فلور رنگی ایران،‌جلد 19 فلور رنگی ایران،‌جلد 19

توضیحات

تدوین فلور رنگی ایران پس از چاپ چندین جلد فلور ایران (احمد پارسا) که به صورت سلسله انتشارات زیبا و نفیس به وسیله زنده یاد استاد احمد قهرمان طراحی و از سال 1357 به صورت پیاپی منتشر شده است، کمک فراوانی به شناخت گونه های گیاهی ایران کرده است. دکتر قهرمان به ویژه با چیره دستی که در هنر عکاسی داشت، با یک دوربین دستی زایس این آثار نفیس را تهیه و تنظیم کرد. سپس، تا 26 جلد آن را چاپ کرد. پیش بینی تصاویر و شرح گونه های گیاهی ایران در 64 جلد در نظر گرفته شده بود، کتاب حاضر جلد نوزدهم از این مجموعه به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":252,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"941f3641093b5f3d","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/XkRVzBYdpFDHeeTZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/cKwZNNYHnIpfoVIU.jpg","blurred":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/cwFVaMYzLzSksUzf.jpg"},"info":{"width":593,"height":783,"margin":[0.00013944302300779654,0.000026943886721575702,0.9984644773959309,0.9987856885397267]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46205732226371765,"y":0.028097063302993774},{"x":0.4839797616004944,"y":0.028097063302993774},{"x":0.4873524308204651,"y":0.09323116391897202},{"x":0.46543002128601074,"y":0.09450829774141312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"(","boundary":[0.46205732226371765,0.028097063302993774,0.4873524308204651,0.09323116391897202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907251298427582,"y":0.028097063302993774},{"x":0.5126475691795349,"y":0.026819923892617226},{"x":0.5160202383995056,"y":0.09323116391897202},{"x":0.4940977990627289,"y":0.09323116391897202}]},"confidence":0.1899999976158142,"str":"0","boundary":[0.4907251298427582,0.028097063302993774,0.5160202383995056,0.09323116391897202]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210792422294617,"y":0.026819923892617226},{"x":0.5430017113685608,"y":0.025542784482240677},{"x":0.5463743805885315,"y":0.09195402264595032},{"x":0.5244519114494324,"y":0.09323116391897202}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":")","boundary":[0.5210792422294617,0.026819923892617226,0.5463743805885315,0.09195402264595032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46205732226371765,"y":0.028097063302993774},{"x":0.5430017113685608,"y":0.025542784482240677},{"x":0.5463743805885315,"y":0.09195402264595032},{"x":0.46543002128601074,"y":0.09450829774141312}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.45705732226371765,0.021097063302993775,0.5513743805885315,0.09895402264595032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517706573009491,"y":0.1072796955704689},{"x":0.5733557939529419,"y":0.10855682939291},{"x":0.5716694593429565,"y":0.12643678486347198},{"x":0.5160202383995056,"y":0.1251596361398697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.517706573009491,0.1072796955704689,0.5716694593429565,0.12643678486347198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4671163558959961,"y":0.1060025542974472},{"x":0.5109612345695496,"y":0.1072796955704689},{"x":0.5092748999595642,"y":0.1251596361398697},{"x":0.4671163558959961,"y":0.12388250231742859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4671163558959961,0.1060025542974472,0.5092748999595642,0.1251596361398697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333895444869995,"y":0.1047254130244255},{"x":0.46205732226371765,"y":0.1060025542974472},{"x":0.4603709876537323,"y":0.12388250231742859},{"x":0.43170320987701416,"y":0.12260536104440689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4333895444869995,0.1047254130244255,0.4603709876537323,0.12388250231742859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463743805885315,"y":0.12643678486347198},{"x":0.6087689995765686,"y":0.12643678486347198},{"x":0.6087689995765686,"y":0.15197956562042236},{"x":0.5463743805885315,"y":0.15197956562042236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5463743805885315,0.12643678486347198,0.6087689995765686,0.15197956562042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49241146445274353,"y":0.12643678486347198},{"x":0.5362563133239746,"y":0.12643678486347198},{"x":0.5362563133239746,"y":0.15070243179798126},{"x":0.49241146445274353,"y":0.15070243179798126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.49241146445274353,0.12643678486347198,0.5362563133239746,0.15070243179798126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39966273307800293,"y":0.12643678486347198},{"x":0.48229342699050903,"y":0.12643678486347198},{"x":0.48229342699050903,"y":0.15197956562042236},{"x":0.39966273307800293,"y":0.15070243179798126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.39966273307800293,0.12643678486347198,0.48229342699050903,0.15197956562042236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39966273307800293,"y":0.1047254130244255},{"x":0.610455334186554,"y":0.10855682939291},{"x":0.6087689995765686,"y":0.15453384816646576},{"x":0.39966273307800293,"y":0.15070243179798126}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3946627330780029,0.0977254130244255,0.6137689995765686,0.16153384816646577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2883642613887787,"y":0.15836526453495026},{"x":0.3372681140899658,"y":0.15836526453495026},{"x":0.3372681140899658,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2883642613887787,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islamic","boundary":[0.2883642613887787,0.15836526453495026,0.3372681140899658,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3440134823322296,"y":0.15836526453495026},{"x":0.4097807705402374,"y":0.15836526453495026},{"x":0.4097807705402374,"y":0.17241379618644714},{"x":0.3440134823322296,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"Republic","boundary":[0.3440134823322296,0.15836526453495026,0.4097807705402374,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4165261387825012,"y":0.15836526453495026},{"x":0.43170320987701416,"y":0.15836526453495026},{"x":0.43170320987701416,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4165261387825012,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4165261387825012,0.15836526453495026,0.43170320987701416,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43844857811927795,"y":0.15836526453495026},{"x":0.46543002128601074,"y":0.15836526453495026},{"x":0.46543002128601074,"y":0.17241379618644714},{"x":0.43844857811927795,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.43844857811927795,0.15836526453495026,0.46543002128601074,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47217538952827454,"y":0.15836526453495026},{"x":0.4772343933582306,"y":0.15836526453495026},{"x":0.4772343933582306,"y":0.17241379618644714},{"x":0.47217538952827454,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.47217538952827454,0.15836526453495026,0.4772343933582306,0.17241379618644714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839797616004944,"y":0.15836526453495026},{"x":0.5666104555130005,"y":0.15836526453495026},{"x":0.5666104555130005,"y":0.17369093000888824},{"x":0.4839797616004944,"y":0.17369093000888824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"République","boundary":[0.4839797616004944,0.15836526453495026,0.5666104555130005,0.17369093000888824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.575042188167572,"y":0.15836526453495026},{"x":0.6441821455955505,"y":0.15836526453495026},{"x":0.6441821455955505,"y":0.17369093000888824},{"x":0.575042188167572,"y":0.17369093000888824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islamique","boundary":[0.575042188167572,0.15836526453495026,0.6441821455955505,0.17369093000888824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509274840354919,"y":0.15836526453495026},{"x":0.6677908897399902,"y":0.15836526453495026},{"x":0.6677908897399902,"y":0.17369093000888824},{"x":0.6509274840354919,"y":0.17369093000888824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.6509274840354919,0.15836526453495026,0.6677908897399902,0.17369093000888824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745362281799316,"y":0.15964239835739136},{"x":0.7116357684135437,"y":0.15964239835739136},{"x":0.7116357684135437,"y":0.17369093000888824},{"x":0.6745362281799316,"y":0.17369093000888824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.6745362281799316,0.15964239835739136,0.7116357684135437,0.17369093000888824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2883642613887787,"y":0.15708811581134796},{"x":0.7116357684135437,"y":0.15836526453495026},{"x":0.7116357684135437,"y":0.17369093000888824},{"x":0.2883642613887787,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2833642613887787,0.15008811581134796,0.7166357684135437,0.18069093000888825],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35919055342674255,"y":0.18390804529190063},{"x":0.4266441762447357,"y":0.18390804529190063},{"x":0.4266441762447357,"y":0.19540229439735413},{"x":0.35919055342674255,"y":0.19540229439735413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ministère","boundary":[0.35919055342674255,0.18390804529190063,0.4266441762447357,0.19540229439735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333895444869995,"y":0.18390804529190063},{"x":0.45193928480148315,"y":0.18390804529190063},{"x":0.45193928480148315,"y":0.19540229439735413},{"x":0.4333895444869995,"y":0.19540229439735413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.4333895444869995,0.18390804529190063,0.45193928480148315,0.19540229439735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45868465304374695,"y":0.18390804529190063},{"x":0.4991568326950073,"y":0.18390804529190063},{"x":0.4991568326950073,"y":0.19540229439735413},{"x":0.45868465304374695,"y":0.19540229439735413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jahad","boundary":[0.45868465304374695,0.18390804529190063,0.4991568326950073,0.19540229439735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059021711349487,"y":0.18390804529190063},{"x":0.522765576839447,"y":0.18390804529190063},{"x":0.522765576839447,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5059021711349487,"y":0.19667944312095642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.5059021711349487,0.18390804529190063,0.522765576839447,0.19667944312095642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5295109748840332,"y":0.18390804529190063},{"x":0.6391230821609497,"y":0.18390804529190063},{"x":0.6391230821609497,"y":0.19667944312095642},{"x":0.5295109748840332,"y":0.19667944312095642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Reconstruction","boundary":[0.5295109748840332,0.18390804529190063,0.6391230821609497,0.19667944312095642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35919055342674255,"y":0.18390804529190063},{"x":0.6391230821609497,"y":0.18390804529190063},{"x":0.6391230821609497,"y":0.19667944312095642},{"x":0.35919055342674255,"y":0.19540229439735413}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.35419055342674255,0.17690804529190063,0.6441230821609497,0.20367944312095643],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109612345695496,"y":0.2132822424173355},{"x":0.5851601958274841,"y":0.2145593911409378},{"x":0.5851601958274841,"y":0.25670498609542847},{"x":0.5092748999595642,"y":0.25670498609542847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5109612345695496,0.2132822424173355,0.5851601958274841,0.25670498609542847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4165261387825012,"y":0.2132822424173355},{"x":0.502529501914978,"y":0.2132822424173355},{"x":0.502529501914978,"y":0.25670498609542847},{"x":0.4165261387825012,"y":0.25542783737182617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4165261387825012,0.2132822424173355,0.502529501914978,0.25670498609542847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4165261387825012,"y":0.2132822424173355},{"x":0.5851601958274841,"y":0.2145593911409378},{"x":0.5851601958274841,"y":0.25670498609542847},{"x":0.4165261387825012,"y":0.25542783737182617}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4115261387825012,0.2062822424173355,0.5901601958274841,0.2637049860954285],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172006726264954,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6391230821609497,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6391230821609497,"y":0.29885056614875793},{"x":0.6172006726264954,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6172006726264954,0.28352490067481995,0.6391230821609497,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5851601958274841,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6121416687965393,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6121416687965393,"y":0.29885056614875793},{"x":0.5851601958274841,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5851601958274841,0.28352490067481995,0.6121416687965393,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564923882484436,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5801011919975281,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5801011919975281,"y":0.29885056614875793},{"x":0.5564923882484436,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5564923882484436,0.28352490067481995,0.5801011919975281,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5430017113685608,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5514333844184875,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5514333844184875,"y":0.29885056614875793},{"x":0.5430017113685608,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5430017113685608,0.28352490067481995,0.5514333844184875,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244519114494324,"y":0.28352490067481995},{"x":0.53794264793396,"y":0.28352490067481995},{"x":0.53794264793396,"y":0.29885056614875793},{"x":0.5244519114494324,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5244519114494324,0.28352490067481995,0.53794264793396,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497470498085022,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5193929076194763,"y":0.28352490067481995},{"x":0.5193929076194763,"y":0.29885056614875793},{"x":0.497470498085022,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.497470498085022,0.28352490067481995,0.5193929076194763,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4603709876537323,"y":0.28352490067481995},{"x":0.49241146445274353,"y":0.28352490067481995},{"x":0.49241146445274353,"y":0.29885056614875793},{"x":0.4603709876537323,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4603709876537323,0.28352490067481995,0.49241146445274353,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536256194114685,"y":0.28352490067481995},{"x":0.4569983184337616,"y":0.28352490067481995},{"x":0.4569983184337616,"y":0.29885056614875793},{"x":0.4536256194114685,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4536256194114685,0.28352490067481995,0.4569983184337616,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4064081013202667,"y":0.28352490067481995},{"x":0.44856661558151245,"y":0.28352490067481995},{"x":0.44856661558151245,"y":0.29885056614875793},{"x":0.4064081013202667,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.4064081013202667,0.28352490067481995,0.44856661558151245,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946036994457245,"y":0.28352490067481995},{"x":0.39966273307800293,"y":0.28352490067481995},{"x":0.39966273307800293,"y":0.29885056614875793},{"x":0.3946036994457245,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3946036994457245,0.28352490067481995,0.39966273307800293,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35919055342674255,"y":0.28352490067481995},{"x":0.38954469561576843,"y":0.28352490067481995},{"x":0.38954469561576843,"y":0.29885056614875793},{"x":0.35919055342674255,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرانسه","boundary":[0.35919055342674255,0.28352490067481995,0.38954469561576843,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35244518518447876,"y":0.28352490067481995},{"x":0.3575042188167572,"y":0.28352490067481995},{"x":0.3575042188167572,"y":0.29885056614875793},{"x":0.35244518518447876,"y":0.29885056614875793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35244518518447876,0.28352490067481995,0.3575042188167572,0.29885056614875793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6475548148155212,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6795952916145325,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6795952916145325,"y":0.3243933618068695},{"x":0.6475548148155212,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6475548148155212,0.30651339888572693,0.6795952916145325,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635750412940979,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6441821455955505,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6441821455955505,"y":0.3243933618068695},{"x":0.635750412940979,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.635750412940979,0.30651339888572693,0.6441821455955505,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986509323120117,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6323777437210083,"y":0.30651339888572693},{"x":0.6323777437210083,"y":0.3243933618068695},{"x":0.5986509323120117,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.5986509323120117,0.30651339888572693,0.6323777437210083,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5649241209030151,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5935919284820557,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5935919284820557,"y":0.3243933618068695},{"x":0.5649241209030151,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5649241209030151,0.30651339888572693,0.5935919284820557,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261383056640625,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5598651170730591,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5598651170730591,"y":0.3243933618068695},{"x":0.5261383056640625,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.5261383056640625,0.30651339888572693,0.5598651170730591,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193929076194763,"y":0.30651339888572693},{"x":0.522765576839447,"y":0.30651339888572693},{"x":0.522765576839447,"y":0.3243933618068695},{"x":0.5193929076194763,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193929076194763,0.30651339888572693,0.522765576839447,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4873524308204651,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5143339037895203,"y":0.30651339888572693},{"x":0.5143339037895203,"y":0.3243933618068695},{"x":0.4873524308204651,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4873524308204651,0.30651339888572693,0.5143339037895203,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367622137069702,"y":0.30651339888572693},{"x":0.48229342699050903,"y":0.30651339888572693},{"x":0.48229342699050903,"y":0.3243933618068695},{"x":0.4367622137069702,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.4367622137069702,0.30651339888572693,0.48229342699050903,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4064081013202667,"y":0.30651339888572693},{"x":0.43170320987701416,"y":0.30651339888572693},{"x":0.43170320987701416,"y":0.3243933618068695},{"x":0.4064081013202667,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4064081013202667,0.30651339888572693,0.43170320987701416,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40303540229797363,"y":0.30651339888572693},{"x":0.4064081013202667,"y":0.30651339888572693},{"x":0.4064081013202667,"y":0.3243933618068695},{"x":0.40303540229797363,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40303540229797363,0.30651339888572693,0.4064081013202667,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35581788420677185,"y":0.30651339888572693},{"x":0.3962900638580322,"y":0.30651339888572693},{"x":0.3962900638580322,"y":0.3243933618068695},{"x":0.35581788420677185,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35581788420677185,0.30651339888572693,0.3962900638580322,0.3243933618068695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3237774074077606,"y":0.30651339888572693},{"x":0.3507588505744934,"y":0.30651339888572693},{"x":0.3507588505744934,"y":0.3243933618068695},{"x":0.3237774074077606,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3237774074077606,0.30651339888572693,0.3507588505744934,0.3243933618068695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3237774074077606,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6795952916145325,"y":0.28352490067481995},{"x":0.6795952916145325,"y":0.3243933618068695},{"x":0.3237774074077606,"y":0.3243933618068695}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3187774074077606,0.27652490067481994,0.6845952916145325,0.3313933618068695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109612345695496,"y":0.3295019268989563},{"x":0.5396289825439453,"y":0.3295019268989563},{"x":0.5396289825439453,"y":0.3473818600177765},{"x":0.5109612345695496,"y":0.3473818600177765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5109612345695496,0.3295019268989563,0.5396289825439453,0.3473818600177765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637436866760254,"y":0.3295019268989563},{"x":0.5059021711349487,"y":0.3295019268989563},{"x":0.5059021711349487,"y":0.3473818600177765},{"x":0.4637436866760254,"y":0.3473818600177765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.4637436866760254,0.3295019268989563,0.5059021711349487,0.3473818600177765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5935919284820557,"y":0.3563218414783478},{"x":0.6290050745010376,"y":0.3563218414783478},{"x":0.6290050745010376,"y":0.37292465567588806},{"x":0.5935919284820557,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5935919284820557,0.3563218414783478,0.6290050745010376,0.37292465567588806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5413153171539307,"y":0.3550446927547455},{"x":0.5868465304374695,"y":0.3563218414783478},{"x":0.5868465304374695,"y":0.37292465567588806},{"x":0.5413153171539307,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5413153171539307,0.3550446927547455,0.5868465304374695,0.37292465567588806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008431673049927,"y":0.3550446927547455},{"x":0.5362563133239746,"y":0.3563218414783478},{"x":0.5362563133239746,"y":0.37164750695228577},{"x":0.5008431673049927,"y":0.37164750695228577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5008431673049927,0.3550446927547455,0.5362563133239746,0.37164750695228577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890387952327728,"y":0.3550446927547455},{"x":0.4940977990627289,"y":0.3550446927547455},{"x":0.4940977990627289,"y":0.37037035822868347},{"x":0.4890387952327728,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4890387952327728,0.3550446927547455,0.4940977990627289,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45868465304374695,"y":0.3550446927547455},{"x":0.4839797616004944,"y":0.3550446927547455},{"x":0.4839797616004944,"y":0.37037035822868347},{"x":0.45868465304374695,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.45868465304374695,0.3550446927547455,0.4839797616004944,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44856661558151245,"y":0.3550446927547455},{"x":0.4536256194114685,"y":0.3550446927547455},{"x":0.4536256194114685,"y":0.37037035822868347},{"x":0.44856661558151245,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44856661558151245,0.3550446927547455,0.4536256194114685,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40303540229797363,"y":0.3550446927547455},{"x":0.443507581949234,"y":0.3550446927547455},{"x":0.443507581949234,"y":0.37164750695228577},{"x":0.40303540229797363,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40303540229797363,0.3550446927547455,0.443507581949234,0.37164750695228577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37268128991127014,"y":0.3550446927547455},{"x":0.3979763984680176,"y":0.3550446927547455},{"x":0.3979763984680176,"y":0.37037035822868347},{"x":0.37268128991127014,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.37268128991127014,0.3550446927547455,0.3979763984680176,0.37037035822868347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37268128991127014,"y":0.3295019268989563},{"x":0.6290050745010376,"y":0.3295019268989563},{"x":0.6290050745010376,"y":0.37292465567588806},{"x":0.37268128991127014,"y":0.37292465567588806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36768128991127014,0.3225019268989563,0.6340050745010376,0.37992465567588807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5413153171539307,"y":0.40357598662376404},{"x":0.5598651170730591,"y":0.40357598662376404},{"x":0.5598651170730591,"y":0.4163473844528198},{"x":0.5413153171539307,"y":0.4163473844528198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5413153171539307,0.40357598662376404,0.5598651170730591,0.4163473844528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522765576839447,"y":0.40357598662376404},{"x":0.5345699787139893,"y":0.40357598662376404},{"x":0.5345699787139893,"y":0.4163473844528198},{"x":0.522765576839447,"y":0.4163473844528198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.522765576839447,0.40357598662376404,0.5345699787139893,0.4163473844528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517706573009491,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5193929076194763,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5193929076194763,"y":0.41507023572921753},{"x":0.517706573009491,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.517706573009491,0.40229883790016174,0.5193929076194763,0.41507023572921753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907251298427582,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5126475691795349,"y":0.40357598662376404},{"x":0.5126475691795349,"y":0.4163473844528198},{"x":0.4907251298427582,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4907251298427582,0.40229883790016174,0.5126475691795349,0.4163473844528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502529501914978,"y":0.40229883790016174},{"x":0.4806070923805237,"y":0.40229883790016174},{"x":0.4806070923805237,"y":0.41507023572921753},{"x":0.4502529501914978,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۸","boundary":[0.4502529501914978,0.40229883790016174,0.4806070923805237,0.41507023572921753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502529501914978,"y":0.40229883790016174},{"x":0.5598651170730591,"y":0.40357598662376404},{"x":0.5598651170730591,"y":0.4163473844528198},{"x":0.4502529501914978,"y":0.41507023572921753}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4452529501914978,0.39529883790016174,0.5648651170730591,0.42334738445281983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27318719029426575,"y":0.4291187822818756},{"x":0.35919055342674255,"y":0.4291187822818756},{"x":0.35919055342674255,"y":0.4674329459667206},{"x":0.27318719029426575,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FLORA","boundary":[0.27318719029426575,0.4291187822818756,0.35919055342674255,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36930859088897705,"y":0.4291187822818756},{"x":0.40303540229797363,"y":0.4291187822818756},{"x":0.40303540229797363,"y":0.4674329459667206},{"x":0.36930859088897705,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"OF","boundary":[0.36930859088897705,0.4291187822818756,0.40303540229797363,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4114671051502228,"y":0.4291187822818756},{"x":0.4704890251159668,"y":0.4291187822818756},{"x":0.4704890251159668,"y":0.4674329459667206},{"x":0.4114671051502228,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IRAN","boundary":[0.4114671051502228,0.4291187822818756,0.4704890251159668,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839797616004944,"y":0.4291187822818756},{"x":0.497470498085022,"y":0.4291187822818756},{"x":0.497470498085022,"y":0.4674329459667206},{"x":0.4839797616004944,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.4839797616004944,0.4291187822818756,0.497470498085022,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059021711349487,"y":0.4291187822818756},{"x":0.5817875266075134,"y":0.4291187822818756},{"x":0.5817875266075134,"y":0.4674329459667206},{"x":0.5059021711349487,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"FLORE","boundary":[0.5059021711349487,0.4291187822818756,0.5817875266075134,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5919055938720703,"y":0.4291187822818756},{"x":0.6290050745010376,"y":0.4291187822818756},{"x":0.6290050745010376,"y":0.4674329459667206},{"x":0.5919055938720703,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"DE","boundary":[0.5919055938720703,0.4291187822818756,0.6290050745010376,0.4674329459667206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635750412940979,"y":0.4291187822818756},{"x":0.7234401106834412,"y":0.4291187822818756},{"x":0.7234401106834412,"y":0.4674329459667206},{"x":0.635750412940979,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L'IRAN","boundary":[0.635750412940979,0.4291187822818756,0.7234401106834412,0.4674329459667206]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27318719029426575,"y":0.4291187822818756},{"x":0.7234401106834412,"y":0.4291187822818756},{"x":0.7234401106834412,"y":0.4674329459667206},{"x":0.27318719029426575,"y":0.4674329459667206}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.26818719029426574,0.4221187822818756,0.7284401106834412,0.4744329459667206],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3811129927635193,"y":0.49680715799331665},{"x":0.3878583610057831,"y":0.49680715799331665},{"x":0.3878583610057831,"y":0.50957852602005},{"x":0.3811129927635193,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3811129927635193,0.49680715799331665,0.3878583610057831,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38954469561576843,"y":0.49680715799331665},{"x":0.42495784163475037,"y":0.49680715799331665},{"x":0.42495784163475037,"y":0.50957852602005},{"x":0.38954469561576843,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.38954469561576843,0.49680715799331665,0.42495784163475037,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333895444869995,"y":0.49680715799331665},{"x":0.44856661558151245,"y":0.49680715799331665},{"x":0.44856661558151245,"y":0.50957852602005},{"x":0.4333895444869995,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4333895444869995,0.49680715799331665,0.44856661558151245,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536256194114685,"y":0.49680715799331665},{"x":0.48229342699050903,"y":0.49680715799331665},{"x":0.48229342699050903,"y":0.50957852602005},{"x":0.4536256194114685,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.4536256194114685,0.49680715799331665,0.48229342699050903,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890387952327728,"y":0.49553000926971436},{"x":0.502529501914978,"y":0.49553000926971436},{"x":0.502529501914978,"y":0.50957852602005},{"x":0.4890387952327728,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4890387952327728,0.49553000926971436,0.502529501914978,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092748999595642,"y":0.49553000926971436},{"x":0.5598651170730591,"y":0.49553000926971436},{"x":0.5598651170730591,"y":0.50957852602005},{"x":0.5092748999595642,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"natural","boundary":[0.5092748999595642,0.49553000926971436,0.5598651170730591,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682967901229858,"y":0.49553000926971436},{"x":0.610455334186554,"y":0.49553000926971436},{"x":0.610455334186554,"y":0.50957852602005},{"x":0.5682967901229858,"y":0.50957852602005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"colors","boundary":[0.5682967901229858,0.49553000926971436,0.610455334186554,0.50957852602005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37605395913124084,"y":0.517241358757019},{"x":0.4064081013202667,"y":0.517241358757019},{"x":0.4064081013202667,"y":0.5312899351119995},{"x":0.37605395913124084,"y":0.5312899351119995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"with","boundary":[0.37605395913124084,0.517241358757019,0.4064081013202667,0.5312899351119995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41483980417251587,"y":0.517241358757019},{"x":0.43844857811927795,"y":0.517241358757019},{"x":0.43844857811927795,"y":0.5312899351119995},{"x":0.41483980417251587,"y":0.5312899351119995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"text","boundary":[0.41483980417251587,0.517241358757019,0.43844857811927795,0.5312899351119995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4468802809715271,"y":0.517241358757019},{"x":0.4603709876537323,"y":0.517241358757019},{"x":0.4603709876537323,"y":0.5312899351119995},{"x":0.4468802809715271,"y":0.5312899351119995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4468802809715271,0.517241358757019,0.4603709876537323,0.5312899351119995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4671163558959961,"y":0.517241358757019},{"x":0.517706573009491,"y":0.5185185074806213},{"x":0.517706573009491,"y":0.532567024230957},{"x":0.4671163558959961,"y":0.532567024230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.4671163558959961,0.517241358757019,0.517706573009491,0.532567024230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193929076194763,"y":0.517241358757019},{"x":0.522765576839447,"y":0.517241358757019},{"x":0.522765576839447,"y":0.532567024230957},{"x":0.5193929076194763,"y":0.532567024230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5193929076194763,0.517241358757019,0.522765576839447,0.532567024230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5295109748840332,"y":0.517241358757019},{"x":0.5834738612174988,"y":0.5185185074806213},{"x":0.5834738612174988,"y":0.532567024230957},{"x":0.5295109748840332,"y":0.532567024230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"English","boundary":[0.5295109748840332,0.517241358757019,0.5834738612174988,0.532567024230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5919055938720703,"y":0.5185185074806213},{"x":0.6172006726264954,"y":0.5185185074806213},{"x":0.6172006726264954,"y":0.532567024230957},{"x":0.5919055938720703,"y":0.532567024230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5919055938720703,0.5185185074806213,0.6172006726264954,0.532567024230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37605395913124084,"y":0.49553000926971436},{"x":0.6172006726264954,"y":0.49553000926971436},{"x":0.6172006726264954,"y":0.532567024230957},{"x":0.37605395913124084,"y":0.532567024230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37105395913124084,0.48853000926971435,0.6222006726264954,0.539567024230957],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364249587059021,"y":0.540229856967926},{"x":0.4131534695625305,"y":0.540229856967926},{"x":0.4131534695625305,"y":0.5530012845993042},{"x":0.364249587059021,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"French","boundary":[0.364249587059021,0.540229856967926,0.4131534695625305,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4198988080024719,"y":0.540229856967926},{"x":0.42495784163475037,"y":0.540229856967926},{"x":0.42495784163475037,"y":0.5530012845993042},{"x":0.4198988080024719,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.4198988080024719,0.540229856967926,0.42495784163475037,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43170320987701416,"y":0.540229856967926},{"x":0.4704890251159668,"y":0.540229856967926},{"x":0.4704890251159668,"y":0.5530012845993042},{"x":0.43170320987701416,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.43170320987701416,0.540229856967926,0.4704890251159668,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4772343933582306,"y":0.540229856967926},{"x":0.4940977990627289,"y":0.540229856967926},{"x":0.4940977990627289,"y":0.5530012845993042},{"x":0.4772343933582306,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4772343933582306,0.540229856967926,0.4940977990627289,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008431673049927,"y":0.540229856967926},{"x":0.53794264793396,"y":0.540229856967926},{"x":0.53794264793396,"y":0.5530012845993042},{"x":0.5008431673049927,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.5008431673049927,0.540229856967926,0.53794264793396,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446880459785461,"y":0.540229856967926},{"x":0.5615514516830444,"y":0.540229856967926},{"x":0.5615514516830444,"y":0.5530012845993042},{"x":0.5446880459785461,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5446880459785461,0.540229856967926,0.5615514516830444,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682967901229858,"y":0.540229856967926},{"x":0.6290050745010376,"y":0.540229856967926},{"x":0.6290050745010376,"y":0.5530012845993042},{"x":0.5682967901229858,"y":0.5530012845993042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couleurs","boundary":[0.5682967901229858,0.540229856967926,0.6290050745010376,0.5530012845993042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3406408131122589,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4114671051502228,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4114671051502228,"y":0.5759897828102112},{"x":0.3406408131122589,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"naturelles","boundary":[0.3406408131122589,0.5606641173362732,0.4114671051502228,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4131534695625305,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4165261387825012,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4165261387825012,"y":0.5759897828102112},{"x":0.4131534695625305,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4131534695625305,0.5606641173362732,0.4165261387825012,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423271507024765,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4569983184337616,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4569983184337616,"y":0.5759897828102112},{"x":0.423271507024765,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"texte","boundary":[0.423271507024765,0.5606641173362732,0.4569983184337616,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4671163558959961,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4772343933582306,"y":0.5606641173362732},{"x":0.4772343933582306,"y":0.5759897828102112},{"x":0.4671163558959961,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.4671163558959961,0.5606641173362732,0.4772343933582306,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4890387952327728,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5328836441040039,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5328836441040039,"y":0.5759897828102112},{"x":0.4890387952327728,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"persan","boundary":[0.4890387952327728,0.5606641173362732,0.5328836441040039,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5345699787139893,"y":0.5606641173362732},{"x":0.53794264793396,"y":0.5606641173362732},{"x":0.53794264793396,"y":0.5759897828102112},{"x":0.5345699787139893,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5345699787139893,0.5606641173362732,0.53794264793396,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463743805885315,"y":0.5606641173362732},{"x":0.558178722858429,"y":0.5606641173362732},{"x":0.558178722858429,"y":0.5759897828102112},{"x":0.5463743805885315,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.5463743805885315,0.5606641173362732,0.558178722858429,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666104555130005,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5817875266075134,"y":0.5606641173362732},{"x":0.5817875266075134,"y":0.5759897828102112},{"x":0.5666104555130005,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5666104555130005,0.5606641173362732,0.5817875266075134,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5902191996574402,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6441821455955505,"y":0.5606641173362732},{"x":0.6441821455955505,"y":0.5759897828102112},{"x":0.5902191996574402,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"français","boundary":[0.5902191996574402,0.5606641173362732,0.6441821455955505,0.5759897828102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458684802055359,"y":0.5619412660598755},{"x":0.6509274840354919,"y":0.5619412660598755},{"x":0.6509274840354919,"y":0.5759897828102112},{"x":0.6458684802055359,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6458684802055359,0.5619412660598755,0.6509274840354919,0.5759897828102112]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3406408131122589,"y":0.540229856967926},{"x":0.6509274840354919,"y":0.540229856967926},{"x":0.6509274840354919,"y":0.5759897828102112},{"x":0.3406408131122589,"y":0.5759897828102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3356408131122589,0.533229856967926,0.655927484035492,0.5829897828102112],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4165261387825012,"y":0.6040868163108826},{"x":0.4738617241382599,"y":0.6040868163108826},{"x":0.4738617241382599,"y":0.618135392665863},{"x":0.4165261387825012,"y":0.618135392665863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ahmad","boundary":[0.4165261387825012,0.6040868163108826,0.4738617241382599,0.618135392665863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48229342699050903,"y":0.6040868163108826},{"x":0.575042188167572,"y":0.6040868163108826},{"x":0.575042188167572,"y":0.618135392665863},{"x":0.48229342699050903,"y":0.618135392665863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ghahreman","boundary":[0.48229342699050903,0.6040868163108826,0.575042188167572,0.618135392665863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4165261387825012,"y":0.6040868163108826},{"x":0.575042188167572,"y":0.6040868163108826},{"x":0.575042188167572,"y":0.618135392665863},{"x":0.4165261387825012,"y":0.618135392665863}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4115261387825012,0.5970868163108826,0.580042188167572,0.625135392665863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37942665815353394,"y":0.6283524632453918},{"x":0.4333895444869995,"y":0.6283524632453918},{"x":0.4333895444869995,"y":0.64112389087677},{"x":0.37942665815353394,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Professor","boundary":[0.37942665815353394,0.6283524632453918,0.4333895444869995,0.64112389087677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43844857811927795,"y":0.6283524632453918},{"x":0.4502529501914978,"y":0.6283524632453918},{"x":0.4502529501914978,"y":0.64112389087677},{"x":0.43844857811927795,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.43844857811927795,0.6283524632453918,0.4502529501914978,0.64112389087677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45531198382377625,"y":0.6283524632453918},{"x":0.497470498085022,"y":0.6283524632453918},{"x":0.497470498085022,"y":0.64112389087677},{"x":0.45531198382377625,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botany","boundary":[0.45531198382377625,0.6283524632453918,0.497470498085022,0.64112389087677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49578413367271423,"y":0.6283524632453918},{"x":0.4991568326950073,"y":0.6283524632453918},{"x":0.4991568326950073,"y":0.64112389087677},{"x":0.49578413367271423,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.49578413367271423,0.6283524632453918,0.4991568326950073,0.64112389087677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059021711349487,"y":0.6283524632453918},{"x":0.5480607151985168,"y":0.6283524632453918},{"x":0.5480607151985168,"y":0.64112389087677},{"x":0.5059021711349487,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Faculty","boundary":[0.5059021711349487,0.6283524632453918,0.5480607151985168,0.64112389087677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5531197190284729,"y":0.6283524632453918},{"x":0.5649241209030151,"y":0.6283524632453918},{"x":0.5649241209030151,"y":0.64112389087677},{"x":0.5531197190284729,"y":0.64112389087677}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5531197190284729,0.6283524632453918,0.5649241209030151,0.64112389087677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5699831247329712,"y":0.6283524632453918},{"x":0.6121416687965393,"y":0.6283524632453918},{"x":0.6121416687965393,"y":0.64112389087677},{"x":0.5699831247329712,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Science","boundary":[0.5699831247329712,0.6283524632453918,0.6121416687965393,0.64112389087677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37942665815353394,"y":0.6283524632453918},{"x":0.6121416687965393,"y":0.6283524632453918},{"x":0.6121416687965393,"y":0.64112389087677},{"x":0.37942665815353394,"y":0.64112389087677}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37442665815353393,0.6213524632453918,0.6171416687965393,0.64812389087677],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443507581949234,"y":0.6500638723373413},{"x":0.4839797616004944,"y":0.6500638723373413},{"x":0.48229342699050903,"y":0.6615580916404724},{"x":0.44182124733924866,"y":0.6615580916404724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tehran","boundary":[0.443507581949234,0.6500638723373413,0.48229342699050903,0.6615580916404724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907251298427582,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5480607151985168,"y":0.6513410210609436},{"x":0.5480607151985168,"y":0.6628352403640747},{"x":0.4907251298427582,"y":0.6615580916404724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4907251298427582,0.6500638723373413,0.5480607151985168,0.6628352403640747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443507581949234,"y":0.6500638723373413},{"x":0.5480607151985168,"y":0.6513410210609436},{"x":0.5480607151985168,"y":0.6628352403640747},{"x":0.44182124733924866,"y":0.6615580916404724}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.438507581949234,0.6430638723373413,0.5530607151985169,0.6698352403640747],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109612345695496,"y":0.6704980731010437},{"x":0.5396289825439453,"y":0.671775221824646},{"x":0.5396289825439453,"y":0.6832695007324219},{"x":0.5109612345695496,"y":0.6819923520088196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1999","boundary":[0.5109612345695496,0.6704980731010437,0.5396289825439453,0.6832695007324219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49578413367271423,"y":0.6704980731010437},{"x":0.4991568326950073,"y":0.6704980731010437},{"x":0.4991568326950073,"y":0.6819923520088196},{"x":0.49578413367271423,"y":0.6819923520088196}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.49578413367271423,0.6704980731010437,0.4991568326950073,0.6819923520088196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4873524308204651,"y":0.6704980731010437},{"x":0.49241146445274353,"y":0.6704980731010437},{"x":0.4907251298427582,"y":0.6819923520088196},{"x":0.4873524308204651,"y":0.6819923520088196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.4873524308204651,0.6704980731010437,0.4907251298427582,0.6819923520088196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4873524308204651,"y":0.6704980731010437},{"x":0.5396289825439453,"y":0.671775221824646},{"x":0.5396289825439453,"y":0.6832695007324219},{"x":0.4873524308204651,"y":0.6819923520088196}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4823524308204651,0.6634980731010437,0.5446289825439453,0.6902695007324219],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44519391655921936,"y":0.6692209243774414},{"x":0.4873524308204651,"y":0.6704980731010437},{"x":0.4873524308204651,"y":0.6819923520088196},{"x":0.44519391655921936,"y":0.6807152032852173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".Vol","boundary":[0.44519391655921936,0.6692209243774414,0.4873524308204651,0.6819923520088196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44519391655921936,"y":0.6692209243774414},{"x":0.4873524308204651,"y":0.6704980731010437},{"x":0.4873524308204651,"y":0.6819923520088196},{"x":0.44519391655921936,"y":0.6807152032852173}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44019391655921936,0.6622209243774414,0.4923524308204651,0.6889923520088196],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35581788420677185,"y":0.6934865713119507},{"x":0.4182124733924866,"y":0.6934865713119507},{"x":0.4182124733924866,"y":0.7062579989433289},{"x":0.35581788420677185,"y":0.7049808502197266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Professeur","boundary":[0.35581788420677185,0.6934865713119507,0.4182124733924866,0.7062579989433289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.423271507024765,"y":0.6934865713119507},{"x":0.4367622137069702,"y":0.6934865713119507},{"x":0.4367622137069702,"y":0.7049808502197266},{"x":0.423271507024765,"y":0.7049808502197266}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.423271507024765,0.6934865713119507,0.4367622137069702,0.7049808502197266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443507581949234,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5008431673049927,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5008431673049927,"y":0.7062579989433289},{"x":0.443507581949234,"y":0.7062579989433289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Botanique","boundary":[0.443507581949234,0.6934865713119507,0.5008431673049927,0.7062579989433289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502529501914978,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5042158365249634,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5042158365249634,"y":0.7062579989433289},{"x":0.502529501914978,"y":0.7062579989433289}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.502529501914978,0.6934865713119507,0.5042158365249634,0.7062579989433289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109612345695496,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5531197190284729,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5531197190284729,"y":0.7062579989433289},{"x":0.5109612345695496,"y":0.7062579989433289}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"Faculté","boundary":[0.5109612345695496,0.6934865713119507,0.5531197190284729,0.7062579989433289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558178722858429,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5767285227775574,"y":0.6934865713119507},{"x":0.5767285227775574,"y":0.7062579989433289},{"x":0.558178722858429,"y":0.7062579989433289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.558178722858429,0.6934865713119507,0.5767285227775574,0.7062579989433289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5834738612174988,"y":0.694763720035553},{"x":0.6323777437210083,"y":0.694763720035553},{"x":0.6323777437210083,"y":0.7062579989433289},{"x":0.5834738612174988,"y":0.7062579989433289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.5834738612174988,0.694763720035553,0.6323777437210083,0.7062579989433289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323777437210083,"y":0.694763720035553},{"x":0.6340640783309937,"y":0.694763720035553},{"x":0.6340640783309937,"y":0.7062579989433289},{"x":0.6323777437210083,"y":0.7062579989433289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6323777437210083,0.694763720035553,0.6340640783309937,0.7062579989433289]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35581788420677185,"y":0.6934865713119507},{"x":0.6340640783309937,"y":0.694763720035553},{"x":0.6340640783309937,"y":0.7062579989433289},{"x":0.35581788420677185,"y":0.7049808502197266}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35081788420677185,0.6864865713119507,0.6390640783309937,0.7132579989433289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4300168752670288,"y":0.7151979804039001},{"x":0.4890387952327728,"y":0.7151979804039001},{"x":0.4890387952327728,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4300168752670288,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Université","boundary":[0.4300168752670288,0.7151979804039001,0.4890387952327728,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4940977990627289,"y":0.7151979804039001},{"x":0.5075885057449341,"y":0.7151979804039001},{"x":0.5075885057449341,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4940977990627289,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4940977990627289,0.7151979804039001,0.5075885057449341,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5143339037895203,"y":0.7151979804039001},{"x":0.5598651170730591,"y":0.7151979804039001},{"x":0.5598651170730591,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5143339037895203,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.5143339037895203,0.7151979804039001,0.5598651170730591,0.7241379022598267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4300168752670288,"y":0.7151979804039001},{"x":0.5598651170730591,"y":0.7151979804039001},{"x":0.5598651170730591,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4300168752670288,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4250168752670288,0.7081979804039001,0.5648651170730591,0.7311379022598267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1618887037038803,"y":0.7713921070098877},{"x":0.17369309067726135,"y":0.7713921070098877},{"x":0.17369309067726135,"y":0.7867177724838257},{"x":0.1618887037038803,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.1618887037038803,0.7713921070098877,0.17369309067726135,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17706575989723206,"y":0.7713921070098877},{"x":0.20741990208625793,"y":0.7713921070098877},{"x":0.20741990208625793,"y":0.7867177724838257},{"x":0.17706575989723206,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"joint","boundary":[0.17706575989723206,0.7713921070098877,0.20741990208625793,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21416525542736053,"y":0.7713921070098877},{"x":0.2580101191997528,"y":0.7713921070098877},{"x":0.2580101191997528,"y":0.7867177724838257},{"x":0.21416525542736053,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"project","boundary":[0.21416525542736053,0.7713921070098877,0.2580101191997528,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647554874420166,"y":0.7713921070098877},{"x":0.2782461941242218,"y":0.7713921070098877},{"x":0.2782461941242218,"y":0.7867177724838257},{"x":0.2647554874420166,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.2647554874420166,0.7713921070098877,0.2782461941242218,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2849915623664856,"y":0.7713921070098877},{"x":0.305227667093277,"y":0.7713921070098877},{"x":0.305227667093277,"y":0.7867177724838257},{"x":0.2849915623664856,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.2849915623664856,0.7713921070098877,0.305227667093277,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3119730055332184,"y":0.7713921070098877},{"x":0.3709949553012848,"y":0.7713921070098877},{"x":0.3709949553012848,"y":0.7867177724838257},{"x":0.3119730055332184,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Research","boundary":[0.3119730055332184,0.7713921070098877,0.3709949553012848,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777402937412262,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4300168752670288,"y":0.7713921070098877},{"x":0.4300168752670288,"y":0.7867177724838257},{"x":0.3777402937412262,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.3777402937412262,0.7713921070098877,0.4300168752670288,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367622137069702,"y":0.7713921070098877},{"x":0.44856661558151245,"y":0.7713921070098877},{"x":0.44856661558151245,"y":0.7867177724838257},{"x":0.4367622137069702,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4367622137069702,0.7713921070098877,0.44856661558151245,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45531198382377625,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5008431673049927,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5008431673049927,"y":0.7867177724838257},{"x":0.45531198382377625,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Forests","boundary":[0.45531198382377625,0.7713921070098877,0.5008431673049927,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5075885057449341,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5295109748840332,"y":0.7713921070098877},{"x":0.5295109748840332,"y":0.7867177724838257},{"x":0.5075885057449341,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5075885057449341,0.7713921070098877,0.5295109748840332,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362563133239746,"y":0.7713921070098877},{"x":0.610455334186554,"y":0.7713921070098877},{"x":0.610455334186554,"y":0.7867177724838257},{"x":0.5362563133239746,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rangelands","boundary":[0.5362563133239746,0.7713921070098877,0.610455334186554,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172006726264954,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6290050745010376,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6290050745010376,"y":0.7867177724838257},{"x":0.6172006726264954,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.6172006726264954,0.7713921070098877,0.6290050745010376,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.635750412940979,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6812816262245178,"y":0.7713921070098877},{"x":0.6812816262245178,"y":0.7867177724838257},{"x":0.635750412940979,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tehran","boundary":[0.635750412940979,0.7713921070098877,0.6812816262245178,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880269646644592,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7521079182624817,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7521079182624817,"y":0.7867177724838257},{"x":0.6880269646644592,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.6880269646644592,0.7713921070098877,0.7521079182624817,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588533163070679,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7622259855270386,"y":0.7713921070098877},{"x":0.7622259855270386,"y":0.7867177724838257},{"x":0.7588533163070679,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.7588533163070679,0.7713921070098877,0.7622259855270386,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76897132396698,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8077571392059326,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8077571392059326,"y":0.7867177724838257},{"x":0.76897132396698,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Projet","boundary":[0.76897132396698,0.7713921070098877,0.8077571392059326,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128162026405334,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8279932737350464,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8279932737350464,"y":0.7867177724838257},{"x":0.8128162026405334,"y":0.7867177724838257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.8128162026405334,0.7713921070098877,0.8279932737350464,0.7867177724838257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14165261387825012,"y":0.7905491590499878},{"x":0.1956155151128769,"y":0.7905491590499878},{"x":0.1956155151128769,"y":0.8045976758003235},{"x":0.14165261387825012,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"commun","boundary":[0.14165261387825012,0.7905491590499878,0.1956155151128769,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20236088335514069,"y":0.7905491590499878},{"x":0.21753793954849243,"y":0.7905491590499878},{"x":0.21753793954849243,"y":0.8045976758003235},{"x":0.20236088335514069,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.20236088335514069,0.7905491590499878,0.21753793954849243,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22428330779075623,"y":0.7905491590499878},{"x":0.28330522775650024,"y":0.7905491590499878},{"x":0.28330522775650024,"y":0.8045976758003235},{"x":0.22428330779075623,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"L'Institut","boundary":[0.22428330779075623,0.7905491590499878,0.28330522775650024,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29005059599876404,"y":0.7905491590499878},{"x":0.305227667093277,"y":0.7905491590499878},{"x":0.305227667093277,"y":0.8045976758003235},{"x":0.29005059599876404,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.29005059599876404,0.7905491590499878,0.305227667093277,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3119730055332184,"y":0.7905491590499878},{"x":0.38617199659347534,"y":0.7905491590499878},{"x":0.38617199659347534,"y":0.8045976758003235},{"x":0.3119730055332184,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Recherches","boundary":[0.3119730055332184,0.7905491590499878,0.38617199659347534,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3912310302257538,"y":0.7905491590499878},{"x":0.4114671051502228,"y":0.7905491590499878},{"x":0.4114671051502228,"y":0.8045976758003235},{"x":0.3912310302257538,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.3912310302257538,0.7905491590499878,0.4114671051502228,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4198988080024719,"y":0.7905491590499878},{"x":0.45868465304374695,"y":0.7905491590499878},{"x":0.45868465304374695,"y":0.8045976758003235},{"x":0.4198988080024719,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Forêts","boundary":[0.4198988080024719,0.7905491590499878,0.45868465304374695,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46543002128601074,"y":0.7905491590499878},{"x":0.47554805874824524,"y":0.7905491590499878},{"x":0.47554805874824524,"y":0.8045976758003235},{"x":0.46543002128601074,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.46543002128601074,0.7905491590499878,0.47554805874824524,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48229342699050903,"y":0.7905491590499878},{"x":0.502529501914978,"y":0.7905491590499878},{"x":0.502529501914978,"y":0.8045976758003235},{"x":0.48229342699050903,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.48229342699050903,0.7905491590499878,0.502529501914978,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092748999595642,"y":0.7905491590499878},{"x":0.5716694593429565,"y":0.7905491590499878},{"x":0.5716694593429565,"y":0.8045976758003235},{"x":0.5092748999595642,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Pâturages","boundary":[0.5092748999595642,0.7905491590499878,0.5716694593429565,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784148573875427,"y":0.7905491590499878},{"x":0.5935919284820557,"y":0.7905491590499878},{"x":0.5935919284820557,"y":0.8045976758003235},{"x":0.5784148573875427,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.5784148573875427,0.7905491590499878,0.5935919284820557,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6003372669219971,"y":0.7905491590499878},{"x":0.610455334186554,"y":0.7905491590499878},{"x":0.610455334186554,"y":0.8045976758003235},{"x":0.6003372669219971,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6003372669219971,0.7905491590499878,0.610455334186554,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6188870072364807,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6239460110664368,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6239460110664368,"y":0.8045976758003235},{"x":0.6188870072364807,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6188870072364807,0.7905491590499878,0.6239460110664368,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256324052810669,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6576728224754333,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6576728224754333,"y":0.8045976758003235},{"x":0.6256324052810669,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IRFP","boundary":[0.6256324052810669,0.7905491590499878,0.6576728224754333,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610455513000488,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6644182205200195,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6644182205200195,"y":0.8045976758003235},{"x":0.6610455513000488,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6610455513000488,0.7905491590499878,0.6644182205200195,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711635589599609,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6829679608345032,"y":0.7905491590499878},{"x":0.6829679608345032,"y":0.8045976758003235},{"x":0.6711635589599609,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.6711635589599609,0.7905491590499878,0.6829679608345032,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6897132992744446,"y":0.7905491590499878},{"x":0.7672849893569946,"y":0.7905491590499878},{"x":0.7672849893569946,"y":0.8045976758003235},{"x":0.6897132992744446,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"L'Université","boundary":[0.6897132992744446,0.7905491590499878,0.7672849893569946,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7757167220115662,"y":0.7905491590499878},{"x":0.789207398891449,"y":0.7905491590499878},{"x":0.789207398891449,"y":0.8045976758003235},{"x":0.7757167220115662,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.7757167220115662,0.7905491590499878,0.789207398891449,0.8045976758003235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7959527969360352,"y":0.7905491590499878},{"x":0.8499156832695007,"y":0.7905491590499878},{"x":0.8499156832695007,"y":0.8045976758003235},{"x":0.7959527969360352,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.7959527969360352,0.7905491590499878,0.8499156832695007,0.8045976758003235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.5099999904632568},{"languageCode":"en","confidence":0.49000000953674316}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14165261387825012,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8499156832695007,"y":0.7713921070098877},{"x":0.8499156832695007,"y":0.8045976758003235},{"x":0.14165261387825012,"y":0.8045976758003235}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13665261387825012,0.7643921070098877,0.8549156832695007,0.8115976758003235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11635750532150269,"y":0.8237547874450684},{"x":0.15177065134048462,"y":0.8237547874450684},{"x":0.15177065134048462,"y":0.8352490663528442},{"x":0.11635750532150269,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.11635750532150269,0.8237547874450684,0.15177065134048462,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1585160195827484,"y":0.8237547874450684},{"x":0.1686340570449829,"y":0.8237547874450684},{"x":0.1686340570449829,"y":0.8352490663528442},{"x":0.1585160195827484,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.1585160195827484,0.8237547874450684,0.1686340570449829,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17369309067726135,"y":0.8237547874450684},{"x":0.22428330779075623,"y":0.8237547874450684},{"x":0.22428330779075623,"y":0.8352490663528442},{"x":0.17369309067726135,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"distribué","boundary":[0.17369309067726135,0.8237547874450684,0.22428330779075623,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23102866113185883,"y":0.8237547874450684},{"x":0.24957841634750366,"y":0.8237547874450684},{"x":0.24957841634750366,"y":0.8352490663528442},{"x":0.23102866113185883,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.23102866113185883,0.8237547874450684,0.24957841634750366,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2546374499797821,"y":0.8237547874450684},{"x":0.2849915623664856,"y":0.8237547874450684},{"x":0.2849915623664856,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2546374499797821,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IRFP","boundary":[0.2546374499797821,0.8237547874450684,0.2849915623664856,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28667789697647095,"y":0.8237547874450684},{"x":0.29005059599876404,"y":0.8237547874450684},{"x":0.29005059599876404,"y":0.8352490663528442},{"x":0.28667789697647095,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.28667789697647095,0.8237547874450684,0.29005059599876404,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2951095998287201,"y":0.8237547874450684},{"x":0.3187183737754822,"y":0.8237547874450684},{"x":0.3187183737754822,"y":0.8352490663528442},{"x":0.2951095998287201,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"B.P.","boundary":[0.2951095998287201,0.8237547874450684,0.3187183737754822,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32546374201774597,"y":0.8237547874450684},{"x":0.38279932737350464,"y":0.8237547874450684},{"x":0.38279932737350464,"y":0.8352490663528442},{"x":0.32546374201774597,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"13185-116","boundary":[0.32546374201774597,0.8237547874450684,0.38279932737350464,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38448566198349,"y":0.8237547874450684},{"x":0.3878583610057831,"y":0.8237547874450684},{"x":0.3878583610057831,"y":0.8352490663528442},{"x":0.38448566198349,"y":0.8352490663528442}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.38448566198349,0.8237547874450684,0.3878583610057831,0.8352490663528442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08768971264362335,"y":0.837803304195404},{"x":0.13827992975711823,"y":0.837803304195404},{"x":0.13827992975711823,"y":0.8492975831031799},{"x":0.08768971264362335,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Téhéran","boundary":[0.08768971264362335,0.837803304195404,0.13827992975711823,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13827992975711823,"y":0.837803304195404},{"x":0.14165261387825012,"y":0.837803304195404},{"x":0.14165261387825012,"y":0.8492975831031799},{"x":0.13827992975711823,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.13827992975711823,0.837803304195404,0.14165261387825012,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14502529799938202,"y":0.837803304195404},{"x":0.1686340570449829,"y":0.837803304195404},{"x":0.1686340570449829,"y":0.8492975831031799},{"x":0.14502529799938202,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.14502529799938202,0.837803304195404,0.1686340570449829,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17369309067726135,"y":0.837803304195404},{"x":0.23440134525299072,"y":0.837803304195404},{"x":0.23440134525299072,"y":0.8492975831031799},{"x":0.17369309067726135,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Published","boundary":[0.17369309067726135,0.837803304195404,0.23440134525299072,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777402937412262,"y":0.837803304195404},{"x":0.25969645380973816,"y":0.837803304195404},{"x":0.25969645380973816,"y":0.8492975831031799},{"x":0.23777402937412262,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.23777402937412262,0.837803304195404,0.25969645380973816,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26306915283203125,"y":0.837803304195404},{"x":0.3305227756500244,"y":0.837803304195404},{"x":0.3305227756500244,"y":0.8492975831031799},{"x":0.26306915283203125,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"distributed","boundary":[0.26306915283203125,0.837803304195404,0.3305227756500244,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3338954448699951,"y":0.837803304195404},{"x":0.3473861813545227,"y":0.837803304195404},{"x":0.3473861813545227,"y":0.8492975831031799},{"x":0.3338954448699951,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.3338954448699951,0.837803304195404,0.3473861813545227,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507588505744934,"y":0.837803304195404},{"x":0.38617199659347534,"y":0.837803304195404},{"x":0.38617199659347534,"y":0.8492975831031799},{"x":0.3507588505744934,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"RIFR","boundary":[0.3507588505744934,0.837803304195404,0.38617199659347534,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3878583610057831,"y":0.837803304195404},{"x":0.38954469561576843,"y":0.837803304195404},{"x":0.38954469561576843,"y":0.8492975831031799},{"x":0.3878583610057831,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3878583610057831,0.837803304195404,0.38954469561576843,0.8492975831031799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946036994457245,"y":0.837803304195404},{"x":0.42158517241477966,"y":0.837803304195404},{"x":0.42158517241477966,"y":0.8492975831031799},{"x":0.3946036994457245,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"POB","boundary":[0.3946036994457245,0.837803304195404,0.42158517241477966,0.8492975831031799]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"fr","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08768971264362335,"y":0.8237547874450684},{"x":0.42158517241477966,"y":0.8237547874450684},{"x":0.42158517241477966,"y":0.8492975831031799},{"x":0.08768971264362335,"y":0.8492975831031799}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.08268971264362335,0.8167547874450684,0.42658517241477967,0.8562975831031799],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18381112813949585,"y":0.853128969669342},{"x":0.24114671349525452,"y":0.853128969669342},{"x":0.24114671349525452,"y":0.8633460998535156},{"x":0.18381112813949585,"y":0.8633460998535156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"13185-116","boundary":[0.18381112813949585,0.853128969669342,0.24114671349525452,0.8633460998535156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24283304810523987,"y":0.853128969669342},{"x":0.2445193976163864,"y":0.853128969669342},{"x":0.2445193976163864,"y":0.8633460998535156},{"x":0.24283304810523987,"y":0.8633460998535156}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.24283304810523987,0.853128969669342,0.2445193976163864,0.8633460998535156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.251264750957489,"y":0.853128969669342},{"x":0.2917369306087494,"y":0.853128969669342},{"x":0.2917369306087494,"y":0.8633460998535156},{"x":0.251264750957489,"y":0.8633460998535156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tehran","boundary":[0.251264750957489,0.853128969669342,0.2917369306087494,0.8633460998535156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29342326521873474,"y":0.853128969669342},{"x":0.2951095998287201,"y":0.853128969669342},{"x":0.2951095998287201,"y":0.8633460998535156},{"x":0.29342326521873474,"y":0.8633460998535156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.29342326521873474,0.853128969669342,0.2951095998287201,0.8633460998535156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3018549680709839,"y":0.853128969669342},{"x":0.32546374201774597,"y":0.853128969669342},{"x":0.32546374201774597,"y":0.8633460998535156},{"x":0.3018549680709839,"y":0.8633460998535156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.3018549680709839,0.853128969669342,0.32546374201774597,0.8633460998535156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18381112813949585,"y":0.853128969669342},{"x":0.32546374201774597,"y":0.853128969669342},{"x":0.32546374201774597,"y":0.8633460998535156},{"x":0.18381112813949585,"y":0.8633460998535156}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17881112813949585,0.846128969669342,0.330463742017746,0.8703460998535156],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.887015163898468,"y":0.8250319361686707},{"x":0.9055649042129517,"y":0.8250319361686707},{"x":0.9055649042129517,"y":0.837803304195404},{"x":0.887015163898468,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.887015163898468,0.8250319361686707,0.9055649042129517,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8785834908485413,"y":0.8250319361686707},{"x":0.881956160068512,"y":0.8250319361686707},{"x":0.881956160068512,"y":0.837803304195404},{"x":0.8785834908485413,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8785834908485413,0.8250319361686707,0.881956160068512,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8549746870994568,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8735244274139404,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8735244274139404,"y":0.837803304195404},{"x":0.8549746870994568,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8549746870994568,0.8250319361686707,0.8735244274139404,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8246205449104309,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8499156832695007,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8499156832695007,"y":0.837803304195404},{"x":0.8246205449104309,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.8246205449104309,0.8250319361686707,0.8499156832695007,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145025372505188,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8195615410804749,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8195615410804749,"y":0.837803304195404},{"x":0.8145025372505188,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8145025372505188,0.8250319361686707,0.8195615410804749,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7807757258415222,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8111298680305481,"y":0.8250319361686707},{"x":0.8111298680305481,"y":0.837803304195404},{"x":0.7807757258415222,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7807757258415222,0.8250319361686707,0.8111298680305481,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7672849893569946,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7757167220115662,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7757167220115662,"y":0.837803304195404},{"x":0.7672849893569946,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7672849893569946,0.8250319361686707,0.7757167220115662,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386171817779541,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7622259855270386,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7622259855270386,"y":0.837803304195404},{"x":0.7386171817779541,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7386171817779541,0.8250319361686707,0.7622259855270386,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301855087280273,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7352445125579834,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7352445125579834,"y":0.837803304195404},{"x":0.7301855087280273,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7301855087280273,0.8250319361686707,0.7352445125579834,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6981450319290161,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7268128395080566,"y":0.8250319361686707},{"x":0.7268128395080566,"y":0.837803304195404},{"x":0.6981450319290161,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.6981450319290161,0.8250319361686707,0.7268128395080566,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863406300544739,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6947723627090454,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6947723627090454,"y":0.837803304195404},{"x":0.6863406300544739,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6863406300544739,0.8250319361686707,0.6947723627090454,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6576728224754333,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6846542954444885,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6846542954444885,"y":0.837803304195404},{"x":0.6576728224754333,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6576728224754333,0.8250319361686707,0.6846542954444885,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6543001532554626,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6576728224754333,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6576728224754333,"y":0.837803304195404},{"x":0.6543001532554626,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6543001532554626,0.8250319361686707,0.6576728224754333,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172006726264954,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6492411494255066,"y":0.8250319361686707},{"x":0.6492411494255066,"y":0.837803304195404},{"x":0.6172006726264954,"y":0.837803304195404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6172006726264954,0.8250319361686707,0.6492411494255066,0.837803304195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381112813949585,"y":0.837803304195404},{"x":0.8735244274139404,"y":0.837803304195404},{"x":0.8735244274139404,"y":0.8505747318267822},{"x":0.8381112813949585,"y":0.8505747318267822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8381112813949585,0.837803304195404,0.8735244274139404,0.8505747318267822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8043844699859619,"y":0.8390804529190063},{"x":0.8330522775650024,"y":0.837803304195404},{"x":0.8330522775650024,"y":0.8505747318267822},{"x":0.8043844699859619,"y":0.8505747318267822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.8043844699859619,0.8390804529190063,0.8330522775650024,0.8505747318267822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976391315460205,"y":0.8390804529190063},{"x":0.8010118007659912,"y":0.8390804529190063},{"x":0.8010118007659912,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7976391315460205,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7976391315460205,0.8390804529190063,0.8010118007659912,0.8518518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774030327796936,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7925801277160645,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7925801277160645,"y":0.8518518805503845},{"x":0.774030327796936,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.774030327796936,0.8390804529190063,0.7925801277160645,0.8518518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7672849893569946,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7723439931869507,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7723439931869507,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7672849893569946,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7672849893569946,0.8390804529190063,0.7723439931869507,0.8518518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318718433380127,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7639123201370239,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7639123201370239,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7318718433380127,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.7318718433380127,0.8390804529190063,0.7639123201370239,0.8518518805503845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7065767049789429,"y":0.8390804529190063},{"x":0.728499174118042,"y":0.8390804529190063},{"x":0.728499174118042,"y":0.8518518805503845},{"x":0.7065767049789429,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.7065767049789429,0.8390804529190063,0.728499174118042,0.8518518805503845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6172006726264954,"y":0.8250319361686707},{"x":0.9055649042129517,"y":0.8250319361686707},{"x":0.9055649042129517,"y":0.8518518805503845},{"x":0.6172006726264954,"y":0.8518518805503845}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6122006726264954,0.8180319361686706,0.9105649042129517,0.8588518805503845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8381112813949585,"y":0.853128969669342},{"x":0.8431703448295593,"y":0.853128969669342},{"x":0.8431703448295593,"y":0.8659003973007202},{"x":0.8381112813949585,"y":0.8659003973007202}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8381112813949585,0.853128969669342,0.8431703448295593,0.8659003973007202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7807757258415222,"y":0.853128969669342},{"x":0.8347386121749878,"y":0.853128969669342},{"x":0.8347386121749878,"y":0.8659003973007202},{"x":0.7807757258415222,"y":0.8659003973007202}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فروشگاههای","boundary":[0.7807757258415222,0.853128969669342,0.8347386121749878,0.8659003973007202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403035163879395,"y":0.853128969669342},{"x":0.7757167220115662,"y":0.853128969669342},{"x":0.7757167220115662,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7403035163879395,"y":0.8646232485771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7403035163879395,0.853128969669342,0.7757167220115662,0.8646232485771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048903703689575,"y":0.853128969669342},{"x":0.7352445125579834,"y":0.853128969669342},{"x":0.7352445125579834,"y":0.8646232485771179},{"x":0.7048903703689575,"y":0.8646232485771179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7048903703689575,0.853128969669342,0.7352445125579834,0.8646232485771179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6795952916145325,"y":0.853128969669342},{"x":0.7015177011489868,"y":0.853128969669342},{"x":0.7015177011489868,"y":0.8646232485771179},{"x":0.6795952916145325,"y":0.8646232485771179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6795952916145325,0.853128969669342,0.7015177011489868,0.8646232485771179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6795952916145325,"y":0.853128969669342},{"x":0.8431703448295593,"y":0.853128969669342},{"x":0.8431703448295593,"y":0.8659003973007202},{"x":0.6795952916145325,"y":0.8659003973007202}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6745952916145325,0.846128969669342,0.8481703448295593,0.8729003973007202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509274840354919,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7032040357589722,"y":0.8403576016426086},{"x":0.7032040357589722,"y":0.8480204343795776},{"x":0.6509274840354919,"y":0.8480204343795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۱۸۵-۱۱۶","boundary":[0.6509274840354919,0.8390804529190063,0.7032040357589722,0.8480204343795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509274840354919,"y":0.8390804529190063},{"x":0.7032040357589722,"y":0.8403576016426086},{"x":0.7032040357589722,"y":0.8480204343795776},{"x":0.6509274840354919,"y":0.8480204343795776}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6459274840354919,0.8320804529190063,0.7082040357589722,0.8550204343795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311973094940186,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5463743805885315,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5463743805885315,"y":0.8722860813140869},{"x":0.5311973094940186,"y":0.8722860813140869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.5311973094940186,0.8582375645637512,0.5463743805885315,0.8722860813140869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522765576839447,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5244519114494324,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5244519114494324,"y":0.8722860813140869},{"x":0.522765576839447,"y":0.8722860813140869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.522765576839447,0.8582375645637512,0.5244519114494324,0.8722860813140869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47892072796821594,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5126475691795349,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5126475691795349,"y":0.8722860813140869},{"x":0.47892072796821594,"y":0.8722860813140869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۰۰۰","boundary":[0.47892072796821594,0.8582375645637512,0.5126475691795349,0.8722860813140869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443507581949234,"y":0.8582375645637512},{"x":0.47554805874824524,"y":0.8582375645637512},{"x":0.47554805874824524,"y":0.8722860813140869},{"x":0.443507581949234,"y":0.8722860813140869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.443507581949234,0.8582375645637512,0.47554805874824524,0.8722860813140869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193929076194763,"y":0.876117467880249},{"x":0.5480607151985168,"y":0.8773946166038513},{"x":0.5480607151985168,"y":0.8901660442352295},{"x":0.5193929076194763,"y":0.8901660442352295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.5193929076194763,0.876117467880249,0.5480607151985168,0.8901660442352295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109612345695496,"y":0.876117467880249},{"x":0.5126475691795349,"y":0.876117467880249},{"x":0.5126475691795349,"y":0.8888888955116272},{"x":0.5109612345695496,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5109612345695496,0.876117467880249,0.5126475691795349,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46880269050598145,"y":0.876117467880249},{"x":0.4991568326950073,"y":0.876117467880249},{"x":0.4991568326950073,"y":0.8901660442352295},{"x":0.46880269050598145,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.46880269050598145,0.876117467880249,0.4991568326950073,0.8901660442352295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44182124733924866,"y":0.876117467880249},{"x":0.46205732226371765,"y":0.876117467880249},{"x":0.46205732226371765,"y":0.8888888955116272},{"x":0.44182124733924866,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.44182124733924866,0.876117467880249,0.46205732226371765,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160202383995056,"y":0.8939974308013916},{"x":0.5446880459785461,"y":0.8939974308013916},{"x":0.5446880459785461,"y":0.9067688584327698},{"x":0.5160202383995056,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.5160202383995056,0.8939974308013916,0.5446880459785461,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48566609621047974,"y":0.8927202820777893},{"x":0.5109612345695496,"y":0.8927202820777893},{"x":0.5109612345695496,"y":0.9067688584327698},{"x":0.48566609621047974,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.48566609621047974,0.8927202820777893,0.5109612345695496,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4772343933582306,"y":0.8927202820777893},{"x":0.47892072796821594,"y":0.8927202820777893},{"x":0.47892072796821594,"y":0.9067688584327698},{"x":0.4772343933582306,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4772343933582306,0.8927202820777893,0.47892072796821594,0.9067688584327698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4468802809715271,"y":0.8927202820777893},{"x":0.4671163558959961,"y":0.8927202820777893},{"x":0.4671163558959961,"y":0.9067688584327698},{"x":0.4468802809715271,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4468802809715271,0.8927202820777893,0.4671163558959961,0.9067688584327698]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44182124733924866,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5480607151985168,"y":0.8582375645637512},{"x":0.5463743805885315,"y":0.9067688584327698},{"x":0.44182124733924866,"y":0.9067688584327698}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43682124733924865,0.8512375645637512,0.5513743805885315,0.9137688584327698],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4873524308204651,"y":0.9093230962753296},{"x":0.5446880459785461,"y":0.9093230962753296},{"x":0.5446880459785461,"y":0.9233716726303101},{"x":0.4873524308204651,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.4873524308204651,0.9093230962753296,0.5446880459785461,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47892072796821594,"y":0.9093230962753296},{"x":0.4806070923805237,"y":0.9093230962753296},{"x":0.4806070923805237,"y":0.9233716726303101},{"x":0.47892072796821594,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47892072796821594,0.9093230962753296,0.4806070923805237,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443507581949234,"y":0.9093230962753296},{"x":0.4704890251159668,"y":0.9093230962753296},{"x":0.4704890251159668,"y":0.9233716726303101},{"x":0.443507581949234,"y":0.9233716726303101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.443507581949234,0.9093230962753296,0.4704890251159668,0.9233716726303101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5413153171539307,"y":0.9272030591964722},{"x":0.5682967901229858,"y":0.9284802079200745},{"x":0.5666104555130005,"y":0.9438058733940125},{"x":0.5413153171539307,"y":0.9425287246704102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5413153171539307,0.9272030591964722,0.5666104555130005,0.9438058733940125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5328836441040039,"y":0.9272030591964722},{"x":0.53794264793396,"y":0.9272030591964722},{"x":0.5362563133239746,"y":0.9425287246704102},{"x":0.5311973094940186,"y":0.9425287246704102}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5328836441040039,0.9272030591964722,0.5362563133239746,0.9425287246704102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48566609621047974,"y":0.9272030591964722},{"x":0.5295109748840332,"y":0.9272030591964722},{"x":0.5278246402740479,"y":0.9425287246704102},{"x":0.4839797616004944,"y":0.9425287246704102}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.48566609621047974,0.9272030591964722,0.5278246402740479,0.9425287246704102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4738617241382599,"y":0.9272030591964722},{"x":0.47554805874824524,"y":0.9272030591964722},{"x":0.47554805874824524,"y":0.9412515759468079},{"x":0.4738617241382599,"y":0.9412515759468079}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4738617241382599,0.9272030591964722,0.47554805874824524,0.9412515759468079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42158517241477966,"y":0.9259259104728699},{"x":0.46543002128601074,"y":0.9272030591964722},{"x":0.46543002128601074,"y":0.9425287246704102},{"x":0.42158517241477966,"y":0.9412515759468079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارنگ","boundary":[0.42158517241477966,0.9259259104728699,0.46543002128601074,0.9425287246704102]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42158517241477966,"y":0.9080459475517273},{"x":0.5682967901229858,"y":0.9093230962753296},{"x":0.5666104555130005,"y":0.9438058733940125},{"x":0.42158517241477966,"y":0.9425287246704102}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41658517241477966,0.9010459475517273,0.5716104555130005,0.9508058733940125],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/AvBLwhozCJXpYFVp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/aKctZTUHziWVuXlv.jpg","blurred":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/ckirRqPoUwOlpSNc.jpg"},"info":{"width":580,"height":788,"margin":[0.0001251486272647463,0.0002954920300372361,0.998784482779174,0.9987720051761811]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16896551847457886,"y":0.23984771966934204},{"x":0.16896551847457886,"y":0.22081218659877777},{"x":0.1827586144208908,"y":0.22081218659877777},{"x":0.1827586144208908,"y":0.23984771966934204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1.5cm","boundary":[0.16896551847457886,0.23984771966934204,0.1827586144208908,0.22081218659877777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16896551847457886,"y":0.21700507402420044},{"x":0.16896551847457886,"y":0.21446700394153595},{"x":0.1827586144208908,"y":0.21446700394153595},{"x":0.1827586144208908,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.16896551847457886,0.21700507402420044,0.1827586144208908,0.21446700394153595]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16896551847457886,"y":0.23984771966934204},{"x":0.16896551847457886,"y":0.21446700394153595},{"x":0.1827586144208908,"y":0.21446700394153595},{"x":0.1827586144208908,"y":0.23984771966934204}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.16396551847457885,0.23284771966934203,0.1877586144208908,0.22146700394153596],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637930989265442,"y":0.28553298115730286},{"x":0.4637930989265442,"y":0.26522842049598694},{"x":0.475862056016922,"y":0.26522842049598694},{"x":0.47758620977401733,"y":0.28553298115730286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1.5cm","boundary":[0.4637930989265442,0.28553298115730286,0.475862056016922,0.26522842049598694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637930989265442,"y":0.2614213228225708},{"x":0.4637930989265442,"y":0.26015228033065796},{"x":0.475862056016922,"y":0.26015228033065796},{"x":0.475862056016922,"y":0.2614213228225708}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4637930989265442,0.2614213228225708,0.475862056016922,0.26015228033065796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4637930989265442,"y":0.28553298115730286},{"x":0.4637930989265442,"y":0.26015228033065796},{"x":0.475862056016922,"y":0.26015228033065796},{"x":0.47758620977401733,"y":0.28553298115730286}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4587930989265442,0.27853298115730285,0.480862056016922,0.26715228033065797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31551724672317505,"y":0.43274110555648804},{"x":0.31551724672317505,"y":0.4111675024032593},{"x":0.3293103575706482,"y":0.4111675024032593},{"x":0.3293103575706482,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1.5cm","boundary":[0.31551724672317505,0.43274110555648804,0.3293103575706482,0.4111675024032593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31551724672317505,"y":0.40736040472984314},{"x":0.31551724672317505,"y":0.40482234954833984},{"x":0.32758620381355286,"y":0.40482234954833984},{"x":0.32758620381355286,"y":0.40736040472984314}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31551724672317505,0.40736040472984314,0.32758620381355286,0.40482234954833984]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31551724672317505,"y":0.43274110555648804},{"x":0.31551724672317505,"y":0.40482234954833984},{"x":0.3293103575706482,"y":0.40482234954833984},{"x":0.3293103575706482,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31051724672317504,0.42574110555648803,0.3343103575706482,0.41182234954833985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.317241370677948,"y":0.47588831186294556},{"x":0.317241370677948,"y":0.4720812141895294},{"x":0.32758620381355286,"y":0.4720812141895294},{"x":0.32758620381355286,"y":0.47588831186294556}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"0","boundary":[0.317241370677948,0.47588831186294556,0.32758620381355286,0.4720812141895294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.317241370677948,"y":0.47588831186294556},{"x":0.317241370677948,"y":0.4720812141895294},{"x":0.32758620381355286,"y":0.4720812141895294},{"x":0.32758620381355286,"y":0.47588831186294556}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.312241370677948,0.46888831186294555,0.33258620381355286,0.4790812141895294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689655184745789,"y":0.9276649951934814},{"x":0.699999988079071,"y":0.9276649951934814},{"x":0.699999988079071,"y":0.9352791905403137},{"x":0.6689655184745789,"y":0.9352791905403137}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"GHA","boundary":[0.6689655184745789,0.9276649951934814,0.699999988079071,0.9352791905403137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689655184745789,"y":0.9276649951934814},{"x":0.699999988079071,"y":0.9276649951934814},{"x":0.699999988079071,"y":0.9352791905403137},{"x":0.6689655184745789,"y":0.9352791905403137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6639655184745789,0.9206649951934814,0.704999988079071,0.9422791905403137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07758620381355286,"y":0.942893385887146},{"x":0.14137931168079376,"y":0.942893385887146},{"x":0.14137931168079376,"y":0.960659921169281},{"x":0.07758620381355286,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Achillea","boundary":[0.07758620381355286,0.942893385887146,0.14137931168079376,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14827586710453033,"y":0.942893385887146},{"x":0.20172414183616638,"y":0.942893385887146},{"x":0.20172414183616638,"y":0.960659921169281},{"x":0.14827586710453033,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nobilis","boundary":[0.14827586710453033,0.942893385887146,0.20172414183616638,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20862068235874176,"y":0.942893385887146},{"x":0.2224137932062149,"y":0.942893385887146},{"x":0.2224137932062149,"y":0.960659921169281},{"x":0.20862068235874176,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.20862068235874176,0.942893385887146,0.2224137932062149,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22931034862995148,"y":0.942893385887146},{"x":0.2775862216949463,"y":0.942893385887146},{"x":0.2775862216949463,"y":0.960659921169281},{"x":0.22931034862995148,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subsp","boundary":[0.22931034862995148,0.942893385887146,0.2775862216949463,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27931034564971924,"y":0.942893385887146},{"x":0.2844827473163605,"y":0.942893385887146},{"x":0.2844827473163605,"y":0.960659921169281},{"x":0.27931034564971924,"y":0.960659921169281}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.27931034564971924,0.942893385887146,0.2844827473163605,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2896551787853241,"y":0.942893385887146},{"x":0.3689655065536499,"y":0.942893385887146},{"x":0.3689655065536499,"y":0.960659921169281},{"x":0.2896551787853241,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"neilreichii","boundary":[0.2896551787853241,0.942893385887146,0.3689655065536499,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.942893385887146},{"x":0.38620689511299133,"y":0.942893385887146},{"x":0.38620689511299133,"y":0.960659921169281},{"x":0.37931033968925476,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.37931033968925476,0.942893385887146,0.38620689511299133,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38620689511299133,"y":0.942893385887146},{"x":0.44310346245765686,"y":0.942893385887146},{"x":0.44310346245765686,"y":0.960659921169281},{"x":0.38620689511299133,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kerner","boundary":[0.38620689511299133,0.942893385887146,0.44310346245765686,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4413793087005615,"y":0.942893385887146},{"x":0.44655171036720276,"y":0.942893385887146},{"x":0.44655171036720276,"y":0.960659921169281},{"x":0.4413793087005615,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4413793087005615,0.942893385887146,0.44655171036720276,0.960659921169281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4517241418361664,"y":0.942893385887146},{"x":0.5431034564971924,"y":0.942893385887146},{"x":0.5431034564971924,"y":0.960659921169281},{"x":0.4517241418361664,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Formancek","boundary":[0.4517241418361664,0.942893385887146,0.5431034564971924,0.960659921169281]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07758620381355286,"y":0.942893385887146},{"x":0.5431034564971924,"y":0.942893385887146},{"x":0.5431034564971924,"y":0.960659921169281},{"x":0.07758620381355286,"y":0.960659921169281}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.07258620381355285,0.935893385887146,0.5481034564971924,0.967659921169281],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/bltWGeBQVSFleJjP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/HOmwquXphfyWBEAw.jpg","blurred":"/storage/books/941f3641093b5f3d/pages/ZLJOIRjLjugWLFzV.jpg"},"info":{"width":588,"height":788,"margin":[0.00009272756751905494,0.000015273519125081563,0.9983891549686186,0.9987913306207222]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088435649871826,"y":0.01903553307056427},{"x":0.6190476417541504,"y":0.01903553307056427},{"x":0.6190476417541504,"y":0.025380710139870644},{"x":0.6088435649871826,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"44","boundary":[0.6088435649871826,0.01903553307056427,0.6190476417541504,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088435649871826,"y":0.01903553307056427},{"x":0.6190476417541504,"y":0.01903553307056427},{"x":0.6190476417541504,"y":0.025380710139870644},{"x":0.6088435649871826,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6038435649871826,0.01203553307056427,0.6240476417541504,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394557952880859,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6496598720550537,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6496598720550537,"y":0.025380710139870644},{"x":0.6394557952880859,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"46","boundary":[0.6394557952880859,0.020304568111896515,0.6496598720550537,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394557952880859,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6496598720550537,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6496598720550537,"y":0.025380710139870644},{"x":0.6394557952880859,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6344557952880859,0.013304568111896516,0.6546598720550537,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668367326259613,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6768707633018494,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6768707633018494,"y":0.025380710139870644},{"x":0.668367326259613,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"48","boundary":[0.668367326259613,0.020304568111896515,0.6768707633018494,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668367326259613,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6768707633018494,"y":0.020304568111896515},{"x":0.6768707633018494,"y":0.025380710139870644},{"x":0.668367326259613,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.663367326259613,0.013304568111896516,0.6818707633018494,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006802558898926,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7091836929321289,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7091836929321289,"y":0.025380710139870644},{"x":0.7006802558898926,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"50","boundary":[0.7006802558898926,0.020304568111896515,0.7091836929321289,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006802558898926,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7091836929321289,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7091836929321289,"y":0.025380710139870644},{"x":0.7006802558898926,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6956802558898926,0.013304568111896516,0.7141836929321289,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278911471366882,"y":0.01903553307056427},{"x":0.7363945841789246,"y":0.01903553307056427},{"x":0.7363945841789246,"y":0.025380710139870644},{"x":0.7278911471366882,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"52","boundary":[0.7278911471366882,0.01903553307056427,0.7363945841789246,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278911471366882,"y":0.01903553307056427},{"x":0.7363945841789246,"y":0.01903553307056427},{"x":0.7363945841789246,"y":0.025380710139870644},{"x":0.7278911471366882,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7228911471366882,0.01203553307056427,0.7413945841789246,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585033774375916,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7687074542045593,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7687074542045593,"y":0.026649747043848038},{"x":0.7585033774375916,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"54","boundary":[0.7585033774375916,0.020304568111896515,0.7687074542045593,0.026649747043848038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585033774375916,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7687074542045593,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7687074542045593,"y":0.026649747043848038},{"x":0.7585033774375916,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7535033774375915,0.013304568111896516,0.7737074542045593,0.03364974704384804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908163070678711,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7993197441101074,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7993197441101074,"y":0.026649747043848038},{"x":0.7908163070678711,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"56","boundary":[0.7908163070678711,0.020304568111896515,0.7993197441101074,0.026649747043848038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908163070678711,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7993197441101074,"y":0.020304568111896515},{"x":0.7993197441101074,"y":0.026649747043848038},{"x":0.7908163070678711,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7858163070678711,0.013304568111896516,0.8043197441101074,0.03364974704384804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819727897644043,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8282312750816345,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8282312750816345,"y":0.025380710139870644},{"x":0.819727897644043,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"58","boundary":[0.819727897644043,0.020304568111896515,0.8282312750816345,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819727897644043,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8282312750816345,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8282312750816345,"y":0.025380710139870644},{"x":0.819727897644043,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.814727897644043,0.013304568111896516,0.8332312750816345,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8469387888908386,"y":0.02157360315322876},{"x":0.8571428656578064,"y":0.02157360315322876},{"x":0.8571428656578064,"y":0.026649747043848038},{"x":0.8469387888908386,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"60","boundary":[0.8469387888908386,0.02157360315322876,0.8571428656578064,0.026649747043848038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8469387888908386,"y":0.02157360315322876},{"x":0.8571428656578064,"y":0.02157360315322876},{"x":0.8571428656578064,"y":0.026649747043848038},{"x":0.8469387888908386,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8419387888908386,0.01457360315322876,0.8621428656578064,0.03364974704384804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809523582458496,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8894557952880859,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8894557952880859,"y":0.025380710139870644},{"x":0.8809523582458496,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"62","boundary":[0.8809523582458496,0.020304568111896515,0.8894557952880859,0.025380710139870644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809523582458496,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8894557952880859,"y":0.020304568111896515},{"x":0.8894557952880859,"y":0.025380710139870644},{"x":0.8809523582458496,"y":0.025380710139870644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8759523582458496,0.013304568111896516,0.8944557952880859,0.03238071013987064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9115646481513977,"y":0.020304568111896515},{"x":0.9217687249183655,"y":0.020304568111896515},{"x":0.9217687249183655,"y":0.026649747043848038},{"x":0.9115646481513977,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"64","boundary":[0.9115646481513977,0.020304568111896515,0.9217687249183655,0.026649747043848038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9115646481513977,"y":0.020304568111896515},{"x":0.9217687249183655,"y":0.020304568111896515},{"x":0.9217687249183655,"y":0.026649747043848038},{"x":0.9115646481513977,"y":0.026649747043848038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.9065646481513977,0.013304568111896516,0.9267687249183655,0.03364974704384804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06972789019346237,"y":0.0241116750985384},{"x":0.09183673560619354,"y":0.0241116750985384},{"x":0.09183673560619354,"y":0.03299492225050926},{"x":0.06972789019346237,"y":0.03299492225050926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"No.","boundary":[0.06972789019346237,0.0241116750985384,0.09183673560619354,0.03299492225050926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10034013539552689,"y":0.0241116750985384},{"x":0.12925170361995697,"y":0.0241116750985384},{"x":0.12925170361995697,"y":0.03299492225050926},{"x":0.10034013539552689,"y":0.03299492225050926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"2251","boundary":[0.10034013539552689,0.0241116750985384,0.12925170361995697,0.03299492225050926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06972789019346237,"y":0.0241116750985384},{"x":0.12925170361995697,"y":0.0241116750985384},{"x":0.12925170361995697,"y":0.03299492225050926},{"x":0.06972789019346237,"y":0.03299492225050926}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.06472789019346237,0.0171116750985384,0.13425170361995697,0.03999492225050926],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.041878171265125275},{"x":0.10374149680137634,"y":0.041878171265125275},{"x":0.10374149680137634,"y":0.05456852912902832},{"x":0.06802721321582794,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Code","boundary":[0.06802721321582794,0.041878171265125275,0.10374149680137634,0.05456852912902832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11394558101892471,"y":0.041878171265125275},{"x":0.13605442643165588,"y":0.041878171265125275},{"x":0.13605442643165588,"y":0.05456852912902832},{"x":0.11394558101892471,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"124","boundary":[0.11394558101892471,0.041878171265125275,0.13605442643165588,0.05456852912902832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13775509595870972,"y":0.041878171265125275},{"x":0.13945578038692474,"y":0.041878171265125275},{"x":0.13945578038692474,"y":0.05456852912902832},{"x":0.13775509595870972,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.13775509595870972,0.041878171265125275,0.13945578038692474,0.05456852912902832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14795918762683868,"y":0.041878171265125275},{"x":0.17176871001720428,"y":0.041878171265125275},{"x":0.17176871001720428,"y":0.05456852912902832},{"x":0.14795918762683868,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"045","boundary":[0.14795918762683868,0.041878171265125275,0.17176871001720428,0.05456852912902832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1734693944454193,"y":0.041878171265125275},{"x":0.17517006397247314,"y":0.041878171265125275},{"x":0.17517006397247314,"y":0.05456852912902832},{"x":0.1734693944454193,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1734693944454193,0.041878171265125275,0.17517006397247314,0.05456852912902832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1853741556406021,"y":0.041878171265125275},{"x":0.20748299360275269,"y":0.041878171265125275},{"x":0.20748299360275269,"y":0.05456852912902832},{"x":0.1853741556406021,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"005","boundary":[0.1853741556406021,0.041878171265125275,0.20748299360275269,0.05456852912902832]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.041878171265125275},{"x":0.20748299360275269,"y":0.041878171265125275},{"x":0.20748299360275269,"y":0.05456852912902832},{"x":0.06802721321582794,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.06302721321582794,0.034878171265125275,0.2124829936027527,0.06156852912902832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901360511779785,"y":0.0482233501970768},{"x":0.5986394286155701,"y":0.0482233501970768},{"x":0.5986394286155701,"y":0.053299494087696075},{"x":0.5901360511779785,"y":0.053299494087696075}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"38","boundary":[0.5901360511779785,0.0482233501970768,0.5986394286155701,0.053299494087696075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901360511779785,"y":0.0482233501970768},{"x":0.5986394286155701,"y":0.0482233501970768},{"x":0.5986394286155701,"y":0.053299494087696075},{"x":0.5901360511779785,"y":0.053299494087696075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5851360511779785,0.0412233501970768,0.6036394286155701,0.060299494087696075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6870748400688171,"y":0.0482233501970768},{"x":0.7312925457954407,"y":0.0482233501970768},{"x":0.7312925457954407,"y":0.055837564170360565},{"x":0.6870748400688171,"y":0.055837564170360565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CASPIAN","boundary":[0.6870748400688171,0.0482233501970768,0.7312925457954407,0.055837564170360565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363945841789246,"y":0.0482233501970768},{"x":0.7517006993293762,"y":0.0482233501970768},{"x":0.7517006993293762,"y":0.055837564170360565},{"x":0.7363945841789246,"y":0.055837564170360565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SEA","boundary":[0.7363945841789246,0.0482233501970768,0.7517006993293762,0.055837564170360565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6870748400688171,"y":0.0482233501970768},{"x":0.7517006993293762,"y":0.0482233501970768},{"x":0.7517006993293762,"y":0.055837564170360565},{"x":0.6870748400688171,"y":0.055837564170360565}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6820748400688171,0.0412233501970768,0.7567006993293762,0.06283756417036057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.0482233501970768},{"x":0.9387755393981934,"y":0.0482233501970768},{"x":0.9387755393981934,"y":0.05456852912902832},{"x":0.930272102355957,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"38","boundary":[0.930272102355957,0.0482233501970768,0.9387755393981934,0.05456852912902832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.0482233501970768},{"x":0.9387755393981934,"y":0.0482233501970768},{"x":0.9387755393981934,"y":0.05456852912902832},{"x":0.930272102355957,"y":0.05456852912902832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.925272102355957,0.0412233501970768,0.9437755393981934,0.06156852912902832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.07614213228225708},{"x":0.5969387888908386,"y":0.07614213228225708},{"x":0.5969387888908386,"y":0.08121827244758606},{"x":0.5884353518486023,"y":0.08121827244758606}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"36","boundary":[0.5884353518486023,0.07614213228225708,0.5969387888908386,0.08121827244758606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.07614213228225708},{"x":0.5969387888908386,"y":0.07614213228225708},{"x":0.5969387888908386,"y":0.08121827244758606},{"x":0.5884353518486023,"y":0.08121827244758606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5834353518486023,0.06914213228225707,0.6019387888908386,0.08821827244758607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.07614213228225708},{"x":0.9387755393981934,"y":0.07614213228225708},{"x":0.9387755393981934,"y":0.08121827244758606},{"x":0.930272102355957,"y":0.08121827244758606}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"36","boundary":[0.930272102355957,0.07614213228225708,0.9387755393981934,0.08121827244758606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.07614213228225708},{"x":0.9387755393981934,"y":0.07614213228225708},{"x":0.9387755393981934,"y":0.08121827244758606},{"x":0.930272102355957,"y":0.08121827244758606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.925272102355957,0.06914213228225707,0.9437755393981934,0.08821827244758607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.07741116732358932},{"x":0.13605442643165588,"y":0.07741116732358932},{"x":0.13605442643165588,"y":0.08756345510482788},{"x":0.06802721321582794,"y":0.08756345510482788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CLASSIS","boundary":[0.06802721321582794,0.07741116732358932,0.13605442643165588,0.08756345510482788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.07741116732358932},{"x":0.13605442643165588,"y":0.07741116732358932},{"x":0.13605442643165588,"y":0.08756345510482788},{"x":0.06802721321582794,"y":0.08756345510482788}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.06302721321582794,0.07041116732358932,0.1410544264316559,0.09456345510482789],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.08121827244758606},{"x":0.1666666716337204,"y":0.08121827244758606},{"x":0.1666666716337204,"y":0.08756345510482788},{"x":0.16496598720550537,"y":0.08756345510482788}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":":","boundary":[0.16496598720550537,0.08121827244758606,0.1666666716337204,0.08756345510482788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.08121827244758606},{"x":0.1666666716337204,"y":0.08121827244758606},{"x":0.1666666716337204,"y":0.08756345510482788},{"x":0.16496598720550537,"y":0.08756345510482788}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.15996598720550537,0.07421827244758605,0.1716666716337204,0.09456345510482789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.09771573543548584},{"x":0.1666666716337204,"y":0.09771573543548584},{"x":0.1666666716337204,"y":0.10659898817539215},{"x":0.16496598720550537,"y":0.10659898817539215}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.16496598720550537,0.09771573543548584,0.1666666716337204,0.10659898817539215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.09771573543548584},{"x":0.1666666716337204,"y":0.09771573543548584},{"x":0.1666666716337204,"y":0.10659898817539215},{"x":0.16496598720550537,"y":0.10659898817539215}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.15996598720550537,0.09071573543548583,0.1716666716337204,0.11359898817539216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.10659898817539215},{"x":0.5986394286155701,"y":0.10659898817539215},{"x":0.5986394286155701,"y":0.11294416338205338},{"x":0.5884353518486023,"y":0.11294416338205338}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"34","boundary":[0.5884353518486023,0.10659898817539215,0.5986394286155701,0.11294416338205338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.10659898817539215},{"x":0.5986394286155701,"y":0.10659898817539215},{"x":0.5986394286155701,"y":0.11294416338205338},{"x":0.5884353518486023,"y":0.11294416338205338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5834353518486023,0.09959898817539214,0.6036394286155701,0.11994416338205338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.10659898817539215},{"x":0.9387755393981934,"y":0.10659898817539215},{"x":0.9387755393981934,"y":0.11294416338205338},{"x":0.930272102355957,"y":0.11294416338205338}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"34","boundary":[0.930272102355957,0.10659898817539215,0.9387755393981934,0.11294416338205338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.10659898817539215},{"x":0.9387755393981934,"y":0.10659898817539215},{"x":0.9387755393981934,"y":0.11294416338205338},{"x":0.930272102355957,"y":0.11294416338205338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.925272102355957,0.09959898817539214,0.9437755393981934,0.11994416338205338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.11675126850605011},{"x":0.1666666716337204,"y":0.11675126850605011},{"x":0.1666666716337204,"y":0.12436547875404358},{"x":0.16496598720550537,"y":0.12436547875404358}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.16496598720550537,0.11675126850605011,0.1666666716337204,0.12436547875404358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.11675126850605011},{"x":0.1666666716337204,"y":0.11675126850605011},{"x":0.1666666716337204,"y":0.12436547875404358},{"x":0.16496598720550537,"y":0.12436547875404358}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.15996598720550537,0.1097512685060501,0.1716666716337204,0.13136547875404359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.09517766535282135},{"x":0.13265305757522583,"y":0.09517766535282135},{"x":0.13265305757522583,"y":0.10659898817539215},{"x":0.06802721321582794,"y":0.10659898817539215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"SOU.CL.","boundary":[0.06802721321582794,0.09517766535282135,0.13265305757522583,0.10659898817539215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.11421319842338562},{"x":0.11734694242477417,"y":0.11421319842338562},{"x":0.11734694242477417,"y":0.12309644371271133},{"x":0.06802721321582794,"y":0.12309644371271133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ORDO","boundary":[0.06802721321582794,0.11421319842338562,0.11734694242477417,0.12309644371271133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.1307106614112854},{"x":0.13775509595870972,"y":0.1307106614112854},{"x":0.13775509595870972,"y":0.1421319842338562},{"x":0.06802721321582794,"y":0.1421319842338562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"FAMILIA","boundary":[0.06802721321582794,0.1307106614112854,0.13775509595870972,0.1421319842338562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.14974619448184967},{"x":0.12414965778589249,"y":0.14974619448184967},{"x":0.12414965778589249,"y":0.15989847481250763},{"x":0.06802721321582794,"y":0.15989847481250763}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"GENUS","boundary":[0.06802721321582794,0.14974619448184967,0.12414965778589249,0.15989847481250763]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0.30000001192092896},{"languageCode":"en","confidence":0.2199999988079071},{"languageCode":"la","confidence":0.17000000178813934}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.09517766535282135},{"x":0.13775509595870972,"y":0.09517766535282135},{"x":0.13775509595870972,"y":0.15989847481250763},{"x":0.06802721321582794,"y":0.15989847481250763}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.06302721321582794,0.08817766535282134,0.14275509595870972,0.16689847481250764],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.07741116732358932},{"x":0.33503401279449463,"y":0.07741116732358932},{"x":0.33503401279449463,"y":0.09010152518749237},{"x":0.190476194024086,"y":0.09010152518749237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DICOTYLEDONES","boundary":[0.190476194024086,0.07741116732358932,0.33503401279449463,0.09010152518749237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.09517766535282135},{"x":0.3163265287876129,"y":0.09517766535282135},{"x":0.3163265287876129,"y":0.1078680232167244},{"x":0.18877550959587097,"y":0.10659898817539215}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GAMOPETALES","boundary":[0.18877550959587097,0.09517766535282135,0.3163265287876129,0.1078680232167244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.11421319842338562},{"x":0.2857142984867096,"y":0.11421319842338562},{"x":0.2857142984867096,"y":0.12436547875404358},{"x":0.18877550959587097,"y":0.12436547875404358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ASTERALES","boundary":[0.18877550959587097,0.11421319842338562,0.2857142984867096,0.12436547875404358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.13197968900203705},{"x":0.3027210831642151,"y":0.13197968900203705},{"x":0.3027210831642151,"y":0.14340101182460785},{"x":0.18877550959587097,"y":0.14340101182460785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"COMPOSITAE","boundary":[0.18877550959587097,0.13197968900203705,0.3027210831642151,0.14340101182460785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.14974619448184967},{"x":0.2738095223903656,"y":0.14974619448184967},{"x":0.2738095223903656,"y":0.16116751730442047},{"x":0.18877550959587097,"y":0.16116751730442047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ACHILLEA","boundary":[0.18877550959587097,0.14974619448184967,0.2738095223903656,0.16116751730442047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5899999737739563},{"languageCode":"gl","confidence":0.20000000298023224}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.07741116732358932},{"x":0.33503401279449463,"y":0.07741116732358932},{"x":0.33503401279449463,"y":0.16116751730442047},{"x":0.18877550959587097,"y":0.16116751730442047}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.18377550959587097,0.07041116732358932,0.34003401279449463,0.16816751730442048],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.13451775908470154},{"x":0.1666666716337204,"y":0.13451775908470154},{"x":0.1666666716337204,"y":0.14086294174194336},{"x":0.16496598720550537,"y":0.14086294174194336}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.16496598720550537,0.13451775908470154,0.1666666716337204,0.14086294174194336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.13451775908470154},{"x":0.1666666716337204,"y":0.13451775908470154},{"x":0.1666666716337204,"y":0.14086294174194336},{"x":0.16496598720550537,"y":0.14086294174194336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.15996598720550537,0.12751775908470153,0.1716666716337204,0.14786294174194337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.13451775908470154},{"x":0.5969387888908386,"y":0.13451775908470154},{"x":0.5969387888908386,"y":0.14086294174194336},{"x":0.5884353518486023,"y":0.14086294174194336}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"32","boundary":[0.5884353518486023,0.13451775908470154,0.5969387888908386,0.14086294174194336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.13451775908470154},{"x":0.5969387888908386,"y":0.13451775908470154},{"x":0.5969387888908386,"y":0.14086294174194336},{"x":0.5884353518486023,"y":0.14086294174194336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5834353518486023,0.12751775908470153,0.6019387888908386,0.14786294174194337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.13451775908470154},{"x":0.9387755393981934,"y":0.13451775908470154},{"x":0.9387755393981934,"y":0.14086294174194336},{"x":0.930272102355957,"y":0.14086294174194336}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"32","boundary":[0.930272102355957,0.13451775908470154,0.9387755393981934,0.14086294174194336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.13451775908470154},{"x":0.9387755393981934,"y":0.13451775908470154},{"x":0.9387755393981934,"y":0.14086294174194336},{"x":0.930272102355957,"y":0.14086294174194336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.925272102355957,0.12751775908470153,0.9437755393981934,0.14786294174194337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.15228426456451416},{"x":0.1666666716337204,"y":0.15228426456451416},{"x":0.1666666716337204,"y":0.15989847481250763},{"x":0.16496598720550537,"y":0.15989847481250763}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.16496598720550537,0.15228426456451416,0.1666666716337204,0.15989847481250763]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.15228426456451416},{"x":0.1666666716337204,"y":0.15228426456451416},{"x":0.1666666716337204,"y":0.15989847481250763},{"x":0.16496598720550537,"y":0.15989847481250763}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15996598720550537,0.14528426456451415,0.1716666716337204,0.16689847481250764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.16370558738708496},{"x":0.5969387888908386,"y":0.16370558738708496},{"x":0.5969387888908386,"y":0.1700507551431656},{"x":0.5884353518486023,"y":0.1700507551431656}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"30","boundary":[0.5884353518486023,0.16370558738708496,0.5969387888908386,0.1700507551431656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.16370558738708496},{"x":0.5969387888908386,"y":0.16370558738708496},{"x":0.5969387888908386,"y":0.1700507551431656},{"x":0.5884353518486023,"y":0.1700507551431656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5834353518486023,0.15670558738708495,0.6019387888908386,0.1770507551431656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.16243654489517212},{"x":0.9387755393981934,"y":0.16243654489517212},{"x":0.9387755393981934,"y":0.16878172755241394},{"x":0.9285714030265808,"y":0.16878172755241394}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"30","boundary":[0.9285714030265808,0.16243654489517212,0.9387755393981934,0.16878172755241394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.16243654489517212},{"x":0.9387755393981934,"y":0.16243654489517212},{"x":0.9387755393981934,"y":0.16878172755241394},{"x":0.9285714030265808,"y":0.16878172755241394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.9235714030265808,0.1554365448951721,0.9437755393981934,0.17578172755241395],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.1928934007883072},{"x":0.5969387888908386,"y":0.1928934007883072},{"x":0.5969387888908386,"y":0.199238583445549},{"x":0.5884353518486023,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"28","boundary":[0.5884353518486023,0.1928934007883072,0.5969387888908386,0.199238583445549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.1928934007883072},{"x":0.5969387888908386,"y":0.1928934007883072},{"x":0.5969387888908386,"y":0.199238583445549},{"x":0.5884353518486023,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5834353518486023,0.18589340078830718,0.6019387888908386,0.20623858344554902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.1928934007883072},{"x":0.9370748400688171,"y":0.1928934007883072},{"x":0.9370748400688171,"y":0.19796954095363617},{"x":0.9285714030265808,"y":0.19796954095363617}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"28","boundary":[0.9285714030265808,0.1928934007883072,0.9370748400688171,0.19796954095363617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.1928934007883072},{"x":0.9370748400688171,"y":0.1928934007883072},{"x":0.9370748400688171,"y":0.19796954095363617},{"x":0.9285714030265808,"y":0.19796954095363617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.9235714030265808,0.18589340078830718,0.9420748400688171,0.20496954095363618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.18401014804840088},{"x":0.12414965778589249,"y":0.18401014804840088},{"x":0.12414965778589249,"y":0.199238583445549},{"x":0.06632652878761292,"y":0.19796954095363617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Achillea","boundary":[0.06632652878761292,0.18401014804840088,0.12414965778589249,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13605442643165588,"y":0.18401014804840088},{"x":0.18367347121238708,"y":0.18527919054031372},{"x":0.18367347121238708,"y":0.199238583445549},{"x":0.13605442643165588,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"nobilis","boundary":[0.13605442643165588,0.18401014804840088,0.18367347121238708,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1972789168357849,"y":0.18527919054031372},{"x":0.21258503198623657,"y":0.18527919054031372},{"x":0.21258503198623657,"y":0.199238583445549},{"x":0.1972789168357849,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.1972789168357849,0.18527919054031372,0.21258503198623657,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21088434755802155,"y":0.18527919054031372},{"x":0.2142857164144516,"y":0.18527919054031372},{"x":0.2142857164144516,"y":0.199238583445549},{"x":0.21088434755802155,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21088434755802155,0.18527919054031372,0.2142857164144516,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.18527919054031372},{"x":0.25850340723991394,"y":0.18527919054031372},{"x":0.25850340723991394,"y":0.199238583445549},{"x":0.2261904776096344,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Spec","boundary":[0.2261904776096344,0.18527919054031372,0.25850340723991394,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2602040767669678,"y":0.18527919054031372},{"x":0.261904776096344,"y":0.18527919054031372},{"x":0.261904776096344,"y":0.199238583445549},{"x":0.2602040767669678,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2602040767669678,0.18527919054031372,0.261904776096344,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27551019191741943,"y":0.18527919054031372},{"x":0.31292515993118286,"y":0.18527919054031372},{"x":0.31292515993118286,"y":0.199238583445549},{"x":0.27551019191741943,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Plant","boundary":[0.27551019191741943,0.18527919054031372,0.31292515993118286,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31292515993118286,"y":0.18527919054031372},{"x":0.3163265287876129,"y":0.18527919054031372},{"x":0.3163265287876129,"y":0.199238583445549},{"x":0.31292515993118286,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31292515993118286,0.18527919054031372,0.3163265287876129,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282313048839569,"y":0.18527919054031372},{"x":0.3520408272743225,"y":0.18527919054031372},{"x":0.3520408272743225,"y":0.199238583445549},{"x":0.3282313048839569,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"899","boundary":[0.3282313048839569,0.18527919054031372,0.3520408272743225,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3639455735683441,"y":0.18527919054031372},{"x":0.36734694242477417,"y":0.18527919054031372},{"x":0.36734694242477417,"y":0.199238583445549},{"x":0.3639455735683441,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3639455735683441,0.18527919054031372,0.36734694242477417,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741496503353119,"y":0.18527919054031372},{"x":0.40136054158210754,"y":0.18527919054031372},{"x":0.40136054158210754,"y":0.199238583445549},{"x":0.3741496503353119,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1753","boundary":[0.3741496503353119,0.18527919054031372,0.40136054158210754,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40646257996559143,"y":0.18527919054031372},{"x":0.40816327929496765,"y":0.18527919054031372},{"x":0.40816327929496765,"y":0.199238583445549},{"x":0.40646257996559143,"y":0.199238583445549}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.40646257996559143,0.18527919054031372,0.40816327929496765,0.199238583445549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217686951160431,"y":0.18527919054031372},{"x":0.46088436245918274,"y":0.18527919054031372},{"x":0.46088436245918274,"y":0.20050761103630066},{"x":0.4217686951160431,"y":0.20050761103630066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subsp","boundary":[0.4217686951160431,0.18527919054031372,0.46088436245918274,0.20050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4625850319862366,"y":0.18654821813106537},{"x":0.4659864008426666,"y":0.18654821813106537},{"x":0.4659864008426666,"y":0.20050761103630066},{"x":0.4625850319862366,"y":0.20050761103630066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4625850319862366,0.18654821813106537,0.4659864008426666,0.20050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47959184646606445,"y":0.18654821813106537},{"x":0.5493197441101074,"y":0.18654821813106537},{"x":0.5493197441101074,"y":0.20050761103630066},{"x":0.47959184646606445,"y":0.20050761103630066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"neilreichii","boundary":[0.47959184646606445,0.18654821813106537,0.5493197441101074,0.20050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.2017766535282135},{"x":0.06972789019346237,"y":0.2017766535282135},{"x":0.06972789019346237,"y":0.2157360464334488},{"x":0.06632652878761292,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.06632652878761292,0.2017766535282135,0.06972789019346237,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07312925159931183,"y":0.2017766535282135},{"x":0.12244898080825806,"y":0.2017766535282135},{"x":0.12244898080825806,"y":0.2157360464334488},{"x":0.07312925159931183,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kerner","boundary":[0.07312925159931183,0.2017766535282135,0.12244898080825806,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12585033476352692,"y":0.2017766535282135},{"x":0.12925170361995697,"y":0.2017766535282135},{"x":0.12925170361995697,"y":0.2157360464334488},{"x":0.12585033476352692,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.12585033476352692,0.2017766535282135,0.12925170361995697,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13945578038692474,"y":0.2017766535282135},{"x":0.2091836780309677,"y":0.20304568111896515},{"x":0.2091836780309677,"y":0.21700507402420044},{"x":0.13945578038692474,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Formanek","boundary":[0.13945578038692474,0.2017766535282135,0.2091836780309677,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.20304568111896515},{"x":0.21598640084266663,"y":0.20304568111896515},{"x":0.21598640084266663,"y":0.2157360464334488},{"x":0.2142857164144516,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2142857164144516,0.20304568111896515,0.21598640084266663,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.20304568111896515},{"x":0.2602040767669678,"y":0.20304568111896515},{"x":0.2602040767669678,"y":0.2157360464334488},{"x":0.2261904776096344,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Verh","boundary":[0.2261904776096344,0.20304568111896515,0.2602040767669678,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2636054456233978,"y":0.20304568111896515},{"x":0.26530611515045166,"y":0.20304568111896515},{"x":0.26530611515045166,"y":0.2157360464334488},{"x":0.2636054456233978,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2636054456233978,0.20304568111896515,0.26530611515045166,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2738095223903656,"y":0.20304568111896515},{"x":0.3214285671710968,"y":0.20304568111896515},{"x":0.3214285671710968,"y":0.2157360464334488},{"x":0.2738095223903656,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Naturf","boundary":[0.2738095223903656,0.20304568111896515,0.3214285671710968,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323129266500473,"y":0.20304568111896515},{"x":0.32482993602752686,"y":0.20304568111896515},{"x":0.32482993602752686,"y":0.2157360464334488},{"x":0.323129266500473,"y":0.2157360464334488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.323129266500473,0.20304568111896515,0.32482993602752686,0.2157360464334488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.20304568111896515},{"x":0.3554421663284302,"y":0.20304568111896515},{"x":0.3554421663284302,"y":0.21700507402420044},{"x":0.3333333432674408,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ver","boundary":[0.3333333432674408,0.20304568111896515,0.3554421663284302,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.20304568111896515},{"x":0.35884353518486023,"y":0.20304568111896515},{"x":0.35884353518486023,"y":0.21700507402420044},{"x":0.3571428656578064,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3571428656578064,0.20304568111896515,0.35884353518486023,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.20304568111896515},{"x":0.4115646183490753,"y":0.20304568111896515},{"x":0.4115646183490753,"y":0.21700507402420044},{"x":0.369047611951828,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Brunn","boundary":[0.369047611951828,0.20304568111896515,0.4115646183490753,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217686951160431,"y":0.20304568111896515},{"x":0.4336734712123871,"y":0.20304568111896515},{"x":0.4336734712123871,"y":0.21700507402420044},{"x":0.4217686951160431,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"31","boundary":[0.4217686951160431,0.20304568111896515,0.4336734712123871,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43877550959587097,"y":0.20304568111896515},{"x":0.43877550959587097,"y":0.20304568111896515},{"x":0.43877550959587097,"y":0.21700507402420044},{"x":0.43877550959587097,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.43877550959587097,0.20304568111896515,0.43877550959587097,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45068028569221497,"y":0.20304568111896515},{"x":0.47278910875320435,"y":0.20304568111896515},{"x":0.47278910875320435,"y":0.21700507402420044},{"x":0.45068028569221497,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"118","boundary":[0.45068028569221497,0.20304568111896515,0.47278910875320435,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4812925159931183,"y":0.20304568111896515},{"x":0.48469388484954834,"y":0.20304568111896515},{"x":0.48469388484954834,"y":0.21700507402420044},{"x":0.4812925159931183,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4812925159931183,0.20304568111896515,0.48469388484954834,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4897959232330322,"y":0.20304568111896515},{"x":0.5187074542045593,"y":0.20304568111896515},{"x":0.5187074542045593,"y":0.21700507402420044},{"x":0.4897959232330322,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1892","boundary":[0.4897959232330322,0.20304568111896515,0.5187074542045593,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.20304568111896515},{"x":0.5255101919174194,"y":0.20304568111896515},{"x":0.5255101919174194,"y":0.21700507402420044},{"x":0.5221088528633118,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5221088528633118,0.20304568111896515,0.5255101919174194,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289115905761719,"y":0.20304568111896515},{"x":0.5306122303009033,"y":0.20304568111896515},{"x":0.5306122303009033,"y":0.21700507402420044},{"x":0.5289115905761719,"y":0.21700507402420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5289115905761719,0.20304568111896515,0.5306122303009033,0.21700507402420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.22081218659877777},{"x":0.08843537420034409,"y":0.22081218659877777},{"x":0.08843537420034409,"y":0.23477157950401306},{"x":0.06632652878761292,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Syn","boundary":[0.06632652878761292,0.22081218659877777,0.08843537420034409,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09013605117797852,"y":0.22081218659877777},{"x":0.095238097012043,"y":0.22081218659877777},{"x":0.095238097012043,"y":0.23477157950401306},{"x":0.09013605117797852,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.09013605117797852,0.22081218659877777,0.095238097012043,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10204081982374191,"y":0.22081218659877777},{"x":0.11564625799655914,"y":0.22081218659877777},{"x":0.11564625799655914,"y":0.23477157950401306},{"x":0.10204081982374191,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.10204081982374191,0.22081218659877777,0.11564625799655914,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12585033476352692,"y":0.22081218659877777},{"x":0.19387754797935486,"y":0.22081218659877777},{"x":0.19387754797935486,"y":0.23477157950401306},{"x":0.12585033476352692,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"neilreichii","boundary":[0.12585033476352692,0.22081218659877777,0.19387754797935486,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.22081218659877777},{"x":0.25340136885643005,"y":0.22081218659877777},{"x":0.25340136885643005,"y":0.23477157950401306},{"x":0.2023809552192688,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Kerner","boundary":[0.2023809552192688,0.22081218659877777,0.25340136885643005,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2551020383834839,"y":0.22081218659877777},{"x":0.2568027079105377,"y":0.22081218659877777},{"x":0.2568027079105377,"y":0.23477157950401306},{"x":0.2551020383834839,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.2551020383834839,0.22081218659877777,0.2568027079105377,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26530611515045166,"y":0.22081218659877777},{"x":0.2789115607738495,"y":0.22081218659877777},{"x":0.2789115607738495,"y":0.23477157950401306},{"x":0.26530611515045166,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.26530611515045166,0.22081218659877777,0.2789115607738495,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28911563754081726,"y":0.22081218659877777},{"x":0.3333333432674408,"y":0.22081218659877777},{"x":0.3333333432674408,"y":0.23477157950401306},{"x":0.28911563754081726,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"nobilis","boundary":[0.28911563754081726,0.22081218659877777,0.3333333432674408,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34353742003440857,"y":0.22081218659877777},{"x":0.3554421663284302,"y":0.22081218659877777},{"x":0.3554421663284302,"y":0.23477157950401306},{"x":0.34353742003440857,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.34353742003440857,0.22081218659877777,0.3554421663284302,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3639455735683441,"y":0.22081218659877777},{"x":0.38435372710227966,"y":0.22081218659877777},{"x":0.38435372710227966,"y":0.23477157950401306},{"x":0.3639455735683441,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"var","boundary":[0.3639455735683441,0.22081218659877777,0.38435372710227966,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3877550959587097,"y":0.22081218659877777},{"x":0.3877550959587097,"y":0.22081218659877777},{"x":0.3877550959587097,"y":0.23477157950401306},{"x":0.3877550959587097,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3877550959587097,0.22081218659877777,0.3877550959587097,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39625850319862366,"y":0.22081218659877777},{"x":0.47278910875320435,"y":0.22081218659877777},{"x":0.47278910875320435,"y":0.23477157950401306},{"x":0.39625850319862366,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"ochroleuca","boundary":[0.39625850319862366,0.22081218659877777,0.47278910875320435,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829931855201721,"y":0.22081218659877777},{"x":0.5187074542045593,"y":0.22081218659877777},{"x":0.5187074542045593,"y":0.23477157950401306},{"x":0.4829931855201721,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Boiss","boundary":[0.4829931855201721,0.22081218659877777,0.5187074542045593,0.23477157950401306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.22081218659877777},{"x":0.5221088528633118,"y":0.22081218659877777},{"x":0.5221088528633118,"y":0.23477157950401306},{"x":0.5221088528633118,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5221088528633118,0.22081218659877777,0.5221088528633118,0.23477157950401306]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0.3499999940395355},{"languageCode":"la","confidence":0.3400000035762787},{"languageCode":"de","confidence":0.3100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.18401014804840088},{"x":0.5493197441101074,"y":0.18527919054031372},{"x":0.5493197441101074,"y":0.2360406070947647},{"x":0.06632652878761292,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.06132652878761292,0.17701014804840087,0.5543197441101074,0.24304060709476472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867347121238708,"y":0.22335025668144226},{"x":0.5952380895614624,"y":0.22335025668144226},{"x":0.5952380895614624,"y":0.22842639684677124},{"x":0.5867347121238708,"y":0.22842639684677124}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"26","boundary":[0.5867347121238708,0.22335025668144226,0.5952380895614624,0.22842639684677124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867347121238708,"y":0.22335025668144226},{"x":0.5952380895614624,"y":0.22335025668144226},{"x":0.5952380895614624,"y":0.22842639684677124},{"x":0.5867347121238708,"y":0.22842639684677124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5817347121238708,0.21635025668144225,0.6002380895614624,0.23542639684677125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394557952880859,"y":0.22081218659877777},{"x":0.6581632494926453,"y":0.22081218659877777},{"x":0.6581632494926453,"y":0.22588832676410675},{"x":0.6394557952880859,"y":0.22588832676410675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SCALE","boundary":[0.6394557952880859,0.22081218659877777,0.6581632494926453,0.22588832676410675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6751700639724731,"y":0.22208121418952942},{"x":0.6836734414100647,"y":0.22208121418952942},{"x":0.6836734414100647,"y":0.22588832676410675},{"x":0.6751700639724731,"y":0.22588832676410675}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"HE","boundary":[0.6751700639724731,0.22208121418952942,0.6836734414100647,0.22588832676410675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6292517185211182,"y":0.2271573543548584},{"x":0.6394557952880859,"y":0.2271573543548584},{"x":0.6394557952880859,"y":0.23350253701210022},{"x":0.6292517185211182,"y":0.23350253701210022}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"100","boundary":[0.6292517185211182,0.2271573543548584,0.6394557952880859,0.23350253701210022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6479591727256775,"y":0.2271573543548584},{"x":0.6581632494926453,"y":0.2271573543548584},{"x":0.6581632494926453,"y":0.23350253701210022},{"x":0.6479591727256775,"y":0.23350253701210022}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"200","boundary":[0.6479591727256775,0.2271573543548584,0.6581632494926453,0.23350253701210022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6649659872055054,"y":0.2271573543548584},{"x":0.6734693646430969,"y":0.2271573543548584},{"x":0.6734693646430969,"y":0.23477157950401306},{"x":0.6649659872055054,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"300","boundary":[0.6649659872055054,0.2271573543548584,0.6734693646430969,0.23477157950401306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836734414100647,"y":0.22842639684677124},{"x":0.6938775777816772,"y":0.22842639684677124},{"x":0.6938775777816772,"y":0.23477157950401306},{"x":0.6836734414100647,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"400","boundary":[0.6836734414100647,0.22842639684677124,0.6938775777816772,0.23477157950401306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6989796161651611,"y":0.22842639684677124},{"x":0.7108843326568604,"y":0.22842639684677124},{"x":0.7108843326568604,"y":0.23477157950401306},{"x":0.6989796161651611,"y":0.23477157950401306}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"500","boundary":[0.6989796161651611,0.22842639684677124,0.7108843326568604,0.23477157950401306]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.23000000417232513}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6292517185211182,"y":0.22081218659877777},{"x":0.7108843326568604,"y":0.22081218659877777},{"x":0.7108843326568604,"y":0.23477157950401306},{"x":0.6292517185211182,"y":0.23350253701210022}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6242517185211182,0.21381218659877776,0.7158843326568604,0.24177157950401307],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.22208121418952942},{"x":0.9370748400688171,"y":0.22208121418952942},{"x":0.9370748400688171,"y":0.22842639684677124},{"x":0.9285714030265808,"y":0.22842639684677124}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"26","boundary":[0.9285714030265808,0.22208121418952942,0.9370748400688171,0.22842639684677124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.22208121418952942},{"x":0.9370748400688171,"y":0.22208121418952942},{"x":0.9370748400688171,"y":0.22842639684677124},{"x":0.9285714030265808,"y":0.22842639684677124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.9235714030265808,0.2150812141895294,0.9420748400688171,0.23542639684677125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227891087532043,"y":0.22842639684677124},{"x":0.7687074542045593,"y":0.2271573543548584},{"x":0.7687074542045593,"y":0.2360406070947647},{"x":0.7227891087532043,"y":0.2360406070947647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"PERSIAN","boundary":[0.7227891087532043,0.22842639684677124,0.7687074542045593,0.2360406070947647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.2271573543548584},{"x":0.8061224222183228,"y":0.2271573543548584},{"x":0.8061224222183228,"y":0.2360406070947647},{"x":0.773809552192688,"y":0.2360406070947647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"GULF","boundary":[0.773809552192688,0.2271573543548584,0.8061224222183228,0.2360406070947647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227891087532043,"y":0.22842639684677124},{"x":0.8061224222183228,"y":0.2271573543548584},{"x":0.8061224222183228,"y":0.2360406070947647},{"x":0.7227891087532043,"y":0.2360406070947647}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7177891087532043,0.22142639684677123,0.8111224222183228,0.24304060709476472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6275510191917419,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6360543966293335,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6360543966293335,"y":0.25380709767341614},{"x":0.6275510191917419,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"46","boundary":[0.6275510191917419,0.24873095750808716,0.6360543966293335,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6275510191917419,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6360543966293335,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6360543966293335,"y":0.25380709767341614},{"x":0.6275510191917419,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6225510191917419,0.24173095750808715,0.6410543966293335,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581632494926453,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25380709767341614},{"x":0.6581632494926453,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"48","boundary":[0.6581632494926453,0.24873095750808716,0.6666666865348816,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581632494926453,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24873095750808716},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25380709767341614},{"x":0.6581632494926453,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6531632494926453,0.24173095750808715,0.6716666865348816,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692176878452301,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7006802558898926,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7006802558898926,"y":0.25380709767341614},{"x":0.692176878452301,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"50","boundary":[0.692176878452301,0.24873095750808716,0.7006802558898926,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692176878452301,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7006802558898926,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7006802558898926,"y":0.25380709767341614},{"x":0.692176878452301,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.687176878452301,0.24173095750808715,0.7056802558898926,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7346938848495483,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7346938848495483,"y":0.25380709767341614},{"x":0.726190447807312,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"52","boundary":[0.726190447807312,0.24873095750808716,0.7346938848495483,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7346938848495483,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7346938848495483,"y":0.25380709767341614},{"x":0.726190447807312,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.721190447807312,0.24173095750808715,0.7396938848495483,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636054158210754,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7721088528633118,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7721088528633118,"y":0.25380709767341614},{"x":0.7636054158210754,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"54","boundary":[0.7636054158210754,0.24873095750808716,0.7721088528633118,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7636054158210754,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7721088528633118,"y":0.24873095750808716},{"x":0.7721088528633118,"y":0.25380709767341614},{"x":0.7636054158210754,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7586054158210754,0.24173095750808715,0.7771088528633118,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8061224222183228,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8061224222183228,"y":0.255076140165329},{"x":0.7976190447807312,"y":0.255076140165329}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"56","boundary":[0.7976190447807312,0.24873095750808716,0.8061224222183228,0.255076140165329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8061224222183228,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8061224222183228,"y":0.255076140165329},{"x":0.7976190447807312,"y":0.255076140165329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7926190447807312,0.24173095750808715,0.8111224222183228,0.262076140165329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350340127944946,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8435373902320862,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8435373902320862,"y":0.25380709767341614},{"x":0.8350340127944946,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"58","boundary":[0.8350340127944946,0.24873095750808716,0.8435373902320862,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350340127944946,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8435373902320862,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8435373902320862,"y":0.25380709767341614},{"x":0.8350340127944946,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8300340127944946,0.24173095750808715,0.8485373902320862,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690476417541504,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8775510191917419,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8775510191917419,"y":0.25380709767341614},{"x":0.8690476417541504,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"60","boundary":[0.8690476417541504,0.24873095750808716,0.8775510191917419,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690476417541504,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8775510191917419,"y":0.24873095750808716},{"x":0.8775510191917419,"y":0.25380709767341614},{"x":0.8690476417541504,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8640476417541504,0.24173095750808715,0.882551019191742,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9030612111091614,"y":0.25},{"x":0.9115646481513977,"y":0.25},{"x":0.9115646481513977,"y":0.25380709767341614},{"x":0.9030612111091614,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"62","boundary":[0.9030612111091614,0.25,0.9115646481513977,0.25380709767341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9030612111091614,"y":0.25},{"x":0.9115646481513977,"y":0.25},{"x":0.9115646481513977,"y":0.25380709767341614},{"x":0.9030612111091614,"y":0.25380709767341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8980612111091614,0.243,0.9165646481513977,0.26080709767341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704081654548645,"y":0.2563451826572418},{"x":0.8265306353569031,"y":0.2563451826572418},{"x":0.8265306353569031,"y":0.2664974629878998},{"x":0.704081654548645,"y":0.2664974629878998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"DISTRIBUTION","boundary":[0.704081654548645,0.2563451826572418,0.8265306353569031,0.2664974629878998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8367347121238708,"y":0.2563451826572418},{"x":0.8741496801376343,"y":0.2563451826572418},{"x":0.8741496801376343,"y":0.2664974629878998},{"x":0.8367347121238708,"y":0.2664974629878998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"MAP","boundary":[0.8367347121238708,0.2563451826572418,0.8741496801376343,0.2664974629878998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704081654548645,"y":0.2563451826572418},{"x":0.8741496801376343,"y":0.2563451826572418},{"x":0.8741496801376343,"y":0.2664974629878998},{"x":0.704081654548645,"y":0.2664974629878998}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.699081654548645,0.24934518265724182,0.8791496801376343,0.2734974629878998],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877550959587097,"y":0.2918781638145447},{"x":0.9098639488220215,"y":0.2918781638145447},{"x":0.9098639488220215,"y":0.3096446692943573},{"x":0.8877550959587097,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8877550959587097,0.2918781638145447,0.9098639488220215,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8792517185211182,"y":0.2918781638145447},{"x":0.8877550959587097,"y":0.2918781638145447},{"x":0.8877550959587097,"y":0.3096446692943573},{"x":0.8792517185211182,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8792517185211182,0.2918781638145447,0.8877550959587097,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265306353569031,"y":0.2918781638145447},{"x":0.865646243095398,"y":0.2918781638145447},{"x":0.865646243095398,"y":0.3096446692943573},{"x":0.8265306353569031,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بومادران","boundary":[0.8265306353569031,0.2918781638145447,0.865646243095398,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8180271983146667,"y":0.2918781638145447},{"x":0.8214285969734192,"y":0.2918781638145447},{"x":0.8214285969734192,"y":0.3096446692943573},{"x":0.8180271983146667,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.8180271983146667,0.2918781638145447,0.8214285969734192,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7993197441101074,"y":0.2918781638145447},{"x":0.8146258592605591,"y":0.2918781638145447},{"x":0.8146258592605591,"y":0.3096446692943573},{"x":0.7993197441101074,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7993197441101074,0.2918781638145447,0.8146258592605591,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823129296302795,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7942177057266235,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7942177057266235,"y":0.3096446692943573},{"x":0.7823129296302795,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.7823129296302795,0.2918781638145447,0.7942177057266235,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7789115905761719,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7806122303009033,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7806122303009033,"y":0.3096446692943573},{"x":0.7789115905761719,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7789115905761719,0.2918781638145447,0.7806122303009033,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2918781638145447},{"x":0.773809552192688,"y":0.2918781638145447},{"x":0.773809552192688,"y":0.3096446692943573},{"x":0.75,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.75,0.2918781638145447,0.773809552192688,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7448979616165161,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7448979616165161,"y":0.3096446692943573},{"x":0.726190447807312,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.726190447807312,0.2918781638145447,0.7448979616165161,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887755393981934,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7227891087532043,"y":0.2918781638145447},{"x":0.7227891087532043,"y":0.3096446692943573},{"x":0.6887755393981934,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.6887755393981934,0.2918781638145447,0.7227891087532043,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6768707633018494,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6836734414100647,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6836734414100647,"y":0.3096446692943573},{"x":0.6768707633018494,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6768707633018494,0.2918781638145447,0.6836734414100647,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6598639488220215,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6717687249183655,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6717687249183655,"y":0.3096446692943573},{"x":0.6598639488220215,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6598639488220215,0.2918781638145447,0.6717687249183655,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224489808082581,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6547619104385376,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6547619104385376,"y":0.3096446692943573},{"x":0.6224489808082581,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خوابیده","boundary":[0.6224489808082581,0.2918781638145447,0.6547619104385376,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173469424247742,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6207482814788818,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6207482814788818,"y":0.3096446692943573},{"x":0.6173469424247742,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6173469424247742,0.2918781638145447,0.6207482814788818,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088435649871826,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6122449040412903,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6122449040412903,"y":0.3096446692943573},{"x":0.6088435649871826,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6088435649871826,0.2918781638145447,0.6122449040412903,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799319744110107,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6020408272743225,"y":0.2918781638145447},{"x":0.6020408272743225,"y":0.3096446692943573},{"x":0.5799319744110107,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.5799319744110107,0.2918781638145447,0.6020408272743225,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5646258592605591,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5731292366981506,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5731292366981506,"y":0.3096446692943573},{"x":0.5646258592605591,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5646258592605591,0.2918781638145447,0.5731292366981506,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5442177057266235,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5595238208770752,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5595238208770752,"y":0.3096446692943573},{"x":0.5442177057266235,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5442177057266235,0.2918781638145447,0.5595238208770752,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374149680137634,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5408163070678711,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5408163070678711,"y":0.3096446692943573},{"x":0.5374149680137634,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5374149680137634,0.2918781638145447,0.5408163070678711,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068027377128601,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5306122303009033,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5306122303009033,"y":0.3096446692943573},{"x":0.5068027377128601,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.5068027377128601,0.2918781638145447,0.5306122303009033,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051020383834839,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5068027377128601,"y":0.2918781638145447},{"x":0.5068027377128601,"y":0.3096446692943573},{"x":0.5051020383834839,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5051020383834839,0.2918781638145447,0.5068027377128601,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4931972920894623,"y":0.2918781638145447},{"x":0.49829933047294617,"y":0.2918781638145447},{"x":0.49829933047294617,"y":0.3096446692943573},{"x":0.4931972920894623,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4931972920894623,0.2918781638145447,0.49829933047294617,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4625850319862366,"y":0.2918781638145447},{"x":0.488095223903656,"y":0.2918781638145447},{"x":0.488095223903656,"y":0.3096446692943573},{"x":0.4625850319862366,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.4625850319862366,0.2918781638145447,0.488095223903656,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42517006397247314,"y":0.2918781638145447},{"x":0.45408162474632263,"y":0.2918781638145447},{"x":0.45408162474632263,"y":0.3096446692943573},{"x":0.42517006397247314,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰-۶۰","boundary":[0.42517006397247314,0.2918781638145447,0.45408162474632263,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40136054158210754,"y":0.2918781638145447},{"x":0.4217686951160431,"y":0.2918781638145447},{"x":0.4217686951160431,"y":0.3096446692943573},{"x":0.40136054158210754,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.40136054158210754,0.2918781638145447,0.4217686951160431,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38265305757522583,"y":0.2918781638145447},{"x":0.39625850319862366,"y":0.2918781638145447},{"x":0.39625850319862366,"y":0.3096446692943573},{"x":0.38265305757522583,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.38265305757522583,0.2918781638145447,0.39625850319862366,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758503496646881,"y":0.2918781638145447},{"x":0.38265305757522583,"y":0.2918781638145447},{"x":0.38265305757522583,"y":0.3096446692943573},{"x":0.3758503496646881,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3758503496646881,0.2918781638145447,0.38265305757522583,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34353742003440857,"y":0.2918781638145447},{"x":0.37244898080825806,"y":0.2918781638145447},{"x":0.37244898080825806,"y":0.3096446692943573},{"x":0.34353742003440857,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.34353742003440857,0.2918781638145447,0.37244898080825806,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3316326439380646,"y":0.2918781638145447},{"x":0.33673468232154846,"y":0.2918781638145447},{"x":0.33673468232154846,"y":0.3096446692943573},{"x":0.3316326439380646,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3316326439380646,0.2918781638145447,0.33673468232154846,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31292515993118286,"y":0.2918781638145447},{"x":0.3265306055545807,"y":0.2918781638145447},{"x":0.3265306055545807,"y":0.3096446692943573},{"x":0.31292515993118286,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.31292515993118286,0.2918781638145447,0.3265306055545807,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30612245202064514,"y":0.2918781638145447},{"x":0.3095238208770752,"y":0.2918781638145447},{"x":0.3095238208770752,"y":0.3096446692943573},{"x":0.30612245202064514,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30612245202064514,0.2918781638145447,0.3095238208770752,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27040815353393555,"y":0.2918781638145447},{"x":0.30102041363716125,"y":0.2918781638145447},{"x":0.30102041363716125,"y":0.3096446692943573},{"x":0.27040815353393555,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایستاده","boundary":[0.27040815353393555,0.2918781638145447,0.30102041363716125,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670068144798279,"y":0.2918781638145447},{"x":0.27040815353393555,"y":0.2918781638145447},{"x":0.27040815353393555,"y":0.3096446692943573},{"x":0.2670068144798279,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2670068144798279,0.2918781638145447,0.27040815353393555,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2312925159931183,"y":0.2918781638145447},{"x":0.261904776096344,"y":0.2918781638145447},{"x":0.261904776096344,"y":0.3096446692943573},{"x":0.2312925159931183,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.2312925159931183,0.2918781638145447,0.261904776096344,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21768707036972046,"y":0.2918781638145447},{"x":0.2261904776096344,"y":0.2918781638145447},{"x":0.2261904776096344,"y":0.3096446692943573},{"x":0.21768707036972046,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21768707036972046,0.2918781638145447,0.2261904776096344,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.2918781638145447},{"x":0.21258503198623657,"y":0.2918781638145447},{"x":0.21258503198623657,"y":0.3096446692943573},{"x":0.190476194024086,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.190476194024086,0.2918781638145447,0.21258503198623657,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15306122601032257,"y":0.2918781638145447},{"x":0.1853741556406021,"y":0.2918781638145447},{"x":0.1853741556406021,"y":0.3096446692943573},{"x":0.15306122601032257,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.15306122601032257,0.2918781638145447,0.1853741556406021,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14965985715389252,"y":0.2918781638145447},{"x":0.15136054158210754,"y":0.2918781638145447},{"x":0.15136054158210754,"y":0.3096446692943573},{"x":0.14965985715389252,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14965985715389252,0.2918781638145447,0.15136054158210754,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13605442643165588,"y":0.2918781638145447},{"x":0.14455781877040863,"y":0.2918781638145447},{"x":0.14455781877040863,"y":0.3096446692943573},{"x":0.13605442643165588,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13605442643165588,0.2918781638145447,0.14455781877040863,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10204081982374191,"y":0.2918781638145447},{"x":0.12925170361995697,"y":0.2918781638145447},{"x":0.12925170361995697,"y":0.3096446692943573},{"x":0.10204081982374191,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.10204081982374191,0.2918781638145447,0.12925170361995697,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.2918781638145447},{"x":0.09693877398967743,"y":0.2918781638145447},{"x":0.09693877398967743,"y":0.3096446692943573},{"x":0.06632652878761292,"y":0.3096446692943573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.06632652878761292,0.2918781638145447,0.09693877398967743,0.3096446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9132652878761292,"y":0.31345176696777344},{"x":0.9404761791229248,"y":0.31345176696777344},{"x":0.9404761791229248,"y":0.3274111747741699},{"x":0.9132652878761292,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.9132652878761292,0.31345176696777344,0.9404761791229248,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.31345176696777344},{"x":0.9081632494926453,"y":0.31345176696777344},{"x":0.9081632494926453,"y":0.3274111747741699},{"x":0.9047619104385376,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.9047619104385376,0.31345176696777344,0.9081632494926453,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8758503198623657,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8996598720550537,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8996598720550537,"y":0.3274111747741699},{"x":0.8758503198623657,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.8758503198623657,0.31345176696777344,0.8996598720550537,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8486394286155701,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8724489808082581,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8724489808082581,"y":0.3274111747741699},{"x":0.8486394286155701,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.8486394286155701,0.31345176696777344,0.8724489808082581,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282312750816345,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8469387888908386,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8469387888908386,"y":0.3274111747741699},{"x":0.8282312750816345,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8282312750816345,0.31345176696777344,0.8469387888908386,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7942177057266235,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8231292366981506,"y":0.31345176696777344},{"x":0.8231292366981506,"y":0.3274111747741699},{"x":0.7942177057266235,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.7942177057266235,0.31345176696777344,0.8231292366981506,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7806122303009033,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7908163070678711,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7908163070678711,"y":0.3274111747741699},{"x":0.7806122303009033,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7806122303009033,0.31345176696777344,0.7908163070678711,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517006993293762,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7755101919174194,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7755101919174194,"y":0.3274111747741699},{"x":0.7517006993293762,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.7517006993293762,0.31345176696777344,0.7755101919174194,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431972622871399,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7465986609458923,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7465986609458923,"y":0.3274111747741699},{"x":0.7431972622871399,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7431972622871399,0.31345176696777344,0.7465986609458923,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7125850319862366,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7363945841789246,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7363945841789246,"y":0.3274111747741699},{"x":0.7125850319862366,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7125850319862366,0.31345176696777344,0.7363945841789246,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692176878452301,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7091836929321289,"y":0.31345176696777344},{"x":0.7091836929321289,"y":0.3274111747741699},{"x":0.692176878452301,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شیار","boundary":[0.692176878452301,0.31345176696777344,0.7091836929321289,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6700680255889893,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6887755393981934,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6887755393981934,"y":0.3274111747741699},{"x":0.6700680255889893,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6700680255889893,0.31345176696777344,0.6887755393981934,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.646258533000946,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6649659872055054,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6649659872055054,"y":0.3274111747741699},{"x":0.646258533000946,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"صوتی","boundary":[0.646258533000946,0.31345176696777344,0.6649659872055054,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377550959587097,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6411564350128174,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6411564350128174,"y":0.3274111747741699},{"x":0.6377550959587097,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6377550959587097,0.31345176696777344,0.6411564350128174,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020408272743225,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6326530575752258,"y":0.31345176696777344},{"x":0.6326530575752258,"y":0.3274111747741699},{"x":0.6020408272743225,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.6020408272743225,0.31345176696777344,0.6326530575752258,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918367505073547,"y":0.31345176696777344},{"x":0.5969387888908386,"y":0.31345176696777344},{"x":0.5969387888908386,"y":0.3274111747741699},{"x":0.5918367505073547,"y":0.3274111747741699}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5918367505073547,0.31345176696777344,0.5969387888908386,0.3274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544217824935913,"y":0.312182754278183},{"x":0.5867347121238708,"y":0.312182754278183},{"x":0.5867347121238708,"y":0.3261421322822571},{"x":0.5544217824935913,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.5544217824935913,0.312182754278183,0.5867347121238708,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289115905761719,"y":0.312182754278183},{"x":0.5493197441101074,"y":0.312182754278183},{"x":0.5493197441101074,"y":0.3261421322822571},{"x":0.5289115905761719,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.5289115905761719,0.312182754278183,0.5493197441101074,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4863945543766022,"y":0.312182754278183},{"x":0.5221088528633118,"y":0.312182754278183},{"x":0.5221088528633118,"y":0.3261421322822571},{"x":0.4863945543766022,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوابیده","boundary":[0.4863945543766022,0.312182754278183,0.5221088528633118,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4863945543766022,"y":0.312182754278183},{"x":0.4897959232330322,"y":0.312182754278183},{"x":0.4897959232330322,"y":0.3261421322822571},{"x":0.4863945543766022,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4863945543766022,0.312182754278183,0.4897959232330322,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523809552192688,"y":0.312182754278183},{"x":0.4829931855201721,"y":0.312182754278183},{"x":0.4829931855201721,"y":0.3261421322822571},{"x":0.4523809552192688,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میانگره","boundary":[0.4523809552192688,0.312182754278183,0.4829931855201721,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442176878452301,"y":0.312182754278183},{"x":0.44897958636283875,"y":0.312182754278183},{"x":0.44897958636283875,"y":0.3261421322822571},{"x":0.442176878452301,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.442176878452301,0.312182754278183,0.44897958636283875,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43027210235595703,"y":0.312182754278183},{"x":0.43707484006881714,"y":0.312182754278183},{"x":0.43707484006881714,"y":0.3261421322822571},{"x":0.43027210235595703,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43027210235595703,0.312182754278183,0.43707484006881714,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030612111091614,"y":0.312182754278183},{"x":0.42517006397247314,"y":0.312182754278183},{"x":0.42517006397247314,"y":0.3261421322822571},{"x":0.4030612111091614,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4030612111091614,0.312182754278183,0.42517006397247314,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3792516887187958,"y":0.312182754278183},{"x":0.39625850319862366,"y":0.312182754278183},{"x":0.39625850319862366,"y":0.3261421322822571},{"x":0.3792516887187958,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.3792516887187958,0.312182754278183,0.39625850319862366,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3469387888908386,"y":0.312182754278183},{"x":0.3758503496646881,"y":0.312182754278183},{"x":0.3758503496646881,"y":0.3261421322822571},{"x":0.3469387888908386,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.3469387888908386,0.312182754278183,0.3758503496646881,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.312182754278183},{"x":0.34353742003440857,"y":0.312182754278183},{"x":0.34353742003440857,"y":0.3261421322822571},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3333333432674408,0.312182754278183,0.34353742003440857,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.31091371178627014},{"x":0.3265306055545807,"y":0.31091371178627014},{"x":0.3265306055545807,"y":0.3261421322822571},{"x":0.3214285671710968,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3214285671710968,0.31091371178627014,0.3265306055545807,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27551019191741943,"y":0.31091371178627014},{"x":0.3163265287876129,"y":0.31091371178627014},{"x":0.3163265287876129,"y":0.3261421322822571},{"x":0.27551019191741943,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ضخامت","boundary":[0.27551019191741943,0.31091371178627014,0.3163265287876129,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24829931557178497,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2687074840068817,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2687074840068817,"y":0.3261421322822571},{"x":0.24829931557178497,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱۳","boundary":[0.24829931557178497,0.31091371178627014,0.2687074840068817,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23979592323303223,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2448979616165161,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2448979616165161,"y":0.3261421322822571},{"x":0.23979592323303223,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.23979592323303223,0.31091371178627014,0.2448979616165161,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21768707036972046,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2380952388048172,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2380952388048172,"y":0.3261421322822571},{"x":0.21768707036972046,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴/۵","boundary":[0.21768707036972046,0.31091371178627014,0.2380952388048172,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19557823240756989,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2142857164144516,"y":0.31091371178627014},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3261421322822571},{"x":0.19557823240756989,"y":0.3261421322822571}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.19557823240756989,0.31091371178627014,0.2142857164144516,0.3261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17687074840068817,"y":0.31091371178627014},{"x":0.190476194024086,"y":0.31091371178627014},{"x":0.190476194024086,"y":0.32487308979034424},{"x":0.17687074840068817,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.17687074840068817,0.31091371178627014,0.190476194024086,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.31091371178627014},{"x":0.17176871001720428,"y":0.31091371178627014},{"x":0.17176871001720428,"y":0.32487308979034424},{"x":0.13265305757522583,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضخامت","boundary":[0.13265305757522583,0.31091371178627014,0.17176871001720428,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12755101919174194,"y":0.31091371178627014},{"x":0.12925170361995697,"y":0.31091371178627014},{"x":0.12925170361995697,"y":0.32487308979034424},{"x":0.12755101919174194,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12755101919174194,0.31091371178627014,0.12925170361995697,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10034013539552689,"y":0.31091371178627014},{"x":0.12074829638004303,"y":0.31091371178627014},{"x":0.12074829638004303,"y":0.32487308979034424},{"x":0.10034013539552689,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.10034013539552689,0.31091371178627014,0.12074829638004303,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09353741258382797,"y":0.31091371178627014},{"x":0.09693877398967743,"y":0.31091371178627014},{"x":0.09693877398967743,"y":0.32487308979034424},{"x":0.09353741258382797,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.09353741258382797,0.31091371178627014,0.09693877398967743,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0714285746216774,"y":0.31091371178627014},{"x":0.08843537420034409,"y":0.31091371178627014},{"x":0.08843537420034409,"y":0.32487308979034424},{"x":0.0714285746216774,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.0714285746216774,0.31091371178627014,0.08843537420034409,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.31091371178627014},{"x":0.06802721321582794,"y":0.31091371178627014},{"x":0.06802721321582794,"y":0.32487308979034424},{"x":0.06632652878761292,"y":0.32487308979034424}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.06632652878761292,0.31091371178627014,0.06802721321582794,0.32487308979034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.33375635743141174},{"x":0.9404761791229248,"y":0.33375635743141174},{"x":0.9404761791229248,"y":0.346446692943573},{"x":0.9166666865348816,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.9166666865348816,0.33375635743141174,0.9404761791229248,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8928571343421936,"y":0.33375635743141174},{"x":0.9115646481513977,"y":0.33375635743141174},{"x":0.9115646481513977,"y":0.346446692943573},{"x":0.8928571343421936,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.8928571343421936,0.33375635743141174,0.9115646481513977,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8792517185211182,"y":0.33375635743141174},{"x":0.8894557952880859,"y":0.33375635743141174},{"x":0.8894557952880859,"y":0.346446692943573},{"x":0.8792517185211182,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.8792517185211182,0.33375635743141174,0.8894557952880859,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3324873149394989},{"x":0.8741496801376343,"y":0.3324873149394989},{"x":0.8741496801376343,"y":0.346446692943573},{"x":0.8333333134651184,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تقسیمات","boundary":[0.8333333134651184,0.3324873149394989,0.8741496801376343,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.3324873149394989},{"x":0.8299319744110107,"y":0.3324873149394989},{"x":0.8299319744110107,"y":0.346446692943573},{"x":0.8095238208770752,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.8095238208770752,0.3324873149394989,0.8299319744110107,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027210831642151,"y":0.3324873149394989},{"x":0.8095238208770752,"y":0.3324873149394989},{"x":0.8095238208770752,"y":0.346446692943573},{"x":0.8027210831642151,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8027210831642151,0.3324873149394989,0.8095238208770752,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7840136289596558,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7891156673431396,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7891156673431396,"y":0.346446692943573},{"x":0.7840136289596558,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7840136289596558,0.3324873149394989,0.7891156673431396,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482993006706238,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7789115905761719,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7789115905761719,"y":0.346446692943573},{"x":0.7482993006706238,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرامون","boundary":[0.7482993006706238,0.3324873149394989,0.7789115905761719,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7448979616165161,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7448979616165161,"y":0.346446692943573},{"x":0.726190447807312,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.726190447807312,0.3324873149394989,0.7448979616165161,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7227891087532043,"y":0.3324873149394989},{"x":0.7227891087532043,"y":0.346446692943573},{"x":0.7023809552192688,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7023809552192688,0.3324873149394989,0.7227891087532043,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938775777816772,"y":0.3324873149394989},{"x":0.6989796161651611,"y":0.3324873149394989},{"x":0.6989796161651611,"y":0.346446692943573},{"x":0.6938775777816772,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6938775777816772,0.3324873149394989,0.6989796161651611,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6734693646430969,"y":0.3324873149394989},{"x":0.692176878452301,"y":0.3324873149394989},{"x":0.692176878452301,"y":0.346446692943573},{"x":0.6734693646430969,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6734693646430969,0.3324873149394989,0.692176878452301,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377550959587097,"y":0.3324873149394989},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3324873149394989},{"x":0.6666666865348816,"y":0.346446692943573},{"x":0.6377550959587097,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.6377550959587097,0.3324873149394989,0.6666666865348816,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258503198623657,"y":0.3324873149394989},{"x":0.6326530575752258,"y":0.3324873149394989},{"x":0.6326530575752258,"y":0.346446692943573},{"x":0.6258503198623657,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6258503198623657,0.3324873149394989,0.6326530575752258,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.33121827244758606},{"x":0.6207482814788818,"y":0.33121827244758606},{"x":0.6207482814788818,"y":0.346446692943573},{"x":0.5884353518486023,"y":0.346446692943573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.5884353518486023,0.33121827244758606,0.6207482814788818,0.346446692943573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612244606018066,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5833333134651184,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5833333134651184,"y":0.34517765045166016},{"x":0.5612244606018066,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پشمی","boundary":[0.5612244606018066,0.33121827244758606,0.5833333134651184,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544217824935913,"y":0.33121827244758606},{"x":0.557823121547699,"y":0.33121827244758606},{"x":0.557823121547699,"y":0.34517765045166016},{"x":0.5544217824935913,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5544217824935913,0.33121827244758606,0.557823121547699,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5493197441101074,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5493197441101074,"y":0.34517765045166016},{"x":0.5357142686843872,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5357142686843872,0.33121827244758606,0.5493197441101074,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5187074542045593,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5323129296302795,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5323129296302795,"y":0.34517765045166016},{"x":0.5187074542045593,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایها","boundary":[0.5187074542045593,0.33121827244758606,0.5323129296302795,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5136054158210754,"y":0.33121827244758606},{"x":0.5136054158210754,"y":0.34517765045166016},{"x":0.5,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5,0.33121827244758606,0.5136054158210754,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4812925159931183,"y":0.33121827244758606},{"x":0.49829933047294617,"y":0.33121827244758606},{"x":0.49829933047294617,"y":0.34517765045166016},{"x":0.4812925159931183,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.4812925159931183,0.33121827244758606,0.49829933047294617,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.33121827244758606},{"x":0.47789114713668823,"y":0.33121827244758606},{"x":0.47789114713668823,"y":0.34517765045166016},{"x":0.4761904776096344,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4761904776096344,0.33121827244758606,0.47789114713668823,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.33121827244758606},{"x":0.4710884392261505,"y":0.33121827244758606},{"x":0.4710884392261505,"y":0.34517765045166016},{"x":0.4642857015132904,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4642857015132904,0.33121827244758606,0.4710884392261505,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442176878452301,"y":0.33121827244758606},{"x":0.4591836631298065,"y":0.33121827244758606},{"x":0.4591836631298065,"y":0.34517765045166016},{"x":0.442176878452301,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.442176878452301,0.33121827244758606,0.4591836631298065,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4098639488220215,"y":0.33121827244758606},{"x":0.43707484006881714,"y":0.33121827244758606},{"x":0.43707484006881714,"y":0.34517765045166016},{"x":0.4098639488220215,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰","boundary":[0.4098639488220215,0.33121827244758606,0.43707484006881714,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030612111091614,"y":0.33121827244758606},{"x":0.40816327929496765,"y":0.33121827244758606},{"x":0.40816327929496765,"y":0.34517765045166016},{"x":0.4030612111091614,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.4030612111091614,0.33121827244758606,0.40816327929496765,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38435372710227966,"y":0.33121827244758606},{"x":0.4030612111091614,"y":0.33121827244758606},{"x":0.4030612111091614,"y":0.34517765045166016},{"x":0.38435372710227966,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.38435372710227966,0.33121827244758606,0.4030612111091614,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.33121827244758606},{"x":0.38265305757522583,"y":0.33121827244758606},{"x":0.38265305757522583,"y":0.34517765045166016},{"x":0.3571428656578064,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.3571428656578064,0.33121827244758606,0.38265305757522583,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3401360511779785,"y":0.33121827244758606},{"x":0.3503401279449463,"y":0.33121827244758606},{"x":0.3503401279449463,"y":0.34517765045166016},{"x":0.3401360511779785,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3401360511779785,0.33121827244758606,0.3503401279449463,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3316326439380646,"y":0.33121827244758606},{"x":0.33673468232154846,"y":0.33121827244758606},{"x":0.33673468232154846,"y":0.34517765045166016},{"x":0.3316326439380646,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3316326439380646,0.33121827244758606,0.33673468232154846,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908163368701935,"y":0.33121827244758606},{"x":0.32993197441101074,"y":0.33121827244758606},{"x":0.32993197441101074,"y":0.34517765045166016},{"x":0.2908163368701935,"y":0.34517765045166016}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مبانیهای","boundary":[0.2908163368701935,0.33121827244758606,0.32993197441101074,0.34517765045166016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2636054456233978,"y":0.3299492299556732},{"x":0.2874149680137634,"y":0.3299492299556732},{"x":0.2874149680137634,"y":0.3439086377620697},{"x":0.2636054456233978,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.2636054456233978,0.3299492299556732,0.2874149680137634,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23979592323303223,"y":0.3299492299556732},{"x":0.25850340723991394,"y":0.3299492299556732},{"x":0.25850340723991394,"y":0.3439086377620697},{"x":0.23979592323303223,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.23979592323303223,0.3299492299556732,0.25850340723991394,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2210884392261505,"y":0.3299492299556732},{"x":0.23639455437660217,"y":0.3299492299556732},{"x":0.23639455437660217,"y":0.3439086377620697},{"x":0.2210884392261505,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.2210884392261505,0.3299492299556732,0.23639455437660217,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2091836780309677,"y":0.3299492299556732},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3299492299556732},{"x":0.2142857164144516,"y":0.3439086377620697},{"x":0.2091836780309677,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2091836780309677,0.3299492299556732,0.2142857164144516,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18197278678417206,"y":0.3299492299556732},{"x":0.20578230917453766,"y":0.3299492299556732},{"x":0.20578230917453766,"y":0.3439086377620697},{"x":0.18197278678417206,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.18197278678417206,0.3299492299556732,0.20578230917453766,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1615646332502365,"y":0.3299492299556732},{"x":0.18197278678417206,"y":0.3299492299556732},{"x":0.18197278678417206,"y":0.3439086377620697},{"x":0.1615646332502365,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.1615646332502365,0.3299492299556732,0.18197278678417206,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.3299492299556732},{"x":0.15136054158210754,"y":0.3299492299556732},{"x":0.15136054158210754,"y":0.3439086377620697},{"x":0.1428571492433548,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1428571492433548,0.3299492299556732,0.15136054158210754,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11564625799655914,"y":0.3299492299556732},{"x":0.13605442643165588,"y":0.3299492299556732},{"x":0.13605442643165588,"y":0.3439086377620697},{"x":0.11564625799655914,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.11564625799655914,0.3299492299556732,0.13605442643165588,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.3299492299556732},{"x":0.10884353518486023,"y":0.3299492299556732},{"x":0.10884353518486023,"y":0.3439086377620697},{"x":0.06462585180997849,"y":0.3439086377620697}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵-۳","boundary":[0.06462585180997849,0.3299492299556732,0.10884353518486023,0.3439086377620697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9251700639724731,"y":0.346446692943573},{"x":0.942176878452301,"y":0.346446692943573},{"x":0.942176878452301,"y":0.36548224091529846},{"x":0.9251700639724731,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.9251700639724731,0.346446692943573,0.942176878452301,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9115646481513977,"y":0.346446692943573},{"x":0.9217687249183655,"y":0.346446692943573},{"x":0.9217687249183655,"y":0.36548224091529846},{"x":0.9115646481513977,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.9115646481513977,0.346446692943573,0.9217687249183655,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8996598720550537,"y":0.346446692943573},{"x":0.9030612111091614,"y":0.346446692943573},{"x":0.9030612111091614,"y":0.36548224091529846},{"x":0.8996598720550537,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8996598720550537,0.346446692943573,0.9030612111091614,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8707482814788818,"y":0.346446692943573},{"x":0.8928571343421936,"y":0.346446692943573},{"x":0.8928571343421936,"y":0.36548224091529846},{"x":0.8707482814788818,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.8707482814788818,0.346446692943573,0.8928571343421936,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8452380895614624,"y":0.346446692943573},{"x":0.8639456033706665,"y":0.346446692943573},{"x":0.8639456033706665,"y":0.36548224091529846},{"x":0.8452380895614624,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۸","boundary":[0.8452380895614624,0.346446692943573,0.8639456033706665,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8214285969734192,"y":0.346446692943573},{"x":0.8418367505073547,"y":0.346446692943573},{"x":0.8418367505073547,"y":0.36548224091529846},{"x":0.8214285969734192,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.8214285969734192,0.346446692943573,0.8418367505073547,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7976190447807312,"y":0.346446692943573},{"x":0.8163265585899353,"y":0.346446692943573},{"x":0.8163265585899353,"y":0.36548224091529846},{"x":0.7976190447807312,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7976190447807312,0.346446692943573,0.8163265585899353,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7840136289596558,"y":0.346446692943573},{"x":0.7925170063972473,"y":0.346446692943573},{"x":0.7925170063972473,"y":0.36548224091529846},{"x":0.7840136289596558,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7840136289596558,0.346446692943573,0.7925170063972473,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670068144798279,"y":0.346446692943573},{"x":0.7772108912467957,"y":0.346446692943573},{"x":0.7772108912467957,"y":0.36548224091529846},{"x":0.7670068144798279,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7670068144798279,0.346446692943573,0.7772108912467957,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448979616165161,"y":0.346446692943573},{"x":0.761904776096344,"y":0.346446692943573},{"x":0.761904776096344,"y":0.36548224091529846},{"x":0.7448979616165161,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.7448979616165161,0.346446692943573,0.761904776096344,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7346938848495483,"y":0.346446692943573},{"x":0.738095223903656,"y":0.346446692943573},{"x":0.738095223903656,"y":0.36548224091529846},{"x":0.7346938848495483,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7346938848495483,0.346446692943573,0.738095223903656,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.346446692943573},{"x":0.7295918464660645,"y":0.346446692943573},{"x":0.7295918464660645,"y":0.36548224091529846},{"x":0.726190447807312,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.726190447807312,0.346446692943573,0.7295918464660645,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680272102355957,"y":0.346446692943573},{"x":0.7210884094238281,"y":0.346446692943573},{"x":0.7210884094238281,"y":0.36548224091529846},{"x":0.680272102355957,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیمات","boundary":[0.680272102355957,0.346446692943573,0.7210884094238281,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.346446692943573},{"x":0.6751700639724731,"y":0.346446692943573},{"x":0.6751700639724731,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6547619104385376,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.6547619104385376,0.346446692943573,0.6751700639724731,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224489808082581,"y":0.346446692943573},{"x":0.6496598720550537,"y":0.346446692943573},{"x":0.6496598720550537,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6224489808082581,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شانهای","boundary":[0.6224489808082581,0.346446692943573,0.6496598720550537,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615646243095398,"y":0.346446692943573},{"x":0.6190476417541504,"y":0.346446692943573},{"x":0.6190476417541504,"y":0.36548224091529846},{"x":0.615646243095398,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.615646243095398,0.346446692943573,0.6190476417541504,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867347121238708,"y":0.346446692943573},{"x":0.6105442047119141,"y":0.346446692943573},{"x":0.6105442047119141,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5867347121238708,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5867347121238708,0.346446692943573,0.6105442047119141,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782312750816345,"y":0.346446692943573},{"x":0.581632673740387,"y":0.346446692943573},{"x":0.581632673740387,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5782312750816345,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5782312750816345,0.346446692943573,0.581632673740387,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545918345451355,"y":0.346446692943573},{"x":0.5731292366981506,"y":0.346446692943573},{"x":0.5731292366981506,"y":0.36548224091529846},{"x":0.545918345451355,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.545918345451355,0.346446692943573,0.5731292366981506,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272108912467957,"y":0.346446692943573},{"x":0.5408163070678711,"y":0.346446692943573},{"x":0.5408163070678711,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5272108912467957,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.5272108912467957,0.346446692943573,0.5408163070678711,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170068144798279,"y":0.346446692943573},{"x":0.5221088528633118,"y":0.346446692943573},{"x":0.5221088528633118,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5170068144798279,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5170068144798279,0.346446692943573,0.5221088528633118,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.346446692943573},{"x":0.5136054158210754,"y":0.346446692943573},{"x":0.5136054158210754,"y":0.36548224091529846},{"x":0.488095223903656,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متباعد","boundary":[0.488095223903656,0.346446692943573,0.5136054158210754,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829931855201721,"y":0.346446692943573},{"x":0.4863945543766022,"y":0.346446692943573},{"x":0.4863945543766022,"y":0.36548224091529846},{"x":0.4829931855201721,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4829931855201721,0.346446692943573,0.4863945543766022,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45578232407569885,"y":0.346446692943573},{"x":0.47789114713668823,"y":0.346446692943573},{"x":0.47789114713668823,"y":0.36548224091529846},{"x":0.45578232407569885,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.45578232407569885,0.346446692943573,0.47789114713668823,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43197280168533325,"y":0.346446692943573},{"x":0.44897958636283875,"y":0.346446692943573},{"x":0.44897958636283875,"y":0.36548224091529846},{"x":0.43197280168533325,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.43197280168533325,0.346446692943573,0.44897958636283875,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42517006397247314,"y":0.346446692943573},{"x":0.43197280168533325,"y":0.346446692943573},{"x":0.43197280168533325,"y":0.36548224091529846},{"x":0.42517006397247314,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.42517006397247314,0.346446692943573,0.43197280168533325,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030612111091614,"y":0.346446692943573},{"x":0.4217686951160431,"y":0.346446692943573},{"x":0.4217686951160431,"y":0.36548224091529846},{"x":0.4030612111091614,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"راشی","boundary":[0.4030612111091614,0.346446692943573,0.4217686951160431,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39625850319862366,"y":0.346446692943573},{"x":0.40136054158210754,"y":0.346446692943573},{"x":0.40136054158210754,"y":0.36548224091529846},{"x":0.39625850319862366,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.39625850319862366,0.346446692943573,0.40136054158210754,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.346446692943573},{"x":0.39115646481513977,"y":0.346446692943573},{"x":0.39115646481513977,"y":0.36548224091529846},{"x":0.380952388048172,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.380952388048172,0.346446692943573,0.39115646481513977,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.346446692943573},{"x":0.37755101919174194,"y":0.346446692943573},{"x":0.37755101919174194,"y":0.36548224091529846},{"x":0.369047611951828,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.369047611951828,0.346446692943573,0.37755101919174194,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36054420471191406,"y":0.346446692943573},{"x":0.3639455735683441,"y":0.346446692943573},{"x":0.3639455735683441,"y":0.36548224091529846},{"x":0.36054420471191406,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36054420471191406,0.346446692943573,0.3639455735683441,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34863945841789246,"y":0.346446692943573},{"x":0.3554421663284302,"y":0.346446692943573},{"x":0.3554421663284302,"y":0.36548224091529846},{"x":0.34863945841789246,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34863945841789246,0.346446692943573,0.3554421663284302,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3163265287876129,"y":0.346446692943573},{"x":0.34353742003440857,"y":0.346446692943573},{"x":0.34353742003440857,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3163265287876129,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.3163265287876129,0.346446692943573,0.34353742003440857,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28231292963027954,"y":0.346446692943573},{"x":0.31292515993118286,"y":0.346446692943573},{"x":0.31292515993118286,"y":0.36548224091529846},{"x":0.28231292963027954,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۰۸۷-۱","boundary":[0.28231292963027954,0.346446692943573,0.31292515993118286,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.346446692943573},{"x":0.27721089124679565,"y":0.346446692943573},{"x":0.27721089124679565,"y":0.36548224091529846},{"x":0.261904776096344,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.261904776096344,0.346446692943573,0.27721089124679565,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2448979616165161,"y":0.346446692943573},{"x":0.25850340723991394,"y":0.346446692943573},{"x":0.25850340723991394,"y":0.36548224091529846},{"x":0.2448979616165161,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2448979616165161,0.346446692943573,0.25850340723991394,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.346446692943573},{"x":0.2448979616165161,"y":0.346446692943573},{"x":0.2448979616165161,"y":0.36548224091529846},{"x":0.2380952388048172,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2380952388048172,0.346446692943573,0.2448979616165161,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22789116203784943,"y":0.346446692943573},{"x":0.23639455437660217,"y":0.346446692943573},{"x":0.23639455437660217,"y":0.36548224091529846},{"x":0.22789116203784943,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22789116203784943,0.346446692943573,0.23639455437660217,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21258503198623657,"y":0.346446692943573},{"x":0.2210884392261505,"y":0.346446692943573},{"x":0.2210884392261505,"y":0.36548224091529846},{"x":0.21258503198623657,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.21258503198623657,0.346446692943573,0.2210884392261505,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1853741556406021,"y":0.346446692943573},{"x":0.20748299360275269,"y":0.346446692943573},{"x":0.20748299360275269,"y":0.36548224091529846},{"x":0.1853741556406021,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.1853741556406021,0.346446692943573,0.20748299360275269,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.346446692943573},{"x":0.1785714328289032,"y":0.346446692943573},{"x":0.1785714328289032,"y":0.36548224091529846},{"x":0.1547619104385376,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.1547619104385376,0.346446692943573,0.1785714328289032,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11734694242477417,"y":0.346446692943573},{"x":0.14965985715389252,"y":0.346446692943573},{"x":0.14965985715389252,"y":0.36548224091529846},{"x":0.11734694242477417,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.11734694242477417,0.346446692943573,0.14965985715389252,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0833333358168602,"y":0.346446692943573},{"x":0.11394558101892471,"y":0.346446692943573},{"x":0.11394558101892471,"y":0.36548224091529846},{"x":0.0833333358168602,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.0833333358168602,0.346446692943573,0.11394558101892471,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06802721321582794,"y":0.346446692943573},{"x":0.08163265138864517,"y":0.346446692943573},{"x":0.08163265138864517,"y":0.36548224091529846},{"x":0.06802721321582794,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.06802721321582794,0.346446692943573,0.08163265138864517,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.346446692943573},{"x":0.06632652878761292,"y":0.346446692943573},{"x":0.06632652878761292,"y":0.36548224091529846},{"x":0.06632652878761292,"y":0.36548224091529846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.06632652878761292,0.346446692943573,0.06632652878761292,0.36548224091529846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9285714030265808,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9387755393981934,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9387755393981934,"y":0.3832487165927887},{"x":0.9285714030265808,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.9285714030265808,0.3667512834072113,0.9387755393981934,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9217687249183655,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9251700639724731,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9251700639724731,"y":0.3832487165927887},{"x":0.9217687249183655,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.9217687249183655,0.3667512834072113,0.9251700639724731,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9115646481513977,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9149659872055054,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9149659872055054,"y":0.3832487165927887},{"x":0.9115646481513977,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.9115646481513977,0.3667512834072113,0.9149659872055054,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884353756904602,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9081632494926453,"y":0.3667512834072113},{"x":0.9081632494926453,"y":0.3832487165927887},{"x":0.884353756904602,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گئچه","boundary":[0.884353756904602,0.3667512834072113,0.9081632494926453,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622449040412903,"y":0.3667512834072113},{"x":0.884353756904602,"y":0.3667512834072113},{"x":0.884353756904602,"y":0.3832487165927887},{"x":0.8622449040412903,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.8622449040412903,0.3667512834072113,0.884353756904602,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8299319744110107,"y":0.3667512834072113},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3667512834072113},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3832487165927887},{"x":0.8299319744110107,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.8299319744110107,0.3667512834072113,0.8571428656578064,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8180271983146667,"y":0.3667512834072113},{"x":0.8248299360275269,"y":0.3667512834072113},{"x":0.8248299360275269,"y":0.3832487165927887},{"x":0.8180271983146667,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8180271983146667,0.3667512834072113,0.8248299360275269,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908163070678711,"y":0.3667512834072113},{"x":0.8129251599311829,"y":0.3667512834072113},{"x":0.8129251599311829,"y":0.3832487165927887},{"x":0.7908163070678711,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.7908163070678711,0.3667512834072113,0.8129251599311829,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602040767669678,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7857142686843872,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7857142686843872,"y":0.3832487165927887},{"x":0.7602040767669678,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غشائی","boundary":[0.7602040767669678,0.3667512834072113,0.7857142686843872,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7534013390541077,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7568027377128601,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7568027377128601,"y":0.3832487165927887},{"x":0.7534013390541077,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7534013390541077,0.3667512834072113,0.7568027377128601,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244898080825806,"y":0.3667512834072113},{"x":0.75,"y":0.3667512834072113},{"x":0.75,"y":0.3832487165927887},{"x":0.7244898080825806,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.7244898080825806,0.3667512834072113,0.75,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7176870703697205,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7176870703697205,"y":0.3832487165927887},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.3667512834072113,0.7176870703697205,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938775777816772,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7125850319862366,"y":0.3667512834072113},{"x":0.7125850319862366,"y":0.3832487165927887},{"x":0.6938775777816772,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زبانه","boundary":[0.6938775777816772,0.3667512834072113,0.7125850319862366,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6751700639724731,"y":0.3667512834072113},{"x":0.692176878452301,"y":0.3667512834072113},{"x":0.692176878452301,"y":0.3832487165927887},{"x":0.6751700639724731,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ایها","boundary":[0.6751700639724731,0.3667512834072113,0.692176878452301,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6513605713844299,"y":0.3667512834072113},{"x":0.6717687249183655,"y":0.3667512834072113},{"x":0.6717687249183655,"y":0.3832487165927887},{"x":0.6513605713844299,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.6513605713844299,0.3667512834072113,0.6717687249183655,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326530575752258,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6479591727256775,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6479591727256775,"y":0.3832487165927887},{"x":0.6326530575752258,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6326530575752258,0.36548224091529846,0.6479591727256775,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6275510191917419,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6309523582458496,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6309523582458496,"y":0.3832487165927887},{"x":0.6275510191917419,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6275510191917419,0.36548224091529846,0.6309523582458496,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901360511779785,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6241496801376343,"y":0.36548224091529846},{"x":0.6241496801376343,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5901360511779785,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.5901360511779785,0.36548224091529846,0.6241496801376343,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731292366981506,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5850340127944946,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5850340127944946,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5731292366981506,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5731292366981506,0.36548224091529846,0.5850340127944946,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5425170063972473,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5680271983146667,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5680271983146667,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5425170063972473,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5425170063972473,0.36548224091529846,0.5680271983146667,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374149680137634,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5408163070678711,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5408163070678711,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5374149680137634,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5374149680137634,0.36548224091529846,0.5408163070678711,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272108912467957,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5340136289596558,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5340136289596558,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5272108912467957,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5272108912467957,0.36548224091529846,0.5340136289596558,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948979616165161,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5221088528633118,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5221088528633118,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4948979616165161,"y":0.3832487165927887}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.4948979616165161,0.36548224091529846,0.5221088528633118,0.3832487165927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43707484006881714,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5034013390541077,"y":0.36548224091529846},{"x":0.5034013390541077,"y":0.38197970390319824},{"x":0.43707484006881714,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۰۸-۱۸۱۵-۲","boundary":[0.43707484006881714,0.36548224091529846,0.5034013390541077,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.36548224091529846},{"x":0.4353741407394409,"y":0.36548224091529846},{"x":0.4353741407394409,"y":0.38197970390319824},{"x":0.4166666567325592,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.4166666567325592,0.36548224091529846,0.4353741407394409,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40136054158210754,"y":0.36548224091529846},{"x":0.41326531767845154,"y":0.36548224091529846},{"x":0.41326531767845154,"y":0.38197970390319824},{"x":0.40136054158210754,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.40136054158210754,0.36548224091529846,0.41326531767845154,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3945578336715698,"y":0.36548224091529846},{"x":0.40136054158210754,"y":0.36548224091529846},{"x":0.40136054158210754,"y":0.38197970390319824},{"x":0.3945578336715698,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3945578336715698,0.36548224091529846,0.40136054158210754,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3928571343421936,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3928571343421936,"y":0.38197970390319824},{"x":0.369047611951828,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"گلچه","boundary":[0.369047611951828,0.36548224091529846,0.3928571343421936,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.36548224091529846},{"x":0.369047611951828,"y":0.36548224091529846},{"x":0.369047611951828,"y":0.38197970390319824},{"x":0.3571428656578064,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3571428656578064,0.36548224091529846,0.369047611951828,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32482993602752686,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3469387888908386,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3469387888908386,"y":0.38197970390319824},{"x":0.32482993602752686,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.32482993602752686,0.36548224091529846,0.3469387888908386,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29421767592430115,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3214285671710968,"y":0.36548224091529846},{"x":0.3214285671710968,"y":0.38197970390319824},{"x":0.29421767592430115,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.29421767592430115,0.36548224091529846,0.3214285671710968,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568027079105377,"y":0.36548224091529846},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36548224091529846},{"x":0.2857142984867096,"y":0.38197970390319824},{"x":0.2568027079105377,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲۵","boundary":[0.2568027079105377,0.36548224091529846,0.2857142984867096,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23469388484954834,"y":0.36548224091529846},{"x":0.25170066952705383,"y":0.36548224091529846},{"x":0.25170066952705383,"y":0.38197970390319824},{"x":0.23469388484954834,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.23469388484954834,0.36548224091529846,0.25170066952705383,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2312925159931183,"y":0.36548224091529846},{"x":0.23469388484954834,"y":0.36548224091529846},{"x":0.23469388484954834,"y":0.38197970390319824},{"x":0.2312925159931183,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2312925159931183,0.36548224091529846,0.23469388484954834,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2210884392261505,"y":0.36548224091529846},{"x":0.22789116203784943,"y":0.36548224091529846},{"x":0.22789116203784943,"y":0.38197970390319824},{"x":0.2210884392261505,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2210884392261505,0.36548224091529846,0.22789116203784943,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1972789168357849,"y":0.3642131984233856},{"x":0.21598640084266663,"y":0.3642131984233856},{"x":0.21598640084266663,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1972789168357849,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.1972789168357849,0.3642131984233856,0.21598640084266663,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15136054158210754,"y":0.3642131984233856},{"x":0.19217686355113983,"y":0.3642131984233856},{"x":0.19217686355113983,"y":0.38197970390319824},{"x":0.15136054158210754,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۸-۲۳","boundary":[0.15136054158210754,0.3642131984233856,0.19217686355113983,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.3642131984233856},{"x":0.14965985715389252,"y":0.3642131984233856},{"x":0.14965985715389252,"y":0.38197970390319824},{"x":0.13265305757522583,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.13265305757522583,0.3642131984233856,0.14965985715389252,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11564625799655914,"y":0.3642131984233856},{"x":0.12755101919174194,"y":0.3642131984233856},{"x":0.12755101919174194,"y":0.38197970390319824},{"x":0.11564625799655914,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.11564625799655914,0.3642131984233856,0.12755101919174194,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10884353518486023,"y":0.3642131984233856},{"x":0.11564625799655914,"y":0.3642131984233856},{"x":0.11564625799655914,"y":0.38197970390319824},{"x":0.10884353518486023,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10884353518486023,0.3642131984233856,0.11564625799655914,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07993197441101074,"y":0.3642131984233856},{"x":0.10884353518486023,"y":0.3642131984233856},{"x":0.10884353518486023,"y":0.38197970390319824},{"x":0.07993197441101074,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.07993197441101074,0.3642131984233856,0.10884353518486023,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.3642131984233856},{"x":0.07482992857694626,"y":0.3642131984233856},{"x":0.07482992857694626,"y":0.38197970390319824},{"x":0.06632652878761292,"y":0.38197970390319824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.06632652878761292,0.3642131984233856,0.07482992857694626,0.38197970390319824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9319728016853333,"y":0.38451775908470154},{"x":0.9370748400688171,"y":0.38451775908470154},{"x":0.9370748400688171,"y":0.3997461795806885},{"x":0.9319728016853333,"y":0.3997461795806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.9319728016853333,0.38451775908470154,0.9370748400688171,0.3997461795806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9064626097679138,"y":0.38451775908470154},{"x":0.9268707633018494,"y":0.38451775908470154},{"x":0.9268707633018494,"y":0.3997461795806885},{"x":0.9064626097679138,"y":0.3997461795806885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.9064626097679138,0.38451775908470154,0.9268707633018494,0.3997461795806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8673469424247742,"y":0.38451775908470154},{"x":0.8996598720550537,"y":0.38451775908470154},{"x":0.8996598720550537,"y":0.3997461795806885},{"x":0.8673469424247742,"y":0.3997461795806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیهیمی","boundary":[0.8673469424247742,0.38451775908470154,0.8996598720550537,0.3997461795806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8367347121238708,"y":0.38451775908470154},{"x":0.8622449040412903,"y":0.38451775908470154},{"x":0.8622449040412903,"y":0.3997461795806885},{"x":0.8367347121238708,"y":0.3997461795806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.8367347121238708,0.38451775908470154,0.8622449040412903,0.3997461795806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265306353569031,"y":0.38451775908470154},{"x":0.831632673740387,"y":0.38451775908470154},{"x":0.831632673740387,"y":0.398477166891098},{"x":0.8265306353569031,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8265306353569031,0.38451775908470154,0.831632673740387,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823129296302795,"y":0.38451775908470154},{"x":0.8180271983146667,"y":0.38451775908470154},{"x":0.8180271983146667,"y":0.398477166891098},{"x":0.7823129296302795,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵۰-۱۵۰","boundary":[0.7823129296302795,0.38451775908470154,0.8180271983146667,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7653061151504517,"y":0.38451775908470154},{"x":0.7772108912467957,"y":0.38451775908470154},{"x":0.7772108912467957,"y":0.398477166891098},{"x":0.7653061151504517,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"کیه","boundary":[0.7653061151504517,0.38451775908470154,0.7772108912467957,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7551020383834839,"y":0.38451775908470154},{"x":0.7585033774375916,"y":0.38451775908470154},{"x":0.7585033774375916,"y":0.398477166891098},{"x":0.7551020383834839,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7551020383834839,0.38451775908470154,0.7585033774375916,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278911471366882,"y":0.38451775908470154},{"x":0.75,"y":0.38451775908470154},{"x":0.75,"y":0.398477166891098},{"x":0.7278911471366882,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7278911471366882,0.38451775908470154,0.75,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244898080825806,"y":0.38451775908470154},{"x":0.726190447807312,"y":0.38451775908470154},{"x":0.726190447807312,"y":0.398477166891098},{"x":0.7244898080825806,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7244898080825806,0.38451775908470154,0.726190447807312,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955782175064087,"y":0.38451775908470154},{"x":0.7193877696990967,"y":0.38451775908470154},{"x":0.7193877696990967,"y":0.398477166891098},{"x":0.6955782175064087,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6955782175064087,0.38451775908470154,0.7193877696990967,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496598720550537,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6904761791229248,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6904761791229248,"y":0.398477166891098},{"x":0.6496598720550537,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دمگلهائی","boundary":[0.6496598720550537,0.38451775908470154,0.6904761791229248,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377550959587097,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6445578336715698,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6445578336715698,"y":0.398477166891098},{"x":0.6377550959587097,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6377550959587097,0.38451775908470154,0.6445578336715698,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6139456033706665,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6326530575752258,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6326530575752258,"y":0.398477166891098},{"x":0.6139456033706665,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6139456033706665,0.38451775908470154,0.6326530575752258,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6088435649871826,"y":0.38451775908470154},{"x":0.6088435649871826,"y":0.398477166891098},{"x":0.6071428656578064,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6071428656578064,0.38451775908470154,0.6088435649871826,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986394286155701,"y":0.38451775908470154},{"x":0.603741466999054,"y":0.38451775908470154},{"x":0.603741466999054,"y":0.398477166891098},{"x":0.5986394286155701,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5986394286155701,0.38451775908470154,0.603741466999054,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.38451775908470154},{"x":0.5969387888908386,"y":0.38451775908470154},{"x":0.5969387888908386,"y":0.398477166891098},{"x":0.5952380895614624,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5952380895614624,0.38451775908470154,0.5969387888908386,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901360511779785,"y":0.38451775908470154},{"x":0.5918367505073547,"y":0.38451775908470154},{"x":0.5918367505073547,"y":0.398477166891098},{"x":0.5901360511779785,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.5901360511779785,0.38451775908470154,0.5918367505073547,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799319744110107,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5867347121238708,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5867347121238708,"y":0.398477166891098},{"x":0.5799319744110107,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5799319744110107,0.3832487165927887,0.5867347121238708,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5595238208770752,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5765306353569031,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5765306353569031,"y":0.398477166891098},{"x":0.5595238208770752,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.5595238208770752,0.3832487165927887,0.5765306353569031,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408163070678711,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5595238208770752,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5595238208770752,"y":0.398477166891098},{"x":0.5408163070678711,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5408163070678711,0.3832487165927887,0.5595238208770752,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5357142686843872,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5357142686843872,"y":0.398477166891098},{"x":0.523809552192688,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.523809552192688,0.3832487165927887,0.5357142686843872,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5187074542045593,"y":0.3832487165927887},{"x":0.523809552192688,"y":0.3832487165927887},{"x":0.523809552192688,"y":0.398477166891098},{"x":0.5187074542045593,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5187074542045593,0.3832487165927887,0.523809552192688,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5153061151504517,"y":0.3832487165927887},{"x":0.5153061151504517,"y":0.398477166891098},{"x":0.488095223903656,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گریبان","boundary":[0.488095223903656,0.3832487165927887,0.5153061151504517,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47959184646606445,"y":0.3832487165927887},{"x":0.48469388484954834,"y":0.3832487165927887},{"x":0.48469388484954834,"y":0.398477166891098},{"x":0.47959184646606445,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47959184646606445,0.3832487165927887,0.48469388484954834,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710884392261505,"y":0.3832487165927887},{"x":0.47959184646606445,"y":0.3832487165927887},{"x":0.47959184646606445,"y":0.398477166891098},{"x":0.4710884392261505,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4710884392261505,0.3832487165927887,0.47959184646606445,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4472789168357849,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4659864008426666,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4659864008426666,"y":0.398477166891098},{"x":0.4472789168357849,"y":0.398477166891098}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.4472789168357849,0.3832487165927887,0.4659864008426666,0.398477166891098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4234693944454193,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4455782175064087,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4455782175064087,"y":0.3972081243991852},{"x":0.4234693944454193,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.4234693944454193,0.3832487165927887,0.4455782175064087,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4217686951160431,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4217686951160431,"y":0.3972081243991852},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4166666567325592,0.3832487165927887,0.4217686951160431,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40646257996559143,"y":0.3832487165927887},{"x":0.41326531767845154,"y":0.3832487165927887},{"x":0.41326531767845154,"y":0.3972081243991852},{"x":0.40646257996559143,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.40646257996559143,0.3832487165927887,0.41326531767845154,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758503496646881,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4030612111091614,"y":0.3832487165927887},{"x":0.4030612111091614,"y":0.3972081243991852},{"x":0.3758503496646881,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.3758503496646881,0.3832487165927887,0.4030612111091614,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3401360511779785,"y":0.3832487165927887},{"x":0.3707483112812042,"y":0.3832487165927887},{"x":0.3707483112812042,"y":0.3972081243991852},{"x":0.3401360511779785,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳-۲۸۳","boundary":[0.3401360511779785,0.3832487165927887,0.3707483112812042,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3832487165927887},{"x":0.3384353816509247,"y":0.3832487165927887},{"x":0.3384353816509247,"y":0.3972081243991852},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3333333432674408,0.3832487165927887,0.3384353816509247,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31292515993118286,"y":0.3832487165927887},{"x":0.3316326439380646,"y":0.3832487165927887},{"x":0.3316326439380646,"y":0.3972081243991852},{"x":0.31292515993118286,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.31292515993118286,0.3832487165927887,0.3316326439380646,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095238208770752,"y":0.3832487165927887},{"x":0.31122449040412903,"y":0.3832487165927887},{"x":0.31122449040412903,"y":0.3972081243991852},{"x":0.3095238208770752,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3095238208770752,0.3832487165927887,0.31122449040412903,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3044217824935913,"y":0.3832487165927887},{"x":0.307823121547699,"y":0.3832487165927887},{"x":0.307823121547699,"y":0.3972081243991852},{"x":0.3044217824935913,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.3044217824935913,0.3832487165927887,0.307823121547699,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3832487165927887},{"x":0.29931971430778503,"y":0.3832487165927887},{"x":0.29931971430778503,"y":0.3972081243991852},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.2857142984867096,0.3832487165927887,0.29931971430778503,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670068144798279,"y":0.3832487165927887},{"x":0.2806122303009033,"y":0.3832487165927887},{"x":0.2806122303009033,"y":0.3972081243991852},{"x":0.2670068144798279,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2670068144798279,0.3832487165927887,0.2806122303009033,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2636054456233978,"y":0.3832487165927887},{"x":0.2687074840068817,"y":0.3832487165927887},{"x":0.2687074840068817,"y":0.3972081243991852},{"x":0.2636054456233978,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2636054456233978,0.3832487165927887,0.2687074840068817,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23979592323303223,"y":0.3832487165927887},{"x":0.25850340723991394,"y":0.3832487165927887},{"x":0.25850340723991394,"y":0.3972081243991852},{"x":0.23979592323303223,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.23979592323303223,0.3832487165927887,0.25850340723991394,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20578230917453766,"y":0.3832487165927887},{"x":0.23639455437660217,"y":0.3832487165927887},{"x":0.23639455437660217,"y":0.3972081243991852},{"x":0.20578230917453766,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.20578230917453766,0.3832487165927887,0.23639455437660217,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.3832487165927887},{"x":0.20578230917453766,"y":0.3832487165927887},{"x":0.20578230917453766,"y":0.3972081243991852},{"x":0.2023809552192688,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2023809552192688,0.3832487165927887,0.20578230917453766,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17176871001720428,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1972789168357849,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1972789168357849,"y":0.3972081243991852},{"x":0.17176871001720428,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.17176871001720428,0.38197970390319824,0.1972789168357849,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12414965778589249,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1666666716337204,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3972081243991852},{"x":0.12414965778589249,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگکهای","boundary":[0.12414965778589249,0.38197970390319824,0.1666666716337204,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1190476194024086,"y":0.38197970390319824},{"x":0.1190476194024086,"y":0.3972081243991852},{"x":0.095238097012043,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناوی","boundary":[0.095238097012043,0.38197970390319824,0.1190476194024086,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.38197970390319824},{"x":0.09013605117797852,"y":0.38197970390319824},{"x":0.09013605117797852,"y":0.3972081243991852},{"x":0.06462585180997849,"y":0.3972081243991852}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.06462585180997849,0.38197970390319824,0.09013605117797852,0.3972081243991852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9115646481513977,"y":0.403553307056427},{"x":0.9387755393981934,"y":0.403553307056427},{"x":0.9387755393981934,"y":0.41878172755241394},{"x":0.9115646481513977,"y":0.41878172755241394}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کمرنگ","boundary":[0.9115646481513977,0.403553307056427,0.9387755393981934,0.41878172755241394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.403553307056427},{"x":0.9081632494926453,"y":0.403553307056427},{"x":0.9081632494926453,"y":0.4175126850605011},{"x":0.9047619104385376,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.9047619104385376,0.403553307056427,0.9081632494926453,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884353756904602,"y":0.403553307056427},{"x":0.8996598720550537,"y":0.403553307056427},{"x":0.8996598720550537,"y":0.4175126850605011},{"x":0.884353756904602,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.884353756904602,0.403553307056427,0.8996598720550537,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865646243095398,"y":0.403553307056427},{"x":0.8826530575752258,"y":0.403553307056427},{"x":0.8826530575752258,"y":0.4175126850605011},{"x":0.865646243095398,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.865646243095398,0.403553307056427,0.8826530575752258,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853741466999054,"y":0.403553307056427},{"x":0.8588435649871826,"y":0.403553307056427},{"x":0.8588435649871826,"y":0.4175126850605011},{"x":0.853741466999054,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.853741466999054,0.403553307056427,0.8588435649871826,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265306353569031,"y":0.403553307056427},{"x":0.8486394286155701,"y":0.403553307056427},{"x":0.8486394286155701,"y":0.4175126850605011},{"x":0.8265306353569031,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مثلثی","boundary":[0.8265306353569031,0.403553307056427,0.8486394286155701,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8146258592605591,"y":0.403553307056427},{"x":0.819727897644043,"y":0.403553307056427},{"x":0.819727897644043,"y":0.4175126850605011},{"x":0.8146258592605591,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8146258592605591,0.403553307056427,0.819727897644043,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7993197441101074,"y":0.403553307056427},{"x":0.8112244606018066,"y":0.403553307056427},{"x":0.8112244606018066,"y":0.4175126850605011},{"x":0.7993197441101074,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.7993197441101074,0.403553307056427,0.8112244606018066,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823129296302795,"y":0.403553307056427},{"x":0.7976190447807312,"y":0.403553307056427},{"x":0.7976190447807312,"y":0.4175126850605011},{"x":0.7823129296302795,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیزه","boundary":[0.7823129296302795,0.403553307056427,0.7976190447807312,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.403553307056427},{"x":0.7823129296302795,"y":0.403553307056427},{"x":0.7823129296302795,"y":0.4175126850605011},{"x":0.773809552192688,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.773809552192688,0.403553307056427,0.7823129296302795,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7653061151504517,"y":0.403553307056427},{"x":0.7704081535339355,"y":0.403553307056427},{"x":0.7704081535339355,"y":0.4175126850605011},{"x":0.7653061151504517,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7653061151504517,0.403553307056427,0.7704081535339355,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431972622871399,"y":0.403553307056427},{"x":0.7602040767669678,"y":0.403553307056427},{"x":0.7602040767669678,"y":0.4175126850605011},{"x":0.7431972622871399,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.7431972622871399,0.403553307056427,0.7602040767669678,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312925457954407,"y":0.403553307056427},{"x":0.7414966225624084,"y":0.403553307056427},{"x":0.7414966225624084,"y":0.4175126850605011},{"x":0.7312925457954407,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.7312925457954407,0.403553307056427,0.7414966225624084,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726190447807312,"y":0.403553307056427},{"x":0.7295918464660645,"y":0.403553307056427},{"x":0.7295918464660645,"y":0.4175126850605011},{"x":0.726190447807312,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.726190447807312,0.403553307056427,0.7295918464660645,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819728016853333,"y":0.403553307056427},{"x":0.7210884094238281,"y":0.403553307056427},{"x":0.7210884094238281,"y":0.4175126850605011},{"x":0.6819728016853333,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگکهای","boundary":[0.6819728016853333,0.403553307056427,0.7210884094238281,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6513605713844299,"y":0.40228426456451416},{"x":0.6785714030265808,"y":0.40228426456451416},{"x":0.6785714030265808,"y":0.4175126850605011},{"x":0.6513605713844299,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6513605713844299,0.40228426456451416,0.6785714030265808,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.40228426456451416},{"x":0.646258533000946,"y":0.40228426456451416},{"x":0.646258533000946,"y":0.4175126850605011},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گریبان","boundary":[0.6190476417541504,0.40228426456451416,0.646258533000946,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969387888908386,"y":0.40228426456451416},{"x":0.6122449040412903,"y":0.40228426456451416},{"x":0.6122449040412903,"y":0.4175126850605011},{"x":0.5969387888908386,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5969387888908386,0.40228426456451416,0.6122449040412903,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799319744110107,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5952380895614624,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5952380895614624,"y":0.4175126850605011},{"x":0.5799319744110107,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.5799319744110107,0.40228426456451416,0.5952380895614624,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5748299360275269,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5765306353569031,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5765306353569031,"y":0.4175126850605011},{"x":0.5748299360275269,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5748299360275269,0.40228426456451416,0.5765306353569031,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545918345451355,"y":0.40228426456451416},{"x":0.569727897644043,"y":0.40228426456451416},{"x":0.569727897644043,"y":0.4175126850605011},{"x":0.545918345451355,"y":0.4175126850605011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.545918345451355,0.40228426456451416,0.569727897644043,0.4175126850605011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5408163070678711,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5408163070678711,"y":0.41624364256858826},{"x":0.523809552192688,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.523809552192688,0.40228426456451416,0.5408163070678711,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068027377128601,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5187074542045593,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5187074542045593,"y":0.41624364256858826},{"x":0.5068027377128601,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5068027377128601,0.40228426456451416,0.5187074542045593,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5034013390541077,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5051020383834839,"y":0.40228426456451416},{"x":0.5051020383834839,"y":0.41624364256858826},{"x":0.5034013390541077,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5034013390541077,0.40228426456451416,0.5051020383834839,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.488095223903656,"y":0.40228426456451416},{"x":0.49659863114356995,"y":0.40228426456451416},{"x":0.49659863114356995,"y":0.41624364256858826},{"x":0.488095223903656,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.488095223903656,0.40228426456451416,0.49659863114356995,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47789114713668823,"y":0.40228426456451416},{"x":0.48469388484954834,"y":0.40228426456451416},{"x":0.48469388484954834,"y":0.41624364256858826},{"x":0.47789114713668823,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.47789114713668823,0.40228426456451416,0.48469388484954834,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659864008426666,"y":0.40228426456451416},{"x":0.4693877696990967,"y":0.40228426456451416},{"x":0.4693877696990967,"y":0.41624364256858826},{"x":0.4659864008426666,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4659864008426666,0.40228426456451416,0.4693877696990967,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442176878452301,"y":0.40228426456451416},{"x":0.46088436245918274,"y":0.40228426456451416},{"x":0.46088436245918274,"y":0.41624364256858826},{"x":0.442176878452301,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.442176878452301,0.40228426456451416,0.46088436245918274,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41496598720550537,"y":0.40228426456451416},{"x":0.43707484006881714,"y":0.40228426456451416},{"x":0.43707484006881714,"y":0.41624364256858826},{"x":0.41496598720550537,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پریده","boundary":[0.41496598720550537,0.40228426456451416,0.43707484006881714,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40136054158210754,"y":0.40228426456451416},{"x":0.40816327929496765,"y":0.40228426456451416},{"x":0.40816327929496765,"y":0.41624364256858826},{"x":0.40136054158210754,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40136054158210754,0.40228426456451416,0.40816327929496765,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.40228426456451416},{"x":0.39625850319862366,"y":0.40228426456451416},{"x":0.39625850319862366,"y":0.41624364256858826},{"x":0.369047611951828,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.369047611951828,0.40228426456451416,0.39625850319862366,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.40228426456451416},{"x":0.3622449040412903,"y":0.40228426456451416},{"x":0.3622449040412903,"y":0.41624364256858826},{"x":0.3333333432674408,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.3333333432674408,0.40228426456451416,0.3622449040412903,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32482993602752686,"y":0.40228426456451416},{"x":0.3282313048839569,"y":0.40228426456451416},{"x":0.3282313048839569,"y":0.41624364256858826},{"x":0.32482993602752686,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32482993602752686,0.40228426456451416,0.3282313048839569,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908163368701935,"y":0.4010152220726013},{"x":0.31972789764404297,"y":0.4010152220726013},{"x":0.31972789764404297,"y":0.41624364256858826},{"x":0.2908163368701935,"y":0.41624364256858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.2908163368701935,0.4010152220726013,0.31972789764404297,0.41624364256858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806122303009033,"y":0.4010152220726013},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4010152220726013},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4149746298789978},{"x":0.2806122303009033,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2806122303009033,0.4010152220726013,0.2857142984867096,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2551020383834839,"y":0.4010152220726013},{"x":0.2738095223903656,"y":0.4010152220726013},{"x":0.2738095223903656,"y":0.4149746298789978},{"x":0.2551020383834839,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.2551020383834839,0.4010152220726013,0.2738095223903656,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2431972771883011,"y":0.4010152220726013},{"x":0.25340136885643005,"y":0.4010152220726013},{"x":0.25340136885643005,"y":0.4149746298789978},{"x":0.2431972771883011,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2431972771883011,0.4010152220726013,0.25340136885643005,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23979592323303223,"y":0.4010152220726013},{"x":0.23979592323303223,"y":0.4010152220726013},{"x":0.23979592323303223,"y":0.4149746298789978},{"x":0.23979592323303223,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23979592323303223,0.4010152220726013,0.23979592323303223,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21258503198623657,"y":0.4010152220726013},{"x":0.2329932004213333,"y":0.4010152220726013},{"x":0.2329932004213333,"y":0.4149746298789978},{"x":0.21258503198623657,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.21258503198623657,0.4010152220726013,0.2329932004213333,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2091836780309677,"y":0.4010152220726013},{"x":0.21258503198623657,"y":0.4010152220726013},{"x":0.21258503198623657,"y":0.4149746298789978},{"x":0.2091836780309677,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2091836780309677,0.4010152220726013,0.21258503198623657,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18027210235595703,"y":0.4010152220726013},{"x":0.20408163964748383,"y":0.4010152220726013},{"x":0.20408163964748383,"y":0.4149746298789978},{"x":0.18027210235595703,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.18027210235595703,0.4010152220726013,0.20408163964748383,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.4010152220726013},{"x":0.1785714328289032,"y":0.4010152220726013},{"x":0.1785714328289032,"y":0.4149746298789978},{"x":0.16496598720550537,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.16496598720550537,0.4010152220726013,0.1785714328289032,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12074829638004303,"y":0.4010152220726013},{"x":0.15986394882202148,"y":0.4010152220726013},{"x":0.15986394882202148,"y":0.4149746298789978},{"x":0.12074829638004303,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"واژتخم","boundary":[0.12074829638004303,0.4010152220726013,0.15986394882202148,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09693877398967743,"y":0.4010152220726013},{"x":0.1190476194024086,"y":0.4010152220726013},{"x":0.1190476194024086,"y":0.4149746298789978},{"x":0.09693877398967743,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.09693877398967743,0.4010152220726013,0.1190476194024086,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09183673560619354,"y":0.4010152220726013},{"x":0.09693877398967743,"y":0.4010152220726013},{"x":0.09693877398967743,"y":0.4149746298789978},{"x":0.09183673560619354,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.09183673560619354,0.4010152220726013,0.09693877398967743,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.4010152220726013},{"x":0.08843537420034409,"y":0.4010152220726013},{"x":0.08843537420034409,"y":0.4149746298789978},{"x":0.06462585180997849,"y":0.4149746298789978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.06462585180997849,0.4010152220726013,0.08843537420034409,0.4149746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9217687249183655,"y":0.42131978273391724},{"x":0.9387755393981934,"y":0.42131978273391724},{"x":0.9387755393981934,"y":0.4352791905403137},{"x":0.9217687249183655,"y":0.4352791905403137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.9217687249183655,0.42131978273391724,0.9387755393981934,0.4352791905403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.896258533000946,"y":0.4200507700443268},{"x":0.9166666865348816,"y":0.4200507700443268},{"x":0.9166666865348816,"y":0.4340101480484009},{"x":0.896258533000946,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مدور","boundary":[0.896258533000946,0.4200507700443268,0.9166666865348816,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8928571343421936,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8945578336715698,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8945578336715698,"y":0.4340101480484009},{"x":0.8928571343421936,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8928571343421936,0.4200507700443268,0.8945578336715698,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588435649871826,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8860543966293335,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8860543966293335,"y":0.4340101480484009},{"x":0.8588435649871826,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسم","boundary":[0.8588435649871826,0.4200507700443268,0.8860543966293335,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8401360511779785,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8520408272743225,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8520408272743225,"y":0.4340101480484009},{"x":0.8401360511779785,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8401360511779785,0.4200507700443268,0.8520408272743225,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8384353518486023,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8384353518486023,"y":0.4340101480484009},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8333333134651184,0.4200507700443268,0.8384353518486023,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027210831642151,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8282312750816345,"y":0.4200507700443268},{"x":0.8282312750816345,"y":0.4340101480484009},{"x":0.8027210831642151,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.8027210831642151,0.4200507700443268,0.8282312750816345,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7925170063972473,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7976190447807312,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7976190447807312,"y":0.4340101480484009},{"x":0.7925170063972473,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7925170063972473,0.4200507700443268,0.7976190447807312,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7772108912467957,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7874149680137634,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7874149680137634,"y":0.4340101480484009},{"x":0.7772108912467957,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"نير","boundary":[0.7772108912467957,0.4200507700443268,0.7874149680137634,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773809552192688,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7755101919174194,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7755101919174194,"y":0.4340101480484009},{"x":0.773809552192688,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.773809552192688,0.4200507700443268,0.7755101919174194,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7670068144798279,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7670068144798279,"y":0.4340101480484009},{"x":0.738095223903656,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.738095223903656,0.4200507700443268,0.7670068144798279,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836734414100647,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7295918464660645,"y":0.4200507700443268},{"x":0.7295918464660645,"y":0.4340101480484009},{"x":0.6836734414100647,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.6836734414100647,0.4200507700443268,0.7295918464660645,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6768707633018494,"y":0.4200507700443268},{"x":0.680272102355957,"y":0.4200507700443268},{"x":0.680272102355957,"y":0.4340101480484009},{"x":0.6768707633018494,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6768707633018494,0.4200507700443268,0.680272102355957,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6496598720550537,"y":0.4200507700443268},{"x":0.6734693646430969,"y":0.4200507700443268},{"x":0.6734693646430969,"y":0.4340101480484009},{"x":0.6496598720550537,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شمال","boundary":[0.6496598720550537,0.4200507700443268,0.6734693646430969,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.4200507700443268},{"x":0.6479591727256775,"y":0.4200507700443268},{"x":0.6479591727256775,"y":0.4340101480484009},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6428571343421936,0.4200507700443268,0.6479591727256775,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173469424247742,"y":0.4200507700443268},{"x":0.6411564350128174,"y":0.4200507700443268},{"x":0.6411564350128174,"y":0.4340101480484009},{"x":0.6173469424247742,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرگان","boundary":[0.6173469424247742,0.4200507700443268,0.6411564350128174,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122449040412903,"y":0.4200507700443268},{"x":0.615646243095398,"y":0.4200507700443268},{"x":0.615646243095398,"y":0.4340101480484009},{"x":0.6122449040412903,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6122449040412903,0.4200507700443268,0.615646243095398,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918367505073547,"y":0.41878172755241394},{"x":0.6088435649871826,"y":0.41878172755241394},{"x":0.6088435649871826,"y":0.4340101480484009},{"x":0.5918367505073547,"y":0.4340101480484009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گنبد","boundary":[0.5918367505073547,0.41878172755241394,0.6088435649871826,0.4340101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612244606018066,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5867347121238708,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5867347121238708,"y":0.43274110555648804},{"x":0.5612244606018066,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کاووس","boundary":[0.5612244606018066,0.41878172755241394,0.5867347121238708,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5510203838348389,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5544217824935913,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5544217824935913,"y":0.43274110555648804},{"x":0.5510203838348389,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5510203838348389,0.41878172755241394,0.5544217824935913,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289115905761719,"y":0.41878172755241394},{"x":0.545918345451355,"y":0.41878172755241394},{"x":0.545918345451355,"y":0.43274110555648804},{"x":0.5289115905761719,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بندر","boundary":[0.5289115905761719,0.41878172755241394,0.545918345451355,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102040767669678,"y":0.41878172755241394},{"x":0.523809552192688,"y":0.41878172755241394},{"x":0.523809552192688,"y":0.43274110555648804},{"x":0.5102040767669678,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.5102040767669678,0.41878172755241394,0.523809552192688,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068027377128601,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5085033774375916,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5085033774375916,"y":0.43274110555648804},{"x":0.5068027377128601,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5068027377128601,0.41878172755241394,0.5085033774375916,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4829931855201721,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5017006993293762,"y":0.41878172755241394},{"x":0.5017006993293762,"y":0.43274110555648804},{"x":0.4829931855201721,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.4829931855201721,0.41878172755241394,0.5017006993293762,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4812925159931183,"y":0.41878172755241394},{"x":0.48469388484954834,"y":0.41878172755241394},{"x":0.48469388484954834,"y":0.43274110555648804},{"x":0.4812925159931183,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4812925159931183,0.41878172755241394,0.48469388484954834,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45578232407569885,"y":0.41878172755241394},{"x":0.47789114713668823,"y":0.41878172755241394},{"x":0.47789114713668823,"y":0.43274110555648804},{"x":0.45578232407569885,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیلان","boundary":[0.45578232407569885,0.41878172755241394,0.47789114713668823,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45068028569221497,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4523809552192688,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4523809552192688,"y":0.43274110555648804},{"x":0.45068028569221497,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.45068028569221497,0.41878172755241394,0.4523809552192688,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426870733499527,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4455782175064087,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4455782175064087,"y":0.43274110555648804},{"x":0.426870733499527,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داماش","boundary":[0.426870733499527,0.41878172755241394,0.4455782175064087,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41496598720550537,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4166666567325592,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4166666567325592,"y":0.43274110555648804},{"x":0.41496598720550537,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41496598720550537,0.41878172755241394,0.4166666567325592,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38945579528808594,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4098639488220215,"y":0.41878172755241394},{"x":0.4098639488220215,"y":0.43274110555648804},{"x":0.38945579528808594,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"عمار","boundary":[0.38945579528808594,0.41878172755241394,0.4098639488220215,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.41878172755241394},{"x":0.3877550959587097,"y":0.41878172755241394},{"x":0.3877550959587097,"y":0.43274110555648804},{"x":0.380952388048172,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"لو","boundary":[0.380952388048172,0.41878172755241394,0.3877550959587097,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37755101919174194,"y":0.41878172755241394},{"x":0.380952388048172,"y":0.41878172755241394},{"x":0.380952388048172,"y":0.43274110555648804},{"x":0.37755101919174194,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37755101919174194,0.41878172755241394,0.380952388048172,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35884353518486023,"y":0.41878172755241394},{"x":0.37244898080825806,"y":0.41878172755241394},{"x":0.37244898080825806,"y":0.43274110555648804},{"x":0.35884353518486023,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.35884353518486023,0.41878172755241394,0.37244898080825806,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282313048839569,"y":0.41878172755241394},{"x":0.35374149680137634,"y":0.41878172755241394},{"x":0.35374149680137634,"y":0.43274110555648804},{"x":0.3282313048839569,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دالفاک","boundary":[0.3282313048839569,0.41878172755241394,0.35374149680137634,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.41878172755241394},{"x":0.32482993602752686,"y":0.41878172755241394},{"x":0.32482993602752686,"y":0.43274110555648804},{"x":0.3214285671710968,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3214285671710968,0.41878172755241394,0.32482993602752686,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27721089124679565,"y":0.41878172755241394},{"x":0.3163265287876129,"y":0.41878172755241394},{"x":0.3163265287876129,"y":0.43274110555648804},{"x":0.27721089124679565,"y":0.43274110555648804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.27721089124679565,0.41878172755241394,0.3163265287876129,0.43274110555648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27210885286331177,"y":0.4175126850605011},{"x":0.27551019191741943,"y":0.4175126850605011},{"x":0.27551019191741943,"y":0.4314720928668976},{"x":0.27210885286331177,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27210885286331177,0.4175126850605011,0.27551019191741943,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25340136885643005,"y":0.4175126850605011},{"x":0.2670068144798279,"y":0.4175126850605011},{"x":0.2670068144798279,"y":0.4314720928668976},{"x":0.25340136885643005,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.25340136885643005,0.4175126850605011,0.2670068144798279,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22959183156490326,"y":0.4175126850605011},{"x":0.24829931557178497,"y":0.4175126850605011},{"x":0.24829931557178497,"y":0.4314720928668976},{"x":0.22959183156490326,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.22959183156490326,0.4175126850605011,0.24829931557178497,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2210884392261505,"y":0.4175126850605011},{"x":0.22448979318141937,"y":0.4175126850605011},{"x":0.22448979318141937,"y":0.4314720928668976},{"x":0.2210884392261505,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2210884392261505,0.4175126850605011,0.22448979318141937,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.4175126850605011},{"x":0.21598640084266663,"y":0.4175126850605011},{"x":0.21598640084266663,"y":0.4314720928668976},{"x":0.18877550959587097,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"خلخال","boundary":[0.18877550959587097,0.4175126850605011,0.21598640084266663,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18197278678417206,"y":0.4175126850605011},{"x":0.1853741556406021,"y":0.4175126850605011},{"x":0.1853741556406021,"y":0.4314720928668976},{"x":0.18197278678417206,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18197278678417206,0.4175126850605011,0.1853741556406021,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.4175126850605011},{"x":0.17687074840068817,"y":0.4175126850605011},{"x":0.17687074840068817,"y":0.4314720928668976},{"x":0.16496598720550537,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.16496598720550537,0.4175126850605011,0.17687074840068817,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13605442643165588,"y":0.4175126850605011},{"x":0.15986394882202148,"y":0.4175126850605011},{"x":0.15986394882202148,"y":0.4314720928668976},{"x":0.13605442643165588,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آستارا","boundary":[0.13605442643165588,0.4175126850605011,0.15986394882202148,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12585033476352692,"y":0.4175126850605011},{"x":0.12925170361995697,"y":0.4175126850605011},{"x":0.12925170361995697,"y":0.4314720928668976},{"x":0.12585033476352692,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12585033476352692,0.4175126850605011,0.12925170361995697,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09693877398967743,"y":0.4175126850605011},{"x":0.12074829638004303,"y":0.4175126850605011},{"x":0.12074829638004303,"y":0.4314720928668976},{"x":0.09693877398967743,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اردبیل","boundary":[0.09693877398967743,0.4175126850605011,0.12074829638004303,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09013605117797852,"y":0.4175126850605011},{"x":0.095238097012043,"y":0.4175126850605011},{"x":0.095238097012043,"y":0.4314720928668976},{"x":0.09013605117797852,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.09013605117797852,0.4175126850605011,0.095238097012043,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.4175126850605011},{"x":0.08843537420034409,"y":0.4175126850605011},{"x":0.08843537420034409,"y":0.4314720928668976},{"x":0.06462585180997849,"y":0.4314720928668976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردنه","boundary":[0.06462585180997849,0.4175126850605011,0.08843537420034409,0.4314720928668976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9149659872055054,"y":0.43908628821372986},{"x":0.9387755393981934,"y":0.43908628821372986},{"x":0.9387755393981934,"y":0.45304569602012634},{"x":0.9149659872055054,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حیران","boundary":[0.9149659872055054,0.43908628821372986,0.9387755393981934,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9115646481513977,"y":0.43908628821372986},{"x":0.9132652878761292,"y":0.43908628821372986},{"x":0.9132652878761292,"y":0.45304569602012634},{"x":0.9115646481513977,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.9115646481513977,0.43908628821372986,0.9132652878761292,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8928571343421936,"y":0.43908628821372986},{"x":0.9064626097679138,"y":0.43908628821372986},{"x":0.9064626097679138,"y":0.45304569602012634},{"x":0.8928571343421936,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8928571343421936,0.43908628821372986,0.9064626097679138,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8707482814788818,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8877550959587097,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8877550959587097,"y":0.45304569602012634},{"x":0.8707482814788818,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.8707482814788818,0.43908628821372986,0.8877550959587097,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588435649871826,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8639456033706665,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8639456033706665,"y":0.45304569602012634},{"x":0.8588435649871826,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8588435649871826,0.43908628821372986,0.8639456033706665,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350340127944946,"y":0.43908628821372986},{"x":0.853741466999054,"y":0.43908628821372986},{"x":0.853741466999054,"y":0.45304569602012634},{"x":0.8350340127944946,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.8350340127944946,0.43908628821372986,0.853741466999054,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831632673740387,"y":0.43908628821372986},{"x":0.831632673740387,"y":0.43908628821372986},{"x":0.831632673740387,"y":0.45304569602012634},{"x":0.831632673740387,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.831632673740387,0.43908628821372986,0.831632673740387,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8282312750816345,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8282312750816345,"y":0.45304569602012634},{"x":0.8095238208770752,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کلیبر","boundary":[0.8095238208770752,0.43908628821372986,0.8282312750816345,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027210831642151,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8061224222183228,"y":0.43908628821372986},{"x":0.8061224222183228,"y":0.45304569602012634},{"x":0.8027210831642151,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8027210831642151,0.43908628821372986,0.8061224222183228,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568027377128601,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7993197441101074,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7993197441101074,"y":0.45304569602012634},{"x":0.7568027377128601,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کیامکیداغ","boundary":[0.7568027377128601,0.43908628821372986,0.7993197441101074,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7534013390541077,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7568027377128601,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7568027377128601,"y":0.45304569602012634},{"x":0.7534013390541077,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7534013390541077,0.43908628821372986,0.7568027377128601,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295918464660645,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7482993006706238,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7482993006706238,"y":0.45304569602012634},{"x":0.7295918464660645,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میاب","boundary":[0.7295918464660645,0.43908628821372986,0.7482993006706238,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227891087532043,"y":0.43908628821372986},{"x":0.726190447807312,"y":0.43908628821372986},{"x":0.726190447807312,"y":0.45304569602012634},{"x":0.7227891087532043,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7227891087532043,0.43908628821372986,0.726190447807312,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955782175064087,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7193877696990967,"y":0.43908628821372986},{"x":0.7193877696990967,"y":0.45304569602012634},{"x":0.6955782175064087,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردنه","boundary":[0.6955782175064087,0.43908628821372986,0.7193877696990967,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6598639488220215,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6904761791229248,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6904761791229248,"y":0.45304569602012634},{"x":0.6598639488220215,"y":0.45304569602012634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قوشچی","boundary":[0.6598639488220215,0.43908628821372986,0.6904761791229248,0.45304569602012634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6513605713844299,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6547619104385376,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6547619104385376,"y":0.4517766535282135},{"x":0.6513605713844299,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6513605713844299,0.43908628821372986,0.6547619104385376,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6360543966293335,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6479591727256775,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6479591727256775,"y":0.4517766535282135},{"x":0.6360543966293335,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6360543966293335,0.43908628821372986,0.6479591727256775,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258503198623657,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6326530575752258,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6326530575752258,"y":0.4517766535282135},{"x":0.6258503198623657,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نار","boundary":[0.6258503198623657,0.43908628821372986,0.6326530575752258,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6224489808082581,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6224489808082581,"y":0.4517766535282135},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6190476417541504,0.43908628821372986,0.6224489808082581,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6122449040412903,"y":0.43908628821372986},{"x":0.6122449040412903,"y":0.4517766535282135},{"x":0.5833333134651184,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5833333134651184,0.43908628821372986,0.6122449040412903,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5527210831642151,"y":0.437817245721817},{"x":0.5782312750816345,"y":0.437817245721817},{"x":0.5782312750816345,"y":0.4517766535282135},{"x":0.5527210831642151,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"سیماس","boundary":[0.5527210831642151,0.437817245721817,0.5782312750816345,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408163070678711,"y":0.437817245721817},{"x":0.5442177057266235,"y":0.437817245721817},{"x":0.5442177057266235,"y":0.4517766535282135},{"x":0.5408163070678711,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5408163070678711,0.437817245721817,0.5442177057266235,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5102040767669678,"y":0.437817245721817},{"x":0.5357142686843872,"y":0.437817245721817},{"x":0.5357142686843872,"y":0.4517766535282135},{"x":0.5102040767669678,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اورمیه","boundary":[0.5102040767669678,0.437817245721817,0.5357142686843872,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068027377128601,"y":0.437817245721817},{"x":0.5085033774375916,"y":0.437817245721817},{"x":0.5085033774375916,"y":0.4517766535282135},{"x":0.5068027377128601,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5068027377128601,0.437817245721817,0.5085033774375916,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4693877696990967,"y":0.437817245721817},{"x":0.5034013390541077,"y":0.437817245721817},{"x":0.5034013390541077,"y":0.4517766535282135},{"x":0.4693877696990967,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کردستان","boundary":[0.4693877696990967,0.437817245721817,0.5034013390541077,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4625850319862366,"y":0.437817245721817},{"x":0.4659864008426666,"y":0.437817245721817},{"x":0.4659864008426666,"y":0.4517766535282135},{"x":0.4625850319862366,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4625850319862366,0.437817245721817,0.4659864008426666,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44387754797935486,"y":0.437817245721817},{"x":0.4591836631298065,"y":0.437817245721817},{"x":0.4591836631298065,"y":0.4517766535282135},{"x":0.44387754797935486,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.44387754797935486,0.437817245721817,0.4591836631298065,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41496598720550537,"y":0.437817245721817},{"x":0.43877550959587097,"y":0.437817245721817},{"x":0.43877550959587097,"y":0.4517766535282135},{"x":0.41496598720550537,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امرالله","boundary":[0.41496598720550537,0.437817245721817,0.43877550959587097,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.437817245721817},{"x":0.4098639488220215,"y":0.437817245721817},{"x":0.4098639488220215,"y":0.4517766535282135},{"x":0.380952388048172,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.380952388048172,0.437817245721817,0.4098639488220215,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3554421663284302,"y":0.437817245721817},{"x":0.3758503496646881,"y":0.437817245721817},{"x":0.3758503496646881,"y":0.4517766535282135},{"x":0.3554421663284302,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سقز","boundary":[0.3554421663284302,0.437817245721817,0.3758503496646881,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3520408272743225,"y":0.437817245721817},{"x":0.3520408272743225,"y":0.437817245721817},{"x":0.3520408272743225,"y":0.4517766535282135},{"x":0.3520408272743225,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3520408272743225,0.437817245721817,0.3520408272743225,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323129266500473,"y":0.437817245721817},{"x":0.3469387888908386,"y":0.437817245721817},{"x":0.3469387888908386,"y":0.4517766535282135},{"x":0.323129266500473,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.323129266500473,0.437817245721817,0.3469387888908386,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31802719831466675,"y":0.437817245721817},{"x":0.3214285671710968,"y":0.437817245721817},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4517766535282135},{"x":0.31802719831466675,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31802719831466675,0.437817245721817,0.3214285671710968,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28231292963027954,"y":0.437817245721817},{"x":0.31292515993118286,"y":0.437817245721817},{"x":0.31292515993118286,"y":0.4517766535282135},{"x":0.28231292963027954,"y":0.4517766535282135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نهاوند","boundary":[0.28231292963027954,0.437817245721817,0.31292515993118286,0.4517766535282135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2431972771883011,"y":0.437817245721817},{"x":0.27721089124679565,"y":0.437817245721817},{"x":0.27721089124679565,"y":0.45050761103630066},{"x":0.2431972771883011,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"همدان","boundary":[0.2431972771883011,0.437817245721817,0.27721089124679565,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21598640084266663,"y":0.437817245721817},{"x":0.23979592323303223,"y":0.437817245721817},{"x":0.23979592323303223,"y":0.45050761103630066},{"x":0.21598640084266663,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.21598640084266663,0.437817245721817,0.23979592323303223,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2091836780309677,"y":0.437817245721817},{"x":0.2142857164144516,"y":0.437817245721817},{"x":0.2142857164144516,"y":0.45050761103630066},{"x":0.2091836780309677,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2091836780309677,0.437817245721817,0.2142857164144516,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.437817245721817},{"x":0.20578230917453766,"y":0.437817245721817},{"x":0.20578230917453766,"y":0.45050761103630066},{"x":0.18877550959587097,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.18877550959587097,0.437817245721817,0.20578230917453766,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.43654823303222656},{"x":0.18367347121238708,"y":0.43654823303222656},{"x":0.18367347121238708,"y":0.45050761103630066},{"x":0.16496598720550537,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اراک","boundary":[0.16496598720550537,0.43654823303222656,0.18367347121238708,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.43654823303222656},{"x":0.15816326439380646,"y":0.43654823303222656},{"x":0.15816326439380646,"y":0.45050761103630066},{"x":0.1547619104385376,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1547619104385376,0.43654823303222656,0.15816326439380646,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13605442643165588,"y":0.43654823303222656},{"x":0.14965985715389252,"y":0.43654823303222656},{"x":0.14965985715389252,"y":0.45050761103630066},{"x":0.13605442643165588,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.13605442643165588,0.43654823303222656,0.14965985715389252,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.43654823303222656},{"x":0.13605442643165588,"y":0.43654823303222656},{"x":0.13605442643165588,"y":0.45050761103630066},{"x":0.13265305757522583,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.13265305757522583,0.43654823303222656,0.13605442643165588,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09693877398967743,"y":0.43654823303222656},{"x":0.12755101919174194,"y":0.43654823303222656},{"x":0.12755101919174194,"y":0.45050761103630066},{"x":0.09693877398967743,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لرستان","boundary":[0.09693877398967743,0.43654823303222656,0.12755101919174194,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09353741258382797,"y":0.43654823303222656},{"x":0.095238097012043,"y":0.43654823303222656},{"x":0.095238097012043,"y":0.45050761103630066},{"x":0.09353741258382797,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.09353741258382797,0.43654823303222656,0.095238097012043,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.43654823303222656},{"x":0.08843537420034409,"y":0.43654823303222656},{"x":0.08843537420034409,"y":0.45050761103630066},{"x":0.06462585180997849,"y":0.45050761103630066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درود","boundary":[0.06462585180997849,0.43654823303222656,0.08843537420034409,0.45050761103630066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9081632494926453,"y":0.4568527936935425},{"x":0.9387755393981934,"y":0.4568527936935425},{"x":0.9387755393981934,"y":0.4720812141895294},{"x":0.9081632494926453,"y":0.4720812141895294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خراسان","boundary":[0.9081632494926453,0.4568527936935425,0.9387755393981934,0.4720812141895294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.4568527936935425},{"x":0.9064626097679138,"y":0.4568527936935425},{"x":0.9064626097679138,"y":0.4720812141895294},{"x":0.9047619104385376,"y":0.4720812141895294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.9047619104385376,0.4568527936935425,0.9064626097679138,0.4720812141895294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8673469424247742,"y":0.4568527936935425},{"x":0.896258533000946,"y":0.4568527936935425},{"x":0.896258533000946,"y":0.4720812141895294},{"x":0.8673469424247742,"y":0.4720812141895294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.8673469424247742,0.4568527936935425,0.896258533000946,0.4720812141895294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350340127944946,"y":0.45558375120162964},{"x":0.8605442047119141,"y":0.45558375120162964},{"x":0.8605442047119141,"y":0.4720812141895294},{"x":0.8350340127944946,"y":0.4720812141895294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8350340127944946,0.45558375120162964,0.8605442047119141,0.4720812141895294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8299319744110107,"y":0.45558375120162964},{"x":0.8333333134651184,"y":0.45558375120162964},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4708121716976166},{"x":0.8299319744110107,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8299319744110107,0.45558375120162964,0.8333333134651184,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823129296302795,"y":0.45558375120162964},{"x":0.8248299360275269,"y":0.45558375120162964},{"x":0.8248299360275269,"y":0.4708121716976166},{"x":0.7823129296302795,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آذربایجان","boundary":[0.7823129296302795,0.45558375120162964,0.8248299360275269,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7789115905761719,"y":0.45558375120162964},{"x":0.7806122303009033,"y":0.45558375120162964},{"x":0.7806122303009033,"y":0.4708121716976166},{"x":0.7789115905761719,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7789115905761719,0.45558375120162964,0.7806122303009033,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7414966225624084,"y":0.45558375120162964},{"x":0.773809552192688,"y":0.45558375120162964},{"x":0.773809552192688,"y":0.4708121716976166},{"x":0.7414966225624084,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بودالائو","boundary":[0.7414966225624084,0.45558375120162964,0.773809552192688,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295918464660645,"y":0.45558375120162964},{"x":0.7363945841789246,"y":0.45558375120162964},{"x":0.7363945841789246,"y":0.4708121716976166},{"x":0.7295918464660645,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7295918464660645,0.45558375120162964,0.7363945841789246,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.45558375120162964},{"x":0.7244898080825806,"y":0.45558375120162964},{"x":0.7244898080825806,"y":0.4708121716976166},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.7023809552192688,0.45558375120162964,0.7244898080825806,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.45558375120162964},{"x":0.6972789168357849,"y":0.45558375120162964},{"x":0.6972789168357849,"y":0.4708121716976166},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.6666666865348816,0.45558375120162964,0.6972789168357849,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445578336715698,"y":0.45558375120162964},{"x":0.6615646481513977,"y":0.45558375120162964},{"x":0.6615646481513977,"y":0.4708121716976166},{"x":0.6445578336715698,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نئور","boundary":[0.6445578336715698,0.45558375120162964,0.6615646481513977,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6207482814788818,"y":0.45558375120162964},{"x":0.6394557952880859,"y":0.45558375120162964},{"x":0.6394557952880859,"y":0.4708121716976166},{"x":0.6207482814788818,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.6207482814788818,0.45558375120162964,0.6394557952880859,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020408272743225,"y":0.45558375120162964},{"x":0.615646243095398,"y":0.45558375120162964},{"x":0.615646243095398,"y":0.4708121716976166},{"x":0.6020408272743225,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6020408272743225,0.45558375120162964,0.615646243095398,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5935373902320862,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5969387888908386,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5969387888908386,"y":0.4708121716976166},{"x":0.5935373902320862,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5935373902320862,0.45558375120162964,0.5969387888908386,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5884353518486023,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5884353518486023,"y":0.4708121716976166},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"دبیت","boundary":[0.5714285969734192,0.45558375120162964,0.5884353518486023,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5612244606018066,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5646258592605591,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5646258592605591,"y":0.4708121716976166},{"x":0.5612244606018066,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5612244606018066,0.45558375120162964,0.5646258592605591,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289115905761719,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5561224222183228,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5561224222183228,"y":0.4708121716976166},{"x":0.5289115905761719,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"خلخال","boundary":[0.5289115905761719,0.45558375120162964,0.5561224222183228,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5255101919174194,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5255101919174194,"y":0.4708121716976166},{"x":0.523809552192688,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.523809552192688,0.45558375120162964,0.5255101919174194,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4931972920894623,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5153061151504517,"y":0.45558375120162964},{"x":0.5153061151504517,"y":0.4708121716976166},{"x":0.4931972920894623,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4931972920894623,0.45558375120162964,0.5153061151504517,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4625850319862366,"y":0.45558375120162964},{"x":0.4863945543766022,"y":0.45558375120162964},{"x":0.4863945543766022,"y":0.4708121716976166},{"x":0.4625850319862366,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4625850319862366,0.45558375120162964,0.4863945543766022,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591836631298065,"y":0.45558375120162964},{"x":0.4625850319862366,"y":0.45558375120162964},{"x":0.4625850319862366,"y":0.4708121716976166},{"x":0.4591836631298065,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4591836631298065,0.45558375120162964,0.4625850319862366,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4353741407394409,"y":0.4543147087097168},{"x":0.45408162474632263,"y":0.4543147087097168},{"x":0.45408162474632263,"y":0.4708121716976166},{"x":0.4353741407394409,"y":0.4708121716976166}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4353741407394409,0.4543147087097168,0.45408162474632263,0.4708121716976166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40816327929496765,"y":0.4543147087097168},{"x":0.43027210235595703,"y":0.4543147087097168},{"x":0.43027210235595703,"y":0.4695431590080261},{"x":0.40816327929496765,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40816327929496765,0.4543147087097168,0.43027210235595703,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3792516887187958,"y":0.4543147087097168},{"x":0.4030612111091614,"y":0.4543147087097168},{"x":0.4030612111091614,"y":0.4695431590080261},{"x":0.3792516887187958,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.3792516887187958,0.4543147087097168,0.4030612111091614,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503401279449463,"y":0.4543147087097168},{"x":0.3741496503353119,"y":0.4543147087097168},{"x":0.3741496503353119,"y":0.4695431590080261},{"x":0.3503401279449463,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.3503401279449463,0.4543147087097168,0.3741496503353119,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.4543147087097168},{"x":0.3452380895614624,"y":0.4543147087097168},{"x":0.3452380895614624,"y":0.4695431590080261},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.3214285671710968,0.4543147087097168,0.3452380895614624,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.4543147087097168},{"x":0.323129266500473,"y":0.4543147087097168},{"x":0.323129266500473,"y":0.4695431590080261},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3214285671710968,0.4543147087097168,0.323129266500473,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976190447807312,"y":0.4543147087097168},{"x":0.3146258592605591,"y":0.4543147087097168},{"x":0.3146258592605591,"y":0.4695431590080261},{"x":0.2976190447807312,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جند","boundary":[0.2976190447807312,0.4543147087097168,0.3146258592605591,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2738095223903656,"y":0.4543147087097168},{"x":0.2925170063972473,"y":0.4543147087097168},{"x":0.2925170063972473,"y":0.4695431590080261},{"x":0.2738095223903656,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.2738095223903656,0.4543147087097168,0.2925170063972473,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27040815353393555,"y":0.4543147087097168},{"x":0.27210885286331177,"y":0.4543147087097168},{"x":0.27210885286331177,"y":0.4695431590080261},{"x":0.27040815353393555,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27040815353393555,0.4543147087097168,0.27210885286331177,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.4543147087097168},{"x":0.26530611515045166,"y":0.4543147087097168},{"x":0.26530611515045166,"y":0.4695431590080261},{"x":0.2380952388048172,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.2380952388048172,0.4543147087097168,0.26530611515045166,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.4543147087097168},{"x":0.2329932004213333,"y":0.4543147087097168},{"x":0.2329932004213333,"y":0.4695431590080261},{"x":0.2142857164144516,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۲۷","boundary":[0.2142857164144516,0.4543147087097168,0.2329932004213333,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21258503198623657,"y":0.4543147087097168},{"x":0.21258503198623657,"y":0.4543147087097168},{"x":0.21258503198623657,"y":0.4695431590080261},{"x":0.21258503198623657,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.21258503198623657,0.4543147087097168,0.21258503198623657,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18707482516765594,"y":0.4543147087097168},{"x":0.20578230917453766,"y":0.4543147087097168},{"x":0.20578230917453766,"y":0.4695431590080261},{"x":0.18707482516765594,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلورا","boundary":[0.18707482516765594,0.4543147087097168,0.20578230917453766,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15136054158210754,"y":0.4543147087097168},{"x":0.18027210235595703,"y":0.4543147087097168},{"x":0.18027210235595703,"y":0.4695431590080261},{"x":0.15136054158210754,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانیکا","boundary":[0.15136054158210754,0.4543147087097168,0.18027210235595703,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14965985715389252,"y":0.4543147087097168},{"x":0.15136054158210754,"y":0.4543147087097168},{"x":0.15136054158210754,"y":0.4695431590080261},{"x":0.14965985715389252,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14965985715389252,0.4543147087097168,0.15136054158210754,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12585033476352692,"y":0.4543147087097168},{"x":0.14455781877040863,"y":0.4543147087097168},{"x":0.14455781877040863,"y":0.4695431590080261},{"x":0.12585033476352692,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.12585033476352692,0.4543147087097168,0.14455781877040863,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10374149680137634,"y":0.4543147087097168},{"x":0.12074829638004303,"y":0.4543147087097168},{"x":0.12074829638004303,"y":0.4695431590080261},{"x":0.10374149680137634,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"هينز","boundary":[0.10374149680137634,0.4543147087097168,0.12074829638004303,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.4543147087097168},{"x":0.09863945841789246,"y":0.4543147087097168},{"x":0.09863945841789246,"y":0.4695431590080261},{"x":0.06632652878761292,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"وشینگر","boundary":[0.06632652878761292,0.4543147087097168,0.09863945841789246,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.4543147087097168},{"x":0.06632652878761292,"y":0.4543147087097168},{"x":0.06632652878761292,"y":0.4695431590080261},{"x":0.06462585180997849,"y":0.4695431590080261}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.06462585180997849,0.4543147087097168,0.06632652878761292,0.4695431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.896258533000946,"y":0.47588831186294556},{"x":0.9353741407394409,"y":0.47588831186294556},{"x":0.9353741407394409,"y":0.48984771966934204},{"x":0.896258533000946,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کمپوزيته","boundary":[0.896258533000946,0.47588831186294556,0.9353741407394409,0.48984771966934204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8860543966293335,"y":0.47588831186294556},{"x":0.8911564350128174,"y":0.47588831186294556},{"x":0.8911564350128174,"y":0.4885786771774292},{"x":0.8860543966293335,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8860543966293335,0.47588831186294556,0.8911564350128174,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8826530575752258,"y":0.47588831186294556},{"x":0.8826530575752258,"y":0.47588831186294556},{"x":0.8826530575752258,"y":0.4885786771774292},{"x":0.8826530575752258,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.8826530575752258,0.47588831186294556,0.8826530575752258,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588435649871826,"y":0.47588831186294556},{"x":0.8775510191917419,"y":0.47588831186294556},{"x":0.8775510191917419,"y":0.4885786771774292},{"x":0.8588435649871826,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نمره","boundary":[0.8588435649871826,0.47588831186294556,0.8775510191917419,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8367347121238708,"y":0.47588831186294556},{"x":0.853741466999054,"y":0.47588831186294556},{"x":0.853741466999054,"y":0.4885786771774292},{"x":0.8367347121238708,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹","boundary":[0.8367347121238708,0.47588831186294556,0.853741466999054,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8214285969734192,"y":0.47588831186294556},{"x":0.831632673740387,"y":0.47588831186294556},{"x":0.831632673740387,"y":0.4885786771774292},{"x":0.8214285969734192,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8214285969734192,0.47588831186294556,0.831632673740387,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8180271983146667,"y":0.47588831186294556},{"x":0.819727897644043,"y":0.47588831186294556},{"x":0.819727897644043,"y":0.4885786771774292},{"x":0.8180271983146667,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8180271983146667,0.47588831186294556,0.819727897644043,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.4746192991733551},{"x":0.8129251599311829,"y":0.4746192991733551},{"x":0.8129251599311829,"y":0.4885786771774292},{"x":0.7857142686843872,"y":0.4885786771774292}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7857142686843872,0.4746192991733551,0.8129251599311829,0.4885786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670068144798279,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7806122303009033,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7806122303009033,"y":0.48730963468551636},{"x":0.7670068144798279,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶۵.","boundary":[0.7670068144798279,0.4746192991733551,0.7806122303009033,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585033774375916,"y":0.4746192991733551},{"x":0.761904776096344,"y":0.4746192991733551},{"x":0.761904776096344,"y":0.48730963468551636},{"x":0.7585033774375916,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7585033774375916,0.4746192991733551,0.761904776096344,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312925457954407,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7568027377128601,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7568027377128601,"y":0.48730963468551636},{"x":0.7312925457954407,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7312925457954407,0.4746192991733551,0.7568027377128601,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159863710403442,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7278911471366882,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7278911471366882,"y":0.48730963468551636},{"x":0.7159863710403442,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7159863710403442,0.4746192991733551,0.7278911471366882,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057822942733765,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48730963468551636},{"x":0.7057822942733765,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7057822942733765,0.4746192991733551,0.7142857313156128,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680272102355957,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7023809552192688,"y":0.4746192991733551},{"x":0.7023809552192688,"y":0.48730963468551636},{"x":0.680272102355957,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یومی","boundary":[0.680272102355957,0.4746192991733551,0.7023809552192688,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445578336715698,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6734693646430969,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6734693646430969,"y":0.48730963468551636},{"x":0.6445578336715698,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"TUH","boundary":[0.6445578336715698,0.4746192991733551,0.6734693646430969,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377550959587097,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6428571343421936,"y":0.48730963468551636},{"x":0.6377550959587097,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6377550959587097,0.4746192991733551,0.6428571343421936,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6360543966293335,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6360543966293335,"y":0.48730963468551636},{"x":0.6071428656578064,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۷۴۶۶","boundary":[0.6071428656578064,0.4746192991733551,0.6360543966293335,0.48730963468551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6003401279449463,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6020408272743225,"y":0.4746192991733551},{"x":0.6020408272743225,"y":0.48730963468551636},{"x":0.6003401279449463,"y":0.48730963468551636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6003401279449463,0.4746192991733551,0.6020408272743225,0.48730963468551636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06462585180997849,"y":0.2918781638145447},{"x":0.942176878452301,"y":0.2918781638145447},{"x":0.942176878452301,"y":0.48984771966934204},{"x":0.06462585180997849,"y":0.48984771966934204}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.05962585180997849,0.28487816381454467,0.947176878452301,0.49684771966934205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9251700639724731,"y":0.5139594078063965},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5139594078063965},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5203045606613159},{"x":0.9251700639724731,"y":0.5203045606613159}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"or","boundary":[0.9251700639724731,0.5139594078063965,0.9370748400688171,0.5203045606613159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9251700639724731,"y":0.5139594078063965},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5139594078063965},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5203045606613159},{"x":0.9251700639724731,"y":0.5203045606613159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.9201700639724731,0.5069594078063965,0.9420748400688171,0.5273045606613159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46088436245918274,"y":0.5482233762741089},{"x":0.47448980808258057,"y":0.5482233762741089},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5545685291290283},{"x":0.4591836631298065,"y":0.5545685291290283}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ou","boundary":[0.46088436245918274,0.5482233762741089,0.47278910875320435,0.5545685291290283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46088436245918274,"y":0.5482233762741089},{"x":0.47448980808258057,"y":0.5482233762741089},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5545685291290283},{"x":0.4591836631298065,"y":0.5545685291290283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.45588436245918273,0.5412233762741089,0.47778910875320435,0.5615685291290283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6360543966293335,"y":0.549492359161377},{"x":0.6496598720550537,"y":0.549492359161377},{"x":0.6496598720550537,"y":0.5558375716209412},{"x":0.6360543966293335,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"CIT","boundary":[0.6360543966293335,0.549492359161377,0.6496598720550537,0.5558375716209412]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6360543966293335,"y":0.549492359161377},{"x":0.6496598720550537,"y":0.549492359161377},{"x":0.6496598720550537,"y":0.5558375716209412},{"x":0.6360543966293335,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6310543966293335,0.542492359161377,0.6546598720550537,0.5628375716209412],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08673469722270966,"y":0.5088832378387451},{"x":0.12244898080825806,"y":0.5088832378387451},{"x":0.12244898080825806,"y":0.5215736031532288},{"x":0.08673469722270966,"y":0.5203045606613159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plante","boundary":[0.08673469722270966,0.5088832378387451,0.12244898080825806,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12755101919174194,"y":0.5088832378387451},{"x":0.16326530277729034,"y":0.5088832378387451},{"x":0.16326530277729034,"y":0.5215736031532288},{"x":0.12755101919174194,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vivace","boundary":[0.12755101919174194,0.5088832378387451,0.16326530277729034,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16496598720550537,"y":0.5088832378387451},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5088832378387451},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5215736031532288},{"x":0.16496598720550537,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.16496598720550537,0.5088832378387451,0.1666666716337204,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1734693944454193,"y":0.5088832378387451},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5088832378387451},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5215736031532288},{"x":0.1734693944454193,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.1734693944454193,0.5088832378387451,0.1785714328289032,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1853741556406021,"y":0.5088832378387451},{"x":0.20578230917453766,"y":0.5088832378387451},{"x":0.20578230917453766,"y":0.5215736031532288},{"x":0.1853741556406021,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.1853741556406021,0.5088832378387451,0.20578230917453766,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21258503198623657,"y":0.5088832378387451},{"x":0.22448979318141937,"y":0.5088832378387451},{"x":0.22448979318141937,"y":0.5215736031532288},{"x":0.21258503198623657,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.21258503198623657,0.5088832378387451,0.22448979318141937,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2312925159931183,"y":0.5088832378387451},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5088832378387451},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5215736031532288},{"x":0.2312925159931183,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"poils","boundary":[0.2312925159931183,0.5088832378387451,0.2568027079105377,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2636054456233978,"y":0.5088832378387451},{"x":0.31802719831466675,"y":0.510152280330658},{"x":0.31802719831466675,"y":0.5215736031532288},{"x":0.2636054456233978,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"appliqués","boundary":[0.2636054456233978,0.5088832378387451,0.31802719831466675,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3265306055545807,"y":0.510152280330658},{"x":0.3384353816509247,"y":0.510152280330658},{"x":0.3384353816509247,"y":0.5215736031532288},{"x":0.3265306055545807,"y":0.5215736031532288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.3265306055545807,0.510152280330658,0.3384353816509247,0.5215736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3469387888908386,"y":0.510152280330658},{"x":0.38945579528808594,"y":0.510152280330658},{"x":0.38945579528808594,"y":0.5228426456451416},{"x":0.3469387888908386,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"presque","boundary":[0.3469387888908386,0.510152280330658,0.38945579528808594,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3979591727256775,"y":0.510152280330658},{"x":0.43197280168533325,"y":0.510152280330658},{"x":0.43197280168533325,"y":0.5228426456451416},{"x":0.3979591727256775,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"glabre","boundary":[0.3979591727256775,0.510152280330658,0.43197280168533325,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4336734712123871,"y":0.510152280330658},{"x":0.4353741407394409,"y":0.510152280330658},{"x":0.4353741407394409,"y":0.5228426456451416},{"x":0.4336734712123871,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4336734712123871,0.510152280330658,0.4353741407394409,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442176878452301,"y":0.510152280330658},{"x":0.4693877696990967,"y":0.510152280330658},{"x":0.4693877696990967,"y":0.5228426456451416},{"x":0.442176878452301,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tige","boundary":[0.442176878452301,0.510152280330658,0.4693877696990967,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710884392261505,"y":0.510152280330658},{"x":0.47278910875320435,"y":0.510152280330658},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5228426456451416},{"x":0.4710884392261505,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4710884392261505,0.510152280330658,0.47278910875320435,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06292516738176346,"y":0.5266497731208801},{"x":0.06802721321582794,"y":0.5266497731208801},{"x":0.06802721321582794,"y":0.5380710363388062},{"x":0.06292516738176346,"y":0.5380710363388062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.06292516738176346,0.5266497731208801,0.06802721321582794,0.5380710363388062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07482992857694626,"y":0.5266497731208801},{"x":0.11734694242477417,"y":0.5266497731208801},{"x":0.11734694242477417,"y":0.5380710363388062},{"x":0.07482992857694626,"y":0.5380710363388062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"30-60cm","boundary":[0.07482992857694626,0.5266497731208801,0.11734694242477417,0.5380710363388062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12244898080825806,"y":0.5266497731208801},{"x":0.12585033476352692,"y":0.5266497731208801},{"x":0.12585033476352692,"y":0.5380710363388062},{"x":0.12244898080825806,"y":0.5380710363388062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.12244898080825806,0.5266497731208801,0.12585033476352692,0.5380710363388062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.5266497731208801},{"x":0.14455781877040863,"y":0.5266497731208801},{"x":0.14455781877040863,"y":0.5380710363388062},{"x":0.13265305757522583,"y":0.5380710363388062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.13265305757522583,0.5266497731208801,0.14455781877040863,0.5380710363388062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15306122601032257,"y":0.5266497731208801},{"x":0.1972789168357849,"y":0.5266497731208801},{"x":0.1972789168357849,"y":0.539340078830719},{"x":0.15306122601032257,"y":0.5380710363388062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hauteur","boundary":[0.15306122601032257,0.5266497731208801,0.1972789168357849,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19897958636283875,"y":0.5266497731208801},{"x":0.20068027079105377,"y":0.5266497731208801},{"x":0.20068027079105377,"y":0.5380710363388062},{"x":0.19897958636283875,"y":0.5380710363388062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.19897958636283875,0.5266497731208801,0.20068027079105377,0.5380710363388062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20748299360275269,"y":0.5266497731208801},{"x":0.25,"y":0.5279187560081482},{"x":0.25,"y":0.539340078830719},{"x":0.20748299360275269,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dressée","boundary":[0.20748299360275269,0.5266497731208801,0.25,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25170066952705383,"y":0.5279187560081482},{"x":0.25340136885643005,"y":0.5279187560081482},{"x":0.25340136885643005,"y":0.539340078830719},{"x":0.25170066952705383,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.25170066952705383,0.5279187560081482,0.25340136885643005,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.261904776096344,"y":0.5279187560081482},{"x":0.29421767592430115,"y":0.5279187560081482},{"x":0.29421767592430115,"y":0.539340078830719},{"x":0.261904776096344,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ferme","boundary":[0.261904776096344,0.5279187560081482,0.29421767592430115,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027210831642151,"y":0.5279187560081482},{"x":0.34353742003440857,"y":0.5279187560081482},{"x":0.34353742003440857,"y":0.539340078830719},{"x":0.3027210831642151,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"feuillée","boundary":[0.3027210831642151,0.5279187560081482,0.34353742003440857,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.5279187560081482},{"x":0.3469387888908386,"y":0.5279187560081482},{"x":0.3469387888908386,"y":0.539340078830719},{"x":0.3452380895614624,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3452380895614624,0.5279187560081482,0.3469387888908386,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3554421663284302,"y":0.5279187560081482},{"x":0.3877550959587097,"y":0.5279187560081482},{"x":0.3877550959587097,"y":0.539340078830719},{"x":0.3554421663284302,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mince","boundary":[0.3554421663284302,0.5279187560081482,0.3877550959587097,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39625850319862366,"y":0.5279187560081482},{"x":0.40816327929496765,"y":0.5279187560081482},{"x":0.40816327929496765,"y":0.539340078830719},{"x":0.39625850319862366,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.39625850319862366,0.5279187560081482,0.40816327929496765,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5279187560081482},{"x":0.4574829936027527,"y":0.529187798500061},{"x":0.4574829936027527,"y":0.5406091213226318},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5406091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"épaisse","boundary":[0.4166666567325592,0.5279187560081482,0.4574829936027527,0.5406091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591836631298065,"y":0.529187798500061},{"x":0.46088436245918274,"y":0.529187798500061},{"x":0.46088436245918274,"y":0.5406091213226318},{"x":0.4591836631298065,"y":0.5406091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4591836631298065,0.529187798500061,0.46088436245918274,0.5406091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46768707036972046,"y":0.529187798500061},{"x":0.47448980808258057,"y":0.529187798500061},{"x":0.47448980808258057,"y":0.5406091213226318},{"x":0.46768707036972046,"y":0.5406091213226318}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.46768707036972046,0.529187798500061,0.47448980808258057,0.5406091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.5456852912902832},{"x":0.09353741258382797,"y":0.5456852912902832},{"x":0.09353741258382797,"y":0.5558375716209412},{"x":0.06122449040412903,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"partie","boundary":[0.06122449040412903,0.5456852912902832,0.09353741258382797,0.5558375716209412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06292516738176346,"y":0.5076141953468323},{"x":0.47448980808258057,"y":0.510152280330658},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5583756566047668},{"x":0.06122449040412903,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.05792516738176346,0.5006141953468323,0.47778910875320435,0.5653756566047669],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11394558101892471,"y":0.546954333782196},{"x":0.13265305757522583,"y":0.5482233762741089},{"x":0.130952388048172,"y":0.557106614112854},{"x":0.11394558101892471,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Sup","boundary":[0.11394558101892471,0.546954333782196,0.130952388048172,0.557106614112854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13435374200344086,"y":0.546954333782196},{"x":0.13435374200344086,"y":0.546954333782196},{"x":0.13435374200344086,"y":0.557106614112854},{"x":0.13265305757522583,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.13435374200344086,0.546954333782196,0.13435374200344086,0.557106614112854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13435374200344086,"y":0.5482233762741089},{"x":0.13775509595870972,"y":0.5482233762741089},{"x":0.13605442643165588,"y":0.557106614112854},{"x":0.13435374200344086,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":".","boundary":[0.13435374200344086,0.5482233762741089,0.13605442643165588,0.557106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.546954333782196},{"x":0.18707482516765594,"y":0.546954333782196},{"x":0.18707482516765594,"y":0.5545685291290283},{"x":0.1547619104385376,"y":0.5545685291290283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"tantôt","boundary":[0.1547619104385376,0.546954333782196,0.18707482516765594,0.5545685291290283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20748299360275269,"y":0.546954333782196},{"x":0.25340136885643005,"y":0.5482233762741089},{"x":0.25340136885643005,"y":0.5558375716209412},{"x":0.20748299360275269,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rameuse","boundary":[0.20748299360275269,0.546954333782196,0.25340136885643005,0.5558375716209412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568027079105377,"y":0.5482233762741089},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5482233762741089},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5558375716209412},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2568027079105377,0.5482233762741089,0.2568027079105377,0.5558375716209412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.7400000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11394558101892471,"y":0.5444162487983704},{"x":0.2568027079105377,"y":0.546954333782196},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5596446990966797},{"x":0.11394558101892471,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.10894558101892471,0.5374162487983704,0.2618027079105377,0.5666446990966797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27721089124679565,"y":0.5456852912902832},{"x":0.28231292963027954,"y":0.5456852912902832},{"x":0.28231292963027954,"y":0.5532994866371155},{"x":0.27721089124679565,"y":0.5532994866371155}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"a","boundary":[0.27721089124679565,0.5456852912902832,0.28231292963027954,0.5532994866371155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027210831642151,"y":0.5482233762741089},{"x":0.3503401279449463,"y":0.5482233762741089},{"x":0.3503401279449463,"y":0.5558375716209412},{"x":0.3027210831642151,"y":0.5545685291290283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rameaux","boundary":[0.3027210831642151,0.5482233762741089,0.3503401279449463,0.5558375716209412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.369047611951828,"y":0.5456852912902832},{"x":0.43707484006881714,"y":0.5456852912902832},{"x":0.43707484006881714,"y":0.557106614112854},{"x":0.369047611951828,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"cylindriques","boundary":[0.369047611951828,0.5456852912902832,0.43707484006881714,0.557106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4404761791229248,"y":0.5456852912902832},{"x":0.4404761791229248,"y":0.5456852912902832},{"x":0.4404761791229248,"y":0.557106614112854},{"x":0.4404761791229248,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4404761791229248,0.5456852912902832,0.4404761791229248,0.557106614112854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27721089124679565,"y":0.5456852912902832},{"x":0.4404761791229248,"y":0.5456852912902832},{"x":0.4404761791229248,"y":0.557106614112854},{"x":0.27721089124679565,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27221089124679565,0.5386852912902832,0.4454761791229248,0.564106614112854],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43877550959587097,"y":0.5456852912902832},{"x":0.44387754797935486,"y":0.5456852912902832},{"x":0.44387754797935486,"y":0.557106614112854},{"x":0.43877550959587097,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43877550959587097,0.5456852912902832,0.44387754797935486,0.557106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06292516738176346,"y":0.5634517669677734},{"x":0.16496598720550537,"y":0.5634517669677734},{"x":0.16496598720550537,"y":0.5761421322822571},{"x":0.06292516738176346,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longitudinalement","boundary":[0.06292516738176346,0.5634517669677734,0.16496598720550537,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17176871001720428,"y":0.5634517669677734},{"x":0.20068027079105377,"y":0.5634517669677734},{"x":0.20068027079105377,"y":0.5761421322822571},{"x":0.17176871001720428,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"striés","boundary":[0.17176871001720428,0.5634517669677734,0.20068027079105377,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2023809552192688,"y":0.5634517669677734},{"x":0.20408163964748383,"y":0.5634517669677734},{"x":0.20408163964748383,"y":0.5761421322822571},{"x":0.2023809552192688,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2023809552192688,0.5634517669677734,0.20408163964748383,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21088434755802155,"y":0.5634517669677734},{"x":0.25850340723991394,"y":0.5634517669677734},{"x":0.25850340723991394,"y":0.5761421322822571},{"x":0.21088434755802155,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"couverts","boundary":[0.21088434755802155,0.5634517669677734,0.25850340723991394,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26530611515045166,"y":0.5634517669677734},{"x":0.27721089124679565,"y":0.5634517669677734},{"x":0.27721089124679565,"y":0.5761421322822571},{"x":0.26530611515045166,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.26530611515045166,0.5634517669677734,0.27721089124679565,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840135991573334,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3095238208770752,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3095238208770752,"y":0.5761421322822571},{"x":0.2840135991573334,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"poils","boundary":[0.2840135991573334,0.5634517669677734,0.3095238208770752,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3146258592605591,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3469387888908386,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3469387888908386,"y":0.5761421322822571},{"x":0.3146258592605591,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"étalés","boundary":[0.3146258592605591,0.5634517669677734,0.3469387888908386,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34863945841789246,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3503401279449463,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3503401279449463,"y":0.5761421322822571},{"x":0.34863945841789246,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.34863945841789246,0.5634517669677734,0.3503401279449463,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3622449040412903,"y":0.5634517669677734},{"x":0.3622449040412903,"y":0.5761421322822571},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3571428656578064,0.5634517669677734,0.3622449040412903,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36734694242477417,"y":0.5634517669677734},{"x":0.43707484006881714,"y":0.5634517669677734},{"x":0.43707484006881714,"y":0.5761421322822571},{"x":0.36734694242477417,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"entrenoeuds","boundary":[0.36734694242477417,0.5634517669677734,0.43707484006881714,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4455782175064087,"y":0.5634517669677734},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5634517669677734},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5761421322822571},{"x":0.4455782175064087,"y":0.5761421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.4455782175064087,0.5634517669677734,0.47278910875320435,0.5761421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.5799492597579956},{"x":0.07312925159931183,"y":0.5799492597579956},{"x":0.07312925159931183,"y":0.5926395654678345},{"x":0.06122449040412903,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.06122449040412903,0.5799492597579956,0.07312925159931183,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08163265138864517,"y":0.5799492597579956},{"x":0.11224489659070969,"y":0.5799492597579956},{"x":0.11224489659070969,"y":0.5926395654678345},{"x":0.08163265138864517,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2-4cm","boundary":[0.08163265138864517,0.5799492597579956,0.11224489659070969,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11734694242477417,"y":0.5799492597579956},{"x":0.1190476194024086,"y":0.5799492597579956},{"x":0.1190476194024086,"y":0.5926395654678345},{"x":0.11734694242477417,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.11734694242477417,0.5799492597579956,0.1190476194024086,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12585033476352692,"y":0.5799492597579956},{"x":0.13605442643165588,"y":0.5799492597579956},{"x":0.13605442643165588,"y":0.5926395654678345},{"x":0.12585033476352692,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.12585033476352692,0.5799492597579956,0.13605442643165588,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14455781877040863,"y":0.5799492597579956},{"x":0.1615646332502365,"y":0.5799492597579956},{"x":0.1615646332502365,"y":0.5926395654678345},{"x":0.14455781877040863,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"2-3","boundary":[0.14455781877040863,0.5799492597579956,0.1615646332502365,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16326530277729034,"y":0.5799492597579956},{"x":0.16496598720550537,"y":0.5799492597579956},{"x":0.16496598720550537,"y":0.5926395654678345},{"x":0.16326530277729034,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.16326530277729034,0.5799492597579956,0.16496598720550537,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16836734116077423,"y":0.5799492597579956},{"x":0.18707482516765594,"y":0.5799492597579956},{"x":0.18707482516765594,"y":0.5926395654678345},{"x":0.16836734116077423,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-4.5","boundary":[0.16836734116077423,0.5799492597579956,0.18707482516765594,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.5812183022499084},{"x":0.19217686355113983,"y":0.5812183022499084},{"x":0.19217686355113983,"y":0.5926395654678345},{"x":0.190476194024086,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.190476194024086,0.5812183022499084,0.19217686355113983,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19557823240756989,"y":0.5812183022499084},{"x":0.2142857164144516,"y":0.5812183022499084},{"x":0.2142857164144516,"y":0.5926395654678345},{"x":0.19557823240756989,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"mm","boundary":[0.19557823240756989,0.5812183022499084,0.2142857164144516,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21768707036972046,"y":0.5812183022499084},{"x":0.21768707036972046,"y":0.5812183022499084},{"x":0.21768707036972046,"y":0.5926395654678345},{"x":0.21768707036972046,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.21768707036972046,0.5812183022499084,0.21768707036972046,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22789116203784943,"y":0.5812183022499084},{"x":0.23979592323303223,"y":0.5812183022499084},{"x":0.23979592323303223,"y":0.5926395654678345},{"x":0.22789116203784943,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.22789116203784943,0.5812183022499084,0.23979592323303223,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24829931557178497,"y":0.5812183022499084},{"x":0.30612245202064514,"y":0.5812183022499084},{"x":0.30612245202064514,"y":0.5926395654678345},{"x":0.24829931557178497,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"épaisscurs","boundary":[0.24829931557178497,0.5812183022499084,0.30612245202064514,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.307823121547699,"y":0.5812183022499084},{"x":0.3095238208770752,"y":0.5812183022499084},{"x":0.3095238208770752,"y":0.5926395654678345},{"x":0.307823121547699,"y":0.5926395654678345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.307823121547699,0.5812183022499084,0.3095238208770752,0.5926395654678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31292515993118286,"y":0.5812183022499084},{"x":0.3554421663284302,"y":0.5812183022499084},{"x":0.3554421663284302,"y":0.5939086079597473},{"x":0.31292515993118286,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Feuille","boundary":[0.31292515993118286,0.5812183022499084,0.3554421663284302,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35884353518486023,"y":0.5812183022499084},{"x":0.36054420471191406,"y":0.5812183022499084},{"x":0.36054420471191406,"y":0.5939086079597473},{"x":0.35884353518486023,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.35884353518486023,0.5812183022499084,0.36054420471191406,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3707483112812042,"y":0.5812183022499084},{"x":0.4030612111091614,"y":0.5812183022499084},{"x":0.4030612111091614,"y":0.5939086079597473},{"x":0.3707483112812042,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vertes","boundary":[0.3707483112812042,0.5812183022499084,0.4030612111091614,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40646257996559143,"y":0.5812183022499084},{"x":0.40646257996559143,"y":0.5812183022499084},{"x":0.40646257996559143,"y":0.5939086079597473},{"x":0.40646257996559143,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40646257996559143,0.5812183022499084,0.40646257996559143,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5812183022499084},{"x":0.4217686951160431,"y":0.5812183022499084},{"x":0.4217686951160431,"y":0.5939086079597473},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.4166666567325592,0.5812183022499084,0.4217686951160431,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43027210235595703,"y":0.5812183022499084},{"x":0.4455782175064087,"y":0.5812183022499084},{"x":0.4455782175064087,"y":0.5939086079597473},{"x":0.43027210235595703,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2-3","boundary":[0.43027210235595703,0.5812183022499084,0.4455782175064087,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45408162474632263,"y":0.5812183022499084},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5812183022499084},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5939086079597473},{"x":0.45408162474632263,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fois","boundary":[0.45408162474632263,0.5812183022499084,0.47278910875320435,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.5989847779273987},{"x":0.14625850319862366,"y":0.5989847779273987},{"x":0.14625850319862366,"y":0.6116751432418823},{"x":0.06122449040412903,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pinnatiséquées","boundary":[0.06122449040412903,0.5989847779273987,0.14625850319862366,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14795918762683868,"y":0.5989847779273987},{"x":0.14795918762683868,"y":0.5989847779273987},{"x":0.14795918762683868,"y":0.6116751432418823},{"x":0.14795918762683868,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.14795918762683868,0.5989847779273987,0.14795918762683868,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15986394882202148,"y":0.5989847779273987},{"x":0.16496598720550537,"y":0.5989847779273987},{"x":0.16496598720550537,"y":0.6116751432418823},{"x":0.15986394882202148,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.15986394882202148,0.5989847779273987,0.16496598720550537,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1734693944454193,"y":0.5989847779273987},{"x":0.21768707036972046,"y":0.5989847779273987},{"x":0.21768707036972046,"y":0.6116751432418823},{"x":0.1734693944454193,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"contour","boundary":[0.1734693944454193,0.5989847779273987,0.21768707036972046,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22789116203784943,"y":0.5989847779273987},{"x":0.2568027079105377,"y":0.5989847779273987},{"x":0.2568027079105377,"y":0.6116751432418823},{"x":0.22789116203784943,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ovale","boundary":[0.22789116203784943,0.5989847779273987,0.2568027079105377,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25850340723991394,"y":0.5989847779273987},{"x":0.2602040767669678,"y":0.5989847779273987},{"x":0.2602040767669678,"y":0.6116751432418823},{"x":0.25850340723991394,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.25850340723991394,0.5989847779273987,0.2602040767669678,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27040815353393555,"y":0.5989847779273987},{"x":0.33503401279449463,"y":0.5989847779273987},{"x":0.33503401279449463,"y":0.6116751432418823},{"x":0.27040815353393555,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"légérement","boundary":[0.27040815353393555,0.5989847779273987,0.33503401279449463,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.5989847779273987},{"x":0.3945578336715698,"y":0.5989847779273987},{"x":0.3945578336715698,"y":0.6116751432418823},{"x":0.3452380895614624,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"laeneuse","boundary":[0.3452380895614624,0.5989847779273987,0.3945578336715698,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39625850319862366,"y":0.5989847779273987},{"x":0.3979591727256775,"y":0.5989847779273987},{"x":0.3979591727256775,"y":0.6116751432418823},{"x":0.39625850319862366,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.39625850319862366,0.5989847779273987,0.3979591727256775,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40816327929496765,"y":0.5989847779273987},{"x":0.4234693944454193,"y":0.5989847779273987},{"x":0.4234693944454193,"y":0.6116751432418823},{"x":0.40816327929496765,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.40816327929496765,0.5989847779273987,0.4234693944454193,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43197280168533325,"y":0.5989847779273987},{"x":0.4710884392261505,"y":0.5989847779273987},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6116751432418823},{"x":0.43197280168533325,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"basales","boundary":[0.43197280168533325,0.5989847779273987,0.4710884392261505,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.6167512536048889},{"x":0.1190476194024086,"y":0.6167512536048889},{"x":0.1190476194024086,"y":0.6294416189193726},{"x":0.06122449040412903,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblongues","boundary":[0.06122449040412903,0.6167512536048889,0.1190476194024086,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.6167512536048889},{"x":0.14455781877040863,"y":0.6167512536048889},{"x":0.14455781877040863,"y":0.6294416189193726},{"x":0.13265305757522583,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.13265305757522583,0.6167512536048889,0.14455781877040863,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15986394882202148,"y":0.6167512536048889},{"x":0.22278910875320435,"y":0.6167512536048889},{"x":0.22278910875320435,"y":0.6294416189193726},{"x":0.15986394882202148,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"2-10x1-3cm","boundary":[0.15986394882202148,0.6167512536048889,0.22278910875320435,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.6167512536048889},{"x":0.22959183156490326,"y":0.6167512536048889},{"x":0.22959183156490326,"y":0.6294416189193726},{"x":0.2261904776096344,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".;","boundary":[0.2261904776096344,0.6167512536048889,0.22959183156490326,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24659864604473114,"y":0.6167512536048889},{"x":0.2602040767669678,"y":0.6167512536048889},{"x":0.2602040767669678,"y":0.6294416189193726},{"x":0.24659864604473114,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"les","boundary":[0.24659864604473114,0.6167512536048889,0.2602040767669678,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27551019191741943,"y":0.6167512536048889},{"x":0.3282313048839569,"y":0.6167512536048889},{"x":0.3282313048839569,"y":0.6294416189193726},{"x":0.27551019191741943,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"médianes","boundary":[0.27551019191741943,0.6167512536048889,0.3282313048839569,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34353742003440857,"y":0.6167512536048889},{"x":0.40136054158210754,"y":0.6167512536048889},{"x":0.40136054158210754,"y":0.6294416189193726},{"x":0.34353742003440857,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblongues","boundary":[0.34353742003440857,0.6167512536048889,0.40136054158210754,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030612111091614,"y":0.6167512536048889},{"x":0.4047619104385376,"y":0.6167512536048889},{"x":0.4047619104385376,"y":0.6294416189193726},{"x":0.4030612111091614,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4030612111091614,0.6167512536048889,0.4047619104385376,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40646257996559143,"y":0.6167512536048889},{"x":0.4404761791229248,"y":0.6167512536048889},{"x":0.4404761791229248,"y":0.6294416189193726},{"x":0.40646257996559143,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovales","boundary":[0.40646257996559143,0.6167512536048889,0.4404761791229248,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44387754797935486,"y":0.6167512536048889},{"x":0.44387754797935486,"y":0.6167512536048889},{"x":0.44387754797935486,"y":0.6294416189193726},{"x":0.44387754797935486,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.44387754797935486,0.6167512536048889,0.44387754797935486,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46088436245918274,"y":0.6167512536048889},{"x":0.47278910875320435,"y":0.6167512536048889},{"x":0.47278910875320435,"y":0.6294416189193726},{"x":0.46088436245918274,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.46088436245918274,0.6167512536048889,0.47278910875320435,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.6345177888870239},{"x":0.11734694242477417,"y":0.6345177888870239},{"x":0.11734694242477417,"y":0.6472080945968628},{"x":0.06122449040412903,"y":0.6459391117095947}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"2-5x1-3cm","boundary":[0.06122449040412903,0.6345177888870239,0.11734694242477417,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12074829638004303,"y":0.6345177888870239},{"x":0.12074829638004303,"y":0.6345177888870239},{"x":0.12074829638004303,"y":0.6459391117095947},{"x":0.12074829638004303,"y":0.6459391117095947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.12074829638004303,0.6345177888870239,0.12074829638004303,0.6459391117095947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12244898080825806,"y":0.6345177888870239},{"x":0.12414965778589249,"y":0.6345177888870239},{"x":0.12414965778589249,"y":0.6459391117095947},{"x":0.12244898080825806,"y":0.6459391117095947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.12244898080825806,0.6345177888870239,0.12414965778589249,0.6459391117095947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13605442643165588,"y":0.6345177888870239},{"x":0.14115646481513977,"y":0.6345177888870239},{"x":0.14115646481513977,"y":0.6459391117095947},{"x":0.13605442643165588,"y":0.6459391117095947}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.13605442643165588,0.6345177888870239,0.14115646481513977,0.6459391117095947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14965985715389252,"y":0.6345177888870239},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6345177888870239},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6472080945968628},{"x":0.14965985715389252,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"6-8","boundary":[0.14965985715389252,0.6345177888870239,0.1666666716337204,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17687074840068817,"y":0.6345177888870239},{"x":0.22789116203784943,"y":0.6345177888870239},{"x":0.22789116203784943,"y":0.6472080945968628},{"x":0.17687074840068817,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"segments","boundary":[0.17687074840068817,0.6345177888870239,0.22789116203784943,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23979592323303223,"y":0.6345177888870239},{"x":0.2925170063972473,"y":0.6357868313789368},{"x":0.2925170063972473,"y":0.6472080945968628},{"x":0.23979592323303223,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"primaires","boundary":[0.23979592323303223,0.6345177888870239,0.2925170063972473,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027210831642151,"y":0.6357868313789368},{"x":0.3163265287876129,"y":0.6357868313789368},{"x":0.3163265287876129,"y":0.6472080945968628},{"x":0.3027210831642151,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3027210831642151,0.6357868313789368,0.3163265287876129,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32482993602752686,"y":0.6357868313789368},{"x":0.36564627289772034,"y":0.6357868313789368},{"x":0.36564627289772034,"y":0.6472080945968628},{"x":0.32482993602752686,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"chaque","boundary":[0.32482993602752686,0.6357868313789368,0.36564627289772034,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758503496646881,"y":0.6357868313789368},{"x":0.3996598720550537,"y":0.6357868313789368},{"x":0.3996598720550537,"y":0.6484771370887756},{"x":0.3758503496646881,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"côté","boundary":[0.3758503496646881,0.6357868313789368,0.3996598720550537,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40136054158210754,"y":0.6357868313789368},{"x":0.40136054158210754,"y":0.6357868313789368},{"x":0.40136054158210754,"y":0.6484771370887756},{"x":0.40136054158210754,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.40136054158210754,0.6357868313789368,0.40136054158210754,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4115646183490753,"y":0.6357868313789368},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6357868313789368},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6484771370887756},{"x":0.4115646183490753,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"réguliaires","boundary":[0.4115646183490753,0.6357868313789368,0.4710884392261505,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.6522842645645142},{"x":0.14455781877040863,"y":0.6522842645645142},{"x":0.14455781877040863,"y":0.6662436723709106},{"x":0.06122449040412903,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pinnatiséquées","boundary":[0.06122449040412903,0.6522842645645142,0.14455781877040863,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14625850319862366,"y":0.6522842645645142},{"x":0.14795918762683868,"y":0.6522842645645142},{"x":0.14795918762683868,"y":0.6662436723709106},{"x":0.14625850319862366,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.14625850319862366,0.6522842645645142,0.14795918762683868,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15986394882202148,"y":0.6522842645645142},{"x":0.20748299360275269,"y":0.6522842645645142},{"x":0.20748299360275269,"y":0.6662436723709106},{"x":0.15986394882202148,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"linéaires","boundary":[0.15986394882202148,0.6522842645645142,0.20748299360275269,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21088434755802155,"y":0.6522842645645142},{"x":0.21088434755802155,"y":0.6522842645645142},{"x":0.21088434755802155,"y":0.6662436723709106},{"x":0.21088434755802155,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21088434755802155,0.6522842645645142,0.21088434755802155,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22278910875320435,"y":0.6522842645645142},{"x":0.2551020383834839,"y":0.6522842645645142},{"x":0.2551020383834839,"y":0.6662436723709106},{"x":0.22278910875320435,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"serrés","boundary":[0.22278910875320435,0.6522842645645142,0.2551020383834839,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670068144798279,"y":0.6522842645645142},{"x":0.32482993602752686,"y":0.6522842645645142},{"x":0.32482993602752686,"y":0.6662436723709106},{"x":0.2670068144798279,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"divergents","boundary":[0.2670068144798279,0.6522842645645142,0.32482993602752686,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3265306055545807,"y":0.6522842645645142},{"x":0.32993197441101074,"y":0.6522842645645142},{"x":0.32993197441101074,"y":0.6662436723709106},{"x":0.3265306055545807,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3265306055545807,0.6522842645645142,0.32993197441101074,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3401360511779785,"y":0.6522842645645142},{"x":0.37244898080825806,"y":0.6522842645645142},{"x":0.37244898080825806,"y":0.6662436723709106},{"x":0.3401360511779785,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rachis","boundary":[0.3401360511779785,0.6522842645645142,0.37244898080825806,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38435372710227966,"y":0.6522842645645142},{"x":0.41326531767845154,"y":0.6522842645645142},{"x":0.41326531767845154,"y":0.6662436723709106},{"x":0.38435372710227966,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"étroit","boundary":[0.38435372710227966,0.6522842645645142,0.41326531767845154,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.6522842645645142},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6522842645645142},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6662436723709106},{"x":0.4166666567325592,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4166666567325592,0.6522842645645142,0.4166666567325592,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6522842645645142},{"x":0.44897958636283875,"y":0.6522842645645142},{"x":0.44897958636283875,"y":0.6662436723709106},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"larg","boundary":[0.4285714328289032,0.6522842645645142,0.44897958636283875,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591836631298065,"y":0.6522842645645142},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6522842645645142},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6662436723709106},{"x":0.4591836631298065,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4591836631298065,0.6522842645645142,0.4710884392261505,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.6713197827339172},{"x":0.10884353518486023,"y":0.6713197827339172},{"x":0.10884353518486023,"y":0.682741105556488},{"x":0.06122449040412903,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"0.7-1mm","boundary":[0.06122449040412903,0.6713197827339172,0.10884353518486023,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11054421961307526,"y":0.6713197827339172},{"x":0.11224489659070969,"y":0.6713197827339172},{"x":0.11224489659070969,"y":0.682741105556488},{"x":0.11054421961307526,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.11054421961307526,0.6713197827339172,0.11224489659070969,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11394558101892471,"y":0.6713197827339172},{"x":0.11564625799655914,"y":0.6713197827339172},{"x":0.11564625799655914,"y":0.682741105556488},{"x":0.11394558101892471,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.11394558101892471,0.6713197827339172,0.11564625799655914,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12244898080825806,"y":0.6713197827339172},{"x":0.1615646332502365,"y":0.6713197827339172},{"x":0.1615646332502365,"y":0.682741105556488},{"x":0.12244898080825806,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pourvu","boundary":[0.12244898080825806,0.6713197827339172,0.1615646332502365,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17006802558898926,"y":0.6713197827339172},{"x":0.18197278678417206,"y":0.6713197827339172},{"x":0.18197278678417206,"y":0.682741105556488},{"x":0.17006802558898926,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.17006802558898926,0.6713197827339172,0.18197278678417206,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18877550959587097,"y":0.6713197827339172},{"x":0.21938775479793549,"y":0.6713197827339172},{"x":0.21938775479793549,"y":0.682741105556488},{"x":0.18877550959587097,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dents","boundary":[0.18877550959587097,0.6713197827339172,0.21938775479793549,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2261904776096344,"y":0.6713197827339172},{"x":0.2738095223903656,"y":0.6713197827339172},{"x":0.2738095223903656,"y":0.682741105556488},{"x":0.2261904776096344,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"laterales","boundary":[0.2261904776096344,0.6713197827339172,0.2738095223903656,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806122303009033,"y":0.6713197827339172},{"x":0.30612245202064514,"y":0.6713197827339172},{"x":0.30612245202064514,"y":0.682741105556488},{"x":0.2806122303009033,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"dans","boundary":[0.2806122303009033,0.6713197827339172,0.30612245202064514,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31292515993118286,"y":0.6713197827339172},{"x":0.32482993602752686,"y":0.6713197827339172},{"x":0.32482993602752686,"y":0.682741105556488},{"x":0.31292515993118286,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"sa","boundary":[0.31292515993118286,0.6713197827339172,0.32482993602752686,0.682741105556488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3316326439380646,"y":0.6713197827339172},{"x":0.3639455735683441,"y":0.6713197827339172},{"x":0.3639455735683441,"y":0.6840101480484009},{"x":0.3316326439380646,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"partie","boundary":[0.3316326439380646,0.6713197827339172,0.3639455735683441,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37244898080825806,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4030612111091614,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4030612111091614,"y":0.6840101480484009},{"x":0.37244898080825806,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"supér","boundary":[0.37244898080825806,0.6713197827339172,0.4030612111091614,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4047619104385376,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4047619104385376,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4047619104385376,"y":0.6840101480484009},{"x":0.4047619104385376,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4047619104385376,0.6713197827339172,0.4047619104385376,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41326531767845154,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4472789168357849,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4472789168357849,"y":0.6840101480484009},{"x":0.41326531767845154,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Fleur","boundary":[0.41326531767845154,0.6713197827339172,0.4472789168357849,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44897958636283875,"y":0.6713197827339172},{"x":0.45068028569221497,"y":0.6713197827339172},{"x":0.45068028569221497,"y":0.6840101480484009},{"x":0.44897958636283875,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.44897958636283875,0.6713197827339172,0.45068028569221497,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591836631298065,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6713197827339172},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6840101480484009},{"x":0.4591836631298065,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4591836631298065,0.6713197827339172,0.4710884392261505,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.6890863180160522},{"x":0.10204081982374191,"y":0.6890863180160522},{"x":0.10204081982374191,"y":0.6992385983467102},{"x":0.06122449040412903,"y":0.6992385983467102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"floscule","boundary":[0.06122449040412903,0.6890863180160522,0.10204081982374191,0.6992385983467102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11054421961307526,"y":0.6890863180160522},{"x":0.17006802558898926,"y":0.6890863180160522},{"x":0.17006802558898926,"y":0.700507640838623},{"x":0.11054421961307526,"y":0.6992385983467102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"blanchâtre","boundary":[0.11054421961307526,0.6890863180160522,0.17006802558898926,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1734693944454193,"y":0.6890863180160522},{"x":0.1734693944454193,"y":0.6890863180160522},{"x":0.1734693944454193,"y":0.6992385983467102},{"x":0.1734693944454193,"y":0.6992385983467102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1734693944454193,0.6890863180160522,0.1734693944454193,0.6992385983467102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18197278678417206,"y":0.6890863180160522},{"x":0.261904776096344,"y":0.6890863180160522},{"x":0.261904776096344,"y":0.700507640838623},{"x":0.18197278678417206,"y":0.6992385983467102}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"membraneuse","boundary":[0.18197278678417206,0.6890863180160522,0.261904776096344,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26530611515045166,"y":0.6890863180160522},{"x":0.26530611515045166,"y":0.6890863180160522},{"x":0.26530611515045166,"y":0.700507640838623},{"x":0.26530611515045166,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.26530611515045166,0.6890863180160522,0.26530611515045166,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27551019191741943,"y":0.6890863180160522},{"x":0.3163265287876129,"y":0.6890863180160522},{"x":0.3163265287876129,"y":0.700507640838623},{"x":0.27551019191741943,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"minime","boundary":[0.27551019191741943,0.6890863180160522,0.3163265287876129,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32482993602752686,"y":0.6890863180160522},{"x":0.32993197441101074,"y":0.6890863180160522},{"x":0.32993197441101074,"y":0.700507640838623},{"x":0.32482993602752686,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.32482993602752686,0.6890863180160522,0.32993197441101074,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33673468232154846,"y":0.6903553009033203},{"x":0.3520408272743225,"y":0.6903553009033203},{"x":0.3520408272743225,"y":0.700507640838623},{"x":0.33673468232154846,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3-5","boundary":[0.33673468232154846,0.6903553009033203,0.3520408272743225,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36054420471191406,"y":0.6903553009033203},{"x":0.39625850319862366,"y":0.6903553009033203},{"x":0.39625850319862366,"y":0.700507640838623},{"x":0.36054420471191406,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ligules","boundary":[0.36054420471191406,0.6903553009033203,0.39625850319862366,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3979591727256775,"y":0.6903553009033203},{"x":0.3996598720550537,"y":0.6903553009033203},{"x":0.3996598720550537,"y":0.700507640838623},{"x":0.3979591727256775,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3979591727256775,0.6903553009033203,0.3996598720550537,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40646257996559143,"y":0.6903553009033203},{"x":0.4710884392261505,"y":0.6903553009033203},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7017766237258911},{"x":0.40646257996559143,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"brièvement","boundary":[0.40646257996559143,0.6903553009033203,0.4710884392261505,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.7055837512016296},{"x":0.10884353518486023,"y":0.7068527936935425},{"x":0.10884353518486023,"y":0.7182741165161133},{"x":0.06122449040412903,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"trilobées","boundary":[0.06122449040412903,0.7055837512016296,0.10884353518486023,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11054421961307526,"y":0.7055837512016296},{"x":0.11224489659070969,"y":0.7055837512016296},{"x":0.11224489659070969,"y":0.7182741165161133},{"x":0.11054421961307526,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.11054421961307526,0.7055837512016296,0.11224489659070969,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11394558101892471,"y":0.7055837512016296},{"x":0.12585033476352692,"y":0.7055837512016296},{"x":0.12585033476352692,"y":0.7182741165161133},{"x":0.11394558101892471,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.11394558101892471,0.7055837512016296,0.12585033476352692,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.7055837512016296},{"x":0.21598640084266663,"y":0.7068527936935425},{"x":0.21598640084266663,"y":0.7182741165161133},{"x":0.13265305757522583,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"0.8-1.5x1-2mm","boundary":[0.13265305757522583,0.7055837512016296,0.21598640084266663,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21768707036972046,"y":0.7068527936935425},{"x":0.21938775479793549,"y":0.7068527936935425},{"x":0.21938775479793549,"y":0.7182741165161133},{"x":0.21768707036972046,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21768707036972046,0.7068527936935425,0.21938775479793549,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22789116203784943,"y":0.7068527936935425},{"x":0.2636054456233978,"y":0.7068527936935425},{"x":0.2636054456233978,"y":0.7182741165161133},{"x":0.22789116203784943,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"10-25fl","boundary":[0.22789116203784943,0.7068527936935425,0.2636054456233978,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670068144798279,"y":0.7068527936935425},{"x":0.2670068144798279,"y":0.7068527936935425},{"x":0.2670068144798279,"y":0.7182741165161133},{"x":0.2670068144798279,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2670068144798279,0.7068527936935425,0.2670068144798279,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2738095223903656,"y":0.7068527936935425},{"x":0.2874149680137634,"y":0.7068527936935425},{"x":0.2874149680137634,"y":0.7182741165161133},{"x":0.2738095223903656,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"du","boundary":[0.2738095223903656,0.7068527936935425,0.2874149680137634,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2925170063972473,"y":0.7068527936935425},{"x":0.32993197441101074,"y":0.7068527936935425},{"x":0.32993197441101074,"y":0.7182741165161133},{"x":0.2925170063972473,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"disque","boundary":[0.2925170063972473,0.7068527936935425,0.32993197441101074,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3316326439380646,"y":0.7068527936935425},{"x":0.3316326439380646,"y":0.7068527936935425},{"x":0.3316326439380646,"y":0.7182741165161133},{"x":0.3316326439380646,"y":0.7182741165161133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3316326439380646,0.7068527936935425,0.3316326439380646,0.7182741165161133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3384353816509247,"y":0.7068527936935425},{"x":0.380952388048172,"y":0.7068527936935425},{"x":0.380952388048172,"y":0.7195431590080261},{"x":0.3384353816509247,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longues","boundary":[0.3384353816509247,0.7068527936935425,0.380952388048172,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3877550959587097,"y":0.7068527936935425},{"x":0.3996598720550537,"y":0.7068527936935425},{"x":0.3996598720550537,"y":0.7195431590080261},{"x":0.3877550959587097,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3877550959587097,0.7068527936935425,0.3996598720550537,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40816327929496765,"y":0.7068527936935425},{"x":0.4642857015132904,"y":0.7081218361854553},{"x":0.4642857015132904,"y":0.7195431590080261},{"x":0.40816327929496765,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.8-2.3mm","boundary":[0.40816327929496765,0.7068527936935425,0.4642857015132904,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659864008426666,"y":0.7081218361854553},{"x":0.46768707036972046,"y":0.7081218361854553},{"x":0.46768707036972046,"y":0.7195431590080261},{"x":0.4659864008426666,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4659864008426666,0.7081218361854553,0.46768707036972046,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4693877696990967,"y":0.7081218361854553},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7081218361854553},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7195431590080261},{"x":0.4693877696990967,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4693877696990967,0.7081218361854553,0.4710884392261505,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.7233502268791199},{"x":0.0714285746216774,"y":0.7233502268791199},{"x":0.0714285746216774,"y":0.7360405921936035},{"x":0.0595238097012043,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.0595238097012043,0.7233502268791199,0.0714285746216774,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07823128998279572,"y":0.7233502268791199},{"x":0.12585033476352692,"y":0.7233502268791199},{"x":0.12585033476352692,"y":0.7360405921936035},{"x":0.07823128998279572,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"corymbe","boundary":[0.07823128998279572,0.7233502268791199,0.12585033476352692,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.7246192693710327},{"x":0.16496598720550537,"y":0.7246192693710327},{"x":0.16496598720550537,"y":0.7360405921936035},{"x":0.13265305757522583,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"formé","boundary":[0.13265305757522583,0.7246192693710327,0.16496598720550537,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17176871001720428,"y":0.7246192693710327},{"x":0.18367347121238708,"y":0.7246192693710327},{"x":0.18367347121238708,"y":0.7360405921936035},{"x":0.17176871001720428,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.17176871001720428,0.7246192693710327,0.18367347121238708,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.7246192693710327},{"x":0.22789116203784943,"y":0.7246192693710327},{"x":0.22789116203784943,"y":0.7360405921936035},{"x":0.190476194024086,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"50-150","boundary":[0.190476194024086,0.7246192693710327,0.22789116203784943,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2329932004213333,"y":0.7246192693710327},{"x":0.24659864604473114,"y":0.7246192693710327},{"x":0.24659864604473114,"y":0.7360405921936035},{"x":0.2329932004213333,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.2329932004213333,0.7246192693710327,0.24659864604473114,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25340136885643005,"y":0.7246192693710327},{"x":0.27551019191741943,"y":0.7246192693710327},{"x":0.27551019191741943,"y":0.7360405921936035},{"x":0.25340136885643005,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plus","boundary":[0.25340136885643005,0.7246192693710327,0.27551019191741943,0.7360405921936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806122303009033,"y":0.7246192693710327},{"x":0.2925170063972473,"y":0.7246192693710327},{"x":0.2925170063972473,"y":0.7373096346855164},{"x":0.2806122303009033,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.2806122303009033,0.7246192693710327,0.2925170063972473,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29931971430778503,"y":0.7246192693710327},{"x":0.32993197441101074,"y":0.7246192693710327},{"x":0.32993197441101074,"y":0.7373096346855164},{"x":0.29931971430778503,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"petits","boundary":[0.29931971430778503,0.7246192693710327,0.32993197441101074,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33503401279449463,"y":0.7246192693710327},{"x":0.3860544264316559,"y":0.7258883118629456},{"x":0.3860544264316559,"y":0.7373096346855164},{"x":0.33503401279449463,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"capitules","boundary":[0.33503401279449463,0.7246192693710327,0.3860544264316559,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3877550959587097,"y":0.7258883118629456},{"x":0.38945579528808594,"y":0.7258883118629456},{"x":0.38945579528808594,"y":0.7373096346855164},{"x":0.3877550959587097,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3877550959587097,0.7258883118629456,0.38945579528808594,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39625850319862366,"y":0.7258883118629456},{"x":0.40136054158210754,"y":0.7258883118629456},{"x":0.40136054158210754,"y":0.7373096346855164},{"x":0.39625850319862366,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.39625850319862366,0.7258883118629456,0.40136054158210754,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40646257996559143,"y":0.7258883118629456},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7258883118629456},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7385786771774292},{"x":0.40646257996559143,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"peduncules","boundary":[0.40646257996559143,0.7258883118629456,0.4710884392261505,0.7385786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.7423858046531677},{"x":0.08843537420034409,"y":0.7423858046531677},{"x":0.08843537420034409,"y":0.7538071274757385},{"x":0.06122449040412903,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"longs","boundary":[0.06122449040412903,0.7423858046531677,0.08843537420034409,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09863945841789246,"y":0.7423858046531677},{"x":0.11054421961307526,"y":0.7423858046531677},{"x":0.11054421961307526,"y":0.7538071274757385},{"x":0.09863945841789246,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.09863945841789246,0.7423858046531677,0.11054421961307526,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12074829638004303,"y":0.7423858046531677},{"x":0.12414965778589249,"y":0.7423858046531677},{"x":0.12414965778589249,"y":0.7538071274757385},{"x":0.12074829638004303,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.12074829638004303,0.7423858046531677,0.12414965778589249,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12585033476352692,"y":0.7423858046531677},{"x":0.14455781877040863,"y":0.7423858046531677},{"x":0.14455781877040863,"y":0.7538071274757385},{"x":0.12585033476352692,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"0.5-","boundary":[0.12585033476352692,0.7423858046531677,0.14455781877040863,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14795918762683868,"y":0.7423858046531677},{"x":0.14965985715389252,"y":0.7423858046531677},{"x":0.14965985715389252,"y":0.7538071274757385},{"x":0.14795918762683868,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.14795918762683868,0.7423858046531677,0.14965985715389252,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1547619104385376,"y":0.7423858046531677},{"x":0.190476194024086,"y":0.7423858046531677},{"x":0.190476194024086,"y":0.7538071274757385},{"x":0.1547619104385376,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"1-4mm","boundary":[0.1547619104385376,0.7423858046531677,0.190476194024086,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19387754797935486,"y":0.7423858046531677},{"x":0.19387754797935486,"y":0.7423858046531677},{"x":0.19387754797935486,"y":0.7538071274757385},{"x":0.19387754797935486,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.19387754797935486,0.7423858046531677,0.19387754797935486,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20578230917453766,"y":0.7423858046531677},{"x":0.25850340723991394,"y":0.7423858046531677},{"x":0.25850340723991394,"y":0.7538071274757385},{"x":0.20578230917453766,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"involucre","boundary":[0.20578230917453766,0.7423858046531677,0.25850340723991394,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2687074840068817,"y":0.7423858046531677},{"x":0.31292515993118286,"y":0.7423858046531677},{"x":0.31292515993118286,"y":0.7538071274757385},{"x":0.2687074840068817,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obovale","boundary":[0.2687074840068817,0.7423858046531677,0.31292515993118286,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3163265287876129,"y":0.7423858046531677},{"x":0.3163265287876129,"y":0.7423858046531677},{"x":0.3163265287876129,"y":0.7538071274757385},{"x":0.3163265287876129,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3163265287876129,0.7423858046531677,0.3163265287876129,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282313048839569,"y":0.7423858046531677},{"x":0.3401360511779785,"y":0.7423858046531677},{"x":0.3401360511779785,"y":0.7538071274757385},{"x":0.3282313048839569,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3282313048839569,0.7423858046531677,0.3401360511779785,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503401279449463,"y":0.7423858046531677},{"x":0.43027210235595703,"y":0.7436548471450806},{"x":0.43027210235595703,"y":0.7550761699676514},{"x":0.3503401279449463,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"3-3.5x2-2.5mm","boundary":[0.3503401279449463,0.7423858046531677,0.43027210235595703,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4353741407394409,"y":0.7436548471450806},{"x":0.43877550959587097,"y":0.7436548471450806},{"x":0.43877550959587097,"y":0.7550761699676514},{"x":0.4353741407394409,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4353741407394409,0.7436548471450806,0.43877550959587097,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43707484006881714,"y":0.7436548471450806},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7436548471450806},{"x":0.4404761791229248,"y":0.7550761699676514},{"x":0.43707484006881714,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43707484006881714,0.7436548471450806,0.4404761791229248,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45068028569221497,"y":0.7436548471450806},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7436548471450806},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7550761699676514},{"x":0.45068028569221497,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"peu","boundary":[0.45068028569221497,0.7436548471450806,0.4710884392261505,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06122449040412903,"y":0.7588832378387451},{"x":0.08673469722270966,"y":0.7588832378387451},{"x":0.08673469722270966,"y":0.7715736031532288},{"x":0.06122449040412903,"y":0.7715736031532288}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"poilu","boundary":[0.06122449040412903,0.7588832378387451,0.08673469722270966,0.7715736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09013605117797852,"y":0.7588832378387451},{"x":0.09013605117797852,"y":0.7588832378387451},{"x":0.09013605117797852,"y":0.7715736031532288},{"x":0.09013605117797852,"y":0.7715736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.09013605117797852,0.7588832378387451,0.09013605117797852,0.7715736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10204081982374191,"y":0.7588832378387451},{"x":0.13435374200344086,"y":0.7588832378387451},{"x":0.13435374200344086,"y":0.7715736031532288},{"x":0.10204081982374191,"y":0.7715736031532288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"formé","boundary":[0.10204081982374191,0.7588832378387451,0.13435374200344086,0.7715736031532288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14625850319862366,"y":0.7588832378387451},{"x":0.15816326439380646,"y":0.7588832378387451},{"x":0.15816326439380646,"y":0.7728426456451416},{"x":0.14625850319862366,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.14625850319862366,0.7588832378387451,0.15816326439380646,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17006802558898926,"y":0.7588832378387451},{"x":0.21768707036972046,"y":0.760152280330658},{"x":0.21768707036972046,"y":0.7728426456451416},{"x":0.17006802558898926,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bractées","boundary":[0.17006802558898926,0.7588832378387451,0.21768707036972046,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22959183156490326,"y":0.7588832378387451},{"x":0.2329932004213333,"y":0.7588832378387451},{"x":0.2329932004213333,"y":0.7728426456451416},{"x":0.22959183156490326,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.22959183156490326,0.7588832378387451,0.2329932004213333,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23469388484954834,"y":0.760152280330658},{"x":0.2687074840068817,"y":0.760152280330658},{"x":0.2687074840068817,"y":0.7728426456451416},{"x":0.23469388484954834,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"phylia","boundary":[0.23469388484954834,0.760152280330658,0.2687074840068817,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27040815353393555,"y":0.760152280330658},{"x":0.2738095223903656,"y":0.760152280330658},{"x":0.2738095223903656,"y":0.7728426456451416},{"x":0.27040815353393555,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.27040815353393555,0.760152280330658,0.2738095223903656,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.760152280330658},{"x":0.32993197441101074,"y":0.760152280330658},{"x":0.32993197441101074,"y":0.7728426456451416},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"carénée","boundary":[0.2857142984867096,0.760152280330658,0.32993197441101074,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3316326439380646,"y":0.760152280330658},{"x":0.3333333432674408,"y":0.760152280330658},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7728426456451416},{"x":0.3316326439380646,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3316326439380646,0.760152280330658,0.3333333432674408,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3452380895614624,"y":0.760152280330658},{"x":0.3741496503353119,"y":0.760152280330658},{"x":0.3741496503353119,"y":0.7728426456451416},{"x":0.3452380895614624,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"pâles","boundary":[0.3452380895614624,0.760152280330658,0.3741496503353119,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758503496646881,"y":0.760152280330658},{"x":0.37755101919174194,"y":0.760152280330658},{"x":0.37755101919174194,"y":0.7728426456451416},{"x":0.3758503496646881,"y":0.7728426456451416}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3758503496646881,0.760152280330658,0.37755101919174194,0.7728426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38945579528808594,"y":0.760152280330658},{"x":0.4455782175064087,"y":0.760152280330658},{"x":0.4455782175064087,"y":0.7741116881370544},{"x":0.38945579528808594,"y":0.7741116881370544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"oblognues","boundary":[0.38945579528808594,0.760152280330658,0.4455782175064087,0.7741116881370544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4574829936027527,"y":0.760152280330658},{"x":0.4710884392261505,"y":0.760152280330658},{"x":0.4710884392261505,"y":0.7741116881370544},{"x":0.4574829936027527,"y":0.7741116881370544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ou","boundary":[0.4574829936027527,0.760152280330658,0.4710884392261505,0.7741116881370544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.7779187560081482},{"x":0.12925170361995697,"y":0.7779187560081482},{"x":0.12925170361995697,"y":0.7906091213226318},{"x":0.0595238097012043,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"triangulaires","boundary":[0.0595238097012043,0.7779187560081482,0.12925170361995697,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13265305757522583,"y":0.7779187560081482},{"x":0.13435374200344086,"y":0.7779187560081482},{"x":0.13435374200344086,"y":0.7906091213226318},{"x":0.13265305757522583,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.13265305757522583,0.7779187560081482,0.13435374200344086,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13605442643165588,"y":0.7779187560081482},{"x":0.19557823240756989,"y":0.7779187560081482},{"x":0.19557823240756989,"y":0.7906091213226318},{"x":0.13605442643165588,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lancéolées","boundary":[0.13605442643165588,0.7779187560081482,0.19557823240756989,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1972789168357849,"y":0.7779187560081482},{"x":0.19897958636283875,"y":0.7779187560081482},{"x":0.19897958636283875,"y":0.7906091213226318},{"x":0.1972789168357849,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1972789168357849,0.7779187560081482,0.19897958636283875,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20578230917453766,"y":0.7779187560081482},{"x":0.24149659276008606,"y":0.7779187560081482},{"x":0.24149659276008606,"y":0.7906091213226318},{"x":0.20578230917453766,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aigues","boundary":[0.20578230917453766,0.7779187560081482,0.24149659276008606,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2431972771883011,"y":0.7779187560081482},{"x":0.2448979616165161,"y":0.7779187560081482},{"x":0.2448979616165161,"y":0.7906091213226318},{"x":0.2431972771883011,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2431972771883011,0.7779187560081482,0.2448979616165161,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25170066952705383,"y":0.7779187560081482},{"x":0.261904776096344,"y":0.7779187560081482},{"x":0.261904776096344,"y":0.7906091213226318},{"x":0.25170066952705383,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"br","boundary":[0.25170066952705383,0.7779187560081482,0.261904776096344,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2636054456233978,"y":0.7779187560081482},{"x":0.26530611515045166,"y":0.7779187560081482},{"x":0.26530611515045166,"y":0.7906091213226318},{"x":0.2636054456233978,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2636054456233978,0.7779187560081482,0.26530611515045166,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27040815353393555,"y":0.7779187560081482},{"x":0.2976190447807312,"y":0.7779187560081482},{"x":0.2976190447807312,"y":0.7906091213226318},{"x":0.27040815353393555,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"intér","boundary":[0.27040815353393555,0.7779187560081482,0.2976190447807312,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29931971430778503,"y":0.7779187560081482},{"x":0.29931971430778503,"y":0.7779187560081482},{"x":0.29931971430778503,"y":0.7906091213226318},{"x":0.29931971430778503,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.29931971430778503,0.7779187560081482,0.29931971430778503,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30612245202064514,"y":0.7779187560081482},{"x":0.3639455735683441,"y":0.7779187560081482},{"x":0.3639455735683441,"y":0.7906091213226318},{"x":0.30612245202064514,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"oblongues","boundary":[0.30612245202064514,0.7779187560081482,0.3639455735683441,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36564627289772034,"y":0.7779187560081482},{"x":0.36734694242477417,"y":0.7779187560081482},{"x":0.36734694242477417,"y":0.7906091213226318},{"x":0.36564627289772034,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36564627289772034,0.7779187560081482,0.36734694242477417,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37244898080825806,"y":0.7779187560081482},{"x":0.41496598720550537,"y":0.7779187560081482},{"x":0.41496598720550537,"y":0.7906091213226318},{"x":0.37244898080825806,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obtuses","boundary":[0.37244898080825806,0.7779187560081482,0.41496598720550537,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7779187560081482},{"x":0.4183673560619354,"y":0.7779187560081482},{"x":0.4183673560619354,"y":0.7906091213226318},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4166666567325592,0.7779187560081482,0.4183673560619354,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42517006397247314,"y":0.7779187560081482},{"x":0.4659864008426666,"y":0.7779187560081482},{"x":0.4659864008426666,"y":0.7906091213226318},{"x":0.42517006397247314,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"étroites","boundary":[0.42517006397247314,0.7779187560081482,0.4659864008426666,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4693877696990967,"y":0.7779187560081482},{"x":0.4693877696990967,"y":0.7779187560081482},{"x":0.4693877696990967,"y":0.7906091213226318},{"x":0.4693877696990967,"y":0.7906091213226318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4693877696990967,0.7779187560081482,0.4693877696990967,0.7906091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.796954333782196},{"x":0.08673469722270966,"y":0.796954333782196},{"x":0.08673469722270966,"y":0.8083756566047668},{"x":0.0595238097012043,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"pâles","boundary":[0.0595238097012043,0.796954333782196,0.08673469722270966,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09013605117797852,"y":0.796954333782196},{"x":0.09013605117797852,"y":0.796954333782196},{"x":0.09013605117797852,"y":0.8083756566047668},{"x":0.09013605117797852,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.09013605117797852,0.796954333782196,0.09013605117797852,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10034013539552689,"y":0.796954333782196},{"x":0.15816326439380646,"y":0.796954333782196},{"x":0.15816326439380646,"y":0.8083756566047668},{"x":0.10034013539552689,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"scarieuses","boundary":[0.10034013539552689,0.796954333782196,0.15816326439380646,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17006802558898926,"y":0.796954333782196},{"x":0.22278910875320435,"y":0.796954333782196},{"x":0.22278910875320435,"y":0.8083756566047668},{"x":0.17006802558898926,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"brunâtres","boundary":[0.17006802558898926,0.796954333782196,0.22278910875320435,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23469388484954834,"y":0.796954333782196},{"x":0.25340136885643005,"y":0.796954333782196},{"x":0.25340136885643005,"y":0.8083756566047668},{"x":0.23469388484954834,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"aux","boundary":[0.23469388484954834,0.796954333782196,0.25340136885643005,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26530611515045166,"y":0.796954333782196},{"x":0.3044217824935913,"y":0.796954333782196},{"x":0.3044217824935913,"y":0.8083756566047668},{"x":0.26530611515045166,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"marges","boundary":[0.26530611515045166,0.796954333782196,0.3044217824935913,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30612245202064514,"y":0.796954333782196},{"x":0.307823121547699,"y":0.796954333782196},{"x":0.307823121547699,"y":0.8083756566047668},{"x":0.30612245202064514,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30612245202064514,0.796954333782196,0.307823121547699,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31802719831466675,"y":0.796954333782196},{"x":0.3520408272743225,"y":0.796954333782196},{"x":0.3520408272743225,"y":0.8083756566047668},{"x":0.31802719831466675,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Fruit","boundary":[0.31802719831466675,0.796954333782196,0.3520408272743225,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3520408272743225,"y":0.796954333782196},{"x":0.3554421663284302,"y":0.796954333782196},{"x":0.3554421663284302,"y":0.8083756566047668},{"x":0.3520408272743225,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3520408272743225,0.796954333782196,0.3554421663284302,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36564627289772034,"y":0.796954333782196},{"x":0.3996598720550537,"y":0.796954333782196},{"x":0.3996598720550537,"y":0.8083756566047668},{"x":0.36564627289772034,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"akène","boundary":[0.36564627289772034,0.796954333782196,0.3996598720550537,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4098639488220215,"y":0.796954333782196},{"x":0.45578232407569885,"y":0.796954333782196},{"x":0.45578232407569885,"y":0.8083756566047668},{"x":0.4098639488220215,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"obovale","boundary":[0.4098639488220215,0.796954333782196,0.45578232407569885,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659864008426666,"y":0.796954333782196},{"x":0.4710884392261505,"y":0.796954333782196},{"x":0.4710884392261505,"y":0.8083756566047668},{"x":0.4659864008426666,"y":0.8083756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.4659864008426666,0.796954333782196,0.4710884392261505,0.8083756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.8134517669677734},{"x":0.10204081982374191,"y":0.8134517669677734},{"x":0.10204081982374191,"y":0.8261421322822571},{"x":0.0595238097012043,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sommet","boundary":[0.0595238097012043,0.8134517669677734,0.10204081982374191,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11564625799655914,"y":0.8134517669677734},{"x":0.15646257996559143,"y":0.8134517669677734},{"x":0.15646257996559143,"y":0.8261421322822571},{"x":0.11564625799655914,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"arrondi","boundary":[0.11564625799655914,0.8134517669677734,0.15646257996559143,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15986394882202148,"y":0.8134517669677734},{"x":0.15986394882202148,"y":0.8134517669677734},{"x":0.15986394882202148,"y":0.8261421322822571},{"x":0.15986394882202148,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15986394882202148,0.8134517669677734,0.15986394882202148,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1734693944454193,"y":0.8134517669677734},{"x":0.23469388484954834,"y":0.8134517669677734},{"x":0.23469388484954834,"y":0.8261421322822571},{"x":0.1734693944454193,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Floraison","boundary":[0.1734693944454193,0.8134517669677734,0.23469388484954834,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.8134517669677734},{"x":0.23979592323303223,"y":0.8134517669677734},{"x":0.23979592323303223,"y":0.8261421322822571},{"x":0.2380952388048172,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2380952388048172,0.8134517669677734,0.23979592323303223,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25340136885643005,"y":0.8147208094596863},{"x":0.27551019191741943,"y":0.8147208094596863},{"x":0.27551019191741943,"y":0.8261421322822571},{"x":0.25340136885643005,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Juin","boundary":[0.25340136885643005,0.8147208094596863,0.27551019191741943,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2789115607738495,"y":0.8147208094596863},{"x":0.2806122303009033,"y":0.8147208094596863},{"x":0.2806122303009033,"y":0.8261421322822571},{"x":0.2789115607738495,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.2789115607738495,0.8147208094596863,0.2806122303009033,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28231292963027954,"y":0.8147208094596863},{"x":0.3163265287876129,"y":0.8147208094596863},{"x":0.3163265287876129,"y":0.8261421322822571},{"x":0.28231292963027954,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Juillet","boundary":[0.28231292963027954,0.8147208094596863,0.3163265287876129,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31972789764404297,"y":0.8147208094596863},{"x":0.31972789764404297,"y":0.8147208094596863},{"x":0.31972789764404297,"y":0.8261421322822571},{"x":0.31972789764404297,"y":0.8261421322822571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31972789764404297,0.8147208094596863,0.31972789764404297,0.8261421322822571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.8147208094596863},{"x":0.42006802558898926,"y":0.8147208094596863},{"x":0.42006802558898926,"y":0.8274111747741699},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8274111747741699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Photographie","boundary":[0.3333333432674408,0.8147208094596863,0.42006802558898926,0.8274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4353741407394409,"y":0.8147208094596863},{"x":0.4659864008426666,"y":0.8147208094596863},{"x":0.4659864008426666,"y":0.8274111747741699},{"x":0.4353741407394409,"y":0.8274111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"prise","boundary":[0.4353741407394409,0.8147208094596863,0.4659864008426666,0.8274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46768707036972046,"y":0.8147208094596863},{"x":0.4693877696990967,"y":0.8147208094596863},{"x":0.4693877696990967,"y":0.8274111747741699},{"x":0.46768707036972046,"y":0.8274111747741699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.46768707036972046,0.8147208094596863,0.4693877696990967,0.8274111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.8324872851371765},{"x":0.12755101919174194,"y":0.8324872851371765},{"x":0.12755101919174194,"y":0.8439086079597473},{"x":0.0595238097012043,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Azerbaidjan","boundary":[0.0595238097012043,0.8324872851371765,0.12755101919174194,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.130952388048172,"y":0.8324872851371765},{"x":0.13265305757522583,"y":0.8324872851371765},{"x":0.13265305757522583,"y":0.8439086079597473},{"x":0.130952388048172,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.130952388048172,0.8324872851371765,0.13265305757522583,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14115646481513977,"y":0.8324872851371765},{"x":0.19897958636283875,"y":0.8324872851371765},{"x":0.19897958636283875,"y":0.8439086079597473},{"x":0.14115646481513977,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Budalalou","boundary":[0.14115646481513977,0.8324872851371765,0.19897958636283875,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20748299360275269,"y":0.8324872851371765},{"x":0.22959183156490326,"y":0.8324872851371765},{"x":0.22959183156490326,"y":0.8439086079597473},{"x":0.20748299360275269,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vers","boundary":[0.20748299360275269,0.8324872851371765,0.22959183156490326,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.8324872851371765},{"x":0.2568027079105377,"y":0.8324872851371765},{"x":0.2568027079105377,"y":0.8439086079597473},{"x":0.2380952388048172,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Lac","boundary":[0.2380952388048172,0.8324872851371765,0.2568027079105377,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2670068144798279,"y":0.8324872851371765},{"x":0.30102041363716125,"y":0.8324872851371765},{"x":0.30102041363716125,"y":0.8439086079597473},{"x":0.2670068144798279,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Néhur","boundary":[0.2670068144798279,0.8324872851371765,0.30102041363716125,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3095238208770752,"y":0.8324872851371765},{"x":0.3384353816509247,"y":0.8324872851371765},{"x":0.3384353816509247,"y":0.8439086079597473},{"x":0.3095238208770752,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"entre","boundary":[0.3095238208770752,0.8324872851371765,0.3384353816509247,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3469387888908386,"y":0.8324872851371765},{"x":0.38945579528808594,"y":0.8324872851371765},{"x":0.38945579528808594,"y":0.8439086079597473},{"x":0.3469387888908386,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ardebil","boundary":[0.3469387888908386,0.8324872851371765,0.38945579528808594,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3979591727256775,"y":0.8324872851371765},{"x":0.40646257996559143,"y":0.8324872851371765},{"x":0.40646257996559143,"y":0.8439086079597473},{"x":0.3979591727256775,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.3979591727256775,0.8324872851371765,0.40646257996559143,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41496598720550537,"y":0.8324872851371765},{"x":0.4659864008426666,"y":0.8324872851371765},{"x":0.4659864008426666,"y":0.8439086079597473},{"x":0.41496598720550537,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Khalkhal","boundary":[0.41496598720550537,0.8324872851371765,0.4659864008426666,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4693877696990967,"y":0.8324872851371765},{"x":0.4693877696990967,"y":0.8324872851371765},{"x":0.4693877696990967,"y":0.8439086079597473},{"x":0.4693877696990967,"y":0.8439086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4693877696990967,0.8324872851371765,0.4693877696990967,0.8439086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.8489847779273987},{"x":0.06122449040412903,"y":0.8489847779273987},{"x":0.06122449040412903,"y":0.8616751432418823},{"x":0.0595238097012043,"y":0.8616751432418823}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.0595238097012043,0.8489847779273987,0.06122449040412903,0.8616751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06632652878761292,"y":0.8489847779273987},{"x":0.10034013539552689,"y":0.8489847779273987},{"x":0.10034013539552689,"y":0.8616751432418823},{"x":0.06632652878761292,"y":0.8616751432418823}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"17460","boundary":[0.06632652878761292,0.8489847779273987,0.10034013539552689,0.8616751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10034013539552689,"y":0.8489847779273987},{"x":0.11054421961307526,"y":0.8489847779273987},{"x":0.11054421961307526,"y":0.8616751432418823},{"x":0.10034013539552689,"y":0.8616751432418823}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.10034013539552689,0.8489847779273987,0.11054421961307526,0.8616751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11224489659070969,"y":0.8489847779273987},{"x":0.12925170361995697,"y":0.8489847779273987},{"x":0.12925170361995697,"y":0.8616751432418823},{"x":0.11224489659070969,"y":0.8616751432418823}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"TUH","boundary":[0.11224489659070969,0.8489847779273987,0.12925170361995697,0.8616751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13435374200344086,"y":0.8489847779273987},{"x":0.13605442643165588,"y":0.8489847779273987},{"x":0.13605442643165588,"y":0.8616751432418823},{"x":0.13435374200344086,"y":0.8616751432418823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.13435374200344086,0.8489847779273987,0.13605442643165588,0.8616751432418823]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"co","confidence":0.11999999731779099},{"languageCode":"ca","confidence":0.05999999865889549},{"languageCode":"id","confidence":0.009999999776482582}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0595238097012043,"y":0.5456852912902832},{"x":0.47278910875320435,"y":0.5456852912902832},{"x":0.47278910875320435,"y":0.8616751432418823},{"x":0.0595238097012043,"y":0.8616751432418823}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.0545238097012043,0.5386852912902832,0.47778910875320435,0.8686751432418823],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5493197441101074,"y":0.510152280330658},{"x":0.6020408272743225,"y":0.510152280330658},{"x":0.6020408272743225,"y":0.5228426456451416},{"x":0.5493197441101074,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Perennial","boundary":[0.5493197441101074,0.510152280330658,0.6020408272743225,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6054421663284302,"y":0.510152280330658},{"x":0.6054421663284302,"y":0.510152280330658},{"x":0.6054421663284302,"y":0.5228426456451416},{"x":0.6054421663284302,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6054421663284302,0.510152280330658,0.6054421663284302,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6207482814788818,"y":0.510152280330658},{"x":0.6666666865348816,"y":0.510152280330658},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5228426456451416},{"x":0.6207482814788818,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"30-60cm","boundary":[0.6207482814788818,0.510152280330658,0.6666666865348816,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680272102355957,"y":0.5114213228225708},{"x":0.704081654548645,"y":0.5114213228225708},{"x":0.704081654548645,"y":0.5228426456451416},{"x":0.680272102355957,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"high","boundary":[0.680272102355957,0.5114213228225708,0.704081654548645,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057822942733765,"y":0.5114213228225708},{"x":0.7074829936027527,"y":0.5114213228225708},{"x":0.7074829936027527,"y":0.5228426456451416},{"x":0.7057822942733765,"y":0.5228426456451416}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7057822942733765,0.5114213228225708,0.7074829936027527,0.5228426456451416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210884094238281,"y":0.5114213228225708},{"x":0.7653061151504517,"y":0.5114213228225708},{"x":0.7653061151504517,"y":0.5241116881370544},{"x":0.7210884094238281,"y":0.5241116881370544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"covered","boundary":[0.7210884094238281,0.5114213228225708,0.7653061151504517,0.5241116881370544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7789115905761719,"y":0.5114213228225708},{"x":0.8010203838348389,"y":0.5114213228225708},{"x":0.8010203838348389,"y":0.5241116881370544},{"x":0.7789115905761719,"y":0.5241116881370544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"with","boundary":[0.7789115905761719,0.5114213228225708,0.8010203838348389,0.5241116881370544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163265585899353,"y":0.5114213228225708},{"x":0.8724489808082581,"y":0.5114213228225708},{"x":0.8724489808082581,"y":0.5241116881370544},{"x":0.8163265585899353,"y":0.5241116881370544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"appressed","boundary":[0.8163265585899353,0.5114213228225708,0.8724489808082581,0.5241116881370544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877550959587097,"y":0.5114213228225708},{"x":0.9132652878761292,"y":0.5114213228225708},{"x":0.9132652878761292,"y":0.5241116881370544},{"x":0.8877550959587097,"y":0.5241116881370544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"hairs","boundary":[0.8877550959587097,0.5114213228225708,0.9132652878761292,0.5241116881370544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.529187798500061},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5279187560081482},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5406091213226318},{"x":0.523809552192688,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"glabrous","boundary":[0.5221088528633118,0.529187798500061,0.5714285969734192,0.5406091213226318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731292366981506,"y":0.5279187560081482},{"x":0.5731292366981506,"y":0.5279187560081482},{"x":0.5748299360275269,"y":0.539340078830719},{"x":0.5731292366981506,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5731292366981506,0.5279187560081482,0.5748299360275269,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5884353518486023,"y":0.5279187560081482},{"x":0.6207482814788818,"y":0.5279187560081482},{"x":0.6207482814788818,"y":0.539340078830719},{"x":0.5901360511779785,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.5884353518486023,0.5279187560081482,0.6207482814788818,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224489808082581,"y":0.5279187560081482},{"x":0.6241496801376343,"y":0.5279187560081482},{"x":0.6241496801376343,"y":0.539340078830719},{"x":0.6224489808082581,"y":0.539340078830719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6224489808082581,0.5279187560081482,0.6241496801376343,0.539340078830719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411564350128174,"y":0.529187798500061},{"x":0.668367326259613,"y":0.529187798500061},{"x":0.668367326259613,"y":0.5418781638145447},{"x":0.6411564350128174,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"erect","boundary":[0.6411564350128174,0.529187798500061,0.668367326259613,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6700680255889893,"y":0.529187798500061},{"x":0.6717687249183655,"y":0.529187798500061},{"x":0.6717687249183655,"y":0.5418781638145447},{"x":0.6700680255889893,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6700680255889893,0.529187798500061,0.6717687249183655,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6870748400688171,"y":0.529187798500061},{"x":0.7397959232330322,"y":0.529187798500061},{"x":0.7397959232330322,"y":0.5418781638145447},{"x":0.6870748400688171,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"branched","boundary":[0.6870748400688171,0.529187798500061,0.7397959232330322,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7551020383834839,"y":0.529187798500061},{"x":0.7874149680137634,"y":0.529187798500061},{"x":0.7874149680137634,"y":0.5418781638145447},{"x":0.7551020383834839,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"above","boundary":[0.7551020383834839,0.529187798500061,0.7874149680137634,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7891156673431396,"y":0.529187798500061},{"x":0.7908163070678711,"y":0.529187798500061},{"x":0.7908163070678711,"y":0.5418781638145447},{"x":0.7891156673431396,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7891156673431396,0.529187798500061,0.7908163070678711,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061224222183228,"y":0.529187798500061},{"x":0.884353756904602,"y":0.529187798500061},{"x":0.884353756904602,"y":0.5418781638145447},{"x":0.8061224222183228,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"longitudinally","boundary":[0.8061224222183228,0.529187798500061,0.884353756904602,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8979591727256775,"y":0.529187798500061},{"x":0.9336734414100647,"y":0.529187798500061},{"x":0.9336734414100647,"y":0.5418781638145447},{"x":0.8979591727256775,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"striate","boundary":[0.8979591727256775,0.529187798500061,0.9336734414100647,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9353741407394409,"y":0.529187798500061},{"x":0.9370748400688171,"y":0.529187798500061},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5418781638145447},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5418781638145447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9353741407394409,0.529187798500061,0.9370748400688171,0.5418781638145447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.546954333782196},{"x":0.5833333134651184,"y":0.546954333782196},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5558375716209412},{"x":0.523809552192688,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"internodes","boundary":[0.523809552192688,0.546954333782196,0.5833333134651184,0.5558375716209412]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020408272743225,"y":0.546954333782196},{"x":0.6173469424247742,"y":0.546954333782196},{"x":0.6173469424247742,"y":0.5558375716209412},{"x":0.6020408272743225,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"2-4","boundary":[0.6020408272743225,0.546954333782196,0.6173469424247742,0.5558375716209412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668367326259613,"y":0.5456852912902832},{"x":0.692176878452301,"y":0.5456852912902832},{"x":0.692176878452301,"y":0.5583756566047668},{"x":0.668367326259613,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"long","boundary":[0.668367326259613,0.5456852912902832,0.692176878452301,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938775777816772,"y":0.5456852912902832},{"x":0.6955782175064087,"y":0.5456852912902832},{"x":0.6955782175064087,"y":0.5583756566047668},{"x":0.6938775777816772,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6938775777816772,0.5456852912902832,0.6955782175064087,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7312925457954407,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7312925457954407,"y":0.5583756566047668},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"2-3","boundary":[0.7142857313156128,0.5456852912902832,0.7312925457954407,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312925457954407,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7346938848495483,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7346938848495483,"y":0.5583756566047668},{"x":0.7312925457954407,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7312925457954407,0.5456852912902832,0.7346938848495483,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363945841789246,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7568027377128601,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7568027377128601,"y":0.5583756566047668},{"x":0.7363945841789246,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"-4.5","boundary":[0.7363945841789246,0.5456852912902832,0.7568027377128601,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585033774375916,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7636054158210754,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7636054158210754,"y":0.5583756566047668},{"x":0.7585033774375916,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7585033774375916,0.5456852912902832,0.7636054158210754,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602040767669678,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7823129296302795,"y":0.5456852912902832},{"x":0.7823129296302795,"y":0.5583756566047668},{"x":0.7602040767669678,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"mm","boundary":[0.7602040767669678,0.5456852912902832,0.7823129296302795,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027210831642151,"y":0.546954333782196},{"x":0.8299319744110107,"y":0.546954333782196},{"x":0.8299319744110107,"y":0.5558375716209412},{"x":0.8027210831642151,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"diam","boundary":[0.8027210831642151,0.546954333782196,0.8299319744110107,0.5558375716209412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831632673740387,"y":0.546954333782196},{"x":0.831632673740387,"y":0.546954333782196},{"x":0.831632673740387,"y":0.5558375716209412},{"x":0.831632673740387,"y":0.5558375716209412}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.831632673740387,0.546954333782196,0.831632673740387,0.5558375716209412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8520408272743225,"y":0.546954333782196},{"x":0.8826530575752258,"y":0.546954333782196},{"x":0.8826530575752258,"y":0.557106614112854},{"x":0.8520408272743225,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Leaf","boundary":[0.8520408272743225,0.546954333782196,0.8826530575752258,0.557106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8809523582458496,"y":0.546954333782196},{"x":0.8826530575752258,"y":0.546954333782196},{"x":0.8826530575752258,"y":0.557106614112854},{"x":0.8809523582458496,"y":0.557106614112854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8809523582458496,0.546954333782196,0.8826530575752258,0.557106614112854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"la","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.510152280330658},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5088832378387451},{"x":0.9370748400688171,"y":0.557106614112854},{"x":0.5221088528633118,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5171088528633118,0.503152280330658,0.9420748400688171,0.564106614112854],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9013605713844299,"y":0.549492359161377},{"x":0.9319728016853333,"y":0.549492359161377},{"x":0.9319728016853333,"y":0.557106614112854},{"x":0.9013605713844299,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"green","boundary":[0.9013605713844299,0.549492359161377,0.9319728016853333,0.557106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9353741407394409,"y":0.549492359161377},{"x":0.9353741407394409,"y":0.549492359161377},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5583756566047668},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9353741407394409,0.549492359161377,0.9353741407394409,0.5583756566047668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9013605713844299,"y":0.549492359161377},{"x":0.9353741407394409,"y":0.549492359161377},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5583756566047668},{"x":0.9013605713844299,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8963605713844299,0.542492359161377,0.9403741407394409,0.5653756566047669],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9336734414100647,"y":0.549492359161377},{"x":0.9370748400688171,"y":0.549492359161377},{"x":0.9370748400688171,"y":0.5583756566047668},{"x":0.9336734414100647,"y":0.5583756566047668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9336734414100647,0.549492359161377,0.9370748400688171,0.5583756566047668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.5647208094596863},{"x":0.5391156673431396,"y":0.5647208094596863},{"x":0.5391156673431396,"y":0.5774111747741699},{"x":0.523809552192688,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2-3","boundary":[0.523809552192688,0.5647208094596863,0.5391156673431396,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5425170063972473,"y":0.5647208094596863},{"x":0.5442177057266235,"y":0.5647208094596863},{"x":0.5442177057266235,"y":0.5774111747741699},{"x":0.5425170063972473,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5425170063972473,0.5647208094596863,0.5442177057266235,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545918345451355,"y":0.5647208094596863},{"x":0.6224489808082581,"y":0.5647208094596863},{"x":0.6224489808082581,"y":0.5774111747741699},{"x":0.545918345451355,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pinnatisected","boundary":[0.545918345451355,0.5647208094596863,0.6224489808082581,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241496801376343,"y":0.5647208094596863},{"x":0.6258503198623657,"y":0.5647208094596863},{"x":0.6258503198623657,"y":0.5774111747741699},{"x":0.6241496801376343,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6241496801376343,0.5647208094596863,0.6258503198623657,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6360543966293335,"y":0.5647208094596863},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5647208094596863},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5774111747741699},{"x":0.6360543966293335,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ovate","boundary":[0.6360543966293335,0.5647208094596863,0.6666666865348816,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668367326259613,"y":0.5647208094596863},{"x":0.668367326259613,"y":0.5647208094596863},{"x":0.668367326259613,"y":0.5774111747741699},{"x":0.668367326259613,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.668367326259613,0.5647208094596863,0.668367326259613,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.5647208094596863},{"x":0.7397959232330322,"y":0.5647208094596863},{"x":0.7397959232330322,"y":0.5774111747741699},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"indistinctly","boundary":[0.6785714030265808,0.5647208094596863,0.7397959232330322,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7482993006706238,"y":0.5647208094596863},{"x":0.7823129296302795,"y":0.5647208094596863},{"x":0.7823129296302795,"y":0.5774111747741699},{"x":0.7482993006706238,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lanate","boundary":[0.7482993006706238,0.5647208094596863,0.7823129296302795,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.5647208094596863},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5647208094596863},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5774111747741699},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7857142686843872,0.5647208094596863,0.7857142686843872,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795918345451355,"y":0.5647208094596863},{"x":0.8299319744110107,"y":0.5647208094596863},{"x":0.8299319744110107,"y":0.5774111747741699},{"x":0.795918345451355,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"basals","boundary":[0.795918345451355,0.5647208094596863,0.8299319744110107,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8384353518486023,"y":0.5647208094596863},{"x":0.8775510191917419,"y":0.5647208094596863},{"x":0.8775510191917419,"y":0.5774111747741699},{"x":0.8384353518486023,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"oblong","boundary":[0.8384353518486023,0.5647208094596863,0.8775510191917419,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8792517185211182,"y":0.5647208094596863},{"x":0.8792517185211182,"y":0.5647208094596863},{"x":0.8792517185211182,"y":0.5774111747741699},{"x":0.8792517185211182,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8792517185211182,0.5647208094596863,0.8792517185211182,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8894557952880859,"y":0.5647208094596863},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5647208094596863},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5774111747741699},{"x":0.8894557952880859,"y":0.5774111747741699}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"2-10x1-3","boundary":[0.8894557952880859,0.5647208094596863,0.9353741407394409,0.5774111747741699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.5824872851371765},{"x":0.5391156673431396,"y":0.5824872851371765},{"x":0.5391156673431396,"y":0.5939086079597473},{"x":0.523809552192688,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"cm","boundary":[0.523809552192688,0.5824872851371765,0.5391156673431396,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408163070678711,"y":0.5824872851371765},{"x":0.5425170063972473,"y":0.5824872851371765},{"x":0.5425170063972473,"y":0.5939086079597473},{"x":0.5408163070678711,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5408163070678711,0.5824872851371765,0.5425170063972473,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5561224222183228,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6020408272743225,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6020408272743225,"y":0.5939086079597473},{"x":0.5561224222183228,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"medians","boundary":[0.5561224222183228,0.5824872851371765,0.6020408272743225,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173469424247742,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6547619104385376,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6547619104385376,"y":0.5939086079597473},{"x":0.6173469424247742,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblong","boundary":[0.6173469424247742,0.5824872851371765,0.6547619104385376,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6564626097679138,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6598639488220215,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6598639488220215,"y":0.5939086079597473},{"x":0.6564626097679138,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6564626097679138,0.5824872851371765,0.6598639488220215,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615646481513977,"y":0.5824872851371765},{"x":0.692176878452301,"y":0.5824872851371765},{"x":0.692176878452301,"y":0.5939086079597473},{"x":0.6615646481513977,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ovate","boundary":[0.6615646481513977,0.5824872851371765,0.692176878452301,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938775777816772,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6955782175064087,"y":0.5824872851371765},{"x":0.6955782175064087,"y":0.5939086079597473},{"x":0.6938775777816772,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6938775777816772,0.5824872851371765,0.6955782175064087,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091836929321289,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7363945841789246,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7363945841789246,"y":0.5939086079597473},{"x":0.7091836929321289,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"2-5xl","boundary":[0.7091836929321289,0.5824872851371765,0.7363945841789246,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7397959232330322,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7431972622871399,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7431972622871399,"y":0.5939086079597473},{"x":0.7397959232330322,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7397959232330322,0.5824872851371765,0.7431972622871399,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448979616165161,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7670068144798279,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7670068144798279,"y":0.5939086079597473},{"x":0.7448979616165161,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"3cm","boundary":[0.7448979616165161,0.5824872851371765,0.7670068144798279,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687074542045593,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7704081535339355,"y":0.5824872851371765},{"x":0.7704081535339355,"y":0.5939086079597473},{"x":0.7687074542045593,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.7687074542045593,0.5824872851371765,0.7704081535339355,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.5837563276290894},{"x":0.8384353518486023,"y":0.5837563276290894},{"x":0.8384353518486023,"y":0.5939086079597473},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"segments","boundary":[0.7857142686843872,0.5837563276290894,0.8384353518486023,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8520408272743225,"y":0.5837563276290894},{"x":0.8690476417541504,"y":0.5837563276290894},{"x":0.8690476417541504,"y":0.5939086079597473},{"x":0.8520408272743225,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"6-8","boundary":[0.8520408272743225,0.5837563276290894,0.8690476417541504,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8707482814788818,"y":0.5837563276290894},{"x":0.8724489808082581,"y":0.5837563276290894},{"x":0.8724489808082581,"y":0.5939086079597473},{"x":0.8707482814788818,"y":0.5939086079597473}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8707482814788818,0.5837563276290894,0.8724489808082581,0.5939086079597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8860543966293335,"y":0.5837563276290894},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5837563276290894},{"x":0.9353741407394409,"y":0.5951776504516602},{"x":0.8860543966293335,"y":0.5951776504516602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"regularly","boundary":[0.8860543966293335,0.5837563276290894,0.9353741407394409,0.5951776504516602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.6002538204193115},{"x":0.5986394286155701,"y":0.6002538204193115},{"x":0.5986394286155701,"y":0.6116751432418823},{"x":0.523809552192688,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"pinnatisected","boundary":[0.523809552192688,0.6002538204193115,0.5986394286155701,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020408272743225,"y":0.6002538204193115},{"x":0.6020408272743225,"y":0.6002538204193115},{"x":0.6020408272743225,"y":0.6116751432418823},{"x":0.6020408272743225,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6020408272743225,0.6002538204193115,0.6020408272743225,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615646243095398,"y":0.6002538204193115},{"x":0.646258533000946,"y":0.6002538204193115},{"x":0.646258533000946,"y":0.6116751432418823},{"x":0.615646243095398,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"linear","boundary":[0.615646243095398,0.6002538204193115,0.646258533000946,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6479591727256775,"y":0.6002538204193115},{"x":0.6496598720550537,"y":0.6002538204193115},{"x":0.6496598720550537,"y":0.6116751432418823},{"x":0.6479591727256775,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6479591727256775,0.6002538204193115,0.6496598720550537,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615646481513977,"y":0.6002538204193115},{"x":0.6938775777816772,"y":0.6002538204193115},{"x":0.6938775777816772,"y":0.6116751432418823},{"x":0.6615646481513977,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rachis","boundary":[0.6615646481513977,0.6002538204193115,0.6938775777816772,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7057822942733765,"y":0.6002538204193115},{"x":0.7551020383834839,"y":0.6002538204193115},{"x":0.7551020383834839,"y":0.6116751432418823},{"x":0.7057822942733765,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"0.7-1mm","boundary":[0.7057822942733765,0.6002538204193115,0.7551020383834839,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7670068144798279,"y":0.6002538204193115},{"x":0.807823121547699,"y":0.6002538204193115},{"x":0.807823121547699,"y":0.6116751432418823},{"x":0.7670068144798279,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"tikened","boundary":[0.7670068144798279,0.6002538204193115,0.807823121547699,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112244606018066,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8112244606018066,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8112244606018066,"y":0.6116751432418823},{"x":0.8112244606018066,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8112244606018066,0.6002538204193115,0.8112244606018066,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8231292366981506,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8673469424247742,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8673469424247742,"y":0.6116751432418823},{"x":0.8231292366981506,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flower","boundary":[0.8231292366981506,0.6002538204193115,0.8673469424247742,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690476417541504,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8707482814788818,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8707482814788818,"y":0.6116751432418823},{"x":0.8690476417541504,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8690476417541504,0.6002538204193115,0.8707482814788818,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884353756904602,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8945578336715698,"y":0.6002538204193115},{"x":0.8945578336715698,"y":0.6116751432418823},{"x":0.884353756904602,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.884353756904602,0.6002538204193115,0.8945578336715698,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9064626097679138,"y":0.6002538204193115},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6002538204193115},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6116751432418823},{"x":0.9064626097679138,"y":0.6116751432418823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"floret","boundary":[0.9064626097679138,0.6002538204193115,0.9353741407394409,0.6116751432418823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.6192893385887146},{"x":0.5612244606018066,"y":0.6192893385887146},{"x":0.5612244606018066,"y":0.6281725764274597},{"x":0.5221088528633118,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"whitish","boundary":[0.5221088528633118,0.6192893385887146,0.5612244606018066,0.6281725764274597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5646258592605591,"y":0.6192893385887146},{"x":0.5646258592605591,"y":0.6192893385887146},{"x":0.5646258592605591,"y":0.6281725764274597},{"x":0.5646258592605591,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5646258592605591,0.6192893385887146,0.5646258592605591,0.6281725764274597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867347121238708,"y":0.6180202960968018},{"x":0.6598639488220215,"y":0.6192893385887146},{"x":0.6598639488220215,"y":0.6294416189193726},{"x":0.5867347121238708,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"membranose","boundary":[0.5867347121238708,0.6180202960968018,0.6598639488220215,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615646481513977,"y":0.6192893385887146},{"x":0.6632652878761292,"y":0.6192893385887146},{"x":0.6632652878761292,"y":0.6281725764274597},{"x":0.6615646481513977,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6615646481513977,0.6192893385887146,0.6632652878761292,0.6281725764274597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.5482233762741089},{"x":0.9370748400688171,"y":0.549492359161377},{"x":0.9370748400688171,"y":0.6294416189193726},{"x":0.5221088528633118,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5171088528633118,0.5412233762741089,0.9420748400688171,0.6364416189193726],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615646481513977,"y":0.6192893385887146},{"x":0.6632652878761292,"y":0.6192893385887146},{"x":0.6632652878761292,"y":0.6281725764274597},{"x":0.6615646481513977,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6615646481513977,0.6192893385887146,0.6632652878761292,0.6281725764274597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6836734414100647,"y":0.6192893385887146},{"x":0.7193877696990967,"y":0.6192893385887146},{"x":0.7193877696990967,"y":0.6307106614112854},{"x":0.6836734414100647,"y":0.6307106614112854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"ligular","boundary":[0.6836734414100647,0.6192893385887146,0.7193877696990967,0.6307106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7397959232330322,"y":0.6192893385887146},{"x":0.7687074542045593,"y":0.6192893385887146},{"x":0.7687074542045593,"y":0.6281725764274597},{"x":0.7397959232330322,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"floret","boundary":[0.7397959232330322,0.6192893385887146,0.7687074542045593,0.6281725764274597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7891156673431396,"y":0.6192893385887146},{"x":0.8044217824935913,"y":0.6192893385887146},{"x":0.8044217824935913,"y":0.6281725764274597},{"x":0.7891156673431396,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"3-5","boundary":[0.7891156673431396,0.6192893385887146,0.8044217824935913,0.6281725764274597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807823121547699,"y":0.6192893385887146},{"x":0.807823121547699,"y":0.6192893385887146},{"x":0.807823121547699,"y":0.6281725764274597},{"x":0.807823121547699,"y":0.6281725764274597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":",","boundary":[0.807823121547699,0.6192893385887146,0.807823121547699,0.6281725764274597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8299319744110107,"y":0.6192893385887146},{"x":0.8690476417541504,"y":0.6192893385887146},{"x":0.8673469424247742,"y":0.6307106614112854},{"x":0.8299319744110107,"y":0.6307106614112854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"shortly","boundary":[0.8299319744110107,0.6192893385887146,0.8673469424247742,0.6307106614112854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877550959587097,"y":0.6192893385887146},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6192893385887146},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6294416189193726},{"x":0.8877550959587097,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"trilobed","boundary":[0.8877550959587097,0.6192893385887146,0.9319728016853333,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9353741407394409,"y":0.6205583810806274},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6205583810806274},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6294416189193726},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6294416189193726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9353741407394409,0.6205583810806274,0.9353741407394409,0.6294416189193726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.6370558142662048},{"x":0.523809552192688,"y":0.6370558142662048},{"x":0.523809552192688,"y":0.6472080945968628},{"x":0.5221088528633118,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5221088528633118,0.6370558142662048,0.523809552192688,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.6357868313789368},{"x":0.6003401279449463,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6003401279449463,"y":0.6472080945968628},{"x":0.523809552192688,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"0.8-1.5x1-2mm","boundary":[0.523809552192688,0.6357868313789368,0.6003401279449463,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6088435649871826,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6088435649871826,"y":0.6472080945968628},{"x":0.6071428656578064,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6071428656578064,0.6370558142662048,0.6088435649871826,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6598639488220215,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6598639488220215,"y":0.6472080945968628},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"tubular","boundary":[0.6190476417541504,0.6370558142662048,0.6598639488220215,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668367326259613,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6989796161651611,"y":0.6370558142662048},{"x":0.6989796161651611,"y":0.6472080945968628},{"x":0.668367326259613,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"floret","boundary":[0.668367326259613,0.6370558142662048,0.6989796161651611,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108843326568604,"y":0.6370558142662048},{"x":0.738095223903656,"y":0.6370558142662048},{"x":0.738095223903656,"y":0.6472080945968628},{"x":0.7108843326568604,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"10-25","boundary":[0.7108843326568604,0.6370558142662048,0.738095223903656,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.6370558142662048},{"x":0.7414966225624084,"y":0.6370558142662048},{"x":0.7414966225624084,"y":0.6472080945968628},{"x":0.738095223903656,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.738095223903656,0.6370558142662048,0.7414966225624084,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517006993293762,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8061224222183228,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8061224222183228,"y":0.6472080945968628},{"x":0.7517006993293762,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1.8-2.3mm","boundary":[0.7517006993293762,0.6370558142662048,0.8061224222183228,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819727897644043,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8418367505073547,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8418367505073547,"y":0.6472080945968628},{"x":0.819727897644043,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"long","boundary":[0.819727897644043,0.6370558142662048,0.8418367505073547,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8435373902320862,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8452380895614624,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8452380895614624,"y":0.6472080945968628},{"x":0.8435373902320862,"y":0.6472080945968628}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8435373902320862,0.6370558142662048,0.8452380895614624,0.6472080945968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554421663284302,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8860543966293335,"y":0.6370558142662048},{"x":0.8860543966293335,"y":0.6484771370887756},{"x":0.8554421663284302,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"heads","boundary":[0.8554421663284302,0.6370558142662048,0.8860543966293335,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.896258533000946,"y":0.6383248567581177},{"x":0.930272102355957,"y":0.6383248567581177},{"x":0.930272102355957,"y":0.6484771370887756},{"x":0.896258533000946,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"50-150","boundary":[0.896258533000946,0.6383248567581177,0.930272102355957,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.930272102355957,"y":0.6383248567581177},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6383248567581177},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6484771370887756},{"x":0.930272102355957,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.930272102355957,0.6383248567581177,0.9319728016853333,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9319728016853333,"y":0.6383248567581177},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6383248567581177},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6484771370887756},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6484771370887756}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9319728016853333,0.6383248567581177,0.9353741407394409,0.6484771370887756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.6548223495483398},{"x":0.5901360511779785,"y":0.6548223495483398},{"x":0.5901360511779785,"y":0.6649746298789978},{"x":0.5221088528633118,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"corymbiform","boundary":[0.5221088528633118,0.6548223495483398,0.5901360511779785,0.6649746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952380895614624,"y":0.6548223495483398},{"x":0.5986394286155701,"y":0.6548223495483398},{"x":0.5986394286155701,"y":0.6649746298789978},{"x":0.5952380895614624,"y":0.6649746298789978}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5952380895614624,0.6548223495483398,0.5986394286155701,0.6649746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6275510191917419,"y":0.6548223495483398},{"x":0.6836734414100647,"y":0.6548223495483398},{"x":0.6836734414100647,"y":0.6675127148628235},{"x":0.6275510191917419,"y":0.6675127148628235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"peduncles","boundary":[0.6275510191917419,0.6548223495483398,0.6836734414100647,0.6675127148628235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108843326568604,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6662436723709106},{"x":0.7108843326568604,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"(","boundary":[0.7108843326568604,0.6548223495483398,0.7142857313156128,0.6662436723709106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159863710403442,"y":0.6548223495483398},{"x":0.738095223903656,"y":0.6548223495483398},{"x":0.738095223903656,"y":0.6662436723709106},{"x":0.7159863710403442,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"0.5-","boundary":[0.7159863710403442,0.6548223495483398,0.738095223903656,0.6662436723709106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738095223903656,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7414966225624084,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7414966225624084,"y":0.6662436723709106},{"x":0.738095223903656,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":")","boundary":[0.738095223903656,0.6548223495483398,0.7414966225624084,0.6662436723709106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7448979616165161,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7823129296302795,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7823129296302795,"y":0.6662436723709106},{"x":0.7448979616165161,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.75,"str":"1-4mm","boundary":[0.7448979616165161,0.6548223495483398,0.7823129296302795,0.6662436723709106]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7840136289596558,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6548223495483398},{"x":0.7857142686843872,"y":0.6662436723709106},{"x":0.7840136289596558,"y":0.6662436723709106}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":":","boundary":[0.7840136289596558,0.6548223495483398,0.7857142686843872,0.6662436723709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8146258592605591,"y":0.6560913920402527},{"x":0.8673469424247742,"y":0.6560913920402527},{"x":0.8673469424247742,"y":0.663705587387085},{"x":0.8146258592605591,"y":0.663705587387085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"involucre","boundary":[0.8146258592605591,0.6560913920402527,0.8673469424247742,0.663705587387085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8945578336715698,"y":0.6560913920402527},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6548223495483398},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6649746298789978},{"x":0.8945578336715698,"y":0.6649746298789978}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"oboval","boundary":[0.8945578336715698,0.6560913920402527,0.9319728016853333,0.6649746298789978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9336734414100647,"y":0.6560913920402527},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6560913920402527},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6649746298789978},{"x":0.9336734414100647,"y":0.6649746298789978}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":",","boundary":[0.9336734414100647,0.6560913920402527,0.9353741407394409,0.6649746298789978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9336734414100647,"y":0.6560913920402527},{"x":0.9370748400688171,"y":0.6560913920402527},{"x":0.9370748400688171,"y":0.6649746298789978},{"x":0.9336734414100647,"y":0.6649746298789978}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":",","boundary":[0.9336734414100647,0.6560913920402527,0.9370748400688171,0.6649746298789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.6713197827339172},{"x":0.6020408272743225,"y":0.6713197827339172},{"x":0.6020408272743225,"y":0.6840101480484009},{"x":0.5221088528633118,"y":0.682741105556488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"3-3.5x2-2.5mm","boundary":[0.5221088528633118,0.6713197827339172,0.6020408272743225,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.6725888252258301},{"x":0.6088435649871826,"y":0.6725888252258301},{"x":0.6088435649871826,"y":0.6840101480484009},{"x":0.6071428656578064,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6071428656578064,0.6725888252258301,0.6088435649871826,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224489808082581,"y":0.6725888252258301},{"x":0.6632652878761292,"y":0.6725888252258301},{"x":0.6632652878761292,"y":0.6840101480484009},{"x":0.6224489808082581,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"slightly","boundary":[0.6224489808082581,0.6725888252258301,0.6632652878761292,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6768707633018494,"y":0.6725888252258301},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6725888252258301},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6840101480484009},{"x":0.6768707633018494,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"hairy","boundary":[0.6768707633018494,0.6725888252258301,0.7023809552192688,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704081654548645,"y":0.6725888252258301},{"x":0.7074829936027527,"y":0.6725888252258301},{"x":0.7074829936027527,"y":0.6840101480484009},{"x":0.704081654548645,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.704081654548645,0.6725888252258301,0.7074829936027527,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210884094238281,"y":0.6725888252258301},{"x":0.7551020383834839,"y":0.6725888252258301},{"x":0.7551020383834839,"y":0.6840101480484009},{"x":0.7210884094238281,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bracts","boundary":[0.7210884094238281,0.6725888252258301,0.7551020383834839,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687074542045593,"y":0.6725888252258301},{"x":0.8163265585899353,"y":0.6725888252258301},{"x":0.8163265585899353,"y":0.6852791905403137},{"x":0.7687074542045593,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"carinate","boundary":[0.7687074542045593,0.6725888252258301,0.8163265585899353,0.6852791905403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163265585899353,"y":0.6725888252258301},{"x":0.8180271983146667,"y":0.6725888252258301},{"x":0.8180271983146667,"y":0.6840101480484009},{"x":0.8163265585899353,"y":0.6840101480484009}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8163265585899353,0.6725888252258301,0.8180271983146667,0.6840101480484009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.6725888252258301},{"x":0.8554421663284302,"y":0.6725888252258301},{"x":0.8554421663284302,"y":0.6852791905403137},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6852791905403137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"pale","boundary":[0.8333333134651184,0.6725888252258301,0.8554421663284302,0.6852791905403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554421663284302,"y":0.6738578677177429},{"x":0.8588435649871826,"y":0.6738578677177429},{"x":0.8588435649871826,"y":0.6852791905403137},{"x":0.8554421663284302,"y":0.6852791905403137}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8554421663284302,0.6738578677177429,0.8588435649871826,0.6852791905403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8741496801376343,"y":0.6738578677177429},{"x":0.9115646481513977,"y":0.6738578677177429},{"x":0.9115646481513977,"y":0.6852791905403137},{"x":0.8741496801376343,"y":0.6852791905403137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oblong","boundary":[0.8741496801376343,0.6738578677177429,0.9115646481513977,0.6852791905403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9251700639724731,"y":0.6738578677177429},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6738578677177429},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6852791905403137},{"x":0.9251700639724731,"y":0.6852791905403137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.9251700639724731,0.6738578677177429,0.9353741407394409,0.6852791905403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.6916243433952332},{"x":0.5765306353569031,"y":0.6903553009033203},{"x":0.5765306353569031,"y":0.7017766237258911},{"x":0.5221088528633118,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"triangular","boundary":[0.5221088528633118,0.6916243433952332,0.5765306353569031,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6003401279449463,"y":0.6903553009033203},{"x":0.6581632494926453,"y":0.6903553009033203},{"x":0.6581632494926453,"y":0.700507640838623},{"x":0.6003401279449463,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"lanceolate","boundary":[0.6003401279449463,0.6903553009033203,0.6581632494926453,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6615646481513977,"y":0.6903553009033203},{"x":0.6615646481513977,"y":0.6903553009033203},{"x":0.6615646481513977,"y":0.700507640838623},{"x":0.6615646481513977,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6615646481513977,0.6903553009033203,0.6615646481513977,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717687249183655,"y":0.6903553009033203},{"x":0.7023809552192688,"y":0.6903553009033203},{"x":0.7023809552192688,"y":0.700507640838623},{"x":0.6717687249183655,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"acute","boundary":[0.6717687249183655,0.6903553009033203,0.7023809552192688,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704081654548645,"y":0.6903553009033203},{"x":0.7057822942733765,"y":0.6903553009033203},{"x":0.7057822942733765,"y":0.700507640838623},{"x":0.704081654548645,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.704081654548645,0.6903553009033203,0.7057822942733765,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159863710403442,"y":0.6903553009033203},{"x":0.75,"y":0.6903553009033203},{"x":0.75,"y":0.700507640838623},{"x":0.7159863710403442,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"inners","boundary":[0.7159863710403442,0.6903553009033203,0.75,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602040767669678,"y":0.6916243433952332},{"x":0.7993197441101074,"y":0.6916243433952332},{"x":0.7993197441101074,"y":0.700507640838623},{"x":0.7602040767669678,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"oblong","boundary":[0.7602040767669678,0.6916243433952332,0.7993197441101074,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010203838348389,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8027210831642151,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8027210831642151,"y":0.700507640838623},{"x":0.8010203838348389,"y":0.700507640838623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8010203838348389,0.6916243433952332,0.8027210831642151,0.700507640838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112244606018066,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8486394286155701,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8486394286155701,"y":0.7017766237258911},{"x":0.8112244606018066,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"obtuse","boundary":[0.8112244606018066,0.6916243433952332,0.8486394286155701,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8520408272743225,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8520408272743225,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8520408272743225,"y":0.7017766237258911},{"x":0.8520408272743225,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8520408272743225,0.6916243433952332,0.8520408272743225,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622449040412903,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8996598720550537,"y":0.6916243433952332},{"x":0.8996598720550537,"y":0.7017766237258911},{"x":0.8622449040412903,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"narrow","boundary":[0.8622449040412903,0.6916243433952332,0.8996598720550537,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9047619104385376,"y":0.6916243433952332},{"x":0.9064626097679138,"y":0.6916243433952332},{"x":0.9064626097679138,"y":0.7017766237258911},{"x":0.9047619104385376,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9047619104385376,0.6916243433952332,0.9064626097679138,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9166666865348816,"y":0.6916243433952332},{"x":0.9319728016853333,"y":0.6916243433952332},{"x":0.9319728016853333,"y":0.7017766237258911},{"x":0.9166666865348816,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"pal","boundary":[0.9166666865348816,0.6916243433952332,0.9319728016853333,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9336734414100647,"y":0.6916243433952332},{"x":0.9353741407394409,"y":0.6916243433952332},{"x":0.9353741407394409,"y":0.7017766237258911},{"x":0.9336734414100647,"y":0.7017766237258911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.9336734414100647,0.6916243433952332,0.9353741407394409,0.7017766237258911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.7068527936935425},{"x":0.5612244606018066,"y":0.7068527936935425},{"x":0.5612244606018066,"y":0.7195431590080261},{"x":0.5221088528633118,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"margin","boundary":[0.5221088528633118,0.7068527936935425,0.5612244606018066,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7068527936935425},{"x":0.6173469424247742,"y":0.7068527936935425},{"x":0.6173469424247742,"y":0.7195431590080261},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"scariose","boundary":[0.5714285969734192,0.7068527936935425,0.6173469424247742,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6292517185211182,"y":0.7068527936935425},{"x":0.680272102355957,"y":0.7068527936935425},{"x":0.680272102355957,"y":0.7195431590080261},{"x":0.6292517185211182,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"brownish","boundary":[0.6292517185211182,0.7068527936935425,0.680272102355957,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819728016853333,"y":0.7068527936935425},{"x":0.6836734414100647,"y":0.7068527936935425},{"x":0.6836734414100647,"y":0.7195431590080261},{"x":0.6819728016853333,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6819728016853333,0.7068527936935425,0.6836734414100647,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955782175064087,"y":0.7081218361854553},{"x":0.7278911471366882,"y":0.7081218361854553},{"x":0.7278911471366882,"y":0.7195431590080261},{"x":0.6955782175064087,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fruit","boundary":[0.6955782175064087,0.7081218361854553,0.7278911471366882,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295918464660645,"y":0.7081218361854553},{"x":0.7312925457954407,"y":0.7081218361854553},{"x":0.7312925457954407,"y":0.7195431590080261},{"x":0.7295918464660645,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7295918464660645,0.7081218361854553,0.7312925457954407,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431972622871399,"y":0.7081218361854553},{"x":0.7823129296302795,"y":0.7081218361854553},{"x":0.7823129296302795,"y":0.7195431590080261},{"x":0.7431972622871399,"y":0.7195431590080261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"achene","boundary":[0.7431972622871399,0.7081218361854553,0.7823129296302795,0.7195431590080261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7942177057266235,"y":0.7081218361854553},{"x":0.831632673740387,"y":0.7081218361854553},{"x":0.831632673740387,"y":0.720812201499939},{"x":0.7942177057266235,"y":0.720812201499939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"oboval","boundary":[0.7942177057266235,0.7081218361854553,0.831632673740387,0.720812201499939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350340127944946,"y":0.7081218361854553},{"x":0.8350340127944946,"y":0.7081218361854553},{"x":0.8350340127944946,"y":0.720812201499939},{"x":0.8350340127944946,"y":0.720812201499939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8350340127944946,0.7081218361854553,0.8350340127944946,0.720812201499939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8469387888908386,"y":0.7081218361854553},{"x":0.8741496801376343,"y":0.7081218361854553},{"x":0.8741496801376343,"y":0.720812201499939},{"x":0.8469387888908386,"y":0.720812201499939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"apex","boundary":[0.8469387888908386,0.7081218361854553,0.8741496801376343,0.720812201499939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.884353756904602,"y":0.7093908786773682},{"x":0.9319728016853333,"y":0.7093908786773682},{"x":0.9319728016853333,"y":0.720812201499939},{"x":0.884353756904602,"y":0.720812201499939}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"rounded","boundary":[0.884353756904602,0.7093908786773682,0.9319728016853333,0.720812201499939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9336734414100647,"y":0.7093908786773682},{"x":0.9353741407394409,"y":0.7093908786773682},{"x":0.9353741407394409,"y":0.720812201499939},{"x":0.9336734414100647,"y":0.720812201499939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.9336734414100647,0.7093908786773682,0.9353741407394409,0.720812201499939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.7246192693710327},{"x":0.5867347121238708,"y":0.7246192693710327},{"x":0.5867347121238708,"y":0.7373096346855164},{"x":0.5221088528633118,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flowering","boundary":[0.5221088528633118,0.7246192693710327,0.5867347121238708,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5935373902320862,"y":0.7246192693710327},{"x":0.634353756904602,"y":0.7246192693710327},{"x":0.634353756904602,"y":0.7373096346855164},{"x":0.5935373902320862,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"period","boundary":[0.5935373902320862,0.7246192693710327,0.634353756904602,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377550959587097,"y":0.7258883118629456},{"x":0.6394557952880859,"y":0.7258883118629456},{"x":0.6394557952880859,"y":0.7373096346855164},{"x":0.6377550959587097,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6377550959587097,0.7258883118629456,0.6394557952880859,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.646258533000946,"y":0.7258883118629456},{"x":0.6717687249183655,"y":0.7258883118629456},{"x":0.6717687249183655,"y":0.7373096346855164},{"x":0.646258533000946,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"June","boundary":[0.646258533000946,0.7258883118629456,0.6717687249183655,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6734693646430969,"y":0.7258883118629456},{"x":0.6768707633018494,"y":0.7258883118629456},{"x":0.6768707633018494,"y":0.7373096346855164},{"x":0.6734693646430969,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6734693646430969,0.7258883118629456,0.6768707633018494,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.7258883118629456},{"x":0.7006802558898926,"y":0.7258883118629456},{"x":0.7006802558898926,"y":0.7373096346855164},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"July","boundary":[0.6785714030265808,0.7258883118629456,0.7006802558898926,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023809552192688,"y":0.7258883118629456},{"x":0.7023809552192688,"y":0.7258883118629456},{"x":0.7023809552192688,"y":0.7373096346855164},{"x":0.7023809552192688,"y":0.7373096346855164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7023809552192688,0.7258883118629456,0.7023809552192688,0.7373096346855164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108843326568604,"y":0.7258883118629456},{"x":0.8010203838348389,"y":0.7258883118629456},{"x":0.8010203838348389,"y":0.7385786771774292},{"x":0.7108843326568604,"y":0.7385786771774292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Photographed","boundary":[0.7108843326568604,0.7258883118629456,0.8010203838348389,0.7385786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044217824935913,"y":0.7258883118629456},{"x":0.8061224222183228,"y":0.7258883118629456},{"x":0.8061224222183228,"y":0.7385786771774292},{"x":0.8044217824935913,"y":0.7385786771774292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8044217824935913,0.7258883118629456,0.8061224222183228,0.7385786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8129251599311829,"y":0.7258883118629456},{"x":0.831632673740387,"y":0.7258883118629456},{"x":0.831632673740387,"y":0.7385786771774292},{"x":0.8129251599311829,"y":0.7385786771774292}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Aza","boundary":[0.8129251599311829,0.7258883118629456,0.831632673740387,0.7385786771774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8877550959587097,"y":0.7271573543548584},{"x":0.930272102355957,"y":0.7258883118629456},{"x":0.930272102355957,"y":0.7347715497016907},{"x":0.8877550959587097,"y":0.7360405921936035}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ardebil","boundary":[0.8877550959587097,0.7271573543548584,0.930272102355957,0.7347715497016907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9336734414100647,"y":0.7258883118629456},{"x":0.9336734414100647,"y":0.7258883118629456},{"x":0.9336734414100647,"y":0.7347715497016907},{"x":0.9336734414100647,"y":0.7347715497016907}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.9336734414100647,0.7258883118629456,0.9336734414100647,0.7347715497016907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221088528633118,"y":0.7423858046531677},{"x":0.5680271983146667,"y":0.7423858046531677},{"x":0.5680271983146667,"y":0.7538071274757385},{"x":0.5221088528633118,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"between","boundary":[0.5221088528633118,0.7423858046531677,0.5680271983146667,0.7538071274757385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5765306353569031,"y":0.7423858046531677},{"x":0.6190476417541504,"y":0.7423858046531677},{"x":0.6190476417541504,"y":0.7550761699676514},{"x":0.5765306353569031,"y":0.7538071274757385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ardebil","boundary":[0.5765306353569031,0.7423858046531677,0.6190476417541504,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6275510191917419,"y":0.7423858046531677},{"x":0.646258533000946,"y":0.7423858046531677},{"x":0.646258533000946,"y":0.7550761699676514},{"x":0.6275510191917419,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6275510191917419,0.7423858046531677,0.646258533000946,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6547619104385376,"y":0.7423858046531677},{"x":0.704081654548645,"y":0.7436548471450806},{"x":0.704081654548645,"y":0.7550761699676514},{"x":0.6547619104385376,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Khalkhal","boundary":[0.6547619104385376,0.7423858046531677,0.704081654548645,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7074829936027527,"y":0.7436548471450806},{"x":0.7074829936027527,"y":0.7436548471450806},{"x":0.7074829936027527,"y":0.7550761699676514},{"x":0.7074829936027527,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7074829936027527,0.7436548471450806,0.7074829936027527,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159863710403442,"y":0.7436548471450806},{"x":0.7210884094238281,"y":0.7436548471450806},{"x":0.7210884094238281,"y":0.7550761699676514},{"x":0.7159863710403442,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7159863710403442,0.7436548471450806,0.7210884094238281,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244898080825806,"y":0.7436548471450806},{"x":0.7534013390541077,"y":0.7436548471450806},{"x":0.7534013390541077,"y":0.7550761699676514},{"x":0.7244898080825806,"y":0.7550761699676514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"17460","boundary":[0.7244898080825806,0.7436548471450806,0.7534013390541077,0.7550761699676514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568027377128601,"y":0.7436