497252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.13721413910388947,0.6387362480163574,0.15800416469573975,0.6497252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6387362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6387362480163574},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6497252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.6317362480163574,0.16300416469573975,0.6567252583503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.5357142686843872},{"x":0.9085239171981812,"y":0.5357142686843872},{"x":0.9085239171981812,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8711018562316895,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.5357142686843872,0.9085239171981812,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.8149688243865967,0.5357142686843872,0.8627858757972717,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5357142686843872},{"x":0.812889814376831,"y":0.5357142686843872},{"x":0.812889814376831,"y":0.5563187003135681},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8066527843475342,0.5357142686843872,0.812889814376831,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5563187003135681},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.7255717515945435,0.5357142686843872,0.7983368039131165,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5357142686843872},{"x":0.717255711555481,"y":0.5357142686843872},{"x":0.717255711555481,"y":0.5563187003135681},{"x":0.704781711101532,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.704781711101532,0.5357142686843872,0.717255711555481,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5563187003135681},{"x":0.644490659236908,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.644490659236908,0.5357142686843872,0.6964656710624695,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5563187003135681},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6299376487731934,0.5357142686843872,0.6361746191978455,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5563187003135681},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5738045573234558,0.5357142686843872,0.6216216087341309,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5563187003135681},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5384615659713745,0.5357142686843872,0.5717255473136902,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5357142686843872},{"x":0.530145525932312,"y":0.5357142686843872},{"x":0.530145525932312,"y":0.5563187003135681},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراروی","boundary":[0.47401246428489685,0.5357142686843872,0.530145525932312,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5357142686843872},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5357142686843872},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5563187003135681},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.44490644335746765,0.5357142686843872,0.46569645404815674,0.5563187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.5645604133605957},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5645604133605957},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴-","boundary":[0.8648648858070374,0.5645604133605957,0.9064449071884155,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5645604133605957},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5645604133605957},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8087317943572998,0.5645604133605957,0.8565488457679749,0.5769230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.5865384340286255},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5865384340286255},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.8607068657875061,0.5865384340286255,0.9064449071884155,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6043956279754639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعريف","boundary":[0.8024948239326477,0.5879120826721191,0.8523908257484436,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5879120826721191},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.7214137315750122,0.5879120826721191,0.7941787838935852,0.6043956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6985446810722351,0.5892857313156128,0.7151767015457153,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.5892857313156128},{"x":0.692307710647583,"y":0.5892857313156128},{"x":0.692307710647583,"y":0.6057692170143127},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.6382536292076111,0.5892857313156128,0.692307710647583,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.6126373410224915},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6126373410224915},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.8586278557777405,0.6126373410224915,0.9064449071884155,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6112637519836426},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6291208863258362},{"x":0.777546763420105,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.777546763420105,0.6126373410224915,0.8523908257484436,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7567567825317383,0.6126373410224915,0.7692307829856873,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6291208863258362},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.6943867206573486,0.6126373410224915,0.7484407424926758,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6291208863258362},{"x":0.692307710647583,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.692307710647583,0.6126373410224915,0.6985446810722351,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6291208863258362},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6548856496810913,0.6126373410224915,0.6839916706085205,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6126373410224915},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6291208863258362},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معضل","boundary":[0.6008316278457642,0.6126373410224915,0.6465696692466736,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6126373410224915},{"x":0.590436577796936,"y":0.6126373410224915},{"x":0.590436577796936,"y":0.6291208863258362},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5405405163764954,0.6126373410224915,0.590436577796936,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6373626589775085},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6373626589775085},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۴-","boundary":[0.8607068657875061,0.6373626589775085,0.9064449071884155,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.8004158139228821,0.6373626589775085,0.8523908257484436,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6552197933197021},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7858628034591675,0.6387362480163574,0.7941787838935852,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.6387362480163574},{"x":0.777546763420105,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6552197933197021},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6552197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7318087220191956,0.6387362480163574,0.7796257734298706,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6552197933197021},{"x":0.6715176701545715,"y":0.656593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6715176701545715,0.6387362480163574,0.7234927415847778,0.6552197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.6634615659713745},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6634615659713745},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۴-","boundary":[0.8586278557777405,0.6634615659713745,0.9064449071884155,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.8004158139228821,0.6634615659713745,0.8523908257484436,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7858628034591675,0.6634615659713745,0.7920997738838196,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.6634615659713745},{"x":0.777546763420105,"y":0.6634615659713745},{"x":0.777546763420105,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.7214137315750122,0.6634615659713745,0.777546763420105,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6799450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6590436697006226,0.6634615659713745,0.7130976915359497,0.6799450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6881868243217468},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6881868243217468},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۴-","boundary":[0.8607068657875061,0.6881868243217468,0.9064449071884155,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6881868243217468},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعهی","boundary":[0.7858628034591675,0.6881868243217468,0.8544698357582092,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6881868243217468},{"x":0.777546763420105,"y":0.6881868243217468},{"x":0.777546763420105,"y":0.7060439586639404},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناکافی","boundary":[0.7276507019996643,0.6881868243217468,0.777546763420105,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6881868243217468},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معابر","boundary":[0.6819126605987549,0.6881868243217468,0.7193347215652466,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7060439586639404},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6548856496810913,0.6881868243217468,0.6735966801643372,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6881868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.5675675868988037,0.6881868243217468,0.6486486196517944,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5405405163764954,0.6881868243217468,0.5613305568695068,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5010395050048828,0.6881868243217468,0.5343035459518433,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7060439586639404},{"x":0.442827433347702,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.442827433347702,0.6881868243217468,0.4948025047779083,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7129120826721191},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7129120826721191},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۴-","boundary":[0.8607068657875061,0.7129120826721191,0.9064449071884155,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7307692170143127},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.8024948239326477,0.7129120826721191,0.8544698357582092,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7733888030052185,0.7129120826721191,0.7962577939033508,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7307692170143127},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابرابر","boundary":[0.7110186815261841,0.7129120826721191,0.7567567825317383,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7129120826721191},{"x":0.704781711101532,"y":0.7129120826721191},{"x":0.704781711101532,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6278586387634277,0.7129120826721191,0.704781711101532,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7307692170143127},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6070685982704163,0.7129120826721191,0.6216216087341309,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5405405163764954,0.7129120826721191,0.5987526178359985,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7307692170143127},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4802494943141937,0.7129120826721191,0.5322245359420776,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7307692170143127},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45322245359420776,0.7129120826721191,0.4719334840774536,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7129120826721191},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7307692170143127},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.3659043610095978,0.7129120826721191,0.4469854533672333,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7129120826721191},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7307692170143127},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34095633029937744,0.7129120826721191,0.3596673607826233,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.7129120826721191},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7129120826721191},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7307692170143127},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.29937630891799927,0.7129120826721191,0.33264032006263733,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7129120826721191},{"x":0.2931392788887024,"y":0.7129120826721191},{"x":0.2931392788887024,"y":0.7307692170143127},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.24116423726081848,0.7129120826721191,0.2931392788887024,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.7376373410224915},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7362637519836426},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7527472376823425},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۴-","boundary":[0.8586278557777405,0.7376373410224915,0.9064449071884155,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7376373410224915},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7527472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7983368039131165,0.7376373410224915,0.8523908257484436,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7527472376823425},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7505197525024414,0.7376373410224915,0.7920997738838196,0.7527472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7541208863258362},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.6902287006378174,0.7376373410224915,0.7422037124633789,0.7541208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.7609890103340149},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7609890103340149},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7774725556373596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۴-","boundary":[0.8627858757972717,0.7609890103340149,0.9064449071884155,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7609890103340149},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7609890103340149},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسؤولیت","boundary":[0.7754677534103394,0.7609890103340149,0.8544698357582092,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7774725556373596},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7234927415847778,0.7609890103340149,0.7671517729759216,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7609890103340149},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6777547001838684,0.7609890103340149,0.7193347215652466,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6174635887145996,0.7609890103340149,0.6715176701545715,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7774725556373596},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7774725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5945945978164673,0.7609890103340149,0.6112266182899475,0.7774725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7609890103340149},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7609890103340149},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7788461446762085},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5509355664253235,0.7609890103340149,0.5862785577774048,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7788461446762085},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.4948025047779083,0.7623626589775085,0.5446985363960266,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7623626589775085},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7623626589775085},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7788461446762085},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودرو","boundary":[0.43659043312072754,0.7623626589775085,0.4864864945411682,0.7788461446762085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.5357142686843872},{"x":0.9085239171981812,"y":0.5357142686843872},{"x":0.9085239171981812,"y":0.7788461446762085},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23616423726081848,0.5287142686843872,0.9135239171981812,0.7858461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6620879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6620879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6744505763053894},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.13721413910388947,0.6620879173278809,0.15800416469573975,0.6744505763053894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6620879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6620879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6744505763053894},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.6550879173278809,0.16300416469573975,0.6814505763053894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.7142857313156128},{"x":0.16008315980434418,"y":0.718406617641449},{"x":0.13721413910388947,"y":0.718406617641449},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"ltr","str":"ڑ","boundary":[0.16008315980434418,0.7142857313156128,0.13721413910388947,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.692307710647583},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6964285969734192},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6964285969734192},{"x":0.13721413910388947,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","str":"ک","boundary":[0.15800416469573975,0.692307710647583,0.13721413910388947,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6675823926925659},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6717032790184021},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6717032790184021},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"ک","boundary":[0.15800416469573975,0.6675823926925659,0.13721413910388947,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.6401098966598511},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6442307829856873},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6442307829856873},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"ک","boundary":[0.15800416469573975,0.6401098966598511,0.13721413910388947,0.6442307829856873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6401098966598511},{"x":0.16008315980434418,"y":0.718406617641449},{"x":0.13721413910388947,"y":0.718406617641449},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.15508315980434417,0.6331098966598511,0.14221413910388947,0.725406617641449],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6881868243217468},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6881868243217468},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6991758346557617},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.13721413910388947,0.6881868243217468,0.15592515468597412,0.6991758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6881868243217468},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6881868243217468},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6991758346557617},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6991758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.6811868243217468,0.16092515468597413,0.7061758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7115384340286255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7115384340286255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.723901093006134},{"x":0.13721413910388947,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.13721413910388947,0.7115384340286255,0.15800416469573975,0.723901093006134]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7115384340286255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7115384340286255},{"x":0.15800416469573975,"y":0.723901093006134},{"x":0.13721413910388947,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.7045384340286255,0.16300416469573975,0.730901093006134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7376373410224915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7376373410224915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7486263513565063},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.13721413910388947,0.7376373410224915,0.15800416469573975,0.7486263513565063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7376373410224915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7376373410224915},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7486263513565063},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.7306373410224914,0.16300416469573975,0.7556263513565064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7623626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7623626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7733516693115234},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.13721413910388947,0.7623626589775085,0.15800416469573975,0.7733516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7623626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7623626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7733516693115234},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7733516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.7553626589775085,0.16300416469573975,0.7803516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.7870879173278809},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7870879173278809},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7994505763053894},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۴-","boundary":[0.8544698357582092,0.7870879173278809,0.9064449071884155,0.7994505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7870879173278809},{"x":0.8482328653335571,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7941787838935852,0.7870879173278809,0.8482328653335571,0.7994505763053894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7870879173278809},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7870879173278809},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7994505763053894}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7891787838935852,0.7800879173278809,0.9114449071884155,0.8064505763053894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7870879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7870879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7980769276618958},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶","boundary":[0.13721413910388947,0.7870879173278809,0.15800416469573975,0.7980769276618958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7870879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7870879173278809},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7980769276618958},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7980769276618958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.7800879173278809,0.16300416469573975,0.8050769276618958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.9258241653442383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9258241653442383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9381868243217468},{"x":0.4906444847583771,"y":0.9381868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"ز","boundary":[0.4906444847583771,0.9258241653442383,0.49688148498535156,0.9381868243217468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.9258241653442383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9258241653442383},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9381868243217468},{"x":0.4906444847583771,"y":0.9381868243217468}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.48564448475837707,0.9188241653442383,0.5018814849853516,0.9451868243217468],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/NoQfWTcAJzgxnBlT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/smQfrTrnmneEuzps.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/NJlzsFjaytumDqYM.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002662289687848636,0.00009982188512663264,0.9981007818769269,0.9986941190938374]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.08241758495569229},{"x":0.16008315980434418,"y":0.08241758495569229},{"x":0.16008315980434418,"y":0.09340659528970718},{"x":0.13721413910388947,"y":0.09340659528970718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.13721413910388947,0.08241758495569229,0.16008315980434418,0.09340659528970718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.08241758495569229},{"x":0.16008315980434418,"y":0.08241758495569229},{"x":0.16008315980434418,"y":0.09340659528970718},{"x":0.13721413910388947,"y":0.09340659528970718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.07541758495569229,0.16508315980434418,0.10040659528970719],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.10576923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.10576923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.11675824224948883},{"x":0.13721413910388947,"y":0.11675824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.13721413910388947,0.10576923191547394,0.15800416469573975,0.11675824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.10576923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.10576923191547394},{"x":0.15800416469573975,"y":0.11675824224948883},{"x":0.13721413910388947,"y":0.11675824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.09876923191547393,0.16300416469573975,0.12375824224948884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.12774725258350372},{"x":0.15800416469573975,"y":0.12774725258350372},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1428571492433548},{"x":0.13721413910388947,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.13721413910388947,0.12774725258350372,0.15800416469573975,0.1428571492433548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.12774725258350372},{"x":0.15800416469573975,"y":0.12774725258350372},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1428571492433548},{"x":0.13721413910388947,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.12074725258350372,0.16300416469573975,0.1498571492433548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.15521977841854095},{"x":0.16008315980434418,"y":0.1565934121608734},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1675824224948883},{"x":0.13721413910388947,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸","boundary":[0.1392931342124939,0.15521977841854095,0.15800416469573975,0.1675824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.15521977841854095},{"x":0.16008315980434418,"y":0.1565934121608734},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1675824224948883},{"x":0.13721413910388947,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.14821977841854095,0.16300416469573975,0.1745824224948883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.07967033237218857},{"x":0.9085239171981812,"y":0.07967033237218857},{"x":0.9085239171981812,"y":0.09752747416496277},{"x":0.8711018562316895,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.07967033237218857,0.9085239171981812,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8627858757972717,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8627858757972717,"y":0.09752747416496277},{"x":0.8212057948112488,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.8212057948112488,0.07967033237218857,0.8627858757972717,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8212057948112488,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8212057948112488,"y":0.09752747416496277},{"x":0.8149688243865967,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.07967033237218857,0.8212057948112488,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8087317943572998,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8087317943572998,"y":0.09752747416496277},{"x":0.7567567825317383,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7567567825317383,0.07967033237218857,0.8087317943572998,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.07967033237218857},{"x":0.7567567825317383,"y":0.07967033237218857},{"x":0.7567567825317383,"y":0.09752747416496277},{"x":0.7442827224731445,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7442827224731445,0.07967033237218857,0.7567567825317383,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.07967033237218857},{"x":0.7297297120094299,"y":0.07967033237218857},{"x":0.7297297120094299,"y":0.09752747416496277},{"x":0.7151767015457153,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7151767015457153,0.07967033237218857,0.7297297120094299,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.07967033237218857},{"x":0.7068607211112976,"y":0.07967033237218857},{"x":0.7068607211112976,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6694386601448059,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6694386601448059,0.07967033237218857,0.7068607211112976,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6611226797103882,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6611226797103882,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6548856496810913,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6548856496810913,0.07967033237218857,0.6611226797103882,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6465696692466736,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6465696692466736,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6195425987243652,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6195425987243652,0.07967033237218857,0.6465696692466736,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6112266182899475,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6112266182899475,"y":0.09752747416496277},{"x":0.5654885768890381,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5654885768890381,0.07967033237218857,0.6112266182899475,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.07967033237218857},{"x":0.5571725368499756,"y":0.07967033237218857},{"x":0.5571725368499756,"y":0.09752747416496277},{"x":0.5509355664253235,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5509355664253235,0.07967033237218857,0.5571725368499756,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.07967033237218857},{"x":0.542619526386261,"y":0.07967033237218857},{"x":0.542619526386261,"y":0.09752747416496277},{"x":0.5051975250244141,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.5051975250244141,0.07967033237218857,0.542619526386261,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.07967033237218857},{"x":0.49688148498535156,"y":0.07967033237218857},{"x":0.49688148498535156,"y":0.09752747416496277},{"x":0.4261954128742218,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.4261954128742218,0.07967033237218857,0.49688148498535156,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.07967033237218857},{"x":0.4199584126472473,"y":0.07967033237218857},{"x":0.4199584126472473,"y":0.09752747416496277},{"x":0.4054054021835327,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4054054021835327,0.07967033237218857,0.4199584126472473,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.07967033237218857},{"x":0.3970893919467926,"y":0.07967033237218857},{"x":0.3970893919467926,"y":0.09752747416496277},{"x":0.3762993812561035,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3762993812561035,0.07967033237218857,0.3970893919467926,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.1071428582072258},{"x":0.9064449071884155,"y":0.1071428582072258},{"x":0.9064449071884155,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8648648858070374,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۵-","boundary":[0.8648648858070374,0.1071428582072258,0.9064449071884155,0.11950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.1071428582072258},{"x":0.8565488457679749,"y":0.1071428582072258},{"x":0.8565488457679749,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8066527843475342,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8066527843475342,0.1071428582072258,0.8565488457679749,0.11950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.12912088632583618},{"x":0.9064449071884155,"y":0.12912088632583618},{"x":0.9064449071884155,"y":0.14560440182685852},{"x":0.8607068657875061,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵-","boundary":[0.8607068657875061,0.12912088632583618,0.9064449071884155,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.13049450516700745},{"x":0.8565488457679749,"y":0.12912088632583618},{"x":0.8565488457679749,"y":0.14560440182685852},{"x":0.8087317943572998,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.8087317943572998,0.13049450516700745,0.8565488457679749,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.13049450516700745},{"x":0.8108108043670654,"y":0.13049450516700745},{"x":0.8108108043670654,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7941787838935852,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7941787838935852,0.13049450516700745,0.8108108043670654,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.13049450516700745},{"x":0.7796257734298706,"y":0.13049450516700745},{"x":0.7796257734298706,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7671517729759216,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7671517729759216,0.13049450516700745,0.7796257734298706,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.13049450516700745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.13049450516700745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7089397311210632,0.13049450516700745,0.7588357329368591,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6985446810722351,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6985446810722351,"y":0.14697802066802979},{"x":0.6548856496810913,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6548856496810913,0.13049450516700745,0.6985446810722351,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.15521977841854095},{"x":0.9064449071884155,"y":0.15521977841854095},{"x":0.9064449071884155,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8586278557777405,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۵-","boundary":[0.8586278557777405,0.15521977841854095,0.9064449071884155,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1717032939195633},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.8004158139228821,0.15521977841854095,0.8503118753433228,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1717032939195633},{"x":0.752598762512207,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.752598762512207,0.15521977841854095,0.7920997738838196,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7442827224731445,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7442827224731445,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7380457520484924,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.1565934121608734,0.7442827224731445,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7297297120094299,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7297297120094299,"y":0.1717032939195633},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.7027027010917664,0.1565934121608734,0.7297297120094299,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6943867206573486,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6943867206573486,"y":0.1717032939195633},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6486486196517944,0.1565934121608734,0.6943867206573486,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.17994505167007446},{"x":0.9064449071884155,"y":0.17994505167007446},{"x":0.9064449071884155,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8607068657875061,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۵-","boundary":[0.8607068657875061,0.17994505167007446,0.9064449071884155,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8523908257484436,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8149688243865967,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.8149688243865967,0.17994505167007446,0.8523908257484436,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8066527843475342,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8066527843475342,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8004158139228821,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8004158139228821,0.17994505167007446,0.8066527843475342,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7920997738838196,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7920997738838196,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7629937529563904,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.7629937529563904,0.17994505167007446,0.7920997738838196,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7567567825317383,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7567567825317383,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7130976915359497,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.7130976915359497,0.17994505167007446,0.7567567825317383,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7110186815261841,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7110186815261841,"y":0.19917581975460052},{"x":0.704781711101532,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.704781711101532,0.17994505167007446,0.7110186815261841,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6964656710624695,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6964656710624695,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6590436697006226,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابهام","boundary":[0.6590436697006226,0.17994505167007446,0.6964656710624695,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6507276296615601,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6507276296615601,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6340956091880798,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6340956091880798,0.17994505167007446,0.6507276296615601,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6257796287536621,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6257796287536621,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5738045573234558,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.5738045573234558,0.17994505167007446,0.6257796287536621,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5675675868988037,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5675675868988037,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5343035459518433,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5343035459518433,0.17994505167007446,0.5675675868988037,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5322245359420776,"y":0.17994505167007446},{"x":0.5322245359420776,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5155925154685974,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5155925154685974,0.17994505167007446,0.5322245359420776,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.20604395866394043},{"x":0.9064449071884155,"y":0.20604395866394043},{"x":0.9064449071884155,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8586278557777405,"y":0.22252747416496277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۵-","boundary":[0.8586278557777405,0.20604395866394043,0.9064449071884155,0.22252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8523908257484436,"y":0.20604395866394043},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8024948239326477,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.8004158139228821,0.20604395866394043,0.8523908257484436,0.22252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7920997738838196,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7941787838935852,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7546777725219727,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7546777725219727,0.2074175775051117,0.7941787838935852,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7484407424926758,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7401247620582581,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401247620582581,0.2074175775051117,0.7484407424926758,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7318087220191956,"y":0.22390109300613403},{"x":0.704781711101532,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.704781711101532,0.2074175775051117,0.7318087220191956,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6507276296615601,0.2074175775051117,0.6964656710624695,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.2321428507566452},{"x":0.9085239171981812,"y":0.2321428507566452},{"x":0.9085239171981812,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8607068657875061,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۵-","boundary":[0.8607068657875061,0.2321428507566452,0.9085239171981812,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8523908257484436,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7588357329368591,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.7588357329368591,0.2321428507566452,0.8523908257484436,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2321428507566452},{"x":0.752598762512207,"y":0.2321428507566452},{"x":0.752598762512207,"y":0.24725274741649628},{"x":0.692307710647583,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.692307710647583,0.2321428507566452,0.752598762512207,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6839916706085205,"y":0.24725274741649628},{"x":0.6715176701545715,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6715176701545715,0.2321428507566452,0.6839916706085205,0.24725274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6237006187438965,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6237006187438965,0.2321428507566452,0.6611226797103882,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6174635887145996,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6091476082801819,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6091476082801819,0.2321428507566452,0.6174635887145996,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6008316278457642,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5738045573234558,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5738045573234558,0.2321428507566452,0.6008316278457642,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5654885768890381,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5654885768890381,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5197505354881287,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5197505354881287,0.2321428507566452,0.5654885768890381,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.2568681240081787},{"x":0.9064449071884155,"y":0.25549450516700745},{"x":0.9064449071884155,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۵-","boundary":[0.8586278557777405,0.2568681240081787,0.9064449071884155,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8503118753433228,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.7920997738838196,0.2568681240081787,0.8503118753433228,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7463617324829102,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7463617324829102,0.2568681240081787,0.7837837934494019,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2747252881526947},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.2568681240081787,0.7380457520484924,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2568681240081787},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6943867206573486,0.2568681240081787,0.7234927415847778,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2568681240081787},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2747252881526947},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6403326392173767,0.2568681240081787,0.6881496906280518,0.2747252881526947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.07967033237218857},{"x":0.9085239171981812,"y":0.07967033237218857},{"x":0.9085239171981812,"y":0.2747252881526947},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3712993812561035,0.07267033237218856,0.9135239171981812,0.2817252881526947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.18131868541240692},{"x":0.15800416469573975,"y":0.18131868541240692},{"x":0.15800416469573975,"y":0.19230769574642181},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.13513512909412384,0.18131868541240692,0.15800416469573975,0.19230769574642181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.18131868541240692},{"x":0.15800416469573975,"y":0.18131868541240692},{"x":0.15800416469573975,"y":0.19230769574642181},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.17431868541240692,0.16300416469573975,0.19930769574642182],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2074175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2074175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2184065878391266},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.13721413910388947,0.2074175775051117,0.15800416469573975,0.2184065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2074175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2074175775051117},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2184065878391266},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.2004175775051117,0.16300416469573975,0.2254065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.2321428507566452},{"x":0.16008315980434418,"y":0.23351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.24450549483299255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.1392931342124939,0.2321428507566452,0.15800416469573975,0.24450549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.2321428507566452},{"x":0.16008315980434418,"y":0.23351648449897766},{"x":0.15800416469573975,"y":0.24450549483299255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.2251428507566452,0.16300416469573975,0.25150549483299256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2568681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2568681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2678571343421936},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.13721413910388947,0.2568681240081787,0.15800416469573975,0.2678571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2568681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2568681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.2678571343421936},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.2498681240081787,0.16300416469573975,0.2748571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.28708791732788086},{"x":0.9064449071884155,"y":0.28708791732788086},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۵-","boundary":[0.8586278557777405,0.28708791732788086,0.9064449071884155,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8503118753433228,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7879418134689331,0.28708791732788086,0.8503118753433228,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7796257734298706,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.28708791732788086,0.7796257734298706,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7546777725219727,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.7234927415847778,0.28708791732788086,0.7546777725219727,0.3035714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7151767015457153,"y":0.28708791732788086},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.6902287006378174,0.28708791732788086,0.7151767015457153,0.3035714328289032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.28708791732788086},{"x":0.9064449071884155,"y":0.28708791732788086},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3035714328289032},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3035714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6852287006378174,0.28008791732788085,0.9114449071884155,0.3105714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.28708791732788086},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2884615361690521},{"x":0.15800416469573975,"y":0.299450546503067},{"x":0.13721413910388947,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.1392931342124939,0.28708791732788086,0.15800416469573975,0.299450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.28708791732788086},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2884615361690521},{"x":0.15800416469573975,"y":0.299450546503067},{"x":0.13721413910388947,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.28008791732788085,0.16300416469573975,0.306450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.3186813294887543},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3186813294887543},{"x":0.9064449071884155,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8607068657875061,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۹-۵-","boundary":[0.8607068657875061,0.3186813294887543,0.9064449071884155,0.33104395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3186813294887543},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8004158139228821,0.3186813294887543,0.8523908257484436,0.33104395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3186813294887543},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3186813294887543},{"x":0.9064449071884155,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.33104395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7954158139228821,0.31168132948875427,0.9114449071884155,0.33804395866394044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.3145604431629181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3145604431629181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.32967033982276917},{"x":0.13721413910388947,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.13721413910388947,0.3145604431629181,0.15800416469573975,0.32967033982276917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.3145604431629181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3145604431629181},{"x":0.15800416469573975,"y":0.32967033982276917},{"x":0.13721413910388947,"y":0.32967033982276917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.3075604431629181,0.16300416469573975,0.33667033982276917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3777472674846649},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.1392931342124939,0.36538460850715637,0.15800416469573975,0.3777472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.36538460850715637},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3777472674846649},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.35838460850715637,0.16300416469573975,0.3847472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.3901098966598511},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3901098966598511},{"x":0.15800416469573975,"y":0.40109890699386597},{"x":0.13721413910388947,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.13721413910388947,0.3901098966598511,0.15800416469573975,0.40109890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.3901098966598511},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3901098966598511},{"x":0.15800416469573975,"y":0.40109890699386597},{"x":0.13721413910388947,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.38310989665985107,0.16300416469573975,0.408098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4148351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4134615361690521},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4258241653442383},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.13513512909412384,0.4148351550102234,0.15800416469573975,0.4258241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4148351550102234},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4134615361690521},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4258241653442383},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.4078351550102234,0.16300416469573975,0.4328241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.44093406200408936},{"x":0.15800416469573975,"y":0.44093406200408936},{"x":0.15800416469573975,"y":0.45192307233810425},{"x":0.13513512909412384,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.13513512909412384,0.44093406200408936,0.15800416469573975,0.45192307233810425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.44093406200408936},{"x":0.15800416469573975,"y":0.44093406200408936},{"x":0.15800416469573975,"y":0.45192307233810425},{"x":0.13513512909412384,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.43393406200408935,0.16300416469573975,0.45892307233810425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.46565935015678406},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4642857015132904},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4752747118473053},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.13513512909412384,0.46565935015678406,0.16008315980434418,0.4752747118473053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.46565935015678406},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4642857015132904},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4752747118473053},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4780219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.45865935015678405,0.16508315980434418,0.4822747118473053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۳","boundary":[0.13721413910388947,0.4890109896659851,0.15800416469573975,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.4890109896659851},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.4820109896659851,0.16300416469573975,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5233516693115234},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.13721413910388947,0.5123626589775085,0.15800416469573975,0.5233516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5123626589775085},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5233516693115234},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.5053626589775085,0.16300416469573975,0.5303516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5357142686843872},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5357142686843872},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5467032790184021},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5467032790184021}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.13721413910388947,0.5357142686843872,0.15800416469573975,0.5467032790184021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5357142686843872},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5357142686843872},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5467032790184021},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5467032790184021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.5287142686843872,0.16300416469573975,0.5537032790184021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5590659379959106},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5590659379959106},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5700549483299255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.13721413910388947,0.5590659379959106,0.16008315980434418,0.5700549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5590659379959106},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5590659379959106},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5700549483299255},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.5520659379959106,0.16508315980434418,0.5770549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.3640109896659851},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3640109896659851},{"x":0.9085239171981812,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8711018562316895,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.3640109896659851,0.9085239171981812,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.8170478343963623,0.3640109896659851,0.8627858757972717,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8191268444061279,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3818681240081787},{"x":0.812889814376831,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.36538460850715637,0.8191268444061279,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.36538460850715637},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8045738339424133,"y":0.38049450516700745},{"x":0.752598762512207,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.752598762512207,0.36538460850715637,0.8045738339424133,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7442827224731445,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7359667420387268,0.36538460850715637,0.7442827224731445,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7297297120094299,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6756756901741028,0.36538460850715637,0.7297297120094299,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6673596501350403,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6278586387634277,0.36538460850715637,0.6673596501350403,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6216216087341309,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3818681240081787},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6133056282997131,0.36538460850715637,0.6216216087341309,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6049895882606506,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6049895882606506,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5779625773429871,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5779625773429871,0.36538460850715637,0.6049895882606506,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.36675822734832764},{"x":0.5696465969085693,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3818681240081787},{"x":0.5135135054588318,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5135135054588318,0.36675822734832764,0.5696465969085693,0.3818681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.36675822734832764},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3640109896659851},{"x":0.9085239171981812,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5135135054588318,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5085135054588318,0.35975822734832763,0.9135239171981812,0.38749450516700745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7442827224731445,"y":0.36950549483299255},{"x":0.7442827224731445,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7359667420387268,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.7359667420387268,0.36950549483299255,0.7442827224731445,0.38049450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.3901098966598511},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3901098966598511},{"x":0.9085239171981812,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8648648858070374,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۶-","boundary":[0.8648648858070374,0.3901098966598511,0.9085239171981812,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8586278557777405,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8087317943572998,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8087317943572998,0.3901098966598511,0.8586278557777405,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.4134615361690521},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4134615361690521},{"x":0.9064449071884155,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4313186705112457}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.8607068657875061,0.4134615361690521,0.9064449071884155,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4313186705112457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.8024948239326477,0.4134615361690521,0.8544698357582092,0.4313186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4313186705112457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7422037124633789,0.4134615361690521,0.7920997738838196,0.4313186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.4148351550102234},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4148351550102234},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4326923191547394},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7338877320289612,0.4148351550102234,0.7401247620582581,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.4148351550102234},{"x":0.717255711555481,"y":0.4148351550102234},{"x":0.717255711555481,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6798336505889893,0.4148351550102234,0.717255711555481,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6632016897201538,0.4148351550102234,0.6715176701545715,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4326923191547394},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6278586387634277,0.4148351550102234,0.6569646596908569,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.41620880365371704},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4148351550102234},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5634095668792725,0.41620880365371704,0.6216216087341309,0.4326923191547394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.3708791136741638},{"x":0.9064449071884155,"y":0.36675822734832764},{"x":0.9085239171981812,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5584095668792725,0.3638791136741638,0.9135239171981812,0.43694505167007447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4381868243217468},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4381868243217468},{"x":0.8773388862609863,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8170478343963623,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.4381868243217468,0.8773388862609863,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8108108043670654,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7713097929954529,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.7713097929954529,0.4395604431629181,0.8108108043670654,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7588357329368591,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7338877320289612,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.7338877320289612,0.4395604431629181,0.7588357329368591,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7255717515945435,"y":0.45604395866394043},{"x":0.6985446810722351,"y":0.45604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.6985446810722351,0.4395604431629181,0.7255717515945435,0.45604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.6486486196517944,0.4395604431629181,0.6839916706085205,0.4574175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4395604431629181},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالایی","boundary":[0.5987526178359985,0.4395604431629181,0.6382536292076111,0.4574175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.4395604431629181},{"x":0.590436577796936,"y":0.4395604431629181},{"x":0.590436577796936,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5800415873527527,0.4395604431629181,0.590436577796936,0.4574175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسافران","boundary":[0.5135135054588318,0.4395604431629181,0.5717255473136902,0.4574175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8773388862609863,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8170478343963623,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.4642857015132904,0.8773388862609863,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4642857015132904},{"x":0.8108108043670654,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7713097929954529,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.7713097929954529,0.4642857015132904,0.8108108043670654,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7629937529563904,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7089397311210632,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7089397311210632,0.4642857015132904,0.7629937529563904,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7006236910820007,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6652806401252747,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقشار","boundary":[0.6652806401252747,0.4642857015132904,0.7006236910820007,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4821428656578064},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6049895882606506,0.4642857015132904,0.6569646596908569,0.4821428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.46565935015678406},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5987526178359985,"y":0.48076921701431274},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4821428656578064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5343035459518433,0.46565935015678406,0.5987526178359985,0.48076921701431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4848901033401489},{"x":0.879417896270752,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5041208863258362}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.48763737082481384,0.879417896270752,0.5027472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4890109896659851},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5054945349693298},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.7713097929954529,0.4890109896659851,0.8108108043670654,0.5054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.49038460850715637},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4890109896659851},{"x":0.765072762966156,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5082417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7130976915359497,0.49038460850715637,0.765072762966156,0.5068681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4354395568370819},{"x":0.879417896270752,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5096153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5085135054588318,0.4325604431629181,0.884417896270752,0.5138681240081787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5096153616905212},{"x":0.879417896270752,"y":0.526098906993866},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.5109890103340149,0.879417896270752,0.526098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5274725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.7713097929954529,0.5109890103340149,0.8108108043670654,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5109890103340149},{"x":0.765072762966156,"y":0.5274725556373596},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5288461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7027027010917664,0.5123626589775085,0.765072762966156,0.5274725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.5343406796455383},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5343406796455383},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5521978139877319},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۶-","boundary":[0.8586278557777405,0.5343406796455383,0.9064449071884155,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5343406796455383},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5343406796455383},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.7941787838935852,0.5343406796455383,0.8523908257484436,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5343406796455383},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5343406796455383},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7733888030052185,0.5343406796455383,0.7858628034591675,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5343406796455383},{"x":0.765072762966156,"y":0.5343406796455383},{"x":0.765072762966156,"y":0.5521978139877319},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7027027010917664,0.5343406796455383,0.765072762966156,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6819126605987549,0.5357142686843872,0.6943867206573486,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6361746191978455,0.5357142686843872,0.6756756901741028,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5521978139877319},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5521978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.5357142686843872,0.6278586387634277,0.5521978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5535714030265808},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5862785577774048,0.5357142686843872,0.6133056282997131,0.5535714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5218295454978943,0.5357142686843872,0.5779625773429871,0.5521978139877319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5123626589775085},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5096153616905212},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5521978139877319},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5147505354881287,0.5053626589775085,0.9114449071884155,0.5591978139877319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.557692289352417},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5563187003135681},{"x":0.879417896270752,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.557692289352417,0.879417896270752,0.5741758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5755494236946106},{"x":0.765072762966156,"y":0.5755494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.765072762966156,0.5590659379959106,0.8108108043670654,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5755494236946106},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.7110186815261841,0.5590659379959106,0.7588357329368591,0.5755494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5590659379959106},{"x":0.704781711101532,"y":0.5769230723381042},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6507276296615601,0.5604395866394043,0.704781711101532,0.5769230723381042]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5563187003135681},{"x":0.879417896270752,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.64572762966156,0.5534395866394043,0.884417896270752,0.5811758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5975274443626404},{"x":0.8170478343963623,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.5810439586639404,0.8773388862609863,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8108108043670654,"y":0.598901093006134},{"x":0.7713097929954529,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاع","boundary":[0.7713097929954529,0.5810439586639404,0.8108108043670654,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7629937529563904,"y":0.598901093006134},{"x":0.7193347215652466,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسانی","boundary":[0.7193347215652466,0.5810439586639404,0.7629937529563904,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5810439586639404},{"x":0.7110186815261841,"y":0.598901093006134},{"x":0.704781711101532,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.704781711101532,0.5810439586639404,0.7110186815261841,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5810439586639404},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5810439586639404},{"x":0.6964656710624695,"y":0.598901093006134},{"x":0.6465696692466736,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6465696692466736,0.5810439586639404,0.6964656710624695,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.598901093006134},{"x":0.5987526178359985,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایل","boundary":[0.5987526178359985,0.5824176073074341,0.6382536292076111,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5824176073074341},{"x":0.590436577796936,"y":0.5824176073074341},{"x":0.590436577796936,"y":0.598901093006134},{"x":0.5779625773429871,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5779625773429871,0.5824176073074341,0.590436577796936,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5810439586639404},{"x":0.5696465969085693,"y":0.598901093006134},{"x":0.5155925154685974,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5155925154685974,0.5824176073074341,0.5696465969085693,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5824176073074341},{"x":0.5072765350341797,"y":0.598901093006134},{"x":0.4989604949951172,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4989604949951172,0.5824176073074341,0.5072765350341797,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4906444847583771,"y":0.598901093006134},{"x":0.45322245359420776,"y":0.598901093006134}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.45322245359420776,0.5824176073074341,0.4906444847583771,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6002747416496277},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43866944313049316,0.5824176073074341,0.4469854533672333,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5824176073074341},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6002747416496277},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.40748441219329834,0.5824176073074341,0.4324324429035187,0.6002747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.5824176073074341},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5824176073074341},{"x":0.3970893919467926,"y":0.598901093006134},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6002747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.3471933603286743,0.5824176073074341,0.3970893919467926,0.598901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6071428656578064},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6071428656578064},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6236263513565063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۶-","boundary":[0.8607068657875061,0.6071428656578064,0.9064449071884155,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8149688243865967,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8149688243865967,0.6071428656578064,0.8523908257484436,0.6236263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6071428656578064},{"x":0.8066527843475342,"y":0.625},{"x":0.7318087220191956,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرطهای","boundary":[0.7318087220191956,0.6071428656578064,0.8066527843475342,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7234927415847778,"y":0.625},{"x":0.6735966801643372,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6735966801643372,0.6085164546966553,0.7234927415847778,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6715176701545715,"y":0.625},{"x":0.6632016897201538,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6632016897201538,0.6085164546966553,0.6715176701545715,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6486486196517944,"y":0.625},{"x":0.6112266182899475,"y":0.625}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6112266182899475,0.6085164546966553,0.6486486196517944,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.6098901033401489},{"x":0.602910578250885,"y":0.6098901033401489},{"x":0.602910578250885,"y":0.6263736486434937},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966736078262329,0.6098901033401489,0.602910578250885,0.6263736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6263736486434937},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5613305568695068,0.6098901033401489,0.5883575677871704,0.6263736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6098901033401489},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6263736486434937},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.4948025047779083,0.6098901033401489,0.5509355664253235,0.6263736486434937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.5824176073074341},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5796703100204468},{"x":0.9064449071884155,"y":0.625},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3421933603286743,0.5754176073074341,0.9114449071884155,0.632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6291208863258362},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6291208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.6291208863258362,0.879417896270752,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6304945349693298},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آستانه","boundary":[0.765072762966156,0.6304945349693298,0.8149688243865967,0.6469780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6318681240081787},{"x":0.765072762966156,"y":0.6318681240081787},{"x":0.765072762966156,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7588357329368591,0.6318681240081787,0.765072762966156,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6318681240081787},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6304945349693298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6483516693115234},{"x":0.704781711101532,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.704781711101532,0.6318681240081787,0.7422037124633789,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمعیتی","boundary":[0.6340956091880798,0.6318681240081787,0.6964656710624695,0.6483516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6332417726516724},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6332417726516724},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.6332417726516724,0.6257796287536621,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6332417726516724},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6318681240081787},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیتی","boundary":[0.5571725368499756,0.6332417726516724,0.6133056282997131,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6538461446762085},{"x":0.879417896270752,"y":0.6538461446762085},{"x":0.879417896270752,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.6538461446762085,0.879417896270752,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6538461446762085},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.7713097929954529,0.6538461446762085,0.8108108043670654,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.6552197933197021},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.7214137315750122,0.6552197933197021,0.7629937529563904,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6552197933197021},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6538461446762085},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6703296899795532},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6756756901741028,0.6552197933197021,0.7130976915359497,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6552197933197021},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6552197933197021},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6717032790184021},{"x":0.602910578250885,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.602910578250885,0.6552197933197021,0.6673596501350403,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5862785577774048,0.6552197933197021,0.5945945978164673,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5405405163764954,0.6552197933197021,0.5779625773429871,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.656593382358551},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6552197933197021},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6717032790184021},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دولتی","boundary":[0.48856547474861145,0.656593382358551,0.5322245359420776,0.6717032790184021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.6318681240081787},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6277472376823425},{"x":0.879417896270752,"y":0.6689560413360596},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6730769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48356547474861145,0.6248681240081787,0.884417896270752,0.6759560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6785714030265808},{"x":0.879417896270752,"y":0.6785714030265808},{"x":0.879417896270752,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.6785714030265808,0.879417896270752,0.6936812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6785714030265808},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6950549483299255},{"x":0.777546763420105,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.777546763420105,0.6785714030265808,0.8108108043670654,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6785714030265808},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6950549483299255},{"x":0.717255711555481,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.717255711555481,0.6785714030265808,0.7692307829856873,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6950549483299255},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6777547001838684,0.6799450516700745,0.7089397311210632,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6785714030265808},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6950549483299255},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6216216087341309,0.6799450516700745,0.6694386601448059,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6950549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.5779625773429871,0.6799450516700745,0.6195425987243652,0.6950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7019230723381042},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7019230723381042},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۶-","boundary":[0.8607068657875061,0.7019230723381042,0.9064449071884155,0.7197802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7019230723381042},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7962577939033508,0.7032967209815979,0.8523908257484436,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7032967209815979},{"x":0.790020763874054,"y":0.7032967209815979},{"x":0.790020763874054,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7276507019996643,0.7032967209815979,0.790020763874054,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7225274443626404},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7006236910820007,0.7046703100204468,0.7255717515945435,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7225274443626404},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.644490659236908,0.7046703100204468,0.6839916706085205,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7225274443626404},{"x":0.632016658782959,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6299376487731934,0.7046703100204468,0.6382536292076111,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7046703100204468},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5945945978164673,0.7046703100204468,0.6237006187438965,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7225274443626404},{"x":0.530145525932312,"y":0.7225274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.530145525932312,0.7046703100204468,0.5883575677871704,0.7225274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7225274443626404},{"x":0.469854474067688,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.469854474067688,0.7060439586639404,0.5239084959030151,0.7225274443626404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6799450516700745},{"x":0.9064449071884155,"y":0.6771978139877319},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7211538553237915},{"x":0.469854474067688,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.464854474067688,0.6729450516700745,0.9114449071884155,0.7281538553237915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7266483306884766},{"x":0.879417896270752,"y":0.7266483306884766},{"x":0.879417896270752,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.7266483306884766,0.879417896270752,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7280219793319702},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7445054650306702},{"x":0.777546763420105,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.777546763420105,0.7280219793319702,0.8108108043670654,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7588357329368591,0.7280219793319702,0.7692307829856873,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7280219793319702},{"x":0.752598762512207,"y":0.7280219793319702},{"x":0.752598762512207,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7151767015457153,0.7280219793319702,0.752598762512207,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7445054650306702},{"x":0.704781711101532,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7027027010917664,0.7280219793319702,0.7110186815261841,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7458791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6216216087341309,0.7293956279754639,0.6881496906280518,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7513736486434937},{"x":0.879417896270752,"y":0.7513736486434937},{"x":0.879417896270752,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.7513736486434937,0.879417896270752,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7513736486434937},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7692307829856873},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.7629937529563904,0.7513736486434937,0.8108108043670654,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7513736486434937},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرویس","boundary":[0.6964656710624695,0.7513736486434937,0.7546777725219727,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6798336505889893,0.7513736486434937,0.6881496906280518,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7513736486434937},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تواتر","boundary":[0.6424116492271423,0.7513736486434937,0.6715176701545715,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7513736486434937},{"x":0.632016658782959,"y":0.7513736486434937},{"x":0.632016658782959,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5945945978164673,0.7513736486434937,0.632016658782959,0.7692307829856873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7280219793319702},{"x":0.879417896270752,"y":0.7266483306884766},{"x":0.879417896270752,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7706043720245361}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5875155878067017,0.7210219793319702,0.884417896270752,0.7748571343421936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7733516693115234},{"x":0.879417896270752,"y":0.791208803653717},{"x":0.8191268444061279,"y":0.791208803653717}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.7733516693115234,0.879417896270752,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7747252583503723},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7733516693115234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.791208803653717},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7925823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همپوشانی","boundary":[0.7359667420387268,0.7747252583503723,0.8108108043670654,0.791208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.776098906993866},{"x":0.7276507019996643,"y":0.776098906993866},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7925823926925659},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.6819126605987549,0.776098906993866,0.7297297120094299,0.7925823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6735966801643372,"y":0.776098906993866},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7939560413360596},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7939560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرویس","boundary":[0.6299376487731934,0.7774725556373596,0.6756756901741028,0.7939560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7774725556373596},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7939560413360596},{"x":0.590436577796936,"y":0.7953296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.590436577796936,0.7774725556373596,0.6195425987243652,0.7939560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7994505763053894},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7994505763053894},{"x":0.9064449071884155,"y":0.8159340620040894},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۶-","boundary":[0.8607068657875061,0.7994505763053894,0.9064449071884155,0.8159340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7994505763053894},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7994505763053894},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرسازی","boundary":[0.7713097929954529,0.7994505763053894,0.8544698357582092,0.8145604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7234927415847778,0.7994505763053894,0.7629937529563904,0.8159340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7994505763053894},{"x":0.717255711555481,"y":0.7994505763053894},{"x":0.717255711555481,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7110186815261841,0.7994505763053894,0.717255711555481,0.8159340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7994505763053894},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6735966801643372,0.7994505763053894,0.7006236910820007,0.8159340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7994505763053894},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7994505763053894},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6153846383094788,0.7994505763053894,0.6673596501350403,0.8159340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7994505763053894},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7994505763053894},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8159340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.5821205973625183,0.7994505763053894,0.6049895882606506,0.8159340620040894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.776098906993866},{"x":0.9064449071884155,"y":0.7733516693115234},{"x":0.9064449071884155,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5821205973625183,"y":0.817307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5771205973625183,0.769098906993866,0.9114449071884155,0.8229340620040894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.583791196346283},{"x":0.15800416469573975,"y":0.583791196346283},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5947802066802979},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.13721413910388947,0.583791196346283,0.15800416469573975,0.5947802066802979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.583791196346283},{"x":0.15800416469573975,"y":0.583791196346283},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5947802066802979},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.576791196346283,0.16300416469573975,0.6017802066802979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6071428656578064},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6071428656578064},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.1392931342124939,0.6071428656578064,0.15800416469573975,0.6181318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6071428656578064},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6071428656578064},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6181318759918213},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1342931342124939,0.6001428656578064,0.16300416469573975,0.6251318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6332417726516724},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6318681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6442307829856873},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.13721413910388947,0.6332417726516724,0.15800416469573975,0.6442307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6332417726516724},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6318681240081787},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6442307829856873},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.6262417726516724,0.16300416469573975,0.6512307829856873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.656593382358551},{"x":0.16008315980434418,"y":0.656593382358551},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6675823926925659},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۰","boundary":[0.13513512909412384,0.656593382358551,0.1621621549129486,0.6675823926925659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.656593382358551},{"x":0.16008315980434418,"y":0.656593382358551},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6675823926925659},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.649593382358551,0.1671621549129486,0.6745823926925659],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1621621549129486,"y":0.692307710647583},{"x":0.13513512909412384,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.13513512909412384,0.6813187003135681,0.1621621549129486,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6813187003135681},{"x":0.1621621549129486,"y":0.692307710647583},{"x":0.13513512909412384,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.6743187003135681,0.1671621549129486,0.699307710647583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7156593203544617},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.1330561339855194,0.7046703100204468,0.1621621549129486,0.7156593203544617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7046703100204468},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7156593203544617},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.6976703100204468,0.1671621549129486,0.7226593203544617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7293956279754639},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7293956279754639},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7403846383094788},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.13513512909412384,0.7293956279754639,0.1621621549129486,0.7403846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7293956279754639},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7293956279754639},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7403846383094788},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7223956279754639,0.1671621549129486,0.7473846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7527472376823425},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7527472376823425},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7637362480163574},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.1330561339855194,0.7527472376823425,0.16424116492271423,0.7637362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7527472376823425},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7527472376823425},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7637362480163574},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.7457472376823425,0.16924116492271424,0.7707362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7774725556373596},{"x":0.16424116492271423,"y":0.776098906993866},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7884615659713745},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.13513512909412384,0.7774725556373596,0.16424116492271423,0.7884615659713745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7774725556373596},{"x":0.16424116492271423,"y":0.776098906993866},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7884615659713745},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.7704725556373596,0.16924116492271424,0.7954615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7994505763053894},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7994505763053894},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8118131756782532},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1330561339855194,0.7994505763053894,0.1621621549129486,0.8118131756782532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7994505763053894},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7994505763053894},{"x":0.1621621549129486,"y":0.8118131756782532},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8118131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.7924505763053894,0.1671621549129486,0.8188131756782532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.9313187003135681},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9313187003135681},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9436812996864319},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9436812996864319}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"ح","boundary":[0.4844074845314026,0.9313187003135681,0.49688148498535156,0.9436812996864319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.9313187003135681},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9313187003135681},{"x":0.49688148498535156,"y":0.9436812996864319},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9436812996864319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4794074845314026,0.9243187003135681,0.5018814849853516,0.9506812996864319],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/hJHsknDXVQKzXmKF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/PpFxXzuemQaqlsei.jpg","blurred":"/storage/books/9083ea92fe1ac7f0/pages/qAcnpleUCwzzlSVY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00026190670265229476,0.00009982188512663264,0.9980964596107943,0.9987054401282427]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.08104395866394043},{"x":0.16424116492271423,"y":0.07967033237218857},{"x":0.16424116492271423,"y":0.09203296899795532},{"x":0.1330561339855194,"y":0.09340659528970718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1330561339855194,0.08104395866394043,0.16424116492271423,0.09203296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.08104395866394043},{"x":0.16424116492271423,"y":0.07967033237218857},{"x":0.16424116492271423,"y":0.09203296899795532},{"x":0.1330561339855194,"y":0.09340659528970718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.07404395866394042,0.16924116492271424,0.09903296899795533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.10439560562372208},{"x":0.16424116492271423,"y":0.10439560562372208},{"x":0.16424116492271423,"y":0.11675824224948883},{"x":0.13513512909412384,"y":0.11538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.13513512909412384,0.10439560562372208,0.16424116492271423,0.11675824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.10439560562372208},{"x":0.16424116492271423,"y":0.10439560562372208},{"x":0.16424116492271423,"y":0.11675824224948883},{"x":0.13513512909412384,"y":0.11538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.09739560562372207,0.16924116492271424,0.12375824224948884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.12912088632583618},{"x":0.16424116492271423,"y":0.12912088632583618},{"x":0.16424116492271423,"y":0.14148351550102234},{"x":0.13513512909412384,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.13513512909412384,0.12912088632583618,0.16424116492271423,0.14148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.12912088632583618},{"x":0.16424116492271423,"y":0.12912088632583618},{"x":0.16424116492271423,"y":0.14148351550102234},{"x":0.13513512909412384,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.12212088632583618,0.16924116492271424,0.14848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1565934121608734},{"x":0.16424116492271423,"y":0.1565934121608734},{"x":0.16424116492271423,"y":0.16895604133605957},{"x":0.13513512909412384,"y":0.16895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.13513512909412384,0.1565934121608734,0.16424116492271423,0.16895604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1565934121608734},{"x":0.16424116492271423,"y":0.1565934121608734},{"x":0.16424116492271423,"y":0.16895604133605957},{"x":0.13513512909412384,"y":0.16895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.1495934121608734,0.16924116492271424,0.17595604133605958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.0782967060804367},{"x":0.8773388862609863,"y":0.0782967060804367},{"x":0.8773388862609863,"y":0.09615384787321091},{"x":0.8191268444061279,"y":0.09615384787321091}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۶-","boundary":[0.8191268444061279,0.0782967060804367,0.8773388862609863,0.09615384787321091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8108108043670654,"y":0.0782967060804367},{"x":0.8108108043670654,"y":0.09615384787321091},{"x":0.7733888030052185,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7733888030052185,0.07967033237218857,0.8108108043670654,0.09615384787321091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.07967033237218857},{"x":0.765072762966156,"y":0.07967033237218857},{"x":0.765072762966156,"y":0.09752747416496277},{"x":0.704781711101532,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعهی","boundary":[0.704781711101532,0.07967033237218857,0.765072762966156,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6964656710624695,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6964656710624695,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6611226797103882,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6611226797103882,0.07967033237218857,0.6964656710624695,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6528066396713257,"y":0.07967033237218857},{"x":0.6528066396713257,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6465696692466736,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6465696692466736,0.07967033237218857,0.6528066396713257,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.08104395866394043},{"x":0.6382536292076111,"y":0.08104395866394043},{"x":0.6382536292076111,"y":0.09752747416496277},{"x":0.6133056282997131,"y":0.09752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6133056282997131,0.08104395866394043,0.6382536292076111,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.08104395866394043},{"x":0.602910578250885,"y":0.07967033237218857},{"x":0.602910578250885,"y":0.09752747416496277},{"x":0.5530145764350891,"y":0.09890110045671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5530145764350891,0.08104395866394043,0.602910578250885,0.09752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5446985363960266,"y":0.08104395866394043},{"x":0.5446985363960266,"y":0.09890110045671463},{"x":0.5259875059127808,"y":0.09890110045671463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.5259875059127808,0.08104395866394043,0.5446985363960266,0.09890110045671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.10302197933197021},{"x":0.8773388862609863,"y":0.10164835304021835},{"x":0.8773388862609863,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8191268444061279,"y":0.12087912112474442}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۶-","boundary":[0.8191268444061279,0.10302197933197021,0.8773388862609863,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.10302197933197021},{"x":0.8108108043670654,"y":0.10302197933197021},{"x":0.8108108043670654,"y":0.12087912112474442},{"x":0.765072762966156,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.765072762966156,0.10302197933197021,0.8108108043670654,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.10302197933197021},{"x":0.7588357329368591,"y":0.10302197933197021},{"x":0.7588357329368591,"y":0.12087912112474442},{"x":0.7130976915359497,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7130976915359497,0.10302197933197021,0.7588357329368591,0.12087912112474442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.10302197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.10302197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.12225274741649628},{"x":0.704781711101532,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.704781711101532,0.10302197933197021,0.7110186815261841,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6881496906280518,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6881496906280518,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6528066396713257,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6528066396713257,0.10439560562372208,0.6881496906280518,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.10439560562372208},{"x":0.644490659236908,"y":0.10439560562372208},{"x":0.644490659236908,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6382536292076111,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6382536292076111,0.10439560562372208,0.644490659236908,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6299376487731934,"y":0.10439560562372208},{"x":0.6299376487731934,"y":0.12225274741649628},{"x":0.6049895882606506,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6049895882606506,0.10439560562372208,0.6299376487731934,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5945945978164673,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5945945978164673,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5509355664253235,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5509355664253235,0.10439560562372208,0.5945945978164673,0.12225274741649628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5405405163764954,"y":0.10439560562372208},{"x":0.5405405163764954,"y":0.12225274741649628},{"x":0.5197505354881287,"y":0.12225274741649628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.5197505354881287,0.10439560562372208,0.5405405163764954,0.12225274741649628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.07967033237218857},{"x":0.8773388862609863,"y":0.0782967060804367},{"x":0.879417896270752,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5197505354881287,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5147505354881287,0.07267033237218856,0.884417896270752,0.12787912112474442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8773388862609863,"y":0.125},{"x":0.8773388862609863,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8191268444061279,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳-۶-۶-","boundary":[0.8191268444061279,0.12637363374233246,0.8773388862609863,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8108108043670654,"y":0.12637363374233246},{"x":0.8108108043670654,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7609147429466248,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرادات","boundary":[0.7609147429466248,0.12637363374233246,0.8108108043670654,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.12637363374233246},{"x":0.752598762512207,"y":0.12637363374233246},{"x":0.752598762512207,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7255717515945435,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.7255717515945435,0.12637363374233246,0.752598762512207,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.12637363374233246},{"x":0.717255711555481,"y":0.12637363374233246},{"x":0.717255711555481,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7068607211112976,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7068607211112976,0.12637363374233246,0.717255711555481,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6985446810722351,"y":0.12637363374233246},{"x":0.6985446810722351,"y":0.14423076808452606},{"x":0.6548856496810913,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6548856496810913,0.12637363374233246,0.6985446810722351,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.12774725258350372},{"x":0.6528066396713257,"y":0.12774725258350372},{"x":0.6528066396713257,"y":0.14560440182685852},{"x":0.6382536292076111,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6382536292076111,0.12774725258350372,0.6528066396713257,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.12774725258350372},{"x":0.6299376487731934,"y":0.12774725258350372},{"x":0.6299376487731934,"y":0.14560440182685852},{"x":0.5945945978164673,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5945945978164673,0.12774725258350372,0.6299376487731934,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.12774725258350372},{"x":0.5841996073722839,"y":0.12774725258350372},{"x":0.5841996073722839,"y":0.14560440182685852},{"x":0.5779625773429871,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5779625773429871,0.12774725258350372,0.5841996073722839,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.12774725258350372},{"x":0.5717255473136902,"y":0.12774725258350372},{"x":0.5717255473136902,"y":0.14560440182685852},{"x":0.5446985363960266,"y":0.14560440182685852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5446985363960266,0.12774725258350372,0.5717255473136902,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.12774725258350372},{"x":0.5363825559616089,"y":0.12774725258350372},{"x":0.5363825559616089,"y":0.14560440182685852},{"x":0.4864864945411682,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.4864864945411682,0.12774725258350372,0.5363825559616089,0.14560440182685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.12912088632583618},{"x":0.4781704843044281,"y":0.12912088632583618},{"x":0.4781704843044281,"y":0.14697802066802979},{"x":0.45945945382118225,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.45945945382118225,0.12912088632583618,0.4781704843044281,0.14697802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.15521977841854095},{"x":0.9064449071884155,"y":0.15521977841854095},{"x":0.9064449071884155,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8586278557777405,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۶-","boundary":[0.8586278557777405,0.15521977841854095,0.9064449071884155,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8523908257484436,"y":0.17307692766189575},{"x":0.8066527843475342,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.8066527843475342,0.15521977841854095,0.8523908257484436,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8024948239326477,"y":0.15521977841854095},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17307692766189575},{"x":0.7796257734298706,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7796257734298706,0.15521977841854095,0.8024948239326477,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7629937529563904,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7629937529563904,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7359667420387268,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7359667420387268,0.15521977841854095,0.7629937529563904,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7276507019996643,"y":0.15521977841854095},{"x":0.7276507019996643,"y":0.17445054650306702},{"x":0.6777547001838684,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6777547001838684,0.15521977841854095,0.7276507019996643,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6694386601448059,"y":0.15521977841854095},{"x":0.6694386601448059,"y":0.17445054650306702},{"x":0.6507276296615601,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6507276296615601,0.15521977841854095,0.6694386601448059,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.1565934121608734},{"x":0.644490659236908,"y":0.1565934121608734},{"x":0.644490659236908,"y":0.17445054650306702},{"x":0.602910578250885,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.602910578250885,0.1565934121608734,0.644490659236908,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5987526178359985,"y":0.17445054650306702},{"x":0.590436577796936,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.590436577796936,0.1565934121608734,0.5987526178359985,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5738045573234558,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5738045573234558,"y":0.17445054650306702},{"x":0.5239084959030151,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5239084959030151,0.1565934121608734,0.5738045573234558,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5197505354881287,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5197505354881287,"y":0.17445054650306702},{"x":0.5072765350341797,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5072765350341797,0.1565934121608734,0.5197505354881287,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4989604949951172,"y":0.17445054650306702},{"x":0.45945945382118225,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.45945945382118225,0.1565934121608734,0.4989604949951172,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.1565934121608734},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1565934121608734},{"x":0.45322245359420776,"y":0.17445054650306702},{"x":0.44490644335746765,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44490644335746765,0.1565934121608734,0.45322245359420776,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.1565934121608734},{"x":0.43659043312072754,"y":0.1565934121608734},{"x":0.43659043312072754,"y":0.17445054650306702},{"x":0.40956342220306396,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.40956342220306396,0.1565934121608734,0.43659043312072754,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.1565934121608734},{"x":0.40124741196632385,"y":0.1565934121608734},{"x":0.40124741196632385,"y":0.17445054650306702},{"x":0.3451143503189087,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.3451143503189087,0.1565934121608734,0.40124741196632385,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.1565934121608734},{"x":0.3367983400821686,"y":0.1565934121608734},{"x":0.3367983400821686,"y":0.17445054650306702},{"x":0.3305613398551941,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3305613398551941,0.1565934121608734,0.3367983400821686,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.1565934121608734},{"x":0.32640331983566284,"y":0.1565934121608734},{"x":0.32640331983566284,"y":0.17445054650306702},{"x":0.3160083293914795,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3160083293914795,0.1565934121608734,0.32640331983566284,0.17445054650306702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.12774725258350372},{"x":0.9064449071884155,"y":0.125},{"x":0.9064449071884155,"y":0.17307692766189575},{"x":0.3160083293914795,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30892931938171386,0.12074725258350372,0.9114449071884155,0.18007692766189576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8773388862609863,"y":0.1854395568370819},{"x":0.879417896270752,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8191268444061279,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.1854395568370819,0.879417896270752,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8108108043670654,"y":0.1854395568370819},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برزیل","boundary":[0.7713097929954529,0.18681319057941437,0.8108108043670654,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7629937529563904,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7567567825317383,0.18681319057941437,0.7629937529563904,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7546777725219727,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2032967060804367},{"x":0.692307710647583,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کوریچیبا","boundary":[0.6902287006378174,0.18681319057941437,0.7546777725219727,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6902287006378174,"y":0.18681319057941437},{"x":0.6902287006378174,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6839916706085205,0.18681319057941437,0.6902287006378174,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.2074175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.20604395866394043},{"x":0.879417896270752,"y":0.22252747416496277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۶-","boundary":[0.8191268444061279,0.2074175775051117,0.879417896270752,0.22252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.21016483008861542},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8108108043670654,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنگاپور","boundary":[0.7380457520484924,0.21016483008861542,0.8108108043670654,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8773388862609863,"y":0.23076923191547394},{"x":0.879417896270752,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8191268444061279,"y":0.25}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.2321428507566452,0.879417896270752,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8108108043670654,"y":0.25},{"x":0.7796257734298706,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.7796257734298706,0.23351648449897766,0.8108108043670654,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.2541208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.2541208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.2706044018268585},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۶-","boundary":[0.8170478343963623,0.2541208863258362,0.879417896270752,0.2706044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2706044018268585},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استراليا","boundary":[0.7588357329368591,0.25549450516700745,0.8108108043670654,0.2706044018268585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568},{"languageCode":"ar","confidence":0.23999999463558197}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8773388862609863,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6881496906280518,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6789916706085205,0.17981319057941436,0.8864969062805176,0.2776044018268585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.18818680942058563},{"x":0.16424116492271423,"y":0.18818680942058563},{"x":0.16424116492271423,"y":0.19917581975460052},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.13513512909412384,0.18818680942058563,0.16424116492271423,0.19917581975460052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.18818680942058563},{"x":0.16424116492271423,"y":0.18818680942058563},{"x":0.16424116492271423,"y":0.19917581975460052},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.18118680942058563,0.16924116492271424,0.20617581975460053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.21016483008861542},{"x":0.16632016003131866,"y":0.21153846383094788},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22252747416496277},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.1330561339855194,0.21016483008861542,0.16632016003131866,0.22252747416496277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.21016483008861542},{"x":0.16632016003131866,"y":0.21153846383094788},{"x":0.16632016003131866,"y":0.22252747416496277},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.2031648300886154,0.17132016003131867,0.22952747416496277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.23489010334014893},{"x":0.1621621549129486,"y":0.23351648449897766},{"x":0.16424116492271423,"y":0.24587911367416382},{"x":0.13097712397575378,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.13097712397575378,0.23489010334014893,0.16424116492271423,0.24587911367416382]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.23489010334014893},{"x":0.1621621549129486,"y":0.23351648449897766},{"x":0.16424116492271423,"y":0.24587911367416382},{"x":0.13097712397575378,"y":0.24587911367416382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.22789010334014892,0.16924116492271424,0.2528791136741638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2568681240081787},{"x":0.16424116492271423,"y":0.26923078298568726},{"x":0.1330561339855194,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.13097712397575378,0.25824177265167236,0.16424116492271423,0.26923078298568726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.25824177265167236},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2568681240081787},{"x":0.16424116492271423,"y":0.26923078298568726},{"x":0.1330561339855194,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.25124177265167236,0.16924116492271424,0.27623078298568726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.2815934121608734},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2815934121608734},{"x":0.9064449071884155,"y":0.29395604133605957},{"x":0.8586278557777405,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۶-","boundary":[0.8586278557777405,0.2815934121608734,0.9064449071884155,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8523908257484436,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7983368039131165,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7983368039131165,0.2815934121608734,0.8523908257484436,0.29395604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2815934121608734},{"x":0.9064449071884155,"y":0.2815934121608734},{"x":0.9064449071884155,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7983368039131165,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7933368039131165,0.2745934121608734,0.9114449071884155,0.3009560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.28021979331970215},{"x":0.16424116492271423,"y":0.28021979331970215},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2925824224948883},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.1330561339855194,0.28021979331970215,0.16424116492271423,0.2925824224948883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.28021979331970215},{"x":0.16424116492271423,"y":0.28021979331970215},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2925824224948883},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.27321979331970214,0.16924116492271424,0.2995824224948883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.33104395866394043},{"x":0.1621621549129486,"y":0.33104395866394043},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3434065878391266},{"x":0.13513512909412384,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.13513512909412384,0.33104395866394043,0.1621621549129486,0.3434065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.33104395866394043},{"x":0.1621621549129486,"y":0.33104395866394043},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3434065878391266},{"x":0.13513512909412384,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.3240439586639404,0.1671621549129486,0.3504065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.35576921701431274},{"x":0.16424116492271423,"y":0.35576921701431274},{"x":0.16424116492271423,"y":0.36675822734832764},{"x":0.1330561339855194,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.1330561339855194,0.35576921701431274,0.16424116492271423,0.36675822734832764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.35576921701431274},{"x":0.16424116492271423,"y":0.35576921701431274},{"x":0.16424116492271423,"y":0.36675822734832764},{"x":0.1330561339855194,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.34876921701431274,0.16924116492271424,0.37375822734832764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.38049450516700745},{"x":0.16424116492271423,"y":0.38049450516700745},{"x":0.16424116492271423,"y":0.39148351550102234},{"x":0.13097712397575378,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.13097712397575378,0.38049450516700745,0.16424116492271423,0.39148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.38049450516700745},{"x":0.16424116492271423,"y":0.38049450516700745},{"x":0.16424116492271423,"y":0.39148351550102234},{"x":0.13097712397575378,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.37349450516700744,0.16924116492271424,0.39848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.40521979331970215},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4038461446762085},{"x":0.16632016003131866,"y":0.41620880365371704},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.1330561339855194,0.40521979331970215,0.16632016003131866,0.41620880365371704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.40521979331970215},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4038461446762085},{"x":0.16632016003131866,"y":0.41620880365371704},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.39821979331970214,0.17132016003131867,0.42320880365371705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.4326923191547394},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4313186705112457},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4423076808452606},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.13097712397575378,0.4326923191547394,0.16424116492271423,0.4423076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.4326923191547394},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4313186705112457},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4423076808452606},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.4256923191547394,0.16924116492271424,0.4493076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.45604395866394043},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4574175775051117},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4684065878391266},{"x":0.13097712397575378,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.13097712397575378,0.45604395866394043,0.16632016003131866,0.4684065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.45604395866394043},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4574175775051117},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4684065878391266},{"x":0.13097712397575378,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.4490439586639404,0.17132016003131867,0.4754065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.48076921701431274},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4821428656578064},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4931318759918213},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.1330561339855194,0.48076921701431274,0.16424116492271423,0.4931318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.48076921701431274},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4821428656578064},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4931318759918213},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.47376921701431274,0.16924116492271424,0.5001318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5068681240081787},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5054945349693298},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.1330561339855194,0.5068681240081787,0.1621621549129486,0.5178571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5068681240081787},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5054945349693298},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.4998681240081787,0.1671621549129486,0.5248571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5329670310020447},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5329670310020447},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5439560413360596},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.1330561339855194,0.5329670310020447,0.16632016003131866,0.5439560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5329670310020447},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5329670310020447},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5439560413360596},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.5259670310020447,0.17132016003131867,0.5509560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.33104395866394043},{"x":0.9085239171981812,"y":0.33104395866394043},{"x":0.9085239171981812,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8711018562316895,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8711018562316895,0.33104395866394043,0.9085239171981812,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.8232848048210144,0.33104395866394043,0.8627858757972717,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8212057948112488,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.33104395866394043,0.8212057948112488,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.33104395866394043},{"x":0.8087317943572998,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7713097929954529,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7713097929954529,0.33104395866394043,0.8087317943572998,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7629937529563904,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7629937529563904,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7567567825317383,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7567567825317383,0.33104395866394043,0.7629937529563904,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7484407424926758,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7484407424926758,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.7193347215652466,0.33104395866394043,0.7484407424926758,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6195425987243652,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیرموتوری","boundary":[0.6195425987243652,0.33104395866394043,0.7110186815261841,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.35576921701431274},{"x":0.9085239171981812,"y":0.35576921701431274},{"x":0.9085239171981812,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۷-","boundary":[0.8627858757972717,0.35576921701431274,0.9085239171981812,0.36950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8565488457679749,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8565488457679749,"y":0.36950549483299255},{"x":0.8066527843475342,"y":0.36950549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8066527843475342,0.35576921701431274,0.8565488457679749,0.36950549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.38049450516700745},{"x":0.9064449071884155,"y":0.38049450516700745},{"x":0.9064449071884155,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۷-","boundary":[0.8586278557777405,0.38049450516700745,0.9064449071884155,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.7983368039131165,0.38049450516700745,0.8523908257484436,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3969780206680298},{"x":0.704781711101532,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرگرایی","boundary":[0.704781711101532,0.38049450516700745,0.7920997738838196,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6985446810722351,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6528066396713257,0.38049450516700745,0.6985446810722351,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.38049450516700745},{"x":0.644490659236908,"y":0.38049450516700745},{"x":0.644490659236908,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6278586387634277,0.38049450516700745,0.644490659236908,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.5654885768890381,0.38049450516700745,0.6195425987243652,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5571725368499756,"y":0.38049450516700745},{"x":0.5571725368499756,"y":0.39835163950920105},{"x":0.49688148498535156,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترافیک","boundary":[0.49688148498535156,0.38049450516700745,0.5571725368499756,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4864864945411682,"y":0.38049450516700745},{"x":0.4864864945411682,"y":0.39835163950920105},{"x":0.45945945382118225,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.45945945382118225,0.38049450516700745,0.4864864945411682,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.38049450516700745},{"x":0.45114344358444214,"y":0.38049450516700745},{"x":0.45114344358444214,"y":0.39835163950920105},{"x":0.3908523917198181,"y":0.39835163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موتوری","boundary":[0.3908523917198181,0.38049450516700745,0.45114344358444214,0.39835163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.4038461446762085},{"x":0.9064449071884155,"y":0.40247252583503723},{"x":0.9064449071884155,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۷-","boundary":[0.8565488457679749,0.4038461446762085,0.9064449071884155,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.42032966017723083},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزینه","boundary":[0.8087317943572998,0.4038461446762085,0.8523908257484436,0.42032966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7796257734298706,0.4038461446762085,0.8004158139228821,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.6902287006378174,0.4038461446762085,0.7629937529563904,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6819126605987549,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4217033088207245},{"x":0.644490659236908,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.644490659236908,0.40521979331970215,0.6819126605987549,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6361746191978455,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6299376487731934,0.40521979331970215,0.6361746191978455,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6216216087341309,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.5945945978164673,0.40521979331970215,0.6216216087341309,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5862785577774048,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موتوری","boundary":[0.5239084959030151,0.40521979331970215,0.5862785577774048,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.4313186705112457},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4285714328289032},{"x":0.9085239171981812,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8607068657875061,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۷-","boundary":[0.8586278557777405,0.4313186705112457,0.9085239171981812,0.4464285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4313186705112457},{"x":0.8523908257484436,"y":0.44780218601226807},{"x":0.812889814376831,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.8108108043670654,0.4326923191547394,0.8523908257484436,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.4326923191547394},{"x":0.812889814376831,"y":0.4326923191547394},{"x":0.812889814376831,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7837837934494019,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7837837934494019,0.4326923191547394,0.812889814376831,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.45467033982276917},{"x":0.9064449071884155,"y":0.45467033982276917},{"x":0.9064449071884155,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8586278557777405,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۷-","boundary":[0.8586278557777405,0.45467033982276917,0.9064449071884155,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45467033982276917},{"x":0.8523908257484436,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7837837934494019,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوچرخه","boundary":[0.7817047834396362,0.45604395866394043,0.8523908257484436,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.45604395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7214137315750122,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سواری","boundary":[0.7193347215652466,0.45604395866394043,0.7754677534103394,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.4793955981731415},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4780219793319702},{"x":0.9064449071884155,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۷-","boundary":[0.8586278557777405,0.4793955981731415,0.9064449071884155,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرام","boundary":[0.8232848048210144,0.4793955981731415,0.8523908257484436,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7796257734298706,0.4793955981731415,0.8191268444061279,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4793955981731415},{"x":0.765072762966156,"y":0.4972527325153351},{"x":0.704781711101532,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترافیک","boundary":[0.7027027010917664,0.4793955981731415,0.765072762966156,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.5041208863258362},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5041208863258362},{"x":0.9064449071884155,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5219780206680298}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷-۷-","boundary":[0.8586278557777405,0.5041208863258362,0.9064449071884155,0.5219780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5219780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.8087317943572998,0.5041208863258362,0.8503118753433228,0.5219780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5219780206680298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7671517729759216,0.5041208863258362,0.8087317943572998,0.5219780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5041208863258362},{"x":0.752598762512207,"y":0.5041208863258362},{"x":0.752598762512207,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5219780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.6715176701545715,0.5041208863258362,0.752598762512207,0.5219780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5041208863258362},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5219780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6112266182899475,0.5041208863258362,0.6632016897201538,0.5219780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5054945349693298},{"x":0.602910578250885,"y":0.5054945349693298},{"x":0.602910578250885,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5696465969085693,0.5054945349693298,0.602910578250885,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزینه","boundary":[0.5155925154685974,0.5054945349693298,0.5634095668792725,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5054945349693298},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5233516693115234},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4864864945411682,0.5054945349693298,0.5114344954490662,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5054945349693298},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5233516693115234},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.44490644335746765,0.5054945349693298,0.4719334840774536,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5054945349693298},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5054945349693298},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5233516693115234},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موتوری","boundary":[0.3762993812561035,0.5054945349693298,0.43659043312072754,0.5233516693115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.33379119634628296},{"x":0.9085239171981812,"y":0.32967033982276917},{"x":0.9106029272079468,"y":0.5206043720245361},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3692203712463379,0.32679119634628295,0.9156029272079468,0.5276043720245361],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.531593382358551},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5302197933197021},{"x":0.879417896270752,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.531593382358551,0.879417896270752,0.5467032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.531593382358551},{"x":0.8087317943572998,"y":0.531593382358551},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5480769276618958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.7713097929954529,0.531593382358551,0.8087317943572998,0.5480769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7609147429466248,"y":0.531593382358551},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.7276507019996643,0.5329670310020447,0.7629937529563904,0.5480769276618958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5494505763053894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.704781711101532,0.5329670310020447,0.7214137315750122,0.5494505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5521978139877319},{"x":0.879417896270752,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5700549483299255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.5535714030265808,0.879417896270752,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5549450516700745},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5535714030265808},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.7837837934494019,0.5549450516700745,0.8108108043670654,0.5700549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.5549450516700745},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5549450516700745},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7359667420387268,0.5549450516700745,0.7754677534103394,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5549450516700745},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5549450516700745},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5714285969734192},{"x":0.692307710647583,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.692307710647583,0.5549450516700745,0.7276507019996643,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5563187003135681},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5728021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روها","boundary":[0.6590436697006226,0.5563187003135681,0.6943867206573486,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5755494236946106},{"x":0.879417896270752,"y":0.593406617641449},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.5769230723381042,0.879417896270752,0.593406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.7858628034591675,0.5769230723381042,0.8108108043670654,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.5782967209815979},{"x":0.777546763420105,"y":0.5769230723381042},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7401247620582581,0.5782967209815979,0.7796257734298706,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7255717515945435,0.5782967209815979,0.7338877320289612,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حریم","boundary":[0.6819126605987549,0.5782967209815979,0.7193347215652466,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6257796287536621,0.5782967209815979,0.6735966801643372,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8773388862609863,"y":0.598901093006134},{"x":0.879417896270752,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.6002747416496277,0.879417896270752,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6181318759918213},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبلمان","boundary":[0.7588357329368591,0.6016483306884766,0.8087317943572998,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6016483306884766},{"x":0.752598762512207,"y":0.6181318759918213},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابانی","boundary":[0.6985446810722351,0.6016483306884766,0.752598762512207,0.6181318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.6236263513565063,0.8773388862609863,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7588357329368591,0.6236263513565063,0.8087317943572998,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.625},{"x":0.7505197525024414,"y":0.625},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.7130976915359497,0.625,0.7505197525024414,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.625},{"x":0.704781711101532,"y":0.625},{"x":0.704781711101532,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7006236910820007,0.625,0.704781711101532,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.625},{"x":0.692307710647583,"y":0.625},{"x":0.692307710647583,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6486486196517944,0.625,0.692307710647583,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.625},{"x":0.6382536292076111,"y":0.625},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6428571343421936},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیرامونی","boundary":[0.5779625773429871,0.625,0.6382536292076111,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6456043720245361},{"x":0.879417896270752,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۷-۷-","boundary":[0.8191268444061279,0.6469780206680298,0.879417896270752,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.7713097929954529,0.6483516693115234,0.8087317943572998,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7546777725219727,0.6483516693115234,0.7692307829856873,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6689560413360596},{"x":0.879417896270752,"y":0.6868131756782532},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.6703296899795532,0.879417896270752,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشنایی","boundary":[0.7484407424926758,0.6717032790184021,0.8108108043670654,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6881868243217468},{"x":0.692307710647583,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.692307710647583,0.6717032790184021,0.7422037124633789,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6950549483299255},{"x":0.879417896270752,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.6964285969734192,0.879417896270752,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربری","boundary":[0.7588357329368591,0.6964285969734192,0.8108108043670654,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.7234927415847778,0.6978021860122681,0.7505197525024414,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹-۷-۷-","boundary":[0.8170478343963623,0.7197802066802979,0.8773388862609863,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عقب","boundary":[0.7754677534103394,0.7197802066802979,0.8087317943572998,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشینی","boundary":[0.7214137315750122,0.7197802066802979,0.7692307829856873,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7197802066802979},{"x":0.717255711555481,"y":0.7197802066802979},{"x":0.717255711555481,"y":0.7362637519836426},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7130976915359497,0.7197802066802979,0.717255711555481,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7197802066802979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7362637519836426},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6985446810722351,0.7197802066802979,0.7089397311210632,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7197802066802979},{"x":0.692307710647583,"y":0.7197802066802979},{"x":0.692307710647583,"y":0.7362637519836426},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6860706806182861,0.7197802066802979,0.692307710647583,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7197802066802979},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7362637519836426},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانها","boundary":[0.5966736078262329,0.7197802066802979,0.6777547001838684,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7417582273483276},{"x":0.879417896270752,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰-۷-۷-","boundary":[0.8045738339424133,0.7431318759918213,0.879417896270752,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7431318759918213},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7596153616905212},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.7796257734298706,0.7445054650306702,0.8004158139228821,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7431318759918213},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7596153616905212},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7546777725219727,0.7445054650306702,0.7754677534103394,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6652806401252747,0.7445054650306702,0.7380457520484924,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7445054650306702},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7609890103340149},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6049895882606506,0.7458791136741638,0.6569646596908569,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8835758566856384,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8835758566856384,"y":0.7829670310020447},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۷-۷-","boundary":[0.7837837934494019,0.7678571343421936,0.8835758566856384,0.7829670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7664835453033447},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.7609147429466248,0.7678571343421936,0.8004158139228821,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.7089397311210632,0.7678571343421936,0.7484407424926758,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7843406796455383},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7843406796455383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6881496906280518,0.7678571343421936,0.7006236910820007,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7678571343421936},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7843406796455383},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6403326392173767,0.7692307829856873,0.6819126605987549,0.7843406796455383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.7692307829856873},{"x":0.632016658782959,"y":0.7692307829856873},{"x":0.632016658782959,"y":0.7857142686843872},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معبر","boundary":[0.5987526178359985,0.7692307829856873,0.632016658782959,0.7857142686843872]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5329670310020447},{"x":0.8773388862609863,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8835758566856384,"y":0.7829670310020447},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5708835673332214,0.5259670310020447,0.8885758566856384,0.7899670310020447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5563187003135681},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5549450516700745},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5659340620040894},{"x":0.1330561339855194,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.1330561339855194,0.5563187003135681,0.16632016003131866,0.5659340620040894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5563187003135681},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5549450516700745},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5659340620040894},{"x":0.1330561339855194,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.5493187003135681,0.17132016003131867,0.5729340620040894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.5796703100204468},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5796703100204468},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5906593203544617},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.13097712397575378,0.5796703100204468,0.16424116492271423,0.5906593203544617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.5796703100204468},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5796703100204468},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5906593203544617},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.5726703100204468,0.16924116492271424,0.5976593203544617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6030219793319702},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6030219793319702},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6140109896659851},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.1330561339855194,0.6030219793319702,0.1621621549129486,0.6140109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6030219793319702},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6030219793319702},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6140109896659851},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.5960219793319702,0.1671621549129486,0.6210109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.6263736486434937},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6263736486434937},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6387362480163574},{"x":0.13097712397575378,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.13097712397575378,0.6263736486434937,0.16424116492271423,0.6387362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.6263736486434937},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6263736486434937},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6387362480163574},{"x":0.13097712397575378,"y":0.6387362480163574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.6193736486434936,0.16924116492271424,0.6457362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.6483516693115234},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6483516693115234},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6607142686843872},{"x":0.13097712397575378,"y":0.6607142686843872}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.13097712397575378,0.6483516693115234,0.16424116492271423,0.6607142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.6483516693115234},{"x"